LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 633 STRAIPSNIO PAKEITIMO

NR. XIVP-2409

 

2023-06-07  Nr. 109-P-20

 

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Dalia Asanavičiūtė (pavaduojanti Dainių Kreivį), Valius Ąžuolas,  Algirdas Butkevičius, Antanas Čepononis, Liudas Jonaitis,  Simonas Gentvilas, Mindaugas Lingė, Matas Maldeikis, Vytautas Mitalas, Andrius Palionis, Juozas Varžgalys.

Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai Alina Brazdilienė, Agnė Gedraitytė, Dalia Mudėnienė, Mindaugas Pečiulis,  Audronė Čekanavičienė, padėjėjos Danguolė Zabulėnienė ir Jolanta Matiliauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

LRS Kanceliarijos Teisės departamentas

2023-02-09

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, kad tiek projekto pavadinime, tiek projekto 1 straipsnio pavadinime bei šio straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimų esmėje esantis skaičius „633“ keistinas skaičiumi „613“.

Pritarti

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė   

2023-02-21

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 63(3) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2409 (toliau – Įstatymo projektas) atitiktį Europos Sąjungos teisei teikiame, pažymime, kad Įstatymo projektu keičiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 61(3) straipsnis yra susijęs su 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyvos (ES) 2021/514, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, 1 straipsnio 8 dalies, 19 dalies ir Priedo IV skirsnio F dalies 6 punkto perkėlimu ir įgyvendinimu nacionalinėje teisėje. Minėtos Direktyvos (ES) 2021/514 nuostatos iš esmės įpareigoja valstybes nares imtis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų priemonių, kad būtų užtikrintas reikalavimų laikymąsi, kai duomenis teikiantis platformos operatorius nevykdo pareigos registruotis arba jei jo registracija yra panaikinta. Tokių priemonių pasirinkimas paliekamas valstybių narių nuožiūrai. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublika šį reikalavimą perkėlė ir įgyvendino Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 61(3) straipsnio 3 ir 4 dalimis, kurios keičiamos Įstatymo projektu, bei laikantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kartu su Įstatymo projektu turėtų būti rengiama Direktyvos (ES) 2021/514 1 straipsnio 8 dalies, 19 dalies ir Priedo IV skirsnio F dalies 6 punkto ir Įstatymo projekto nuostatų atitikties lentelė.

 

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

LR Vyriausybė

2023-05-24

 

 

 

MAĮ projekte esantis skaičius „633“ keistinas skaičiumi „613“, nes Mokesčių administravimo įstatyme 633 straipsnio nėra.

Pritarti

 

 

6. Komiteto sprendimas: pritarti Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 63(3) straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2409 ir siūlyti jį pagrindiniam komitetui patobulinti, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, kurioms Komitetas pritarė bei Komiteto išvadoms.

7. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 1, susilaikė – 2.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: V.Mitalas, A.Palionis.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                  Mindaugas Lingė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Mudėnienė