PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 14, 21 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 37 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO XIIIP-1213

 

2017 11 02

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1

 

 

Argumentai: Priėmus įstatymo projektą būtų pakeistas dabartinis PSDF biudžeto rezervo dalies lėšų investavimo reglamentavimas ir šią veiklą vykdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Todėl Valstybinė ligonių kasa praras visas teises laikinai laisvas PSDF biudžeto rezervo dalies lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius.

Manau, kad keisti dabar galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą ir jo nuostatas rezervo investavimo klausimais nereikėtų.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 14 straipsnio 3 dalį.

Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį:

„3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas per vidutinės trukmės laikotarpį (3 metus) turi būti subalansuotas.“

2

 1, 2

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnio 1 dalies 6 punktą:

„6) išlaidos privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos  sąnaudoms kompensuoti, įskaitant šių institucijų išlaidas privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimuiužtikrinti;

2. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų veiklos Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytoms išlaidoms gali būti skiriama iki 2 procentų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.“

3

1, 2

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir kitas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto laikinai laisvas lėšas Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšas laiko privalo laikyti konkurso būdu pasirinktame banke arba investuoja šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarkaValstybinė ligonių kasa laikinai laisvas pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšas gali investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius. Gautos pajamos naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti.

2. Papildyti 23 straipsnį 5 dalimi Pripažinti netekusia galios 23 straipsnio 5 dalį:

„5. Valstybinei ligonių kasai priėmus sprendimą investuoti laikinai laisvas (šio Įstatymo nustatyta tvarka nepaskirstytas ir mokėjimams atlikti nenaudojamas) Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, jos pervedamos į Finansų ministerijos vardu atidarytą Lietuvos banko sąskaitą. Šias lėšas neatlygintinai valdo ir sprendimus dėl jų investavimo Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka priima Finansų ministerija, garantuodama, kad investuotos lėšos ir investavimo metu gautos pajamos Valstybinės ligonių kasos pageidavimu būtų grąžinamos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąskaitą. Pajamos, gautos investuojant, naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti. Valstybinė ligonių kasa Finansų ministerijos investavimo išlaidas kompensuoja šio Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytomis lėšomis.“

4

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį:

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija

1. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisiją iš trijų asmenų 3 metams renka teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos nariai turi būti asmens sveikatos priežiūros specialistai.

2. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija pagal savo kompetenciją kontroliuoja sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą arba siūlo teritorinės ligonių kasos direktoriui sudaryti sutartis su nepriklausomais ekspertais šiai kontrolei atlikti.

3. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos veiklos tvarką nustato teritorinės ligonių kasos nuostatai.

5

 

 

Argumentai: Tie patys.

Pasiūlymas: Pripažinti netekusį galios 5 straipsnį:

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos finansų ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                Antanas Matulas

Juozas Olekas (pasirašė 2017-11-08)