LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

aplinkos apsaugos komitetas

 

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO

NR.  X-764 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMo projekto Nr. XIVp-3073

 

2023-11-13  Nr. 107-P-40

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, komiteto nariai: Kasparas Adomaitis, Linas Jonauskas, Tomas Tomilinas, Justinas Urbanavičius, Romualdas Vaitkus;

komiteto biuro darbuotojai: vedėja Birutė Pūtienė, patarėjai: Rasa Liucija Matusevičiūtė, Jolita Jakučionytė, Aistrida Latvėnė, Audrius Želvys, padėjėja Vida Katinaitė;

           kviestieji asmenys: AM viceministrė Raminta Radavičienė, Taršos prevencijos politikos grupės patarėja Judita Vaišnorienė, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas Egidijus Anulis, advokatė Beata Vilienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-18

 

 

 

             Projekto 1 straipsniu keičiamo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 3 straipsnio 19 dalyje siūloma nustatyti, kad „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba - geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandens šulinys, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadinis apskaitos prietaisais <...>) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui <...> nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas <...> perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ir (arba) vartotojui“ (pabraukta mūsų). Šios projekto nuostatos diskutuotinos keliais aspektais.

           Pirma, atkreiptinas dėmesys, kad pagal galiojančio keičiamo įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba yra siejama su geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (ar) naudojamo turto ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra. Teikiamu įstatymo projektu galiojančio keičiamo įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje pateiktame sąvokos „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba” apibrėžime siūloma sąvoką „įvadas“ pakeisti sąvoka „įvadinis apskaitos prietaisas“. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad „šiuo metu įstatymu nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, žemės sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas). Tačiau įvado sąvoka traktuojama skirtingai, nes nėra apibrėžta įstatymu”. Projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad dėl atsakomybės ribų vandens tiekimo tinkle nustatymo dažnai kyla ginčai tarp gyventojus atstovaujančių bendrojo naudojimo objektų administratorių ir geriamojo vandens tiekėjų. Siekiant to išvengti, siūloma patikslinti sąvokos „geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba“ apibrėžimą. Pažymėtina, kad pagal projekto nuostatas įvadinis apskaitos prietaisas vis tiek turėtų būti geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vietoje, kurioje ribojasi abonentui ir vartotojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (ar) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra. Tačiau kurioje statinio ar daugiabučio namo vietoje yra tokia riba projektu nėra nustatoma. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, svarstytina, ar siekiant projekto aiškinamajame rašte nurodytų tikslų, projekte nereikėtų atsisakyti naujos sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ vartojimo, bet projektu keičiamo įstatymo 3 straipsnį papildyti nauja struktūrine dalimi, kurioje būtų apibrėžtas sąvokos „statinio ar daugiabučio namo įvadas“ turinys. 

         Antra, jeigu nebūtų pritarta aukščiau išdėstytai pastabai, atkreipiame dėmesį, kad projekto nuostatose nėra aiškus jose vartojamos sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ turinys, nes ši sąvoka keičiamame įstatyme nėra vartojama. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo 3 straipsnio 10 ir 26 dalyse yra apibrėžtos ir vartojamos tokios sąvokos, kaip „geriamojo vandens apskaitos prietaisas“ ir „nuotekų apskaitos prietaisas“. Siekiant aiškumo, projekto nuostatose reikėtų vartoti keičiamame įstatyme apibrėžtą sąvoką arba apibrėžti sąvokos „įvadinis apskaitos prietaisas“ turinį.

Pritarti  

 

2

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-18

 

 

 

Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, manytina, kad dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

Nepritarti

Komitetas derino projektą su LRV institucijomis darbo tvarka.

3

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-09-18

 

 

 

Projekto 2 straipsnio pavadinime brauktini žodžiai „ir įgyvendinimas“.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1

UAB „Vilniaus vandenys“

2023-09-20

 

 

 

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu, kurio Reg. Nr. XIVP-3073, Reg. data 2023-09-13 (toliau – Projektas) ir teikia nuomonę.

Bendrovė nepritaria sąvokos koregavimui ir pažymi, kad įsigaliojus šiam projektui, vandentvarkos įmonės privalės prižiūrėti ir atsakyti už ne joms priklausančius vidaus tinklus savo lėšomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje pateiktas pastato bendrojo naudojimo objektų sąrašas, kuriame pagal 2 punktą priskiriamos ir bendrosios pastato inžinerinės sistemos (pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus)). Taip pat pažymime, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnyje įtvirtinta, kad „Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga“. Tuo tarpu CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta  butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

Atsižvelgiant į aukščiau, Bendrovė siūlo palikti terminą „įvadas“ su patikslinimu, kad tai yra vieta, kurioje vandens tiekimo vamzdis patenka į namą (namo siena).

Pritarti iš dalies

Komitetas pritaria  pasiūlymui ir šia išvada  siūlo Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3073 atmesti, todėl patikslinimui dėl vietos, kurioje vandens tiekimo vamzdis patenka į namą,  nepritariama.

 

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nėra

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas (pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto 150 straipsnį. Jeigu siūlomas sprendimas numatytas Seimo statuto 150 straipsnio 1 dalies 3–6 punktuose, pateikiami šio sprendimo argumentai): Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasiūlymus, atmesti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3073.

7.2. Pasiūlymai: nėra

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Gedvilas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra

 

 

Komiteto pirmininkė                                                               (Parašas)                                                                      Aistė Gedvilienė

 

 

 

 

 

Biuro patarėjas A. Želvys, el. p. [email protected]