LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 29, 515, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-09 Nr. XIVP-2495

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Pagal teikiamo projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 1 dalį, už joje nurodytą nusižengimą asmenims bei juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gali būti skiriama maksimali – šešių tūkstančių eurų bauda, padarius pakartotinį nusižengimą (ANK 515 straipsnio 2 dalis) maksimalios nuobaudos dydis išlieka nepakitęs. Svarstytina, ar sistemos prasme maksimalios sankcijos, numatytos tiek už pirmą kartą padarytą, tiek ir už pakartotinį nusižengimą, yra pagrįstos. Nusižengimo pakartotinumas rodo, kad asmuo yra labiau linkęs nepaisyti teisės reikalavimų. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio 10 d. nutarime yra pažymėjęs, kad asmeniui už pakartotinį pažeidimą gali būti taikoma kitokia, griežtesnė sankcija – skiriama kitokia, griežtesnė bausmė arba nuobauda nei asmeniui, padariusiam tokią pat veiką pirmąkart. ANK maksimalios sankcijos, numatytoms asmenims, pirmą kartą padariusiems nusižengimą ir asmenims, baudžiamiems pakartotinai, paprastai savo dydžiu skiriasi, todėl šiuo atveju neatribojant maksimalių nuobaudų dydžių, būtų išbalansuota kodekso sankcijų sistema.

2.    Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 3 dalyje yra numatoma, kad už minėto straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas turto konfiskavimas. Pastebėtina, kad teikiamo projekto nuostatose nėra išskiriamas koks konkrečiai turtas turimas omenyje, todėl teikiamas reglamentavimas gali suponuoti atvejus, kuomet už minimus padarytus nusižengimus galės būti konfiskuojamas bet kuris asmeniui priklausantis turtas (nekilnojamasis turtas, piniginės lėšos ir t.t.). Atkreiptinas dėmesys, kad Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 29 straipsnio 2 dalyje yra numatoma, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas. Atsižvelgiant į tai ir siekiant teisinio aiškumo, siūlytina projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio 3 dalį patikslinti, numatant koks turtas gali būti konfiskuojamas už administracinius nusižengimus numatytus projekto 515 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

3.    Atkreipiame dėmesį į tai, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 37.3. punktu, projekto 2 straipsniu keičiamo kodekso 515 straipsnio pavadinimas rašytinas paryškintomis raidėmis.

 

 

Departamento direktorius                                                                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (85) 239 6891, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. [email protected]