LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Švietimo ir mokslo komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2448(2)

 

2023-06-07 Nr. 106-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotoja Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Komiteto nariai Dalia Asanavičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Silva Lengvinienė, Laima Nagienė, Aušrinė Norkienė, Beata Pietkiewicz, Edmundas Pupinis, Edita Rudelienė, Vilija Targamadzė, Švietimo ir mokslo komiteto biuro vedėja Lina Vingrytė, patarėjos Justina Paukštė, Rūta Steponėnienė, Deimantė Žegunė, padėjėja Girmantė Petraukskaitė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: nepateikta.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto / Komisijos sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

 

(1)

 

 

 

 

Argumentai:

Kasmet sausio 4-ąją minima pasaulinė Brailio rašto diena. Ši data saugo pasaulio neregių bendruomenei svarbaus žmogaus atminimą, todėl neatsitiktinai minima per šio rašto išradėjo Luji Brailio gimimo dieną. Siekiant įprasminti šią neregių ir silpnaregių bendruomenei svarbią dieną ir Lietuvos visuomenėje, teikiu pasiūlymą papildyti atmintinų dienų sąrašą, įtraukiant ir Pasaulinę Brailio rašto dieną.

Brailio raštas, nors išrastas seniai, viešoje erdvėje iki šiol yra labai retai naudojamas, todėl neregiai lieka atskirtyje ir susiduria su papildomais iššūkiais dalyvaujant visuomenės gyvenime ne tiek dėl savo negalios, kiek dėl nepakankamai pritaikytų paslaugų ir aplinkos žmonėms su negalia. Visgi neregių bendruomenėje Brailio raštas plačiai naudojamas ir suteikia žmonėms galimybę mokytis, tobulėti, dalyvauti visuomenės gyvenime. Brailio rašto dienos minėjimas padėtų populiarinti Brailio rašto naudojimą viešosiose vietose, taip pat skatintų pagalvoti, kokių pokyčių reikia, kad mūsų visuomenėje neregių ir silpnaregių bendruomenė jaustųsi kuo labiau įgalinta.

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 2 punktu:

„2) sausio 4-oji Pasaulinė Brailio rašto diena;“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

2.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

 

 

 

 

 

Argumentai:

Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena minima kovo 1 d. Tai kasmet dedikuota diena ir proga atkreipti į žmones, judančius vežimėlio pagalba, į sunkumus su kuriais jie susiduria ir galimybes, kurias vežimėlis žmonėms suteikia. Tai itin svarbi diena fizinę negalią turintiems žmonėms, kuriems vežimėlis yra neatskiriama jų gyvenimo dalis. Todėl, siekiant šią dieną įprasminti Lietuvoje, siūlau įtraukti Tarptautinę neįgaliųjų vežimėlio dieną į atmintinų dienų sąrašą.

Šiandien žmonės judantys vežimėlyje susiduria su įvairiausiais iššūkiais, kylančiais dėl vežimėliui nepritaikytos aplinkos, ribojančios šių asmenų judėjimą, galimybes ir teises. Todėl neretai ši bendruomenė patiria socialinę atskirtį, netenka galimybės mokytis, dirbti, gyventi savarankiškai ar aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena būtų proga atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į šias problemas ir pagalvoti, kaip galėtume jas geriau spręsti. Taip pat šis minėjimas paskatintų informacijos sklaidą apie vežimėlyje judančių žmonių teises ir galimybes. Galiausiai, šios dienos minėjimas būtų simboliškas pareiškimas, kad mūsų visuomenėje yra vertinami visi jos nariai, nepriklausomai nuo jų negalios ar judėjimo galimybių.

 

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

„6) kovo 1-oji – Tarptautinė žmonių su negalia vežimėlio diena;“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

3.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

 

(2)

 

 

Argumentai:

Pasaulinė autizmo supratimo diena yra tarptautiniu mastu pripažinta diena, kasmet balandžio 2 d. skatinanti Jungtinių Tautų valstybes nares imtis priemonių ir didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją įvairiems vaikams ir juos auginantiems tėvams. Siekiant šių tikslų Lietuvoje, siūlau įtraukti Pasaulinę autizmo supratimo dieną į atmintinų dienų sąrašą.

Asociacijos ,,Lietaus vaikai” skaičiavimais, autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių Lietuvoje galėtų būti apie 10 tūkst. Mat dalis jų nediagnozuoti arba slepiasi po kitomis diagnozėmis, pavyzdžiui, mišriu raidos sutrikimu, intelekto sutrikimais ir pan. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje tai vis dar mažai suprantamas raidos sutrikimas, neretai apipintas įvairių mitų ir išankstinių nusistatymų. Todėl šios dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą padėtų gerinti visuomenės supratimą apie šį raidos sutrikimą, taip pat būtų puiki proga atkreipti dėmesį į tai, kokių pokyčių reikia, kad visi autizmo spektro sutrikimą turintys asmenys ir jų šeimos mūsų visuomenėje jaustųsi gerai.

 

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 15 punktu:

„15) balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena;“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

4.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

(3)

 

 

 

Argumentai:

Gegužės 4 d. 1995 m. Lietuvoje oficialiai pripažinta lietuvių gestų kalba. Todėl ši data tapo itin svarbia klausos negalią turinčių žmonių bendruomene ir siekiant ją įprasminti, siūlau įtraukti lietuvių gestų kalbos dieną į atmintinų dienų sąrašą.

Lietuvos piliečiai vertina ir didžiuojasi savo gimtąja kalba. Minint lietuvių gestų kalbos dieną, būtų siekiama atkreipti visuomenės dėmesį, kad turime dar vieną oficialią kalbą, o jos mokėjimas yra tolerancijos, brandžios visuomenės ženklas. Lietuvių gestų kalba žmonėms su klausos negalia yra jų gimtoji kalba, todėl šios kalbos prieinamumas ir puoselėjimas yra žmogaus teisių klausimas. Minint lietuvių gestų kalbos dieną būtų siekiama pažymėti šios kalbos svarbą ir atkreipti dėmesį į jos prieinamumą žmonėms su klausos negalia.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25) gegužės 4-oji – Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena, lietuvių gestų kalbos diena;“.

Iš dalies pritarti

Argumentai:

Komitetas pritaria iš esmės gestų kalbos paminėjimui, bet, atsižvelgdamas į tai, kad rugsėjo 23 d. pasaulyje yra švenčiama Tarptautinė gestų kalbų diena ir tai, kad ji nėra reglamentuota Atmintinų dienų įstatyme, siūlo neišskirti tik lietuvių gestų kalbos.

 

Siūlymas:

Papildyti Įstatymo 1 straipsnio 2 dalį nauju 64 punktu:

52) rugsėjo 23-oji - Tarptautinė gestų kalbų diena;“.

 

Balsavimo rezultatai:  bendru sutarimu.

5.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

(3)

 

 

Argumentai:

Gegužės 5 d. visoje Europoje minima Europos savarankiško gyvenimo diena. Teisė gyventi savarankiškai yra JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ašis. Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnyje įtvirtinta, kad visi neįgalieji turi lygias teises gyventi savarankiškai ir būti įtraukti į bendruomenę, laisvai priimti sprendimus ir kontroliuoti savo gyvenimą. Šis straipsnis pagrįstas pagrindiniu žmogaus teisių principu, kuris teigia, kad visi žmonės gimsta lygūs savo orumu ir teisėmis, ir visų žmonių gyvenimai laikomi vienodai vertingi. Siekiant pažymėti savarankišką gyvenimą kaip fundamentalią žmonių su negalia teisę Lietuvoje, siūlau įtraukti Europos savarankiško gyvenimo dieną į atmintinų dienų sąrašą.

Šiuo metu vyrauja požiūris, kad žmonės su negalia, ypatingai turintys protinę negalią ar sudėtingų komunikacijos poreikių, turi gyventi institucinėje priežiūroje. Praktikoje dažnai taip ir atsitinka, todėl žmonių teisė į savarankišką gyvenimą yra pažeidžiama. Minint savarankiško gyvenimo dieną būtų aktualizuojama žmonių su negalia teisės į savarankišką gyvenimą tema, kylantys iššūkiai ir reikalingi pokyčiai ar sprendimai. Tuo pačiu būtų atkreipiamas visuomenės dėmesys ir keičiamos pasenusios nuostatos apie žmonių su negalia savarankiškumą, įvardijant savarankišką gyvenimą kaip vieną svarbiausių žmonių su negalia žmogaus teisių principų.

 

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 26 punktu:

„26) gegužės 5-oji – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena;“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

6.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

(5)

 

 

Argumentai:

Spalio 10 d. kasmet minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, o jos minėjimą 1992 m. inicijavo Pasaulinė psichikos sveikatos federacija (WFMH). Ši diena skirta didinti dėmesingumą psichikos sveikatai, supažindinti visuomenę su psichikos ligų priežastimis ir skatinti jų nestigmatizuoti. Šie tikslai ypatingai svarbūs Lietuvoje, todėl siūlau šią datą įprasminti, įtraukiant Pasaulinę psichikos sveikatos dieną į atmintinų dienų sąrašą.

Skaičiuojama, kad pasaulyje psichikos sveikatos sutrikimus kasmet patiria beveik 800 milijonų žmonių. Vis dėlto, nors psichikos sveikatos ligos yra tokios pat svarbios kaip ir fiziniai sutrikimai, dėl egzistuojančios stigmos, žinių trūkumo ir ribotos prieigos prie sveikatos paslaugų, daugybė žmonių nesulaukia tinkamos pagalbos. Lietuvoje didžiausią nerimą kelia savižudybių statistika, patyčių paplitimo mastai ir vaikų psichikos sveikatos rodikliai, taip pat egzistuoja psichikos sveikatos problemas stigmatizuojančios nuostatos ir ribotas informuotumas apie prieinamą pagalbą. Pasaulinės psichikos dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą pabrėžtų psichinės ir emocinės sveikatos svarbą, skatintų visuomenę susirūpinti ir kalbėti šia tema, atsisakant stigmatizuojančių nuostatų. Taip pat šios dienos minėjimas padėtų skleisti informaciją apie prieinamą pagalbą, tuo pačiu normalizuojant pagalbos ieškojimą iškilus sunkumams.

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

„63) spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena, Pasaulinė psichikos sveikatos diena;“.

Pritarti

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

7.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

(5)

 

 

Argumentai:

Pasaulinė baltosios lazdelės diena, minima spalio 15 d., yra reikšminga diena neregių ir silpnaregių bendruomenei, kurią siūlau įprasminti Lietuvoje, įtraukiant į atmintinų dienų sąrašą.

Šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių su regėjimo negalia problemas, informuoti apie regos sutrikimo priežastis, iš anksto užkertant kelią ligoms. Atmintinos dienos simboliu laikoma baltoji lazdelė – vienas pagrindinių įrankių, kuriuo naudojasi regėjimo negalią turintis žmogus.

 

Pasiūlymas: Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 65 punktu:

„65) spalio 15-oji – Pasaulinė baltosios lazdelės diena;“.

Pritarti

 

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

8.

Seimo narė

Monika Ošmianskienė

2023 06 05                               

1

(1)

 

(5)

 

 

Argumentai:

Kasmet gruodžio 3-iąją minima Tarptautinė neįgaliųjų diena – proga atidžiau pažvelgti į negalią turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje. Siekiant įprasminti šią datą Lietuvoje, siūlau įtraukti ją į atmintinų dienų sąrašą.

1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodžio 3-ąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena. Šios dienos tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į neretai užmirštamą žmonių grupę, kuri susiduria su papildomais iššūkiais dalyvaudami visuomenės gyvenime. Šios dienos minėjimas leistų aktualizuoti žmonių su negalia patiriamus iššūkius ir problemas bei skatintų ieškoti būdų, kaip mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį. Iki šiol atmintinų dienų sąraše nėra nei vienos įtrauktos datos, skirtos žmonėms su negalia reikšmingai dienai paminėti. Žmonės su negalia iki šiol susiduria su visuomenės stigmomis ir diskriminacija, tad sprendžiant šias problemas būtų prasminga minėti žmonių su negalia bendruomenei svarbią dieną.

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

„74) gruodžio 3-ioji – Lietuvos advokatūros diena, Tarptautinė žmonių su negalia diena;“.

Pritarti

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Artūras Žukauskas

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė