PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 3, 5, 8, 16, 17, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 161 ,711 IR 901 STRAIPSNIAIS IR ĮSTATYMO 3 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1229

 

2022-02-08

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

1

7

Argumentai:

Aiškinamajame Įstatymo projekto rašte nurodoma, kad Įstatymo projekto tikslas – užtikrinti teisines prielaidas moderniai, efektyviai, veiksmingai ir gebančiai laiku reaguoti į aplinkos pokyčius, konkurencingai ir karjerai patraukliai diplomatinei tarnybai. Siekiant šio tikslo, Įstatymo projektu, be kita ko, ketinama išplėsti diplomatinėse atstovybėse dirbančių Lietuvos atstovų, taip pat jų sutuoktinių ir kitų šeimos narių garantijas.

 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime vyksta politinės diskusijos dėl partnerystės instituto įteisinimo. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje amžiaus grupėje nuo 20 iki 49 metų yra 560 tūkst. asmenų, kurie niekada nebuvo sudarę santuokos. Yra didelė tikimybė, kad diplomatinėje tarnyboje dirba nemažai žmonių, kurie bendrai gyvena su savo partneriu ar partnere, nesudarę santuokos. Atsižvelgiant į Įstatymo projekto keliamus tikslus, t. y. užtikrinti teisines prielaidas moderniai, efektyviai, veiksmingai ir gebančiai laiku reaguoti į aplinkos pokyčius, konkurencingai ir karjerai patraukliai diplomatinei tarnybai, nėra objektyvių priežasčių, kodėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas neturėtų suteikti įstatyme numatytų garantijų ne tik diplomatinėse atstovybėse dirbančių Lietuvos atstovų sutuoktiniams, bet ir jų registruotiems partneriams.

 

Papildomai pažymėtina, kad kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai jau dabar numato partneriams ir (ar) sugyventiniams tam tikras teises ir pareigas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-785 38 straipsnis „Šeimos nariai“ numato, kad „Asmens šeimos nariais laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo asmuo bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, arba asmuo, su kuriuo tas asmuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką, taip pat sutuoktinio tėvai, išlaikytiniai ar buvę sutuoktiniai“. 2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime Nr. KT3-N1/2019 pažymėtina, jog, kitaip nei konstitucinė santuokos samprata, konstitucinė šeimos samprata, be kita ko, yra neutrali lyties požiūriu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išaiškino, kad pagal Konstitucijos 38 straipsnio 1, 2 dalis, aiškinamas kartu su Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintu asmenų lygybės principu ir diskriminacijos draudimu, yra saugomos ir ginamos visos šeimos, atitinkančios konstitucinę šeimos sampratą, pagrįstą nuolatinio ar ilgalaikio pobūdžio šeimos narių santykių turiniu, t. y. grindžiamą šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas.

 

Siekiant Lietuvos teisinės bazės nuoseklumo ir Konstitucinio Teismo sprendimų nuoseklaus įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose, siūlomi šie Įstatymo projekto papildymai, laiduojantys Įstatymu suteikiamas garantijas ne tik diplomatinėse atstovybėse dirbančių Lietuvos atstovų sutuoktiniams, bet ir jų registruotiems partneriams.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) nesavanaudiškumas. Diplomatas privalo naudoti jam patikėtą valstybės turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas pareigas nesiekti naudos sau ar kitiems su juo susijusiems asmenims (sutuoktiniui arba partneriui, artimajam giminaičiui, svainystės ryšiais susijusiam asmeniui ar kitam valstybės tarnautojo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodytam asmeniui); tarnauti išimtinai visuomenės interesams;”

2.

18

1

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

 

Papildyti 18 straipsnio 1 dalį nauju 2 punktu ir ją išdėstyti taip:

„1. Diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančio diplomato šeimos nariai yra kartu gyvenantys diplomato:

1)      sutuoktinis;

2)      partneris;

2) 3) nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie įstatymų nustatyta tvarka nėra emancipuoti ar sudarę santuokos;

3) 4) pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo;

4) 5) sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu įstatymų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su diplomato sutuoktiniu ir jie įstatymų nustatyta tvarka nėra emancipuoti ar sudarę santuokos;

5) 6) sutuoktinio pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu įstatymų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta yra nustatyta kartu su diplomato sutuoktiniu ir jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo;

6) 7) išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius) – asmenys, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ir (ar) jo sutuoktinis, neatsižvelgiant į tai, ar globa, ar rūpyba buvo nustatyta iki diplomato darbo diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pradžios, ar po to, kai diplomatas pradėjo dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.“

3.

42

2

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Diplomatas pagal šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktus, 43 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalis ir 44 straipsnio 1 dalį negali būti skiriamas ar perkeliamas į pareigas, kurias einant jį ir jo sutuoktinį arba partnerį, sugyventinį, jeigu jis nurodytas diplomato viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje (toliau – sugyventinis), artimąjį giminaitį ar svainystės ryšiais susijusį asmenį sietų tiesioginio pavaldumo santykiai.”

4.

47

 

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 47 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„47 straipsnis. Garantijos diplomato, paskiriamo į kitą valstybę pagal diplomatų rotacijos taisykles, sutuoktiniui arba partneriui

 

2. Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Diplomato sutuoktinis arba partneris, išvykęs kartu su diplomatu į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, turi teisę per 3 mėnesius nuo diplomato atšaukimo iš diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos grįžti į tas pačias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki išvykimo kartu su diplomatu į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Tais atvejais, kai nėra galimybės grįžti į tas pačias pareigas, diplomato sutuoktinis arba partneris per šioje dalyje nustatytą terminą turi teisę grįžti į kitas pareigas, apmokamas ne mažiau negu iki išvykimo su diplomatu, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki išvykimo su sutuoktiniu arba partneriu.

2. Laikotarpis, kurį diplomato sutuoktinis arba partneris praleido užsienyje dėl to, kad jis ten gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, įskaitomas į diplomato sutuoktinio arba partnerio socialinio draudimo stažą, jeigu už šį laikotarpį buvo mokėtos nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

3. Diplomato, dirbančio diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, užsienio valstybėje kartu gyvenantis sutuoktinis arba partneris turi teisę įsidarbinti toje valstybėje, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba leidžiama pagal tos valstybės įstatymus. Apie įsidarbinimą diplomato sutuoktinis arba partneris turi informuoti užsienio reikalų ministrą.”

5.

48

 

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 48 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„48 straipsnis. Diplomato sutuoktinio arba partnerio diplomato teisė atkurti diplomato statusą”

 

2. Pakeisti 48 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1. Diplomato sutuoktinis arba partneris diplomatas, nutraukęs diplomato tarnybos sutartį pagal šio įstatymo 92 straipsnio 9 dalį dėl to, kad išvyko kartu su sutuoktiniu arba partneriu diplomatu, paskirtu dirbti į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba perkeltu į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę atkurti diplomato statusą – grįžti į ne žemesnes nei eitos, o jeigu tokios galimybės nėra, Atestacijos komisijos siūlymu į žemesnes pareigas Užsienio reikalų ministerijoje. Su šiuo asmeniu sudaroma diplomato tarnybos sutartis, užsienio reikalų ministro įsakymu jam grąžinamas iki diplomato tarnybos sutarties nutraukimo turėtas diplomatinis rangas.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys teisę atkurti diplomato statusą turi per 6 mėnesius nuo sutuoktinio arba partnerio darbo diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos arba per 6 mėnesius nuo prašymo atkurti diplomato statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio arba partnerio darbo diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiui.

6.

62

4

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytas 5 metų terminas netaikomas, kai, esant tarnybinei būtinybei, diplomato statusas atkuriamas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka buvusiems diplomatams, nutraukusiems diplomato tarnybos sutartį šio įstatymo 92 straipsnio 9 dalyje nurodytu pagrindu ir priimtiems dirbti į tarptautinę ir Europos Sąjungos instituciją ar užsienio valstybės instituciją, taip pat buvusiems diplomatams, nutraukusiems diplomato tarnybos sutartį šio įstatymo 92 straipsnio 9 dalyje nurodytu pagrindu ir išvykusiems kartu su sutuoktiniais arba partneriais, perkeltais, paskirtais arba išrinktais dirbti į tarptautinę ir Europos Sąjungos instituciją ar užsienio valstybės instituciją. Šie asmenys teisę atkurti diplomato statusą turi per 6 mėnesius nuo darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos arba per 6 mėnesius po sutuoktinio arba partnerio darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje pabaigos, arba per 6 mėnesius nuo prašymo atkurti diplomato statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio arba partnerio darbo tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiui.“

7.

65

2

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 65 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Diplomatiniai pasai išduodami Respublikos Prezidento sutuoktiniui arba partneriui ir vaikams, Seimo Pirmininko sutuoktiniui arba partneriui, Ministro Pirmininko sutuoktiniui arba partneriui, užsienio reikalų ministro sutuoktiniui arba partneriui, Lietuvos Respublikos piliečių, išrinktų Europos Parlamento nariais, sutuoktiniams arba partneriams. Diplomatiniai pasai taip pat išduodami Seimo nario sutuoktiniui arba partneriui ir specialiosios misijos vadovo sutuoktiniui arba partneriui, jeigu šių asmenų vykimą kartu su Seimo nariu ar specialiosios misijos vadovu į užsienį lemia tarnybinės užduoties ar misijos specifika.”

8.

67

1

3, 4, 6, 7

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 3, 4, 6 ir 7 punktus ir juos išdėstyti taip:

„3) specialiosios misijos vadovo sutuoktinis arba partneris, kuriam diplomatinis pasas buvo išduotas pagal šio įstatymo 65 straipsnį, grįžęs į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės, kurioje buvo su užduotį vykdančiu specialiosios misijos vadovu;

4) Seimo nario sutuoktinis arba partneris, kuriam diplomatinis pasas buvo išduotas pagal šio įstatymo 65 straipsnį, grįžęs į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybės, kurioje buvo su tarnybinę užduotį atliekančiu Seimo nariu;

6) šio įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų sutuoktiniai arba partneriai, kuriems diplomatiniai pasai išduodami pagal šio įstatymo 65 straipsnį, jeigu nutraukiama santuoka;

7) šio įstatymo 65 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytų asmenų sutuoktiniai arba partneriai, vaikai ir kiti šeimos nariai, kuriems diplomatiniai pasai išduodami pagal šio įstatymo 65 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai nurodyti asmenys miršta.”

9.

85

 

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 85 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„85 straipsnis. Kompensacijos diplomatams jų šeimos nariams išlaikyti

1. Jeigu su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena sutuoktinis arba partneris, diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro 0,5 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Diplomato sutuoktiniui arba partneriui pateikus prašymą, ši kompensacija mokama sutuoktiniui arba partneriui. Sutuoktiniui arba partneriui, gaunančiam pajamas, susijusias su darbo santykiais, ši kompensacija nebemokama.

2. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), už kiekvieną vaiką (įvaikį) diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro 0,3 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.

3. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti nepilnamečiai vaikai, kurių globėju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis arba partneris, diplomatui visiškai ar iš dalies apmokamos arba kompensuojamos vaikų (įvaikių) ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo išlaidos. Vyriausybė nustato ikimokyklinio ugdymo išlaidų ir priešmokyklinio ugdymo išlaidų apmokamas ar kompensuojamas dalis, o užsienio reikalų ministras – apmokamas ar kompensuojamas ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo išlaidas, jų apskaičiavimo, apmokėjimo ir kompensavimo tvarką.

4. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena ir mokosi šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat vaikai, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar jo sutuoktinis arba partneris, diplomatui visiškai ar iš dalies apmokamos arba kompensuojamos vaiko (įvaikio) paprastai nuo 6 metų mokymosi išlaidos, kol jis įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų. Vyriausybė nustato mokymosi išlaidų apmokamą ar kompensuojamąją dalį, o užsienio reikalų ministras – apmokamas ar kompensuojamas mokymosi išlaidas, jų apskaičiavimo, apmokėjimo ir kompensavimo tvarką.

5. Kai su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena šio įstatymo 18 straipsnyje nurodyti išlaikytiniai, diplomatui kartu su pareigine alga už kiekvieną išlaikytinį mokama kompensacija, kurią sudaro 0,25 diplomato per mėnesį gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.

6. Diplomatų, perkeltų į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybės institucijas, šeimos nariams mokamos kompensacijos ir taikomos socialinės garantijos, nustatytos Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme.

7. Jei toje pačioje ar skirtingose diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose dirba kartu gyvenantys sutuoktiniai arba partneriai diplomatai, šio straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytos kompensacijos mokamos tam sutuoktiniui arba partneriui, kuriam jos priklausytų didesnės, o šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos išlaidos apmokamos ar kompensuojamos sutuoktinių arba partnerių pasirinkimu vienam iš jų.“

10.

87

1, 2

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 87 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„87 straipsnis. Diplomato socialinio ir sveikatos draudimo bei diplomato sutuoktinio arba partnerio pensijų, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo reglamentavimas”

 

2. Pakeisti 87 straipsnio 1 dalį  ir išdėstyti taip:

„1. Diplomato socialinį ir sveikatos draudimą bei diplomato sutuoktinio arba partnerio pensijų, motinystės ir nedarbo socialinį draudimą nustato šis įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymai ir kiti teisės aktai.”

 

3. Pakeisti 87 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pensijų, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo įmokos už diplomatų sutuoktinius arba partnerius tuo laikotarpiu, kurį diplomato sutuoktinis arba partneris praleido užsienyje dėl to, kad jis ten gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įmokų dydis skaičiuojamas nuo diplomato darbo užmokesčio, arba, jeigu diplomato darbo užmokestis sudaro mažiau, negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – minimalioji mėnesinė alga), – nuo minimaliosios mėnesinės algos. Šis reikalavimas netaikomas diplomato sutuoktiniui arba partneriui, sukakusiam senatvės pensijos amžių ar turinčiam Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytų draudžiamųjų pajamų.“

11.

88

1

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 88 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu diplomatas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, Vyriausybės nustatyta tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vaikams (įvaikiams, taip pat vaikams, gimusiems po jo mirties), iki jiems sukaks 18 metų, taip pat vyresniems vaikams (įvaikiams), jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), – iki jiems sukaks 24 metai, sutuoktiniui arba partneriui, tėvui (įtėviui), motinai (įmotei) ir dėl amžiaus ar neįgalumo nedarbingiems asmenims, kurie buvo diplomato išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti jo išlaikymą, lygiomis dalimis išmokama 37,24 mėnesio diplomato gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, sumažinta priklausančios išmokėti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam asmeniui mirus dydžiu, o jeigu diplomatas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, – 77,58 mėnesio jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, sumažinta priklausančios išmokėti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam asmeniui mirus dydžiu. Visais atvejais bendra diplomatui žuvus atliekant tarnybines pareigas arba mirus dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, išmokamos kompensacijos suma negali viršyti 101 370 eurų. Kompensacija gali būti išmokama dalimis, bet ne ilgiau kaip per 3 metus.”

12.

89

2

5

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 89 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių, vaikaičių), sutuoktinio, partnerio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sugyventinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių) mirties atveju – iki 3 darbo dienų;“

13.

89

8

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 89 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo dirbti į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą arba specialiąją misiją, diplomatui ir kartu gyvenantiems jo šeimos nariams apmokamos ar kompensuojamos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal išlaidos, o kartu negyvenantiems šeimos nariams – kelionės pas diplomatą ir atgal į Lietuvos Respubliką išlaidos. Jeigu sutuoktiniai arba partneriai diplomatai yra paskirti dirbti į skirtingas priimančiąsias valstybes arba skirtingus tos pačios priimančiosios valstybės miestus, diplomato pasirinkimu vietoj šioje dalyje nurodytos kelionės į Lietuvos Respubliką ir atgal apmokamos ar kompensuojamos jo ir kartu su juo gyvenančių šeimos narių kelionės į kitą priimančiąją valstybę ar kitą tos pačios priimančiosios valstybės miestą, kur paskirtas dirbti kitas sutuoktinis arba partneris, ir atgal išlaidos. Jeigu dėl nenumatytų objektyvių aplinkybių diplomatas ir (ar) jo šeimos nariai negalėjo įgyvendinti šioje dalyje nustatytos teisės per nurodytą terminą, esant motyvuotam diplomato prašymui, užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu  šios teisės įgyvendinimo terminas pratęsiamas 6 mėnesiams. Šioje dalyje nustatytos garantijos taikomos ir tais atvejais, kai diplomato sutuoktinis arba partneris yra profesinės karo tarnybos karys ar žvalgybos pareigūnas, įstatymų nustatyta tvarka atliekantis tarnybą užsienyje, arba asmuo, deleguotas į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka.“

14.

89

11

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 89 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Diplomatui, paskirtam dirbti į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar specialiąją misiją, ir kartu su juo vyksiančiam ir (ar) išvykusiam sutuoktiniui arba partneriui užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka gali būti apmokamos arba kompensuojamos vienos iš oficialių valstybės, kurioje yra diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga ar specialioji misija, kalbų ar kitos pagal poreikį užsienio kalbos mokymosi išlaidos.“

15.

89

15

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 89 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

„15. Diplomatui, kurio materialinė būklė tapo sunki dėl jo paties ligos, šeimos narių (sutuoktinio arba partnerio, sugyventinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. Pašalpą skiria užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo iš Užsienio reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.”

16.

90

1

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 90 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Kitiems valstybės tarnautojams ir jų šeimos nariams taikomos šio įstatymo 84, 85, 86, 87 straipsniuose, 89 straipsnio 7, 8, 11, 12, 13 ir 14 dalyse diplomato ir jo šeimos nariams nustatytos garantijos. Šio įstatymo 85 straipsnio 7 dalyje ir 89 straipsnio 8 dalyje sutuoktiniams arba partneriams diplomatams nustatytos sąlygos taikomos ir tais atvejais, kai sutuoktiniai arba partneriai yra kiti valstybės tarnautojai ar diplomatas ir kitas valstybės tarnautojas. Įstatymai gali nustatyti kitų kitiems valstybės tarnautojams taikomų garantijų.“

17.

901

1

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo 901 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Jeigu su diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje dirbančiu diplomatu ar kitu valstybės tarnautoju, kuris atšaukiamas iš pareigų atsižvelgiant į priimančiosios valstybės pranešimą, kartu gyvena sutuoktinis arba partneris ir kartu gyvena ir mokosi šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodyti šeimos nariai – vaikai (įvaikiai), taip pat vaikai, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas ar jų sutuoktiniai arba partneriai, atitinkamai užsienio reikalų ministro arba kitą valstybės tarnautoją perkėlusios ar paskyrusios valstybės institucijos vadovo sprendimu ir nustatyta tvarka šiems užsienio valstybėje reziduojantiems diplomato ar kito valstybės tarnautojo šeimos nariams po diplomato ar kito valstybės tarnautojo atšaukimo iš pareigų diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje iki einamųjų mokslo metų pabaigos gali būti mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 85 straipsnio 1–5 dalių, 86 straipsnio 2 dalies, 87 straipsnio, 89 straipsnio 7 dalies nuostatos.“

18.

901

2

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo 901 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems diplomatams ir kitiems valstybės tarnautojams atitinkamai užsienio reikalų ministro arba kitą valstybės tarnautoją perkėlusios ar paskyrusios valstybės institucijos vadovo sprendimu gali būti visiškai ar iš dalies apmokamos arba kompensuojamos kartu su diplomatu ar kitu valstybės tarnautoju užsienio valstybėje gyvenusių ir besimokiusių bei dėl diplomato ar valstybės tarnautojo atšaukimo iš pareigų diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar specialiojoje misijoje atsižvelgiant į priimančiosios valstybės pranešimą į Lietuvos Respubliką grįžusių šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytų šeimos narių – vaikų (įvaikių), taip pat vaikų, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas ar jų sutuoktiniai arba partneriai, mokymosi Lietuvos Respublikoje išlaidos iki einamųjų mokslo metų pabaigos, jeigu jie nėra priimami mokytis valstybinėje ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje, esančioje mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos priskirtoje teritorijoje, kurioje jie gyvena, ir (arba) valstybinėje ar savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje nėra galimybės tęsti užsienio valstybėje pradėtos švietimo programos. Mokymosi išlaidų kompensuojamoji dalis, kompensuojamos išlaidos, jų apskaičiavimo ir kompensavimo tvarka nustatoma šio įstatymo 85 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.“

19.

97

1

 

Argumentai:

Tokie patys.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 97 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Darbuotojui, kurio materialinė būklė tapo sunki dėl jo paties ligos, šeimos narių (sutuoktinio arba partnerio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.”

20.

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus pasiūlymus, siūloma pakoreguoti įstatymo projekto pavadinimą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 3, 5, 8, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, ĮSTATYMO 1 PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 161 ,711 IR 901 STRAIPSNIAIS IR ĮSTATYMO 3 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO”


 

 

Teikia

Seimo narys                                                    (Parašas)                      Tomas Vytautas Raskevičius