LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 302

STENOGRAMA

 

2019 m. birželio 25 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 67 Sei­mo na­riai.

Va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės pir­ma­sis klau­si­mas… E. Gent­vi­las – dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. GENTVILAS (LSF). Taip, dėl ve­di­mo tvar­kos no­rė­čiau pa­klaus­ti. Prieš pie­tų per­trau­ką kon­sta­tuo­ta, kad ne­li­ko frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Aš jū­sų, kaip Sta­tu­to ži­no­vų, no­riu pa­klaus­ti, ar tai au­to­ma­tiš­kai reiš­kia, kad J. Imb­ra­sas ne­ten­ka Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­to, o R. Že­mai­tai­tis – Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to? Ar au­to­ma­tiš­kai čia vis­kas vyks­ta, ar rei­kės bal­suo­ti? Kaip čia vis­kas bus? Pa­aiš­kin­ki­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Au­to­ma­tiš­kai Sei­me nie­kas nie­ka­da ne­vyks­ta. Vi­są lai­ką tu­ri bū­ti spren­di­mai, nu­ta­ri­mai ir vi­si ki­ti tei­sės ak­tai nu­ma­ty­ti. Kol kas dar nė­ra ne­te­kę pos­tų.

 

14.02 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3586 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Jums lei­dus, pa­gar­si­nu dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas. Į tri­bū­ną kvie­čiu lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, pra­ne­šė­ją P. Va­liū­ną. Pra­šau.

P. VALIŪNAS (LVŽSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. bir­že­lio 11 d. nu­ta­ri­mu Nr. XIII-2210 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę su­da­ry­mo“ su­da­ry­ta ko­mi­si­ja or­ga­ni­za­vo du po­sė­džius. 2019 m. bir­že­lio 12 d. po­sė­džio me­tu ko­mi­si­ja iš­klau­sė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro R. Stan­ke­vi­čiaus pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir at­sa­ky­mus į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus, taip pat Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­aiš­ki­ni­mus ir at­sa­ky­mus į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus. Ko­mi­si­jai pra­ne­ši­mus raš­tu pa­tei­kė: SIA „Do­zhas“, iš ku­rios P. Gra­žu­lis nuo­mo­jo au­to­mo­bi­lius, UAB „Ju­dex“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė P. Pa­cho­mo­vai­tė, UAB „Ju­dex“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė L. Jaš­čems­kie­nė. P. Gra­žu­lis pa­tei­kė raš­tiš­ką at­si­lie­pi­mą ir pa­pil­do­mus do­ku­men­tus. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras R. Stan­ke­vi­čius, at­sa­ky­da­mas į ko­mi­si­jos pa­klau­si­mą dėl už­da­ra­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos nau­do­ji­mo ko­mi­si­jos iš­va­do­je, nu­ro­dė, kad po­sė­dy­je pro­ku­ro­ro pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja ir at­sa­ky­mai į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus yra iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys ir ga­li bū­ti vie­ši­na­mi, ir pa­nau­do­ja­mi ko­mi­si­jos iš­va­do­je.

Ko­mi­si­ja, 2019 m. bir­že­lio 25 d. po­sė­dy­je iš­klau­siu­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro R. Stan­ke­vi­čiaus ir Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­aiš­ki­ni­mus bei su­si­pa­ži­nu­si su pa­pil­do­mai raš­tu gau­ta Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio in­for­ma­ci­ja bei do­ku­men­tais, da­ro iš­va­dą, kad ty­ri­mo me­tu su­rink­tos me­džia­gos yra pa­kan­ka­ma spren­di­mui pri­im­ti.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E. Pa­ši­lio 2019 m. bir­že­lio 4 d. raš­te „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo su­ti­ki­mo pa­trauk­ti Sei­mo na­rį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ nu­ro­dy­tos ap­lin­ky­bės, taip pat pro­ku­ro­ro R. Stan­ke­vi­čiaus ir Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio pa­aiš­ki­ni­mai ir at­sa­ky­mai į ko­mi­si­jos na­rių klau­si­mus lei­džia ma­ny­ti, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mas dėl su­ti­ki­mo Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę yra pa­grįs­tas.

2019 m. bir­že­lio 25 d. po­sė­dy­je ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą: siū­ly­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui ten­kin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tei­ki­mą dėl su­ti­ki­mo Sei­mo na­rį P. Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 5, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­mo­ji no­ri pa­klaus­ti I. De­gu­tie­nė. Pra­šom.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, aš tie­siog no­riu jū­sų pa­klau­s­ti, ka­dan­gi tik vie­no bal­so skir­tu­mu ko­mi­si­ja pri­ėmė to­kį spren­di­mą, kaip jums at­ro­do, ką mes čia spren­džia­me? Ar mes ieš­ko­me ar­gu­men­tų, kaip ap­kal­tin­ti ar iš­tei­sin­ti ko­le­gą P. Gra­žu­lį, ar mes kaip vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ne­pai­sy­da­mi to, ar jis yra Sei­mo na­rys, ar ei­li­nis pi­lie­tis, su­da­ro­me ga­li­my­bę da­ly­vau­ti teis­mi­nia­me pro­ce­se ir įro­dy­ti sa­vo ne­kal­tu­mą? Kaip jūs ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti?

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Sun­ku ko­men­tuo­ti, nes, ma­to­te, mes ne­at­lie­ka­me iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, o iš gau­tų do­ku­men­tų abe­jo­nių ky­la. Nes, at­ro­do, kaip pro­ku­ro­ras ir kal­bė­jo, pa­tei­kė… dėl su­tar­čių bu­vo klau­si­mų, da­bar tos su­tar­tys at­si­ra­do. Gal dėl to ir ki­lo to­kių abe­jo­nių, nes aš as­me­niš­kai gal bū­čiau ir su­si­lai­kęs, bet to­kios po­zi­ci­jos ne­bu­vo – su­si­lai­ky­ti. Aš ga­liu tik tiek pa­sa­ky­ti. Tik­rai nie­ko ne­sle­pia­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Kaip su­pra­to­me iš pro­ku­ro­ro pra­ne­ši­mo, kai bu­vo pra­ei­tą kar­tą, duo­me­nys pra­dė­ti rink­ti jau prieš ket­ve­rius me­tus. Gal ko­mi­si­jo­je bu­vo klau­si­mas, kodėl taip il­gai rei­kė­jo lauk­ti, ir tik da­bar… Ar čia ne­ty­čia su­ta­po – prieš pat LGBT ei­ty­nes klau­si­mas bu­vo iš­kel­tas į vie­šu­mą? Ačiū.

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Gal dau­giau ga­lė­tų pats pro­ku­ro­ras, bet kaip jis mums pa­aiš­ki­no, kad tas ty­ri­mas… su­si­kal­bė­ji­mas su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja vy­ko la­bai il­gai ir at­sa­ky­mai gau­ti tik da­bar, to­dėl ir už­tru­ko ši­tas vi­sas pro­ce­sas, toks su­ta­pi­mas, jo žo­džiais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sta­tu­to 23 straips­nio 6 punk­tu, skel­biu dis­ku­si­ją. Dis­ku­si­jo­je dėl ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo da­ly­vau­ja ty­ri­mo ko­mi­si­jos pra­ne­šė­jas ir Sei­mo na­rys, ku­riam tai yra tai­kin­ti­na. Kvie­čiu P. Gra­žu­lį į tri­bū­ną. Už­teks jums 10 mi­nu­čių?

P. GRAŽULIS (MSNG). Sta­tu­to… di­ri­guo­ju… gal iš­si­tek­siu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ta­da 10 mi­nu­čių.

P. GRAŽULIS (MSNG). La­ba die­na. Dėl lai­ko. Sta­tu­te lai­kas nė­ra nu­ma­ty­tas, aš ma­nau, kad svar­bu at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus. Steng­siuo­si trum­piau, ta­čiau pra­šau – lai­ky­ki­mės Sta­tu­to ir įsta­ty­mo vi­si.

Ger­bia­mie­ji, ne kar­tą kal­bė­jau ži­niask­lai­dai, aiš­ki­nau. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra po­li­ti­nė by­la ir po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas. Šian­dien prieš po­sė­dį ma­ne pa­si­kvie­tė Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­aiš­ki­no, kad aš pats pa­ti­kė­čiau tei­sin­gu­mu ir pa­siū­ly­čiau vi­siems Sei­mo na­riams bal­suo­ti. Aš pri­mi­niau jam vie­ną sa­vo jau­nys­tės įvy­kį, kai so­viet­me­čiu bu­vau tei­sia­mas. Ma­ne taip pat pa­si­kvie­tė ma­ma, ji ver­kė ir pra­šė, kad aš ne­ičiau į so­vie­ti­nį la­ge­rį, bet aš sa­kiau: ma­ma, ne, aš ei­siu į ka­lė­ji­mą už Lie­tu­vą ir ne­tar­nau­siu oku­pa­ci­nė­je ka­riuo­me­nė­je. Vė­liau prieš teis­mą ma­ne pa­si­kvie­tė so­vie­ti­nio sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas, sa­ko, mes ta­ve pa­im­si­me tik sim­bo­liš­kai, teis­mo me­tu pa­sa­kyk, kad gai­lie­si, ir tik­rai mes gal sa­vai­tę ar kiek, tik kaip mo­ky­mams pa­im­si­me, bet tu neik, ne­griauk sau gy­ve­ni­mo. Aš at­si­sa­kiau tą da­ry­ti. Aš bu­vau nu­teis­tas. Ne­il­gas lai­kas, bet jis kai­na­vo daug svei­ka­tos. Nuo­lat bu­vo ki­ša­mas la­pas, kad pa­si­ra­šy­čiau, kad aš gai­liuo­si, kad at­si­sa­kiau tar­nau­ti so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je. Lu­kiš­kių ka­lė­ji­me bu­vau už­da­rytas su žmog­žu­džiais. De­ja, nu­krau­ja­vau ten, bet aš to raš­to ne­pa­si­ra­šiau, bu­vau iš­vež­tas be są­mo­nės.

Ger­bia­mie­ji, se­nat­vė­je man iš­duo­ti sa­ve, sa­vo ver­ty­bes? Nie­ka­da! Ir aš Pir­mi­nin­kui pa­sa­kiau: Pir­mi­nin­ke, aš ne­pa­leng­vin­siu jums nu­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir nu­si­plau­ti ran­kas, jūs teis­ki­te ir ati­duo­ki­te ma­ne į D. Gry­baus­kai­tės tei­sin­gu­mo ran­kas. Tą sa­kau ir šian­dien.

Ar jūs ne­ma­to­te, kad per 10 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų D. Gry­baus­kai­tė su­for­ma­vo sa­vo „tei­sin­gu­mą“. Sta­li­nas tu­rė­jo Be­ri­ją, o D. Gry­baus­kai­tė tu­ri E. Pa­ši­lį. Jūs man at­sa­ky­ki­te, ko­dėl ne­tei­sia­mi kon­ser­va­to­riai? Aš ne­kal­bė­siu apie vi­sus jų grie­kus. Pas­ku­ti­niai nu­si­kal­ti­mai. Vien tik Land­sber­gių šei­mos! Mai­ti­na­mi jie iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“. Pa­žiū­rė­ki­te, dar­že­liui trūks­ta že­mės skly­po – už­tve­ria­ma tvo­ra že­mės skly­po, pa­di­di­na­mas skly­pas. Yra by­la? Nė­ra by­los. Krei­pia­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl to, kad ne­pa­ran­kus įsta­ty­mas pri­va­čių fon­dų. Kon­ser­va­to­riams pa­ren­gė tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ad­vo­ka­tė pri­va­čių fon­dų. A. Land­sber­gie­nė gau­na 11 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų. Kur by­la, po­ne Pa­ši­li? Kur by­la, jūs man at­sa­ky­ki­te?! Kur?! Ko­kią pa­da­rė ža­lą P. Gra­žu­lis? Jūs man pa­sa­ky­ki­te.

Ant­ras da­ly­kas. Pa­žiū­rė­ki­te, skly­pą, ku­rio pus­an­tro mi­li­jo­no ver­tė, per­ka už vie­ną eu­rą. Kur, Pa­ši­li, by­la?! Apie ko­kį jūs čia tei­sin­gu­mą man kal­ba­te?! Jūs man pa­sa­ky­ki­te, po­nai Sei­mo na­riai! Ar jūs ne­ma­to­te?

Per ma­no gy­ve­ni­mą yra ke­tu­rios po­li­ti­nės by­los. Taip, so­viet­me­čiu pa­žei­džiau so­vie­ti­nį įsta­ty­mą, bet mo­ra­liš­kai bu­vau tei­sus. Nė­jau į mo­ky­mus ta­ry­bi­nės ar­mi­jos. Šian­dien net lie­tu­viš­kų įsta­ty­mų ne­pa­žei­džiau. Kal­ti­na­mas, kad au­to­mo­bi­lį nuo­mo­jau ir ne­mo­kė­jau pi­ni­gų. Tai yra ab­sur­das. Pa­ti pro­ku­ra­tū­ra pa­ve­dė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą „Ju­dex“ bu­hal­te­ri­jos. Pa­tei­kiau vi­siems ko­mi­si­jos na­riams iš­va­das. Ji ra­šo: vi­si pi­ni­gai su­mo­kė­ti SIA „Doz­has“. SIA „Doz­has“ pa­tvir­ti­na, kad už au­to­mo­bi­lį ga­vo pi­ni­gus, tik pa­da­ry­ta vie­na tech­ni­nė klai­da, ku­rios nei aš, nei SIA „Doz­has“, nei Sei­mo bu­hal­te­ri­ja ne­ma­tė pa­gal su­tar­tis. Jie pa­gal tra­fa­re­tą ra­šė pa­gal 2008 me­tų su­tar­tį, at­seit pro­ku­ra­tū­ra trak­tuo­ja, kad nuo­mo­jau au­to­mo­bi­lį BMW. SIA „Doz­has“ pa­tei­kė do­ku­men­tą, kad tas au­to­mo­bi­lis se­niai par­duo­tas ir kad už au­to­mo­bi­lį „Le­xus“ ga­vo jie nu­omą.

Ar to ne­ži­no pro­ku­ra­tū­ra? Jie vis­ką ži­no. Ar jiems rei­ka­lin­ga tie­sa? Jiems rei­kia su­kurp­ti po­li­ti­nę by­lą, rei­kia už­til­dy­ti P. Gra­žu­lį. Ne­bi­jok, po­nia Pre­zi­den­te, taip, jau bai­gia­si ta­vo die­nos. Aš nie­ka­da… Jūs ma­nęs ne­iš­gąs­din­si­te. Ne­iš­gąs­di­no so­viet­me­čiu, aš ka­lė­ji­mo ne­bi­jau, aš bi­jau ne­tie­sos. Aš at­sto­va­vau čia, Sei­me, tie­sai ir vi­są lai­ką gy­niau. Gy­niau tie­są ir gy­niau vals­tie­čius, ku­rie sten­gia­si tar­nau­ti Lie­tu­vos žmo­nėms. Ir šian­dien tą pa­tvir­ti­nu.

V. Čer­či­lis yra pa­sa­kęs „De­mo­kra­tija yra blo­gai“, bet už de­mo­kra­tiją ge­res­nio val­dy­mo for­mos ne­su­gal­vo­jo. Aš no­riu per­fra­zuo­ti apie vals­tie­čius. Taip, da­ro klai­dų, bet šian­dien ge­res­nės po­li­ti­nės jė­gos už vals­tie­čius nė­ra. Aš šian­dien tą sa­kau.

Po­nai kon­ser­va­to­riai, o jums se­niai rei­kė­tų sė­dė­ti ka­lė­ji­me už jū­sų nuo­dė­mes, už jū­sų va­gys­tes, už jū­sų sko­li­ni­mą­si 8 mlrd. po 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų! Jūs at­ėmė­te pen­si­ją, jūs žmo­nes iš­va­rė­te iš Lie­tu­vos ir šian­dien be są­ži­nės grau­ža­ties tei­sia­te ki­tus. Apie ko­kį tei­sin­gu­mą ga­li­ma kal­bė­ti? Nė­ra tei­sin­gu­mo. Da­bar I. De­gu­tie­nė už­duo­da klau­si­mą apie Man­tą. O kai M. Ado­mė­nui no­rė­jo at­im­ti imu­ni­te­tą, kaip jūs ta­da bal­sa­vo­te? Taip, vi­sa­da ge­rai bal­sa­vo­te. O kai jums, „Sno­ro“ ban­kas jū­sų sū­nui per­ve­dė dau­giau kaip 100 tūkst. ar kiek eu­rų, li­tų, kaip jūs ta­da el­gė­tės, ko­dėl jums by­los nė­ra? Tai jūs pa­ti, bet ko­dėl jums ne­ke­lia? Tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos jus gi­na, nes jūs kar­tu su D. Gry­baus­kai­tė su­for­ma­vo­te sa­vo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas.

Aš no­riu grįž­ti tru­pu­tė­lį prie li­be­ra­lų. Po­nai li­be­ra­lai, aš ne kar­tą iš ši­tos tri­bū­nos kal­bė­jau ir da­bar tą pa­tį pa­sa­kau. Pa­žiū­rė­ki­te, su R. Kur­lians­kiu, su „MG Bal­tic“ kon­ser­va­to­riai, M. Ado­mė­nas, G. Land­sber­gis dau­giau ben­dra­vo ne­gu jūs. Ne­pa­aiš­kė­jus jo­kioms nau­joms ap­lin­ky­bėms jums by­la, kon­ser­va­to­riams by­los nė­ra. Ir aš įsi­ti­ki­nęs, va čia šian­dien E. Ma­siu­lis ga­vo vie­ną dė­žu­tę, o tas gal ir pen­kias, bet ka­dan­gi juos glo­bo­ja pro­ku­ra­tū­ra kar­tu su E. Pa­ši­liu, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra… O jūs ne­gir­dė­jo­te, ką jau kal­ba Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai ži­niask­lai­do­je? Kad mums pa­var­go jau kel­ti tas po­li­ti­nes by­las. Ne ei­li­niai pro­ku­ro­rai – Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai: ir J. Rėks­nys, ir K. Vag­ne­ris, ir G. Ja­sai­tis. Tai­gi jis bu­vęs ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas. Štai koks D. Gry­baus­kai­tės tei­sin­gu­mas, bu­vu­sios ko­mu­nis­tės, ku­ri iš­auk­lė­ta ir dės­tė mark­siz­mą ir le­ni­niz­mą, ji ki­to­kiais me­to­dais ne­ga­li va­do­vau­ti, jos čia toks tei­sin­gu­mas yra.

Da­bar pa­žiū­rė­ki­te, dar bu­vo vie­na by­la, čia Sei­mas ki­taip pa­si­el­gė. Dėl to, kad pi­ke­tuo­ji prie ko­rum­puo­to pro­ku­ro­ro, apie ku­rį ra­šo ži­niask­lai­da, kad jis „iš­plau­na“ sa­vo bro­lį nuo at­sa­ko­my­bės… Ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui jis ne­truk­do, jį iš­siun­čia į Mol­do­vą mo­ky­ti vog­ti Mol­do­vos gy­ven­to­jus ir Mol­do­vos val­džią. Ar toks pro­ku­ro­ras ap­skri­tai ga­lė­tų dirb­ti pro­ku­ra­tū­ro­je? Apie ko­kį tei­sin­gu­mą ga­li­ma šian­dien kal­bė­ti mū­sų ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je?

Dar vie­nas ar­gu­men­tas. Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, P. Pa­cho­mo­vai­tei, ku­ri at­seit ve­žė ky­šį, nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ne­ri­jui, ku­ris darė įta­ką, kad ne­ras­tų lis­te­ri­jos, nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. P. Gra­žu­liui ne! Kas tai yra, ger­bia­mie­ji, už ką esu kal­ti­na­mas? Už tie­są, už tei­sin­gu­mą, už tvir­tą žo­dį esu tei­sia­mas, už tai, kad ne­bi­jau pa­sa­ky­ti tie­sos! Aš ne­bi­jo­siu ir to­liau kal­bė­ti tie­sos.

Da­bar pro­ku­ro­ras kal­ba, kad pa­da­riau mil­ži­niš­ką mo­ra­li­nę ža­lą. Po­ne pro­ku­ro­re, jūs gi spe­cia­liai prieš pat šios ka­den­ci­jos rin­ki­mus su­kur­pė­te šią by­lą, iš­kra­tė­te bu­tą, iš­kra­tė­te kam­ba­rį, din­go pi­ni­gai, pa­da­rė­te su už­val­dy­ta ži­niask­lai­da to­kį šou, tra­ge­di­ja! O kam tą da­rė­te? Kad P. Gra­žu­lio ne­iš­rink­tų. Bu­vau ket­vir­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ są­ra­še, žmo­nės ne­nu­rei­tin­ga­vo že­myn, iš­rei­tin­ga­vo ma­ne į an­trą vie­tą. Tai­gi ne­ti­ki jū­sų tei­sin­gu­mu ir jū­sų kra­to­mis. O „Ju­dex“ kom­pa­ni­ją, ku­rią ban­dė­te su­nie­kin­ti, už­da­rė­te be pa­grin­do. Pa­si­ro­do, tre­jus me­tus iš ei­lės ji jau gau­na ap­do­va­no­ji­mus kaip dau­giau­sia par­duo­dan­ti Lie­tu­vo­je šal­dy­tos mais­to pro­duk­ci­jos. Tai dar kar­tą pa­kra­ty­ki­te, tai dar iš­augs pro­duk­ci­jos par­da­vi­mai. Ką čia kal­bė­ti, ko­kio­je čia Lie­tu­vo­je gy­ve­ni, ar už to­kią Lie­tu­vą ėjo­me į la­ge­rius ir ko­vo­jo­me, už E. Pa­ši­lio ir D. Gry­baus­kai­tės tei­sin­gu­mus?!

Vi­siš­kai ne­se­niai te­ko kal­bė­ti su vie­nu di­si­den­tu, la­bai ak­ty­viu, ži­no­mu vys­ku­pu. Sa­ko, so­viet­me­čiu me­lo bu­vo ma­žiau. Ži­no­jo­me, kad Lie­tu­va yra oku­puo­ta, ži­no­jo­me, kad ko­vo­ja­me už Lie­tu­vą. Da­bar vis­kas pri­deng­ta de­mo­kra­tija, Eu­ro­pos Są­jun­ga, o to me­lo daug dau­giau, šian­dien me­lo yra daug dau­giau. So­viet­me­čiu tei­sė sve­ti­mi, oku­pan­tai, o da­bar tei­sia sa­vi. Štai ko­kia yra es­mė.

Ger­bia­mie­ji, aš krei­piuo­si, į kon­ser­va­to­rius ne­žiū­riu, jie su D. Gry­baus­kai­te su­kur­pė ši­tas by­las, 5 ar 10 me­tų per­se­kio­jo ir ga­lų ga­le su­ra­do prie kaž­ko pri­si­ka­bin­ti. Bet žiū­riu į jus, val­s­tie­čiai, ir jums sa­kau: ma­nau, kad tai yra mo­ra­li­nė ko­va, o ne koks nors tei­sin­gu­mas. Ati­duo­si­te į tei­sin­gu­mo ran­kas. Į ko­kio tei­sin­gu­mo – ku­rio nė­ra? Pa­žiū­rė­ki­te, nuo pat pir­mų die­nų jūs esa­te pjau­na­mi. Ar jūs nors vie­ną nau­din­gą dar­bą per ket­ve­rius me­tus pa­da­rė­te tau­tai, ar pri­ėmė­te nors vie­ną spren­di­mą? Vis­kas iš­var­ty­ta ži­niask­lai­dos. Ką jūs be­da­ry­tu­mė­te, vis­kas yra blo­gai. Skal­dė nuo pat pir­mų die­nų. At­skė­lė gal ke­lis Sei­mo na­rius, bet jūs iš­li­ko­te vie­nin­gi. Jūs ma­no­te, kad jūs da­bar bal­suo­si­te, kad ma­no imu­ni­te­tas bū­tų pa­nai­kin­tas? Jūs mo­ra­li­nį auto­ri­te­tą su­si­kur­si­te? Ne! Aš ma­nau, kad jūs ne­su­si­kur­si­te to au­to­ri­te­to. Tai­gi, kiek­vie­nas Sei­mo na­ry, bal­suo­ki­te pa­gal sa­vo są­ži­nę. Ir iš tik­ro, ačiū Die­vui, kad nie­ka­da, kiek aš su­pra­tau, ne­bal­sa­vau nė už vie­ną ko­rup­ci­nį įsta­ty­mą pra­de­dant „Ma­žei­kių naf­tos“ par­da­vi­mu, pra­de­dant, vie­nu žo­džiu, vi­so­kių LEO LT kur­pi­mu…

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (MSNG). Vi­sa­da prieš bet ko­kią ko­rup­ci­ją ko­vo­jau. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti du – už, du – prieš. Pir­ma­sis V. Ba­kas – už.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų la­bai emo­cin­ga kal­ba ir aš čia su­tik­čiau, kad šia­me spren­di­me… yra toks di­de­lis mo­ra­li­nis po­vei­kis šiam spren­di­mui, nes, kaip ži­no­te, Sei­mas yra tarp tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rio­mis vi­suo­me­nė men­kiau­siai pa­si­ti­ki. Čia yra tas at­ve­jis, ka­da to pa­si­ti­kė­ji­mo mums ga­li tek­ti dau­giau, gal­būt ga­li tek­ti ma­žiau, ga­li su­ma­žė­ti. Ne­pai­sant tos to­kios emo­cin­gos kal­bos, aš jau­čiu pa­rei­gą šiek tiek pa­aiš­kin­ti sa­vo nuo­mo­nę apie pa­tį ši­tą pro­ce­są ir apie vei­kas, ku­rio­mis įta­ria­mas po­nas P. Gra­žu­lis. Aš su­pran­tu, jei­gu mes kal­bė­tu­me apie Rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus ir pa­na­šiai, bū­tų ga­li­ma… gal­būt apie veiks­mus, su­si­ju­sius su Sei­mo na­rio kon­kre­čiais įsta­ty­mų pro­jek­tais, pa­ga­liau mi­tin­gais, pi­ke­tais ir pa­na­šiai, bet mes čia kal­ba­me apie kri­mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus.

Iš es­mės po­nas P. Gra­žu­lis įta­ria­mas pri­mi­ty­vių, bet sun­kių kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu. Aš čia gal pa­var­din­čiau. Tai yra pik­tnau­džia­vi­mas, tai yra ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas, tai yra pre­ky­ba po­vei­kiu, tai yra pa­pir­ki­mas, tai yra do­ku­men­to klas­to­ji­mas. Iš tie­sų, kaip ma­to­te, tai yra kri­mi­na­li­niai nu­si­kal­ti­mai. Vi­sa jų es­mė yra ta, kad tei­sė­sau­ga įta­ria, kad po­nas P. Gra­žu­lis at­sto­va­vo vie­nai kon­kre­čiai įmo­nei, ku­ri ga­mi­na šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus, ir ga­li­mai rū­pi­no­si tuo, kad ty­ri­mai, ku­rie bu­vo ne­pa­lan­kūs ši­tos įmo­nės va­do­vy­bei, ty­ri­mo re­zul­ta­tai bū­tų nu­slėp­ti, bū­tų su­tei­kia­mi lei­di­mai.

Gal toks pa­pil­do­mas as­pek­tas yra šio­je vei­ko­je tas, kad tai su­si­ję ne tik su po­no P. Gra­žu­lio ga­li­mu vei­ki­mu Lie­tu­vo­je, bet yra kal­ba­ma apie jo ban­dy­mą ga­li­mai pa­veik­ti Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties pa­rei­gū­nus. Tie­są sa­kant, tai da­ro di­džiu­lę gė­dą Lie­tu­vai, kad ga­li­mai Sei­mo na­rys, tau­tos iš­rink­tas at­sto­vas el­gia­si taip, kaip el­gia­ma­si ko­rum­puo­tuo­se re­ži­muo­se. Ypač ta­da, kai mes tu­ri­me to­kius jaut­rius san­ty­kius.

Po­ne Gra­žu­li, aš ma­ny­čiau, tei­sė­sau­ga čia kaip tik jus ap­sau­go­jo pra­dė­ju­si ty­ri­mą, nes po­li­ti­kas ga­li bū­ti leng­vai šan­ta­žuo­ja­mas, kai apie jo nuo­dė­mes ži­no­ma. Ir apie to­kio po­bū­džio nuo­dė­mes, ne­abe­jo­ju, kad ži­no­ma ir pla­tes­niam as­me­nų ir pa­rei­gū­nų ra­tui, ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ru­si­jos. Jie pa­pras­tai nau­do­ja­si to­kiais ga­li­mai pa­žei­džia­mais par­la­men­ta­rais. To­dėl aš vis dėl­to kvies­čiau ir pa­tį Pet­rą… Tik­rai ger­biu jus už kar­tais ašt­rią nuo­sta­tą, bet tie nuo­la­ti­niai iš­puo­liai prieš Lie­tu­vos tei­sė­sau­gą da­bar šiek tiek su­pran­ta­ma, ko­dėl ga­lė­jo bū­ti. Bet jei­gu jau jūs no­ri­te ap­sau­go­ti, ap­gin­ti sa­vo re­pu­ta­ci­ją, tai ko­dėl jūs taip prie­ši­na­tės tam, kad pa­rei­gū­nai ga­lė­tų at­lik­ti iš­sa­mų ty­ri­mą? Tie­siog te­gul at­lie­ka, te­gul teis­mas nu­spren­džia, ar jūs kal­tas, ar ne­kal­tas. Ir ne­da­ry­ki­me čia vi­so Sei­mo kaž­ko­kios kol­dū­nų ben­dro­vės, ku­ri to­li­ma nuo skaid­ru­mo ir at­sa­ko­my­bės stan­dar­tų, kol­dū­nų ben­dro­vės įkai­tais. Su­si­tvar­ky­ki­te sa­vo pro­ble­mas ir grįž­ki­te čia. Vi­suo­me­nė tik­rai įver­tins.

Dar vie­nas as­pek­tas, į ku­rį gal­būt no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, ku­ris tik­rai nė­ra su­pran­ta­mas, tai po­no P. Gra­žu­lio ne­no­ras ben­dra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga. Iš tie­sų pro­ku­ro­ras sa­vo pri­sta­ty­me mi­nė­jo, kad bu­vo ban­do­ma po­ną Pet­rą ap­klaus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, bet jis at­si­sa­kė duo­ti pa­ro­dy­mus, taip ap­sun­kin­da­mas ty­ri­mą. Šiaip pa­pras­tai po­li­ti­kai vi­sa­me de­mo­kra­tiniame pa­sau­ly­je sten­gia­si ben­dra­dar­biau­ti su sa­vo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ko­dėl ven­gia­ma, tie­są sa­kant, yra keis­ta.

Ir pas­ku­ti­nis mo­men­tas. Ger­bia­mie­ji, nuo to, kaip mes čia nu­sprę­si­me, pri­klau­so ap­skri­tai ši­tos by­los sėk­mė, nes by­lo­je yra dar du įta­ria­mie­ji.

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. BAKAS (LVŽSF). Kaip mi­nė­jau, yra įta­ria­mi sun­kiais nu­si­kal­ti­mais. Ir jei­gu mes nu­sprę­si­me vis dėl­to ap­sau­go­ti po­ną P. Gra­žu­lį net­gi nuo pa­rei­gos duo­ti pa­ro­dy­mus, mes ga­li­me su­griau­ti vi­są by­lą. O tai yra po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­la, ne­bi­jo­ki­me to pri­pa­žin­ti. Kvie­čiu tik­rai bal­suo­ti už ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu A. Skar­džių, ku­ris pa­si­sa­kys prieš.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, par­la­men­tas de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti ly­gus ir tei­sin­gas vi­siems. Šiuo at­ve­ju gir­dė­jo­me kal­bą jau­no­jo ko­le­gos, aš tu­riu ome­ny­je, kaip par­la­men­ta­ro, po­no V. Ba­ko, tar­si kal­bė­tų pro­ku­ro­ras, kas yra tei­sin­ga, kas yra po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja. Gal­būt V. Ba­kas ga­lė­jo įvar­din­ti pa­da­ry­tą ža­lą vals­ty­bei? Ko­dėl by­los, kai iš­ties yra di­džiu­lė ža­la vals­ty­bei, nie­ka­da ne­iš­vys­ta die­nos švie­sos?

Vie­ną ma­tė­me by­lą dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės. Pus­an­tro šim­to mi­li­jo­nų iš­švais­ty­ta! Bu­vo šiek tiek pa­ju­din­ta, įta­ri­mai va­do­vui, bet vi­si ga­lai į van­de­nį su­lin­do. Ko­dėl? To­dėl, kad vi­si pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi ge­rą sto­gą, ku­rie tu­rė­jo bū­ti tei­sia­mi už tų pus­an­tro šim­to mi­li­jonų iš­švais­ty­tų li­tų, iš­ke­lia­vo į „Klai­pė­dos naf­tą“, iš­ke­lia­vo į SGD ter­mi­na­lą pirk­ti du­jų, „Litga­są“ ir vi­sas ki­tas įmo­nes. Da­bar sėk­min­gai at­ėję į ge­le­žin­ke­lius… Kai ku­rie po­li­to­lo­gai ban­do da­ry­ti kon­fe­ren­ci­jas ir ste­bi­si, kur čia Ru­si­jos grės­mė – iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­ke­lia­vo į ge­le­žin­ke­lius? Tai­gi ir at­ke­lia­vo per R. Ma­siu­lį, per M. Bar­tuš­ką tie, ku­rie pa­si­ra­šė su­tar­tis su ru­sų kom­pa­ni­ja „Li­tas­co“, ku­ri at­ve­dė ru­sus į stra­te­gi­nį ob­jek­tą.

Ko­dėl po­nas V. Ba­kas ne­si­i­ma nag­ri­nė­ti šio klau­si­mo? Aki­vaiz­di ža­la uos­tui dėl kro­vos dar­bų ge­le­žin­ke­liams. Ir ga­lų ga­le stra­te­gi­nį ob­jek­tą val­dė ru­sų kom­pa­ni­ja, Krem­liaus, „Lukoi­lo“ kom­pa­ni­ja! Vi­si ty­li, vis­kas ge­rai, kal­ba­me apie grės­mes. Kur ta tik­ro­ji grės­mė val­s­ty­bei? Ko­dėl „Nu­kemas“ Ru­si­jos su „Ro­sa­to­mu“ sė­di ir už­da­ri­nė­ja mū­sų Ig­na­li­nos ato­mi­nę? Iš­plau­ti mi­li­jo­nai, su­va­ry­ti, sa­ky­kim, 75 mln. eu­rų. Taip, ko­le­ga, su­va­ry­ti Ru­si­jai už tai, kad jie vė­luo­ja 60 mė­ne­sių, pen­ke­rius me­tus už­da­ry­ti mū­sų stra­te­gi­nį ob­jek­tą. Mes pa­ti­ria­me nuos­to­lių. Štai tik­ro­ji po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos es­mė! Iki jos nie­kas ne­pri­si­ka­sa. Kas kri­ti­kuo­ja? Štai by­los. No­rint muš­ti, laz­dą vi­sa­da ra­si.

Aš siū­lau bū­ti vi­siems tei­sin­giems, ne­pa­mirš­ti po­no M. Ma­jaus­ko, M. Ado­mė­no, T. Lan­gai­čio, ku­ris ty­liai te­pė sli­des iš Sei­mo į sa­vo ver­slą, nors iš tik­rų­jų su jo vyk­dy­tais pro­jek­tais tik­rai at­gar­siai bū­tų liūd­ni kon­ser­va­to­riams. Ir, be­je, pa­ti skam­biau­sia tai yra… Po­no Land­sber­gio jau­no­jo šei­mos ver­slas fi­nan­suo­ja­mas iš „Lie­tu­vos ener­gi­jos“. Mes ma­to­me mai­nus, ma­to­me į fon­dus per­pum­puo­tus pi­ni­gus, „Lie­tu­vos ener­gi­ja“… Po to tie fon­dai sta­to mo­kyk­las, ku­ria in­fra­struk­tū­rą pri­va­čiam ver­slui. Čia pro­ble­mos nė­ra? Ko­dėl to­kie dvi­gu­bi stan­dar­tai yra tai­ko­mi? To­dėl, kad tas įran­kis nau­do­ja­mas bū­tent su­si­do­ro­ti su ne­pa­lan­kiais po­li­ti­kais, iš to tu­rė­ti po­li­ti­nių di­vi­den­dų ir už­čiaup­ti opo­nen­tą. Aš ma­nau, kaip tik ra­gi­nu bū­ti vi­siems po­li­tiš­kai ak­ty­viems, drą­siems ir vie­no­dai tei­sin­giems. Ačiū.

PIRMININKAS. Į tri­bū­ną kvie­čiu E. Gent­vi­lą, jis kal­bės už.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Pet­rai Gra­žu­li, gal bū­čiau ir ne­kal­bė­jęs, jei­gu ne­bū­tu­mė­te vėl li­be­ra­lų pa­mi­nė­jęs. Be­je, gal ir tei­sin­ga­me kon­teks­te jūs pa­mi­nė­jo­te, aš su­pran­tu, kad jūs čia ti­ki­tės, kad li­be­ra­lai gal su­si­my­lės ir pa­keis nuo­mo­nę. Jei­gu taip ti­ki­tės, ne­bū­ki­te toks nai­vus, mes ne­kei­si­me tos nuo­mo­nės. Jūs ga­li­te be ga­lo gir­ti ir liaup­sin­ti vals­tie­čius, gal dar su­lauk­si­te ki­to­kios nuo­mo­nės, ne­gu kad iš tik­rų­jų gal­vo­ja.

Taip, li­be­ra­lai ir­gi ma­no, kad yra se­lek­ty­vus tei­sin­gu­mo pro­ce­sas ir mū­sų at­žvil­giu vyk­dy­tas. Ne­sa­me ak­li, ga­lų ga­le aš pri­si­me­nu, kad ma­čiau fil­muo­tus vaiz­dus iš NSGK ko­mi­te­to iš­va­dų ra­šy­mo epo­pė­jos, ra­šant iš­va­das ak­ty­viai da­ly­vau­ja po­ra kon­ser­va­to­rių, tarp jų L. Kas­čiū­nas dė­lio­ja te­zes, kaip čia įver­tin­ti li­be­ra­lų veiks­mus. Po to ma­to­me, kad bū­tų ką ver­tin­ti ir ki­to­je pu­sė­je. Taip, esa­ma tur­būt klai­dų, bet ar jūs, kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, ir to­liau tei­gia­te, kad Lie­tu­vo­je nė­ra tei­sin­gu­mo? Aš ma­nau, kad jūs ši­taip dis­kre­di­tuo­ja­te Sei­mą, o ir sa­ve, kaip po­li­ti­ką, – api­ben­dri­na­te, kad Lie­tu­vo­je nė­ra tei­sin­gu­mo.

Daug pa­vyz­džių. Štai G. Ste­po­na­vi­čius, aną kar­tą pa­var­dės ne­pa­mi­nė­jau, at­si­da­vė tei­singu­mui ir, aš esu tik­ras, iš­eis kaip nu­ga­lė­to­jas iš tos tik­rai sun­kios by­los, sun­kios as­me­niš­kai. Li­be­ra­lai taip pat iš­eis kaip nu­ga­lė­to­jai. Ki­ken­ki­te, ger­bia­mie­ji, kaž­kas čia to­kiu ožiš­ku bal­su, ne­su­pra­tau, bet jūs pa­ma­ty­si­te, kad tai, ką aš pa­sa­kiau, teis­muo­se kaip baig­sis, aš tuo esu įsi­ti­ki­nęs.

Ger­bia­mas Pet­rai, kai jūs ape­lia­vo­te į teis­mą, jū­sų tei­sė ne­su­tik­ti su po­no V. Pranc­kie­čio pa­siū­ly­mu pa­čiam kreip­tis ir at­si­sa­ky­ti. Taip, tai jū­sų tei­sė. Bet ki­ta jū­sų fra­zė, kai jūs pas­kui pa­sa­kė­te, ne, aš ne­pa­leng­vin­siu jū­sų at­sa­ko­my­bės, teis­ki­te ma­ne. Kas aš toks, pa­sa­kė po­pie­žius, kad aš teis­čiau? Aš ne­tu­riu tei­sės teis­ti ir ne­tei­siu. Tei­sin­gu­mą vyk­do tie, ku­rie tai tu­ri vyk­dy­ti, ir aš ti­kiu, kad Lie­tu­vo­je yra tei­sin­gu­mas. Ti­kiu, kad tei­sin­gu­mas bus pri­tai­ky­tas ir tams­tos at­žvil­giu, kaip jau yra bu­vę, kad po vi­so­kių ty­ri­mų nu­sta­ty­ta, kad P. Gra­žu­lis ne­tei­sus. Ano­je ka­den­ci­jo­je R. Ačas… At­si­pra­šau, tei­sus. R. Ačas tei­sus, N. Pu­tei­kis tei­sus ir taip to­liau. Aš ma­nau, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga ypač ati­džiai pa­žiū­rės, kad Sei­mo na­riui ne­pri­ka­bin­tų ne­pa­grįs­tos nuo­dė­mės. Ypač per di­di­na­mą­jį stik­lą bus ver­ti­na­mos ir tik­ro­sios nuo­dė­mės, ir len­g­vi­nan­čios ap­lin­ky­bės.

Ir be­veik pas­ku­ti­nis da­ly­kas, aš gir­džiu Pet­rai, tiek pats daug tu­ri ar­gu­men­tų ar­ba ko­zi­rių, ku­riuos čia sa­kai. Mud­vie­jų pri­va­čia­me po­kal­by­je esi ro­dęs tei­si­nius pro­ce­si­nius do­ku­men­tus, kur, tie­są sa­kant, aš pats ma­tau, yra pa­ra­šy­ta, kad nu­sta­ty­ta ar, at­si­pra­šau, ne­nu­sta­ty­ta, kad P. Gra­žu­lis bū­tų tu­rė­jęs as­me­ni­nės nau­dos ar sie­kęs as­me­ni­nės nau­dos. Tai yra ar­gu­men­tai pa­čiam ei­ti į teis­mą. Da­bar vi­sas Sei­mas iš tie­sų pa­ver­čia­mas kol­dū­nų fab­ri­ko įkai­tais, kaip čia kaž­ku­ris ko­le­ga pa­mi­nė­jo. Ne­ma­nau, kad tai yra tei­sin­ga. Ir pats, Pet­rai, grie­bie­si pa­trio­tiz­mo. Bet aš per­fra­zuo­da­mas kla­si­kus pa­sa­ky­siu, kad pa­trio­tiz­mas yra pas­ku­ti­nė slėp­tu­vė slaps­tan­tis nuo tei­sin­gu­mo. Tai ne­at­ro­do ska­niai, žiū­rint žmo­giš­kai, tai ne­at­ro­do ska­niai. Jei­gu pats esi toks ko­vo­to­jas, vai­di­ni ko­vo­to­ją ir esi ko­vo­to­jas, tai pri­pa­žįs­tu, tai pa­trio­tiz­mą pa­dė­ki­me į ša­lį. Už Lie­tu­vą ko­vo­jo daug žmo­nių, įvai­riai – vie­nas vie­no­kia for­ma, pa­čiam te­ko ki­to­kia.

Ir man la­bai kri­to į akis tra­di­ci­nis pa­ties pa­va­ry­mas ant kon­ser­va­to­rių, ir aš ma­tau, kaip R. Mar­ti­nė­lis, B. Ma­te­lis ir J. Džiu­ge­lis iš­si­gan­do, kur čia jie pa­kliu­vo. Ap­švie­tei žmo­nes. Rai­mun­dai, ne? Juo­kau­ju. Čia iš tie­sų ta­vo kal­bos puoš­me­na yra to­kie su­ge­bė­ji­mai pa­va­ry­ti. Bet ne­pa­miršk, Pet­rai, kad esi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo (Bal­sai sa­lė­je), kad pats esi Sei­mo na­rys. Nie­kin­ti tei­sin­gu­mą Lie­tu­vo­je, ap­skri­tai sa­ky­ti, kad jo nė­ra, tur­būt ne­va­lia ši­taip kal­bė­ti Sei­mo na­riui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Tuoj įjungs. Mo­ty­vai už – V. Ba­kas. At­si­sa­ko. S. Šed­ba­ras – už.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt tarp dis­ku­si­jų pa­si­me­ta pa­grin­di­nė šios tai­syk­lės, ar­ba imu­ni­te­to, ku­ris tai­ko­mas ir tei­sė­jams, Sei­mo na­riams, vals­ty­bės va­do­vui, pa­ti es­mė. Tai nė­ra pri­vi­le­gi­ja. Tai tik pa­tik­ri­ni­mas, ar tik­rai nė­ra po­li­ti­nių opo­nen­tų kaž­koks ban­dy­mas prieš žmo­gų, ku­ris nie­kuo dė­tas, iš­kel­ti by­lą, pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn. Tam ir yra su­da­ro­ma ko­mi­si­ja. Ir to­kiu at­ve­ju ko­mi­si­ja kaip tik tas ap­lin­ky­bes ir aiš­ki­na­si. Juk ne­si­aiš­ki­na kal­tės ar ne­kal­tės klau­si­mo.

Aš ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad prieš ke­le­tą me­tų ko­mi­te­te mes jau dis­ku­ta­vo­me, o gal rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti šios tai­syk­lės. Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, pri­rei­kus, bū­tų trau­kia­mas kaip ir vi­si ki­ti at­sa­ko­my­bėn… ir gin­tis, ir ap­si­gin­ti. Tai to­je dis­ku­si­jo­je nu­ta­rė­me, kad dau­ge­ly­je pa­sau­lio mo­der­nių ša­lių to­kia nuo­sta­ta yra, te­gul bū­na ji. Bet aš vi­są lai­ką bū­da­vau už tai ir mes vi­sa­da, ko­le­gos, sa­ko­me, šiuo at­ve­ju nė­ra ki­to bū­do, kaip žmo­gui įro­dy­ti sa­vo ne­kal­tu­mą, jei­gu jis ne­kal­tas, kaip ir Pet­ras karš­to­je kal­bo­je čia ban­dė įro­dy­ti, nė­ra ki­to bū­do, kaip tik aiš­kin­ti pro­ku­ro­rui ir teis­me, kaip yra iš tie­sų, jei­gu taip yra. Aš ma­nau, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je, jei­gu mes pa­lik­tu­me dvi­pras­miš­ką klau­si­mą, tai vi­są lai­ką ta įta­ri­mų kup­ra ko­le­gą Pet­rą ir ly­dė­tų gy­ve­ni­me kaip še­šė­lis. Aš ma­nau, kad tik­rai rei­kia leis­ti spręs­ti klau­si­mus tiems, kam pri­klau­so pa­gal kom­pe­ten­ci­ją. Mes ne­sa­me teis­mas. Mes tik iš­si­aiš­ki­na­me, kad nė­ra čia jo­kio po­li­ti­nio per­se­kio­ji­mo, ir bal­suo­ja­me už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš tru­pu­tė­lį no­rė­čiau sa­ve vie­toj ger­bia­mo Vy­tau­to Ba­ko… pa­si­sa­ky­mus. Ger­bia­mas Vy­tau­tai ir Sei­mo na­riai, kaip jūs ne­su­pran­ta­te, kad tai yra aki­vaiz­džiau­sia po­li­ti­nė by­la? Žiū­rė­ki­te, kaip yra. Vi­so­se įmo­nė­se… vi­soms įmo­nėms, ku­rios pre­kia­vo su Ru­si­ja, dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų bu­vo už­draus­ta įvež­ti pro­duk­ci­ją į Ru­si­ją. Ne­pa­sa­kė, kad dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų, o su­ra­do kaž­ko­kią prie­ka­bę. Ar jūs ra­do­te, kad nors vie­ną kar­tą nors vie­nai įmo­nei, kur su­ra­do bak­te­ri­ją kaž­ko­kią Ru­si­jos pro­duk­ci­jo­je, bu­vo iš­kel­ta Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ros by­la? Ir Eu­ro­pos ne vie­nai įmo­nei, o dau­ge­liui už­draus­ta įvež­ti į Ru­si­ją pro­duk­ci­ją dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų. Ar Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys iš­kė­lė nors vie­ną by­lą toms įmo­nėms? Vi­sos įmo­nės su­pra­to, kad yra po­li­ti­ka. Po­ne Ba­kai, tu esi ko­vo­to­jas, kaip ir kon­ser­va­to­riai, prieš Ru­si­ją. Ru­sai puo­la tau kiek­vie­ną die­ną. No­riu pa­klaus­ti, lo­giš­kai mąs­tant, jei­gu iš­vež­ta pro­duk­ci­ja į Ru­si­ją už­krės­ta, tai ko­dėl ne Ru­si­jos pro­ku­ra­tū­ra gi­na sa­vo žmo­nes, o Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra gi­na Ru­si­jos pi­lie­čius la­biau nei Ru­si­jos pro­ku­ra­tū­ra? Ar jums įdo­mu? Ir aš dar jums pa­sa­ky­siu pas­ku­ti­nę fra­zę, ne dėl vie­nos įmo­nės va­žia­vau. J. Mi­liaus žo­džius pa­sa­ky­siu: Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė ir bu­vęs prem­je­ras daug kar­tų, šim­tą kar­tų dau­giau, pra­šė, kad aš va­žiuo­čiau ir da­ry­čiau įta­ką, kad įmo­nės ga­lė­tų pre­kiau­ti su Ru­si­ja. Taip, aš tik dėl ke­le­to įmo­nių va­žia­vau. No­rė­jau, kad va­žiuo­tų pats Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas, bet jam ne­bu­vo lei­džia­ma va­žiuo­ti, iš­va­žia­vau aš. Ger­bia­mie­ji, tai nu­si­kal­ti­mas? Aš ne Ru­si­jos įmo­nei, ne Ru­si­jos in­te­re­sams gi dir­bau, po­ne Ba­kai, aš Lie­tu­vos įmo­nių in­te­re­sams, ir ne vie­nos, dir­bau. Man at­ro­do, kaip kon­ser­va­to­riu­mi gi­mei, taip į aną pu­sę vis tiek ir žiū­ri. Ir man at­ro­do…

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (MSNG). …grei­tai at­si­dur­si Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jo­je ir tu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau per­skai­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 23 straips­nio 6 da­lies vie­ną sa­ki­nį. Jei­gu iš­va­do­je siū­lo­ma pa­ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tei­ki­mą, Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas su­tik­ti Sei­mo na­rį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę ga­li bū­ti pri­im­tas, kai už jį bal­suo­ja dau­giau kaip pu­sė Sei­mo na­rių. Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu bal­sa­vi­mą. Kas pa­lai­ko­te pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą „Dėl su­ti­ki­mo Sei­mo na­rį Petrą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 3, su­si­lai­kė 25. Pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Nr. XIIIP-3280(2). (Bal­sai sa­lė­je) G. Land­sber­gis. Pra­šau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Gal vis tiek šia iš­skir­ti­ne pro­ga aš no­rė­čiau pa­kvies­ti po­ną Pet­rą į tri­bū­ną, gal pir­mi­nin­kas gė­lių ko­kių ga­li pa­or­ga­ni­zuo­ti, vis tiek ne­ei­li­nė pro­ga iš tik­rų­jų – žmo­gui pro­ku­ra­tū­ro­je yra pa­reikš­tas bau­džia­ma­sis kal­ti­ni­mas ir Sei­mas nu­spren­džia jį ap­sau­go­ti. Tris­de­šim­ti me­tai vals­ty­bės ne­pri­klau­so­my­bės – ne­ei­li­nė pro­ga. Siū­lau pa­svei­kin­ti ma­žų ma­žiau­siai plo­ji­mais, šam­pa­nu ir gė­lė­mis. (Bal­sai sa­lė­je)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Po­nas Gab­rie­liau, pa­žiū­rėk, kiek ta­vo žmo­na iš biu­dže­to ga­vo pi­ni­gų ir ta­vo ver­slas, kiek mi­li­jo­nų?! Kur pro­ku­ro­ras yra?! Ar aš nors vie­ną cen­tą ga­vau, nors vie­ną ža­lą… pa­da­riau nors vie­ną eu­rą ža­los vals­ty­bei, ir ne tik vals­ty­bei, ir pri­va­čiai kom­pa­ni­jai?! Aš gy­niau Lie­tu­vos įmo­nių in­te­re­sus ir gin­siu to­liau! Po­nas Land­sber­gi, pra­ra­dai pro­gą paty­lė­ti, pa­žiū­rėk, kiek iš­vog­ta pi­ni­gų, mi­li­jar­dais jūs iš­švais­tė­te, mi­li­jar­dais!

 

14.42 val.

Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3280(2), Pre­zi­den­to įsta­ty­mo Nr. I-56 14, 17, 19 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3281(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Ge­rai, nu­trau­kiu ši­tą dis­ku­si­ją, ka­dan­gi pa­skel­biau jau ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu J. Var­ka­lį, jis pri­sta­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą. Ir ly­di­mie­ji kar­tu. Kar­tu ir ly­di­mą­jį… Ačiū.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 151 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3280(2). Po svars­ty­mo bu­vo nu­tar­ta pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­tek­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų ar yra už­si­ra­šiu­sių, tuoj pa­žiū­rė­sim, taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.44 val.

Dar­bo ko­dek­so 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3183(2) (svarsty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3183(2). Pra­ne­šė­jas – R. J. Da­gys. Pra­šau per­skai­ty­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­siū­lė nau­ją pa­tobu­lin­tą siū­lo­mo įsta­ty­mo pro­jek­to re­dak­ci­ją ir pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė T. To­mi­li­nas. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai pra­šau jū­sų bal­suo­ti už Dar­bo ko­dek­so 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai la­bai ne­su­dė­tin­gas įsta­ty­mas, jis iš es­mės ga­li pa­dė­ti mū­sų dar­bo rin­ko­je sun­kiai už sa­vo in­te­re­sus ko­vo­jan­tiems žmo­nėms. Gal­būt at­ro­dy­tų smul­kme­na, bet žmo­gui, kai jis at­ei­na į dar­bo po­kal­bį, ži­no­ti tam tik­rą pra­di­nę in­for­ma­ci­ją apie siū­lo­mą dar­bo už­mo­kes­tį bū­tų tik­rai pra­var­tu. Tai iš es­mės nie­kaip ne­pa­kenks darb­da­viams. Tie­siog są­ži­nin­gi darb­da­viai, ku­rie su­da­ro ab­so­liu­čią dau­gu­mą mū­sų darb­da­vių, tu­rės ne­di­de­lę prie­vo­lę pa­skelb­ti de­ry­bų star­ti­nę po­zi­ci­ją. To­liau, aiš­ku, de­ry­bos ga­li baig­tis vi­saip. Ci­vi­li­zuo­to­je li­be­ra­lios eko­no­mi­kos vals­ty­bė­je tik­rai ne val­džios rei­ka­las yra de­ry­bų pa­bai­ga, mū­sų kai­my­nai lat­viai jau net žen­gia tuo ke­liu, ta­čiau pra­di­nė in­for­ma­ci­ja, nuo ko pra­si­de­da dar­bo po­kal­bis, nuo ko­kių su­mų, iš tik­rų­jų bū­tų la­bai nau­din­ga.

Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą iš es­mės su tam tik­ro­mis iš­im­ti­mis pa­lai­mi­no Tri­ša­lė ta­ry­ba. Bu­vo ke­le­tas skir­tin­gų po­zi­ci­jų. Fak­tiš­kai vien­bal­siai pri­ta­rė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Tik­rai nė­ra ide­o­lo­gi­nės ta­ko­skyros. Mes tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, ką ga­li­me, kad pa­dė­tu­me mū­sų žmo­gui iš­si­de­rė­ti ge­res­nį at­ly­gi­ni­mą, ne su­teik­ti jam tą at­ly­gi­ni­mą. La­bai daž­nai var­to­ja­ma meš­ke­rės ir žu­vies me­ta­fo­ra. Šiuo at­ve­ju tai yra tik­rų tik­riau­sia meš­ke­rė, kai žmo­gus pats ko­vo­ja dėl sa­vęs, o mes su­ku­ria­me to­kias są­ly­gas, kai de­ry­bi­nių po­zi­ci­jų stip­ru­mas yra mak­si­ma­liai iš­ly­gin­tas. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad žmo­gus vi­sa­da yra sil­pnes­nė de­ry­bų pu­sė – tai pa­sa­ko mums ir pats Dar­bo ko­dek­sas, ta­čiau jei­gu mes ga­li­me kaip nors pri­si­dė­ti prie žmo­gaus de­ry­bi­nės ga­lios su­stip­ri­ni­mo, tai bū­tent in­for­ma­ci­ja. In­for­ma­ci­ja su­tei­kia ga­lią ir tei­sė į in­for­ma­ci­ją iš tik­rų­jų ga­li bū­ti su­stip­rin­ta ir įsta­ty­mo pa­tai­sa.

Šią įsta­ty­mo pa­tai­są su­gal­vo­jau ne aš. Tik­rai tai yra mū­sų vi­sų ben­dras dar­bas. Vi­sų par­ti­jų. Bet pa­ti pir­mi­nė idė­ja at­ėjo net iš ver­slo, iš to ver­slo, ku­ris per dau­ge­lį me­tų dirb­da­mas Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­ma­tė tas kaip ir pa­grin­di­nes kliū­tis ir pa­siū­lė to­kią so­cia­li­nę ino­va­ci­ją.

La­bai pra­šau jū­sų pri­tar­ti. Iš tik­rų­jų to­kių kliū­čių įsta­ty­mo pro­jek­tui nė­ra. Gal­būt mes pa­bai­go­je per pri­ėmi­mą dar į ke­le­tą Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų at­si­žvelg­si­me, bet iš prin­ci­po, ma­nau, tai bū­tų la­bai ge­ra ži­nia mū­sų dar­bo rin­kai, mū­sų dar­buo­to­jams, taip pat ir ver­sli­nin­kams, kal­bant ir apie še­šė­lio ma­ži­ni­mą. La­bai ra­gi­nu bal­suo­ti už. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me To­mui. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų? V. Ba­kas – už. Ar at­si­sa­ko­te, ar ban­do­te? Ge­rai. Pra­šau, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas nau­din­gas šim­tams tūks­tan­čių žmo­nių. Jį pri­ėmus, jie tu­rė­tų ly­gias są­ly­gas su tais, ku­rie siū­lo dar­bą. Ši­tas įsta­ty­mas leis­tų de­monst­ruo­ti dau­giau pa­gar­bos sam­do­miems dar­buo­to­jams, su­tau­py­tų jų lai­ko, žmo­nės ga­lė­tų iš tik­rų­jų pa­si­rink­ti iš­ana­li­za­vę skel­bi­mus iš ke­lių pa­siū­ly­mų, gal­būt pa­ge­rin­tų mū­sų de­ry­bų kul­tū­rą ir šiek tiek pra­tur­tin­tų žmo­nes. Aš ma­ny­čiau, jei­gu mes kal­ba­me apie ly­gias kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas, tei­sė į in­for­ma­ci­ją yra svar­bi prie­lai­da, kad žmo­nės, sam­do­mi dar­buo­to­jai tu­rė­tų di­des­nes ga­li­my­bes rink­tis. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jau se­niai Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ka­muo­lys taip stip­riai bu­vo dar­buo­to­jų pu­sė­je, kaip yra šian­dien. Vien per­nai at­ly­gi­ni­mai pri­va­čia­me sek­to­riu­je au­go 10–11 %. Mes at­ly­gi­ni­mais nuo įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą, no­mi­na­liu at­ly­gi­ni­mu pa­di­dė­jo­me dau­giau­sia tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių per vi­sus 15 me­tų. Kal­bė­ti, kad dar­buo­to­jai da­bar yra en­gia­mi ir jiems dar rei­kia ko­kias nors ypa­tin­gas de­ry­bi­nes są­ly­gas pri­tai­ky­ti, yra iš se­nes­nių lai­kų, kai bu­vo mil­ži­niš­kos ben­dro­vės ir ne­tu­rė­jo­me to­kio Dar­bo ko­dek­so, ko­kį tu­ri­me šian­dien.

Šian­dien sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip ga­li­me ši­tas nuo­sta­tas pri­tai­ky­ti kū­ry­bi­nėms pro­fe­si­joms, kur at­ly­gi­ni­mas mo­ka­mas daž­nai už dar­bą. Yra pro­jek­ti­niai dar­bai, ku­rie yra itin spar­tūs, kur yra di­de­li virš­va­lan­džiai ir kal­bė­ji­mas apie mū­sų eko­no­mi­ką kaip apie fab­ri­ki­nę, ma­nu­fak­tū­ri­nę eko­no­mi­ką, kur vi­si at­ei­na tik dirb­ti už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą ir ki­tų niu­an­sų ne­įma­no­ma ma­ty­ti, yra ne­tei­sin­gas. Man at­ro­do, val­dan­tie­ji per daug už­si­i­ma leit­mo­ty­vu, kad ver­slas ma­siš­kai en­gia dar­buo­to­jus.

Šian­dien at­virkš­čiai – ver­slas ma­siš­kai me­džio­ja dar­buo­to­jus ir siū­lo al­gas, ir ke­lia, ir per­vi­lio­ja dar­buo­to­jus. Tuo­se re­gio­nuo­se, kur nė­ra dar­bo, ten taip, su­tin­ku, bet ten tu­ri­me dar­buo­to­jams pa­sa­ky­ti, kad yra dar­bų ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se. Ir nu­sto­ki­me iš tik­rų­jų kal­bė­ti apie da­ly­kus, ku­rių ne­įma­no­ma pri­tai­ky­ti, nes ti­pi­nis darb­da­vys į sa­vo dar­bo skel­bi­mą įra­šys: „At­ly­gi­ni­mas siū­lo­mas nuo…“ kaž­ko­kios su­mos ir de­ry­bos pra­si­dės nuo to. Kon­kre­tus at­ėjęs dar­buo­to­jas at­si­ne­ša kon­kre­čią kva­li­fi­ka­ci­ją, kon­kre­čią pa­tir­tį, kon­kre­tų so­cia­li­nį tin­klą, ku­ris yra įver­ti­na­mas darb­da­vio. Dirb­ti­niais tei­gi­niais, kad nu­ro­dy­ki­me fik­suo­tą dar­bo at­ly­gi­ni­mą ar­ba ko­kį nors rė­mą, ne­pa­dė­si­me dar­buo­to­jui, at­virkš­čiai, dau­gu­mą at­pur­ty­si­me at­ei­ti pas darb­da­vį.

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). Kvie­čiu ne­pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 79, prieš – 5, su­si­lai­kė 11. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

14.53 val.

Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4833(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so 123 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4833(2). Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, ji pri­sta­tys mums So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė, pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, jo ly­gi­na­ma­jam va­rian­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. At­krei­piu dė­me­sį, kad ša­lia šio įsta­ty­mo pro­jek­to, jei­gu jam bū­tų pri­tar­ta, dar rei­kė­tų svars­ty­ti ir pro­jek­tą dėl Mi­ru­sių­jų die­nos iš­brau­ki­mo iš At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo. Šis pro­jek­tas ma­no yra įre­gist­ruo­tas 3971-uo­ju nu­me­riu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ne­pa­bė­ki­te dar iš tri­bū­nos, nes dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, o yra ke­le­tas pa­siū­ly­mų. Iš kar­to prie jų ir per­ei­na­me. Pir­ma­sis yra J. Raz­mos. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia mes ga­li­me bū­ti to­kie la­bai ge­ri ir pra­dė­ti len­k­ty­niau­ti, kas kiek dar ne­dar­bo die­nų pa­pil­do­mai pa­siū­ly­si­me. Pri­min­siu, kad per įvai­rius sei­mus bu­vo įra­šy­tos Kū­čios kaip nau­ja ne­dar­bo die­na, prieš ku­rį lai­ką vie­na te­le­vi­zi­ja ir vie­na alaus ben­dro­vė su­kė­lė va­jų ir mes Jo­ni­nes įra­šė­me kaip ne­dar­bo die­ną. Na, ge­gu­žės 1-oji taip pat tam tik­ru lai­ko­tar­piu bu­vo dar­bo die­na ar ji bu­vo at­min­ti­na die­na pa­mi­nė­ta. Aš ma­nau, kad jai ir tin­ka­miau­sia bū­tų bū­ti At­min­ti­nų die­nų są­ra­še, nes to­kių tik­rų jos šven­ti­mo tra­di­ci­jų mes ne­tu­ri­me. Dar so­viet­me­tį tas dirb­ti­nu­mas, ma­tyt, pa­da­rė sa­vo po­vei­kį. Pa­žiū­rė­ki­me re­a­liai, jei­gu ir yra kaž­ko­kių to­kių for­ma­lių kai­rių­jų par­ti­jų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų ban­dy­mų pa­vaiz­duo­ti tą šven­ti­mą, tai tik­rai yra imi­ta­ci­ja, kad tam rei­kia ne­dar­bo die­nos. Jei­gu mes įve­da­me nau­ją ne­dar­bo die­ną, Vė­li­nių die­ną, aš ma­nau, kad ne­tu­ri­me di­din­ti ne­dar­bo die­nų są­ra­šo, nes vi­si rū­pi­na­mės, kad BVP aug­tų, kad su­rink­tu­me dau­giau pa­ja­mų į biu­dže­tą, o kiek­vie­na pa­pil­do­ma ne­dar­bo die­na – tai jau ke­lias­de­šimties mi­li­jo­nų eu­rų mi­nu­sas biu­dže­tui, to­dėl ir siū­lau, kad bū­tų iš­lai­ky­tas ne­dar­bo die­nų skai­čius, iš­brauk­ti ge­gu­žės 1 die­ną.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio J. Raz­mos siū­ly­mui. Siū­lo­ma pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tie­siog ko­mi­te­te ne­pri­tar­ta nau­jos šven­čių die­nos Dar­bo ko­dek­se įtvir­ti­ni­mui jau esa­mų šven­čių die­nų są­skai­ta.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). At­si­lie­piant į tai, ką pa­sa­kė pa­tai­sos ini­cia­to­rius J. Raz­ma, kad tai kai­nuo­ja ke­lias­de­šimt mi­li­jo­nų, tai iš tie­sų bu­vo pa­skai­čiuo­ta, kad kiek­vie­na pa­pil­do­ma ne­dar­bo die­na vals­ty­bės biu­dže­tui kai­nuo­ja apie 50 mln. eu­rų. Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, kad kiek­vie­na ši­ta ini­cia­ty­va yra la­bai nuos­to­lin­ga, ir įve­dant kiek­vie­ną pa­pil­do­mą ne­dar­bo die­ną rei­kia la­bai ge­rai pa­gal­vo­ti, ku­ri iš tų ne­dar­bo die­nų yra rei­ka­lin­giau­sia. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne­pa­mi­nė­jo, kad bu­vo at­lik­ta žmo­nių ap­klau­sa, ka­da jie la­biau­siai no­rė­tų tos ne­da­ro die­nos. Iš tie­sų bū­tent Vė­li­nių die­na yra ga­na aukš­tai są­ra­še. Ta­čiau Tarp­tau­ti­nė dar­bo die­na yra be­veik ne­mi­ni­ma ir žmo­nėms to­kio po­rei­kio tą die­ną ne­dirb­ti iš tie­sų nė­ra. To­dėl jei­gu mes no­ri­me da­ry­ti ge­ra ir siū­ly­ti žmo­nėms tą, ko jie iš tik­rų­jų pa­tys pra­šo, kad jie ga­lė­tų ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų ka­pus ir ne­nu­skriaus­ti vals­ty­bės biu­dže­to, tai siū­ly­čiau pri­tar­ti šiai pa­tai­sai. Jai pri­ta­rus iš tie­sų bū­tų pa­pil­do­ma ne­dar­bo die­na bū­tent per Vė­li­nes, kai iš­ties žmo­nės no­ri lan­ky­ti sa­vo ar­ti­mų­jų ka­pus, ta­čiau vals­ty­bės biu­dže­tas nuos­to­lių ne­pa­tir­tų, nes at­seit at­si­sa­ky­tu­me tos ne­dar­bo die­nos, ku­rios iš tik­rų­jų po­rei­kio vi­suo­me­nė­je šian­dien nė­ra.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Aš dau­giau dėl vi­so no­rė­jau. Bet dar pri­si­min­ki­te, kas mo­kė­tės uni­ver­si­te­te ir mo­kyk­lo­je, D. Ri­kar­dą, ku­ris sa­kė, kad dar­bas yra vie­nin­te­lis tur­to šal­ti­nis. Tai, su­ma­žin­da­mi dar­bo die­nų skai­čių ir pa­di­din­da­mi šven­ti­nių die­nų, skai­čių jūs nie­kuo­met ne­su­kur­si­te dau­giau tur­to, na­cio­na­li­nio tur­to ir ap­skri­tai ver­ty­bių. To­dėl esant Lie­tu­vai ne taip iš­vys­ty­tai ša­liai kaip ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos, ar iš tik­rų­jų ne­ver­tė­tų ei­ti tuo ke­liu, ku­riuo ei­na, pa­vyz­džiui, Šve­di­ja ar ko­kia nors Va­ka­rų Vo­kie­ti­ja, ku­rios ma­ži­na dar­bo va­lan­dų skai­čių, bet vis tiek pa­lie­ka są­ly­gi­nai net­gi ma­žes­nį iš­ei­gi­nių die­nų skai­čių. To­dėl, aš ma­nau, ko­rek­ci­ja dėl die­nų ir klau­si­mas dėl at­min­ti­nų die­nų, dėl iš­ei­gi­nių die­nų, dėl vi­so­kių to­kių ne­es­mi­nių da­ly­kų mū­sų Sei­me iš tik­rų­jų (…) prieš svar­bius eko­no­mi­nius klau­si­mus, ku­rie ne­iš­ven­gia­mai at­eis per ar­ti­miau­sius pu­sę me­tų ir nuo ku­rių tik­rai vi­siems skau­dės gal­vą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mo. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Triukš­mas sa­lė­je)

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taigi tik po vie­ną kal­ba.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Ka­dan­gi Kęs­tu­tis kal­bė­jo ap­skri­tai apie klau­si­mą, tai yra vis­kas ge­rai, bet jis ne­kal­bė­jo apie kon­kre­čią J. Raz­mos pa­tai­są. Tai duo­ki­te pa­sa­ky­ti nei­gia­mą po­zi­ci­ją dėl J. Raz­mos pa­tai­sos. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ne­bu­vo, tie­siog ne­bu­vo su­teik­ta są­ra­šui tų, ku­rie pa­si­sa­kė prieš.

PIRMININKAS. Ge­rai, aš jau pa­skel­biau bal­sa­vi­mą. Pa­bal­suo­ja­me, o pas­kui re­pli­kuo­ti su­teik­siu žo­dį, jei­gu no­rė­si­te. Pra­šom, bal­suo­ja­me dėl J. Raz­mos pa­tai­sos.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 29, prieš – 30, su­si­lai­kė 32. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rio A. Sy­so. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi bu­vo siū­ly­mas įves­ti pa­pil­do­mą, kaip al­ter­na­ty­vą aš pa­siū­liau ta­da pa­si­rink­ti, ku­rią die­ną, ar lap­kri­čio 1 ar 2 die­ną. Tur­būt skai­tė­te ir aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę. Vy­riau­sy­bė ap­skri­tai ne­pri­ta­ria šiam siū­ly­mui di­din­ti šven­ti­nių die­nų skai­čių, kad bū­tent lap­kri­čio 2 die­na tap­tų šven­ti­ne. Ji yra įra­šy­ta į At­min­ti­nų die­nų są­ra­šą ir, aš ma­nau, to už­ten­ka. Bet ži­nant pro­ce­dū­ri­nius da­ly­kus, kad jei­gu nie­ko ne­siū­lai, at­si­ran­da pri­ta­ri­mas, kaip at­si­ti­ko ir ko­mi­te­te, kad bu­vo pri­tar­ta 2 die­ną įra­šy­ti į šven­ti­nių skai­čių, tai bū­tent aš įra­šiau, kad ta­da ap­si­spręs­tu­me, ku­rią die­ną Lie­tu­va mi­nės.

Pir­miau­sia aš ne­ma­nau, kad lan­ky­ti ka­pi­nes yra šven­tė. Gal­būt tai pa­gar­ba, at­min­tis ir vi­si ki­ti da­ly­kai, tik­rai ne šven­tė. Švęs­ti rei­kia su gy­vais. Ir ma­ne šian­dien žur­na­lis­tai klau­si­nė­jo, ar Jo­ni­nės yra šven­tė, ar ne šven­tė? Aš ma­nau, kad va­kar ir už­va­kar vi­si bu­vo­te ko­kio­se nors šven­tė­se ir tik­rai šven­tė­te, ir su gy­vais žmo­nė­mis.

Tai­gi, jū­sų va­lia pa­si­rink­ti. Jei­gu jau no­ri­me plės­ti skai­čių lap­kri­čio mė­ne­sį, tai pa­si­rin­kime, ar­ba lap­kri­čio 1 die­ną, ar­ba lap­kri­čio 2 die­ną. Nes tik 17 ša­lių yra ši po­il­sio die­na ir ji šven­čia­ma vie­ną die­ną. Tik vie­na Veng­ri­ja šven­čia, ne šven­čia, o mi­ni ir lap­kri­čio 1 die­ną, ir lap­kri­čio 2 die­ną. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti dėl tų pa­čių prie­žas­čių, kaip ir dėl Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mo. Tie­siog ko­mi­te­tas ma­no, kad nau­jos šven­čių die­nos Dar­bo ko­dek­se įtvir­ti­ni­mui jau esa­mų šven­čių die­nų są­skai­ta ne­rei­kė­tų pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl siū­ly­mo prieš – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti, kad tai, ką mes da­ro­me, yra gry­na scho­las­ti­ka. Aš ma­nau, kad bū­tų pro­tin­ga pa­reng­ti pro­jek­tą įsta­ty­mo, ku­ris leis­tų, esant eko­no­mi­nei re­ce­si­jai, ko­re­guo­ti ar­ba leis­ti ko­re­guo­ti dar­bo va­lan­dų skai­čių dar­bo sa­vai­tė­je, kad taip su­ma­žin­tu­me be­dar­bys­tę ar­ba ki­tus eko­no­mi­nius da­ly­kus. Tai bū­tų pro­tinga. O da­bar kaip per­kel­ti vie­ną die­ną iš ki­tos die­nos, ta svar­bes­nė ar ki­ta, pri­me­na se­ną dis­ku­si­ją dėl žie­mos ir va­sa­ros lai­ko, kaip ži­no­te. Ir yra la­bai pa­pras­tas pa­sa­ky­mas, kad jei­gu nu­kirp­si­te met­rą ant­klo­dės nuo pra­džios ir pri­sių­si­te prie pa­bai­gos, tai ant­klo­dė dėl to ne­pail­gės.

Ly­giai tas pats ir čia bus. Nie­kas ne­pa­si­keis nei eko­no­mi­ko­je, nei kur, tik tie­siog mes tu­rė­si­me dis­ku­si­ją, kaip ei­li­nį kar­tą tu­ri­me kal­bė­ti apie nie­ką ir kal­bė­ti daug. To­dėl, aš ma­nau, rei­kė­tų kon­cen­truo­ti dė­me­sį į šiuo­lai­ki­nių lanks­čių dar­bo sa­vai­čių pa­nau­do­ji­mo ir pri­tai­ky­mo me­cha­niz­mą Lie­tu­vo­je, kas mums iš tik­ro bus ak­tu­a­lu jau rug­sė­jo mė­ne­sį, prieš biu­dže­tą. Pa­ma­ty­si­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi ne­pa­si­sa­kė­te prieš, tai R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, an­trą kar­tą kal­ba­te ne vi­sai į tą te­mą, nors kal­ba­te ap­skri­tai apie pa­tį pro­ce­są. Da­bar yra siū­lo­ma pri­im­ti spren­di­mą, kad Vi­sų šven­tų­jų die­na bū­tų iš­brauk­ta iš anks­čiau pri­im­tų mū­sų spren­di­mų, kad ji yra lais­va die­na. Tai yra pa­grin­di­nė šven­tė, jei­gu žiū­rė­tu­me pa­gal ka­len­do­rių, tai yra ji šven­čia­ma ir Ka­ta­li­kų baž­ny­čios, ir vi­sų ki­tų, bū­tent ši­ta die­na. Ir tik­rai nė­ra al­ter­na­ty­va tau­py­ti jos są­skai­ta, tai yra vie­nas mo­ty­vas, nes tai yra pa­grin­di­nė šven­tė. An­tra die­na yra jau tą­sa ši­tų šven­čių iš es­mės.

Ki­tas da­ly­kas, tai yra mū­sų ty­lios tra­di­ci­jos šven­tė, gi­lios tra­di­ci­jos, ku­ri iš­lai­kė įvai­rius iš­ban­dy­mus – ir so­viet­me­tį, ir ki­ta. Tai aš ma­nau, kad to­kią gi­lią, uni­ka­lią tra­di­ci­ją ver­ta sau­go­ti, o kie­no są­skai­ta, čia yra at­ski­ra dis­ku­si­ja, nes ne vi­sos šven­tės yra vie­no­dai pri­gi­ju­sios.

Ki­tas da­ly­kas – la­bai spe­ku­lia­ty­viai at­ro­do dis­ku­si­jos dėl lais­vų die­nų pa­mirš­tant, kad kai ku­rios šven­tės su­tam­pa su sek­ma­die­niais, ki­tos slen­ka, nes ka­len­do­rius vi­są lai­ką slen­ka, ir­gi su­tam­pa su lais­vo­mis die­no­mis, mes ne vi­sas jas šven­čia­me. Gai­la, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo to da­ly­ko net pa­ste­bė­ti sa­vo iš­va­das ruo­šian­čiai… Vy­riau­sy­bės pro­gra­mai. Šiaip mes tu­ri­me maž­daug 7,5 lais­vos die­nos, šiuo me­tu neiš­si­ski­ria­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ką mes tu­ri­me švęs­ti. Pri­min­siu, yra ir keis­tų die­nų, to­kių kaip Bri­ta­ni­jo­je, kur yra Ban­kų die­na ir pa­na­šiai, yra vi­so­kių lais­vų die­nų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ka­dan­gi vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­silai­ko­te.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 13, prieš – 36, su­si­lai­kė 33. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dar yra Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­sta­ba ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Yra siū­lo­ma pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, nes taip bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos Lie­tu­vos žmo­nėms puo­se­lė­ti mū­sų kul­tū­rai iš­skir­ti­nes mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas, su­tei­kiant Vė­li­nėms iš­skir­ti­nį sta­tu­są, kaip tai nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos ra­ti­fi­kuo­to­je UNESCO Ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je. Be to, da­lį ar­gu­men­tų iš­sa­kė Sei­mo na­rys, ko­mi­te­to na­rys R. J. Da­gys ir dar bu­vo iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai, kad vis dėl­to mes tu­ri­me la­bai daug už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, ku­rie grįž­ta, ir ap­lan­ky­ti vi­sus ka­pus, su­spė­ti, jei­gu jų yra įvai­rio­se vie­to­vė­se, su­dė­tin­ga.

Be abe­jo, yra dar vie­nas ar­gu­men­tas. Vis dėl­to dau­ge­lis mū­sų Lie­tu­vos dir­ban­čių­jų bū­tent šią die­ną at­si­pra­šo dar­be, pra­šy­da­mi leis­ti ne­bū­ti dar­be, ne­da­ly­vau­ti, su­si­ta­ri­mo bū­du vis tiek ne­dir­ba.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – Z. Je­dins­kis. Pra­šom.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vė­li­nių die­na yra šven­tė, tu­rin­ti gi­lias tra­di­ci­jas, ir iki šiol yra la­bai svar­bi dau­ge­liui Lie­tu­vos žmo­nių. 2006 me­tais Lie­tu­va ra­ti­fi­ka­vo UNESCO Ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­ją, pa­gal ku­rią bū­tent Vė­li­nės tu­rė­tų su­lauk­ti iš­skir­ti­nio sta­tu­so kaip ypa­tin­gu sa­vi­tu­mu ir gy­vy­bin­gu­mu pa­si­žy­min­ti tra­di­ci­nė mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo šven­tė. Mū­sų vals­ty­bė yra at­sa­kin­ga už jos iš­sau­go­ji­mą, to­dėl tu­rė­tų su­da­ry­ti są­ly­gas žmo­nėms puo­se­lė­ti se­ną­sias šven­tės tra­di­ci­jas. Vė­li­nes į ne­dar­bo die­nų są­ra­šą siū­lė įtrauk­ti ir Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­ba. Vi­sų Šven­tų­jų die­ną šven­čia­me lap­kri­čio 1 die­ną, ji skir­ta pa­gerb­ti tuos šven­tuo­sius, ku­rie baž­ny­ti­nia­me ka­ta­li­kų ka­len­do­riu­je ne­tu­ri sa­vo at­ski­ros die­nos.

Iš es­mės Vi­sų Šven­tų­jų die­nos pa­skir­tis nė­ra su­si­ju­si su ka­pų lan­ky­mu, ta­čiau žmo­nės, pa­si­nau­do­da­mi tik tuo­met gau­na­mu lais­va­die­niu, pa­ver­tė šią die­ną pa­grin­di­ne ka­pų lan­ky­mo die­na. Ki­ta ver­tus, vie­nos die­nos ne­pa­kan­ka ap­lan­ky­ti to­li­mes­nė­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se esan­čius ka­pus.

Dar yra pro­ble­ma – ka­pų pa­di­dė­ji­mas dėl de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos. Mi­ru­sių­jų dau­gė­ja, gims­tan­čių ma­žė­ja, ir žmo­nėms su­si­da­ro pro­ble­mų ka­pi­nė­se dėl spūs­čių, dėl par­ka­vi­mo, dėl ki­tų da­ly­kų. Re­pli­kuodamas ger­bia­mam A. Sy­sui, kad rei­kia švęs­ti su gy­vais, aš no­riu at­sa­ky­ti ši­taip: dar vie­ną ki­tą die­ną dau­giau pa­bū­ki­te ka­pi­nė­se, kur la­bai ge­ra pa­gal­vo­ti apie gy­ve­ni­mo es­mę. Ačiū. Siū­ly­čiau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, na, pir­ma, mi­ru­siuo­sius ger­bia­me ne vie­ną die­ną per me­tus. Pri­si­me­na­me gi­mi­mo die­ną, pri­si­me­na­me per mi­ri­mo me­ti­nes, pri­si­me­na­me per Tė­vo die­ną, Mo­ti­nos die­ną, tik­rai yra ne vie­na ga­li­my­bė. Ir daug žmo­nių lan­ko ka­pus. Pra­va­žiuo­da­mas sa­vait­ga­lį pro ka­pi­nes iš tik­rų­jų ma­tau, kad sto­vė­ji­mo aikš­te­lės yra pil­nos au­to­mo­bi­lių, žmo­nės tik­rai ne vie­ną die­ną per me­tus ap­lan­ko ka­pus ir pri­si­me­na mi­ru­siuo­sius.

An­tra. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jau ir šian­dien tu­ri­me ne­ma­žai šven­ti­nių die­nų, atos­to­gų, nedar­bo die­nų ir vi­sa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te pa­ten­ka­me į gru­pę vals­ty­bių na­rių, ku­rios tu­ri dau­giau to­kių nedar­bo die­nų nei ki­tos. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad ne vien pi­ni­gai ir eko­no­mi­nė ge­ro­vė svar­bu, ta­čiau jei­gu pa­žiū­rė­tu­me ten­den­ci­ją, ei­nant į Ry­tus tų nedar­bo die­nų dau­gė­ja, o ei­nant į Va­ka­rus dar­bo die­nų dau­gė­ja. Ta ten­den­ci­ja ro­do, kad jei­gu mes no­ri­me pa­si­vy­ti Va­ka­rus kur­da­mi dau­giau nedar­bo die­nų, mes juos pa­si­vy­si­me, pa­na­šu, lė­čiau.

Tre­čias ar­gu­men­tas, ku­ris jau šian­dien nu­skam­bė­jo, – šven­ti­nės die­nos są­ly­go­ja ir tam tik­rus pa­ja­mų ne­te­ki­mus. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, ma­no­ma, kad apie 40 mln. eu­rų per me­tus. Tik­rai vals­ty­bės biu­dže­tas tu­rė­tų kur pa­dė­ti to­kią su­mą pi­ni­gų. Ži­no­ma, var­to­ji­mas ne­su­sto­ja, su­ren­ka­me ak­ci­zus, su­ren­ka­me pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, bet da­lies gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, ti­kė­ti­na, ne­su­ren­ka­me ir dėl to vals­ty­bės biu­dže­tas nu­ken­čia.

Tai­gi kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Jei­gu vis dėlto no­ri­me pa­pil­do­mos nedar­bo die­nos, svars­ty­ki­me, ku­rios jau esa­mos nedar­bo die­nos ga­lė­tu­me at­si­sa­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 13, su­si­lai­kė 26. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.12 val.

Tar­ny­bi­nio pa­so įsta­ty­mo Nr. VIII-1527 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3437(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Tar­ny­bi­nio pa­so įsta­ty­mo Nr. VIII-1527 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3437(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­ją G. Kin­du­rį, jis pri­sta­tys Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą. G. Kin­du­rys kvie­čia­mas į tri­bū­ną.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ji per­skai­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą bir­že­lio 5 die­ną ir ben­dru su­ta­ri­mu, tai yra 10 bal­sų už, jam pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vuo­ti taip pat. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Siū­lo bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.15 val.

Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­pil­dy­mo 701 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3401(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­pil­dy­mo 701 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3401(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ji per­skai­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to pa­tai­sas svars­tė bir­že­lio 12 die­ną. Bal­suo­jant 10 ko­mi­te­to na­rių bu­vo už, vie­nas – prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Taip pat ap­svars­tė­me Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Taip, dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė S. Gent­vi­las. Prie pa­siū­ly­mo – šiek tiek vė­liau. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą į tri­bū­ną.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas įsta­ty­mas ga­li at­ro­dy­ti kaip la­bai smul­kus pa­tai­sy­mas, bet, man at­ro­do, jis – pre­ce­den­tą ku­rian­tis įsta­ty­mas. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri vi­so­ke­rio­pai for­muo­ja po­li­ti­ką ir įgy­ven­di­na po­li­ti­ką vals­ty­bės tar­ny­bo­je, sta­tu­ti­nė­je tar­ny­bo­je, tu­rė­tų žy­miai iš­sa­miau ap­ra­šy­ti, kaip ši­tas pre­ce­den­tas for­muo­ja­mas. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra pa­teik­ti vos še­ši sa­ki­niai vi­siš­kai be pa­grin­di­mo. Klau­sy­mų me­tu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos mi­nist­ro pa­ta­rė­jas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti į ab­so­liu­čią dau­gu­mą iš­kel­tų klau­si­mų.

Leis­ki­te iš­kel­ti ke­le­tą klau­si­mų, ku­rie, man at­ro­do, ver­ti at­sa­ky­mo. Šian­dien nie­kas ne­abe­jo­ja, kad to­kie pa­rei­gū­nai kaip ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­si­du­ria su be­ga­li­niu stre­su gel­bė­da­mi žmo­nes, kar­tais ne­pa­vyks­ta tie­siog kai ku­riais mo­men­tais iš­sau­go­ti gy­vy­bių. Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai su­si­du­ria su su­dė­tin­go­mis dar­bo są­ly­go­mis. Pa­sie­nio ap­sau­gos pa­rei­gū­nai taip pat su­si­du­ria su mo­ra­li­nė­mis di­le­mo­mis, ne per se­niau­siai įvy­kęs su­si­šau­dy­mas at­sklei­dė kai ku­riuos mo­ra­li­nius pa­ra­dok­sus, ku­rie įve­lia žmo­nes į la­bai kri­tiš­ką si­tu­a­ci­ją. Ką jau kal­bė­ti apie po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, žval­gy­bos pa­rei­gū­nus ar­ba kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ku­rie ko­vo­ja kas­dien su nu­si­kals­ta­mu pa­sau­liu. Ši­tiems žmo­nėms rei­kia pro­fe­sio­na­lios psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos, pro­fe­sio­na­lių so­cia­li­nių pa­slau­gų.

Šian­dien yra klau­si­mas, ar ši­tie pa­rei­gū­nai gau­na so­cia­li­nę pa­slau­gą, tai yra psi­cho­lo­go, pro­fe­sio­na­laus psi­cho­lo­go, ku­ris iš­ves­tų iš emo­ci­nių kri­zių moks­lo įro­dy­tu bū­du? Įsta­ty­mo klau­sy­mų me­tu į tai ne­bu­vo at­sa­ky­ta. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­ga­lė­jo pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos, kiek sta­tu­ti­nė­se tar­ny­bo­se dir­ba pro­fe­sio­na­lių psi­cho­lo­gų, kaip į emo­ci­nes ar­ba kri­zes pa­te­kę pa­rei­gū­nai ga­li jas iš­si­gy­dy­ti re­a­bi­li­ta­ci­nė­se kli­ni­ko­se ir kaip jiems pa­de­da­ma? Vie­toj to mi­nist­ras at­ne­ša įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma įtei­sin­ti dva­si­nę sie­lo­va­dą.

Šian­dien yra pen­ki eta­tai vals­ty­bės sta­tu­ti­nių pa­rei­gų, iš vi­so 12 žmo­nių, ku­riems pa­da­lin­ti tie pen­ki eta­tai, dir­ba sie­lo­va­di­nį dar­bą, ku­ris aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te api­bū­di­na­mas kaip socia­li­nė pa­slau­ga, ku­rią rei­kia už­tik­rin­ti, ta­čiau ne­kal­ba­ma apie tai, kaip psi­cho­lo­gai tu­rė­tų dirb­ti ir kiek yra dir­ban­čių psi­cho­lo­gų. Šian­dien įsta­ty­mas pa­lie­ka daug klau­si­mų, ku­rie taip pat tu­ri bū­ti at­sa­ky­ti. Šian­dien Lie­tu­vo­je vei­kia de­vy­nios tra­di­ci­nės re­li­gi­nės ben­druo­me­nės ir 26, o ga­li­mai po šian­dien spren­di­mo dėl „Ro­mu­vos“ ir to­liau ei­nan­čio pro­jek­to veiks 27 pri­pa­žin­tos vals­ty­bės re­li­gi­nės ben­druo­me­nės. Kaip jų pa­rei­gū­nai ga­li pri­si­dė­ti prie vi­sų sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų sie­lo­va­dos? Jei­gu vie­nas iš as­me­nų pa­gei­dau­tų gau­ti vie­nos iš tra­di­ci­nių re­li­gi­nių ben­druo­me­nių sie­lo­va­dos pa­slau­gą, tar­ki­me, evan­ge­li­kas re­for­ma­tas ar­ba mu­sul­mo­nas su­ni­tas, ar­ba ka­rai­mas, ar jis tu­rė­tų tei­sę gau­ti ši­tas pa­slau­gas? Ar vals­ty­bės tar­ny­ba, vals­ty­bės sta­tu­ti­nė tar­ny­ba yra pa­jė­gi už­tik­rin­ti šias pa­slau­gas kiek­vie­nam pa­gei­dau­jan­čiam, ku­ris no­rė­tų jas gau­ti? Aš tuo abe­jo­ju. Kaip į ši­tą pre­ce­den­tą re­a­guos ki­tos, ne­sta­tu­ti­nės, įstai­gos, to­kios kaip svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gos, li­go­ni­nės, so­cia­li­nės rū­py­bos įstai­gos, slau­gos na­mai, ku­rie dir­ba su ypač sun­kiais li­go­niais? Kaip į tai re­a­guos Grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos tar­ny­ba, ku­ri ir­gi kas­dien su­si­du­ria su mil­ži­niš­ku stre­su, ar ji ir­gi tu­rės tei­sę sam­dy­ti ir iš biu­dže­to lė­šų ap­mo­kė­ti dva­si­nius sie­lo­va­di­nin­kus sa­vo tar­ny­bos veik­lai?

Ši­tas ku­ria­mas pre­ce­den­tas šian­dien po­ten­cia­liai tei­gia­mu bal­sa­vi­mu, man at­ro­do, su­kurs tra­di­ci­ją ir pre­ce­den­tą, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to bus ap­mo­ka­mi re­li­gi­niai dar­buo­to­jai. Ir tai nė­ra tei­sin­ga, nes Kon­sti­tu­ci­jos 43 straips­ny­je aiš­kiai at­ski­ria­ma, kad vi­si re­li­gi­niai rei­ka­lai yra at­skir­ti nuo vals­ty­bės, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės tu­ri iš­im­ti­nes tei­ses ne­teik­ti ata­skai­tų Re­gist­rų cen­trui, ne­teik­ti ata­skai­tų ir fi­nan­si­nių duo­me­nų ki­toms tar­ny­boms.

Man at­ro­do, šian­dien for­muo­ja­mas blo­gas pre­ce­den­tas, to­dėl aš kvie­čiu su­si­lai­ky­ti ir grą­žin­ti ši­tą įsta­ty­mą to­bu­lin­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai su aiš­kiai at­sa­ky­tais klau­si­mais, kaip pa­si­rū­pi­na­ma pro­fe­sio­na­liai mū­sų pa­rei­gū­nų psi­cho­lo­gi­nė­mis kri­zė­mis ir emo­ci­niais iš­šū­kiais jų sun­kio­je tar­ny­bo­je. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dau­giau nė­ra da­ly­vau­jan­čių dis­ku­si­jo­je. Yra vie­nas pa­siū­ly­mas – tai Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo, Sei­mo na­rio A. Sy­so ir Sei­mo na­rio J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­ty­si­te? S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi kiek­vie­nas sta­tu­ti­nis pa­rei­gū­nas tu­ri tei­sę į re­li­gi­nę sie­lo­va­dą ir pa­gal­bą pa­gal ši­tą įsta­ty­mą, yra ri­zi­ka, kad bet koks at­ski­ras as­muo ga­lės už vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas pra­šy­ti, kad jo re­li­gi­nės kon­fe­si­jos sie­lo­va­di­nin­kas, ar tai bū­tų ra­bi­nas, ar ima­mas, ar tai bū­tų liu­te­ro­nų pas­to­rius, bū­tų įdar­bin­tas vals­ty­bės sta­tu­ti­nė­je tar­ny­bo­je. Gre­sia mil­ži­niš­ko­mis lė­šo­mis vals­ty­bei už­tik­rin­ti šią žmo­gaus tei­sę, ku­ria mes čia su­ku­ria­me ir pre­ce­den­tą. To­dėl mū­sų siū­ly­mas yra, kad jei­gu to­kia sie­lo­va­dos funk­ci­ja at­si­ras­tų, ji bū­tų den­gia­ma re­li­gi­nės kon­fe­si­jos lė­šo­mis ir bū­tų ap­mo­ka­ma už tai. Man at­ro­do, tai bū­tų pre­ce­den­tas, ku­ris ga­lė­tų bū­ti at­kar­to­tas bet ku­rio­je ki­to­je vals­ty­bės įstai­go­je, ar tai bū­tų li­go­ni­nė, ar tai bū­tų slau­gos ir rū­py­bos na­mai, ar grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis. Ki­tu at­ve­ju mes at­ve­ria­ma Pan­do­ros skry­nią, kad re­li­gi­niai sie­lo­va­di­nin­kai bus ap­mo­ka­mi iš vals­ty­bės pi­ni­gų. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę per­skai­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to var­du tik ga­liu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­bus ap­mo­ka­mi, o jau yra ap­mo­ka­mi tie sie­lo­va­di­nin­kai, ku­rie dir­ba ir tarp­tau­ti­nių su­tar­čių pa­grin­du. Bū­tent dėl ši­tos prie­žas­ties jo­kių pa­pil­do­mų lė­šų dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ne­rei­kės. Ko­mi­te­tas svars­ty­da­mas, ir jūs tuos ar­gu­men­tus ma­to­te, at­krei­pė dė­me­sį, kad vėl­gi sie­lo­va­di­nin­kai at­lieka ir ki­tas pa­pil­do­mas funk­ci­jas, tarp jų – da­ly­vau­ja įvai­rio­se ak­ci­jo­se dėl sau­gaus eis­mo ir pa­na­šiai, ben­dra­dar­biau­da­mi su po­li­ci­jos ben­druo­me­ne. Tik­rai tų funk­ci­jų yra kur kas dau­giau ne­gu tie­sio­gi­nės. Ko­mi­te­tas dėl ši­tų prie­žas­čių, ypač įver­ti­nęs tai, kad pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kės, jie jau da­bar yra ap­mo­ka­mi, tie­siog ne­pri­ta­rė S. Gent­vi­lo ir Sei­mo na­rių gru­pės pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų dėl pa­tai­sų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 16, prieš – 24, su­si­lai­kė 28. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Yra tik už už­si­ra­šę, ar tik­rai no­ri­te kal­bė­ti? No­ri­te. M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Iš tie­sų vis dėl­to tei­sin­gas yra žings­nis. Dva­si­nė sie­lo­va­da nė­ra blo­gai. Bū­tų ge­riau, kad ji bū­tų, o ne ne­bū­tų. Ta­čiau kaip ir gir­dė­jo­me iš­sa­ky­tus ar­gu­men­tus, iš tie­sų la­bai svar­bu dė­me­sį skir­ti ne tik re­li­gi­nės, bet ir pro­fe­sio­na­lios psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pri­ei­na­mu­mui.

Taip pat at­kreip­čiau dė­me­sį, kad sie­lo­va­dą net ir pa­gal tra­di­ci­nių ir pri­pa­žin­tų re­li­gi­jų sąra­šus ga­lės teik­ti ne tik ka­ta­li­kų ir krikš­čio­nių šven­ti­kai, bet ir mu­sul­mo­nų šven­ti­kai ima­mai, ra­bi­nai, žy­dų šven­ti­kai, to­dėl varto­ti „ka­pe­lio­no“ są­vo­ką šiuo at­ve­ju ne­bū­tų vi­siš­kai tiks­lu. Svar­s­ty­mo sta­di­jo­je kvie­čiu pri­tar­ti, o iki pri­ėmi­mo sta­di­jos pa­si­kal­bė­ti, kaip ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti pla­tes­nę ir pro­fe­sio­na­lią psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą tiems žmo­nėms, ku­riems jos iš tik­rų­jų rei­kia.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes kaip ir pri­pra­tę, kad vis­ką reik­tų fi­nan­suo­ti, ką mes su­gal­vo­ja­me, no­ri­me ar­ba gal­vo­ja­me no­rė­ti, iš biu­dže­to. Duo­tas at­ve­jis kaip tik ir pri­skir­ti­nas tam, kad, ma­no su­pra­ti­mu, kaip Si­mo­nas sa­kė, to­kių psi­cho­lo­gi­nių, ki­tų sie­lo­va­dos pa­slau­gų fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas iš tų or­ga­ni­za­ci­jų ar­ba iš tų šal­ti­nių, ku­rie, šiaip ar ­taip, jas ir at­lie­ka, bet jo­kiu bū­du ne iš vals­ty­bės biu­dže­to. Nes vals­ty­bės biu­dže­tas nė­ra gu­mi­nė vie­ta, gu­ma, kur pri­dė­ta daug pi­ni­gų, tik rei­kia pa­ban­dy­ti juos kaip nors iš­trauk­ti, ar per vie­ną ga­lą, ar per ki­tą. To­dėl siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 3, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.27 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 11 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3337(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3337(2). Į tri­bū­ną kvie­čiu, A. Ši­rins­kie­nės ne­ma­tau, S. Šed­ba­ras gal­būt ga­lė­tų pa­gel­bė­ti, per­skai­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­das?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą bir­že­lio 12 die­ną. Jo­kių ypa­tin­gų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų ne­bu­vo ir vi­siems 11 da­ly­va­vu­sių bal­sa­vus už bu­vo pri­tar­ta pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų tuoj pa­žiū­rė­si­me, taip pat nie­kas. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Taip, ačiū, pri­tar­ta.

 

15.28 val.

Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1826 2 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3338(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1826 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3338(2). Kvie­čiu pra­ne­šė­ją K. Bac­vin­ką, jis pri­sta­tys mums Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­das.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ti per­duo­du Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui G. Kir­ki­lui.

K. BACVINKA (LVŽSF). La­ba die­na vi­siems. Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­doms dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ir teik­ti pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė? Pa­siū­ly­mų nė­ra. Už – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom. Ne­no­ri. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.30 val.

Jū­ros ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-512 3, 4, 5 straips­nių ir 3 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo 1 prie­do pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3117(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Jū­ros ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3117(2). Kvie­čiu taip pat K. Bac­vin­ką. Pra­šau, Kęs­tu­ti. Svars­ty­mas.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms dėl šio pro­jek­to ir teik­ti pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­to va­rian­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­no­ri da­ly­vau­ti. Dėl mo­ty­vų? Nė­ra. Gal ga­li­me taip pat pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.31 val.

Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 2, 3, 9, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1093(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1093(3). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą, I. De­gu­tie­nės ne­ma­tau. A. Na­vic­ko ne­ma­tau. Kas ga­lė­tų iš to ko­mi­te­to pri­sta­ty­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ar yra kas nors iš Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, ko­le­gos? Pra­šom. Ko­le­ga D. Ka­mins­kas. Pra­šau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te bu­vo svars­ty­tas Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių įsta­ty­mo Nr. VIII-157 2, 3, 9, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1903(3). Ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Ačiū. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kas? Pra­šom. A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Po po­ros die­nų kaip tik su­kak­tų tur­būt 15 mė­ne­sių, kaip Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą pro­jek­tą ir džiaugs­min­gai jam pri­ta­rė. La­bai no­rė­tu­me pa­dė­ko­ti A. Ku­bi­lie­nei ir jos ko­mi­te­tui, kad vis dėl­to iš­ju­di­no iš mir­ties taš­ko. Tik­rai džiau­gia­mės. Ko­mi­te­te ben­dru su­ta­ri­mu jam bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, dėl 1 straips­nio yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Gal ko­le­ga D. Ka­mins­kas ga­lė­tų at­ei­ti pa­ko­men­tuo­ti? Čia yra me­džia­ga, pra­šom.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Šiai Vy­riau­sy­bės iš­va­dai pri­tar­ta iš da­lies ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas bu­vo pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 1 straips­nį ir iš­dės­ty­ti taip: „Be­vil­tiš­kas gai­vi­ni­mas – tai gai­vi­ni­mas pa­cien­to, ku­rio li­gų etio­pa­to­ge­ne­ti­niai gy­dy­mo bū­dai ne­eg­zis­tuo­ja ar­ba yra iš­nau­do­ti ir yra ob­jek­ty­vių gy­vy­bi­nes funk­ci­jas už­tik­ri­nan­čių vie­nos ar­ba ke­lių or­ga­nų sis­te­mų ne­grįž­ta­mo pa­žei­di­mo po­žy­mių, dėl ku­rių nė­ra me­di­ci­niš­kai pa­grįs­tos ti­ki­my­bės pa­ge­rin­ti ar­ba at­kur­ti pa­cien­tui gy­vy­biš­kai svar­bias or­ga­niz­mo funk­ci­jas, ku­rios bu­vo iki kri­ti­nės būk­lės at­si­ra­di­mo.“ Čia iš tik­rų­jų bu­vo su­for­mu­luo­ta de­fi­ni­ci­ja, ku­rią bu­vo siū­lo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­dės­ty­ti aiš­kiau, bet mes lai­ko­mės etio­pa­to­ge­ne­ti­nio nu­ta­ri­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, taip?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ar ga­lė­tu­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų.

M. Ma­jaus­kas – už. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Su­pran­tu, kad tai yra jaut­rus klau­si­mas ir daž­nai dis­ku­tuo­ja­mas krikš­čio­niš­ka­me kon­teks­te, bet no­riu pa­brėž­ti – tai yra jo­kia eu­ta­na­zi­ja. Iš es­mės esa­ma si­tu­a­ci­ja tie­siog ver­čia gy­dy­to­jus imi­tuo­ti gai­vi­ni­mą, ne­pai­sant jų pro­fe­si­nių ži­nių ir mo­ra­lės. Tai sa­vo­tiš­kas dar vie­nas toks gy­ny­bi­nės me­di­ci­nos sin­dro­mas – ge­riau min­ky­ti ar tam­py­ti tai, ką jie ži­no esant žmo­gu­mi, ku­rio jau ne­be­at­gai­vin­si, ne­gu kad vė­liau kas nors ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad jei jie bū­tų dar tę­sę be­pras­mį gai­vi­ni­mą, pa­cien­tas gal dar bū­tų at­si­ga­vęs. Su­pran­tu, kad jaut­rus klau­si­mas, bet iš tik­rų­jų me­di­kų ben­druo­me­nė la­bai lau­kia šio spren­di­mo. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ar ga­lė­tu­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

15.36 val.

Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3234 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3234. Pa­tei­ki­mas. Ko­le­ga Z. Strei­kus. Pra­šom į tri­bū­ną.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl psi­cho­lo­go pro­fe­si­jos, psi­cho­lo­gų pa­slau­gų ir psi­cho­lo­gų po­rei­kio, ma­nau, kad nie­kas ne­dis­ku­tuo­ja, jis la­bai di­de­lis. Net ir džiau­giuo­si, kad tą po­rei­kį ir sty­gių kom­pen­suo­ja ir dva­si­nė sie­lo­va­da, apie ku­rią ne­se­niai šne­kė­jo­me, bet, an­tra ver­tus, psi­cho­lo­go var­das, kaip ir psi­cho­lo­go pro­fe­si­ja, tei­siš­kai ne­bu­vo ap­sau­go­ta ir ja ga­lė­jo už­si­im­ti bet kas, net ne­tu­rė­da­mas jo­kio iš­si­la­vi­ni­mo. To­dėl kil­da­vo pro­ble­mų, kai psi­cho­lo­go var­du dangs­ty­da­vo­si bet ko­kia prak­ti­ka už­si­i­man­tys žmo­nės.

Ki­ta ver­tus, la­bai lo­giš­kai ir ob­jek­ty­viai man pa­čiam yra sun­ku pri­sta­ty­ti ši­tą įsta­ty­mą, nes ne tik esu psi­cho­lo­gas, bet ir po­rą me­tų te­ko va­do­vau­ti, bū­ti Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų są­jun­gos pre­zi­den­tu, to­dėl tą vi­są vir­tu­vę šiek tiek ži­nau ir iš vi­daus.

Ko­dėl siū­lau to­kį al­ter­na­ty­vų įsta­ty­mo pro­jek­tą? Pri­min­siu, kaip at­si­ra­do ši­ta ini­cia­ty­va. Ini­cia­to­riai ir tei­kė­jai esa­me aš, V. Ąžuo­las ir A. Pa­pir­tie­nė. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas kaip al­ter­na­ty­vus įsta­ty­mo pro­jek­tas 2018 m. spa­lio 16 d. Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu Sei­mui pa­teik­tam Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-685(2), ku­riam ne­bu­vo pri­tar­ta po svars­ty­mo. Re­gist­ruo­ja­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra su­for­muo­tas at­si­žvel­giant į pa­grin­di­nį po­sė­džio me­tu iš­sa­ky­tą su­si­rū­pi­ni­mą dėl bū­ti­ny­bės už­tik­rin­ti to­kį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, ku­ris ne­su­ma­žin­tų psi­cho­lo­go pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo, ir at­si­žvel­giant į dau­ge­lio pro­fe­sio­na­lių psi­cho­lo­gų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę, kad prieš tai bu­vęs įsta­ty­mo pro­jek­tas ke­lia per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mus pro­fe­si­jai ir su­ku­ria prie­lai­das vie­nai vi­suo­me­ni­nei or­ga­ni­za­ci­jai – Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų są­jun­gai – vers­ti vi­sus Lie­tu­vos psi­cho­lo­gus tap­ti jos na­riais ir taip neš­ti jai ma­te­ria­li­nę nau­dą na­rio mo­kes­čio, mo­kes­čio už li­cen­ci­ją, mo­kes­čio už li­cen­ci­jos pra­tę­si­mą ir mo­kes­čio už įvai­rius mo­ky­mus pa­vi­da­lu.

Taip pat ma­no­ma, kad vie­na vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li tu­rė­ti pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jos ir eks­per­ti­nių ži­nių ver­tin­ti įvai­rias te­ori­nes mo­kyk­las, ku­rios at­sto­vau­ja vi­siš­kai ki­toms pa­ra­dig­moms. To­dėl Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma, kad vi­sos svar­bios psi­cho­lo­gų veik­los sri­tys bū­tų reg­la­men­tuo­ja­mos re­mian­tis vie­no­dais prin­ci­pais ir kri­te­ri­jais, už­tik­ri­nant, kad psi­cho­lo­gi­nes pa­slau­gas teik­tų tik tam tik­rą kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys as­me­nys.

Kaip šiuo me­tu reg­la­men­tuo­ja­ma? Šiuo me­tu yra Lie­tu­vo­je psi­cho­lo­gų, dir­ban­čių svei­ka­tos bei švie­ti­mo sri­ty­se, iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mai, nu­sta­ty­ti svei­ka­tos ap­sau­gos bei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rų įsa­ky­mais. Ki­to­se sri­ty­se nė­ra.

Ko­kios da­bar siū­lo­mos nau­jos tei­si­nio su­re­gu­lia­vi­mo nuo­sta­tos ir ko­kių tei­gia­mų re­zul­ta­tų lau­kia­ma? Vi­sų pir­ma la­bai kon­kre­čiai api­brė­žia­ma psi­cho­lo­go spe­cia­ly­bė ir rei­ka­la­vi­mai.

Ant­ras. Įsta­ty­mo pro­jek­te api­brė­žia­ma psi­cho­lo­gų prak­ti­nė veik­la, ku­ri nu­ma­to, kad ji at­lie­ka­ma tik­tai įgi­jus spe­cia­lią psi­cho­lo­go kva­li­fi­ka­ci­ją.

Tre­čias. At­vi­ras psi­cho­lo­gų re­gist­ras fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims leng­vai ras­ti tin­ka­mą kva­li­fi­kuo­tą rei­kia­mos sri­ties psi­cho­lo­gą už­kirs ke­lią klai­di­nan­čiam psi­cho­lo­go var­do nau­do­ji­mui.

Iš es­mės tai yra al­ter­na­ty­vus įsta­ty­mo pro­jek­tas ko­le­gės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­reng­tam pro­jek­tui. Ka­dan­gi klau­si­mas yra di­džiu­lės psi­cho­lo­gų ben­druo­me­nės re­ak­ci­ja, ku­ri ver­čia su­ne­rim­ti ir ne­sku­bė­ti, siū­ly­čiau ši­tam pro­jek­tui taip pat pri­tar­ti ir po to dis­ku­si­jų me­tu, svars­ty­mo me­tu gal­būt juos su­jung­ti ar pa­si­rink­ti vie­ną ar ki­tą al­ter­na­ty­vą, nes iš tie­sų į akis kren­ta per­tek­li­nis re­gu­lia­vi­mas. Tap­ti psi­cho­lo­gu bū­tų ypač su­dė­tin­ga ir nu­ken­tė­tų pro­vin­ci­jos psi­cho­lo­gai, ir su­dė­tin­ga, ir bran­gu. Prie­var­ti­nė vi­sų psi­cho­lo­gų na­rys­tė ke­lia abe­jo­nių. Ar ne­pa­blo­gės psi­cho­lo­gų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas, kai­na ir ko­ky­bė? Tuo la­biau ma­ne gąs­di­na ir tai, kad šiuo me­tu prak­ti­kuo­jan­tys psi­cho­lo­gai fak­tiš­kai vi­si įgis li­cen­ci­jas ir net blo­gai dir­ban­tys psi­cho­lo­gai tu­rės tei­sę ki­tus ates­tuo­ti, va­do­vau­ti su­per­vi­zi­joms ir kon­sul­ta­ci­joms.

Svar­biau­sia, kaip įsta­ty­mas pa­veiks pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą re­gio­nuo­se ir pa­slau­gų ko­ky­bę. Kad ge­riau at­sa­ky­tu­me į ši­tuos klau­si­mus ir ne­sku­bė­tu­me, aš siū­ly­čiau, kaip sa­ko, pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir abu įsta­ty­mus nag­ri­nė­ti kar­tu.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. A. Anu­šaus­kas pir­ma­sis. Prašom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, čia jau ant­ras kar­tas, kai pri­sta­to­mas šis įsta­ty­mas. Ko­dėl vis dėl­to iš es­mės siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti pa­čių psi­cho­lo­gų sa­vi­re­gu­lia­ci­jos prin­ci­pų, ir ne tik psi­cho­lo­gų, ma­ty­ti ir ki­tuo­se įsta­ty­muo­se, ko­dėl at­si­sa­ko­ma sa­vi­re­gu­lia­vi­mo, ku­ris, ma­no gal­va, daž­niau­siai yra pa­si­tei­si­nan­tis me­to­das, kai pa­tys spe­cia­lis­tai su­ku­ria sa­vo or­ga­ni­za­ci­jas, pa­tys ne­ima iš vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų? Šiuo at­ve­ju tai kai­nuos ir biu­dže­tui, ir, kaip jau ir mi­nė­jo­te, pa­slau­gos tik­rai ga­li žen­kliai pa­brang­ti.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų psi­cho­lo­gai ne­at­si­sa­ko sa­vi­re­gu­lia­ci­jos prin­ci­po, bet di­de­lė psi­cho­lo­gų da­lis ne­su­tin­ka, kad įsta­ty­me prie­var­ti­niu bū­du bū­tų įra­šy­ta vie­na iš or­ga­ni­za­ci­jų, ku­ri už­tik­rin­tų sa­vi­re­gu­lia­ci­ją, tai Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų są­jun­ga. Yra daug ki­tų aso­cia­ci­jų, ga­li­ma kal­bė­ti apie skė­ti­nį va­rian­tą, nes, tar­ki­me, ir da­bar Lie­tu­vos psi­cho­lo­gai pri­klau­so at­ski­roms aso­cia­ci­joms ir mo­kyk­lai. Yra In­di­vi­du­a­lio­sios psi­cho­lo­gi­jos in­s­ti­tu­tas ir mo­kyk­la, psi­cho­a­na­li­zės, Jun­go, geš­tal­to, ra­cio­na­lio­sios… tad pa­lik­ti tei­sę su­da­ry­ti sa­vi­re­gu­lia­ci­nę or­ga­ni­za­ci­ją, bet įsta­ty­me ne­pa­ra­šy­ti vie­ną prie­var­ti­nę vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją, į ku­rią prie­var­ti­niu bū­du tu­rė­tų sto­ti vi­si psi­cho­lo­gai.

Kaip re­ak­ci­ja yra net su­kur­ta, at­si­ra­do Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų prof­są­jun­ga, ji ir­gi reiš­kia savo ki­to­niš­ką nuo­mo­nę. Tuo la­biau kad net pa­tys uni­ver­si­te­tai ne­ran­da ben­dros šne­kos, tad aš ma­nau, kad, kaip sa­ko, už jū­sų pa­siū­ly­mą ir taip tu­rė­tų bū­ti, bet ne to­kia for­ma, kaip bu­vo siū­ly­ta.

PIRMININKAS. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš la­bai ap­gai­les­tau­ju, kad jūs tei­kia­te Sei­mo na­riams da­bar klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją, ta­čiau aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs, trys Sei­mo na­riai, reng­da­mi ši­tą pro­jek­tą, at­krei­pė­te dė­me­sį į Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ku­rią pri­ėmė ir pa­ren­gė val­dan­tie­ji? Ar jūs įsi­gi­li­no­te į „EuroPsy“ rei­ka­la­vi­mus, ku­rie yra ke­lia­mi ir ku­rių rei­kia lai­ky­tis Lie­tu­vo­je reg­la­men­tuo­jant psi­cho­lo­gų dar­bą? Ar jums yra ži­no­ma, kad psi­cho­lo­gai, bai­gę čia ir no­rin­tys įsi­dar­bin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, dėl rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ki­mo ne­ga­li įsi­dar­bin­ti, ne­pri­ima­mi į dar­bą? Ky­la daug pro­ble­mų dėl to­kio il­go, nuo 2013 me­tų, reg­la­men­ta­vi­mo, nes tam prie­ši­na­si da­lis psi­cho­lo­gų, ku­rie tik­rai šian­dien ar­ba ne­tu­ri iš­si­la­vi­ni­mo, ar­ba ne­tu­ri rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. La­bai daug klau­si­mų, į vi­sus ne­at­sa­ky­siu. Pra­dė­siu nuo pas­ku­ti­nio. Šiaip, aš ge­rai, na, ne ge­rai, o šiek tiek pa­žįs­tu psi­cho­lo­gų ben­druo­me­nę. Sa­ky­ti, kad tie, ku­rie ne­pri­ta­ria, ne­kom­pe­ten­tin­gi ar ma­žo iš­si­la­vi­ni­mo, yra dau­giau ne­gu per­tek­li­nis pa­sa­ky­mas. Iš tik­rų­jų psi­cho­lo­gų ben­druo­me­nė­je šis klau­si­mas la­bai emo­cio­na­liai svars­to­mas ir yra la­bai daug ir to­kių, ir to­kių ar­gu­men­tų. Pa­sa­ky­ti dau­giau įti­ki­na­mų ar­gu­men­tų, kad pa­ge­rės psi­cho­lo­gi­nės pa­slau­gos, pri­ėmus jū­sų siū­lo­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, la­bai abe­jo­ti­na. Aš la­bai iš­gy­ven­čiau, jei­gu vie­no ar ki­to įsta­ty­mo sku­bo­tas pri­ėmi­mas pa­blo­gin­tų pa­slau­gų ko­ky­bę ir pri­ei­na­mu­mą, ypač pro­vin­ci­jo­je. O kal­bant apie (…), ki­tus da­ly­kus, iš tik­rų­jų ir da­bar dau­ge­lis psi­cho­lo­gų pri­klau­so la­bai aukš­tai ka­te­go­ri­jai, dir­ba už­sie­ny­je, yra ver­ti­na­mi, Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų sta­tu­sas ap­skri­tai yra ga­na aukš­tas, nors reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo nė­ra. O kai ku­rio­se ša­ly­se, sa­ky­ki­me, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, la­bai ve­da­ma dis­ku­si­ja, kad įve­dus reg­la­men­ta­ci­ją pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas ir ko­ky­bė žen­kliai su­ma­žė­jo. For­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai kar­tais truk­do tai­ky­ti ino­va­ty­vius me­to­dus ir ap­skri­tai psi­cho­lo­gus iš­stu­mia iš jų veik­los ar­ba pri­ver­čia va­din­tis vi­sai ne psi­cho­lo­gais. Tuo la­biau man keis­ta, kad da­bar net pras­tai dir­ban­tys psi­cho­lo­gai pa­gal esa­mą sta­žą vi­si taps li­cen­ci­juo­tais. O nau­jie­ji, ku­rie mo­ky­sis, ar­ba pa­si­rinks psi­cho­lo­gi­ją, tų ne­la­bai ga­bių bus li­cen­ci­juo­ja­mi, su­per­vi­zi­jos. Aš pra­ei­tą sy­kį mi­nė­jau, per­tek­li­niai rei­ka­la­vi­mai li­cen­ci­jai gau­ti yra žy­miai di­des­ni, ne­gu „Bo­eing“ pi­lo­tuo­ti. Yra 175 prak­ti­nės va­lan­dos. O čia tiek su­ra­šy­ta rei­ka­la­vi­mų su­per­vi­zi­joms, jos yra la­bai bran­gios. Bai­gęs psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ran­tū­rą nie­ko ne­ga­li dirb­ti, nes ta­vęs ne­pri­ims, ne­tu­ri li­cen­ci­jos. O už sa­vo pi­ni­gus įgy­ti li­cen­ci­ją yra di­de­li lai­ko ir pi­ni­gų kaš­tai. Aš ne­sa­kau, kad klau­si­mą ar vie­ną ki­tą įsta­ty­mą at­mes­ti. Rei­kia gi­les­nės dis­ku­si­jos ir vis dėlto pa­si­tel­kus di­des­nes pa­jė­gas ne­gu mus pa­čius, Sei­mo na­rius.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, bet gal ga­lė­tu­mė­te trum­piau, nes dar daug no­rin­čių pa­klaus­ti. M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš su­pran­tu, kad jūs siū­lo­te at­si­sa­ky­ti įpa­rei­go­ji­mo kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją. Bet ar jūs ne­ma­no­te, kad iš tie­sų la­bai svar­bu už­tik­rin­ti, kad psi­cho­lo­gai gau­tų su­per­vi­zi­jas? Iš tik­rų­jų dar­bas la­bai sun­kus. Jiems tiek gau­ti su­per­vi­zi­jas, tiek nuo­la­tos kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją yra la­bai bū­ti­na. Ypač tiems, ku­rie dir­ba ra­jo­nuo­se, re­gio­nuo­se. Iš­va­žiuo­ti, pa­ben­drau­ti ir su ki­tais žmo­nė­mis, gau­ti nau­jų įgū­džių. Tai yra be ga­lo svar­bu, nes už­si­su­kus ta­me pa­čia­me ra­te jiems pa­tiems iš tik­rų­jų rei­kia tos pa­gal­bos. Aš pats ne vie­ną kar­tą su tuo su­si­dū­riau ke­liau­da­mas per ra­jo­nus, re­gio­nus, ma­ty­da­mas, ko­kie iš­var­gę yra psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ra­jo­nuo­se. Ar ga­li­te pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jūs no­ri­te at­si­sa­ky­ti to­kio įpa­rei­go­ji­mo nuo­la­tos kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją ir gau­ti nuo­la­ti­nes su­per­vi­zi­jas?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga My­ko­lai, ap­skri­tai psi­cho­lo­gi­jo­je… kiek­vie­nas psi­cho­lo­gas, ku­ris pri­klau­so aso­cia­ci­jai… šiaip ar ­taip, ne­bū­si pri­ima­mas į aso­cia­ci­ją, jei­gu ne­to­bu­lė­si, ne­da­ly­vau­si su­per­vi­zi­jo­se, mo­ky­muo­se. Ir dau­gy­bė psi­cho­lo­gų pa­tys iki šiol la­bai kva­li­fi­kuo­tai mo­ko­si ir tu­ri aukš­čiau­sios, tarp­tau­ti­nės, ka­te­go­ri­jos ver­ti­ni­mus, jo­kių pro­ble­mų ne­ky­la. Jei­gu psi­cho­lo­gas ne­mo­ty­vuo­tas, tik for­ma­liai gaus mo­ky­mą, kad pliu­siu­ką už­si­dė­tų, ir dar už pi­ni­gus, be abe­jo­nės, tai ne­pa­kels kva­li­fi­ka­ci­jos. Šiuo me­tu bū­ti psi­cho­lo­gu, kiek tu ver­tas, ver­ti­na ne pa­gal do­ku­men­tus, bet pa­gal ta­vo prak­ti­nę veik­lą, pa­gal tai ša­ki­nės aso­cia­ci­jos. Sa­ky­si­me, jei­gu tu in­di­vi­du­a­lio­sios psi­cho­lo­gi­jos ar­ba ra­cio­na­lio­sios psi­cho­lo­gi­jos aso­cia­ci­jai pri­klau­sai, pa­pras­tai vyks­ta ne tik vie­ti­niai ren­gi­niai, to­bu­lė­ji­mo kur­sai, bet ir pri­klau­sai tarp­tau­ti­nei psi­cho­lo­gų ben­dri­jai. Ir ten yra to­bu­lė­ja­ma. Jei­gu pa­žiū­rė­si­me at­ski­rus, ką bai­gė ar­ba ko mo­kė­si ne­pri­va­lo­mai psi­cho­lo­gai, tai yra iš tik­rų­jų įspū­din­gi da­ly­kai. Aš ma­nau, kad for­ma­lus ver­ti­mas, mo­kes­tis to, kas gal ne­tin­ka jo veik­lai, ne­iš­spręs pro­ble­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis. Ir vis­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ar at­krei­pė­te dė­me­sį į Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, kur sa­ko­ma, kad iš tik­rų­jų ga­li prieš­ta­rau­ti tam tik­roms eu­ro­pi­nėms tei­sėms, ypač kas su­si­ję su re­gist­ra­ci­ja, nes ten siū­lo­ma iš­kart nu­ma­ty­ti vei­ki­mo lai­ką už­si­re­gist­ra­vus, ne­nu­ma­ty­ti ter­mi­nų ir taip to­liau? Ar at­krei­pė­te dė­me­sį ir ar vis dėl­to ban­dy­si­te ko­re­guo­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvelg­da­mas į Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to?..

Z. STREIKUS (LVŽSF). Be abe­jo­nės. Ačiū už klau­si­mą. Be abe­jo­nės, rei­kės į vi­sas pa­sta­bas at­si­žvelg­ti ir ko­re­guo­ti. Bet tai, kad klien­tas ži­nos, kad tu esi bai­gęs… ko­kį tu­ri kon­kre­tų iš­si­la­vi­ni­mą, pri­ei­na­ma klien­tui ta in­for­ma­ci­ja, ir var­do, ir pro­fe­si­jos ap­sau­go­ji­mas – la­bai svar­bu. Ko­kia for­ma tai da­ry­ti, be abe­jo­nės, rei­kės įsta­ty­miš­kai pa­ieš­ko­ti, kad bū­tų ko­rek­tiš­ka.

PIRMININKAS. Ačiū, bai­gė­si lai­kas, ko­le­gos. Mo­ty­vai. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai džiau­giuo­si, mes la­bai re­tai tai­ko­me al­ter­na­ty­vos svars­ty­mo – 137 straips­nio nuo­sta­tą, bet šį kar­tą ji bus tai­ko­ma. Tai yra tik­rai, sa­ky­čiau, la­bai ge­ra Sei­mo Sta­tu­to nuo­sta­ta. Mes tik­rai ga­lė­si­me gir­dė­ti vi­sas pu­ses ir mes tik­rai ger­bia­me po­zi­ci­ją tų žmo­nių, ku­rie siū­lo ei­ti anks­čiau siū­ly­tu ke­liu dėl vie­nos aso­cia­ci­jos. Ma­nau, kad šis pro­jek­tas taip pat yra ne­to­bu­las, ir Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad fak­tiš­kai ne­si­kei­čia, tai tik­rai ga­li­me pa­tai­sas ir dėl šio pro­jek­to svars­ty­ti.

Vi­so­mis pras­mė­mis tai yra lai­mė­ji­mas, kai svars­to­me al­ter­na­ty­vas, kai dis­ku­tuo­ja­me ir ger­bia­me vie­nas ki­tą, nes tik­rai nė­ra čia jo­kių kal­ti­ni­mų, ne­tu­ri bū­ti jo­kių kal­ti­ni­mų ar ko­kių nors įta­ri­mų, bet tie­siog yra skir­tin­gos vi­zi­jos. Taip pa­juo­kau­jant, ga­li­ma bū­tų pa­kvies­ti vi­sus po­li­ti­kus į vie­ną po­li­to­lo­gų aso­cia­ci­ją, jei­gu no­ri tu­rė­ti po­li­ti­ko var­dą. Iš tik­rų­jų tai yra ne­įma­no­ma, nes mes vi­si esa­me skir­tin­gų pa­sau­lė­žiū­rų. Mus ma­žai kas jun­gia, mes esa­me la­bai auto­no­miš­ki ir tie mū­sų da­ri­niai – par­ti­jos na­tū­ra­liai yra skir­tin­gi. Pa­na­šiai yra ir su psi­cho­lo­gais, nes psi­cho­lo­gi­ja tik­rai yra so­cia­li­nis moks­las ir čia tai­ky­ti tiks­lių­jų moks­lų kri­te­ri­jų bū­tų, ma­nau, ne­tiks­lin­ga. Dis­ku­tuo­da­mi, man at­ro­do, mes ra­si­me kom­pro­mi­sus.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas – prieš. Pra­šom, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to aš siū­lau at­si­žvelg­ti į pa­čių psi­cho­lo­gų or­ga­ni­za­ci­jų nuo­gąs­ta­vi­mus. Jie la­bai aiš­kiai yra iš­sa­ky­ti jau ne kar­tą, dar kar­tą mums yra pa­kar­to­ti. Aš, tie­są sa­kant, ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl svars­ty­mo me­tu nė­ra at­si­žvel­gia­ma į tuos nuo­gąs­ta­vi­mus, tu­riu gal­vo­je Lie­tu­vos psi­cho­lo­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos siū­ly­mus. La­bai aiš­kiai iš­sa­ky­ta ir ma­nau, kad vi­siš­kai pa­grįs­ti nuo­gąs­ta­vi­mai, kad psi­cho­lo­gų pa­slau­gos bus bran­ges­nės, ma­žiau pri­ei­na­mos, kad nu­ver­ti­na­mas aukš­to­jo moks­lo vaid­muo, kad psi­cho­lo­gų sa­vi­re­gu­lia­ci­ja taip pat yra nu­ver­ti­na­ma. Yra pa­sa­ky­ta daug da­ly­kų, ku­rie, gai­la, bet ne­ran­da at­gar­sio. Tai aš siū­lau vis dėl­to ne­pri­tar­ti ir po svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3234. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Ko­mi­te­tai. Ko­kį ko­mi­te­tą siū­lo­te kaip pa­grin­di­nį? Pra­šau. T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Siū­lau kaip pa­pil­do­mą Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Dar pa­grin­di­nį. O pa­grin­di­nį? Pa­tei­kė­jas? Ko­le­ga Strei­kau, ką siū­lo­te pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu? Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas at­si­sa­ko. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tui? Da­bar dėl pa­pil­do­mo. (Bal­sas sa­lė­je: „Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, pir­mi­nin­kas sa­kė, kad už.“) Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Tin­ka? Pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ačiū.

 

15.56 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 606, 627, 693, 736, 738, 739 ir 747 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1319(4) (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1319. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šau, ko­le­ge.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 606, 627, 693, 736, 738, 739 ir 747 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. At­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad ši­tas pro­jek­tas yra pa­to­bu­lin­tas, jau ket­vir­tas va­rian­tas tei­kia­mas Sei­mui.

Es­mi­niai mo­men­tai, ku­rie yra įtvir­tin­ti mi­nė­tų straips­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te. Pir­miau­sia yra tai, kad šiuo me­tu ste­bi­ma, po­pu­lia­rė­ja sko­lų par­da­vi­mo prak­ti­ka, sko­lų su­pir­ki­mas ak­ty­vė­ja rin­ko­je. Pro­jek­tu sie­kia­ma ge­rin­ti įsi­sko­li­nu­sių as­me­nų pa­dė­tį, ma­ži­nant ga­li­my­bę sko­lų su­pir­kė­jams kaup­ti pa­pil­do­mas pa­lū­ka­nas ir sen­din­ti sko­las.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką yra nu­sta­ty­ti il­gi – de­šim­ties me­tų ieš­ki­nio se­na­ties ir pen­ke­rių me­tų pa­tei­ki­mo vyk­dy­ti ter­mi­nai. Tas lei­džia sko­lų su­pir­kė­jams su­kaup­ti pa­lū­ka­nas tiek su­tar­ti­nes, o vė­liau įsta­ty­mi­nes pro­ce­si­nes, ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čius. Tai ypač ak­tu­a­lu, kai sko­los yra ne­di­de­lės, sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo at­ve­jais – iki 2 tūkst. eu­rų su­mos. Pai­nio­ja­ma pri­va­čių sko­lų iš­ieš­ko­to­jų ir ant­sto­lių veik­la, to­dėl sko­lų iš­ieš­ko­to­jai pri­si­den­gia ant­sto­liais, per­pir­kę sko­lą skai­čiuo­ja ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čius, pa­lū­ka­nas ir tik po ke­le­rių me­tų krei­pia­si į teis­mą dėl sko­los pri­tei­si­mo. Net iš­ieš­ko­mos sko­los iš mi­ru­sių as­me­nų. To­dėl siū­lo­ma sko­lų pa­tei­ki­mo vyk­dy­ti ter­mi­nus su­ma­žin­ti nuo pen­ke­rių me­tų iki tre­jų me­tų. Tas su­da­ry­tų ga­li­my­bę sun­kiai gy­ve­nan­čioms šei­moms, šei­moms su vai­kais iš tik­rų­jų grei­čiau ati­duo­ti sko­las, ne­pri­au­gi­nant dirb­ti­nai pa­lū­ka­nų, ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čių ir ki­tų su­mų, ku­rias pa­deng­ti šei­moms tik­rai bū­na sun­ku.

To­liau. Pro­jek­tu sie­kia­ma už­tik­rin­ti so­cia­li­nį sau­gu­mą ir su­da­ry­ti ga­li­my­bę sko­lą pa­deng­ti da­li­mis, su­stab­dy­ti vyk­do­mą­ją by­lą sko­li­nin­kui gy­dan­tis ar da­ly­vau­jant re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mo­je. Ant­sto­lis, rem­da­ma­sis vyk­do­mo­je by­lo­je esan­čia in­for­ma­ci­ja, gau­da­mas pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją iš įvai­rių re­gist­rų, iš­ieš­ko­to­jo nuo­mo­ne, tu­rė­tų pa­rei­gą ver­tin­ti re­a­lią sko­li­nin­ko fi­nan­si­nę pa­dė­tį ir pa­dė­ti su­da­ry­ti pri­im­ti­nes­nį sko­los iš­dės­ty­mo gra­fi­ką. Taip bū­tų su­tau­py­tos sko­li­nin­ko lai­ko ir pi­ni­gi­nės są­nau­dos, taip pat, ka­dan­gi šiuo me­tu esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, tu­ri bū­ti krei­pia­ma­si į teis­mą, tie­siog su­ma­žin­tas ir teis­mų dar­bo krū­vis. Šei­mos su vai­kais bū­na ypač so­cia­liai pa­žei­džia­mos, kai jų vie­nin­te­lis būs­tas yra par­duo­da­mas iš var­žy­ty­nių, to­dėl to­kiais at­ve­jais tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos ga­li­my­bės iš­sau­go­ti vie­nin­te­lį būs­tą. Įsta­ty­me bū­ti­na nu­ma­ty­ti są­ly­gą, kad jei sko­los su­ma vir­ši­ja 4 tūkst., sko­lų iš­ieš­ko­ji­mas ne­bū­tų ši­ta nu­sta­ty­ta da­bar esa­ma tvar­ka vyk­do­mas.

Dar vie­nas es­mi­nis siū­ly­mas. Ant­sto­lių sta­tis­ti­ka skel­bia, kad ad­mi­nist­ruo­ja­mų ne­iš­ieš­kotų bau­dų už ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus šiuo me­tu yra per 500 tūkst. vie­ne­tų. Tai yra bau­dos, ku­rios yra skir­tos Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jams, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dė­jams, baus­mės už gir­ta­vi­mą vie­šo­je vie­to­je ir ši­tas skai­čius aki­vaiz­džiai ro­do, kad ir skai­čius di­de­lis, ir su­mos yra di­de­lės. Sko­lin­gi as­me­nys ne­su­mo­ka bau­dų, be to, jie ven­gia at­lik­ti vie­šuo­sius dar­bus, o su­ėjus se­na­ties ter­mi­nui (tas ter­mi­nas yra pen­ke­ri me­tai) tos sko­los tam­pa tie­siog be­vil­tiš­ko­mis ir yra nu­ra­šo­mos. To­dėl yra sie­kia­ma, kad pa­žei­di­mus pa­da­rę as­me­nys ir gau­nan­tys vals­ty­bės pa­ra­mą, ta­čiau at­si­sa­kan­tys at­lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gą veik­lą ar vie­šuo­sius dar­bus ga­lė­tų nau­do­tis ri­bo­ta vals­ty­bės tei­kia­ma pa­ra­ma. Tai yra va­do­vau­jan­tis ta tvar­ka, pa­gal ku­rią yra nu­sta­ty­tas mi­ni­ma­lus krep­še­lis, jei­gu tei­kia­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma, pa­šal­pos ir taip to­liau vir­ši­ja nu­sta­ty­tą dy­dį, as­muo ne­mo­ka įsi­sko­li­ni­mo, ne­no­ri ati­dirb­ti, to­kiu at­ve­ju iš mo­ka­mų pa­šal­pų ga­li bū­ti iš­ieš­ko­ma iki 10 % nu­ma­ty­tos, skir­tos bau­dos dy­džio.

At­krei­piu dė­me­sį, kad ši­ta tvar­ka ga­li bū­ti tai­ko­ma tik tiems as­me­nims, ku­rie pik­tnau­džiau­ja. Tai yra yra pa­da­rę ne vie­ną, o ke­lis kar­to­ti­nius to­kius pat pa­žei­di­mus, už ką yra skir­tos bau­dos. Tie­siog vie­nu at­ve­ju gal­būt tai bū­tų as­muo, ku­ris yra pa­da­ręs vie­ną pa­žei­di­mą, o ki­tu at­ve­ju tai bū­tų as­me­nys, ku­rie yra lin­kę pa­žei­di­nė­ti ir tu­ri su­kau­pę bau­dų. Yra ir to­kių, kur pa­gal sta­tis­ti­ką virš 10 tūkst. ir dau­giau.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra klau­sian­čių­jų. Ko­le­gos, ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? Dėl mo­ty­vų. Nė­ra. Ge­rai. Ga­li­me bal­suo­ti. Kas už Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ke­lių straips­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1319, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš nė­ra, su­si­la­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mo rei­kia? Ne­rei­kia? Ne­rei­kia. Taip pat yra siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – S. Šed­ba­ras. Pra­šau.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš, ko­le­gos, pra­šau iš kar­to kreip­tis į Vy­riau­sy­bę iš­va­dos, ka­dan­gi čia yra ko­dek­sas…

PIRMININKAS. Kreip­tis į Vy­riau­sy­bę.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). …kad ne­rei­kė­tų ko­mi­te­tui…

PIRMININKAS. Ačiū. Iš­va­dos į Vy­riau­sy­bę krei­pia­mės? Krei­pia­mės. Ačiū.

 

16.05 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 10, 11 ir 15 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3254(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3254(2). Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą, ko­le­gą A. Ve­ry­gą. Pra­šom, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju ger­bia­mam po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­čiau ap­gai­les­tau­ti ir at­si­pra­šy­ti, kad ten­ka an­trą kar­tą ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą pri­sta­ty­ti. Mes jau kar­tą jam bu­vo­me pri­ta­rę, tik dėl šiurkš­čios tech­ni­nės klai­dos bu­vo įkel­ta ne ta ver­si­ja, ku­riai Vy­riau­sy­bė bu­vo pri­ta­ru­si, ir da­bar ten­ka gai­šin­ti jū­sų lai­ką, sto­vė­ti prieš jus pri­sta­tant jį an­trą kar­tą.

Ne­pai­sydamas nie­ko, vis dėl­to no­rė­čiau pri­min­ti ir pa­sa­ky­ti, apie ką yra pro­jek­tas. Jo tik­s­las yra su­da­ry­ti są­ly­gas ne­mo­kant pa­cien­to prie­mo­kos gau­ti kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus ir kom­pen­suo­ja­mą­sias me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes as­me­nims, ku­riems su­ka­ko Lie­tu­vos Res­pub­likos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­me nu­sta­ty­tas se­nat­vės pen­si­jos am­žius ar­ba Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta tvar­ka yra pri­pa­žin­ti ne­įga­liai­siais as­me­ni­mis, ku­rių už­pra­ei­tą mė­ne­sį gau­tų so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų kar­tu su pen­si­jos prie­mo­ka, šal­pos pen­si­jų, vals­ty­bi­nių pen­si­jų, už­sie­nio vals­ty­bės pen­si­jų, kom­pen­sa­ci­jų už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas ir (ar) drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, kaip jos api­brėž­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me, su­ma su­da­ro ma­žiau nei 95 % pra­ėju­sių me­tų mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­džio. To­kie as­me­nys yra lai­ko­mi ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čiais as­me­ni­mis.

Tie­siog dėl jū­sų in­for­ma­ci­jos, ko­kios gru­pės vis dėl­to pa­kliū­va į to­kį skur­do ri­zi­kos ly­gį, kam yra ak­tu­a­liau­sia vis dėl­to ne­mo­kė­ti prie­mo­kų už vais­tus ir me­di­ci­nos prie­mo­nes. 2017 me­tų duo­me­ni­mis, vie­na di­džiau­sių to­kių gru­pių bu­vo as­me­nys, vy­res­ni nei 65 me­tų am­žiaus, taip pat vai­kai ir ne­įga­lie­ji. To­dėl mes kaip ša­lis ne kar­tą bu­vo­me kri­ti­kuo­ti tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tiek Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos, tiek Eu­ro­pos plėt­ros ir ben­dra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos, bu­vo­me ra­gin­ti iš tik­rų­jų nu­sta­ty­ti to­kią gru­pę, ku­ri yra pa­žei­džia­miau­sia, ir to­kiems žmo­nėms kom­pen­suo­ti ši­tas prie­mo­nes vi­sa ap­im­ti­mi, tai reiš­kia kom­pen­suo­ti ir prie­mo­kas, ir dėl to yra tei­kia­mos to­kios įsta­ty­mo pa­tai­sos. Yra pa­skai­čiuo­ta, jog to­kioms prie­mo­koms deng­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­kė­tų apie 4,1 mln. eu­ro. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šias įsta­ty­mo pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas pir­ma­sis. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, sa­ky­ki­te, ar ne­bus per sun­ku ad­mi­nist­ruo­ti to­kį pro­jek­tą ir to­kį įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, kuo­met rei­kės skai­čiuo­ti pra­ei­to mė­ne­sio pen­si­jas, prie­mo­kas, šal­pą, kom­pen­sa­ci­jas, dar ir drau­džia­mą­sias pa­ja­mas kiek­vie­no pen­si­nin­ko, ar jis ga­vo, ar ne­ga­vo tas pa­ja­mas, ir ko­kios bū­tent pra­ei­tą mė­ne­sį, ar pra­ei­tą ne­vir­ši­jo? Ar ne­bū­tų pa­pras­čiau tie­siog nu­sta­ty­ti, kad, tar­kim, pen­si­nin­kams ne­skai­čiuo­ja­me, ir vis­kas? Ar­ba, tar­ki­me, su­lau­kus tam tik­ro am­žiaus ne­skai­čiuo­ja­me, ar­ba ne­įga­lie­siems ne­įskai­čiuo­ja­me, užuot da­bar nu­sta­tę tik­rai ga­na su­dė­tin­gą biu­ro­kratinę pro­ce­dū­rą, kuo­met tu­rės bū­ti skai­čiuo­ja­mos, kaip ir mi­nė­jau, ne tik pen­si­jos, bet ir prie­mo­kos, kom­pen­sa­ci­jos ir drau­džia­mo­sios pa­ja­mos.

A. VERYGA (LVŽSF). Su­pra­tau, ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tai yra vie­na iš op­ci­jų, vie­na iš al­ter­na­ty­vų, tik, ma­no su­pra­ti­nu, ji­nai gal ne­bū­tų tiek so­cia­liai tei­sin­ga ar­ba jaut­ri, nes jei­gu, kaip jūs sa­ko­te, nu­sta­ty­tu­me nuo ko­kio nors am­žiaus, tai yra žmo­nių, ku­rie net ir per­žen­gę tą am­žių tik­rai yra pa­si­tu­rin­tys ir ga­li leis­ti sau pri­mo­kė­ti tą eu­rą ar du vais­to prie­mo­ką ar­ba už me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nę. Tam ir yra skai­čiuo­ja­ma ši­ta gru­pė, ku­ri tu­ri ma­žas pa­ja­mas, įtrau­kiant iš vi­sų ma­no pa­mi­nė­tų gru­pių.

Da­bar naš­tos ne­tu­rė­tų bū­ti, nes yra su­pla­nuo­ta au­to­ma­tiš­kai su­sie­ti dvi sis­te­mas, tai yra „Sod­ros“ ir e. svei­ka­tos sis­te­mas. Jos au­to­ma­tiš­kai bū­tų su­jung­tos ir žmo­gui, sa­ky­kim, iš­ra­šius ką nors, ar vais­tą, ar me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nę, at­ėjus jos at­si­im­ti į vais­ti­nę, sis­te­mo­je bū­tų ma­to­ma, kad žmo­gus pri­klau­so to­kiai gru­pei, ir iš jo tie­siog ne­bū­tų ima­ma prie­mo­ka. Tai čia ne­bū­tų už­krau­na­ma naš­ta nie­kam, nei gy­dy­to­jui, kaip rei­kė­da­vo anks­čiau skai­čiuo­ti kom­pen­sa­vi­mo ly­gius ar pa­na­šiai. Ši­tie duo­me­nys sis­te­mo­se su­vaikš­čio­tų au­to­ma­tiš­kai. Sa­ky­čiau, kad čia ko­kios nors naš­tos ne­at­si­ras.

PIRMININKAS. Ko­le­ga R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė de­le­guo­toms funk­ci­joms į PSDF biu­dže­tą per­ve­da treč­da­lį lė­šų, kiek yra įsi­pa­rei­go­ji­mų. Aš tik no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, ar šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti, kaip jūs ir mi­nė­jo­te, kad rei­kės virš 4 mln., dar in­for­ma­ci­nėms sis­te­moms apie 300 tūkst., ar jūs įsi­ti­ki­nęs, kad Vy­riau­sy­bė skirs tas lė­šas? Ir ap­skri­tai de­le­guo­toms funk­ci­joms jų trūks­ta.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ti­kiuo­si, kad skirs. Mes dar tu­rė­si­me Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to svars­ty­mą. Tei­sin­gai jūs sa­ko­te, iš tie­sų yra ne­pa­kan­ka­mai lė­šų ski­ria­ma vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms ir už vals­ty­bės drau­džia­muo­sius as­me­nis. Tik tiek, kad kai ku­rie da­ly­kai, ku­riuos ir Vals­ty­bės kon­tro­lė įvar­di­ja kaip iš vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mus da­ly­kus, pa­vyz­džiui, pri­va­lo­mą vak­ci­na­ci­ją pa­gal ka­len­do­rių ir pa­na­šiai, ma­no su­pra­ti­mu, vis dėl­to tai yra svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­ga, aš ne­ži­nau, ar ją rei­kė­tų per­kel­ti į biu­dže­tą. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų ap­skri­tai at­ei­ty­je per­žiū­rė­ti, kas tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės de­le­guo­ta funk­ci­ja, kas ne. Bet šiuo at­ve­ju aš ti­kiuo­si, kad bus skir­ti tie pi­ni­gai.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Ma­tu­las. Pra­šom, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš pra­tę­siu ger­bia­mo­jo R. Mar­ti­nė­lio klau­si­mą. 2013 me­tais Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad įmo­ka į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dą ga­li skir­tis, bet tu­ri pri­klau­sy­ti nuo pa­ja­mų. Iš es­mės ne­ci­tuo­da­mas Teis­mo nu­ta­ri­mo, bet in­ter­p­retuo­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pa­sa­kė, kad pa­slau­gos tu­ri bū­ti su­teik­tos vie­no­dai, ne­ga­li bū­ti iš PSDF biu­dže­to spren­džia­mos ki­tos, so­cia­li­nės pro­ble­mos. Mes da­bar tu­ri­me 19 ir dau­giau gru­pių žmo­nių, ku­rie tu­ri įvai­rias leng­va­tas, ir už tas leng­va­tas kaž­kas lyg ir tu­rė­tų su­mo­kė­ti. Skur­do ly­gis per pas­ku­ti­nius ke­le­rius me­tus yra pa­di­dė­jęs, ir da­bar mes ža­da­me iš­leis­ti 4,5 mln. tam, kad pa­dė­tu­me spręs­ti skur­do pro­ble­mą Lie­tu­vo­je. Aki­vaiz­du, ką klau­sė ko­le­ga R. Mar­ti­nė­lis, kad kas nors tu­ri kom­pen­suo­ti.

Ger­bia­mas mi­nist­re, vals­ty­bės asig­na­vi­mai, ku­rių jie ne­grą­ži­na į PSDF biu­dže­tą, au­go per tuos pas­ku­ti­nius me­tus. Ar tik­rai de­da­te pa­stan­gas, kad vals­ty­bė tą įsi­pa­rei­go­ji­mą, ku­rį jūs da­bar tei­kia­te, kom­pen­suo­ti prie­mo­kas…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, klaus­ki­te.

A. MATULAS (TS-LKDF). …vis dėl­to per­ves­tų į PSDF biu­dže­tą, nes 4,5 mln. – tai yra vie­nos ga­na stam­bios re­gio­no li­go­ni­nės iš­lai­ky­mas.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų jūs la­bai tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, 2013 me­tais bu­vo la­bai daug lai­ko ši­tuos da­ly­kus iš­spręs­ti.

Kai dėl ma­no as­me­ni­nių pa­stan­gų, tai aš jas de­du, bet jūs pui­kiai su­pran­ta­te, kad mi­nist­ras vie­nas pats Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ne­pri­ima. Tai yra vi­so Sei­mo klau­si­mas. Kaip ap­si­sprę­si­me, taip ir bus.

O da­bar dėl to, ar vis dėl­to ver­ta tuos pi­ni­gus skir­ti, ar ne? Aš no­rė­čiau ar­gu­men­tuo­ti ir pa­sa­ky­ti, kad la­bai ver­ta, nes jei­gu ši­ta gru­pė, ku­ri yra la­biau­siai ne­pa­si­tu­rin­ti, dėl sa­vo ma­žų pa­ja­mų ne­nu­si­pirks ir ne­var­tos vais­tų ir anks­čiau ar vė­liau su­si­lauks va­di­na­mų­jų drau­di­minių įvy­kių, va­di­na­si, pa­teks į li­go­ni­nę dėl ne­si­gy­dy­mo, tai to­kiu at­ve­ju mes su­mo­kė­si­me tri­gu­bai, ke­tur­gu­bai ar net de­šimt kar­tų dau­giau, ne­gu su­mo­kė­tu­me pa­deng­da­mi tą ne­di­de­lę prie­mo­ką už vais­tą ar­ba me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nę. Net ir to­kiu at­ve­ju, jei­gu biu­dže­tas tų pi­ni­gų ne­skir­tų, aš sa­ky­čiau, vis tiek, žiū­rint to pa­ties Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to iš­lai­dų pras­me, bū­tų ver­ta tai da­ry­ti, nes ga­lų ga­le mes pi­ni­gus tau­py­tu­me iš­veng­da­mi kom­p­lika­ci­jų.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Dėl mo­ty­vų A. Vin­kus – už. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ši ini­cia­ty­va, sie­kiant pa­ge­rin­ti vais­tų pri­ei­na­mu­mo są­ly­gas pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms ir ne­įga­lie­siems, yra lo­giš­ka ir tei­sin­ga. Ne­re­tai gau­nu daug pra­šy­mų ir raš­tu, ir žo­džiu apy­gar­do­je, kad gau­na­ma pen­si­ja ne­lei­džia ap­si­rū­pin­ti bū­ti­nais me­di­ka­men­tais. Da­bar ran­ko­se tu­riu laiš­ką Kre­tin­gos apy­gar­dos pi­lie­tės, ku­ri ra­šo: „Ma­no pen­si­ja kar­tu su naš­lės su­da­ro 130 eu­rų. Dar 15 eu­rų gau­nu iš Lat­vi­jos už ten pra­dirb­tą ket­ve­rių me­tų lai­ką.“ Va­di­na­si, iš vi­so mo­te­ris gau­na 145 eu­rus per mė­ne­sį. Tur­būt nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių, kad to­kiam žmo­gui pra­si­mai­tin­ti, ap­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas ir ap­si­rū­pin­ti vais­tais yra ne­įvei­kia­ma už­duo­tis. To­dėl la­bai pa­lai­kau jū­sų pa­siū­ly­mą su­da­ry­ti są­ly­gas ne­mo­kant pa­cien­to prie­mo­kos gau­ti kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus ir kom­pen­suo­ja­mą­sias me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes as­me­nims, su­lau­ku­siems nu­sta­ty­to se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus ar­ba pri­pa­žin­tiems ne­įga­liai­siais. Kvie­čiu bal­suo­ti, ko­le­gos, už.

PIRMININKAS. Ačiū. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš siū­lau vis dėl­to svars­ty­ti pa­pras­tes­nį va­rian­tą. Pa­ti idė­ja tik­rai yra tei­sin­ga, ir čia mi­nist­ro iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai tik­rai yra sva­rūs. Ta­čiau ad­mi­nist­ruo­ti to­kį da­ly­ką vis dėl­to ga­li at­ro­dy­ti su­dė­tin­giau, ne­gu kad čia da­bar bu­vo de­kla­ruo­ja­ma. Iš tie­sų in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­ja­mas de­kla­ruo­ji kar­tą per me­tus. O čia kal­ba­ma apie tai, kad bū­tų skai­čiuo­ja­ma už pra­ėju­sį mė­ne­sį gau­tos pa­ja­mos. Taip pat ver­slo liu­di­ji­mo pa­ja­mos čia bū­tų skai­čiuo­ja­mos ar ne­įskai­čiuo­ja­mos? Ir ar čia bū­tų pa­siek­tas tas de­kla­ruo­ja­mas so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo as­pek­tas, apie ku­rį kal­bė­jo mi­nist­ras?

Tad vis dėl­to siū­ly­čiau ap­svars­ty­ti daug pa­pras­tes­nį va­rian­tą, kai, tar­ki­me, su­lau­ku­siems pen­si­nio am­žiaus ar­ba tam tik­ro gal­būt di­des­nio am­žiaus žmo­nėms ne­rei­kė­tų mo­kė­ti tos prie­mo­kos už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus ir taip ne­bū­tų ir biu­ro­kratinės naš­tos, ir ma­žiau iš­lai­dų pa­čiai vals­ty­bei, ir pa­tiems žmo­nėms bū­tų la­bai aiš­ku, ka­da jie ga­li gau­ti. Ne­rei­kė­tų skai­čiuo­ti dar pa­pil­do­mai sa­vo in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­ja­mų, ver­slo liu­di­ji­mo pa­ja­mų skai­čiuo­ti ir žiū­rė­ti, ar iš tik­rų­jų ne­vir­šy­si čia tos ri­bos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ben­dro su­ta­ri­mo nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3254 po pa­tei­ki­mo. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pra­šau? Mi­nu­tė­lę. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pa­pil­do­mą? Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą, kad su­skai­čiuo­tų, ko­kios pa­ja­mos bus įskai­čiuo­ja­mos, ko­kios ne­įskai­čiuo­ja­mos. Tu­riu įta­ri­mą, kad čia ne­bu­vo įver­tin­ti šie as­pek­tai: bū­tent ver­slo liu­di­ji­mo, in­di­vi­du­a­lios veik­los ir ki­tos pa­ja­mos.

PIRMININKAS. Siū­lo­mas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Ne? No­ri­te bal­suo­ti dėl pa­siū­ly­mo. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo, ar kaip pa­pil­do­mą įtrauk­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Dėl įtrau­ki­mo į šio įsta­ty­mo svars­ty­mą kaip pa­pil­do­mą Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą.

Iš vi­so bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 8, su­si­lai­kė 13.Pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Pri­ta­ria­me.

Pra­šom, dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti re­pli­ką. Iš­ties, ko­le­gos, tu­ri­me įdo­mią si­tu­a­ci­ją. EBPO re­ko­men­duo­ja vals­ty­bei ma­žin­ti iš­lai­das, na­mų ūkio iš­lai­das ir kom­pen­sa­ci­jas, prie­mo­kas vais­tams, ki­toms me­di­ci­ni­nėms prie­mo­nėms, bet ko­kią mes si­tu­a­ci­ją tu­ri­me? STT šių me­tų ko­vo mė­ne­sį pa­tei­kė pa­žy­mą, kur la­bai su­abe­jo­jo, ar tos iš­mo­kos su­ma­žė­jo, ar pa­di­dė­jo, ir ką mes tu­ri­me?

Žmo­nės su­tau­pė 15 mln. dėl su­ma­žė­ju­sių prie­mo­kų, jei­gu per­ka pi­giau­sią vais­tą. Bet ka­dan­gi ne­ma­žai žmo­nių per­ka tos pa­čios su­dė­ties, bet ki­tą vais­tą, tu­rin­tį ki­tą te­ra­pi­nį po­vei­kį, STT re­ko­men­da­vo iš­si­aiš­kin­ti, kiek žmo­nės mo­ka, jei­gu per­ka tą pa­tį vais­tą, ku­ris iš­brauk­tas iš kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo. Pa­ti mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau po po­ros me­tų pa­tei­kė pre­li­mi­na­rius duo­me­nis. Jų pa­skai­čia­vi­mais, žmo­nės, ku­rie per­ka ei­na­mai­siais me­tais bu­vu­sį kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­še vais­tą, su­mo­ka apie 54 mln. eu­rų. Va­di­na­si, iš 54 at­ima­me 15, kiek su­tau­po, jei­gu per­ka pi­giau­sią, iš­ei­tų, kad prie­mo­kos žmo­nėms (aš tik da­rau prie­lai­dą, ką mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė) per tuos me­tus pa­au­go maž­daug 39 mln. Tai su tuo ir svei­ki­nu.

 

16.21 val.

Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3570, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3571, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-886 15 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3572, Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 511, 512, 513 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3573 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, per­ei­na­me prie ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo. Kvie­čiu vėl į tri­bū­ną svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rą A. Ve­ry­gą.

Dar­bo­tvarkės 2-14.1 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3570, 2-14.2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3571, taip pat pro­jek­tai Nr. XIIIP-3572 ir Nr. XIIIP-3573. Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas su ki­tais pa­pil­do­mais. Pra­šau mi­nist­rą vis­ką pri­sta­ty­ti. Pra­šom, mi­nist­re.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū, ko­le­ga, už svei­ki­ni­mus, tik kvies­čiau vis dėl­to ne­klai­din­ti vi­suo­me­nės. Aš ma­nau, kad žmo­nės, ku­rie nu­ė­ję į vais­ti­nę vie­toj ke­lias­de­šimties eu­rų da­bar su­mo­ka po ke­lias­de­šimt cen­tų prie­mo­kas, yra ge­riau­sias įro­dy­mas, kaip iš tik­rų­jų tau­po­mi tie pi­ni­gai.

Grįž­tant prie klau­si­mo dėl Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų, tai yra dar vie­nas įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, ku­rio lau­kia­ma dau­gy­bę me­tų. Iš tie­sų šian­dien tu­ri­me to­kią su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, kai pri­si­den­giant, sa­ky­ki­me, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­go­mis yra tei­kia­mas di­džiu­lis spek­tras įvai­riau­sių va­di­na­mų­jų svei­ka­tos ar­ba svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų ir tai va­di­na­ma vi­saip: ir rek­re­a­ci­ja, ir švie­ti­mu, ir kuo tik no­ri, nors iš tik­rų­jų da­lis tų in­ter­ven­ci­jų ga­li pa­da­ry­ti re­a­lią įta­ką žmo­gaus svei­ka­tai. Jau yra įvai­rių ir teis­mo nu­tar­čių, kur bu­vo pri­pa­žin­ta, kad to­kias pa­slau­gas tei­ku­sie­ji tei­kė svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, bet tai ne­bu­vo nie­kaip reg­la­men­tuo­ta. To­dėl at­si­žvel­giant į to­kią si­tu­a­ci­ją ir yra tei­kia­mas šis pa­ke­tas, ku­rio tiks­las yra už­tik­rin­ti pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų sau­gu­mą ir ko­ky­bę su­ku­riant tei­si­nes nor­mas, pa­slau­gų tei­ki­mo są­ly­gas, in­teg­ruo­jant šią veik­lą į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę svei­ka­tos sis­te­mą. Pro­jek­tų pa­ke­tu yra siū­lo­ma pa­pil­do­mą­ją ir al­ter­na­ty­vi­ą­ją svei­ka­tos prie­žiū­rą įtei­sin­ti kaip vals­ty­bės li­cen­ci­juo­ja­mą veik­lą, api­brėž­ti šios veik­los ap­im­tis. Šios prie­žiū­ros pa­slau­goms siū­lo­ma pri­skir­ti tik pa­slau­gas, ke­lian­čias di­de­lę ir vi­du­ti­nę ri­zi­ką var­to­to­jų svei­ka­tai.

Ką tai reiš­kia? Tai yra to­kios pa­slau­gos, ku­rias tai­kant žmo­gui ga­li bū­ti pa­da­ry­ta, na, ga­li bū­ti pa­da­ry­tas re­a­lus svei­ka­tos po­ky­tis. Čia ne­pri­klau­sy­tų to­kios pa­slau­gos kaip psi­cho­lo­gi­nio iš­tie­si­ni­mo ar ko­kios nors ki­to­kios pa­slau­gos, apie ku­rias bu­vo pla­čiai kal­bė­ta ži­niask­lai­do­je ir ku­rių, ma­tyt, tik­rai nie­kaip ne­rei­kė­tų ar­ba ne­rei­kė­tų kiš­ti po šiuo įsta­ty­mu. Ho­ros­ko­pai, chi­ro­man­ti­ja ir pa­na­šūs da­ly­kai tik­rai ne­pa­pul­tų į to­kį reg­la­men­ta­vi­mą. Ta­čiau to­kios pa­slau­gos kaip ka­ni­te­ra­pi­ja, hi­po­te­ra­pi­ja, hi­ru­do­te­ra­pi­ja ir ki­tos pa­slau­gos, ku­rios tik­rai ga­li pri­si­dė­ti prie pa­cien­tų svei­ka­tos pa­ge­ri­ni­mo, ga­li pa­ge­rin­ti būk­lę vai­kams, tu­rin­tiems psi­cho­lo­gi­nės rai­dos su­tri­ki­mų, ir šian­dien jos yra tei­kia­mos, no­rint tin­ka­mai su­reg­la­men­tuo­ti šias pa­slau­gas ir pa­si­tar­nau­tų šis įsta­ty­mas su sa­vo ly­di­mai­siais tei­sės ak­tais. Pa­pil­do­mo­ji ir al­ter­na­ty­vio­ji svei­ka­tos prie­žiū­ra ap­im­tų svei­ka­tos rek­re­a­ci­jos, na­tū­ra­lio­sios ir liau­dies me­di­ci­nos sri­tis. Taip pat šia­me pro­jek­te bū­tų nu­sta­to­mos šioms sri­tims pri­ski­ria­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų gru­pės ir po­gru­piai.

Kas bū­tų nu­sta­to­ma? Bū­tų nu­sta­to­mos pri­va­lo­mos pa­pil­do­mos al­ter­na­ty­vios svei­ka­tos prie­žiū­ros tei­ki­mo są­ly­gos, su­da­ro­mos prie­lai­dos pa­tvir­tin­ti šių pa­slau­gų sau­gu­mui už­tik­rin­ti bū­ti­nas nor­mas, tai yra: pa­slau­gų tei­ki­mo rei­ka­la­vi­mus; me­di­ci­nos nor­mas; vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos reg­la­men­tus; taip pat rei­ka­la­vi­mus fi­zi­nių as­me­nų, sie­kian­čių vers­tis pa­pil­do­ma al­ter­na­ty­via svei­ka­tos prie­žiū­ra, pro­fe­si­nei kva­li­fi­ka­ci­jai; pa­pil­do­mas al­ter­na­ty­vios svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų tei­ses ir pa­rei­gas. Taip pat bū­tų su­kur­ta ins­ti­tu­ci­nė pa­pil­do­mosios ir al­ter­na­ty­viosios svei­ka­tos prie­žiū­ros val­dy­mo ir prie­žiū­ros sis­te­ma.

Kaip yra ši sri­tis reg­la­men­tuo­ja­ma ki­to­se ša­ly­se? Tai vis dėl­to rei­kia pa­žy­mė­ti, kad ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja pri­pa­žįs­ta pa­pil­do­mosios ir al­ter­na­ty­viosios svei­ka­tos prie­žiū­ros tiek nau­dą, tiek, jos tei­kia­mais duo­me­ni­mis, 25 ša­lys re­gu­lia­vo šios sri­ties pa­slau­gas jau 1999 me­tais. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me pas­ku­ti­nius duo­me­nis, ku­riuos tu­ri­me, 2012 me­tais to­kių ša­lių jau yra 119 iš 191 ša­lies. Eu­ro­po­je tik­rai ne vie­na ša­lis taip pat šią prie­žiū­rą reg­la­men­tuo­ja net­gi at­ski­rais įsta­ty­mais. Tik­rai mes ne­iš­kris­tu­me iš kon­teks­to.

Pa­pil­do­mai di­de­lių lė­šų tam ne­rei­kė­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad prie­žiū­rai, tam tik­roms pa­rei­gy­bėms steig­ti rei­kė­tų maž­daug apie 160 tūkst. eu­rų per me­tus. Vis dėl­to ma­nau, kad tai yra svar­bus įsta­ty­mas, ku­ris tik­rai leis­tų šią sri­tį ga­lų ga­le iš­kel­ti į die­nos švie­są, ją tin­ka­mai reg­la­men­tuo­ti ir su­re­gu­liuo­ti. Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų klau­sia ke­le­tas ko­le­gų. M. Ma­jaus­kas – pir­ma­sis. Pra­šau, kole­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mi­nist­re, sa­ky­ki­te, ar iš­trau­ki­mas tų svei­ka­tos pa­slau­gų į die­nos švie­są ir jų aiš­kus reg­la­men­ta­vi­mas nė­ra iš tik­rų­jų tik­tai pir­mas žings­nis, kuo­met aiš­kiai jas reg­la­men­tuo­jant ir gal­būt net stan­dar­ti­zuo­jant an­tru žings­niu bū­tų sie­kia­ma ap­mo­kė­ti už tas pa­slau­gas vals­ty­bės lė­šo­mis, kad vals­ty­bė ga­lė­tų nu­si­pirk­ti ir už­tik­rin­ti, kad tos pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos žmo­nėms? Kad bū­tų aiš­ku, aš tik­rai ne­su prieš. Aš ma­nau, kad ka­ni­te­ra­pi­ja, hi­po­te­ra­pi­ja tik­rai yra veiks­min­gos te­ra­pi­jos, bet man at­ro­do, kad bū­tų la­bai svar­bu, jog jūs čia, sto­vė­da­mas tri­bū­no­je, aiš­kiai de­kla­ruo­tu­mė­te, ko­kiu gi iš tik­rų­jų tiks­lu tai yra da­ro­ma.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų šiuo me­tu ir pa­gal tei­kia­mą tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą yra ne­siū­lo­ma ši­tų pa­slau­gų ap­mo­kė­ti ir kom­pen­suo­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to. Aš tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti į at­ei­tį, kas bus po ke­lių me­tų, ar kas nors ap­si­spręs, ar neap­si­spręs to­kias pa­slau­gas ap­skri­tai kom­pen­suo­ti. Bet jei­gu kal­bė­tu­me ap­skri­tai ir kaž­ko­kį ben­drą prin­ci­pą įvar­din­tu­me, tai aš gal­vo­ju, kad vi­sos prie­mo­nės, ku­rios yra moks­lu grįs­tos, ku­rios tu­ri kli­ni­ki­nius įro­dy­mus kaip ga­lin­čios pa­ge­rin­ti žmo­gaus svei­ka­tą, iš tik­rų­jų pa­dė­ti jam iš­spręs­ti tam tik­ras svei­ka­tos pro­ble­mas ir at­ei­ty­je vėl­gi tau­py­ti tas pa­čias svei­ka­tos iš­lai­das, lo­giš­ka, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­mos iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo biu­dže­to lė­šų, bet tik­rai ne ši­ta­me eta­pe, kol da­bar tik­tai vis­kas ku­ria­si, nė­ra jo­kio reg­la­men­ta­vi­mo. Mes ne­tu­ri­me dar įro­dy­mų dėl dau­ge­lio ši­tų pa­slau­gų tei­ki­mo ir jų efek­ty­vu­mo. Aš gal­vo­ju, kad tai tik­rai var­gu net ir ar ki­tos ka­den­ci­jos klau­si­mas, bet ei­nant lai­kui, aš ma­nau, su­sikaups ir moks­li­nių, ir kli­ni­ki­nių įro­dy­mų dėl ši­tų pa­slau­gų ko­ky­bės ir efek­ty­vu­mo ir ta­da, ma­nau, bus tin­ka­mas lai­kas spręs­ti dėl jų ap­mo­kė­ji­mo.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Vin­kus. Pra­šau. At­si­pra­šau. Gal duo­ti… Ge­rai. At­si­pra­šau, dak­ta­re. Pra­šau. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš­ties ir da­bar yra tam tik­ros pa­slau­gos – aku­punk­tū­ra, os­te­o­pa­ti­ja, kai ku­rios ki­tos veik­los, ku­rios Lie­tu­vo­je tai­ko­mos jau se­niai, ir bū­tų jau moks­li­nio pa­grįs­tu­mo, jei­gu kas nors ban­dy­tų tas veik­las ap­ra­šy­ti ir gal­būt net­gi ir fi­nan­suo­ti, nes iš es­mės re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­se tos pro­ce­dū­ros kom­plek­siš­kai jau da­bar tai­ko­mos.

No­riu pa­klaus­ti at­virkš­čiai nei ko­le­ga M. Ma­jaus­kas. Jei­gu ne­nu­ma­to­ma jų vi­sai fi­nan­suo­ti, ar tai ne­reiš­kia, kad kai ku­rios pro­ce­dū­ros, ku­rios da­bar yra kom­plek­siš­kai tai­ko­mos, bus iš­im­tos, nes žmo­nėms jos yra veiks­min­gos? Kaip sa­kiau, pa­vyz­džiui, aku­punk­tū­ra yra tai­ko­ma Lie­tu­vo­je se­niai.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų nie­kas nie­ko ne­pla­nuo­ja iš­im­ti. Jei­gu re­a­bi­li­ta­ci­jo­je kaip kom­plek­sas yra tai­ko­ma, aš ne­ži­nau, ko­kiu bū­du tam tik­ras pro­ce­dū­ras įtei­si­na ap­skri­tai, kol nė­ra tin­ka­mo reg­la­men­ta­vi­mo, pa­slau­gų ap­ra­šy­mo. Aš ma­nau, kad tai yra tam tik­ras pra­si­len­ki­mas ir su tei­si­niu reg­la­men­ta­vi­mu. Bet jūs tur­būt pui­kiai ži­no­te, kad re­a­bi­li­ta­ci­jo­je vi­sos tos pa­slau­gos at­ski­rai ne­bū­ti­nai ir tu­ri bū­ti iš­var­di­na­mos. Iš vi­so, kal­bant apie re­a­bi­li­ta­ci­ją ir svei­ka­tą grą­ži­nan­tį gy­dy­mą, mes gal­vo­ja­me, kad prin­ci­pas tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kė­ji­mas ne ko­kių nors pa­slau­gų, at­ski­rai iš­var­din­tų, de­šimt ma­sa­žų ar pen­kių vo­ne­lių ko­kių nors, bet ap­mo­kė­ti tu­rė­tu­me už at­kur­tą funk­ci­ją. At­ei­ty­je Lie­tu­va, aš ti­kiuo­si, per­eis prie to­kio mo­de­lio ir ta­da jau gy­dy­to­jas re­a­bi­li­to­lo­gas ar ki­tas spe­cia­lis­tas nu­spręs, ko­kių pa­slau­gų jam rei­kia, ko­kių pro­ce­dū­rų rei­kia, ir už tai gaus kom­plek­si­nį ap­mo­kė­ji­mą.

Tik­rai tiks­lo iš­im­ti ko­kias nors pa­slau­gas, ku­rias, kaip jūs pa­mi­nė­jo­te, da­bar tai­ko, nė­ra. Tik jas rei­kė­tų reg­la­men­tuo­ti, kad sau­gūs bū­tų ir pa­cien­tai, ir tas spe­cia­lis­tas, ku­ris tei­kia pa­slau­gą, nes įvy­kus ko­kiam nors ne­pa­gei­dau­ja­mam įvy­kiui šian­dien abi pu­sės bū­tų iš tik­rų­jų ne­ap­sau­go­tos.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Vin­kus. Pra­šau, dak­ta­re.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, drįs­tu už­duo­ti du klau­si­mus. Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas prieš dau­ge­lį me­tų, daug kar­tų bu­vo dis­ku­tuo­tas, mes gir­dė­jo­me tas dis­ku­si­jas ir šian­dien jūs pa­tei­kė­te nau­ją įstaty­mą. Ko­kios jo pa­grin­di­nės nuo­sta­tos pa­keis­tos, ly­gi­nant su anks­tes­nė­mis? Tai pir­mas klau­si­mas.

Ant­ras klau­si­mas. Kai jūs są­vo­kų da­ly­je kla­si­fi­kuo­ja­te są­vo­kas, su­si­ju­sias su ri­zi­ka žmo­gaus svei­ka­tai, jūs api­brė­žia­te: di­de­lė ri­zi­ka svei­ka­tai ir vi­du­ti­nė ri­zi­ka svei­ka­tai, o kai api­brė­žė­te, kas tai yra pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros sklai­da, pa­si­rin­ko­te va­rian­tus: šiurkš­ti klai­da ir pa­pil­do­mo­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros klai­da. Tai­gi ri­zi­kos api­brė­ži­mo at­ve­ju yra api­brė­žia­ma, kas yra di­de­lė ir kas yra vi­du­ti­nė ri­zi­ka, bet kaip ir nė­ra nu­ma­to­ma, kas yra tie­siog ri­zi­ka žmo­gaus svei­ka­tai, taip, kaip nu­ma­ty­ta klai­dos at­ve­ju. Kas čia tu­ri­ma ome­ny­je? (Bal­sai sa­lė­je)

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mus. Iš tik­rų­jų, kiek pa­me­nu pir­mą­jį va­rian­tą, ten bu­vo la­bai daug pa­slau­gų nu­ma­ty­ta iš es­mės be di­des­nio iš­var­di­ni­mo, kaip da­bar yra aiš­kiau iš­skir­tos sri­tys, ku­rias pla­nuo­ja­ma reg­la­men­tuo­ti, tai tik­rai ne vis­kas, kas mū­suo­se su­pran­ta­ma kaip pa­pil­do­ma ir al­ter­na­ty­vi me­di­ci­na, yra su­dė­ta į ši­tą įsta­ty­mą. Pa­sa­ky­siu, ko­kia bu­vo lo­gi­ka.

Iš tik­rų­jų daug me­tų svars­to­ma ir tik­rai yra daug dau­giau no­ro, ne­gu čia vis­ko su­dė­ta į įsta­ty­mą, ku­ris yra siau­res­nis nei vi­si įvar­din­ti pa­gei­da­vi­mai, anks­čiau bu­vę. Bet aš gal­vo­ju, kad daug lo­giš­kiau pri­im­ti tam tik­rą reg­la­men­ta­vi­mą, kai ku­rias sri­tis reg­la­men­tuo­ti ir pas­kui gal­vo­ti apie ga­li­my­bę ką nors pa­pil­do­mai įtrauk­ti ir plės­ti, ne­gu be pa­bai­gos gin­čy­tis, iš tik­rų­jų di­de­lei da­liai gru­pių ne­su­ta­riant ir neiš­si­aiš­ki­nant, kas ten tu­ri bū­ti, ko ne­tu­ri bū­ti. Tai yra toks va­rian­tas, ku­ris tru­pu­tį ne­pa­tin­ka vi­siems. Ieš­kant kon­sen­su­so, aš ma­nau, tai yra ge­ras varian­tas.

Da­bar dėl ri­zi­kų ir ža­lų api­brė­ži­mo. Iš tik­rų­jų, ma­tyt, bus ver­ta svars­tant ko­mi­te­tuo­se, jei­gu bus Sei­me pri­ta­ri­mas, iš­gry­nin­ti ir su­vie­no­din­ti tam tik­ras sam­pra­tas ir tei­si­nes są­vo­kas, bet dėl ko kai kur ne­bus aiš­ku­mo, kas tai yra di­de­lė, ma­ža ža­la ir kas kur ga­li bū­ti pa­da­ry­ta, tai dėl to, kad skir­tin­go­se sri­ty­se, ku­rios bus reg­la­men­tuo­ja­mos, ir tos ža­los ga­lės bū­ti, na, ga­li įvyk­ti skir­tin­gos. Daug kas tu­rės bū­ti reg­la­men­tuo­ta po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais. Iš tik­rų­jų čia vis­ką su­dė­ti į įsta­ty­mą nė­ra jo­kios ga­li­my­bės.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tur­būt ma­tė­te ga­na daug ir rei­k­š­min­gų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, no­rė­čiau jū­sų re­ak­ci­jos į tai. Ma­no pa­grin­di­nis klau­si­mas bū­tų toks: ar bus ap­mo­ka­mos pa­slau­gos iš PSDF? Jei­gu bus, tai kie­no są­skai­ta? PSDF lė­šų ir taip trūks­ta, mes juk ne pir­mus me­tus vi­si tai ži­no­me. Kaip ši­tą pro­ble­mą sprę­si­me? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Į tą ant­rą­ją da­lį aš jau at­sa­kiau, kad iš tik­rų­jų ne­pla­nuo­ja­ma nie­ko ap­mo­kė­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų. At­ei­ty­je, jei­gu bus su­kaup­ta moks­li­nių įro­dy­mų, kli­ni­ki­nių ty­ri­mų, ku­rie įro­dys, kad vie­nas ar ki­tas me­to­das yra nau­din­gas, iš tik­rų­jų pa­de­da ar li­gas gy­dy­ti, ar pa­leng­vin­ti būk­lę, ko­dėl ta­da ne­svars­ty­ti? Bet da­bar tik­rai nie­kas ne­pla­nuo­ja to da­ry­ti. O dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dų, tai iš tik­rų­jų į dau­ge­lį iš­va­dų bus, aš ma­nau, at­si­žvelg­ta, ypač į tas, ku­rios su­si­ju­sios su reg­la­men­ta­vi­mu, svars­ty­mo me­tu. Na­tū­ra­lu, kad jų yra daug, juk tai yra vi­siš­kai nau­ja sri­tis, jos tik­rai ne­bu­vo ir tik­rai bu­vo la­bai su­dė­tin­ga reng­ti tuos tei­sės ak­tus, juo la­biau kad ir ly­di­mų­jų yra daug. Bet aš ma­nau, kad tai rei­kia da­ry­ti, nes, kaip ir sa­kiau, da­bar vis­kas yra pil­ko­je zo­no­je, vis­kas yra še­šė­ly­je, ir aš ma­nau, kad dis­ku­tuo­jant į ab­so­liu­čią dau­gu­mą tų pa­sta­bų bus ga­li­ma at­si­žvelg­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­le­gos mi­nė­jo, kad ne pir­mą ka­den­ci­ją tas įsta­ty­mas yra svars­to­mas, o die­nos švie­są iš­vy­do tik da­bar. Ma­no klau­si­mas bū­tų, kaip jūs ma­no­te, ar įsta­ty­mu ir ly­di­mai­siais tei­sės ak­tais vis dėl­to rei­kė­tų su­re­gu­liuo­ti tą pa­tį li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­są, nes yra in­ter­ven­ci­nės pa­slau­gos, yra svei­ka­ti­nimo pa­slau­gos? Šiuo at­ve­ju, ką nu­ma­to pa­si­im­ti, ku­rią da­lį, pa­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja? Tai vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas, ko­kie spe­cia­lis­tai at­liks tą li­cen­ci­ja­vi­mą ir prie­žiū­rą, aš kal­bu apie in­ter­ven­ci­nes pa­slau­gas, nu­ma­ty­tas Pa­pil­do­mo­sios ir al­ter­na­ty­vio­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­me?

A. VERYGA (LVŽSF). Su­pra­tau. Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir ži­no­te, vi­są, iš­sky­rus odon­to­lo­gų, li­cen­ci­ja­vi­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je at­lie­ka Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba. Šiuo at­ve­ju yra nu­sta­to­mas li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lis „D“, tai yra va­di­na­ma­sis de­kla­ra­vi­mo mo­de­lis. Va­di­na­si, jei­gu tas sub­jek­tas, ku­ris no­ri už­si­im­ti to­kia veik­la, ati­tiks nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus ir tai de­k­laruos, tai jis ir gaus li­cen­ci­ją de­kla­ra­vęs, kad jis ati­tin­ka to­kius rei­ka­la­vi­mus, o vė­liau, aiš­ku, bus vyk­do­ma prie­žiū­ra.

Da­bar kas ką ir kaip ir ko­kius tu­rės ati­tik­ti rei­ka­la­vi­mus. Da­lis yra nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, pa­grin­di­niai prin­ci­pai yra iš­var­din­ti, bet vi­si de­ta­les­ni reg­la­men­ta­vi­mai iš tik­rų­jų bus nu­ma­ty­ti ly­di­mai­siais tei­sės ak­tais, nes, kaip ir sa­kau, yra la­bai daug įvai­riau­sių sri­čių ir vis­ką su­dė­ti į įsta­ty­mą iš tik­rų­jų yra la­bai su­dė­tin­ga, tuos pa­čius rei­ka­la­vi­mus su­dė­ti. Aš ži­nau tam tik­rus ko­le­gos A. Kir­ku­čio nuo­gąs­ta­vi­mus, kad tai da­rys spe­cia­lis­tai, ku­rie ne­tu­ri tin­ka­mos kom­pe­ten­ci­jos, gir­di mi­nis­te­ri­jo­je jų nė­ra. Tai mi­nis­te­ri­jo­je nė­ra ir neu­ro­chi­rur­gų, mi­nis­te­ri­jo­je nė­ra ir kar­dio­chi­rur­gų, bet kai rei­kia su­dė­lio­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus, nor­mas ir pa­na­šius da­ly­kus, yra kvie­čia­mi tie žmo­nės, ku­rie ži­no, dir­ba to­je sri­ty­je, ir su­dė­lio­ja vi­są reg­la­men­ta­vi­mą, vė­liau tai yra tvir­ti­na­ma tik mi­nist­ro įsa­ky­mais. Tai­gi mes jau tu­ri­me ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios at­lie­ka tą li­cen­ci­ja­vi­mą, joms tai bū­tų pa­pil­do­mas dar­bas, ku­rio kaš­tai yra įskai­čiuo­ti, nes yra įskai­čiuo­ti ir pa­pil­do­mi eta­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų. A. Ma­tu­las – už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš ma­tau iš kai­rės pu­sės (pa­var­džių ne­mi­nė­siu, nes pas­kui at­gal no­rės at­sa­ky­ti), žmo­nių, ku­rie la­bai pik­ti­na­si, kad ne vie­ną ka­den­ci­ją nie­kas ne­bu­vo spręs­ta ir daž­nai ma­to, kas ne­pa­da­ry­ta prieš tris, ke­tu­rias ka­den­ci­jas. Bet aš no­riu pri­min­ti, kad pra­ei­tą ka­den­ci­ją bū­tent kai­rio­ji dau­gu­ma ir tie žmo­nės, ku­rie da­bar kal­bė­jo, tu­rė­jo val­džią ir kaž­kaip ne­re­a­li­za­vo ši­to da­ly­ko, nors, ro­dos, prieš tris ka­den­ci­jas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas bu­vo vie­nin­gai pri­ėmęs spren­di­mą, kad toks įsta­ty­mas bū­tų pa­reng­tas ir ban­dy­tas svars­ty­ti. Bet per pas­ta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus ne­at­si­ra­do Vy­riau­sy­bės, ku­ri ši­tuos da­ly­kus ini­ci­juo­tų. Ga­li­ma ir pa­svei­kin­ti ši­tą ban­dy­mą. Nors Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų yra daug ir jos es­mi­nės, aš ti­kiuo­si, kad tai ne­ini­ci­juo­ja ko­le­gos D. Ke­pe­nio, ku­ris ne­pa­si­nau­dos tuo, jis prieš ke­lio­li­ka me­tų bu­vo įstei­gęs tam tik­rą ben­dro­vę ir rin­ko in­ves­ti­ci­nius če­kius tam, kad po to iš tų lė­šų svei­ka­tin­tų žmo­nes. Kiek ži­nau, to­kių žmo­nių, ku­riems ne­grą­žin­ti pi­ni­gai, yra la­bai ne­ma­žai ir ra­gi­nu žmo­nes neš­ti da­bar tuos in­ves­ti­ci­nius če­kius, gal­būt D. Ke­pe­nis ge­riau už­dir­ba ir su­ge­bės ati­duo­ti tuos pi­ni­gus. Aš ma­nau, kad to­kios or­ga­ni­za­ci­jos, ko­kios bu­vo, ar­ba ana­lo­giš­kos, jei­gu at­si­ras, tik­rai ne­pa­si­nau­dos ši­tuo įsta­ty­mu. Tuo la­biau kad, tu­rė­da­mi tiks­lą iš­trauk­ti iš po­grin­džio kai ku­riuos da­bar svei­ka­ti­ni­mo ne­va pa­slau­gas tei­kian­čius as­me­nis, mes ne­pa­da­ry­tu­me at­virkš­čiai, kai per­ne­lyg griež­tai reg­la­men­tuo­si­me ir tie žmo­nės to­liau teiks, nes žmo­nių, ku­rie yra ne­vil­ty­je ir to­kių pa­slau­gų no­ri…

PIRMININKAS. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). …vis dėl­to vi­sa­da at­si­ran­da. Po pa­tei­ki­mo siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3570, Nr. XIIIP-3571, Nr. XIIIP-3572, Nr. XIIIP-3573. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už po pa­tei­ki­mo, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Po pa­tei­ki­mo.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ar rei­kia pa­pil­do­mo? Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Pra­šau? A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Aš siū­lau, kad kaip pa­pil­do­mas bū­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Jei bus griež­tai reg­la­men­tuo­ta, daug žmo­nių ne­teks sa­vo veik­los. Rei­kia la­bai ge­rai įver­tin­ti.

PIRMININKAS. Siū­lo­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Dėl vi­sų klau­si­mų? Ko­le­ga An­ta­nai, dėl vi­sų klau­si­mų? Rei­kia? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Pir­mi­nin­ke, taip pat siū­ly­mas bū­tų ir Svei­kos gy­ven­se­nos komi­si­ją.

PIRMININKAS. Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ja pa­pil­do­ma. Pri­ta­ria­me? Ge­rai. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ir Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ja – pa­pil­do­mi. Svars­to­me ru­dens se­si­jo­je.

 

16.43 val.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo Nr. I-67 3, 13, 24, 25, 28, 31, 32, 39, 40, 46, 48, 49, 531, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 86, 88 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 671 ir 672 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3578, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 366 ir 367 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3579, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so XXXV sky­riaus pa­va­di­ni­mo ir 456, 457, 458 ir 459 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3580, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 658, 659, 660 ir 663 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3581, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 156 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3582, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 2, 14, 18 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3583 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra 2-15.1, 2-15.2, 2-15.3, 2-15.4, 2-15.5, 2-15.6. Kvie­čiu į tri­bū­ną tei­sin­gu­mo mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių pri­sta­ty­ti šiuos pro­jek­tus, tai yra pro­jek­tas Nr. XIIIP-3578 – Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo dau­ge­lis pa­kei­ti­mų, Ci­vi­li­nio pro­ce­so, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sai, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos ir Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mai. Pra­šom, mi­nist­re.

E. JANKEVIČIUS. Sei­mo na­riai, pa­grin­di­nis įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – įgy­ven­din­ti šiais me­tais rug­sė­jo 1 die­ną įsi­ga­lio­sian­tį jū­sų pri­im­tą Kon­sti­tu­ci­jos 106 ir 107 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ki­taip sa­kant, Lie­tu­vo­je įtvir­tin­ti in­di­vi­du­a­laus kon­sti­tu­ci­nio skun­do ins­ti­tu­tą. To­kie ins­ti­tu­tai yra be­veik vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, nė­ra tik Bul­ga­ri­jo­je, Ita­li­jo­je ir Lie­tu­vo­je. Bet aš ti­kiu, kad su jū­sų pa­gal­ba mes grei­tu me­tu šį trū­ku­mą iš­tai­sy­si­me. Šiuo me­tu as­muo ne­tu­ri tei­sės tie­sio­giai kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, o as­mens tei­sės kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­sek­mės nė­ra vis dar kol kas reg­la­men­tuo­tos.

Tai­gi pa­gal siū­lo­mą pro­jek­tą į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ga­lės kreip­tis as­me­nys, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, kai yra iš­nau­do­tos vi­sos tei­si­nės gy­ny­bos prie­mo­nės vi­sų ins­tan­ci­jų teis­muo­se. Pa­reiš­kė­jai tu­ri tu­rė­ti jau ga­lu­ti­nį ir ne­skun­džia­mą spren­di­mą, tuo­met, ne­pra­ėjus tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, pa­reiš­kė­jui at­si­ran­da nau­ja ga­li­my­bė kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl nor­mi­nio tei­sės ak­to ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai.

Na, ir mū­sų pa­reng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma, kad pa­reiš­kė­jai ga­li pa­duo­ti skun­dą pa­tys, su ad­vo­ka­to pa­gal­ba ir be jo. Iš­nag­ri­nė­jus skun­dą ir pri­ėmus as­me­niui pa­lan­kų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, as­muo vėl ga­li tuo­met kreip­tis į ka­sa­ci­nį teis­mą. Na, ir skun­das į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą bus nag­ri­nė­ja­mas ra­šy­ti­nio pro­ce­so bū­du, ta­čiau, esant pa­reiš­kė­jo pra­šy­mui, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­li nu­spręs­ti ir ki­taip ir nag­ri­nė­ti žo­di­nio pro­ce­so bū­du. Pra­šau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas ko­le­gų. J. Sa­ba­taus­kas pir­ma­sis. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų tei­kia­ma­me įsta­ty­me nie­ko ne­ran­du, kas bū­tų pa­sa­ky­ta apie to­kių as­me­nų kon­sti­tu­ci­nio skun­do pri­im­ti­nu­mo svars­ty­mą, kas tai at­lie­ka, ar tai at­lie­ka ben­dra tvar­ka, kaip ir vi­sais ki­tais at­ve­jais, vi­sos su­dė­ties Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas? Jei­gu taip, tai ko­dėl ta­da jūs nu­sta­to­te skir­tin­gai, ne­gu Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­so­je nu­sta­ty­ta, ten nė­ra iš­skir­ta sub­jek­tų, ku­rie krei­pia­si su in­di­vi­du­a­liuo­ju skun­du, ki­to­kia tei­si­nė pa­dė­tis, kad jiems nu­sta­to­mas tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pis nuo teis­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo, kai ki­ti sub­jek­tai, Sei­mas, Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bė, Pre­zi­den­tas, dėl įvai­rių tei­sės ak­tų ga­li kreip­tis ir po 10, ir po 20 me­tų po jo pri­ėmi­mo. Klau­si­mas, ko­dėl jūs taip?.. Ar jūs bi­jo­te žmo­nių, ar Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai bi­jo žmo­nių?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Tai ben­dra tvar­ka, bet šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo reng­tas kar­tu su Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu, yra su­de­rin­tas ir pri­im­tas spren­di­mas. Iš­ana­li­za­vę ki­tų ša­lių prak­ti­ką, mes ma­to­me, kad trys mė­ne­siai yra pa­kan­ka­mas lai­ko­tar­pis, ta­čiau iš tik­rų­jų yra dis­ku­si­nis klau­si­mas ir ko­mi­te­te ga­li­ma pri­im­ti ki­to­kį ter­mi­ną.

PIRMININKAS. Ko­le­ga E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti jū­sų dėl kom­pen­sa­vi­mo. Po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pri­im­tos nu­tar­ties iš­lai­dos, kaip tai bus or­ga­ni­zuo­ja­ma, nes iš tik­rų­jų tai ga­li bū­ti su­si­ję su di­de­lė­mis iš­lai­do­mis. Mes tu­ri­me ke­le­tą to­kių pa­vyz­džių, kuo­met Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas įdo­miai pri­ėmė spren­di­mą, tei­sė­tai ir tei­sin­gai, bet įdo­miai, kuo­met bu­vo kom­pen­suo­ja­mos pen­si­jos, neat­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo spren­di­mus, bet iš tik­rų­jų sa­vo­tiš­kai, kad pro­por­cin­gai, tai yra pro­cen­tais bū­tų… ne­ga­lė­jo bū­ti nu­sta­ty­ta pro­por­cin­gai, bet bu­vo pro­cen­tais, ir tai su­si­ję su di­de­lė­mis su­mo­mis.

Ly­giai taip pat mes ei­na­me tam tik­ru tur­to res­ti­tu­ci­jos ke­liu, iš tik­rų­jų dar yra daug ne­iš­spręs­tų klau­si­mų did­mies­čiuo­se. Tai ga­li bū­ti su­si­ję su mil­ži­niš­kais pi­ni­gais. Ar Vy­riau­sy­bė nu­ma­tys ko­kius nors re­sur­sus, ar po to tu­rė­si­me pro­ble­mų? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se bus nu­sta­ty­ta tvar­ka, ta­čiau, kal­bant apie šį pro­jek­tą, by­li­nė­ji­mosi iš­lai­dos ga­lės bū­ti at­ly­gin­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to, jei­gu bus, aiš­ku, pri­im­tas pa­lan­kus spren­di­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne­galime. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3578, Nr. XIIIP-3579, Nr. XIIIP-3580, Nr. XIIIP-3581, Nr. XIIIP-3582, Nr. XIIIP-3583. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas, su­pran­ta­ma, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pir­mi­nin­ke, pri­ta­ria­te? Ar rei­kia pa­pil­do­mų? Ne­rei­kia. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 9 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.50 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3576 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3576. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę pri­sta­ty­ti. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, jo tiks­las yra su­kur­ti tei­si­nes prie­lai­das pa­sau­lio lie­tu­vių rin­ki­mų apy­gar­dai at­si­ras­ti, tai bū­tų vien­man­da­tė apy­gar­da. Kaip ži­no­te, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų pir­ma­me tu­re di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se ir kon­su­la­tuo­se bal­sa­vo per 52 tūkst. už­sie­nio lie­tu­vių. Ant­ra­me tu­re ak­ty­vu­mas bu­vo šiek tiek ma­žes­nis – 44 tūkst. lie­tu­vių. O jei­gu ly­gin­tu­me su 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mais, tuo me­tu ma­žiau­sia sta­tis­ti­nė rin­ki­mų apy­gar­da bu­vo 32 tūkst. Tai­gi fak­tiš­kai pa­sau­lio lie­tu­vių ak­ty­vu­mas ro­do, kad jie jau yra ta ben­druo­me­nė, ku­ri pa­gal sa­vo skai­čių ga­li ti­kė­tis ma­žiau­siai vie­nos at­ski­ros rin­ki­mų apy­gar­dos.

Šiuo me­tu, kaip ži­no­me, to­kios apy­gar­dos nė­ra. Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys už­sie­ny­je ir bal­suo­jan­tys, yra pri­ski­ria­mi Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­dai, tai apy­gar­dai, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je sto­vi Sei­mo rū­mai. Toks yra įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mas. Kaip ma­tė­me per pas­ta­ruo­sius rin­ki­mus, Nau­ja­mies­čio apy­gar­da tik­rai la­bai iš­si­ple­čia ir tam­pa be­ne di­džiau­sia Lie­tu­vo­je, o, kaip ži­no­ma, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra at­krei­pęs ir Sei­mo dė­me­sį, pri­im­da­mas vie­ną iš nu­ta­ri­mų, kad vis dėl­to rin­ki­mų apy­gar­dos Lie­tu­vo­je tu­rė­tų bū­ti pa­na­šaus dy­džio.

Bū­tent to sie­kiant yra siū­lo­ma tei­kia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te pa­si­rink­ti tą pa­tį skai­čia­vi­mo mo­de­lį, kaip ir da­bar yra ap­skai­čiuo­ja­mas sta­tis­ti­nis Lie­tu­vo­je esan­čios vien­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos dy­dis. Tai yra, jei­gu tik­tai už­sie­ny­je bal­sa­vu­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių skai­čius per­ko­pia 0,9 vi­du­ti­nių rin­kė­jų vi­suo­se vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se skai­čiaus, jiems at­si­ran­da ga­li­my­bė tu­rė­ti at­ski­rą apy­gar­dą. Fak­tiš­kai ta 0,9 vi­du­ti­nių rin­kė­jų vi­so­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se skai­čiaus ri­ba yra ta ri­ba, nuo ku­rios jau ir Lie­tu­vo­je yra for­muo­ja­ma at­ski­ra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je rin­ki­mų apy­gar­da.

Tai­gi ti­kin­tis, kad gal­būt Sei­mas pri­tars dar ir ru­dens se­si­jo­je įsta­ty­mo pro­jek­tui, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie tai, kad jau ki­tuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė ga­lė­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se jau ne Nau­ja­mies­čio, o at­ski­ro­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Daug me­tų jie krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą pra­šy­da­mi, kad to­kia ga­li­my­bė jiems at­si­ras­tų.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Aš kol kas ne­lei­džiu klau­si­nė­ti, nors čia daug kas no­ri klaus­ti. Bet aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Pa­gal Sta­tu­tą jūs tu­rė­jo­te pa­teik­ti ne ma­žiau kaip 29 Sei­mo na­rių pa­ra­šus. Ar jie yra?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jie ne­bu­vo pa­teik­ti, nes frak­ci­jo­je bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai.

PIRMININKAS. Ne. Sek­re­to­ria­te nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Stab­do­me pa­tei­ki­mą, ko­le­gos, ir rei­kės tuos pa­ra­šus vis dėl­to pa­teik­ti. Ačiū.

 

16.54 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2265 (svars­ty­mas)

 

Ko­le­gos, li­ko re­zer­vi­niai. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, vis­ką iš­sau­go­si­me. Ko­le­gos, pir­mas re­zer­vi­nis – Miš­kų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2265. Kvie­čiu ko­le­gą K. Bac­vin­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Svars­ty­mas. Ko­le­ga J. Džiu­ge­lis – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas yra tik­rai la­bai ge­ras, tai yra tech­ni­nio da­ly­ko klau­si­mas. Aš siū­lau tie­siog bal­suo­ti dėl tų 29 pa­ra­šų, ir vis­kas. Ar ne­bū­tų ga­li­ma taip pa­da­ry­ti?

PIRMININKAS. Ne­ga­li­me bal­suo­ti. At­si­pra­šau, bet yra Sta­tu­tas. Pra­šau. Kvie­čiu vis dėl­to K. Bac­vin­ką. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2265.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas: at­mes­ti Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2265, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos bei Vy­riau­sy­bės iš­va­das. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Ačiū. No­ri pa­si­sa­ky­ti už S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Kvies­čiau pri­tar­ti abiem įsta­ty­mų pro­jek­tų at­me­ti­mams. Pa­grin­di­nė ar­gu­men­ta­ci­ja yra ta, kad Vy­riau­sy­bė sa­vo pro­gra­mo­je yra nu­ma­čiu­si di­din­ti ir leis­ti leng­viau kon­so­li­duo­ti miš­kų plo­tus. Miš­kas tu­ri ypa­ty­bę, kad jis vi­du­ti­niš­kai au­ga 70 me­tų, prie­šin­gai nei že­mės ūky­je, kur nui­ma­mas der­lius kas­met. Miš­ko au­gi­mas yra žy­miai im­les­nis plo­tui, to­dėl rei­kia tu­rė­ti di­de­lius miš­kų plo­tus. Vyk­dant urė­di­jų re­for­mas, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te val­dan­tie­ji ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ra­šė, kad 20 tūkst. hek­ta­rų yra per ma­žas plo­tas ūkiš­kai ir efek­ty­viai už­si­im­ti veik­la, nes tam rei­kia nu­si­pirk­ti ir tech­ni­kos, to­dėl rei­kia im­tis skir­tin­gų urė­di­jų su­jun­gi­mo. Tuo tar­pu abu, tiek ger­bia­mo J. Raz­mos, tiek iki tol dar ne­bu­vu­sio ap­lin­kos mi­nist­ru K. Ma­žei­kos, siū­ly­mai ri­bo­ti miš­kų nuo­sa­vy­bės plo­tą 1 tūkst. ar­ba 1,5 tūkst. yra ab­so­liu­čiai ne­lo­giš­ki ir prieš­ta­rau­jan­tys pa­čių vals­tie­čių ini­ci­juo­tai urė­di­jų re­for­mai, kur kal­bė­ta, kad 20 tūkst. hek­ta­rų yra per ma­žas plo­tas efek­ty­viam miš­kų ūki­nin­ka­vi­mui. Kvies­čiau at­mes­ti abu pro­jek­tus ir bal­suo­ti už ko­mi­te­to siū­ly­mą at­mes­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Raz­ma – prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Jur­gis Raz­ma – prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ne­gi­na miš­kų. La­biau gi­na tų per­dir­bė­jų in­te­re­sus, ku­rie nie­ko prieš su­pirk­ti di­džiu­lius miš­kų plo­tus. Ar mes at­si­kvo­šė­si­me tik ta­da, kai pa­aiš­kės, kad yra taip, kaip su že­me, kai di­džiu­liai že­mės plo­tai tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai su­kon­cen­truo­ja­mi ke­lių įta­kin­gų as­me­nų ran­ko­se.

Aš siū­lau tik­rai ne­pri­tar­ti to­kiai iš­va­dai. Tuo­met ga­lė­tu­me skir­ti ki­tą ko­mi­te­tą, ku­ris gal at­sa­kin­giau pa­si­žiū­rė­tų į ši­tą klau­si­mą. Ta plo­to ri­bo­ji­mo ri­ba ga­li bū­ti ir di­des­nė nei pir­mi­nis pa­siū­ly­mas, bet kaž­ko­kia ji tu­rė­tų bū­ti, ma­nau. Ne­ga­li­ma taip at­mes­ti pro­jek­to ir sa­ky­ti, pir­ki­te, kiek no­ri­te, kon­cen­truo­ki­te, kaip no­ri­te, da­ry­ki­te čia pra­mo­ni­nius miš­kus ir va­žiuo­ja­me į prie­kį į nie­ką ne­žiū­rė­da­mi. Ma­nau, kad ko­mi­te­tas tik­rai ne­at­li­ko sa­vo mi­si­jos. La­bai gai­la, nes bū­tent iš to ko­mi­te­to ga­li­ma to ti­kė­tis. Siū­lau at­mes­ti iš­va­dą.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me, nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo. Kas pri­ta­ria įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2265… (Bal­sas sa­lė­je) Už iš­va­dą… at­mes­ti, taip. Kas už tai, kad at­mes­tu­me iš­va­dą, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 42, prieš – 12, su­si­lai­kė 15. Pri­tar­ta. Ki­taip sa­kant, at­mes­ta.

 

16.59 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2288 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės r-2 klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2288. Kvie­čiu taip pat K. Bac­vin­ką į tri­bū­ną. Pra­šom pri­sta­ty­ti. Taip pat at­mes­ti.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir šį pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra at­mes­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Ačiū. Už no­rė­tų kal­bė­ti S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Pa­na­ši ar­gu­men­ta­ci­ja, tik už­jau­siu ger­bia­mą­jį J. Raz­mą, nes dėl jo pro­jek­to bu­vo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir pa­ra­šy­ta nei­gia­ma. O dėl ši­to pro­jek­to nė­ra Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bet tie pa­tys ar­gu­men­tai – miš­kus rei­kia stam­bin­ti. Vi­du­ti­nė val­da šian­dien yra vos 3,5 hek­ta­ro miš­ko ir daž­nai tas sa­vi­nin­kas net ne­nu­va­žiuo­ja dau­ge­lį me­tų į tą miš­ką. Tam, kad bū­tų miš­kas pri­žiū­ri­mas, žiū­ri­ma pro­fe­sio­na­liai, rei­kia, kad iš tik­rų­jų jie stam­bė­tų, ir to ne­rei­kė­tų už­draus­ti, o ska­tin­ti. Kvie­čiu at­mes­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Prieš – V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau bal­suo­ti prieš šį pro­jek­tą, ka­dan­gi tie­siog Lie­tu­vo­je vyks­ta pro­ce­sai, kai ke­le­tas ver­slo gru­pių su­per­ka miš­kus, ir tai dau­giau­siai už­sie­nio ka­pi­ta­lo. Kaip bu­vo ir su že­mės pa­skir­ties že­me, čia jau ko­le­gos mi­nė­jo, ir vi­si ta­da bu­vo la­bai prieš, ir pri­ėmė­me, kad 500 hek­ta­rų že­mės pa­skir­ties že­mės ga­li­ma tu­rė­ti vie­nam sub­jek­tui. Pui­kiai vei­kia tas įsta­ty­mas ir, man at­ro­do, sta­bi­li­za­vo­si rin­ka, ir nė­ra jo­kių prieš­prie­šų.

No­riu ko­le­gai S. Gent­vi­lui pa­sa­ky­ti, kad 20 tūkst. dėl urė­di­jų tai yra vals­ty­bi­nė, tai yra ne pri­va­tus as­muo, o vals­ty­bi­nė, ku­ri at­lie­ka ne tik miš­ko ruo­šos, bet dau­ge­lį ki­tų funk­ci­jų… Vi­siš­kai ne­ga­li­ma ly­gin­ti. Pa­vyz­džiui, te­ko bū­ti Šve­di­jo­je, vie­na­me miš­ko ūky­je, kur šei­ma ūki­nin­kau­ja jau ko­kius 300 me­tų. 1 tūkst. 500 hek­ta­rų jie tu­ri nuo­sa­vo miš­ko ir ten pui­kiai tvar­ko­si, ir sa­ko iš 1 tūkst. 500 ga­li­ma pa­si­tu­rin­čiai, ge­rai gy­ven­ti, tra­di­ci­jos, ver­slas ei­na ir miš­kai pri­žiū­ri­mi. Kaip vie­nas pa­vyz­di­nių ūkių, šve­dai pa­tys ve­ža ro­dy­ti, kaip rei­kia tvar­ky­tis su miš­ko ūkiu. Tai 1 tūkst. 500, ma­nau, yra op­ti­ma­lus miš­ko plo­tas, ku­rį ga­li tu­rė­ti vie­nas sa­vi­nin­kas ir pui­kiai iš to gy­ven­ti.

Jei­gu mes no­ri­me ati­duo­ti miš­kus ki­tiems, kad su­pirk­tų, ir lie­tu­vius iš­miš­kin­ti, ypač smul­kius miš­ko sa­vi­nin­kus, tai ei­ki­me tuo ke­liu. Aš ma­nau, kad tai ne tas ke­lias. At­si­kvo­šė­si­me po me­tų, tre­jų, ket­ve­rių ar pen­ke­rių su­si­ė­mę už gal­vų, ką mes pa­da­rė­me, ko­dėl mes anks­čiau to ne­si­ė­mė­me, kur mes bu­vo­me, ko­kie mes be­pro­čiai ir kvai­liai. Ne­bū­ki­me kvai­liai, bū­ki­me pro­tin­gi da­bar, šian­dien ir at­mes­ki­me tą pro­jek­tą ir nu­sta­ty­ki­me 1 tūkst. 500 hek­ta­rų vie­nam as­me­niui, ir tai bus op­ti­ma­lu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, sut­ari­mo nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Kas už at­me­ti­mą, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2288.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už bal­sa­vo 7, prieš – 39, su­si­lai­kė 24. Ne­pri­tar­ta.

Ta­da mes tu­rė­tu­me skir­ti ki­tą pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas? Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ta­da dėl da­tos. Tur­būt ru­dens se­si­jo­je, ki­taip ne­iš­ei­na. Ru­dens se­si­jo­je tin­ka? Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ir ru­dens se­si­ja.

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas. Pra­šau, S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pats įsta­ty­mo ini­cia­to­rius K. Ma­žei­ka ko­mi­te­te bal­sa­vo už tai, kad pro­jek­tas bū­tų at­si­im­tas ir at­mes­tas. Aš su­pran­tu, kad tai yra pa­ties ini­cia­to­riaus no­ras, kad įsta­ty­mas bū­tų to­bu­li­na­mas. Da­bar jei­gu kal­ba­te apie už­sie­nie­čius, in­ves­tuo­jan­čius Lie­tu­vo­je į miš­ką, tai aš la­bai svei­ki­nu dėl to, kad jie tai da­ro, nes in­ves­ti­ci­ja į miš­kus yra il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja, jos ne­ga­li kaip vie­no ar ki­to pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jo at­leis­ti ir ki­tą die­ną iš­neš­ti pi­ni­gus iš Lie­tu­vos. Tai yra pi­ni­gai, ku­rie yra nu­so­din­ti čia, Lie­tu­vo­je, ir jie yra su­in­te­re­suo­ti, kad ši­ta že­mė bū­tų ap­sau­go­ta. Tai toks pats svar­bus ge­o­po­li­ti­nis gin­klas ir ap­sau­ga, kaip ir kraš­to ap­sau­ga. Kvie­čiu gerb­ti už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je ir jas ska­tin­ti, o ne at­stum­ti.

PIRMININKAS. V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Dėl šio pro­jek­to au­to­rių. K. Ma­žei­ka bu­vo vie­nas iš au­to­rių, bet jis ne vie­nas bu­vo. Ki­ti au­to­riai, tarp jų ir aš pa­si­ra­šiau tą pro­jek­tą, bu­vau vie­nas iš au­to­rių. Aš, pa­vyz­džiui, ne­at­si­sa­kau ir lai­kau­si tos nuo­mo­nės, ku­ri bu­vo nu­ro­dy­ta pro­jek­te.

O dėl už­sie­nie­čių, kad in­ves­tuo­ja, gal ge­rai. Lat­vi­jo­je anks­čiau jie bu­vo la­bai li­be­ra­li­za­vę, bet jie su­si­grie­bė per vė­lai, kaip lie­tu­viai, ir da­bar gai­li­si. Ban­dė pri­im­ti įvai­rius reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ri­bo­jan­čius lais­vą par­da­vi­mą, ta­čiau da­bar pa­da­ry­ti tą sun­ku. Jie pra­lei­do tą pro­gą, ta­čiau mes ne­pra­leis­ki­me jos ir lai­ky­ki­mės to­liau.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš tik pa­siū­ly­mą dėl svars­ty­mo da­tos. Ma­nau, ka­dan­gi Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė tą pro­jek­tą kaip pa­gal­bi­nis, tik­rai ga­lė­tų grei­tai ap­svars­ty­ti ir mes ga­lė­tu­me tu­rė­ti svars­ty­mo sta­di­ją pra­tęs­to­je se­si­jo­je, o ne ru­dens se­si­jo­je. Tai toks bū­tų siū­ly­mas.

O šiaip svei­ki­nu, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, nors bal­suo­ja šiek tiek ne­nuo­sek­liai, už ma­no be­veik iden­tiš­ką pro­jek­tą ne­pa­ki­lo ran­ka bal­suo­ti, bet nors už ši­tą pa­bal­sa­vo. Tai vis­kas ge­rai, aš ne­pyks­tu.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog re­a­guo­ju į už­sie­nie­čių in­ves­ti­ci­jas į miš­kus. Taip be­ato­dai­riš­kai ker­ta­mų miš­kų ne­bu­vo net so­viet­me­čiu. Šluo­ja kvar­ta­lais be jo­kios at­ran­kos ir vis­kas iš­ke­liau­ja, vi­sa ža­lia­va. Tai nė­ra in­ves­ti­ci­ja, tai yra miš­kų nio­ko­ji­mas. La­bai gai­la, kad bū­tent vals­tie­čiai ir ža­lie­ji yra da­bar val­džio­je, ir ta pri­mes­ta re­for­ma, ku­rios va­do­vas pats jau te­pa sli­des ir bė­ga, aš tu­riu ome­ny­je va­do­vą M. Pul­kau­nin­ką, ku­ris at­ke­lia­vęs į šias pa­rei­gas be jo­kio su­pra­ti­mo apie miš­ką… Aš no­rė­čiau, kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys, ir ne­rei­kia va­din­ti to in­ves­ti­ci­ja, kai mū­sų ža­lia­va be pri­dė­ti­nės ver­tės iš­ve­ža­ma iš Lie­tu­vos.

PIRMININKAS. Ačiū. K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų mes ga­li­me grei­tai ap­svars­ty­ti, ry­toj po­sė­dis vy­ks­ta. Aš žiū­riu į pir­mi­nin­ką. Gal­būt ga­li bū­ti kaip pa­pil­do­mas klau­si­mas, kad ne­si­truk­dy­tu­me.

Dėl ge­o­po­li­ti­nės sau­gos aš no­riu pa­sa­ky­ti. Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je po­ka­riu bu­vo ma­žiau­sias par­ti­za­ni­nis pa­si­prie­ši­ni­mas ir ten že­mę, bu­vo stam­būs dva­rai, miš­kus taip pat val­dė už­sie­nie­čiai. O Lie­tu­vo­je, mes ži­no­me, bu­vo di­džiau­sias pa­si­prie­ši­ni­mas po­ka­riu, par­ti­za­nai, štai mes tik da­bar pas­ku­ti­nio par­ti­za­no pa­lai­do­ji­mo vie­tą su­ra­do­me. Žmo­gus ko­vo­jo už sa­vo nuo­sa­vy­bę ir ko­vo­ja, kai jis gy­ve­na sa­vo že­mė­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas. Pa­siū­ly­mas dėl svars­ty­mo da­tos. Jei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tys grei­tai… Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ge­rai, jei ap­svarsty­si­te grei­tai, įtrauk­si­me į dar­bo­tvarkę dar šio­je se­si­jo­je. Į pra­tęs­tą pa­va­sa­rio se­si­ją. Ačiū, ko­le­gos.

 

17.08 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2599(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2599(2). Taip pat kvie­čiu K. Bac­vin­ką. Svars­ty­mas.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė šį pro­jek­tą. Ko­mi­te­to spren­di­mas: pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ne­pa­bė­ki­te, Kęs­tu­ti. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti K. Star­ke­vi­čius. A, čia dis­ku­si­ja, at­si­pra­šau. Pra­šom. K. Star­ke­vi­čius. Iš vie­tos, ge­rai. At­si­sa­ko­te.

Ge­rai, ko­le­gos, mo­ty­vai. Nė­ra mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. At­si­pra­šau, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Al­gi­man­tai, la­bai at­si­pra­šo­me. Pra­šom. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dar tu­ri nuo­mo­nę. Pra­šom. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ne­pa­gal­vo­ki­te, kad aš ver­žiuo­si į tri­bū­ną, bet bus pa­da­ry­ta įsta­ty­mo svars­ty­mo klai­da ir tu­rės Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja grą­žin­ti at­gal į svars­ty­mo sta­di­ją. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė, 5 bal­sa­vus už, nie­kam ne­bal­sa­vus prieš ir su­si­lai­kius, pro­jek­tui pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar su­stip­ri­no­te. Ge­rai. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, dėl Miš­kų įsta­ty­mo 41 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2599(2). Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už… (Bal­sai sa­lė­je) Po svars­ty­mo. Kas tu­ri ki­to­kią nuo­mo­nę, bal­suo­ja už ar­ba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.11 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3576 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Kiek aš ži­nau, krei­piuo­si į A. Ši­rins­kie­nę, yra 29 pa­ra­šai? Yra. Ko­le­gos, ga­li­me tęs­ti? Ga­li­me. Pra­šom. Įsta­ty­mo ne­rei­kia, per­ei­na­me iš kar­to prie klau­si­mų. Grįž­ta­me prie klau­si­mų. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, šiek tiek už­si­mi­niau jums, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad apy­gar­dų dy­džiai ne­ga­li skir­tis dau­giau kaip 10 %. Mes tą ži­no­me ir prieš pra­ei­tus rin­ki­mus apy­gar­dos bu­vo ko­re­guo­ja­mos. Da­bar apy­gar­dos yra skai­čiuo­ja­mos pa­gal no­mi­na­lų skai­čių, tai yra kiek ten yra rin­kė­jų, o ne kiek at­ei­na bal­suo­ti. Tuo tar­pu už­sie­nio apy­gar­dą skai­čiuo­ja­me pa­gal tiek, kiek at­ei­na. Ka­dan­gi čia at­ėjo, per pra­ei­tus rin­ki­mus už­si­re­gist­ra­vo 63 tūkst., at­ėjo 44 tūkst., tai for­ma­liai pa­gal at­ėju­sių rin­kė­jų skai­čių už­sie­niui pri­klau­so ne vie­na, o dvi apy­gar­dos, ma­žiau­siai dvi apy­gar­dos. Štai Ant­akal­nio apy­gar­do­je per Sei­mo rin­ki­mus bal­sa­vo 21 tūkst. as­me­nų. Tai jei­gu skai­čiuo­ja­me pa­gal tą pa­čią lo­gi­ką ir pa­gal tą pa­tį prin­ci­pą, ir pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą, tai už­sie­ny­je da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims pri­klau­so ne vie­na, bet dvi vien­man­da­tės. Ma­no klau­si­mas, ar ne­svars­ty­tu­mė­te to­bu­lin­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą at­si­žvel­giant į tai, jog jis ne­ga­li ne­ati­tik­ti Kon­sti­tu­ci­jos pa­gal iš­aiš­ki­ni­mą?

PIRMININKAS. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas svars­ty­da­mas iš tik­rų­jų to­bu­lins ir nė­ra pro­ble­mos for­mu­luo­ti dau­gis­kai­tos ten, kur da­bar yra su­for­mu­luo­ta vie­nas­kai­ta, bet ver­ti­nant, koks yra ak­ty­vu­mas per Sei­mo rin­ki­mus, ir ver­ti­nant, kiek pa­di­dė­ja ak­ty­vu­mas, kai yra Pre­zi­den­to rin­ki­mai, tai yra svars­ty­ti­na, ar tik­rai su­si­rink­tų dvi apy­gar­dos. Ki­ta ver­tus, ka­da mes ma­to­me di­dė­jan­tį Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ak­ty­vu­mą, ti­kė­ti­na, kad tos dvi apy­gar­dos grei­čiau­siai ir bū­tų re­a­lus da­ly­kas.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, na, čia dar ir Tei­sės de­par­ta­men­tas to­kį klau­si­mą iš­ke­lia, kaip bus for­ma­liai. Iš tik­rų­jų Nau­ja­mies­ty­je da­bar yra rin­ki­mų apy­gar­da, yra ko­mi­si­ja, ten skai­čiuo­ja. O ta už­sie­nio apy­gar­da kaip to­kia dau­giau bū­da­vo me­na­ma, vi­sos už­sie­nio ša­lys. Tai kaip for­ma­liai čia bus, ar kaž­kur bus nu­ma­ty­ta Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je ta ko­mi­si­ja, ar kur nors iš­kel­ta į už­sie­nį, nes čia vėl­gi for­ma­lus dar­bas su­skai­čiuo­ti biu­le­te­nius, juos su­dė­ti, su­pa­kuo­ti ir at­vež­ti į Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją. Tai kaip čia bus šiuo at­ve­ju?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Kaip ži­no­te, vi­si rin­ki­mų apy­gar­dų ad­re­sai, kon­kre­tūs ad­re­sai yra tvir­ti­na­mi Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je, tai ir šiuo at­ve­ju pri­ėmus įsta­ty­mą nie­kas ne­truk­dy­tų Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tvir­tin­ti ad­re­są, ku­riuo bū­tų siun­čia­mi ar at­ve­ža­mi tie už­sie­nio lie­tu­vių vo­kai. Šiuo at­ve­ju jie bū­da­vo pri­skai­čiuo­ja­mi ir pa­tek­da­vo į Nau­ja­mies­tį. Ati­tin­ka­mai gal­būt at­si­ras­tų ki­tas ad­re­sas, kur tas skai­čia­vi­mas bū­tų at­lie­ka­mas.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš tie­siog pri­ta­riu anks­čiau kal­bė­ju­siems ko­le­goms dėl ke­lių apy­gar­dų. Gal­būt rei­kė­tų ko­mi­te­te svars­tant pa­mąs­ty­ti, kaip or­ga­ni­zuo­ti rin­ki­mus šio­je ypa­tin­go­je ar ke­lio­se apy­gar­do­se, nes čia la­bai sun­ku pa­siek­ti rin­kė­ją. Gal­būt par­ti­jos ar net vals­ty­bė ga­lė­tų pa­dė­ti toms par­ti­joms įsteig­ti sa­vo at­sto­vy­bes tam tik­ruo­se taš­kuo­se, kur dau­giau lie­tu­vių. Taip pat svars­ty­ti­na, nes pa­sau­lio lie­tu­viai vis apie tai kal­ba, apie to in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pa­nau­do­ji­mą kaip tam tik­rą pa­vyz­dį ban­dant pa­žiū­rė­ti, ar jis veik­tų šio­je apy­gar­do­je, nes vis tiek pa­siek­ti tuos šim­tus tūks­tan­čių žmo­nių per rin­ki­mus yra la­bai sun­ku. Tie­siog siū­lau pa­gal­vo­ti rim­tai gal net su pa­sau­lio lie­tu­viais, ku­rie ne­tru­kus su­si­tiks Ni­do­je, pa­mąs­ty­ti, kaip ge­riau jiems pa­dė­ti da­ly­vau­ti mū­sų rin­ki­mų pro­ce­se.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip, iš tie­sų jūs ži­no­te ir tie, ku­rie dir­bo­me dar­bo gru­pė­je dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės tvar­ky­da­mi Re­fe­ren­du­mo, Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mų teks­tus, mes siū­lė­me ir pas­kui Sei­mas pri­ta­rė, kad pa­pil­do­mos bal­sa­vi­mo vie­tos už­sie­ny­je at­si­ras­tų. Ta pa­tir­tis yra. Ma­tyt, da­bar po rin­ki­mų jau pra­ėjus lai­kui rei­kės pa­pra­šy­ti ir api­ben­drin­ti, nes jei­gu pa­pil­do­mos bal­sa­vi­mo vie­tos už­sie­ny­je pa­si­tei­si­na, be abe­jo, tai vie­nas iš tų va­rian­tų, ku­ris ga­lė­tų at­si­ras­ti ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me. Tuo la­biau dar, kad dau­giau kaip me­tai iki rin­ki­mų yra li­kę ir Sei­mas ga­lė­tų ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mas bal­sa­vi­mo vie­tas taip pat, kad tas pri­ei­na­mu­mas te­ri­to­riš­kai bū­tų di­des­nis.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, pa­pras­tai to­se vals­ty­bė­se… or­ga­ni­zuo­ja­mos už­sie­nio rin­ki­mų apy­gar­dos to­se vals­ty­bė­se, ku­rios tu­ri to­kią ga­na di­de­lę ko­lo­ni­ji­nę pa­tir­tį. Tai yra bu­vu­sios im­pe­ri­jos, ku­rios tu­ri va­di­na­mą­sias už­jū­rio te­ri­to­ri­jas. Pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jo­je yra ren­ka­mas par­la­men­ta­ras, už ku­rį bal­suo­ja ne Eu­ro­pos gy­ven­to­jai, o Pie­tų Ame­ri­kos ar­ba Cen­tri­nės Ame­ri­kos. Šia­me pro­jek­te jūs nu­ma­to­te kiek­vie­nais me­tais li­kus me­tams iki rin­ki­mų ad hoc per­žiū­rė­ti, ar reng­ti už­sie­ny­je rin­ki­mus, ar ne­reng­ti. Iš­ei­na to­kia ne­sta­bi­lu­mo si­tu­a­ci­ja, kai iš es­mės ne­aiš­ku, ar bus per ki­tus Sei­mo rin­ki­mus ta apy­gar­da, ar ne­bus. Da­bar jūs pro­jek­te ra­šo­te „pas­ku­ti­niuo­se rin­ki­muo­se“. Pas­ku­ti­niai Pre­zi­den­to rin­ki­mai ir Sei­mo rin­ki­mai – tai tik­rai ne tas pats ir rin­kė­jų skai­čius bū­na skir­tin­gas. Ar ne­rei­kė­tų tai­sy­ti taip, kad pa­gal Sei­mo rin­ki­mų pas­ku­ti­nius re­zul­ta­tus?

Iš ki­tos pu­sės, tas ne­nu­ola­ti­nu­mas ir­gi, ma­nau, ne­su­da­ro sta­bi­lu­mo. Šiaip Tei­sės de­par­ta­men­to yra pa­sta­ba, kad prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­nai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jei­gu bū­tų, tai prieš­ta­rau­tų. Ten dau­giau taip yra tu­rint ome­ny­je tuos 10 %. Bet rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad ir Lie­tu­vo­je esan­čios rin­ki­mų apy­gar­dos nė­ra sta­bi­lios. Kiek man ži­no­ma, šiuo me­tu ar sep­ty­nios, ar aš­tuo­nios jau ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo rei­ka­la­vi­mų, dėl to VRK tu­rės per­žiū­rė­ti ir Lie­tu­vo­je esan­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ri­bas. Tai yra na­tū­ra­lu, nes Lie­tu­vos gy­ven­to­jai mig­ruo­ja, ar­ba mig­ruo­ja į už­sie­nį, ar­ba mig­ruo­ja vals­ty­bės vi­du­je, tie­siog per­si­ke­lia iš re­gio­nų į di­des­nius cen­trus. Tas per­žiū­rė­ji­mas, net­gi ne­kal­bant apie Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nei skir­tą apy­gar­dą, bet ir apie apy­gar­das vals­ty­bės vi­du­je, yra na­tū­ra­lus pro­ce­sas, ku­ris ne­iš­ven­gia­mai vyks­ta, ir pa­na­šu, kad vyks prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus. Šiuo at­ve­ju tie­siog VRK bū­tų lais­va ma­ty­da­ma pa­skai­čia­vi­mus, ar ga­li­ma pla­nuo­ti vie­ną ar dvi, ar gal­būt ki­tais me­tais su­si­klos­tys ir taip, kad nė vie­nos Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nei skir­tos apy­gar­dos.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Iš tie­sų pa­lai­kau šią idė­ją. Pa­na­šu, kad mes net Sei­me ra­si­me su­ta­ri­mą, kas ne taip daž­nai iš tik­rų­jų įvyks­ta.

Ma­no klau­si­mas dėl bal­so ati­da­vi­mo ga­li­my­bių už­sie­nio lie­tu­viams. Šiek tiek apie tai jau bu­vo kal­bė­ta šian­dien. Mes ne­ga­li­me nie­ko pa­da­ry­ti, kai paš­tas blo­gai vei­kia kaž­kur Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je ar Af­ri­ko­je. Ma­tyt, tai, kad bu­vo dau­giau bal­sa­vi­mo vie­tų per pas­ta­ruo­sius rin­ki­mus, tu­rė­jo įta­kos ak­ty­vu­mo au­gi­mui.

Ki­ta ver­tus, vis dar ne­pa­kan­ka­mai, ma­no po­žiū­riu, ir VRK, ir di­plo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės pa­da­rė, kad iš­veng­tu­me vi­so­kių ku­rio­zi­nių si­tu­a­ci­jų, pa­vyz­džiui, kai grįž­ta Aust­ra­li­jo­je ma­siš­kai biu­le­te­niai at­gal, nors žmo­nės iš­siun­tė paš­tu sa­vo bal­są. Ar yra dar kaž­ko­kių ki­tų prie­mo­nių, ku­rias jūs ma­ty­tu­mė­te, kad bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti bū­tent ak­ty­vu­mui di­din­ti, kad žmo­nės ati­duo­tų bal­sus už­sie­ny­je? Dė­kui.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Rei­kė­tų ana­li­zuo­ti tas prie­žas­tis, ko­dėl grįž­ta laiš­kai, gal­būt yra ad­re­sas tie­siog ne vi­sai tin­ka­mai nu­ro­dy­tas. To­kių at­ve­jų, kiek aš su­pran­tu, yra pa­si­tai­kę. Ta­čiau, ki­ta ver­tus, na, ma­tyt, elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas, dėl ku­rio tik­rai, aš ma­nau, di­de­lė da­lis mū­sų tu­ri tam tik­rų nuo­gąs­ta­vi­mų, ypač dėl ki­ber­ne­ti­nės sau­gos už­tik­ri­ni­mo, ka­da mes ži­no­me, kad ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se Ru­si­ja ar ki­tos ne­drau­giš­kos kai­my­nės ban­do kiš­tis į rin­ki­mų ei­gą, tai ir­gi yra iš­ei­tis, tik klau­si­mas, ži­nant tą ki­ber­ne­ti­nės sau­gos si­tu­a­ci­ją, ar tai yra grei­ta iš­ei­tis ir grei­tu lai­ku pa­sie­kia­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, dėl mo­ty­vų ar yra no­rin­čių? (Bal­sai sa­lė­je) S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš šiek tiek no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą. Ji­nai yra aiš­ki ir kon­kre­ti, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. At­si­ver­tus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2015 m. spa­lio 13 d. nu­ta­ri­mą, te­nai bu­vo Sei­mo na­rių krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl to, kad bu­vo tai­ko­mos skir­tin­gos per­skai­čia­vi­mo tvar­kos apy­gar­do­se. Vie­nur bu­vo pa­gal Sei­mo ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą nuo­kry­pis 20 %, ki­tur – 50 % tam, kad per­skai­čiuo­tų apy­gar­das. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ta­da, 2015 me­tais, pa­si­sa­kė aiš­kiai – vi­si rin­kė­jai yra ly­gūs ir ne­ga­li bū­ti vie­no rin­kė­jo ar ki­to rin­kė­jo bal­sas sva­res­nis, to­dėl bu­vo iš­ly­gin­ta apy­gar­dų per­skai­čia­vi­mo kvo­ta, kad nuo­kry­pis tu­ri bū­ti vie­no­das.

Čia Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­ko aiš­kiai: ne­ga­li bū­ti už­sie­nio lie­tu­viams tai­ko­ma skir­tin­ga kvo­ta. Aš su­pran­tu, ger­bia­ma Ag­nė, ka­dan­gi yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, lyg ir sa­vai­me at­ei­na į tri­bū­ną ir tei­gia, kad čia nė­ra prieš­ta­ra­vi­mo, bet vis tiek pa­gal tvar­ką tu­ri bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to įver­ti­ni­mas, ar tik­rai ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Ir ne vel­tui tai yra pa­pra­šy­ta. Pra­šau bal­sa­vi­mo iki, nes ga­li bū­ti pa­da­ry­ta di­de­lių klai­dų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, čia nė­ra taip ka­te­go­riš­kai pa­sa­ky­ta. To­kia si­tu­a­ci­ja ga­lė­tų ne­ati­tik­ti dok­tri­nos – tik taip pa­sa­ky­ta.

Pra­šau, ko­le­gė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ten yra pa­sa­ky­ta, jei­gu bū­tų, tai bū­tų. Šiuo at­ve­ju mes net ne­ži­no­me, ko­kiu grei­čiu, ar ki­tiems Sei­mo rin­ki­mams bus spė­ta, gal­būt bus vė­les­nė įsi­ga­lio­ji­mo da­ta. Da­bar pa­sa­ky­ti, kad jei­gu bū­tų, tai bū­tų, tik­rai yra la­bai su­dė­tin­ga. Dėl tos prie­žas­ties Tei­sės de­par­ta­men­tas, kaip ma­to­te, ir ne­juo­di­no to teks­to, nes ka­da yra kon­sta­tuo­ja­mas pa­žei­di­mas, tai tas yra žy­mi­ma pa­ryš­kin­tai. Taip pat ne­bu­vo gau­ta Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te Tei­sės de­par­ta­men­to krei­pi­mo­si dėl prieš­ta­ra­vi­mo. Tie­siog yra at­kreip­tas dė­me­sys, kad to­kia fak­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra ga­li­ma. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, kad iš­veng­tų to­kios net­gi te­ori­nės ga­li­my­bės, ga­li ra­miai pa­tai­sy­ti dau­gis­kai­tą, ir jo­kių prie­lai­dų, kas bū­tų, jei­gu bū­tų, ne­be­lie­ka.

PIRMININKAS. Ačiū. Dar S. Jo­vai­ša no­ri. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma Ag­ne, gal ne­pa­bė­ki­te to­li nuo mik­ro­fo­no, ne­bu­vo man pro­gos už­duo­ti klau­si­mą, tai aš šio­kį to­kį pa­sam­pro­ta­vi­mą. Ko­dėl iš­ei­vis, sa­ky­kim, gy­ve­nan­tis už­sie­ny­je, bū­ti­nai tu­ri bal­suo­ti už jam siū­lo­mą kan­di­da­tą, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je? Aš su­tin­ku, kad jū­sų ši­tas pro­jek­tas tik­tų gal­būt Pre­zi­den­to rin­ki­mams, nes ten yra 10–15, vis­kas aiš­ku, bet ko­dėl aš, anykš­tė­nas, tu­riu bal­suo­ti už Vil­niu­je man pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą? Ir kaip to­kį ma­no ne­no­rą jūs ver­tin­si­te – kaip ne­at­ėji­mą ar pa­sy­vu­mą bal­suo­jant? To­dėl aš tik­rai…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, ne­ga­lė­siu su­teik­ti to klau­si­mo, nes bai­gė­si lai­kas. Ko­mi­te­te ga­li­te dis­ku­tuo­ti, bet klau­si­mas svar­bus.

Ko­le­gos, už no­ri kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Už. Aš tik­tai pa­kar­to­siu, kad ga­li­mas prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai yra, bet jis yra tik vie­nu po­žiū­riu, tai, jog yra nu­ma­to­ma vie­na vien­man­da­tė. Pa­gal fak­ti­nį bal­sų skai­čių ant­ra­me tu­re, at­krei­piu dė­me­sį, ant­ra­me tu­re ne­bu­vo re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, ku­ris, nu­ma­no­ma, ga­lė­tų pri­trauk­ti dau­giau rin­kė­jų nei pa­pras­tai. Ant­ra­me tu­re ne­bu­vo klau­si­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ir bal­sa­vo tie­siog dėl Pre­zi­den­to. Į ant­rą­jį tu­rą at­ėjo 44 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, kai tuo tar­pu nor­ma­lio­je apy­gar­do­je, tar­ki­me, ma­no gim­ta­ja­me Se­na­mies­ty­je, at­ei­na 21 tūkst.

Ka­dan­gi rin­ki­mų dy­dis už­sie­nio di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se, da­ly­vau­jan­čių rin­kė­jų skai­čius yra skai­čiuo­ja­mas ne pa­gal de­kla­ruo­tų (nes de­kla­ruo­tų ga­li bū­ti la­bai daug, už­si­re­gist­ra­vu­sių – dar dau­giau), o pa­gal fak­tiš­kai at­ėju­sių skai­čių, tai 44 tūkst. yra pri­ly­gi­na­mi dau­giau kaip dviem vien­man­da­tėms. Tai­gi tu­rė­tų bū­ti ne vie­na vien­man­da­tė už­sie­nio pi­lie­čiams, o dvi vien­man­da­tės už­sie­nio pi­lie­čiams. Kvie­čiu pri­tar­ti ir svars­ty­mo sta­di­jo­je to­bu­lin­ti įsta­ty­mą taip, kad jis ne­pri­eš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai bal­suo­siu prieš ir kvie­čiu ki­tus tai pa­da­ry­ti, nes šis pro­jek­tas dar pa­pil­do­mai at­ski­ria į už­sie­nį iš­vy­ku­sius Lie­tu­vos pi­lie­čius nuo Lie­tu­vos. Mes tar­si tuo pro­jek­tu pa­sa­ko­me: jūs at­ski­ri, jums at­ski­ra apy­gar­da, jūs iš­si­rin­ki­te sa­vo at­sto­vą. Aš ne­ma­nau, kad ei­li­nis iš Lie­tu­vos į už­sie­nį iš­vy­kęs žmo­gus to tik­rai no­ri. Jei­gu jis iš­vy­ko iš Anykš­čių, tur­būt la­biau no­ri bal­suo­ti už tą kan­di­da­tą, ku­ris ten kan­di­da­tuos. Jei­gu iš­vy­ko iš Nai­sių, tur­būt už ten esan­tį kan­di­da­tą. Ir aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me ei­ti prie­šin­ga kryp­ti­mi, kad kaip tik su­da­ry­tu­me ga­li­my­bes kiek­vie­nam už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiam lie­tu­viui pa­si­rink­ti, ku­rio­je apy­gar­do­je jam bal­suo­ti, ir tai bū­tų pri­tai­ko­ma ir dėl sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų, nes da­bar vi­si už­sie­nio lie­tu­viai tu­ri bal­suo­ti už Vil­niaus me­rą. Tik­rai ne kiek­vie­nam tas rū­pi ir ne kiek­vie­nas tu­ri ry­šį su Vil­niu­mi. To­dėl aš kvie­čiu ne­pri­tar­ti kaip iš es­mės ydin­gam pro­jek­tui, ku­ris iš tik­rų­jų tu­ri ir tą kon­sti­tu­ci­nį ydin­gu­mą, nes bus tik­rai su­dė­tin­ga už­tik­rin­ti 10 % nuo­kry­pį nuo vi­du­ti­nės Lie­tu­vos apy­gar­dos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ne­tu­ri­me ben­dro su­ta­ri­mo. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3576. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 36, prieš – 10, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pir­mi­nin­kė link­čio­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti? Pa­pil­do­mų ne­rei­kia. Ačiū.

 

17.28 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vien­man­da­tės apy­gar­dos iš­sky­ri­mo už­sie­ny­je re­gist­ruo­tiems rin­kė­jams“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3518 (pa­tei­ki­mas)

 

Ko­le­gos, mums li­ko dar vie­nas re­zer­vi­nis klau­si­mas, aš no­rė­čiau pa­si­tar­ti su ju­mis. Mes jau pra­dė­jo­me šį klau­si­mą svars­ty­ti, bet dar yra re­zer­ve re­zo­liu­ci­ja dėl vien­man­da­tės. Ar mes čia su lo­gi­ka ne­pra­si­len­kė­me? Mes jau pra­dė­jo­me svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ar rei­kia dar rezo­liu­ci­jos? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, pra­šom pa­teik­ti. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą. Pra­šom Si­mo­nai, trum­pai.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, bū­siu kon­kre­tus ir aiš­kus, nie­kas ne­drau­džia Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai jau šian­dien iš­skir­ti at­ski­ros apy­gar­dos už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams ir, kaip ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas pa­sa­kė, už­sie­nio lie­tu­viai net­gi į dvi tu­rė­tų pre­ten­duo­ti pa­gal pas­ta­ruo­siuo­se rin­ki­muo­se bal­sa­vu­sių­jų skai­čių. Man at­ro­do, gin­či­ja­mės tik dėl me­to­di­kos. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 8 straips­nis nu­ro­do, kad, nuo­kry­piui įvy­kus, 20 % pa­di­dė­jus skir­tu­mams, rei­kia, kad pa­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja per­skai­čiuo­tų. Įsta­ty­mo ne­rei­kia keis­ti ir tie­siog šia re­zo­liu­ci­ja mes ska­ti­na­me Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją vė­liau­siai 180 die­nų iki Sei­mo rin­ki­mų per­skai­čiuo­ti apy­gar­das, iš­skir­ti at­ski­rą apy­gar­dą pa­gal pa­teik­tus duo­me­nis už­sie­nio lie­tu­viams ir 80 die­nų iki rin­ki­mų nu­sta­ty­ti šios apy­gar­dos ri­bas, dy­dį ir cen­trą. Mie­lai ata­ky­čiau į klau­si­mus.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Vis dėl­to re­mian­tis J. Raz­mos ar­gu­men­tais, kad, ko ge­ro, dau­giau in­teg­ruo­tų­si, jei­gu žmo­nės bal­suo­tų sa­vo apy­gar­do­se, do­mė­tų­si sa­vo rei­ka­lais, iš kur jie ki­lę, pa­lai­ky­tų tam tik­rus ry­šius ne­gu at­ski­ra rin­ki­mi­nė apy­gar­da, ko­dėl jūs gal­vo­ja­te, kad taip ne­ga­lė­tų bū­ti? Ko­dėl jūs siū­lo­te la­biau at­ski­rian­tį veiks­mą ne­gu J. Raz­ma? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, man at­ro­do, čia yra di­de­lė pa­gal­ba Ž. Pa­vi­lio­niui ir ki­tiems bū­si­miems vien­man­da­ti­nin­kams, nes jie spe­ci­fiš­kai ga­lė­tų orien­tuo­tis į mig­ra­ci­jos pro­ble­mas, į kal­bos, mo­kyk­lų, esan­čių už­sie­ny­je, iš­sau­go­ji­mą ir tai ne­bū­tų sie­ja­ma su vie­na ar ki­ta fi­zi­ne vien­man­da­te čia, Lie­tu­vo­je. Ver­ty­bi­nis klau­si­mas, bet, man at­ro­do, dė­me­sio už­sie­nio lie­tu­viams bū­tų dau­giau, o ne ma­žiau.

PIRMININKAS. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ir be jū­sų siū­ly­mų, jei už­sie­nio lie­tu­vių da­bar tiek pa­dau­gė­jo, kad jie už­pil­do vie­ną apy­gar­dą, tai čia nie­ko ne­rei­kia keis­ti. Tie­siog čia gy­ve­nan­čius tuos nau­ja­mies­čių rin­kė­jus tu­rės Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­da­lin­ti ki­toms apy­gar­doms, ir čia vis­kas iš­si­spręs. Jei­gu, kaip tei­gia­te, jau yra tiek tų rin­kė­jų, kad jie ati­tin­ka vi­du­ti­nę Lie­tu­vos apy­gar­dą ir net vir­ši­ja, gal net da­lį reiks įra­šy­ti kaž­kur ki­tur. Čia mes iš prin­ci­po, jūs tur­būt su­tik­si­te, nie­ko nau­jo ne­pa­siū­lo­me. Ir ar jūs ma­no­te, kad štai vie­nas iš­rink­tas Sei­mo na­rys ga­li efek­ty­viai at­sto­vau­ti ir pa­siek­ti, kad bū­tų už­sie­nio lie­tu­viams svar­būs klau­si­mai iš­spręs­ti? Ar vis dėl­to mes ne­tu­ri­me žiū­rė­ti, kad pa­grin­di­nės po­li­ti­nės par­ti­jos sa­vo pro­gra­mo­se jau vi­sų frak­ci­jų bal­sais tuos da­ly­kus spręs­tų ir į sa­vo gre­tas pa­kvies­tų dau­giau ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių?

S. GENTVILAS (LSF). Vi­sų pir­ma leis­ki­te, Jur­gi, jums at­sa­ky­ti, kad įsta­ty­mai yra ge­ri ir jų ne­rei­kia keis­ti. Pra­ei­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas ger­bia­mų R. Kar­baus­kio ir A. Ši­rins­kie­nės… ne­rei­ka­lin­gas pa­kei­ti­mas, nes pa­gal šian­die­ni­nę tvar­ką Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri at­lik­ti šį dar­bą. Bet mes, Sei­mas, tu­ri­me pa­ska­tin­ti tie­siog, kad bū­tų at­si­žvelg­ta, jog įsta­ty­me nu­ma­ty­tos kvo­tos yra jau pa­si­kei­tu­sios ir kva­li­fi­kuo­ja­si už­sie­nio lie­tu­viai nuo­sa­vai, as­me­ni­nei, apy­gar­dai. O klau­si­mą, ar čia ge­rai, ar ne, aš pa­lie­ku jū­sų bal­sa­vi­mui.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Da­bar aš vis dėl­to ko­le­gų klau­siu. Ma­to­te šią re­zo­liu­ci­ją, ku­ri siū­lo: Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ir pa­na­šiai, ra­gi­na pa­skirs­ty­ti ir pa­na­šiai, tai yra iš­dės­to įvai­riau­sius ar­gu­men­tus. Bet pri­me­nu dar kar­tą, mes jau pra­dė­jo­me svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai ar mums rei­kia dar pa­čius sa­ve ra­gin­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau? Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ra­gi­na.

A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog, ko­le­gos, kad ne­si­klai­din­tu­me, ar rei­kia įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, ar ne, aš pa­skai­ty­siu da­bar ga­lio­jan­čio Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo teks­tą. 9 straips­nio 1 da­lis: „Rin­ki­mams or­ga­ni­zuo­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ja da­li­na­ma į 71 vien­man­da­tę.“ Tai yra pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą yra su­sie­ta su vals­ty­bės te­ri­to­ri­ja. Mū­sų siū­lo­mas pro­jek­tas ir pa­da­ro tą at­sie­ji­mą tie­siog pa­sa­kant, kad su­da­ro­ma, ne te­ri­to­ri­jo­je lie­ka. Tai ne­si­klai­din­ki­me. Be įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, tik su re­zo­liu­ci­ja mes nie­ko ne­iš­sprę­si­me.

PIRMININKAS. Tai kaip da­ro­me? Dar aš to­kio at­ve­jo ne­pri­si­me­nu. Aš dar to­kio at­ve­jo ne­pri­si­me­nu. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me ta­da po pa­tei­ki­mo. (Bal­sas sa­lė­je) At­si­pra­šau, ne­rei­kia net ir bal­suo­ti.

Dis­ku­si­ja. No­ri­te dis­ku­tuo­ti, ko­le­gos, šiuo klau­si­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­no­ri­te. Yra už­si­ra­šiu­sių dis­ku­tuo­ti. Ne­no­ri­te. Ma­tau, P. Urb­šys ne­no­ri. J. Raz­ma no­ri dis­ku­tuo­ti? Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vis dėl­to dar kar­tą kvies­čiau ne­už­si­cik­lin­ti mums prie tos min­ties, kad už­sie­nio lie­tu­viams la­bai rei­kia tos at­ski­ros vie­nos ar net dvie­jų apy­gar­dų. Nie­kas ne­pa­da­rė tų pi­lie­čių ap­klau­sos, kaip jie la­biau no­rė­tų. Ar tik­rai jie no­ri jau kaip at­ski­ra gru­pė rink­ti sa­vo at­sto­vą? Aš ma­nau, vis tiek skir­tin­ga si­tu­a­ci­ja yra Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ar kur nors ki­tur.

Mums, man at­ro­do, svar­biau, ir jiems tu­rė­tų bū­ti gan svar­bu, per vi­sus mū­sų spren­di­mus stip­rin­ti ry­šį su gim­tuo­ju kraš­tu. Aš ma­nau, dau­ge­liui iš jų, ku­rie iš­vy­kę šiais lai­kais, tas ry­šys dar yra ga­na tvir­tai iš­li­kęs, jie do­mi­si vie­tos po­li­ti­niu gy­ve­ni­mu, do­mi­si, kas yra kan­di­da­tai į me­rus, į Sei­mo na­rius. Man at­ro­do, bū­tų ge­riau kaip tik ei­ti vi­siš­kai prie­šin­ga kryp­ti­mi – leis­ti kiek­vie­nam už­sie­ny­je de­kla­ra­vu­siam gy­ve­na­mą­ją vie­tą mū­sų pi­lie­čiui bal­suo­ti to­je apy­gar­do­je už tuos kan­di­da­tus, su ku­riais tu­ri kaž­ko­kius ar­ti­mes­nius ry­šius, ar ten gi­męs, ar pas­ku­ti­nį kar­tą gy­ve­nęs ir de­kla­ra­vęs Lie­tu­vo­je gy­ve­na­mą­ją vie­tą, ar dar kaž­kaip ki­taip, ar ta vie­ta, kur pla­nuo­ja su­grįž­ti.

Kas iš to, kad mes juos su­de­da­me į vie­ną apy­gar­dą? Na pa­sa­ko­me – čia jums pa­da­rė­me kaž­ko­kį lyg ges­tą, lyg do­va­ną. Aš ne­ma­tau čia ko­kių nors pliu­sų. Dar įsi­vaiz­duo­ja­me, kad tas iš­rink­tas Sei­mo na­rys la­bai kiek­vie­na pro­ga pri­mins kaž­ko­kius jų in­te­re­sus. Bet ir da­bar tą pa­rei­gą tu­ri Sei­mo na­rys, ku­ris bu­vo iš­rink­tas to­je kol kas miš­rio­je Nau­ja­mies­čio ir vie­ti­nė­je, ir iš­ei­vių apy­gar­do­je. Ką, šiuo at­ve­ju Ž. Pa­vi­lio­nis ga­li čia kal­nus kaž­ko­kius nu­vers­ti ­spręs­da­mas tų žmo­nių in­te­re­sus? Vie­nas Sei­mo na­rys bet ku­riuo klau­si­mu ri­bo­tas ga­li­my­bes tu­ri.

Aš ma­nau, gal kaž­kaip tie­siog yra nu­ei­ta tuo ke­liu, kad jiems tik­rai la­bai to rei­kia, mes da­ro­me tą ges­tą, mes ti­ki­mės, kad jie įver­tins, bal­suos už tuos, ku­rie čia la­bai jau tą idė­ją tei­kia, pa­lai­ko. Tik­rai pa­gal­vo­ki­me, ar ne ge­riau yra stip­rin­ti tų žmo­nių ry­šį su gim­tai­siais kraš­tais, kad jie ga­lė­tų pa­si­rink­ti.

Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai bus šiek tiek dau­giau var­go iš­pla­tin­ti už­sie­ny­je vi­sus biu­le­te­nius. Da­bar Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dėl tin­gu­mo ir ne­no­ro nuo­sek­liau dirb­ti tu­ri pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­tį – iš­pla­ti­na tik vie­nos apy­gar­dos biu­le­te­nius ir vi­si čia tu­ri bal­suo­ti. Aš siū­lau ne­pa­gai­lė­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, o at­ei­ty­je gal iš tik­rų­jų mes pa­si­ry­ši­me leis­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą bū­tent tik už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams. Tai nė­ra toks di­de­lis pro­cen­tas ir, aš ma­nau, tos ri­zi­kos ne­bū­tų di­de­lės. Jie pa­si­rink­tų, už ku­rią apy­gar­dą bal­suo­ja, ir tik­rai vis­kas, man at­ro­do, bū­tų sa­vo vie­to­je. Ne­at­skir­ki­me jų, o ar­tin­ki­me prie Lie­tu­vos. Toks bū­tų ma­no kvie­ti­mas. O ši re­zo­liu­ci­ja yra nu­kreip­ta prie­šin­ga kryp­ti­mi, to­dėl aš kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti tik tiek. Aš džiau­giuo­si, kad prieš re­fe­ren­du­mą vi­sos par­ti­jos la­bai vie­nin­gai pri­ta­rė ir vi­si ėjo­me į re­fe­ren­du­mą. Prieš ei­nant į re­fe­ren­du­mą bu­vo ir nuo­gąs­ta­vi­mų, ir abe­jo­nių vi­siš­kai, bet po re­fe­ren­du­mo… re­fe­ren­du­mas įvy­ko, tik ne­pa­sie­kė­me tos ri­bos, kai ga­li­ma per­ženg­ti tą kar­te­lę, ku­ri bu­vo nu­ma­ty­ta. No­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­reiš­kiu ir Sei­mo Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės D. Hen­kės, ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės… V. Ban­dis, ku­ri čia yra, ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko R. Bal­ta­duo­nio var­du – dar 2019 me­tais, šie­met, ba­lan­džio 9 die­ną vy­ko ko­mi­si­jos po­sė­dis, kur bu­vo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja dėl at­ski­ros rin­ki­mi­nės apy­gar­dos lie­tu­viams, gy­ve­nan­tiems už­sie­ny­je. Aš ne­ži­nau, ar bu­vo vi­suo­ti­nė ap­klau­sa, bet kad Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė to sie­kia, no­ri, aš pa­tvir­ti­nu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų. M. Ma­jaus­kas – už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik pa­kar­to­siu, kad to se­niai rei­kia ir tas ne­iš­ven­gia­mai tu­rės bū­ti pa­da­ry­ta. Jei­gu ne­bus iš es­mės pri­im­tas ir pa­keis­tas įsta­ty­mas, tai tie­siog tie bal­sai tu­rės bū­ti pa­da­lin­ti ki­toms esa­moms apy­gar­doms ir jie iš­si­skai­dys. Tie už­sie­nio lie­tu­viai, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, tie­siog ele­men­ta­riai ne­tu­rės ga­li­my­bės tu­rė­ti vie­ną rim­tą sa­vo Sei­mo na­rį, taip, kaip, tar­kim, da­bar tu­ri Ž. Pa­vi­lio­nį. Ne­pri­ėmus įsta­ty­mo, jų bal­sai bus iš­skai­dy­ti, nes jie tu­rės bū­ti iš­skai­dy­ti, nes jų at­ėjo tiek, kiek yra ly­gu dviem pil­noms apy­gar­doms. Ma­no su­pra­ti­mu, tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas įsta­ty­mas ir nu­ma­to­mos dvi nau­jos apy­gar­dos už­sie­nio pi­lie­čiams.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis – prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš vis dėl­to pa­lai­kau J. Raz­mos idė­ją, kad dau­giau rei­kė­tų žmo­nes in­teg­ruo­ti į Lie­tu­vos rei­ka­lus. Ma­nau, jei­gu bus kan­di­da­tas, ku­ris yra re­gist­ruo­tas Lie­tu­vo­je, gy­ve­na už­sie­ny­je, ko­dėl jis ne­ga­lės kan­di­da­tuo­ti nor­ma­liai kaip vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir kan­di­da­tuo­ti į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą?

O su­ta­ri­mo dėl ge­res­nės si­tu­a­ci­jos mū­sų mig­ra­ci­jos rei­kė­tų ieš­ko­ti čia, Sei­me, po­li­ti­niu su­si­ta­ri­mu, tarp­par­ti­niu su­si­ta­ri­mu ir taip pa­ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją. Ne­ma­nau, kad iš tik­rų­jų vie­no as­mens bu­vi­mas, ar at­sto­vau­jan­čio vie­nai ar ki­tai in­te­re­sų gru­pei, iš­spren­džia pro­ble­mas. Pro­ble­mas iš­spren­džia su­tel­ki­mas bal­sų, įsta­ty­mų pa­kei­ti­mas, kon­so­li­duo­tos nuo­mo­nės iš­reiš­ki­mas ir pri­ta­ri­mas.

Iš tik­rų­jų ma­ny­čiau, kad idė­ja, kad vis dėl­to žmo­nės ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti ir ki­to­se apy­gar­do­se, gy­ven­da­mi už­sie­ny­je ar­ba pa­lai­ky­da­mi ry­šį su Lie­tu­va, yra tik­res­nė, iš tik­rų­jų ar­čiau sa­vo gy­ve­na­mų­jų vie­tų, iš sa­vo kil­mės vie­tų žmo­nės ga­li dau­giau in­teg­ruo­tis ir į po­li­ti­nę sis­te­mą ir to­kiu bū­du spręs­ti sa­vo pro­ble­mas.

PIRMININKAS. S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­sau­lio lie­tu­viai ir, kaip ger­bia­mas A. Vin­kus sa­kė, ir vi­sa pla­ti pa­sau­lio ben­druo­me­nė. Man at­ro­do, svar­bu, kad kal­ba­me apie me­to­di­ką, tiks­lus. Tiks­las yra, kaip su­pran­tu, kri­ti­nė ma­sė yra ta, kad at­si­ras­tų toks po­li­ti­kas ar to­kie du po­li­ti­kai, ku­rie tie­sio­giai už­sie­nio lie­tu­viams at­sto­vau­tų. Ar tai pa­da­rys vie­na VRK sa­vo spren­di­mu per­žiū­rė­da­ma apy­gar­dų ri­bas, ar tai pa­da­ry­si­me per įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­la­bai svar­bu.

Ma­no re­zo­liu­ci­ja re­gist­ruo­ta dar ge­gu­žės pa­bai­go­je. Prieš tai svars­ty­tas įsta­ty­mas at­si­ra­do trys sa­vai­tės po to. Te­bū­nie čia kie­no ini­cia­ty­va, bet svar­bu, kad už­sie­nio lie­tu­viai tu­rė­tų at­ra­mą Lie­tu­vos Sei­me ir tu­rė­tų tie­sio­giai pri­ei­na­mą žmo­gų, ku­rį ga­lė­tų ver­tin­ti. Man at­ro­do, tai yra la­biau įtrauk­tis, o ne izo­lia­ci­ja jų, nes šian­dien vie­na ko­ja vien­man­da­tė­je fi­ziš­kai da­ly­vau­da­mas Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je, ki­ta ver­tus, laks­ty­da­mas po pa­sau­lį ne­ga­lė­si su­si­kon­cen­truo­ti į tas pro­ble­mas.

Aš kvie­čiu pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai. Ji­nai yra ne­kenks­min­ga. VRK pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę, jei­gu tai ne­leis įsta­ty­mai, ir tai tik­rai tik pa­dės įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rį už­re­gist­ra­vo ger­bia­mas Ra­mū­nas ir ger­bia­ma Ag­nė. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. V. Kam­ble­vi­čius – prieš.

V. KAMBLEVIČIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų nė­ra čia mū­sų nė vie­no, ku­ris bū­tų prieš in­teg­ra­ci­ją lie­tu­vių, ku­rie iš­va­žia­vo. Fak­tiš­kai vi­si no­ri gal­būt da­ly­vau­ti ši­tuo­se mū­sų Res­pub­li­kos rei­ka­luo­se, spręs­ti pro­ble­mas, ta­čiau la­bai ge­rai pa­sa­kė ger­bia­mas J. Raz­ma ir E. Pu­pi­nis – žmo­nės no­ri bal­suo­ti už tuos, ku­rių iš­ta­kos ar Za­ra­suo­se, ar Skuo­de. Jie ži­no, ko­kios pro­ble­mos tė­vų ar­ba gi­mi­nai­čių, ži­no, ko­kie kan­di­da­tai. Da­bar čia mes dirb­ti­nai pri­stu­mia­me į vie­ną kaip už­bur­tą ra­tą ir no­ri­me, kad žmo­nės ak­lai bal­suo­tų. Duo­ki­me jiems pa­si­rin­ki­mą. Ko­dėl mes tu­ri­me nau­do­ti prie­var­tą ir jiems nu­ro­dy­ti, kur jiems bal­suo­ti? Aš esu prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 184 straips­nį mes tu­ri­me ke­lias al­ter­na­ty­vas. Pir­miau­sia bal­suo­ja­me dėl to, ar pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pa­lai­ko, kad pri­im­tu­me re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 14, prieš – 14, su­si­lai­kė 26. At­mes­ta. Be pa­tai­sų ne­pri­tar­ta.

Tu­ri­me dvi al­ter­na­ty­vas. Ne­tu­ri­me? (Bal­sai sa­lė­je) Pa­si­ro­do, vis­kas, ko­le­gos. Pri­ėmė­me spren­di­mą. Ne­už­te­ko bal­sų.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­miems Sei­mo na­riams no­rė­čiau pri­min­ti, su ko­kia pom­pa čia, Sei­me, bu­vo pri­ima­ma re­zo­liu­ci­ja dėl ska­ti­ni­mo da­ly­vau­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­fe­ren­du­me. Ta­da iš tik­rų­jų ki­lo klau­si­mas, ar, su­teik­da­mi tą po­pie­ri­nę dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, mes įga­li­na­me žmo­nes ir mo­ty­vuo­ja­me žmo­nes kur­ti sa­vo vals­ty­bę kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čius. Iš tik­rų­jų vien­man­da­tė apy­gar­da, vie­nas at­sto­vas ne­ga­li at­sto­vau­ti 400 tūkst. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Ta­da dis­ku­si­jo­se aš kal­bė­jau ir krei­piau­si į Sei­mo na­rius, kad gal vis dėl­to pa­ren­ki­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris leis­tų pi­lie­čiams, gy­ve­nan­tiems už­sie­ny­je, re­a­li­zuo­ti sa­vo pi­lie­ti­nę tei­sę kur­ti vals­ty­bę ir su­da­ry­tų ga­li­my­bę bal­suo­ti už tuos kan­di­da­tus, ku­rie yra pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Kiek su­pran­tu, ger­bia­mas J. Raz­ma yra už tai, ger­bia­mas V. Kam­ble­vi­čius ir­gi už tai, tai gal ta­da su­tel­ki­me pa­stan­gas ir pa­ren­ki­me pro­jek­tą. Man at­ro­do, ta­da tas spren­di­mas bus mū­sų la­biau ap­gal­vo­tas ir, ma­nau, la­biau ati­tiks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je, lū­kes­čius.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, Po­vi­lai. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sus klau­si­mus bai­gė­me. Pa­reiš­­ki­mų nė­ra. Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 51 Sei­mo na­rys. Ačiū, ge­ro va­ka­ro! Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.