LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 202

STENOGRAMA

 

2018 m. rugsėjo 11 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bas ry­tas, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 11 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 93 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mie­ji, ly­giai prieš 17 me­tų, rug­sė­jo 11-ąją, pa­sau­lį su­kaus­tė ir su­krė­tė di­džiu­lė tra­ge­di­ja – Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se bu­vo įvyk­dy­tas te­ro­ris­tų iš­puo­lis. Šis bar­ba­riš­kas te­ro­ro ak­tas nu­si­ne­šė 3 tūkst. ame­ri­kie­čių ir ki­tų vals­ty­bių, taip pat ir mū­sų tau­tie­čių gy­vy­bių, dar dau­giau nei 6 tūkst. žmo­nių bu­vo su­žeis­ti. Kvie­čiu pa­gerb­ti žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mą.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

10.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ačiū. Leis­ki­te pa­skelb­ti Sei­mo na­rio J. Džiu­ge­lio pra­ne­ši­mą apie spren­di­mą at­si­sta­ty­din­ti iš frak­ci­jos na­rio pa­rei­gų.

„Aš, Sei­mo na­rys J. Džiu­ge­lis, šiuo raš­tu pra­ne­šu, kad nuo 2018 m. rug­sė­jo 10 d. at­si­sta­ty­di­nau iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rio pa­rei­gų, ir pra­šau ma­ne pa­skir­ti į Mi­šrią Sei­mo na­rių gru­pę.“ Pa­si­ra­šo Sei­mo na­rys J. Džiu­ge­lis.

 

10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. rug­sė­jo 11 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Se­niū­nų su­ei­ga ry­te pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkę. K. Ma­žei­ka bė­ga prie mik­ro­fo­no.

K. MAŽEIKA (LVŽSF*). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, iš­ties no­riu dėl dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mo, t. y. dėl Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo. Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes la­bai daug klau­si­mų ki­lo frak­ci­jai.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų? Nė­ra. Ar rei­kia bal­suo­ti dėl K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mo? (Šur­mu­lys sa­lė­je) A. Na­vic­kas. Pra­šau.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti. Prie re­zer­vi­nių klau­si­mų yra dėl ko­mi­te­to su­dė­ties pa­kei­ti­mo, bet jį mes tuš­čią tu­rime. Ar čia mes gau­si­me, koks jis bus?

PIRMININKAS. Taip, gau­si­te. Dar lau­kia­me frak­ci­jų tei­ki­mų.

Dėl K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pritar­ta.

Vi­są dar­bo­tvarkę taip pat ga­li­me pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš – 2, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Dar­bo­tvarkė patvir­tin­ta.

 

10.04 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Ke­lių eis­mo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2398 (patei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Ke­lių eis­mo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2398. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras R. Ma­siu­lis.

R. MASIULIS. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Ke­lių eis­mo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­to tiks­las yra ra­ti­fi­kuo­ti Ke­lių eis­mo kon­ven­ci­ją, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta 1949 me­tais Že­ne­vo­je (to­liau bus va­di­na­ma Že­ne­vos kon­ven­ci­ja), sie­kiant už­tik­rin­ti, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je iš­duo­tus vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mus pri­pa­žin­tų ša­lys, ku­rios ra­ti­fi­ka­vo tik Že­ne­vos kon­ven­ci­ją. Mes 1991 me­tais esa­me ra­ti­fi­ka­vę Vie­nos kon­ven­ci­ją, 1968 me­tų Vie­nos kon­ven­ci­ją dėl ke­lių eis­mo, bet ne­sa­me ra­ti­fi­ka­vę iki šiol kad ir anks­tes­nės, bet Že­ne­vos kon­ven­ci­jos.

Dėl tos prie­žas­ties mū­sų vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mai au­to­ma­tiš­kai ga­lio­ja tik Vie­nos kon­ven­ci­jos ša­ly­se, o Že­ne­vos kon­ven­ci­jos ša­ly­se tu­ri ga­lio­ti ar­ba pa­gal dvi­ša­lį su­si­ta­ri­mą, nors to­kių ša­lių yra 54, ar­ba tos ša­lys sa­vo na­cio­na­li­niuo­se reg­la­men­ta­vi­muo­se tu­ri nu­ma­ty­ti to­kią ga­li­my­bę, kad Vie­nos kon­ven­ci­jos ša­lių tei­sės ga­lio­tų. Pa­vyz­džiui, kad mū­sų iš­duo­da­mos tei­sės ga­lio­tų Ja­po­ni­jo­je, daug me­tų dirb­da­mi su Ja­po­ni­ja su­pra­to­me, kad tai ga­na su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra, ir dėl to siū­lo­me vie­nu kar­tu pa­tvir­tin­ti Že­ne­vos kon­ven­ci­ją ir to­kiu bū­du iš­veng­ti vi­sų dvi­pras­my­bių, su­si­ju­sių su tei­sių ga­lio­ji­mu. Tuo­met to­kio­se ša­ly­se kaip Ja­po­ni­ja, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, Tai­lan­das, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja vi­siš­kai tei­siš­kai, be jo­kių kab­liu­kų, ga­lios mū­sų tei­sės ir ne­rei­kės su­da­ri­nė­ti dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų su 54 ša­li­mis.

Tai tech­ni­nis klau­si­mas, tik­rai pa­leng­vi­nan­tis mū­sų gy­ven­to­jų ke­lia­vi­mą. Ma­nau, tai rei­kė­tų pa­da­ry­ti. Siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys K. Star­ke­vi­čius. Ruo­šia­si A. Skar­džius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau vis dėl­to dau­giau mo­ty­vų, ko­dėl iki šiol nuo 1991 me­tų vei­kia ši sis­te­ma, kaip jūs sa­ko­te, su at­ski­romis ša­limis ir bu­vo, ir ne­bu­vo dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų, ta­čiau ko­dėl ne­bu­vo vis dėl­to pri­im­ta? Ar anks­tes­ni mi­nist­rai tu­rė­jo tam tik­rų kaž­ko­kių ma­ty­mų, kad ne­sku­bė­jo, ar pa­pras­čiau­siai bu­vo pa­mirš­ta ir nie­kas ne­kė­lė šio klau­si­mo, ir tos mū­sų ma­ši­nos taip ir va­ži­nė­jo su tam tik­ro­mis kliū­ti­mis po pa­sau­lį?

R. MASIULIS. Man sun­ku at­sa­ky­ti, kas bu­vo anks­čiau. Bet ti­kė­ti­na, kad tie­siog au­ga, la­bai stip­riai au­ga srau­tas lie­tu­vių, ke­liau­jan­čių už­sie­ny­je ir vai­ruo­jan­čių au­to­mo­bi­lius. Pir­miau­sia mes ban­dė­me ei­ti per dvi­ša­lius su­si­ta­ri­mus, pa­vyz­džiui, su Ja­po­ni­ja. Bi­jau da­bar su­klys­ti, bet, at­ro­do, jau 10 me­tų yra dir­ba­ma dėl tei­sių įtei­si­ni­mo, kol ja­po­nai ga­liau­siai pa­sa­kė, gal bus pa­pras­čiau, jūs ra­ti­fi­kuo­ki­te Že­ne­vos kon­ven­ci­ją ir baig­sis vi­si tie klau­si­mai. Ma­nau, tie­siog gy­ve­ni­mas pri­ver­tė, vis dau­giau rei­kia. Net ir to­kio­se ša­ly­se kaip Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, lie­tu­viams pa­si­da­rė ak­tu­a­lu prieš 10–15 me­tų ne­bu­vo ak­tu­a­lu. Tie­siog gy­ve­ni­mas pri­ver­tė.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Skar­džius. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš­ties, mi­nist­re, ar čia jau bū­tų ga­lu­ti­nis są­ra­šas, ar dar yra vals­ty­bių, ku­rios dar bū­tų už brūkš­nio, pa­raš­tė­se li­ku­sios? Ar čia jau bū­tų pas­ku­ti­nės įra­šy­tos vals­ty­bės, su ku­rio­mis dar nė­ra su­tar­čių?

R. MASIULIS. Ti­kė­ti­na, kad bū­tų pas­ku­ti­nės. Aš da­bar ne­at­sa­ky­siu, ar yra to­kių ša­lių, ku­rios nė­ra ra­ti­fi­ka­vu­sios nei tos, nei tos, bet iš mums ak­tu­a­lių ši­tų 54 ša­lių jau bū­tų vi­sos, ku­rios mums yra ak­tu­a­lios.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas. Ruo­šia­si K. Ma­siu­lis.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, pri­tar­da­mas ra­ti­fi­ka­vi­mui aš vis tiek no­riu pa­tiks­lin­ti. Pa­gal mū­sų tvar­kas jau da­bar lyg ir kal­ba­me apie tai, kad ap­skri­tai ne­rei­kia vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Ar tai bus ir to­se ša­ly­se? Ar ja­po­nas su­pras tą lie­tu­viš­ką vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, ku­ria­me nė vie­no žo­de­lio nė­ra ki­ta kal­ba kaip lie­tu­vių, kuo aš di­džiuo­juo­si ir džiau­giuo­si, kad mes sau­go­me sa­vo kal­bą, bet kaip tai prak­tiš­kai veiks, ar už­teks to pa­žy­mė­ji­mo, ku­rį šian­dien tu­ri Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ir nau­do­ja­ vi­so­je Eu­ro­po­je?

R. MASIULIS. Gal aš pa­si­tiks­lin­siu ir jums at­sa­ky­siu. Da­bar, man at­ro­do, tu­rė­tų už­tek­ti, bet man rei­kia pa­si­tiks­lin­ti, kad tei­siš­kai at­sa­ky­čiau tei­sin­gai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, gal ir pa­­kar­to­siu, bet vis dėl­to pa­si­tei­rau­siu dar kar­tą. Ko­kios kliū­tys truk­dė iki šiol tai pa­da­ry­ti? Ar kai­nuo­ja tas ra­ti­fi­ka­vi­mas, ar mums rei­kės kam nors mo­kė­ti? Kadangi per ma­no po­li­ti­nę kar­je­rą, per tas tris ka­den­ci­jas, kiek čia dir­bu, man jau gal ko­kie du, trys pi­lie­čiai raš­tu skun­dė­si, o aš – mi­nist­rams, ne jums, bet anks­tes­niems mi­nist­rams ra­šy­da­vau ir klaus­da­vau, kodėl ne­ra­ti­fi­kuo­ta Že­ne­vos kon­ven­ci­ja, nes ji… Tar­ki­me, Tai­lan­de va­žia­vo, bu­vo su­stab­dy­ti, nu­baus­ti ir pa­na­šiai dėl to, kad va­žia­vo at­seit ne­tu­rė­da­mi tei­sės vai­ruo­ti. O rei­ka­las tas, kad tik kon­ven­ci­ją rei­kė­tų vals­ty­bei ra­ti­fi­kuo­ti, o pi­lie­čiai ken­čia, mo­ka bau­das ir pa­na­šiai, kai kur net už­da­ro­mi į areš­ti­nę ku­riam lai­kui. Kas gi truk­dė iki šio­lei tai pa­da­ry­ti?

R. MASIULIS. Man tik­rai sun­ku pa­sa­ky­ti, kas truk­dė pa­da­ry­ti. Ga­liu tik pa­­kar­to­ti, kad Lie­tu­va ban­dė ei­ti dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų ke­liu, kal­bė­jo su ki­to­mis ša­li­mis, ku­rioms ak­tu­a­lu. Jei­gu mū­sų pi­lie­čiai kreip­da­vo­si, kad jiems yra ak­tu­a­lu Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je, Ja­po­ni­jo­je, su to­mis ša­li­mis tie­siai bū­da­vo kal­ba­ma. Kai ku­rio­se ša­ly­se, pa­vyz­džiui, to­kio­se kaip Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, mū­sų pi­lie­čiai ke­liau­ja, pro­ble­mų ne­tu­ri, nors, tei­siš­kai pa­si­žiū­rė­jus, tei­si­nis ga­lio­ji­mas yra ant ri­bos. Jau dau­giau čia yra ame­ri­kie­čių nuo­lai­dos, kad jie tai tai­ko. Ma­nau, kad tie­siog gy­ve­ni­mas pri­ver­tė vis dau­giau tų žmo­nių… Anks­čiau tie­siog ma­žiau ke­liau­da­vo žmo­nės. Ra­ti­fi­ka­vi­mas nė­ra su­dė­tin­gas, tad tik­rai ne­ma­nau, kad ko­kių nors re­a­lių kliū­čių bu­vo. Dau­giau gy­ve­ni­mas pri­ver­tė.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip vi­sa­da dvi­ša­liai san­ty­kiai. Šiuo at­ve­ju, nors tai yra kon­ven­ci­ja, ap­imanti tam tik­rus spe­ci­fi­nius da­ly­kus, ku­riuos sa­vus tu­ri kiek­vie­na vals­ty­bė, iden­tiš­kų šim­tu pro­cen­tų sis­te­mų ne­bū­na. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri sa­vo ko­kių nors niu­an­sų. Ar mes, Lie­tu­va, ko­kias nors pa­pil­do­mas iš­ly­gas ar pa­sta­bas esa­me prie to pa­tei­kę, ar mes tik pri­ima­me vi­sas šias žai­di­mo tai­syk­les be iš­ly­gų nu­li­nį va­rian­tą, be sa­vo ko­kių nors pa­gei­da­vi­mų?

R. MASIULIS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip aš bu­vau in­for­muo­tas, pas mus jau vis­kas vei­kia, kas tin­ka­ma šiai kon­ven­ci­jai. Tai bus ne­su­dė­tin­gas da­ly­kas įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau klaus­ti ne­už­si­ra­šė. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už pa­tei­ki­mą. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė Sei­mo na­rys. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai ra­gi­nu pri­tar­ti šiai kon­ven­ci­jai, šiam ra­ti­fi­ka­vi­mui. Sei­mo Pir­mi­nin­ką kvies­čiau, jei nė­ra kliū­čių, ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka tai pa­da­ry­ti, nes gal­būt ir da­bar kur nors Tai­lan­de žmo­gus vargs­ta aiš­kin­da­ma­sis dėl to, kad jis iš­si­nuo­mo­jo au­to­mo­bi­lį, va­žia­vo, o ten lei­džia iš­si­nuo­mo­ti, bet pas­kui bau­dą rei­kia mo­kė­ti, kai su­stab­do po­li­ci­ja. O ten tik­ri­na, ir daž­nai. Ir ki­tur yra to­kių ne­men­kų pro­ble­mų. Aš sa­ky­čiau, la­bai ge­ras žings­nis, la­bai nau­din­gas pi­lie­čiams ir ne­su­ke­lian­tis ko­kių nors pa­sek­mių. Ko­dėl mums rei­kė­tų tai vil­kin­ti? Gal ga­li­ma pa­da­ry­ti grei­čiau? Pri­tar­ki­me, juo la­biau kad ryt­me­tis, yra dau­gy­bė ko­le­gų.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 107, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir siū­lo­ma svars­ty­ti rug­sė­jo 27 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Pra­šau ma­no bal­są įskai­ty­ti, nes kaž­ko­dėl ne­vei­kia myg­tu­kas.

PIRMININKAS. D. Ke­pe­nis bal­sa­vo už. Ga­li­me pri­tar­ti svars­ty­mo da­tai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta 27 die­nai.

 

10.15 val.

Van­dens įsta­ty­mo Nr. VIII-474 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2383ES (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Van­dens įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2383. Pra­ne­šė­jas – ap­lin­kos mi­nist­ras K. Na­vic­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

Ko­le­gos, Ge­ria­mo­jo van­dens įsta­ty­mo pro­jek­tą iš­brau­kė­me, tai vis­kas pa­ke­lia­ma aukš­tyn.

K. NAVICKAS. La­ba die­na, ger­bia­mos Sei­mo na­rės, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Tei­kiu Van­dens įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me iš es­mės yra ke­li da­ly­kai. To­bu­li­na­mas van­dens ir van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mo ir ap­sau­gos tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas, sie­kiant už­tik­rin­ti ge­res­nę pa­vir­ši­nių ir po­že­mi­nių van­dens tel­ki­nių būk­lę ir ją iš­sau­go­ti, už­tik­rin­ti dar­nų van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mą. Įsta­ty­mo pro­jek­to už­da­vi­niais sie­kia­ma nu­sta­ty­ti pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo, dirb­ti­nių ne­pra­te­ka­mų pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių įren­gi­mo ir nau­do­ji­mo, upių ir eže­rų re­gu­lia­vi­mo, va­žia­vi­mo trans­por­to prie­mo­nė­mis pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių le­du ar dug­nu rei­ka­la­vi­mus. Pa­kei­ti­mai yra da­ro­mi tam, kad iš es­mės da­bar įsta­ty­me ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos yra ar­ba pa­se­nu­sios, ar­ba ne­ak­tu­a­lios, ar­ba dėl tech­no­lo­gi­nių pa­si­kei­ti­mų at­si­ran­da nau­jų prie­mo­nių. Siū­lo­mi to­kie ke­li es­mi­niai pa­kei­ti­mai. Ki­taip api­brė­žia­ma nuo­sa­vy­bės tei­sė į pa­vir­ši­nius van­dens tel­ki­nius. Iki šiol ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta yra, kad vals­ty­bės iš­skir­ti­nė nuo­sa­vy­bė yra eže­rai, di­des­ni ne­gu 50 hek­ta­rų, ar upės, ku­rių ba­sei­no plo­tas yra di­des­nis ne­gu 50 ki­lo­met­rų. Įsta­ty­mu siū­lo­ma: jei­gu iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo, iki 2019 m. lap­kri­čio 1 d., van­dens tel­ki­niai nė­ra įgy­ti pri­va­čion nuo­sa­vy­bėn, jie pa­gal nu­ty­lė­ji­mo nuo­sta­tą ati­ten­ka vals­ty­bės nau­dai. Ki­ta­me punk­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti veik­las, ku­rias vyk­dant lei­džia­ma re­gu­liuo­ti (tvenk­ti (pa­tvenk­ti) ir ki­tais bū­dais keis­ti van­dens ly­gį, gy­lį) upes ir eže­rus. Siū­lo­ma Vy­riau­sy­bei ar jos įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai su­teik­ti įga­lio­ji­mus nu­sta­ty­ti kri­te­ri­jus, ka­da upių ir eže­rų re­gu­lia­vi­mo dar­bai ir (arba) prie­mo­nės ga­li bū­ti vyk­do­mos tik tais at­ve­jais, kai jų vyk­dy­mas įtrauk­tas į upių ba­sei­nų ra­jo­no val­dy­mo do­ku­men­tus, ku­riuos tvir­ti­na Vy­riau­sy­bė. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tas, už­tik­ri­nan­čias ES di­rek­ty­vos 2000/60/EB rei­ka­la­vi­mus.

Pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mas. Šia­me straips­ny­je siū­lo­ma su­teik­ti įga­lio­ji­mus ap­lin­kos mi­nist­rui nu­sta­ty­ti ap­lin­ko­sau­gi­nius pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mus, api­brė­žiant es­mi­nes to­kių rei­ka­la­vi­mų nuo­sta­tas įsta­ty­mų lyg­me­niu. At­si­žvel­giant į tai, kad pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo di­des­nės ap­im­ties pro­jek­tų ren­gi­mas su­si­jęs su bio­lo­gi­niais, in­ži­ne­ri­niais, che­mi­niais ir ki­tais ty­ri­mais ir ty­ri­mų duo­me­nų in­ter­pre­ta­vi­mu, o jų vyk­dy­mas ga­li lem­ti pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių eko­sis­te­mas ir, esant ne­tin­ka­mam pro­jek­ta­vimui, pa­blo­gin­ti pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių būk­lę. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ati­tin­ka­mus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus as­me­nims, ren­gian­tiems pa­vir­ši­nių van­dens tel­ki­nių tvar­ky­mo pro­jek­tus.

Plau­kio­ji­mo prie­mo­nių nau­do­ji­mą taip pat siū­lo­ma api­brėž­ti. Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad van­dens tel­ki­niai bū­tų ap­sau­go­ti nuo nei­gia­mo plū­du­riuo­jan­čių prie­mo­nių po­vei­kio van­dens tel­ki­niams, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad to­kių prie­mo­nių sta­ty­mas (švar­ta­vi­mas) bū­tų nu­sta­to­mas te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tuo­se ir ap­lin­kos mi­nist­rui bū­tų su­teik­ti įga­lio­ji­mai nu­sta­ty­ti ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus plū­du­riuo­jan­čių prie­mo­nių įren­gi­mui ir nau­do­ji­mui. Taip pat pa­lik­ti įga­lio­ji­mus ap­lin­kos mi­nist­rui nu­sta­ty­ti ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gas plau­kio­ti van­dens tel­ki­niuo­se prie­mo­nėms… nu­sta­ty­ti są­ly­gas, ku­riuo­se van­dens tel­ki­niuo­se ga­li­ma plau­kio­ti mo­to­ri­nė­mis van­dens trans­por­to prie­mo­nė­mis. Taip pat siū­lo­ma su­de­rin­ti su Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­su prie­mo­nes, kuo­met yra ver­ti­na­mas pa­žei­di­mas va­ži­nė­jant le­du ar­ba tel­ki­nių dug­nu.

 Dirb­ti­nių ne­pra­te­ka­mų van­dens tel­ki­nių ar tven­ki­nių įren­gi­mas ir nau­do­ji­mas. Siū­lo­ma su­teik­ti įga­lio­ji­mus ap­lin­kos mi­nist­rui nu­sta­ty­ti tven­ki­nių įren­gi­mo, eže­rų pa­tven­ki­mo ir ki­to­kio pa­vir­ši­nio van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros rei­ka­la­vi­mus, api­brė­žiant es­mi­nes to­kių rei­ka­la­vi­mų nuo­sta­tas įsta­ty­mo lyg­me­niu, ir su­ny­ku­sių ar pa­nai­kin­tų tven­ki­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­pa­vir­ši­niais van­dens tel­ki­niais tvar­ką.

Iš es­mės kai ku­rie pa­kei­ti­mai yra per­kel­ti taip pat jau į Sei­mui pa­teik­tą ir Sei­mo ko­mi­te­tuo­se svars­to­mą Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mą. Jie yra su­de­rin­ti, ir siū­lo­me įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, dau­giau no­rė­čiau pa­klaus­ti apie 25 straips­nį, ten, kur yra kal­ba­ma apie mi­nist­ro ga­lias re­gu­liuo­jant ap­skai­tas, ata­skai­tas ir pa­na­šiai. Ar mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu ne­si­ruo­šia keis­ti tvar­kų, nes yra vi­so­kių kal­bų, kad gal­būt ap­skai­ta bus griež­ti­na­ma, kas rei­ka­laus ne­ma­žai są­nau­dų, ypač smul­kes­nių ūki­nin­kų, ir t. t.? Ačiū.

K. NAVICKAS. Pir­miau­sia ačiū už klau­si­mą. 25 straips­ny­je siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ūkio sub­jek­tus, ku­riems pri­va­lo­ma vyk­dy­ti iš­gau­na­mo van­dens ir nuo­te­kų iš­lei­di­mo ap­skai­tą, teik­ti ata­skai­tas. Tai iš es­mės to­kių… Taip, kei­sis, jūs tei­sus, ta tvar­ka kei­sis. Yra pla­nuo­ja­ma, kad van­dens pa­ė­mi­mas… ku­rie nau­dos van­dens dau­giau ne­gu 50 ku­bų per pa­rą, to­kiems van­dens nau­do­to­jams bus prie­vo­lė tu­rė­ti ap­skai­tos prie­tai­sus. Bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kių ūkio sub­jek­tų yra la­bai ne­di­de­lis kie­kis, skai­čius.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti kon­kre­čiai dėl įsta­ty­mo 4 straips­nio ir sie­kio, ko sie­kia iš tik­rų­jų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir kas at­ei­na čia per dok­tri­na? Iš es­mės vals­ty­bi­nės reikš­mės tel­ki­niais pa­skel­bia­mi vi­si eže­rai, upės ir juo­se įreng­ti tven­ki­niai ir vals­ty­bė nu­si­ma­to pir­mu­mo tei­sę iš­pirk­ti juos. Tai reiš­kia, kad iš es­mės vi­si Lie­tu­vo­je van­dens tel­ki­niai dau­giau ma­žiau, jei­gu tai nė­ra prū­das, iš­kas­tas as­me­ni­nia­me kie­me, bus anks­čiau ar vė­liau na­cio­na­li­zuo­ti. Ir na­cio­na­li­zuo­ti jie bus už vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną, ku­ri ne­bū­ti­nai yra tik­ro­ji kai­na ar­ba pir­mi­nė kai­na ir ga­li bū­ti žy­miai ma­žes­nė.

Klau­si­mas jums: ar čia įve­da­ma to­kia dok­tri­na, kad vals­ty­bė­je vi­si van­dens tel­ki­niai bus grą­ži­na­mi į vals­ty­bės ran­kas, nes iš es­mės vals­ty­bė nu­ma­to, kad jie bus vals­ty­bi­nės reikš­mės ir vals­ty­bė bus pir­mo­ji, ku­ri su­pir­ki­nės juos?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš pir­miau­siai ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku su jū­sų tei­gi­niu, kad tai bus na­cio­na­li­za­vi­mas, nes aš dar kar­tą pa­brė­žiu, kad tie van­dens tel­ki­niai, ku­rie yra jau da­bar ar­ba iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­nos bus pri­va­čios nuo­sa­vy­bės, jie ir lie­ka pri­va­čios nuo­sa­vy­bės. O iš tik­rų­jų tai yra ver­ty­bi­nė nuo­sta­ta, kad van­dens tel­ki­niai, kaip ir ki­ti gam­tos iš­tek­liai, tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės val­do­mi. Ir iki šiol, kaip sa­kiau, pa­gal šian­dien ga­lio­jan­čią nuo­sta­tą vals­ty­bi­niai eže­rai ga­li bū­ti, jei­gu jie yra di­des­ni nei 50 hek­ta­rų, bet kai ku­riais at­ve­jais eže­rai, jų gam­ti­nė ver­tė, jų eko­sis­te­mi­nė ver­tė ga­li bū­ti daug ver­tin­ges­nė ne­pri­klau­so­mai nuo jų plo­to, tai mes ma­no­me, kad vals­ty­bė tu­rė­tų ir ga­lė­tų to­kius van­dens tel­ki­nius tu­rė­ti kaip sa­vo nuo­sa­vy­bę.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar jūs su­si­pa­ži­nęs su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­mis, ku­rių čia yra ga­na gau­su. Vie­na iš jų, toks di­des­nis sky­re­lis, penk­tas, dėl kon­sti­tu­ci­nių nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mo ir tei­gi­niai, kad gal­būt net prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Kaip jūs ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti šią Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą? Ačiū už at­sa­ky­mą.

K. NAVICKAS. Ačiū jums už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų aš sa­kau, kad mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­te, mi­nis­te­ri­jos pa­teik­ta­me pro­jek­te, ne­nu­ma­to­mos to­kios prie­vo­lės kaip na­cio­na­li­za­vi­mas ar pa­ėmi­mas, ar pri­va­lo­mas iš­pir­ki­mas iš pri­va­taus sa­vi­nin­ko. Šiuo at­ve­ju mes ne­ma­to­me prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Ta­čiau tai yra pa­tei­ki­mas, tie da­ly­kai bus svars­to­mi Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ir tik­rai pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją pa­teik­si­me svars­ty­mo me­tu.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas. Ruo­šia­si V. Gai­lius.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ma­tau, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lios tik 2019 m. lap­kri­čio 1 d. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, ko­dėl taip to­li nu­ke­lia­me jo įsi­ga­lio­ji­mą, nes įsta­ty­me yra to­kių da­ly­kų, ku­rie… tur­būt su­pran­ta­me, kad tvar­ką rei­kė­tų keis­ti anks­čiau. Tai yra siur­bli­nės, ku­rios ža­lo­ja žu­vis, o jų įsi­ga­lio­ji­mas ir­gi lap­kri­čio 1 die­ną. Ar ne­bū­tų ga­li­ma tam tik­rus da­ly­kus pa­grei­tin­ti, kad gy­vo­ji gam­ta nuo to­kių įren­gi­nių pa­pras­čiau­siai ne­ken­tė­tų? Ačiū.

K. NAVICKAS. La­bai ačiū už iš tik­rų­jų net ne klau­si­mą, o pa­siū­ly­mą. Aš ma­nau, kad svars­ty­mo me­tu bus ga­li­ma, aš ma­nau, ar Sei­mo na­riai, ar ko­mi­te­tas ga­lės pa­teik­ti to­kį pa­siū­ly­mą. Aš pri­tar­čiau tam, kad kai ku­rios įsta­ty­mo nuo­sta­tos ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti anks­čiau. Dėl kai ku­rių rei­kia il­ges­nio pa­si­ren­gi­mo ter­mi­no, bu­vo ben­dra lo­gi­ka, gal­vo­ta, kad te­gul bū­na dau­giau lai­ko pa­si­reng­ti tin­ka­mai. Bet aš pri­ta­riu tam, ką jūs sa­ko­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Gai­lius. Ruo­šia­si J. Nar­ke­vi­čius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš es­mės pra­tę­siu J. Ole­ko klau­si­mą, nes Tei­sės de­par­ta­men­tas aiš­kiai nu­ro­dė, kad svars­ty­ti­na, ar pro­jek­tu siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­muo­se su­for­muo­tą nuo­sa­vy­bės ne­lie­čia­mu­mo, nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­sau­gos dok­tri­ną. Iš tik­rų­jų šis klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas Tei­sės ko­mi­te­te. Be jo­kios abe­jo­nės, tai klau­si­mas ne jums, o Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tui ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai bei Sei­mo val­dy­bai, ko­dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te šis klau­si­mas ne­svars­ty­tas, juo­lab kad ga­li bū­ti ir pri­ėmi­mo, ir svars­ty­mo sta­di­jo­je vėl­gi tas pats prieš­ta­ra­vi­mas. Tai dirb­si­me ga­li­mai į šiukš­lių dė­žę.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir sa­kau, tai yra pa­tei­ki­mas. Jei­gu ky­la… Mes ne­ma­to­me to prieš­ta­ra­vi­mo, nes nė­ra nu­ma­ty­ta jo­kių prie­var­ti­nių veiks­mų iš­pirk­ti ar pa­im­ti, ar kaip nors ap­ri­bo­ti pri­va­čią nuo­sa­vy­bę. Jei­gu yra ap­lin­ky­bių, ku­rios pa­aiš­kė­ja dis­ku­si­jų me­tu, tai yra vi­sa pro­ce­dū­ra iki įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Mes tik­rai siū­lo­me jį pri­im­ti ir svars­ty­ti, o svars­ty­mo me­tu į tai at­si­žvelg­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Nar­ke­vi­čius. Ruo­šia­si G. Kin­du­rys.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Šu­li­niai ir ki­ti van­dens pa­ė­mi­mo bū­dai. Ar yra ko­kių pa­kei­ti­mų, ri­bo­jan­čių iki šiol ga­lio­jan­čias tei­ses dėl jau esa­mų iš­kas­tų, ir ar nu­ma­to­ma jū­sų pa­kei­ti­muo­se dėl no­ri­mų iš­kas­ti nau­jų šu­li­nių? Toks klau­si­mas.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Ne, su šu­li­niais ne­sie­ja­mas ši­tas įsta­ty­mas. Po­že­mi­nio van­dens įsta­ty­mas yra su­si­jęs su brė­ži­niais, bet yra pa­teik­tas ki­tas įsta­ty­mas. Ji­sai da­bar svars­to­mas ko­mi­te­tuo­se. Ši­ta­me įsta­ty­me kal­ba­ma apie pa­vir­ši­nius van­dens tel­ki­nius: eže­rus, upes.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys G. Kin­du­rys. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs mi­nė­jo­te, kad tie van­dens tel­ki­niai, ku­rie ne­bus pri­va­ti­zuo­ti iki lap­kri­čio 1 die­nos, taps vals­ty­bi­nės reikš­mės, vals­ty­bi­niai. Bet da­bar re­for­ma dar ne­baig­ta, gal vyks­ta ko­kie nors teis­mi­niai gin­čai, žmo­nės do­ku­men­tų lau­kia. Kaip šiuo at­ve­ju, jei­gu po lap­kri­čio 1 die­nos žmo­gus ar ins­ti­tu­ci­ja bus ne­su­tvar­kiu­si nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų ir tas tel­ki­nys taps vals­ty­bi­nės reikš­mės? Gal rei­kia ko­kių nors įsta­ty­mo pro­jek­to iš­ly­gų šiuo at­ve­ju?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš da­bar ne­su tik­ras dėl to at­sa­ky­mo, bet tai, ką aš ži­nau, pats at­sa­ky­da­mas tai no­riu pa­sa­ky­ti. Jei­gu yra pa­teik­ta pre­ten­zi­ja dėl van­dens tel­ki­nio ir vyks­ta kaž­ko­kie gin­čai, tai toks tel­ki­nys au­to­ma­tiš­kai ne­tu­rė­tų pa­tek­ti į vals­ty­bės val­do­mus van­dens tel­ki­nius.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mi­nė­jo­te, kad tam tik­ras re­gu­lia­vi­mas pa­si­keis tiems, ku­rie var­to­ja dau­giau kaip 50 ku­bų van­dens per pa­rą. Sa­ky­ki­me, pa­vyz­dys že­mės ūkiai, ku­rie tu­ri lais­ty­mo sis­te­mas. Kaip pa­si­keis si­tu­a­ci­ja tų, ku­rie tu­ri nuo­sa­vus eže­rus, grę­ži­nius? At­si­ras mo­kes­tis ar kaž­kas?

K. NAVICKAS. Mo­kes­tis ne­nu­ma­to­mas, šios įsta­ty­mo nuo­sta­tos grę­ži­nius eli­mi­nuo­ja, čia yra ki­to įsta­ty­mo – Že­mės gel­mių, jis jau pa­teik­tas. Čia kal­ba­ma apie pa­vir­ši­nius van­dens tel­ki­nius, t. y. ar­ba tven­ki­nius, ar­ba eže­rus, ar­ba upes. Mo­kes­tis nė­ra nu­ma­ty­tas, yra nu­ma­ty­ta tik ap­skai­ta ir ata­skai­tos už van­dens su­var­to­ji­mą. Bet, kaip ir sa­kiau, dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, tai yra pa­tei­ki­mo sta­di­ja ir vi­si pa­siū­ly­mai ver­ti­na­mi. Jei­gu kaž­ko at­si­ran­da, kaip jūs sa­ko­te, nuo­gąs­ta­vi­mų, aš no­riu už­bėg­ti už akių, tai yra dar dau­ge­lis… da­ly­kams spręs­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, dau­giau klaus­ti no­rin­čių ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų prieš už­si­ra­šė Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, vis dėl­to at­kreip­siu dė­me­sį į ši­to įsta­ty­mo svars­ty­mo kom­pli­kuo­tu­mą, nes ga­li jau pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­aiš­kė­ti, kad jis tik­rai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tei­sės de­par­ta­men­tas aiš­kiai pa­ra­šė ir tai tu­rė­jo bū­ti ap­svars­ty­ta Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Ir ne­bū­tų ko­mi­te­tas įsi­vė­lęs į to­les­nį svars­ty­mą, jei­gu bū­tų pa­sa­ky­ta apie tai. Bet iš prin­ci­po ši­tas įsta­ty­mas skel­bia tai, kad be­veik vi­si pa­vir­ši­niai Lie­tu­vos tel­ki­niai, be­veik vi­si, pa­taps vals­ty­bi­nės reikš­mės. Tą ir­gi ak­cen­tuo­ja Tei­sės de­par­ta­men­tas, sa­ko, bū­ti­nu­mas, api­brėž­tu­mas, yra ne­apib­rėž­ta, ko­dėl yra bū­ti­ny­bė. Dau­ge­lio tel­ki­nių, ku­rie taps vals­ty­bi­nės reikš­mės, iš­pir­ki­mas bus rin­kos kai­na, ku­ri yra ma­žes­nė už… Vi­suo­ti­nio ver­ti­ni­mo kai­na ga­li bū­ti ma­žes­nė ne­gu rin­kos ar­ba tik­ro­ji pir­ki­mo kai­na. Ir vals­ty­bė iš es­mės tu­ri pir­mą ran­ką ir tą mi­nist­ras pa­tei­kė, at­sa­kė į klau­si­mą, kad, taip, vals­ty­bė tu­ri no­rą su­si­grą­žin­ti pri­va­čius van­dens tel­ki­nius į sa­vo ran­kas. Ko­kiu tiks­lu yra tai da­ro­ma, tai nė­ra pa­grįs­ta.

Ant­ra­sis da­ly­kas, kad yra dar la­biau ap­sun­ki­na­mi Lie­tu­vo­je už­tven­ki­mai ir tven­ki­mai, ką ger­bia­mie­ji ko­le­gos kal­bė­jo. Da­bar yra nu­sta­ty­ta po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo tvar­ka, ten ga­li­ma nu­sta­ty­ti ap­ri­bo­ji­mus, dar ką nors, bet čia iš es­mės dar la­biau ap­sun­ki­na­ma tel­ki­nių sta­ty­ba. Man ši­tas įsta­ty­mas, at­ro­do, ne­tu­ri aiš­kaus tiks­lo, kaip tik dar la­biau su­stip­rin­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos žab­tus, ran­kas ir žnyp­les ap­link pri­va­čius tel­ki­nius.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš – 8, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl ko­mi­te­tų pa­rin­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 dieną. Ir šiai da­tai pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

 

10.34 val.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2414 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2414. Pra­ne­šė­jas – taip pat mi­nist­ras K. Na­vic­kas. Pa­tei­ki­mas.

K. NAVICKAS. Dar kar­tą svei­ki. Tei­kia­me Sta­ty­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­rio es­mė yra at­ver­ti duo­me­nis vi­suo­me­nei. Ir da­bar apie jį tru­pu­tį iš­sa­miau.

Šiuo me­tu in­for­ma­ci­jos ga­vi­mas apie vyk­do­mą sta­ty­bą yra su­dė­tin­gas ir il­gai trun­kan­tis pro­ce­sas. Tai ap­sun­ki­na ga­li­my­bes vi­suo­me­nei, as­me­nims gin­ti sa­vo tei­sė­tus in­te­re­sus ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.

Nu­ma­to­ma, kad sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas lai­ko­mas iš­duo­tu ir ga­lio­jan­čiu, kai apie jo iš­da­vi­mą in­for­muo­ja­ma vi­suo­me­nė, t. y. pa­skel­bia­ma in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je „In­fos­ta­ty­ba“. Nu­sta­to­ma, ko­kie duo­me­nys ir do­ku­men­tai ga­li bū­ti vie­ši­na­mi, ko­kius do­ku­men­tus vie­šin­ti drau­džia­ma. Vie­ši­ni­mas už­bai­gia­mas pra­ėjus vie­niems me­tams po sta­ti­nio už­bai­gi­mo. At­si­žvel­giant į tai, kad iš Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio 15 da­ly­je siū­lo­mų vie­šin­ti pro­jek­to ir sta­ti­nio duo­me­nų ne­ga­li­ma įver­tin­ti sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ros, sta­ti­nio vie­tos skly­pe ir ki­tų vi­suo­me­nei svar­bių da­ly­kų, siū­lo­ma nau­jų sta­ti­nių sta­ty­bos, esa­mų sta­ti­nių re­konst­ra­vi­mo, at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo), sta­ti­nių ar jų da­lių pa­skir­ties kei­ti­mo at­ve­ju vie­šin­ti ir sta­ti­nio pro­jek­tą, kai sta­ti­nio pro­jek­tas su­si­de­da iš ke­lių da­lių, ben­drą­ja, ar­chi­tek­tū­ri­ne, kul­tū­ros pa­vel­do ir kul­tū­ros pa­vel­do tvar­ky­mo…

Siū­lo­me šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą pri­im­ti svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis už­si­ra­šė Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si J. Varž­ga­lys.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, vie­šu­mas yra la­bai svar­bu. Nu­ė­ję į „In­fos­ta­ty­bos“ pus­la­pį gy­ven­to­jai vis dar ne­ga­li aiš­kiai su­si­pa­žin­ti su gre­ta jų na­mo sta­to­mu ob­jek­tu. At­ski­ras vie­ši­ni­mas ir ini­cia­ty­vos yra svei­kin­ti­nos. Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti dėl pa­pil­do­mos ga­li­my­bės gy­ven­to­jams kreip­tis į teis­mą gi­nant vie­ši­ni­mo in­te­re­są. Ar jūs ne­ma­no­te, kad tai bus per­tek­li­nė naš­ta teis­mams, nes de­ri­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos, o jų yra be­ga­lė, šiuo me­tu de­ri­ni­mo pro­ce­se jau tu­rė­tų pro­fe­sio­na­liai įver­tin­ti ati­ti­ki­mus tiek gy­ve­ni­mo ko­ky­bės nor­moms, ap­lin­ko­sau­gi­niams reg­la­men­tams, kul­tū­ros pa­vel­do, te­ri­to­ri­jos pla­na­vi­mo do­ku­men­tams. Ar toks gy­ven­to­jų įter­pi­mas, kad jie pa­pil­do­mai ga­lės kreip­tis į teis­mus, ne­už­gai­šins sta­ty­bų? Mes ma­to­me, kad iš es­mės ei­na­ma tuo ke­liu.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš tik­rai taip ne­ma­nau, nes ža­la vys­ty­to­jui ir at­si­li­ki­mas nuo sta­ty­bų ter­mi­no da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis, kai pra­si­de­da sta­ty­bos ir pra­si­de­da teis­mai, yra daug di­des­nė. Dėl to rei­kia su­da­ry­ti tas ga­li­my­bes ne­pra­si­dė­jus toms in­ten­sy­vioms in­ves­ti­ci­joms. Aš ma­nau, jūs pats ži­no­te iš vi­sų re­zo­nan­si­nių at­ve­jų, vi­suo­me­nė vie­naip ar ki­taip da­ly­vau­ja, įsi­jun­gia. Mū­sų su­pra­ti­mu, kuo anks­čiau apie tai bus su­ži­no­ma ir kuo anks­čiau bus ži­no­mos de­ta­lės, pro­jek­ti­niai spren­di­mai, tai tik tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie sta­ty­bos sek­to­riaus vys­ty­mo, o ne at­virkš­čiai, ir juo la­biau tos pa­čios de­mo­kra­tijos, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės, o tai ir­gi yra vie­nas iš mū­sų sie­kių.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Varž­ga­lys. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, kal­bant apie pa­tven­ki­mą, už­tvan­kas, anks­čiau už­te­ko PAVʼo ar­ba Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ar­ba nuo­sa­vy­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų. Da­bar jau rei­kės at­ski­ro Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo. Ar jums ne­at­ro­do, kad mes per daug griež­ti­na­me są­ly­gas? Juk yra už­tvan­kų, ku­rios bu­vo sta­ty­tos dar net XVIII amžiuje. Yra iš­li­kę pa­ma­tai, yra iš­li­kę nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai. O mes da­bar są­ly­gas tik griež­ti­na­me, griež­ti­na­me. Juk vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad pa­tvenk­tos upės – tai yra upių va­ly­mas. Vi­sos są­na­šos su­plau­kia į tuos pa­tvenk­tus tel­ki­nius. Yra nu­sta­ty­tos są­ly­gos, kad kas de­šimt me­tų tuos tven­ki­nius rei­kia va­ly­ti, o mes čia tik są­ly­gas griež­ti­na­me, griež­ti­na­me, griež­ti­na­me.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Jū­sų klau­si­mas bu­vo dėl prieš tai ma­no teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Šis įsta­ty­mas yra ne to tu­ri­nio, ko jūs da­bar pa­klau­sė­te.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų tei­sin­ga ini­cia­ty­va. Aiš­ku, ji di­dins biu­ro­kratiją, bet ji leis gy­ven­to­jams ge­riau su­si­pa­žin­ti su vyk­do­mais pro­jek­tais ir ap­sau­go­ti tiek is­to­ri­nį pa­vel­dą, tiek jų pa­čių in­te­re­sus. De­ja, šian­dien mes ma­to­me, kad net ir tais at­ve­jais, kai gy­ven­to­jai yra su­pa­žin­di­na­mi su vys­to­mais pro­jek­tais (kal­bė­ki­me apie Mi­sio­nie­rių ar Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čių pro­jek­tus), tais at­ve­jais, kai jie re­a­guo­ja, su­lau­kia la­bai griež­to at­sa­ko. Šian­dien mes ma­to­me ir tei­si­nių ieš­ki­nių prieš vi­suo­me­ni­nin­kus, ku­rie iš­reiš­kia pi­lie­tiš­ką po­zi­ci­ją. Ar yra ko­kių nors ke­ti­ni­mų ne tik skaid­rin­ti vie­ši­ni­mą, bet ir ap­sau­go­ti tuos ak­ty­vius pi­lie­čius, ku­rie sie­kia ap­sau­go­ti Vil­niaus se­na­mies­tį nuo ga­li­mai ne­tei­sė­tos plėt­ros?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš tik ma­žą re­pli­ką, jei­gu jūs lei­si­te, jums pa­sa­ky­siu. Tai ne­di­dins biu­ro­kratijos, nes, vie­naip ar ki­taip, pa­gal įsta­tus jie tuos do­ku­men­tus pa­tei­kia. Čia klau­si­mas tik tas, kiek juos at­ve­ria, nes to­je pa­čio­je sis­te­mo­je jie yra, čia tik jų at­vė­ri­mo klau­si­mas. Aš ne­pri­im­čiau jū­sų pa­sta­bos, kad tai di­dins biu­ro­kratiją.

O dėl an­tro – iš tik­rų­jų la­bai tei­sin­gas klau­si­mas. Aš as­me­niš­kai taip pat gal­vo­ju kaip ir jūs, kad pi­lie­čiai, vi­suo­me­nės at­sto­vai ne­tu­rė­tų bū­ti gąs­di­na­mi ir pri­spau­džia­mi, jei­gu jie gi­na vie­šą­jį in­te­re­są. Tai yra la­biau, na, ne­at­si­ri­bo­jant nuo at­sa­ko­my­bės, aiš­ku, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, bet mes apie tai… Aš tik­rai ini­ci­juo­siu apie tai po­kal­bį ir ma­nau, kad bus pa­siū­ly­mų iš Vy­riau­sy­bės pu­sės.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas. Ruo­šia­si J. Lie­sys.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu pa­si­tiks­lin­ti dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, nu­ro­dan­čių, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­ri bū­ti lo­giš­kas, nuo­sek­lus ir glaus­tas. Jie tei­kia pa­sta­bą dėl jū­sų tiks­lų pa­si­kar­to­ji­mo. Ar jūs su­tik­tu­mė­te, kad juos rei­kė­tų iš­brauk­ti ir pa­lik­ti taip, kaip Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ko, kad bū­tų aiš­kiau, pri­ta­riant tai ben­drai nuo­sta­tai, ką jūs sa­ko­te dėl vie­ši­ni­mo.

K. NAVICKAS. Svars­ty­mo me­tu į tai at­si­žvelg­si­me, kaip ir sa­kiau.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Lie­sys. Ruo­šia­si A. Stan­či­kas.

J. LIESYS (LSF). Ačiū ger­bia­mam Pir­mi­nin­kui. Ma­no klau­si­mas bū­tų iš dvie­jų da­lių. Vi­sų pir­ma, ar mes ne daug… tiek daug sta­to­me bar­je­rų, kad žmo­nės ne­ga­lė­tų sta­ty­ti, o tik­tai do­ku­men­tus tvar­ky­tų. Vie­nas da­ly­kas – A kla­sės sta­ty­bos įve­di­mas re­gio­nuo­se. Jau kiek kai­nuo­ja sta­ty­bi­nės me­džia­gos, kiek kai­nuo­ja do­ku­men­ta­ci­ja, kad žmo­gus pra­ran­da treč­da­lį na­mo kai­nos vien tik tvar­ky­da­mas šiuos rei­ka­la­vi­mus. Tai re­gio­nuo­se mes ap­skri­tai ne­lei­džia­me žmo­nėms kur­tis, nes A kla­sės yra la­bai di­de­li rei­ka­la­vi­mai. O čia da­bar dar tiek daug tik­rin­to­jų. Sa­ky­ki­te, ar ne­bus taip, kad de­vy­nios auk­lės, o vai­kas be no­sies?

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Dėl A kla­sės – čia ne šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tu­ri­nys. Mes iš tik­rų­jų kai ku­riuos pa­kei­ti­mus siū­ly­si­me, t. y. leng­vin­si­me. Jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te: ma­to­me, kad kai­miš­ko­se vie­to­vė­se yra pras­mės tam tik­roms me­džia­goms ne­tai­ky­ti, t. y. ska­tin­ti tam tik­ras vie­ti­nes me­džia­gas nau­do­ti, bet čia ne šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų tu­ri­nys.

Aš tik­rai ne­su­tin­ku, ką jūs sa­ko­te, kad čia at­si­ras pa­pil­do­mas de­ri­ni­mas ar, kaip po­nas M. Ma­jaus­kas sa­kė, biu­ro­kratinė naš­ta. Ši­tie do­ku­men­tai de fac­to yra pa­tei­kia­mi taip ar taip į tą sis­te­mą. Kas yra ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas? Duo­me­nys yra at­ve­ria­mi vi­suo­me­nei anks­čiau, ne­gu at­va­žia­vo sta­ty­bos tech­ni­ka į sta­ty­bos aikš­te­lę, kad ne­kil­tų ki­pi­šas, kai pra­si­de­da in­ves­ti­ci­jos, kai pra­si­de­da že­mės dar­bai. In­ves­tuo­to­jui taip pat yra nuos­to­lis, jei­gu stab­do­mi dar­bai. Čia tik to­kia pa­kei­ti­mo es­mė, kad su­in­te­re­suo­ti žmo­nės, ypač kai­my­nai, gau­tų iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją dar ne­pra­si­dė­jus sta­ty­bos dar­bams.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Stan­či­kas. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų iš jū­sų jau at­sa­ky­mų… Kal­bant dėl vie­šu­mo, tar­si bai­gia­te jau įti­kin­ti, kad to įsta­ty­mo tik­rai rei­kia. Ta­čiau man ky­la abe­jo­nių. Šiuo at­ve­ju ta biu­ro­kratinė naš­ta, ku­ri kaip vi­sa­da per­ke­lia­ma sta­ty­bas or­ga­ni­zuo­jan­tiems ar­ba tu­rin­tiems tiks­lą ką nors pa­sta­ty­ti, – bū­tent lai­ko il­gi­ni­mas ir, ko ge­ro, kai­nos di­di­ni­mas. Ar iš tik­rų­jų čia ne­bus kaip vi­sa­da: no­rė­jo­me kaip ge­riau, iš­ėjo kaip vi­sa­da.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Mes taip ne­ma­no­me. Tu­riu dar kar­tą pa­kar­to­ti, kad tie do­ku­men­tai yra pa­tei­kia­mi kaip in­for­ma­ci­ja apie sta­ty­bą. Skir­tu­mas yra tas, kad jie yra nevie­ši – jų ne­ma­to su­in­te­re­suo­tos pu­sės.

Čia es­mė yra, kad to­je sis­te­mo­je tie do­ku­men­tai tap­tų vie­ši ir pri­ei­na­mi vi­suo­me­nei. Čia tik­tai toks es­mi­nis pa­kei­ti­mas, dėl ku­rio ne­di­dė­ja biu­ro­kratija, ma­no su­pra­ti­mu, nes tie do­ku­men­tai ar taip ar taip yra pa­teik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir klau­sia Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų iš anks­tes­nės prak­ti­kos su­si­dū­rė­me su tuo, kad įdė­jus į „In­fos­ta­ty­bą“ pla­nuo­ja­mą sta­ti­nio sta­ty­bą pa­si­pi­la skam­bu­čių krū­va, gal ga­li­me pa­sta­ty­ti, pa­slau­gas siū­lo ir vi­sa ki­ta. Ar iki šios die­nos jau iš­spręs­ta ta pro­ble­ma, ar ne? Sa­ky­kime, iš kur jie gau­na duo­me­nis, žmo­gaus te­le­fo­no nu­me­rį, ad­re­sus? Aiš­ku, yra ad­re­sas, kur sta­to, bet iš kur gau­na as­me­ni­nius duo­me­nis, kaip pa­skam­bin­ti jam ir siū­ly­ti sa­vo pa­slau­gas įvai­riau­sias?

K. NAVICKAS. Ma­to­te, aš ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, iš kur pa­ima, bet da­bar­ti­nis Eu­ro­pos reg­la­men­tas dėl as­mens duo­me­nų yra tik­rai griež­tas ir ši­ta ap­rėp­ti­mi čia taip pat at­si­ran­da griež­ti… kaip tik dėl as­mens duo­me­nų ne­pa­vie­ši­ni­mo taip pat at­si­ran­da ta pa­ti griež­ta nuo­sta­ta. Čia in­for­ma­ci­ja vie­ši­na­ma ta ap­rėp­ti­mi, kiek tai ne­su­si­ję su as­mens duo­me­ni­mis. Ir tik­tai tiek.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų už Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų daž­nai ten­ka gau­ti gy­ven­to­jų skun­dų, ku­rie pa­sa­ko­ja apie tai, kad ry­te at­si­kė­lė ir štai ma­to sunk­ve­ži­mius, kra­nus at­vež­tus, pra­si­de­da sta­ty­bos, ne­bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­ti, ne­ži­no­jo apie pla­nuo­ja­mą plėt­rą Se­na­mies­ty­je ir da­bar yra pri­vers­ti re­a­guo­ti post fac­tum. Daž­nai in­ves­tuo­to­jas, re­a­guo­da­mas į tai, sa­ko: žiū­rė­ki­te, jei­gu jūs stab­dy­si­te, tai mes pa­teik­si­me ieš­ki­nį, vals­ty­bė pra­lai­mės ir tu­rė­si­te mums kom­pen­suo­ti, vals­ty­bė tu­rės kom­pen­suo­ti mums di­de­lius nuos­to­lius. Ir tai pa­sta­to tik­rai į su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją. Da­bar vėl­gi, jei­gu bus pri­tar­ta šiam pro­jek­tui, skaid­ru­mas bus di­des­nis. Kaip mi­nė­jau, biu­ro­kratijos ga­li pa­dau­gė­ti, nes dis­ku­si­ja su ben­druo­me­ne bus toks la­bai svar­bus ir ypa­tin­gas as­pek­tas, ku­rį in­ves­tuo­to­jai bus pri­vers­ti at­lik­ti ne tik kad su vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, bet ir su ben­druo­me­ne, bet man at­ro­do, kad ver­ta tai da­ry­ti. Ver­ta tai da­ry­ti anks­čiau tam, kad mes ne­at­si­dur­tu­me to­kio­se si­tu­a­ci­jo­se, ko­kio­se at­si­dū­rė­me su mi­sio­nie­riais, ko­kio­se at­si­dū­rė­me su Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čios pro­jek­tu. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip ga­lė­tu­me pri­im­ti šį įsta­ty­mą grei­čiau.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes ei­li­nį kar­tą ma­to­me, kad dau­giau­sia iš mi­nis­te­ri­jos at­ei­na pro­jek­tai, ku­rie ple­čia biu­ro­kratiją, pa­ra­gra­fo ga­lią, ga­lų ga­le, ki­tus da­ly­kus, ku­rie var­žo ir truk­do pa­pras­tiems žmo­nėms ir tiems, ku­rie no­ri kaž­ką sta­ty­ti ar­ba sta­to, ar­ba gau­na lei­di­mus vi­sus sta­ty­ti, pas­kui tie lei­di­mai yra at­šau­kia­mi. Kai ben­druo­me­nės kai ku­riais at­ve­jais ne ­pro­fe­sio­na­liai, bet kaip nors su­in­te­re­suo­tos or­ga­ni­zuo­ja vi­so­kias prie­mo­nes prieš to­kius pro­jek­tus, tai, ma­no su­pra­ti­mu, rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kad ne di­din­tu­me biu­ro­kratizmą, bet tie­siog to­bu­lin­tu­me vi­są tą pro­ce­są ta lin­kme, kad sta­ty­bos, ku­rios yra nor­ma­lios ir ku­rios iš tik­ro per­ėjo vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, tu­rė­tų bū­ti tę­sia­mos to­liau, o ne ban­dy­tu­me dar ieš­ko­ti bū­dų, kaip jas pri­stab­dy­ti ar­ba kaip ga­lų ga­le nu­kreip­ti vi­są pro­ble­mą ki­ta lin­kme. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kvie­čiu bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš – 5, su­si­lai­kė 27. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, lau­kia­me mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio pa­teik­ti ki­tą, bet jam skir­tas lai­kas yra 11 va­lan­dą.

Dar tu­ri­me pa­skir­ti ko­mi­te­tus. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 9 die­ną. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio pa­sa­kiau, kad jam 11 va­lan­dą skir­tas lai­kas. Jis tuo lai­ku bus.

 

10.50 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1592(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­dėl kvie­čiu… 1-6 klau­si­mas. Li­kęs yra pri­ėmi­mas iš pra­ei­tos se­si­jos – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1592(3). Li­kęs tik bal­sa­vi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 75, prieš – 9, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1592(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad, pri­im­da­mi šį pro­jek­tą, mes jaut­riai re­a­guo­ja­me į tą sa­vi­žu­dy­bių si­tu­a­ci­ją, bet vis dėl­to aš ma­nau, kad tai yra blo­gas pre­ce­den­tas. Jei­gu mes įsta­ty­mais pra­dė­si­me nu­ro­di­nė­ti spau­dai, kaip ap­ra­ši­nė­ti ko­kius skau­džius da­ly­kus, ko­dėl tik vie­ną ši­tą jaut­rų da­ly­ką mes nu­ro­do­me, kaip ap­ra­ši­nė­ti? Ta­da tu­ri­me nu­ro­dy­ti, kaip ap­ra­ši­nė­ti smur­to at­ve­jus, ko­kius nors ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Aš ma­nau, kad vis dėl­to to­kie da­ly­kai tu­rė­tų bū­ti pa­lie­ka­mi žur­na­lis­tų eti­kos ins­ti­tu­ci­joms, jų spren­di­mams, o ne įsta­ty­mu ban­dy­ti vis­ką su­re­gu­liuo­ti.

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra moks­li­nių ty­ri­mų, ku­rie kal­ba apie tai, kad jei­gu la­bai ašt­rė­ja ro­man­ti­zuo­tai ap­ra­šo­mos sa­vi­žu­dy­bės, jos ga­li pa­ska­tin­ti. Ta­čiau jau šian­dien yra daug tei­sės ak­tų ir sa­vi­re­gu­lia­ci­jos tei­sės ak­tas, ku­rį Žur­na­lis­tų są­jun­ga, Žur­na­lis­tų ir lei­dė­jų są­jun­ga yra pri­ėmu­si, kur ir nu­sta­to, kad ne­ga­li­ma ra­šy­ti taip apie sa­vi­žu­dy­bes, kad pa­ska­tin­tų sa­vi­žu­dy­bes. Tai­gi jau sa­vi­re­gu­lia­ci­ja yra. Da­bar mes dar įsta­ty­mu ap­ra­šo­me. Aš kvie­čiu ne sta­ty­ti ve­ži­mo prieš ar­klį, o pa­si­kal­bė­ti apie tai, kad bū­tų pri­ei­na­mas ne­me­di­ka­men­ti­nis gy­dy­mas, kad po mė­gi­ni­mo nu­si­žu­dy­ti bū­tų pri­ei­na­mas gy­dy­mas, kad psi­cho­lo­gai ir psi­chiat­rai bū­tų pri­ei­na­mi ra­jo­nuo­se, ko da­bar nė­ra. Šian­dien mes, at­ro­do, kad pri­im­si­me įsta­ty­mą, – ne­ga­li­ma nu­si­žu­dy­ti, ir vis­kas pa­si­keis. Taip da­ly­kai ne­da­ro­mi.

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju už bal­sa­vi­mus. Ką gi ly­giuo­ja­mės į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis, ku­rios taip pat ne­lei­džia ro­man­ti­zuo­ti sa­vi­žu­dy­bių ži­niask­lai­do­je. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad in­for­ma­ci­ja apie įvy­kį vis tiek bus pa­tei­kia­ma ži­niask­lai­do­je, bet tie­siog ne­bus ap­ra­šo­mos ap­lin­ky­bės ir siū­lo­mi bū­dai. Ne­mai­šy­ki­me į vie­ną krū­vą ši­tų da­ly­kų. Per dvi sa­vai­tes man te­ko ap­si­lan­ky­ti ke­liuo­se pa­tai­sos na­muo­se ir te­ko pa­čiam gy­vai įsi­ti­kin­ti, pa­ma­ty­ti ir iš­girs­ti, kaip psi­cho­lo­gai pra­šo tų jaut­rių žmo­nių ne­skai­ty­ti ro­man­ti­zuo­jan­čių straips­nių apie sa­vi­žu­dy­bes. Tai dar kar­tą pa­tvir­ti­no tą po­žiū­rį, kad mes tu­ri­me jau pa­ga­liau iš­girs­ti ir jaus­ti tų žmo­nių jaus­mus, tai, kas vyks­ta mū­sų ša­ly­je. Dė­ko­ju vi­siems.

PIRMININKAS. Ačiū. Re­pli­ka po ba­lsa­vi­mo – V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš bi­jau, kad mes pri­ei­si­me iki kraš­tu­ti­nu­mo, kuo­met bus už­draus­ta V. Klo­vos ope­ra „Pi­lė­nai“, kur ro­man­ti­zuo­tai su­si­de­gi­na vi­si pi­lies gy­nė­jai. Tai­gi kar­tais pa­gal­vo­ki­me, ką mes da­ro­me, kaip mes da­ro­me, kad tik­rai ne­tap­tu­me pa­tys pa­juo­kų ob­jek­tu. Ačiū.

 

10.54 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2393, Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2394 (pateiki­mas)

 

PIRMININKAS. Į tri­bū­ną kvie­čiu mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį. Dar­bo­tvar­kės 1-5 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2393. Pa­tei­ki­mas. Ir jo ly­di­ma­sis Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2394. Pra­šom.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­me įsta­ty­mo pro­jek­tą su ly­di­muo­ju. Jo tik­rai lau­kia sa­vi­val­dy­bės, siek­da­mos ska­tin­ti so­cia­li­nio būs­to po­li­ti­ką ir tvar­ky­ti tą si­tu­a­ci­ją, ku­rią mes tu­ri­me dėl so­cia­li­nio būs­to ir ap­skri­tai būs­to pro­ble­ma­ti­kos.

Tai­gi šis pro­jek­tas tei­kia­mas, sie­kiant įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos ir įgy­ven­di­ni­mo pla­no nuo­sta­tas, da­lis, ku­rio­mis ska­ti­na­mas so­cia­li­nio būs­to po­li­tikos vys­ty­mas. Taip pat sie­kia­ma su­teik­ti ga­li­my­bių sa­vi­val­dy­bėms veiks­min­giau įgy­ven­din­ti nau­jas pa­ra­mos būs­tui for­mas, to­kias kaip būs­to nu­oma ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ja. Sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad as­me­nys ir šei­mos, gau­nan­čios mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ku­rio ne­pa­kan­ka būs­tui įsi­gy­ti, ne­pra­ras­tų tei­sės kreip­tis dėl so­cia­li­nio būs­to nuo­mos, o as­me­nims ir šei­moms, ku­rių pa­ja­mos di­des­nės, ta­čiau ne­pa­kan­ka­mos pa­si­nau­do­ti pa­ra­ma būs­tui įsi­gy­ti, su­teik­ti ga­li­my­bę kreip­tis dėl būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­jos.

Sie­kia­ma di­din­ti as­me­nų, lau­kian­čių so­cia­li­nio būs­to nuo­mos, mo­ty­va­ci­ją in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, ska­tin­ti ieš­ko­ti ir gau­ti di­des­nes pa­ja­mas ir jo­mis pa­si­nau­do­ti. Taip pat sie­kia­ma už­tik­rin­ti ne­įga­lių­jų, tu­rin­čių ju­dė­ji­mo ar ap­si­tar­na­vi­mo funk­ci­jų su­tri­ki­mų, tei­sę į jiems pri­tai­ky­tą so­cia­li­nį būs­tą, su­pap­ras­tin­ti pa­siū­ly­mų pa­si­nau­do­ti būs­to nuo­mos ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ja tei­ki­mo tvar­ką.

Tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų es­mė – efek­ty­viau spręs­ti as­me­nų ir šei­mų ap­rū­pi­ni­mo būs­tu pro­ble­mas ir su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas pa­si­nau­do­ti pa­ra­ma būs­tui tiems as­me­nims, šei­moms, ku­rios ne­ga­li sa­va­ran­kiš­kai ap­si­rū­pin­ti būs­tu, ta­čiau bū­tų pa­jė­gios tai pa­da­ry­ti, pa­de­dant vals­ty­bei.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bėms so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rą vyk­dy­ti per­nuo­mo­jant iš fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų iš­nuo­mo­tą būs­tą ne trum­pes­niam kaip pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui ir to­kiu bū­du as­me­nis bei šei­mas ap­rū­pin­ti so­cia­li­niu būs­tu; nu­sta­ty­ti, kad Vil­niaus mies­to ar ra­jo­no, Kau­no mies­to, Klai­pė­dos mies­to, Pa­lan­gos mies­to ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bėms 70 % iš­si­nuo­mo­to būs­to nuo­mos kai­nos bū­tų pa­den­gia­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, ki­toms sa­vi­val­dy­bėms – 80 % iš­si­nuo­mo­to būs­to nuo­mos kai­nos bū­tų pa­den­gia­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Taip pat pro­jek­tu siū­lo­ma iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ją, ku­ri pa­gal tiks­lą ir po­bū­dį – įsi­gy­ja­mas būs­tas nuo­sa­vy­bės tei­se – yra ly­gia­ver­tė vals­ty­bės iš da­lies kom­pen­suo­ja­mų būs­to kre­di­tų tei­ki­mui, pri­skir­ti prie pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti for­mų ir į šią pa­ra­mą tei­sę tu­rin­tiems as­me­nims tai­ky­ti to­kį pa­tį pa­ja­mų ir tur­to ly­gį.

Taip pat sie­kia­ma įtvir­tin­ti skir­tin­gus pa­ja­mų ir tur­to dy­džius, nu­sta­tant as­me­nų tei­sę į so­cia­li­nio būs­to nu­omą ir nu­sta­tant as­me­nų tei­sę į būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ją. As­me­nims ir šei­moms, tu­rin­čioms tei­sę į būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ją, tai­ko­mus pa­ja­mų dy­džius nu­sta­ty­ti 30 % di­des­nius nei dy­džius so­cia­li­nio būs­to nuo­mai.

At­si­žvel­giant į tai, kad pe­ri­odiš­kai di­di­na­ma mi­ni­ma­li mė­ne­si­nė al­ga ir nuo­lat ky­la pra­gy­ve­ni­mo ly­gis, pa­ja­mų dy­džius, ku­riais va­do­vau­jan­tis nu­sta­to­ma tei­sė į so­cia­li­nio būs­to nu­omą, ir pa­ja­mų dy­džius, ku­riais va­do­vau­jan­tis nu­sta­to­ma tei­sė į pa­ra­mą būs­tui įsi­gy­ti, vi­sus pa­di­din­ti 20 %. As­me­nims ir šei­moms, iš­brauk­toms iš pa­ra­mos lau­kian­čių­jų są­ra­šo dėl to, kad pa­di­dė­jo jų pa­ja­mos, nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę per tre­jų me­tų lai­ko­tar­pį po iš­brau­ki­mo die­nos, su­ma­žė­jus jų tur­tui ir pa­ja­moms, iš nau­jo bū­ti įra­šy­tiems į šį są­ra­šą ir to­liau lauk­ti so­cia­li­nio būs­to nuo­mos, įskai­tant anks­tes­nį lau­ki­mo lai­ko­tar­pį.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­ta pri­va­lo su­ma­žin­ti so­cia­li­nio būs­to nuo­mos mo­kes­tį ar­ba nuo jo at­leis­ti, jei­gu pa­ja­mos, ten­kan­čios vie­nam as­me­niui ar šei­mos na­riui per mė­ne­sį, ne­vir­ši­ja 1,5 VRP dy­džio, jei­gu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­nu­sta­tė di­des­nės pa­ja­mų ri­bos.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad šei­ma lai­ko­mi ne tik su­tuok­ti­niai, bet ir as­me­nys, su­da­rę re­gist­ruo­tos part­ne­rys­tės su­tar­tį, kad ne­įga­lie­ji, gy­ve­nan­tys kar­tu su sa­vo tė­vais, taip pat glo­bė­jai su kar­tu gy­ve­nan­čiais glo­bo­ja­mais as­me­ni­mis, ku­riems nu­sta­ty­ta glo­ba, ga­li bū­ti lai­ko­mi šei­mos na­riais, ne­rei­ka­lau­jant teis­mo spren­di­mo, kad jie nu­ro­dy­ti pra­šy­me. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ja as­me­nims ir šei­moms, tu­rin­čioms tei­sę į šią kom­pen­sa­ci­ją, tei­kia­ma iš kar­to, kai as­muo krei­pia­si ir sa­vi­val­dy­bė nu­sta­to jo tei­sę.

Kar­tu tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra dau­giau re­dak­ci­nio po­bū­džio ir pa­tiks­li­na­ma būs­to nuo­mos ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­jos for­mu­luo­tė.

Kal­bant apie lė­šas įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­toms, su­si­ju­sioms su pa­ra­ma būs­tui iš­si­nuo­mo­ti, įgy­ven­din­ti, 2019 me­tams iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­pil­do­mai pri­reik­tų 0,9 mln. eu­rų, o įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­toms, su­si­ju­sioms su pa­ra­ma būs­tui įsi­gy­ti, pa­pil­do­mai pri­reik­tų 2,4 mln. eu­rų, t. y. iš vi­so 3,3 mln. eu­rų, skai­čiuo­jant nuo 2018 me­tų pla­no.

Įsta­ty­mo pro­jek­to įsi­ga­lio­ji­mo da­ta nu­ma­to­ma 2019 m. sau­sio 1 d. Pro­jek­tas su­de­rin­tas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir vi­suo­me­ne. Kvie­čia­me pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri ke­le­tas Sei­mo na­rių. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si V. Ąžuo­las.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų ga­li­ma pri­tar­ti šios ini­cia­ty­vos lo­gi­kai, tu­rint ome­ny­je tai, kad, ko ge­ro, vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bės ne­tu­rė­tų val­dy­ti tur­to, o ge­riau skir­ti tuos pi­ni­gus nuo­mai ir nuo­mos kom­pen­sa­ci­jai. Aš tu­riu du klau­si­mus, su­si­ju­sius su ta švie­sa. Pir­mas klau­si­mas: ar yra pla­nuo­ja­ma at­si­sa­ky­ti bū­tent jau vals­ty­bei, sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čio tur­to ir pa­keis­ti šiuo me­tu esan­čią tvar­ką, kai sta­to­mi tie būs­tai, į šią, ku­rią jūs siū­lo­te? Ar čia yra pa­pil­dy­mas? Nuo to pri­klau­sys, ar ga­li­ma pa­lai­ky­ti, ar ne.

Ant­ras klau­si­mas: ar jums ne­at­ro­do, kad di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se kaip tik ne­kil­no­ja­mo­jo kai­nos yra di­des­nės, to­dėl rei­kė­tų di­des­nę da­lį kom­pen­suo­ti di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, o ne ma­žuo­siuo­se? Da­bar jūs siū­lo­te at­virkš­čiai. Dė­ko­ju.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mus. Pir­muo­ju at­ve­ju, tu­rint to­kią di­džiu­lę būs­to pro­ble­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je, kai apie 10 tūkst. žmo­nių vis dar sto­vi ei­lė­je, tai tu­ri­me ieš­ko­ti vi­sų spren­di­mų, tiek da­bar tai­ko­mų bū­dų, kaip su­teik­ti būs­tą, tai reiš­kia, pa­re­miant tur­to įsi­gi­ji­mą, taip pat pa­re­miant nuo­mos san­ty­kius. Šiuo at­ve­ju yra pa­pil­do­mas… Tik­rai kal­bė­jo­mės su sa­vi­val­dy­bė­mis, ne­ma­žai me­rų ma­to, kad tai iš es­mės pa­leng­vins so­cia­li­nio būs­to klau­si­mo spren­di­mą sa­vi­val­dy­bė­se. Tai tas džiu­gi­na.

Dėl ant­ro­jo klau­si­mo. Pro­ble­ma yra, ko­kią da­lį pa­ra­mos gau­tų žmo­gus, šei­ma skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, to­dėl ir iš­skir­ta da­lis mies­tų, ku­riuo­se yra 70 % vals­ty­bės pa­ra­mos, o ki­tuo­se 80 %. Pro­ble­ma yra ta, kad jei­gu mes ly­gi­na­me bū­tent nuo­mos kai­nas ar­ba tur­to kai­nas, jos ki­tą kar­tą tik­rai yra de­šimt kar­tų di­des­nės. Šiuo at­ve­ju sie­kia­ma bent mi­ni­ma­laus pa­ra­mos žmo­nėms ir pa­ra­mos sa­vi­val­dy­bėms, įsi­gy­jant būs­tus nau­do­jant nu­omą ar­ba įsi­gy­jant juos kaip tur­tą, ly­gia­ver­tiš­ku­mo, sie­kia­ma tą ly­gia­ver­tiš­ku­mą iš­lai­ky­ti, kad tos ir ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se būs­to nuo­ma yra ma­žes­nė, gau­tų jai bent pa­kan­ka­mą pa­ra­mą, ar­ti­mą tai pa­ra­mai, ku­ri yra mies­tuo­se, nes ir taip tas 70–80 % yra ne­adek­va­tus, jei­gu ly­gi­na­me kai­nų skir­tu­mus. Ki­tu at­ve­ju yra ri­zi­ka, kad di­die­ji mies­tai tie­siog pa­si­im­tų di­dži­ą­ją da­lį lė­šų, o re­gio­nams ne­lik­tų, nes jų da­lis yra daug di­des­nė biu­dže­te pa­gal pro­por­ci­jas.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų la­bai svei­ki­nu. Tik­rai ge­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bet taip pat no­rė­čiau du klau­si­mus dėl tos pro­ble­mos pa­teik­ti. Jū­sų nuo­mo­ne, ar bū­tų ga­li­ma sa­vi­val­dy­bes pa­ska­tin­ti ar ko­kiais nors įsta­ty­mų pro­jek­tais pa­da­ry­ti, kad jos ak­ty­viau vyk­dy­tų so­cia­li­nio būs­to plėt­rą? Kaip pa­vyz­dys, vie­na sa­vi­val­dy­bė per me­tus nė vie­no būs­to ne­nu­per­ka, o ki­ta sa­vi­val­dy­bė šim­tus būs­tų nu­per­ka. Ar ne­at­si­tiks tas pat su nu­oma, kai vie­na sa­vi­val­dy­bė sa­kys, kad mes ne­no­ri­me nuo­mo­ti, o kam nuo­mo­ti, o ki­ta sa­vi­val­dy­bė sa­kys, kad la­bai ge­ra pro­gra­ma, mes la­bai daug nuo­mo­si­me? Kaip šią pro­ble­mą spręs­ti?

Ir ant­ras klau­si­mas bū­tų, ko­kia jū­sų nuo­mo­nė, ar tos pro­ble­mos iš da­lies ne­iš­spręs­tų pir­mo­jo būs­to pro­gra­ma, jei­gu vi­siems pa­reiš­kė­jams bū­tų pa­ten­kin­tos pa­raiš­kos? Pa­vyz­džiui, jei­gu tūks­tan­tis šei­mų gau­tų pa­ra­mą, tai da­lis jų ne­si­kreip­tų dėl so­cia­li­nio būs­to. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mus. Dėl pir­mo­jo klau­si­mo iš tie­sų mes tu­ri­me tam tik­rą pro­ble­mą. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės an­ga­žuo­ja­si dau­giau so­cia­li­nė­je sri­ty­je, ne tik kal­bant apie būs­tą, bet ir apie pa­slau­gas, apie pa­gal­bą žmo­nėms, kai ku­rios ma­žiau. Kol kas, apie ką kal­ba­ma bent jau pa­slau­gų sri­ty­je, tai mes ban­do­me stan­dar­ti­zuo­ti per ba­zi­nį pa­slau­gų šei­mai pa­ke­tą, ku­rį tu­rė­tų tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė, kur bū­tų la­bai aiš­kios nor­mos, ku­rios pa­slau­gos tu­ri bū­ti už­tik­rin­tos vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se. Tai aiš­kūs pri­ei­na­mu­mo kri­te­ri­jai ir nor­mos, ir sa­vi­val­dy­bės tai tu­rė­tų už­tik­rin­ti. Per tai ga­lė­tu­me pa­lai­ky­ti tam tik­rą spau­di­mą, kad vys­ty­tų­si.

Dėl būs­to kol kas vie­nin­te­lė min­tis, ku­ri at­ei­na į gal­vą šiuo me­tu, kad šei­mos, ži­no­da­mos, kad būs­to klau­si­mai ne­spren­džia­mi, nors yra ski­ria­mi tam re­sur­sai, pir­miau­sia tu­ri ži­no­ti tai, tu­ri pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis. Vie­nas da­ly­kas, link ku­rio mes ar­tė­ja­me, tai link to­kio so­cia­li­nio že­mė­la­pio, kur la­bai aiš­kiai sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų ma­ty­ti ir sa­ve ga­lė­tų pa­ly­gin­ti pa­gal sa­vo so­cia­li­nį iš­si­vys­ty­mą, pa­slau­gų ly­gį, būs­to po­li­ti­ką ir t. t. Tas in­stru­men­tas bū­tų tiek po­li­ti­kams, tiek ta­ry­bų at­sto­vams, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, taip pat ir pi­lie­čiams, ku­rie sie­kia gau­ti pa­slau­gą, ir, de­ja, sa­vi­val­dy­bė ne­pa­da­ro tiek, kad bū­tų už­tik­rin­ta.

Dėl pir­mo­jo būs­to pro­gra­mos, dėl pa­ska­tų re­gio­nuo­se pro­gra­mos, ma­to­me, koks yra po­rei­kis ir kiek šei­mų krei­pė­si. At­ro­do, kad tai tik­rai ga­li bū­ti rim­ta al­ter­na­ty­va žmo­nėms įkris­ti į to­kias pa­ja­mas, ku­rios už­tik­rin­tų tik so­cia­li­nio būs­to pa­ra­mą. Ta­čiau rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ta pa­ska­tų sis­te­ma vis tiek or­ga­ni­zuo­ja­ma pa­gal tam tik­ras sko­li­ni­mo tai­syk­les ir tam tik­ros pa­ja­mos yra rei­ka­lin­gos. Vi­sa­da bus šei­mų, ku­rios kreip­sis ir ku­rioms rei­kės so­cia­li­nio būs­to.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų pui­ki ini­cia­ty­va. Dau­giau jau­t­rių vi­suo­me­nės gru­pių su­lauks pa­ra­mos, ypač mies­tuo­se, kur būs­tą įsi­gy­ti la­bai bran­gu, iš­si­nuo­mo­ti taip pat la­bai bran­gu. Tai svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va. Aš tik no­rė­jau jū­sų pa­pra­šy­ti, kad pa­tiks­lin­tu­mė­te, kiek pa­pil­do­mai šei­mų ga­lės įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti būs­tą pri­ėmus šį įsta­ty­mą, kiek pa­pil­do­mai iš­si­nuo­mo­ti ir kiek pa­pil­do­mai įsi­gy­ti? Ma­tau, kad pa­pil­do­mas po­rei­kis yra nu­ma­ty­tas 0,9 mln. nuo­mai ir 2,3–2,4 mln. įsi­gy­ti. Tai vis dėl­to nuo­mai, ma­tyt, reikš­min­gai dau­giau, nes tos iš­lai­dos iš­si­dė­lios per ke­le­tą me­tų. Ar ga­li­te pa­tiks­lin­ti, kiek tiks­liai šei­mų gaus?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Pa­tiks­lin­sime at­ski­rai. De­ja, aš to skai­čiaus da­bar ne­tu­riu, bet mes tu­ri­me skai­čia­vi­mus, pra­šiau, kad va­kar pa­teik­tų. Tie­siog ne­tu­riu ran­ko­se. Iš vi­so aš gal pa­sa­ky­siu, ką aš tu­riu, kad bū­tų ga­li­ma… Gal at­ski­rai pa­teik­si­me, nes, žiū­riu, ne­tu­riu pla­nuo­ja­mų ga­vė­jų skai­čiaus len­te­lės.

A. SYSAS (LSDPF). Su­pran­tu, kad įjun­gė­te ma­no mik­ro­fo­ną, aš ga­lė­čiau klaus­ti mi­nist­ro. Ko­le­goms no­rė­čiau at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kad pi­ni­gų bu­vo skir­ta ga­na daug nuo­mai, de­ja, dėl mū­sų nuo­mos san­ty­kių tie pi­ni­gai ne­bu­vo pa­nau­do­ti.

Bet aš no­riu pa­klaus­ti iš da­bar­ti­nio įsta­ty­mo. Aš ti­kė­jau­si, kad mes ir ei­si­me tuo ke­liu, kai at­si­ra­do nau­jas įsta­ty­mas ir ban­do­me iš dvie­jų pa­da­ry­ti vie­ną. Gal la­bai kon­kre­tų klau­si­mą, su­kon­kre­tin­siu, ne­de­ta­li­zuo­siu da­bar ap­skri­tai šio įsta­ty­mo pro­ble­mų, ku­rios yra, t. y. dėl vie­nos ei­lės su­da­ry­mo. Ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­si­tės ir ar ne­bus di­de­lės pai­nia­vos ir žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo? Mes ga­li­me pa­ra­šy­ti įsta­ty­mą la­bai gra­žiai ir vie­naip, ir ki­taip, bet ne­skir­si­me pa­kan­ka­mai pi­ni­gų ir tos ei­lės sto­vės ten, kur sto­vė­jo, tik da­bar žmo­gus bu­vo, pa­vyz­džiui, ant­ras ko­kio­je nors leng­va­ti­nė­je ei­lė­je, o at­si­ras 40 ar 50. Tai, aš ma­nau, ir mi­nis­te­ri­ja, ir vi­si bus už­vers­ti pa­reiš­ki­mais, ir Sei­mas, ką mes čia pa­da­rė­me. Tai pa­aiš­kin­ki­te ši­tą ėji­mą dėl ben­dros ei­lės? La­bai ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui jums. Iš tie­sų šią pa­sta­bą iš­kė­lė ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, ir STT, teik­da­ma sa­vo ver­ti­ni­mą. Iš tie­sų at­kreip­ti­nas dė­me­sys ir tik­rai svars­ty­ti­nas, kaip iš­veng­ti ši­tų ri­zi­kų, ku­rias jūs įvar­di­no­te. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus bu­vo… Tos pa­čios ei­lės iš tie­sų kel­da­vo ga­na ne­ma­žai er­ze­lio dėl to, kad vie­ni žmo­nės ne­pa­ten­ka į leng­va­ti­nes ei­les, ki­ti pa­ten­ka. Tu­rint gal­vo­je, kad da­bar iš­ple­čia­mas įvai­rus ga­li­mų pa­slau­gų spek­tras, tu­rė­ti daug ei­lių bū­tų tie­siog su­dė­tin­ga, taip pat jas su­val­dy­ti ir už­tik­rin­ti, kad bū­tų už­tik­rin­tos tos tei­sės, ku­rios pri­klau­so pa­gal įsta­ty­mą. Kri­te­ri­jus, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas, – tai lai­ko kri­te­ri­jus. Kai bu­vo re­gist­ruo­ta, pa­gal tai ir for­muo­ja­ma ei­lė, kai re­gist­ruo­tas pra­šy­mas. Da­bar tik­rai ko­mi­te­te mes ga­lė­tu­me svars­ty­ti de­ta­liau bū­tent ir STT, ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­kel­tą ri­zi­ką ir žiū­rė­ti, kaip ją neut­rali­zuo­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si A. Vin­kus.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš tik­rai ma­nau, kad in­for­ma­ci­ja, tiks­li, sta­tis­ti­nė, yra rei­ka­lin­ga svars­tant ši­tą pro­jek­tą. Aš jam iš es­mės pri­ta­riu. Ma­nau, kad yra ge­ra kryp­tis. Ta­čiau la­bai svar­bu ži­no­ti, ar bent jau ži­no­te, kiek šiuo me­tu yra lau­kian­čių žmo­nių ir maž­daug kiek me­tų ten­ka lauk­ti sto­vint ei­lės pa­bai­go­je?

Ant­ras da­ly­kas. Man tik­rai yra svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į pa­čias ei­les, nes ten­ka gir­dė­ti ne­ma­žai skun­dų, kad bū­na įvai­riau­sių at­ve­jų, kai žmo­nės iš tos ei­lės iš­si­brau­kia ar dėl klai­dos, ar dėl ko­kio nors ne­pa­teik­to do­ku­men­to, lai­ku ne­pri­sta­ty­tos pa­žy­mos, ar ki­to da­ly­ko, ir ta­da jau ta šei­ma ke­liau­ja į ei­lės pa­bai­gą, jei­gu vėl no­ri su­grįž­ti. Kaip bus da­bar? Ar ke­ti­na­te per­žiū­rė­ti, kad bū­tų lanks­tes­nis ver­ti­ni­mas tų šei­mų, ku­rios grįž­ta at­gal į lau­kian­čių­jų ei­lę?

L. KUKURAITIS. Dė­kui. Tai šiek tiek į jū­sų ir ger­bia­mo My­ko­lo klau­si­mą at­sa­ky­siu. Mes iš tie­sų tu­ri­me la­bai tiks­lius skai­čius. Šiuo me­tu ei­lė­je sto­vi 10 tūkst. 469 šei­mos. Per 2017 me­tus pa­ra­ma su­teik­ta dau­giau kaip 1 tūks­tan­čiui šei­mų. Aiš­ku, toks ju­de­sys yra per lė­tas. Dėl to at­ve­ria­mos įvai­rios ga­li­my­bės: bū­tent per nu­omą mes ti­ki­mės, kad pa­spar­tins bent dvi­gu­bai, nes re­sur­sai, ku­rie pri­de­da­mi, yra be­veik dvi­gu­bi. Ti­kė­ti­na, kad tas spar­tu­mas bus dvi­gu­bai di­des­nis. Aiš­ku, la­bai pri­klau­so nuo fi­nan­sų, ku­riuos mums pa­vyks su­telk­ti.

Nuo­mos kom­pen­sa­ci­ja yra su­teik­ta 460 šei­mų. Kaip ger­bia­mas Al­gir­das sa­kė, kad net ir tuo at­ve­ju ne­bu­vo iš­nau­do­ti vi­si pi­ni­gai, ku­rie bu­vo skir­ti sa­vi­val­dy­bėms, ir da­lis jų grį­žo į val­s­ty­bės biu­dže­tą. Šiuo at­ve­ju mes pri­de­da­me pa­na­šiai tiek – dar apie 1 mln., tu­rė­si­me ar­ti 2 mln. ir ti­kė­si­mės, kad bū­tent nau­jas reg­la­men­ta­vi­mas pa­spar­tins sa­vi­val­dy­bė­se pro­ce­są – tuos 2 mln. bent jau 2019 me­tais pa­nau­do­ti nuo­mai. Šiuo at­ve­ju tik­rai yra ne tik reg­la­men­ta­vi­mo klau­si­mas, bet ir ska­ti­ni­mo, ir kvie­ti­mo sa­vi­val­dy­bių, kad jos nau­do­tų­si. Tur­būt ta ge­ra pa­tir­tis per­si­duos ir mes tu­rė­si­me tą ban­gą, ku­ri su­kur­ta su fi­nan­si­nė­mis pa­ska­to­mis re­gio­nuo­se.

Dėl ei­lės, kiek žmo­nės lau­kia. Jei­gu iš ei­lės iš­kren­ta bū­tent dėl tur­to ir pa­ja­mų, įsta­ty­me nu­ro­dy­ta per tre­jus me­tus ga­li grįž­ti į ei­lės ga­lą, nes jei­gu iš­kri­tai dėl tur­to ir pa­ja­mų, va­di­na­si, pra­ra­dai tei­sę grįž­ti į ga­lą ir lau­ki ei­lė­je nuo pra­džių.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ge­rai, kad tei­kia­mos įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­s­tatos orien­tuo­ja­mos į as­me­nis, ku­rie ne­ga­li sa­va­ran­kiš­kai ap­si­rū­pin­ti būs­tu. Ypač ver­tin­ti­nas as­pek­tas, kad esa­mą pa­dė­tį sie­kia­ma pa­keis­ti, yra tai, kad šiuo me­tu, ne­žiū­rint to, kad ap­rū­pi­ni­mas būs­tu tam tik­rai ka­te­go­ri­jai žmo­nių yra ypač su­dė­tin­ga pro­ble­ma, sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mos biu­dže­to lė­šos būs­to nuo­mos ir iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti nė­ra iš­nau­do­ja­mos. Tai­gi tei­gia­mai ver­tin­da­mas siū­lo­mus nau­jos re­dak­ci­jos Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lus ir už­da­vi­nius no­riu jū­sų pa­klaus­ti la­bai kon­kre­taus da­ly­ko. Ar gy­ven­to­jų anks­čiau gau­tos ir dar ne­grą­žin­tos ar­ba iš da­lies ne­grą­žin­tos pa­sko­los bus įskai­ty­tos į tų as­me­nų tur­tą ar pa­ja­mas ir ar tai tu­rės įta­kos spren­džiant ga­li­my­bės su­teik­ti pa­ra­mą būs­tui iš­si­nuo­mo­ti klau­si­mą?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Čia tur­būt ben­dra tvar­ka. Šiuo at­ve­ju aš tu­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, kaip yra vi­suo­se įsta­ty­muo­se, tur­būt čia ta nuo­sta­ta yra ben­dri­nė, ir ta­da tik­rai jums raš­tu ga­lė­siu at­sa­ky­ti.

Klau­sia Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas. Ruo­šia­si R. Ta­ma­šu­nie­nė.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ma­no klau­si­mas su­si­jęs su gi­mi­nin­gu įsta­ty­mu, vi­sai ne­se­niai pri­im­tu, dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos šei­moms, apie ku­rį už­si­mi­nė ir ger­bia­mas V. Ąžuo­las. No­rė­čiau, kad pa­tiks­lin­tu­mė­te, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja dėl pa­pil­do­mų fi­nan­sų, apie ku­riuos pra­dė­jo­me kal­bė­ti pra­ei­tą sa­vai­tę, tai sėk­min­gai pro­gra­mai, kur daug šei­mų pra­dė­jo re­gist­ruo­tis. Kaip tie fi­nan­sai su­si­ję? Ar čia iš to pa­ties krep­še­lio ar ko­kio nors ki­to? Tos abi te­mos tie­sio­giai su­si­ju­sios su tuo pa­ja­mų te­sta­vi­mo bar­je­ro ma­ži­ni­mu, ku­rį vyk­do­te. Aš la­bai jį svei­ki­nu, nes iš tik­rų­jų čia yra di­džiu­lis prieš­ta­ra­vi­mas. Mes, iš vie­nos pu­sės, no­ri­me la­bai griež­tai tes­tuo­ti ir ne­duo­ti tiems, kas tu­ri nors tru­pu­tį di­des­nes pa­ja­mas, ki­ta ver­tus, la­bai ra­gi­na­me žmo­nes di­din­ti sa­vo pa­ja­mas, ieš­ko­ti ge­res­nio dar­bo ir taip to­liau. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Pas­ku­ti­nė in­for­ma­ci­ja yra, kad pa­gal Fi­nan­si­nių pa­ska­tų būs­tui įsi­gy­ti re­gio­nuo­se įsta­ty­mą yra pa­teik­ta 1400 pra­šy­mų. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad per 500 jų yra at­mes­ta dėl ne­tin­ka­mai pa­teik­tų do­ku­men­tų ar­ba dėl to, kad ne­tu­ri tei­sės gau­ti šios pa­ra­mos.

Aiš­ku, rei­ka­lin­gas di­des­nis lė­šų kie­kis, nei bu­vo pla­nuo­ta. Šiais me­tais nu­ma­ty­ti 2 mln. Va­kar pa­skel­bė­me, kad mi­nis­te­ri­jo­je, per­žiū­rė­ję biu­dže­tus, pa­pil­do­mai sky­rė­me 2 mln. iš įvai­rių ki­tų pa­ra­mos prie­mo­nių, su­si­ju­sių su tau­py­mu, dėl to, kad ma­žė­ja klien­tų skai­čius dėl ki­tų pa­ra­mos for­mų, ir pa­pil­do­mai ieš­ko­me dar. Ti­kė­ti­na, kad tų 4 mln. šiais me­tais ne­už­teks ir žmo­nės stos į ei­lę. Ta­čiau tiems, ku­rie sto­vi ei­lė­je, ta tei­sė bus už­tik­rin­ta ir ki­tų me­tų pra­džio­je, tik iki sau­sio 15 die­nos rei­kės pa­teik­ti nau­ją tur­to de­kla­ra­ci­ją, jei­gu yra pa­si­kei­ti­mų, kad at­nau­jin­tu­me de­kla­ra­ci­ją, ir ta­da, kai at­eis pi­ni­gai, jie gaus pa­ra­mą.

Da­bar dėl nuo­sta­tos, kaip ska­tin­ti žmo­nes gau­ti pa­ja­mų. Yra nu­ma­ty­tos jau šia­me įsta­ty­me tam tik­ros ri­bos, di­di­na­mos ri­bos, ku­rios lei­džia žmo­nėms gau­ti pa­ra­mą, ypač nuo­mos bū­du, su daug di­des­nė­mis pa­ja­mo­mis, nei mes tu­rė­jo­me bū­tent pa­gal da­bar eg­zis­tuo­jan­čias so­cia­li­nio būs­to ri­bas. Tai mes ver­ti­na­me kaip ska­ti­ni­mą. Tik­rai ko­mi­te­te ga­lė­si­me dis­ku­tuo­ti apie įvai­rias ga­li­my­bes, kaip tai ska­tin­ti la­biau.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė R. Ta­ma­šu­nie­nė. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip ir dau­ge­lis kal­bė­ju­sių­jų, be abe­jo, pri­ta­riu įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris yra ir tiks­lin­gas, ir tei­sin­gas. Ta­čiau, ma­no po­žiū­riu, iš­krin­ta vie­na la­bai svar­bi gru­pė, t. y. bu­vę glo­bo­ti­niai, glo­bo­ja­mi įstai­go­se ir šei­my­no­se, ku­rie, su­lau­kę pil­na­me­tys­tės, daž­niau­siai pa­lie­ka glo­bos įstai­gą ar­ba šei­my­ną ir pra­de­da gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai ne­tu­rė­da­mi jo­kių na­mų, į ku­riuos ga­li grįž­ti. Gau­na lai­ki­ną re­gist­ra­ci­ją, ku­rią su­tei­kia švie­ti­mo įstai­ga ben­dra­bu­ty­je, jei­gu jie ren­ka­si mo­ky­mą­si, bet jei­gu ne­pa­si­ren­ka švie­ti­mo įstai­gos, net ne­tu­ri de­kla­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir pra­ran­da ne tik ga­li­my­bę sto­ti į ei­lę so­cia­li­niam būs­tui gau­ti, bet ir ki­tą vals­ty­bės pa­ra­mą. To­kių vai­kų iš tik­rų­jų yra daug ir man la­bai gai­la, kad mes, in­ves­tuo­da­mi to­kias su­mas į glo­bo­ja­mus vai­kus, pas­kui jiems ne­su­tei­kia­me to star­to sa­va­ran­kiš­ka­m gy­ve­ni­mui. Ir ma­no klau­si­mas bū­tų apie tai, ar yra nu­ma­ty­ta ir ko­kio­mis są­ly­gomis bū­tent ta gru­pė mū­sų pi­lie­čių gaus pa­ra­mą ir ga­li­my­bę gau­ti so­cia­li­nį būs­tą?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ši­ta pro­ble­ma yra di­džiu­lė ir ji spręs­ti­na kar­tu su deins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­jos pro­ce­su, ku­ris šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas ša­lia būs­to prie­mo­nių, kai ga­li pa­tek­ti pa­gal pa­ja­mas ir sto­ti į ei­lę, ir ga­li re­gist­ruo­tis sa­vi­val­dy­bė­je kaip ne­tu­rin­tys de­kla­ruo­ja­mos vie­tos, ša­lia to dar yra pa­pil­do­mai vys­to­ma va­di­na­mo­ji pa­ly­di­mo­ji pa­slau­ga. Yra nu­ma­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bė ga­li pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti to­kių jau­nų žmo­nių nuo 18 me­tų gy­ve­ni­mą būs­tuo­se, fi­nan­sa­vi­mą jų gy­ve­ni­mo, bei so­cia­li­nio dar­buo­to­jo dar­bo ap­mo­kė­ji­mą kaip pa­ly­di­mo­sios prie­žiū­ros į gy­ve­ni­mą, į vi­suo­me­nę pa­slau­gą. Šiuo me­tu mes ją kaip tik re­g­la­men­tuo­ja­me ir ji tu­rė­tų il­gai­niui at­si­ras­ti mū­sų vi­suo­se pa­slau­gų pa­ke­tuo­se.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Jo­vai­ša.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, da­bar iš es­mės pa­ra­mą būs­tui reg­la­men­tuo­ja du įsta­ty­mai: vie­nas – skir­tas re­gio­nams, ki­tas – re­gio­nams ir ben­drai. Iš tik­rų­jų su tuo, ku­ris į re­gio­nus, ki­lo tam tik­rų pro­ble­mų. Kaip ži­nome, nu­sta­tant pa­gal di­džiau­sią va­di­na­mą­ją nor­ma­ty­vi­nę ver­tę – 65 %, ku­rie at­si­ra­do svars­ty­mo sta­di­jos me­tu vie­toj 60, kai ku­riems ra­jo­nams pri­dir­bo, kuk­liai ta­riant, pro­ble­mų ir sun­ku jas pa­aiš­kin­ti. Gal­būt mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si pa­keis­ti tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ieš­ko­ti ki­tų kri­te­ri­jų, nes tas nor­ma­ty­vi­nės ver­tės kri­te­ri­jus dau­giau pri­klau­so nuo rin­kos są­ly­gų, o ne nuo to, kaip gy­ve­na jau­nos šei­mos. No­rė­čiau at­sa­ky­mo. Ir ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų su­grįž­ti ir pa­keis­ti, nes vis dėl­to sun­kiai su­pran­ta­ma, kai gre­ta ku­ror­tų yra toks ra­jo­nas kaip Ute­na, ir mies­tas iš­kri­to iš pa­ra­mos? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ne kar­tą dis­ku­tuo­tas klau­si­mas, ypač kai svars­tė­me fi­nan­si­nių pa­ska­tų jau­noms šei­moms pro­jek­tą. Kol kas jo­kio ki­to kri­te­ri­jaus mes ne­at­ran­da­me, vi­si ki­ti kri­te­ri­jai bū­tų per daug sub­jek­ty­vūs ir po­li­tiš­kai an­ga­žuo­ti. Šiuo at­ve­ju mums tik­rai rei­kė­tų su­tar­ti ir čia, Sei­me, pir­miau­sia dėl to, ko­kias fi­nan­si­nes ga­li­my­bes tu­ri vals­ty­bė ir ko­kias no­ri skir­ti ska­tin­ti šei­moms gy­ven­ti re­gio­nuo­se, ir pa­gal jas for­muo­ti vi­sa ki­ta. Da­bar iš­ei­na taip, kad mes tu­ri­me pa­kan­ka­mai, vis dar pa­kan­ka­mai plo­to, ku­ris fak­tiš­kai di­dži­ą­ją Lie­tu­vos da­lį… kaip ma­to­me, ir Vil­niaus ra­jo­nas, Kau­no ra­jo­nas, ir ki­ti prie­mies­ti­niai ra­jo­nai, aiš­ku, ne vi­sai ar­ti Vil­niaus, bet to­limes­nės ra­jo­no da­lys tu­ri tei­sę gau­ti to­kį būs­tą. Ky­la la­bai pa­grįs­tas klau­si­mas, ar tai yra tei­sin­ga, kai lė­šų kie­kis yra ne­pa­kan­ka­mas ir for­muo­ja­si to­kios ei­lės? Ši­ta dis­ku­si­ja tik­rai tu­ri įvyk­ti čia, Sei­me, ir grei­čiau­siai mes at­ei­si­me su tam tik­rais siū­ly­mais, spren­di­mais, ku­rie tur­būt spręs ir Ute­nos klau­si­mą.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, mes ma­to­me, kad na­tū­ra­liai dau­giau­sia pra­šy­mų yra dėl pir­mo­jo būs­to įsi­gi­ji­mo ar­čiau stam­bių mies­tų, tai na­tū­ra­lu ir su­pran­ta­ma. Bet ar da­bar yra iš tų 60 sa­vi­val­dy­bių, ku­rios ne­ga­vo nė vie­no pra­šy­mo? Vie­nas, trys ir­gi tur­būt ne­si­skai­to. Ir ar mi­nis­te­ri­ja ne­no­rės, ar ne­ban­dys iš­im­ti iš ei­lės ir pir­miau­sia ap­rū­pin­ti tas sa­vi­val­dy­bes klien­tais, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, no­rin­čiais, kad ten bent vie­nas, du ar ke­li at­si­ras­tų, apei­da­ma ben­drą ei­lę? Ar ne­bus da­ro­ma to­kių triu­kų? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se ne­pa­teik­ta pra­šy­mų, ar­ba pa­teik­ta, kaip jūs sa­ko­te, la­bai ma­žas skai­čius. Ta­čiau ir įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, ir su­for­muo­tas lū­kes­tis be­si­krei­pian­tiems yra tas, kad tai bus spren­džia­ma pa­gal ei­lę. Ne vel­tui per pir­mą­sias va­lan­das vi­si puo­lė, ne­svar­bu, ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­na, re­gist­ruo­tis ir už­si­tik­rin­ti tei­sę gau­ti šį būs­tą. Ši­tas prin­ci­pas tik­rai bus iš­lai­ko­mas ir ne­bus jo­kių ma­ni­pu­lia­ci­jų su sa­vi­val­dy­bė­mis ir to­kiu bū­du tei­sė­tų lū­kes­čių pa­žei­di­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klau­sti bai­gė­si, vir­šy­tas. Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų prieš nė­ra. Gal?.. Pri­ta­ria­te, kad bal­suo­ja­me? Ačiū. Po pa­tei­ki­mo gal ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 102, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tams pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: SRDK – pa­grin­di­nis ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas – pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas dėl abie­jų pro­jek­tų. Siū­lo­ma abu pro­jek­tus svars­ty­ti lap­kri­čio 6 die­ną. Ar ga­li­me šiems pa­siū­ly­mams pri­tar­ti?

B. Mar­kaus­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja bū­tų pa­skir­ta kaip pa­pil­do­ma ko­mi­si­ja, jei­gu ga­li­ma, nes ma­nau, kad svar­bus klau­si­mas.

PIRMININKAS. Ar dėl abie­jų pro­jek­tų?

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Dėl abie­jų, taip.

PIRMININKAS. Dėl abie­jų pro­jek­tų. Ge­rai, ar tu­ri­me dau­giau pa­siū­ly­mų? Ne­tu­ri­me. Ga­li­me pri­tar­ti vi­siems šiems pa­siū­ly­mams ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.26 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-435(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-435(3). Yra ati­dė­tas bal­sa­vi­mas. Li­ko tik bal­sa­vi­mas pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-435(3) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 5, su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-435) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu ir pa­si­džiaug­ti, ir šiek tiek nuo­gąs­tau­ju, nes vals­tie­čiai ir li­be­ra­lai šiuo įsta­ty­mu ga­lė­jo pa­siek­ti daug, su­teik­ti tei­ses kon­flik­ti­niams me­džio­to­jų bū­re­liams per­for­muo­ti, bet, de­ja, de­ja, po ši­to įsta­ty­mo be­veik vi­si tie kon­flik­ti­niai bū­re­liai iš­li­ko, jie ne­tu­rės ga­li­my­bių per­si­for­muo­ti, ir tai aiš­kiai jie in­di­kuo­ja. Vie­nin­te­lis pa­kei­ti­mas yra, kad iš sa­vi­val­dy­bių at­ima­ma lė­šų pro­por­ci­ja, pa­nai­ki­na­mas me­džio­to­jų są­va­das, ir ke­le­tas ki­tų smul­kių pa­kei­ti­mų. Tik­rai kaip že­mės sa­vi­nin­kai, ger­bian­tys nuo­sa­vy­bę, mes ga­lė­jo­me su­teik­ti di­des­nių ga­lių. Fak­tiš­kai šis įsta­ty­mas ne ką pa­keis ir pa­liks esa­mą, nuo so­viet­me­čio li­ku­sią su­si­for­ma­vu­sią bū­re­lių tvar­ką. Ga­lė­jo­me tik­rai pa­da­ry­ti dau­giau per pus­an­trų me­tų.

PIRMININKAS. Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės.

 

11.29 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-2025 3 ir 4 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-436(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.2 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos įsta­ty­mo 3 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-436(3). Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką K. Ma­žei­ką. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­im­ta.

2 straips­nis – 4 straips­nio pa­kei­ti­mas. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ant­ra­jai pa­sta­bai iš vi­so su Tei­sės de­par­ta­men­to ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ir 3 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). No­rė­tų­si pa­kal­bė­ti ir apie prieš tai pri­im­tą įsta­ty­mą, ku­rio šis yra ly­di­ma­sis, nes ne vi­si ko­le­gos įsi­gi­li­no, už ką mes čia bal­sa­vo­me, ma­tau iš ko­men­ta­rų. Tai Me­džiok­lės įsta­ty­mas kaip tik pa­ga­liau iš­spren­džia ar­ba bent jau pa­siū­lo vie­ną iš va­rian­tų, kaip su­de­rin­ti esan­čių to­se vie­to­se že­mės sa­vi­nin­kų ir me­džio­to­jų bū­re­lių in­te­re­sus. Vie­nas da­ly­kas, žmo­nės tu­rės bū­ti pri­ima­mi, jei­gu jie tu­ri tei­sę me­džio­ti, į me­džiok­lės bū­re­lį, o jei­gu ne­pri­ima­mi, ta­da bus ga­li­my­bė jiems su­da­ry­ti su­tar­tį dėl me­džio­ji­mo su to­je vie­to­je vei­kian­čiu bū­re­liu.

Ki­tas da­ly­kas. Ne vi­sai su­tik­čiau su tuo, ką pa­sa­kė ger­bia­mas Si­mo­nas. Kaip tik yra siū­ly­mas, kad tie, ku­rie tu­ri 1 tūkst. hek­ta­rų su­si­sie­kian­čios že­mės plo­tų, ku­riuo­se yra lei­džia­ma me­džiok­lė, kaip tik ga­lės ini­ci­juo­ti nau­jų me­džiok­lės te­ri­to­ri­jų for­ma­vi­mą. Mes kaip tik pa­judin­si­me vi­są tą įsi­se­nė­ju­sią sis­te­mą. Plius, jei­gu mes su­de­dame su fak­tu, kad iš tie­sų ne­bus pri­va­lo­mas tas pa­tei­ki­mas į są­va­dą, kas yra iš tie­sų lu­pi­ka­vi­mas ir me­džio­to­jų ver­ti­mas su­si­mo­kė­ti už tas pa­slau­gas, ku­rių jie re­a­liai ne­gau­na… To­dėl ma­nau, kad mes kaip tik pa­ga­liau žen­gia­me li­be­ra­les­niu ke­liu, tu­riu pa­sa­ky­ti, Me­džiok­lės įsta­ty­mo kryp­ti­mi ir to­se vie­to­se su­de­ri­na­me že­mės sa­vi­nin­kų ir me­džiok­lės bū­re­lių in­te­re­sus. Tai aš čia tik­rai ne­ma­ty­čiau nie­ko blo­go. Ly­di­ma­sis taip pat nu­ma­to pro­por­ci­ją, kaip bus nau­do­ja­mi tie su­ren­ka­mi, iš ko su­ren­ka­mi mo­kes­čiai, gy­vū­ni­jai at­kur­ti ir t. t., ir t. t. Siū­lau, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti ir šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 1, su­si­lai­kė 17 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-436) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.33 val.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2750 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo 39 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2750. Pri­ėmi­mas. Yra li­kęs tik bal­sa­vi­mas. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 12, su­si­lai­kė 25. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-2750) pri­im­tas. (Gon­gas)

Skel­biu per­trau­ką iki 12 va­lan­dos.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ap­gai­les­tau­ju, bet po šio įsta­ty­mo po­li­ti­ka taps eli­to rei­ka­lu, nes už da­ly­va­vi­mą po­li­ti­ko­je ga­lės su­si­mo­kė­ti tik tur­tin­gie­ji, o ne biu­dže­ti­niai dar­buo­to­jai, ku­rie no­rė­tų da­ly­vau­ti. Ir tai yra be­veik kon­sti­tu­ci­nė tei­sė pa­žeis­ta da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, nes iš es­mės Lie­tu­vo­je nuo al­gos iki al­gos gy­ve­na pu­sė ša­lies gy­ven­to­jų ir už­draus­ti jiems kan­di­da­tuo­ti yra per daug ne­pro­por­cin­ga prie­mo­nė.

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai su­pran­tu ir ver­ti­nu čia to pro­jek­to ini­cia­to­rių ge­rus no­rus, kad rei­kia stab­dy­ti ne­tik­rus kan­di­da­tų kė­li­mus per sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, di­din­ti tas sank­ci­jas, bet vis dėl­to pro­jek­tas bu­vo, ma­nau, ne­iš­baig­tas. Sa­ky­kim, ne­pa­da­ry­ta iš­ly­ga dėl tų kan­di­da­tų, ku­rie kar­tu yra kan­di­da­tai į me­rus. Tar­kim, mo­kyk­los va­do­vas skaid­riai pa­sa­ko, kad aš kan­di­da­tuo­ju į me­rus, esu są­ra­še pir­mas, bet jei­gu ma­nęs me­ru ne­iš­rinks, aš ne­isiu į ta­ry­bą, na, aš tu­riu iš kaž­ko gy­ven­ti. Tai yra są­ži­nin­gas san­ty­kis su rin­kė­ju. Toks žmo­gus, jei­gu ne­lai­mi me­ro rin­ki­mų, ne­ina į ta­ry­bą, tu­ri su­si­mo­kė­ti 10 VMDU. Už ką?

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Sei­mo na­rė R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų gal ne­ap­gau­di­nė­ki­me nei pa­tys sa­vęs, nei tų žmo­nių, ku­rie mū­sų klau­so. Rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas čia ir bu­vo es­mi­nis da­ly­kas, ką pa­ste­bė­jo ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ir mes, teik­da­mi įsta­ty­mo pro­jek­tą – me­las ne­tu­ri vy­rau­ti mū­sų po­li­ti­ko­je. O jei­gu jau me­luo­ja­me, tai už­si­mo­kė­ki­me bran­giai. Iš tik­rų­jų kiek­vie­nas ta­da pa­gal­vos, ar ra­šy­ti į są­ra­šą 10 ar 5 se­niū­nus, ku­rie tik­rai ne­si­ruo­šia da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Tai čia at­sa­ko­my­bės ir kar­tu skaid­res­nės, mo­ra­les­nės po­li­ti­kos klau­si­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­a­liai, ne­pai­sy­da­mi tų vi­sų ge­rų no­rų ir ge­ros in­ten­ci­jos, ką ką tik iš­sa­kė ko­le­gė R. Baš­kie­nė, mes įve­da­me rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tiems kan­di­da­tams tur­to cen­zą, ku­rio at­si­sa­ky­ta XX am­žiaus pra­džio­je. Pa­gal­vo­ki­me apie tai.

PIRMININKAS. Ačiū už re­pli­kas. Per­trau­ka iki 12 va­lan­dos.

 

Per­trau­ka

 

12.00 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šo­me už­im­ti dar­bo vie­tas. Per­trau­ka bai­gė­si.

No­riu pa­gar­sin­ti – „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jų su­si­ta­ri­mas dėl ben­dro dar­bo. 2018 m. rug­sė­jo 11 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos, siek­da­mos ga­ran­tuo­ti eko­no­mi­nį, so­cia­li­nį ir po­li­ti­nį sta­bi­lu­mą Lie­tu­vo­je, rem­da­mos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir po­zi­ty­vias per­mai­nas įvai­rio­se vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo sri­ty­se, nu­kreip­da­mos sa­vo veik­lą į ak­tu­a­liau­sių žmo­nių so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių pro­ble­mų spren­di­mą, su­ta­ria: kon­sul­tuo­tis vi­sais ak­tu­a­liais Sei­mo veik­los klau­si­mais ir ieš­ko­ti ben­drų spren­dimų; reng­ti ir rem­ti ben­drus įsta­ty­mus ir ki­tų tei­sės ak­tų pro­jek­tus spren­džiant svar­biau­sias žmo­nių pro­ble­mas; vyk­dy­ti pa­si­ra­šy­tą frak­ci­jų su­si­ta­ri­mą ir jo prie­dą dėl kon­kre­čių veiks­mų glau­džiai ben­dra­dar­biau­jant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me.“ Pa­si­ra­šo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­k­ra­tų dar­bo frak­ci­jos se­niū­nas A. Pa­lio­nis, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas R. Kar­baus­kis, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nas V. Kam­ble­vi­čius.

Yra gau­tas ki­tas in­for­ma­ci­nis pra­ne­ši­mas, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos, dėl Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ sta­tu­so pa­kei­ti­mo. „Pra­ne­ša­me, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ 2018 m. rug­sė­jo 11 d. pa­si­ra­šė ben­dros veik­los de­kla­ra­ci­ją su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­mis ir yra ne­be­lai­ky­ti­na opo­zi­ci­ne frak­ci­ja.“ Pa­si­ra­šo frak­ci­jos se­niū­nas V. Kam­ble­vi­čius. To­kie pra­ne­ši­mai.

Da­bar to­liau mū­sų dar­bo­tvarkė.

 

12.02 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4758(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės klau­si­mą – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4758(2). No­riu ko­le­goms pri­min­ti, kad pra­ėju­sio­je se­si­jo­je mes pra­dė­jo­me svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Dis­ku­si­ja įvy­ko, ta­čiau yra gau­ta pa­siū­ly­mų ir rei­kia juos ap­tar­ti.

Kvie­čiu P. Ne­vu­lį kaip pra­ne­šė­ją dėl pa­siū­ly­mų. Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Sei­mo na­rio A. Strel­čiū­no pa­siū­ly­mas. Ar ko­le­ga A. Strel­čiū­nas su­tin­ka, kad pri­tar­ta iš da­lies?

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, su­tin­ku.

PIRMININKĖ. Jūs su­tin­ka­te, kad pri­tar­ta iš da­lies. Ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Gal jūs no­ri­te ko­men­tuo­ti, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau?

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Aš ga­liu pa­aiš­kin­ti…

PIRMININKĖ. Ge­rai. Su­tei­kiu žo­dį ger­bia­mam A. Strel­čiū­nui, kad jūs pa­sa­ky­tu­mė­te es­mę, ir kar­tu dėl ko­mi­te­to. Įjun­gia­me. Mi­nu­tė­lę!

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Šis pa­siū­ly­mas yra dėl pa­čių są­vo­kų. Vie­to­j „gy­ve­na­mo­ji vie­to­vė“ pa­kei­čia­me są­vo­ka „gy­ve­na­mo­ji te­ri­to­ri­ja“, ku­ri api­brėž­ta ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, kur yra nu­ma­to­ma, kad gy­ve­na­mo­ji te­ri­to­ri­ja – tai dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų ir ben­dra­bu­čių te­ri­to­ri­ja, vien­bu­čiai ir dvi­bu­čiai na­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to pra­ne­šė­jau, no­ri­te ką nors pa­pil­do­mai pri­dė­ti?

P. NEVULIS (LVŽSF). Ne, ne­no­riu.

PIRMININKĖ. Ir jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to ar­gu­men­tais? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Dėl 2 straips­nio taip pat yra gau­tas jū­sų pa­siū­ly­mas. Pra­šom, vėl ger­bia­mas A. Strel­čiū­nas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ši pa­tai­sa yra dėl pa­čios įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo Vy­riau­sy­bė ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pri­ima tam tik­rus tei­sės ak­tus, at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų nuo­mo­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Dė­ko­ju taip pat ir pra­ne­šė­jui. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Mo­ty­vai. Už – V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu šiam įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tui pri­tar­ti, ypač at­si­žvel­gus į Vil­niaus ir Kau­no gy­ven­to­jų su­rink­tus de­šim­tis tūks­tan­čių pa­ra­šų. At­krei­piu dė­me­sį, kad vien tik tri­jų ap­lin­ki­nių ra­jo­nų – Ka­ro­li­niškių, Laz­dy­nų, Pi­lai­tės – vil­nie­čių pa­ra­šų yra su­rink­ta 12 tūkst., iš vi­so Vil­niaus mas­tu mes tu­rė­tu­me de­šimt kar­tų dau­giau. Taip pat, ma­no ži­nio­mis, yra su­rink­ta 10 tūkst. pa­ra­šų kau­niečių, pa­si­sa­kan­čių prieš at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nes, t. y. kad jos bū­tų sta­to­mos to­liau nuo gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų. Tai ver­čia mus aiš­kiai su­pras­ti, kad pra­ėju­sių vy­riau­sy­bių spren­di­mai in­ves­tuo­ti į per­tek­li­nius at­lie­kų de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mus bu­vo ne­ap­gal­vo­tas žings­nis at­gal. To­kiam po­žiū­riui pri­ta­rė Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ne kar­tą iš­reiš­ku­si su­si­rū­pi­ni­mą dėl at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ble­ma­ti­kos Lie­tu­vo­je, ir šian­dien mes, net ver­tin­da­mi op­ti­mis­tiš­kiau­sią at­lie­kų, de­gin­ti­nų at­lie­kų, sce­na­ri­jų, ma­to­me, kad jų treč­da­liu ma­žiau nei sta­to­mų tri­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nių pa­jė­gu­mas. Nors žie­di­nės eko­no­mi­kos kon­teks­te net pats at­lie­kų per­dir­bi­mas yra lai­ko­mas kaip at­gy­ve­nęs bū­das, Lie­tu­va šian­dien ei­na pa­čiu pri­mi­ty­viau­siu, pa­čiu leng­viau­siu ke­liu – su­de­gi­na po­ten­cia­lią ža­lia­vą, iš ku­rios mes ga­lė­tu­me pa­ga­min­ti tik­rai tin­ka­mų pro­duk­tų, net iš pa­čių de­gin­ti­nų at­lie­kų šian­dien ga­li­ma pa­ga­min­ti ser­ti­fi­kuo­tą ku­rą ir ki­tus ga­mi­nius.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą pro­jek­tą ir iš­veng­ti ne tik ap­lin­kos ter­ši­mo, bet ir per­tek­li­nių tiek pri­va­čių, tiek ypač vie­šų­jų lė­šų in­ves­ta­vi­mo į per­tek­li­nius pa­jė­gu­mus, taip pat ap­lin­kos tar­šos, ku­ri tik­rai ke­lia pa­vo­jų gy­ven­to­jų svei­ka­tai. Ga­liau­siai su­da­ry­tu­me są­ly­gas nau­jų, pa­žan­ges­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bū­dų, įgy­ven­di­nan­čių ver­slų plėt­rai…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …tai daž­niau­siai bū­tų smul­kie­ji ver­slai, ir nau­joms dar­bo vie­toms. Kvie­čiu ši­tam pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau bal­suo­ti prieš ir tie­siog pa­dė­ti taš­ką šio­je is­to­ri­jo­je, kad pa­ga­liau už­baig­tu­me vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tus, nes vals­ty­bė ar­ba ap­si­juoks… Ir aiš­kiai Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je ver­ti­na­ma, pats fi­nan­sų mi­nist­ras, ap­lin­kos mi­nist­ras yra pa­sa­kę: 160 mln. eu­rų, jei­gu mes nu­trau­kia­me, – to­kia yra ža­la kon­kre­čiai, jei­gu pra­de­da­me nu­trauk­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš ir pa­dė­ti taš­ką, kad ne­be­svars­ty­tu­me, nes šian­dien iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos įvai­riau­sių par­la­men­ta­rų pi­la­si tie­siog stab­dy­mo ini­cia­ty­vos, to­kios kaip at­lie­kų im­por­to už­drau­di­mas, 500 tūkst. to­nų at­lie­kų kie­kio de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mų ri­bo­ji­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je, 20 ki­lo­met­rų at­stu­mas nuo ar­ti­miau­sios gy­ven­vie­tės, kur to­kios vie­tos net Lie­tu­vo­je nė­ra, ne­bent Klai­pė­dos jū­ri­nė­je da­ly­je, de­gi­ni­mo mo­kes­tis nuo kiek­vie­nos su­de­gin­tos to­nos. Rei­kia aiš­kaus ap­si­spren­di­mo ir iš ger­bia­mo­jo prem­je­ro, kad ne­be­žai­džia­me su to­kiais pro­jek­tais. Klai­pė­da yra pui­kus pa­vyz­dys. 2013 me­tais „For­tu­mas“ in­ves­ta­vo 130 mln. eu­rų be jo­kio vals­ty­bės da­ly­va­vi­mo, at­li­ko po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras, ne­ri­zi­ka­vo vals­ty­bi­niu ka­pi­ta­lu ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais. Šian­dien mes tu­ri­me pen­ke­tą me­tų vei­kian­čią jė­gai­nę ir ne­be­dis­ku­tuo­ja­me apie ši­tą da­ly­ką. Dis­ku­tuo­ja­me, ar fil­trai vei­kia ir ar tik­rai ten vis­kas ge­rai dėl iš­me­ti­mo emi­si­jos, bet tai, kaip vals­ty­bė vyk­do vals­ty­bi­nės svar­bos pro­jek­tų vys­ty­mą, tu­rė­tų bū­ti gė­din­ga is­to­ri­ja. Bai­ki­me ši­tą gė­din­gą is­to­ri­ją ir pa­dė­ki­me taš­ką bent dėl šio įsta­ty­mo. Bal­suo­ki­me prieš.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 67, prieš – 14, su­si­lai­kė 20. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.09 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266(2). J. Ber­na­to­nis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, nes mes no­rė­tu­me dar ap­svars­ty­ti, ten la­bai daug pa­tai­sų ir ne­spė­jo­me dėl vis­ko nu­spręs­ti, kaip bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Aš no­riu tik pri­min­ti, kad vie­na per­trau­ka jau yra bu­vu­si, an­trą per­trau­ką ga­li­me skelb­ti, jei­gu Sei­mas tam pri­tars. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ar yra ki­tų pa­siū­ly­mų? Jūs ne šiuo klau­si­mu?

A. Ku­bi­lius tuo pa­čiu klau­si­mu. Re­pli­ka.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Šiuo… tos ma­ni­pu­lia­ci­jos, griau­nant de­mo­kra­tiją, se­niai ži­no­mos, J. Ber­na­to­nio in­stru­men­tas, čia nie­ko nau­jo. Bet aš no­riu grįž­ti prie prieš tai bu­vu­sio klau­si­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai, ką pa­sa­kė S. Gent­vi­las, aš ma­nau, yra la­bai rim­tas rei­ka­las. To­dėl aš siū­lau prieš ki­tą sta­di­ją, prieš pri­imant tas pa­tai­sas, ku­rios iš tik­rų­jų reikš, kad Lie­tu­vo­je da­bar vys­to­mi pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti į Bal­ti­jos jū­rą ar­ba į Be­lo­ve­žo gi­rią, iš­kvies­ti prem­je­rą, ku­rio na­mus taip pat, be abe­jo, lie­čia šis pro­jek­tas, kad jis aiš­kiai pa­sa­ky­tų, ko­kia yra Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja, kad aiš­kiai ži­no­tu­me, ar Vy­riau­sy­bė tik­rai yra pa­si­ruo­šu­si stab­dy­ti pa­gal da­bar pa­teik­tas pa­tai­sas tuos da­bar pra­dė­tus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ši­rins­kie­nė tuo? Ne.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Aš tuo. Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Kal­ba ger­bia­mas A. Skar­džius, taip?

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Taip. Ka­dan­gi po­nas A. Ku­bi­lius kal­bė­jo tuo klau­si­mu, taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Bū­tent tą ne­tie­są ir me­lą, ku­ris bu­vo iš­sa­ky­tas… Pa­žiū­rė­ki­me, kaip tie pro­jek­tai at­si­ra­do tiek Klai­pė­do­je, tiek Vil­niu­je, tiek Kau­ne. Pri­va­ti­nin­kai su­gal­vo­jo, at­ėjo, pri­ėmė tam tik­rus spren­di­mus kaž­ko­kiais bū­dais, gal­būt ko­ja du­ris ati­da­rė, nes ran­kos bu­vo už­im­tos, ir sa­ko, 20 me­tų Lie­tu­va gy­vens kaip ko­kie nors abo­ri­ge­nai, de­gins ne­rū­šiuo­tas šiukš­les, gal­būt vi­sos Eu­ro­pos, pa­gal ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus, diok­si­nais terš ap­lin­ką. Tai prieš­ta­rau­ja net da­bar­ti­nei nau­ja­jai Eu­ro­pos Są­jun­gos žie­di­nės eko­no­mi­kos di­rek­ty­vai. O pro­jek­tai yra ko­mer­ci­niai, iš­mes­ki­me žo­dį „ko­mer­ci­nis“, ir vis­kas dings, te­gul bū­na mu­ni­ci­pa­li­niai pro­jek­tai, te­gul bū­na ne pel­no sie­kian­tys pro­jek­tai, jei­gu rei­kia su­tvar­ky­ti 20 % ne­per­dir­ba­mų at­lie­kų, štai kur es­mė. O pel­ny­sis iš tų pa­čių at­lie­kų tu­rė­to­jų de­gin­da­mi at­lie­kas ir im­da­mi var­tų mo­kes­tį.

PIRMININKĖ. Ačiū.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Štai kur yra pa­ti di­džiau­sia lo­biz­mo pro­ble­ma.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ačiū. Iš­ties kaž­kaip la­bai keis­tai su­pai­nio­jo­me mo­ty­vus, jau apie ki­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet dar re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Gal ga­li­me su­tar­ti, po­nia Vir­gi­ni­ja, jau ne­rep­li­kuo­ti dėl to, kam pri­ta­rė­me po svars­ty­mo?

Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me. Pra­šo­me bal­suo­ti. Bu­vo pa­siū­ly­mas da­ry­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką dėl Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš – 30, su­si­lai­kė 9. Skel­bia­ma pu­sės va­lan­dos per­trau­ka.

 

12.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams bei po­li­ti­niams pro­ce­sams par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2403 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams bei po­li­ti­niams pro­ce­sams par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2403. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip pat frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, tie­siog yra ir pa­siū­ly­mų re­gist­ruo­tų, no­rė­tu­me dar pa­dis­ku­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mas tei­sė­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad pa­skelb­tu­me pu­sės va­lan­dos per­trau­ką?

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 31, su­si­lai­kė 9. Skel­bia­ma pu­sės va­lan­dos pertrau­ka.

 

12.15 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1167 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Leis­ki­te su­keis­ti, kol at­eis mi­nist­ras, ir pa­skelb­ti dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mą – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1167. Ma­tau pra­ne­šė­ją A. Ši­rins­kie­nę. Ar, ger­bia­ma ko­le­ge, ga­li­te pa­teik­ti mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą?

G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, iš­ties esa­me su­si­rū­pi­nę ger­bia­mos A. Ši­rins­kie­nės pa­si­ren­gi­mu dirb­ti, nes tik­rai ma­to­me, kad vie­nas pus­va­lan­dis, ant­ras pus­va­lan­dis, tai pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio dėl šio klau­si­mo svars­ty­mo.

PIRMININKĖ. Frak­ci­jos var­du yra pra­šo­ma per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio? (Bal­sai sa­lė­je: „Taip.“) Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 48, su­si­lai­kė 20. Vie­nas penk­ta­da­lis yra, per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

12.17 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 35 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1757 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 35 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1757. P. Urb­šys. Pra­šo­me, ko­le­ga. Pa­tei­ki­mas.

P. URBŠYS (MSNG). Vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ger­bia­miems Sei­mo na­riams, kad be per­trau­kos. (Bal­sai sa­lė­je)

Pa­va­sa­rio se­si­jo­je tas klau­si­mas bu­vo ir­gi pri­sta­ty­tas. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė yra ta, kad bū­tų pa­nai­kin­tas įsi­ga­lio­jęs di­džių­jų vais­ti­nių tin­klų mo­no­po­lis. Jei­gu mes da­bar kal­ba­me apie tai, kad di­džių­jų mais­to pre­ky­bos tin­klų do­mi­na­vi­mas vis dėl­to at­si­lie­pia mais­to pro­duk­tų kai­nai, tai, be abe­jo, vais­ti­nių tin­klų do­mi­na­vi­mas ir­gi tą pa­tį po­vei­kį da­ro vais­tų kai­noms. Man at­ro­do, iš čia esan­čių nė vie­nas Sei­mo na­rys ne­abe­jo­ja, kad rei­kia da­ry­ti vis­ką, kad tos kai­nos ati­tik­tų mū­sų žmo­nių ga­li­my­bes ir nie­kas ne­si­nau­do­tų žmo­nių vie­na ar ki­ta li­ga, ir ne­pa­vers­tų žmo­nių pa­si­pel­ny­mo šal­ti­niu.

Šian­dien Lie­tu­vo­je yra 1303 vais­ti­nės. Pen­kiems stam­biems vais­ti­nių tin­klams pri­klau­so 1303 vais­ti­nės. Jei­gu ge­rai dar pa­si­gi­lin­si­me, kas yra tie pen­ki tin­klai, aš ne­nu­steb­siu, kad iš tik­rų­jų yra trys vais­ti­nių tin­klai, ku­rie do­mi­nuo­ja vais­tų par­da­vi­mo rin­ko­je. Jūs ma­to­te, kad ten yra prie­ra­šas, kad ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tai bu­vo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da, bet kai bu­vo šis klau­si­mas svars­to­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, tai vis dėl­to bu­vo įsi­gi­lin­ta ir at­kreip­tas dė­me­sys į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo jis ne kar­tą yra kon­sta­ta­vęs, kad pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją ri­bo­ti as­mens tei­ses ir lais­ves, taip pat ūki­nės veik­los lais­vę ga­li­ma, jei­gu yra lai­ko­ma­si šių są­ly­gų: tai da­ro­ma įsta­ty­mu, ap­ri­bo­ji­mai yra bū­ti­ni de­mo­k­ra­tinėje vi­suo­me­nė­je, sie­kiant ap­sau­go­ti ki­tų as­me­nų tei­ses bei lais­ves ir Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas nuo­sta­tas. Kon­sti­tu­ci­jos 53 straips­ny­je įtvir­tin­ta nuo­sta­ta yra: „Vals­ty­bė rū­pi­na­si žmo­nių svei­ka­ta ir lai­duo­ja me­di­ci­nos pa­gal­bą bei pa­slau­gas žmo­gui su­sir­gus.“ O bū­tent 46 strai­ps­ny­je vie­na­reikš­miš­kai kon­sta­tuo­ja­ma: „Vals­ty­bė re­gu­liuo­ja ūki­nę veik­lą taip, kad ji tar­nau­tų ben­d­rai Tau­tos ge­ro­vei. Įsta­ty­mas drau­džia mo­no­po­li­zuo­ti ga­my­bą ir rin­ką, sau­go są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos lais­vę. Vals­ty­bė gi­na var­to­to­jo in­te­re­sus.“ Tai yra Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tos. Bū­tent į tas nuo­sta­tas įsi­gi­li­nęs Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­da­rė iš­va­dą, kad jo­kio prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai nė­ra.

Įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė la­bai pa­pras­ta. Jei­gu yra mies­to gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės, tai vie­nas tin­klas ga­li tu­rė­ti ne dau­giau kaip pen­kias vais­ti­nes, kai­mo vie­to­vė­se ne­ri­bo­ja­ma. Aš su­tin­ku, kai kas ga­li pa­sa­ky­ti: pa­lau­ki­te, jei­gu su­ma­žės vais­ti­nių, ar ne­su­ma­žės pri­ei­na­mu­mas? Jūs man pa­sa­ky­ki­te ver­slo sri­tį, ku­ri yra pel­nin­ga ir ver­ta in­ves­tuo­ti, kad nie­kas ne­at­ei­tų į tą ver­slo sri­tį. Be abe­jo, at­si­ras ki­tų ūkio sub­jek­tų, ku­rie už­si­ims tuo ver­slu. Vo­kie­ti­jo­je net yra įves­ti ap­ri­bo­ji­mai, kad vais­ti­nių sa­vi­nin­kai ga­li bū­ti tik far­ma­ci­nin­kai. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­tvir­ti­no, kad vais­tas nė­ra ei­li­nė pre­kė, vais­tas vi­sų pir­ma yra skir­tas žmo­gui gy­dy­ti, to­dėl jam ne­ga­li bū­ti tai­ko­mos įpras­ti­nės pre­kių pla­ti­ni­mo są­ly­gos.

Aš vis dėl­to kvie­čiu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui, tuo la­biau kad Es­ti­jo­je to­kia tvar­ka yra įsi­ga­lio­ju­si. Ten yra tik vie­na ko­rek­tū­ra, kad nu­sta­ty­ta ne dau­giau kaip 20 tūkst. gy­ven­to­jų – api­brė­žia­mas skai­čius. Be abe­jo, ma­no siū­lo­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą ga­li­ma to­bu­lin­ti, bet, no­rint jį to­bu­lin­ti, rei­kia jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, ne­iš­ei­ki­te. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti. Tuoj, mi­nu­tė­lę, din­go mū­sų są­ra­šas. Pir­mo­ji klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas. Auš­ri­nės ne­ma­tau sa­lė­je. Ger­bia­mas My­ko­lai, pra­šom, klaus­ki­te jūs.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Po­vi­lai, mes vi­si tur­būt esa­me pik­ti ant pre­ky­bos tin­klų, ant vais­ti­nių dėl aukš­tų kai­nų. Jū­sų ne­ri­mas yra pui­kiai su­pran­ta­mas. Bet mes taip pat pui­kiai su­pran­ta­me, kad jūs tei­kia­te ab­so­liu­čią ne­są­mo­nę, ir, man at­ro­do, jūs pats pui­kiai su­pran­ta­te, kad jūs tei­kia­te ab­so­liu­čią ne­są­mo­nę. Ly­giai tą pa­tį da­ly­ką jums ban­dė pa­sa­ky­ti ir Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ky­da­mas, kad toks da­ly­kas iš es­mės prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai.

Ma­no klau­si­mas yra pa­pras­tas, ban­dan­tis gal bent šiek tiek grą­žin­ti jus į re­a­ly­bę ir at­vi­rai pa­si­kal­bė­ti apie tai, ko­kią re­a­lią įta­ką toks spren­di­mas ga­li tu­rė­ti. Jūs no­ri­te nu­sta­ty­ti, kad vie­na­me mies­te vie­nas tin­klas tu­rė­tų ne dau­giau kaip pen­kias vais­ti­nes. Toks re­gu­lia­vi­mas iš es­mės reikš­tų, kad šim­tai, o gal­būt ir tūks­tan­čiai vais­ti­nin­kų ne­tek­tų dar­bo. Kaip jūs siū­ly­tu­mė­te pa­si­rū­pin­ti jais?

P. URBŠYS (MSNG). Jei­gu kal­bė­tu­me apie są­mo­nę ir ne­są­mo­nę, aš tik­rai no­riu jums dar kar­tą pa­kar­to­ti, kad Es­ti­jo­je toks įsta­ty­mas yra pri­im­tas. Jei­gu jūs ma­no­te, kad ten yra ne­są­mo­nė, pra­šo­me pa­teik­ti kon­kre­čių fak­tų, ko­kių ne­są­mo­nių ten įvy­ko. Jei­gu mes kal­ba­me apie ati­ti­ki­mą Kon­sti­tu­ci­jai ar ne­su­ti­ki­mą su Kon­sti­tu­ci­ja, aš ką tik jums ci­ta­vau Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius ir net pa­ci­ta­vau kon­sti­tu­ci­nio nu­ta­ri­mo pa­teik­tas iš­va­das, ku­rios ne kar­tą bu­vo at­kreip­tos…

Dėl tre­čios jū­sų nuo­mo­nės, kad liks be dar­bo. Aš ne­su­pran­tu. Prieš 15 me­tų bu­vo 50 % smul­kių vais­ti­nių ir 50 % stam­bių tin­klų. Tuo me­tu vais­ti­nin­kai ne­bu­vo be dar­bo, jie tu­rė­jo dar­bo, bet po­li­ti­kų dė­ka bu­vo pri­im­ti su­var­žy­mai, ku­rie lei­do įsi­ga­lė­ti di­die­siems vais­tų tin­k­lams ir ma­žie­siems jau nie­ko ki­to ne­be­li­ko. Kas ta­da gal­vo­jo apie tuos vais­ti­nin­kus?

Aš siū­lau vis dėl­to aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad jei­gu pas mus yra pa­keis­ta pu­siau­svy­ra tarp di­džio­jo, stam­baus, ver­slo ir vi­du­ti­nio bei smul­kaus – tą pu­siau­svy­rą at­kur­ti. Jei­gu mes ją at­kur­si­me, ma­nau, kaip tik pa­di­dės ga­li­my­bių įsi­dar­bin­ti tiems vais­ti­nin­kams, o ne su­ma­žės, ir są­ly­gos bus daug ge­res­nės jiems dirb­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Ruo­šia­si A. Ma­tu­las.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jūs ne­ma­to­te grės­mės, kad įmo­nės iš­skai­dys ver­slą ir bus su­kur­ta daug įmo­nių, ku­rios tu­rės po pen­kias vais­ti­nes? Ar bus pa­siek­tas efek­tas?

P. URBŠYS (MSNG). Taip, yra įsta­ty­mai ir yra ban­dy­mų juos apei­ti. Taip, kaip po­li­ti­kams yra už­draus­ta pri­im­ti pi­ni­gi­nes pa­ra­mas iš fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, bet vis vien kaž­kas at­ran­da ga­li­my­bių, kaip tai apei­ti. Tai ne­reiš­kia, kad rei­kia pa­nai­kin­ti įsta­ty­mą, drau­džian­tį tą da­ly­ką da­ry­ti. Tai ly­giai tas pats ir dėl tų vais­ti­nių. Jei­gu at­si­ras tam tik­ros ne­są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos, tai tam ir yra tam tik­ros tar­ny­bos, kad iš­aiš­kin­tų tuos ne­są­ži­nin­gus at­ve­jus.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Ma­tu­lo ne­ma­tau. Klau­sia J. Raz­ma. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar ne­ma­no­te, kad šiaip tie far­ma­ci­nių įmo­nių at­sto­vai tie­siog pa­si­juoks iš jū­sų to­kio siū­ly­mo – vie­to­j „Eu­ro­vais­ti­nės“ at­si­ras „Eu­ro­vais­ti­nė A“, „Eu­ro­vais­ti­nė B“, kaž­kaip pa­sa­kys, kad ne­pri­klau­so tam pa­čiam tin­klui – kad čia yra to­kie be­pras­miai žai­di­mai su to­kiais siū­ly­mais?

Ki­ta ver­tus, jei­gu jau nu­si­sto­vė­jo ir yra dau­giau tų vie­no tin­klo vais­ti­nių, tai ką da­bar – ku­rią vais­ti­nę jūs iš­me­si­te lauk? Ne­ži­nau, kam rei­kia to­kių ab­sur­diš­kų siū­ly­mų.

P. URBŠYS (MSNG). Jei­gu iš tik­ro kal­bė­tu­me apie per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, tai čia yra įtvir­tin­ta, kad iki 2021 m. gruo­džio 31 d., kaip ir Es­ti­jo­je bu­vo nu­ro­dy­tas lai­ko­tar­pis, kad ver­slas tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie nau­jo reg­la­men­ta­vi­mo. Jūs vėl kal­ba­te apie tai, kad mū­sų vals­ty­bė­je yra nor­ma­lu, kai ban­do­ma apei­ti įsta­ty­mą. Aš ma­nau, kad ne, kad pa­gal įsta­ty­mą vi­si ly­gūs – ir po­li­ti­kai, ir tie did­me­ni­nin­kai ar stam­baus ver­slo at­sto­vai. To­kiu at­ve­ju kal­bė­ti, kad at­si­ras ne­są­ži­nin­gų ver­sli­nin­kų, ku­rie (…), jūs iš kar­to su­po­nuo­ja­te, kad da­bar­ti­nių stam­bių vais­ti­nių sa­vi­nin­kai yra ne­są­ži­nin­gi. Tuo la­biau rei­kia įves­ti tvar­ką, kad tą ne­są­ži­nin­gu­mą šiek tiek kon­t­ro­liuo­tu­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lie­nė.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, mas­to eko­no­mi­ja tu­ri ke­le­tą to­kių pu­sių. Vie­na, gal­būt pa­vo­jus yra, kad bus mo­no­po­li­zuo­ta rin­ka. O an­tra yra ir tai, kad per mas­to eko­no­mi­ją gau­na­ma ma­žes­nė kai­na. Ar ne­nag­ri­nė­jo­te, tar­kim, kaip pa­veiks kai­nas, nes iš tik­rų­jų tie­kiant į di­de­les įmo­nes kur kas pi­ges­nės pre­kės gau­na­mos?

Ant­ras klau­si­mas. Ko­dėl jūs kon­ku­ren­ci­ją ma­tuo­jat kvad­ra­ti­niais met­rais, o ne rin­kos da­li­mi? Tai pa­pras­tai vi­sur, gal­būt ma­žes­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, nu­sta­to­ma, kiek rin­kos ga­li­ma pa­im­ti vie­nai ar ki­tai sis­te­mai, vie­nam ar ki­tam ju­ri­di­niam as­me­niui, vei­kian­čiam rin­ko­je, ir ta­da vis­kas aiš­kiau. Kvad­ra­ti­niai met­rai – taip pat ne­daug kas pa­sa­ko­ma, ga­li bū­ti la­bai di­de­lė vais­ti­nė ir iš tik­rų­jų ne­pa­sie­kian­ti tų tiks­lų, ku­riuos gal­būt jūs no­ri­te pa­siek­ti. Ačiū.

P. URBŠYS (MSNG). Jei­gu apie kvad­ra­ti­nius met­rus. Aš kal­bu ne apie kvad­ra­ti­nius met­rus, o apie vais­ti­nių skai­čių. Jei­gu jūs sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je man pa­sa­ky­tu­mė­te pri­va­čios vais­ti­nės tą kvad­ra­tū­rą, ku­ri bū­tų di­des­nė už „Eu­ro­vais­ti­nės“, už „Gin­ta­ri­nės“ vais­ti­nės, už „Nor­fos“ vais­ti­nės, tai aš la­bai no­rė­čiau iš­girs­ti. La­bai no­rė­čiau iš­girs­ti.

O tai, kad, kaip sa­ko­te, kuo di­des­ni, tuo ma­žes­nės kai­nos, tai mes kaip tik ma­to­me at­vir­kš­ti­nį pro­ce­są – kuo di­des­nis mo­no­po­lis, tuo ma­žes­nis kai­nų pa­si­rin­ki­mas. Aiš­ku, tik­rai su­tin­ku, kad mo­no­po­lio pa­nai­ki­ni­mas ar su­var­žy­mas tai nė­ra vie­nas iš pa­grin­di­nių spren­di­mų, ku­ris leis­tų kai­nas ma­žin­ti, bet aš tu­riu ome­ny da­bar tas kom­plek­si­nes prie­mo­nes, ku­rios vyk­do­mos dėl vais­tų kai­nų ma­ži­ni­mo, pra­de­dant tie­ki­mu, bai­giant kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šo kai­nų per­žiū­rė­ji­mu ir bū­tent stam­bių vais­ti­nių tin­klo ap­ri­bo­ji­mu, tai bū­tent šios kom­plek­si­nės prie­mo­nės tik­rai pri­si­dės, kad vais­tų kai­nos dar la­biau su­ma­žės.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Ku­bi­lie­nė. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų idė­ja iš tik­rų­jų bū­tų svei­kin­ti­na, bet ar jums ne­at­ro­do, kad čia yra pa­vė­luo­ta bent jau 10 me­tų? Kaip jūs pats gra­žiai pa­sa­kė­te – anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­si­nau­do­jo li­ga. Ar ne­at­ro­do jums, kad at­si­ras­tų tei­si­nių pa­sek­mių, nes da­bar kai ku­rie tin­klai tu­ri tik­rai ke­lias­de­šimt vais­ti­nių, ar ne­bū­tų ieš­ki­nių teis­muo­se? Gal jūs ga­li­te pa­mi­nė­ti, ko­kia prak­ti­ka bu­vo jū­sų pa­mi­nė­to­je Es­ti­jo­je? Gal jie pa­da­rė tą, kol kū­rė­si ši­tie di­de­li tin­klai? Ačiū.

P. URBŠYS (MSNG). Ma­no ži­nio­mis, tai pa­da­rė ta­da, kai jie pa­ste­bė­jo tą ten­den­ci­ją, kad įsi­ga­li stam­bių vais­ti­nių tin­klai, to­dėl ir re­a­ga­vo. Jei­gu mes kal­ba­me apie tai, kad ga­li bū­ti teis­mai, tai aš mi­nė­jau. Taip, Vo­kie­ti­jo­je pri­ėmė nuo­sta­tą, kad vais­ti­nių sa­vi­nin­kai ga­li bū­ti tik far­ma­ci­nin­kai. Ir bu­vo kreip­ta­si į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą, ir jis pri­pa­ži­no – to­kį ap­ri­bo­ji­mą vals­ty­bė ga­li įves­ti, nes vais­tas nė­ra ei­li­nė pre­kė. To­kiu at­ve­ju, man at­ro­do, jei­gu mes nu­sta­to­me tą pro­tin­gą lai­ko­tar­pį, aš kal­bu apie 2021 me­tus, jei­gu rei­kia, mes dar ga­li­me tą lai­ko­tar­pį pra­tęs­ti. Ga­lų ga­le, kaip ir mi­nė­jau, mes ši­tą pro­jek­tą ga­li­me to­bu­lin­ti, api­brėž­da­mi pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, dar at­si­žvelg­da­mi į Es­ti­jos prak­ti­ką, ir pri­im­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie leis­tų ver­slui per­sio­rien­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū, klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų mes jau bu­vo­me su­si­dū­rę su to­kia pro­ble­ma, šią pro­ble­mą svars­tė ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Ka­da mes rei­ka­la­vo­me far­ma­ci­nin­ko sa­vi­nin­ko tei­sės… bu­vo pri­pa­žin­ta, kad tai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, skir­tin­gai ne­gu Vo­kie­ti­jo­je. Ir ar jūs ma­no­te, kad čia yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma, nepaisant to, kad yra, kaip jūs mi­nė­jo­te, gal­būt tik trys tin­klai, Ša­kiuo­se da­bar yra aš­tuo­nios skir­tin­gos vais­ti­nės? Tų vais­ti­nių yra daug, cen­tra­li­za­ci­ja su­ke­lia jū­sų mi­nė­tas kai­nas. Ir ar šį įsta­ty­mą rei­kė­tų tai­sy­ti, o ne Kon­ku­ren­ci­jos, gal­būt api­brė­žiant ma­žes­nę mo­no­po­li­za­vi­mo ri­bą, nu­sta­tant ri­bas? Ačiū už at­sa­ky­mą.

P. URBŠYS (MSNG). Jūs pa­mi­nė­jo­te Ša­kiuo­se aš­tuo­nias vais­ti­nes, tai no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad iš aš­tuo­nių vais­ti­nių ko­kios sep­ty­nios pri­klau­so vie­nam vais­ti­nių tin­klui? Taip nė­ra. Tik­rai ten ne­do­mi­nuo­ja, sa­ky­kim, pen­kios vais­ti­nės ko­kios nors vie­nos vais­ti­nės. Ten yra įvai­ro­vė.

O da­bar dėl vie­no­kio ar ki­to­kio ko­re­ga­vi­mo įsta­ty­mu. Da­bar yra pa­si­rink­tas Far­ma­ci­jos įsta­ty­mas. Aš siū­lau ženg­ti tą žings­nį, ku­ris ne­pri­eš­ta­rau­tų, sa­ky­kim, jū­sų nuo­sta­tai, nes jūs ir­gi esa­te su­in­te­re­suo­tas, kad kai­nos su­ma­žė­tų, ar­ba pa­da­ry­ti to­kius spren­di­mus, kad kai­nos ma­žė­tų. Bet vėl pa­kar­to­siu – tai nė­ra vie­na iš pa­grin­di­nių prie­mo­nių, tai yra kom­plek­si­nė prie­mo­nė ir ją tai­ky­da­mi, man at­ro­do, mes vi­si pa­ju­si­me nau­dą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Lai­kas bai­gė­si, bet li­ko vie­nas klau­sė­jas. Jei­gu trum­pas klau­si­mas – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš kaip tik no­rė­jau klaus­ti to, ko jūs ne­at­sa­kė­te J. Ole­kui. Ko­dėl jūs tai­so­te ši­tą įsta­ty­mą, kai yra spe­cia­lus Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas, ku­ris re­gu­liuo­ja, nu­sta­to tam tik­rus ap­ri­bo­ji­mus, nu­sta­to, kas yra do­mi­nuo­jan­ti pa­dė­tis, ko­kią pro­cen­ti­nę reikš­mę rin­kos jie už­ima ir pa­na­šiai. Ko­dėl jūs tai­so­te ne tą? Jei­gu mes da­bar pra­dė­si­me tai­sy­ti kiek­vie­ną spe­cia­lų įsta­ty­mą iš įvai­rių ūkio sri­čių, ne­svar­bu, ar tai su­si­ję su svei­ka­tos ap­sau­ga, ar su švie­ti­mo reik­mė­mis, ar su ki­to­mis, ma­nau, kad tai ne­ge­ras ke­lias. Klau­sau jū­sų.

P. URBŠYS (MSNG). Kar­to­ju. Vais­tas nė­ra bul­vė, po­mi­do­ras, agur­kas. Vais­to tiks­las yra at­si­liep­ti į žmo­gaus po­rei­kį ir pa­gy­dy­ti jį, to­dėl, at­si­žvel­giant į spe­ci­fi­nę pre­kės są­vo­ką ir pa­skir­tį, bū­tent tai yra fik­suo­ta Far­ma­ci­jos įsta­ty­me. Jei­gu jūs kal­ba­te apie Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą, taip, ta­da siū­lo­te įsi­vel­ti į tuos tei­si­nius brūz­gy­nus, ta­da pra­si­dės: ko­dėl far­ma­ci­nin­kai, ko­dėl dar ki­tos pre­kės ir vi­sa ki­ta. To­dėl jei­gu mes kal­ba­me, kad vais­tas yra iš­skir­ti­nė pre­kė, ku­riai ne­tai­ko­mi rei­ka­la­vi­mai kaip ki­toms pre­kėms, ji­nai tu­ri at­si­ras­ti Far­ma­ci­jos įsta­ty­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga, jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad ar­tė­ja rin­ki­mai, vi­si ma­to­me, kad au­ga kai­nos, rei­kia ieš­ko­ti kal­tų. Bet vis dėl­to ma­nau, kad rin­kė­jai yra pro­tin­ges­ni, nei mes daž­nai įsi­vaiz­duo­ja­me, ir to­kiu pi­giu po­pu­liz­mu tik­rai jų ne­įti­kin­si. Kiek­vie­nas mąs­tan­tis žmo­gus su­pran­ta, kad jei­gu tu da­bar ne­lie­čia­mą, pri­va­čią nuosavy­bę pri­ver­si ju­ri­di­nius as­me­nis par­duo­ti, jie rei­ka­laus ža­los at­ly­gi­ni­mo iš vals­ty­bės. Taip, gal­būt žmo­nės ir džiaug­sis, jog vals­ty­bė pyks­ta­si su vais­ti­nin­kais ir vais­ti­nė­mis, bet re­zul­ta­tas bus kok­sai? Vals­ty­bė tu­rės su­mo­kė­ti ža­lą vais­ti­nėms ir vais­ti­nin­kams dėl ne­tek­tos pri­va­čios nuo­sa­vy­bės, ir tą ža­lą tu­rės kom­pen­suo­ti kas? Tie pa­tys žmo­nės. Ge­riau, jei­gu jau ma­to­me, kad yra aukš­tos kai­nos, kad žmo­nės ne­įper­ka vais­tų, skir­ki­me pa­pil­do­mų lė­šų vais­tams kom­pen­suo­ti, kad dau­giau vais­tų bū­tų kom­pen­suo­ja­ma, o ne ma­žiau, kad bū­tų kom­pen­suo­ja­mas di­des­nis kie­kis, jei­gu jau nu­spren­džia­me in­ves­tuo­ti ir skir­ti šiai sri­čiai pi­ni­gų. Bet ne­ban­dy­ki­me to­kiais krei­vais ir iš­kreip­tais bū­dais ieš­ko­ti tei­sy­bės, ir, ti­kė­ti­na, to­kios tei­sy­bės, ku­ri čia ne­duos no­ri­mo re­zul­ta­to. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir rim­tai pa­gal­vo­ti apie vais­tų kai­nas, jų ma­ži­ni­mą re­a­liais ir efek­ty­viais bū­dais.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Po­vi­lai, de­ja, jums ne­su­teik­siu, nes jūs pa­tei­kė­te įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­rį pa­tei­kė P. Urb­šys. Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 35 straipsnio pa­kei­ti­mas.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 12, prieš – 21, su­si­lai­kė 74. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Ma­tau P. Urb­šį, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

P. URBŠYS (MSNG). Mes daug kal­ba­me apie stam­baus ver­slo įta­ką po­li­ti­kams. Ne­ži­nau – no­ri­te, ne­no­ri­te, bet man čia su­si­da­ro įspū­dis, aki­vaiz­dus pa­vyz­dys… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ma­tau, jau yra at­vy­kęs ger­bia­ma­sis mi­nist­ras A. Ve­ry­ga.

At­si­pra­šau, aš ne­pa­bai­giau pro­ce­dū­rų. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo jau įvy­ko, bet mes neap­si­spren­dė­me, grą­žin­ti to­bu­lin­ti ar at­mes­ti? Ger­bia­mi ko­le­gos, dar pra­šau bal­suo­ti. Grą­žin­ti bū­tų „už“, o at­mes­ti – myg­tu­kas „prieš“. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 51. Grą­ži­na­ma ini­cia­to­riui to­bu­lin­ti.

M. Ma­jaus­kas – re­pli­ka.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Šia­me Sei­me daug gir­di­me apie ga­li­mas ir ne­ga­li­mas in­te­re­sų įta­kas. Aš no­riu pa­si­džiaug­ti, jog nu­ga­lė­jo ne in­te­re­sų įta­kos, o svei­ko pro­to įta­ka. Bu­vo at­mes­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris kir­to­si ir su tei­se, ir su svei­ku pro­tu. Ačiū.

 

12.39 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 36, 39, 48, 57 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 651 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2453ES, Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-602 12 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2454, Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 351, 591, 681 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo aš­tun­tuo­ju1 skir­sniu įstaty­mo Nr. XIII-1408 2 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2455 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKĖ. Ačiū. Skel­biu ki­tą mū­sų tei­sės ak­tą. Klau­si­mas 1-13 – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 651 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2453. Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Tik­riau­siai jūs, mi­nist­re, pa­teik­si­te kar­tu ir ly­di­muo­sius? Dė­ko­ja­me. Tai bū­tų pro­jek­tai Nr. XIIIP-2454 ir Nr. XIIIP-2455. Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų ir su­si­ju­sių įsta­ty­mų pa­tai­sų tiks­las yra už­kirs­ti ke­lią fal­si­fi­kuo­tiems vais­tams pa­tek­ti į tei­sė­tą Lie­tu­vos rin­ką. Ir tam, kad to­kia veik­la bū­tų už­kar­dy­ta, 2013 me­tais bu­vo pri­im­ta va­di­na­mo­ji fal­si­fi­ka­tų di­rek­ty­va Eu­ro­po­je, o 2016 me­tais – ir Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas, ku­riuo yra nu­sta­to­mos iš­sa­mios ap­sau­gos prie­mo­nių ant žmo­nėms skir­tų vais­tų pa­kuo­tės nau­do­ji­mo tai­syk­lės, ki­taip va­di­na­mas reg­la­men­tu. Va­do­vau­jan­tis šiuo reg­la­men­tu nuo 2019 m. va­sa­rio 9 d. be­veik vi­sų re­cep­ti­nių vais­tų pre­pa­ra­tų ir kai ku­rių ne­re­cep­ti­nių vais­tų pa­kuo­tės tu­rės bū­ti su ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, t. y. su uni­ka­liais iden­ti­fi­ka­to­riais, ku­riais bus ga­li­ma pa­tik­rin­ti pa­kuo­tės au­ten­tiš­ku­mą, ir ap­sau­gi­niais įtai­sais, ku­riais bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ar ne­bu­vo ar­do­ma pa­kuo­tė. Ir jau yra su­kur­ta ES kau­pyk­lų sis­te­ma, t. y. cen­tri­nė ir mū­sų na­cio­na­li­nė, ku­rio­se bus sau­go­mi duo­me­nys apie uni­ka­lius iden­ti­fi­ka­to­rius. Lie­tu­vos did­me­ni­nin­kai, vais­ti­nės, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos tu­rės tu­rė­ti pri­si­jun­gi­mą prie na­cio­na­li­nės kau­pyk­los, prieš iš­duo­dant vais­tą pa­cien­tams tu­rės bū­ti nu­skai­to­mas va­di­na­ma­sis pa­kuo­tės 2D ko­das, ki­taip mū­sų ži­no­mas kaip brūkš­ni­nis ko­das, ir taip su­tik­ri­na­mas pa­kuo­tės uni­ka­lus iden­ti­fi­ka­to­rius su kau­pyk­lo­je įves­tu uni­ka­liu iden­ti­fi­ka­to­riu­mi. Jei­gu vais­tas bus au­ten­tiš­kas, sis­te­ma de­ak­ty­vins uni­ka­lų iden­ti­fi­ka­to­rių ir bus ga­li­ma iš­duo­ti pa­kuo­tę pa­cien­tui. Jei­gu sis­te­mo­je toks ati­tik­muo ne­bus ras­tas, bus skel­bia­mas įspė­ji­mas, kad vais­tas ga­li bū­ti fal­si­fi­kuo­tas. Tai reiš­kia, kad ši sis­te­ma leis mak­si­ma­liai iš­veng­ti ga­li­mų fal­si­fi­ka­tų. Nors Lie­tu­vo­je to­kia pro­ble­ma ma­siš­kai, net ir ne ma­siš­kai, ne­eg­zis­tuo­ja, bet kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se to­kių pro­ble­mų tik­rai yra ki­lę, pa­si­tai­kę. Ka­dan­gi tai yra eu­ro­pi­nis reg­la­men­tas, jis yra per­ke­lia­mas į mū­sų na­cio­na­li­nę tei­sę. Šiais pro­jek­tais ir yra sie­kia­ma įgy­ven­din­ti reg­la­men­to nuo­sta­tas.

Taip pat yra įtei­si­na­mos tam tik­ros iš­im­tys dėl uni­ka­lių iden­ti­fi­ka­to­rių de­ak­ty­vi­ni­mo ir taip pat su tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis yra sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, ku­rios tu­ri tik odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gos li­cen­ci­ją, įsi­gy­ti vais­ti­nius pre­pa­ra­tus iš did­me­ni­nio pla­ti­ni­mo li­cen­ci­jos tu­rė­to­jų. Tai yra dar vie­nas spren­di­mas, kuris spren­džia šiuo me­tu esan­čią pro­ble­mą, kad tos odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rios ne­tu­ri as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų li­cen­ci­jų, o tu­ri tik Odon­to­lo­gų rū­mų iš­duo­tą li­cen­ci­ją, kad ga­lė­tų me­di­ka­men­tus įsi­gy­ti iš did­me­ni­nin­kų, t. y. ne tik iš vais­ti­nin­ko. To­kia yra tei­kia­mų siū­ly­mų es­mė ir pra­šy­čiau jū­sų pri­tar­ti tei­kia­miems įsta­ty­mų pro­jek­tams.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si I. De­gu­tie­nė.

J. OLEKAS (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, pri­ta­riu jū­sų tei­kia­miems pro­jek­tams. Iš tik­rų­jų, man at­ro­do, jie yra svar­būs ir dėl vais­tų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo, ir ypač dėl odon­to­lo­gų, kad jie ga­lė­tų ap­si­rū­pin­ti tuo, ko jiems rei­kia. Bet ne­ga­liu ne­pa­klaus­ti, nes bu­vo lai­ko pa­ke­liau­ti po Lie­tu­vą, daug žmo­nių iš tik­rų­jų su­ti­ko ir klau­sė dėl da­bar­ti­nės vais­tų kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos, kad kai ku­rie vais­tai, ku­rie bu­vo kom­pen­suo­ti, tie­siog din­go iš apy­var­tos. Pa­vyz­džiui, bi­sap­ro­lo­lio la­bai trūks­ta žmo­nėms ir ki­tų, ir jie nie­kaip ne­ga­li įsi­gy­ti to, ko jiems rei­kia. Ar jūs ima­tės ko­kių nors prie­mo­nių, kad tai bū­tų pa­ša­lin­ta?

A. VERYGA (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ne vi­sai gal su­si­jęs klau­si­mas su tei­kia­mais pro­jek­tais, bet tik­rai su­pran­tu, kad tai yra ak­tu­a­li­ja Lie­tu­vo­je, tik­rai vi­sos mū­sų ins­ti­tu­ci­jos nuo­lat ste­bi šią sis­te­mą. Ma­to­me tam tik­rų ir pik­tnau­džia­vi­mo da­ly­kų. Bu­vo­me vi­siš­kai ne­se­niai su­si­ti­kę su Vais­ti­nių aso­cia­ci­ja. Tu­ri­me to­kių epi­zo­dų, kai, pa­vyz­džiui, vie­nas vais­ti­nių tin­klas tu­ri ir sa­vo ga­my­bą. Aš ne­ži­nau, ar tai su šiuo vais­tu ga­li bū­ti su­si­ję, bet ki­ti vais­ti­nių tin­klai pa­si­skun­dė, kad jiems pa­te­kus į kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą ki­ti tin­klai ne­ap­rū­pi­na­mi pa­kan­ka­mu kie­kiu, iš es­mės taip ir kon­ku­ren­ci­jos tam tik­ras są­ly­gas, ma­tyt, pa­žei­džiant. Mes esa­me pa­pra­šę, kad jie in­for­muo­tų mus raš­tu apie to­kias si­tu­a­ci­jas. Tik­rai sten­gia­mės ste­bė­ti ir žiū­rė­ti, kur ir dėl ko­kių ap­lin­ky­bių pa­cien­tui ga­li bū­ti ap­ri­bo­ta ga­li­my­bė nu­si­pirk­ti ar įsi­gy­ti vais­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia I. De­gu­tie­nė. Pra­šom, ko­le­ge.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų tei­kia­mos pa­tai­sos dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to rei­ka­lin­gos, tai yra tam tik­ra pa­cien­tų ap­sau­ga, bet gal aš pra­klau­siau, ar yra Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va šiuo klau­si­mu, ar mes tie­siog taip iš ki­tų vals­ty­bių pa­tir­ties tai da­ro­me? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Pri­sta­ty­mo pra­džio­je aš mi­nė­jau – yra va­di­na­mo­ji fal­si­fi­ka­tų di­rek­ty­va, pri­im­ta 2013 me­tais, o 2016 me­tais yra pri­im­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas, pa­gal ku­rį mes ir pa­ruo­šė­me tuos siū­ly­mus. Tai nė­ra mū­sų su­gal­vo­ta ar prak­ti­ka, bet tai yra eu­ro­pi­nio ly­gio reg­la­men­ta­vi­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Mo­ty­vai? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Dė­ko­ju. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Skel­biu, kad kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas dėl vi­sų tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Ki­tų pa­siū­ly­mų dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 11 die­ną. Ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Su­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

 

12.46 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me, ko­le­gos, prie dar­bo­tvarkės, pra­ėjo pu­sė va­lan­dos ir skel­biu Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2266(2). Svars­ty­mo tę­si­nys. No­riu jums, ko­le­gos, pri­min­ti, kad bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka, taip pat bu­vo pa­pra­šy­ta at­lik­ti eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą pa­gal Sta­tu­to 145 straips­nio 2 da­lį. Kvie­čiu pa­grin­di­nio Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ši­rins­kie­nę. Pra­šo­me pa­skelb­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą ir kar­tu in­for­muo­ti Sei­mą apie eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą ir jo iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pas­ku­ti­nį kar­tą rug­sė­jo 5 die­ną svars­tė Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­žy­mė­tas Nr. XIIIP-2266. Svars­tė­me tiek Sei­mo na­rių gau­tus pa­siū­ly­mus, tiek gau­tą eks­per­ti­nę iš­va­dą. Eks­per­ti­nei iš­va­dai mes iš prin­ci­po pri­ta­rė­me at­li­kę kai ku­riuos pa­tai­sy­mus. Taip pat bu­vo ap­svars­ty­tos Sei­mo na­rių pa­tai­sos ir pa­reng­tas nau­jas pa­to­bu­lin­tas va­rian­tas bal­suo­jant 5 už, prieš – 3, su­si­lai­kius 2. Spren­di­mą lė­mė pir­mi­nin­ko bal­sas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­jame.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tai yra pas­ku­ti­nė pa­pil­do­ma iš­va­da, o pir­mo­ji iš­va­da, man da­bar ją at­ne­šė, – taip pat bu­vo re­gist­ruo­tas pa­to­bu­lin­tas va­rian­tas. 5 bu­vo už, prieš – 3, su­silai­kė 1.

PIRMININKĖ. Ačiū. Iš­va­dą iš­gir­do­me. Ben­dro­ji dis­ku­si­ja. Pir­mą­jį kvie­čiu kal­bė­ti E. Gen­t­vi­lą. Kal­bė­si­me vi­si, ar nu­si­sta­tome ati­tin­ka­mai lai­ką? Vi­si sep­ty­ni yra už­si­ra­šę kal­bė­ti. Frak­ci­jos var­du – septynios mi­nu­tės, ne frak­ci­jos – pen­kios.

E. GENTVILAS (LSF). Svei­ki, ko­le­gos, tu­riu aš­tuo­ne­rių me­tų dar­bo pa­tir­tį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, na, ki­to­se po­zi­ci­jo­se – ki­to­kią. Esu ma­tęs vi­so­kių ne­są­mo­nių, šian­dien ma­tau dar vie­ną, ku­ri, ma­no ma­ny­mu, per­žen­gia ri­bas tiek kon­sti­tu­cin­gu­mo, tiek tei­sės po­žiū­riu, tiek, tie­są sa­kant, ir pa­do­ru­mo. Kaž­ka­da ti­kė­jau­si, kad svars­ty­si­me bir­že­lio pa­bai­go­je, tai pa­ra­šiau to­kį pam­fle­tą apie feld­mar­ša­lo G. Kir­ki­lo iš­puo­lį prieš mar­ša­lą J. Ole­ką. Na, ką gi da­ry­si, šian­dien ten­ka kal­bė­ti dėl ki­tų da­ly­kų.

Šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te ma­tau daug sis­te­mi­nių trū­ku­mų. Vi­sų pir­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai, pa­si­ro­do, ne­be­reikš­min­gi tur­būt to­dėl, kad So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja ne­pla­nuo­ja juo­se da­ly­vau­ti, tai ir ne­be­reikš­min­gi. Tur­būt dėl to, kad, pa­vyz­džiui, vals­tie­čių bal­sų skai­čius, gau­tas Eur­opos Par­la­men­to rin­ki­muo­se, yra ma­žes­nis ne­gu sa­vi­val­do­je ar­ba Sei­mo rin­ki­muo­se gau­tų bal­sų skai­čius, to­dėl jiems nu­mu­ša fi­nan­sa­vi­mo vi­dur­kį Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Ne­ži­nau, ar čia toks vien­kar­ti­nis ad hoc po­žiū­ris – ku­rie rin­ki­mai mums bu­vo ne­sėk­min­gi, tuos eli­mi­nuo­si­me, nes jie ga­di­na mū­sų sta­tis­ti­ką ir gau­na­mą vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mą. Ma­nau, kad tai iš prin­ci­po blo­gas da­ly­kas.

Ki­tas iš prin­ci­po blo­gas da­ly­kas, kai yra ver­ti­na­ma ne pa­gal rin­kė­jų skir­tų bal­sų skai­čių po­li­ti­nėms par­ti­joms, kas iki šiol eg­zis­tuo­ja kaip prin­ci­pas pa­gal rin­kė­jų bal­sų skai­čių, gau­tą rin­ki­muo­se, o su­si­da­riu­sių par­la­men­ti­nių ar­ba ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių, mies­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se frak­ci­jų dy­dį. Ger­bia­mie­ji, tai yra vi­siš­ka ma­ni­pu­lia­ci­ja.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad da­bar­ti­nis po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas nu­ma­to fi­nan­suo­ti po­li­ti­nes par­ti­jas, ku­rios ga­vo dau­giau kaip 3 % rin­kė­jų bal­sų. Te­oriš­kai ga­li bū­ti, kad par­ti­ja ga­vo Sei­mo rin­ki­muo­se 4,99 % – ne­per­žen­gė 5 % bar­je­ro ir ne­tu­ri nė vie­no man­da­to Sei­me, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mą ga­li gau­ti biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mą, nors frak­ci­jos Sei­me ar net nė vie­no na­rio Sei­me ne­tu­ri. Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se par­ti­ja ga­li bū­ti ga­vu­si 3,99 %, ne­tu­rė­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, bet gau­na fi­nan­sa­vi­mą, nes pel­nė 3 % rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą. Ši­tas pro­jek­tas pa­sa­ko, kad rin­kė­jų nuo­mo­nė vi­siš­kai ne­svar­bi, rin­kė­jų bal­sų skai­čius vi­siš­kai ne­svar­bus. Svar­bu, kaip tu prak­tiš­kai pa­gal šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mą ar ne­ga­li. Aha, prak­tiš­kai ga­li gau­ti, ši­taip nu­si­spjau­na­ma į rin­kė­jų bal­sų skai­čių.

Da­bar pa­si­žiū­rė­ki­me Vil­niaus ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bes. Man­da­tų skai­čius ski­ria­si maž­daug tik dvi­gu­bai, o rin­kė­jų bal­sų skai­čius Vil­niu­je tam, kad gau­tum vie­ną man­da­tą, yra dau­gy­bę kar­tų di­des­nis ne­gu Rie­ta­ve ar­ba Birš­to­ne. Rin­kė­jų bal­sai, tau­tos nuo­mo­nė ne­svar­bu. Svar­bu, kaip tu pra­si­krapš­ty­si ir ko­kio dy­džio frak­ci­ją čia su­for­muo­si. Įve­da­mas kri­te­ri­jus, kad jei­gu frak­ci­ja nuo at­ski­lu­sios par­ti­jos su­si­da­ro di­des­nė, G. Kir­ki­lo frak­ci­ja di­des­nė ne­gu J. Ole­ko frak­ci­ja, tai G. Kir­ki­lo frak­ci­ja ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Ger­bia­mie­ji, mes pri­ei­si­me iki ma­ni­pu­lia­ci­jų. Aš pats no­rė­čiau da­bar per­ei­ti dėl so­li­da­ru­mo į J. Ole­ko frak­ci­ją, kad bū­tų baig­tos tos ma­ni­pu­lia­ci­jos. Bai­ki­te da­ry­ti ši­tuos da­ly­kus!

Tre­čias da­ly­kas. Ma­no ma­ny­mu, tai yra ir po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos. Kai tu­riu val­džią, val­dau fi­nan­si­nius srau­tus ir sver­tus, kaip kai­ta­lio­ti įsta­ty­mą, aš ga­liu nu­pirk­ti, pa­pirk­ti, pri­riš­ti prie sa­vęs tuos, ku­riuos man rei­kia nu­pirk­ti biu­dže­to pi­ni­gais. Štai kas čia vyks­ta. Gar­bė Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai, ku­ri ne­pa­si­da­vė pa­gun­doms – jums siū­lo­mas pus­an­tro kar­to di­des­nis ko­e­fi­cien­tas, bet man at­ro­do, kad jūs su­si­pra­to­te, kad gal tru­pu­tį yra pa­gar­ba tei­sei ir Kon­sti­tu­ci­jai. Pre­zi­den­tė yra tei­si – nu­si­spjau­ti į Kon­sti­tu­ci­ją. Aš ma­nau, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, jei­gu jis bus pri­im­tas, bus ir ve­tuo­tas, ir ap­skųs­tas Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Ole­ką. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū, Eu­ge­ni­jau, už pa­ra­mą, už to­kią ge­rą vil­tį pri­si­jung­ti ir už daug pa­sa­ky­tų tie­sos žo­džių. Jei­gu no­rė­tu­me bū­ti vi­siš­kai at­vi­ri sa­vo rin­kė­jams, at­vi­ri sa­vo są­ži­nei ir įsta­ty­mo rai­dei, aš ma­nau, šį įsta­ty­mą rei­kė­tų taip ir pa­va­din­ti – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo partijos frak­ci­jos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mas, nes net ir va­di­na­mie­ji ne­pri­klau­so­mi eks­per­tai, ku­rie nag­ri­nė­jo šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, aiš­kiai pa­sa­kė, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja at­ga­li­ne tvar­ka. Iki šiol bu­vo fi­nan­suo­ja­mos tos par­ti­jos, ku­rios da­ly­va­vo rin­kimuo­se ir ga­vo tam tik­rą žmo­nių pa­lai­ky­mą. Da­bar par­ti­jos, ku­rios da­ly­va­vo rin­ki­muo­se ir ne­ga­vo žmo­nių pa­lai­ky­mo, su­si­bu­ria į tam tik­rą da­ri­nį Sei­me ir pa­ima iš biu­dže­to pi­ni­gus.

Mie­li ko­le­gos, iš tik­rų­jų pa­va­di­ni­mas „po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja“ šiuo at­ve­ju vi­siš­kai ati­tin­ka šio įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tik­rai siū­lau ne­su­si­tep­ti sa­vo ran­kų ir są­ži­nės bal­suo­jant už to­kį pro­jek­tą. Vis­vien la­bai ma­tome, tai skir­ta tiems, ku­rie nu­ė­jo pa­lai­ky­ti val­dan­čių­jų. Ka­dan­gi jie ne­ga­vo rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, da­bar jiems rei­kia su­teik­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Mes ži­no­me vie­ną iš to da­ri­nio ly­de­rių, kur bu­vo… per­ėjo ir teis­mus, ir pa­na­šiai, nes bu­vo įta­ri­mų dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo. Pa­si­ro­do, kad rei­kia tuos pi­ni­gus grą­žin­ti ir tam rei­kia su­kurp­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Taip, pa­sau­ly­je įvai­rio­se vals­ty­bė­se yra įvai­rių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lių, bet šian­dien kal­ba­me apie la­bai kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je ir apie kon­kre­čią si­tu­a­ci­ją Sei­me.

Aš no­riu dar kai ką pa­mi­nė­ti. Ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ku­ri at­sa­kin­ga už par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo įgy­ven­di­ni­mą ir lė­šų skirs­ty­mą, vien­bal­siai pri­ėmė spren­di­mą ne­pri­tar­ti to­kiam tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tai ir­gi ga­na uni­ka­lus da­ly­kas, nes ten yra įvai­rių po­li­ti­nių pa­žiū­rų žmo­nių, tei­si­nin­kų at­sto­vų, ku­rie yra de­le­guo­ti į ši­tą ko­mi­si­ją, ku­rie tei­kia bū­tent to­kią iš­va­dą. To­dėl kvie­čiu su­grįž­ti į I rū­mus, pa­si­žiū­rė­ti mū­sų vals­ty­bės kū­rė­jo J. Ba­sa­na­vi­čiaus ci­ta­tą ir at­si­kvo­šė­ti. Ta­da gal­būt mes ga­lė­si­me ženg­ti į prie­kį ir tar­nau­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, o ne į tam tik­rų žmo­nių ki­še­nę kiš­ti vals­ty­bės pi­ni­gus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Sa­ba­taus­ką – frak­ci­jos var­du sep­ty­nios mi­nu­tės. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų jau du kal­bė­to­jai kal­bė­jo, kad čia vie­nos par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne kar­tą pa­žy­mė­jo, kad pri­im­ti įsta­ty­mus, nau­din­gus kon­kre­čiam sub­jek­tui, ar dėl vie­no kon­kre­taus sub­jek­to, – tai aki­vaiz­dus prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai, ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pui. Čia pri­ra­šy­ta įvai­rių są­vo­kų, ku­rias šiaip šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je daž­nai var­to­ja ir ži­niask­lai­da, ir po­li­to­lo­gai, – kaip par­la­men­ti­nė par­ti­ja. Aki­vaiz­du, kad par­la­men­ti­nės par­ti­jos ka­te­go­ri­ja yra po­li­to­lo­gi­nė ka­te­go­ri­ja ir ji­nai rei­š­kia, kad ta par­la­men­ti­nė par­ti­ja, ku­ri da­ly­va­vo rin­ki­muo­se ir ga­vo pa­kan­ka­mai bal­sų, t. y. per­ėjo 5 % bar­je­rą. Da­bar gi tam­pa par­la­men­ti­ne par­ti­ja tik­tai to­kia, ku­ri tu­ri frak­ci­ją. Pa­si­žiū­rė­ki­me, par­ti­ja, ku­ri gaus 5 % rin­kė­jų bal­sų, ne­ga­lės su­kur­ti frak­ci­jos, nes ji tu­rės tik pen­kis ar­ba še­šis man­da­tus, bet ne sep­ty­nis, kaip rei­ka­lau­ja Sei­mo sta­tu­tas. To­dėl jau čia yra non­sen­sas.

Ki­tas da­ly­kas – par­ti­jos ski­li­mas, ku­ris yra įvar­di­ja­mas, jei­gu par­ti­jos su­ski­lo ar­ba frak­ci­jos su­ski­lo. To­kios „ski­li­mo“ są­vo­kos iš­vis nė­ra jo­kia­me įsta­ty­me, nes yra nu­sta­ty­ta, kaip par­ti­jos stei­gia­mos, kaip par­ti­jos lik­vi­duo­ja­mos ar­ba jun­gia­mos, bet nė­ra to­kios są­vo­kos „ski­li­mas“. Tuo la­biau koks čia ski­li­mas, ke­li par­ti­jas… iš­ėjo iš par­ti­jos ir tai va­di­na­te ski­li­mu? O vie­nas bu­vo pa­ša­lin­tas. To­kie yra tik­rie­ji fak­tai. Net tie eks­per­tai, ku­rie ver­ti­no įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­va­di­no, kad dėl įsta­ty­mo ne­ga­lio­ji­mo at­ga­li­ne da­ta de­rė­tų nu­sta­ty­ti, jei­gu pri­ima­mas vi­siš­kai nau­jas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, jo ga­lio­ji­mą tik po ki­tų rin­ki­mų, bet ne da­bar. Da­bar gi pa­da­ry­ta – da­lis da­bar, da­lis – po rin­ki­mų.

Ko­dėl 3 % da­bar yra mū­sų įsta­ty­me, ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me? To­dėl, kad ne­bū­tų nu­sta­ty­ta do­mi­nuo­jan­ti pa­dė­tis vie­nos par­ti­jos, kad bū­tų už­tik­rin­ta Lie­tu­vo­je daug­par­ti­nė sis­te­ma. Pa­si­skai­ty­ki­te, tas pats pa­ra­šy­ta eks­per­tų iš­va­do­je, bū­tent dėl ne­lei­di­mo su­si­for­muo­ti vien­par­ti­nei sis­te­mai (iš­va­dos 9 pus­la­pis, tre­čia pa­strai­pa).

Šian­dien tas par­ti­jas Eu­ge­ni­jus ap­žvel­gė, kas ga­lė­tų gau­ti. Tos ne­di­de­lės par­ti­jos, ku­rios da­ly­vau­ja vi­suo­se rin­ki­muo­se – sa­vi­val­dos, Sei­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­to, su­rin­ku­sios 3 % ga­li ti­kė­tis fi­nan­sa­vi­mo. Va­di­na­si, už­tik­ri­na­ma Kon­sti­tu­ci­jos tei­sė žmo­nėms lais­vai jung­tis į par­ti­jas ir da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Šian­dien, po 2012 me­tų, kai bu­vo už­draus­ta ju­ri­di­nių as­me­nų pa­ra­ma po­li­ti­nėms par­ti­joms, fak­tiš­kai biu­dže­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas li­ko pa­grin­di­niu šal­ti­niu. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek par­ti­jos pa­čios su­ren­ka per na­rio mo­kes­tį ar­ba fi­zi­nių as­me­nų fi­nan­sa­vi­mą. Tai ka­ti­no aša­ros.

Šis įsta­ty­mas ne tik prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai pa­gal prin­ci­pą lex ret­ro non agit, t. y. įsta­ty­mas at­gal ne­ga­lio­ja, taip pat ir dėl ly­gia­tei­siš­ku­mo, nes ji­sai skir­tas gry­nai vie­nai par­ti­jai fi­nan­suoti. Tai aki­vaiz­dus prieš­ta­ra­vi­mas ly­gia­tei­siš­ku­mui. O aš dar pa­sa­ky­čiau ki­taip: dar ne­gir­dė­tas da­ly­kas, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tus nu­sta­ti­nė­tu­me įsta­ty­mu. Tai ši­tas įsta­ty­mas bū­tent nusta­to 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tus ki­to­kius, nu­sta­ty­da­mas fi­nan­sa­vi­mą par­ti­jai, ku­ri ne­da­ly­va­vo rin­ki­muo­se, juo la­biau iš­mes­da­mas Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus. Tai ne­ga­liu ki­taip ir pa­va­din­ti, kaip pa­va­di­no ko­le­ga E. Gent­vi­las, – gry­nai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Kvie­čiu J. Raz­mą. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pra­dė­siu nuo to, kuo bai­gė ko­le­ga, nuo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos. Šiaip po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos da­ly­kai pa­pras­tai bū­na pa­slėp­ti, juos kar­tais pa­vyks­ta at­skleis­ti. Čia gi mes at­vi­ru bū­du svars­to­me po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos veiks­mą, pa­pras­čiau kal­bant, svars­to­me, ko­kį ky­šį skir­ti So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jai už tai, kad pa­rė­mė by­ran­čią Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­ją kaip val­dan­či­ą­ją. Pa­na­šu, kad šian­dien, už­dė­jus pa­ra­šus ir pri­si­vi­lio­jus dar vie­ną ko­a­li­ci­jos da­ly­vį, ta ko­a­li­ci­ja yra jau eg­zis­tuo­jan­ti, tai be­lie­ka už­dė­ti pas­ku­ti­nį fi­nan­si­nį štri­chą, taip sa­kant, at­si­skai­ty­ti už pa­slau­gą su vie­nu iš ko­a­li­ci­jos da­ly­vių. La­bai pras­tai at­ro­do ši­tas veiks­mas, ir, at­ro­do, ne­si­ruo­šia­ma pai­sy­ti nei tei­si­nin­kų pa­sta­bų – jie pa­žy­mi, kad fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pai ne­tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mi ka­den­ci­jos vi­du­ry­je.

Šian­die­ni­nius fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pus keis­ti tik­rai nė­ra jo­kio rim­to pa­grin­do, nes pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo tei­sė yra ati­duo­ta rin­kė­jui. Jis sa­vo bal­su pa­sa­ko ne tik, kiek ku­rios par­ti­jos at­sto­vų iš­rink­ti į Sei­mą, Eu­ro­pos Par­la­men­tą ar sa­vi­val­dą, bet kar­tu pa­sa­ko ir kiek tai pa­ly­di­ma par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu. Da­bar no­ri­ma iš rin­kė­jų tą tei­sę at­im­ti ir pa­da­ry­ti fi­nan­sa­vi­mą pri­klau­so­mą nuo įvai­rių po­li­ti­nių žai­di­mų Sei­me.

Kai čia at­sky­la kaž­ko­kia frak­ci­ja, po to ji ini­ci­juo­ja par­ti­jos kū­ri­mą, bet rin­kė­jas ta­me ne­da­ly­vau­ja. Jis bal­suo­da­mas ne­pa­sa­kė, kad re­mia to­kius da­ly­kus ir kad to­kiems skal­dy­mo ini­cia­to­riams jis ma­to rei­ka­lą skir­ti ko­kį nors fi­nan­sa­vi­mą. Bet aš su­pran­tu vals­tie­čius ža­liuo­sius. Taip, jie pa­sie­kė, kad bu­vu­si stip­ri So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, ku­ri, be abe­jo, pre­ten­da­vo į pa­na­šų elek­to­ra­tą, da­bar yra su­skal­dy­ta ir ne­be­bus, ma­tyt, rim­ta kon­ku­ren­tė jiems ar­ti­miau­siu me­tu, tai už tai tik­rai jiems ne­gai­la at­si­ly­gin­ti, juo la­biau kad čia mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai. Tas, ma­tyt, ir bus ener­gin­gai da­ro­ma, ne­pai­sant to, kad čia sku­bo­tai pa­reng­ta­me pro­jek­te pri­ra­šy­ta vi­so­kių ne­są­mo­nių.

Ge­rai, kad Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos at­sto­vai tur­būt pa­ste­bė­jo, kad čia toks dirb­ti­nis ges­tas pa­da­ry­tas, nes net bu­hal­te­riš­kai bū­tų su­dė­tin­ga tą pus­an­tro kar­to pa­di­di­ni­mą iš­spręs­ti, nes kai vi­sas ka­ti­las jau pa­skirs­to­mas, kaip tu dar pus­an­tro kar­to vie­nai par­ti­jai pa­di­din­si, jei­gu vis­kas jau pa­skirs­ty­ta. Plius, ma­nau, jei­gu lik­tų šis įra­šas dėl tau­ti­nėms ma­žu­moms at­sto­vau­jan­čių par­ti­jų, vi­sos pa­grin­di­nės par­ti­jos la­bai grei­tai pri­im­tų pa­reiš­ki­mus, kad jos at­sto­vau­ja tau­ti­nėms ma­žu­moms, nu­neš­tų Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir tai bū­tų vie­nin­te­lis tei­si­nis pa­grin­das fik­suo­ti tuos tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vus.

Čia nė­ra pa­sa­ky­ta, kad toms par­ti­joms, tarp ku­rių na­rių do­mi­nuo­ja tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai. Čia yra – ku­rios at­sto­vau­ja. Tai pa­klaus­ki­te, o ku­ri čia ne­at­sto­vau­ja tau­ti­nėms ma­žu­moms? Vi­sos gi sten­gia­si iš pas­ku­ti­nių­jų at­sto­vau­ti. Tai ge­rai gal iš­ei­tų – vi­siems bū­tų pus­an­tro kar­to dau­giau tų pi­ni­gų. To­kių ab­sur­dų čia ne vie­nas pa­ra­šy­tas, bet, kai taip azar­tiš­kai sku­ba­ma pa­grieb­ti tą biu­dže­ti­nį kąs­nį ir ati­duo­ti kaip ky­šį ko­a­li­ci­jos rė­mė­jams, su­pran­ta­ma, kad varg­šė tei­sė lie­ka ant­ra­me pla­ne.

Ži­no­ma, jei toks pro­jek­tas bū­tų iki ga­lo pri­im­tas, kreip­tu­mės į Pre­zi­den­tę dėl ve­ta­vi­mo. Jei­gu ir tai ne­pa­dė­tų, kreip­tu­mės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, nes to­kias tei­si­nio ni­hi­liz­mo ir po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, be abe­jo, rei­kia stab­dy­ti vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu G. Skais­tę. Ruo­šia­si J. Ber­na­to­nis.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tur­būt daug ką jau ko­le­gos pa­sa­kė apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją, apie ki­tus da­ly­kus. Gal ta­da pra­dė­si­me tie­siog nuo to, kas įver­ti­no ir kas da­vė sa­vo nuo­mo­nę šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Kaip ži­no­te, tie žmo­nės, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja rin­ki­mus – Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, vien­bal­siai pa­sa­kė, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ne­są­mo­nė ir jam ne­pri­ta­rė. Ką tuo­met pa­da­ro val­dan­čio­ji dau­gu­ma? Tuo­met su­si­ran­da „ne­pri­klau­so­mus eks­per­tus“, ku­rie tu­rė­tų įver­tin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­teik­ta nuo­mo­nė jų ne­ten­ki­na. Pa­žiū­ri­me, kas yra tie ne­pri­klau­so­mi eks­per­tai. Vie­na iš dvie­jų yra M. Vai­niu­tė, tai yra mi­nist­rė, ku­ri bu­vo de­le­guo­ta tos par­ti­jos, ku­ri gau­na di­džiau­sią fi­nan­si­nę nau­dą iš ši­to įsta­ty­mo. Tai ga­lų ga­le at­ro­do ypač keis­tai.

Taip pat ir ver­ti­nant ir rin­kė­jų bal­sų ver­tę. Jei­gu mes ver­ti­na­me, kad par­ti­joms do­ta­ci­jos yra skirs­to­mos pa­gal tai, kiek pa­si­ti­kė­ji­mo jos tu­ri vi­suo­me­nė­je, tai šiuo įsta­ty­mu už­prog­ra­muo­ja­ma, kad tu­rė­ti rin­kė­jų Rie­ta­ve yra daug nau­din­giau, ne­gu tu­rė­ti rin­kė­jų Vil­niu­je ar Kau­ne, nes man­da­tų skai­čius, gau­na­mas Rie­ta­ve su ma­žes­niu bal­sų skai­čiu­mi, yra ge­ro­kai di­des­nis. Tuo­met na­tū­ra­lu, kad, no­rė­da­mos už­si­dirb­ti dau­giau pi­ni­gų, par­ti­jos tu­rė­tų da­ly­vau­ti bū­tent ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se, ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se, o di­die­ji mies­tai kaip ir lik­tų nuo­ša­ly­je, nes tur­būt jų rin­kė­jai, jų gy­ven­to­jai yra kaž­kuo ma­žiau ver­tin­gi ne­gu ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Žiū­rė­da­ma į ši­tą įsta­ty­mą ma­tau tur­būt tris pa­grin­di­nius pro­ble­mi­nius as­pek­tus. Vie­nas iš jų yra tai, kad šis įsta­ty­mas ska­ti­na par­ti­jų skal­dy­mą­si. Mes kal­ba­me apie kon­so­li­da­vi­mą po­li­ti­nių jė­gų, kad tu­rė­tu­me la­biau tar­pu­sa­vy­je su­si­tar­ti. Tuo tar­pu šis įsta­ty­mas su­po­nuo­ja, kad Sei­me skal­dy­tis ap­si­mo­ka. Ap­si­mo­ka at­ėjus į Sei­mą su­bur­ti ki­tą frak­ci­ją, įkur­ti ki­tą par­ti­ją, ir tie nau­ji žmo­nės gaus do­ta­ci­jos da­lį, ne­pai­sant to, kad pa­si­ti­kė­ji­mo ir par­ti­jai at­sto­va­vi­mo sa­vo lai­ku jie ne­už­si­dir­bo ir rin­kė­jai jiems to pa­si­ti­kė­ji­mo ne­iš­reiš­kė.

Kal­bant apie ki­tą as­pek­tą, apie tau­ti­nes ben­dri­jas, tai yra ir tas as­pek­tas, ku­rį ke­lia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Tarp­tau­ti­nių ben­dri­jų, par­ti­jų są­vo­ka ap­skri­tai nė­ra nie­kur api­brėž­ta ir to­kios jos iš vi­so nė­ra mū­sų tei­si­nė­je sis­te­mo­je.

Ki­tas as­pek­tas yra kon­sti­tu­ci­nis as­pek­tas, ku­rį iš kar­to ke­lia kon­sti­tu­ci­nės tei­sės eks­per­tai, sa­ky­da­mi, kad vi­si tu­ri­me vie­no­das tei­ses ir ga­li­my­bes. To­dėl iš­skir­ti tau­ti­nių ben­dri­jų at­sto­va­vi­mą ir su­teik­ti iš­skir­ti­nes tei­ses to­kių par­ti­jų at­sto­vams gau­ti di­des­nę do­ta­ci­ją nė­ra jo­kių ga­li­my­bių ir tai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. To­dėl ko­le­gų kal­bos apie tai, kad įsta­ty­mas vis dėl­to bus pri­im­tas toks, koks jis yra, – pa­ža­da­me, kad krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tik­rai bus.

Ir tre­čias as­pek­tas, apie ku­rį ir­gi kal­bė­jo ma­no ko­le­gos ir ku­ris jau tur­būt yra dau­giau nei aki­vaiz­dus, yra po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja. Kam su­ma­ži­na, no­rė­da­mi iš­lai­ky­ti su­for­muo­tą val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą? Su­ma­ži­na opo­zi­ci­nei par­ti­jai do­ta­ci­ją 400 tūkst. Pa­di­di­na kam? Val­dan­čio­sios dau­gu­mos pseu­do­par­ti­jai 300 tūkst. Aš ne­ži­nau, ar kas­met duo­ti iš biu­dže­to 300 tūkst. už lo­ja­lu­mą yra tai, ką de­kla­ra­vo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­ja at­ei­da­ma į rin­ki­mus. Ma­no nuo­mo­ne, kie­k­vie­nas sa­vo do­ta­ci­ją ir pa­si­ti­kė­ji­mą tu­ri už­si­dirb­ti da­ly­vau­da­mas rin­ki­muo­se. Jei­gu rin­kė­jai ju­mis pa­si­ti­kės, aš ma­nau, ki­tais me­tais, po ki­tų rin­ki­mų net ir ta pa­ti So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja ga­lės pre­ten­duo­ti į do­ta­ci­jos da­lį taip, kaip yra da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me. Vi­sa ši mo­de­liuo­ja­ma si­tu­a­ci­ja man la­biau pri­me­na tai­syk­lių kei­ti­mą vi­du­ry­je žai­di­mo. Kai ne­la­bai se­ka­si, re­zul­ta­tas ne­ten­ki­na, ką ta­da da­ry­ti, ta­da pa­kei­ti tai­syk­les taip, kaip tau pa­to­giau, kad tu vis dėl­to lai­mė­tu­mei. Iš tik­rų­jų vi­sas šis vei­ki­mas, kai gal­vo­ji, kad bet ko­kios prie­mo­nės pa­tei­si­na gau­na­mą re­zul­ta­tą, at­ro­do ypač keis­tai. Ir siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į jau ne kar­tą šio­je ka­den­ci­jo­je Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pri­im­tus spren­di­mus, ku­rie sa­ko, kad yra tai­syk­lės, ku­rių pri­va­lo lai­ky­tis ne tik opo­zi­ci­ja, bet taip pat ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Ber­na­to­nį. Ruo­šia­si N. Pu­tei­kis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos Sei­mo na­riai, iš tie­sų jei­gu mū­sų opo­zi­ci­ja taip ak­ty­viai dis­ku­tuo­tų dėl idė­jų, kaip dis­ku­tuo­ja dėl pi­ni­gų, mes tu­rė­tu­me di­de­lę pa­žan­gą Sei­me. Bet aš ma­nau, kad ski­ria­si tam tik­ri mū­sų po­žiū­riai tiek į de­mo­kra­tiją, kas yra de­mo­kra­tija, tiek į tam tik­ras kon­sti­tu­ci­nes ver­ty­bes, bet no­rė­tų­si, kad ir dis­ku­tuo­jant bū­tų kal­ba­ma ga­na tiks­liai, ne­iš­krai­po­ma tie­sa ir ne­se­na is­to­ri­ja. Ko­le­gos, ar tai yra de­mo­kra­tija? Pa­me­na­te, kad biu­dže­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas bu­vo vie­na iš prie­mo­nių po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lai fi­nan­suo­ti tuo­met, kai bu­vo su­griež­tin­ta fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka, at­si­sa­ky­ta ju­ri­di­nių as­me­nų fi­nan­sa­vi­mo. Ar tai yra de­mo­kra­tija, kai šį fi­nan­sa­vi­mą gau­na sep­ty­nios par­ti­jos ir jos ma­no, kad gau­na tei­sė­tai, o dar 15 po­li­ti­nių par­ti­jų, da­ly­va­vu­sių vie­nuo­se ar ki­tuo­se rin­ki­muo­se, to­kio fi­nan­sa­vi­mo ne­gau­na, ir tai yra nor­ma­li de­mo­kra­tija, nor­ma­li kon­ku­ren­ci­ja? Mes taip ne­ma­no­me. Mes gal­vo­ja­me, kad tie ri­bo­ji­mai, ku­rie yra da­bar, nė­ra tiks­lin­gi.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie da­bar­ti­nę fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą, tai iš tie­sų yra tam tik­ras vi­di­nis prieš­ta­ra­vi­mas pa­čia­me įsta­ty­me, nes ta­me pa­čia­me įsta­ty­mo 21 straips­ny­je kal­ba­ma, kad biu­dže­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas po­li­ti­nėms par­ti­joms pa­skirs­to­mas pa­gal rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Rin­ki­mų re­zul­ta­tai, jei­gu žiū­rė­si­te Sei­mo rin­ki­mų, pa­vyz­džiui, 88, 89 straips­nius, tai yra bū­tent man­da­tų pa­skirs­ty­mas, o ne bal­sų pa­skirs­ty­mas. Ši da­bar eg­zis­tuo­jan­ti sis­te­ma yra ne pa­gal rin­ki­mų re­zul­ta­tus, bet pa­gal rin­ki­mų pro­ce­są pa­skirs­to­ma. Įvai­rio­se vals­ty­bė­se iš tie­sų yra įvai­rios tra­di­ci­jos, įvai­ri prak­ti­ka, bet daž­niau­siai pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus yra bū­tent man­da­tų, iš­ko­vo­tų par­la­men­te, skai­čius. Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra ki­taip. Su­pran­ta­ma, to­dėl ir tos par­ti­jos, ku­rios tu­ri sa­vo at­sto­vus par­la­men­te, to fi­nan­sa­vi­mo ne­gau­na.

Čia bu­vo daug kal­bė­ta apie mū­sų nau­ją su­si­kū­ru­sią par­ti­ją. Jei­gu gal­vo­ja­ma, kad rin­kė­jai bal­suo­ja už par­ti­jos pa­va­di­ni­mą, aš ma­nau, tai yra ne­tie­sa. Mus dau­ge­lis po­li­to­lo­gų įti­ki­nė­jo, kad rin­kė­jai bal­suo­ja už as­me­ny­bes, už kan­di­da­tus. Be­je, ir ši­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad už kan­di­da­tus pa­duo­ti bal­sai. Ne­jau­gi gal­vo­ja­te, kad tie žmo­nės, ku­rie bu­vo iš­va­ry­ti iš So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, ne­su­rin­ko bal­sų rin­ki­muo­se, par­la­men­to rin­ki­muo­se ar sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se?

Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu, pra­ei­tą pus­me­tį So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja už bal­sus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ga­vo virš pus­an­tro šim­to tūks­tan­čių eu­rų. Ki­taip sa­kant, per me­tus gaus virš 300 tūkst. eu­rų. Bet jų frak­ci­jo­je nė­ra nė vie­no vien­man­da­ti­nin­ko. Vi­si vien­man­da­ti­nin­kai, ku­rie su­rin­ko tuos bal­sus, yra mū­sų frak­ci­jo­je. Pas­ku­ti­nis vien­man­da­ti­nin­kas jų frak­ci­jo­je bu­vo M. Bas­tys. To­dėl aš ma­nau, kad tai tur­būt nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga de­mo­kra­tijos po­žiū­riu.

Da­bar apie tai, ką kal­bė­jo ma­no bi­čiu­lis Juo­zas, kad mes nu­ė­jo­me pa­lai­ky­ti vals­tie­čių. Ko­le­ga, tai ne­iš­krai­py­ki­me is­to­ri­nių fak­tų. Dėl ko­a­li­ci­jos su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga nu­spren­dė mū­sų par­ti­jos ta­ry­ba ir tą spren­di­mą ga­lė­jo pa­keis­ti tik su­va­žia­vi­mas. Jūs, pa­žeis­da­mi sa­vo sta­tu­tą, pa­kei­tė­te tą spren­di­mą ir iš­ėjo­te iš ko­a­li­ci­jos jau­no­jo ly­de­rio ve­da­mi, kad at­ver­tu­mėte ke­lią į val­džią kon­ser­va­to­riams. Tai apie tai kal­bė­ki­me taip, kaip bu­vo, ir ne­gra­žin­ki­me tos si­tu­a­ci­jos. Mes ti­kė­jo­mės, kad ko­le­gos, mū­sų bu­vę bi­čiu­liai, elg­sis de­mo­kra­tiškai, va­ka­rie­tiš­kai su­vok­da­mi, kad tuos bal­sus su­rin­ko­me kar­tu, pa­si­da­lins ati­tin­ka­mai ir do­ta­ci­jo­mis. De­ja, jie iš­ėjo į ak­lą ko­vą už kiek­vie­ną eu­rą, ku­ris jiems ne­pri­klau­so. Tai tiek gal­būt trum­pai aš pa­si­sa­kiau apie pi­ni­gus.

Da­bar apie pa­tį įsta­ty­mą. Kaip mi­nė­jau, yra vie­nas prieš­ta­ra­vi­mas ir tai jau prieš­ta­ra­vi­mas kon­sti­tu­ci­nis, kad da­li­na­mos do­ta­ci­jos ne pa­gal tai, kaip de­kla­ruo­ja­ma ki­to­je to straips­nio da­ly­je. Aš ma­nau, kad yra tam tik­ra tei­si­nė spra­ga, kad tos par­ti­jos, ku­rios tu­ri par­la­men­te fra­k­ci­jas, ku­rių na­riai bu­vo iš­rink­ti, nė­ra sun­ku pa­skai­čiuo­ti, kiek kas ga­vo bal­sų… Mū­sų sis­te­ma tu­ri rei­tin­ga­vi­mą. Jei­gu žiū­rė­tu­me pa­gal rei­tin­gi­nius ba­lus, mū­sų frak­ci­jos na­riai, pa­ly­gi­nus su So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, ga­vo 60 prie 40 rei­tin­gi­nių bal­sų, bet mes į tai ne­pre­ten­duo­ja­me, ta­čiau mes, ma­no­me, kaip ir ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos, tu­ri­me tei­sę į vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą ar­ba tu­ri­me tei­sę, kad bū­tų mums su­teik­tos ki­tos ga­li­my­bės fi­nan­suo­ti sa­vo veik­lą.

Šian­dien bu­vo iš­sa­ky­ta daug įdo­mių min­čių, dėl ku­rių mes tik­rai gal­vo­ja­me, kad ga­li­ma bū­tų dis­ku­tuo­ti, tik aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai, kas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, jei­gu kal­bame apie pro­jek­tą, ga­li pa­sa­ky­ti Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, ne kaž­ko­kie eks­per­tai, ne kaž­ko­kie ki­ti pa­da­li­niai.

Jei­gu kal­ba­me apie įsta­ty­mus, tai, kas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ga­li pa­sa­ky­ti tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. To­dėl ne­bū­ki­me to­kie ka­te­go­riš­ki, kai sa­ko­me apie prieš­ta­ra­vi­mus, sa­ky­ki­me: ma­no ma­ny­mu, aš taip ma­nau, man sa­kė ma­no bu­vęs dės­ty­to­jas ar kaž­koks eks­per­tas.

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga!

J. BERNATONIS (LSDDF). Ir aš ma­nau, kad mū­sų frak­ci­ja, per­mąs­čiu­si ši­to svars­ty­mo ei­gą, gal­būt iki pri­ėmi­mo pa­siū­lys ir nau­jas pa­tai­sas. Tar­si­mės. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Taip, ačiū. N. Pu­tei­kis kal­ba pas­ku­ti­nis. Kal­ba vi­si tą, ką no­ri, tri­bū­na skir­ta bu­vo, sep­ty­nios mi­nu­tės tam ir pa­nau­do­tos. N. Pu­tei­kis. Pra­šau.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš no­riu at­kreip­ti opo­zi­ci­nių ir ma­žu­mos frak­ci­jų dė­me­sį į šio įsta­ty­mo pro­jek­to an­trą da­lį, nes da­bar, su­pran­tu, vi­si kon­cen­truo­ja­tės į so­cial­de­mok­ra­tų dvie­jų par­ti­jų pi­ni­gų da­li­ni­mą, bet pra­šy­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ma­žų­jų par­ti­jų si­tu­a­ci­ją, ku­rią ši­tas pro­jek­tas taip pat spren­džia.

Ma­no pra­šy­mas bū­tų, jei­gu jūs gin­či­ja­tės su LSDDP ir Vals­tie­čių frak­ci­ja, tai jūs bal­suo­ki­te pa­gal sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ar tas kal­bas, ku­rias pa­sa­kė­te iš tri­bū­nos. Bet aš no­riu ma­žų tri­jų par­ti­jų var­du, at­si­pra­šau L. Bal­sio ir A. Mal­dei­kie­nės, kad ne­de­ri­nau su jais ši­to pa­si­sa­ky­mo. L. Bal­sys iš­rink­tas kaip Ža­lių­jų par­ti­jos kel­tas kan­di­da­tas, A. Mal­dei­kie­nė – kaip par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šas“, aš – kaip Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos. Jei­gu bū­tų J. Ber­na­to­nio siū­lo­mas va­rian­tas pri­im­tas, mū­sų par­ti­joms at­si­ras­tų šan­sas gau­ti ma­žy­tę, mik­ro­bi­nę, da­lį vals­ty­bės do­ta­ci­jos, ku­rios mes ne­gau­na­me, nes mes ne­su­ge­ba­me įvyk­dy­ti ga­na sun­kaus nor­ma­ty­vo – tris kar­tus iš ei­lės, tre­juo­se dau­gia­man­da­čiuo­se rin­ki­muo­se par­ti­jos tu­ri gau­ti dau­giau nei 3 % rin­kė­jų bal­sų. Tris kar­tus iš ei­lės. Ma­no gal­va, ši­tas nor­ma­ty­vas, spor­ti­nin­kų kal­ba kal­bant, yra la­bai olim­pi­nis. Va­rian­tas, ku­rį jūs da­bar kri­ti­kuo­ja­te, tą olim­pi­nį nor­ma­ty­vą su­ma­ži­na. Jei­gu jūs jį su­ma­ži­na­te, jūs bro­liš­kai pa­si­da­li­na­te su šio­mis tri­mis ma­žy­tė­mis par­ti­jo­mis. Jos gau­tų apie 36 tūkst. eu­rų.

Ko­le­gos, ma­no pra­šy­mas opo­zi­ci­jai ir ne­val­dan­čioms, ne­įei­nan­čios į val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją frak­ci­joms – bū­ki­te ge­ri, pa­si­da­lin­ki­te. Leis­ki­te tru­pu­tį įkvėp­ti de­guo­nies, nes da­bar jūs tą aukš­čiau­sią fut­bo­lo ly­gą… vien aukš­čiau­sią krep­ši­nio ly­gą, pa­gal vals­ty­bės tei­kia­mas do­ta­ci­jas vi­sos jū­sų ko­man­dos iš NBA pro­fe­sio­na­lų, o mes baž­nyt­kai­mio 12 kla­sės moks­lei­vius su­si­rin­kę žai­džia­me. Jūs jiems mo­ka­te mi­li­jo­ni­nius ho­no­ra­rus, o mes ka­vos nu­pirk­ti ne­tu­ri­me iš ko sa­vo žai­dė­jams. Bū­ki­te ge­ri, ne­bū­ki­te to­kie gob­šūs, pa­si­da­lin­ki­te su ma­žy­tė­mis par­ti­jo­mis, su­tei­ki­te tru­pu­tį de­mo­kra­tinių ele­men­tų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­si­ją bai­gė­me. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ap­tar­si­me gau­tus pa­siū­ly­mus dėl tam tik­rų straips­nių. 1 straips­nis. J. Ole­ko pa­siū­ly­mas. Ar yra 10 Sei­mo na­rių, ku­rie pri­ta­ria, kad svars­ty­tu­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­var­ki­me, ma­nau, ko­le­gos. Ge­ras pa­siū­ly­mas. Tik­rai 10 vi­sa­da at­si­ras. J. Ole­kas. Pra­šom, jū­sų pa­siū­ly­mas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš siū­lau iš­brauk­ti „par­la­men­ti­nė par­ti­ja“, po­li­ti­nė par­ti­ja tu­ri sa­vo na­rių frak­ci­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me. Re­miuo­si tuo, kad vis dar te­be­ga­lio­jan­tis mū­sų Sei­mo sta­tu­tas la­bai aiš­kiai nu­sa­ko, kad…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, pir­ma­sis jū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 1 straips­nio 4 da­lies. Par­la­men­ti­nės par­ti­jos api­brė­ži­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū. Pa­tiks­li­no­me.

J. OLEKAS (LSDPF). Ti­kiuo­si, kad man pri­dės jū­sų lai­ką. Aš re­miuo­si da­bar ga­lio­jan­čiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­tu, ku­rio 26 straips­nis la­bai aiš­kiai nu­sa­ko, kaip su­da­ro­mos frak­ci­jos, ir jo­kio rei­ka­la­vi­mo tu­rė­ti par­ti­jos na­rių čia nė­ra. Da­bar ko­le­ga N. Pu­tei­kis kal­bė­jo apie ma­žų­jų par­ti­jų… Bet ku­rie lais­vi Miš­rio­sios frak­ci­jos na­riai da­bar ga­li pa­sa­ky­ti, ka­dan­gi jų yra da­bar jau aš­tuo­ni, kad jūs esa­te Cen­tro par­ti­jos frak­ci­ja, ir Cen­tro par­ti­ja gaus vi­są fi­nan­sa­vi­mą pa­gal aš­tuo­nis na­rius. Po pu­sės me­tų pa­si­da­lin­da­mi, kaip sa­kė, ne­gob­šiš­kai, duo­si­te Ža­lių­jų par­ti­jai fi­nan­sa­vi­mą ir „Lie­tu­vos są­ra­šui“ fi­nan­sa­vi­mą. Štai prie ko ve­da ši­tas prieš­ta­rau­jan­tis įra­šas. Vie­naip frak­ci­ja ap­ra­šy­ta Sta­tu­te, ki­taip siū­lo­mas fi­nan­sa­vi­mas po to pa­gal par­ti­jos pa­va­di­ni­mą. Kvie­čiu ne­pri­tar­ti to­kiai nau­jo­vei, nes ji prieš­ta­rau­ja jau ga­lio­jan­čio ir ne­kei­čia­mo įsta­ty­mo nuo­sta­toms.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas net­gi iš Tei­sės de­par­ta­men­to ne­ga­vo to­kios pa­sta­bos, kaip da­bar ta­ria­mas prieš­ta­ra­vi­mas bu­vo įvar­din­tas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ini­cia­to­rių siū­ly­tam pa­siū­ly­mui, kad par­la­men­ti­nė par­ti­ja yra po­li­ti­nė par­ti­ja, ku­ri ati­tin­ka du po­žy­mius, t. y. tu­ri sa­vo na­rių lais­va va­lia su­da­ry­tą ir jai at­sto­vau­jan­čią frak­ci­ją Sei­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rio J. Ole­ko pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, aš dar kar­tą pa­tiks­li­nu, vis dėl­to ne vel­tui aš su­stab­džiau ger­bia­mą Juo­zą. Čia G. Skais­tės ir ger­bia­mo J. Ole­ko bu­vo iden­tiš­ki, vie­no­di pa­siū­ly­mai, siū­lan­tys, da­bar apie tai bu­vo kal­ba­ma, iš­brauk­ti „par­la­men­ti­nė par­ti­ja, po­li­ti­nė par­ti­ja, tu­rin­ti sa­vo na­rių frak­ci­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me“. Taip?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne, mes ne­ap­svars­tė­me pir­mo­jo J. Ole­ko pa­siū­ly­mo, ku­ris da­tuo­tas šeš­to mė­ne­sio (…) die­ną.

PIRMININKĖ. Taip, tu­riu su­ves­ti­nę. Mes čia tru­pu­tį gal ne­su­si­ta­rė­me su man pa­de­dan­čiu ko­le­ga, vis­kas aiš­ku. Už pa­siū­ly­mą – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Jei­gu vis dėl­to jau mes įves­tu­me api­brė­ži­mą „par­la­men­ti­nė par­ti­ja“, ma­nau, kad J. Ole­ko pa­siū­ly­ta for­mu­luo­tė yra tiks­les­nė ir ge­res­nė, nes ji pri­de­da dar vie­ną bū­ti­ną po­žy­mį ir rei­ka­la­vi­mą, kad ta par­ti­ja tu­ri bū­ti da­ly­va­vu­si rin­ki­muo­se į Sei­mą. Jei­gu iš tie­sų Sei­me at­si­ran­da kaž­ko­kia gru­pė drau­gų, su­si­bu­ria į nau­ją frak­ci­ją, po to ku­ria par­ti­ją, aš ne­sa­ky­čiau, kad to­kia par­ti­ja tu­rė­tų va­din­tis par­la­men­ti­ne par­ti­ja. Ji tu­ri bū­ti vis dėl­to ga­vu­si man­da­tus rin­ki­muo­se, tu­rin­ti sa­vo at­sto­vų, ta­da tvar­ka.

PIRMININKĖ. Prieš – J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Pa­pras­tai įsta­ty­muo­se api­brė­žia­ma tai, kas eg­zis­tuo­ja re­a­liai gy­ve­ni­me. Tur­būt nie­kas ne­abe­jo­ja, kad par­la­men­ti­nės par­ti­jos eg­zis­tuo­ja Lie­tu­vo­je. Iš­brau­ki­mas tos są­vo­kos nie­ko ne­pa­kei­čia, tik pa­kei­čia tai, kad vėl­gi mes už­si­merk­si­me ir ne­ma­ty­si­me, ir ne­re­gu­liuo­si­me tų tik­rų­jų san­ty­kių. Dėl pa­ties api­brė­ži­mo, tai jis yra kla­si­ki­nis ir nie­kam ne­pri­eš­ta­rau­ja, to­dėl aš ne­pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Pra­ne­šė­ja siū­lo iš­brauk­ti žo­džius „par­la­men­ti­nė par­ti­ja“, ki­tą for­mu­luo­tę.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Taip, bal­suo­ja­me už J. Ole­ko pa­siū­ly­mą, ku­rį ką tik ap­ta­rė­me.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 55, prieš – 41, su­si­lai­kė 17. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas, ku­ris vie­no­das su J. Ole­ko pa­siū­ly­mu ir dėl ku­rio mes čia gal­būt tru­pu­tį su­ne­ri­mo­me. G. Skais­tė ir J. Ole­kas. G. Skais­tę pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ši­tas pa­siū­ly­mas yra ne iden­tiš­kas tam, kuris prieš tai bu­vo, jis tie­siog eli­mi­nuo­ja nau­ja­da­rą, ku­ris bu­vo įves­tas ši­tuo įsta­ty­mu.

PIRMININKĖ. Su ki­tu bū­si­mu J. Ole­ko pa­siū­ly­mu.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no pa­siū­ly­mas – ap­skri­tai iš­brau­kia­mas nau­ja­da­ras „par­la­men­ti­nė par­ti­ja“ ir pa­lie­ka­ma taip, kaip bu­vo anks­čiau, kad bū­tų fi­nan­suo­ja­mos po­li­ti­nės par­ti­jos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė pa­siū­ly­mui, ma­no, kad rei­kia api­brėž­ti par­la­men­ti­nę par­ti­ją, o Sei­mo na­rė siū­lo grįž­ti prie šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­čio re­gu­lia­vi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą kal­ba J. Ole­kas, už G. Skais­tės pa­siū­ly­mą.

J. OLEKAS (LSDPF). Taip, ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau pa­lai­ky­ti ko­le­gės nuo­mo­nę. Jei­gu per­skai­to­me, kas yra pa­ra­šy­ta: par­la­men­ti­nė par­ti­ja – ta, ku­ri tu­ri sa­vo na­rių su­da­ry­tą frak­ci­ją. Tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja nė­ra su­da­ry­ta vien iš par­ti­jos na­rių, kaip ir kai ku­rios ki­tos. Mes ne­kal­ba­me apie ko­ky­bi­nį skai­čių tų na­rių, kiek jų tu­ri bū­ti, kiek tu­ri bū­ti par­ti­jos na­rių, kiek ne par­ti­jos na­rių. Kaip pa­va­din­ti? Aš dar kar­tą siū­lau N. Pu­tei­kiui Miš­rią gru­pę va­din­ti kiek­vie­nai par­ti­jai sa­vo var­du. Su­dė­ki­te tri­jų par­ti­jų pa­va­di­ni­mus ir miš­rių na­rių at­sto­va­vi­mą ir vi­sas tris par­ti­jas gau­si­te.

Ar mes apie tai kal­ba­me da­bar pri­si­tai­ky­da­mi prie vie­nos kon­kre­čios frak­ci­jos su­si­da­ry­mo? Man at­ro­do, kad toks po­žiū­ris yra ne­tei­sin­gas, ir mes jau ne kar­tą apie tai šian­dien kal­bė­jo­me, ka­da įsta­ty­mas tai­ko­mas vie­nai gru­pei, ir taip ap­ta­kiai, kad tą net sun­kiai su­vo­kia ir tei­si­nin­kai, ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, ne­pri­tar­da­ma tiems pa­siū­ly­mams. Tai aš kvie­čiu pri­tar­ti ger­bia­mos G. Skais­tės tei­kia­mam siū­ly­mui ir iš­brauk­ti šią nuo­sta­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl G. Skais­tės pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 55, prieš – 51, su­si­lai­kė 11. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mo­jo J. Ole­ko pa­siū­ly­mo ne­svars­to­me, nes jis toks pat, koks ką tik mū­sų ap­tar­tas, ir jam ne­pri­tar­ta taip pat.

2 straips­nis. J. Ole­kas. Pa­keis­ti pro­jek­to 2 straips­nio pa­va­di­ni­mą. Ger­bia­mas Juo­zai, žo­dis jums. 2 straips­nis.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš jau kal­bė­da­mas svars­ty­mo me­tu pri­sta­čiau, kad mes kal­ba­me apie la­bai kon­kre­čią frak­ci­ją, kon­kre­čią par­ti­ją, o įsta­ty­me ra­šo­me la­bai abst­rak­čiai. Ma­no siū­ly­mas yra, kad įra­šy­tu­me tai, kas yra pa­teik­ta, ir pa­ra­šy­tu­me kon­k­re­tų par­ti­jos frak­ci­jos pa­va­di­ni­mą, nes bū­tent tai kon­kre­čiai frak­ci­jai šis įsta­ty­mas ir yra ski­ria­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą no­ri… At­si­pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas J. Ole­kas ne per se­niau­siai sa­kė, kad įsta­ty­mas ne­ga­li bū­ti pri­tai­ky­tas vie­nai gru­pei ir tu­rė­tų nu­sta­ty­ti ben­drą­sias nuo­sta­tas. Į šį įpa­rei­go­ji­mą dė­me­sį at­krei­pė ir eks­per­tai, ku­rių eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą bu­vo už­sa­kiu­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos. Ek­s­per­tų ma­ny­mu, toks tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo siū­ly­mas ga­li­mai ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su kon­sti­tu­ci­niu ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pu. Tuo rem­da­ma­sis ko­mi­te­tas po­no J. Ole­ko pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma no­ri pri­tar­ti J. Ole­ko pa­siū­ly­mui.

J. RAZMA (TS-LKDF). Su­pran­ta­ma, kad at­ro­do ne­įpras­tai toks pa­siū­ly­mas, kaip pa­ra­šė ko­le­ga J. Ole­kas, bet jis bent žmo­nėms, ku­rie ir­gi tur­būt skai­to mū­sų įsta­ty­mus, at­sklei­džia vi­są siū­ly­mo es­mę, kad vi­sas tas siū­ly­mas, ku­ris da­bar mas­kuo­ja­mas ben­dro­mis for­mu­luo­tė­mis, yra skir­tas So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos veik­lai fi­nan­suo­ti. Gal taip ir pa­ra­šy­ki­me. Bū­si­me są­ži­nin­gi prieš sa­ve ir rin­kė­jus.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, rim­tu vei­du dis­ku­tuo­da­mi dėl ga­nė­ti­nai keis­tų pa­siū­ly­mų, bet mū­sų va­lia ir vis­kas ati­tin­ka. (Bal­sai sa­lė­je) Gerb­ti­ni vi­si pa­siū­ly­mai. Vis­kas ge­rai. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 118 Sei­mo na­rių: už – 53, prieš – 49, su­si­lai­kė 16. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. 2 straips­nio 1 da­lį siū­lė­te pa­keis­ti, 21 straips­nio 2 da­lį. Pra­šau, ko­le­ga.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­no pa­siū­ly­mas kaip tik at­lie­pia ko­le­gos N. Pu­tei­kio kal­bą, bet jis vaikš­to, ne­la­bai tur­būt klau­so, kas čia siū­lo­ma, bet gal­būt įti­kins ir ki­tus sa­vo dau­gu­mie­čius, kad ne­bi­jo­tų už tą pa­tai­są bal­suo­ti. Ma­no siū­ly­mas yra toks, kad par­ti­ja, ku­ri yra ga­vu­si bent vie­ną man­da­tą Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ar Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se, gau­tų fi­nan­sa­vi­mą pro­por­cin­gai, kiek yra rin­kė­jų bal­sų. To­kiu bū­du N. Pu­tei­kio mi­nė­tos trys par­ti­jos, ku­rios tu­ri bent po vie­ną at­sto­vą Sei­me, na, gal­būt dar yra par­ti­jų, ku­rios tu­ri nors po vie­ną at­sto­vą sa­vi­val­dy­bė­je, gau­tų tą pro­por­cin­gą fi­nan­sa­vi­mą, ir mes pa­ro­dy­tu­me dė­me­sį ir jaut­ru­mą toms ma­žoms par­ti­joms, ku­rios taip pat gau­tų bent kuk­lius fi­nan­si­nius pa­grin­dus sa­vo veik­lai plė­to­ti. Ma­no siū­ly­mas nie­ko ben­dro ne­tu­ri ir nie­kaip ne­kei­čia tų siū­ly­mų dėl LSDDP fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tų da­ly­kų, jis skir­tas tik ma­žo­sioms par­ti­joms.

PIRMININKĖ. Ačiū. Prieš pa­siū­ly­mą… At­si­pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas įver­ti­no tai, kad ir ini­cia­to­rių pa­teik­ti pa­siū­ly­mai yra pa­kan­ka­mi, kad bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti ma­žas po­li­ti­nes par­ti­jas, ati­tin­ka­mai ne­pa­lai­kė Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mo ir bal­sa­vo prieš.

PIRMININKĖ. Ačiū. Prieš pa­siū­ly­mą kal­ba J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Tai iš es­mės yra per­ėji­mas prie fi­nan­sa­vi­mo pa­gal man­da­tus. Tai yra nu­ma­ty­ta nuo ki­tų Sei­mo rin­ki­mų, nes tai bū­tų es­mi­niai sis­te­mos pa­kei­ti­mai. To­dėl da­bar pri­tar­ti šiam siū­ly­mui ne­įma­no­ma.

PIRMININKĖ. Už no­ri kal­bė­ti ir kal­bės R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ap­skri­tai čia ko­kios nors ar­gu­men­tų kal­bos svars­ty­da­mi šį įsta­ty­mą var­gu ar ra­si­me. Čia yra gry­nai po­li­ti­nių su­si­ta­ri­mų re­a­li­za­vi­mas, jo­kios čia tei­si­nės lo­gi­kos nė­ra. Bet gry­nai iš po­li­ti­nio taš­ko, aš ma­nau, iš tik­rų­jų tas ma­žą­sias par­ti­jas rei­kia pa­rem­ti. Jei­gu jos jau kur nors per­ėjo, kur nors tu­ri sa­vo at­sto­vų… o da­bar mes rem­si­me da­ri­nius, ku­rie iš vi­so nie­ko nie­ka­da ne­da­rė, nie­kur ne­da­ly­va­vo: stai­ga su­si­gal­vo­jo ir pa­si­da­rė ko­kia nors (…) par­ti­ja, tai jau jie tik­rai tu­ri tei­sę tai da­ry­ti, pa­ly­gin­ti su jais, nes jie da­ly­va­vo, jie iš­ko­vo­jo, jie ga­vo. O čia šiaip su­si­gal­vo­jo po­nas J. Ber­na­to­nis ir ta­po. Tai ir vis­kas. Aš tik­rai siū­lau pa­lai­ky­ti tą pa­tai­są, nes ji kur kas tei­sin­ges­nė, ne­gu kur prieš tai nu­bal­sa­vo­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me už J. Raz­mos pa­siūly­mą.

Bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 44, su­si­lai­kė 22. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, kad kai ji skel­bia ko­mi­te­to ver­dik­tą, pa­sa­ky­tų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, ge­rai? Ačiū.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė tai pa­da­rys. Sei­mo na­rio J. Ole­ko pa­siū­ly­mas pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 2 straips­nio 4 da­lį. Ger­bia­mas Juo­zai, gal jūs at­si­i­ma­te?

J. OLEKAS (LSDPF). Ne, ne, ko­dėl aš tu­rė­čiau at­si­im­ti?!

PIRMININKĖ. Pra­šom skelb­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. OLEKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ma­no siū­ly­mas ir­gi yra kon­kre­tus. Mes tu­ri­me įsta­ty­mą apie par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą fak­tiš­kai iš dvie­jų da­lių. Vie­na da­lis yra ta, kur kal­ba­me apie par­ti­jų iš­ko­vo­tus man­da­tus. Kaip tik ką pa­ro­dė bal­sa­vi­mas, kad tai nė­ra val­dan­čių­jų dė­me­sys ma­žoms par­ti­joms ar­ba par­ti­joms, ku­rios gau­na man­da­tus, nes no­ri­ma per­ei­ti prie fi­nan­sa­vi­mo ne pa­gal gau­tą bal­sų skai­čių, bet pa­gal gau­tą man­da­tų skai­čių. Tai­gi vi­sos par­ti­jos, ku­rios yra lai­mė­ju­sios man­da­tus ar sa­vi­val­do­je, ar Sei­me, ar Eu­ro­pos Par­la­men­te, da­bar la­bai aiš­kiai iš­gir­do val­dan­čių­jų at­sa­ky­mą, kad ne apie tai šis įsta­ty­mas. To­dėl aš no­riu iš­skir­ti, kad taip, kaip ir… fak­tiš­kai yra, kad ki­ta da­lis įsta­ty­mo kal­ba apie vie­nos, LSDD, par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mą. To­dėl ma­nau, kad ir pa­va­di­ni­me tai tu­rė­tų bū­ti pa­mi­nė­ta, ir tu­rė­tų bū­ti pa­mi­nė­ta, kas to­kį spren­di­mą pri­ima. Tai bū­tų są­ži­nin­ga prieš Lie­tu­vos žmo­nes, rin­kė­jus, kad ne­rei­kė­tų po žo­džio „ek­vi­lib­ris­ti­ka“ ieš­ko­ti, ko­kia čia yra es­mė. Šis pa­va­di­ni­mas at­sklei­džia la­bai aiš­kią es­mę. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti ma­no pa­teik­tam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas vėl­gi ga­li tik pri­min­ti eks­per­tų iš­va­dą, ku­rios pra­šė opo­zi­ci­jos at­sto­vai, kad eks­per­tų nuo­mo­ne, toks siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas ga­li­mai ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su Kon­sti­tu­ci­jos ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pu. Tuo rem­da­ma­sis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma. Nuo­mo­nė už pa­siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Su­pran­ta­ma, kad to­kie siū­ly­mai yra gal­būt iš par­la­men­ti­nio chu­li­ga­niz­mo sri­ties, bet šiuo at­ve­ju, kai val­dan­tie­ji taip po­li­tiš­kai įžū­liai el­gia­si ir at­vi­rai de­monst­ruo­ja po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, tai su­pran­ta­mi ir ki­tos pu­sės to­kie emo­cin­gi pa­siū­ly­mai, ku­riais sten­gia­ma­si pa­ro­dy­ti vi­so rei­ka­lo es­mę. Šiuo at­ve­ju ga­li­ma taip šar­žuo­jant pa­sa­ky­ti, kad dar tei­sin­giau So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jai bū­tų at­si­ly­gin­ta už tą ko­a­li­ci­jos pa­lai­ky­mą, jei­gu vals­tie­čių ir ža­lių­jų pir­mi­nin­kas tu­rė­tų tei­sę tas vi­sas pro­por­ci­jas nu­sta­ty­ti ir tuos pi­ni­gus pa­skirs­ty­ti. J. Ole­kas tai ir ban­do pa­siū­ly­ti, kad vis­kas dar tei­sin­giau ten bū­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū. J. Ber­na­to­nis – prieš.

J. BERNATONIS (LSDDF). Aš ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti. Net ir va­do­vau­jan­tis šios pa­tai­sos ini­cia­to­riaus lo­gi­ka, vis tiek kal­ba­ma apie dvi par­ti­jas. Aš ma­nau, kad tai yra tam tik­ra tei­si­nė spra­ga ir iš tie­sų rei­kia iš­spręs­ti, kaip mū­sų par­ti­jos tu­ri pa­si­da­lin­ti ben­drai už­dirb­tas biu­dže­to do­ta­ci­jas.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo ir ta­da kal­bės R. Kar­baus­kis – re­pli­ka. Bal­suo­ja­me už J. Ole­ko pa­siū­ly­mą, ku­ris bu­vo gra­žiai pa­va­din­tas „iš par­la­men­ti­nio chu­li­ga­niz­mo sri­ties“. (Bal­sai sa­lė­je) Va, kiek įdo­mių pa­ste­bė­ji­mų! Ačiū.

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš – 51, su­si­lai­kė 14. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Re­pli­ka. R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai siū­lau vi­siems per­trau­kos me­tu pa­skai­ty­ti Pre­zi­den­tės nuo­mo­nę dėl par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo. Šian­dien yra straips­nis. Pra­šau pa­skai­ty­ti ir su­pra­si­te, Pre­zi­den­tė sa­ko, kad iš tik­rų­jų tas klau­si­mas tu­ri bū­ti spren­džia­mas ir So­cialde­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja tu­ri gau­ti do­ta­ci­ją. Čia yra Pre­zi­den­tės žo­džiai. (Bal­sai sa­lė­je) O klau­si­mas, kaip mes da­bar spren­džia­me pri­imi­nė­da­mi įsta­ty­mą…

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­gos, dir­ba­me to­liau.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio R. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. R. Sin­ke­vi­čiau, ar su­tin­ka­te?

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Taip, aš su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio taip pat yra gau­tas Sei­mo na­rės A. Mal­dei­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs siū­lė­te iš­brauk­ti…

A. MALDEIKIENĖ (MSNG). Aš at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Mal­dei­kie­nė at­si­i­ma sa­vo pa­siū­ly­mą. Dėl 2 straips­nio yra gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti 2 straips­niu kei­čia­mo straips­nio 6 da­lį.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ma­nau, šis ma­no pa­siū­ly­mas yra es­mi­nis. Aš siū­lau vis dėl­to iš­brauk­ti tą nuo­sta­tą, kad jei­gu par­la­men­ti­nė par­ti­ja ar frak­ci­ja su­sky­la ir re­gist­ruo­ja­ma nau­ja par­ti­ja, kad ji, ta nau­jo­ji par­ti­ja, gau­tų fi­nan­sa­vi­mą. Vis dėl­to rin­kė­jai bal­sa­vo už tą vie­nin­gą par­ti­ją ir ta par­ti­ja, ku­ri vis dėl­to iš­lai­ko tą tęs­ti­nu­mą par­ti­jos, ku­ri bu­vo rin­kė­jų pa­rem­ta rin­ki­muo­se, ta par­ti­ja ir to­liau tu­ri iš­lai­ky­ti ir tą rin­kė­jų fi­nan­si­nį do­ta­vi­mo sky­ri­mą. Nau­ja par­ti­ja at­si­ra­do, nie­kas ne­ga­li už­draus­ti, bet kai at­si­ra­do, nie­kas jo­kių fi­nan­si­nių pa­ža­dų jai ne­ža­dė­jo tuo me­tu ir da­bar čia ne­rei­kė­tų rei­ka­lau­ti, įro­di­nė­ti, kad tas ski­li­mas ga­li lem­ti ir ko­kias nors fi­nan­si­nes pri­vi­le­gi­jas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui ir ati­tin­ka­mai ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, vėl­gi rem­da­ma­sis ta nuo­sta­ta, kad at­si­ra­du­sios par­la­men­ti­nės par­ti­jos tu­ri tei­sę į tei­sė­tą fi­nan­sa­vi­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Už J. Raz­mos pa­siū­ly­mą – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). La­bai ačiū. Aš tik­rai la­bai no­riu pa­rem­ti ger­bia­mo­jo J. Raz­mos siū­ly­mą, nes, ger­bia­mi ko­le­gos, vėl mes ma­to­me tam tik­rą se­lek­ty­vu­mą ir pri­tai­ky­mą vie­nai frak­ci­jai. Va­do­vau­jan­tis au­to­rių tei­kė­jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja jau su­ski­lo bent ke­tu­ris kar­tus. Ka­dan­gi tie skai­čiai ne­sie­kia to­kio, ko­kį no­ri­ma LSDD par­ti­jai pa­skir­ti, tai ši­tie sky­ri­mai yra ne­įtrau­kia­mi į įsta­ty­mą. Ir vėl mes ma­to­me įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, nors jūs ne­pri­ėmė­te ma­no straips­nio pa­va­di­ni­mo, bet fak­tiš­kai da­ro­te bū­tent tą. La­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta – ar jos frak­ci­ja Sei­me su­ski­lo. Taip, su­ski­lo. Vie­ną kar­tą su­ski­lo, iš­ėjo vie­ni na­riai, ki­tą kar­tą, tre­čią kar­tą. Mes kiek­vie­ną kar­tą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai sa­ky­si­me, kad jūs per­skai­čiuo­ki­te fi­nan­sa­vi­mo rei­ka­lus. Pa­si­ro­do, ne, rei­kia per­skai­čiuo­ti tik vie­nai frak­ci­jai ir ta nau­jo­ji frak­ci­ja taip pat su­da­ry­ta ne vien iš par­ti­jos na­rių, o fi­nan­sa­vi­mą gaus pa­gal frak­ci­jos na­rių skai­čių par­ti­ja? Mie­li, man at­ro­do, kad mes tik­rai tu­ri­me at­si­kvo­šė­ti, aš siū­lau pri­tar­ti po­no J. Raz­mos tei­kia­mam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Prieš – J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vėl­gi ne­tiks­liai kal­ba­ma – nau­jo­ji frak­ci­ja yra LSDP frak­ci­ja, mū­sų yra se­no­ji frak­ci­ja, ir mes ti­kė­jo­mės dirb­ti kar­tu, bet jūs iš­ėjo­te. Mes ti­ki­mės, kad ka­da nors su­grį­ši­te.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mo, įver­tin­ki­me bal­suo­da­mi.

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: už – 53, prieš – 48, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Dėl ve­di­mo tvar­kos – S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Aš ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei vėl no­riu tą pa­čią pa­sta­bė­lę – ko­dėl jūs ne­pa­sa­ko­te bal­sa­vi­mų, ku­rie vy­ko ko­mi­te­te, prieš pa­tai­sas re­zul­ta­tų? Da­bar prieš J. Ra­z­mos pa­sa­ky­ki­te, kaip kas bal­sa­vo. Ar sun­ku tą pa­da­ry­ti? Ži­no­si­me ben­drą vaiz­dą, kas už ką.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, jūs tu­ri­te elek­tro­ni­nę sis­te­mą ir ja nau­do­ja­tės, tai vis­ką jūs ma­to­te. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai, at­kreip­si­me dė­me­sį į tai. Dir­ba­me to­liau. Sei­mo na­rys J. Ole­kas. Pa­siū­ly­mas toks pat kaip ir J. Raz­mos, dėl to jau ap­si­spren­dė­me, to­dėl ne­tei­kia­me ir ne­be­bal­suo­ja­me.

Sei­mo na­rys R. Sin­ke­vi­čius. Ger­bia­mas ko­le­ga, pri­tar­ta iš da­lies.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė J. Raz­mos nuo­mo­nei, at­si­žvelg­da­mas į eks­per­tų pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. G. Skais­tė – pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 2 straips­nį. Gin­ta­re.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no siū­ly­mas, kad vis dėl­to bū­tų nu­sta­to­ma ne pa­gal man­da­tų skai­čių, o pa­gal pa­teik­tų rin­kė­jų bal­sų skai­čių už par­ti­ją, ir kad tos par­ti­jos, ku­rios per­žen­gia 3 %, t. y. tu­ri bent to­kį pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vo­je, gau­tų fi­nan­sa­vi­mą, kad ne­bū­tų skir­tu­mo tarp Rie­ta­vo ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų ir iš tik­rų­jų vi­sų rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mas bū­tų vie­no­dai ver­ti­na­mas. Siū­ly­čiau pri­tar­ti, kad bū­tų nu­sta­to­ma to­kia tvar­ka, ku­ri ga­lio­jo iki šiol.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Jūs rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja, pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas re­gist­ra­vo pa­to­bu­lin­tą va­rian­tą, nu­ma­ty­da­mas tvar­ką to­je re­dak­ci­jo­je, ku­ri ga­lio­tų iki ki­tos ka­den­ci­jos pra­džios. At­krei­piu dė­me­sį, kad yra dvi įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, dėl ku­rių vė­liau ap­si­sprę­si­me. Mes pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Pa­gar­sin­ki­te ko­mi­te­to, kaip bal­sa­vo (gal tu­ri­te), re­zul­ta­tus.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Šiuo at­ve­ju aš iš­va­dos ne­tu­riu, to­dėl gal­būt ga­lė­tu­mė­te, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, tai pa­da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me. G. Skais­tės pa­siū­ly­mas. Jūs bud­rūs, va­di­na­si, ne­pra­rado­te ak­ty­vu­mo ir ati­du­mo. Bal­suo­ja­me už G. Skais­tės pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 55, prieš – 41, su­si­lai­kė 23. G. Skais­tės pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, lie­ka ko­mi­te­to pa­teik­ta for­mu­luo­tė.

Sei­mo na­rys J. Ole­kas. La­bai pa­na­šus pa­siū­ly­mas, tik 4 da­ly­je jūs siū­lė­te įra­šy­ti žo­džius „LSDD“.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Pa­na­šus, bet ki­tas, to­dėl leis­ki­te pa­saky­ti…

PIRMININKĖ. Taip, ski­ria­si ke­tu­rio­mis rai­dė­mis.

J. OLEKAS (LSDPF). …kad bū­tų ir Sei­mo na­riams, ir Pre­zi­den­tei, ku­ri čia bu­vo ci­tuo­ja­ma, bet, at­ro­do, prie­šin­gai, ne­gu ji yra pa­si­sa­kiu­si ir pa­ra­šiu­si straips­nį, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas at­ro­do an­ti­kons­ti­tu­ci­nis, kad bū­tų vi­siems dar aiš­kiau. Aš taip pat siū­lau šia­me straips­ny­je įra­šy­ti rai­des LSDD, kad bū­tų aiš­ku, ku­riai frak­ci­jai yra skir­tas įsta­ty­mas, kad bū­tų aiš­kiau, kai mes kreip­si­mės dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ve­ta­vi­mo ar jo ne­su­ti­ki­mo su Kon­sti­tu­ci­ja, ir Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, ir Pre­zi­den­tei, ir Lie­tu­vos žmo­nėms, ku­rie gal­būt skai­tys, var­tys šį įsta­ty­mą ar da­bar gir­di mus dis­ku­tuo­jant ir gaiš­tant lai­ką.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Vėl­gi ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad toks kon­kre­taus sub­jek­to įra­šy­mas pa­žeis­tų Kon­sti­tu­ci­ją, ir vėl­gi ati­tin­ka­mai ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio J. Ole­ko ini­cia­ty­vai.

PIRMININKĖ. No­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl J. Ole­ko pa­siū­ly­mo. Siū­ly­mas nu­ro­dy­ti kon­kre­čią par­ti­ją.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 49, prieš – 47, su­si­lai­kė 21. J. Ole­ko pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Kei­čia­ma­sis 21 straips­nis. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai ir pa­to­bu­lin­tas straips­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas, įver­ti­nęs eks­per­tų nuo­mo­nę, kad toks re­gu­lia­vi­mas, kaip yra nu­ro­dy­ta straips­ny­je, ga­li­mai ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su kon­sti­tu­ci­niu ly­gia­tei­siš­kumo prin­ci­pu, siū­lė pro­jek­to 2 straips­nio 1 da­li­mi kei­čia­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 7 da­lies ir 2 straips­nio 2 da­li­mi kei­čia­mo įsta­ty­mo 21 straips­nio 5 da­lies at­si­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Taip, čia kur pri­ta­rė­me J. Raz­mos pa­siū­ly­mui prieš tai.

J. Raz­ma siū­lė iš­brauk­ti 2 straips­nio 2 da­lį. Ger­bia­mas Jur­gi, žo­dis jums.

J. RAZMA (TS-LKDF). Iš tie­sų siū­lau iš­brauk­ti tą pa­grin­di­nę da­lį, ku­rio­je spren­džia­mi nau­ji biu­dže­ti­nių lė­šų sky­ri­mo par­ti­joms prin­ci­pai, nes čia esa­ma daug ab­sur­do ir ne­tei­sin­gu­mo. Ką reiš­kia, jei­gu net jau bū­tų su­tar­ta, kad ga­li gau­ti pi­ni­gų ta nau­jo­ji par­ti­ja? Pi­ni­gai skirs­to­mi pro­por­cin­gai tų su­ski­lu­sios par­ti­jos frak­ci­jų na­rių skai­čiui. Bet jei­gu dar ku­ri nors iš tų frak­ci­jų pri­si­vi­lios į sa­vo frak­ci­jas na­rių, ku­rie ap­skri­tai per­ėjo pa­gal ki­tų par­ti­jų są­ra­šus, tai ji gaus dau­giau. O ką čia ben­dro tu­ri su rin­ki­mais? Sa­ky­ki­me, į J. Ole­ko frak­ci­ją at­ei­tų ke­le­tas vals­tie­čių, tai jie gau­tų pro­por­cin­gai dau­giau pa­gal siū­lo­mas for­mu­luo­tes, nes vis­kas da­li­na­ma pro­por­cin­gai pa­gal frak­ci­jos na­rių skai­čių, ne pa­gal rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

To­liau. Du treč­da­liai asig­na­vi­mų pa­gal Sei­mo rin­ki­mus, vie­nas treč­da­lis – pa­gal sa­vi­val­dą ir nu­lis – pa­gal Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Čia vi­siš­kas ab­sur­das. Tai ką, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai jums nu­li­nės ver­tės, nie­ko ne­le­mia ir nie­ko par­ti­joms už tai ne­ski­ria­ma? Gal jų ne­rei­kia fi­nan­suo­ti? Juk ly­giai taip pat tie rin­ki­mai rei­ka­lau­ja iš­lai­dų, na­tū­ra­lu, kad už tai pas­kui par­ti­jos, sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sios, gau­na tam tik­ras biu­dže­ti­nes do­ta­ci­jas. Čia yra vi­siš­kas ab­sur­dų rin­ki­nys, tai siū­lau tie­siog iš­brauk­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mams, ne­pri­ta­rė rem­da­ma­sis ga­lu­ti­ne eks­per­tų iš­va­da, ku­rios iš­trau­kas pa­ci­tuo­siu. Ga­lu­ti­nė iš­va­da bu­vo to­kia pa­čio­je eks­per­ti­zės pa­bai­go­je, kad, „at­si­žvel­giant į anks­čiau iš­va­do­je nu­ro­dy­tas pa­sta­bas, įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės ne­pri­eš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įtvir­tin­tam po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­liui bei eg­zis­tuo­jan­čiai už­sie­nio ša­lių skir­tin­gai prak­ti­kai“. Eks­per­tai ir sa­vo teks­te tą skir­tin­gą prak­ti­ką pa­rė­mė. Eks­per­tai vėl­gi at­krei­pė dė­me­sį, dar kar­tą pa­brėž­ti­na, kad tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ypač svar­bus par­ti­jų, vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės rai­dai, nes, be ki­ta ko, jis ku­ria prie­lai­das de­mo­kra­tijos plėt­rai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Jo­vai­ša vėl pra­šo bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų ko­mi­te­te. Jūs gal tu­ri­te ir at­ski­rai jam pa­teik­si­te. Ge­rai, ko­le­gos, jei­gu jų nė­ra, tai, ma­tyt, jie iš­li­kę ko­mi­te­to…

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tik­rai yra iš­va­do­je, Sei­mo na­riai ga­li at­si­vers­ti. Tie­siog aš su­ves­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je ne­tu­riu šiuo at­ve­ju.

PIRMININKĖ. …iš­va­do­je. Dė­ko­ja­me. Už pa­siū­ly­mą kal­ba P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Man at­ro­do, kad čia kon­ser­va­to­riai tik­rai tu­rė­tų pa­lai­ky­ti šią nuo­sta­tą. Tai­gi jūs par­ti­jų skal­dy­to­jai pro­fe­sio­na­lai. Tai­gi kiek at­skel­si­te, tiek jūs dau­giau tu­rė­si­te pi­ni­gė­lių. Su­skal­dė­te Dar­bo par­ti­ją, pri­si­min­ki­te. Su­skal­dė­te, V. Mun­tia­ną pa­da­rė­te Sei­mo Pir­mi­nin­ku lai­ki­nai. Po to su­skal­dė­te A. Va­lins­ko par­ti­ją. Jūs gi vis­ką pri­si­min­ki­te. Tik va­kar J. Džiu­ge­lis iš­ėjo jū­sų pa­drą­sin­tas iš Vals­tie­čių frak­ci­jos, iš­ėjo B. Ma­te­lis, bet kaž­ko­dėl iki jū­sų ne­nu­ė­jo. Bet, man at­ro­do, čia jū­sų ran­ka pri­dė­ta vi­sur. Skal­dy­mai Lie­tu­vo­je nie­kur ne­vyks­ta be jū­sų. Man at­ro­do, kad čia jau tik­rai jūs tu­rė­tu­mė­te pri­tar­ti to­kiems spren­di­mams. Tai­gi, vie­nu žo­džiu, aš ne­su­pran­tu, ko­dėl kon­ser­va­to­riai pa­si­sa­ko prieš. Ar dėl to, kad tie su­skal­dy­ti as­me­nys, ar­ba at­ski­lę nuo ki­tų par­ti­jų, ne­nu­ei­na iki kon­ser­va­to­rių? Kas čia yra? Man at­ro­do, jūs tu­ri­te pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas… čia jūs tru­pu­tį gal su­kly­do­te. Čia J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je) J. Ber­na­to­nis kal­ba prieš. (Triukš­mas sa­lė­je)

J. BERNATONIS (LSDDF). Po to­kio links­mo pa­si­sa­ky­mo, aiš­ku, sun­ku su­lauk­ti dė­me­sio. Aš tie­siog no­rė­jau ak­cen­tuo­ti tai, kad kaip ar­gu­men­tus opo­zi­ci­ja daž­nai nau­do­ja fak­tą, kad ini­cia­to­riai ne­pa­siū­lė įver­tin­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų. Ini­cia­to­rių nuo­mo­ne, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai gau­na kur kas di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą iš Eu­ro­pos Par­la­men­to, ne­gu mū­sų par­ti­jos gau­na iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai pa­nau­do­ja­ma par­ti­jų veik­lai, par­ti­jų re­kla­mai. Bet jei­gu bus to­kia va­lia Sei­mo, mes ne­sa­me prieš, kad bū­tų įver­tin­ti ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai. Bet tik pri­me­nu apie tai, koks fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riams iš Eu­ro­pos Par­la­men­to. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 53, prieš – 43, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mū­sų ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo lai­kas bai­gė­si. No­rė­čiau jū­sų pra­šy­ti ir pa­siū­ly­ti. Ne­daug jau li­ko, ap­tar­ki­me 3 straips­nį. Yra gau­ta pa­siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­si­me, ma­nau, su­tar­da­mi, ar ap­tar­ti. 3 straips­nis. Li­ko trys pa­siū­ly­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, vis­kas jū­sų va­lio­je. Kuo dau­giau kal­bė­si­me, kal­bė­si­me dėl vi­so­kių juo­kin­gų ar keis­tų da­ly­kų ir tę­sime po­sė­dį.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. J. Ole­kas. Pra­šom pa­siū­ly­ti.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, aš la­bai no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, kad mes tvar­kin­gai dirb­tu­me. Čia tur­būt uni­ka­lus kar­tas, ka­i pir­mi­nin­kė, pa­teik­da­ma įsta­ty­mo pro­jek­tą, ne­ga­li pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. Aš pra­šy­čiau, kad pir­mi­nin­kė nu­ei­tų, pa­si­ruoš­tų, pa­si­im­tų tuos do­ku­men­tus ir po per­trau­kos mes ra­miai pra­tę­si­me. Bū­si­me fi­zio­lo­giš­kai la­biau pa­si­ruo­šę ir tu­rė­si­me… Da­bar ma­to­me, kad bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tas yra la­bai ar­ti­mas, ir bū­tų ge­rai ži­no­ti ko­mi­te­to na­rių bal­sa­vi­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, jū­sų va­lia ap­si­spręs­ti, ar da­ro­me per­trau­ką. (Bal­sai sa­lė­je) Ki­taip sa­kant, bai­gė­si lai­kas. Ar pra­tę­sia­me šio įsta­ty­mo svars­ty­mą va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je? Na, nu­ma­ty­si­me lai­ką ta­da. Bal­suo­ja­me.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKĖ. Bai­gė­si lai­kas. Tam, kad pra­tęs­tu­me ry­ti­nio po­sė­džio lai­ką, mes tu­ri­me balsuo­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKĖ. Mes bal­suo­ja­me da­bar, kad pra­tęs­tu­me po­sė­džio lai­ką.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Pir­mi­nin­ke…

PIRMININKĖ. Pa­lau­ki­te, ger­bia­ma­sis, da­bar kal­bu aš. Pa­tei­kiau siū­ly­mą pra­tęs­ti po­sė­džio lai­ką, kol pa­baig­si­me svars­ty­ti mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 55, prieš – 47, su­si­lai­kė 17. Ko­le­gos, dir­ba­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

Jūs esa­te bud­rūs, ne­pa­vy­ko. Ta­da pas­ku­ti­nė ma­no pa­sta­ba. Šio klau­si­mo svars­ty­mo tę­si­nys yra siū­lo­mas po re­fe­ren­du­mo ap­ta­ri­mo, po ve­to, tai bū­tų 2.3.

Taip pat ne­spė­jo­me ap­svars­ty­ti ir bai­gė­si nu­ma­ty­tas per­trau­kos lai­kas, Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos“ taip pat bus svars­to­mas po Pre­zi­den­tės ve­to ap­ta­ri­mo. Su­ta­rė­me? Su­ta­rė­me.

At­si­pra­šau, kad re­pli­kuoti žo­džio ne­be­su­tei­kiau, bet jei­gu da­bar jūs dar la­bai pa­gei­dau­ja­te, pir­ma J. Džiu­ge­lis. Jus­tas pir­ma­sis lau­kia re­pli­kos.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau kreip­tis į ne­se­niai jau­nu tė­ve­liu ta­pu­sį ko­le­gą. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų gal­būt jūs bai­ki­te tuos gan­dus skal­dy­ti, nes ne tik Sei­me, bet Lie­tu­vo­je daug gan­dų sklan­do apie A. Ši­rins­kie­nę, kad ji­nai ry­tais ne­kal­tų ber­niu­kų krau­ją ge­ria, bet aš tai ne­si­ve­liu į to­kius ko­men­ta­rus. Iš­lai­ky­ki­me ly­gį!

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. No­rė­jau re­a­guo­ti da­bar, nes po pie­tų jau bus pa­mir­šę ko­le­gos.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, mi­nė­da­ma ar­gu­men­tus, ko­dėl ne­pri­tar­ta dėl tų pro­por­ci­jų, skai­tė ben­drą iš­va­dą. Kon­kre­čiai dėl sa­vi­val­dos ir Sei­mo rin­ki­mų pro­por­ci­jų eks­per­tai pa­sa­kė taip (ci­tuo­ju): „Be to, abe­jo­nių ke­lia ir nu­ma­to­mos skir­tin­gos vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lai fi­nan­suo­ti pro­por­ci­jos, tarp Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų gau­tų man­da­tų ati­tin­ka­mai 2/3 ir 1/3. Per­ša­si min­tis, kad, sie­kiant stip­rin­ti de­mo­kra­tiją, nuo sa­vi­val­dos lyg­mens pro­por­ci­jų pa­skirs­ty­mas ga­lė­tų bū­ti net­gi at­virkš­čiai. Ne­plė­to­jant dis­ku­si­jų, ko­rek­tiš­kiau bū­tų nu­sta­ty­ti vie­no­das do­ta­ci­jas.“

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). O dėl bal­sa­vi­mo dėl per­trau­kos, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, su vi­sa pa­gar­ba jums – mes, tvir­tin­da­mi dar­bo­tvarkę, pa­tvir­ti­no­me ir per­trau­kos lai­ką.

PIRMININKĖ. Taip, aš bū­tent taip ir el­giau­si.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ne­rei­kė­tų ma­ni­pu­liuo­ti, tęs­ti ar ne­tęs­ti. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už pa­mo­ky­mus. Mes ne kar­tą esa­me pra­tę­sę ry­ti­nį po­sė­dį ir da­rę taip, kad pa­baig­tu­me įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti.

O dėl to, ką pa­sa­kė ger­bia­mas J. Sa­ba­taus­kas, no­riu sa­ky­ti – ga­lu­ti­nė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės iš­va­da yra pa­grin­di­nė iš­va­da, o ne tar­pi­niai jū­sų iš­sa­ky­ti ar­gu­men­tai. (Bal­sas sa­lė­je)

Bai­gė­me, ger­bia­mi ko­le­gos, ry­ti­nį po­sė­dį. Dė­ko­ju vi­siems už ak­ty­vų dar­bą.

Na, da­bar ne­be­si­re­gist­ruo­ki­me, nes dau­gu­ma jau iš­bė­go. Bu­vo prieš tai bal­sa­vi­mai ir juos į­skai­to­me kaip re­gist­ra­ci­ją. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.