LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius,

tel. 8 706 63 335, el. p. [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659948

 

Vilniaus rajono savivaldybei

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui

Vilniaus ir Alytaus apskrityse

 

E. pristatymo informacinė sistema

 

 

 

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO

 

2024 m. sausio    d.  Nr. 4-01-

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1, 4, 5 punktų nuostatomis, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 18 d. raštą Nr. A33(1)-652, į ankstesnėse antikorupcinio vertinimo išvadose[1] teiktas antikorupcinio pobūdžio pastabas, atliko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projekto (Nr. 24-565)[2] (toliau – Reglamento projektas) antikorupcinį vertinimą.

Siekdami mažinti korupcijos rizikos veiksnių atsiradimo tikimybę, taip pat siekdami teisinio reguliavimo išsamumo, nuoseklumo, skaidrumo ir atsparumo korupcijai, teikiame žemiau išdėstytas pastabas ir pasiūlymus.

1. Kritinės antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

1.1. Reglamento projektu siūloma įtvirtinti papildomas išmokas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams, kurių aukštesnis teisinis reguliavimas nenumato  

Reglamento projekto 8 punkte siūloma įtvirtinti, kad kiekvienai savivaldybės tarybos narių sudarytai frakcijai, atsižvelgiant į jos narių skaičių ir frakcijos referentų skaičių, turi būti užtikrintas aprūpinimas atitinkamomis, tik tai frakcijai išskirtinai priskirtomis patalpomis ir techninėmis darbui skirtomis priemonėmis (mobilieji telefonai, kompiuteriai, spausdintuvai ir kt. reikalinga technika).

Papildomai Reglamento projekto 35 punkte siūloma įtvirtinti frakcijos referentų etatų skaičių, priklausomai nuo frakcijos narių skaičiaus, kuris svyruotų nuo 0,5 etato, kai frakciją sudarytų 3 tarybos nariai, iki 5 referentų etatų, kai frakciją sudarytų 30 tarybos narių.

Be to, tame pačiame Reglamento projekto 8 punkte siūloma įtvirtinti, kad frakcijos reprezentacines išlaidas apmoka savivaldybės administracija. Frakcijos ar tarybos narių grupės reprezentacijos veiklos išlaidoms apmokėti metams skiriama ne didesnė kaip 0,5 VMDU dydžio suma ir papildoma suma, atsižvelgiant į frakcijos dydį taip, kad kiekvienam frakcijos nariui tektų po 0,05 VMDU dydžio suma. Jeigu frakcijos dydis keičiasi, jai skiriama papildoma suma tikslinama kiekvieną mėnesį. <...>.

Aukščiau minėtos nuostatos svarstytinos šiais aspektais:

1.1.1. atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nenumato nei frakcijų referentų pareigybių, jiems priskirtinų funkcijų, nei išskirtinai frakcijoms priskirtinų patalpų su techninėmis priemonėmis išlaikymo savivaldybės biudžeto ir mokesčių mokėtojų lėšomis. Vietos savivaldos įstatyme savivaldybėms numatyta tik pareiga suteikti patalpas Lietuvos Respublikos Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą (Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 8 punktas), taip pat neatlygintinai suteikti patalpas išplėstinei seniūnaičių sueigai organizuoti (Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio 4 dalis).

Antikorupciniu požiūriu reikšmingų rizikų dėl siūlomų įtvirtinti nuostatų teisinio pagrįstumo bei skaidrumo kelia ir aplinkybė, kad Reglamento projektas nedetalizuoja, ar minėtomis išskirtinai frakcijoms skirtinomis patalpomis laikytinas, pavyzdžiui, kabinetas (-ai) savivaldybės patalpose su būtiniausia įranga (stacionarus ar mobilusis telefono aparatas, kompiuteris, spausdintuvas, pan.), ar Reglamento projekto nuostatomis siekiama įtvirtinti galimybę savivaldybės lėšomis apmokėti neapibrėžtų patalpų nuomą iš kitų juridinių ar fizinių asmenų bei įrangos įsigijimą ar nuomą – analogiškų siūlomoms išlaidų atlyginimo savivaldybės lėšomis galimybė buvo įtvirtinta iki 2023 m. balandžio 1 d. galiojusios redakcijos Vietos savivaldos įstatyme ir buvo panaikinta viešojoje erdvėje iškilus informacijai apie daugelio savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo vadinamosiomis kanceliarinėmis lėšomis atvejus bei atlikus 2023 m. kovo 29 d. antikorupcinio vertinimo išvadą „Dėl savivaldybių tarybos narių išlaidų kompensavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų“ Nr. 4-01-2538[3].

Analogiška pastaba taikytina ir Reglamento projekto 80 punkto nuostatoms, kuriomis siūloma įtvirtinti, kad kiekvieno komiteto veiklai užtikrinti savivaldybės administracija skiria nuolatines patalpas, užtikrina techninį ir organizacinį aptarnavimą.

1.1.2. Pažymėtina ir tai, kad Vietos savivaldos įstatymas nenumato frakcijos (-jų) ar tarybos narių grupės (-ių) reprezentacinių išlaidų, jų dydžio bei apmokėjimo savivaldybės biudžeto lėšomis. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, tarybos nariams mokamas tik nustatyto dydžio atlyginimas bei apmokamos komandiruočių išlaidos, tarybos nariui atstovaujant savivaldybei už savivaldybės ribų. 

1.1.3. Analogiška pastaba teikiama Reglamento projekto 68.9 papunkčiui, kuriame įtvirtinta, kad komitetų pirmininkams priskirtoms funkcijoms atlikti skiriama mobiliojo ryšio priemonė su mėnesio pokalbių limitu – 20 Eur/mėn. Aukštesnės galios teisinis reguliavimas nenumato jokių kitų išmokų ar kompensacijų tarybos nariams, išskyrus atlyginimą už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis).

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad siekdama Reglamente įtvirtinti Vietos savivaldos įstatyme nenumatytas papildomas išmokas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba projekto aikštinamajame rašte[4] nurodo, kad jam įgyvendinti savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimu, aukščiau minėtomis Reglamento projekto punktų nuostatomis siūlomos su aukštesnės galios teisiniu reguliavimu nederančios ir jam prieštaraujančios teisės normos, keliančios riziką dėl neskaidraus, neefektyvaus, neracionalaus Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. Todėl, siekdami teisinio reguliavimo nuoseklumo bei atsparumo korupcijai, siūlome tikslinti Reglamento projektą jų atsisakant.     

2. Kitos antikorupcinės pastabos ir pasiūlymai:

2.1. Reglamento projekte siūlomas įtvirtinti informacijos apie tarybos narių atlyginimus dažnumas gali neužtikrinti, kad visuomenės informavimas būtų tinkamas, o skelbiama informacija – aktuali ir teisiškai galiojanti

Reglamento projekto 105.10 papunktyje siūloma įtvirtinti, kad informacija apie savivaldybės tarybos narių atlyginimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje kas ketvirtį.

2023 m. gruodžio 5 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje „Dėl savivaldybių tarybos narių veiklos apmokėjimo teisinio reglamentavimo“ Nr. 4-01-10134[5] Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pažymėjusi, kad daugelio analizuotų savivaldybių tarybų patvirtintas teisinis reguliavimas daugeliu atvejų neįpareigoja savivaldybių tinkamai ir pakankama apimtimi viešinti informaciją apie tarybos narių gautą atlyginimą, kartu su jo dydžio pagrįstumą įrodančiais duomenimis (pavyzdžiui, posėdžių lankomumo suvestinėmis), neužtikrina tinkamų sąlygų visuomeninei kontrolei, nepadeda visa apimtimi pasiekti Vietos savivaldos įstatymo tikslų mažinti piktnaudžiavimo, neracionalaus, neefektyvaus ir neskaidraus savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo galimybes. Nors minėto įstatymo 12 straipsnio 3 dalies nuostatos nedetalizuoja, kokiu dažnumu ir kokia apimtimi turėtų būti viešinami duomenys apie savivaldybių tarybos narių gautą atlyginimą, jo mažinimą, pan., tačiau, remiantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261[6] (toliau – Aprašas), 13.5.3 papunkčio nuostatomis, savivaldybės interneto svetainėje turi būti nuolatinė skiltis apie darbo užmokestį. Remiantis Aprašo 15 punkto nuostatomis, įstaigos interneto svetainėje privalo būti skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija, kuri turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą <...>.

Atsižvelgiant į tai, siūlome svarstyti, ar siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo bei skaidrumo jį įgyvendinant, Reglamento projekte neturėtų būti įtvirtina, kad informacija apie tarybos narių atlyginimą skelbiama ir atnaujinama tuo pačiu periodiškumu, kaip jis apskaičiuojamas ir išmokamas – kas mėnesį.

3. Kitos pastabos ir pasiūlymai:

Kitų pastabų ir pasiūlymų neteikiama.

Atlikus Reglamento projekto antikorupcinį vertinimą darytina išvada, kad juo siūlomos nuostatos gali būti ydingos antikorupciniu požiūriu, nes:

- Reglamento projektu siūloma įtvirtinti papildomas Vietos savivaldos įstatyme nenumatytas pareigybes ir išmokas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams;  

- Reglamento projekte siūlomas įtvirtinti informacijos apie tarybos narių atlyginimus dažnumas gali neužtikrinti, kad visuomenės informavimas būtų tinkamas, o skelbiama informacija aktuali ir teisiškai galiojanti.

Atsižvelgdami į antikorupcinio vertinimo metu nustatytus teisinio reglamentavimo trūkumus ir pateiktus argumentus siūlome svarstyti teisinio reglamentavimo tobulinimo galimybę.

Vadovaudamiesi Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 8 dalies nuostatomis, prašome  per du mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie tai, kaip atsižvelgta (planuojama atsižvelgti) į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta, nurodyti priežastis ir motyvus, užpildant antikorupcinio vertinimo išvados įgyvendinimo pažymą, kurios forma pateikta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priede[7], ir pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai nuorodą į ją.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas                                                                                   Elanas Jablonskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julija Antanaitė, tel. 8 706 62 755, el. p. [email protected][1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d91fa0e1936611eea70ce7cabd08f150?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=4d930826-435f-4b3c-9ca8-4e7cff5a0a5b; https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d7b2e8a0cef111ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=4d930826-435f-4b3c-9ca8-4e7cff5a0a5b

[2] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0eef6e30b39711ee8172b53a675305ab?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ad1e79b8-9037-4758-b798-45621478176e

[3] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d7b2e8a0cef111ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=b3289697-3b04-4d5f-a944-2e843a966fcf

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0eef6e30b39711ee8172b53a675305ab?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ad1e79b8-9037-4758-b798-45621478176e

[5] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d91fa0e1936611eea70ce7cabd08f150?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=94261bc8-e4fb-43a9-8250-ad3dde4f807b

[6]  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.209540/asr

[7] Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6ae7e2224d6511ec86bdcb0a6d573b32/asr