LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

II (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 75

STENOGRAMA

 

2017 m. birželio 13 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. bir­že­lio 13 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

Ger­bia­mie­ji, ei­da­ma 76-uo­sius me­tus, penk­ta­die­nį mi­rė Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­rė, bu­vu­si Sei­mo na­rė R. Ho­fer­tie­nė. Pri­si­min­si­me ją kaip Lie­tu­vai pa­si­šven­tu­sį žmo­gų. R. Ho­fer­tie­nės dar­bas, au­ko­jant as­me­ni­nius sie­kius ir am­bi­ci­jas, yra įkve­pian­tis pa­vyz­dys. Pa­gerb­kime ty­la.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Ačiū.

 

10.03 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. bir­že­lio 13 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Svars­to­me dar­bo­tvarkę. Yra pa­pil­do­mai įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę 1-8 klau­si­mas, Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-534, ir at­ski­rai tu­ri­me bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti Sei­me dėl dvie­jų dar­bo­tvarkės klau­si­mų, t. y. dėl 5 re­zer­vi­nio ir 6 re­zer­vi­nio, ka­dan­gi pa­gal Sta­tu­tą bal­suo­jant Se­niū­nų su­ei­go­je ne­bu­vo pa­kan­ka­mos dau­gu­mos. (Bal­sas sa­lė­je: „Duo­ki­te kal­bė­ti!“)

Pra­šau, G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF*). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, aš pra­šy­čiau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 5 re­zer­vi­nį ir 6 re­zer­vi­nį klau­si­mus. Dis­ku­ta­vo­me su ko­le­go­mis – Sei­mo is­to­ri­jo­je dar nė­ra taip bu­vę, kad bū­tų nai­ki­na­ma vie­na Sei­mo ko­mi­si­ja, ku­ria­ma ki­ta, su­kei­tus du žo­džius pa­va­di­ni­me, aiš­kiai vi­siems su­pran­tant ir ži­nant, kad vi­sa tai yra da­ro­ma dėl vie­nos pa­pras­tos mo­ty­va­ci­jos, dėl ne­įtin­kan­čio iš opo­zi­ci­jos skir­to ko­mi­si­jos va­do­vo, tai M. Ma­jaus­ko. Mes ver­ti­na­me tai kaip su­si­do­ro­ji­mą su ge­rai dir­ban­čiu pir­mi­nin­ku, kaip ma­žų ma­žiau­siai ne­pa­gar­bų ir ir­gi kaip su­si­do­ro­ji­mu su opo­zi­ci­ja kve­pian­tį ges­tą. Kvies­da­mi su­si­telk­ti ben­driems dar­bams, ku­rie vyk­domi ko­mi­si­jos, siū­lo­me ne po­li­ti­kuo­ti, o leis­ti dirb­ti ko­mi­si­jai ir šiuos klau­si­mus iš­brauk­ti iš šios die­nos dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau šiek tiek opo­nuo­ti Gab­rie­liui. Pats jū­sų na­rys at­si­sta­ty­di­no iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų, nes iš es­mės dar tik dis­ku­si­ja vy­ko dėl ši­tų da­ly­kų. Mes no­ri­me tik­rai vi­si kar­tu, ben­drai su­stip­rin­ti ši­tą dar­bą, nes tik­rai trūks­ta kryp­čių, kaip tai vyks­ta, tą mes ma­tė­me po­sė­džio me­tu. Bet čia nie­kas apie tai blo­gai neš­ne­ka. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal­būt grįž­ki­me prie dar­bo­tvarkės? Frak­ci­jos var­du pra­šau iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti 1-2a klau­si­mą dėl po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Aš no­rė­čiau ir­gi at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad siū­lo­ma pa­nai­kin­ti Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ją. Man at­ro­do, kad taip yra ne tik pa­ro­do­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas pir­mi­nin­ku, kaip čia bu­vo pa­sa­ky­ta, bet vi­sa ko­mi­si­jos veik­la ir vi­sa ko­mi­si­jos su­dė­ti­mi. Man yra la­bai keis­ta, ko­dėl yra ne­pa­si­ti­ki­ma ko­mi­si­ja, ku­ri vi­sus spren­di­mus pri­im­da­vo vie­nin­gai, ben­dru su­ta­ri­mu, kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai, vals­tie­čiai, so­cial­de­mok­ra­tai su­si­tel­kę dir­bo. Ži­no­ki­te, tik­rai dvie­jų žo­džių su­kei­ti­mas vie­to­mis at­ro­do tru­pu­tė­lį veid­mai­niš­kai.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 7a ir 7b klau­si­mus, tai yra pa­ke­tas, nes no­ri­me už­re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, tai yra pro­jek­tų nu­me­riai Nr. XIIIP-712 ir Nr. XIIIP-713. Ačiū.

PIRMININKAS. I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, aš at­si­ri­bo­ju nuo po­li­ti­nių de­ba­tų apie as­me­ny­bes ir ko­kie čia tiks­lai, bet aš kvie­čiu įsi­klau­sy­ti į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­pla­tin­tus pa­reiš­ki­mus, ku­riuos mes ir šian­dien ga­vo­me, Pir­mi­nin­ke, ir jūs ga­vo­te, ir aš ga­vau, ir vi­si ki­ti. Pa­ti es­mė: to­kia ko­mi­si­ja, ko­kia šian­dien yra su­kur­ta Sei­me, jau pa­ro­dė pir­muo­sius sa­vo re­zul­ta­tus, vi­si džiau­gia­si tuo. Sa­vi­žu­dy­bės yra pro­ble­ma nu­me­ris vie­nas, ne smur­tas yra pro­ble­ma nu­me­ris vie­nas. Sa­vi­žu­dy­bės – šian­dien ta pro­ble­ma, ku­rią rei­kia spręs­ti. Tik­rai pa­gir­ti­na, kad pir­mą kar­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo dar­be at­si­ra­do to­kia ko­mi­si­ja, ku­ri la­bai in­ten­sy­viai ir ak­ty­viai ėmė­si dar­bo. Gal­būt kai kam ne­pa­tin­ka tas jų ak­ty­vu­mas, vi­sų ko­mi­si­jos na­rių, ne tik­tai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko M. Ma­jaus­ko?

Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jau pa­sa­kė­me A, pa­da­rė­me ge­rą dar­bą, veik­la pra­si­dė­jo, ko­dėl da­bar vi­du­ry to dar­bo rei­kia kaž­ką vėl su­griau­ti, kur­ti iš nau­jo? Taip nie­ka­da re­zul­ta­to ne­pa­sie­k­si­me, to­dėl ir aš pri­si­de­du prie tų, kad tik­rai iš­brau­ki­me tą klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės, leis­ki­me tai ko­mi­si­jai to­liau dirb­ti. Ji tik­rai yra ak­ty­vi ir vi­suo­me­nė jau įver­tin­to jos veik­los re­zul­ta­tus.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ne­iš­brauk­ti Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mo, nes ne­bu­vo pa­teik­ta ar­gu­men­ta­ci­ja.

Pri­min­siu, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va į Lie­tu­vos tei­sės ak­tus tu­rė­jo bū­ti per­kel­ta jau šių me­tų ge­gu­žę, tad mes jau du mė­ne­sius vė­luo­ja­me per­kel­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vą ir net pri­im­ti įsta­ty­mų įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus.

PIRMININKAS. V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti po­no J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės klau­si­mus, nes tai yra la­bai svar­bus klau­si­mas, su­si­jęs su Šau­lių są­jun­gos ga­li­my­be pri­si­jung­ti prie ben­dros są­vei­kos su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne. Jo ne­gali­ma vil­kin­ti, jis bu­vo ap­svars­ty­tas ko­mi­te­te, da­ly­va­vo so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vai, pri­tar­ta. Ko­le­gos!

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja la­bai svar­bus klau­si­mas, ta­čiau žū­tys dėl te­ro­riz­mo yra ne ma­žiau svar­bus klau­si­mas. Tur­būt vi­si skai­tė­te nau­ja švie­sa nu­švies­tą si­tu­a­ci­ją dėl J. Ab­ro­ma­vi­čiaus žū­ties, dėl Bra­žuo­lės til­to sprog­di­ni­mo ir dėl nau­jų liu­dy­to­jų, to­dėl siū­lau at­gai­vin­ti, ka­dan­gi te­ro­riz­mui se­na­ties nė­ra, at­gai­vin­ti tą ty­ri­mą, ku­ris 2007 me­tais ne­bu­vo iki ga­lo baig­tas ir esant frak­ci­jų su­ta­ri­mui vis dėl­to iš­si­aiš­kin­ti, nes te­ro­riz­mui se­na­ties nė­ra, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je: „Pri­ta­ria­me!“)

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ku­rie už­si­ra­šė­te į Če­ki­jos tarp­par­la­men­ti­nę gru­pę, pri­me­nu, kad šian­dien 14 va­lan­dą, po ry­ti­nio po­sė­džio, su­si­ren­ka­me rink­ti va­do­vų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės dau­giau pa­siū­ly­mų ne­tu­ri­me. G. Land­sber­gis. (Bal­sai sa­lė­je)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­čiau pa­rem­ti ko­le­gų nuo­mo­nę dėl dar­bo­tvarkės 1-7a klau­si­mo, dėl Šau­lių įsta­ty­mo, kad šian­dien jis ne­bū­tų iš­brauk­tas iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi. Pir­mas pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 5 ir 6 re­zer­vi­nių pro­jek­tų Nr. XIIIP-831 ir Nr. XIIIP-832. Svars­to­me kar­tu? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­siū­ly­mas bu­vo kar­tu, 5 re­zer­vi­nis ir 6 re­zer­vi­nis. Bu­vo pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę. Siū­lau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant. Kas už, kad dar­bo­tvar­kėje lik­tų… (Bal­sai sa­lė­je: „Bu­vo siū­ly­mas iš­brauk­ti.“) Ge­rai. Kas už tai, kad dar­bo­tvarkėje lik­tų, bal­suo­ja­te prieš, kas už tai, kad bū­tų iš­brauk­ta, bal­suo­ja­te už. (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne…“)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ko­rek­tiš­kai su­for­mu­luo­ki­te klau­si­mą. Kas už iš­brau­ki­mą, bal­suo­ja už, kas prieš – prieš.

PIRMININKAS. Pa­sa­kiau ly­giai taip pat, kaip jūs iš­gir­do­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ar vi­siems aiš­ku, kad kas už iš­brau­ki­mą, bal­suo­ja­te už, kas prieš iš­brau­ki­mą, t. y. kad lik­tų dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja­te prieš. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už pa­siū­ly­mą, t. y. kad bū­tų iš­brauk­ta, bal­sa­vo 53, prieš – 60, su­si­lai­kė 8. Lie­ka dar­bo­tvarkėje. (Bal­sai sa­lė­je)

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, re­zul­ta­tas ma­ty­ti. Frak­ci­jos pir­mi­nin­kas sa­vo ga­lią įro­do ir ne­svar­bu jo­kie vi­suo­me­nės lū­kes­čiai ir svei­ko pro­to rei­ka­lai. Bet to­kiu at­ve­ju mū­sų frak­ci­ja siū­lo šį klau­si­mą iš re­zer­vo įkel­ti į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę ir ne­vil­kin­ti lai­ko, o pri­im­ti spren­di­mus, ku­riems, ma­ty­ti, kad pro­to ne­rei­kia, o rei­kia tik arit­me­ti­nės dau­gu­mos. Ne­pai­sant to, kad Pre­zi­den­tė sa­kė, jog ne vien jė­ga rei­kia pri­im­ti spren­di­mus, bet ir su pro­tu, tai tie pa­ra­gi­ni­mai nie­ko ne­vei­kia. To­dėl siū­lo­me iš tik­rų­jų įtrauk­ti į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę ir kad bū­tų aiš­ku, ka­da tai yra svars­to­ma, kad ir žmo­nės ga­lė­tų pa­si­klau­sy­ti štai ši­to, iš tik­rų­jų ki­taip ne­pa­va­din­čiau, kaip po­li­ti­nio smur­to, ku­riuo yra ban­do­ma su­si­do­ro­ti su ge­rai dir­ban­čia ko­mi­si­ja ir jos va­do­vy­be.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ne­tu­riu jums pre­ten­zi­jų dėl ce­re­mo­ni­jos, dėl pro­ce­dū­ros, ta­čiau jū­sų biog­ra­fi­jo­je bus toks fak­tas, kad jūs pir­mi­nin­ka­vo­te tuo me­tu, kai bu­vo nu­si­spjau­ta ir nu­si­val­y­tos ko­jos į opo­zi­ci­ją. Tai yra iš­puo­lis prieš opo­zi­ci­ją ši­tas bal­sa­vi­mas ir ši­tas ban­dy­mas pa­keis­ti. Jums tie­siog bus ne­sma­gu. Kaip jūs ver­tin­tu­mė­te opo­zi­ci­jos ga­li­my­bes ir to­liau sė­dė­ti sa­lė­je, ir da­ly­vau­ti šia­me far­se? Aš ne­ma­tau ga­li­my­bės sė­dė­ti, kai yra ši­taip – mes tu­ri­me dau­gu­mą ir mes pa­si­elg­si­me taip, kaip mes no­ri­me, su­kei­si­me vie­to­mis du žo­džius ko­mi­si­jos pa­va­di­ni­me ir sa­ky­si­me, kad čia nė­ra jo­kios po­li­ti­kos. Tai yra po­li­ti­ka ir pir­miau­sia tai po­li­ti­ka, nu­kreip­ta prieš opo­zi­ci­nes frak­ci­jas. Ne­svar­bu, prieš M. Ma­jaus­ką, prieš ko­kį nors li­be­ra­lą ar tvar­kie­tį.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke, kad su­tei­kė­te ga­li­my­bę Lie­tu­vai to­liau stip­rin­ti ko­mi­si­ją ir gal­būt, kad taip… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Juk pats My­ko­las at­si­sta­ty­di­no, mes gal tą pa­tį My­ko­lą vėl iš­rink­si­me, mes juk ne apie tai kal­ba­me. Kal­bė­ki­me apie Lie­tu­vą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ki­tas pa­siū­ly­mas bu­vo dėl dar­bo­tvarkės 1-2a ir 1-2b klau­si­mų, t. y. dėl Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los įsta­ty­mo, ka­dan­gi su­si­ję, rei­kia bal­suo­ti iš kar­to už abu. Dėl pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mo. Bal­suo­si­me taip, kaip ir tu­rė­tu­me. Kas bal­suo­ja už pa­siū­ly­mą, kad iš­brauk­tu­me iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, tie, ku­rie bal­suo­ja už tai, kad dar­bo­tvarkėje lik­tų, bal­suo­ja prieš, ki­ti su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 74, prieš – 41, su­si­lai­kė 6. (Bal­sai sa­lė­je) Klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tas.

Ki­tas bal­sa­vi­mas dėl dar­bo­tvarkės 1-7a ir 1-7b klau­si­mų, Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Vėl­gi bu­vo pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Tie, kas bal­suos už tai, kad iš­brauk­tu­me, bal­suo­ja už, tie, kas už tai, kad pa­lik­tu­me, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 125 Sei­mo na­riai: už – 19, prieš – 93, su­si­lai­kė 13. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dėl A. Ku­bi­liaus pa­siū­ly­mo, kad klau­si­mas dėl ko­mi­si­jų iš re­zer­vo bū­tų per­kel­tas į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę, da­bar tu­ri­me at­si­lais­vi­nu­sios vie­tos. Tie, kas bal­suo­ja už pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, tie, kas bal­suo­ja prieš pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 47, su­si­lai­kė 20.

A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad yra no­ras to­kius spren­di­mus pri­imi­nė­ti vė­lai nak­tį, pa­si­slė­pus, įlin­dus į gi­lų še­šė­lį, nes pa­tys su­pran­ta­te, kad tai yra gė­din­gas spren­di­mas. Ši­tuo bal­sa­vi­mu jūs tai la­bai ryš­kiai pa­ro­dė­te. Su tuo ir svei­ki­nu, kad bent šiek tiek są­ži­nės jū­sų vi­du­je yra, nes to­kius spren­di­mus no­ri­te da­ry­ti pa­si­slė­pę. Ačiū bent už tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­sos nuo­sek­lios dar­bo­tvarkės.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš – 39, su­si­lai­kė 14. Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Gai­la, kad ne­bu­vau pa­ste­bė­tas. Aš no­rė­jau ly­giai taip pat pra­šy­ti, kad Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos stei­gi­mas bū­tų per­kel­tas į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę.

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkė jau pa­tvir­tin­ta.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Aš su­pran­tu.

 

10.22 val.

Žel­dy­nų įsta­ty­mo Nr. X-1241 9, 13 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-676(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Pa­gal mū­sų pa­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę – Žel­dy­nų įsta­ty­mo Nr. X-1241 9, 13 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-676. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės pa­teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­ves­tos funk­ci­jos ko­or­di­nuo­ti vals­ty­bi­nės reikš­mės au­to­mo­bi­lių ke­lių žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­vi­mą, ap­skai­tą ir būk­lės ste­bė­se­ną. At­si­žvel­giant į pa­kei­ti­mą, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti vals­ty­bi­nės ke­lių prie­žiū­ros įmo­nių funk­ci­jos veis­ti nau­jus žel­dy­nus. Siū­lo­ma nu­ro­dy­ti sub­jek­tą, ku­ris at­sa­kin­gas už vie­šo­sios ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros ke­lių ir jų įren­gi­nių ap­sau­gos zo­no­je au­gan­čių žel­dy­nų in­ven­to­ri­za­ci­ją, ap­skai­tą, tvar­ky­mą ir nau­jų žel­di­nių šio­se zo­no­se vei­si­mą.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs šį pro­jek­tą, siū­lo jam pri­tar­ti ir pa­tei­kia ko­mi­te­to iš­va­dą dėl šio pro­jek­to tei­ki­amo ant­ro­jo va­rian­to, ant­ra­jam va­rian­tui pri­ta­ria ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lau pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jo­kių pa­siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Ka­dan­gi nė­ra pa­siū­ly­mų ir nė­ra prieš­ta­ra­vi­mų, siū­lau ypa­tin­gą sku­bą. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų. Mo­ty­vai už – R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi nė­ra mo­ty­vuo­jan­čių prieš, at­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo? Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-676) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.25 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo II da­lies II sky­riaus pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-496(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo II da­lies II sky­riaus pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-496. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas šį įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų bir­že­lio 7 die­ną, įver­ti­no tik­rai la­bai daug įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­si­lie­pi­mų ir pri­ėmė ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Už bal­sa­vo 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad tai yra di­de­lis pro­jek­tas, ku­riuo yra įtei­si­na­mas per­ve­da­mas į Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mą gru­pės ieš­ki­nys. Pa­na­šiai yra Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se, to­dėl siū­lo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Siū­lau ap­si­spręs­ti po svars­ty­mo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

10.27 val.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. IX-816 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-623(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo 10 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-623. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys V. Gai­lius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bir­že­lio 8 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, jam ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.

Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ką, jei­gu ga­li­ma, ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka šian­dien pa­da­ry­ti ir pri­ėmi­mą.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Pra­šo ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­im­ti įsta­ty­mą. Ar bū­tų ki­to­kių nuo­mo­nių? Ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant dėl vi­so įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-623) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl krei­pi­mo­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą su prašy­mu iš­aiš­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2006 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo „Dėl tei­sės ak­tų, re­gu­liuo­jan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės san­ty­kius, nuo­sta­tų ati­tik­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai“ ir 2013 m. ko­vo 13 d. spren­di­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2003 m. gruo­džio 30 d., 2006 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mų nuo­sta­tų iš­aiš­ki­ni­mo“ tei­gi­nius, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos piliečių ga­li­my­bė­mis kar­tu bū­ti ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-629(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-629(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą su pra­šy­mu iš­aiš­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2006 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo ir 2013 m. ko­vo 13 d. spren­di­mo dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo… ki­taip sa­kant, dėl Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo. Svars­ty­da­mas re­gist­ruo­tus pa­siū­ly­mus, vie­nam iš pa­siū­ly­mų pri­ta­rė, vie­nam pri­ta­rė iš da­lies, ki­tam ne ir pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui 8 bal­sais už, prieš ir nie­kam ne­su­si­lai­kius. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­ja. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­ba die­na. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, šis Sei­mas gar­sė­ja tuo, kad jis yra vie­nin­gas dėl pi­lie­ty­bės iš­lai­ky­mo. Aš tik­rai ti­kė­jau ta vie­ny­be, kai mes su­rin­ko­me 114 Sei­mo na­rių pa­ra­šų, ta­čiau la­bai nu­ste­bau, kai šis pro­ce­sas bu­vo su­stab­dy­tas iš es­mės Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, kuo­met bu­vo nu­spręs­ta kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ne­už­bai­gus svars­ty­mo pro­ce­dū­ros ir tos po­li­ti­nės va­lios ne­iš­reiš­kus. Ir kas dar įdo­miau – tą vie­ny­bę skal­dan­tis yra ne tik pats veiks­mas, bet ir tu­ri­nys. Mes su Gab­rie­lium pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mus dėl krei­pi­mo­si, ku­ris kaip tik at­­spin­di vi­sų 114 Sei­mo na­rių va­lią, tai yra at­si­žvelg­ti ne tik į pa­si­kei­tu­sias iš­ori­nes ap­lin­ky­bes, bet ir į akis ba­dan­tį fak­tą, kad tei­si­nė re­a­ly­bė, kai de­šim­tys tūks­tan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių jau tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, prieš­ta­rau­ja da­bar­ti­nei tei­si­nei dok­tri­nai, pa­gal ku­rią lei­džia­mi tik itin re­ti at­ve­jai, ban­dy­da­mi siū­ly­ti, kad pa­gal ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą bū­tų pa­keis­tas tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ir pi­lie­čiams, iš­vy­ku­siems po Ko­vo 11-osios, taip pat bū­tų pri­tai­ky­ti tie pa­tys prin­ci­pai kaip iki Ko­vo 11-osios. Įdo­mu tai, kad ko­mi­te­tas at­me­tė šią nuo­mo­nę, pa­skai­ty­ki­te, dėl ko­kių ar­gu­men­tų. Prak­ti­ka tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su Kon­sti­tu­ci­ja, o ne kon­sti­tu­ci­nė dok­tri­na tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su prak­ti­ka.

Pa­gal šį trak­ta­vi­mą, jei­gu mū­sų pa­siū­ly­mai šian­dien bus at­mes­ti tiek dėl pre­am­bu­lės, tiek dėl teks­to, iš es­mės mes pa­sa­ko­me, kad ta dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė tu­ri bū­ti at­imta jau iš tų tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie ją tu­ri. Mes fak­tiš­kai už­si­ker­ta­me bet ko­kius ke­lius at­ver­ti tą pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mą ki­tiems tūks­tan­čiams pi­lie­čių. Treč­da­lis tau­tos yra bet ko­kiu at­ve­ju iš­va­žia­vęs. Jau šiuo me­tu mes fak­tiš­kai pa­si­ka­sa­me po sa­vo vi­so pro­ce­so pa­ma­tais. Jau šiuo me­tu mes ei­na­me į re­fe­ren­du­mą, jei­gu jūs pri­tar­si­te šiai po­no J. Sa­ba­taus­ko su­for­muo­tai nuo­mo­nei.

Aš la­bai pra­šau dar kar­tą su­si­vie­ny­ti ir pri­tar­ti mū­sų siū­ly­mams tiek dėl pre­am­bu­lės, tiek dėl tu­ri­nio teks­to, nes tai tvir­tai at­spin­di tą pa­tį teks­tą, ku­rį jūs vi­si pa­si­ra­šė­te sa­vo 114 pa­ra­šų. Mes tik ban­do­me tą mū­sų tu­ri­nį, ku­ris mus vie­ni­ja, iš­sau­go­ti krei­pi­me­si. Jei­gu mes jį su­siau­rin­si­me kaip šiuo me­tu dar su to­kia iš­va­da, kad prak­ti­ka tu­ri ati­tik­ti Kon­sti­tu­ci­ją, mes fak­tiš­kai už­da­ry­si­me ke­lius jau šian­dien šiuo bal­sa­vi­mu. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius. Ruo­šia­si L. Bal­sys.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gal aš nie­ko dau­giau prie Žy­gi­man­to ir ne­be­pri­dur­siu, gal tik dar ke­le­tą da­ly­kų no­rė­čiau pa­ryš­kin­ti, nes pats, bū­da­mas sei­muo­se nuo 1992 me­tų, ma­tau is­to­ri­nį ši­to klau­si­mo svars­ty­mo vi­są pei­za­žą. Gal no­rė­čiau į tai ir at­kreip­ti dė­me­sį. Bet pra­dė­siu nuo to, kad no­riu dar sy­kį pa­kar­to­ti tai, ką Žy­gi­man­tas sa­kė: tu­ri­me di­de­lę pro­ble­mą, tu­ri­me daug iš­ei­vių, iš­va­žia­vu­sių ir po 1990 me­tų, ku­rie ne­ga­li įgy­ti ant­ros pi­lie­ty­bės, tai jiems su­da­ro daug gy­ve­ni­mo pro­ble­mų, ypač to­je pa­čio­je Bri­ta­ni­jo­je ga­li at­si­ras­ti įvai­rių ne­ti­kė­tų da­ly­kų.

No­rim tą pro­ble­mą iš­spręs­ti ir su­pran­ta­me vie­ną da­ly­ką, kad re­fe­ren­du­mas yra pats pras­čiau­sias bū­das ban­dy­ti spręs­ti šią pro­ble­mą, nes grei­čiau­siai or­ga­ni­zuo­da­mi re­fe­ren­du­mą už­kir­si­me ke­lią šią pro­ble­mą spręs­ti il­giems de­šimt­me­čiams. Tam, kad per re­fe­ren­du­mą su­ge­bė­tu­me pa­keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją, rei­ka­la­vi­mai yra la­bai la­bai di­de­li ir su­dė­tin­gi, to­dėl ieš­ko­jo­me ši­to spren­di­mo Sei­me, ban­dy­da­mi su­bur­ti pla­tų vi­sų par­ti­jų, vi­sų Sei­mo na­rių kon­sen­su­są. At­ro­dė, kad štai ši­tuo ke­liu ei­da­mi ga­li­me per tą kon­sen­su­so pa­ieš­ką, ieš­ko­da­mi ge­riau­sių spren­di­mų, šio­je ga­nė­ti­nai su­jauk­to­je tei­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je tą spren­di­mą ras­ti. Iš tik­rų­jų kas mus la­bai nu­ste­bi­no, yra tai, kad ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas ėmė­si as­me­ni­nės ini­cia­ty­vos, at­si­sa­kė ieš­ko­ti bet ko­kio kon­sen­su­so ir da­bar štai pa­sta­tė vi­są Sei­mą prieš to­kią si­tu­a­ci­ją, kad tu­ri­me ar­ba at­mes­ti jo siū­ly­mą, ar­ba ieš­ko­ti ko­kių nors spren­di­mų.

Ma­no ma­ny­mu, pir­mas da­ly­kas, kas yra blo­gai, tai iš tik­rų­jų blo­gai tai, kad at­si­sa­ky­ta iš­lai­ky­ti kon­sen­su­są, at­si­sa­ky­ta svars­ty­ti ir ki­tus pa­siū­ly­mus ir ei­na­ma to­kiu bul­do­ze­ri­niu prin­ci­pu. Ne­ži­nau, ar J. Sa­ba­taus­kas pri­si­i­ma vi­są at­sa­ko­my­bę už pa­sek­mes štai to­kio kon­sen­su­so su­lau­žy­mo.

Ant­ras da­ly­kas, ką rei­kia at­si­min­ti. Pats su­pra­ti­mas apie pi­lie­ty­bę per lai­ką nuo 1990 me­tų ga­na stip­riai kei­tė­si. 1990 me­tais vy­ra­vo nuo­sta­ta ir šiuo­se rū­muo­se, kad jo­kių an­trų pi­lie­ty­bių nie­kas nie­ka­da ne­ga­li tu­rė­ti, o po to, kai po 1990 me­tų iš­ko­vo­jus ne­pri­klau­so­my­bę pa­aiš­kė­jo, kad ne­ma­žai lie­tu­vių pa­si­nau­do­ja įgy­ta lais­ve ir iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos, ir įsi­ku­ria gy­ven­ti kur nors ki­to­se ša­ly­se, at­si­ra­do la­bai stip­rus po­rei­kis dėl to pi­lie­ty­bės klau­si­mo ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip su­teik­ti žmo­nėms iš­sau­go­ti ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kaip kei­čia­si jų gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės. Ir ši­tų svars­ty­mų me­tu bu­vo pa­siek­ta ne­ma­žai. Jei­gu są­ly­gi­nai su­skirs­ty­tu­me vi­sus iš­ei­vius taip, kaip mes daž­nai dis­ku­si­jo­se var­to­ja­me tą iš­ei­vi­jos ke­tu­rių kar­tų tam tik­rą sim­bo­lį, tai: pir­mo­ji kar­ta – tie žmo­nės, ku­rie iš­vy­ko iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, ant­ro­ji kar­ta – ku­ri iš­vy­ko iš kar­to po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iki 1990 me­tų; tre­čio­ji kar­ta – ku­ri iš­vy­ko po 1990 me­tų; ir ket­vir­to­ji kar­ta, ku­ri jau gims­ta da­bar iš­ei­vi­jo­je tė­vams, ku­rie iš­va­žia­vo po 1990 me­tų. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą tei­sę į dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­ri pir­mo­ji kar­ta, tu­ri ant­ro­ji kar­ta, po pra­ei­tais me­tais pa­keis­to Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo tu­ri ir ket­vir­to­ji kar­ta, tai yra vai­kai, gi­mę ki­to­se ša­ly­se, kur pa­gal gi­mi­mą jiems au­to­ma­tiš­kai su­tei­kia­ma pi­lie­ty­bė, jiems yra pa­lie­ka­ma to­kiu at­ve­ju ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė. Vie­nin­te­lė gru­pė, ku­ri da­bar ne­tu­ri tei­sės į an­trą pi­lie­ty­bę, tai yra ta tre­čio­ji kar­ta, mū­sų am­žiaus žmo­nės, iš­va­žia­vę po 1990 me­tų iš Lie­tu­vos į ki­tas ša­lis.

Ką mes gir­di­me iš vi­sų pa­aiš­ki­ni­mų ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo for­mu­luo­čių? Gir­di, ne­ga­li­ma su­teik­ti tre­čia­jai kar­tai ly­giai to­kios pat tei­sės kaip ir ki­toms trims gru­pėms, nes tai pa­da­rys dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tu­rė­to­jų skai­čių la­bai di­de­lį. Mes pa­klau­sė­me Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te, kiek da­bar yra. Pa­si­ro­do, kad da­bar, ne­su­tei­kus tre­čia­jai kar­tai tei­sės į dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, jau yra 23 tūkst. as­me­nų iš pir­mo­sios kar­tos, ant­ro­sios kar­tos ir va­di­na­mo­sios ket­vir­to­sios kar­tos, ku­rie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­ri. Tai reiš­kia, kad tas ar­gu­men­tas, kad arit­me­ti­niai skai­čiai tu­ri ne­leis­ti su­teik­ti tei­sės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ir tre­čia­jai kar­tai, ne­la­bai vei­kia. To­dėl mes ir pa­siū­lė­me, jei­gu jau krei­pė­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, kal­bė­ti kaip tik apie tuos arit­me­ti­nius ar­gu­men­tus, ku­rie iki šiol kon­sti­tu­ci­nė­je tei­sė­je vai­di­na pa­tį svar­biau­sią vaid­me­nį. Ka­dan­gi tie ar­gu­men­tai ne­be­vei­kia, mes ma­no­me, kad krei­pi­me­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą rei­kia kal­bė­ti ne apie tai, kad įvy­ko brek­si­tas…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). (Aš tuoj pat bai­giu.) …ne apie tai, kad ta­po­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NATO na­riais, o apie tai, kad tei­si­nė­je da­bar su­for­mu­luo­to­je dok­tri­no­je var­to­ja­mų arit­me­ti­nių skai­čių ar­gu­men­tas nė­ra pra­smin­gas, nes ir taip jau yra su­teik­ta 23 tūkst…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …pi­lie­ty­bių. Ra­gi­nu pri­tar­ti bent jau mū­sų siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ačiū. Kal­bės Sei­mo na­rys L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ke­le­tą as­pek­tų no­rė­jau pa­sa­ky­ti, ke­le­tą pa­sta­bų. Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je man te­ko dirb­ti Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sų ko­mi­si­jo­je ir mes iš tik­rų­jų la­bai daug dė­me­sio sky­rė­me šiai pi­lie­ty­bės te­ma­ti­kai, bet, kaip ma­to­te, prie jo­kio spren­di­mo taip ir ne­pri­ėjo­me. Da­bar aš ne­pri­ta­riu šiam krei­pi­mui­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir pa­si­sa­ky­siu prieš.

Ką mes šian­dien čia da­ro­me kreip­da­mie­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą prieš pri­im­da­mi įsta­ty­mą? Tai skam­ba tru­pu­tį keis­tai ir pa­ra­dok­sa­liai. Mes no­ri­me at­si­klaus­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, ar mums ga­li­ma pri­im­ti ko­kį nors įsta­ty­mą dar jo ne­pri­ėmus. Ir čia yra vi­sa es­mė. At­si­ti­ko taip, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, užuot iš­aiš­ki­nęs, at­li­kęs sa­vo kon­sti­tu­ci­nę pa­rei­gą aiš­kin­da­mas, ar įsta­ty­mai ir nu­ta­ri­mai ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­ją, da­bar fak­tiš­kai nu­sta­to, ap­ri­bo­ja mū­sų tau­tos su­ve­re­no kaip tau­tos rink­tų as­me­nų su­ve­re­nią ga­lią pri­im­ti įsta­ty­mą. Mes esa­me rink­ti, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra tie­sio­giai ne­rink­tas. Taip, jis de­mo­kra­tiškai pa­skir­tas. Tai vie­nas toks de­mo­kra­tinis as­pek­tas, ką mes čia da­ro­me, ban­dy­da­mi at­si­klaus­ti a pri­ori, ar mes ga­li­me pri­im­ti ko­kį nors įsta­ty­mą.

Aš nie­ka­da ne­pri­ta­riau Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo trak­tuo­tei, kas yra at­ski­ras at­ve­jis, kad at­ski­ras at­ve­jis yra la­bai re­tas ir ne­pa­si­tai­kan­tis, to­dėl pi­lie­ty­bė ga­li bū­ti tik la­bai iš­im­ti­nis at­ve­jis. Pa­žiū­rė­ki­me į pa­ties Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mą. Ten yra pa­ra­šy­ta to­kia fra­zė: „Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ima spren­di­mus, at­ski­rais at­ve­jais pri­ima nu­ta­ri­mus.“ Ką tai reiš­kia? Kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tu­rė­tų pri­im­ti la­bai ma­žai nu­ta­ri­mų, jei­gu rem­tu­mės ta pa­čia trak­tuo­te, kas yra at­ski­ras. Tai iš tik­rų­jų ling­vis­ti­nis klau­si­mas.

Aš su­skai­čia­vau, kiek per 2014 ar 2015 me­tus Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė spren­di­mų ir kiek bu­vo tų at­ski­rų at­ve­jų, kai jis pri­ėmė nu­ta­ri­mus. Pa­aiš­kė­jo, kad fak­tiš­kai ly­giai, o gal net nu­ta­ri­mų bu­vo dau­giau. Va­di­na­si, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pi­lie­ty­bės at­ve­ju iš­aiš­ki­nęs, kad at­ski­ras yra la­bai re­tai, sa­vo pa­ties at­ve­ju „at­ski­rą“ trak­tuo­ja kaip vi­siš­kai nor­ma­lų, įpras­tą, tik ki­to po­bū­džio. Jei­gu va­do­vau­tu­mės to­kia lo­gi­ka, tai čia ne­bū­tų jo­kios pro­ble­mos.

De­ja, ger­bia­mi ko­le­gos, mes ne­ga­li­me va­do­vau­tis jo­kia blai­via lo­gi­ka, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas per sa­vo dok­tri­nų sis­te­mą, per sa­vo iš­aiš­ki­ni­mų sis­te­mą pa­da­ro taip, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ne tik spren­di­mai ir nu­ta­ri­mai tu­ri įsta­ty­mo ga­lią, bet ir aiš­ki­na­mo­ji da­lis, t. y. tos pa­čios dok­tri­nos jau tu­ri įsta­ty­mo ga­lią ir ap­ri­bo­ja mums į prie­kį lais­vę pri­im­ti įsta­ty­mus. Čia mes esa­me įva­ry­ti į kam­pą ir pats Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas net­gi yra sa­ve įva­ręs į kam­pą, nes jei­gu mes da­bar kreip­si­mės dėl to pa­ties klau­si­mo, dėl ku­rio krei­pė­mės 2006 me­tais, dėl ku­rio Pre­zi­den­tė krei­pė­si 2013 me­tais, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas vi­są lai­ką pa­aiš­ki­na tą pa­tį, kad jie ne­ga­li iš­aiš­kin­ti ki­taip sa­vo bu­vu­sio iš­aiš­ki­ni­mo, ne­gu jau yra iš­aiš­kin­ta, jie ga­li dar kar­tą ki­tais žo­džiais pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jų spren­di­mas yra toks, bet jie ne­ga­li ki­taip iš­aiš­kin­ti sa­vo bu­vu­sio spren­di­mo, jis tu­ri įsta­ty­mo ga­lių, ku­rių jie pri­va­lo lai­ky­tis. Mū­sų si­tu­a­ci­ja yra be iš­ei­ties.

Vie­nin­te­lis ra­cio­na­lus spren­di­mas šiuo at­ve­ju bū­tų (bet tai bū­tų ne vie­nos ka­den­ci­jos dar­bas), nor­ma­liai, pro­fe­sio­na­liai tei­si­nin­kų vi­suo­me­nei su­si­vie­ni­jus, at­ėjus į dis­ku­si­ją pro­fe­sio­na­lams ir į tą dis­ku­si­ją įsi­trau­kus po­li­ti­kams, vis dėl­to ap­svars­ty­ti, ko­kia yra Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo vie­ta ir jo ga­lios: ar tai yra Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus aiš­ki­nan­tis ins­ti­tu­tas, ku­ris iš­aiš­ki­na, ar jau pri­im­ti įsta­ty­mai, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mai, Pre­zi­den­to dek­re­tai ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­ją, ar ne, ar tai yra nu­sta­tan­tis ap­ri­bo­ji­mus, nu­sta­tan­tis gai­res, ką ga­li­ma pri­im­ti, ko ne­ga­li­ma, iš anks­to. Tai, sa­ky­čiau, yra po­li­ti­nė fi­lo­so­fi­nė dis­ku­si­ja, ku­ri Lie­tu­vo­je bu­vo pra­si­dė­ju­si, bet la­bai grei­tai bu­vo už­ge­sin­ta. Tai čia bū­tų vie­nin­te­lė iš­ei­tis su­nor­min­ti, su­re­gu­liuo­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo vie­tą, mū­sų Kon­sti­tu­ci­ją.

Dėl to, ką aš da­bar kal­bu, po to bū­siu ap­šauk­tas pats prieš­ta­rau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­jai. Jau sy­kį bu­vau ap­šauk­tas, bet aš to ne­bi­jau, nes ki­to ke­lio nė­ra. Mes čia ga­li­me suk­tis kaip no­ri­me, bet jei­gu mes da­bar kreip­si­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl to pa­ties klau­si­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, gau­si­me tą pa­tį at­sa­ky­mą. Ga­liu kirs­ti la­žy­bų, iš ko no­ri­te, iš bu­te­lio van­dens – gau­si­me tą pa­tį at­sa­ky­mą, kad ki­taip, ne­gu jau yra iš­aiš­kin­ta, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­ga­li iš­aiš­kin­ti. Ta­da mes vi­siš­kai už­si­kir­si­me ke­lią pri­im­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę be re­fe­ren­du­mo, ta­da tu­rė­si­me ei­ti į re­fe­ren­du­mą. Kol kas da­bar ta ga­li­my­bė bū­tų, jei­gu mes ban­dy­tu­me pri­im­ti įsta­ty­mą ir pas­kui žiū­rė­tu­me, ar vis dėl­to Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­žins jį ne­ga­lio­jan­čiu, ar ne­pri­pa­žins prieš­ta­rau­jan­čiu.

Tai bū­tų toks lo­giš­kas ke­lias nu­sta­ty­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo vie­tą, su­tvar­ky­ti įsta­ty­mus ir gal­būt pa­ko­re­guo­ti tą Kon­sti­tu­ci­jos da­lį, ku­ri kal­ba apie Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Tam ne­rei­kia re­fe­ren­du­mo, tam už­ten­ka nor­ma­lios Sei­mo pro­ce­dū­ros, tri­jų bal­sa­vi­mų, ati­tin­ka­mos dau­gu­mos, bet tai yra vi­siš­kai pa­da­ro­mas da­ly­kas. Ar­ba ei­ti į re­fe­ren­du­mą. Bet jei­gu kreip­si­mės da­bar, tai už­kir­si­me sau ke­lią vi­siems ki­tiems bū­dams įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu J. Sa­ba­taus­ką at­gal į tri­bū­ną. Pra­šau pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mus. Ž. Pa­vi­lio­nis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tur­būt jis pats tu­rė­tų pri­sta­ty­ti, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis pri­sta­tys, o jūs ko­men­tuo­si­te.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pre­am­bu­lės teks­tas yra siū­lo­mas ga­na il­gas, bet iš es­mės pre­am­bu­lė­je no­rė­tu­me at­spin­dė­ti tą fak­tą, kad ofi­cia­li tei­si­nė re­a­ly­bė prieš­ta­rau­ja dok­tri­nai, ku­ri šiuo me­tu ga­lio­ja. Ir pra­šo­me įtvir­tin­ti ga­li­my­bę tą ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą tai­ky­ti ir pi­lie­čiams, iš­vy­ku­siems po Ko­vo 11 die­nos. Vi­sas teks­tas yra jums pa­teik­tas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pir­mam siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, pri­tar­da­mas pre­am­bu­lės pas­ku­ti­nio sa­ki­nio pa­pil­dy­mui, ta­čiau ne­pri­tar­da­mas 1 da­liai. Pa­žy­mė­ti­na, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nie­ka­da sa­vo nu­ta­ri­mų aiš­ki­ni­mo nė­ra grin­dęs tuo, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­teik­ta ofi­cia­li kon­sti­tu­ci­nė dok­tri­na ski­ria­si nuo si­tu­a­ci­jos. Ki­ta ver­tus, pre­am­bu­lė­je pa­teik­tas ne­la­bai ko­rek­tiš­kas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo veik­los ver­ti­ni­mas ir ne­de­ra su dvie­jų val­džios ins­ti­tu­ci­jų tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir pa­gar­bos prin­ci­pais. Tai nė­ra grin­džia­ma tei­si­niais mo­ty­vais, ku­riais pa­reiš­kė­jas tu­rė­tų grįs­ti sa­vo krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Tai­gi pir­mam siū­ly­mui iš da­lies pri­tar­ta, dėl pas­ku­ti­nio pre­am­bu­lės sa­ki­nio pa­pil­dy­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar no­rė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti? Su­tin­ka­te, Žy­gi­man­tai Pa­vi­lio­ni? Ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Kaip mi­nė­jau, jei­gu mes pri­tar­tu­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei šiuo me­tu, tai mes iš es­mės tu­rė­tu­me rei­ka­lau­ti at­im­ti pi­lie­ty­bę iš šiuo me­tu tu­rin­čių dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę žmo­nių ir vi­siš­kai už­kirs­tu­me to­les­nę pro­ce­so ei­gą, nes mes sa­ko­me, kad prak­ti­ka tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ta prie Kon­sti­tu­ci­jos. Tai yra ne­įma­no­ma, treč­da­lis tau­tos iš­va­žia­vo ir virš 20 tūkst. žmo­nių tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Jei­gu mes pri­tar­si­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei, mes su­stab­dy­si­me pro­ce­są šiuo bal­sa­vi­mu. Siū­lau ne­pri­tar­ti ir bal­suo­ti už mū­sų pa­siū­ly­mą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jūs kal­ba­te vi­siš­ką ne­tie­są. Šie as­me­nys šian­dien tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, re­mian­tis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo su­teik­ta tei­se. Įsta­ty­me nu­ma­ty­tos de­vy­nios iš­im­tys, pa­gal ku­rias tie as­me­nys tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Mes iš jų nie­kaip ne­ga­li­me at­im­ti.

PIRMININKAS. Ne­už­si­ra­šė nie­kas. Siū­lau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant. Kas už pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas už Ž. Pa­vi­lio­nio ir G. Land­sber­gio pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Bet mes pri­ta­rė­me iš da­lies. Čia mes siū­ly­mo ne­at­me­tė­me.

PIRMININKAS. Jie at­si­sa­kė pri­ta­ri­mo iš da­lies. Kas pri­ta­ria pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, bal­suo­ja prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

PIRMININKAS. Tas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš – 19, su­si­lai­kė 39. Tai­gi lie­ka ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – G. Land­sber­gis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dar yra du siū­ly­mai.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Tvar­ka, at­si­i­mu. Pir­mi­nin­ke, at­si­i­mu. Dėl ki­to.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dar yra du siū­ly­mai, ko­le­gos.

PIRMININKAS. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat yra Sei­mo na­rių G. Land­sber­gio ir Ž. Pa­vi­lio­nio. Kas pri­sta­to­te? Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ge­rai, aš pri­sta­ty­siu. Mes siū­lo­me tu­ri­nį pa­pil­dy­ti to­kiu klau­si­mu: ar są­ly­gi­nai di­de­lis pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą as­me­nų, tu­rin­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir kar­tu ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, skai­čius – 22 tūkst. 913 ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­muo­tai tei­si­nei dok­tri­nai, nu­ma­tan­čiai, kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai tu­ri bū­ti re­ti, iš­im­ti­niai? Ar toks są­ly­gi­nai di­de­lis dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę jau tu­rin­čių as­me­nų skai­čius ne­su­po­nuo­ja, kad, lai­kan­tis tei­si­nio ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­po, ana­lo­gi­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas tu­ri bū­ti tai­ko­mas ir ki­tai iš­vy­ku­sių­jų ka­te­go­ri­jai – tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko po 1990 m. ko­vo 11 d.? To­kia yra es­mė. La­bai pra­šau tam pri­tar­ti, nes šis bal­sa­vi­mas tik­rai ga­li bū­ti le­mia­mas. Jei­gu jūs bal­suo­si­te prieš ši­tą siū­ly­mą, fak­tiš­kai tai yra ke­lias į re­fe­ren­du­mą, ku­rį jūs pa­tys pri­si­im­si­te. Ast­ra­vą jau su­kū­rė­te, su­kur­si­te dar vie­ną Ast­ra­vą.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ju­liau Sa­ba­taus­kai, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui ir, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad pra­šo­muo­se pa­pil­do­mai iš­aiš­kin­ti at­ski­ras nuo­sta­tas nu­ta­ri­muo­se Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ty­rė ne iš­vy­ku­sių arit­me­ti­nį skai­čių ir ne­ su­si­for­ma­vu­sią re­a­ly­bė­je tai­ko­mą tei­si­nę prak­ti­ką, o Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio tai­syk­les dėl dvi­gu­bos ar dau­gy­bi­nės pi­lie­ty­bės ri­bo­ji­mo.

Pa­brėž­ti­na, kad Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio nuo­sta­ta, jei­gu as­muo ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės, ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiu, tik at­ski­rais įsta­ty­me nu­sta­ty­tais at­ve­jais reiš­kia, kad to­kie įsta­ty­me nu­sta­ty­ti at­ve­jai ga­li bū­ti re­ti ir kad dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai tu­ri bū­ti ypač re­ti, iš­im­ti­niai, kad pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti to­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, pa­gal ku­rį dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės at­ve­jai bū­tų ypač pa­pli­tęs reiš­ki­nys. Kon­sti­tu­ci­ne pras­me šią tai­syk­lę iš­si­aiš­ki­no at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių iš­vy­ki­mą į ki­tas vals­ty­bes iki vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mo 1990 me­tais ir po jo.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo šiuo krei­pi­mu­si pra­šo­ma iš­aiš­kin­ti du nu­ta­ri­mus, kon­kre­čiai dvi nuo­sta­tas, ku­rias Teis­mas jau su­for­mu­la­vo. Juk mi­nė­tos Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio nuo­sta­tos pras­mės šiuo­se nu­ta­ri­muo­se Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­aiš­ki­no ir ne­ty­rė, rem­da­ma­sis tuo, kad są­ly­gi­nai di­de­lis pa­gal ga­lio­jan­tį reg­la­men­ta­vi­mą as­me­nų, tu­rin­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, skai­čius, tuos kon­kre­čius skai­čius, ku­riuos ko­le­gos mi­ni, ar at­si­žvelg­da­mas į su­si­for­ma­vu­sią re­a­ly­bę.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė už – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, ne­daug kas čia klau­so­si, ką čia kal­ba­me, bet iš tik­rų­jų tai yra es­mi­nis to­les­nės mū­sų tau­tos gy­vas­ties klau­si­mas. J. Sa­ba­taus­kas kaž­ką pa­bur­bė­jo po no­si­mi, pa­skai­ty­da­mas vėl tą pa­tį per tą pa­tį, ir pats tur­būt ne­la­bai su­pra­tęs, ką jis čia no­rė­jo pa­sa­ky­ti, at­mes­da­mas mū­sų pa­siū­ly­mą, o tai yra es­mi­nis klau­si­mas.

Es­mė yra pa­pras­ta. Ger­bia­mas Ju­liau, jūs pats ži­no­te, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra la­bai aiš­kiai pa­sa­kęs: taip, iki 1990 me­tų iš­va­žia­vu­sie­siems ant­ro­ji pi­lie­ty­bė yra su­tei­kia­ma ir iš­lai­ko­ma, dėl to nė­ra jo­kių abe­jo­nių. Tuo tar­pu iš­va­žia­vu­sie­siems po 1990 me­tų vie­nin­te­lis ar­gu­men­tas, ko­dėl jie ne­ga­li gau­ti ant­ro­sios pi­lie­ty­bės, yra tai, kad dėl to la­bai pa­di­dės skai­čius. Bet jei­gu pa­si­žiū­ri­me į iš­va­žia­vu­sių­jų iki 1990 me­tų skai­čių, yra 23 tūkst. Jūs man da­bar at­sa­ky­ki­te į klau­si­mą – 23 tūkst. daug ar ma­žai? Jei­gu jų yra daug, o skai­čius nė­ra vie­nas ar du, o 23 tūkst., ta­da klau­si­mas, ko­dėl po 1990 me­tų iš­va­žia­vu­sie­ji yra dėl skai­čiaus dis­kri­mi­nuo­ja­mi? Čia yra es­mi­nis klau­si­mas. O jūs kaž­ką pa­bur­bė­jo­te, pa­bur­bė­jo­te ir ma­no­te, kad jau iš­spren­dė­te vi­sas pro­ble­mas. Aš iš tik­rų­jų ra­gi­nu bal­suo­ti už mū­sų pa­siū­ly­mą ir bū­tent su Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu aiš­kin­tis dėl es­mės, ko­dėl vie­niems žmo­nėms pa­gal skai­čių už­draus­ta gau­ti ant­rą­ją pi­lie­ty­bę, kai ki­tiems žmo­nėms tas skai­čius nė­ra tai­ko­mas. Čia yra ele­men­ta­rus klau­si­mas. Jūs da­bar įsi­vaiz­duo­ki­te pi­lie­tį, iš­va­žia­vu­sį po 1990 me­tų, kur nors Lon­do­ne, ku­riam jū­sų pa­aiš­ki­ni­mas nie­ko ne­pa­sa­kė.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne tai, kad čia ma­no nuo­mo­nė prieš, nes čia mes da­bar kal­ba­me… Aš vi­sai pri­ta­riu A. Ku­bi­liaus ar­gu­men­tams dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės es­mės ir bū­ti­ny­bės, bet da­bar ne­pa­mirš­ki­me, ką mes čia svars­to­me. Mes svars­to­me, ko klaus­ti ar klaus­ti ir ar ne­klaus­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Da­bar gal ko­le­gos ne­la­bai su­pran­ta, ką jie siū­lo pa­da­ry­ti. Jie siū­lo pa­klaus­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, ko iki šiol ne­bu­vo klaus­ta, ar tie ki­ti mū­sų anks­čiau pri­im­ti įsta­ty­mai, ku­riais ki­toms gru­pėms jau įtei­sin­ta dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė, kar­tais ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Iki šiol mes to ne­klau­sė­me, Teis­mas to ne­aiš­ki­no. Bet, ger­bia­mi ko­le­gos, tu­rė­ki­te ome­ny, kad jei­gu mes to pa­klau­si­me, Teis­mas tai iš­aiš­kins. Ga­li­mas da­ly­kas, yra daug šan­sų, iš­aiš­kins, kad jau anks­čiau mū­sų pri­im­ti įsta­ty­mai ir tie žmo­nės, tos ki­tos gru­pės, ku­rios jau da­bar tei­sė­tai tu­ri tą dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, tu­ri ją ne­tei­sė­tai. Ne­ži­nau, ką jūs čia no­ri­te pa­da­ry­ti ir ko­dėl jūs to no­ri­te klaus­ti, bet ži­no­ki­te, kad efek­tas ga­li bū­ti tas, kad ir tie, ku­rie jau tu­ri tei­sė­tai, pa­si­da­rys ne­tei­sė­tai, ir jūs su­kel­si­te dar dau­giau su­maiš­ties klaus­da­mi to, ko gal­būt ge­riau ne­klaus­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to pa­aiš­ki­ni­mas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, kad jūs taip vaiz­džiai aiš­ki­na­te, bet mes šiuo at­ve­ju ne­klau­sia­me, ar tie įsta­ty­mo straips­niai ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­ją, ar ne, kon­kre­čiai Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo.

Ko­kia pro­ble­ma? Jei­gu bus pri­im­tas tas pa­siū­ly­mas, mes… Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­aiš­ki­na sa­vo nu­ta­ri­mų va­do­vau­jan­čia prak­ti­ka, to­dėl… (Bal­sas sa­lė­je) to­dėl jis ga­li, kai mes klau­sia­me, ne­si­va­do­vau­da­mi Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mu, ku­ria­me pa­ra­šy­ta, kad tik tei­si­niais ar­gu­men­tais ga­li­ma grįs­ti sa­vo krei­pi­mą­si, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­vis ga­li at­si­sa­ky­ti at­sa­ki­nė­ti į to­kius klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti bal­suo­jant dėl šios pa­tai­sos. Kas už Sei­mo na­rių G. Land­sber­gio ir Ž. Pa­vi­lio­nio pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 18, su­si­lai­kė 29. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me J. Sa­ba­taus­kui.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dar yra tre­čias siū­ly­mas, Pir­mi­nin­ke, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, tik pa­re­da­ga­vo kal­bos po­žiū­riu.

PIRMININKAS. Dėl jo bal­suo­ti ne­rei­kia. Ačiū.

Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Pui­do­kas. M. Pui­do­kas – mo­ty­vai už.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų no­rė­čiau kvies­ti pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei, nes tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu. Šiuo at­ve­ju yra tei­kia­mas už­klau­si­mas Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui ir yra la­bai aiš­kiai su­for­mu­luo­ta, ko mes klau­sia­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Aš ma­nau, kad kai ku­rie siū­ly­mai, ku­rie šiuo at­ve­ju bu­vo ko­le­gų kon­ser­va­to­rių at­mes­ti, tai jie rė­mė­si tuo, kad mes sie­kia­me tar­si pa­teik­ti ir su­for­muo­ti Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui at­sa­ky­mą ar­ba nuo­mo­nę, kaip jie tu­rė­tų ver­tin­ti mū­sų už­klau­si­mą. Aš ma­nau, kad mes esa­me de­mo­kra­tinė, kon­sti­tu­ci­nė vals­ty­bė ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas da­bar yra ki­tos su­dė­ties, jis la­bai gi­li­na­si į šią pro­ble­mą, ma­to, se­ka vie­šą­ją erd­vę ir su­pran­ta po­rei­kį šios pro­ble­mos spren­di­mo vals­ty­bi­niu lyg­me­niu. Dėl to tu­rė­tu­me tik­rai pa­si­ti­kė­ti Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu ir lauk­ti, kad jis pa­teik­tų mums iš­aiš­ki­ni­mą ir at­sa­ky­mą į mū­sų už­duo­tą klau­si­mą.

PIRMININKAS. Ant­ra­jam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys L. Balsys.

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kaip ir mi­nė­jau, jei­gu mes kreip­si­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, nė­ra jo­kių šan­sų, kad bus iš­aiš­kin­ta, kad da­bar jau ga­li­ma ki­taip aiš­kin­ti anks­čiau bu­vu­sius Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mus. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią dok­tri­ną Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­ga­li ki­taip aiš­kin­ti sa­vo pa­ties nu­ta­ri­mų, ne­gu jau yra iš­aiš­ki­nęs, pa­vyz­džiui, 2013 me­tais. Jūs pa­klaus­ki­te tų pro­fe­so­rių Kon­sti­tu­ci­jos tė­vų, ku­rie la­bai ge­rai iš­ma­no Kon­sti­tu­ci­jos dva­sią ar­ba pa­tys jau yra ta­pę Kon­sti­tu­ci­jos dva­sia, jie pui­kiai ži­no ir pui­kiai pa­aiš­kins – pra­šom kreip­tis, bet mes ki­taip iš­aiš­kin­ti ne­ga­li­me.

Tai da­bar mes ap­si­me­ta­me, kad to ne­ži­no­me ir ne­ma­to­me, gal kai ku­rie iš mū­sų tik­rai ne­ži­no, tai su­ži­no­ki­me, ir ban­do­me iš nau­jo klaus­ti iš es­mės to pa­ties, nes tarp 2013 me­tų ir 2017 me­tų nie­ko ypa­tin­gai ne­pa­ki­to, ta si­tu­a­ci­ja bu­vo pa­na­ši ta­da, kai Pre­zi­den­tė klau­sė to pa­ties, ar ga­li­ma, ar ne­ga­li­ma po 1990-ųjų iš­vy­kus. Aiš­ku, bu­vo ga­li­ma pa­klaus­ti, ko­dėl bu­vo ga­li­ma po pir­mos tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos, kai ir­gi iš lais­vos Lie­tu­vos žmo­nės iš­vy­ko, tai yra mi­gra­ci­jos ban­ga tarp 1918 me­tų ir 1940 me­tų. Ko­dėl tiems ga­li­ma, o ne­ga­li­ma po 1990 me­tų? Bet čia yra dis­ku­si­jos jau dėl tu­ri­nio ir es­mės. Čia mes vi­si su­ta­ria­me, kad rei­kia tos dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, bet Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dėl tam tik­ro tei­si­nio ka­zu­so įsi­va­ręs sa­ve pa­tį ir vi­są Lie­tu­vą į kam­pą ne­ga­li ki­taip iš­aiš­kin­ti. Mes da­bar ši­to klaus­da­mi dar ir dar sy­kį, gau­si­me ly­giai tą pa­tį at­sa­ky­mą. Bet kai jau šį kar­tą gau­si­me to­kį pa­tį at­sa­ky­mą, tik­rai ne­ga­lė­si­me nie­ko da­ry­ti be re­fe­ren­du­mo. Tai­gi pa­gal­vo­ki­te, ko­le­gos. Aš siū­lau ne­si­kreip­ti, tai yra prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Siū­lau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant – pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 100, prieš – 2, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Po svars­ty­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Taip, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Aš no­rė­čiau pa­dė­ko­ti tiems Sei­mo na­riams, ku­rie pri­ta­rė krei­pi­mo­si tu­ri­niui. Ma­nau, kad vis tiek ši­tas Sei­mas bus tas is­to­ri­nis Sei­mas, ku­ris pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pi­lie­ty­bės. Tai iš­lai­ky­ki­me tą vie­ny­bę.

Sa­vo ruož­tu, jei­gu svars­ty­si­te kan­di­da­tū­rą at­sto­vo Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, gal pa­gal­vo­ki­te ir apie opo­zi­ci­jos at­sto­vą, kad at­sto­vau­tų tam prin­ci­pui, ku­rį taip sun­kiai šian­dien Sei­me įtvir­ti­no­me. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū už nuo­mo­nę. A. Vin­kus. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDPF). Aš taip pat svei­ki­nu, kad pri­ėmė­me taip be­veik vie­nin­gai ši­tą spren­di­mą. Ger­bia­mas Žy­gi­man­tai, ka­dan­gi esa­me ko­le­gos ir kar­tu dir­ba­me, kad at­ei­ty­je prieš tai bu­vu­siu klau­si­mu – įra­šy­ti skai­čius, ne­įra­šy­ti ne­bū­tų to­kių pe­ri­pe­ti­jų, ga­lė­tu­me eks­tra su­kvies­ti mū­sų ko­mi­si­ją, ku­rią mes tu­ri­me, ir pa­de­rin­ti klau­si­mus. At­ei­ty­je da­ry­ki­me taip. Ne­iš­ei­ki­me, kad čia vie­no frak­ci­ja, čia ki­to frak­ci­ja, o ben­dra ko­mi­si­ja. (Bal­sas sa­lė­je: „Bet čia dar ne pri­ėmi­mas!“)

 

11.04 val.

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-712(2), Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 pa­pil­dy­mo 361 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-713(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-6a klau­si­mas – Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-712. Pri­sta­to Sei­mo na­rys V. Ba­kas. Ir ly­di­ma­sis.

V. BAKAS (LVŽSF). Pri­sta­ty­siu iš kar­to abu klau­si­mus – Vals­ty­bės tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tus. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­te­tas svars­tė abu šiuos pro­jek­tus, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. No­riu pri­min­ti pa­čią es­mę šių pro­jek­tų, nes, ma­tau, ky­la tam tik­rų klau­si­mų.

Tai šiais pro­jek­tais mes iš es­mės no­ri­me stip­rin­ti mū­sų vi­suo­me­nės, mū­sų ka­riuo­me­nės ge­bė­ji­mą už­tik­rin­ti kraš­to žmo­nių sau­gu­mą, kon­kre­čiai įtrauk­ti žmo­nes į kraš­to sau­gu­mą. Pa­kei­ti­mai iš es­mės su­si­ję su Šau­lių są­jun­ga. Mes no­ri­me, siū­lo­me stip­rin­ti Šau­lių są­jun­gos po­ten­cia­lą, nes iš tik­rų­jų mes jo iki šiol ne­iš­nau­do­ja­me. Mums la­bai svar­bu, kad tūks­tan­čiai Šau­lių są­jun­gos na­rių ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir ben­druo­se mo­ky­muo­se su mū­sų ka­riuo­me­ne, su mū­sų są­jun­gi­nin­kais, ir ben­dro­se pra­ty­bo­se. Tam, kad at­ver­tu­me ši­tą ga­li­my­bę Šau­lių są­jun­gos na­riams, mes tu­ri­me jais pa­si­ti­kė­ti vi­sų pir­ma ir su­teik­ti ga­li­my­bę dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, tu­rin­čia žy­mą „ri­bo­to nau­do­ji­mo“. Tam yra skir­ti šie du pro­jek­tai.

Taip pat šiek tiek kei­čia­ma pa­ti de­fi­ni­ci­ja. Tai at­vers ga­li­my­bę su­teik­ti tei­sę dirb­ti su ri­bo­to nau­do­ji­mo in­for­ma­ci­ja as­me­nims, ku­rie at­lie­ka prak­ti­ką. Pa­vyz­džiui, mes tu­ri­me si­tu­a­ci­ją Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, ta­me pa­čia­me par­la­men­te, biu­ruo­se, ka­da mes ga­li­me pri­im­ti į prak­ti­ką žmo­nes, jau­nus ga­bius žmo­nes, ir tam lai­kui su­teik­ti ga­li­my­bę jiems dirb­ti su ri­bo­to nau­do­ji­mo in­for­ma­ci­ja.

Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Tą pa­da­ry­ti la­bai svar­bu šio­je se­si­jo­je, nes ar­tė­ja ru­duo, mums la­bai svar­bu įtrauk­ti šau­lius į ben­drus veiks­mus su ka­riuo­me­ne. Taip pat pra­šy­čiau Sei­mo Pir­mi­nin­ko, jei­gu bū­tų įma­no­ma, tai­ky­ti ypa­tin­gą sku­bą.

PIRMININKAS. Ypa­tin­gą sku­bą?

V. BAKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­jam. Kal­bės Sei­mo na­rys T. Lan­gai­tis. Iš­si­brau­kė. G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki, iš­ties no­rė­jau pa­si­sa­ky­ti už šį įsta­ty­mą, ka­dan­gi jis tik­rai rei­ka­lin­gas ir pa­da­rys tą tvar­ką, ku­rios iki šiol la­bai rei­kė­jo ir bu­vo pa­kan­ka­mas trū­ku­mas. Aš gal tik­tai tu­riu vie­ną abe­jo­nę dėl to, kad ko­mi­te­tas at­me­tė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą dėl per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio. Iš­ties įsta­ty­me yra nu­sta­ty­ta nuo­sta­ta, kad nau­ji ski­ria­mi šau­liai į pa­rei­gas pri­va­lės įgy­ti tei­sę dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. O apie tuos as­me­nis, ku­rie šiuo me­tu eina tas pa­rei­gas ir pri­va­lės įgy­ti, gal­būt jų ne­įgis ar­ba vengs įgy­ti, apie tai įsta­ty­me yra ne­kal­ba­ma. Čia iš es­mės yra šio­kia to­kia dvi­pras­my­bė, ma­no nuo­mo­ne. Tu­ri bū­ti įra­šy­ta, kad ne tik­tai ski­ria­miems, bet ir… Per kiek lai­ko žmo­gus pri­va­lo įgy­ti tei­sę dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, kai jam mi­nist­ras nu­sta­to pa­rei­gy­be to­kią prie­vo­lę? Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kal­bės Sei­mo na­rys J. Ja­ru­tis, ruo­šia­si… (Bal­sas sa­lė­je: „Vis­kas, vie­nas.“) At­si­pra­šau.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau at­sa­ky­ti ger­bia­ma­jai Gin­ta­rei, tik­rai ši­tos pro­ble­mos nė­ra. Mi­nist­ras nu­sta­tys są­ra­šus as­me­nų, ne vi­si Šau­lių są­jun­gos na­riai ga­lės tu­rė­ti, bet tie, ku­rie ati­tiks rei­ka­la­vi­mus, da­ly­vaus ben­dro­se pra­ty­bo­se, mo­ky­muo­se. Ki­taip ta­riant, ku­riems bū­ti­na ži­no­ti, tai­ko­mas prin­ci­pas, ga­lės įgy­ti ir bū­si­mi, ir esa­mi. Čia pro­ble­mos tik­rai nė­ra. Įgy­ven­di­ni­mas yra pa­lik­tas bū­tent mi­nis­te­ri­jai.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? (Bal­sas sa­lė­je: „Bal­suo­jam!“) Bal­suo­jam.

 

11.09 val.

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19 ir 36 straipsnių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-712(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ren­gė­jai pra­šo ypa­tin­gos sku­bos. Aš ją siū­lau. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad tai­ky­tu­me ypa­tin­gą sku­bą?

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš – 5, su­si­lai­kė 14. Tai­gi ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Po svars­ty­mo ne­rei­kia tri­jų va­lan­dų.

Krei­piuo­si į V. Ba­ką. Ar su­tik­tu­mė­te lauk­ti iki ket­vir­ta­die­nio, nes yra ko­le­gų, no­rin­čių siū­ly­ti pa­tai­sų? Per šo­ni­nį.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ko­le­gų so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas da­ly­va­vo ko­mi­te­te. Šis klau­si­mas ap­svars­ty­tas su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu, jis yra vi­siš­kai pa­reng­tas, to­dėl aš ne­ma­ty­čiau rei­ka­lo to spren­di­mo vil­kin­ti. Sei­mas ap­si­spren­dė dėl ypa­tin­gos sku­bos. Aš siū­ly­čiau ją tai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Mes ne­pra­šo­me ne­tai­ky­ti, nes Sei­mas nu­bal­sa­vo, to­kia Sei­mo va­lia, ta­čiau pa­gal Sta­tu­tą kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri tei­sę re­gist­ruo­ti siū­ly­mus, ypa­tin­gos sku­bos at­ve­ju taip pat, tam rei­kia bent jau tri­jų va­lan­dų, kad ga­lė­tų tas siū­ly­mas bū­ti pa­reng­tas ir už­re­gist­ruo­tas. Čia yra sta­tu­ti­nis rei­ka­la­vi­mas, tai ne­iš­ven­gia­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Po pa­tei­ki­mo – trys va­lan­dos, po svars­ty­mo nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, tur­būt nie­kas ne­su­grius, jei­gu iki ket­vir­ta­die­nio ger­bia­mie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai ga­lės už­re­gist­ruo­ti pa­tai­sas ir ket­vir­ta­die­nį bus šis tei­sės ak­tas pri­im­tas. Vis tiek dar rei­kės jį pa­si­ra­šy­ti ir taip to­liau, ir pub­li­kuo­ti jo pri­ėmi­mą, to­dėl lau­žy­ti ly­gio­je vie­to­je ie­čių, na, tur­būt ne­ver­tė­tų.

PIRMININKAS. Ge­rai. Siū­lau ne­lau­žy­ti ie­čių.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, aš no­riu pa­sa­ky­ti ir pri­tar­ti tam, ką sa­kė ko­le­ga V. Ba­kas. Tei­sės ak­tai yra su­de­rin­ti su Vy­riau­sy­be. Ši­tie ak­tai pa­dė­tų stip­rin­ti šau­lių da­ly­va­vi­mą stip­ri­nant kraš­to sau­gu­mą. Nuo­la­ti­nis stab­dy­mas vals­ty­bės sau­gu­mo klau­si­mų iš kai­rės tam­pa tra­di­ci­ja, bet aš krei­piuo­si į vals­tie­čius ir ki­tus – ne­pa­si­duo­ki­me ši­tiems stab­dy­mams!

PIRMININKAS. Ačiū, kal­bė­jo A. Ažu­ba­lis. Siū­lau nu­trauk­ti šią dis­ku­si­ją ir pri­imi­nė­ti pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ar rei­kia bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 5 straips­nis. Taip pat ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta. 6 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 7 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. 8 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau. Mo­ty­vai prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Tei­sės de­par­ta­men­tas bu­vo pa­ra­šęs pa­sta­bą dėl 1 straips­nio. Ko­mi­te­tas, kaip iš­va­do­je pa­ra­šy­ta, pri­ta­rė, ta­čiau pri­tar­da­mas jis pa­kei­tė vie­ną žo­dį, vie­toj „sa­va­ran­kiš­kos“ prak­ti­kos įra­šė „sa­va­no­riš­kos“ prak­ti­kos.

Pa­žiū­rė­ki­te, ką bu­vo pa­ra­šęs Tei­sės de­par­ta­men­tas, kad pa­gal įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ar pa­kei­ti­mo nuo­sta­tą iš es­mės šian­dien pri­va­lė­jo gau­ti lei­di­mą tas as­muo, ku­rį su sub­jek­tu sie­ja tar­ny­bos ar dar­bo san­ty­kiai. O čia bū­tų lai­ko­mas dar­buo­to­ju ir tas as­muo, ku­ris už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la, t. y. sa­va­ran­kiš­ka veik­la, ku­ris ver­čia­si siek­da­mas gau­ti pa­ja­mų ar ki­to­kios nau­dos, ga­li bū­ti lai­ko­mas to sub­jek­to dar­buo­to­ju. Pa­gal to­kį re­gu­lia­vi­mą, aš ci­tuo­ju Tei­sės de­par­ta­men­tą, ga­li bū­ti lai­ko­mas pa­slap­čių sub­jek­to ar tie­kė­jo dar­buo­to­ju, pa­vyz­džiui, ant­sto­lis, ku­ris pas tą sub­jek­tą vyk­dy­tų sa­vo veik­lą.

Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­mo­ne, sa­va­ran­kiš­kas ver­ti­ma­sis in­di­vi­du­a­lia (pro­fe­si­ne) veik­la sa­vo es­me ir tu­ri­niu ne­ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mas dar­bo ar tar­ny­bos san­ty­kiams. Ver­ti­nant nuo­sta­tą dėl sa­va­ran­kiš­kos veik­los, pa­žy­mė­ti­na, kad Už­im­tu­mo rė­mi­mo įsta­ty­mas nu­ma­to ne sa­va­ran­kiš­ką, o sa­va­no­riš­ką. Tik ši­tą žo­dį pa­kei­tė ko­mi­te­tas, bet es­mi­nė pa­sta­ba bu­vo dėl kit­ko, kad ap­skri­tai ver­čian­tis to­kia prak­ti­ka bū­tų lai­ko­mas to sub­jek­to dar­buo­to­ju. Šian­dien Šau­lių są­jun­go­je tu­ri gau­ti lei­di­mą as­me­nys, ku­rie dir­ba Šau­lių są­jun­go­je. Pa­gal ši­tas pa­tai­sas bū­tų ir vi­si ki­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas. Ačiū. Mo­ty­vai už – V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų pa­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas dar ne­su­tei­kia nie­kam tei­sės dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja. Kiek­vie­nu in­di­vi­du­a­liu at­ve­ju spręs kon­kre­čių pa­slap­čių sub­jek­tas. Ger­bia­mo­jo J. Sa­ba­taus­ko tei­gi­niai yra šiek tiek spe­ku­lia­ty­vūs. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl no­ri­ma ati­dė­ti šį pro­jek­tą? Mū­sų ša­liai jis yra la­bai svar­bus ir la­bai svar­bu pri­im­ti jį šio­je se­si­jo­je.

An­tra. Mes at­si­žvel­gė­me į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, taip pat spe­cia­liai kon­sul­ta­vo­mės su Pa­slap­čių ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos at­sto­vais. Ši­tas pro­jek­tas pa­reng­tas ko­rek­tiš­kai, jis tik su­teiks ga­li­my­bę dirb­ti. Kiek­vie­nu in­di­vi­du­a­liu at­ve­ju spręs pa­slap­čių sub­jek­to va­do­vas, o prie­žiū­rą vyk­do Pa­slap­čių ap­sau­gos ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja ir VSD.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Aš tik pri­tar­siu ko­le­gai Vy­tau­tui. Tas spren­di­mas įga­lins dar stip­res­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą tarp Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių ir šau­lių. Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos ir su­kė­lė šiek tiek pai­nia­vos, ka­da tuos žmo­nes lai­ky­ti dir­ban­čiais ar ne Šau­lių są­jun­go­je, to­dėl rei­kia jiems iš­duo­ti lei­di­mą dirb­ti su ri­bo­to nau­do­ji­mo in­for­ma­ci­ja, bet si­tu­a­ci­ja yra to­kia, kad iš tik­rų­jų Šau­lių są­jun­go­je yra daug sa­va­no­rys­tės, tik da­lis žmo­nių, ku­rie dir­ba Šau­lių są­jun­go­je, yra su­si­ję dar­bo san­ty­kiais, to­dėl ši­tas sa­va­no­riš­ku­mo prin­ci­pas at­si­ran­da. Ir čia mes tu­ri­me tam tik­rų pro­ble­mų dėl pa­ti­ki­mu­mo tų žmo­nių, ku­rie tam­pa Šau­lių są­jun­gos na­riais, to­dėl, tam tik­ras pa­rei­gas vyk­dant net ir sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du, jiems to pa­ti­ki­mu­mo tam tik­ro lyg­mens rei­kia. To­dėl ir bu­vo pa­siū­ly­tos ši­tos pa­sta­bos.

Kaip sa­kiau, Tei­sės de­par­ta­men­to kri­ti­ka gal­būt šiek tiek su­ke­lia pai­nia­vos, bet vis tiek aš siū­ly­čiau pri­tar­ti. Jei­gu su­si­dur­si­me su ko­kiais nors sun­ku­mais ar­ba ki­tais da­ly­kais, ga­lė­si­me prie to dar kar­tą su­grįž­ti. Bet pa­ti­ki­mu­mo lyg­muo dir­ban­tiems su Šau­lių są­jun­ga, ku­ri in­teg­ruo­ja­si dau­giau į ša­lies gy­ny­bą, at­si­ran­dant da­ly­kų, ku­riuos ne vi­si tu­rė­tų ži­no­ti, man at­ro­do, rei­ka­lin­gas. To­dėl aš kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tur­būt ko­le­ga J. Ole­kas kaip tik pa­nei­gė iš prin­ci­po sa­vo ko­le­gos J. Sa­ba­taus­ko ar­gu­men­ta­ci­ją ir tas bai­mes. O šiaip, tai rei­kė­tų kuo grei­čiau, jau anks­čiau rei­kė­jo pri­im­ti įsta­ty­mus, nes ma­žai tau­tai su ma­žais iš­tek­liais rei­kia ieš­ko­ti in­te­gralių gy­ny­bos for­mų ir at­sto­va­vi­mo, o ne at­ski­rų mo­de­lių, ku­rie tai­ko­mi vals­ty­bėms, ku­rios tu­ri šim­ta­mi­li­jo­ni­nius gy­ven­to­jų skai­čius. Mes tu­ri­me ši­to­je vie­to­je bū­ti ly­de­riai. Aš ma­nau, kad ki­to ke­lio mes tie­siog ne­tu­ri­me – ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­nau­do­ti vi­sus re­zer­vus, ko­kius mes tu­ri­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Siū­lau ap­si­spręs­ti bal­suo­jant.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.22 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 pa­pil­dy­mo 361 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-713(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Dėl ly­di­mo­jo. Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 361 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-713 pri­sta­ty­mas jau įvy­ko. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Pri­tar­ta.

Siū­lau ypa­tin­gą sku­bą kaip ir dėl pa­grin­di­nio do­ku­men­to. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta ypa­tin­gai sku­bai.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Tai­gi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 pa­pil­dy­mo 361 straips­niu įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Po bal­sa­vi­mo. Iš tik­rų­jų pa­da­rė­me di­de­lį dar­bą. Yra la­bai ge­ras sig­nalas, kai iš­rink­tas Šau­lių są­jun­gos va­das, taip pat ar­tė­ja di­de­lė kon­fe­ren­ci­ja. Ger­bia­ma­jam J. Sa­ba­taus­kui taip pat no­riu pa­dė­ko­ti. Aš ma­nau, kad tas ri­zi­kas, ku­rios gal­būt ga­lė­tų kil­ti, mes iš­sprę­si­me per par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Pats spren­di­mas ir jo es­mė yra la­bai svar­bus sig­na­las žmo­nėms, ku­rie no­ri pri­si­jung­ti prie kraš­to gy­ny­bos. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jun­g­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-534. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Re­pli­ka – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ačiū už ma­no pa­var­dės pa­mi­nė­ji­mą, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ma­no kri­ti­ka bu­vo ne dėl to, kad kaž­ko­kia grės­mė, bet par­la­men­ti­nės kon­tro­lės jūs dėl kiek­vie­nos rink­ti­nės tik­rai ne­vyk­dy­si­te, o ten nu­ma­ty­ta, kad tam as­me­niui, ku­ris dėl sa­va­no­riš­kos prak­ti­kos ar pro­fe­si­nės prak­ti­kos su­da­rys to­kią su­tar­tį, rei­kės lei­di­mo. Var­gu bau ar pri­reiks lei­di­mo to­kiems. Aš ne­su­pran­tu, kam pil­dy­ti įsta­ty­mą tuo, kas iš tik­rų­jų ne­rei­ka­lin­ga. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

11.24 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-534(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (LSF). Svei­ki. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­nau­jin­tą, pa­pil­dy­tą ir iš­dis­ku­tuo­tą mums, par­la­men­tui, tei­kia­mą re­zo­liu­ci­ją „Dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos“. Kaip ži­no­te, ką tik Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įvy­ko par­la­men­to rin­ki­mai. Jei­gu dar kaž­kam bu­vo abe­jo­nių, ar pa­si­keis kryp­tis, aki­vaiz­du, kad Bri­ta­ni­jos kryp­tis ne­pa­si­keis, ir tai, kam bu­vo pri­tar­ta par­la­men­te anks­čiau dėl iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, mes ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad tai tę­sis ir to­liau. Iš­ties Sei­mo sa­lė­je yra la­bai di­de­lis triukš­mas ir man pa­čiai net sa­ve sun­ku gir­dė­ti. Bū­čiau dė­kin­ga, ačiū, tę­siu, jums lei­dus.

Par­la­men­tas taip pat yra už­sie­nio po­li­ti­kos da­ly­vis. Siū­lo­me pri­im­ti šią re­zo­liu­ci­ją. Leis­ki­te pri­sta­ty­ti pa­grin­di­nius jos ak­cen­tus. Pir­miau­sia, kaip ir ma­to­te teks­te, mes pri­ta­ria­me iš es­mės Ta­ry­bos pri­im­tai po­zi­ci­jai, ku­rio­je bu­vo su­teik­tas man­da­tas dėl de­ry­bų gai­rių, jog pi­lie­čių tei­sės yra svar­biau­sia, taip pat fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ben­dra rin­ka ir pre­kių cir­ku­lia­vi­mas ben­dro­je rin­ko­je.

Kuo ši re­zo­liu­ci­ja yra ki­to­kia, pa­ly­gin­ti su Eu­ro­pos Ta­ry­bos po­zi­ci­ja? Ogi tuo, kad mes la­bai ak­cen­tuo­ja­me Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos svar­bą ir jos da­ly­va­vi­mą Eu­ro­pos sau­gu­mo ar­chi­tektū­ro­je, mes esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja lik­tų kuo ar­čiau Eu­ro­pos ir kad ji ak­ty­viai da­ly­vau­tų tiek sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­ro­je, tiek ir Ry­tų po­li­ti­ko­je. Tai yra taip pat šio­je re­zo­liu­ci­jo­je. Jei­gu kal­bė­tu­me apie eko­no­mi­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, tai, ži­no­ma, Lie­tu­va yra su­in­te­re­suo­ta ne­baus­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. Ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra taip pat apie tai – ne­baus­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir steng­tis, kad ji, jos ver­slai iš­lik­tų kuo ar­čiau ben­dros Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­kos, ne tik pre­kių ver­slai, bet ir pa­slau­gų sek­to­rius. Ži­no­ma, mes lie­ka­me at­vi­ri nau­jiems for­ma­tams, nau­jiems dia­lo­gams su Di­dži­ą­ja Bri­ta­ni­ja, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos san­ty­kiams.

Tai­gi apie tai yra ši re­vo­liu­ci­ja, kvie­čiu ją pri­im­ti. Ži­nau, jog Vo­kie­ti­jos par­la­men­te jau bu­vo dis­ku­tuo­ta apie tai, Olan­di­jos par­la­men­te, nors nau­jo­ji dau­gu­ma dar nė­ra su­for­muo­ta to­je ša­ly­je, bet iki rin­ki­mų jau bu­vo ak­ty­viai kal­ba­ma. Ti­kiuo­si, kad ir Lie­tu­vos par­la­men­tas iš­sa­kys šią po­zi­ci­ją. Tai tiek trum­pai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ačiū jums. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si L. Kas­čiū­nas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pri­tar­da­mas pa­teik­tai re­zo­liu­ci­jai, iš tik­ro ap­gai­les­tau­ju, kad mes ga­lė­jo­me ir­gi pa­da­ry­ti bent kiek pla­tes­nę dis­ku­si­ją apie Bri­ta­ni­ją ne dėl to, ką Bri­ta­ni­ja pa­si­rin­ko, nes Bri­ta­ni­ja pa­si­rin­ko tą, ką pa­si­rin­ko, bet dėl mū­sų san­ty­kių, Eu­ro­pos Są­jun­gos san­ty­kių su Bri­ta­ni­ja. Jei­gu pa­im­si­me re­a­liai, tai sky­ry­bos vi­suo­met yra abi­pu­sės. Vie­no­je pu­sė­je yra Bri­ta­ni­ja, ki­to­je – Eu­ro­pos Są­jun­ga. Eu­ro­pos Są­jun­ga at­sto­vau­ja­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Eu­ro­pos Ta­ry­bos ir ki­tų… Na­tū­ra­lu, kad Bri­ta­ni­ja tu­rė­jo di­džiu­les pre­ten­zi­jas, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri per daug reg­la­men­ta­vo, ku­ri per daug tu­ri biu­ro­kratijos, ku­ri per daug re­gu­liuo­ja ir ki­ša­si į ki­tų kraš­tų gy­ve­ni­mą, eko­no­mi­nį gy­ve­ni­mą. Nors, vie­na ver­tus, to rei­kia, bet iš tik­ro bri­tams tas ne­pa­ti­ko.

Aš ma­nau, kad į da­bar­ti­nį pro­ce­są reik­tų žiū­rė­ti ne kaip į brek­si­tą, bet Eu­ro­pa ar mes ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti idė­ją, kad rei­kė­tų de­rė­tis su Bri­ta­ni­ja ne vien dėl pi­ni­gų, dėl ko yra sun­ku su­si­de­rė­ti, bet vi­sų pir­ma dėl są­ly­gų, ku­rio­mis mes ga­lė­tu­me pa­siek­ti nau­ją ko­ky­bę Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Nes tas, kas da­bar yra Briu­se­ly­je, ta di­džiu­lė biu­ro­kratija, vi­si di­džiu­liai ap­ri­bo­ji­mai, ki­ši­ma­sis, yra ne­pa­trauk­lus ne tik Bri­ta­ni­jai, bet ne­pa­trauk­lus ir ki­toms vals­ty­bėms. Iš tik­ro taip yra, to­dėl aš ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja tu­rė­tų bū­ti pa­pil­dy­ta, kad mes ini­ci­juo­ja­me pla­tes­nę dis­ku­si­ją tarp Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ne dėl iš­ėji­mo, iš­sto­ji­mo są­ly­gų, bet dėl ben­dro dar­bo. Jei­gu toks pa­siū­ly­mas bū­tų iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, aš ma­nau, ta­da bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti ir brek­si­tą pa­keis­ti ki­tais da­ly­kais, pa­vyz­džiui, es­mi­ne Eu­ro­pos Są­jun­gos re­for­ma.

O Bri­ta­ni­ja iš prin­ci­po vi­suo­met bu­vo ir bus Eu­ro­po­je. Man at­ro­do, ti­kė­tis, kad nu­si­irs prie Ame­ri­kos vi­sa sa­la ir­klais ar dar ko nors, tik­rai ne­ver­ta. To­dėl aš ma­nau, kad re­zo­liu­ci­ja ga­lė­tų bū­ti pa­pil­dy­ta štai to­kio­mis min­ti­mis ir mes kar­tu ga­lė­tu­me tar­pi­nin­kau­ti ar bū­ti ini­cia­to­riai to­kio dia­lo­go re­konst­ruo­jant vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­nį, po­li­ti­nį val­dy­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Kvie­čiu Sei­mo na­rį L. Kas­čiū­ną. Ruo­šia­si E. Va­rei­kis.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš ne­ži­nau, ar mes čia jau da­bar ga­li­me ką nors pil­dy­ti. Gal­būt ge­riau pa­sa­ky­ti tam tik­ras min­tis ir pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­rią gal­būt jau ir anks­čiau rei­kė­jo pri­im­ti.

Aš ir­gi pa­sa­ky­siu vie­ną min­tį, ku­rios nė­ra re­zo­liu­ci­jo­je, bet yra pro­ga tur­būt ap­tar­ti vie­ną la­bai svar­bų niu­an­są, ku­ris su­si­jęs su Eu­ro­pos Są­jun­gos at­ei­ti­mi.

Mes daž­nai dėl brek­si­to lin­kę kal­tin­ti pa­čius bri­tus ar­ba ieš­ko­ti jų at­sa­ko­my­bės. Bu­vo įvai­rių po­li­ti­nių vi­di­nių ma­nev­rų ir t. t. Bet šiuo at­ve­ju aš siū­ly­čiau sa­vi­kri­tiškiau pa­si­žiū­rė­ti į tam tik­rus pro­ce­sus, ku­rie vy­ko pa­čio­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ku­rie pri­ver­tė bri­tus gal­vo­ti apie brek­si­tą. Šiuo at­ve­ju aš kal­bu, pa­vyz­džiui, apie ne­pa­ma­tuo­tas am­bi­ci­jas kur­ti Eu­ro­pos fe­de­ra­ci­ją. Nuo­la­ti­niai kal­bė­ji­mai apie tai, kad mums rei­kia po­li­ti­nės są­jun­gos, Eu­ro­pos su­per­vals­tybės, fe­de­ra­ci­nio da­ri­nio, tam tik­ra pras­me to­kias ša­lis, ku­rios vi­są­laik šiek tiek at­sar­giau žiū­rė­jo į Eu­ro­pos in­teg­ra­ci­ją, ver­tė ver­tin­ti šį pro­jek­tą daug at­sar­giau, ir ga­lų ga­le tas bri­tų eu­ro­skep­ti­ciz­mas, ku­ris bu­vo tra­di­ci­nis, ta­po re­a­liai po­li­ti­ne pro­gra­ma. Tą rei­kia aiš­kiai ma­ty­ti. Da­bar man la­bai keis­ta, kai, pa­vyz­džiui, įvai­rūs pran­cū­zų po­li­ti­kai, tur­būt la­biau­siai pran­cū­zų po­li­ti­kai, jau net­gi no­ri pa­že­min­ti bri­tus per brek­si­to pro­ce­są, kal­ba apie tai, kad juos rei­kia nu­baus­ti ir pa­na­šiai. Aš ma­nau, kad tik­rai Lie­tu­vos in­te­re­sas nė­ra baus­ti Bri­ta­ni­ją, o iš­sau­go­ti to­kį san­ty­kių mo­de­lį, to­kį til­tą, kiek įma­no­ma ar­čiau­siai už­tik­ri­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos ir bri­tų san­ty­kius.

Ko­dėl mums rei­kia Bri­ta­ni­jos? Bri­tai vi­są­laik bu­vo tie, ku­rie prie­ši­no­si Eu­ro­pos Są­jun­gos bran­duo­lio ir pe­ri­fe­ri­jos for­ma­vi­mui­si. Bri­tai vi­są­laik bu­vo tie, ku­rie la­bai ge­rai jau­tė mū­sų re­gio­no sau­gu­mo di­le­mas. Bri­tai vi­sa­da bu­vo tie, ku­rie rė­mė NATO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos prin­ci­pą, 5 straips­nį ir ki­tus da­ly­kus, ku­rie yra la­bai svar­būs mū­sų sau­gu­mui.

Api­ben­drin­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ši re­zo­liu­ci­ja tik­rai yra ge­ra, Auš­ri­nė ge­rai pa­dir­bė­jo, ge­ra idė­ja, ir ma­nau, kad vi­si kar­tu tu­ri­me pri­im­ti ją pa­ro­dy­da­mi tie­siog pa­gar­bą bri­tų tau­tos ap­si­spren­di­mui (jie ap­si­spren­dė), bet kar­tu tik­rai ne­baus­da­mi jų, ne­že­min­da­mi jų, o ei­da­mi kar­tu su jais ir ieš­ko­da­mi ge­riau­sio san­ty­kių mo­de­lio ku­riant ben­drą Eu­ro­pos sau­gu­mo sis­te­mą at­ei­ty­je. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Kal­bės Sei­mo na­rys E. Va­rei­kis. Ruo­šia­si Ž. Pa­vi­lio­nis.

E. VAREIKIS (LVŽSF). Svei­ki vi­si. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš gal pra­dė­siu sa­vo pa­si­sa­ky­mą, dis­ku­si­ją nuo pa­kar­to­ji­mo to, ką sa­kė ko­le­gos anks­čiau, kad tai yra re­zo­liu­ci­ja ne tam, kad Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bū­tų nu­baus­ta už kaž­ką, bet tam, kad bū­tų iš­sa­ky­ta nuo­mo­nė, kaip mes gy­ven­si­me po to, kai tas pro­ce­sas, ku­rį mes va­di­na­me brek­si­tu, baig­sis, ar­ba bent jau ma­ty­si­me, kuo jis ža­da baig­tis.

Šiuo at­ve­ju iš tik­rų­jų la­bai džiu­gu, kad mes į po­ky­čius Eu­ro­pos Są­jun­go­je žiū­ri­me ne rem­da­mie­si to­kia ska­le, kaip man pa­tin­ka ar man ne­pa­tin­ka, nors Eu­ro­pos Są­jun­go­je, skai­tant spau­dą, ma­ty­ti, kad yra daug emo­cin­gų da­ly­kų, ką jie pa­da­rė: mums tai ne­pa­tin­ka, mes tuo ne­pa­ten­kin­ti ir jie ne­tu­ri tei­sės tą da­ry­ti.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tai, ką pa­da­rė Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, ką pa­da­rė rin­kė­jai, yra vi­siš­kai tei­sė­ta, vi­siš­kai le­ga­lu ir vi­siš­kai pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos tai­syk­les. Aš net pa­sa­ky­siu, kad ne­reik­tų ste­bė­tis ir to­dėl, kad tai ne pre­ce­den­tas. Ne­ži­nau, ar kas at­si­me­na iš ko­le­gų, bet bu­vo lai­kas, kai Da­ni­jos val­da tam tik­ra pras­me – Gren­lan­di­ja at­si­sa­kė bū­ti tuo­me­ti­nė­se Eu­ro­pos ben­dri­jo­se. Nors ir kaip bū­tų keis­ta, bū­da­ma Da­ni­jos Ka­ra­lys­tės su­dė­ty­je, ji šiuo me­tu ne­pri­klau­so Eu­ro­pos Są­jun­gai. Taip pat iš­ei­ti iš Ben­dri­jos ir iš Eu­ro­pos Są­jun­gos nė­ra pir­mas at­ve­jis. Rei­kia žiū­rė­ti kaip į la­bai na­tū­ra­lų pro­ce­są ir ta­me na­tū­ra­lia­me pro­ce­se ma­ty­ti ne ko­kias nors klai­das, ne tai, ką mes pa­da­rė­me blo­gai, bet ma­ty­ti, kaip mes at­ei­ty­je su ši­tuo po­li­ti­niu reiš­ki­niu gy­ven­si­me. Tai nė­ra klai­da ar ne klai­da. Tai yra po­li­ti­nis reiš­ki­nys.

Iš tik­rų­jų mes po dis­ku­si­jų reng­da­mi šią re­zo­liu­ci­ją su­ta­rė­me, kad at­si­žvelg­si­me į dau­ge­lį mū­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos at­ei­ties as­pek­tų ir mū­sų bu­vi­mą, ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės bu­vi­mą ša­lia Eu­ro­pos Są­jun­gos, pa­ra­šė­me la­bai aiš­kias sen­ten­ci­jas apie tai, kad mes įver­ti­na­me ge­o­po­li­ti­nę Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės reikš­mę. Ta reikš­mė yra di­de­lė, nes Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė yra vie­na iš ne­dau­ge­lio ke­lių di­džių­jų vals­ty­bių, tai­gi jos ge­o­po­li­ti­nė reikš­mė lie­ka ir gal­būt net­gi su­stip­rė­ja, nes da­bar ji jau in­di­vi­du­a­liai tą sa­vo sta­tu­są tu­rės iš­sau­go­ti.

Taip pat daug svar­bių da­ly­kų yra pa­sa­ky­ta apie re­gio­ni­nį sau­gu­mą, tai yra Eu­ro­pos kon­ti­nen­to, kur Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir kaip bran­duo­li­nė vals­ty­bė, tas svar­bu, ir kaip NATO vals­ty­bė yra la­bai svar­bi, ir mes kaip NATO part­ne­riai Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ta­me ben­dra­me sau­gu­me ir iš­lie­ka­me, ir, ma­tyt, tuos sai­tus stip­rin­si­me. Aš net­gi sa­ky­čiau, kad sau­gu­mo sai­tai gal­būt yra net reikš­min­ges­ni už eko­no­mi­nius.

Ga­lų ga­le re­zo­liu­ci­ja kal­ba apie Lie­tu­vos in­te­re­sus (tas yra la­bai na­tū­ra­lu, mū­sų Sei­mas ne­ga­li ne­kal­bė­ti apie Lie­tu­vos in­te­re­sus), apie tai, kas lau­kia mū­sų pi­lie­čių Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Mes siek­si­me, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­ėji­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­pa­veik­tų blo­gai mū­sų pi­lie­čių.

Aš dar pa­siū­ly­čiau pa­pil­dy­ti re­zo­liu­ci­ją tam tik­ru, sa­ky­čiau, pa­sa­žu ar sen­ten­ci­ja, kad mes taip pat no­ri­me už­tik­rin­ti, kad ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­čiai Lie­tu­vo­je jaus­tų­si pil­na­tei­siai, jie dėl to pro­ce­so ne­nu­ken­tė­tų. Jei­gu re­zo­liu­ci­ja bus pri­im­ta ne iš kar­to su pa­sta­bo­mis, tai aš ma­nau, kad mes ga­lė­tu­me įtrauk­ti to­kį sa­ki­nį dėl mū­sų pa­si­ren­gi­mo taip pat pai­sy­ti vi­sų džen­tel­me­niš­kų su­si­ta­ri­mų su Jung­ti­ne Ka­ra­lys­te.

Baig­da­mas sa­vo kal­bą no­rė­čiau dar pa­sa­ky­ti, kad šia re­zo­liu­ci­ja Sei­mas pa­reiš­kė, kad jis no­ri tur­būt ak­ty­viau ne­gu iki šiol da­ly­vau­ti už­sie­nio po­li­ti­kos ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ap­ta­ri­me ir net­gi ak­ty­viuo­se veiks­muo­se. Tai yra la­bai svei­kin­ti­na, nes dau­ge­liu at­ve­jų mes bu­vo­me tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je per­ne­lyg pa­sy­vūs.

Tai­gi svei­kin­da­mas šią re­zo­liu­ci­ją ti­kiuo­si, kad ji bus sėk­min­gai pri­im­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kal­bės Sei­mo na­rys Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, Pir­mi­nin­ke. Sei­mo na­riai, aš vi­sa­pu­siš­kai pri­ta­riu re­zo­liu­ci­jai, bet ka­dan­gi esu žmo­gus, ku­ris ne­mėgs­ta tik kal­bų, o mėgs­ta dar­bus, no­rė­čiau pa­dė­ko­ti už tai, kad šio­je re­zo­liu­ci­jo­je po­nia A. Ar­mo­nai­tė ir ki­ti ini­cia­to­riai pa­mi­ni, kad žmo­nės, mū­sų žmo­nės Bri­ta­ni­jo­je, yra vie­nas iš pa­grin­di­nių bū­si­mų de­ry­bų tiks­lų. Tik at­krei­piu dė­me­sį, kad vie­nin­te­lis par­ti­nis ly­de­ris, ku­ris ap­lan­kė tuos va­di­na­muo­sius šiuo­lai­ki­nius ver­gus Bri­ta­ni­jo­je, kol kas yra tik G. Land­sber­gis. Aš la­bai ra­gi­nu ki­tų par­ti­jų ly­de­rius pa­ma­ty­ti, kaip iš tik­rų­jų žmo­nės gy­ve­na ne Lon­do­ne, o 3–4 va­lan­dos ke­lio už Lon­do­no, mes pa­gal sta­tis­ti­ką esa­me aš­tun­ti pa­gal ver­gų tie­ki­mą Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei, ir jiems tik­rai bus sun­ku, kai vyks brek­si­tas. Tiems, kas ne­ga­li nu­va­žiuo­ti ir pa­ma­ty­ti tų ver­gų vie­to­je, nes, ma­to­te, ver­gai gims­ta Lie­tu­vo­je, jie ten tik, taip sa­kant, pa­ti­ria vi­sus tuos sun­ku­mus, la­bai pra­šau at­vyk­ti į kon­fe­ren­ci­ją, ku­rią mes 26 die­ną Kon­sti­tu­ci­jos sa­lė­je or­ga­ni­zuo­si­me. At­vyks­ta ka­ta­li­kų hie­rar­chai iš Bri­ta­ni­jos, bri­tų po­li­ci­nin­kai, ku­rie su mū­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­de­da dirb­ti prie šių klau­si­mų, ta­čiau po­li­ti­nio dė­me­sio kol kas ne­su­lau­kia. Kaip mi­nė­jau, tuo kol kas rū­pi­na­si tik de­ši­nio­ji pu­sė. La­bai no­rė­čiau, kad tuo pra­dė­tų rū­pin­tis ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai. Skai­tau 184 straips­nio for­mu­luo­tę: „Sei­mo spren­di­mai po re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to svars­ty­mo. […] pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų.“ (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų. E. Va­rei­kis – mo­ty­vai už.

E. VAREIKIS (LVŽSF). Jei­gu prieš re­zo­liu­ci­ją nie­kas ne­pa­si­sa­ko, tai aš gal la­bai trum­pai. Siū­lau ją pri­im­ti, ir vis­kas.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis. – mo­ty­vai už. Ačiū. A. Ku­bi­lius – mo­ty­vai už.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš ne­no­rė­jau da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, bet po­rą sa­ki­nių dar no­riu pa­sa­ky­ti. Iš es­mės pa­si­sa­ky­da­mas už re­zo­liu­ci­ją, dar no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ke­le­tą as­pek­tų. Pir­mas da­ly­kas, re­a­guo­ju į L. Kas­čiū­no žo­džius, kad brek­si­tas pa­ro­dė, kad su Eu­ro­pos Są­jun­ga yra la­bai blo­gai. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, brek­si­tas pa­ro­dė, kad Bri­ta­ni­ja tu­ri tam tik­rų pro­ble­mų ir tai yra Bri­ta­ni­jos diag­no­zė, o ne Eu­ro­pos Są­jun­gos diag­no­zė. Kaip ro­do ir Pran­cū­zi­jos rin­ki­mai, iš­rin­kus E. Mak­ro­ną, vi­siš­ką pro­eu­ro­pie­tį, prieš tai rin­ki­mai Olan­di­jo­je, pa­na­šiai at­ro­dan­tys rin­ki­mai tur­būt Vo­kie­ti­jo­je, įvyk­sian­tys ru­de­nį, ro­do, kad su Eu­ro­pos Są­jun­ga vi­sa­da yra ko­kių nors pro­ble­mų, bet nė­ra to­kių bė­dų, apie ko­kias bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti pa­ė­mus tik pa­čią Bri­ta­ni­ją. Tai yra Bri­ta­ni­jos diag­no­zė, de­ja, is­to­riš­kai su­si­klos­čiu­si Bri­ta­ni­jos si­tu­a­ci­ja, to­dėl aš ne­lin­kė­čiau api­ben­drin­ti, iš brek­si­to da­ry­ti ko­kią nors iš­va­dą apie pa­čią Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Ant­ras da­ly­kas, į ką no­rė­tų­si, kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys. Gai­la, kad ne­spė­jo­me ko nors pri­dė­ti prie re­zo­liu­ci­jos, bet iš tik­rų­jų re­zo­liu­ci­ja bu­vo la­bai tin­ka­ma iki pra­ei­tos sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio. Rin­ki­mai Di­džio­je Bri­ta­ni­jo­je, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, jų re­zul­ta­tas tam tik­ra pras­me yra ir pa­čių bri­tų pi­lie­čių re­ak­ci­ja į pra­ei­tais me­tais įvy­ku­sį brek­si­to re­fe­ren­du­mą. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, po pra­ei­tos sa­vai­tės rin­ki­mų ne­bė­ra to­kių aiš­kių įro­dy­mų, kad brek­si­tas tik­rai vyks taip, kaip iki rin­ki­mų apie jį kal­bė­jo Bri­ta­ni­jos prem­je­rė T. Mei, pro­pa­guo­da­ma va­di­na­mą­jį kie­to­jo brek­si­to va­rian­tą. Iš tik­rų­jų…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. KUBILIUS (TS-LKDF). (Aš tuoj pat bai­giu.) Kaip vi­sa­da su sky­ry­bo­mis, šei­mos sky­ry­bos kar­tais ga­li ir su­sto­ti vi­du­ry­je pro­ce­so, ga­li bū­ti taip, kad iš šei­mos san­ty­kių bus per­ei­ta prie part­ne­rys­tės san­ty­kių, bet aš vis tiek ra­gi­nu bal­suo­ti už šią re­zo­liu­ci­ją, nors esu įsi­ti­ki­nęs, kad mes pa­tys tu­rė­tu­me ati­džiai ste­bė­ti Bri­ta­ni­ją. Ga­li bū­ti, kad si­tu­a­ci­ja ne­bus to­kia dra­ma­tiš­ka, kaip at­ro­dė iki pra­ei­tos sa­vai­tės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ty­vai prieš – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ži­no­te, ma­ne įkvė­pė A. Ku­bi­liaus kal­ba, kad mes tik­rai ne­nu­sprę­si­me Bri­ta­ni­jos li­ki­mo ir gal ne­ban­dy­ki­me to da­ry­ti. Po­zi­ci­ja la­bai svar­bu, to­dėl tur­būt ne­bal­suo­siu prieš, bet su­si­lai­ky­siu nuo to­kio, sa­ky­ki­me, po­li­ti­nio žai­di­mo. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo. Siū­lo­ma pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Kas už tai, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip, pa­si­ren­ka ki­tus va­rian­tus.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas (be pa­tai­sų)

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 101, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Tai­gi re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta. (Gon­gas)

 

11.46 val.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-565(2), Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-566(2), Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įsta­ty­mo Nr. VIII-1708 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-567(2), Lygių ga­li­my­bių įsta­ty­mo Nr. IX-1826 30 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-568(2), Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII-950 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-569(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 505 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-570(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8a klau­si­mas – Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-565(2) ir ly­di­mie­ji. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys V. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie tar­pu­sa­vy­je su­si­ję, t. y. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 27 straips­nio, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­tymo 17 straips­nio, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įsta­ty­mo 14 straips­nio, Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo 30 straips­nio, Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mų įsta­ty­mų pro­jek­tai, yra pa­reng­ti įver­ti­nus Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, to­kių kaip Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos, Aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos, Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bos, Vy­riau­sio­sios tar­ny­binės eti­kos ko­mi­si­jos, pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie tiks­lin­gu­mą reg­la­men­tuo­ti jų tei­kia­mų re­ko­men­da­ci­jų, iš­nag­ri­nė­jus skun­dus, įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nus. Mi­nė­tos ins­ti­tu­ci­jos, at­li­kus skun­do ty­ri­mą, re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­ną ski­ria va­do­vau­da­mo­si pro­tin­gu­mo ir pro­por­cin­gu­mo kri­te­ri­jais. Dau­ge­liu įsta­ty­mų yra nu­sta­ty­ta prie­vo­lė in­for­muo­ti re­ko­men­da­ci­ją pa­tei­ku­sį sub­jek­tą apie re­ko­men­da­ci­jos įgy­ven­di­ni­mą, ta­čiau tik Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­me yra nu­ro­dy­tas ter­mi­nas, per ku­rį tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­ma apie pri­im­tus spren­di­mus, yra nu­ro­dy­ta 30 ka­len­do­ri­nių die­nų.

Sie­kiant pa­leng­vin­ti re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, siū­lo­ma įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­ti pa­rei­gą re­ko­men­da­ci­ją ga­vu­siam sub­jek­tui ne­del­siant, bet ne vė­liau kaip per 30 die­nų nuo re­ko­men­da­ci­jos ga­vi­mo die­nos, in­for­muo­ti re­ko­men­da­ci­ją pa­tei­ku­sį sub­jek­tą apie pri­im­tus spren­di­mus įgy­ven­di­nant re­ko­men­da­ci­ją.

Tuos siū­ly­mus sa­ky­ti? Dėl vi­sų šių pro­jek­tų yra pa­teik­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mas. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, jo siū­ly­mas bu­vo ne­ra­šy­ti į įsta­ty­mo pro­jek­tą…

PIRMININKAS. Siū­ly­mų kol kas ne­pri­sta­ty­ki­te, vė­liau. Pro­jek­tus ki­tus tu­ri­te? Dė­ko­ju. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to var­du kal­bės V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo pa­pil­do­mas vi­sais mi­nė­tais klau­si­mais. Ne­kar­to­siu. Ben­dru su­ta­ri­mu yra pri­tar­ta ir yra ko­mi­te­to siū­ly­ta tru­pu­tį pa­keis­ti re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­tai­są. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas svar­stė. Ne­ži­nau, ar ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ne­pri­ta­rė? Ta­da siū­ly­siu bal­suo­ti. O vi­siems pro­jek­tams Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-570 yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to at­sto­vas S. Šed­ba­ras. Kvie­čiu.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­są, kaip ly­di­mą­jį įsta­ty­mą, svars­tė ge­gu­žės 31 die­ną ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, vi­siems aš­tuo­niems ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus už.

PIRMININKAS. Ačiū. Gin­tau­tai Kin­du­ry, pri­sta­ty­ki­te da­bar pa­tai­sas, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Pa­sa­ky­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo.

G. KINDURYS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mui teig­da­mas, jog ma­ny­ti­na, kad pro­jek­to ini­cia­to­rių siū­lo­ma nuo­sta­ta yra kon­kre­tes­nė ir iš­sa­mes­nė, la­biau at­si­žvel­gian­ti į tų sub­jek­tų veik­los ir at­lie­ka­mų ty­ri­mų spe­ci­fi­ką, nes ir pa­ties įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti ter­mi­ną, per ku­rį re­ko­men­da­ci­ją ga­vęs sub­jek­tas tu­ri in­for­muo­ti apie sa­vo veiks­mus. Kon­kre­tus ter­mi­nas rei­ka­lin­gas tam, kad re­ko­men­da­ci­ją pa­tei­kęs sub­jek­tas ne­nu­sta­ty­tų ne­pa­grįs­tai il­gų ter­mi­nų.

PIRMININKAS. Ačiū. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, V. Si­mu­li­kas. Per šo­ni­nį? Ge­rai. Ačiū.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas no­ri at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne vi­sais at­ve­jais mė­nuo yra tas ter­mi­nas, kai rei­kia su­for­mu­luo­ti at­sa­ky­mą ir įvyk­dy­ti, įgy­ven­din­ti ar kaip nors ki­taip re­a­li­zuo­ti spren­di­mus. Pa­vyz­dys, Sei­mo kon­tro­lie­riai iki tri­jų mė­ne­sių ga­li ir pas­kui tęs­ti sa­vo ter­mi­ną ty­ri­mo, ana­li­zės ir t. t. Tuo la­biau mes šne­ka­me apie re­ko­men­duo­ja­mai nu­sta­ty­tą ter­mi­ną. Kiek­vie­na tar­ny­ba iš­skir­ti­nai ži­no, kiek, ko­kių in­stru­men­tų joms rei­kia ir kiek lai­ko tai ga­li už­im­ti. Aiš­ku, mes džiaug­tu­mės, kad kuo ope­ra­ty­viau ir kuo grei­čiau bū­tų re­a­guo­ja­ma ir re­a­li­zuo­ja­mi spren­di­mai. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Dėl pen­kių pro­jek­tų yra tas pats siū­ly­mas. Vie­nu bal­sa­vi­mu ga­lė­tu­me nu­spręs­ti, ku­rį pa­lik­ti. Kas pri­ta­ria Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mui, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 12, su­si­lai­kė 22. Tai­gi Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­tai­sai pri­tar­ta dėl vi­sų pen­kių pro­jek­tų.

R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no bal­sas bu­vo už. Dėl pro­to­ko­lo.

PIRMININKAS. Ačiū. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš esu už­si­ra­šęs prieš. Ta pras­me, kad jūs ne­da­vė­te pa­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Jūs at­si­ra­do­te po bal­sa­vi­mo.

P. URBŠYS (LVŽSF). Pra­šau? Pa­lau­ki­te! Aš prieš tai… Pa­lau­ki­te! Yra taip. Ka­dan­gi iš tik­rų­jų, kai bu­vo bal­suo­ja­ma, aš ma­nau, iki ga­lo tik­rai Sei­mo na­riai ne­įsi­gi­li­no, nes aš spe­cia­liai už­si­ra­šiau prieš ir aš čia da­bar, ką gal­vo­jau, kad bal­sa­vau, aš bal­sa­vau už tai, kad bal­suo­ja­ma už ko­mi­te­to iš­va­das. Bū­tent…

PIRMININKAS. Ga­li­me pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą. Skel­biant bal­sa­vi­mą, jūs ne­bu­vo­te už­si­ra­šęs prieš. Ne­bu­vo nė vie­no mo­ty­vuo­jan­čio.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ne. Bet, ma­to­te, aš ne­ga­lė­jau, nes man… Aš ne­ga­lė­jau už­si­ra­šy­ti, nes ne­da­vė ga­li­my­bės už­si­ra­šy­ti dėl vi­sų pro­jek­tų. Aš ta­da ga­lė­jau už­si­ra­šy­ti tik dėl vie­no projek­to.

PIRMININKAS. Taip, jūs ne­ga­lė­jo­te tuo me­tu jau už­si­ra­šy­ti, nes tuo me­tu už­si­ra­šy­ti jau ne­be­bu­vo ga­li­ma.

P. URBŠYS (LVŽSF). Net ne­bu­vo gra­fos bal­suo­ti už ar prieš. Kom­piu­te­ris net ne­ro­dė. Aš tą da­ly­ką ban­džiau po­sė­džio pra­džio­je. Iš vi­so ne­lei­do už­si­ra­šy­ti už ar prieš, jei­gu ap­skri­tai kal­ba­me apie vi­sus pro­jek­tus.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ačiū. Jūs no­ri­te, kad bū­tų per­bal­suo­ja­ma? Bal­suo­ja­ma iš nau­jo?

P. URBŠYS (LVŽSF). Taip. Aš no­riu, kad jūs su­teik­tu­mė­te žo­dį, kad aš ga­lė­čiau iš­sa­ky­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tus, nes tech­niš­kai jūs ne­su­tei­kė­te ga­li­my­bių tą da­ly­ką pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. No­ri­te per ši­tą mik­ro­fo­ną? Pra­šau kal­bė­ti.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­ro mes kal­ba­me apie Sei­mui pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas. Man keis­ta tai, kad iki šiol ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­rė­jo tam tik­ros ga­li­my­bės iš­siun­tu­sios vie­nus ar ki­tus raš­tus ar da­vu­sios nu­ro­dy­mus su­lauk­ti at­sa­ky­mo po 30 die­nų. Keis­čiau­sia yra tai, kai mes už­klau­sia­me tų ins­ti­tu­ci­jų, di­des­nė da­lis, pa­si­ro­do, pa­ten­kin­ta, kad nė­ra to­kios aiš­kiai api­brėž­tos tvar­kos.

Ką ta­da mes tu­ri­me? Mes tu­ri­me tai, kad ins­ti­tu­ci­jos vei­kia be įpa­rei­go­ji­mo gau­ti at­sa­ky­mą. Sa­vo­tiš­kai tai ir­gi tin­ka tiems, ku­rie ga­li­mai pa­da­ro ko­kius nors pa­žei­di­mus, ku­riuos pa­ste­bi kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos, bet kar­tu tai ir­gi nau­din­ga ins­ti­tu­ci­joms, nes jos ne­tu­ri prie­vo­lės kon­tro­liuo­ti, kaip vyk­do­mi jos nu­ro­dy­mai. To­dėl mes ir no­rė­jo­me aiš­kiau api­brėž­ti, kad per 30 die­nų at­sa­ky­mą pri­va­lu gau­ti. To­kiu bū­du mes ga­lė­si­me vyk­dy­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę iš tik­rų­jų daug ob­jek­ty­viau ir efek­ty­viau. Aš siū­lau bal­suo­ti prieš Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mą, prieš, o pa­lai­ky­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Iš­klau­sė­me nuo­mo­nę. Ta­da kvie­siu Sei­mą dar kar­tą bal­suo­ti dėl Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas ne­pri­ta­ria, bal­suo­ja prieš, ki­ti ga­li su­si­lai­ky­ti.

Kol vyks­ta bal­sa­vi­mas, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pa­svei­kin­ki­me Če­ki­jos Res­pub­li­kos Man­da­to ir imu­ni­te­to ko­mi­te­to de­le­ga­ci­ją, ku­ri at­vy­ko su­si­tik­ti su Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. (Plo­ji­mai)

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 40, prieš – 29, su­si­lai­kė 31. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Dėl šių pro­jek­tų po svars­ty­mo mo­ty­vų ir­gi nė­ra. Ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo? Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu 15 mi­nu­čių per­trau­ką. Pa­gal dar­bo­tvarkę.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tę­sia­me po­sė­dį. Mū­sų pa­skelb­ta per­trau­ka tarp ry­ti­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio įsta­ty­mų svars­ty­mo ir pri­ėmi­mo bai­gė­si. Kvie­čiu vi­sus už­im­ti dar­bo vie­tas.

 

12.16 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 ir 563 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-282(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mą – Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 ir 563 straips­niais įsta­tymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-282(2). Kvie­čiu Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką E. Jo­vai­šą pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Svars­ty­mo sta­di­ja.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas svars­tė ši­to įsta­ty­mo, di­de­lio įsta­ty­mo, an­trą re­dak­ci­ją ir pri­ta­rė iš­va­dai. Ba­lsa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 4, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad prie tos iš­va­dos yra at­ski­ro­ji nuo­mo­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Kiek­vie­no pa­siū­ly­mo svars­ty­mą mes tę­si­me pa­gal pro­ce­dū­ras to­liau.

O da­bar, va­do­vau­jan­tis 150 straips­nio 6 da­li­mi, ku­ri skam­ba taip: „Jei­gu svars­tant pro­jek­tą pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te ne ma­žiau kaip trys ko­mi­te­to na­riai ne­su­tin­ka su dau­gu­mos spren­di­mu, jie ga­li Sei­mui pa­teik­ti sa­vo at­ski­rą­ją nuo­mo­nę, ku­ri pri­va­lo bū­ti įtrauk­ta į ko­mi­te­to iš­va­das ir ap­svars­ty­ta kaip al­ter­na­ty­vi svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je me­tu“, taip ir bu­vo pa­da­ry­ta.

Ger­bia­mo­ji Auš­ra Pa­pir­tie­ne, jūs at­sto­vau­ja­te ko­le­gų Sei­mo na­rių at­ski­ra­jai nuo­mo­nei. Pra­šau ją iš­sa­ky­ti pa­grin­di­nė­je tri­bū­no­je. Pra­šau.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo na­rių A. Pa­pir­tie­nės, R. Po­po­vie­nės, E. Pu­pi­nio, K. Smir­no­vo at­ski­ro­ji nuo­mo­nė: „Pro­jek­te siū­lo­ma įves­ti švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jas ir ri­bo­ti jų skai­čių. Toks reg­la­men­ta­vi­mas ga­li su­kel­ti pro­b­le­mų, ka­dan­gi pra­dė­jus įgy­ven­din­ti siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą per trum­pą lai­ko­tar­pį iš­kils di­džiu­lis po­rei­kis nau­jų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų, ku­rie ne­bus pa­reng­ti. Švie­ti­mo įstai­gos va­do­vu ga­li dir­b­ti tik as­muo, tu­rin­tis pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir tin­ka­mą va­dy­bi­nę kom­pe­ten­ci­ją, o to­kių spe­cia­lis­tų ša­ly­je nė­ra daug. Siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas taip pat ne­spren­džia pro­ble­mos, kaip pri­trauk­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos va­do­vus iš di­džių­jų mies­tų į ra­jo­nus, pro­jek­te nė­ra nu­ma­ty­tos jų mo­bi­lu­mo ga­li­my­bės ir ga­ran­ti­jos. Pa­brėž­ti­na, kad švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mas nė­ra vien tik įstai­gų va­do­vų kai­ta, o bū­ti­nas kom­plek­si­nis vi­sos sis­te­mos pro­ble­mų per­žiū­rė­ji­mas ir spren­di­mas.

Siū­lo­me ne­ri­bo­ti ka­den­ci­jų skai­čiaus tam pa­čiam as­me­niui to­je pa­čio­je švie­ti­mo įstai­go­je. Prie­mo­nės, rei­ka­lin­gos no­rint iš­veng­ti ga­li­mo pik­tnau­džia­vi­mo dėl „ne­pa­kei­čia­mu­mo“, pro­jek­te jau nu­ma­ty­tos – po ant­ro­sios įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­jos sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja (da­ly­vių su­si­rin­ki­mas) ar jos įga­lio­tas as­muo skel­bia vie­šą kon­kur­są šioms pa­rei­goms ei­ti.

Pro­jek­te yra nu­ma­ty­tas ir pri­va­lo­mas švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo me­ti­nės veik­los ver­ti­ni­mas, taip pat reg­la­men­tuo­ti veiks­mai tuo at­ve­ju, kai švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo me­ti­nė veik­la įver­ti­na­ma ne­pa­ten­ki­na­mai dve­jus me­tus iš ei­lės, sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja (da­ly­vių su­si­rin­ki­mas) ar jos įga­lio­tas as­muo pri­ima spren­di­mą šį švie­ti­mo įstai­gos va­do­vą at­leis­ti iš pa­rei­gų ir nu­trau­kia su juo su­da­ry­tą dar­bo su­tar­tį. Vi­sų šių prie­mo­nių, nu­ma­ty­tų įsta­ty­mo pro­jek­te, pa­kan­ka sie­kiant už­tik­rin­ti tin­ka­mą va­do­va­vi­mo švie­ti­mo įstai­gai ko­ky­bę ir už­kirs­ti ke­lią va­do­vų bei jų su­for­muo­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos pik­tnau­džia­vi­mui vir­še­ny­be prieš ki­tus mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­rius.

Ma­no­me, jog švie­ti­mo įstai­gos va­do­vų dar­bo truk­mės ap­ri­bo­ji­mas baig­ti­niu dvie­jų ka­den­ci­jų iš ei­lės skai­čiu­mi ne tik ne­už­tik­rins pro­jek­tu sie­kia­mų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo, bet su­da­rys prie­lai­das vie­no iš es­mi­nių žmo­gaus tei­sių prin­ci­pų – ly­gy­bės – pa­žei­di­mams ir dis­kri­mi­na­ci­jai dėl ga­li­my­bės rink­tis dar­bo vie­tą. Vi­suo­ti­nė­je žmo­gaus tei­sių de­kla­ra­ci­jo­je ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 49 straips­ny­je įtvir­tin­ta tei­sė lais­vai pa­si­rink­ti dar­bą su­po­nuo­ja tei­sė­tus lū­kes­čius ne­bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mam dėl pa­tir­ties, jei, per­ėjęs vie­šo kon­kur­so at­ran­ką, as­muo įro­dy­tų esąs ge­riau­siai pa­si­ruo­šęs ei­ti švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas. Ma­no­me, kad pro­jek­te įtvir­tin­tas ka­den­ci­jų skai­čiaus ri­bo­ji­mas ver­tin­ti­nas kaip ne­pa­grįs­tai ri­bo­jan­tis as­mens tei­sę lais­vai pa­si­rink­ti dar­bą ir ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

Siū­lo­me Švie­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to 3 straips­niu kei­čia­mo 59 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­ti, kad ka­den­ci­jų skai­čius tam pa­čiam as­me­niui ei­ti tos pa­čios vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos (iš­sky­rus aukš­tą­sias mo­kyk­las) va­do­vo pa­rei­gas ne­ri­bo­ja­mas.“

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju A. Pa­pir­tie­nei už jos pa­teik­tą at­ski­rą­ją Sei­mo na­rių nuo­mo­nę. Kvie­čiu pa­pil­do­mus ko­mi­te­tus pa­teik­ti iš­va­das. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da. R. J. Da­gio ne­ma­tau, gal, ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke A. Sy­sai, ga­lė­tu­mė­te jūs pa­teik­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą?

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jo ly­di­mą­jį ir siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus bei Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė; pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą nuo­sta­to­mis dėl švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų re­zer­vo su­kū­ri­mo; įtrauk­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to at­sto­vus spren­džiant švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų dar­bo san­ty­kių ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo klau­si­mus, su­si­ju­sius su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų re­zer­vu. Bal­sa­vo už 7, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks Z. Strei­kus. Pra­šau, ger­bia­ma­sis ko­le­ga.

Z. STREIKUS (LVŽSF). La­ba die­na. Ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mai. Spren­di­mas: iš es­mės pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo na­rių, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, taip pat Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. O pa­siū­ly­mas yra toks. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas siū­lo, kad bū­tų tiks­lin­ga nu­ma­ty­ti ga­ran­ti­jas as­me­nims, ku­rie yra at­lei­džia­mi ar at­šau­kia­mi iš švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gų, jei jo veik­los kas­me­ti­niai ver­ti­ni­mai bu­vo ge­ri ar la­bai ge­ri. Pa­si­bai­gus ant­rai ka­den­ci­jai, to­kiems as­me­nims tu­ri bū­ti leis­ta da­ly­vau­ti to­je pa­čio­je švie­ti­mo įstai­go­je or­ga­ni­zuo­ja­ma­me vie­ša­me kon­kur­se įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms už­im­ti, o at­si­sa­kius ja­me da­ly­vau­ti ar jo ne­lai­mė­jus, siū­lo­mos ei­tos ar že­mes­nės pa­rei­gos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. To­kiu bū­du švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai bū­tų mo­ty­vuo­ja­mi dirb­ti ge­rai ir la­bai ge­rai abie­jų ka­den­ci­jų lai­ko­tar­piu, ne tik esant to­kiems veik­los re­zul­ta­tams, jie įgy­tų įsta­ty­mų nu­sta­ty­tas ga­ran­ti­jas. Jiems pra­dė­jus dirb­ti blo­gai, jie ne­tek­tų jiems pa­lan­kių ga­ran­ti­jų ir bū­tų pa­keis­ti už juos ge­riau dir­ban­čiais as­me­ni­mis. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam Z. Strei­kui. Ben­dro­ji mū­sų dis­ku­si­ja. Kvie­čiu A. Pa­pir­tie­nę. Jums ski­ria­mos pen­kios mi­nu­tės.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šian­dien mes svars­to­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio pa­grin­di­nė, es­mi­nė ašis yra švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jų įve­di­mas ir jų ri­bo­ji­mas. Jei­gu su ka­den­ci­jų įve­di­mu dar bū­tų ga­li­ma su­tik­ti, tai jų ri­bo­ji­mas, už­drau­di­mas di­rek­to­riui po dvie­jų ka­den­ci­jų kon­kur­so bū­du kan­di­da­tuo­ti to­je pa­čio­je švie­ti­mo įstai­go­je yra sun­kiai pa­grįs­tas spren­di­mas.

Pra­dė­ki­me nuo to, kad švie­ti­mo sis­te­mą, švie­ti­mo ko­ky­bę to­bu­lin­ti rei­kia kom­plek­siš­kai. Nai­vu ma­ny­ti, kad iš švie­ti­mo sis­te­mos iš­trau­kus vie­ną jos gran­dį – va­do­vus ir pra­dė­jus juos blaš­ky­ti po vi­są Lie­tu­vą, po Lie­tu­vos mies­tus, mies­te­lius ir kai­mus, švie­ti­mo sis­te­ma pa­sveiks. Iš vi­so švie­ti­mo ko­ky­bės vi­sų pro­ble­mų ne­iš­sprę­si­me, jei­gu iš­sprę­si­me vien tik va­do­vų pro­ble­mą, tad ne­pa­mes­ki­me sis­te­mi­nio po­žiū­rio ir švie­ti­mo sis­te­mos ko­ky­bės pro­ble­mas spręs­ki­me kom­plek­siš­kai.

Ki­ta ver­tus, mes ne­ži­no­me, bent aš tik­rai ne­ži­nau, ar yra at­lik­ti to­kie ty­ri­mai, ar yra to­kie duo­me­nys, ku­rie man tap­tų ar­gu­men­tu, kad ge­ras va­do­vas, il­gai už­si­sė­dė­jęs vie­no­je vie­to­je, tam­pa pras­tu va­do­vu. Tik­rai ne­ma­nau. Taip pat ne­ži­nau to­kių ty­ri­mų ir duo­me­nų, kad tik nuo vie­no vie­nin­te­lio va­do­vo, nuo jo as­me­ni­nės ly­de­rys­tės, nuo jo as­me­ny­bės, tik nuo jo pri­klau­so mo­kyk­los veik­los ko­ky­bė ar to­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių mo­ki­nių pa­sie­ki­mai. Man re­gis, kad svar­bu yra vi­sos ko­man­dos in­dė­lis. Ga­lų ga­le tech­ni­niai da­ly­kai – ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mui ne­pa­si­ruoš­ta. Pir­miau­sia va­do­vų re­zer­vas dar ne­su­kur­tas, mo­ty­va­ci­nių prie­mo­nių kon­kre­taus pla­no nė­ra, nei pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, nei so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, be to, at­ėjęs kon­kur­so bū­du į ki­tą įstai­gą, va­do­vas ne­ga­li pa­si­rink­ti ir sa­vo ko­man­dos, o ka­dan­gi vien tik nuo jo vie­no ne­pri­klau­so ko­ky­bė… Jei­gu no­ri­me šiuo įsta­ty­mu at­si­kra­ty­ti va­di­na­mų­jų blo­gų va­do­vų, tai gal pir­ma per­žiū­rė­ki­me jų ver­ti­ni­mo sis­te­mą, gal pa­da­ry­ki­me jų at­lei­di­mo me­cha­niz­mą leng­ves­nį. Opo­nen­tai ar­gu­men­tuo­ja, kad to­kiu bū­du, jei­gu mes ri­bo­si­me ka­den­ci­jas, mes iš­sprę­si­me ko­rup­ci­jos ir ne­po­tiz­mo pro­ble­mą, bet tai juk ne­spren­džia­ma. Tai ne­tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma di­rek­to­rių ro­ta­vi­mu ar jų ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mu. Tai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma nau­do­jan­tis bau­džia­mą­ja tei­se ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų kon­tro­le. Tai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma vie­šu­mu ir at­sa­kin­gu bei vie­nin­gu Vy­riau­sy­bės, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir sa­vi­val­dy­bių, kaip švie­ti­mo įstai­gų stei­gė­jų, vei­ki­mu. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu E. Pu­pi­nį. Ruo­šia­si G. Ste­po­na­vi­čius.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gal­būt ir ne­bū­tų to­kių karš­tų svars­ty­mų, ne­rei­kė­tų gal­vo­ti, jei­gu mes tu­rė­tu­me vie­no­dą pa­tir­tį, gy­ven­tu­me vi­si Vil­niu­je, kur gal­būt įma­no­ma su­kur­ti tam tik­rą kon­ku­ren­ci­ją, bet šiuo me­tu re­a­li­jos yra šiek tiek ki­to­kios, kai net­gi šio­mis są­ly­go­mis į mo­kyk­las ga­na sun­ku pri­kvies­ti į di­rek­to­rių pa­rei­gas žmo­nes. Gal­vo­jau, kad tai yra su­si­ję tik­tai su re­gio­nais, ta­čiau te­ko da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­muo­se – net­gi ir Vil­niu­je yra pa­ves­ta kai ku­riems di­rek­to­riams ly­gia­gre­čiai ei­ti ir ki­tų mo­ky­mo įstai­gų di­rek­to­rių pa­rei­gas.

Iš tie­sų aš bi­jau tik vie­no – kad gal­būt šis įsta­ty­mas ar­ba toks pa­kei­ti­mas ga­li bū­ti pa­ro­dy­tas kaip es­mi­nis vi­sos švie­ti­mo sis­te­mos žings­nis. De­ja, mes, ko ge­ro, el­gia­mės vi­sai ne taip, čia jau bu­vo mi­nė­ta, kad iš tie­sų gal­būt rei­kė­tų pa­da­ry­ti tą pa­čią ir di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bę pa­trauk­lią, ir mo­ky­to­jo pa­rei­gy­bę pa­trauk­lią, o tik pas­kui kal­bė­ti apie tai, kaip su­kur­ti kon­ku­ren­ci­ją tos pa­trauk­lios vie­tos, kad bū­tų iš­rink­ti pa­tys ge­riau­si. Aš bi­jau, kad po šio įsta­ty­mo pa­tys ge­riau­si pa­pras­čiau­siai ne­ri­zi­kuos ei­ti šių pa­rei­gy­bių, nes mes pri­ra­šo­me daug rei­ka­la­vi­mų, ta­čiau są­ly­gų dar­bui ne­su­da­ro­me. Iš tie­sų ką ga­li pa­da­ry­ti di­rek­to­rius, nors ir pats ge­riau­sias, ir ga­biau­sias, kuo­met jis at­siun­čia­mas į tam tik­rą ben­druo­me­nę vie­nas? Net­gi są­ly­gų pa­si­rink­ti ko­man­dos mes ne­su­da­ro­me. Iš tie­sų dar vie­nas va­rian­tas, kai, ne­duok Die­ve, jam ne­si­se­ka, ir net įra­šy­ta įsta­ty­me, jei­gu žmo­gui ne­si­se­ka, po dvie­jų to­kių ver­ti­ni­mų jis iš­ei­na iš to dar­bo, ne­gau­da­mas iš­ei­ti­nės iš­mo­kos.

Iš tie­sų mes su­da­ro­me to­kias są­ly­gas, į ku­rias bus su­dė­tin­ga pa­kvies­ti di­rek­to­rius. Aš ma­ny­čiau, kad ne­ga­li­me keis­ti ar­klio, jei­gu ve­ži­mas be ra­tų. Tai gal­būt pra­dė­ki­me tai­sy­ti tą ve­ži­mą, pa­da­ry­ki­me, kad jis rie­dė­tų, iš tik­rų­jų su­da­ry­ki­me są­ly­gas, pa­da­ry­ki­me šiek tiek pa­trauk­lią pe­da­go­go pro­fe­si­ją ir ta­da bus ga­li­ma kal­bė­ti apie kon­ku­ren­ci­ją.

Vėl­gi kal­ba­me apie re­zer­vą. Iš tie­sų įra­šy­mas į re­zer­vą nie­ko ne­duo­da. Su­pras­čiau, jei­gu tu pa­kliū­ni į re­zer­vą, bu­vęs ge­ras di­rek­to­rius, po to su­si­ran­di sau vie­tą ki­to­je mo­kyk­lo­je, ne­da­ly­vau­ji kon­kur­se ir iš re­zer­vo ei­ni tie­siai. Šiuo me­tu tas re­zer­vas nie­ko ne­duo­da. Ap­skri­tai bu­vi­mas ja­me (pa­pras­čiau­siai įra­šo) – gal gar­bės rei­ka­las, nes iš es­mės šiuo me­tu, kaip ir bu­vo pa­sa­ky­ta, jo­kio re­zer­vo nė­ra ir jo ne­ga­li bū­ti, jis ne­ga­li at­si­ras­ti, nes pa­pras­čiau­siai kam ei­ti į re­zer­vą, kai ga­li ap­si­spren­dęs ei­ti, tie­sio­giai da­ly­vau­ti kon­kur­se ir kon­kur­są lai­mė­ti. Ne­ma­nau, kad bus di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, o ap­skri­tai to re­zer­vo bu­vi­mas yra vi­sai ne­nu­sta­ty­tas.

Taip pat ne­nu­sta­ty­ti ir ki­ti klau­si­mai, ku­rie su­si­ję su mo­ty­va­ci­ja dirb­ti. Iš tie­sų, ko­kia ga­li bū­ti mo­ty­va­ci­ja dirb­ti an­trą ka­den­ci­ją, kai tu ži­nai, kad vis­kas pa­ma­žu bai­gia­si, ta­vo veik­la bai­gia­si. Gal­būt vie­nas ki­tas dirbs iki ga­lo, bet ki­tas jau pra­dės dau­giau gal­vo­ti apie nau­jos dar­bo vie­tos pa­ieš­ką, nes iš es­mės tu­rės kur nors dė­tis, nes įsta­ty­mas ne­iš­spren­džia grį­ži­mo į bu­vu­sias pa­rei­gy­bes. Žmo­gus iš­ei­na, da­ly­vau­ja, po to jam pa­sa­ko ar­ba ne­pa­sa­ko ačiū ir at­si­svei­ki­na su tuo žmo­gu­mi, ku­ris gal­būt ati­da­vė sa­vo šir­dį dar­bui, ta­čiau ir ge­rai dirb­da­mas jis ne­ga­li už­si­tik­rin­ti sau to­les­nės va­do­va­vi­mo kar­je­ros, ka­dan­gi ga­li bū­ti taip, kad ki­tos vie­tos ga­li bū­ti už­im­tos ir su­kur­ti kon­ku­ren­ci­jos tarp įstai­gų, ypač re­gio­nuo­se, ne­įma­no­ma.

Aš tik­rai su­si­lai­kau dėl ka­den­ci­jų. Gal­būt dėl ki­tų vie­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, yra šiek tiek dau­giau iš­plės­tos mo­kyk­los ta­ry­bos funk­ci­jos. Di­de­lė­je ben­druo­me­nė­je vis­kas aiš­ku. Jei­gu ma­ža ben­druo­me­nė, mo­kyk­los ta­ry­bos su­dė­tis ga­li bū­ti ga­na ne­sun­kiai pa­ren­ka­ma. Po to gal­būt tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas iš pi­gių va­rian­tų, kaip be iš­ei­ti­nės iš­mo­kos pa­keis­ti di­rek­to­rių. Tai iš tik­rų­jų, ma­ny­čiau, taip pat ri­zi­kin­ga.

Dar vie­nas da­ly­kas, kaip mes el­gia­mės su da­bar esan­čiais di­rek­to­riais, jei­gu mes at­ei­si­me ir pa­sa­ky­si­me jam, na, drau­gu­ži, vis­kas ge­rai, tu ge­ras žmo­gus, bet da­bar tu pa­si­ra­šyk ter­mi­nuo­tą su­tar­tį. Iš es­mės ir kon­sti­tu­ciš­kai mes to da­ry­ti ne­ga­li­me, nes bū­dų pri­vers­ti žmo­gų per­ei­ti iš ter­mi­nuo­tos su­tar­ties prie ne­ter­mi­nuo­tos taip pat ne­tu­ri­me.

Iš tik­rų­jų, ma­ny­čiau, rei­kė­tų pri­tar­ti al­ter­na­ty­viai nuo­mo­nei, o dėl ki­tų vie­tų taip pat ga­li­me pri­tar­ti, bet dar yra dėl ko pa­dis­ku­tuo­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju E. Pu­pi­niui. Kvie­čiu G. Ste­po­na­vi­čių. Pra­šom.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų ma­tė­me da­bar ke­le­tą pas­ta­rų­jų pa­si­sa­ky­mų, ku­rie la­biau at­lie­pia tai, kas bu­vo pa­teik­ta pir­mi­nia­me va­rian­te, ku­ris yra pra­dė­tas svars­ty­ti jau be­veik prieš pu­sę me­tų, ka­da Pre­zi­den­tė pri­sta­tė sa­vo pa­tai­sas dėl Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų. Bet šian­dien abe­jo­ju, ar bent 10 ar 20 Sei­mo na­rių per­skai­tė­te, koks yra ant­ra­sis va­rian­tas po Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to svars­ty­mo. Net ir gir­džiu ke­lių ko­mi­te­to na­rių pa­si­sa­ky­mus – jie kal­ba apie da­ly­kus, ku­rių jau nė­ra įsta­ty­mo pro­jek­te. At­leis­ki­te, ar mes čia su­si­rin­ko­me rim­tai klau­si­mus svars­ty­ti, ar apie bau­bus, ne­no­rą keis­tis kal­ba­me?

Man šiek tiek grau­du gir­dė­ti kal­bė­ji­mą, ko­kia bus di­rek­to­riaus mo­ty­va­ci­ja, bai­gian­tis ant­rai ka­den­ci­jai. At­leis­ki­te, o ko­kius vai­kus mes no­ri­me pa­ruoš­ti gy­ve­ni­mui? Ar pa­si­ruo­šu­sius pri­im­ti po­ky­čius? Jei­gu taip, tai ko­kius mes no­ri­me tu­rė­ti di­rek­to­rius? Gal­vo­ki­me, kas mo­kys mū­sų vai­kus, kas su jais dirbs, ko­kie va­do­vai. Taip, iš tie­sų at­si­ti­ko, kad pas­ta­ruo­sius tris mė­ne­sius bu­vo mil­ži­niš­ka ban­ga. Kiek­vie­nas Sei­mo na­rys, įskai­tant ma­ne ir kiek­vie­ną iš jū­sų, tu­rė­jo ne vie­ną po­kal­bį su di­rek­to­riais dar­že­lių, mo­kyk­lų, la­bai įvai­rių švie­ti­mo įstai­gų, ir daž­niau­siai tai bu­vo te­ra­pi­nis se­an­sas – pa­žiū­rė­ki­te, kas at­si­tiks su ma­ni­mi. Taip, 15 ar 20 me­tų dir­ban­tis va­do­vas jau sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja, kaip jis eis ki­tas pa­rei­gas.

Iš tie­sų, jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me į įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio da­bar yra svars­ty­mo sta­di­ja, aš esu už šį pro­jek­tą ir pa­sa­ky­siu ke­le­tą ar­gu­men­tų už.

Pa­tai­sos nė­ra vien apie ka­den­ci­jas – tai yra sis­te­mi­nis, ly­de­rys­tę ska­ti­nan­tis po­ky­čių pa­ke­tas. Įve­da­mos pen­ke­rių me­tų va­do­vų ka­den­ci­jos. Bet kar­tu, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dau­ge­lis nuo­gąs­ta­vo­te ir di­rek­to­riams kė­lė ne­ri­mą, kas at­si­tiks su il­gai dir­ban­čiais va­do­vais, kaip su tei­sė­tais lū­kes­čiais? Tei­sė­tų lū­kes­čių at­spin­dys ir­gi yra pa­tai­so­je, ku­rią tei­kia ger­bia­ma­sis E. Jo­vai­ša su ko­le­ga A. Gu­mu­liaus­ku. De­šimt me­tų ir il­giau dir­ban­tys va­do­vai ga­lės dar kar­tą pre­ten­duo­ti vie­nai ka­den­ci­jai. Tai ir­gi at­lie­pi­mas jų ne­ri­mo, nes jei­gu jie yra ge­ri va­do­vai, ži­no­ma, kad jie tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę tęs­ti. Ly­giai taip pat ge­ras va­do­vas, dir­bęs il­giau ne­gu pen­ke­rius me­tus, tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šęs ir už­si­au­gi­nęs ko­man­dą žmo­nių, ku­rie at­eis po jo, o ge­ras va­do­vas eis pa­keis­ti pras­tos mo­kyk­los. Ir ne­va­žiuos jis iš Skuo­do į Vil­nių ar­ba iš Vil­niaus į Skuo­dą. Jis nu­va­žiuos į ki­tą ra­jo­ną ir pa­da­rys tą dar­bą, ku­rį ge­rai iš­ma­no.

Ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, la­bai svar­bu, kad ne­lie­ka cen­tra­li­zuo­to kas­me­ti­nio va­do­vų ver­ti­ni­mo, kaip siū­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė. Taip, tai bu­vo biu­ro­kratinis pro­ce­sas, už­krau­nan­tis ne­rei­ka­lin­gą naš­tą va­do­vams. Ko­mi­te­te mes be­veik vie­nin­gai su­ta­rė­me, kad to nė­ra, vie­toj to at­si­ran­da stip­res­nė mo­kyk­los ben­druo­me­nės įta­ka ren­kant va­do­vus. Iš sep­ty­nių ko­mi­si­jos na­rių bus bent trys ben­druo­me­nės na­riai, vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai, tė­vai, mo­ky­to­jai. Ir ata­skai­ta va­do­vams, va­do­vų ata­skai­ta ben­druo­me­nei. Iš es­mės tai yra pa­grin­di­nis sver­tas, kuo mes re­mia­mės ir su­pran­ta­me at­skai­to­my­bę ne cen­tra­li­zuo­to tik­ri­ni­mo.

Apie va­do­vų re­zer­vą taip pat bu­vo daug kal­bė­ta, ir tai yra ir­gi la­bai svar­bus as­pek­tas. Vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad ir da­bar kon­kur­se į va­do­vo pa­rei­gas, kai toks di­rek­to­riaus pres­ti­žas, no­rin­čių da­ly­vau­ti nė­ra per daug. Aiš­ku, kad vals­ty­bės rū­pes­tis ne tik ka­den­ci­jas įves­ti, bet kad bū­tų vi­sas pa­ke­tas, ku­ris at­ves­tų ta­len­tin­gus va­dy­bi­nin­kus, di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jus ar mo­ty­vuo­tus mo­ky­to­jus prie no­ro pre­ten­duo­ti ir bū­ti di­rek­to­riu­mi, pa­da­ry­ti sa­vo ar ki­tą mo­kyk­lą sėk­min­gą.

La­bai svar­bus da­ly­kas yra ir tas, kad iš tie­sų ter­mi­nai dėl įsta­ty­mo tai­ky­mo il­gai dir­bantiems di­rek­to­riams ir­gi yra per lai­ką la­biau iš­dė­lio­ti. Aš ma­nau, kad tai ir­gi svar­bus as­pek­tas, ku­ris leis­tų ir mo­ty­va­ci­nį re­zer­vo pa­ke­tą ge­riau pa­ruoš­ti, ir pa­si­ruoš­ti kai­tai, ku­ri bū­ti­na švie­ti­mui.

Mie­lo­ji Auš­ra, OECD or­ga­ni­za­ci­jos, į ku­rią mes no­ri­me sto­ti, ty­ri­mai la­bai aiš­kiai sa­ko, kad mo­kyk­los, švie­ti­mo įstai­gos sėk­mė la­biau­siai pri­klau­so nuo va­do­vo. Jei­gu blo­gas va­do­vas, ken­čia ir mo­ky­to­jai, ir vai­kai, ne­pa­ten­kin­ti tė­vai. Prof­są­jun­gos mo­kyk­lo­se pa­pras­tai at­siran­da dėl pras­tų va­do­vų. Ar mes no­ri­me kai­tos ir po­ky­čių, ar mes no­ri­me iš­ties gin­ti tuos, ku­rie daug me­tų už­ge­su­sio­mis aki­mis ei­na į mo­kyk­lą ir vai­di­na di­rek­to­rius? Apie tai mes kal­ba­me. Yra di­de­lė da­lis va­do­vų, ku­rie šian­dien ne­ati­tin­ka sa­vo laik­me­čio, ir ši­tas pa­laips­nis kai­tos me­cha­niz­mas, ma­nau, skir­tas tam, kad mes tai ga­lė­tu­me tu­rė­ti.

Vie­nin­te­lis svar­bus bal­sa­vi­mas bus šian­dien čia, sa­lė­je, – ri­bo­ti ar ne­ri­bo­ti va­do­vų ka­den­ci­jas. Dėl to aš su­tin­ku. Ne­ri­bo­ji­mas ka­den­ci­jų ir­gi yra su­pran­ta­mas, nes iš es­mės tai lei­džia mums žiū­rė­ti į prie­kį, už­tik­rin­ti kai­tą, net jei­gu skai­čius ne­bus ri­bo­ja­mas, kaip siū­lo ke­li ko­mi­te­to na­riai. To­dėl aš siū­lau ju­dė­ti ir pra­dė­ti bū­tent nuo ši­tų pa­tai­sų. Ta­da bus mums leng­viau ap­si­spręs­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju G. Ste­po­na­vi­čiui. A. Pa­pir­tie­nė, re­pli­ka po dis­ku­si­jų. Jū­sų var­das bu­vo pa­mi­nė­tas. Pra­šom.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Mie­las Gin­ta­rai, pui­ki, įkve­pian­ti kal­ba. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, kas man ne­pa­ti­ko, kad jūs siū­lo­te vis dėl­to ka­den­ci­jas ri­bo­ti. Vi­sa ki­ta la­bai gra­žu.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. R. Že­mai­tai­tis.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti. Ar mes to­liau tę­sia­me svars­ty­mą, nes lai­kas kaip ir bai­gė­si, o pa­sta­bų yra la­bai daug, ar ge­riau mes ant­ra­die­niui ati­de­da­me, ar ki­tų klau­si­mų ne­be­svars­to­me šian­dien? Aš pa­gal tai žiū­riu, kiek yra pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų pa­teik­ta, kad apie 40–50 mi­nu­čių dar mes už­truk­si­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­ma­sis Re­mi­gi­jau, jūs skai­to­te ma­no min­tis, aš kaip tik no­rė­jau su ju­mis tar­tis. Mes iš­ties pra­dė­jo­me 15 mi­nu­čių vė­liau ple­na­ri­nį po­sė­dį dėl tru­pu­tė­lį už­si­tę­su­sio ry­ti­nės da­lies svars­ty­mo. Da­bar gi iš­ties no­rė­čiau pa­kvies­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ir jū­sų pra­šy­ti pri­ta­ri­mo, nes mes no­rė­tu­me pri­im­ti spren­di­mą dėl pa­grin­di­nės nuo­sta­tos, ar ri­bo­ti, ar ne­ri­bo­ti, o jei­gu tai skir­sis nuo mū­sų šio įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo sta­di­jo­je, ga­li at­si­tik­ti taip, kad teks grįž­ti prie pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, va­do­vau­jan­tis 154 straips­niu. Tai da­bar pir­miau­sia, jei­gu jūs su­tar­tu­mė­te ir pri­tar­tu­mė­te, mes pra­tę­sia­me šio įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad pra­tę­sia­me?

Leis­ki­te pa­kvies­ti ger­bia­mą E. Jo­vai­šą, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, ir mes pa­si­tar­si­me, kaip dirb­si­me to­liau. Mums rei­kė­tų da­bar pa­straips­niui, bet jūs tu­ri­te sa­vo pa­siū­ly­mą. Pra­šom, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia iš­sa­ky­ta bu­vo daug ge­rų, tei­sin­gų min­čių, bet vis dėl­to aš at­sto­vau­ju ko­mi­te­tui, bū­da­mas jo pir­mi­nin­ku, ir ka­dan­gi ma­no nuo­mo­nė su­tin­ka su ko­mi­te­to nuo­mo­ne, tu­riu tei­sę iš­sa­ky­ti kai ku­riuos, sa­ky­čiau, es­mi­nius da­ly­kus dėl ši­to įsta­ty­mo.

Pir­miau­sia no­riu jums pri­sta­ty­ti prin­ci­pus, ku­riais va­do­va­vo­si ko­mi­te­tas. Tų prin­ci­pų yra dvi rū­šys, t. y. da­ly­ki­niai ir so­cia­li­niai. Iš da­ly­ki­nių prin­ci­pų yra la­bai svar­bus štai koks (tam pri­ta­ria ko­mi­te­tas): „Vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ren­ka­mi ne dau­giau ne­gu dviem ka­den­ci­jom.“ Ši­tam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. „Ka­den­ci­ja yra pen­ke­rių me­tų.“ Pri­tar­ta. „Į va­do­vo pa­rei­gas ga­li pa­tek­ti kan­di­da­tas, ati­tin­kan­tis tam tik­rus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus.“ Pri­tar­ta. „Pa­kar­to­ti ka­den­ci­ją ga­li­ma tik lai­mė­jus kon­kur­są.“ Pri­tar­ta. „Kan­di­da­tui ke­lia­mi ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mai“. Pri­tar­ta. Jau bu­vo mi­nė­ta, kad at­si­sa­kė­me kas­me­ti­nio bran­gaus ver­ti­ni­mo ir pa­da­rė­me va­do­vo ata­skai­tą. Ir­gi pri­tar­ta ko­mi­te­te.

La­bai svar­bus da­ly­kas, sa­ky­čiau, be šių prin­ci­pų – ri­bo­ti ar ne­ri­bo­ti, yra so­cia­li­nio jaut­ru­mo prin­ci­pas. So­cia­li­nio jaut­ru­mo prin­ci­pas ko­mi­te­te taip pat bu­vo de­ta­liai svars­ty­tas, yra pa­tai­sų. Štai prie ko­kių iš­va­dų pri­ėjo­me. Pir­miau­sia mes da­ro­me gra­fi­ką, ko­kia tvar­ka bus ren­ka­mi įstai­gų va­do­vai ir at­si­žvel­gia­me į am­žių. Pa­vyz­džiui, jei­gu va­do­vas dir­ba 30 me­tų ir dau­giau, jam ga­lio­ja tei­sė­tų lū­kes­čių me­tas, va­di­na­si, nuo 2018 m. sau­sio 1 d., jei­gu įsi­ga­lio­tų įsta­ty­mas iki 2019 m. sau­sio 1 d., jis tu­ri per­ei­ti kon­kur­są to­je pa­čio­je sa­vo dar­bo vie­to­je ir, jei­gu jis lai­mė­tų kon­kur­są, va­di­na­si, bū­tų lai­ko­ma, kad jis dir­ba an­trą ka­den­ci­ją. Tai yra 30 me­tų ir dau­giau iš­dir­bę įstai­gų va­do­vai tu­ri še­še­rius me­tus su­si­tvar­ky­ti sa­vo gy­ve­ni­mą, o mes tu­ri­me lai­ką, per ku­rį ga­li­ma su­tvar­ky­ti va­do­vų re­zer­vo fi­nan­sa­vi­mą ir ki­tus mo­ty­vuo­jan­čius da­ly­kus.

Jei­gu žiū­rė­tu­me to­liau, 20–29 me­tai, tai tie, ku­rie iš­dir­bo, tu­ri jau sep­ty­ne­rius me­tus į prie­kį, ku­rie iš­dir­bo 10–19 me­tų, tu­ri aš­tuo­ne­rius me­tus. Tai so­cia­li­nis jaut­ru­mas šiuo at­ve­ju yra iš­lai­ky­tas. Ne­abe­jo­ju, kad šian­dien Lie­tu­va gy­ve­na to­kį lai­ką, kai grei­tai vis­kas kei­čia­si. Aš žiū­riu į sa­vo kom­piu­te­rį, į sa­vo te­le­fo­ną ir per pen­ke­rius me­tus ma­tau di­džiu­lę, pro­tu ne­su­vo­kia­mą pa­žan­gą. Ši pa­žan­ga, šis grei­tis ne­ga­li ap­lenk­ti mo­kyk­los. Mo­kyk­la tu­ri taip pat grei­tai ma­ty­ti, ko ji mo­ko, kam ji ren­gia, ko­kiam gy­ve­ni­mui ji ren­gia sa­vo vai­ką. Čia mo­kyk­los va­do­vo in­dė­lis yra la­bai di­de­lis, la­bai di­de­lis. To ne­ga­li­ma ne­ver­tin­ti ir nie­kas ne­ga­li ši­to ne­įver­tin­ti, nes yra ofi­cia­lių ty­ri­mų, dau­gy­bė to­kių. Štai yra to­kie ko­mi­te­to prin­ci­pai. Da­bar, ma­nau, kad… Ar aš ga­liu tęs­ti?

PIRMININKĖ. Taip. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ta­da jūs pa­siū­ly­ki­te Sei­mui, ku­rio įsta­ty­mo straips­nį mes pa­si­ren­ka­me pir­miau­sia, ku­ris spren­džia dėl ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo, ir pri­ima­me spren­di­mus.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Pir­miau­sia aš pa­siū­ly­čiau Sei­mui ap­si­spręs­ti dėl ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo, ką siū­lo ko­mi­te­tas, ir bal­suo­ti dėl at­ski­ro­sios nuo­mo­nės, ką siū­lo ke­tu­ri Sei­mo na­riai, kad ka­den­ci­jų rei­kia ne­ri­bo­ti. To­kiu at­ve­ju mes pa­da­ry­si­me prin­ci­pi­nį spren­di­mą, ku­ris tu­rės įta­kos to­les­niam mū­sų svars­ty­mui. No­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kių gar­bin­gų mū­sų Sei­mo na­rių, ku­rie siū­lo ne­ri­bo­ti ka­den­ci­jų, yra ne tik at­ski­ro­sios gru­pės, tai yra ir A. Ma­tu­las, ir A. Pa­lio­nis, jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą, ten taip pat yra iš es­mės ne­pri­ta­ria­ma ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mui.

Tai­gi, ko­le­gos, jums spręs­ti, ar mes ga­li­me bal­suo­ti iš prin­ci­po.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ga­li­me taip su­tar­ti, kad mes pir­miau­sia ap­si­sprę­si­me dėl 11 strai­psnio, o tai yra 29 straips­nio pa­kei­ti­mas. Jei­gu dėl vi­so straips­nio for­mu­luo­tės, tai dėl vi­so straips­nio anks­čiau­sia, o ka­dan­gi mes tu­ri­me pa­siū­ly­mus svars­ty­ti pa­gal pa­tei­ki­mo ei­lę, yra pa­teik­tas A. Pa­pir­tie­nės pa­siū­ly­mas (24 pus­la­pis). Jū­sų yra anks­čiau, jū­sų yra sau­sio… Sei­mo na­rys A. Pa­lio­nis dėl vi­so 59 straips­nio. Ačiū. Pra­de­da­me ta­da nuo Sei­mo na­rio ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio pa­teik­to pa­siū­ly­mo, ku­ris yra sau­sio 25 die­nos. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Čia yra ri­bo­ji­mo, ne­ri­bo­ji­mo kon­teks­te.

A. PALIONIS (LSDPF). Taip. Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš es­mės ma­no pa­siū­ly­mo es­mę ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas kaip ir pa­sa­kė, ma­no pa­siū­ly­mas iš­vis ne­ri­bo­ja ka­den­ci­jų. Ka­dan­gi kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė kas­me­ti­nės ates­ta­ci­jos me­tu ga­li ates­tuo­ti švie­ti­mo įstai­gos va­do­vą, tai ma­no siū­ly­mas bu­vo dėl 59 straips­nio, kad Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja įsteig­tų ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri kiek­vie­nais me­tais ga­lė­tų ates­tuo­ti, ir kad mes ga­lė­tu­me iš­veng­ti po­li­ti­nio su­si­do­ro­ji­mo sa­vi­val­dy­bės vi­du­je, nes kai kas nuo­gąs­ta­vo, kad ga­li bū­ti taip, kad pa­si­kei­čia sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­nė val­džia ir ta­da su­si­do­ro­ja­ma su va­do­vais. Spren­di­mas bū­tų toks, kad to kas­me­ti­nio ates­ta­vi­mo me­tu da­ly­vau­tų Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl A. Pa­lio­nio pa­siū­ly­mo.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Dėl A. Pa­lio­nio pa­siū­ly­mo ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra la­bai aiš­ki: ne­pri­tar­ti ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mui. Ši­tai da­liai ne­pri­tar­ti.

O ki­tai da­liai…

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo iš da­lies pri­tar­ti ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra toks: su­jung­ti abu – 59 ir 591 straips­nius.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). 24 pus­la­pis, taip. Ši­tai pa­da­ry­ta.

PIRMININKĖ. Dėl ve­di­mo tvar­kos – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš bi­jau, kad ga­li­me pa­da­ry­ti jau per daug mes, nes iš es­mės ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio pa­tai­sa lie­čia daug straips­nių, o ne tik tuos es­mi­nius. Jei­gu iš es­mės pri­tar­si­me vi­sam pa­siū­ly­mui, tai vi­sas įsta­ty­mas…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Vis­kas taip, taip ne­ga­li­ma…

PIRMININKĖ. De­ja, ko­le­gos, aš!..

E. PUPINIS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų rei­kė­tų dėl pa­pras­tos al­ter­na­ty­vos, dėl ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo, kaip yra at­ski­ro­je nuo­mo­nė­je, nes pas­kui mes tą įsta­ty­mą ga­li­me mes­ti į šiukš­lių dė­žę.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes ir pra­šo­me iš prin­ci­po bal­suo­ti, nes ki­taip iš tik­rų­jų mes ne­ga­li­me, o vė­liau mes tu­ri­me ei­ti pa­straips­niui.

PIRMININKĖ. Ge­rai, ko­le­gos. Jei­gu yra prin­ci­pi­nis spren­di­mas ir su­ta­ri­mas iš prin­ci­po dėl ka­den­ci­jų… Ma­tyt, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ne­ban­dy­ki­me su­pai­nio­ti Sei­mo. Yra įre­gist­ruo­ti kon­kre­tūs pa­siū­ly­mai ir mes ne­ga­li­me iš klau­sos ko­kį nors pa­siū­ly­mą im­ti ir svars­ty­ti. To­dėl da­bar sa­vo pa­siū­ly­mą pri­sta­tė A. Pa­lio­nis, ko­mi­te­tas pa­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę. Pa­gal pro­ce­dū­ras – nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Ar tei­sin­gai už­si­re­gist­ra­vo­te dėl šio pa­siū­ly­mo? Pra­šom ta­da už­si­re­gist­ruo­ti iš nau­jo dėl A. Pa­lio­nio pa­teik­to pa­siū­ly­mo. R. J. Da­gys už.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad tas žai­di­mas su to­mis ka­den­ci­jomis, kuo to­liau, tuo aiš­kė­ja vi­sas be­pras­miš­ku­mas iš prin­ci­po. Mes jau spren­dė­me Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­me ir ma­to­me, kad per ates­ta­vi­mą, pro­ce­dū­ras vi­sos tos kei­ti­mo ar­ba už­si­sto­vė­ji­mo pro­ble­mos ir vi­sa ki­ta yra nor­ma­liai spren­džia­ma. O ka­den­ci­jų įve­di­mas yra toks ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, ma­no gal­va, že­mi­na mū­sų žmo­nes, ku­rie nor­ma­liai dir­ba, au­ko­ja vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, pas­kui yra pri­vers­ti kaž­kur ro­tuo­ti, iš­va­žiuo­ti į ki­tą vie­tą. Mes to­kiu bū­du tik­rai ne­pa­ger­bia­me to­kių žmo­nių, ku­rie do­rai dir­ba. Yra įve­da­ma daug pa­pil­do­mų pa­tai­sų, dėl ku­rių mes tie­siog ga­li­me tuos vi­sus blo­gai dir­ban­čius ar­ba at­si­lie­kan­čius nuo lai­ko, ką ger­bia­mas pir­mi­nin­kas sa­ko, mes juos ga­li­me nor­ma­liai pa­keis­ti ates­tuo­da­mi, įver­tin­da­mi jų ži­nias, jei­gu jie at­si­lie­ka nuo laik­me­čio dva­sios, mo­kyk­los re­zul­ta­tai yra pras­ti ir t. t. Kri­te­ri­jus ga­li­ma to­kius ir su­dė­ti, jei­gu mo­kyk­los eg­za­mi­nų pa­žy­miai yra že­mi ir t. t. Vis­ką ga­li­ma su­dė­ti, bet tai bus aiš­kus dar­bo įver­ti­ni­mas ir, jei­gu žmo­gus nesu­si­tvar­ko su tuo, tai ge­rai, ta­da mes jį kei­čia­me ir rei­kia keis­ti to­kius žmo­nes. Bet jei­gu jis dir­ba, nuo­šir­džiai dir­ba ir gau­na ge­rą re­zul­ta­tą, o mes tu­ri­me to­kių nu­si­pel­niu­sių mo­ky­to­jų, ku­rie vi­są va­gą yra iš­va­rę, tai mes ne­ga­li­me dėl no­ro pa­si­ro­dy­ti, kad mes įve­da­me ka­den­ci­jas dėl to­kios fiks idė­jos, stai­ga im­ti ir vis­ką nu­ver­tin­ti dirb­ti­nu, ab­so­liu­čiai dirb­ti­nu, ro­ta­ci­jos me­cha­niz­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. I. De­gu­tie­nė dėl po­sė­džio ve­di­mo tvar­kos.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš tu­rė­čiau to­kį siū­ly­mą. Jūs pra­džio­je pa­sa­kė­te, kad mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti tik vie­nu klau­si­mu – bus ka­den­ci­jos ar ne­bus ka­den­ci­jų. Aš da­bar pa­si­žiū­rė­jau, vie­nin­te­lis straips­nis apie tai kal­ba, tai 2 straips­nis. To­dėl aš re­ko­men­duo­ju pa­si­žiū­rė­ti, ko­kios yra pa­tai­sos re­gist­ruo­tos Sei­mo na­rių dėl 2 straips­nio ir tik apie jas kal­bė­ti. Ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio nė­ra vien tik dėl 2 straip­s­nio, tai yra kur kas pla­čiau. Da­bar tie, kas pa­si­sa­ko už ar prieš, ap­ima ne tik 2 straips­nį, o žy­miai dau­giau ir ta­da iš­ei­na taip, kaip aš su­pran­tu, An­driaus pa­siū­ly­mas grįž­ta į šian­dien ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, t. y. į pra­ei­tį. Vi­sa tai, kas da­bar siū­lo­ma, kam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, vis­kas yra su­nai­ki­na­ma. Aš siū­lau, kad taip, kaip ir jūs, pir­mi­nin­ke, sa­kė­te, ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, jei­gu kal­ba­me tik apie ka­den­ci­jas, tai yra tik vie­nas straips­nis – 2 straips­nis. Tai rei­kė­tų iš­im­ti…

PIRMININKĖ. Tai čia tru­pu­tė­lį, aiš­ku, yra ir dau­giau, yra ir 8, ir 11, ir 15, bet…

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Bet es­mė.

PIRMININKĖ. Es­mė, taip.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Sa­ko, jau 3 pro­jek­to, o aš dar 2 tu­riu.

PIRMININKĖ. J. Lie­sys. Aš su­tei­kiau žo­dį jums. Pra­šau.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ką pa­sa­kė ger­bia­ma I. De­gu­tie­nė, tai vi­siš­kai tie­sa. Da­bar mes su­si­pai­nio­si­me pa­tys ši­tuo­se įsta­ty­mo tei­ki­muo­se ir ne­ga­lė­si­me pri­im­ti al­ter­na­ty­vaus spren­di­mo. Vie­ni sa­ko, rei­kia ka­den­ci­jų, ki­ti – ne­rei­kia. Tai rei­kė­tų ap­si­spręs­ti ir ta­da vis­kas su­stos į sa­vo ri­bas dėl ka­den­ci­jų. O vė­liau kaip jas ap­ra­šy­si­me, kas jas ver­tins, kas ki­ti ver­tins, kai (…) ir t. t., ta­da ir bus ga­li­ma iš­spręs­ti. No­riu tik pa­sa­ky­ti, kad ka­den­ci­jos nė­ra bū­ti­nos mo­kyk­lo­se, ne­tu­ri­me mes tiek daug švie­su­lių ir kai­muo­se. Nau­jas žmo­gus, lai­mė­jęs sa­vo pos­tą, ne­ga­lės iš kar­to pir­mą die­ną sa­vo pro­gra­mos ar­ba po­li­ti­kos įgy­ven­din­ti ta­me ko­lek­ty­ve. Vis dėl­to tas žmo­gus tu­rė­tų bū­ti dau­giau su­si­pa­ži­nęs, ži­no­ti dar­bo sti­lių, ži­no­ti mo­kyk­los gy­ve­ni­mą ir ta­da jis ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti į ati­tin­ka­mą pos­tą. Vis dėl­to siū­lau, kad tų va­do­vų ka­den­ci­jų ne­bū­tų. Jei­gu va­do­vas blo­gas, tai jis pats pa­si­trauks ar­ba jį pa­trauks ki­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas da­bar no­ri pa­tiks­lin­ti, kad mums vi­siems bū­tų aiš­ku, už ku­rį straips­nį, ku­ris api­brė­žia dėl ka­den­ci­jų, kad mums ne­kil­tų abe­jo­nių po bal­sa­vi­mo.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­le­gos, iš tik­rų­jų toks straips­nis la­bai trum­pas yra, 11 straips­nis, jei­gu žiū­rė­tu­me, 59 straips­nio pa­kei­ti­mas, yra Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo ko­vo 28 dieną įre­gist­ruo­tas, juo yra iš­brau­kia­mas tas ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mas. Pa­gal tą mums tin­ka bal­suo­ti, ar pa­lai­ky­ti A. Ma­tu­lo, ar pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

PIRMININKĖ. Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, bu­vo la­bai daug Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų tu­rint tą pa­čią min­tį. Jei­gu ver­tin­tu­me iš ei­lės, tai iš tik­rų­jų ir ger­bia­mo M. Ado­mė­no, ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to, ir A. Pa­pir­tie­nės, ir ger­bia­mo A. Pa­lio­nio ir t. t. Bet jei­gu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas siū­lo pir­miau­sia mums bal­suo­ti dėl A. Ma­tu­lo, ku­ris siū­lo „tos pa­čios vals­ty­bi­nės ar sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, iš­sky­rus aukš­tą­sias mo­kyk­las, va­do­vu tas pats as­muo ga­li bū­ti ski­ria­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės“, jis siū­lo tai iš­brauk­ti ir mes ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko siū­ly­mu dėl to tu­ri­me bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar vi­siems aiš­ku? Bet prieš bal­suo­jant dar no­ri E. Gent­vi­las pa­sa­ky­ti.

E. GENTVILAS (LSF). Ge­rai. Ačiū. Žiū­rė­ki­te, mes da­bar pri­si­ri­ša­me prie pa­var­džių ir prie kon­kre­čių pa­siū­ly­mų.

PIRMININKĖ. Ne, mes prie straips­nio.

E. GENTVILAS (LSF). Ir prie straips­nio. O jei­gu mes pri­si­riš­tu­me prie prin­ci­po? Pa­pras­tas bal­sa­vi­mas: už tai, kad bū­tų ka­den­ci­jos ar­ba kad ne­bū­tų ka­den­ci­jos.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Tą ir siū­liau.

E. GENTVILAS (LSF). Jei­gu nu­ta­ria­me, kad ka­den­ci­jos bū­tų, ta­da at­kren­ta A. Pa­lio­nio ir kai ku­rių ki­tų…

PIRMININKĖ. Pui­ku!

E. GENTVILAS (LSF). Dėl to­kio prin­ci­po pa­bal­suo­ja­me ir ta­da eli­mi­nuo­ja­me da­lį pa­tai­sų.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas bū­tent tą ir siū­lo ir aš tą pa­tį jums sa­kau. (Bal­sai sa­lė­je) Na, vi­si no­ri­te kal­bė­ti ir su­teik­ti dar pa­pil­do­mai aiš­ku­mo. Duok Die­ve, kad aiš­ku­mo. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš su­pran­tu, mes da­bar ne­si­mė­to­me. Kaip pa­teik­ta kon­so­li­duo­ta­me va­rian­te, mes taip ir nag­ri­nė­ja­me pa­siū­ly­mus?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Po­vi­lai Urb­šy, mes ką tik su­si­ta­rė­me, kad mes nu­bal­suo­ja­me už prin­ci­pą, ku­ris yra es­mi­nis šio įsta­ty­mo – bus ka­den­ci­jos ar ne­bus. O to­liau nuo­sek­liai ei­na­me pa­straips­niui ar­ba grįž­ta­me į ko­mi­te­tą, jei­gu kei­čia­si…

P. URBŠYS (LVŽSF). Pa­lau­ki­te! Ger­bia­mie­ji, ta­da vis dėl­to yra taip.

PIRMININKĖ. Per­skai­ty­ki­te Sta­tu­tą, ger­bia­mas ko­le­ga!

P. URBŠYS (LVŽSF). Dėl ve­di­mo tvar­kos aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Jei­gu mes kal­ba­me iš prin­ci­po ar dėl vie­no, ar ki­to, jūs ta­da tu­ri­te su­da­ry­ti ga­li­my­bę da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se, nes pa­siū­ly­mai dėl ri­bo­ji­mo ir ne­ri­bo­ji­mo yra ne­to­ly­gūs. Pa­vyz­džiui, mes kaip ko­mi­te­tas siū­lo­me vis dėl­to po pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jos, kad bū­tų ver­ti­ni­mas ge­rai ar­ba la­bai ge­rai, ir ta­da jis ga­li da­ly­vau­ti. Ki­ti to siū­ly­mo ne­tei­kia. Pa­vyz­džiui, da­lis Sei­mo na­rių, ku­rie bū­tų už ka­den­ci­jų ne­ri­bo­ji­mą, ga­li bū­ti už tai, kad bū­tų kon­kur­sai. Ki­ti iš es­mės ga­li pa­sa­ky­ti, kad ne­rei­kia jo­kių kon­kur­sų. Tai kaip jūs ta­da vi­sus į vie­ną krū­vą su­de­da­te?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Bet čia kal­ba­ma apie…

PIRMININKĖ. Nuo­sek­liai dir­ba­me ir aš jau pa­skel­biau, ir pir­mi­nin­kas pa­siū­lė. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­iš­ra­di­nė­ki­me vals­ty­bė­je nau­jo dvi­ra­čio. Svei­ka­tos sis­te­mo­je prieš ke­le­tą me­tų įve­dė­me tvar­ką, įve­dė­me ka­den­ci­jas ir ka­den­ci­jų skai­čiaus ne­ri­bo­jo­me, nors tą siū­lė da­ry­ti Pre­zi­den­tė. Ir vi­sa tai pa­si­tvir­ti­no. At­ei­na daug nau­jų žmo­nių, tie, ku­rie tu­ri pa­tir­ties, tu­ri ino­va­ci­jų, jie da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se…

PIRMININKĖ. Po­ne An­ta­nai, dėl mo­ty­vų, mes su­ta­rė­me, gal­būt ne­be­kal­ba­me.

A. MATULAS (TS-LKDF). Pa­baig­siu. To­dėl čia ne­svar­bu au­to­rys­tė. Ko­le­gos, grei­tai ne­bus kam dirb­ti tais mo­kyk­lų di­rek­to­riais.

PIRMININKĖ. Jūs jau mus įti­ki­nė­jo­te…

A. MATULAS (TS-LKDF). Ka­den­ci­jas įves­ti rei­kia, bet jo­kių ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mų ne­ga­li bū­ti. Yra žmo­nių, pa­vyz­džiui, aš pa­žįs­tu pui­kią di­rek­to­rę, ku­riai 45…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas An­ta­nai, ką jūs pa­žįs­ta­te, kiek jūs pa­žįs­ta­te, mes ta­da dirb­si­me iki iš­nak­tų. Pir­mi­nin­kas pa­sa­kė, kad da­bar tiks­lin­ga bal­suo­ti dėl prin­ci­po ir mes ap­si­spren­dė­me. Pa­sa­kė­me nuo­mo­nę už, nuo­mo­nę prieš. Aš kvie­čiu bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pri­min­ti la­bai ne­se­ną svars­ty­mą mū­sų Sei­me dėl Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo.

PIRMININKĖ. Taip, vis­ką dir­bo­me sklan­džiai.

A. PALIONIS (LSDPF). Kur bu­vo ly­giai taip pat ap­si­spren­di­mas dėl 18 ar 20 me­tų. Mes pa­gal Sta­tu­to 152 straips­nio 8 da­lies 2 da­lį tuos pa­siū­ly­mus svars­tė­me taip, kaip bu­vo už­re­gi­s­t­ruo­ta, ei­lės tvar­ka. Da­bar mes svars­to­me ly­giai taip pat, ap­si­spręs­ti – yra ka­den­ci­jos, nė­ra ka­den­ci­jų, bet yra 11 straips­nis. Tu­ri­me ly­giai taip pat – re­gist­ra­ci­jos da­ta ir svars­ty­ti pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Mie­las ko­le­ga, taip mes ir sten­gia­mės da­ry­ti. Ką tik ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jums aiš­kiai iš­aiš­ki­no dėl prin­ci­pų. Pir­mi­nin­ke, dar kar­tą pa­sa­ky­ki­te, kad vi­si su­pras­tų jū­sų pa­siū­ly­mą, ir ta­da skelb­siu bal­sa­vi­mą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra svar­bus prin­ci­pas, ar mes ri­bo­ja­me, ar ne­ri­bo­ja­me ka­den­ci­jų. To­dėl mes, ieš­ko­da­mi to gry­no­jo straips­nio, ku­riuo ga­lė­tu­me pa­si­rem­ti ir bal­suo­ti už ar prieš ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mą… Yra pa­to­gus Sei­mo na­rio A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas dėl 11 straips­nio, ku­ris kei­čia 59 straips­nį. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi čia jau bu­vo kar­to­ta. Ką jis sa­ko? Tos pa­čios vals­ty­bi­nės ir sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, iš­sky­rus aukš­tą­sias mo­kyk­las, va­do­vu tas pats as­muo ga­li bū­ti ski­ria­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės. Jei­gu mes bal­suo­si­me, pa­lai­ky­si­me ar­ba A. Ma­tu­lo, ar­ba ko­mi­si­jos, t. y. ko­mi­te­to, pa­siū­ly­mą ir ši­tą svar­bų prin­ci­pą mes iš­sprę­si­me.

PIRMININKĖ. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vis­kas! Ne­be­sto­ja­me ir dir­ba­me. Nuo­mo­nės bu­vo iš­saky­tos.

Kvie­čiu bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, dau­giau jo­kių žo­džių ne­su­teik­siu. Va­do­vau­juo­si ką tik mū­sų pri­im­tu prin­ci­pu. Bal­suo­ja­me!

E. JOVAIŠA (LVŽSF). A. Ma­tu­las siū­lo ne­ri­bo­ti ka­den­ci­jų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ne­su­teik­siu nie­kam žo­džio.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo ri­bo­ti ka­den­ci­jas. (Bal­sai sa­lė­je) La­bai aiš­ku.

PIRMININKĖ. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Kas už tai, kas pri­ta­ria­te A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mui, ku­ris siū­lo iš­brauk­ti „Tos pa­čios vals­ty­bi­nės ir sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos va­do­vu tas pats as­muo ga­li bū­ti ski­ria­mas ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės“? Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti. (Triukš­mas sa­lė­je) Prieš.

PIRMININKĖ. La­bai di­de­lis triukš­mas sa­lė­je. Ko­le­gos! Vi­si tu­ri­te prieš akis A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

Už A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mą bal­sa­vo… Iš vi­so bal­sa­vo 112 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš – 32, su­si­lai­kė 12. A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta.

Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, kaip dir­ba­me to­liau, kai pri­tar­ta ši­tam pa­siū­ly­mui?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ge­rai, pri­tar­ta A. Ma­tu­lo for­mu­luo­tei, bet aš… (Bal­sas sa­lė­je) Pra­šau? Mi­nu­tė­lę! Taip, mes ga­li­me grą­žin­ti at­gal, bet aš ma­nau, kad jūs ne­at­krei­pė­te dė­me­sio ir ne­iš­gir­do­te, at­leis­ki­te, ki­tų svar­bių ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų. Be tos ka­den­ci­jos ri­bo­ji­mo yra ap­skri­tai ka­den­ci­jos, yra kon­kur­sas, yra ga­li­my­bė su­da­ry­ti re­zer­vą.

PIRMININKĖ. Ge­rai.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes ir da­bar ga­li­me to­liau svars­ty­ti at­ski­rus punk­tus. Jū­sų da­ly­kas yra ap­si­spręs­ti, ar grą­žin­ti…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, bet vie­naip ar ki­taip, mes jau tu­rė­si­me grįž­ti į pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą ir pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te pra­dė­ti svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes re­mian­tis… Ku­ris čia straips­nis? „Jei­gu įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo Sei­me me­tu bu­vo pri­im­tos pa­tai­sos, ku­rios pa­nai­ki­no įsta­ty­mo prin­ci­pus ir san­da­rą le­mian­čius straips­nius, taip pat at­ski­rus skir­snius ir sky­rius, pra­ne­šė­jas iki svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pa­bai­gos ga­li pa­siū­ly­ti ati­dė­ti pro­jek­tą tai­sy­ti.“

Da­bar klau­si­mas, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ar nu­bal­sa­vus už A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mą rei­kia ati­dė­ti pro­jek­tą tai­sy­ti?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Man klau­si­mas? Aš ma­nau, kad mes ga­li­me ir to­liau dirb­ti.

PIRMININKĖ. G. Ste­po­na­vi­čius. Dir­ba­me to­liau.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke ir ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ka­den­ci­jų ne­ri­bo­ji­mas ne­kei­čia įsta­ty­mo es­mės. Jo­kios ki­tos nuo­sta­tos dėl to ne­tu­rė­tų bū­ti taiso­mos. Su­pran­tu ly­giai taip pat, kaip ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, mes ga­li­me tęs­ti dar­bą ir ju­dė­ti į prie­kį.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ir M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, vis dėl­to ne­ma­žai šio įsta­ty­mo nuo­sta­tų yra su­pro­jek­tuo­tos taip, kad yra ima­ma kaip prie­lai­da, kad ka­den­ci­jos yra ri­bo­ja­mos. Tai­gi ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo iš­brau­ki­mas tu­ri pa­sek­mes, ku­rias da­bar yra sun­ku įver­tin­ti po­sė­džio ei­go­je tie­siog iš klau­sos bal­suo­jant, ko­kias tai tu­ri pa­sek­mes vi­sai sis­te­mai. To­dėl aš ma­nau, kad vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti grą­ži­na­mas į ko­mi­te­tą svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Bal­suo­ja­me.

PIRMININKĖ. Aš pra­šau bal­suo­ti. Kas už tai, kad mes to­liau svars­ty­tu­me tuos straips­nius, ku­rie ne­su­si­ję su ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mu, ar­ba da­ro­me per­trau­ką? (Bal­sai sa­lė­je) Kas bal­suo­ja už, tę­sia­me dar­bą to­liau ir svars­to­me ne­su­si­ju­sius su ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mu straips­nius, o kas bal­suo­ja prieš, tas pa­si­sa­ko už per­trau­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Kaip no­ri­te.

PIRMININKĖ. Už tai, kad tęs­tu­me dar­bą to­liau, pa­si­sa­kė 34 Sei­mo na­riai, kad da­ry­tu­me per­trau­ką, bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai. Da­ro­me per­trau­ką. Ko­mi­te­tas ati­tin­ka­mai re­a­guo­ja į nu­bal­suo­tą mū­sų po­zi­ci­ją.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­gos.

PIRMININKĖ. Skel­biu… Mi­nu­tė­lę!

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ga­liu bū­ti lais­vas?

PIRMININKĖ. Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Vi­siems už­teks lai­ko.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti. Per­trau­ka tai per­trau­ka, bet pa­gal Sta­tu­tą ta­da da­ro­ma per­trau­ka įsta­ty­mą su­de­rin­ti su tuo siū­ly­mu, dėl ku­rio Sei­mas ap­si­spren­dė.

PIRMININKĖ. Taip.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip?

PIRMININKĖ. Taip.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pa­sa­ky­ki­te aiš­kiai, kad vi­siems bū­tų… Ačiū.

PIRMININKĖ. Aš ma­nau, vi­si su­pra­to­me. Pa­kar­to­ju, kad la­bai aiš­kiai su­pras­tu­me, kad da­ro­ma per­trau­ka, kad bū­tų su­de­rin­ta su pri­tar­tu po svars­ty­mo A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mu, kad su­de­rin­tų pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te vi­sus ki­tus įsta­ty­mo straips­nius.

Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Ar jau yra pra­ne­šė­jai?

Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Aš tik no­riu pri­min­ti, pir­mi­nin­ke, kad da­bar pa­da­rė­me per­trau­ką, tai yra pen­ke­ri me­tai. To­liau – kiek­vie­nais me­tais kas pen­ke­ri me­tai kon­kur­sas.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, mes jau pri­ėmė­me spren­di­mą ir nu­bal­sa­vo­me. Ne­grį­ši­me prie ši­to…

J. LIESYS (LSF). (…) su­klai­din­ti. Yra be ka­den­ci­jų pen­ke­ri me­tai, ir vi­so ge­ro.

PIRMININKĖ. Tę­si­me dar­bą ry­toj, tai yra ket­vir­ta­die­nį.

 

13.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-834 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-834. Pra­ne­šė­jas – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mas šian­dien tu­ri pra­dė­ti nau­jos Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mą. Pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tas VRK yra su­da­ro­ma iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, ku­rį siū­lo Sei­mo Pir­mi­nin­kas; tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­siū­ly­tų dvie­jų aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, ku­riuos Sei­mas ski­ria slap­tu bal­sa­vi­mu; Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pa­siū­ly­tų dvie­jų aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, ku­riuos Sei­mas ski­ria taip pat slap­tu bal­sa­vi­mu; Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­siū­ly­tų dvie­jų aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių as­me­nų, ku­riuos Sei­mas ski­ria taip pat slap­tu bal­sa­vi­mu; par­ti­jų, ga­vu­sių Sei­mo na­rių man­da­tų dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, pa­siū­ly­tų as­me­nų, tu­rin­čių aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir dar­bo Rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je pa­tir­ties. Šian­dien pri­sta­to­mi kan­di­da­tai ati­tin­ka for­ma­liuo­sius įsta­ty­mo ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Dėl vi­sų kan­di­da­tų yra kreip­ta­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, kad bū­tų pa­teik­tos iš­va­dos pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nį. At­sa­ky­mai gau­ti, vi­si kan­di­da­tai ga­li ei­ti pa­rei­gas Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je.

Pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mą Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką taip pat slap­tu bal­sa­vi­mu ski­ria Sei­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu.

Ke­liais žo­džiais pri­sta­ty­siu pa­si­rink­tą kan­di­da­tę į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke siū­lau Sei­mui skir­ti Lau­rą Mat­jo­šai­ty­tę…

PIRMININKĖ. Vis­kas ge­rai, bu­vo su­de­rin­ta, bet, ma­tyt, kaž­kas ne­at­vy­ko.

V. PRANCKIETIS. Ji čia, prie slenks­čio. Tai yra ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, tu­rin­ti dar­bo VRK pa­tir­ties, ne­po­li­ti­zuo­ta, ir ti­kiuo­si, kad ji už­tik­rins ko­mi­si­jos skaid­rų ir pro­fe­sio­na­lų dar­bą. Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti šią kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKĖ. Taip, pir­mi­nin­kė dar ne­at­ėjo. (V. Pranc­kie­tis: „Pri­sta­ty­ti vi­są ko­mi­si­ją?“) Vi­są ko­mi­si­ją.

V. PRANCKIETIS. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės siū­ly­mu siū­lo­ma rink­ti V. Vo­bo­le­vi­čių ir A. Ži­lins­kie­nę, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sin­gu­mo mi­nist­ro siū­ly­mu – D. Bei­no­ra­vi­čių ir S. Mi­se­vi­čie­nę, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos siū­ly­mu – S. Šal­taus­kie­nę ir J. Ud­rį.

3 straips­nis. Skir­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riais: D. Lau­ri­na­vi­čių – par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ siū­ly­mu; J. Le­be­de­vie­nę – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos siū­ly­mu; M. Rez­ni­ko­vą – Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mu; V. Se­meš­ką – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos kri­kš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos siū­ly­mu; V. Ur­ba­ną – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos siū­ly­mu ir J. Val­či­ukie­nę – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Yra at­vy­kę, Pir­mi­nin­ke… Kan­di­da­tė į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus L. Mat­jo­šai­ty­tė ne­tru­kus bus. Da­bar yra at­vy­kę daug ko­mi­sijos na­rių, kan­di­da­tų į ko­mi­si­jos na­rius ir Sei­mas… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Taip, jau at­vy­ko kan­di­da­tė. Ar ger­bia­mo­ji L. Mat­jo­šai­ty­tė ga­lė­tų bū­ti pa­kvies­ta iš kar­to į tri­bū­ną?

Va­do­vau­jan­tis mū­sų Sei­mo sta­tu­to 200 straips­niu, jums yra ski­ria­mas lai­kas, su­tei­kia­mas žo­dis iki 10 mi­nu­čių.

L. MATJOŠAITYTĖ. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, la­ba die­na, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Esu Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. Tau­py­da­ma jū­sų lai­ką, no­rė­čiau trum­pai pri­sta­ty­ti sa­vo ma­ty­mą, po­žiū­rį į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją.

Pra­dė­siu nuo to, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja yra aukš­čiau­sio­ji rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je, ku­rios dar­bą tei­gia­mai ver­ti­na tiek tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tiek ir pa­sau­ly­je pri­pa­žin­ta moks­lo ben­druo­me­nė. Šių me­tų ko­vą Eu­ro­pos sau­gu­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai, pri­sta­tę Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­mų ata­skai­tą, pri­pa­ži­no, jog Sei­mo rin­ki­mai bu­vo kon­ku­ren­cin­gi, tei­si­nis rin­ki­mų reg­la­men­ta­vi­mas su­kū­rė tvir­tą pa­grin­dą de­mo­kra­tiniams rin­ki­mams, rin­ki­mai bu­vo vyk­do­mi pro­fe­sio­na­liai, efek­ty­viai ir skaid­riai. Eu­ro­pos sau­gu­mo ir ben­dra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai tei­gia­mai įver­ti­no ir elek­tro­ni­nių rin­kė­jų są­ra­šų Lie­tu­vo­je su­da­ry­mo pro­ce­dū­ras, už­ker­tan­čias ke­lią dvi­gu­bam bal­savi­mui.

Šių me­tų ge­gu­žę Har­var­do uni­ver­si­te­to ir Sid­nė­jaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai, įver­ti­nę be­veik 160 pa­sau­lio ša­lių rin­ki­mų vyk­dy­mo ko­ky­bę, Lie­tu­vos rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­rių įver­ti­no 11 vie­ta. Lie­tu­va iš 158 vals­ty­bių pa­te­ko į gru­pę 58 ša­lių, ku­rio­se rin­ki­mų ko­ky­bė ver­ti­na­ma aukš­tai ir la­bai aukš­tai. Iš 46 Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­gal su­rink­tą ben­drą ba­lų su­mą Lie­tu­va už­ėmė 8 vie­tą. Tai aukš­to rin­ki­mų de­mo­kra­tijos ly­gio pri­pa­ži­ni­mas ir ša­lies įver­ti­ni­mas. Mes len­kia­me to­kias de­mo­kra­tines vals­ty­bes kaip Ai­ri­ja, Aust­ri­ja, Bel­gi­ja, Is­pa­ni­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, Ka­na­da ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Lie­tu­vos rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­rius ge­riau­sių moks­li­nin­kų įver­ti­ni­mų su­lau­kė dėl rin­ki­mų įsta­ty­mų, rin­ki­mų pro­ce­dū­rų, rin­kė­jų re­gist­ra­ci­jos ir rin­ki­mų apy­gar­dų.

Ta­čiau, ne­pai­sant tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų tei­gia­mo įver­ti­ni­mo, vie­tos ly­giu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bas ne­re­tai su­lau­kia kri­ti­kos. At­si­žvel­giant į tai, ma­ny­ti­na, jog nau­jos su­dė­ties Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­tų įtvir­tin­ti tai, kas bu­vo at­lik­ta ge­ro, ir, re­a­guo­da­ma į pas­ta­ruo­ju me­tu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­žvil­giu iš­sa­ky­tą kri­ti­ką, at­si­nau­jin­ti ir to­bu­lė­ti. Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai bū­ti­ni nau­ji vė­jai. Ins­ti­tu­ci­jos veik­lo­je tu­ri at­si­ras­ti dau­giau skaid­ru­mo, vie­šu­mo. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos veik­la tu­ri bū­ti vyk­do­ma ko­ky­biš­kiau ir efek­ty­viau; nau­do­ja­ma dau­giau tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų; di­des­nis dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas pa­žan­gių, de­mo­kra­tinių Va­ka­rų vals­ty­bių pa­tir­čiai ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų re­ko­men­da­ci­joms; ku­ria­ma nuo­la­ti­nio to­bu­lė­ji­mo kul­tū­ra; di­di­na­mas vi­suo­me­nės ir po­li­ti­nių par­ti­jų pa­si­ti­kė­ji­mas Vy­riau­si­ą­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja; ieš­ko­ma op­ti­ma­liau­sių bū­dų rin­ki­mų pro­ce­sui su­pap­ras­tin­ti. Tu­rė­tų bū­ti stip­ri­na­mos pa­stan­gos dėl vi­suo­me­nės vi­sa­pu­siš­ko in­for­ma­vi­mo ir švie­ti­mo apie Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pri­ima­mus spren­di­mus, jų pri­ėmi­mo mo­ty­vus, vyks­tan­čių rin­ki­mų pro­ce­sus, bal­sa­vi­mo tvar­ką. Ypa­tin­gas dė­me­sys tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas as­me­nims su ne­ga­lia ir tau­ti­nėms ma­žu­moms. Pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti aiš­ki ir vi­sa­pu­siš­ka, pri­im­ti­nos for­mos ir tu­ri­nio. Vi­suo­me­nei tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta į vi­sus jai rū­pi­mus klau­si­mus.

Sie­kiant di­des­nio skaid­ru­mo ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo rin­ki­muo­se nau­do­ja­mo­mis in­for­ma­ci­nė­mis rin­ki­mų sis­te­mo­mis, prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus tu­ri bū­ti skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie at­lik­tus rin­ki­mų sis­te­mų pa­tik­ri­ni­mus bei jų re­zul­ta­tus. Bū­ti­na ieš­ko­ti bū­dų tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių rin­kė­jų ak­ty­vu­mo rin­ki­muo­se pro­ble­mai spręs­ti. Kliū­tys, truk­dan­čios rin­kė­jams da­ly­vau­ti rin­ki­mų pro­ce­suo­se, tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tos.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri ak­ty­viau da­ly­vau­ti tei­kiant ir svars­tant pa­siū­ly­mus dėl Rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, nau­jo­vių rin­ki­mų pro­ce­se die­gi­mo. Bū­ti­nos rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo dar­bo per­mai­nos. Bū­ti­nos di­des­nės pa­stan­gos spren­džiant to­kius rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mus kaip rin­kė­jų ei­lės rin­ki­mų apy­lin­kė­se, grei­tas ir, svar­biau­sia, ko­ky­biš­kas rin­ki­mų re­zul­ta­tų nu­sta­ty­mas ir pa­skel­bi­mas, bal­sa­vi­mo pa­tal­pų pri­tai­ky­mas rin­kė­jams su ne­ga­lia.

Sie­kiant ge­res­nio apy­gar­dų ir apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­rių pa­si­ren­gi­mo rin­ki­mams ir re­fe­ren­du­mams, bū­ti­na skir­ti di­des­nį dė­me­sį ko­mi­si­jų na­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui, dar­bo ir dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gų ge­ri­ni­mui. Sie­kiant Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos nau­do­ja­mų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ir duo­me­nų ba­zė­se sau­go­mų duo­me­nų ap­sau­gos nuo kas­dien vis iš­ra­din­ges­nių ir gau­sė­jan­čių ki­ber­ne­ti­nių ata­kų, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos veik­lo­je bū­ti­na nau­do­ti nau­jau­sias ap­sau­gos nuo ki­ber­ne­ti­nių ata­kų prie­mo­nes. Ypa­tin­gas dė­me­sys tu­ri bū­ti ski­ria­mas as­mens duo­me­nų ap­sau­gai.

Tu­ri bū­ti ope­ra­ty­viau fik­suo­ja­ma, pro­fe­sio­na­liau re­a­guo­ja­ma į pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus Rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus ir prin­ci­pin­giau tai­ko­mos tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tos sank­ci­jos, po­vei­kio prie­mo­nės.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri bū­ti vie­no­dai tei­sin­ga vi­soms po­li­ti­nėms jė­goms. Tu­ri bū­ti ven­gia­ma dvi­gu­bų stan­dar­tų tai­ky­mo. Siekiant skaid­raus par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo už­tik­ri­ni­mo, tu­ri bū­ti ro­do­mas di­des­nis Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dė­me­sys ir di­des­nė ini­cia­ty­va. Duo­me­nys apie rin­ki­mų da­ly­vių fi­nan­sa­vi­mą tu­ri bū­ti leng­vai pri­ei­na­mi. Rin­kė­jams tu­ri bū­ti su­da­ry­tos ga­li­my­bės su jais su­si­pa­žin­ti, įver­tin­ti.

Tu­ri bū­ti ir to­liau stip­ri­na­mas ben­dra­dar­bia­vi­mas su prieš ne­tei­sė­tą fi­nan­sa­vi­mą ko­vo­jan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Kar­tu su kon­tro­liuo­jan­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis tu­ri bū­ti ir to­liau stip­ri­na­ma ko­va prieš rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą. Šian­die­ni­nė prak­ti­ka, kuo­met as­muo pri­pa­žįs­ta­mas pa­pir­kęs rin­kė­ją tik jei­gu jis el­gia­si taip, kaip no­rė­jo pa­pir­kė­jas, yra ydin­ga ir tu­ri bū­ti keis­ti­na.

Toks ma­no bū­tų trum­pas pri­sta­ty­mas, trum­pos įžval­gos, šian­die­ni­nės Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos si­tu­a­ci­jos ma­ty­mas ir ga­li­my­bė to­bu­lė­ti. La­bai ačiū už jū­sų dė­me­sį. Jei­gu tu­rė­si­te klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mo­ji kan­di­da­tė pa­tei­kė sa­vo po­zi­ci­ją, mes su­tau­pė­me šiek tiek lai­ko ir da­bar pa­gal Sta­tu­tą tu­ri­me 15 mi­nu­čių ga­li­my­bę jums, ger­bia­mie­ji, už­duo­ti klau­si­mus. Už­duo­ti klau­si­mus jūs ga­li­te vi­siems kan­di­da­tams į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius, jūs juos čia ma­to­te, ga­li­te pa­si­rink­da­mi pa­klaus­ti ne tik pir­mi­nin­kės, bet ir kan­di­da­tų į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius. Prieš už­duo­da­mi klau­si­mą tie­siog pa­sa­ky­ki­te, kam jį už­duo­da­te. Pir­mą­jį kvie­čiu klaus­ti J. Raz­mą. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Kad su­vok­tu­me bū­si­mą par­ti­nį ba­lan­są ko­mi­si­jo­je, bū­tų nau­din­ga ži­no­ti, kad tie ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie yra ne par­ti­jų de­le­guo­ti, pa­sa­ky­tų, ar tu­ri ko­kių nors ry­šių su ko­kia nors par­ti­ja, t. y. ar bu­vę, ar yra ko­kios nors par­ti­jos na­riai, ar yra bu­vę de­le­guo­ti į ko­kias nors pa­rei­gas vie­nos ar ki­tos par­ti­jos? Aš klau­si­mą skir­čiau ne par­ti­jų de­le­guo­tiems ko­mi­si­jos na­riams, įskai­tant ir pir­mi­nin­kę.

PIRMININKĖ. Jūs no­rė­tu­mė­te, kad vi­si še­ši esan­tys ko­mi­si­jos na­riai, skir­ti ar­ba Pre­zi­den­to, ar­ba tei­sin­gu­mo mi­nist­ro, ar­ba Tei­si­nin­kų drau­gi­jos, at­sa­ky­tų į jū­sų už­duo­tą klau­si­mą? Gal­būt aš ta­da ir klau­siu pa­gal mū­sų są­ra­šą. V. Vo­bo­le­vi­čius.

V. VOBOLEVIČIUS. Nie­ka­da ne­afi­li­juo­tas su jo­kia po­li­ti­ne par­ti­ja, nuo par­ti­jos ne­skir­tas į jo­kią vals­ty­bi­nę tar­ny­bą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ži­lins­kie­nė.

A. ŽILINSKIENĖ. Aš taip pat ne­su, nie­ka­da ne­bu­vau jo­kios par­ti­jos na­rė ir nie­ka­da ne­su skir­ta jo­kios par­ti­jos į jo­kias pa­rei­gas.

PIRMININKĖ. D. Bei­no­ra­vi­čius.

D. BEINORAVIČIUS. Svei­ki! Taip pat ne­bu­vau par­ti­jos na­riu ir ne­su de­le­guo­tas, nė­ra jo­kių ry­šių su par­ti­jo­mis.

PIRMININKĖ. S. Mi­se­vi­čie­nė.

S. MISEVIČIENĖ. La­ba die­na. Esu ne­pri­klau­so­ma da­bar­ti­nė ko­mi­si­jos na­rė, ne­pri­klau­sau jo­kiai po­li­ti­nei par­ti­jai.

PIRMININKĖ. S. Šal­taus­kie­nė.

S. ŠALTAUSKIENĖ. Ne­su jo­kios par­ti­jos na­rė, ne­bu­vau par­ti­jos na­rė ir ne­tu­riu jo­kių ry­šių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. J. Ud­ris.

J. UDRIS. Aš tur­būt vie­nin­te­lis 2004 me­tais bu­vau tei­sės kon­sul­tan­tas, pas­kui Dar­bo par­ti­jos na­rys, ta­čiau į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją 2005 me­tais bu­vau de­le­guo­tas jau tei­sin­gu­mo mi­nist­ro ir su jo­kio­mis po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis nuo 2005 me­tų va­sa­rio mė­ne­sio jo­kių są­sa­jų ne­be­tu­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į ger­bia­mo­jo J. Raz­mos klau­si­mą.

Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

L. MATJOŠAITYTĖ. Dar gal­būt, jei­gu lei­si­te…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, pir­mi­nin­kės ne­pa­klau­sė­me.

L. MATJOŠAITYTĖ. …ir­gi pa­si­sa­ky­siu. Su­tau­pė ko­le­gos lai­ko, man dau­giau teks pa­si­sa­ky­ti. 2012 me­tais, kuo­met bu­vau pa­skir­ta Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­re, bu­vau pa­skir­ta Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos, ne ko­kios nors vie­nos, ant­ros, tre­čios par­ti­jos, tik­rai jo­kio nu­si­sta­ty­mo nei prieš vie­ną par­ti­ją ne­tu­riu, ta­čiau ne­bu­vau ir ne­su jo­kios po­li­ti­nės par­ti­jos na­rė.

Kal­bant apie ko­kias nors ki­tas są­sa­jas, ir­gi jo­kių są­sa­jų ne­tu­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau už­duo­ti klau­si­mą ger­bia­ma­jai kan­di­da­tei į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kes. At­leis­ki­te, bet jū­sų pri­sis­ta­ty­mas bu­vo kiek de­kla­ra­ty­vus ir toks biu­ro­kratiškas: to­bu­lin­si­me, ge­rin­si­me. Aš la­bai no­rė­čiau šiek tiek de­ta­lių pa­klaus­ti. Jūs ci­ta­vo­te Aust­ra­li­jos moks­li­nin­kų iš­va­das, kon­kre­čiai Sid­nė­jaus uni­ver­si­te­to, jūs tur­būt esa­te su­si­pa­ži­nu­si su Aust­ra­li­jo­je vei­kian­čia tvar­ka, kur rin­kė­jų da­ly­va­vi­mas yra be­veik 95 %, ten yra dėl pri­va­lo­mo da­ly­va­vi­mo.

L. MATJOŠAITYTĖ. Taip.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Jū­sų pirm­ta­kas, sto­vė­jęs čia, tri­bū­no­je, prieš ge­rą mė­ne­sį sa­kė, kad nė­ra VRK kom­pe­ten­ci­ja di­din­ti rin­kė­jų ak­ty­vu­mą, tai ne­bu­vo ir ne­ma­to to di­de­lių ga­li­my­bių. Aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ko­kias kon­kre­čias prie­mo­nes ma­ty­tu­mė­te, ku­rios ga­lė­tų pa­di­din­ti rin­kė­jų ak­ty­vu­mą Lie­tu­vo­je?

L. MATJOŠAITYTĖ. La­bai ačiū. Ge­ras klau­si­mas ir iš tik­rų­jų, ma­nau, šian­dien ak­tu­a­lus, nes, pa­vyz­džiui, Aust­ra­li­jo­je ir Bel­gi­jo­je yra pri­va­lo­mas bal­sa­vi­mas ir tai di­di­na rin­kė­jų ak­ty­vu­mą. Tų vals­ty­bių rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kia apie 90 %.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tik­rai tu­ri ga­li­my­bes bent jau dė­ti pa­stan­gas siek­da­ma di­des­nio rin­kė­jų ak­ty­vu­mo – tai di­des­nis švie­ti­mas, in­for­ma­vi­mas apie rin­ki­mus, apie vyks­tan­čias pro­ce­dū­ras, na, ne­ži­nau, ska­ti­ni­mas pa­si­nau­do­ti sa­vo pi­lie­ti­nė­mis tei­sė­mis. Vėl­gi tai yra ak­tu­a­lu ne tik Lie­tu­vo­je, tai yra ak­tu­a­lu ir už­sie­ny­je bal­suo­jan­tiems pi­lie­čiams, nes klau­si­mas, ar vi­sus už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius pi­lie­čius, ku­rių yra apie 300 tūkst. iš­vy­ku­sių, pa­sie­kia ta in­for­ma­ci­ja apie rin­ki­mus ir pa­sie­kia ko­ky­biš­ka, ir jie ga­li pa­si­nau­do­ti šia rin­ki­mų tei­se. Mes ma­to­me, bal­suo­ti rin­ki­muo­se re­gist­ruo­ja­si kiek dau­giau nei 19 tūkst., per pas­ku­ti­nius rin­ki­mus bu­vo be­veik 19 tūkst. 400 rin­kė­jų. Iš jų kiek dau­giau nei 16 tūkst. šia tei­se pa­si­nau­do­jo. Ir už­sie­nie­čių pro­ble­ma yra ak­tu­a­li.

Da­bar ko­kie yra ak­ty­vu­mo ska­ti­ni­mo bū­dai. Pa­sau­ly­je nau­do­ja­ma daug ir įvai­rių bū­dų: ir pri­va­lo­mas bal­sa­vi­mas, ir bal­sa­vi­mo am­žiaus su­ma­ži­ni­mas. Mums tur­būt rei­kė­tų Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo ir taip to­liau, ir ne taip leng­vai įgy­ven­di­na­ma. Prieš­ta­rin­gų čia bū­tų po­zi­ci­jų tuo klau­si­mu. Vėl­gi in­for­ma­vi­mas, vie­šu­mas…

PIRMININKĖ. At­sa­ky­ti dvi mi­nu­tės.

L. MATJOŠAITYTĖ. (Aš tuoj bai­giu.) Iš tik­rų­jų yra dau­gy­bė prie­mo­nių, yra so­cia­li­niai tin­klai, yra įvai­rios ak­ci­jos. Tuo la­biau ga­li­me pa­si­žiū­rė­ti, 2015 me­tais Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja bu­vo pa­si­tel­ku­si to­kias prie­mo­nes kaip ži­no­mi žmo­nės ir ska­ti­no pir­mą kar­tą jau­ni­mą bal­suo­ti su tais žmo­nė­mis. Tai­gi yra prie­mo­nių, yra ga­li­my­bių, jas rei­kia iš­nau­do­ti ir siek­ti, kad rin­kė­ją pa­siek­tų ta in­for­ma­ci­ja ir kad jis pa­si­nau­do­tų rin­ki­mų tei­se ir ak­ty­viau da­ly­vau­tų rin­ki­muo­se. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. At­sa­ky­ti – dvi mi­nu­tės, pa­si­sten­ki­me su­spė­ti. Re­pli­ka.

G. KIRKILAS (LSDPF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ar dėl ve­di­mo tvar­kos? G. Kir­ki­las.

G. KIRKILAS (LSDPF). Taip, tik­rai, pir­mi­nin­ke. Aš la­bai iš­si­gan­dau. Čia vi­si kan­di­da­tai į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją taip kra­to­si po­li­ti­nių par­ti­jų, tai gal jau Lie­tu­vo­je tos par­ti­jos už­draus­tos, gal aš ką nors pra­lei­dau? Kaž­kaip net bau­gu pa­si­da­rė. Teks va­do­vau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų var­žy­tu­vėms, o vi­si taip iš­si­gan­dę kra­to­si tos na­rys­tės.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų re­pli­ką. Klau­sia A. Anu­šaus­kas ir sa­vo klau­si­mą už­duo­da, įvar­din­da­mas kam.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Kan­di­da­te į pir­mi­nin­kes, aš apie par­ti­jas ne­klau­siu, aš klau­siu apie jū­sų dar­bus, ku­riuos jūs de­kla­ra­vo­te. Jūs de­kla­ra­vo­te, kad dir­bo­te Vai­do Ba­ra­kaus­ko įmo­nė­se, ir ne vie­no­je, o kar­tais net kaip vie­nin­te­lė dar­buo­to­ja. V. Ba­ra­kaus­kas, kaip ži­no­me, su­si­jęs su ke­liais epi­zo­dais, ku­rie bu­vo STT ty­ri­mo ob­jek­tas, tai yra „Lie­tu­vos avia­li­ni­jų“ pri­va­ti­za­vi­mo ir su­nai­ki­ni­mo epi­zo­das, ki­tas bu­vo su au­to­ma­ti­zuo­tų švie­so­fo­rų val­dy­mo sis­te­mos die­gi­mu Vil­niu­je. Taip, tai bu­vo iki jū­sų dar­bo to­se įmo­nė­se, bet tuo­met, kai dir­bo­te jo įmo­nė­se, bu­vo at­lik­tos kra­tos 2013 me­tais „Fly­LAL-Lie­tu­vos avia­li­ni­jos“…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …ak­ci­nin­kų na­muo­se. Aš no­riu tie­siog pa­klaus­ti. Ar jūs, kaip dir­ban­ti tei­si­nin­kė, ne­bu­vo­te su­si­ju­si su tais ty­ri­mais, ku­rie bu­vo at­lie­ka­mi? Gal­būt ra­šė­te skun­dus, ko­kias nors tei­si­nin­ko kon­sul­ta­ci­jas tei­kė­te sa­vo bo­sui, ku­riuo jis bu­vo dve­jus me­tus?

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ger­bia­ma­sis ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Jau pa­klau­siau.

PIRMININKĖ. Jau pa­klau­sė­te. Dė­ko­ju.

L. MATJOŠAITYTĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Ma­nau, dau­ge­liui jis ak­tu­a­lus, jei­gu iš­kė­lė­te šį klau­si­mą, į jį rei­kė­tų at­sa­ky­ti. Iš tik­rų­jų jo­kių skun­dų, jo­kių pra­ne­ši­mų, raš­tų ne­ra­šiau, to­se by­lo­se ne­da­ly­va­vau. Tie vi­si pro­ce­sai bu­vo jau ge­ro­kai iki ma­no dar­bo to­se įmo­nė­se. At­kreip­čiau dė­me­sį į tai, kad toms įmo­nėms va­do­va­vo vi­siš­kai ki­ti žmo­nės ir jo­kio tie­sio­gi­nio dar­bo su po­nu V. Ba­ra­kaus­ku ne­bu­vo. Tiek ir ŽVC, ir vi­sos ki­tos nu­ro­dy­tos ma­no gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Pa­lio­nis. Ma­nau, kad, ko­le­gos, dar bus ga­li­my­bė ir frak­ci­jo­se pa­klau­si­nė­ti. A. Pa­lio­nis. Kol pa­klaus A. Pa­lio­nis, V. Rin­ke­vi­čius – dėl ve­di­mo tvar­kos.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. No­rė­čiau, kad pre­ten­den­tė tru­pu­tį gar­siau kal­bė­tų ir ne­žiū­rė­tų tik į vie­ną pu­sę…

PIRMININKĖ. Pa­pra­šy­si­me.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). …ka­dan­gi čia yra įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų – ir kai­rė, ir de­ši­nė, ir cen­tras, ne tik į de­ši­nę.

PIRMININKĖ. Ačiū, Vik­to­rai. A. Pa­lio­nis, at­si­pra­šo­me.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau kan­di­da­tės į pir­mi­nin­kus pa­klaus­ti. Pri­sis­ta­ty­da­ma jūs mi­nė­jo­te, kad siek­si­te ir ko­mi­si­jos skaid­ru­mo, skaid­ru­mo ko­mi­si­jos dar­be. Pa­žiū­rė­jus į kan­di­da­tus, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos siū­ly­mu yra tei­kia­mas V. Se­meš­ka, ku­ris šian­dien yra Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. Ar jūs ma­no­te, kad tai yra su­de­ri­na­ma su VRK dar­bu, ar jūs pra­šy­si­te, kad jis to man­da­to at­si­sa­ky­tų? Ačiū.

L. MATJOŠAITYTĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų mes prak­ti­ko­je esa­me tu­rė­ję ir anks­čiau to­kių at­ve­jų, kai ko­mi­si­jo­je bu­vo ta­ry­bos na­rių. Šiuo as­pek­tu tik­rai jo pa­rei­gos yra su­de­ri­na­mos. Jei­gu ky­la klau­si­mų dėl Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­to, tai jie yra gal kiek ki­to­kie, bet ar jo ei­na­mos pa­rei­gos su­de­ri­na­mos su ko­mi­si­jos na­rio, tai taip.

A. PALIONIS (LSDPF). Aš klau­siau apie skaid­ru­mą.

L. MATJOŠAITYTĖ. Apie skaid­ru­mą – ne vie­nas ko­mi­si­jos na­rys pri­ima spren­di­mus. Yra daug ki­tų ko­mi­si­jos na­rių, tik­rai ne­lei­si­me pri­im­ti ko­kio nors ne­tei­sė­to, tei­sės ak­tams prieš­ta­rau­jan­čio spren­di­mo. Ko­mi­si­jos na­riai ir par­ti­niai tai už­tik­ri­na, yra par­ti­nių na­rių kon­tro­lė, taip pat ne­par­ti­nių na­rių kon­tro­lė.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Tuo­met, kai bu­vo tei­kia­mas įsta­ty­mas, la­bai bu­vo no­ri­ma de­po­li­ti­zuo­ti Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją. Aš džiau­giuo­si, kad to ne­įvy­ko, nes vis tiek run­gia­si po­li­ti­nės par­ti­jos, net­gi pas­ku­ti­nia­me me­ti­nia­me pra­ne­ši­me Pre­zi­den­tė aiš­kiai pa­sa­kė, kad mū­sų po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je kaip tik trūks­ta nor­ma­lių po­li­ti­nių par­ti­jų ir jas rei­kia stip­rin­ti, o ne sil­pnin­ti. Ma­no klau­si­mas su­si­jęs su po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vų da­ly­va­vi­mu Rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je. Tai duo­da pliu­sų ar duo­da mi­nu­sų? Ir kas ten dau­giau dir­ba? Mes gir­dė­jo­me la­bai skir­tin­gų nuo­mo­nių, kai svars­tė­me ši­tą klau­si­mą. Ir jū­sų dar­buo­to­jų, ir vie­šo­jo­je erd­vė­je apie tai daug bu­vo kal­bė­ta. La­bai ačiū.

L. MATJOŠAITYTĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Pa­si­steng­siu kal­bė­ti, kad vi­si gir­dė­tų. Iš tik­rų­jų ge­ras ir ak­tu­a­lus klau­si­mas. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja yra su­da­ro­ma ir iš po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vų, ir iš ne­po­li­ti­nių par­ti­jų, ne­par­ti­nių as­me­nų. Kiek ga­liu iš sa­vo prak­ti­kos pa­sa­ky­ti, kad dir­ba tiek ir po­li­ti­nių par­ti­jų de­le­guo­ti at­sto­vai, ka­dan­gi jie yra su­in­te­re­suo­ti ži­no­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos ir pa­dė­ti, pri­si­dė­ti, ta­čiau yra ir ne­par­ti­nių as­me­nų, ku­riems pa­ve­da­mi įvai­rių skun­dų ty­ri­mai ir t. t. Vėl­gi, ga­li­ma sa­ky­ti, dir­ba ir tie, ir tie, tie­siog šiuo at­ve­ju dir­ba tas, kas no­ri.

Kal­bant apie tai, ar ko­mi­si­ja tu­rė­tų bū­ti de­po­li­ti­zuo­ta, ar tie par­ti­jos na­riai pa­de­da dirb­ti ko­mi­si­jai, ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, ko­mi­si­ją su­da­rant eks­per­ti­niu pa­grin­du, ne miš­riu pa­grin­du, kaip yra da­bar, ko­mi­si­jos na­riai bū­tų ski­ria­mi neat­si­žvel­giant į par­ti­nę pri­klau­so­my­bę, o at­si­žvel­giant į tu­ri­mas ži­nias, pa­tir­tį, gal­būt tai duo­tų skaid­ru­mo. Ži­no­ma, tas miš­rus mo­de­lis yra su­da­ry­tas to­kiu prin­ci­pu, kad par­ti­nius at­sto­vus at­sve­ria ne­par­ti­niai at­sto­vai, taip ri­bo­ja­ma ga­li­my­bė par­ti­niams at­sto­vams su­si­tar­ti ir tai duo­da tam tik­ro skaid­ru­mo, bet vėl­gi kiek­vie­nas mo­de­lis tu­ri ir sa­vų pliu­sų, ir sa­vų mi­nu­sų. Pa­sau­ly­je mes ma­to­me, kad tik­rai tiek ir iš­skir­ti­nai par­ti­niu pa­grin­du vals­ty­bės for­muo­ja sa­vo rin­ki­mų ko­mi­si­jas, tiek ir eks­per­ti­niu pa­grin­du, tiek ir miš­riu. Tai vėl­gi čia yra ap­si­spren­di­mo rei­ka­las, ku­ris mo­de­lis mums yra pri­im­ti­niau­sias.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pre­ten­den­te, mes per kiek­vie­nus rin­ki­mus vis gir­di­me apie ban­dy­mus pa­pirk­ti rin­kė­jus, apie tas va­di­na­mą­sias ka­ru­se­les, kai at­si­ne­ša jau pa­žy­mė­tą biu­le­te­nį ir įde­da į vo­ką, aš tu­riu ome­ny, kad ypač iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu. Kaip jūs ža­da­te su tuo ko­vo­ti, ar ne­bū­tų taip, kad iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas elek­tro­ni­niu bū­du kaip tik už­kirs­tų ke­lią tai ka­ru­se­lei? Ne po­pie­ri­niu, o elek­tro­ni­niu, at­ėjęs į sa­vi­val­dy­bės paš­tą, jis pa­žy­mi ek­ra­ne, kaip bal­suo­ja, ir ta­da ne­bus to, kad at­ėjau su pa­žy­mė­tu biu­le­te­niu ir pa­na­šiai.

L. MATJOŠAITYTĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Tai taip pat ak­tu­a­lus klau­si­mas ir su­si­jęs su dviem da­li­mis, t. y. rin­kė­jų pa­pir­ki­mu ir elek­tro­ni­niu bal­sa­vi­mu. Kal­bė­da­mi apie rink­ė­jų pa­pir­ki­mą, šian­dien mes tu­ri­me Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­nį, nu­ma­tan­tį at­sa­ko­my­bę už truk­dy­mą rin­kė­jams pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­se rink­ti. Bet vėl­gi at­sa­ko­my­bė pa­gal šį straips­nį ky­la tuo­met, jei­gu rin­kė­jui yra su­truk­do­ma pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­se rink­ti, jam at­si­ly­gi­na­ma ir rin­kė­jas bal­suo­ja taip, kaip no­ri pa­pir­kė­jas. Bet jei­gu rin­kė­jas bal­suo­ja ne taip, kaip no­ri pa­pir­kė­jas, o bal­suo­ja, kaip jis yra nu­spren­dęs, to­kiu at­ve­ju Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­nio nuo­sta­tos pa­žei­di­mo nė­ra. Šiuo at­ve­ju no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tu­rė­tų bū­ti pa­keis­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­nio nuo­sta­tos ir nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už sie­kį pa­veik­ti rin­kė­jus, kad, ne­pai­sant to, ar bu­vo pa­keis­ta, ar ne­pa­keis­ta rin­kė­jo va­lia, tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė už ban­dy­mą pa­veik­ti rin­kė­ją.

Kal­bant apie bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, vėl­gi pa­sau­ly­je yra prieš­ta­rin­gų nuo­mo­nių. Mes tu­ri­me Es­ti­jos at­ve­jį, kai jie tei­gia, kad sėk­min­gai tai­ko­mas bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu. Ta­čiau 2013 me­tais Mi­či­ga­no vals­ti­jos moks­li­nin­kai at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su Es­ti­jos bal­sa­vi­mu in­ter­ne­tu, pa­si­ė­mė elek­tro­ni­nį…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš klau­siau apie elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, bal­sa­vi­mo vie­tą…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Ju­liau, aš ma­nau, iš­si­aiš­kin­si­me. Ger­bia­mo­ji pre­ten­den­te, pas­ku­ti­nis klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šo­me žiū­rė­ti į mū­sų pu­sę, ne­pai­sant to, kad ten la­bai no­ri ma­ty­ti jū­sų žvilgs­nį. Ma­no klau­si­mas ir­gi su­si­jęs su elek­tro­ni­niu bal­sa­vi­mu. Įsi­vaiz­duo­ki­me, kad Sei­mas šie­met pri­ima spren­di­mą įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą. Kaip jūs, jau tu­rė­da­ma dar­bo pa­tir­ties Vy­riau­sio­joje rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je, ma­no­te, esant tin­ka­miems fi­nan­si­niams iš­tek­liams 2019 me­tams, ga­li­ma pa­si­reng­ti Eu­ro­par­la­men­to, sa­vi­val­dy­bių, me­rų, pre­zi­den­tų rin­ki­mams ir tu­rė­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą? Kaip jūs ver­ti­na­te, kiek lai­ko nuo po­li­ti­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo rei­kė­tų, no­rint or­ga­ni­zuo­ti per­ėji­mą prie elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo?

L. MATJOŠAITYTĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų yra pa­reng­tas pro­jek­tas dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ir pla­nuo­ja­ma, kad gal­būt tai bus 2019 me­tais, gal­būt in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas. Jei­gu bū­tų pri­im­tas spren­di­mas in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą vis dėl­to įves­ti, ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, rei­kė­tų iš pra­džių iš­tes­tuo­ti ir gal­būt pa­ban­dy­ti už­sie­ny­je bal­suo­jan­tiems as­me­nims ar iš anks­to bal­suo­jan­tiems as­me­nims pa­si­žiū­rė­ti, su ko­kio­mis kliū­ti­mis, pro­ble­momis mes su­si­du­ria­me. Kiek mums to rei­kė­tų, jei­gu in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo sis­te­mos su­kū­ri­mas vėl­gi bū­tų pa­ves­tas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, tai ati­tin­ka­mai mes sa­vo spe­cia­lis­tų ne­tu­ri­me, mums rei­kė­tų skelb­ti vie­šą­jį kon­kur­są ir t. t. Iki 2019 me­tų rin­ki­mų mes dar tu­ri­me šiek tiek lai­ko, ga­li bū­ti, kad ir su­spė­tu­me su ne­di­de­liu re­zer­vu.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja. Mie­lie­ji ko­le­gos, iš­ties pa­gal mū­sų Sta­tu­tą po pri­sta­ty­mo kan­di­da­tū­rą svars­tys jū­sų frak­ci­jos ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ma­nau, tu­rė­si­te pro­gą pa­gal ati­tin­ka­mą gra­fi­ką, ku­rį jau re­gist­ruo­ja­me, vi­si pa­klaus­ti ir su­si­tik­ti su L. Mat­jo­šai­ty­te, V. Vo­bo­le­vi­čiu­mi, A. Ži­lins­kie­ne, D. Bei­no­ra­vi­čiu­mi, S. Mi­se­vi­čie­ne, S. Šal­taus­kie­ne ir J. Ud­riu. Dė­ko­ja­me pre­ten­den­tams ir to­liau jū­sų su­si­ti­ki­mai.

Ma­nau, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. O nu­ma­toma, jei vi­si bū­si­te su­si­ti­kę ir ap­svars­tę, to­liau mū­sų pro­ce­dū­ros tę­sis – svars­ty­mas bir­že­lio 15 die­ną. Ačiū, ger­bia­mo­ji pre­ten­den­te. Po­sė­dį tę­sia­me to­liau. Dė­ko­ju vi­siems. To­liau jū­sų su­si­ti­ki­mai frak­ci­jo­se.

 

13.42 val.

Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo Nr. I-2455 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-833 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-16 klau­si­mą – Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo Nr. I-2455 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-833. Pra­ne­šė­jas – K. Na­vic­kas. Pa­tei­ki­mas.

K. NAVICKAS. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tei­kia Dau­gia­bu­čių pa­ra­mos at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ris iš es­mės la­biau reg­la­men­tuo­tų ir su­ba­lan­suo­tų esa­mą re­no­va­vi­mo pro­gra­mą. Iš tik­rų­jų prieš tai bu­vu­si Vy­riau­sy­bė pa­da­rė ne­ma­žą dar­bą, kad re­no­va­vi­mo pro­gra­ma pra­si­dė­tų, ta­čiau da­bar yra lai­kas bū­tent sta­bi­lu­mo ir siek­ti, kad ši pro­gra­ma bū­tų aiš­kiau reg­la­men­tuo­ja­ma, taip su­da­rant są­ly­gas įsi­trauk­ti ir pri­va­tiems fi­nan­si­niams ar­ba pri­va­tiems rin­kos žai­dė­jams.

Es­mi­niai da­ly­kai, es­mi­niai pa­kei­ti­mai, ku­rie siū­lo­mi šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu, tai yra pen­ke­rius me­tus kom­pen­suo­ti iš­lai­das, jei­gu pa­lū­ka­nų nor­ma vir­ši­ja 3 %, 100 % pa­deng­ti vi­sas va­di­na­mą­sias minkš­tą­sias da­lis, tai, va­di­na­si, pro­jek­to pa­ren­gi­mo, pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros dar­bus, 30 % in­ves­ti­ci­jų ten­ka ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čioms prie­mo­nėms pa­deng­ti, 100 % ap­mo­kė­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams pa­gal Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės paramos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mą, na ir pa­pil­do­mai mes siū­lo­me įtrau­k­ti 10 % pa­ra­mą, kai įgy­ven­di­nant pro­jek­tą įren­gia­mas at­ski­ras ši­lu­mos punk­tas ar per­tvar­ko­ma šil­dy­mo sis­te­ma, kar­tu įdie­giant ap­skai­tos prie­tai­sus.

Iš es­mės šios pro­por­ci­jos ar šis in­stru­men­tas yra pa­siū­ly­tas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai at­li­kus da­bar ga­lio­jan­čios Dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo pro­gra­mos au­di­tą. Tas pas­ku­ti­nis punk­tas dėl 10 % pa­ra­mos ši­lu­mos punk­tams yra avan­su, nes mes ti­ki­mės, kad eu­ro­pi­nės pa­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­piu ga­li at­si­ras­ti li­ku­čių, ta­da bū­tų la­bai ge­rai, kad įsta­ty­mas to­kią ga­li­my­bę nu­ma­ty­tų ir bū­tų ga­li­ma skir­ti tuos pi­ni­gus, jei­gu to­kių pi­ni­gų at­si­ras­tų. Tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja siū­lo ir pra­šo Sei­mo šią įsta­ty­mo pa­tai­są svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, nes dėl to, kad mes no­ri­me ru­de­nį jau skelb­ti, tai su­da­ry­tų są­ly­gas mums skelb­ti ru­de­nį šau­ki­mus pa­gal aiš­kiau reg­la­men­tuo­ja­mą tvar­ką. Ti­ki­mės, kad tai pa­da­rys ko­ky­bi­nį dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo pro­gra­mos po­ky­tį. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. A. Bau­ra klau­sia pir­ma­sis. A. Bau­ros ne­ma­tau… Yra. Pra­šom.

A. BAURA (LVŽSF). Esu, esu. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš la­bai džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau su­lau­kė­me šio tei­sės ak­to pro­jek­to Sei­me. Ka­dan­gi į ma­no klau­si­mą, ku­rį no­rė­jau pa­klaus­ti, jūs at­sa­kė­te, aš tie­siog džiau­giuo­si ir pri­ta­riu tam Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui, kad tai bū­tų da­ro­ma sku­bos tvar­ka.

PIRMININKĖ. Nė­ra klau­si­mo. J. Baub­lys. Jei­gu ne­vei­kia jū­sų mik­ro­fo­nas, orien­tuo­ki­mės grei­tai, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną jūs tu­ri­te ga­li­my­bę pa­klaus­ti.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ge­ras pro­jek­tas, ta­čiau, ger­bia­mas mi­nist­re, pro­jek­tu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čių jų nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mo, mo­der­ni­za­vi­mo iš­lai­dų, ap­mo­kant kiek­vie­no mė­ne­sio kre­di­to ir pa­lū­ka­nų įmo­kas. Šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dy­bėms, kaip ir ki­tiems bu­tų sa­vi­nin­kams, bū­tų tei­kia­ma vie­no­da vals­ty­bės pa­ra­ma. Tai bū­tų di­de­lė naš­ta ma­žoms sa­vi­val­dy­bėms, nes jų so­cia­li­nis būs­tas yra nuo­mo­ja­mas už ne­di­de­lius nu­om­pi­ni­gius ir sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka ma­žus mo­kes­čius už tai. Tai­gi ne­pa­jėg­tų re­no­vuo­ti, o jei­gu skir­tų tas lė­šas re­no­va­vi­mui, tai ne­ga­lė­tų net mi­ni­ma­liai pa­re­mon­tuo­ti tų būs­tų. Ką ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti? Ačiū.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš no­riu pa­brėž­ti vie­ną da­ly­ką, kad įsta­ty­mo es­mė ir ap­skri­tai dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo es­mė yra ta, kad mes sie­kia­me efek­ty­viai ir kuo efek­ty­ves­nė­mis są­nau­do­mis pa­siek­ti ener­gi­jos efek­ty­vu­mo ro­dik­lius. Vi­si ki­ti so­cia­li­niai da­ly­kai yra an­t­ra­ei­liai. Taip, jie yra svar­būs, bet aš no­riu pa­brėž­ti, kad ši­to įsta­ty­mo ir pa­kei­ti­mo es­mė yra su­si­kon­cen­truo­ti į ener­gi­jos su­tau­py­mo re­zul­ta­tus. Dėl to toks mū­sų siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Ši­mo­ny­tė. Dė­ko­ju.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ne­ži­nau, ar čia yra la­bai kuo džiaug­tis, nes tai, ką aš ma­tau, tai ma­tau, kad pa­ra­ma pro­jek­tams iš tik­rų­jų yra ma­ži­na­ma. Bet no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl Vy­riau­sy­bė tei­kia nau­ją re­dak­ci­ją ir pra­šo ypa­tin­gos sku­bos? Jei­gu yra ko­kie nors ke­li rei­ka­lin­gi pa­kei­ti­mai, ku­riuos ga­lė­tų Sei­mo na­riai grei­tai pa­ma­ty­ti ir įver­tin­ti, tai jū­sų pra­šy­mas bū­tų la­biau pa­grįs­tas, ne­gu pa­teik­ti nau­ją re­dak­ci­ją be ly­gi­na­mo­jo va­rian­to ir pa­pra­šy­ti ypa­tin­gos sku­bos.

K. NAVICKAS. Į pir­mą da­lį at­sa­ky­siu, in­ten­sy­vu­mas yra ne­ma­ži­na­mas, ir da­bar yra 30 %. Aš no­riu pa­brėž­ti, ko­dėl įsta­ty­mas yra svar­bus. Nes tas in­ten­sy­vu­mas ir sky­ri­mo są­ly­gos la­bai svy­ra­vo pa­si­kei­tus… Iš tik­rų­jų fi­nan­si­niai ins­ti­tu­tai, ban­kai šiuo at­ve­ju yra ne­su­in­te­re­suo­ti, kai yra toks ne­sta­bi­lus re­gu­lia­vi­mas, to­dėl tas įsta­ty­mas ir rei­ka­lin­gas.

O dėl ko sku­bos tvar­ka? Aš tie­siog tu­riu pa­kar­to­ti. Dėl to, kad, at­si­ra­dus pa­tai­soms, mes no­ri­me pa­leis­ti jau su­ba­lan­suo­tą pro­gra­mą ru­de­ni­niam šau­ki­mui, nes re­no­va­ci­jos dar­bai yra vyk­do­mi šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Čia tie­siog dėl…

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš jau per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą klau­siau, ten bu­vo tam tik­rų su­tri­ki­mų fi­nan­suo­jant tuos pro­jek­tus. Iš tik­rų­jų no­rė­tų­si ži­no­ti, ko­kia si­tu­a­ci­ja da­bar, ir no­rė­tų­si su­ži­no­ti, ko­kios vis dėl­to ko­fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės at­ei­ty­je? Čia mes da­bar įsi­ra­šė­me tuos 30 %. Iš tik­rų­jų ko­kiais fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niais ren­gia­tės už­tik­rin­ti? Nes iš es­mės Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma kaip ir nė­ra pa­sto­vi. Iš tik­rų­jų ar pa­si­ren­gę šią da­lį fi­nan­suo­ti tik iš vals­ty­bės biu­dže­to? Ačiū.

K. NAVICKAS. Jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te. Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos mes ne­ga­li­me fi­nan­suo­ti pri­va­taus tur­to ge­ri­ni­mo, to ne­lei­džia tai­syk­lės. Taip, mes esa­me pa­si­ren­gę iš įvai­rių biu­dže­to asig­na­vi­mų ar pro­gra­mų, tai yra su­de­rin­ta su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Iš es­mės kas yra ne iki ga­lo dar su­de­rė­ta, vėl­gi no­riu pa­brėž­ti, kad tai yra ne įsta­ty­mo da­lis, tai yra kuo kom­pen­suo­ti, ko­kio­mis ki­to­mis prie­mo­nė­mis, ku­rias, pa­na­šu, kad ga­li­ma kom­pen­suo­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos. Tai tie­siog mes da­bar to­je sta­di­jo­je, bet esa­me pa­si­ren­gę vi­siš­kai pa­deng­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tai šian­dien yra pa­grin­di­nė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos są­ly­ga, kad ne­bū­tų šau­kia­mi kon­kur­sai be re­a­lių pi­ni­gų, kaip bu­vo iki šiol. Čia yra vie­nas įsi­pa­rei­go­ja­mas, ku­ris le­mia taip pat, bet tu­riu grįž­ti, kad tai nė­ra įsta­ty­mo ob­jek­tas, de­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si V. Rin­ke­vi­čius.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai la­bai svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va, kaip ir dau­ge­lis ki­tų, ku­rias jūs čia pri­sta­to­te. Aš gal iš sa­vo dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je pa­tir­ties no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad sku­ba nė­ra dar­bo ko­ky­bės žen­klas, o grei­čiau ne­ko­ky­bės, nes, ma­tyt, ne­su­spė­ja­te ko nors pa­da­ry­ti lai­ku. Iš tie­sų sun­ku taip grei­tai įsi­gi­lin­ti ir pa­teik­ti pa­sta­bas ir pa­tai­sas, bet vis tiek no­rė­tų­si bent jau čia apie tai da­bar pa­si­kal­bė­ti.

Vie­nas iš ma­no klau­si­mų – bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti, kiek šiuo me­tu yra pro­jek­tų, ku­rie ne­ga­vo vals­ty­bės pa­ra­mos, lau­kia ir ku­riuos jūs ma­ty­tu­mė­te kaip to­kius, ku­riuos bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti ga­na grei­tai?

K. NAVICKAS. Ne­at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mo ant­rą­ją da­lį, nes tie­siog ne­tu­riu tų duo­me­nų. At­sa­ky­siu raš­tu, kas yra nu­ma­ty­ta.

O dėl prie­kaiš­tų, tai aš no­riu pa­si­tei­sin­ti ir pa­aiš­kin­ti, kad tas lau­ki­mas – mes lau­kė­me au­di­to. Mes pra­dė­jo­me dirb­ti ir pa­da­rė­me au­di­tą, re­no­va­ci­jos pro­gra­mos (…) re­zul­ta­tus ir at­si­žvelg­da­mi į tai tei­kia­me pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­kui. Ger­bia­mas mi­nist­re, dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­vi­mas, aiš­ku, la­bai rei­ka­lin­gas dar­bas, bet jis bran­giai kai­nuo­ja, rei­ka­lau­ja daug lė­šų ir lai­ko.

Yra dar vie­nas bū­das re­no­vuo­ti tik šil­dy­mo sis­te­mas. Moks­li­nin­kų yra ap­skai­čiuo­ta, kad tai ir­gi duo­da la­bai di­de­lį efek­tą. Jei­gu žiū­rė­tu­me į grą­žą, tai šil­dy­mo sis­te­mų re­no­va­vi­mas duo­da ke­lis kar­tus di­des­nę grą­žą ne­gu pa­ties dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­vi­mas, aiš­ku, kar­tu reno­vuo­jant ir šil­dy­mo sis­te­mą. Ar, jū­sų nuo­mo­ne, ne­rei­kė­tų įtrauk­ti į pa­ra­mą ne tik pa­čių pa­sta­tų re­no­va­vi­mą, bet tik šil­dy­mo sis­te­mos? Na­mas ga­lė­tų pa­si­da­ry­ti šil­dy­mo sis­te­mos re­no­va­ci­ją, su­tau­py­tų daug lė­šų, grei­tai tai at­lik­tų ir vals­ty­bė­je kur kas grei­čiau iš­spręs­tu­me tą pro­ble­mą. O po to ga­lė­tu­me tęs­ti re­no­va­ci­ją, nes kol vi­sus na­mus re­no­vuo­si­me, tai truks ke­lias­de­šimt me­tų.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš no­riu pri­min­ti, kad to­kia pro­gra­ma yra bu­vu­si, kai tik pra­si­dė­jo re­no­va­vi­mo pro­gra­ma. Da­lis bu­vo skir­ta tik ši­lu­mos maz­gų ar ši­lu­mo­kai­čių re­no­va­vi­mui, ta­čiau tai ne­bu­vo pa­trauk­li gy­ven­to­jams for­ma. To­dėl bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, kad rei­kia kom­plek­si­nės re­no­va­ci­jos dėl pa­trauk­lu­mo. At­sa­kiau į jū­sų pir­mą­ją klau­si­mo da­lį.

An­tra da­lis. Šian­dien ši­lu­mos sis­te­mų re­no­va­vi­mas yra kom­pen­suo­ja­mas ir siū­lo­ma, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­ma 30 %. Pa­pil­do­mai, kaip iš­ori­niai ši­lu­mos tin­klai, ku­rie daž­niau­siai yra mies­tuo­se ir jų ne­la­bai daug yra, va­di­na­mos boi­le­ri­nės, jei­gu jos yra per­ke­lia­mos į pa­sta­tą ir pa­sta­te įren­gia­mas ši­lu­mos maz­gas, kas iš tie­sų duo­da dar ge­res­nį ener­gi­jos efek­ty­vu­mo ro­dik­lį, to­kiais at­ve­jais įsta­ty­mu mes siū­lo­me pa­pil­do­mai 10 % to­kiems pro­jek­tams, kad pa­ska­tin­tu­me ši­tos da­lies efek­ty­vu­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į V. Rin­ke­vi­čiaus prieš tai bu­vu­sį klau­si­mą. Ben­drau­jant Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai su jū­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais, jie mus ti­ki­no, kad ir da­bar re­no­va­ci­ja yra taip pat vi­di­nių sis­te­mų pa­kei­ti­mas ar re­no­va­ci­ja.

K. NAVICKAS. Aš tą ir pa­sa­kiau.

V. PODERYS (LVŽSF). Kas yra da­bar? Kai kal­bi su prak­ti­kais, sa­ko, taip, taip, taip, bet val­s­ty­bė ne­re­mia to­kios re­no­va­ci­jos. O dar ki­ti prak­ti­kai ir moks­li­nin­kai sa­ko, toks vi­di­nis sis­te­mų per­tvar­ky­mas yra efek­ty­viau­sias pi­ni­gų in­ves­ti­ci­jos pras­me, nes vie­nai su­tau­py­tai ki­lo­vat­va­lan­dei tai yra pi­giau­sia. Ar pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą tik­rai prak­tiš­kai bus ga­li­ma tik vi­di­nes sis­te­mas re­no­vuo­ti, jas keis­ti ir mo­der­nin­ti, da­ry­ti jas iš­min­tin­gas ir gau­ti už tai pa­ra­mą ne­šil­ti­nant sie­nų ir dar ko nors ne­da­rant?

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te.

V. PODERYS (LVŽSF). Ar bus gy­ven­to­jams pa­siū­ly­ta vi­sa pa­le­tė įvai­rių pro­jek­tų, įvai­rios ap­im­ties, nes tuos na­mus šil­tin­ti yra di­de­lė ei­lė. Tai gal kai ku­riems, ku­rie yra ei­lės ga­le, ma­žos ap­im­ties ir pi­gias tas re­no­va­ci­jas pa­siū­ly­ti – vi­di­nių sis­te­mų at­nau­ji­ni­mą? Dė­kui.

K. NAVICKAS. Ma­to­te, ir da­bar vi­di­nės sis­te­mos re­no­va­ci­ja yra da­lis, yra kom­pen­suo­ja­ma, į ben­drą są­ma­tą yra įtrau­kia­ma, tai 30 %.

Dėl ei­lės. Aš tu­riu pa­kar­to­ti dėl pri­ori­te­tų. Kaip at­rin­ki­mo kri­te­ri­jų mes no­ri­me siū­ly­ti ener­gi­jos ne­efek­ty­vu­mą. Iš es­mės ne­efek­ty­vius na­mus re­no­vuo­ti pir­miau­sia, sie­kiant di­des­nio ener­gi­jos su­tau­py­mo ir ap­lin­kos ko­ky­bės, di­des­nės nau­dos, pri­dė­ti­nės ver­tės.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te per jums skir­tą lai­ką į pa­teik­tus klau­si­mus.

Pir­ma­sis nuo­mo­nę už no­ri iš­sa­ky­ti V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad įsta­ty­mas yra tik­rai pui­kus, tik­rai iš­ple­čia daug ga­li­my­bių, ta re­no­va­ci­jos są­vo­ka yra iš­plės­ta, kaip su­pran­tu. Tur­būt ko­mi­te­tuo­se mes vis tiek gau­si­me iš mi­nist­ro at­sa­ky­mą, kas prak­tiš­kai yra re­no­va­ci­ja, ar ga­li bū­ti da­li­nė re­no­va­ci­ja, ko­kie re­no­va­ci­jos bū­dai. Bet iš es­mės pra­šau bal­suo­ti už, pa­lai­ky­ti ir duo­ti ei­gą, o ko­mi­te­tuo­se tai­ky­mo prak­ti­ką iš­si­aiš­kin­si­me. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ma­no nuo­mo­nė prieš, nes ne­iš­gir­dau nau­jo pa­siū­ly­mo, ku­ris ga­lė­tų bū­ti. Mes šiuo me­tu re­no­vuo­ja­me se­nus na­mus, už­de­da­me šil­tus kai­li­nius ir ne­pa­gal­vo­ja­me, kad tų na­mų ga­ran­ti­ja yra la­bai ri­bo­ta. Dirb­ti­nai ar ne­dirb­ti­nai ji šiek tiek yra pra­tę­sia­ma, anks­čiau bu­vo 25 me­tai, da­bar 50 me­tų, bet ma­to­me, kad kai ku­rie jų vos sto­vi, ypač tie, ku­rie sta­ty­ti apie 1960 me­tus, va­di­na­mais Chruš­čio­vo me­tais, tie na­mai iš es­mės yra su­si­dė­vė­ję. Tai gal ga­lė­jo bū­ti toks ban­do­ma­sis pro­jek­tas, kad 30 % tų ski­ria­mų lė­šų bū­tų skir­ta vi­siš­kai nau­jo na­mo to­je vie­to­je sta­ty­bai ir gal­būt at­si­ras­tų sa­vi­nin­kų, ku­rie no­rė­tų tuo­se pro­jek­tuo­se da­ly­vau­ti. Bū­tų su­teik­ta mies­tų gy­ven­to­jams, re­no­vuo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams pla­tes­nio pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pra­šo­me bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-833.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų komi­te­tas.

Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. Siū­lo­ma svars­ty­ti ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je bir­že­lio 15 die­ną, ket­vir­ta­die­nį.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me re­gist­ruo­tis ir da­bar bai­gia­me mū­sų po­sė­dį.

A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi yra du ko­mi­te­tai, pa­pil­do­mas ir pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, juo la­biau kad ry­toj yra bir­že­lio 14 die­na, tai gal mes ga­li­me nu­kel­ti į ki­tos sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį? Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas tik­rai tu­rės ką pa­svars­ty­ti. Aš ne­spė­jau pa­klaus­ti.

PIRMININKĖ. Kaip su­spė­si­te, ko­le­gos. Iš tik­rų­jų ma­nau, kad ne­bus di­de­lė tra­ge­di­ja, jei­gu mes tai pa­da­ry­si­me ir ki­tą sa­vai­tę.

A. PALIONIS (LSDPF). Nes mums jo­kio skir­tu­mo nė­ra, ar šį ket­vir­ta­die­nį, ar ki­tą ket­virtadie­nį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų pa­siū­ly­mą. O da­bar re­gist­ruo­ja­mės. No­riu pa­skelb­ti, kad ki­ti dar­bo­tvarkės klau­si­mai – į va­ka­ri­nį po­sė­dį.

Už­si­re­gist­ra­vo 56 Sei­mo na­riai.

Pra­dė­si­me 15 va­lan­dą nuo la­bai svar­baus įsta­ty­mo pro­jek­to, to­dėl pra­šau 15 va­lan­dą bū­ti, – Bran­duo­li­nės elek­tri­nės, sta­to­mos Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ko­je, pro­jek­to Nr. XIIIP-835. 15 va­lan­dą pra­dė­si­me šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu.

A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Už­re­gist­ruo­ki­te ir ma­ne, nes kol aš šne­kė­jau, bai­gė­si re­gist­ra­ci­ja.

PIRMININKĖ. A. Pa­lio­nis kal­bė­jo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Jis da­ly­va­vo po­sė­dy­je, la­bai ak­ty­viai dir­bo, kaip ir jūs vi­si.

Iki pa­si­ma­ty­mo va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je! Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.