Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 22, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 290

STENOGRAMA

 

2023 m. birželio 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos! Pra­de­da­me bir­že­lio 22 die­nos ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas)

 

10.00 val.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no Šad­rei­kos 85-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mas

 

Po­sė­dį pra­dė­si­me nuo Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro V. Šad­rei­kos 85-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me mi­nė­ji­mą, skir­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­to, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro V. Šad­rei­kos 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms. Pra­šau pa­gerb­ti sig­na­ta­ro at­mi­ni­mą ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Kvie­čiu pa­si­da­lin­ti sa­vo pri­si­mi­ni­mais Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tą, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą R. Ru­dzį. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

 

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ro­mu­al­do Ru­dzio kal­ba

 

R. RUDZYS. Ger­bia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Pir­mi­nin­ke Vik­to­ri­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, Sei­mo val­dy­ba, Sei­mo na­riai, la­ba die­na, o gal dar la­bas ry­tas vi­siems. Ger­bia­mi, ma­lo­nūs su­si­rin­kę Ko­vo 11-osios sig­na­ta­rai, ap­žvel­giu ir esan­čius bal­ko­ne. Švie­sios at­min­ties Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­to, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro V. Šad­rei­kos gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji (ir­gi ne­daug ma­tau), po­sė­džio sve­čiai, da­ly­viai!

Jau­čiu di­de­lę man su­teik­tą gar­bę sto­vė­ti šio­je reikš­min­giau­sio­je ir gar­bin­giau­sio­je Lie­tu­vos vals­ty­bės tri­bū­no­je, už­im­ti jū­sų dė­me­sį ir lai­ką, kad pa­si­da­lin­čiau kuk­liais to­ly­džio blės­tan­čiais pri­si­mi­ni­mais ir įspū­džiais apie pui­kų, ga­bų ir ge­ra­šir­diš­ką žmo­gų – švie­sios at­min­ties V. Šad­rei­ką. Kal­bė­da­mas apie ger­bia­mą sig­na­ta­rą Va­le­ri­jo­ną, pri­si­min­da­mas vie­ną ki­tą epi­zo­dą iš Va­le­ri­jo­no gy­ve­ni­mo ir veik­los Aukš­čiau­sio­jo­je Ta­ry­bo­je (AT) ar mū­sų ben­dra­vi­mą (sa­ky­čiau, ben­drą su­gy­ve­ni­mą tarp AT na­rių, frak­ci­jų, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų), jį va­din­siu bi­čiu­liu Va­le­ri­jo­nu, žy­miu ad­vo­ka­tu ar­ba tie­siog ko­le­ga sig­na­ta­ru. Apie ger­bia­mą ko­le­gą sig­na­ta­rą, pra­ėjus dau­giau kaip trims de­šimt­me­čiams nuo jo iš­ėji­mo ana­pi­lin, de­ja, ne­ga­liu ryš­kiau „at­gai­vin­ti ar su­kur­ti“ as­me­ni­nių pri­si­mi­ni­mų, to­dėl be­lie­ka juos pri­sta­ty­ti ar ci­ta­to­mis iš Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos pub­li­kuo­ja­mų ste­nog­ra­mų, ar Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo 2004 me­tais iš­leis­tos kny­gos pus­la­pių, net­gi iš daug ži­nan­čios ju­tu­bo in­for­ma­ci­jos. As­me­niš­kai nie­ko nau­ja ne­su­kū­riau, ne­bent pas­ku­ti­nį šio trum­po pa­si­sa­ky­mo ab­za­cą (pa­strai­pą).

Pir­miau­sia ko­le­ga sig­na­ta­ras – darbš­tus že­mės vai­kas nuo ma­žu­mės, pa­gal­bi­nin­kas ūky­je, ku­rį tė­ve­liai P. Šad­rei­ka ir M. Šad­rei­kie­nė (mer­gau­ti­nė pa­var­dė Lu­žy­tė) au­gi­no sep­ty­nių vai­kų bū­ry­je. Va­lius tarp jų – šeš­tas, prieš­pas­ku­ti­nis. Pa­au­gęs sep­tyn­me­tis pa­su­ko į mo­kyk­lą pir­mu pla­tes­nio gy­ve­ni­mo vieš­ke­liu, 6 ki­lo­met­rus nu­to­lu­siu nuo gim­to­jo Ul­bi­nų kai­mo. Pra­di­nę ir pa­grin­di­nę mo­kyk­lą Va­le­ri­jo­nas lan­kė Pa­no­čių kai­me (bu­vęs Slu­ča­jus). 1952 me­tais, bai­gęs sep­ty­nias kla­ses, įsto­jo į Vil­niaus bib­lio­te­ki­nin­kys­tės tech­ni­ku­mą ir jį sėk­min­gai bai­gė 1955 me­tais. Ke­le­tą me­tų dir­bęs Vil­niaus aukš­to­sios ka­ro mo­kyk­los bib­lio­te­kos ve­dė­ju, 1957 me­tais 19-metis Va­le­ri­jo­nas pra­dė­jo stu­di­juo­ti tei­sę Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Bai­gęs stu­di­jas, jau 1962 me­tais, ga­vo pir­mas pa­rei­gas ju­ri­di­nių rei­ka­lų ap­lin­ko­je ar sfe­ro­je – pri­im­tas Ju­ri­di­nės ko­mi­si­jos prie Lie­tu­vos TSR Mi­nist­rų Ta­ry­bos kon­sul­tan­tu, to­liau jau 30-me­tis, 1970 me­tais – Lie­tu­vos TSR tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­dė­jė­ju. Nuo 1973 me­tų tei­si­nin­kas V. Šad­rei­ka bu­vo Lie­tu­vos ad­vo­ka­tų ko­le­gi­jos na­rys, jau tam­pan­tis žy­miu ad­vo­ka­tu. Nuo 1981 me­tų – Ko­le­gi­jos pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir tai iki pat 1990 me­tų.

Pa­si­su­kus pa­lan­kes­niems M. Gor­ba­čio­vo ini­ci­juo­tos per­tvar­kos (…) vė­jams, ad­vo­ka­tas V. Šad­rei­ka vi­sa ener­gi­ja, šir­di­mi, en­tu­ziaz­mu pa­si­duo­da ju­ri­di­niam dar­bui, ypač ak­ty­viai vei­kia dėl jau­nuo­lių, tar­nau­jan­čių ta­ry­bi­nė­je, so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je už Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių ri­bų, tar­na­vi­mo są­ly­gų, svei­ka­tos rei­ka­lų, jau­nų­jų ka­rei­vių iš­nau­do­ji­mo, ne­pa­ken­čia­mos de­dov­šči­nos – nuo ser­žan­tų ir lei­te­nan­tų iki daž­niau­siai į vis­ką pro pirš­tus žiū­rin­čio ma­jo­ro. De­dov­šči­na, tur­būt ma­žai kas at­si­me­na­te ją, yra se­nių val­džia. Ter­mi­nas žo­dy­ne api­bū­din­tas kaip ne­sta­tu­ti­niai san­ty­kiai, vy­ra­vę Ta­ry­bų Są­jun­gos ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se bū­tent tarp tar­ny­bą at­lie­kan­čių ka­rei­vių.

Vie­nas ryš­kiau­sių V. Šad­rei­kos, 1988 me­tais pa­skir­to Res­pub­li­kos Jau­nuo­lių ka­ri­nės rei­ka­lų ta­ry­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, dar­bų tuo lai­ku – ko­va už Lie­tu­vos jau­nuo­lių iš­lais­vi­ni­mą nuo pri­mes­tos pa­rei­gos tar­nau­ti so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je. Jo va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos pa­reng­ta­me Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos nu­ta­ri­me jau 1989 me­tais rei­ka­lau­ta, kad jau­nuo­liai tar­nau­tų mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, kad jau­nuo­liai ne­bū­tų siun­čia­mi į va­di­na­muo­sius gin­kluo­tų pa­jė­gų stroj­ba­tus, sta­ty­bos da­li­nius, ir šau­ki­mas dėl svei­ka­tos būk­lės ar re­li­gi­nių įsi­ti­ki­ni­mų bū­tų su­tei­kia­mas kaip tar­ny­bos al­ter­na­ty­va. Nu­ta­ri­mas, su­kė­lęs di­džiu­lį vi­suo­me­nės dė­me­sį, pri­im­tas 1989 m. rug­sė­jo 29 d.

1990 me­tų va­sa­rį į ta­da dar LTSR Aukš­čiau­si­ą­ją Ta­ry­bą pra­si­dė­ję rin­ki­mai pa­ža­di­no Lie­tu­vos žmo­nių dva­sią ir ryž­tą su sa­vo iš­rink­tais de­pu­ta­tais siek­ti jų tė­vų ir se­ne­lių puo­se­lė­tos Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės 1918 m. va­sa­rio 16 d. At­kūri­mo Ak­tą ly­dė­ju­sios dva­sios. Kan­di­da­tų iš­kė­li­mas va­di­na­muo­siuose dar­bo ko­lek­ty­vuo­se vy­ko įtemp­tai ir aud­rin­gai, dau­ge­liu at­ve­jų kan­di­da­tais ta­po Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio at­sto­vai, ki­tur – ne­pri­klau­so­mi at­si­nau­ji­nan­čios Ko­mu­nis­tų par­ti­jos iš­kel­ti kan­di­da­tai.

Ši­la­lės rin­ki­mų apy­gar­do­je tarp vi­suo­me­nei ži­no­mų Są­jū­džio ir ne­pri­klau­so­ma ži­niask­lai­da ta­pu­sių žmo­nių Ko­mu­nis­tų par­ti­jos Tarybų ra­jo­no ko­mi­te­tas iš­kė­lė at­vy­ku­sį iš Vil­niaus ad­vo­ka­tą V. Šad­rei­ką. Rin­ki­muo­se į AT vy­ra­vo aud­rin­gi su­si­rin­ki­mai, mi­tin­gai, vi­daus de­ba­tai kul­tū­ros įstai­go­se, dar­bo­vie­tė­se, ne­veng­ta to­kių šū­kių: „Su Są­jū­džiu už Lie­tu­vąׅ“ ar „Ša­lin ko­mu­nis­tus“. Į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą tų me­tų ko­vo 8 die­ną pa­te­ko V. Šad­rei­ka ir ši­lu­tiš­kis, ži­no­mas kan­di­da­tas V. Juk­nius. Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re Ši­lu­tės rin­ki­mų apy­gar­do­je kan­di­da­tas V. Šad­rei­ka, prieš rin­ki­mus pir­ma­vus Ši­la­lės kraš­te ži­no­mam Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio ir ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos iš­kel­tam ir re­mia­mam kan­di­da­tui, ga­li­mai lai­mė­jo Ka­rei­vių Mo­ti­nų bal­sais. „Ka­rei­vių Mo­ti­nos“ aš čia ra­šau di­dži­ą­ja rai­de. Jis per bal­sa­vimą ga­vo 327 bal­sus (kan­di­da­to V. Šad­rei­kos nau­dai) iš 16 tūkst. 800 bal­sa­dė­žė­se at­si­dū­ru­sių bal­sų.

1990 me­tais Ši­la­lės rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu da­lyva­vo re­for­muo­jant Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­ją į so­cial­de­mok­ra­ti­nės orien­ta­ci­jos Dar­bo par­tiją. Čia aš pa­ė­miau ci­ta­tą iš kny­gos. Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos na­riu dir­bo Tei­si­nės sis­te­mos ko­mi­si­jo­je.

Frak­ci­jo­je ir už jos ri­bų mes daž­nai kon­sul­tuo­da­vo­mės su sig­na­ta­ru Va­le­ri­jo­nu dau­ge­liu tei­si­nių ir or­ga­ni­za­ci­nių Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos veik­los klau­si­mų, tiek man esant Man­da­tų ko­mi­si­jos na­riu, tiek „Kait­ros“ ga­myk­lo­je, ku­rio­je tuo me­tu dir­bau ir dar­bo ko­lek­ty­vo bu­vau iš­rink­tas į AT struk­tū­ros per­tvar­ky­mo įtei­si­ni­mo klau­si­mais. Ši ga­myk­la dar ke­le­tas me­tų prieš ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mą, vei­kia­ma pe­rest­roi­kos vė­jų, dar­bo ko­lek­ty­vo su­tar­ti­mi su TSR sta­ty­bi­nių me­džia­gų mi­nis­te­ri­ja bu­vo per­duo­ta ko­lek­ty­vui dis­po­nuo­ti ir val­dy­ti.

Kaip ži­no­ma, pa­čiais pir­mai­siais Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos tei­sės ak­tais vi­sas są­jun­gi­nis tur­tas bu­vo per­duo­tas vals­ty­bei dis­po­nuo­ti. Bu­vo na­cio­na­li­zuo­ta vis­kas tei­sin­gai. Ta te­ma ta­rian­tis su tuo­me­ti­ne fi­nan­sų mi­nist­re ger­bia­ma E. J. Ku­ne­vi­čie­ne, opo­nuo­jan­čių­jų, vi­sur vis­ką ste­bin­čių bu­vau įtar­tas ro­žių puokš­tės įtei­ki­mu per ap­si­lan­ky­mą pas ger­bia­mą fi­nan­sų mi­nist­rę, eko­no­mi­kos dak­ta­rę. Tuo­met nei če­ku­čių, nei vo­ke­lių ban­gos tra­di­ci­jos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se tik­rai dar ne­bu­vo.

Trum­pai pri­si­me­nu, kaip te­ko su Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tu, pa­ty­ru­siu ad­vo­ka­tu Va­le­ri­jo­nu ben­drau­ti su (aš jį pri­sta­čiau) ma­no la­bai ge­ru pa­žįs­ta­mu, drau­gu tra­kiš­kiu, vi­sų ži­no­mu ak­ty­viu Są­jū­džio vi­suo­me­nės vei­kė­ju švie­sios at­min­ties R. Lan­ku. Iš dau­ge­lio Res­pub­li­kos ne­pri­klau­so­my­bės įtvir­ti­ni­mo da­ly­kų jam ypač rū­pė­jo Lie­tu­vos ka­rei­vių, nu­blokš­tų nuo Af­ga­nis­ta­no iki Mur­mans­ko ar net No­rils­ko, li­ki­mas, jų ap­sau­go­ji­mas, kuo svei­kes­nių grą­ži­ni­mas į tė­vy­nę. Tik dėl R. Lan­ko at­kak­lu­mo (apie jį tiek kal­bu dėl to, kad tik­rai aš juos pri­sta­čiau ir da­bar at­si­me­nu, kaip jie ben­dra­vo kar­tu ati­džiai) bu­vo pa­siek­ta, kad ka­ry­bos so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je lai­kas bū­tų įtrauk­tas į dar­bo sta­žą. Šios by­los pa­grin­du iš­leis­ta kny­ga „Ka­rei­vis ieš­ko tei­sy­bės“, su­da­rė A. Šiu­šai­tė. „Bu­vęs ka­rei­vis at­ra­do tei­sy­bę ne tik sau, bet ir de­šim­tims tūks­tan­čių so­vie­ti­nių rek­ru­tų“, – taip ra­šė kny­gos su­da­ry­to­ja.

Jei­gu leis­tų lai­kas, įvar­din­čiau dau­gu­mą R. Lan­ko or­ga­ni­zuo­tų ak­ci­jų, da­ly­va­vi­mą mi­tin­guo­se, lai­ko ne­iš­trin­tą už­ra­šą „Lais­vė Lie­tu­vai“ ant pa­sta­to, ant Sei­mo ba­ri­ka­dų prie Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos. R. Lan­ko, va­di­na­mo mū­sų Są­jū­džio muš­kie­ti­nin­ku, ko­vo­to­jo už Lie­tu­vos lais­vę, var­du kaip tik ne­se­niai Tra­kų mies­te pa­va­din­ta gat­vė ra­jo­no ta­ry­bos ir mies­to ben­druo­me­nės ben­dru su­ta­ri­mu. Čia aš me­tu žvilgs­nį į sė­din­čią Sei­mo na­rę ger­bia­mą Edi­tą, ku­rios tik­rai di­de­lę pa­gal­bą ir dė­me­sį ben­drau­jant ir su­jun­giant te­ko pa­tir­ti.

Nors sig­na­ta­ro Va­le­ri­jo­no gim­ti­nė – Dai­na­vos ša­lis, gar­si gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mu ir tau­tiš­ku­mu, pui­kio­mis žmo­nių ben­druo­me­nė­mis, Ka­nia­vos se­niū­ni­jo­je – tai Pa­no­čių kraš­tas, Vy­de­nių, Du­bi­čių ar Rud­nios kai­mas – man ne­pa­vy­ko nei gūg­le, nei ju­tu­be, de­ja, ap­tik­ti sig­na­ta­ro V. Šad­rei­kos gat­vės pa­va­di­ni­mo. V. Šad­rei­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­dento dek­re­tu 2005 me­tais ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus or­di­no me­da­liu.

Su­grįž­tu prie pas­ku­ti­nės pa­strai­pos, ku­ria ruo­šiau­si pa­kal­bė­ti. Il­ga­me­tis bu­vęs Sei­mo na­rys ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas Č. Jur­šė­nas, vi­sai ne­se­niai ap­do­va­no­tas Pre­zi­den­to Alek­san­dro Stul­gins­kio auk­so žvaigž­de, prieš de­šimt­me­tį pri­si­min­da­mas šio­je gar­bin­go­je sa­lė­je sig­na­ta­ro V. Ša­d­rei­kos gi­mi­mo ju­bi­lie­jų, už jo mo­kė­ji­mą iš­klau­sy­ti ki­tus, prie­šin­gos nuo­mo­nės ger­bi­mą pa­va­di­no švie­sios at­min­ties sig­na­ta­rą pir­muo­ju Sei­mo džen­tel­me­nu. Aš pri­ta­riu, kar­tu Sei­mo džen­tel­me­nais siū­ly­da­mas įvar­din­ti ir švie­sios at­min­ties sig­na­ta­rus K. An­ta­na­vi­čių, B. Lu­bį, K. Gla­vec­ką, dar ki­tus bu­vu­sius bi­čiu­lius ir ko­le­gas, at­si­da­vu­sius lais­vos tė­vy­nės at­sta­ty­mui, jos ge­ro­vės kū­ri­mui. No­riu ti­kė­ti pa­baig­da­mas, kad tarp Sei­mo na­rių, bal­sa­vu­sių 103 bal­sais už, 6 bal­sais su­si­lai­kiu­sių dėl šiais me­tais ge­gu­žės 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­sios „de­so­vie­ti­za­ci­jos“, la­bai toks il­gas, su­dė­tin­gas pa­va­di­ni­mas, at­si­ras tiek džen­tel­me­nų, kad jų su­da­ro­mos ko­mi­si­jos ne­si­griebs nai­kin­ti ar at­šauk­ti taip ati­džiai ir skru­pu­lin­gai raš­tu… V. Šad­rei­kos įsta­ty­mo dar Lie­tu­vos TSR lai­kais. Dėl as­me­ni­nių mo­ty­vų čia įsta­ty­me yra to­kia ei­lu­tė. Nes Lie­tu­vos Ka­rei­vių Mo­ti­nų dė­ka sig­na­ta­ras Va­le­ri­jo­nas gar­bin­gai tar­na­vo Tė­vy­nei Lie­tu­vai. Dė­ko­ju už dė­me­sį. (Plo­ji­mai) Ga­li­ma ne­plo­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui R. Ru­dziui už kal­bą. Dė­ko­ju vi­siems da­ly­va­vu­siems šia­me mi­nė­ji­me, skir­ta­me Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui V. Šad­rei­kai at­min­ti. Skel­biu mi­nė­ji­mą baig­tą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar, ei­da­mas 79 me­tus, mi­rė bu­vęs Sei­mo na­rys V. Šus­taus­kas. Kvie­čiu pa­gerb­ti jo at­mi­ni­mą ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

10.16 val.

Se­imo seniū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. bir­že­lio 22 d. (ket­vir­ta­die­nio) posėdžių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Dėl dar­bo­tvarkės yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. T. V. Ras­ke­vi­čius. Pra­šom.

T. V. RASKEVIČIUS (LF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę įtrauk­ti pro­jek­tą Nr. XIVP-2877 – Rin­klia­vų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Nors šis pro­jek­tas ant­ra­die­nio po­sė­džių dar­bo­tvarkėje bu­vo įra­šy­tas prie įpras­tų, ne re­zer­vi­nių, klau­si­mų, jo, de­ja ap­svars­ty­ti mums ant­ra­die­nį ne­pa­vy­ko. To­dėl bū­tų tiks­lin­ga, kad jis šian­dien grįž­tų į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Pra­šo­te įtrauk­ti. Dė­ko­ju. Tuo­met ap­si­spręs­ki­me bal­suodami dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2877, tai yra Rin­klia­vų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų įtrauk­tas į šios die­nos dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. Tai yra pa­tei­ki­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Rin­klia­vų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2877.

Bal­sa­vo 104: už – 67, prieš – 5, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta, bus šios die­nos dar­bo­tvarkėje.

Taip pat yra opo­zi­ci­nės dar­bo­tvarkės ke­li klau­si­mai, jų ne­bu­vo Sei­mo pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­mo­je. Tai pir­miau­sia 2-1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2737, 2-3 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2736, 2-9 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2912, 2-11 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-1343. Nė vie­nas iš šių klau­si­mų ne­bu­vo įtrauk­ti į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Ma­tau A. Ku­bi­lie­nę. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, mes jau ke­lin­tą kar­tą jū­sų pra­šo­me pa­sa­ky­ti pa­va­di­ni­mus. Kol mes su­ieš­ko­me čia tuos nu­me­riu­kus, mes no­rė­tu­me ži­no­ti pa­va­di­ni­mus, apie ką tie įsta­ty­mai.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ži­no­ma. Ger­bia­ma ko­le­ge, anks­čiau bu­vo toks mū­sų ne­ra­šy­tas su­ta­ri­mas, kad klau­si­mai, ku­rie į Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ne­įra­šy­ti, ben­dru su­ta­ri­mu įtrau­kia­mi. Aš at­krei­piu dė­me­sį, kad jūs įve­da­te nau­ją prak­ti­ką, bet, ži­no­ma, jū­sų va­lia. Per­skai­ty­siu ir dėl kiek­vie­no at­ski­rai.

Pir­miau­sia 2-1 klau­si­mas – Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2737. Jį tei­kė J. Pins­kus. Jis yra opo­zi­ci­nė­je dar­bo­tvarkėje. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad jį svars­ty­tu­me? Ne. Pra­šo­te bal­suo­ti. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų šios die­nos dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 101: už – 63, prieš – 8, su­si­lai­kė 30. Svars­ty­si­me.

Ki­tas 2-3 klau­si­mas – Vie­ni­šo as­mens iš­mo­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2736. Pra­ne­šė­jas – J. Pins­kus. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te, kad šis klau­si­mas bū­tų šios die­nos dar­bo­tvarkėje, nors jo nė­ra dar­bų pro­gra­mo­je, kad bū­tų įtrauk­tas į šios die­nos dar­bo­tvarkę.

Bal­sa­vo 103: už – 70, prieš – 6, su­si­lai­kė 27.

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2912. Pra­ne­šė­jas – V. Val­kiū­nas. Kas pri­ta­ria­te, kad šian­dien mes svars­ty­tu­me šį klau­si­mą, jis nė­ra įra­šy­tas į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 103: už – 55, prieš – 9, su­si­lai­kė 39. Klau­si­mas bus dar­bo­tvarkėje.

Ki­tas 2-11 klau­si­mas – Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1343. Pra­ne­šė­jas – A. Ma­zu­ro­nis. Kas pri­ta­ria­te, kad šian­die­nos dar­bo­tvarkėje mes svars­ty­tu­me šį klau­si­mą, jis nė­ra įra­šy­tas į Sei­mo pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­mą, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 105: už – 88, prieš – 2, su­si­lai­kė 15.

Tai­gi dau­giau to­kių klau­si­mų ne­tu­ri­me ir ga­li­me ap­si­spręs­ti dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui. Gir­džiu bal­sus, kad, aiš­ku, ga­li­ma. Ačiū.

 

10.22 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Ger­bia­mi ko­le­gos, ypač tie, ku­rie da­bar iš­ei­na­te, pri­me­nu, kad bal­sa­vi­mas šian­dien nu­ma­ty­tas nuo 10 val. 50 min. iki 12 val. 30 min.

Tai­gi pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra sep­ty­ni straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta nė dėl vie­no. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Už kal­ba A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Siū­lo­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mai yra svar­bus žings­nis sie­kiant ap­sau­go­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir spren­džiant su šiais ga­mi­niais su­si­ju­sią ga­li­mą ri­zi­ką. Ne­su tik­ras, kad tuo vis­kas bus iš­spręs­ta, ta­čiau vi­sų pir­ma drau­di­mo pa­teik­ti rin­kai ta­ba­ko ga­mi­nius, tu­rin­čius pa­pil­do­mą kva­pą ir sko­nį, iš­plė­ti­mas ir pa­šil­dy­tiems ta­ba­ko ga­mi­niams yra es­mi­nė prie­mo­nė sie­kiant ap­sau­go­ti pa­žei­džia­mas gy­ven­to­jų gru­pes, ypač jau­ni­mą, nuo aro­ma­ti­zuo­tų ta­ba­ko ga­mi­nių ža­ve­sio. Taip su­ma­ži­na­me pa­trauk­lu­mą ir ga­li­mą ta­ba­ko var­to­ji­mo pra­džią tarp ne­rū­kan­čių­jų, pa­de­da­me nau­jai kar­tai ne­pa­kliū­ti į pri­klau­so­my­bes nuo ni­ko­ti­no gniauž­tų.

An­tra. Pa­ša­lin­da­mi kai­ti­na­miems ta­ba­ko ga­mi­niams tai­ko­mą iš­im­tį, už­tik­ri­na­me, kad vi­siems ta­ba­ko ga­mi­niams, ne­pai­sant jų for­mos, bū­tų tai­ko­mi to­kie pa­tys griež­ti reg­la­men­tai. Šis vie­no­du­mas yra la­bai svar­bus sie­kiant su­teik­ti var­to­to­jams tiks­lią in­for­ma­ci­ją apie svei­ka­tai ga­li­mą pa­vo­jų, su­si­ju­sį su kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko ga­mi­niais.

Bū­ti­na pa­mi­nė­ti, kad siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­gir­ti­nas žings­nis sie­kiant ap­sau­go­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir ska­tin­ti nuo­sek­lu­mą mū­sų re­gu­lia­vi­mo sis­te­mo­je. Iš­plės­da­mi kva­pių­jų kom­po­nen­tų drau­di­mą ir ati­tin­ka­mai žen­klin­da­mi šiuos pro­duk­tus, tei­kia­me pir­me­ny­bę ma­ži­nti ga­li­mą ri­zi­ką, su­si­ju­sią su kai­ti­na­mo­jo ta­ba­ko ga­mi­niais.

Pri­im­ki­me šiuos po­ky­čius kaip prie­mo­nę mū­sų vi­suo­me­nės ge­ro­vei ap­sau­go­ti, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už ir pa­lai­ky­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Vin­kus – mo­ty­vai už.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, siū­lo­mi pa­kei­ti­mai ir nu­ma­to­mos prie­mo­nės yra tei­sin­gi ir at­ei­ty­je tu­rė­tų duo­ti ati­tin­ka­mą efek­tą.

Ko­kia siū­lo­mų pa­kei­ti­mų es­mė? La­bai glaus­tai ir pa­pras­tai: pir­ma, kai­ti­na­ma­jam ta­ba­kui, kaip ir ki­tiems ta­ba­ko ga­mi­niams, siū­lo­ma draus­ti su­dė­ty­je tu­rė­ti pri­dė­ti­nio kva­po ar sko­nio. Kai­ti­na­ma­jam ta­ba­kui, kaip ir ki­tiems ta­ba­ko ga­mi­niams, siū­lo­ma tai­ky­ti žen­kli­ni­mo rei­ka­la­vi­mus dėl ža­los svei­ka­tai. Ki­taip sa­kant, kai­ti­na­ma­jam ta­ba­kui siū­lo­ma nai­kin­ti tam tik­ras šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­čias „leng­va­tas ir pri­vi­le­gi­jas“. Tu­rė­da­mas ome­ny žmo­nių svei­ka­tą, dė­ko­ju ini­cia­to­riams ir siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Mi­ta­las – mo­ty­vai už.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Aš iš es­mės pri­ta­riu ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Jis su­ly­gi­na są­ly­gas tarp skir­tin­gų, taip sa­kant, rū­ky­mo rū­šių. Tie­siog no­riu at­kreip­ti Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad vis dėl­to šio­je sri­ty­je, ku­rio­je yra daug ką veik­ti, mes ne­pa­mes­tu­me šal­to pro­to. Šian­dien į dar­bo­tvarkę yra įra­šy­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo yra jau vi­siš­kai, at­ro­do, nu­šo­ka­ma nuo pro­to, siū­lant, kad bū­tų ga­li­ma elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes par­da­vi­nė­ti tik­tai vais­ti­nė­se, dar pa­pil­do­mai ap­krau­nant ir far­ma­ci­nin­kus, pa­pil­do­mai ap­krau­nant vi­są svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą. Tai yra ne kas ki­ta kaip šliau­žian­tis vals­tie­tiz­mas, ku­ris ran­da ke­lią į mū­sų Sei­mo dar­bo­tvarkę. Mes nuo to­kių da­ly­kų tu­ri­me ras­ti vais­tą pa­tys, – re­gu­lia­vi­mams, esan­tiems ta­ba­ko sri­ty­je, ne­leis­ti pa­virs­ti vi­siš­ka ko­me­di­ja. To­dėl bal­suo­jant už šį pro­jek­tą taip pat kvie­čiu įsi­pa­rei­go­ti ki­to pro­jek­to ne­pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.27 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII–2470 37, 392 ir 393 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2854(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2854(2). Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro ke­tu­ri straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Mo­ty­vai. Už kal­ba J. Džiu­ge­lis. Ne. Dėl mo­ty­vų dau­giau už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Tai­gi, ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.27 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 1001, 1003 ir 1131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so tri­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro trys straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

10.28 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2548(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – ly­di­ma­sis Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2548(2). Pa­kei­ti­mą su­da­ro vie­nas straips­nis. Dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų dėl šio ly­di­mo­jo taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.28 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1928 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų dėl dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mo nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me vė­liau.

10.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų paskel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą R. Juš­ką, kad pri­sta­ty­tų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. JUŠKA (LSF). Svei­ki, ko­le­gos. Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­si­me vė­liau, nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.30 val.

Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1314  pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2769(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pakei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3331 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2781(2) (svars­ty­mas)

 

 Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra 1-8 klau­si­mas, bet vos vos len­kia­me lai­ką, to­dėl siū­lau ap­svars­ty­ti 1-9.1 klau­si­mą – Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2769(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­jus. Pir­miau­sia K. Ado­mai­tis pri­sta­tys Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

K. ADOMAITIS (LF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti J. Gu­daus­ką, kad pri­sta­ty­tų Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą dėl to pa­ties dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mo.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas šių me­tų bir­že­lio 7 die­ną nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, jiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar­ba pri­ta­rė iš da­lies. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tuo­met no­rė­čiau pa­kvies­ti I. Ha­a­se. Ji pri­sta­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl ly­di­mo­jo dar­bo­tvarkės 1-9.2 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3331 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis nag­ri­nė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2781. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mais. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu, už – 8 ko­mi­te­to na­rių bal­sai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą iš­va­dą. Po svars­ty­mo dis­ku­tuo­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tai­gi ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-320 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2892(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 18 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-2892(2). Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Juš­ką, kad pri­sta­ty­tų VVSK iš­vadą. Ger­bia­mas Ri­čar­dai, pri­sta­ty­ki­te iš­va­dą dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos klau­si­mo. Pra­šom.

R. JUŠKA (LSF). In­for­muo­ju, kad ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2892(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą iš­va­dą. Ir da­bar dis­ku­si­ja. Dis­ku­tuo­ti no­ri V. Se­meš­ka. Pra­šom, kvie­čiu į tri­bū­ną.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­si­me dėl nau­jos VRK pir­mi­nin­kės L. Pet­ro­nie­nės pa­sky­ri­mo į pa­rei­gas.

VRK – svar­bi kon­sti­tu­ci­nė ko­mi­si­ja, ga­lin­ti stip­ri­nti de­mo­kra­tiją ša­ly­je ar­ba sil­pnin­ti, pa­si­ti­kė­ji­mą rin­ki­mais ir po­li­ti­ne sis­te­ma kel­ti ar­ba men­kin­ti. Nuo ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo, tai yra ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, pri­klau­so la­bai daug. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ne tik or­ga­ni­zuo­ja VRK veik­lą, pir­mi­nin­kau­ja po­sė­džiams, bet yra ir vi­so Sek­re­to­ria­to, ku­ris re­a­liai at­lie­ka sun­kiau­sią dar­bą per rin­ki­mus, va­do­vas, asig­na­vi­mų val­dy­to­jas ir rin­ki­mų vei­das. Tu­rė­jo­me le­gen­di­nį Z. Vai­gaus­ką, vė­liau – sa­vo ša­liš­ku­mu ir ko­man­di­ruo­čių tu­riz­mu liūd­nai pa­gar­sė­ju­sią L. Mat­jo­šai­ty­tę. Ne­se­niai at­si­svei­kin­ta su pir­mi­nin­ke J. Pet­ke­vi­čie­ne. Ko­le­gos, kaip iš­gir­dau iš Sei­mo Pir­mi­nin­kės, 10 ar net 12 pre­ten­den­tų į šias pa­rei­gas dėl įvai­rių prie­žas­čių at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti. Ko­kia vis dėl­to liūd­na si­tu­a­ci­ja dėl ly­de­rių, no­rin­čių ir ga­lin­čių va­do­vau­ti vals­ty­bės įstai­goms. Pri­ėmus vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mą, ti­kiuo­si, pa­dė­tis bus ge­res­nė.

Kan­di­da­tę L. Pet­ro­nie­nę pa­žįs­tu nuo ta­da, kai bu­vau ko­mi­si­jos na­riu šimt­me­čio VRK ka­den­ci­jo­je. Kiek ži­nau, kan­di­da­tė bu­vo pa­ti­ki­ma sky­riaus ve­dė­ja dar prie Z. Vai­gaus­ko nuo 2007 me­tų. Pa­me­nu, kaip vyk­dė įvai­rius ty­ri­mus prie L. Mat­jo­šai­ty­tės: se­ria­lo „Nai­sių va­sa­ra“, mo­bi­lio­sios krau­jo la­bo­ra­to­ri­jos, Pre­zi­den­to rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tus ty­ri­mus. Jau gir­džiu par­ti­jų de­le­guo­tų na­rių į VRK ir ne tik liaup­ses kan­di­da­tei. No­rin­čių da­ry­ti įta­ką bus iš vi­sų pu­sių, pa­tai­kū­nų taip pat. Kaip ir įvai­rių po­li­ti­kų pa­gei­da­vi­mų kon­cer­tų. Tvir­tas stu­bu­ras ir at­spa­ru­mas po­li­ti­niams vė­jams šiai po­zi­ci­jai la­bai svar­bu. VRK, bū­tent ko­mi­si­jo­je, sau­go­ma de­mo­kra­tija. Klau­si­mas tik, kaip jaus­tis esa­miems VRK na­riams, pa­va­duo­to­jams, ku­rių spren­di­mus čia pat vyk­dė Sek­re­to­ria­to ve­dė­ja, o da­bar pa­ti pir­mi­nin­kaus vi­sai ko­mi­si­jai ir va­do­vaus Sek­re­to­ria­tui. Au­to­ri­te­to klau­si­mas lie­ka at­vi­ras. Taip, kan­di­da­tė yra be va­do­va­vi­mo ins­ti­tu­ci­jai pa­tir­ties, bet tik­rai tu­ri pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jos po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo sri­ty­je, nes su rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mu juk plu­ša ki­ta sky­riaus ve­dė­ja, bu­vu­si VRK na­rė, vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­ma R. Da­niš­ke­vi­čiū­tė.

Ša­lies de­mo­kra­tijai svar­bu, kad VRK pir­mi­nin­kas ne­or­ga­ni­zuo­tų še­šė­li­nių po­sė­džių, va­di­na­mų pa­si­ta­ri­mais, kas ir už ką pa­si­sa­kys, kaip bal­suos, o vie­ša­me po­sė­dy­je tik for­ma­liai bū­tų ke­lia­mos ran­kos, be ga­li­my­bės vie­šai su­ži­no­ti spren­di­mų mo­ty­vus ir at­ski­rą­sias na­rių po­zi­ci­jas. To­kia prak­ti­ka juk bu­vo prie kai ku­rių pir­mi­nin­kų. VRK yra lyg mi­ni Sei­mas, bet ne ko­man­da-mo­no­li­tas su ko­men­dan­ti­niu val­dy­mu prie­ša­ky. Ir prie­šin­gai – VRK Se­k­re­to­ria­tas. Pra­šau kan­di­da­tės at­skir­ti.

Žvel­giant iš ša­lies į VRK, nors anks­čiau bu­vau ir ki­tos nuo­mo­nės, vis dėl­to ma­nau, kad jau pri­bren­do­me ko­mi­si­ją vi­siš­kai de­po­li­ti­zuo­ti. Po­li­ti­nių par­ti­jų, po­li­ti­kų, Pre­zi­den­to, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro de­le­guo­ti na­riai ga­lė­tų bū­ti at­sto­vai prie VRK. Ne­rei­kė­tų na­rio tei­se nau­do­tis tam­pant de­mo­kra­tijos pa­klo­dę į na­rį de­le­ga­vu­sios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos pu­sę ar Rin­ki­mų ko­dek­sui nu­si­žen­gu­sius par­ti­jų na­rius gė­din­gai gin­ti, kai fak­tai aki­vaiz­dūs, bet pa­žei­dė­ją ten­ka už­sto­ti tik to­dėl, kad esi tos par­ti­jos de­le­guo­tas na­rys.

 Pri­si­me­nant kan­di­da­tę L. Pet­ro­nie­nę dar iš VRK na­rio per­spek­ty­vos, svar­bu pa­lin­kė­ti pa­ga­liau VRK ves­ti Va­ka­rų kryp­ti­mi, pa­ga­liau nu­si­mes­ti tą bu­vu­sio pir­mi­nin­ko Ry­tų drau­gys­tės kryp­tį ir už­sta­lės ko­man­di­ruo­tes. Svar­bu gerb­ti ir įsi­klau­sy­ti į ki­tų VRK na­rių nuo­mo­nes ir be kerš­ta­vi­mo pri­im­ti dau­gu­mos spren­di­mus. VRK pa­ti tu­ri tap­ti mo­der­nes­nė, drą­ses­nė, siū­ly­da­ma nau­jo­ves su XXI am­žiaus bal­sa­dė­žė­mis, au­to­ma­ti­zuo­ta bal­sų skai­čia­vi­mo sis­te­ma ir ki­to­mis ko­ky­bės, ap­skri­tai ki­tos ko­ky­bės, gal­būt net žan­ro rin­ki­mų agi­ta­ci­nė­mis lai­do­mis.

Taip, ins­ti­tu­ci­jai rei­kia va­do­vo. Ko­dėl ne­ga­lė­jo juo tap­ti vie­nas iš da­bar­ti­nių ne par­ti­jų de­le­guo­tų na­rių ar koks nors bu­vęs VRK na­rys, aš ne­ži­nau. Toks tik­rai ger­bia­mos Sei­mo Pir­mi­nin­kės pa­si­rin­ki­mas ar­ba jo ne­bu­vi­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je. Pa­pras­tai re­tai na­riams ne­pri­ta­ria­ma, kuo­met yra siū­lo­mi kaip kan­di­da­tai mū­sų Sei­me. To­dėl jau da­bar lin­kiu kan­di­da­tei, kad ar­tė­jan­tys net treji ki­tų me­tų rin­ki­mai mū­sų jau bran­des­nei de­mo­kra­tijai bū­tų ra­mūs ir pa­ti­ki­mi. (…) šimt­me­čio VRK ka­den­ci­jai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­si­sa­ky­mą. Dis­ku­tuo­ti dau­giau už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Kan­di­da­tė pa­si­sa­ky­ti taip pat ne­pa­gei­dau­ja. Dėl mo­ty­vų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je už­si­ra­šiu­sių yra. A. Na­vic­kas – mo­ty­vai už. Pra­šom.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). La­bai dė­ko­ju Pir­mi­nin­kei už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti. Gal­būt bū­čiau ne­kal­bė­jęs, ne­ga­liu pa­si­gir­ti, kad la­bai as­me­niš­kai pa­žįs­tu kan­di­da­tę, tik esu gir­dė­jęs daug at­si­lie­pi­mų, bet po ma­no ko­le­gos Vi­liaus pa­si­sa­ky­mo, ku­ris kal­bė­jo kaip pro­ku­ro­ras, kaž­kaip la­bai no­rė­jo­si pa­si­sa­ky­ti, nes bent aš jau va­do­vau­juo­si nuo­sta­ta, kad jei­gu žmo­gus tik­rai dir­ba nuo­šir­džiai, ge­rai ir nė­ra pa­da­ręs kaž­ko, už ką aš ga­lė­čiau ne­pa­si­ti­kė­ti, tai tik­rai pa­si­ti­kė­ji­mas au­gi­na ki­tus žmo­nes ir au­gi­na pa­tį san­ty­kį. Šiuo at­ve­ju aš tik­rai džiau­giuo­si, kad at­si­ra­do žmo­gus, ku­ris su­tin­ka dirb­ti la­bai su­dė­tin­gą dar­bą la­bai su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je, žmo­gus, apie ku­rį esu gir­dė­jęs, kad pui­kiai mo­ka ir ben­dra­dar­biau­ti, ir da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se, ge­rai įsi­gi­li­nęs į vi­sus, sa­ky­si­me, pro­ce­sus. Šiuo at­ve­ju, aiš­ku, ga­li­ma kal­bė­ti ben­dro­mis fra­zė­mis, kad VRK tu­rė­tų dirb­ti ge­riau, oras tu­rė­tų bū­ti ge­res­nis, sau­lė tu­rė­tų švies­ti sau­liau, bet, man at­ro­do, šiuo at­ve­ju ne­ma­tau jo­kio pa­grin­do ne­bal­suo­ti už kan­di­da­tę. La­bai dė­ko­ju Sei­mo Pir­mi­nin­kei, kad at­ra­do kan­di­da­tą su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je, la­bai dė­ko­ju kan­di­da­tei, kad su­ti­ko pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę.

PIRMININKĖ. Ačiū. E. Pu­pi­nis – mo­ty­vai už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt čia bu­vo pa­sa­ky­ta ne­ma­žai žo­džių apie kom­pe­ten­ci­ją, nors bu­vo ir tam tik­rų abe­jo­nių, bet tur­būt mes ma­tė­me, kad vis dėl­to kom­pe­ten­ci­ja rei­ka­lin­ga dir­bant VRK. Šiuo at­ve­ju klai­dų bu­vo pa­da­ry­ta tur­būt dėl to, gal­būt ti­kė­jo­mės, kad va­dy­bi­nė pa­tir­tis vis­ką ga­li iš­spręs­ti. De­ja, taip ne­įvy­ko, rei­ka­lin­gos kom­pe­ten­ci­jos, rei­kia iš­ma­ny­ti vi­są sis­te­mą, o kan­di­da­tė, dir­bu­si daug me­tų VRK ir siū­liu­si ne­ma­žai pa­kei­ti­mų dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų, tik­rai ver­ta šios vie­tos. Tik­rai pa­lai­ky­siu ir siū­lau vi­siems taip pat pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Taip, dė­ko­ju, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Na, ma­ne ir­gi šiek tiek nu­ste­bi­no tas pa­si­sa­ky­mas jau avan­su, sa­vo­tiš­kai kaž­kuo ap­kal­ti­nant žmo­gų, ku­ris dar net ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės pa­de­monst­ruo­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jos. Tik­rai tur­būt vi­si su­tik­si­me, kad tu­rė­jo pro­ble­mų, ir la­bai rim­tų, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per pra­ėju­sius rin­ki­mus. Tik­rai su­tik­siu su ko­le­ga Ed­mun­du, jis pa­mi­nė­jo la­bai svar­bų da­ly­ką, kad kar­tais va­dy­bi­nių kom­pe­ten­ci­jų ne­už­ten­ka. Mes tą ma­to­me tur­būt ne vie­no­je sri­ty­je, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja nė­ra vie­nin­te­lė to­kia sri­tis. Da­bar to­kia sa­vo­tiš­ka ma­da kai kur tam­pa, kad ne­rei­kia spe­cia­lis­tų, o tie­siog rei­kia va­dy­bi­nin­kų. Tai pa­ma­tė­me, kad ne­bū­ti­nai vi­sa­da yra taip. Aš gir­dė­jau ir­gi vi­so­kių įdo­mių pa­si­sa­ky­mų, kad kaip čia taip žmo­gus, ku­ris dir­bo kaip dar­buo­to­jas, da­bar va­do­vaus ko­lek­ty­vui. Gal­vo­ju, kad tai yra la­bai gra­žus pa­vyz­dys, net ir ka­riuo­me­nė­je vi­si pra­de­da nuo ei­li­nio, o už­au­ga pas­kui iki va­do­vo, iki ka­ri­nin­ko. Tas pats yra moks­lo pa­sau­ly­je, kai pra­de­da nuo stu­di­jų, pra­de­da nuo ko­kio nors pa­pras­tes­nio dar­bo, pas­kui už­au­ga iki va­do­vo, gau­na var­dus ir pa­na­šiai. Aš ma­nau, kad tai yra la­bai ge­ras pa­vyz­dys, ka­i žmo­gus, su­kau­pęs di­de­lę pa­tir­tį šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, ryž­ta­si im­tis to­kios at­sa­ko­my­bės. Man tik­rai kan­di­da­tė pa­li­ko ge­rą įspū­dį, kai su­si­ti­ko­me frak­ci­jo­je. Aš taip pat no­riu pa­dė­ko­ti, kad ji ryž­ta­si kan­di­da­tuo­ti. Ti­kiuo­si, kad Sei­mas jū­sų kan­di­da­tū­rą pa­lai­kys.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Mes la­bai daž­nai kal­ba­me apie kom­pe­ten­ci­jas, bet kom­pe­ten­ci­jos nė­ra tik veik­los tu­ri­nys, jos yra ir ver­ty­bi­nės nuo­sta­tos, to­dėl la­bai no­rė­čiau, kad pre­ten­den­tė iš tik­rų­jų į tai at­si­žvelg­tų. Ma­nau, kad tai žmo­gus, ku­ris tu­ri pa­tir­ties, tu­ri­nio pa­tir­ties ir tik­rai ga­li lip­ti kar­je­ros laip­tais. Ačiū ir Pir­mi­nin­kei, ir pre­ten­den­tei, kad su­ti­ko, ir lin­kiu ob­jek­ty­vu­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me pa­si­tvir­tin­ti stan­dar­ti­nį slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ar tin­ka vi­siems, ga­li­me pa­tvir­tin­ti? Dė­ko­ju. Bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė ne­si­kei­tė, kei­sis po bir­že­lio 23 die­nos, bet ją pri­me­nu: V. Ąžuo­las – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, P. Gra­žu­lis – iš Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės, L. Jo­nai­tis – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja, I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė – Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, I. Pa­kar­kly­tė – Lais­vės frak­ci­ja, A. Pet­ro­šius – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja, E. Ru­de­lie­nė – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ir T. To­mi­li­nas – De­mok­ra­tų frak­ci­ja „Var­dan Lie­tu­vos“. Slap­tas bal­sa­vi­mas pra­si­dės 13 val. 10 min., baig­sis 13 val. 30 min. Dė­ko­ju kan­di­da­tei.

 

10.45 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2681(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2681. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu A. Kup­čins­ką į tri­bū­ną, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė, pa­to­bu­li­no pro­jek­tą ir pri­ta­rė vi­soms iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.46 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų patvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2715(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2715(2). Kvie­čiu Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką T. V. Ras­ke­vi­čių, kad pri­sta­ty­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą. Ne­ma­tau jo sa­lė­je. Gal­būt ger­bia­mas A. Na­vic­kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą?

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą klau­si­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pri­tar­ta. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo taip pat už­si­ra­šiu­sių nė­ra.

 

10.47 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2577(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2577. Pra­ne­šė­jas – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas bū­tų rei­ka­lin­gas. A. Ma­tu­las. Pra­šau. Ger­bia­mas pir­mi­nin­kas pri­sta­tys iš­va­dą dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš pa­sa­ky­da­mas ko­mi­te­to iš­va­dą, no­riu pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­tą tei­kė Vy­riau­sy­bė, bet ko­mi­te­te iš­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tas pro­jek­tas ga­li ap­sun­kin­ti ne­re­gist­ruo­tų vais­tų pa­sky­ri­mą pa­cien­tams. To­dėl mes, pa­da­rę per­trau­ką, pa­pra­šė­me Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­de­rin­ti su me­di­kų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis ir tik­rai iš­ties pa­sie­kė­me la­bai ge­rą su­ta­ri­mą, re­zul­ta­tą – nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių. Me­di­kų vi­suo­me­nė, pa­cien­tų vi­suo­me­nė sa­ko: įsta­ty­mo pro­jek­tas da­bar taip su­de­rin­tas, kad jei­gu gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas nu­tars skir­ti tam tik­rą ne­re­gist­ruo­tą vais­tą ypa­tin­gais li­gos at­ve­jais, tai kliū­čių įsta­ty­mas ne­su­da­rys. Ko­mi­te­tas bu­vo pri­ta­ręs, bet yra vie­na ko­le­gės M. Da­nie­lės pa­tai­sa. Ne­ži­nau, gal ji­nai pri­sta­tys ją ir ta­da aš pa­sa­ky­siu, koks yra ko­mi­te­to spren­di­mas. Aš ir sa­kau, ki­tų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Bu­vo vie­na ko­le­gės Sei­mo na­rės M. Da­nie­lės pa­tai­sa…

PIRMININKĖ. Ge­rai.

A. MATULAS (TS-LKDF). …ir ko­mi­te­te 1 pri­ta­rus, 6 ne­pri­ta­rus ši­tai pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Tuo­met pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Ačiū už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Dėl 1 straips­nio yra M. Da­nie­lės pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­ma… Dėl 1 straips­nio nė­ra. Ar ga­li­me 1 straips­nį pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio yra M. Da­nie­lės pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma Mor­ga­na, ar ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą dėl 2 straips­nio?

M. DANIELĖ (LF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Far­ma­ci­jos pro­jek­tas bu­vo su­ra­šy­tas tam, kad tap­tų lanks­tes­nis var­di­nių vais­tų ir taip pat ti­ria­mų­jų vais­tų sky­ri­mas pa­cien­tams pa­gal po­rei­kį. Ta­čiau šian­dien ma­to­me, kad tie po­rei­kiai nė­ra iki ga­lo at­lie­pia­mi. Įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ti sau­gik­liai, la­bai aiš­kūs sau­gik­liai, kad to­kie vais­tai ga­li bū­ti ski­ria­mi tik ser­gant sun­kia, se­ki­nan­čia ar­ba gre­sian­čia gy­vy­bei li­ga ar­ba to­kia li­ga, dėl ku­rios ga­li iš­si­vys­ty­ti il­ga­lai­kis ir reikš­min­gas ne­įga­lu­mas. Va­di­na­si, nu­sta­to­ma są­ly­ga, kad žmo­gus tu­ri la­bai sun­kiai sirg­ti ar­ba bū­ti prieš­mir­ti­nės būk­lės. Taip pat tu­ri bū­ti ne­pa­si­tei­si­nęs joks ki­tas jo gy­dy­mas, joks ki­tas gy­dy­mas pri­pa­žin­tas kaip ne­vei­kian­tis. To­kiu at­ve­ju gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas ga­lė­tų skir­ti var­di­nį pre­pa­ra­tą, o pa­cien­tas tu­rė­tų bū­ti in­for­muo­tas apie to­kio pre­pa­ra­to vei­ki­mą, ga­li­mą pa­gal­bą ir ri­zi­ką ir pa­si­ra­šy­ti pa­cien­to su­ti­ki­mą. Ta­čiau taip pat yra įra­šo­ma iš­va­da, kad jei­gu vais­ti­nio pre­pa­ra­to su­dė­ty­je yra nar­ko­ti­nių me­džia­gų ar­ba psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, tai, ne­pai­sant to, kad žmo­gus ser­ga mir­ti­na li­ga, kad jam ne­pa­de­da joks ki­tas gy­dy­mas, jis vis tiek ne­ga­li gau­ti to­kių vais­tų.

Ma­no pa­siū­ly­mas yra at­si­sa­ky­ti to­kios iš­im­ties, nes žmo­gui, ku­ris su­si­du­ria su mir­ti­mi, tu­rė­tų bū­ti pri­ei­na­mi vi­si Že­mės pla­ne­to­je su­kur­ti vais­tai, jis tu­rė­tų tei­sę to­kius vais­tus gau­ti, tu­rė­tų tei­sę pa­si­ra­šy­ti to­kį su­ti­ki­mą ir gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas, jei­gu ma­ty­tų po­rei­kį, taip pat tu­rė­tų ga­lė­ti to­kį vais­tą skir­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra sa­lė­je 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mui? Bal­suo­ki­me. M. Da­nie­lės pa­siū­ly­mo.

Už – 24. Ne­svars­to­me. Tuo­met tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 2 straips­nio. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Dėl vi­so 2 straips­nio. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dėl straips­nių nuo 3 iki 16 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš šių strai­ps­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ka­dan­gi jau yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, bal­suo­ki­me.

Kas pri­ta­ria­te dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mui – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo (pro­jek­tas Nr. XIVP-2577) pa­kei­ti­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111: už – 106, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Far­ma­ci­jos įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.54 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straips­nių ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2630(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me da­bar į pa­čią po­sė­džio pra­džią. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mo – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2630(2). Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 103, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2630) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.54 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 37, 392 ir 393 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2854(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo tri­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2854(2). Bal­suo­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113: už – 112, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2854) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 1001, 1003 ir 1131 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2547. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 28 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2548(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės ly­di­ma­sis 1-5.2 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 28 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2548. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2548) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.56 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pakeiti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1928 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2354. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120: už – 118, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2354) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų paskel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911. Bal­suo­ki­me.

Bal­sa­vo 119: už – 119, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.57 val.

Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1314  pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2769(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pakei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3331 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2781(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mas – Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės įsi­gi­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2769. Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me. Ir ly­di­ma­sis dar­bo­tvar­kės 1-9.2 klau­si­mas. Bal­suo­ki­me.

Bal­sa­vo 120: už – 116, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.58 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2681(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2681. Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 119: už – 119, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų patvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2715(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2715. Svars­ty­mas. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 120: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

10.59 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2663(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Vis dar yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, tai­gi bal­suo­si­me iš kar­to. Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2663. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta nei dėl vie­no, nei dėl ki­to. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė daug Sei­mo na­rių. Už pir­mo­ji kal­ba mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pir­miau­sia no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ši stra­te­gi­ja, tai yra stra­te­gi­ja, ko­kį mes no­ri­me ma­ty­ti ir tu­rė­ti vie­šą­jį sau­gu­mą 2030 me­tais. Pa­grin­di­niai rams­čiai, su­dė­lio­ti šio­je pro­gra­mo­je, yra šie: pir­miau­sia tai yra Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nos ap­sau­ga. Čia mes kal­ba­me apie to­les­nį pa­sie­nio in­fra­struk­tū­ros ap­sau­gos stip­ri­ni­mą. Kal­ba­me apie ap­rū­pi­ni­mo, kad bū­tų at­lie­pia­mi esa­mi iš­šū­kiai, ge­ri­ni­mą. Kal­ba­me apie tai, kad tu­ri bū­ti de­da­mos to­les­nės pa­stan­gos, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos mig­ra­ci­jos ir prie­globs­čio po­li­ti­ka ati­tik­tų pa­si­kei­tu­sius iš­šū­kius ir kon­teks­tą.

Ant­ra­sis rams­tis, nu­ma­ty­tas šio­je pro­gra­mo­je, tai yra nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­ja ir kon­tro­lė. Yra nu­ma­ty­ta skir­ti di­džiu­lį dė­me­sį nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai, tai yra re­a­guo­ti ne į tai, kas yra pa­sek­mės, o į prie­žas­tis.

Taip pat kal­ba­me apie ino­va­ci­jas ir tech­no­lo­gi­jų pri­ei­na­mu­mą vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­joms. Taip pat ko­va su fi­nan­si­niais nu­si­kal­ti­mais yra la­bai svar­bus pri­ori­te­tas.

Ir tre­čias rams­tis, tai yra vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jos. Tai yra ins­ti­tu­ci­jų pa­reng­tis veik­ti kri­zių ir hib­ri­di­nių grės­mių aki­vaiz­do­je. Tar­ny­bos pa­trauk­lu­mas ir pa­rei­gū­nų ug­dy­mo sis­te­mos su­kū­ri­mas. Taip pat efek­ty­vi prieš­gais­ri­nė ap­sau­ga.

Ko­le­gos, re­a­guo­jant į nau­jus ge­o­po­li­ti­nius iš­šū­kius, vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mas yra pri­va­lo­mas ir tu­ri bū­ti at­si­žvel­gia­ma į tai, kad kon­teks­tas yra pa­si­kei­tęs. Tai­gi la­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir nu­ma­ty­ti la­bai aiš­kias kryp­tis, ko­kį mes vie­šą­jį sau­gu­mą tu­ri­me tu­rė­ti at­ei­ty­je.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Ston­čai­tis.

A. STONČAITIS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pra­ei­tą kar­tą jau pa­si­sa­kiau frak­ci­jos var­du, kad iš tik­rų­jų to­kios pro­gra­mos po­rei­kis tik­rai yra ir jau se­niai ji tu­rė­jo bū­ti. Mes tik­rai vė­luo­ja­me. Ta­čiau mū­sų frak­ci­ja ne­ga­li pri­tar­ti to­kio turinio do­ku­men­tui. Ke­li pa­grin­di­niai mo­men­tai: pir­mas da­ly­kas – čia pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus ne sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas, o pi­ni­gų tau­py­mas. Ger­bia­mi vien­man­da­ti­nin­kai, kaip jūs pa­aiš­kin­si­te sa­vo rin­kė­jams vie­to­se, kai net ap­skri­čių cen­truo­se fak­tiš­kai ne­be­bus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų?

Ly­giai taip pat yra sil­pno­ji vie­ta, aš ma­nau, šios pro­gra­mos, kad yra nu­ma­to­ma su­nai­kin­ti ge­rai pa­reng­tą ir ka­ro tar­ny­bai, jei­gu rei­kė­tų, kon­flik­to me­tu pri­tai­ky­tą Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą. Po ko­kiais gra­žiais žo­džiais čia bū­tų vy­nio­ja­ma, bet iš es­mės, de­ja, mes to­kią šian­dien pa­reng­tą tar­ny­bą pa­pras­čiau­siai pra­ra­si­me ir taip bus už­kai­šy­tos sky­lės ten, kur da­bar trūks­ta pa­rei­gū­nų.

Ir pats svar­biau­sias. Pro­gra­mo­je tik­rai yra nu­ro­do­ma, kad ne­pa­trauk­lios vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos pa­rei­gū­nų dar­bo są­ly­gos ir ne­pa­kan­ka­mas ap­rū­pi­ni­mas. Čia nie­ko iš prin­ci­po apie tai ne­kal­ba­ma, kad į prie­kį bus ge­riau ir kad pa­dė­tis pa­si­keis. Šian­dien yra tar­ny­bų tuš­tė­ji­mo me­tas. Mie­lie­ji, pa­žiū­rė­ki­te, re­a­bi­li­ta­ci­ja fak­tiš­kai su­nai­kin­ta. Tar­ki­tės, kad ne­bū­tų ne­rei­ka­lin­gų įtam­pų tarp pa­rei­gū­nų ar­ti­miau­siu me­tu. Ly­giai taip pat pa­žiū­rė­ki­me, kad pa­rei­gū­nai pa­pras­čiau­siai ne­su­in­te­re­suo­ti to­liau tar­nau­ti, o kuo grei­čiau iš­ei­ti iš tar­ny­bos. De­ja, pri­tar­ti to­kiam tu­ri­niui ne­ga­lė­si­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pir­miau­sia re­a­guo­ti į ger­bia­mo A. Ston­čai­čio žo­džius. Šia­me do­ku­men­te mes ne­spren­džia­me dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos at­ei­ties, dėl ko­mi­sa­ria­tų at­ei­ties, dau­gy­bės da­ly­kų, ku­rie bu­vo iš­var­din­ti. Šis do­ku­men­tas – tai tam tik­ra il­ga­lai­kė stra­te­gi­ja, kaip tu­ri vys­ty­tis mū­sų po­li­ci­ja ir ki­tos pa­jė­gos, kaip tu­ri­me už­tik­rin­ti nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mą, kaip tu­ri­me už­tik­rin­ti ko­vą su to­kio­mis ga­na ak­tu­a­lė­jan­čio­mis grės­mė­mis kaip nar­ko­ti­kų pli­ti­mas, ypač tarp jau­ni­mo, ir tai yra ge­ras do­ku­men­tas, api­brė­žian­tis vi­są tą si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je esa­me ir kur tu­rė­tu­me ei­ti.

Apie at­ski­rus spren­di­mus – Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, ko­mi­sa­ria­tai, ki­ti da­ly­kai – dis­kusi­ja bus. Dis­ku­si­ja bus ta­da, kai bus įsta­ty­mų pro­jek­tai. Ta­da bus ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti ir bus ga­li­ma nu­si­brėž­ti sa­vo po­zi­ci­jas. Da­bar mes kal­ba­me apie il­ga­lai­kę vi­zi­ją ir kryp­tį. Tie­są pa­sa­kius, svars­tant ko­mi­te­te, ne­bu­vo ko­kių nors di­de­lių pa­ste­bė­ji­mų ir iš opo­zi­ci­jos. Vi­si su­pran­ta, kad do­ku­men­tas pa­reng­tas su ins­ti­tu­ci­jo­mis, pa­reng­tas tik­rai la­bai ko­ky­biš­kai, at­lie­pian­tis šių die­nų lū­kes­čius, nu­ma­tan­tis net ir tam tik­ras fi­nan­si­nes kryp­tis, kur bus in­ves­tuo­ja­ma. Be šio do­ku­men­to bū­tų la­bai sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip mes to­liau vyk­dy­tu­me ko­kias nors ki­to­kias per­tvar­kas po­li­ci­jo­je ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Kvie­čiu pri­tar­ti. Tai yra stra­te­gi­nis do­ku­men­tas, brė­žian­tis kryp­tį. Bet ne­bal­suo­ja­me šian­dien dėl tų, na, to­kių la­biau kon­tro­ver­siš­kų klau­si­mų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai yra stra­te­gi­ja, bet tie do­ku­men­tai ir įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai bus ki­tas žings­nis, bus ar­gu­men­tas, kad Sei­mas jau pri­ta­rė stra­te­gi­jai ir jau lyg ir ap­si­spren­dė pa­si­rink­ti kryp­tį, kad re­gio­nuo­se ne­liks ko­mi­sa­ria­tų, kad sau­gu­mo sri­ties žmo­nių at­ei­tis, na, vi­siš­kai ne­aiš­ki. Da­bar žiū­rint prak­tiš­kai, prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga A. Vyš­niaus­kas… Na, žiū­rint į Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no si­tu­a­ci­ją, tai tiek Kal­va­ri­jos, tiek Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je ne­lie­ka po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to. Jis iš­­ke­liamas į Kau­ną pa­gal ši­tą stra­te­gi­ją ir at­ei­ty­je lau­kian­čius pro­jek­tus. Tai reiš­kia, kad jūs kaip vien­man­da­ti­nin­kas iš tie­sų nu­ver­ti­na­te po­li­ci­jos dar­bą šiuo at­ve­ju. Ko­mi­sa­ria­tas šian­dien, jei­gu jūs ne­ste­bi­te so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, skel­bia in­for­ma­ci­ją apie gau­sy­bę nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos su­lai­ky­mų, kas ypač ak­tu­a­lu bū­tent pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bė­se. Tai, ko­kį vie­šą­jį sau­gu­mą mes tu­rė­si­me, pri­klau­so bū­tent nuo ši­tos pro­gra­mos.

Tai iš tie­sų, jei­gu pro­gra­mo­je nu­ma­to­ma ir jau brė­žia­mi kon­tū­rai, kad bus ma­ži­na­mi ko­mi­sa­ria­tai, liks tik pen­ki stam­būs pa­da­li­niai, į žmo­nes in­ves­tuo­ti vi­siš­kai ne­no­ri­ma ar­ba no­ri­ma in­ves­tuo­ti tik iš tų pa­čių re­sur­sų, ku­rių ir da­bar yra jau ne­pa­kan­ka­mai, tai tik­rai ne to­kios pro­gra­mos Lie­tu­vai rei­kia. Žmo­nės jau da­bar re­gio­nuo­se skun­džia­si, kad pri­sik­vies­ti po­li­ci­ją su­dė­tin­ga, sun­ku ir kar­tais net ne­įma­no­ma. Ty­ri­mai vyks­ta la­bai lė­tai. Tai iš tie­sų tur­būt at­si­gręž­ki­me į tai, ko rei­kia žmo­nėms, ir pa­tei­sin­ki­me lū­kes­čius, o ne dar to­lin­ki­me po­li­ci­ją nuo žmo­nių.

PIRMININKĖ. Lai­kas. A. Vyš­niaus­kas no­rė­tų re­pli­kuo­ti.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip. Ka­dan­gi bu­vo pa­sa­ky­ta ne­tie­sa, aš tie­siog no­riu fak­tus pa­tiks­lin­ti. Bet ko­kioms re­for­moms vyks­tant, lie­ka vi­sų sa­vi­val­dy­bių ko­mi­sa­ria­tai: tiek Kal­va­ri­jo­je, tiek Ma­ri­jam­po­lė­je, tiek Vil­ka­viš­ky­je, ir vi­sur ki­tur. Jei­gu tu­ri­te abe­jo­nių dėl po­li­ci­nin­kų pa­sie­kia­mu­mo, tai už jū­sų sė­di ko­le­gos, ku­rie įvyk­dė tas re­for­mas, le­miančias da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją. Mes tai ban­do­me iš­tai­sy­ti.

PIRMININKĖ. I. Ši­mo­ny­tė – mo­ty­vai už.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Vie­nas pro­pa­gan­dos kla­si­kas yra pa­sa­kęs, kad jei­gu daug kar­tų kar­to­si tą pa­tį me­lą, tai kam nors pa­si­ro­dys, kad tai yra tie­sa. Da­bar aš vėl gir­džiu pa­sta­bas, kad ne to­kios pro­gra­mos rei­kia, ne taip rei­kia da­ry­ti ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Bet kaž­ko­dėl, kai ko­mi­te­tuo­se bu­vo svars­to­ma stra­te­gi­ja, pa­sta­bų dėl stra­te­gi­jos nie­kas ne­įre­gist­ra­vo. Tie­siog vis­kas yra blo­gai, vis­kas yra ne­ge­rai, ar­ba kaip tik – vis­kas yra gerai, tie­siog jūs kal­ba­te vi­siš­kai apie ki­tus da­ly­kus.

Kai kal­bė­jo ko­le­ga A. Ston­čai­tis, jis kal­bė­jo apie įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie bus pa­teik­ti Sei­mui, dėl jų Sei­mas ga­lės dis­ku­tuo­ti, bet jų nė­ra. Apie tai iš­vis ne­kal­ba­ma šio­je stra­te­gi­jo­je, ne­pai­sant to, kad ji va­di­na­si pa­na­šiai kaip tar­ny­ba, apie ku­rią jūs kal­ba­te. Tie­są sa­kant, jū­sų pri­im­tas Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo įsta­ty­mas lė­mė, kad ši­tas pro­gra­mas rei­kia pa­tvir­tin­ti. Dėl pa­čios pro­gra­mos ir jos tu­ri­nio kon­kre­čių pa­sta­bų nu­girs­ti ne­pa­vyks­ta, daug pa­ra­le­li­nių dis­ku­si­jų, ku­rios kal­ba vi­siš­kai apie ki­tus da­ly­kus ir ku­rios bus ta­da, ka­i ati­tin­ka­mi įsta­ty­mai bus pa­teik­ti, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar liks ši­ta stra­te­gi­ja to­kia, ar ji bū­tų šiek tiek pa­tai­sy­ta.

Tie­są sa­kant, man at­ro­do, ko­le­gos, rei­kė­jo ar­ba pa­tai­sas re­gist­ruo­ti, jei­gu jums at­ro­dė, kad kaž­kas stra­te­gi­jo­je ne taip, ar­ba ne­la­bai ge­bu kaip nors at­sa­ky­ti į jū­sų pa­sta­bas, nes pa­sta­bos yra ne apie stra­te­gi­ją. Siū­lau pri­tar­ti stra­te­gi­jai ir ju­dė­ti į prie­kį. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ko­le­gos, ne tik kad ne­pri­tar­ti, bet tik­rai ne­ga­li­ma bal­suo­ti už. Ko­dėl? Kal­ba­ma apie vie­šo­jo sau­gu­mo stra­te­gi­ją. Tik­rai jos rei­kia. Bet žiū­rė­ki­te, ką mes gir­di­me: prem­je­rė sa­ko, kad vis­kas iš­nag­ri­nė­ta, iš­dis­ku­tuo­ta, pa­siū­ly­mų nė­ra – pa­siū­ly­mų ai­bės. Tiek pro­fe­si­nės są­jun­gos, tiek Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai pra­šo­si į dis­ku­si­jas – nie­kas jų ne­kvie­tė ir nie­kas jų ne­klau­sė. A. Vyš­niaus­kas sa­ko: liks ko­mi­sa­ria­tai. Taip, ko­mi­sa­ria­tai liks. Rei­kia pa­sa­ky­ti tik pa­sta­tai liks, o tų pa­rei­gū­nų, ku­rie už­tik­rin­da­vo funk­ci­jas, jau ne­be­lie­ka. Iš es­mės po­li­ci­nin­ko re­gio­nuo­se ne­pa­ma­ty­si­te nor­ma­liai, kaip da­bar ma­tė­te, o ma­ty­si­te tik pe­ri­odiš­kai, jei­gu su­re­a­guos į įvy­kį.

Bet kal­bant apie vie­šo­jo sau­gu­mo stra­te­gi­ją, čia ne stra­te­gi­ja, ger­bia­mie­ji. Ko­le­gos, nai­ki­na­ma vie­na pa­grin­di­nių Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, pa­grin­di­nė, ku­ri tu­rė­tų už­tik­rin­ti, ypač su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, kai ši­tiek kar­tų tę­sė­me ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, kai ka­ras Uk­rai­no­je, ir jūs kiek­vie­ną kar­tą tai ak­cen­tuo­ja­te, bet nai­ki­na­te pro­fe­sio­na­liai pa­reng­tą tar­ny­bą ir ne­gir­di­te ar­gu­men­tų, ko­dėl to ne­rei­kia da­ry­ti.

Šian­dien tai tik­rai sku­bo­tas do­ku­men­tas, tam tik­ros stra­te­gi­jos vie­tos tik­rai pa­reng­tos pa­kan­ka­mai… gal­būt re­a­guo­jant į ak­tu­a­li­jas, ir ge­rai pa­reng­tos tam tik­ros da­lys, bet ne vi­sos. Šian­dien to­kios stra­te­gi­jos pri­im­ti ne­ga­li­ma, nes ji ne­pa­reng­ta ir ne­pa­ruoš­ta, tuo la­biau kad neat­si­žvelg­ta į žmo­nes, ku­rie tą stra­te­gi­ją tu­rės įgy­ven­din­ti. Pa­­kar­to­ju: pro­fe­si­nių są­jun­gų ab­so­liu­čiai nė vie­nas ar­gu­men­tas ne­at­si­gu­lė į šią stra­te­gi­ją. To­dėl pra­šau ne tik kad su­si­lai­ky­ti, bet bal­suo­ti prieš, nes ši­tą do­ku­men­tą rei­kia per­žiū­rė­ti iš nau­jo.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Šiaip no­rė­čiau taip nu­si­ste­bė­ti gir­dė­da­mas ir prem­je­rės bal­są iš tos pu­sės, ir po­no A. Vyš­niaus­ko, kad čia ne­spren­džia­mi po­li­ci­jos klau­si­mai. Pa­skai­ty­ki­te 26.5 pun­k­tą ir jo pa­punk­čius. Čia kal­ba­ma kon­kre­čiai apie tai, kad po­li­ci­ja trauk­sis, ir trauk­sis į di­džiuo­sius mies­tus. Ge­rai, kad di­die­ji mies­tai bus sau­gūs, bet jei­gu mes su­kon­cen­truo­ja­me sau­gu­mo as­pek­tus ir mū­sų stra­te­gi­ja – už­tik­rin­ti sau­gu­mą di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, tai taip ir pa­sa­ky­ki­te, kad siū­lo­ma stra­te­gi­ja siū­lo­ma ir to­liau trauk­ti po­li­ci­ją, jos įstai­gos pa­rei­gū­nus nuo ma­žų mies­te­lių, gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių. Apie tai ši­ta stra­te­gi­ja.

Ko­le­gos, jei­gu mes no­ri­me ma­ty­ti dau­giau po­li­ci­nin­kų gat­vė­se, rei­kia ne stra­te­gi­jas ra­šy­ti – rei­kia skir­ti fi­nan­sa­vi­mą, ir taš­kas. Šiuo at­ve­ju aš ne­ma­tau nie­ko apie ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas, pa­vyz­džiui, nar­ko­ti­nių me­džia­gų pa­pli­ti­mą tarp vai­kų. Su­ras­ki­te žo­džius „vai­kai“ šio­je stra­te­gi­jo­je, „mo­kyk­los“. Su­ras­ki­te jo­je ir pa­ro­dy­ki­te.

Ži­no­te, man ši­ta stra­te­gi­ja pri­me­na dar vie­ną po­pie­ri­nę ši­tos dau­gu­mos re­for­mą, kai ne­tu­ri idė­jų, ne­tu­ri su­pra­ti­mo ir kom­pe­ten­ci­jos, ta­da į ka­den­ci­jos pa­bai­gą ne­ši stra­te­gi­jas ir pa­ro­dai, po­nia Bi­lo­tai­te, kad kaž­ką vei­ki. Ši­ta stra­te­gi­ja apie nie­ką. Ši­ta stra­te­gi­ja nu­skur­dins Lie­tu­vos vie­šą­jį sau­gu­mą.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tu, jei­gu Lau­ry­nas ši­tą stra­te­gi­ją pri­sta­ty­tų, taip, jo­je bū­tų ge­rų da­ly­kų stip­rin­ti na­cio­na­li­nį, bet jū­sų, mi­nist­re, dar­bas rū­pin­tis kiek­vie­no Lie­tu­vos gy­ven­to­jo kas­die­niu sau­gu­mu. Tai ir da­ry­ki­te, o mes jums ga­li­me pa­dė­ti at­mes­da­mi to­kias stra­te­gi­jas.

PIRMININKĖ. Mi­nist­rė A. Bi­lo­tai­tė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pir­miau­sia no­rė­čiau, kad jūs su­si­pa­žin­tu­mė­te su tu­ri­niu. Aš tik­rai la­bai abe­jo­ju, kad jūs pa­skai­tė­te, kas yra tu­ri­ny­je. Ten nė­ra kal­ba­ma apie Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą. Aš su­pran­tu, kad pa­va­di­ni­mas skam­ba la­bai pa­na­šiai, bet siū­lau su­si­pa­žin­ti. Taip, pro­jek­tai yra pa­reng­ti, jie va­kar bu­vo ap­svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė­je, bet šio­je stra­te­gi­jo­je apie tai ne­kal­ba­ma.

Jūs mi­nė­jo­te klau­si­mą, su­si­ju­sį su vai­kais ir nar­ko­ti­kais. Šio­je stra­te­gi­jo­je yra kal­ba­ma apie nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos nau­ją mo­de­lį, ku­rį Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja jau pa­ren­gė ir ati­da­vė Vy­riau­sy­bei. Pra­šau pir­miau­sia su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tais, įsi­gi­lin­ti, o ta­da teik­ti. O ši­ta stra­te­gi­ja yra la­bai svar­bi, nes jo­je yra at­lie­pia­mi nau­ji ge­o­po­li­ti­niai iš­šū­kiai vie­šo­jo sau­gu­mo sis­te­mo­je ir su­dė­lio­ti pa­grin­di­niai ak­cen­tai ir kryp­tys, kur tu­rė­tų ju­dė­ti mū­sų vie­šo­jo sau­gu­mo sis­te­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ki­tos re­pli­kos bus po bal­sa­vi­mo.

Da­bar bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 124: už – 70, prieš – 20, su­si­lai­kė 34. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­kos. Pir­ma­sis bu­vo D. Gai­žaus­kas. Pra­šom.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Bet jei­gu lei­do­te prieš tai re­pli­kuo­ti mi­nist­rei, rei­kė­jo leis­ti ir ki­tam opo­nen­tui. Bet, ge­rai, po šio bal­sa­vi­mo.

Ger­bia­ma mi­nist­re, jei­gu jūs da­ly­vau­tu­mė­te nors vie­na­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, jūs tik­rai bū­tu­mė­te gir­dė­ju­si, kad mes ne tik su­si­pa­ži­nę, mes jums ir klau­si­mų žė­rė­me ir no­rė­jo­me at­sa­ky­mų apie Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą ir taip to­liau. Plius apie nar­ko­ti­kus šne­ka­te. Ką jūs šne­ka­te apie nar­ko­ti­kus, jei­gu jūs ki­tą die­ną tei­kia­te įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo? Es­mė, aš pa­sa­ky­siu, ne­dū­sau­ki­te, iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja la­bai su­dė­tin­ga ir la­bai blo­ga. Kal­bant apie šią stra­te­gi­ją, tai vi­siš­kai ne stra­te­gi­ja. Jūs griau­na­te mū­sų vie­šą­jį sau­gu­mą. Bū­tent šian­dien jūs tą nu­ta­ri­mą ir pri­ėmė­te, bet nie­ko to­kio, mes jį at­šauk­si­me, pa­ko­re­guo­si­me ki­tais me­tais.

PIRMININKĖ. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ži­no­ki­te, man at­ro­do, šian­dien net mi­nist­rė nė­ra skai­čiu­si šios stra­te­gi­jos. Dar kar­tą kar­to­ju, pa­si­žiū­rė­ki­te į 26.5.1 punk­tą, ja­me pro­gra­muo­ja­mas po­li­ci­jos įstai­gų skai­čiaus ma­ži­ni­mas. Ci­tuo­ju: „Di­de­lis po­li­ci­jos įstai­gų ju­ri­di­nių as­me­nų skai­čius ap­sun­ki­na…“. Aš for­mu­luo­čiau ki­taip – men­kas fi­nan­sa­vi­mas ap­sun­ki­na. Šian­dien po­li­ci­ja yra vie­na op­ti­ma­liau­sių struk­tū­rų. Jūs ką tik nu­bal­sa­vo­te, kad Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Ute­no­je ne­lik­tų po­li­ci­jos įstai­gų. Jūs dėl to bal­sa­vo­te.

PIRMININKĖ. K. Ma­siu­lis. Pas­ku­ti­nė re­pli­ka ir ei­na­me to­liau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­prieš­ta­rau­ti po­nui V. Ba­kui. Po­li­ci­nių struk­tū­rų jūs ras­ki­te… Pran­cū­zi­jo­je yra žan­dar­me­ri­ja ir po­li­ci­ja, jiems to už­ten­ka. Pas mus yra STT, FNTT ir dar sep­ty­nios.

 

11.17 val.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740(2) (priėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2740(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­ją Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Juš­ką. Pri­ėmi­mas.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1, 2, 3, 4 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

R. JUŠKA (LSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė abiem pa­sta­boms. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio yra V. Se­meš­kos, J. Raz­mos, A. Kup­čins­ko ir A. Vyš­niaus­ko pa­siū­ly­mas. Pra­šom. Ma­tyt, V. Se­meš­ka, taip?

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, mes, gru­pė Sei­mo na­rių, siū­lo­me, as­me­niš­kai pra­šau at­si­žvelg­ti, kad ir to­liau Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ga­lė­tų tir­ti as­me­nų pra­ne­ši­mus, skun­dus dėl sa­vi­val­dy­bių me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, o ne ati­duo­ti vi­sus ty­ri­mus sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­joms. Ką tai reikš­tų? Jei­gu vi­sus ty­ri­mus dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų tir­tų tik sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jos, ma­tyt, ir va­kar ne­bū­tu­me iš­gir­dę svar­baus VTEK’o spren­di­mo dėl vie­no iš sa­vi­val­dy­bių me­rų.

Dar dau­giau, mes pui­kiai ži­no­me, kad sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jos ne­re­tai bū­na po­li­ti­zuo­tos ir val­do­mos dau­gu­mos, to­dėl me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių ty­ri­mas ga­li bū­ti ne­ri­bo­tą lai­ką, ga­li bū­ti tam­po­mas į įvai­rias pu­ses, pri­ima­mi ne­aiš­kūs spren­di­mai, gi­na­mi me­rai, ta­ry­bų na­riai. Tik vė­liau VTEK’as ga­lė­tų to­kius spren­di­mus įver­tin­ti. Tai yra tik­rai pa­vo­jin­gas pre­ce­den­tas de­mo­kra­tijai. La­bai kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti mū­sų pa­siū­ly­mą. Ti­kiuo­si, kad jis ir bus pa­lai­ky­tas. O šiam ge­ram įsta­ty­mui tuo­met pri­tar­si­me vi­si kar­tu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ki­me, kad pa­tik­rin­tu­me, ar yra 29 Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys šio pa­siū­ly­mo svars­ty­mui. Taip, yra. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. JUŠKA (LSF). Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti, nes Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mas – pa­lik­ti šiuo me­tu ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. At­krei­piu dė­me­sį, ko­dėl ko­mi­te­tas siū­lė to­kį pa­kei­ti­mą, at­si­žvelg­da­mas į VTEK’o pra­šy­mą. Da­bar vyks­ta taip: yra sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jos, yra VTEK’as ir teis­mas. Ta­po jau ma­din­ga, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai skun­džia vie­ni ki­tus, tie­sio­giai apei­da­mi sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jas, iš kar­to VTEK’ui. Ap­krau­na VTEK’ą. Daž­nu at­ve­ju VTEK’as grą­ži­na at­gal sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­joms tir­ti ir tik po to vėl grįž­ta, jei­gu ne­pa­ten­kin­ti spren­di­mu, o ta­da ti­ria VTEK’as ir ga­lu­ti­nė ins­tan­ci­ja teis­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, rei­kia pa­si­ti­kė­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­to­mis Eti­kos ko­mi­si­jo­mis ir žiū­rė­ti sis­te­miš­ku­mo ei­lės tvar­ka: pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jos, po to VTEK’as ir po to teis­mas, kad tos miš­rai­nės, ga­lio­ju­sios iki šiol, ne­bū­tų. Tai toks yra siū­ly­mas. Prie­šin­gu at­ve­ju, ši­tą straips­nį, jei­gu bus pri­tar­ta Sei­mo na­rių siū­ly­mui, siū­lau lai­ky­ti ne­pa­keis­tu.

PIRMININKĖ. Dėl mo­ty­vų už kal­ba J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kaip tik ne­su­tin­ku su iš­sa­ky­ta ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja, kai jis pa­va­di­no miš­rai­ne mū­sų siū­ly­mą. Kaip tik liks miš­rai­nė, jei­gu ne­pri­im­si­te mū­sų siū­ly­mų, nes pa­gal lie­kan­tį pa­grin­di­nį pro­jek­tą vi­ce­me­rų in­te­re­sų kon­flik­tus na­g­ri­nės VTEK’as, o me­rų in­te­re­sų kon­flik­tus pra­džio­je nag­ri­nės sa­vi­val­dy­bių ko­mi­si­jos. Tai čia tik­rai nė­ra jo­kios lo­gi­kos. Da­bar jūs re­a­lis­tiš­kai įsi­vaiz­duo­ki­te, kas de­da­si sa­vi­val­dy­bė­se. Ten yra me­rų ga­na di­de­lė kon­tro­lė, tai ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jos ką nors nei­gia­mo pri­im­tų dėl me­ro? O jei­gu jau bus tiek aiš­ki si­tu­a­ci­ja, kad tas nei­gia­mas spren­di­mas yra la­bai aiš­kiai ma­to­mas, tai ta ko­mi­si­ja la­bai il­gai dirbs, kad ne­bū­tų spren­di­mo ir ne­bū­tų ką skųs­ti VTEK’ui. Ko­le­gos, tik­rai iš kar­to nu­siųs­ki­me tuos skun­dus į VTEK’ą. Jie ten ne­per­si­dirbs – sta­tis­ti­ka ro­do, kad yra ko­kie vie­nas, du skun­dai per mė­ne­sį. Ar čia jau yra tiek daug? Ma­ty­ki­me tą re­a­lią si­tu­a­ci­ją sa­vi­val­dy­bė­se, kai da­bar už ko­kių nors če­kiu­kų iš sa­vo ma­mos de­ga­li­nės pri­si­rin­kęs Sei­mo… tai yra ta­ry­bos na­rys bus nag­ri­nė­ja­mas ki­tų tų pa­čių če­kiu­kų rin­kė­jų su­da­ry­to­je Eti­kos ko­mi­si­jo­je. Vis dėl­to iš kar­to ati­duo­ki­me į VTEK’ą to­kius rei­ka­lus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – D. Griš­ke­vi­čius.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Aki­vaiz­du, kad Jur­gis ir ko­le­gos šiuo at­ve­ju tur­būt ne­la­bai įsi­gi­li­nę į ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą ir į tai, kas yra siū­lo­ma ir kur yra tas šuo pa­kas­tas. Juk es­mė ir yra, kad Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos yra nu­sta­ty­tos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me. To­kiu at­ve­ju, jei­gu mes eli­mi­nuo­ja­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jas iš sa­vi­val­dy­bių, tai mes tu­ri­me ap­skri­tai iš­brauk­ti iš Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo, kad jos ne­rei­ka­lin­gos. Ly­giai ta pa­ti ana­lo­gi­ja, kai sa­ko, kad dau­gu­ma ga­li pri­im­ti spren­di­mus ir gin­ti vie­ną ar ki­tą me­rą. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad gal ta­da keis­ki­me ir Sei­mo sta­tu­tą ir pa­nai­kin­ki­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes ten ir­gi dau­gu­ma pri­ima spren­di­mus, ir ta­da per­duo­ki­me VTEK’ui tir­ti tuos da­ly­kus.

Ant­ras da­ly­kas, jūs kal­ba­te apie vi­ce­me­rą. Tie­siog, Jur­gi, pri­me­nu, kad vi­ce­me­ro tei­si­nis sta­tu­sas yra pa­si­kei­tęs – da­bar tai yra vals­ty­bės tar­nau­to­jas, tai ne po­li­ti­kas. Žiū­rė­ki­me sis­te­miš­kai, nie­kas ne­eli­mi­nuo­ja VTEK’o iš ver­ti­ni­mo sis­te­mos. Tie­siog pir­mas žings­nis yra krei­p­tis į tam su­kur­tas ir įsta­ty­me nu­ma­ty­tas vie­ti­nes sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jas, jei­gu ne­ten­ki­na ten pri­im­ti spren­di­mai, ga­li­ma to­kį pri­im­tą spren­di­mą ap­skųs­ti VTEK’ui. Sis­te­mi­nis po­žiū­ris, o ne taip, kad vie­nu me­tu svars­to VTEK’as, ki­tu kaž­ko­dėl – vie­ti­nės ko­mi­si­jos. Žiū­rė­ki­me sis­te­miš­kai. Ši­tam pa­siū­ly­mui vien dėl to ne­ga­li­ma pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl Sei­mo na­rių pa­tai­sos, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria­te pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120: už – 58, prieš – 20, su­si­lai­kė 42. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 7 straips­nio. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Nė­ra rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 8, 9, 10, 11, 12 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta, ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 13 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Aš tie­siog pa­sa­ky­siu, kad ji yra tech­ni­nio po­bū­džio ir jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 13 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. A. Ston­čai­tis kal­ba už.

A. STONČAITIS (DFVL). Mie­lie­ji ko­le­gos, mes da­bar ap­svars­tė­me 7 straips­nį, ku­ris iš tik­rų­jų tru­pu­tį to­kių dis­ku­si­jų su­kė­lė, bet šiaip aš siū­ly­čiau pri­tar­ti tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai yra rei­ka­lin­gi, kad bū­tų už­tik­rin­tas sklan­dus, efek­ty­vus VTEKʼo dar­bas. Mes, An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se nag­ri­nė­da­mi klau­si­mus dėl ga­li­mos lo­bis­ti­nės įta­kos, ga­li­mų in­te­re­sų kon­flik­tų, daug kar­tų at­krei­pė­me dė­me­sį, kad ne­aiš­kus reg­la­men­ta­vi­mas kar­tais esa­mą si­tu­a­ci­ją lei­džia ver­tin­ti la­bai dve­jo­pai. Ypač esa­me at­krei­pę dė­me­sį į klau­si­mus, su­si­ju­sius su lo­bis­ti­nės veik­los sri­ti­mi, to­dėl svei­kin­ti­na ga­li­my­bė įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu su­teik­ti VTEKʼui tei­sę teik­ti lo­bis­tams ra­gi­ni­mus pa­teik­ti, pa­tiks­lin­ti ar pa­pil­dy­ti skaid­rią tei­sė­kū­ros pro­ce­sų de­kla­ra­ci­ją. Taip pat su­si­ti­ki­muo­se su VTEK’o na­riais ko­mi­si­ja yra dis­ku­ta­vu­si dėl VTEK’o po­sė­džių vie­šu­mo ir to­dėl yra svei­kin­ti­na nu­ma­to­ma ga­li­my­bė, kad bū­tų po­sė­džių ir gar­so, ir vaiz­do įra­šai, jei su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims kil­tų dve­jo­nių dėl VTEKʼo na­rių veiks­mų ar ar­gu­men­tų pri­imant spren­di­mus, ir kad įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad bus da­ro­mi VTEK’o po­sė­džių vaiz­do ir gar­so įra­šai. Tai­gi, mie­li ko­le­gos, iš­spren­dus 7 straips­nio pro­ble­ma­ti­ką, aš tik­rai ne­ma­tau jo­kių truk­džių pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi ne­bu­vo pri­tar­ta mū­sų pa­siū­ly­mui, tik­rai da­bar ne­ga­liu bal­suo­ti už tei­kia­mą pro­jek­tą, ja­me li­ko ir prieš­ta­ra­vi­mų. Aš mi­nė­jau, kad da­bar vi­ce­me­rų in­te­re­sų kon­flik­tus nag­ri­nės VTEK’as, o me­rų in­te­re­sų kon­flik­tus nag­ri­nės sa­vi­val­dy­bių Eti­kos ko­mi­si­jos. Tai ar čia ma­to­te daug lo­gi­kos? Aš ne­leng­vai įsi­vaiz­duo­ju, kaip, pa­vyz­džiui, da­bar­ti­niai Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai sa­vo su­da­ry­to­je Eti­kos ko­mi­si­jo­je nag­ri­nės vi­so­kius ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus če­kiu­kų is­to­ri­jo­je. Ga­lė­jo­me tik­rai pri­im­ti prin­ci­pin­gą spren­di­mą, nu­kreip­ti tą in­te­re­sų kon­flik­tų nag­ri­nė­ji­mą iš kar­to į VTEKʼą ir ne­bū­tų taip, kad vie­ti­nė Eti­kos ko­mi­si­ja pri­ima val­dan­čių­jų at­sto­vus vi­sa­da iš­tei­si­nan­čius spren­di­mus, juos pla­čiai iš­rek­la­muo­ja vie­tos spau­do­je. Kas iš to, jei pas­kui VTEKʼas pri­ima ki­to­kį spren­di­mą, jis men­kai vie­ši­na­mas ir nie­kas to gal ne­be­pa­ste­bi? Ma­nau, kad nu­ei­ta klai­din­gu ke­liu, ir dėl to už pro­jek­tą ne­ga­liu bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš ir­gi ap­gai­les­tau­ju, kad J. Raz­mos ir ki­tų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui ne­bu­vo pri­tar­ta. La­bai aki­vaiz­du, kad vie­tos sa­vi­val­dy­bė­se yra vis tiek kaip Sei­me – Eti­kos ko­mi­si­jos dau­gu­mą tu­ri val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ją yra su­for­ma­vęs me­ras. Ten fak­tiš­kai yra nie­ki­niai spren­di­mai ir la­bai re­tu at­ve­ju pri­ims spren­di­mą, kad yra pa­žeis­ta vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­ja, su­pai­nio­ti in­te­re­sai. Man at­ro­do, kad rei­kė­jo pri­im­ti šį pa­siū­ly­mą, nes ar­gu­men­tų la­bai daug J. Raz­ma iš­dės­tė, bet mes ne­iš­gir­do­me. Aš ne­ži­nau, ma­nau, vis dėl­to rei­kė­tų bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai si­tu­a­ci­ja kiek liūd­no­ka. Na, tei­kė­me lyg ir lo­giš­ką pa­siū­ly­mą. Tai ne­pa­mirš­ki­te, kad Kau­no me­ro VTEKʼas dau­giau nie­ka­da ne­be­tirs, ir ki­tų me­rų ne­be­tirs, ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Tirs tik Eti­kos ko­mi­si­ja. Kiek ji tirs: ar me­tus, ar pus­an­trų, ar dve­jus, kiek ji no­rės, tiek ir tirs, kaip no­rės, taip ir tirs, no­rės – po ga­ba­lė­lį iš­vie­šins, no­rės – ne­iš­vie­šins. Ir štai, ko­le­gos, aš svei­ki­nu mū­sų jau­ną­ją de­mo­kra­tiją su vie­na di­džiau­sių klai­dų. Dėl to ne­ga­liu bal­suo­ti už šį įsta­ty­mą, nors ir pri­ta­riu kai ku­rioms jo nuo­sta­toms, ku­rios skaid­ri­na VTEK’o veik­lą, bet ši mū­sų klai­da bran­giai kai­nuos mums vi­siems. Aš ti­kiuo­si, kad mes ją iš­tai­sy­si­me vi­si kar­tu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ki­me dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus pa­va­duo­to­jas V. Mi­ta­las.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 75, prieš – 4, su­si­lai­kė 38. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. XIV-868 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2662(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų no­ri kal­bė­ti I. Pa­kar­kly­tė už. Pra­šau.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties tai yra ge­ras, taik­lus pro­jek­tas. Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra ir ne­bu­vo įpras­ta prak­ti­ka, kad om­bud­sme­nams yra tai­ko­mas toks rei­ka­la­vi­mas, kad jie tu­rė­tų dar­bi­nės pa­tir­ties kon­kre­čio­je spe­ci­fi­nė­je sri­ty­je, ku­rio­je jie tu­ri už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gą. To­dėl žval­gy­bos kon­tro­lie­rius ne­tu­rė­tų bū­ti ta vie­nin­te­lė iš­im­tis, kaip da­bar yra. Žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus dar­bas yra už­tik­rin­ti pi­lie­čių žmo­gaus tei­sių ap­sau­gą nuo ne­tin­ka­mo ins­ti­tu­ci­jų vei­ki­mo, to­dėl pa­tir­tis gi­nant žmo­gaus tei­ses šia­me dar­be yra be ga­lo svar­bi ir gal­būt net­gi svar­bes­nė ne­gu pa­tir­tis na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ar gy­ny­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. Tai­gi ra­gi­nu pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą ir tu­rė­ti nuo­sek­lią sis­te­mą, kad vis dėl­to iš om­bud­sme­nų mes rei­ka­lau­ja­me tei­si­nės pa­tir­ties, žmo­gaus tei­sių pa­tir­ties, o ne spe­ci­fi­nės – ­ko­kio nors vie­no kon­kre­taus sek­to­riaus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš ne­la­bai su­tin­ku, kad bū­ti­na įra­šy­ti dar žmo­gaus tei­sių gy­nė­jus, nes mes ži­no­me, ką žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai šian­dien Lie­tu­vo­je gi­na – ogi pa­pras­čiau­siai ho­mo­sek­su­a­lus ir gen­de­ris­tus, nie­ko jie dau­giau ne­gi­na ir jiems ki­ta da­lis vi­suo­me­nės vi­siš­kai ne­rū­pi. Man at­ro­do, tai yra per­tek­li­nis siū­ly­mas, jo ne­rei­kė­tų, jo rei­kia at­si­sa­ky­ti. Ma­no yra to­kia po­zi­ci­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Už kal­bės V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų P. Gra­žu­lis su­pri­mi­ty­vi­na žmo­gaus tei­ses gi­nan­čius as­me­nis. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai nė­ra vien tik at­ski­ros vi­suo­me­nės gru­pės, bet tai yra tei­si­nin­kai, ku­rie at­sto­vau­ja teis­muo­se, dir­ba vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, dir­ba ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, jie kiek­vie­ną die­ną at­sto­vau­ja, ar tai bū­tų teis­mo pro­ce­sas, ar tai bū­tų ko­kia nors vie­ša kon­fe­ren­ci­ja, ar moks­li­niai ty­ri­mai, žmo­gaus tei­sių stan­dar­tams. Tai štai mes, pri­im­da­mi anks­čiau Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mą, nors sa­vo es­me žval­gy­bos kon­tro­lie­rius yra skir­tas bū­tent žmo­gaus tei­sių ap­sau­gai už­tik­rin­ti, pa­sta­tė­me to­kias tvo­ras vi­siems, ku­rie dir­ba žmo­gaus tei­sių sri­ty­je, net­gi pre­ten­duo­ti į žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus po­zi­ci­ją. Tai yra ne­lo­giš­kas spren­di­mas. Vie­na ver­tus, Sei­mas ap­si­spren­dė už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­sių stan­dar­tus žval­gy­bos sri­ty­je, ki­ta ver­tus, Sei­mas už­drau­džia tiems, ku­rie tu­ri pa­tir­ties žmo­gaus tei­sių sri­ty­je, da­ly­vau­ti kan­di­da­tuo­jant į žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus pa­rei­gas. Ši pa­tai­sa tą pro­ble­mą iš­spren­džia ir mes, ją pri­im­da­mi, tik­rai tu­rė­si­me su­ba­lan­suo­tą žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus ins­ti­tu­tą, ku­ria­me dirbs ir žmo­gus, ku­ris iš­ma­no na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mus, ir žmo­gus, ku­ris iš­ma­no žmo­gaus tei­sių klau­si­mus. Šiuo at­ve­ju mes tik su­stip­rin­si­me sa­vo žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me, kad bū­tų pri­im­tas Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Vy­tau­tai, tai ne aš su­pap­ras­ti­nu ar­ba su­pri­mi­ty­vi­nu šią nuo­sta­tą, kad šian­dien yra gi­na­mos tik sek­su­a­li­nės ma­žu­mos. Pa­žiū­rė­ki­te, ka­da gi­na­ma jau iš­kreip­ta vi­sai min­tis, nes rei­kia gerb­ti žmo­gaus lais­ves, rei­kia le­ga­li­zuo­ti nar­ko­ti­kus. Te­gul da­ro, ką no­ri, te­gul el­gia­si pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, šie da­ly­kai ne­su­si­ję su žval­gy­ba.

 

11.36 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 151, 152 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1457(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-16 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių, kaip Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pa­skir­tą pra­ne­šė­ją, į tri­bū­ną, nes yra… Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to svars­ty­mo iš­va­dą.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Mes da­bar ei­si­me pa­straips­niui?

PIRMININKAS. Iš­va­dą pri­sta­ty­ki­te, ko­kia yra ko­mi­te­to po­zi­ci­ja dėl vi­so įsta­ty­mo, o vė­liau…

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to spren­di­mas…

PIRMININKAS. Taip, taip, taip, ben­dra iš­va­da.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Iš­va­da dėl šio pro­jek­to: teik­ti Me­džiok­lės įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo dviem straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 4, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar vyks ben­dro­ji dis­ku­si­ja. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mū­sų dar­bo­tvarkėje yra pa­ra­šy­ta, kad bal­sa­vi­mas dėl pro­jek­tų vyks iki pat 12 val. 30 min. Aš ma­nau, ka­dan­gi yra pa­siū­ly­mų, ar ga­li­me su­tar­ti, kad dis­ku­tuo­ti ski­ria­me ne dau­giau ne­gu 20 mi­nu­čių? (Bal­sai sa­lė­je) Yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar ga­li­me su­tar­ti dėl 20 mi­nu­čių? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos… Pra­šom. J. Ur­ba­na­vi­čius.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Po kiek lai­ko ta­da ski­ria­me? Gal po ko­kias 2 mi­nu­tes?

PIRMININKAS. Pa­gal už­si­ra­šiu­sių ei­lę po 5 mi­nu­tes. Taip, pa­gal Sta­tu­tą. Ge­rai. Ga­li­me fik­suo­ti 20…

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Gal trum­pi­na­me pa­si­sa­kan­čių lai­ką? Sa­ky­čiau, po 3 mi­nu­tes, kad dar dau­giau ga­lė­tų pa­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­ga­liu ri­bo­ti pa­pil­do­mai pa­si­sa­kan­čių lai­ko, nes tai yra nu­sta­ty­ta Sta­tu­te, bet dėl ko mes ga­li­me su­tar­ti – dėl ben­dro dis­ku­si­jos lai­ko. Ma­ty­da­mas, kad yra no­rin­čių kal­bė­ti, aš siū­lau jį šiek tiek di­des­nį – 20 mi­nu­čių. Pra­šau vi­sų su­pra­ti­mo. Ger­bia­mas… Su­ta­ria­me? Ge­rai. 20 mi­nu­čių.

Pra­de­da­me ben­drą­ją dis­ku­si­ją. Pir­ma­sis į tri­bū­ną yra kvie­čia­mas A. Vyš­niaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tik­rai sma­gu, kad tu­ri­me to­kią aist­rin­gą dis­ku­si­ją. Iš tik­rų­jų šią dis­ku­si­ją aš no­rė­čiau pra­dė­ti nuo pa­dė­kos są­ži­nin­giems ir at­sa­kin­giems me­džio­to­jams, nes tik­rai ti­kiu, kad to­kių yra dau­gu­ma – tų, ku­rie rū­pi­na­si gam­ta, tų, ku­rie rū­pi­na­si kraš­to sau­gu­mu, ku­riems tik­rai nuo­šir­džiai rū­pi ir miš­kas, ir žvė­rys, ir vi­si ki­ti da­ly­kai. Tik­rai dė­ko­ju me­džio­to­jams. Vis­gi man ke­lia abe­jo­nę šio įsta­ty­mo tei­sė­kū­ri­nė pu­sė. Pri­min­siu, kad ši­to įsta­ty­mo ini­cia­ty­va bu­vo vi­siš­kai prie­šin­ga, bu­vo sie­kis įsta­ty­mu įtvir­tin­ti nak­ti­nių tai­kik­lių ir ki­tų me­džiok­lei ski­ria­mų įren­gi­mų… tie­siog už­draus­ti jų nau­do­ji­mą me­džiok­lė­je. Šiuo me­tu tai yra da­ro­ma mi­nist­ro įsa­ky­mu. Ta­čiau ko­mi­te­te dėl pa­siū­ly­mų įsta­ty­mas bu­vo pa­keis­tas vi­siš­kai į prie­šin­gą pu­sę ir tai yra la­bai blo­gas tei­sė­kū­ros pa­vyz­dys. No­rint, kad nak­ti­niai tai­kik­liai bū­tų įtei­sin­ti, rei­kė­tų ei­ti prie­šin­gu ke­liu, rei­kė­tų teik­ti nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą, pra­dė­ti nuo pa­tei­ki­mo sta­di­jos, gau­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, gau­ti Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir to­kiu bū­du siek­ti tuo są­ži­nin­gu, nuo­sek­liu bū­du įtei­si­ni­mo. Tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta ir to­dėl, man at­ro­do, pa­ti prak­ti­ka yra blo­ga, to­dėl aš la­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti vis­gi I. Pa­kar­kly­tės ir ki­tų ko­le­gų pa­siū­ly­mą, ku­ris įsta­ty­mą su­grą­ži­na į pir­mi­nę jo bū­se­ną.

Ki­tas da­ly­kas, man la­bai ne­pa­tin­ka ar­gu­men­tas dėl kraš­to gy­ny­bos. Kai mes tu­rė­jo­me dis­ku­si­ją dėl nak­ti­nių tai­kik­lių pre­ky­bos įtei­si­ni­mo, ta­da bu­vo ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad tai yra rei­ka­lin­ga šau­liams, sa­va­no­riams, ki­tiems žmo­nėms, ir to, tik­rai aš su­tin­ku, rei­kia. Ta­čiau ta­da bu­vo duo­tas pa­ža­das, kad me­džio­to­jams ne­bus rei­ka­lau­ja­ma leis­ti nak­ti­nių tai­kik­lių įtei­si­ni­mo. Bu­vo toks pa­ža­das, bu­vo jis pa­sa­ky­tas ir vie­šai. Ir šian­dien tu­ri­me, vi­siš­kai po ke­lių mė­ne­sių, si­tu­a­ci­ją, kai yra pra­šo­ma me­džiok­lei. Tie ar­gu­men­tai, kai svars­tė­me ta­da, bu­vo ne­nuošir­dūs ir man dėl to la­bai ap­mau­du. Juo la­biau kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja aiš­kiai pa­sa­kė, kad jie ne­ma­to jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės iš to, kad me­džio­to­jai tu­rės nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius. Juo la­biau kad jei­gu mes kal­ba­me apie kraš­to sau­gu­mą, kraš­to gy­ny­bą, tu­ri­me su­pras­ti, kad ne tik nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lio tu­rė­ji­mas le­mia ša­lies ap­gi­na­mu­mą. Rei­kia, kad tas me­džio­to­jas bū­tų sis­te­mo­je, kad jis bū­tų šau­lys ar jis bū­tų sa­va­no­ris, ar bū­tų ki­to­je kraš­to sau­gu­mo sis­te­mos da­ly­je, kad jis ži­no­tų, ką da­ry­ti ka­ro me­tu, kad jis ži­no­tų, kaip rei­kia gin­tis, kaip rei­kia ben­drau­ti su (…) sky­riu­mi, bū­riu, ko­kios jam už­duo­tys ke­lia­mos. Apie tai ne­kal­ba­ma. Jei­gu mes no­ri­me, kad miš­kas tap­tų to­kio prak­ti­ka­vi­mo­si šau­dy­ti vie­ta, tai ga­li­me įtei­sin­ti, bet aš su tuo ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku.

Ir pas­ku­ti­nis ma­no ar­gu­men­tas. Ši­tas Sei­mas pa­si­žy­mi la­bai ryš­kia ap­lin­ko­sau­gi­ne dar­bo­tvarke. Dar­bo­tvarke, ku­ri at­ei­na, tie­są pa­sa­kius, iš vi­sų po­li­ti­nių jė­gų: so­cial­de­mok­ra­tų, vals­tie­čių, ku­rie sa­ve va­di­na ža­liai­siais, iš de­mok­ra­tų, ku­rie sto­ja į Eu­ro­pos ža­lių­jų al­jan­są, li­be­ra­lų, Lais­vės par­ti­jos ir kon­ser­va­to­rių, ku­rių dar­bo­tvarkėse yra la­bai daug ža­lių­jų da­ly­kų. Ši­tuo spren­di­mu, vie­nu ši­tuo spren­di­mu vi­sa tai, ką mes nu­vei­kė­me per dau­giau nei dve­jus me­tus, mes ga­li­me iš­mes­ti, tuos pa­da­ry­tus dar­bus, į šiukš­lių dė­žę, nes tai yra prin­ci­pi­nis bal­sa­vi­mas, tai yra prin­ci­pi­nis da­ly­kas, dėl ku­rio daug ie­čių bu­vo su­lau­žy­ta jau dvi ka­den­ci­jas prieš tai. Aš kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­jos, ki­taip ta­riant, pa­lai­ky­ti ko­le­gų pa­siū­ly­mą ir su­grą­žin­ti įsta­ty­mą į pir­mi­nę jo būk­lę, o ta­da ap­si­sprę­si­me – rei­kia jo ar ne­rei­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną M. Oš­mians­kie­nę.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, ma­tyt, aš ir­gi no­rė­čiau at­krei­p­ti dė­me­sį pir­miau­sia į tai, ko­kia gi bu­vo šio įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė. O es­mė ir bu­vo ap­sau­go­ti miš­kus nuo nak­ti­nių tai­kik­lių ir ter­mo­vi­zo­ri­nių ma­ty­mo tai­kik­lių. Tai šiuo me­tu yra re­gu­liuo­ja­ma tik mi­nist­ro po­tvar­kiu. De­ja, pats įsta­ty­mas ta­po vi­siš­kai prie­šin­gas. Tai, tie­są sa­kant, yra ab­sur­diš­ka ir šiam Sei­mui, sa­ky­čiau, ne­da­ro gar­bės.

Įsta­ty­mo pro­jek­to stū­mė­jai tu­ri ke­le­tą ar­gu­men­tų, ko­dėl jie ma­ny­tų, kad tie nak­ti­niai tai­kik­liai me­džiok­lė­je yra bū­ti­ni, ta­čiau jie nie­kaip nė­ra pa­grįs­ti. Tie­są sa­kant, per vi­są ši­tą lai­ką vi­sa­ver­tiš­kų ar­gu­men­tų, ko­dėl vis dėl­to mums tik­rai rei­kė­tų šių tai­kik­lių miš­kuo­se, iš­girs­ti taip ir ne­pa­vy­ko. Vie­nas iš jų ar­gu­men­tų yra: ne­va tai bus taik­les­nė me­džiok­lė, leng­viau pa­tai­ky­ti į žvė­rį ir jį taip nu­kau­ti. Jis ne­bus su­žei­džia­mas. Ma­tyt, vie­nu tau­riau­sių ir etiš­kiau­sių po­el­gių nuo se­no bu­vo lai­ko­mas bū­tent su­si­lai­ky­mas spaus­ti šau­tu­vo nu­leis­tu­ką, kai šau­lys nė­ra tik­ras, jog žvė­ris bus nu­kau­tas. De­ja, to­kių šū­vių ne­iš­ven­gia­ma šian­dien ir tai yra vi­siš­kai me­džio­to­jo eti­kos ir pro­fe­sio­na­lu­mo klau­si­mas. Nė­ra jo­kių prie­žas­čių ma­ny­ti, kad, įtei­si­nus nak­ti­nio ma­ty­mo ar­ba ter­mo­vi­zo­ri­nius tai­kik­lius, azar­tas me­džio­to­jui daž­niau šau­ti, ma­tant žvė­rį už krū­mo, net ne taip ge­rai jį įžiū­rint, bet ma­tant jo ši­lu­mą, kū­no ši­lu­mą, ne­pri­vers jo taip pat at­lik­ti to šū­vio, ku­rį jis at­lie­ka šian­dien su pro­žek­to­riais, ne­bū­da­mas tik­ras. Tai yra vi­siš­kai pa­ties me­džio­to­jo eti­kos klau­si­mas.

Ki­tas jo ar­gu­men­tas yra, kad ne­va tai bū­ti­na su­re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­jai ir su­val­dy­ti af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą. Ta­čiau kiek­vie­nas me­džio­to­jas net ir šian­dien ži­no, kad tam yra vi­sai ki­tų bū­dų ir nak­ti­niai tai­kik­liai vi­siš­kai ne­bū­ti­ni. Dėl to ga­li­ma su­ma­žin­ti par­ša­ve­džių pa­te­lių kie­kį ir yra ki­tų bū­dų. Bet me­džio­to­jai, de­ja, nė­ra tuo su­in­te­re­suo­ti. Me­džio­to­jai su­in­te­re­suo­ti, kad jų val­do­muo­se plo­tuo­se bū­tų me­džio­ja­mų žvė­rių, ir tai yra tik­ro­ji prie­žas­tis. Dar 2013 me­tais Lie­tu­vo­je me­džio­jo­me 50 tūkst. šer­nų ir ne­bu­vo jo­kių pro­ble­mų. Šie­met me­džio­ja­me 13–20 tūkst. šer­nų ir jau, su­pras­ki­te, bū­ti­ni tai­kik­liai, kad su­val­dy­tu­me po­pu­lia­ci­ją. Tai vėl­gi yra ab­sur­diš­ka.

Tre­čias jų ar­gu­men­tas yra, kad tai nak­ti­nių tai­kik­lių nau­da tė­vy­nei. Prieš tai bu­vęs ko­le­ga jau la­bai ge­rai iš­dės­tė ar­gu­men­tus, ko­dėl šis ar­gu­men­tas yra nie­kam ti­kęs. Aš tik no­rė­čiau pri­dur­ti, kad, ma­tyt, ge­riau­sia vie­ta nak­ti­niams tai­kik­liams ir ter­mo­vi­zo­ri­niams tai­kik­liams šiuo me­tu yra Uk­rai­no­je, o ne mū­sų miš­kuo­se.

Tuo tar­pu ar­gu­men­tų prieš, ko­dėl šių tai­kik­lių ne­rei­kia mū­sų me­džiok­lė­je, yra. Vi­sų pir­ma, tai yra gy­vū­nų ge­ro­vės klau­si­mas, nes nak­ties me­tas yra vie­nin­te­lis pa­ros lai­ko­tar­pis, kai lau­ki­nė fau­na tu­ri šio­kį to­kį ato­kvė­pį nuo nuo­la­ti­nės žmo­gaus veik­los. Įtei­si­nus nak­ti­nius ar­ba ter­mo­vi­zor­inius tai­kik­lius, me­džio­to­jai už­plūs miš­kus, vaikš­čio­da­mi po juos ir me­džio­da­mi.

Ki­tas ar­gu­men­tas tai yra kon­tro­lė, ku­ri pa­sun­kė­tų. Ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai šiuo me­tu tu­ri ge­ro­kai griež­tes­nes gy­vū­ni­jos ap­sau­gos ir ne­le­ga­lios me­džiok­lės kon­tro­lės už­kar­dy­mo prie­mo­nes ir vis tiek ne­su­ge­ba su­kon­tro­liuo­ti bra­ko­nie­rių – jų es­ti be­veik kiek­vie­na­me miš­ke. Tuo tar­pu, įtei­si­nus ter­mo­vi­zo­ri­nius tai­kik­lius ir nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius, ši kon­tro­lė tap­tų iš­vis ne­įma­no­ma.

Dar tre­čia­sis ar­gu­men­tas, ko­dėl gi ne­rei­kė­tų šių tai­kik­lių miš­ke, yra bū­tent me­džiok­lės eti­ka, kul­tū­ra ir tra­di­ci­jos. Tik­ro me­džio­to­jo tiks­las ne kiš­kio žu­dy­mas – jo tiks­las pri­vers­ti žvė­rį var­žy­tis ar­ba sto­ti į dvi­ko­vą. Jis džiau­gia­si, jei gy­vū­nui pa­vyks­ta pa­bėg­ti, – taip ra­šė dar II am­žiu­je gy­ve­nęs Ro­mos kon­su­las F. Aria­nas. Ir iš tie­sų mei­lė gy­vū­nams, gy­vū­ni­jos ap­sau­ga, hu­ma­niz­mas me­džiok­lė­je yra ne­ra­šy­tas me­džio­to­jų gar­bės ko­dek­sas.

PIRMININKAS. Lai­kas!

 M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Me­džio­to­jams vi­sa­da bu­vo svar­bu ne tech­no­lo­gi­jos, ne ter­mo­tai­kik­liai, o iš­tver­mė, kan­try­bė, gam­tos pa­ži­ni­mas, tai, kaip su­ge­bi orien­tuo­tis, kaip pa­žįs­ti gy­vū­ną, jo įpro­čius ir pa­na­šiai.

PIRMININKAS. Lai­kas, at­si­pra­šau.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ir kiek­vie­nas to­kio me­džiok­lės pro­ce­so pa­leng­vi­ni­mas tie­siog men­ki­na pa­čią me­džiok­lę. To­dėl tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti Lais­vės frak­ci­jos teik­tą siū­ly­mą ir grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą prie jo es­mės.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu į tri­bū­ną I. Pa­kar­kly­tę. Taip, dėl ve­di­mo tvar­kos – Andrius.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš tu­rė­čiau tie­siog pa­tiks­lin­ti sa­vo prieš tai bu­vu­sią kal­bą, pa­mir­šau, kad ir Dar­bo par­ti­ja tu­ri ryš­kią ap­lin­ko­sau­gos dar­buo­to­ją.

PIRMININKAS. Dė­kui, dė­kui.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Ką gi, ger­bia­mi ko­le­gos, nuo 2015 me­tų mes vis ma­to­me ban­dy­mus įtei­sin­ti nak­ti­nius tai­kik­lius me­džiok­lė­je, bet, de­ja, šią lo­bis­ti­nę veik­lą ak­ty­viau­siai vyk­do bū­tent gin­klų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai, gin­klų pre­kiau­to­jai, ku­rie ir pre­kiau­ja to­kiais tai­kik­liais, ir, be abe­jo, tai reikš­tų di­de­lį pel­ną jų įmo­nėms.

Aš šiek tiek dar no­riu su­grįž­ti į pro­jek­to pra­džią, kaip at­ro­dė pro­jek­to ei­ga. Tai bu­vo L. Jo­naus­ko ini­ci­juo­tas pro­jek­tas ir jo tiks­las, aš no­rė­čiau per­skai­ty­ti jį: įsta­ty­mo pa­tai­so­mis sie­kia­ma įtvir­tin­ti sau­gik­lius, kad Ru­si­jos ka­ro Uk­rai­no­je… at­si­ra­dus ga­li­my­bei ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius, jie bū­tų nau­do­ja­mi iš­im­ti­nai tik ša­lies te­ri­to­ri­nei gy­ny­bai ir ne­bū­tų su­da­ro­ma ga­li­my­bė vie­na­ša­liš­kai įtei­sin­ti jų nau­do­ji­mo me­džiok­lė­je. Ki­taip ta­riant, pro­jek­tu bu­vo sie­kia­ma tą re­gu­lia­vi­mą per­kel­ti iš mi­nist­ro tvir­ti­na­mų Me­džiok­lės tai­syk­lių į Me­džiok­lės įsta­ty­mą.

Ir ką mes ma­to­me to­liau? Kad Sei­me esan­čių Me­džio­to­jų drau­gi­jos ta­ry­bos na­rių ir ki­tų pri­jau­čian­čių ini­cia­ty­va bu­vo už­re­gist­ruo­tas ab­so­liu­čiai įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lą pa­nei­gian­tis vi­siš­kai prie­šin­gas pa­siū­ly­mas. Jei­gu no­rė­tu­mė­te tu­rė­ti tą nor­ma­lų tei­sė­kū­ros ke­lią, rei­kė­tų pa­tiems pa­teik­ti pro­jek­tą, o ne ban­dy­ti ko­le­gos ir ki­tų mū­sų teik­tą pro­jek­tą ab­so­liu­čiai pa­neig­ti.

Svars­tant mums čia, Sei­me, lei­di­mą pla­čiau nau­do­ti A ka­te­go­ri­jos gin­klus ir su­da­rant ga­li­my­bę jais pre­kiau­ti pri­va­čioms par­duo­tu­vėms, įsi­gy­ti ci­vi­liams, tik­rai bu­vo die­va­go­ja­ma­si, ža­da­ma ir vie­šai, ir pri­va­čiai, kad ne, ne, ne – apie me­džiok­lę tai mes jau ne­kal­bė­si­me, ši­to pa­siū­ly­mo ne­svars­ty­si­me ir ne­teik­si­me. Kal­ba­me tik apie pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rius, tik apie šau­lius, tik apie sa­va­no­rius. Apie me­džio­to­jus mes ne­kal­bė­si­me – toks pro­jek­tas ne­bus siū­lo­mas. Šian­dien ma­to­me, kad tai bu­vo tie­siog ne­tie­sa.

Bet koks yra es­mi­nis mo­men­tas? Pa­siū­ly­mo ini­cia­to­riai, ku­rie sie­kė įtei­sin­ti nak­ti­nius tai­kik­lius, tei­gia, kad tai yra vie­nas iš įran­kių no­rint ge­riau su­val­dy­ti af­ri­ki­nį kiau­lių ma­rą. Tai yra ne­tie­sa. Tiek Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, tiek ki­tos kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos tei­gia, kad tai nie­kaip ne­pri­si­dės prie af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro val­dy­mo. Tie­sa, taip, iš Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vo bu­vo pa­si­sa­ky­mas ko­mi­te­te, kad tai ga­lė­tų pri­si­dė­ti, ta­čiau tu­riu pa­žy­mė­ti, kad tas at­sto­vas, pa­si­sa­kęs ko­mi­te­te, taip pat yra Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos ta­ry­bos na­rys. Tai jų aso­ci­juo­to or­ga­no na­rys.

Dėl kraš­to gy­ny­bos iš­sa­ky­ti jau ar­gu­men­tai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad es­mi­nio po­vei­kio toks re­gu­lia­vi­mas ne­tu­rės. Tai­gi me­džiok­lė šiaip jau tu­rė­tų bū­ti su­si­ju­si su pro­fe­sio­na­lu­mu, su su­ge­bė­ji­mų to­bu­li­ni­mu. Ir jei­gu mes sie­kia­me me­džiok­le imi­tuo­ti na­tū­ra­lią at­ran­ką, tai tuo­met rei­kia in­ves­tuo­ti la­biau į tuos as­me­ni­nius ge­bė­ji­mus, į gy­vū­nų el­ge­sio pa­ži­ni­mą, į bu­vi­mą gam­to­je, nes nak­ti­niai tai­kik­liai tik­rai nie­ko ben­dro su na­tū­ra­lia at­ran­ka ne­tu­ri.

Iš­ties ačiū ir tiems me­džio­to­jams, ku­rie ir vie­šai, ir pri­va­čiai ra­šė dėl to ir krei­pė­si, kad vis dėl­to ne­pri­ta­ria to­kiam re­gu­lia­vi­mui.

Ra­gi­nu, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti pa­siū­ly­mą, ku­ris su­grą­žin­tų pro­jek­tą į pra­di­nę jo ver­si­ją, kai bu­vo kal­ba­ma apie re­gu­lia­vi­mo per­kė­li­mą iš mi­nist­ro įsa­ky­mo į įsta­ty­mą, ir ne­pri­tar­ti nak­ti­nių tai­kik­lių me­džiok­lė­je įtei­si­ni­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, pri­si­min­ki­me, Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą dar 2014 me­tais bu­vo pa­skelb­tas af­ri­ki­nio ma­ro ži­di­nys. Kiek pra­ėjo šian­dien me­tų po to, kai mes vis dar nesu­si­tvar­ko­me su tuo ži­di­niu: ne­te­ko­me 80 tūkst. kiau­lių, pa­da­ry­ta 30 mln. eu­rų ža­la. Šian­die­ną ir da­bar kai­muo­se ne­ga­li žmo­nės lai­ky­ti kiau­lių vien tik dėl to, kad mes nesu­si­tvar­ko­me su šia li­ga. Tam, kad su­tvar­ky­tu­me ir su­val­dy­tu­me šią li­gą, mes tu­ri­me pa­lik­ti 1,2 šer­no kv. ki­lo­met­re. Va­di­na­si, vis dėl­to mes tu­ri­me re­gu­liuo­ti fau­ną, tą tu­ri­me da­ry­ti tik­rai nuo­la­tos. Mes tu­ri­me, sa­ky­ki­me, at­ran­ką da­ry­ti ne bet ko­kią, mes tu­ri­me at­rink­ti žvė­riu­ką, mes tu­ri­me gal­būt pa­sau­go­ti ir pa­te­les, mes tu­ri­me me­džio­ti ant­ra­me­čius, kuo­met ži­di­nys baig­sis, sa­ky­ki­me, su­si­tvar­kys gam­to­je, kad ta ban­da ir to­liau aug­tų, gau­sė­tų, žvė­rys at­si­sta­ty­tų. Tam ir rei­kia įtei­sin­ti tuos nak­ti­nius tai­kik­lius.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti pa­pras­tą pa­vyz­dį, gal­būt jūs ne­sa­te me­džio­to­jai. 95 % šer­nų ju­da nak­ties me­tu. Šiuo me­tu me­džio­to­jai iš­ti­są pa­rą taip pat ga­li me­džio­ti, bet jie nau­do­ja lem­pas, sa­ky­ki­me, įsi­jun­gia pro­žek­to­rių, ap­švie­čia žvė­rį. Įjun­gus lem­pą, žvė­rys iš kar­to re­a­guo­ja ir stai­giai bė­ga. Bū­na tik­rai ne­ma­žai at­ve­jų, kai tai­kan­tis me­džio­to­jas ne­pa­tai­ko į tą vie­tą, į ku­rią turė­tų pa­tai­ky­ti, kad kris­tų čia pat vie­to­je žvė­ris, bet jis bū­na su­žei­džia­mas ir vė­liau rei­kia jį per­se­kio­ti. Sa­ky­čiau, tai bū­tų hu­ma­niš­ka me­džiok­lė, jei mes nau­do­tu­me nak­ti­nius tai­kik­lius, nu­si­tai­ky­tu­me į žvė­rį, at­rink­tu­me žvė­ries am­žių, ly­tį ir ga­lė­tu­me jį su­me­džio­ti.

No­riu pa­brėž­ti, kad šian­die­ną bū­tų me­džio­ja­mi šer­nai ir in­va­zi­nės rū­šys. In­va­zi­nės rū­šys, ku­rios taip pat plin­ta ir ple­čia įvai­rias li­gas. Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sos ap­lin­ki­nės Eu­ro­pos ša­lys yra pri­ėmu­sios ir lei­džia nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius. Vie­nin­te­lės Lie­tu­va ir Grai­ki­ja dar ne­įtei­si­no. Na, ko­le­gos, rei­kia la­biau pa­si­ti­kė­ti me­džio­to­jais. Pa­žiū­rė­ki­me, gam­to­je fau­na di­dė­ja, žvė­rių skai­čius au­ga ir pa­na­šiai. Ką, mū­sų Lie­tu­vos me­džio­to­jai yra ki­to­kie, ką, jie iš­nai­kins gam­tą? Šian­die­ną jie kaip tik prie­šin­gai – rū­pi­na­si ir iš­aiš­ki­na vi­sus bra­ko­nie­ria­vi­mo ir ki­tus at­ve­jus. Tie iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai bent ma­nęs tik­rai ne­įti­ki­no. Tu­ri­me tik­rai ras­ti tą ba­lan­są gam­to­je tarp žvė­rių, tarp ūki­nin­kų, tarp pri­va­čių sa­vi­nin­kų ir tarp vi­sų ki­tų da­ly­kų, nes dar yra da­ro­ma ža­la. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­die­ną me­džio­to­jams yra skir­ta at­sa­ko­my­bė re­gu­liuo­ti fau­ną, taip pat vyk­dy­ti se­lek­ci­ją. Tai be ga­lo svar­bu, kad žvė­ris iš­au­gin­tų ge­rus ra­gus, kad žvė­ris bū­tų svei­kas, ne­li­go­tas. Taip pat me­džio­to­jų at­sa­ko­my­bė mo­kė­ti mo­kes­tį. Kaip sa­ky­ti, šian­die­ną bai­giu dar­bą 17 va­lan­dą, o tems­ta, ka­da me­džio­to­jas ga­li re­gu­liuo­ti tuos žvė­ris tam­siu pa­ros me­tu. Ir tę­si tuos dar­bus. Rei­kia su­pras­ti ir šiuos da­ly­kus.

Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad šian­die­ną sep­ty­nis kar­tus yra pa­di­dė­ju­sios el­nių ban­dos. Jūs, va­žiuo­da­mi, sa­ky­ki­me, iš Vil­niaus į ki­tus re­gio­nus, pa­si­dai­ry­ki­te, daž­niau pa­si­žiū­rė­ki­te į lau­kus, ko­kia stir­nų gau­sa. Pa­žiū­rė­ki­me vie­ną at­ve­jį, kaž­ka­da bu­vo sa­ko­ma, pa­nai­kin­si­te stir­nų, šer­nų li­cen­ci­jas, žvė­rių ne­bus. Pa­nai­ki­no stir­nų, šer­nų li­cen­ci­jas, prie­šin­gai – žvė­rių skai­čius di­dė­ja, rei­kia dar la­biau re­gu­liuo­ti. At­kreip­ki­te dė­me­sį į tai.

Taip pat no­riu pa­sa­ky­ti dar vie­ną ar­gu­men­tą. Kaž­ka­da bu­vo sa­ky­ta, graiž­tvi­niais šau­tu­vais ne­ga­li­ma me­džio­ti miš­kuo­se, nes ne­liks žvė­rių. Įve­dė graiž­tvi­nius šau­tu­vus, šian­die­ną prie­šin­gai – mi­nis­te­ri­ja ska­ti­na ir iš­lei­džia tvar­kas, kad tik ka­no­pi­nius stam­bius žvė­ris me­džio­tų bū­tent tais pa­čiais graiž­tvi­niais šau­tu­vais. Dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo me­džio­to­jais.

Na­cio­na­li­niai klau­si­mai. Ger­bia­mas Ar­vy­das, ma­tyt, čia pa­si­sa­kys. Ne­ga­li­me už­si­merk­ti, tu­ri­me bū­ti at­sa­kin­gi ir už vals­ty­bės sau­gu­mą. Tai­gi pa­tir­tis, prak­ti­ka, tu nau­do­ji tą nak­ti­nį ne­bū­ti­nai šau­da­mas, bet jau jau­ti, tu ži­nai, kaip su juo elg­tis. Tai yra svar­būs da­ly­kai. Mes, par­la­men­tas, tu­ri­me pri­si­im­ti ir už tai at­sa­ko­my­bę. Gy­vū­nų ge­ro­vė, ži­no­ma, vi­są lai­ką pir­mo­je vie­to­je. Mes, me­džio­to­jai, kaip tik pri­žiū­ri­me juos: ir še­ria­me, ir sau­go­­me. Jei­gu, sa­kau, koks įvy­kis, vi­są lai­ką pir­mi re­a­guo­ja­me, va­žiuo­ja­me, in­for­muo­ja­me. Me­džio­to­jai ir da­ro tą dar­bą, ku­rį pri­va­lo da­ry­ti. Mes esa­me gam­tos my­lė­to­jai. Mes, bū­da­mi gam­to­je, miš­ke, ne­bū­ti­nai žiū­ri­me pro tą op­ti­ką, kad su­me­džio­tu­me tą žvė­rį. Mes gė­ri­mės ta gam­ta…

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). …bet pa­ma­tę, kad at­ei­na se­lek­ci­nis žvė­riu­kas, jį tik­rai tu­ri­me pa­ša­lin­ti iš ban­dos. Aš pa­sa­kiau tai, ką mes jau­čia­me, ir tik­rai pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti. Ir pra­šy­čiau ne­pa­lai­ky­ti ger­bia­mos Ie­vos siū­ly­mų, nes ji at­ku­ria tai, ką mes ko­mi­te­te bu­vo­me pri­ėmę. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl ve­di­mo tvar­kos – Z. Bal­čy­tis.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tik­rai yra ke­lios pu­sės – vie­na ir ki­ta, bet aš šian­die­ną tik­rai ne­la­bai iš­gir­dau, apie ką yra kal­ba­ma. Nak­ti­niai tai­kik­liai bus nau­do­ja­mi me­džio­jant tris rū­šis: šer­nus, man­gu­tus ir la­pes.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dėl ar­gu­men­tų bus ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti.

Ko­le­gos, mū­sų dis­ku­si­jos 20 mi­nu­čių lai­kas pa­si­bai­gė. Aš siū­lau per­ei­ti prie pa­siū­ly­mų, nes jų yra daug ir tik­rai bus ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti dėl pa­siū­ly­mų. Kvie­čiu J. Ur­ba­na­vi­čių vėl į tri­bū­ną, nes rei­kės pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Dėl 2 straips­nio yra du Vy­riau­sy­bės siū­ly­mai. Ji čia vie­nam pri­ta­ria iš da­lies, ki­tam ne­pri­ta­ria. Su­pran­tu, kad ko­mi­te­tas įver­ti­no ir ka­dan­gi jie nė­ra la­bai kon­kre­tūs, tai dėl jų bal­suo­ti ne­rei­kia. Sei­mo na­rių A. Po­ciaus ir ki­tų yra pir­ma­sis siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Jūs no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti siū­ly­mą? Pra­šau. Ta­da A. Po­cius.

A. POCIUS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš dar kar­tą no­riu jums vi­siems pa­dė­ko­ti už 2022 me­tų lie­pos mė­ne­sį pri­im­tas Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios su­tei­kė ga­li­my­bę at­sar­gos ka­riams, ka­riams sa­va­no­riams, šau­liams, spor­ti­nin­kams ir me­džio­to­jams įsi­gy­ti ir lai­ky­ti nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius. Da­bar šis spren­di­mas su­tei­kia ga­li­my­bę bū­tent Lie­tu­vos pi­lie­čiams reng­tis, o pri­rei­kus kar­tu su mū­sų ša­lies gin­kluo­to­sio­mis pa­jė­go­mis da­ly­vau­ti vals­ty­bę gi­nant. Ta­čiau po šių pa­tai­sų pri­ėmi­mo, kaip ži­no­me, at­si­ra­do ini­cia­ty­va ir bu­vo įre­gist­ruo­ta Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ria sie­kia­ma ne Me­džiok­lės tai­syk­lė­mis, bet įsta­ty­mu draus­ti me­džiok­lė­je nau­do­ti nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius. Į ma­ne krei­pė­si ne tik­tai me­džio­to­jai, bet ir ūki­nin­kai, ku­rių lau­kuo­se siau­tė­ja di­džiu­lės ban­dos šer­nų, nu­kni­sa jų der­lių ir taip to­liau. Tai­gi pa­si­žiū­rė­ki­me ir iš šios pu­sės. Tai­gi šio­je si­tu­a­ci­jo­je aš ir ke­le­tas Sei­mo na­rių dėl šio pro­jek­to pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mą, kad nak­ti­niai tai­kik­liai tam tik­rais at­ve­jais me­džiok­lė­je ga­lė­tų bū­ti įtei­sin­ti, ir svars­ty­mo me­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te tam bu­vo pri­tar­ta. Pa­gal da­bar­ti­nę įsta­ty­mo re­dak­ci­ją nu­sta­ty­ta, kad nak­ti­nius tai­kik­lius me­džiok­lė­je bū­tų ga­li­ma nau­do­ti, kai Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­skel­bia gy­vū­nų už­kre­čia­mų­jų li­gų epi­de­mi­jas ir nu­sta­to pa­pil­do­mas gy­vū­nų gau­sos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nes, at­ski­rų gy­vū­nų rū­šių gau­sos ma­ži­ni­mą, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią už­kre­čia­mo­sioms li­goms plis­ti. Apie tai ir­gi rei­kia kal­bė­ti.

Tai, ką po­nas Z. Bal­čy­tis pa­mi­nė­jo, yra tik­tai apie šer­nų po­pu­lia­ci­jos ma­ži­ni­mą, apie man­gu­tų ir apie la­pių. Tai­gi aš ti­kiu, kad me­džio­to­jai įsi­gis nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­lius ir gar­bin­gai, pa­gal nu­sta­ty­tas tai­syk­les…

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar jūs…

A. POCIUS (TS-LKDF). …nau­dos juos.

PIRMININKAS. …pra­šy­si­te bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo, ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja, ku­rio­je pa­ra­šy­ta – pri­tar­ti iš da­lies?

A. POCIUS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Su­tin­ka­te? Su­pran­tu, ini­cia­to­rių var­du mums bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo ne­rei­kės? Ačiū, ger­bia­mas Ar­vy­dai. Aš su­pran­tu, kad tai yra ko­mi­te­to re­dak­ci­ja, dėl jos ko­mi­te­tas bu­vo ap­si­spren­dęs. Tei­sin­gai, ger­bia­mas Jus­ti­nai? Taip.

Ta­da yra ki­tas dar pa­siū­ly­mas dėl to pa­ties straips­nio ir yra vė­les­nis pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių I. Pa­kar­kly­tės, M. Oš­mians­kie­nės ir ki­tų, ši­tas yra su­si­jęs su ki­tu siū­ly­mu. Ga­li­me svars­ty­ti gal­būt kar­tu tuos siū­ly­mus? Pra­šom, dar S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mai yra kon­kre­tūs ir no­rė­tu­me dėl jų ap­si­spręs­ti. Jūs per­šo­ko­te ne­leis­da­mas pa­si­sa­ky­ti dėl jų.

PIRMININKAS. Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je)

S. GENTVILAS (LSF). At­si­pra­šau, gir­džiu re­pli­kas, kad pri­tar­ta iš da­lies. Vy­riau­sy­bė ne­su­tin­ka, kad bū­tų pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, man čia yra Sek­re­to­ria­to pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad tie pa­siū­ly­mai nė­ra pa­kan­ka­mai kon­kre­tūs, bet jei­gu jūs sa­ko­te, kad dėl jų rei­kia dis­ku­tuo­ti, tai mes ta­da ga­li­me dis­ku­tuo­ti.

Dėl 2 straips­nio yra pir­mas Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kas no­rė­tų iš Vy­riau­sy­bės pri­sta­ty­ti šį siū­ly­mą? Pra­šom, S. Gent­vi­las. Po to mes iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­tą.

 S. GENTVILAS (LSF). Mes re­fe­ruo­ja­me į tai, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos įvai­rios di­rek­ty­vos nu­sta­to, kaip ir ko­kie bū­dai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi. To­dėl no­rint, kad bū­tų už­tik­rin­tas mi­nė­tos di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mas, tu­rė­tų bū­ti nu­ro­dy­ti tie bū­dai ir prie­duo­se, bet čia yra siū­lo­ma ko­mi­te­to, kad bū­tų pa­lik­ta Me­džiok­lės tai­syk­lių re­gu­lia­vi­mo sri­čiai. Na, mes tam ne­pri­tar­tu­me ir pra­šy­tu­me vis­gi bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės re­dak­ci­jos.

PIRMININKAS. Taip, pra­šom, ką ko­mi­te­tas ma­no dėl šio pa­siū­ly­mo?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Mes ko­mi­te­te tik­rai svars­tė­me ir aš gal­vo­ju, kad mes čia lyg ir ra­do­me su­ta­ri­mą ir ne­bu­vo ko­kių nors gin­čų. Ber­no kon­ven­ci­ja ne­reg­la­men­tuo­ja to, ką jūs mi­nė­jo­te, ma­no­me, kad tai per­tek­li­nis siū­ly­mas, siū­lo­me šį reg­la­men­ta­vi­mą per­kel­ti ir pa­lik­ti Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, ne­kel­ti į tą aukš­tes­nį ly­gį. Ma­nau, mi­nist­ras ga­lės vi­siš­kai reg­la­men­tuo­ti. Čia tik­rai, kaip sa­ky­ti, ne ta vie­ta.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ko­mi­te­to…

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Pri­tar­ti iš da­lies mes siū­lo­me.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti iš da­lies. Aš su­pran­tu, kad ta­da… (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj, mi­nu­tę. Si­mo­nas siū­lys bal­suo­ti. Pra­šom, R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Aš no­riu pa­klaus­ti dėl ve­di­mo tvar­kos. Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė po­zi­ci­ją dėl vi­sų klau­si­mų ir dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų, bet nie­ka­da ne­eg­za­mi­nuo­ja­me pa­si­so­di­nę mi­nist­ro, ko­kia da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja yra svars­tant ir bal­suo­jant. Mes bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to iš­va­dos ir tą tu­ri pa­da­ry­ti pa­skir­tas pri­sta­ty­ti iš­va­dą J. Ur­ba­na­vi­čius.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­imu pa­sta­bą, bet jei­gu yra siū­ly­mas iš sa­lės Sei­mo na­rio, kad yra ne pri­ta­ri­mas iš da­lies, o no­ri­ma pri­tar­ti vi­sam pa­siū­ly­mui to­kiam, koks bu­vo re­gist­ruo­tas, tai mes… (Bal­sai sa­lė­je)

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Bet čia ne Sei­mo na­rio…

PIRMININKAS. Mes dėl jo tu­ri­me spręs­ti. Pra­šom, P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Bet mes no­rė­tu­me ži­no­ti, jei­gu čia bus skel­bia­mas bal­sa­vi­mas, dėl ko mes bal­suo­ja­me. Ar bu­vo Vy­riau­sy­bės kon­kre­ti for­mu­luo­tė, siū­ly­mas, dėl ku­rio mes ga­lė­tu­me čia bal­suo­ti, jei­gu Vy­riau­sy­bė to rei­ka­lau­tų? Ar bu­vo tik­tai pa­mąs­ty­mai, nuo­mo­nė, ko­mi­te­tas su­re­da­ga­vo ir iš­ėjo ko­mi­te­to re­dak­ci­ja? Ar bu­vo kon­kre­ti at­ėju­si iš Vy­riau­sy­bės re­dak­ci­ja? Nes jei­gu to ne­bu­vo, tai bal­suo­ti ne­ga­li­me.

PIRMININKAS. Taip. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no su­ves­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je yra pa­ra­šy­ta taip (teks­tas pa­ryš­kin­tas): „Siū­ly­ti­na pa­lik­ti me­džiok­lės bū­dų reg­la­men­ta­vi­mą Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lių re­gu­lia­vi­mo sri­čiai.“ (Bal­sai sa­lė­je) Ši­tas yra tai, ką siū­lo Vy­riau­sy­bė.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Tai vis­kas, už­da­ry­tas klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Taip. Ge­rai, ko­le­gos, dar kar­te­lį aš pra­šy­siu ta­da, ka­dan­gi ko­le­ga ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­ras ši­tą klau­si­mą iš­kė­lė, pa­tiks­lin­ti ir ta­da duo­siu žo­dį A. Ma­zu­ro­niui. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, ar yra?.. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ieš­ko­da­mas kom­pro­mi­so, jei­gu ga­liu kal­bė­ti taip, kaip su­for­mu­luo­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da, tai dėl pir­mo Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo ga­li­ma ir ne­bal­suo­ti, ga­li­ma pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ge­rai.

S. GENTVILAS (LSF). Bet ant­ras Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas yra kon­kre­tus, kad dėl šu­nų me­džiok­lės drau­di­mo bū­tų ap­si­spręs­ta įsta­ty­me. Ko­mi­te­tas nu­spren­dė, kad te­nai vis­gi rei­kė­tų Me­džiok­lės tai­syk­lė­se pa­lik­ti. Dėl an­tro Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo yra la­bai aiš­ku, kad į įsta­ty­mą įkel­tume drau­di­mą me­džio­ti ko­vi­niais…

PIRMININKAS. Pui­ku, dėl pir­mo ne­bal­suo­ja­me, vi­sa dis­ku­si­ja liks tik dėl pro­to­ko­lo. Yra Vy­riau­sy­bės ant­ras siū­ly­mas, taip pat dėl to pa­ties straips­nio, dėl šu­nų tai­syk­lių. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu. Pra­šom, dar A. Ma­zu­ro­nis iki to.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­jau klu­s­tel­ti. Kaip aš su­pran­tu, čia iš da­lies pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jai, čia ei­go­je spren­džia­ma, ar ten­ki­na, ar ne­ten­ki­na. Aš tik no­rė­jau pa­klaus­ti, ar ap­lin­kos mi­nist­ras tu­ri įga­lio­ji­mus kal­bė­ti ir pri­im­ti spren­di­mus už vi­są Vy­riau­sy­bę, kad ir čia, po­sė­džių sa­lė­je, ten­ki­na ar ne­ten­ki­na ko­mi­te­to pri­im­ta for­mu­luo­tė? Ar ne­tu­rė­tų tai da­ry­ti Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė?

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ma­tau, pa­si­sa­kys Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ap­lin­kos mi­nist­ras kal­ba man ži­nant. Ačiū.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ger­bia­mi ko­le­gos, ant­ras Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas, kvie­čiu pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad Vy­riau­sy­bė siū­lė draus­ti me­džio­ti su ko­vi­niais pa­vo­jin­gų veis­lių šu­ni­mis. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį siū­ly­mą ir mes pa­žiū­rė­jo­me, kad nei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė, nei ki­ti do­ku­men­tai ne­pri­eš­ta­rau­ja. Tai siū­lo­me, kad bū­tų vis dėl­to įra­šy­ti tai­syk­lė­se šie ri­bo­ji­mai ir ne­bū­tų pa­kel­ta į aukš­tes­nį lyg­me­nį. Siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ge­rai, ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti. Dėl mo­ty­vų dėl šio pa­siū­ly­mo. Ar P. Gra­žu­lis dėl šio pa­siū­ly­mo no­ri? Ne. Už – S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš tu­rė­jau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą, bet pa­si­sa­ky­siu už.

PIRMININKAS. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Iš es­mės tai pa­ti įsta­ty­mo lo­gi­ka, ar mi­nist­rui lei­džia­me ap­si­spręs­ti dėl Me­džiok­lės tai­syk­lių, ar vis dėl­to įke­lia­me kai ku­riuos drau­di­mus į įsta­ty­mą. Tai Vy­riau­sy­bė pra­šo įkel­ti vis dėl­to į įsta­ty­mą, kad ko­vi­nių šu­nų me­džiok­lė­je ne­bū­tų ga­li­ma nau­do­ti. Ką ko­mi­te­tas sa­ko – ap­si­spręs­ki­me Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, tai mes vis dėl­to lai­ko­mės tai­syk­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­ti, kad ko­vi­niais šu­ni­mis me­džiok­lė­je ne­ga­li­ma bū­tų nau­do­tis. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar K. Ma­žei­ka dėl šio siū­ly­mo kal­bės prieš? Pra­šom.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne prieš, ma­nau, lo­giš­ka draus­ti me­džio­ti su ko­vi­niais šu­ni­mis, ta­čiau tik­rai nė­ra po­rei­kio tai įra­šy­ti į įsta­ty­mą. Ko­dėl? Pa­sa­ky­siu. Ko­vi­nių šu­nų, kaip ir vi­sų ki­tų, vis yra iš­ve­da­mos nau­jos veis­lės, tai tą veis­lių są­ra­šą tu­rė­si­me keis­ti ar­ba Me­džiok­lės tai­syk­lė­se jis tu­rės bū­ti nuo­lat ko­re­guo­ja­mas ir pa­pil­do­mas. Ar iš tie­sų tai kei­čia ­ko­kią nors es­mę? Ma­nau, kad ne, tai yra įsta­ty­mų tei­sė­kū­ros ele­men­to­rius ir tur­būt tie da­ly­kai nu­sta­to­mi, kaip, ko­kiais įran­kiais, prie­mo­nė­mis ir bū­dais me­džio­ja­ma. Tai yra Me­džio­k­lės tai­syk­lės. To­dėl tik­rai nė­ra lo­gi­kos da­bar tą kel­ti į įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu ap­si­spręs­ti. Kas pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 112: už – 51, prieš – 19, su­si­lai­kė 42. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių I. Pa­kar­kly­tės, M. Oš­mians­kie­nės ir ki­tų. Ga­li­me svars­ty­ti juos kar­tu, nes tai yra iš es­mės apie tą pa­tį. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pir­muo­ju pa­siū­ly­mu yra siū­lo­ma nak­ti­nius tai­kik­lius ir jų prie­dus įtrauk­ti į drau­džia­mų me­džiok­lės įran­kių ir prie­mo­nių są­ra­šą, ne­nu­ma­tant iš­ly­gų. O ant­ruo­ju pa­siū­ly­mu ati­tin­ka­mai siū­lo­ma nak­ti­nius tai­kik­lius ir jų prie­dus iš­brauk­ti iš lei­džia­mų me­džiok­lės įran­kių ir prie­mo­nių są­ra­šo. Ki­taip ta­riant, šie abu pa­siū­ly­mai su­grą­ži­na įsta­ty­mo pro­jek­tą į jo pra­di­nę būk­lę, toks ir bu­vo įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­sių ir tei­ku­sių Sei­mo na­rių tiks­las.

Dar vie­nas mo­men­tas, apie ką šian­dien bu­vo ir­gi daug kal­bė­ta, tai yra kad ta iš­im­tis ga­lios tik tam tik­roms rū­šims gy­vū­nų. Ta­čiau kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos tei­gia, kad efek­ty­vi kon­tro­lė yra ne­įma­no­ma ir prak­tiš­kai to įgy­ven­din­ti ne­bus įma­no­ma. To­dėl ra­gi­nu pri­tar­ti ma­no pa­siū­ly­mui ir vis dėl­to pa­lik­ti tą bent mi­ni­ma­lų eti­nį ba­lan­są tarp me­džio­to­jo ir me­džio­ja­mo gy­vū­no, ne­be­veik­ti taip stip­riai gam­tos, kaip jau ir taip stip­riai ją vei­kia­me. Da­bar­ti­nės prie­mo­nės yra tik­rai pa­kan­ka­mos su­val­dy­ti af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui ir šis pa­pil­do­mas nak­ti­nių tai­kik­lių nau­do­ji­mas nie­kaip ne­pa­dė­tų la­biau spręs­ti šios pro­ble­mos. Ra­gi­nu pa­lai­ky­ti ir įsi­klau­sy­ti į ar­gu­men­tus ir ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios prak­tiš­kai tu­rės įgy­ven­din­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas tik­rai ne­ma­žai dis­ku­ta­vo šiais klau­si­mais. Iš pra­džių ko­mi­te­tas bu­vo ap­si­spren­dęs, kad bū­tų leis­ta nau­do­ti nak­ti­nius tai­kik­lius. Vė­liau bu­vo įre­gist­ruo­tas ko­le­gės siū­ly­mas ir ko­mi­te­tas pa­bal­sa­vo, kad pri­ta­ria. Pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę. Bet aš ti­kiuo­si, kad čia, sa­lė­je, tik­rai ap­si­sprę­si­me ir pri­im­si­me rei­ka­lin­gą spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas, kaip su­pran­tu, pri­ta­rė.

Da­bar dėl mo­ty­vų už kal­bės A. Ged­vi­lie­nė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ska­ti­nu pa­lai­ky­ti I. Pa­kar­kly­tės pa­tai­są, nes ji grą­ži­na į pir­mi­nę sta­di­ją, to­kią, ko­kia ji bu­vo pa­teik­ta Sei­me ir ko­kiai bu­vo su griau­s­mu pri­tar­ta Sei­me, tai yra L. Jo­naus­ko ini­cia­ty­va.

No­riu tru­pu­tė­lį pri­min­ti, kad pri­im­da­mi Gin­klų ir šaud­me­nų įsta­ty­mą mes bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad apie op­ti­nius tai­kik­lius me­džiok­lė­je mes tik­rai ne­kal­ba­me. Mes kal­ba­me tik apie ci­vi­li­nė­je apy­var­to­je at­si­ran­dan­čią ga­li­my­bę, ga­li­my­bę šau­liams ir Lie­tu­vos gy­nė­jams įsi­gy­ti nak­ti­nius tai­kik­lius.

Ne­ga­na to, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, reng­da­ma iš­va­dą dėl pa­siū­ly­mų, krei­pė­si į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos mes ga­vo­me pa­ti­ki­ni­mą, kad lei­di­mas nak­ti­nius tai­kik­lius įsi­gy­ti me­džio­to­jams ne­pri­si­dės, ne­da­rys įta­kos kraš­to gy­ny­bai ir sau­gu­mui. Be to, mes, tie, ku­rie rū­pi­na­mės miš­kais, žvė­ri­mis, žvė­rių po­pu­lia­ci­ja, iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to, at­sa­kin­go už kon­tro­lę, ga­vo­me pa­ti­ki­ni­mą, kad įve­dus nak­ti­nius tai­kik­lius ne­bus ga­li­ma už­tik­rin­ti kon­tro­lės. Ne­bus aiš­ku, kas yra me­džio­ja­ma su nak­ti­niais tai­kik­liais ir kas ne su nak­ti­niais tai­kik­liais. Ki­taip sa­kant, jei­gu me­džio­to­jas ve­šis el­nią, brie­dį ar šer­ną, jis ne­galės nie­kaip bū­ti pa­klaus­tas ir ne­bus už­tik­rin­tai pa­sa­ky­ta, ar jis tik­rai be nak­ti­nio tai­kik­lio jį nu­šo­vė.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, ne­sa­me pa­si­ren­gę dar šian­dien tu­rė­ti tų nak­ti­nių tai­kik­lių. Tik­rai ra­gi­nu pa­lai­ky­ti I. Pa­kar­kly­tės pa­siū­ly­mą ir at­suk­ti įsta­ty­mą į pra­di­nę po­zi­ci­ją. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­bu­vau ir ne­su me­džio­to­jas, to­dėl vi­siš­kai ne­su su­in­te­re­suo­tas, bet dirb­da­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te ma­čiau, kaip ma­ni­pu­liuo­ja­ma, kad vis dėl­to pri­im­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos bū­tų at­mes­tos. Lau­kia, gal ko­kio Sei­mo na­rio ne­bus, gal ne­da­ly­vaus ko­mi­te­te, kad tik tu­rė­tų bal­sų dau­gu­mą.

Ma­ne įti­ki­no me­džio­to­jų vi­si ar­gu­men­tai. Vie­nas ar­gu­men­tas – kal­ba apie gy­vū­nų, šer­nų, ra­my­bę, o pa­si­ro­do, šer­nai vaikš­to nak­tį, die­ną mie­ga. Ant­ras da­ly­kas, kad ne­si­kan­kin­tų gy­vū­nas, taik­liau į jį pa­tai­ko nak­ti­niu tai­kik­liu. Tre­čias da­ly­kas, vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys, iš­sky­rus vie­ną, tu­ri to­kį įsta­ty­mą.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti: pri­ta­riu… ne­pri­ta­riu I. Pa­kar­kly­tės siū­ly­mui. Čia kaž­koks… Jo­kių ji ar­gu­men­tų ne­tu­ri. Jo­kių ji ar­gu­men­tų ne­tu­ri. Ne­bent ar­gu­men­tas, kad kan­kin­tų­si pa­šau­tas gy­vū­nas ir kad bū­tų il­ges­nės kan­čios. Ki­tų ar­gu­men­tų ne­ma­tau.

PIRMININKAS. Na ką, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria I. Pa­kar­kly­tės ir ki­tų siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri­ ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pa­skelb­tas.

Bal­sa­vo 115: už – 42, prieš – 40, su­si­lai­kė 33. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ana­lo­giš­kai lai­ko­me ir ki­tą pa­siū­ly­mą. Dėl pas­ku­ti­nio straips­nio yra Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ar čia ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to re­dak­ci­jai? Ga­li­me.

Dėl ve­di­mo tvar­kos A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti už, kaž­ko­dėl ne­įskai­tė.

PIRMININKAS. Ge­rai, dėl pro­to­ko­lo bal­sas už. Tai pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės re­dak­ci­jai dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Da­bar dėl vi­so. Mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Gai­la, ne­ga­lė­jau iš tri­bū­nos pa­si­sa­ky­ti, bet, na, tur­būt ši­tas pro­jek­tas kal­ba ne apie nak­ti­nius tai­kik­lius, o apie po­pu­liz­mą. Iš tie­sų nė vie­nas Sei­mo na­rys, ku­ris kal­bė­jo prieš nak­ti­nius tai­kik­lius, ne­tu­ri nie­ko ben­dro nei su me­džiok­le, nei su miš­ki­nin­kys­te, nei su ve­te­ri­na­ri­ja, nes vi­si bū­tent spe­cia­lis­tai kal­ba vie­nu bal­su, di­džio­ji da­lis. Ir iš tie­sų kal­bė­ti apie da­ly­kus, ku­rių ne­iš­ma­nai, ma­nau, yra že­ma. Ko­le­gos, jei­gu pa­ti­kė­jo vals­ty­bė me­džio­to­jams val­dy­ti po­pu­lia­ci­ją, tai tur­būt rei­kia iš­girs­ti apie prie­mo­nes, bū­dus ir apie rai­dą, ko­kia vyks­ta pa­sau­ly­je. Jei­gu kal­ba­ma apie kom­pe­ten­ci­ją, tai ko­le­ga ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas M. Ma­siu­lis, ku­ris čia bu­vo iš­va­din­tas lo­bis­tu ir at­sto­vu, vis dėl­to yra Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios že­mės ūkio ir miš­kų aka­de­mi­jos gar­bės na­rys, vie­nas iš sep­ty­nių pa­sau­ly­je la­biau­siai pri­pa­žin­tų ve­te­ri­na­rų. Tai tur­būt įver­tin­ki­me kom­pe­ten­ci­ją.

Ki­tas da­ly­kas apie po­li­ti­ką šiuo at­ve­ju, kiek yra po­pu­liz­mo. La­bai keis­ta ma­ty­ti, kad so­cial­de­mok­ra­tai el­gia­si kaip Lais­vės par­ti­ja. Kaž­ka­da soc­de­mai su B. Bra­daus­ku ke­tu­ris kar­tus bu­vo tei­kę šį pro­jek­tą, šian­dien, na, jau da­bar L. Jo­naus­kas – vi­siš­kai prie­šin­gai. Iš tie­sų no­rė­tų­si, kad jie pa­da­ry­tų iš­va­das kaip ir Me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja, ku­ri pa­da­rė di­džiu­lį po­ky­tį per tuos ke­le­rius me­tus, bet soc­de­mai, ma­tau, švy­tuok­lės prin­ci­pu vi­siš­kai prie­šin­gai bal­suo­ja. Ko­le­gos, pa­da­ry­ki­te iš­va­das šiuo at­ve­ju ir, jei­gu no­ri­ma ap­sun­kin­ti me­džiok­lę ir kal­ba­ma apie iš­tver­mę, kan­try­bę, se­nas tra­di­ci­jas, tai, ko­le­gos, re­gist­ruo­ki­te lan­kus, ie­tis, spąs­tus, ak­me­nis ir ki­tus tuos pir­mykš­čius bū­dus, ta­da gal­būt jū­sų tie lū­kes­čiai ir pa­si­tei­sins. Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti ne emo­ci­jo­mis, o pa­si­kliau­ti bū­tent iš­ma­nan­čių, su­pran­tan­čių ir ar­gu­men­tais kal­ban­čių žmo­nių kal­ba.

PIRMININKAS. Prieš kal­bės M. Oš­mians­kie­nė. Pra­šau.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ko­le­gos, šiaip at­si­sė­dus nak­tį bokš­te­ly­je su nak­ti­nio ma­ty­mo tai­kik­liu pyš­kin­ti prie šė­ryk­los at­bė­gu­sius gy­vū­nus yra jau ne me­džiok­lė, o pri­mi­ty­vus žu­dy­mo ak­tas. Tik­rai ap­gai­lė­ti­na, kad Sei­mas at­me­tė Lais­vės par­ti­jos siū­ly­mą iš­brauk­ti nak­ti­nius ir ši­lu­mi­nius tai­kik­lius iš leis­ti­nų nau­do­ti me­džiok­lė­je. Da­bar­ti­nė įsta­ty­mo ver­si­ja prieš­ta­rau­ja gy­vū­nų ge­ro­vei, ap­sun­ki­na ap­lin­ko­sau­gos kon­tro­lę, su­men­ki­na me­džiok­lės ama­tą kaip to­kį ir vi­siš­kai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lams. Na, o tie, ku­rie jau se­niai šiuos prie­tai­sus nau­do­ja, aki­mirks­niu iš bra­ko­nie­riaus su bi­lie­tu taps gar­bin­gu me­džio­to­ju. Tik­rai kvie­čiu, ko­le­gos, ne­pa­lai­ky­ti da­bar­ti­nės įsta­ty­mo ver­si­jos ir bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ap­si­spręs­ki­me, ar pri­ta­ria­me įsta­ty­mui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 115: už – 70, prieš – 28, su­si­lai­kė 17. Po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tuoj bus Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Dar tik vie­ną pro­jek­tą rei­kia pa­teik­ti.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Na, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ger­bia­mų ko­le­gų ne­da­ry­ti to­kių pa­reiš­ki­mų, kad čia da­bar bra­ko­nie­riai taps le­ga­liais me­džio­to­jais. Me­džio­to­jų ben­druo­me­nė, ku­rią vie­ni­ja dau­giau kaip 30 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, yra tik­rai at­sa­kin­ga ben­druo­me­nė ir lai­ko­si vi­sų nu­sta­ty­tų tai­syk­lių, nu­ro­dy­tų Me­džiok­lės įsta­ty­me, Me­džiok­lės tai­syk­lė­se, ku­rias tvir­ti­na ap­lin­kos mi­nist­ras. Pra­šy­čiau ne­da­ry­ti bau­bų iš mū­sų, ku­rie me­džio­ja­me. Me­džio­to­jai yra kaip tik tie, ku­rie sau­go gam­tą, iš­aiš­ki­na bra­ko­nie­rius ir da­ro taip, kad vis­kas bū­tų tvar­kin­gai. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Taip pat re­pli­ka – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Kaip sri­tį ku­ruo­jan­tis mi­nist­ras, kaip ne me­džio­to­jas, kaip mė­sos ne­val­gan­tis as­muo, aš ir­gi no­riu pri­si­dė­ti, kad me­džio­to­jai yra es­mi­niai part­ne­riai gy­vū­nų re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je. La­bai svar­bu ir tik­rai su­si­lai­ky­ki­me nuo bet ko­kio pik­tžo­džia­vi­mo me­džio­to­jų at­žvil­giu. Ab­so­liu­ti jų dau­gu­ma dir­ba su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tu, iden­ti­fi­kuo­da­mi ne­le­ga­lius bra­ko­nie­rius, dir­ba su ūki­nin­kais, dir­ba su miš­ki­nin­kais. Tad pa­gar­bos me­džio­to­jų ben­druo­me­nei, ne­pai­sant to, kad kai ku­riais at­ve­jais nuo­mo­nės ga­li iš­si­skir­ti.

PIRMININKAS. Ir re­pli­ka – T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Aš tik Jo­nui no­rė­jau pa­sa­ky­ti re­pli­ką. Jo­nai, pra­šau pa­si­žiū­rė­­ti ir jums į sa­ve: kaip jūs reiš­kia­te nuo­mo­nę, kaip jūs pa­sa­ko­te apie ki­tus, ku­rie tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Me­džio­to­jai taip pat tu­ri skir­tin­gas po­zi­ci­jas. Tie­siog gerb­ki­me vie­ni ki­tus. Aš pri­imu jū­sų pa­sta­bą. Aš ne­pa­sa­kiau nė vie­no žo­džio prieš me­džio­to­jus. Tai, ką šian­dien gir­dė­jau iš tos sa­lės pu­sės, ku­rio­je do­mi­nuo­ja me­džio­to­jai, tai tik­rai ir­gi ne­bu­vo la­bai ma­lo­nūs žo­džiai. To­dėl bū­ki­me reik­lūs ki­tiems ir bū­ki­me reik­lūs sau.

 

12.25 val.

Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2877 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar kvie­čiu M. Oš­mians­kie­nę pa­teik­ti Rin­klia­vų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šau pa­teik­ti.

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rin­klia­vų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma sa­vi­val­dy­bėms su­da­ry­ti są­ly­gas au­to­ma­ti­zuo­tai vyk­dy­ti par­ka­vi­mo pa­žei­di­mų prie­žiū­rą. Šiuo me­tu žmo­nių su ne­ga­lia au­to­mo­bi­liai yra žy­mi­mi kor­te­lė­mis ir vyk­dant au­to­ma­ti­zuo­tą au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo prie­žiū­rą yra ne­įma­no­ma iden­ti­fi­kuo­ti, ar šis au­to­mo­bi­lis tu­ri leng­va­tą, ar ne­tu­ri. To­dėl šiuo pa­kei­ti­mu ir yra siū­lo­ma su­da­ry­ti są­ly­gas sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios no­ri au­to­ma­ti­zuo­ti prie­žiū­rą, to­kią ga­li­my­bę tu­rė­ti, lei­džiant žmo­nėms už­re­gist­ruo­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rie bū­tų su­sie­ti su jų tu­ri­mo­mis kor­te­lė­mis. Ga­lė­tų bū­ti du bū­dai: ar­ba jie įre­gist­ruo­tų plat­for­mo­je, ar­ba pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je, ar­ba pirk­da­mi ne­mo­ka­mą bi­lie­tą jį pa­žy­mė­tų, nu­ro­dy­da­mi kor­te­lės nu­me­rį ir auto­mo­bi­lio nu­me­rį. To­kiu bū­du bū­tų ga­li­ma au­to­ma­ti­zuo­ti. Tai, be abe­jo, ypač ak­tu­a­lu di­džio­sioms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se au­to­mo­bi­lių yra la­bai daug ir ta prie­žiū­ra tik­rai ak­tu­a­li.

Tai pa­dė­tų iš­veng­ti pik­tnau­džia­vi­mų. Net­gi šian­dien, de­ja, ir pa­ti pa­žįs­tu ne vie­ną as­menį, nau­do­jan­tį ar­ti­mų­jų kor­te­les. Ži­nau, kad yra net­gi gro­žio sa­lo­nų, ku­rių dar­buo­to­jai da­li­na ne­tik­ras ne­įga­lių­jų kor­te­les, kad klien­tai Se­na­mies­ty­je ga­lė­tų pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius ne­mo­ka­mai.

Au­to­ma­ti­za­vi­mas iš­ties pa­dė­tų. Tech­no­lo­gi­jos ei­na į prie­kį, to­dėl tei­kiu šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio ini­cia­ty­va at­ėjo iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Sa­ky­ki­te, ger­bia­ma ko­le­ge, kiek tai kai­nuos, nes aš jau­čiu, to­kios pro­gra­mi­nės įran­gos net nė­ra? Jei­gu rei­kės iden­ti­fi­kuo­ti, kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė, spręs­da­ma tuos klau­si­mus, tu­rės pa­pil­do­mai in­ves­tuo­ti.

Ki­tas mo­men­tas, ar kor­te­lės (aš tik­rai ne­įsi­gi­li­nu­si), ar kor­te­lės šian­dien ati­tin­ka ir ga­li bū­ti, sa­ky­sim, pri­tai­ky­tos iden­ti­fi­kuo­ti? Gal­būt prie įran­gos rei­kė­tų? Tik pri­ėjau, pa­si­žy­mė­jau, ir vis­kas, kaip yra vil­nie­čio kor­te­lė ar pa­na­šiai, ar yra apie tai gal­vo­ta? Įsta­ty­mą pri­im­ti leng­va, bet kiek tai bus sa­vi­val­dy­bei pa­pil­do­mų iš­lai­dų?

M. OŠMIANSKIENĖ (LF). No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai nė­ra jo­kia prie­vo­lė, tie­siog at­ri­ša­ma ga­li­my­bė toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios no­ri au­to­ma­ti­zuo­tis, kad tai tei­siš­kai bū­tų bent jau ga­li­ma. Šiuo me­tu tai ne­įma­no­ma, ne­įma­no­ma au­to­ma­ti­zuo­ti pa­čios prie­žiū­ros.

Kai­nuo­ti nie­ko ne­kai­nuos, ne­bent pa­čios sa­vi­val­dy­bės no­ri tą au­to­ma­ti­za­vi­mą da­ry­ti sa­vo sa­vi­val­dy­bė­se, tai ati­tin­ka­mai tiek ir kai­nuos, kiek tas au­to­ma­ti­za­vi­mas kai­nuo­ja, o pa­ti kor­te­lė yra la­bai pa­pras­ta, tai yra eu­ro­pi­nė kor­te­lė, ji­nai vi­so­je Eu­ro­po­je nau­do­ja­ma vie­no­da ir tik­rai ne­tu­ri jo­kių RFID, kaip jūs klau­sia­te, kad pri­ėjus bū­tų ga­li­ma kaip nors su ja pa­čia pa­si­žy­mė­ti. La­bai svar­bu, kad pa­tį nu­me­rį rei­kia su­sie­ti su kor­te­le, kad tas, ku­ris vyk­do prie­žiū­rą, nu­ske­na­vęs au­to­mo­bi­lio nu­me­rį, ži­no­tų, kad su šiuo au­to­mo­bi­liu tik­rai yra su­sie­ta žmo­gui su ne­ga­lia pri­klau­san­ti kor­te­lė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų po pri­sta­ty­mo nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svar­­sty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Kvie­čiu Vy­riau­sy­bę Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio į Vy­riau­sy­bės na­rių vie­tas. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tik­rai dėl bu­vu­sio pro­jek­to pra­šy­čiau vis dėl­to Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, nes rei­kė­tų su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja dar pa­de­rin­ti dėl prak­ti­nių įgy­ven­di­ni­mo da­ly­kų, bet per va­sa­rą tik­rai iš­va­dą pa­teik­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta ir dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

 

12.31 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­ma­sis už­si­ra­šęs klaus­ti yra Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Kvie­čiu ger­bia­mą An­ta­ną jau pra­dė­ti klaus­ti.

A. VINKUS (LVŽSF). Ge­rai, at­si­pra­šau. No­riu pa­klaus­ti ger­bia­mo svei­ka­tos mi­nist­ro. Pir­miau­sia, ger­bia­mas mi­nist­re, šian­dien per­skai­tė­me jū­sų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ži­nią, kad yra nau­jas uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas, po il­go il­go lau­ki­mo šian­dien ga­vo­me tą ži­nią. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Pa­si­žiū­rė­jau, iš­ei­na trys eta­pai: iki kon­kur­so pa­skel­bi­mo lai­ki­nai pa­rei­gas ėjo pui­kus va­do­vas po­nas J. Są­ly­ga. To­liau – du kon­kur­sai, du kon­kur­sai iš ei­lės – re­tas at­ve­jis va­dy­bos is­to­ri­jo­je. Jie at­ėmė ir daug lai­ko. Ir tre­čias eta­pas: iš­rink­tas va­do­vas dar­bą pra­dės tik spa­lio 9 die­ną! Aš, kaip bu­vęs to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je da­bar yra tos li­go­ni­nės, nuo nu­li­nio cik­lo pra­dė­jau dar­bą ge­o­de­zi­niais ka­si­nė­ji­mais, tre­jus me­tus sta­tė­me, sep­ty­ne­rius me­tus va­do­va­vau…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga! Jū­sų klau­si­mas?

A. VINKUS (LVŽSF). Bus klau­si­mas. Ir vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas yra be ga­lo svar­bus in­stru­men­tas, kaip sa­ko, kas yra li­go­ni­nė? Yra dau­gia­bal­sis or­kest­ras, ku­riame kiek­vie­nas gro­ja sa­vo par­ti­ją, o va­do­vas di­ri­guo­ja.

PIRMININKAS. Iš­eik­vo­jo­te lai­ką!

A. VINKUS (LVŽSF). Ko­dėl taip il­gai, nes ir po rin­ki­mų tik po 4–5 mė­ne­sių pra­dės dirb­ti?!

A. DULKYS. Ačiū už klau­si­mą. Kon­kur­sas bai­gė­si. Apie kon­kur­są aš esu pa­sa­ko­jęs šio­je Sei­mo tri­bū­no­je, nes bu­vo tam skir­tas ir­gi spe­cia­lus lai­kas, bet tik­rai ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad pa­vy­ko pri­trauk­ti tik­rai la­bai iš­skir­ti­nį spe­cia­lis­tą. La­bai džiau­giuo­si, kad ši­to­je dva­sio­je, ka­da sa­ko­ma, kad Lie­tu­vą pa­lie­ka ge­riau­si spe­cia­lis­tai, į Lie­tu­vą iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir jos uni­ver­si­te­tų su­grįš dirb­ti žmo­gus. Žmo­gus, kaž­ka­da gy­ve­nęs Klai­pė­do­je, dir­bęs Klai­pė­dos gy­dy­mo įstai­go­se, tu­rė­jęs 13 me­tų va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo pa­tir­tį tiek uni­ver­si­te­tuo­se, tiek va­do­vau­ja­ma­s pa­rei­ga­s Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės gy­dy­mo įstai­go­se. O tai, kad yra to­kia da­ta, žmo­gus tu­ri daug įsi­pa­rei­go­ji­mų. Aš jam jau­čiu la­bai di­džiu­lę pa­gar­bą. Mes pri­trau­kia­me žmo­gų, la­bai at­sa­kin­gai žiū­rin­tį į sa­vo pa­rei­gas. Jis da­bar tu­ri re­zi­den­tų Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, už­baigs vi­sus dar­bus, su­si­tvar­kys su sa­vo or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rio­je da­bar at­sa­kin­gai dir­ba, nes ne­nu­me­ta tų dar­bų, su vi­su įkarš­čiu grįš į Lie­tu­vą ir im­sis ši­to at­sa­kin­go dar­bo. Jam lin­kiu la­bai di­džiu­lės sėk­mės. Džiau­giuo­si už Klai­pė­dą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, ga­vo­me laiš­ką, gal ga­li­te jį pa­ko­men­tuo­ti. Pa­pras­čiau­siai ra­šo, no­ri pa­si­da­lin­ti abe­jo­nė­mis apie ak­ci­nės ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ or­ga­ni­zuo­ja­mą pir­ki­mų kon­kur­są, jo ver­tė 200 mln. eu­rų. Ra­šo: švei­ca­rų kom­pa­ni­ja „Stad­ler“ tu­ri ga­myk­lą Mins­ke, jos va­do­vas pa­lai­ko ge­rus san­ty­kius su Bal­ta­ru­si­jos ne­tei­sė­tu pre­zi­den­tu A. Lu­ka­šen­ka. Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, ar tai yra tie­sa, ar ne?

M. SKUODIS. Ka­dan­gi kiek­vie­ną san­do­rį ver­ti­na ko­mi­si­ja, tai ir dėl trau­ki­nių pir­ki­mo san­do­ris bu­vo leis­tas. Nė vie­na de­ta­lė, ga­mi­na­ma mū­sų trau­ki­niams ar ki­tiems, to­je ga­myk­lo­je ne­bus pa­ga­min­ta. Kiek aš ži­nau ben­drą in­for­ma­ci­ją, ga­my­ba ten ir ne­vyks­ta, kom­pa­ni­ja iš ten yra pa­si­trau­ku­si ar­ba vyks­ta pa­si­trau­ki­mo pro­ce­sas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas bū­tų fi­nan­sų mi­nist­rei. Ma­to­me pin­gan­čius ener­ge­ti­kos re­sur­sus, ža­lia­vas, ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai ir per­dir­bė­jai kaž­kaip ne­sku­ba ma­žin­ti mais­to pro­duk­tų kai­nų. Ar esa­te nu­ma­tę ko­kių nors prie­mo­nių, kad mais­to pro­duk­tai bū­tų įper­ka­mi vi­siems žmo­nėms?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Pas­ta­rų­jų mė­ne­sių duo­me­nys ro­do, kad mais­to in­flia­ci­ja vis­gi slops­ta. Pas­ta­rą­jį mė­ne­sį net ir pa­grin­di­nių mais­to pro­duk­tų krep­še­lis šiek tiek bu­vo lin­kęs at­pig­ti. Tam tik­rą sta­bi­li­za­vi­mą ma­to­me. Lie­tu­vos ban­kas bu­vo at­li­kęs ir ver­ti­ni­mą, ar, jų ver­ti­ni­mu, vi­sos de­da­mo­sios mais­to kai­nų reiš­kia, kad kai­nos ky­la ob­jek­ty­viai, ar yra tam tik­rų spe­ku­lia­ci­jų. Jų iš­va­da bu­vo, kad kai­nos vis dėl­to ky­la ga­na ob­jek­ty­viai, ver­ti­nant ki­tų iš­tek­lių bran­gi­mą, tai yra ir ener­ge­ti­ka, ir dar­bo už­mo­kes­čio kaš­tai. Mū­sų Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­ja nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios bu­vo vis dėl­to di­din­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mas ir taip su­teik­ti jiems ga­li­my­bę įsi­gy­ti ko­kių jie no­ri pre­kių, pa­slau­gų, tarp jų ir mais­to, kad ne­nu­ken­tė­tų per­ka­mo­ji ga­lia. Au­go ir pen­si­jos, ir mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, ir vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis au­ga ga­na spar­čiai. Tas pats prog­no­zuo­ja­ma ir šiais me­tais. Nag­ri­nė­da­mi ki­tų me­tų biu­dže­tą taip pat steng­si­mės at­si­žvelg­ti į pa­žei­džia­miau­sių gru­pių po­rei­kius.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, ak­ci­nės ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ gru­pei pri­klau­san­čios įmo­nės UAB Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tras ir UAB „LTG Wa­gons“ skun­džia Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos spren­di­mą, ku­riuo ji nu­ro­dė pri­pa­žįs­tan­ti jas per­kan­čiai­siais sub­jek­tais ir įpa­rei­go­jo tai­ky­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą. Pir­miau­sia, ar jūs ži­no­te, kad tai vyks­ta? O jei­gu vyks­ta, tai mes kal­ba­me apie vals­ty­bę vals­ty­bė­je, ku­rio­je ne­ga­lio­ja Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas. Aš kal­bu apie ge­le­žin­ke­lio vals­ty­bę. Ge­le­žin­ke­liui „Rail Bal­ti­ca“ ties­ti, jūs ži­no­te, bus iš­leis­ti mi­li­jar­dai. Tie­si­mo cen­tras no­ri juos žars­ty­ti be vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų.

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ką jūs da­ry­si­te?

M. SKUODIS. Aš ga­liu už­tik­rin­ti, kad tie pir­ki­mai, ku­rie tu­ri bū­ti vyk­do­mi lai­kan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, aš ne­abe­jo­ju, ne tik ge­le­žin­ke­liai, bet ir įmo­nės, ku­rios vi­sos pri­klau­so ma­no kom­pe­ten­ci­jos sri­čiai, tik­rai jos vyk­do. O jei­gu ir yra ko­kių nors tei­si­nių ne­su­ta­ri­mų, ne­ži­nau, man at­ro­do, ten įvai­rių prak­ti­kų yra. Bet per­žiū­rė­siu šį klau­si­mą de­ta­liau. Bet tik­rai pir­ki­mai, ku­rie tu­ri bū­ti vyk­do­mi, bus vyk­do­mi lai­kan­tis vi­sų Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pro­cedū­rų.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas ir­gi su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Jūs gal­būt ma­tė­te in­for­ma­ci­ją so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, aš pa­ci­tuo­siu pa­čią pra­džią: „Lie­tu­va per nak­tį iš vie­nos drau­giš­kiau­sių ba­lio­nams ša­lių ta­po vie­na prie­šiš­kiau­sių ba­lio­nams ša­lių Eu­ro­po­je.“ Tur­būt gir­dė­jo­te pro­ble­mą ir ap­skri­tai tai bu­vo ma­ty­ti, kad Vil­niu­je bū­da­vo pil­na ba­lio­nų, kas bu­vo įpras­ta vi­są pra­ėju­sią va­sa­rą ar­ba ge­ru oru įvai­riu me­tų lai­ku, bet da­bar yra tie rei­ka­la­vi­mai, ku­riuos nu­sta­tė val­di­nin­kai, reg­la­men­tuo­jan­tys ir pri­žiū­rin­tys oro ba­lio­nų pi­lo­tų veik­lą, kad tie ba­lio­nai prak­tiš­kai ne­be­ga­li pa­kil­ti ir skrai­dy­ti ne­be­ga­li. Ar jūs ma­tė­te, ar jūs gir­dė­jo­te apie to­kią pro­ble­mą? Gal­būt ir ko­kie nors žings­niai pra­dė­ti da­ry­ti, kad bū­tų su­tvar­ky­ta, at­kur­ta ta si­tu­a­ci­ja?

M. SKUODIS. Ži­no­te, aš vie­ną da­ly­ką no­rė­čiau pa­tar­ti vi­siems, ku­rie tu­ri ko­kių nors pro­ble­mų, ar orei­viams, ku­rių nuo­mo­nės dėl re­gu­lia­vi­mo ski­ria­si, kad pir­miau­sia klau­si­mus rei­kia spręs­ti ne so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, o su­sė­dus su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ku­rios ir pri­ima spren­di­mus. Aš ma­tau ne­su­si­kal­bė­ji­mą dėl pa­pras­tų da­ly­kų, tai yra kaip ver­ti­na­me oro grei­tį, ko­kia­me aukš­ty­je. Tai čia šiuo at­ve­ju tie­siog eks­per­tai su eks­per­tais tu­ri su­sės­ti ir tą pa­da­ry­ti. Kiek ži­nau, tai bus da­ro­ma. De­ja, da­bar kar­tais daž­niau aiš­ki­na­ma­si so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, o ne at­si­sė­dus ten, kur ir tu­rė­tų bū­ti tie da­ly­kai pa­da­ro­mi. Taip, nau­ja tvar­ka yra. Taip, ji bus adap­tuo­ja­ma. Aš tą gir­džiu iš at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų. Taip, po­kal­biai to­liau vyks. Tai čia la­bai svar­bu, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ir pa­čių orei­vių su­si­de­rin­ti po­zi­ci­jas ir sės­ti gry­nai su „Oro na­vi­ga­ci­ja“, ki­ta iš mū­sų at­sa­kin­gų įstai­gų, prie ben­dro sta­lo. Kiek ži­nau ir gir­dė­jau, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pla­nuo­ja tą klau­si­mą svars­ty­ti. Ir­gi bus pro­ga vi­siems su­sės­ti dar kar­tą prie ben­dro sta­lo.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas svei­ka­tos mi­nist­re, ne pir­mą kar­tą ir ne pir­mi me­tai šne­ka­me apie vis pra­stė­jan­čią vai­kų, moks­lei­vių, stu­den­tų svei­ka­tą. Apie tai prieš 2 die­nas šio­je sa­lė­je ir pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je, da­ry­da­mas Pre­zi­den­to me­ti­nį pra­ne­ši­mą, pa­si­sa­kė G. Nau­sė­da taip pat. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti: kur ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su prie­mo­nių pla­nu šiai pro­ble­mai įveik­ti? Kas ku­ruo­ja šią pro­ble­mą? Jei­gu yra taip, kaip mes vi­si iki šiol ma­to­me, tai ka­da šis as­muo ati­duos sa­vo įga­lio­ji­mus, at­si­sta­ty­dins ir jūs im­si­tės ši­to pla­no su­da­ry­mo? Ačiū.

A. DULKYS. Ne­su už­tik­rin­tas, kad vis­ką su­pra­tau, ką jūs čia pa­sa­kė­te, bet bu­vau in­for­muo­tas, kad jūs čia ro­dė­te kaž­ka­da kaž­ko­kią skaid­rę, ku­rio­je ne­va nė­ra vi­ce­mi­nist­ro svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je, Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jo­je at­sa­kin­go už vi­suo­me­nės svei­ka­tą. Tai ne, jis yra. Taip, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je vi­ce­mi­nist­rų skai­čius yra su­ma­žė­jęs, bet tuos dar­bus yra per­si­skirs­tę esa­mi vi­ce­mi­nist­rai.

Na, o ką da­ro­me dėl svei­kos gy­ven­se­nos, tai aš, ma­tyt, ta­da jus in­for­muo­siu raš­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma prem­je­re, jau bai­gė­si de­kla­ra­ci­jų lai­kas, ofi­cia­liai tu­rė­jo baig­tis. Iš pra­tę­si­mo ma­ty­ti, kad vis dar yra pro­ble­mų, kad jų bu­vo vi­so lai­ko­tar­pio me­tu, jūs tur­būt ir­gi vis­ką ži­no­te, tai klau­si­mas: ar jau at­si­pra­šė­te bu­vu­sio sa­vo pa­ta­rė­jo I. Jan­kaus­ko, nes vis dėl­to jis bu­vo tei­sus dėl mi­nist­ro, kad jis ne­ga­li dirb­ti? Gal­būt jau ir su Pre­zi­den­tu ap­tar­si­te nau­ją kan­di­da­tū­rą, kar­tu kaip ir dėl švie­ti­mo, moks­lo mi­nist­ro po­zi­ci­jos? Gal jau tu­ri­te ką nors pa­siū­ly­ti?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dėl de­kla­ra­vi­mo gal mi­nist­ras pa­pil­dys, bet dėl jū­sų klau­si­mų tai vi­są lai­ką ste­biuo­si, kad jūs la­bai grei­tas da­ry­ti iš­va­das. Aną kar­tą lie­pė­te man su­si­ras­ti J. Voi­ce­chov­skio kaž­ko­kį la­bai pa­slap­tin­gą raš­tą, ku­ria­me yra at­skleis­ta daug tei­sy­bių. Aš tą raš­tą su­si­ra­dau. Na, ži­no­ki­te, nie­ko ten ne­pa­ra­šy­ta. Pa­ra­šy­ta tik tai, kad daug da­ly­kų ga­li spręs­ti pa­ti, va­do­vau­da­ma­si sa­vo tei­sės ak­tų nuo­sta­to­mis. Liuks! Tą mes ir taip la­bai ge­rai ži­no­me. Man at­ro­do, kad to­kie pro­ce­sai nie­ka­da ne­bū­na be jo­kių pro­ble­mų, ne­at­si­me­nu, ka­da ne­bū­tų bu­vę jo­kių pro­ble­mų. Dėl pa­čių pro­ble­mų bu­vi­mo, man at­ro­do, čia yra na­tū­ra­lus da­ly­kas, vi­są pro­ce­są vis dėl­to no­rė­tų­si ver­tin­ti ne iš at­ski­rų epi­zo­dų, o per vi­są lai­ką. Tik­rai tą pa­da­ry­siu ir jus bū­ti­nai in­for­muo­siu.

PIRMININKAS. Pra­šau, mi­nist­re, jei­gu no­ri­te pa­pil­dy­ti.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Trum­pai. Va­kar die­nos duo­me­ni­mis, ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, yra de­kla­ruo­ta 96,8 %, įbrai­žy­ti plo­tai – 99,8 %. Bet kas yra svar­biau­sia ir dėl ko mes tu­rė­jo­me di­džiau­sią ne­ri­mą, tai pri­va­lo­mų­jų eko­lo­gi­nių sche­mų po­pu­lia­ru­mas. Ši­tą ro­dik­lį pa­sie­kė­me ir, aš ma­nau, de­kla­ra­vi­mas yra sėk­min­gas. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pir­ma­die­nį gru­pė par­la­men­ta­rų iš Len­ki­jos ir Lie­tu­vos asam­blė­jos lan­kė­si Sei­nuo­se, Puns­ke, Su­val­kuo­se ir ten pa­grin­di­niai klau­si­mai bu­vo švie­ti­mo, bet Ewe­li­nos ne­truk­dy­siu, nes tai bū­tų… pa­lauk­siu nau­jo mi­nist­ro. Ten bu­vo klau­si­mų ir apie ke­lius. Mes ži­no­me, kad 109 ar 108 ki­lo­met­rų ruo­že į Len­ki­ją yra du ke­liai as­fal­tuo­ti, o ki­ti sa­vo lai­kais, ta­ry­bi­niais, su­ar­ti. Žmo­nės skun­dė­si, ka­dan­gi ten pa­mal­dos daž­niau­siai len­kiš­kai, net į baž­ny­čią tu­ri, taip sa­kant, dul­ki­nais ke­liais rie­dė­ti į Lie­tu­vą. Tai ma­no klau­si­mas bū­tų, aš su­pran­tu, kad vis­kam pi­ni­gų trūks­ta, bet ar yra pla­nuo­ja­ma at­kur­ti su­si­sie­ki­mą tuo­se ruo­žuo­se, kur kaž­ka­da bu­vo nor­ma­lus su­si­sie­ki­mas tarp Len­ki­jos ir Lie­tu­vos baž­nyt­kai­mių ar kai­mų, kad ki­tą kar­tą mes ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, ar yra ko­kių nors pla­nų, ar nė­ra? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Na, jūs į ma­ne taip žiū­ri­te reikš­min­gai, kad, at­ro­do…

A. SYSAS (LSDPF). Ne į jus, aš į mi­nist­rą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Na, tie­siog mes tur­būt vie­no­je li­ni­jo­je. Bet tru­pu­tė­lį aš vis dėl­to no­rė­čiau at­si­liep­ti ir dėl švie­ti­mo. Ne­svar­bu, kad nė­ra dar pa­skir­to švie­ti­mo mi­nist­ro ar mi­nist­rės, bet tur­būt jums taip pat bu­vo pa­sa­ky­ta, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos vals­ty­bė daug da­ro dėl lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų Len­ki­jo­je. Gal­būt tai ne­vi­siš­kai ati­tin­ka pa­ri­te­tą, ku­rį mes čia tu­ri­me ir dėl ku­rio la­bai daž­nai su­lau­kia­me prie­kaiš­tų, jie ne­bū­ti­nai yra pa­grįs­ti, bet ir ta nau­ja mo­kyk­la, nu­pirk­ta už Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, ir tik­rai mes steng­si­mės pa­lai­ky­ti ir pa­dė­ti.

O dėl ke­lių mi­nist­ras, aiš­ku, pa­pil­dys, bet bent vie­ną ge­rą ke­lią į Len­ki­ją jau tu­rė­tu­me grei­tai tu­rė­ti.

M. SKUODIS. Ti­kiuo­si, kad „Via Bal­ti­cos“ sta­ty­bas ma­tė­te, nes pra­va­žiuo­jant tik­rai vi­siems įspū­dį da­ro. Su Len­ki­ja mes tu­ri­me la­bai aiš­kią ko­mi­si­ją, vi­ce­mi­nist­rai va­do­vau­ja, kaip tik ką tik bu­vo su­si­ti­kę. Mes su Len­ki­ja esa­me su­ta­rę dėl dvie­jų ke­lių tvar­ky­mo – vie­no Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je, šiuo me­tu jis jau yra pro­jek­tuo­ja­mas. Mes, Vy­riau­sy­bė, iš sa­vi­val­dy­bės pe­rė­mė­me tą klau­si­mą, kad ga­lė­tu­me pro­jek­tuo­ti, ly­giai taip pat Len­ki­ja tvar­ko. Ir vie­nas ke­lias Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bė­je, jis ir­gi šiuo me­tu yra pro­jek­tuo­ja­mas. Bū­tent iš vi­sos pro­gra­mos mes iš­si­rin­ko­me du pri­ori­te­ti­nius, kad ga­lė­tu­me su­si­tvar­ky­ti. Yra ir dau­giau, bet šiuo at­ve­ju bu­vo su­de­rin­ta su Len­ki­ja, ką jie ly­giai taip pat ga­li pa­da­ry­ti ir ma­to kaip pri­ori­te­tą. Tai du ke­liai, ne­kal­bant apie „Via Bal­ti­cą“ ir ne­kal­bant apie Laz­di­jų pa­sie­nį, ku­ris ly­giai taip pat yra pro­jek­tuo­ja­mas, kad su­si­tvar­ky­tu­me ir rep­re­zen­ta­ty­viai Lie­tu­va ly­giai taip pat at­ro­dy­tų įva­žia­vus į Lie­tu­vą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (MSNG). Ačiū. Aš no­rė­siu at­sa­ky­mo iš prem­je­rės ir iš vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės. Ne kar­tą gir­dė­jo­me, kaip trūks­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų Lie­tu­vo­je. Tuo tar­pu ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras sa­ko, kad pa­dė­tis įtemp­ta, ir ypač Vil­niu­je, o Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir Vil­niaus val­džia tu­ri min­čių net­gi vi­lio­ti po­li­ci­nin­kus, pa­vyz­džiui, ne­mo­ka­mu vie­šuo­ju trans­por­tu. Tuo tar­pu mes ste­bi­me su­si­rin­ku­sias gau­sias po­li­ci­jos pa­jė­gas sau­go­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos są­skry­dį. Ne­aiš­ku, nuo ko juos sau­go­ti rei­kė­jo. Ka­dan­gi jūs pa­ti vi­sai ne­se­niai ini­ci­ja­vo­te įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, kad prem­je­rė ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė ga­lė­tų ne­si­nau­do­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos tarnybos pa­slau­ga ne dar­bo va­lan­do­mis, tai pra­šau ta­da at­sa­ky­ti, ko­dėl bū­tent į šį są­skry­dį, ku­ris vy­ko ne dar­bo die­ną, jūs vy­ko­te ne as­me­ni­niu trans­por­tu, o pa­si­nau­do­jo­te sa­vo pri­vi­le­gi­jo­mis?

Ir ant­ras klau­si­mas, kiek iš vi­so…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. GEDVILAS (MSNG). …kai­na­vo po­li­ci­jos pa­jė­gos mo­kes­čių mo­kė­to­jams per šį ren­gi­nį?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs pui­kiai ži­no­te, ko­dėl. Aš bū­čiau ga­lė­ju­si nu­va­žiuo­ti į tą ren­gi­nį ir pa­ti sa­vo au­to­mo­bi­liu, bet tą die­ną aš bu­vau ren­gi­niuo­se Rum­šiš­kė­se ir tai jums taip pat tur­būt yra ži­no­ma. Aš bu­vau ren­gi­ny­je Rum­šiš­kė­se, ten bu­vo ren­gi­nys lap­te­vie­čiams pa­gerb­ti. Aš su­pran­tu, kad jums to­kie ren­gi­niai yra ne­svar­būs, bet tai jau yra jū­sų pro­ble­mos. Jei­gu jū­sų ger­bia­mas ko­le­ga ne­bū­tų už­si­mo­jęs at­ei­ti į ren­gi­nį, ku­ris su juo vi­siš­kai ne­su­si­jęs, ir pa­mo­si­kuo­ti te­nai ap­lin­kui ka­me­ro­mis, ma­tiu­gal­ni­kais ir dar kaž­ko­kiais ki­tais da­ly­kais, tai, tie­są sa­kant, tur­būt aš bū­čiau ga­lė­ju­si nu­va­žiuo­ti te­nai ir pa­ti. Bet ma­no sau­gu­mo si­tu­a­ci­ją ver­ti­nu ne aš, o tie žmo­nės, ku­rie yra at­sa­kin­gi už ma­no sau­gu­mą.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dar mi­nist­rė.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš pir­miau­sia no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į mū­sų vi­sas vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bas, ku­rios yra mū­sų sis­te­mo­je, kad to­kio fi­nan­sa­vi­mo ir to­kio dė­me­sio nė­ra bu­vę. Jei­gu kal­bė­tu­me apie po­li­ci­jos biu­dže­tą, koks jis yra skir­tas, vien dar­bo už­mo­kes­čio da­lis, skir­ta 2023 me­tais, yra to­kia, koks bu­vo 2020 me­tais vi­sas po­li­ci­jos biu­dže­tas. Tai ro­do, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė tik­rai ne tik kal­ba, bet ir da­ro re­a­lius veiks­mus fi­nan­suo­da­ma mū­sų tar­ny­bas ir ge­rin­da­ma si­tu­a­ci­ją, nes pa­rei­gū­nų mo­ty­va­ci­ja ir ap­rū­pi­ni­mas yra mums ypa­tin­gos svar­bos pri­ori­te­tas.

Kal­bant apie si­tu­a­ci­ją Vil­niu­je. Taip, mes tu­rė­jo­me pa­si­ta­ri­mą su nau­ju Vil­niaus me­ru ir ap­ta­rė­me, koks ga­li­mas ben­dra­dar­bia­vi­mas, nes Lie­tu­vo­je yra gal pen­kios sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se yra ben­dra­dar­biau­ja­ma, sa­vi­val­dy­bės įsi­trau­kia į tą pro­ce­są ir pri­si­de­da vie­no­kio­mis ar ki­to­kio­mis prie­mo­nė­mis, pri­trauk­da­mos ir mo­ty­vuo­da­mos nau­jus pa­rei­gū­nus dirb­ti vie­no­je ar ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je. Su­ta­rė­me su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be, kad su­jung­si­me pa­jė­gas ir ieš­ko­si­me, kas ga­lė­tų bū­ti ta­me mo­ty­va­ci­nia­me pa­ke­te. Šiuo me­tu ir da­bar Vil­niu­je dir­ban­tys pa­rei­gū­nai gau­na pa­pil­do­mą Vil­niaus prie­dą, tai yra plius 150 eu­rų. Gal­būt ap­svars­tę su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be taip pat su­tar­si­me dėl ko­kio nors ir fi­nan­si­nio prie­do, ir ki­tų mo­ty­va­ci­nių prie­mo­nių, ku­rios leis pa­ska­tin­ti ir pri­trauk­ti dau­giau pa­rei­gū­nų dirb­ti čia.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas bū­tų kul­tū­ros mi­nist­rui. Šian­dien nuo pat ry­to ap­skrie­jo me­no ir mu­zi­kos pa­sau­lį ži­nia, kad Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ne­sky­rė nė cen­to M. K. Čiur­lio­nio mu­zi­kos fes­ti­va­liui „For­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­sa­ra“.

Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, tie ver­ti­ni­mo eks­per­tai ži­no Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tus, kad 2025 me­tai yra pa­skelb­ti Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­tais? Ačiū.

S. KAIRYS. Ačiū už klau­si­mą. Jei­gu įsi­vaiz­duo­ja­me vi­są są­ran­gą ši­tų pro­ce­sų, tai tiks­liau­siai šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas Kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kei. Tai yra vie­na me­da­lio pu­sė.

Ki­ta me­da­lio pu­sė. Mes, be abe­jo, ir­gi ana­li­zuo­si­me, ko ten pri­trū­ko eks­per­tams, kas ten at­si­ti­ko, ir to­kiu dia­lo­go bū­du, ne­pa­žeis­da­mi pa­gar­baus at­stu­mo prin­ci­po, ir­gi ban­dy­si­me tuos klau­si­mus kel­ti ir kal­bė­tis.

PIRMININKAS. Klau­sia Z. Bal­čy­tis.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau labiau to­kio že­miš­ko klau­si­mo pa­klaus­ti že­mės ūkio mi­nist­ro. Kaip ži­no­me, prieš po­rą sa­vai­čių Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, po to dar ta­me re­gio­ne de­vy­nios sa­vi­val­dy­bės pa­skel­bė eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją dėl saus­ros. Jūs taip pat ne kar­tą bu­vo­te mi­nė­jęs, kad mė­gin­si­te ieš­ko­ti bū­dų ir spręs­ti.

Da­bar no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jau yra nu­ma­ty­ti tam tik­ri ke­liai, prin­ci­pai, kaip tas da­ly­kas bus spren­džia­mas, ar nu­ma­to vals­ty­bė pri­si­dė­ti prie ši­tų nuos­to­lių kom­pen­sa­vi­mo ir ka­da bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis jau pa­čios pra­džios? Ačiū.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą, bet spren­di­mai kal­bant čia su­po­nuo­ja ar­ba iš­si­ple­čia, nes kaip spręs­ti kli­ma­to kai­tos da­ly­kus ir kaip įti­kin­ti Sei­mo na­rius bal­suo­ti už Ak­ci­zų įsta­ty­mą ar au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­tį, tai yra daug pla­tes­nis klau­si­mas, nes tai yra pa­sek­mė, ką mes tu­ri­me. Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų daž­nė­ji­mas, kli­ma­ti­nių eks­tre­ma­lių reiš­ki­nių daž­nė­ji­mas yra kli­ma­to kai­tos pa­da­ri­nys. Tai bū­tų to­kia pir­ma da­lis.

An­tra da­lis yra ta, kad mes iš kar­to įve­dė­me ne­ma­žai iš­im­čių ir mums ne­rei­kia… ir ne­lauk­da­mi, kol sa­vi­val­dy­bės pa­skelbs eks­tre­ma­li­ą­ją si­tu­a­ci­ją vi­so­je Lie­tu­vo­je dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­si­lai­ky­mo, va­di­na­mo­jo for­ce ma­jeu­re. O kal­bant apie nuos­to­lius, tai yra pa­sė­lių drau­di­mo in­stru­men­tas, vals­ty­bė ko­fi­nan­suo­ja, pa­den­gia da­lį drau­di­mo iš­lai­dų. Jei­gu bus ko­kių nors nuos­to­lių, ku­rie ga­li ves­ti ūkių ban­kro­tų link, ta­da Vy­riau­sy­bė svars­tys. Mi­nis­te­ri­ja tą svars­tys, ne Vy­riau­sy­bė. Ne­ga­liu kal­bė­ti Vy­riau­sy­bės var­du. Bet da­bar mes to­kių duo­me­nų ne­tu­ri­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas fi­nan­sų mi­nist­rei. Ger­bia­ma mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Lie­tu­vos cen­tri­nia­me ban­ke ko­mer­ci­niai ban­kai lai­ko dau­giau ne­gu 18 mlrd. eu­rų ir už tai gau­na dar pa­lū­ka­nas, o gy­ven­to­jams ir ver­slui, nau­jai įsi­kū­ru­siems, vis sun­kiau gau­ti pa­sko­las. Ir eko­no­mis­tai pa­žy­mi, kad gal cen­tri­nis ban­kas tu­rė­tų im­tis di­des­nės ban­kų kon­tro­lės ir gy­ven­to­jų in­te­re­sų gy­ni­mo. Dė­ko­ju už at­sa­ky­mą.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). O koks klau­si­mas? (Bal­sai sa­lė­je) Cen­tri­nis ban­kas, vie­na, yra ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri sa­va­ran­kiš­kai pri­ima spren­di­mus. Šio­je si­tu­a­ci­jo­je ką mes pa­da­rė­me, tai vis­gi ini­cija­vo­me So­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pri­ėmi­mą dėl tų lė­šų, bū­tent dėl tų lė­šų, ku­rios yra lai­ko­mos cen­tri­nia­me ban­ke ir kur gau­na Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko nu­sta­ty­tas pa­lū­ka­nas. Iš tų pa­ja­mų mo­kės tie­siog so­li­da­ru­mo įna­šą, ku­ris ke­liaus į vals­ty­bės biu­dže­tą, ir bus fi­nan­suo­ja­mi ka­ri­nio mo­bi­lu­mo ir ka­ri­nės in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tai, rei­ka­lin­gi vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.

O ban­kų veik­la yra ne­pri­klau­so­ma, aiš­ku, pri­žiū­ri­ma Lie­tu­vos ban­ko, ta­čiau vis­gi rei­kė­tų jū­sų klau­si­mą ad­re­suo­ti to­kiu at­ve­ju Lie­tu­vos ban­kui, ar jie ga­li ko­kių nors pa­pil­do­mų prie­mo­nių im­tis. Jie yra iš­ana­li­za­vę da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ir pa­tei­kę siū­ly­mų, kaip bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti ap­im­tį, tar­kim, su­tar­čių, ku­rios yra su­da­ro­mos ne kin­ta­mo­mis pa­lū­ka­nų nor­mo­mis, o fik­suo­to­mis, ir tam tik­ras re­ko­men­da­ci­jas yra pa­tei­kę, kad žmo­nės ga­lė­tų įsi­ver­tin­ti. Tai tur­būt tam tik­ras dar­bas yra at­lie­ka­mas, ta­čiau to­bu­lu­mui ri­bų nė­ra. Ma­tyt, jei­gu yra ko­kių nors pa­pil­do­mų ini­cia­ty­vų, rei­kė­tų kreip­tis į Lie­tu­vos ban­ką.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu pa­klaus­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro. Vi­so­se sek­to­ri­nė­se gru­pė­se, ten, kur ren­ka­si eks­per­tai pa­reng­ti na­cio­na­li­nį svei­ka­tos su­si­ta­ri­mą, bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, nes tu­rė­jo­me fo­ru­mą, vi­sos gru­pės pri­sta­tė, apie vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir kon­kre­čiai apie vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tus mo­kyk­lo­se. Tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad vie­nas spe­cia­lis­tas, jei­gu su­ge­ba, dir­ba ir tri­jo­se mo­kyk­lo­se. Jo­kios nau­dos iš to­kio dar­bo nė­ra. Ir ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mas. Ką pla­nuo­ja­te gal­būt ge­ro iki nau­jų mo­ks­lo me­tų pa­da­ry­ti šio­je sri­ty­je?

A. DULKYS. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad pra­ėju­siais me­tais mums bu­vo šiek tiek pa­vy­kę pa­ge­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų si­tu­a­ci­ją mo­kyk­lo­se, bet, aiš­ku, tu­rė­jo­me sun­kius pan­de­mi­jos prieš tai me­tus. Bet, kaip sa­ko­ma, nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra. Ap­skri­tai vi­suo­me­nė su­ži­no­jo, kad to­kie žmo­nės yra ir ko­kį su­dė­tin­gą ir svar­bų dar­bą da­ro. Šiuo me­tu esu pra­šęs ko­man­dos ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių ir tai yra tik­rai da­ro­ma, nes tu­ri­me ne tik val­s­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą, bet yra ir tam tik­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Tik­rai esu tą iš­gir­dęs, tuos sun­ku­mus, ir mė­gin­si­me šiais me­tais su­ras­ti pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Že­mės ūkio mi­nist­rui klau­si­mas. Re­mian­tis jū­sų me­to­di­ka, te­oriš­kai saus­ros nė­ra, bet prak­tiš­kai va­žiuo­jant per Kė­dai­nių kraš­tą ir ki­tus kraš­tus ma­to­mi re­zul­ta­tai. Ūki­nin­kai yra pa­si­ė­mę pa­sko­las ir ki­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų tu­ri. Kaip jūs ruo­šia­tės jiems pa­gel­bė­ti, juk ne­rei­kia lauk­ti ban­kro­tų, a pri­ori rei­kia dė­lio­ti žings­nius? Ačiū.

K. NAVICKAS (TS-LKDF). Saus­ros me­to­di­ka yra ne mū­sų, yra Hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos ar­ba Pa­sau­li­nės ­me­te­o­ro­lo­gi­jos or­ga­ni­za­ci­jos me­to­di­ka nu­sta­ty­ta, tai dar kar­tą rei­kia ir aš tu­riu grįž­ti prie to pa­ties. In­stru­men­tas – eks­tre­ma­laus reiš­ki­nio pa­skel­bi­mas – ne­reiš­kia, kad au­to­ma­tiš­kai at­si­ran­da kaž­ko­kie pa­ra­mos in­stru­men­tai. Taip, for­ce ma­jeu­re tai­ko­mas ir mes tą ga­li­me da­ry­ti, mums net ne­rei­kia pa­skelb­ti, aš tai jau mi­nė­jau, mi­nist­ro įsa­ky­mu yra iš­im­čių. Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai yra duo­tas pa­ve­di­mas tai­ky­ti iš­im­tis dėl saus­ros. Ir taip pat yra su­si­ję su vi­sais, jei­gu gau­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, pro­jek­tais, ta pa­ti for­ce ma­jeu­re tai­syk­lė tai­ko­ma. Tai du da­ly­kai dar kar­tą. Me­to­di­ka yra Hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos, ji au­to­ma­tiš­kai ne­tin­ka, ir ne tik že­mės ūkiui, dėl ke­le­to da­ly­kų. Kaip pa­vyz­dys, iki 2018 me­tų bu­vo tik kri­tu­lių ro­dik­lis ma­tuo­ja­mas, po 2018 me­tų saus­ros bu­vo ap­si­spręs­ta, kad rei­kia dvie­jų: tem­pe­ra­tū­ros ir kri­tu­lių. Šiais me­tais tu­ri­me šal­tą pa­va­sa­rį, šal­tą bir­že­lio pra­džią ir ši­tas ro­dik­lis ne­be­vei­kia. Tai vėl­gi gam­ta tu­ri, ypač že­mės ūkis, sa­vo prin­ci­pus ir Pa­sau­li­nės ­me­te­o­ro­lo­gi­jos or­ga­ni­za­ci­jos me­to­di­ka pil­nai ne­tin­ka že­mės ūkiui. Jei­gu mes ma­ty­si­me, kad rei­kia tu­rė­ti at­ski­rą me­to­di­ką, ku­rios ne­rei­kia, tarp kit­ko, pa­sė­lių drau­di­kams, jie tu­ri sa­vo me­to­di­kas ir dėl su­tar­ti­nių da­ly­kų jiems vals­ty­bės pa­gal­bos ne­rei­kia, bet jei­gu at­si­ras kaž­koks po­rei­kis tu­rė­ti sa­vo, tai tik­rai pa­to­bu­lin­si­me.

PIRMININKAS. Dė­kui. Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis iš­se­ko. Ačiū už klau­si­mus ir at­sa­ky­mus.

 

13.01 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Slap­tas bal­sa­vi­mas pra­si­de­da 13 val. 10 min. Pir­mą į tri­bū­ną kvie­čiu E. Jo­vai­šą. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, ne­tru­kus mes svars­ty­si­me pa­tei­ki­mą įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­riuo iš tik­rų­jų sie­kia­ma įtei­sin­ti lo­ty­niš­ku pa­grin­du su­kur­tus vi­sus diak­ri­ti­nius žen­klus. Bet pir­miau­sia no­riu pa­ste­bė­ti, kad skai­ty­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­tą su­ran­du to­kių keis­te­ny­bių, kad ne­su­pran­tu, kaip tai pa­da­ry­ti, nes tei­gia­ma, jog Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio var­das ir pa­var­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čio as­me­ny­bę, ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čiuo­se do­ku­men­tuo­se ir ci­vi­li­nės būk­lės ak­to įra­šuo­se ga­li bū­ti nu­ra­šo­mi ar­ba per­ra­šo­mi lo­ty­niš­kos abė­cėlės raš­me­ni­mis iš­brau­kiant… be diak­ri­ti­nių žen­klų. Ką tai reiš­kia? Mes tu­ri­me ži­no­ti, kad lo­ty­niš­ka abė­cė­lė tu­ri 28 žen­klus ir iš jų tik vie­nas yra su diak­ri­ti­niu žen­klu – ma­žo­ji i rai­dė. Va­di­na­si, ši­taip už­ra­šius, ki­ta­tau­čiai Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ar jie bū­tų len­kai, ar jie bū­tų vo­kie­čių kil­mės, ar jie bū­tų če­kų kil­mės, ar ki­tos kil­mės, ne­tu­ri to­kios ga­li­my­bės. Čia įsta­ty­mo ren­gė­jai tu­rė­jo vi­sai ką ki­ta, tu­rė­jo ome­ny­je lo­ty­niš­kų raš­me­nų pa­grin­du pa­da­ry­tas sis­te­mas, ku­rių yra ke­lios. O ta sis­te­ma, apie ku­rią mes kal­ba­me, yra to­kia, kad jo­je, be pa­grin­di­nių žen­klų, yra 128 diak­ri­ti­niai žen­klai. Ką tai reiš­kia Lie­tu­vos kul­tū­rai, ką tai reiš­kia lie­tu­vių kal­bai, vals­ty­bi­nei lie­tu­vių kal­bai, yra la­bai ne­sun­ku su­­vok­ti, kai ži­nai, jog už­ra­šy­mas ne šiaip sau yra už­rašy­mas, bet už­ra­šy­mas yra toks, ku­ris pa­ten­ka į mū­sų re­gist­rus, ku­ris pa­ten­ka į var­to­ja­mą­ją kal­bą, ku­ris pa­ten­ka į vi­sas re­gist­rų sis­te­mas. Be­pi­gu ly­gin­ti su Len­ki­jos pa­vyz­džiu, kai dau­ge­lis net ne­ži­no, jog Len­ki­jos Res­pub­li­ka lei­džia už­ra­šy­ti pa­var­dę, tar­ki­me, Jo­vai­ša su š rai­de. Bet Len­ki­jos įsta­ty­mai ne­lei­džia į re­gist­rą įves­ti pa­pil­do­mo diak­ri­ti­nio žen­klo ir toks pi­lie­tis Jo­vai­ša, nors pa­se ir yra įra­šy­tas, re­gist­ruo­se ne­eg­zis­tuo­ja. To­kia yra tie­sa ir jos rei­kia pai­sy­ti. Mes gi…

Ne­ži­nia ka­da ne­ži­nia kas ne­ži­nia kaip pa­da­rė, kad į mū­sų re­gist­rus at­ėjo žen­klai, ku­rie nė­ra bū­din­gi lie­tu­viš­ka­jai, lo­ty­niš­ku pa­grin­du pa­da­ry­tai abė­cė­lei, ir da­bar mes įlei­si­me dar 128 žen­klus. Juk ne­pa­sa­kys įsta­ty­mo ren­gė­jai, kad įleis­ki­te tik tas ke­lias rai­de­les, ku­rios pa­ten­kins, tar­ki­me, len­kiš­ką as­men­var­džių ra­šy­bą, o ki­tų mes ne­lei­si­me. Taip, de­mo­kra­tiški žmo­nės da­ro tei­sin­gai – 128 žen­klai. Ži­no­te, aš ne­ga­liu to su­pras­ti kaip var­gų. Ar ga­li su­pras­ti vi­sa lie­tu­vių tau­ta, kaip ši­taip yra stu­mia­ma vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­ba iš mū­sų vie­šo­jo gy­ve­ni­mo?

Aš per­skai­čiau Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ji yra la­bai tei­sin­ga, ji yra pa­ra­šy­ta iš es­mės. No­riu pri­min­ti Sei­mui ir tei­kė­jams, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra nu­sta­tęs, kad tik esant Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos siū­ly­mui įsta­ty­mu ga­li bū­ti nu­sta­ty­tos to­kios as­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo pi­lie­čių pa­se tai­syk­lės, pa­gal ku­rias kai ku­riais at­ve­jais ra­šant ne­lie­tu­viš­kus var­dus ir pa­var­des ga­li­ma var­to­ti ne tik lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­des, bet ir ki­tus lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­nis (pa­brė­žiu – lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­nis, bet ne lo­ty­niš­kos abė­cė­lės raš­me­nis) tiek, kiek jie de­ra su lie­tu­vių kal­bos tra­di­ci­ja, ne­pa­žei­džia lie­tu­vių kal­bos sis­te­mos, lie­tu­vių kal­bos sa­vi­tu­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu V. Val­kiū­ną į tri­bū­ną.

V. VALKIŪNAS (DPF). Mie­li žmo­nės, šian­dien is­to­ri­nis Lie­tu­vos rai­dos lai­ko­tar­pis, ku­ris pa­ro­dys, ar mes pa­si­ruo­šę keis­ti mąs­ty­se­ną ir grįž­ti prie tra­di­ci­nės šei­mos su mo­ty­va­ci­ja au­gin­ti pui­kius ša­lies pi­lie­čius – pa­vyz­din­gus, ta­len­tin­gus, kaip pa­vyz­dį Va­ka­rų ir Ry­tų pa­sauliui. Šian­dien pri­sta­ty­siu įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris ga­li pa­keis­ti mąs­ty­se­ną ei­nant į ge­ro­vės Lie­tu­vą.

Tė­vų pen­si­ja – tai dau­giau psi­cho­lo­gi­nis mo­men­tas ne­gu eko­no­mi­nis. La­bai liūd­na ir grau­du, kai tė­vų pen­si­jos įsta­ty­mą ko­men­tuo­ja ne spe­cia­lis­tai, ne spe­cia­lis­tai psi­cho­lo­gai, o eko­no­mis­tai ir ki­ti mė­gė­jai pa­kri­ti­kuo­ti, no­rin­tys su­si­lauk­ti dė­me­sio. Da­bar reikš­min­ges­nės ta­po ho­mo­sek­su­a­lų san­tuo­kos, ko­kiais prie­dais už­pil­dy­tas ci­ga­re­tes rū­ky­si­me, o ne tra­di­ci­nė šei­ma, ci­vi­li­za­ci­jos tę­sė­ja. Pen­si­nis am­žius vis il­gi­na­mas ir il­gi­na­mas be jo­kio žmo­niš­ku­mo, o tik dėl eko­no­mi­nių su­me­ti­mų, tik dėl pi­ni­gų. Šian­dien sprę­sis, ko mes no­ri­me, ko­kios mū­sų vi­zi­jos ir sva­jo­nės.

Daug kal­ba­me apie vai­kus, ta­čiau de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja ne­ge­rė­ja, vai­kų ne­dau­gė­ja, nes tai tik ap­si­mes­ti­nės dis­ku­si­jos dėl dis­ku­si­jų, o ne dėl re­zul­ta­tų. Tech­no­kratinės as­me­ny­bės, už­si­i­man­čios ne sa­vo sfe­ros veik­la, de­for­muo­ja vi­suo­me­nės mąs­ty­mą ir el­ge­sį, klai­di­na. Kas to­liau? Ko mes sie­kia­me? Ar tai mū­sų at­ei­ties no­rai glo­ba­li­zuo­to­jų pa­sau­ly­je? Ar Lie­tu­va no­ri ir ga­li tu­rė­ti sa­vo vi­zi­jas ir sie­kius? Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, Lie­tu­va ver­ta gy­ven­ti ge­riau. Mes tai ga­li­me. Kvie­čiu ei­ti kar­tu.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu R. Šar­knic­ką.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi Lie­tu­vos žmo­nės, Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je daž­nai mėgs­ta­ma pa­brėž­ti mei­lę ir dė­me­sį lie­tu­viš­koms ver­ty­bėms bei tra­di­ci­joms. Vis­gi gai­la, kad daž­nai tie žo­džiai ir lie­ka tik žo­džiais, o at­ėjus lai­kui, kai rei­kia im­tis veiks­mų, yra nu­ei­na­ma prie­šin­ga kryp­ti­mi. M. K. Čiur­lio­nis – su Lie­tu­va ne­at­sie­ja­ma as­me­ny­bė, pa­li­ku­si gi­lų pėd­sa­ką lie­tu­viš­ko me­no ir mu­zi­kos is­to­ri­jo­je.

Vie­na iš tų tra­di­ci­jų – mu­zi­kos fes­ti­va­lis „For­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­sa­ra“ Drus­ki­nin­kuo­se įkur­tuo­se M. K. Čiur­lio­nio na­muo­se-mu­zie­ju­je kiek­vie­ną va­sa­rą nuo Jo­ni­nių iki rug­sė­jo 1-osios die­nos. Kiek­vie­nos sa­vai­tės tre­čia­die­nį ir šeš­ta­die­nį skam­ba for­te­pi­jo­no gar­sai. Tai dar prieš 120 me­tų M. K. Čiur­lio­niui gi­mu­si uni­ka­li mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ci­ja sė­dint so­de po obe­li­mis klau­sy­tis for­te­pi­jo­no mu­zi­kos, sklin­dan­čios pro at­ver­tą sve­tai­nės lan­gą. Ka­dai­se šei­my­nykš­čiai ir kai­my­nai klau­sy­da­vo­si M. K. Čiur­lio­nio im­pro­vi­za­ci­jų, o da­bar, kai M. K. Čiur­lio­nio jau ne­bė­ra, žy­miau­si Lie­tu­vos, Eu­ro­pos, už­sie­nio pia­nis­tai, M. K. Čiur­lio­nio pia­nis­tų kon­kur­so lau­re­a­tai tę­sia ir puo­se­lė­ja šią tra­di­ci­ją.

Vis dėl­to šiai uni­ka­liai tra­di­ci­jai ga­li at­ei­ti pa­bai­ga. Šie­met Kul­tū­ros ta­ry­ba pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je fes­ti­va­liui ne­sky­rė nė eu­ro. Mo­ty­vų kaip vi­sa­da pa­tei­kia­ma nė­ra. Tai jau ant­ras kar­tas, kai da­bar­ti­nės su­dė­ties Kul­tū­ros ta­ry­ba tie­siog nai­ki­na lie­tu­viš­kuo­sius tra­di­ci­nius fes­ti­va­lius. Dar 2021 me­tais ki­lo skan­da­las, kai Kul­tū­ros ta­ry­ba fi­nan­sa­vi­mo ne­sky­rė ir ki­tam žy­miam fes­ti­va­liui, tarp­tau­ti­niam fol­klo­ro fes­ti­va­liui „Skam­ba skam­ba kan­kliai“, ku­rio pro­gra­mos me­no va­do­vė ir vei­das bu­vo švie­saus at­mi­ni­mo Z. Kel­mic­kai­tė.

Kiek dar il­gai Kul­tū­ros ta­ry­ba nai­kins lie­tu­viš­ką­sias tra­di­ci­jas? Iro­niš­ka, bet fi­nan­sa­vi­mas M. K. Čiur­lio­nio mu­zi­kos fes­ti­va­liui „For­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­sa­ra“ ne­skir­tas fak­tiš­kai M. K. Čiur­lio­nio me­ti­nių iš­va­ka­rė­se – 2025 me­tais mi­nė­si­me 150-ąsias M. K. Čiur­lio­nio gi­mi­mo me­ti­nes.

Jau ne vie­na­me sa­vo pa­reiš­ki­me skir­tin­go­mis te­mo­mis sa­kiau, kad mes pa­tys nai­ki­na­me sa­vo iden­ti­te­tą. Šian­dien Sei­mo sa­lę jau pa­sie­kė ir diak­ri­ti­nių žen­klų ra­šy­bo­je įtei­si­ni­mo pro­jek­tas. Kul­tū­ros ta­ry­ba ma­siš­kai stab­do fi­nan­sa­vi­mą Lie­tu­vos fol­klo­ri­niam ir tra­di­ci­niam mu­zi­kos pa­sau­liui. Kas to­liau, kur link ju­da­me?

Šiuo pra­ne­ši­mu vie­šai krei­piuo­si į Kul­tū­ros ta­ry­bą pra­šy­da­mas pa­teik­ti iš­sa­mius mo­ty­vus ir ar­gu­men­tus, ko­dėl bu­vo at­mes­ta pa­raiš­ka fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Kul­tū­ros ta­ry­ba kaip vi­suo­met pa­tei­kė tik eks­per­tų ver­ti­ni­mo ba­lus, ta­čiau eks­per­tų mo­ty­vai ir pa­čių eks­per­tų są­ra­šas lai­ko­mas po de­vy­niais už­rak­tais. Iš vie­šai pri­ei­na­mos in­for­ma­ci­jos ga­liu pa­sa­ky­ti, kad la­bai ste­bi­na, kaip 120 me­tų gy­vuo­jan­ti „For­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos va­sa­ra“ – fes­ti­va­lio tra­di­ci­ja, pa­raiš­kos ver­ti­ni­mo skil­ty­je „Svar­ba kul­tū­ros ir me­no sri­ties rai­dai“ ga­li bū­ti ver­ta tik kiek virš 50 % ga­li­mo ba­lo. Tra­di­ci­ja, ku­ri su­for­ma­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros rai­dą, anot eks­per­tų, yra pa­ti vi­siš­kai ne­ver­ta kul­tū­ros is­to­ri­jos rai­dos.

Kaip nu­ro­dė fes­ti­va­lio ren­gė­jas ir M. K. Čiur­lio­nio pro­anū­kis R. Zu­bo­vas, fes­ti­va­lis šiuo me­tu yra prie ka­tast­ro­fos ri­bos. To­dėl pra­šau Kul­tū­ros ta­ry­bos vie­šai pa­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją, kaip ši­tiek me­tų teik­tas fi­nan­sa­vi­mas šiais me­tais bu­vo ne­ti­kė­tai nu­trauk­tas ir kas pa­si­kei­tė, kad šiems eks­per­tams pa­si­ro­dė, kad fes­ti­va­lis, ku­ris vyks­ta jau 58-ąjį kar­tą, ta­po ne­be­ver­tas fi­nan­sa­vi­mo? Ar Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ver­ti­ni­mo eks­per­tai ži­no Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tus, kad 2025 me­tai bus Mikalojaus Konstantino Čiur­lio­nio me­tai? Grei­čiau­siai ne. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Tai­gi mes bai­gė­me vi­sus Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mus.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me už­baig­ti ry­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. Ofi­cia­liai skel­biu jį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.