LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 398

STENOGRAMA

 

2020 m. gegužės 7 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Mie­lie­ji ko­le­gos, ma­lo­niai pra­šau už­im­ti dar­bo vie­tas. Pra­de­da­me 2020 m. ge­gu­žės 7 d. (ket­vir­ta­die­nio) ry­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 103 Sei­mo na­riai.

Mie­lie­ji ko­le­gos, šian­dien iš­ties la­bai svar­bi die­na – Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na. Tad pa­svei­kin­ki­me ir pa­si­džiau­ki­me tais žmo­nė­mis, ku­rie mū­sų kal­bą, ga­li­my­bę skleis­ti ži­nias, vie­šin­ti jas, ge­ras ži­nias, tei­sin­gas, in­for­ma­ty­vias ži­nias, – vyk­do tą kil­nią mi­si­ją. Svei­ki­na­me vi­sus.

O šian­dien dar prieš jus vė­lia­va ir no­ras, kad ant­ra­die­nį mū­sų pa­skir­tas vals­ty­bės kon­tro­lie­rius M. Ma­ci­jaus­kas ga­lė­tų įvyk­dy­ti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą, ga­lė­tų pri­siek­ti. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad vals­ty­bės kon­tro­lie­rius pra­de­da ei­ti pa­rei­gas tik po to, kai po­sė­dy­je pri­sie­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kai. Pri­me­nu, kad prie­sai­kos teks­to ne­pa­si­ra­šy­mas ar pa­si­ra­šy­mas su iš­ly­ga reiš­kia, kad vals­ty­bės kon­tro­lie­rius ne­pri­sie­kė ir to­dėl ne­ga­li ei­ti pa­rei­gų. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Ma­nau, kad vi­sa tai taip ir įvyks, ir la­bai grei­tai. Ma­lo­niai kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį ir M. Ma­ci­jaus­ką pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rai. Pra­šo­m at­si­sto­ti.

 

10.01 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus prie­sai­ka

 

M. MACIJAUSKAS. Aš, Min­dau­gas Ma­ci­jaus­kas, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją bei jos įsta­ty­mus, vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, sau­go­ti vals­ty­bės tur­tą, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Te­pa­de­da man Die­vas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Svei­ki­na­me M. Ma­ci­jaus­ką. Lin­ki­me vi­sa­da lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Sėk­mės jo at­sa­kin­ga­me dar­be.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis. Dar­bo­tvarkės tvir­tinimas.

 

10.03 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2020 m. ge­gu­žės 7 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Dė­ko­ju. La­bas ry­tas. M. Ma­jaus­kas tu­ri pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mes čia prieš sa­ve tu­ri­me Kon­sti­tu­ci­ją, ku­rios 67 straips­ny­je sa­ko­ma, kad „Sei­mas tvir­ti­na vals­ty­bės biu­dže­tą ir pri­žiū­ri, kaip jis yra vyk­do­mas“. 128 straips­ny­je sa­ko­ma, kad „dėl es­mi­nių tur­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų spren­di­mus pri­ima Sei­mas“.

Šian­dien mes tu­ri­me spren­di­mus, ku­rie yra ver­ti mi­li­jar­dų, ir mes ne­tu­ri­me biu­dže­to tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­ros. Ma­no su­pra­ti­mu, mes pa­žei­džia­me ir Kon­sti­tu­ci­ją, ir Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą. Aš su­pran­tu, kad tik ma­no nuo­mo­nė jums ne­bū­tų svar­bi, to­dėl kar­tu su ki­tais Sei­mo na­riais krei­pė­mės į Tei­sės de­par­ta­men­tą iš­aiš­kin­ti, ar ne­pa­žeis­ta pro­ce­dū­ra ir ar tos iš­mo­kos, ku­rios bus šian­dien pa­tvir­tin­tos, tei­siš­kos ir le­gi­ti­mios. Tai­gi Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­aiš­ki­no, kad mes ne­ga­li­me tvir­tin­ti iš­mo­kų be Biu­dže­to įsta­ty­mo tiks­li­ni­mų. Aš jums no­riu įteik­ti Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą ir pa­lik­ti jums pri­im­ti spren­di­mą, nes jei­gu kas nors kreip­tų­si į Kon­sti­tu­ci­nį dėl šių pri­im­tų spren­di­mų, man at­ro­do, kad iš­kil­tų la­bai rim­tas le­gi­ti­mu­mo klau­simas. Jei­gu mes ati­dė­tu­me bent ke­lioms die­noms, bet pa­tvir­tin­tu­me biu­dže­tą, pa­ma­ty­tu­me sko­lą, de­fi­ci­tą, vals­ty­bės fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją, per­ei­tu­me pro­ce­dū­ras, man at­ro­do, kad tai bū­tų so­li­džiau ir rim­čiau. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės pa­siū­ly­mų ne­ma­tau. Yra vie­nas Se­niū­nų su­ei­go­je pri­im­tas spren­di­mas, ka­dan­gi ne­bu­vo aiš­kiai iš­reikš­ta nuo­mo­nė, tai tu­ri­me spręs­ti čia, po­sė­dy­je, dėl dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo – Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų. Bu­vo pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti jį iš dar­bo­tvarkės. Nuo­sek­liai ir no­riu teik­ti bal­suo­ti šį pa­siū­ly­mą – dėl iš­brau­ki­mo iš dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mo su ly­di­mai­siais. Pri­ta­rian­tie­ji šiam pa­siū­ly­mui… Pa­siū­ly­mas bu­vo J. Raz­mos. J. Raz­ma iš­reiš­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos nuo­mo­nę. Pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti. Tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia pri­tar­ti J. Raz­mai ir iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to įsta­ty­mą, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 46, prieš – 48, su­si­lai­kė 17. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta ir dar­bo­tvarkėje įsta­ty­mų pro­jek­tai lie­ka.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar bu­vo pa­siū­ly­mas, dėl jo bu­vo ap­si­spręs­ta ir jam pri­tar­ta, kad Vy­riau­sy­bės va­lan­da tęs­tų­si tik pu­sę va­lan­dos ir klau­si­mus už­duo­tų tik­tai ma­žu­ma.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me jai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos – šio tei­ki­mo at­si­sa­kė.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 9, su­si­lai­kė 27. Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

 

10.08 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 51, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 481 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4774(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 481 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4774(2). Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Svar­s­ty­mas. Pra­šau į tri­bū­ną.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė tei­kia­mą pro­jek­tą, įver­ti­no ir at­si­žvel­gė į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, pa­tai­sė ir pa­pil­dė pa­tį pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jai ski­ria­me 20 mi­nu­čių. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si T. To­mi­li­nas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pra­tę­siu tai, nuo ko pra­dė­jau. Pa­na­šu, kad rin­ki­mai šiek tiek ap­tem­dė pro­tą ir biu­dže­tas pa­si­da­rė ne­svar­bus. Val­dan­tie­ji sa­kys: ką, jums gai­la? Aiš­ku, ne­gai­la, bet kur su­sto­si­me? Tai gal ne 1 mlrd., o 2 mlrd. iš­leis­ki­me, gal ne du, tris, o ke­tu­ris? Juk ne­gai­la. Bet ko­dėl vai­kus mes mo­ko­me skai­čiuo­ti pi­ni­gus, ko­dėl kai at­ei­ni į par­duo­tu­vę, pa­si­žiū­ri, kiek ki­še­nė­je tu­ri pi­ni­gų. Ko­dėl mes įmo­nėms už­krau­na­me rei­ka­la­vi­mą ir sa­ko­me, kad įmo­nės tu­ri tvir­tin­ti fi­nan­si­nę at­skai­to­my­bę, o Sei­mas, iš­leis­da­mas mi­li­jar­dus, ne­tu­ri tvir­tin­ti jo­kio biu­dže­to. Ka­da tai bu­vo pas­ku­ti­nį kar­tą? Ger­bia­mie­ji, pra­šom pri­min­ti.

Aš jums pri­min­siu. Kon­sti­tu­ci­ja la­bai aiš­kiai sa­ko, jos 67 straips­nis: Sei­mas tvir­ti­na vals­ty­bės biu­dže­tą ir pri­žiū­ri, kaip jis yra vyk­do­mas. Tei­sės de­par­ta­men­tas juo­du ant bal­to pa­ra­šė, kad ne­ga­li­me pri­im­ti ši­tų iš­mo­kų, ne­tvir­tin­da­mi Biu­dže­to įsta­ty­mo. Mes tu­ri­me ma­ty­ti, kaip at­ro­do sko­la. Tu­ri­me ma­ty­ti, kaip at­ro­do de­fi­ci­tas. Tu­ri­me ma­ty­ti vi­są fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją ir gal­būt nu­sprę­si­me, kad mi­li­jar­das yra per ma­žai, gal­būt rei­kia 2 mlrd. Gal­būt dar dau­giau. O gal­būt ir to mes ne­ga­li­me sau leis­ti. Mes tu­ri­me ži­no­ti, ko­kia yra re­a­li si­tu­a­ci­ja. Tvir­tin­da­mi ši­tas iš­mo­kas, tu­ri­me ir pri­va­lo­me tvir­tin­ti biu­dže­tą.

Aš taip pat esu pa­tei­kęs ke­le­tą siū­ly­mų dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Jie di­din­tų iš­lai­das. Bet šian­dien aš la­bai rim­tai abe­jo­ju ir svars­tau at­si­im­ti tuos siū­ly­mus, nes aš ne­ži­nau, kaip at­ro­do biu­dže­tas, ne­ži­nau, kaip at­ro­do vals­ty­bės fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja. Gal jūs ži­no­te? Gal jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti, kaip at­ro­dys sko­la, kaip at­ro­dys vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas. Jei­gu mes tvir­ti­na­me ir siū­lo­me, pa­vyz­džiui, mo­kė­ti vien­kar­ti­nes iš­mo­kas iš vals­ty­bės biu­dže­to per­ve­di­mu į „Sod­rą“, tai iš ko ta­da „Sod­ra“ mo­kės ba­zi­nę pen­si­ją, jei­gu iš tų pa­čių pi­ni­gų bus mo­ka­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka? Tu­ri bū­ti aiš­kiai pa­sa­ky­ta, ne­ga­li­me taip ne­rim­tai elg­tis su vals­ty­bės fi­nan­sais.

Aš la­bai rim­tai kvie­čiu ko­le­gas su­si­mąs­ty­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį T. To­mi­li­ną. Ruo­šia­si V. Ving­rie­nė. T. To­mi­li­nas kal­bės frak­ci­jos var­du.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų džiu­gu, kad mes ga­li­me svars­ty­ti šį prie­mo­nių pa­ke­tą, nes iš es­mės iš­si­pil­dė se­na sva­jo­nė, kad mes svars­ty­tu­me so­cia­li­nius da­ly­kus kar­tu su eko­no­mi­niais. Mes il­gai ban­dė­me at­skir­ti tuos da­ly­kus: eko­no­mi­ka – sa­vo ruož­tu, so­cia­li­niai rei­ka­lai – at­ski­rai. Ne, tų da­ly­kų ne­ga­li­ma at­skir­ti, žmo­gaus gy­ve­ni­mas yra in­te­gralus, jam rei­kia dar­bo pa­ja­mų, jam rei­kia pa­gal­bos, plė­to­jant ir vys­tant ver­slą. Šian­dien tos prie­mo­nės, ku­rios bu­vo pa­tvir­tin­tos ko­vo–­ba­lan­džio mė­ne­siais, yra tie­siog tę­sia­mos, jos yra stip­ri­na­mos, ypač jų so­cia­li­nis as­pek­tas.

Tai­gi la­bai trum­pai, per­ei­da­mi per prie­mo­nes, mes tu­ri­me pa­sa­ky­ti iš šios tri­bū­nos, kad pa­grin­di­nis ak­cen­tas yra ski­ria­mas dar­bo vie­tų kaš­tams pa­den­gti, pa­gal­bai ver­slui. Virš 200 tūkst. žmo­nių po ka­ran­ti­no gaus pu­sės me­tų trun­kan­tį dar­bo vie­tų sub­si­di­ja­vi­mą. Tai vi­sos įmo­nės, pa­te­ku­sios į nu­ken­tė­ju­sių įmo­nių są­ra­šą, taip pat anks­čiau skel­bu­sios pra­sto­vas ir ga­vu­sios sub­si­di­jas – tai­gi sis­te­ma yra mak­si­ma­liai lanks­ti. Sub­si­di­juo­ja­ma pir­mus du mė­ne­sius 100 % al­gos, ži­no­ma, ri­bo­jant sub­si­di­jos dy­dį, mes su­ta­rė­me, kad tai bus 607 eu­rai. Tai reiš­kia, kad darb­da­vys, ži­no­ma, ga­li mo­kė­ti dau­giau, ir mo­kė­ti dau­giau la­biau ap­si­mo­kės. Taip pat la­bai svar­bu, kad ma­žes­nės įmo­nės, įmo­nės iki 20 dar­buo­to­jų, tu­rės šiek tiek in­ten­sy­ves­nę pa­ra­mą.

Aš džiau­giuo­si, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė V. Ving­rie­nės pa­siū­ly­mui dėl dvi­gu­bos pa­ra­mos, pa­dvi­gu­bin­tos pa­ra­mos, įmo­nėms, ati­tin­kan­čioms ža­lio­jo kur­so, so­cia­li­nio dia­lo­go kri­te­ri­jus. Apie tai Vir­gi­ni­ja kal­bės vė­liau ir de­ta­liau.

Aš la­bai džiau­giuo­si, kad at­si­ra­do prie­mo­nių sa­va­ran­kiš­kai veik­lai keis­ti, tai reiš­kia, kad tie žmo­nės, ku­rie nu­ken­tė­jo, ku­rių ver­slai bu­vo už­da­ry­ti ir jie jau ne­be­ga­li tęs­ti to­kios ap­im­ties ar­ba iš vi­so ne­ga­li tęs­ti sa­vo veik­los, keis­da­mi sa­vo veik­los pri­gim­tį, gaus 6 tūkst. eu­rų sub­si­di­ją ku­riam lai­kui, kal­ba­me apie sa­va­ran­kiš­kus.

Taip pat So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te yra nu­spręs­ta, kad sa­va­ran­kiš­kų… ben­dro­ji uni­ver­sa­li sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių­jų pa­ra­ma – 257 eu­rai – bus pra­tęs­ta dar dviem mė­ne­siams po ka­ran­ti­no, ir tai ati­tiks iš es­mės tą pa­čią pa­ra­mos ver­slui lo­gi­ką dar­bo vie­tų kaš­tų sub­si­di­ja­vi­mu ir­gi 100 % du mė­ne­sius.

Ypač džiau­giuo­si ne­dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka. Aš esu gir­dė­jęs ir ki­tų po­li­ti­nių gru­pių at­sto­vus, tik­rai vi­si su­ta­ria­me, kad se­niai rei­kė­jo to­kios prie­mo­nės. Mes tu­ri­me pa­gal­vę, ku­ri pa­lai­kys žmo­gų dar­bo rin­ko­je, kai jam pa­si­bai­gia „Sod­ros“ iš­mo­ka, tie de­vy­ni mė­ne­siai, nes vi­sai ne­se­niai bu­vo­me pa­di­di­nę tuos mė­ne­sius. Bet tam, kad žmo­gus ne­nu­kris­tų į so­cia­li­nes pa­šal­pas, 200 eu­rų pu­sės me­tų iš­mo­ka yra „gy­vy­bės ir mir­ties“ (ka­bu­tė­se, ži­no­ma) klau­si­mas. Ma­nau, kad mes fak­tiš­kai nuo šian­dien ga­li­me pra­dė­ti su­tar­ti, kad ši iš­mo­ka bū­tų nuo­la­ti­nė prie­mo­nė. Ži­no­ma, tam rei­kia šio ka­ran­ti­no prak­ti­kos, pa­pil­do­mų skai­čia­vi­mų, ži­no­ma, rei­kia biu­dže­to per­žiū­ros, bet ma­nau, kad ši prie­mo­nė tik­rai pa­si­tei­sins. Esu mi­nė­jęs vie­šai, kad iš es­mės ne mo­de­liuo­da­mi at­ski­rai, bet pa­im­ki­me stu­den­to pa­vyz­dį… Jū­sų dė­ka vi­sai ne­se­niai stu­den­tai ga­vo tei­sę gau­ti ne­dar­bo drau­di­mą ir iš es­mės ši lai­ki­na prie­mo­nė vi­siems Lie­tu­vos stu­den­tams, ne­tu­rin­tiems sta­žo, taps 200 eu­rų sti­pen­di­ja. Čia stu­den­to pa­vyz­dys yra tie­siog iliust­ra­ci­ja. Žmo­gaus si­tu­a­ci­jų ga­li bū­ti įvai­rių. Svar­biau­sia, kad dar­bo ieš­kan­tis žmo­gus ne­bus pa­lik­tas be pa­ja­mų. Jis tu­rės dė­ti pa­stan­gas ieš­ko­ti dar­bo, kaip ir da­bar įpras­ta šio­je už­im­tu­mo rė­mi­mo si­tu­a­ci­jo­je.

La­bai svar­bu, kad šia­me py­ra­ge taip pat yra pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bėms, nuo­la­ti­nėms pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos prie­mo­nėms, tai reiš­kia, kad mes iš es­mės leng­vi­na­me ga­li­my­bę šei­moms, nu­skur­du­sioms šei­moms gau­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bė­se. Tam pi­ni­gų yra, bet daž­nai, ne­re­tai, sa­ky­kim, at­si­tin­ka taip, kad ta pa­ra­ma nė­ra pa­nau­do­ja­ma. Lie­ka pi­ni­gai, jie nu­krei­pia­mi ki­tiems po­rei­kiams. Kri­zės me­tu mes to­kios pra­ban­gos sau ne­ga­li­me leis­ti, rei­kia pa­dė­ti žmo­gui čia ir da­bar, ir aš džiau­giuo­si, kad apie 45 eu­rus pa­di­dė­ja so­cia­li­nė pa­ra­ma tri­jų as­me­nų šei­mai, kal­bant vi­du­ti­niš­kai. Vie­ni­šam žmo­gui pir­mus še­šis mė­ne­sius net 50 eu­rų pa­di­dės so­cia­li­nė pa­ra­ma. Ir mes kal­ba­me ne apie lai­ki­nas prie­mo­nes, o apie nuo­la­ti­nes.

Taip pat di­dė­ja pa­ja­mų ri­ba, nuo ku­rios skai­čiuo­ja­me žmo­gaus tei­sę gau­ti pa­gal­bą. Džiau­giuo­si, kad ir vai­ko pi­ni­gų prie­mo­nė yra įtrauk­ta į pa­gal­bos su­tei­ki­mo me­cha­niz­mus. Mes 100 eu­rų vai­ko pi­ni­gų, 100 eu­rų sub­si­di­ją, iš­mo­ką ga­lė­si­me duo­ti 33 tūkst. dau­giau vai­kų.

Ap­skri­tai žo­džiai „sub­si­di­ja“, „iš­mo­ka“, „pa­ra­ma“, „vau­če­ris“ ir taip to­liau ne­be­skam­ba jau taip ne­ma­din­gai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

T. TOMILINAS (LVŽSF). Vi­sos tos prie­mo­nės da­bar yra tin­ka­mos ir yra nau­do­ja­mos ver­slui gel­bė­ti ir yra nau­do­ja­mos šei­moms gel­bė­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

T. TOMILINAS (LVŽSF). Pas­ku­ti­nę fra­zę no­riu pa­sa­ky­ti. La­bai džiau­giuo­si opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mu dėl ūki­nin­kų ke­tu­rių EDV, su­tvar­kius tech­niš­kai pa­tai­są ki­tą sa­vai­tę bū­tų ga­li­ma kar­tu pa­teik­ti ir…

PIRMININKAS. Lai­kas, at­si­pra­šau, tu­rė­siu nu­trauk­ti. Kvie­čiu Sei­mo na­rę V. Ving­rie­nę. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, po dvie­jų mė­ne­sių vy­ku­sios svei­ka­tos kri­zės ir ją se­ku­sios eko­no­mi­nės kri­zės, šian­dien mes tu­ri­me ieš­ko­ti iš­ei­čių, iš­ei­čių bū­tent ver­slui, ska­ti­nant jį, su­tei­kiant pa­ra­mos ga­li­my­bes. Ši­tas įsta­ty­mas tik­rai su­tei­kia ga­li­my­bes, bet, be abe­jo, mes tu­ri­me kreip­ti dė­me­sį į per­spek­ty­vias ga­li­my­bes. Ką ir mi­nė­jo prieš tai T. To­mi­li­nas, la­bai dė­kin­ga esu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui, ku­ris va­kar vien­bal­siai pri­ta­rė siū­ly­mui dėl di­des­nės pa­ra­mos iš­ei­nant iš kri­zės bū­tent tiems ver­slams, ku­rie įgy­ven­di­na ža­lio­jo kur­so tiks­lus, taip pat tech­no­lo­gi­nės pa­žan­gos tiks­lus ir so­cia­li­nio dia­lo­go ga­li­my­bes. Tai ir tu­rė­tų bū­ti pri­ori­te­ti­nė kryp­tis gau­nant di­des­nę pa­žan­gą.

Eu­ro­pos ža­lia­sis kur­sas yra nau­jo­ji Eu­ro­pos stra­te­gi­ja, pa­žan­gos stra­te­gi­ja, ku­ri tu­rė­jo bū­tent eko­no­mi­nio au­gi­mo ga­li­my­bes, tai yra pri­ori­te­tą ir per­spek­ty­vas ikik­ri­zi­niu lai­ko­tar­piu, ta­čiau iš­ėji­mo iš kri­zės lai­ko­tar­piu čia bū­tų dar efek­ty­ves­nė prie­mo­nė ei­nant bū­tent ža­lio­jo kur­so ke­liu. Ver­slui įgy­ven­di­nant šiuos tiks­lus tai bū­tų ne tik ap­lin­kai drau­giš­kų ver­slų tai­ky­mas, ta­čiau ir iš­tek­lių tau­so­ji­mas, ta pa­ti žie­di­nė eko­no­mi­ka, be­at­lie­kė ga­my­ba at­lie­kas pa­nau­do­jant kaip ža­lia­vą to­liau per­dir­ba­miems pro­duk­tams ga­min­ti, at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos die­gi­mas ir ki­tos pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos. Tai yra pri­ori­te­tų vir­šū­nė, tą pa­brė­žia ir pa­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vy­bė, pas­ku­ti­nia­me Eu­ro­pos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad bū­tent ža­lio­jo kur­so ir skait­me­ni­nimo tiks­lai – tai pa­tys di­džiau­si pri­ori­te­tai iš­ei­nant iš eko­no­mi­nės kri­zės, tai net­gi va­di­na­ma ža­liuo­ju iš­ėji­mu.

Bū­tent šie pa­žan­gūs tiks­lai ir tu­ri tu­rė­ti di­džiau­sią pa­ra­mos ga­li­my­bę, ką mes šian­dien ir tai­ko­me. Tą tai­ko ir ki­tos ša­lys, ta pa­ti Grai­ki­ja, ir, be abe­jo, šis žings­nis bū­tų įtrauk­tas šian­dien į Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, ku­rį mes pri­im­si­me, bū­tų pir­ma­sis. Mes tu­rė­tu­me žiū­rė­ti ir to­liau, tai yra pri­ori­te­tu tai­ky­ti pa­ra­mą ši­tiems pa­žan­giems ver­slams, pa­ra­mos kri­te­ri­jai – bū­tent ža­lio­jo kur­so ir tech­no­lo­gi­nės pa­žan­gos, so­cia­li­nio dia­lo­go as­pek­tai, tai iš­ties pa­dės at­si­kel­ti iš kri­zės. Na, tai ypač svar­bu Lie­tu­vai, nes mes ne­sa­me in­ves­ta­vę į tas pa­se­nu­sias tar­šias tech­no­lo­gi­jas, tai bū­tų di­džiu­lė ga­li­my­bė nu­ei­ti tuo ke­liu ir tik­rai pa­dė­sian­ti at­si­gau­ti po kri­zės są­ly­gų. La­bai no­rė­čiau pa­kvies­ti pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mui ir tik­rai žiū­rė­ki­me į pa­žan­gos per­spek­ty­vą, į ryt­die­nos per­spek­ty­vą, ne į va­kar die­nos pra­ei­tį. Aš ma­nau, kiek­vie­nas iš­šū­kis yra ir ga­li­my­bių as­pek­tas. Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Kal­bės Sei­mo na­rė G. Skais­tė. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kai žvel­gi į šį įsta­ty­mą, jis tik­rai yra vie­nas iš ge­riau­sių vi­sa­me šia­me po­ka­ran­ti­ni­nia­me pa­ke­te. Kal­ba­ma tik­rai apie tas sri­tis, ku­rios ka­ran­ti­no me­tu pa­ašt­rė­jo, ku­rių pro­ble­mos kri­zės me­tu pa­ašt­rė­jo, ir, svar­biau­sia, mes vi­si su­pran­ta­me – iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas ir už­tik­rin­ti mi­ni­ma­lias pa­ja­mas ta­da, ka­da su­si­ras­ti dar­bą yra la­bai sun­ku. To­dėl yra daug tik­rai la­bai ge­rų prie­mo­nių, ta­čiau no­rė­čiau pa­kal­bė­ti gal­būt la­biau apie dis­ku­si­nius as­pe­k­tus, ku­riuos So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas po svars­ty­mo vis­gi pa­li­ko šia­me įsta­ty­me.

Sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims iš­mo­ka bu­vo pra­tęs­ta dviem mė­ne­siams po ka­ran­ti­no. Tai iš­ties la­bai ge­rai, nes pa­ja­mos negrįžta taip grei­tai. Dau­ge­lio ver­slų vyk­dy­mas vis dar yra ri­bo­ja­mas, kaip juos ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti, ir taip to­liau. Ta­čiau man la­bai gai­la, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ma­no siū­ly­mui, ku­riuo bu­vo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ri­bo­ji­mo, kiek žmo­gus tu­rė­jo vyk­dy­ti in­di­vi­du­a­lią veik­lą iki ka­ran­ti­no. Kiek­vie­nas iš mū­sų sa­vo gy­ve­ni­mą iki ka­ran­ti­no or­ga­ni­za­vo­me pa­pras­tai, ne­gal­vo­da­mi, kad tuoj at­eis kri­zė ir ma­no veik­la bus nu­trauk­ta, to­dėl bet ku­ris žmo­gus, pra­dė­da­mas in­di­vi­du­a­lią veik­lą iki ka­ran­ti­no, kad ir mė­nuo iki ka­ran­ti­no, pla­na­vo tą veik­lą tęs­ti. To­dėl jo pa­ja­mos yra pra­puo­lu­sios, ir man ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl taip ne­jaut­riai žiū­ri­ma į šią gy­ve­ni­miš­ką si­tu­a­ci­ją. Tie­siog tie žmo­nės, ku­rie įre­gist­ra­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą ma­žiau ne­gu trys mė­ne­siai iki ka­ran­ti­no, pa­lie­ka­mi sa­vo nuo­žiū­rai ir jiems nė­ra siū­lo­ma jo­kia pa­gal­ba.

Ki­tas klau­si­mas šiaip dėl po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo. Ma­no ko­le­gės iš frak­ci­jos prieš mė­ne­sį ar net ma­žiau re­gist­ra­vo pa­siū­ly­mą, kad sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims iš­mo­kos bū­tų mo­ka­mos ir du mė­ne­siai po ka­ran­ti­no. Tuo­met So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ši­tą pa­siū­ly­mą at­me­tė, Sei­mas taip pat at­me­tė. Da­bar jį įre­gist­ra­vo val­dan­čių­jų at­sto­vai. Aš su­pran­tu, kad si­tu­a­ci­ja kei­čia­si, gal­būt jums da­bar at­ro­do ki­taip, bet gal bent jau iš po­li­ti­nio ko­rek­tiš­ku­mo bu­vo ga­li­ma pa­siū­ly­ti pa­si­ra­šy­ti ši­tą pa­siū­ly­mą drau­ge, nes jo ini­cia­ty­va tik­rai yra ne jū­sų pu­sė­je.

Kal­bant apie sub­si­di­jas nu­ken­tė­ju­siems ver­slams, iš­ties ky­la klau­si­mų, ko­dėl pa­lie­ka­mi tam tik­ri ri­bo­ji­mai, ku­rie tik­tai ap­sun­ki­na kar­tais įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mą ir de­mo­ty­vuo­ja žmo­nes mo­kė­ti mo­kes­čius. Klau­si­mas, ko­dėl iš­mo­ka sie­ja­ma tik­tai su vie­nu mi­ni­ma­liu at­ly­gi­ni­mu? Na­tū­ra­lu, kad tie ver­slai, ku­rie mo­kė­jo di­des­nius mo­kes­čius, ku­rie mo­kė­jo di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, šį kar­tą su­pras, kad tai da­ry­ti ne­ap­si­mo­ka, nes kai at­eis kri­zė, vals­ty­bė pa­dės tik­tai tiems, ku­rie mo­ka mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą ir ne dau­giau. Taip, tiems žmo­nėms, ku­rie gau­da­vo di­de­lį at­ly­gi­ni­mą, šio­je si­tu­a­ci­jo­je iš­ties yra nau­din­giau re­gist­ruo­tis tie­siog Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, pra­šy­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kos, o ne lik­ti pra­sto­vo­se ar gau­ti sub­si­di­jas iš vals­ty­bės to­kias ma­žas, ko­kios jos yra siū­lo­mos da­bar.

Kal­bant apie ki­tus ri­bo­ji­mus, iš­lie­ka ri­bo­ji­mas, kad sub­si­di­jos bus siū­lo­mos tik­tai pu­sei dar­buo­to­jų. Man sun­ku su­vok­ti, iš kur tas ar­gu­men­tas dėl pu­sės. Kaž­ka­da bu­vo svars­to­mas įsta­ty­mas dėl pen­si­jų ir ta­da bu­vo pa­siū­ly­mas, kad kas tre­jus me­tus bus vėl ir vėl siū­lo­ma įtrauk­ti į sis­te­mą. Aš ta­da pa­klau­siau mi­nist­ro, ko­dėl kas tre­jus me­tus, kas tie tre­ji me­tai, ko­dėl tris kar­tus? Mi­nist­ras ta­da pa­sa­kė, kad Bib­li­jo­je daž­nai fi­gū­ruo­ja skai­čius trys, tai, ma­tyt, dėl to. Ne­ži­nau, tur­būt ši­tas ar­gu­men­tas yra grįs­tas ly­giai to­kiais pa­čiais pa­mąs­ty­mais, nes ko­dėl pu­sei dar­buo­to­jų, o ne trims ket­vir­ta­da­liams ar vie­nam ket­vir­ta­da­liui? Nė­ra jo­kių ar­gu­men­tų. Neat­si­žvel­gia­ma į tai, kiek iš tik­rų­jų įmo­nė pra­ran­da, kiek kri­to jos apy­var­ta ir pa­na­šiai.

Ko dar pa­si­gen­du šia­me įsta­ty­me, tai ly­giai taip pat iš­skir­ti­nio po­žiū­rio į tuos sek­to­rius, ku­rie ne­ga­li vyk­dy­ti veik­los ir ne­ga­lės vyk­dy­ti veik­los dėl Vy­riau­sy­bės įves­tų ap­ri­bo­ji­mų. Tai ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mas, tu­riz­mas, ki­ti sek­to­riai. Jiems su­ma­žė­jo dėl eko­no­mi­kos po­ky­čių, ta­čiau šiems sek­to­riams veik­la yra už­draus­ta ir jie bet ko­kiu at­ve­ju jos ne­ga­lės vyk­dy­ti. Man at­ro­do, jiems rei­kė­tų iš­skir­ti­nių są­ly­gų ir pa­žiū­rė­ti į tuos sek­to­rius šiek tiek ki­taip, o ne vi­sus ban­dy­ti už­temp­ti ant vie­no kur­pa­lio.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Sei­mo na­rį A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­steng­siu ne­kar­to­ti, ką sa­kė ko­le­gos, bet no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš to pa­ke­to ši­tas įsta­ty­mas yra pats svar­biau­sias ir fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, ir vi­so­mis ki­to­mis iš­raiš­ko­mis, nes tai yra ga­li­my­bė žmo­nėms iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas, mo­kė­ti mo­kes­čius, mo­kė­ti įmo­kas, apie tai kal­bė­si­me to­liau. Ma­nau, kad prie šio įsta­ty­mo rei­kia su­si­kon­cen­truo­ti, nes taip da­ro ki­tos ša­lys, no­rė­da­mos kuo la­biau iš­sau­go­ti dir­ban­čiuo­sius ir dar­bo vie­tas. Aiš­ku, ge­rai, kad tas įsta­ty­mas su nau­jais pa­siū­ly­mais at­si­ra­do, blo­gai yra tai, kad mes tie­siog va­žiuo­da­mi grei­tai jį tai­so­me. For­mu­luo­tes, skai­čius mes kei­čia­me du kar­tus per die­ną.

Pats šis įsta­ty­mas, ku­rį to­bu­li­na­me, jau yra tre­čias per pas­ku­ti­nį mė­ne­sį. Bet aš ma­nau, kad taip ir rei­kė­jo da­ry­ti, nes pir­mas įsta­ty­mas, kur bu­vo nu­ma­ty­ti di­de­li pi­ni­gai (1 mlrd. 300 tūkst. pra­sto­voms ir sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems), bu­vo iš­nau­do­tas la­bai mi­zer­nai, ypač ko­vo mė­ne­sį – maž­daug 3 % pra­sto­vų pi­ni­gų bu­vo pa­nau­do­ta, sa­va­ran­kiš­kai – pi­ni­gų bu­vo dau­giau pa­nau­do­ta. Ba­lan­džio mė­ne­sį, aiš­ku, šie skai­čiai kei­čia­si, bet tie nau­jie­ji pa­siū­ly­mai, žiū­rint ir į ki­tas ša­lis, aš vi­siš­kai pri­ta­riu ko­le­goms, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka gal­būt pa­si­tar­naus, jei­gu ne­bus pik­tnau­džia­vi­mo, pa­si­tar­naus, kad žmo­nės, ku­rie gal­būt ir il­giau ne­tu­rė­jo dar­bo, ga­lės jį su­si­ras­ti, bet no­riu…

Kaip ir To­mas, aš ir­gi at­si­ne­šiau tas len­te­les, ku­rias mes va­kar ga­vo­me ko­mi­te­te, ir aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ki­tą da­ly­ką, nes šie da­ly­kai su­si­ję, tai yra apie ten­den­ci­jas. Mi­nis­te­ri­ja pa­ti tvir­tin­ta, kad skur­das la­biau­siai pa­lies dar­bin­go am­žiaus as­me­nis. Bū­tent šios prie­mo­nės dar­bin­gų as­me­nų ir spren­džia pro­ble­mas, bet vi­sos ten­den­ci­jos ro­do, kad ne pen­si­jas gau­nan­tys, ne iš­mo­kas gau­nan­tys, o bū­tent dir­ban­tys la­biau­siai pra­ras pa­ja­mas ir jie pa­di­dins skur­dą pa­ti­rian­čių žmo­nių ra­tą. To­dėl tas po­pu­lia­rus mi­li­jar­das – mi­li­jo­nui šį kar­tą, ti­kiuo­si, veiks ir veiks tei­gia­ma lin­kme, bet ma­nau, kad įsta­ty­mas, apie ku­rį mes kal­bė­si­me šiek tiek vė­liau, tai yra Vien­kar­ti­nių iš­mo­kų įsta­ty­mą, ar­ba 200 eu­rų įsta­ty­mą, šie 182 mln. eu­rų daug ge­riau pa­si­tar­nau­tų dir­ban­tie­siems. Kas va­kar ste­bė­jo pra­ne­ši­mus, va­kar Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė COVID-19 val­dy­mo stra­te­gi­jos pri­sta­ty­mą, ir tai su­kė­lė di­de­lį ne­ri­mą pen­si­nio ar­ba prieš­pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms ir ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis. Nes 60 me­tų tu dar ne pen­si­nin­kas, bet jau ri­zi­kos gru­pė­je.

Pir­ma­sis tos stra­te­gi­jos punk­tas kal­ba apie as­me­nų, pri­klau­san­čių aukš­tos ri­zi­kos laips­niui, sau­go­ji­mą. Šis sau­go­ji­mas, kaip jis bus at­lie­ka­mas, la­bai įdo­mus. Va­kar ga­vau ne vie­ną skam­bu­tį iš su­ne­ri­mu­sių žmo­nių, kur to­kie kaip aš ir ki­ti bus sau­go­ja­mi? Ma­nau, kad iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas… mes tu­rė­tu­me sau­go­ti šių žmo­nių dar­bo vie­tą, nor­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį, ga­li­my­bę pa­si­rink­ti. Lo­giš­ka bū­tų, kaip ir sa­kiau, kad tie 182 mln., dėl ku­rių mes gin­čy­si­mės ir bal­suo­si­me vė­liau, bū­tų bū­tent šia­me už­im­tu­mo pa­ke­te, nes dir­ban­tis žmo­gus mo­ka įmo­kas, mo­ka mo­kes­čius, įmo­kos plau­kia į tą pa­tį „Sod­ros“ biu­dže­tą, iš jo skai­čiuo­ja­mos bū­si­mos pen­si­jos, yra for­mu­lė, ir ne vel­tui mi­nis­te­ri­ja pra­kal­bo apie tai, kad no­ri­ma keis­ti In­dek­sa­vi­mo įsta­ty­mą ir per­žiū­rė­ti jį. Ma­nau, kad tai bū­tų blo­giau­sia, ką mes ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas! Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mus svars­ty­si­me 11 val. 30 min., bal­suo­si­me po svars­ty­mo.

 

10.34 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4775(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas, dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4775(2). Pra­ne­šė­ja – taip pat ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ka­dan­gi taip pat bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms bu­vo pri­tar­ta. Pro­jek­tas pa­tai­sy­tas pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį T. To­mi­li­ną. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, lei­siu sau pra­tęs­ti prieš tai iš­sa­ky­tą min­tį apie Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, nes įsta­ty­mai glau­džiai su­si­ję, pa­mi­nė­siu kai ku­rias prie­mo­nes šio nau­jo Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos įsta­ty­mo. Tai­gi, mes vi­si su­ta­rė­me, kad ne­pa­da­rė­me iki ga­lo vie­no svar­baus dar­bo – as­me­nys, vyk­dan­tys in­di­vi­du­a­lią veik­lą, esa­mi ūki­nin­kai, bet ne­už­dir­ban­tys, ne­gau­nan­tys pa­ja­mų dau­giau ne­gu va­di­na­mie­ji 4 EDV, de­ja, šian­dien ne­pa­ten­ka į sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čio as­mens tų po­ka­ran­ti­ni­nių iš­mo­kų sis­te­mą. To­dėl šian­dien ko­mi­te­te bu­vo svars­to­mas ger­bia­mos Sei­mo na­rės pa­siū­ly­mas. Mes kon­sta­ta­vo­me, kad tech­niš­kai tą pa­siū­ly­mą iš tik­rų­jų tvar­kin­gai pa­reng­ti mums rei­kia dar ki­tos sa­vai­tės. Aš ma­nau, kaip mi­nė­jo ir G. Skais­tė, mes ga­li­me tai pa­da­ry­ti kar­tu ir pa­teik­ti tin­ka­mas pa­tai­sas tam, kad tie žmo­nės ne­iš­kris­tų iš už­im­tu­mo rė­mi­mo.

O kal­bant apie pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, kaip jau mi­nė­jau, prie­mo­nės po ka­ran­ti­no tam­pa pa­sto­vio­mis prie­mo­nė­mis, pa­grin­di­nė jų da­lis. Tik vie­na prie­mo­nė bus lai­ki­na. Še­šis mė­ne­sius po ka­ran­ti­no, spren­džiant klau­si­mą dėl pa­ra­mos ar kom­pen­sa­ci­jų, mes ne­ver­tin­si­me žmo­nių tur­to. Tai yra la­bai ga­lin­ga nuo­sta­ta, ži­no­ma, ji tu­ri bū­ti lai­ki­na. Bet aš džiau­giuo­si, kad So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te mū­sų pa­siū­ly­mo pa­grin­du pa­vy­ko su­tar­ti, kad pa­sto­vi prie­mo­nė bus ga­li­my­bė tris mė­ne­sius ne­ver­tin­ti tur­to. Va­di­na­si, jei­gu šei­ma, pa­ty­ru­si fi­nan­si­nių sun­ku­mų, at­ei­na pra­šy­ti pa­ra­mos, sa­ko, man rei­kia pa­gal­bos, tai tris mė­ne­sius ji gaus pa­ra­mą ir tris mė­ne­sius tu­rės ga­li­my­bę par­duo­ti tu­ri­mą prie­ka­bą ar ma­ši­ną, ar so­do na­me­lį tam, kad pi­ni­gai at­ke­liau­tų grei­čiau į šei­mą, ne­gu ga­li­ma fi­ziš­kai pa­da­ry­ti ko­kius nors veiks­mus, tu­rint pa­pil­do­mo tur­to. Da­bar yra la­bai aiš­ki nor­ma, jei­gu tu­ri tur­to virš tos nor­mos, jo­kios pa­ra­mos ne­gau­ni. Tai ska­ti­na pik­tnau­džia­vi­mą, ban­dy­mą pri­si­tai­ky­ti ar­ba tie­siog to­kį ne­no­rą kreip­tis pa­gal­bos, gal­būt tą emig­ra­ci­ją ir pa­na­šiai.

Aš la­bai džiau­giuo­si, kad taip pat šiuo įsta­ty­mu yra di­di­na­ma že­mės tu­rė­ji­mo kai­mo vie­to­vė­se nor­ma iki 6 hek­ta­rų. Tai reiš­kia, kad žmo­nės, tu­rin­tys že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės (da­bar nor­ma yra 3 hek­ta­rai, bet iki 6 hek­ta­rų), taip pat tu­rės tei­sę į so­cia­li­nę pa­ra­mą. Jūs, žmo­nės iš re­gio­nų, pui­kiai ži­no­te, kad iš 3, 4, 5 hek­ta­rų di­de­lio tur­to nesu­si­krau­si, la­bai ne­re­tai žmo­nėms kai­me rei­kia tos pa­ra­mos čia ir da­bar. Jie ga­lės į ją pre­ten­duo­ti.

Kaip jau mi­nė­jau, žen­kliai di­dė­ja vie­ni­šų žmo­nių so­cia­li­nė iš­mo­ka – apie 50 eu­rų. La­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek šei­mai vi­du­ti­niš­kai pa­di­dės so­cia­li­nė pa­ra­ma, bet apie 45 eu­rus tri­jų as­me­nų šei­mai. Taip pat ri­ba vie­nam žmo­gui pa­ja­mų, kiek ga­li gau­ti šei­ma, kad ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą, da­bar yra 125 eu­rai vie­nam žmo­gui. Mes tą ri­bą pa­kė­lė­me iki 137 eu­rų. Tai reiš­kia, kad daug di­des­nis kie­kis žmo­nių esant da­bar­ti­nėms są­ly­goms, šiek tiek prog­no­zuo­jant so­cia­li­nės pa­ra­mos pra­šy­to­jų pa­di­dė­ji­mą, Vy­riau­sy­bė skai­čiuo­ja, kad apie 47 tūkst. dau­giau bus pa­pil­do­mai pra­šan­čių so­cia­li­nės pa­ra­mos… Ma­nau, kad šis skai­čius yra val­do­mas, nor­ma­lus, bū­tent tam ir su­kur­ta so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­ma, kad esant kri­zei, esant sun­ku­mams šei­mos ga­lė­tų gau­ti taip pat, kaip ir ver­slai, gau­na sub­si­di­jas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). …taip ir šei­mos gau­tų sku­bią ir rei­ka­lin­gą pa­gal­bą.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu Sei­mo na­rį R. J. Da­gį. Ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes ir vėl svars­to­me kom­plek­si­nių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Aiš­ku, esa­me šiek tiek ap­sun­kin­to­je si­tu­a­ci­jo­je, nes da­bar frag­men­tiš­kai žiū­ri­me į kiek­vie­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio tiks­las ar­ba pa­skir­tis, ar­ba tas tai­ki­nys, į ku­rį tai­ko­ma vie­no­kia ar ki­to­kia pa­ra­ma, at­spin­di tik ma­žą da­lį vi­sos pa­gal­bos pa­ke­to. Bet mes vi­si su­vo­kia­me tai, kad dėl to, ką da­bar spren­džia­me pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mo­je, tu­ri­me ma­ty­ti vi­są kon­teks­tą, ką mes, kaip pa­de­da­me vi­soms so­cia­li­nėms gru­pėms. Čia A. Sy­sas kal­bė­jo apie dir­ban­čius pen­si­nin­kus, ką aš ma­tau šiuo at­ve­ju ir ma­nau, kad bū­tų la­bai pras­tas ke­lias su­prie­šin­ti vi­sas tas vi­suo­me­nės gru­pes. Aiš­ku, jei­gu mes tu­rė­tu­me vie­ną įsta­ty­mą ir bū­tų ėju­si to­kia, bū­tų to­kia tvar­ka, kad mes tie­siog tu­rė­tu­me vie­ną lai­ki­ną įsta­ty­mą ir ma­ty­tu­me vi­sus vie­no­je vie­to­je ir to ko­ro­na­vi­ru­so si­tu­a­ci­jo­je bū­tu­me su­stab­dę ki­tų įsta­ty­mų vei­ki­mą, mums bū­tų leng­viau ma­ty­ti vi­są tą pa­veiks­lą.

Ana­li­zuo­da­mi vi­są šį pa­ke­tą, aiš­ku, mes ga­li­me su­ras­ti tų vie­tų, kur gal­būt ne­pa­si­žiū­rė­jo­me vi­sų jaut­riau­sių sri­čių ir kur ko­mi­te­tas daug ką yra pa­tai­sęs. Tai yra ge­rai. Man at­ro­do, mes tuoj bū­si­me pa­smerk­ti to­bu­lin­ti ir to­bu­lin­ti šią tvar­ką. Tą ir­gi rei­kia ma­ty­ti, ma­ty­ti, kaip kri­zė, ko­kias gru­pes la­biau­siai pa­lies, kaip jie są­vei­kau­ja tar­pu­sa­vy­je, tai yra ne­iš­ven­gia­ma mū­sų duo­na, kuo mes už­si­i­mi­nė­si­me iki ru­dens. Bet pir­mas žvilgs­nis ana­li­zuo­jant vi­są sis­te­mą daug­maž yra su­ba­lan­suo­tas per vi­sas ga­li­mas da­bar įsi­vaiz­duo­ti nu­ken­tė­ju­sias nuo kri­zės gru­pes – nuo la­biau­siai pa­žei­džia­mų iki dir­ban­čių, ku­rie, sa­ky­ki­me, tu­ri di­des­nes ga­li­my­bes ju­dė­ti, įsi­dar­bin­ti, ieš­ko­ti dar­bo ir taip to­liau.

Bet aš no­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį į šiek tiek ki­tą sta­tis­ti­ką, ku­rią mes taip pat ko­mi­te­te esa­me ga­vę, kad mū­sų Sei­mo na­riai, mes vi­si tą tu­rė­tu­me ome­ny­je.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja prog­no­zuo­ja, kad po­ten­cia­liai ga­li bū­ti taip, kad mes, jei­gu ne­iš­sprę­si­me pro­ble­mų, ga­li­me tu­rė­ti 30 % be­dar­bys­tę – 30 %. Pa­mė­gin­ki­me įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia bus si­tu­a­ci­ja dėl to­kio ne­dar­bo, jei mes ne­ra­si­me efek­ty­vių spren­di­mo bū­dų.

Pra­ėju­sios kri­zės lai­ko­tar­piu mes to­kio ne­dar­bo ly­gio ne­tu­rė­jo­me. Tai yra žy­miai di­des­nis iš­šū­kis. Ir tu­rint ome­ny, kad vi­si ver­slai da­bar ne­aiš­ku, kur per­sio­rien­tuos, nes anks­čiau tai ki­tas pa­sau­lis bu­vo sta­bi­les­nis ir mes ga­lė­jo­me orien­tuo­tis į im­por­to, eks­por­to rin­kas. Da­bar mes net ne­ži­no­me, kas ki­tur da­ry­sis. To­dėl rei­kia su­telk­ti vi­sas mū­sų pa­jė­gas, vi­są iš­min­tį, ma­žiau čia vie­nas su ki­tu gin­čy­tis, bet ieš­ko­ti tų spren­di­mo bū­dų žiū­rint į at­ei­tį. Aš, tu­rė­da­mas tam tik­rą pa­tir­tį kri­zės at­ve­ju so­cia­li­nė­je sri­ty­je, ma­tau ga­na di­džiu­lius iš­šū­kius, di­des­nius ne­gu pra­ėju­sį kar­tą. Kaip ma­to­me, da­bar tu­ri­me pi­ni­gų, tuos pi­ni­gus mes da­bar pa­skirs­to­me, o po to – daug klaus­tu­kų. Jei­gu tik­rai pa­siek­si­me sce­na­ri­jų – 30 % ne­dar­bas, nei „Sod­ro­je“, nei ki­tur sis­te­mai amor­ti­zuo­ti pi­ni­gų ne­bus, o dau­ge­lį re­sur­sų mes jau bū­si­me pa­nau­do­ję. Rei­kia di­džiu­lės at­sa­ko­my­bės da­bar pri­imant il­ga­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus – to aš klau­siau ko­mi­te­te. Il­ga­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai ką nors pa­da­ry­ti žmo­nėms tu­ri bū­ti la­bai pa­sver­ti, ne­da­li­nant į kai­rę, į de­ši­nę pa­ža­dų, nors pra­ėju­sį kar­tą svars­tant ko­mi­te­te, de­ja, ko­le­gų iš opo­zi­ci­jos už­re­gist­ruo­ti pro­jek­tai po mi­li­jar­dą lė­šų rei­ka­lau­ja.

PIRMININKAS. Lai­kas. Taip pat pa­siū­ly­mus svars­ty­si­me. At­si­pra­šau. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ei­na vi­sas pa­ke­tas siū­ly­mų, kaip spręs­ti iš­ki­lu­sias kri­zės pro­ble­mas. Vis dėl­to no­rom ar ne­no­rom pri­si­me­ni 2008 me­tus, kai bu­vo su­kel­ta kri­zė. Nė vie­na kri­zė fak­tiš­kai ne­prog­no­zuo­ja­ma. Ir ši­ta ko­ro­nos kri­zė at­lė­kė stai­ga ir fak­tiš­kai pra­skrie­jo per vi­są pa­sau­lį. Bet mes ga­li­me ly­gin­ti, ko­kių veiks­mų ėmė­si kri­zės pro­ble­moms spręs­ti kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bė su prem­je­ru A. Ku­bi­liu­mi prie­ša­ky­je. Ką jie da­rė?

Pa­si­sko­li­no 8 mlrd. eu­rų su be­veik 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų. Per de­šimt me­tų pa­lū­ka­nų iš­mo­kė­jo­me apie 3 mlrd. Kam? Ne žmo­nėms. Ban­kams pa­lū­ka­nas iš­mo­kė­jo­me. Žmo­nės pi­ni­gų ne­ga­vo, bet ban­kai, ku­rie su­kė­lė kri­zę, pa­si­pel­nė – ga­vo apie 3 mlrd. per pa­lū­ka­nas. Pen­si­nin­kams bu­vo su­ma­žin­tos pen­si­jos, at­im­ti pi­ni­gai, at­ly­gi­ni­mai žmo­nėms bu­vo su­ma­žin­ti, fak­tiš­kai at­im­tos mo­ti­nys­tės iš­mo­kos ir daug žmo­nių nu­skriaus­ta. Bet ban­kai, ku­rie su­kė­lė kri­zę, pra­si­gy­ve­no.

Aš ma­tau kon­ser­va­to­rius, šian­dien kal­ban­čius ir ži­niask­lai­do­je, ir čia iš tri­bū­nos. Jie vėl mo­ko: jūs per vė­lai iš­mo­kė­si­te, ko­dėl ne­iš­mo­ka­te šian­dien to mi­li­jar­do, bet žmo­nėms, ne ban­kams, rei­kia šian­dien iš­mo­kė­ti. Kai mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis pa­sa­ko, kad jei­gu bus ga­li­my­bė, kaip ga­li­ma ankš­čiau iš­mo­kė­si­me tuos pi­ni­gus, – duo­ki­te me­cha­niz­mą. Ant­ras da­ly­kas, ver­sli­nin­kams rei­kia dau­giau. Pa­žiū­rė­ki­te, kas re­mia­mi. Re­mia­mi ver­sli­nin­kai, re­mia­mi dar­buo­to­jai, re­mia­mi vi­si, ku­rie tu­ri pa­čias ma­žiau­sias so­cia­li­nes pa­ja­mas, tai yra pa­ja­mas. Tai yra so­cia­liai rem­ti­ni, pen­si­nin­kai, žmo­nės su ne­ga­lia, vai­kai, šei­mos su vai­kais.

Tai yra pa­vyz­dys ir tau­ta tu­rė­tų ma­ty­ti, ko­kia ši Vy­riau­sy­bė jaut­ri žmo­gui, kaip ji ski­ria, pa­im­da­ma 4,5 mlrd. pa­sko­lą, tiek, kiek kon­ser­va­to­riai iš­mo­kė­jo per pa­lū­ka­nas, iš­da­li­na žmo­nėms. Taip, jie sa­ko – per ma­žai, ne­pa­jaus, bet jūs at­ėmė­te, po­nai kon­ser­va­to­riai, ir tą, ką tu­rė­jo ma­žai.

Ant­ras da­ly­kas. Pa­žiū­rė­ki­te, kur tie pi­ni­gai nu­eis. Žmo­nės, pen­si­nin­kai, ki­ti dar­buo­to­jai gaus tuos pi­ni­gus, ver­sli­nin­kai gaus pi­ni­gus, in­ves­tuos į ver­slą, bus at­gai­vi­na­mas ver­slas, žmo­nės eis į par­duo­tu­ves, ka­vi­nes, leis tuos pi­ni­gus ir ver­slas at­si­gaus. Tai la­bai lo­giš­ki, są­ži­nin­gi spren­di­mai. Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kio­mis pa­lū­ka­no­mis da­bar pa­ė­mė pa­sko­las – be­veik nu­li­nė­mis pa­lū­ka­no­mis, ne po 10 %, nu­li­nė­mis pa­lū­ka­no­mis pa­im­ta pa­sko­la, na, nė 1 % ne­sie­kian­čios pa­sko­los.

Ger­bia­mie­ji, mo­ky­ki­tės iš ši­tos Vy­riau­sy­bės, o jūs, ger­bia­mi Lie­tu­vos žmo­nės, pri­si­min­ki­te ir ly­gin­ki­te. Dar Pi­ta­go­ras yra pa­sa­kęs: kai reiš­ki­nius pa­ly­gi­ni, ta­da tam­pa daug aiš­kiau. Yra la­bai ge­ra ga­li­my­bė jums pa­ly­gin­ti, kaip el­gė­si kri­zės są­ly­go­mis A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė ir kaip el­gia­si su žmo­nė­mis da­bar­ti­nė S. Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė.

Tai­gi aš ma­nau, kad jūs, kon­ser­va­to­riai, ty­lė­ki­te ar­ba iš gė­dos, kai tik ei­si­te į tri­bū­ną, vi­sa­da at­si­pra­šy­ki­te Lie­tu­vos žmo­nių už pri­im­tus savo spren­di­mus ir nu­a­lin­tą vi­suo­me­nę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat bal­sa­vi­mas po svars­ty­mo ir pa­siū­ly­mai bus svars­to­mi 11 val. 30 min.

 

10.50 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4776(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4776. Taip pat pra­ne­šė­ja R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė du pro­jek­tus – Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo 17 ir 18 straips­nių ir pro­jek­tą Nr. XIIIP-4727. Ko­mi­te­tas pa­siū­lė, ir tam bu­vo pri­tar­ta, su­jung­ti abu pro­jek­tus į vie­ną, ir tam pro­jek­tui, ku­ris tei­kia­mas svars­ty­ti su ko­mi­te­to pa­tai­sy­mais ir pa­siū­ly­mais, ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas. Ruo­šia­si R. J. Da­gys. R. J. Da­gys iš­si­brau­kė. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt lei­siu sau pri­sta­ty­ti dar kar­tą, jei­gu… Mes tu­rė­tu­me dau­giau aiš­kin­ti apie tas prie­mo­nes. Tik­rai mes su­si­du­ria­me su tuo, kad žmo­nės tik pas­ku­ti­nį ka­ran­ti­no mė­ne­sį iš­girs­ta, kad tu­rė­jo tei­sę į sub­si­di­ją, tu­rė­jo tei­sę į iš­mo­ką. Tik­rai la­bai di­džiu­lė vi­sų mū­sų ko­mu­ni­ka­ci­nė už­duo­tis aiš­kin­ti ir dar kar­tą pa­aiš­kin­ti, kaip žmo­nės ga­li gau­ti pa­gal­bą, ko­kiu mo­men­tu, ko­kio dy­džio, ko­kios gru­pės.

Šiuo at­ve­ju tur­būt yra pa­ti leng­viau­sia prie­mo­nė, tai yra Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mas. Mes tu­ri­me la­bai efek­ty­vią prie­mo­nę ir kri­zės me­tas pa­ro­dė, kad ši prie­mo­nė tik­rai tu­ri daug dau­giau pri­va­lu­mų ne­gu mo­kes­ti­nė leng­va­ta, nes pra­ra­dus pa­ja­mas, tu­rint su­tri­ki­mų gau­ti dar­bo pa­ja­mas, mes tu­ri­me sta­bi­liai mo­ka­mą iš­mo­ką vai­kui. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma šei­mų šian­dien gau­na 60 eu­rų, dau­gia­vai­kės, ne­įga­lių­jų vai­kų, ne­pa­si­tu­rin­čios jau gau­na 100 eu­rų nuo sau­sio. Tai­gi ši iš­mo­ka yra mo­ka­ma kaip laik­ro­dis ir ypač to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je la­bai di­de­lė pa­gal­ba šei­moms.

To­dėl re­a­guo­da­mi į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų skur­do tin­klo pa­siū­ly­mus (aš la­bai džiau­giuo­si, kad mes tu­ri­me ypač stip­rų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ad­vo­ka­ci­jos tin­klą, ku­ris rū­pi­na­si žmo­nė­mis skur­de, rū­pi­na­si mū­sų sil­pniau­siais, jie pa­siū­lė, kad iš tie­sų vai­ko pi­ni­gų iš­mo­ka tu­rė­tų bū­ti tiks­lin­gai mo­ka­ma nuo ka­ran­ti­no nu­ken­tė­ju­sioms šei­moms), Vy­riau­sy­bė ir Sei­mo na­riai pa­ren­gė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Mes va­kar ko­mi­te­te svars­tė­me pas­ku­ti­nius pa­tai­symus ir ga­liau­siai sis­te­ma funk­cio­nuos taip. Vi­si Lie­tu­vos žmo­nės, vi­sos Lie­tu­vos šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus… nuo ba­lan­džio 1 die­nos bus ver­ti­na­mos jų pa­ja­mos, jei­gu jie no­ri pre­ten­duo­ti į pa­pil­do­mą 40 eu­rų iš­mo­ką, kad iš­mo­ka už vai­ką bū­tų 100. Tai­gi jų pa­ja­mos bus ver­ti­na­mos ne­be 12 mė­ne­sių prieš šiuos me­tus, kaip da­bar ga­lio­ja nor­ma­liai, nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis ver­ti­na­mos 12 mė­ne­sių pa­ja­mos me­tais prieš pa­ra­mos pra­šy­mą, da­bar sis­te­ma veiks taip, kad bus ver­ti­na­mos pas­ku­ti­nio mė­ne­sio. Šian­dien, aiš­ku, fak­tiš­kai jau bus pus­an­tro mė­ne­sio. Bu­vo sun­ku tai pa­da­ry­ti nuo ko­vo 16 die­nos gry­nai dėl tech­ni­nių prie­žas­čių, ta­čiau mes su­ta­rė­me, kad nuo ba­lan­džio 1 die­nos bus ver­ti­na­mos šei­mų pa­ja­mos. Jei­gu at­si­tin­ka to­kia si­tu­a­ci­ja, kad tų pa­ja­mų nė­ra, kad yra gi­li fi­nan­si­nė duo­bė šei­mo­je, tai iš kar­to bus ski­ria­mas iš­mo­kos vai­kams prie­das, tai yra 40 eu­rų prie šei­mos biu­dže­to ir 100 eu­rų už vai­ką. Vy­riau­sy­bė skai­čiuo­ja, kad 33 tūkst. vai­kų pa­si­nau­dos šia prie­mo­ne ir mes tu­rė­si­me 10 mln. – tiek kai­nuos ši pa­pil­do­ma ga­li­my­bė, 10 mln. pri­si­dė­ji­mą prie skur­do ma­ži­ni­mo pa­ke­to. Kaip jau mi­nė­jo ko­le­gos, Vy­riau­sy­bė prog­no­zuo­ja, kad vi­sas prie­mo­nių pa­ke­tas leis tik­rai žen­kliai su­ma­žin­ti po­ten­cia­laus skur­do ro­dik­lius, ypač ab­so­liu­taus skur­do ro­dik­lius, nes be ši­to pa­ke­to šie skai­čiai tik­rai bū­tų ga­na grės­min­gi, ne­pai­sant to, kad san­ty­ki­nis skur­das ir to­liau ma­žės dėl vi­siems su­pran­ta­mų prie­žas­čių. Esant kri­zei san­ty­ki­nis skur­das vi­są lai­ką ma­žė­ja, ta­čiau ab­so­liu­tus skur­das di­dė­ja ir bū­tent šios prie­mo­nės, įskai­tant Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mą, la­bai pa­dės tą skur­do ro­dik­lį iš­lai­ky­ti ir kuo la­biau pa­že­min­ti. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį R. Šar­knic­ką.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pra­sto­vos, at­lei­di­mai vei­kia mū­sų vals­ty­bę. Yra darb­da­vių, ku­rie el­gia­si tik­rai ne­gir­dė­da­mi Vy­riau­sy­bės bal­so ati­dė­ti mo­kes­čius, kon­kre­ti­zuo­siu, tai lie­čia ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius. Vi­si ži­no­me, kad vai­kai yra mū­sų at­ei­tis. Tur­būt vi­si su­pran­ta­me – ne­ga­li­me leis­ti jiems skurs­ti. De­ja, yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rių bu­tų ūkiai ne­pa­do­riai el­gia­si pra­šy­da­mi ap­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas tų šei­mų, ku­rios gy­ve­na so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se ir yra darb­da­vių lai­ki­nai at­leis­ti iš dar­bo. De­ja, ne­re­tais at­ve­jais tė­vams teks pa­si­nau­do­ti vai­kų pi­ni­gais, ku­rie bus pri­dė­ti prie 60 eu­rų. Tė­vai, su­pras­da­mi ši­tą da­ly­ką, rink­sis vai­ko pi­ni­gus ap­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, kad jie ne­bū­tų iš­mes­ti į gat­vę. Tad šis svars­ty­mas ir ši­to pro­jek­to grei­tas pri­ėmi­mas yra la­bai svar­bus toms šei­moms, ku­rioms iš tik­rų­jų yra la­bai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba. Toks at­ve­jis yra ne vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. To­dėl pra­šy­čiau vi­sų ko­le­gų su­pras­ti ir, kai bus pri­ėmi­mas, pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat po svars­ty­mo bal­suo­si­me kar­tu su ki­tais įsta­ty­mais.

 

10.58 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4777(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4777(2). Pra­ne­šė­ja – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Svars­ty­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį R. Šar­knic­ką. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis. Ro­ber­tai Šar­knic­kai, ar ei­si­te? Ei­si­te, pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Gal aš čia trum­pai pa­sa­ky­siu es­mi­nius da­ly­kus, ku­rie taip pat yra svar­būs dėl būs­to. Tai trum­pes­ni so­cia­li­nio būs­to nuo­mos lau­ki­mo ter­mi­nai. Iš pra­džių iki pen­ke­rių me­tų, vė­liau iki tre­jų me­tų. Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ne­su­tei­kia so­cia­li­nio būs­to, ji fak­tiš­kai kom­pen­suo­ja nuo­mo­ja­mo būs­to iš­lai­das. Mi­ni­ma­li kom­pen­sa­ci­jos ri­ba 32 eu­rai. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį E. Pu­pi­nį.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų tur­būt nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja, kad so­cia­li­nis būs­tas yra svar­bu, tik­rai ir ei­lės di­de­lės, bet, ko ge­ro, šis įsta­ty­mas ne vi­sai iš­spręs tas pro­ble­mas, nes iš es­mės dau­ge­ly­je vie­tų pa­pras­čiau­siai nė­ra tų būs­tų. Pa­pras­čiau­siai ieš­ko­ma kaž­ko­kių iš­ei­čių, gal­būt sten­gia­ma­si dau­giau re­no­vuo­ti kaž­ko­kius bu­vu­sius sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tus, kad ga­lė­tų su­teik­ti būs­tus.

Ma­ny­čiau, kad di­des­nio efek­to bū­tų su­lauk­ta ne dėl nuo­mos, o dėl to, kad kaip nors bū­tų pa­ska­tin­ta būs­to sta­ty­ba, tam tik­ras at­nau­ji­ni­mas, skir­tos sa­vi­val­dy­bėms lė­šos, kad kiek įma­no­ma būs­tų bū­tų pa­reng­ta, kad ga­lė­tų pa­di­din­ti ga­li­mų su­teik­ti būs­tų plo­tą. Šiuo me­tu, ma­ny­čiau, šis įsta­ty­mas, be ge­rų ke­ti­ni­mų, pa­da­rys tam tik­rų ir blo­gų da­ly­kų – ten, kur trūks­ta būs­tų, pa­pras­čiau­siai pa­kels kai­nas. Mes gal­būt iš­sprę­si­me vie­ną pro­ble­mą, kaž­kur nuo­mo­to­jams su­teik­si­me ga­li­my­bę būs­tus nuo­mo­ti di­des­ne kai­na. Ma­ny­čiau, kad prie ši­tos nuo­mos da­lies rei­kė­tų spręs­ti ir būs­to sta­ty­bos, ir būs­to įsi­gi­ji­mo klau­si­mus. Gai­la, kad čia nė­ra tam tik­rų ga­li­my­bių tiems, ku­rie no­rė­tų įsi­gy­ti būs­tus ar­ba sta­ty­tis būs­tus, nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas. O tai dau­giau pa­ska­tin­tų ir tam tik­ros rin­kos at­si­ga­vi­mą, ir sta­ty­bos rin­kos at­si­ga­vi­mą.

Taip pat čia yra ke­le­tas to­kių ne­aiš­kių vie­tų, tar­kim, jei­gu pra­šy­to­jas nu­ro­dys, ku­rio­je vie­to­je no­ri įsi­gy­ti nuo­mo­tis būs­tą, tai iš tik­rų­jų jam fak­tiš­kai ga­li bū­ti at­si­sa­ky­ta su­teik­ti tą pa­ra­mą. Tas 3 straips­nis skam­ba taip, kad šei­mos tei­sės į fi­zi­niams ar ju­ri­di­niams as­me­nims pri­klau­san­čio būs­to fak­ti­nio nuo­mos mo­kes­čio da­lies kom­pen­sa­ci­ją ne­tu­ri, kai pra­šy­me su­teik­ti pa­ra­mą būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti iš­reiš­kė rei­ka­la­vi­mus, su­si­ju­sius su vie­to­ve.

Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad būs­tai bus nuo­mo­ja­mi gal­būt ga­nė­ti­nai to­li nuo tos vie­tos, kur žmo­gus dir­ba. Ir šiuo me­tu yra to­kių pro­ble­mų, kai žmo­gus dir­ba ko­kia­me vie­na­me mies­te ir jam, so­cia­liai rem­ti­nam, sa­ko: tu va­žiuok ten, už 30 ki­lo­met­rų, pa­si­imk tą būs­tą, mes tau jį iš­nuo­mo­si­me, su­teik­si­me. Ta­da žmo­gui ky­la klau­si­mas. Jis ir taip sun­kiai gy­ve­na, ir taip sun­kiai pa­sie­kia dar­bą, kad ir gy­ven­da­mas ta­me pa­čia­me mies­te, gal­būt pės­čio­mis, bet jei­gu rei­kia jam pa­siek­ti dar­bą už 30 ki­lo­met­rų, tai fak­tiš­kai toks būs­tas, ku­ris ga­li bū­ti iš­nuo­mo­tas to­kiu at­stu­mu, yra be­pras­mis.

Ne­ži­nau, ky­la daug klaus­tu­kų, bet vis dėl­to ma­ny­čiau, kad Vy­riau­sy­bei rei­kė­tų grįž­ti, kaip mi­nė­jau, prie ki­to klau­si­mo ir kiek įma­no­ma pa­si­steng­ti šiuo lai­ko­tar­piu skir­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą būs­tui įsi­gy­ti.

Ir dar vie­nas klau­si­mas. Aiš­ku, čia pa­ra­šy­ta, kad vis­ką, iš­sky­rus kai ku­riuos at­ve­jus, kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Tai vėl­gi, ma­ny­čiau, to­kie klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi ne pri­puo­lant, o pa­pras­čiau­siai ra­miai svars­tant biu­dže­tus, nu­ma­tant biu­dže­tuo­se fi­nan­sus ir to­kiu bū­du vėl pa­skirs­ty­ti tuos pi­ni­gus, nes ma­to­me, kas šiuo me­tu da­ro­si. Pra­ei­tą Vy­riau­sy­bės po­sė­dį bu­vo pa­skirs­ty­tos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms, tai vėl­gi tas pa­skirs­ty­mas bu­vo ga­na keis­tas, be jo­kių rim­tes­nių eko­no­mi­nių ar­gu­men­tų, dau­giau bu­vo pa­skirs­ty­tos lė­šos in­ves­ti­ci­joms sa­vi­val­dy­bė­se pa­gal pa­žin­tis, pa­gal drau­gys­tę, pa­gal par­tiš­ku­mą ar dar kaž­ką.

Ma­ny­čiau, sa­vi­val­dy­bės, ku­rios drą­siai lei­sis di­din­ti nu­omą, tu­rė­tų elg­tis at­sar­giai, nes vis­ko ga­li­ma ti­kė­tis. Pa­ra­šy­mas, kad vals­ty­bė kom­pen­suos, ne­įtrau­kiant į biu­dže­tą, tai yra tik pa­ra­šy­mas. Ma­ny­čiau, kad rei­kė­tų elg­tis at­sar­giai, nes ga­li kai ku­rioms sa­vi­val­dy­bėms ir ne­už­tek­ti pi­ni­gų. Bet ko­kiu at­ve­ju vis tiek kaž­kas ta­da tu­rės kom­pen­suo­ti, o tas kaž­kas tu­rės bū­ti sa­vi­val­dy­bės.

Iš tik­rų­jų tas įsta­ty­mas ne­spren­džia vis­ko iki ga­lo, ma­ny­čiau, jis ga­lė­jo bū­ti par­šuo­tas kur kas to­bu­liau ir su­kur­tų kur kas di­des­nes ga­li­my­bes ne tik nuo­mo­ti, bet ir įsi­gy­ti būs­tus žmo­nėms, ku­rie ga­li pri­si­dė­ti ne tik per sa­vo nu­omą, bet ir per būs­to sta­ty­bą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mai taip pat bus svars­to­mi bal­sa­vi­mo me­tu.

 

11.04 val.

Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4778(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4778. Pra­ne­šė­ja – taip pat R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Svars­ty­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą, at­si­žvelg­da­mas į kai ku­riuos Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, pa­to­bu­li­no pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 10, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė daug Sei­mo na­rių. Ski­ria­ma 20 mi­nu­čių. Gal ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti tiems, ku­rie už­si­ra­šę frak­ci­jos var­du kal­bė­ti? Bū­tų skir­tin­gos frak­ci­jos. Pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Kvie­čiu frak­ci­jos var­du kal­bė­ti Sei­mo na­rį A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos. Kai kal­bė­jau dėl už­im­tu­mo, jau pa­mi­nė­jau, kad bū­tų kur kas nau­din­giau, jei šios lė­šos bū­tų nu­kreip­tos į už­im­tu­mą ir pir­miau­sia tiems žmo­nėms, ku­rie pra­ran­da dar­bą. Ir pa­grį­siu tai po to sa­vo kal­bo­je.

Ap­skri­tai si­tu­a­ci­ja yra to­kia: bal­suo­ti už – blo­gai, bal­suo­ti prieš – ir­gi blo­gai, nes aki­vaiz­du, kad šian­dien mū­sų dis­ku­si­ją ste­bi ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus ar­ba gau­nan­tis iš­mo­ką, aiš­ku, kiek­vie­nas tur­būt no­rė­tų gau­ti ir ne 200, o dau­giau pi­ni­gė­lių, ži­nant mū­sų pen­si­jų ly­gį, ži­nant mū­sų so­cia­li­nių iš­mo­kų ly­gį.

Gal­būt pra­dė­ki­me nuo to, kad taip, trum­pa­lai­kę nau­dą tur­būt vi­si ma­to, bet vis­kas bū­tų gal vi­sai ne­blo­gai, jei tai ne­bū­tų prieš­rin­ki­mi­niai me­tai. To­dėl ne vel­tui vi­sas šis pa­siū­ly­mas įvar­dija­mas kaip po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos pa­vyz­dys. Ma­nau, kad va­do­vė­liuo­se apie tai bus ra­šo­ma, bet apie tai aš ne­si­plė­siu, ne­kal­bė­siu dėl iš­mo­kė­ji­mo da­tų. Pa­lik­si­me čia kiek­vie­no mū­sų są­ži­nei.

Ko­dėl trum­pa­lai­kė nau­da? Trum­pa­lai­kė to­dėl, kad šian­dien ar­ba lie­pos, rug­pjū­čio mė­ne­sį gau­si­te, bet il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je aki­vaiz­du, kad gau­nan­tys so­cia­li­nes iš­mo­kas, so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jas pra­ras kur kas dau­giau ne­gu gaus. Nes jau šian­dien aki­vaiz­du, kad „Sod­ros“ įmo­kos ma­žė­ja, o mū­sų pen­si­jos yra nu­sta­to­mos įsta­ty­mo tvar­ka. Ten yra įra­šy­tas tre­jų me­tų lai­ko­tar­pis ir jei­gu ku­riais nors me­tais su­ma­žė­ja įplau­kos, va­di­na­si, au­to­ma­tiš­kai ma­žė­ja pen­si­jų iš­mo­kų dy­dis. Už­prog­ra­muo­ta jau tre­jiems me­tams į prie­kį ma­žes­nės iš­mo­kos. To­dėl jei­gu tie 182 mln. pa­ten­ka į rin­ką, grįž­ta įmo­kų, mo­kes­čių pa­vi­da­lu, „Sod­ros“ pra­ra­di­mai yra ma­žes­ni ir „Sod­ra“ ga­li skai­čiuo­ti, gal­būt ne­nau­do­ti re­zer­vo ar­ba ma­žiau nau­do­ti, ir ti­ki­my­bė, kad pen­si­jų au­gi­mas ne­bū­tų dras­tiš­kai ma­žė­jan­tis, nes taip, kaip bu­vo tre­jus me­tus – po 9–10 %, tik­rai taip ne­bus.

Tai­gi kiek­vie­nas ga­li lais­vai su­si­skai­čiuo­ti, ką reiš­kia 200 eu­rų per vie­ną kar­tą gau­ti ir kiek tai kai­nuos per me­tus, jei jū­sų pen­si­ja ne­di­dės, pa­vyz­džiui, 20 eu­rų kas mė­ne­sį. La­bai pa­pras­ta su­skai­čiuo­ti. Man at­ro­do, kad kur kas di­des­nė nau­da pen­si­nin­kams, iš­mo­kų ga­vė­jams bū­tų ne­ma­žė­jan­tis dar­bo už­mo­kes­tis, ne­di­dė­jan­tis ne­dar­bo ly­gis, nes tai už­tik­rin­tų il­ga­lai­kę per­spek­ty­vą ir kur kas di­des­nes pen­si­jas at­ei­ty­je.

Ant­ras da­ly­kas – te­sta­vi­mo ar­ba di­fe­ren­ci­ja­vi­mo ne­bu­vi­mas. Dėl ši­to bu­vo dau­giau­sia gin­čų, ar rei­kia žmo­gui, pen­si­nin­kui, ku­ris tu­ri dar­bo pa­ja­mų, gau­na pen­si­ją, gau­ti dar 200 eu­rų? Ir, aš ma­nau, čia yra ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, ku­rią pa­da­rė ir mi­nist­ras, ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, kai pra­dė­jo ko­mu­ni­kuo­ti, kad tai – ne uni­ver­sa­li iš­mo­ka, ir gal­būt ta­da ma­žiau dis­ku­si­jų bū­tų. O pra­dė­jo kal­bė­ti apie tai, kad pir­miau­sia tai yra pa­gal­ba skurs­tan­tiems, kad pa­di­din­tų var­to­ji­mą, gel­bė­tų eko­no­mi­ką. Ta­da klau­si­mas, ar ga­li žmo­gus, gau­nan­tis 2 tūkst. ar 3 tūkst. pa­ja­mų per me­tus, pa­pil­do­mai iš­leis­ti tuos 200 eu­rų? La­bai var­gu. Va­di­na­si, tie pi­ni­gai at­guls vi­sai ki­tur ir ne­pa­ska­tins nei var­to­ji­mo, nei eko­no­mi­kos au­gi­mo.

To­dėl ir tei­kiau pa­siū­ly­mą, kad rei­kė­tų di­fe­ren­ci­juo­ti. Pa­ja­mos, ku­rios vir­ši­ja tris vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas… ne­tu­rė­tų to­kie pi­lie­čiai gau­ti pa­pil­do­mų iš­mo­kų, nes tik­rai tai ne­pri­si­dės prie ben­dros nau­dos.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, ki­ti kal­bė­to­jai tur­būt kal­bės apie tą pa­tį, tai yra apie di­fe­ren­ci­ja­vi­mą ir iš­mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­pius, bet, ma­no gal­va, ne­už­mirš­ki­me, kad ir mi­nis­te­ri­ja po va­ka­rykš­čio ko­mi­te­to po­sė­džio pra­kal­bo apie tai, kad, ko ge­ro, bus per­žiū­rė­tas in­dek­sa­vi­mo įsta­ty­mas. Aš ma­nau, kad tai bū­tų blo­gas sig­na­las ir blo­gas da­ly­kas, nes tie ke­li me­tai, kai po­li­ti­kams ne­leis­ta kiš­tis į pen­si­jų for­ma­vi­mą, na, įne­šė tam tik­ro sta­bi­lu­mo dėl pen­si­jų. Aki­vaiz­du, yra au­gi­mas, yra pi­ni­gų, yra pen­si­jų di­dė­ji­mas. Ma­nau, ki­ši­ma­sis prieš rin­ki­mus į pen­si­jų for­ma­vi­mą ne vi­sa­da duo­da rei­kia­mų re­zul­ta­tų. No­rė­čiau pri­min­ti, ne­mi­nė­siu par­ti­jų, tik no­riu pri­min­ti, nes da­ly­va­vau be­veik vi­suo­se šiuo­se is­to­ri­niuo­se įvy­kiuo­se. Pri­si­me­na­te, vie­na par­ti­ja nu­ta­rė grą­žin­ti in­dė­lius, tai po šio pa­siū­ly­mo pra­lo­šė rin­ki­mus. Ki­ta par­ti­ja grą­ži­no tuos in­dė­lius – pra­lo­šė rin­ki­mus. Dar vie­nas at­ve­jis, kai tris kar­tus per me­tus bu­vo di­di­na­mos pen­si­jos, bet tai ne­pa­dė­jo – ir­gi pra­lo­šė rin­ki­mus. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų mo­ky­tis iš is­to­ri­jos, ne­da­ry­ti tų pa­čių klai­dų ir ne­lip­ti ant to pa­ties grėb­lio. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du kvie­čiu kal­bė­ti Sei­mo na­rį E. Gent­vi­lą.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai klau­si­mas, ku­ris daž­nai ver­ti­na­mas kaip so­cia­li­nio jaut­ru­mo in­di­ka­to­rius. Aš ir­gi pri­imu šį siū­ly­mą dėl įsta­ty­mo kaip so­cia­liai jaut­rų, ta­čiau ne­pra­ras­ki­me ir svei­kos nuo­vo­kos, ir kri­tiš­ko mąs­ty­mo. Da­lį ar­gu­men­tų kri­tiš­kai mąs­tyda­mas pa­sa­kė ir ko­le­ga A. Sy­sas. Dar vie­nas toks kri­tiš­kas ar­gu­men­tas, apie ką kal­bė­jo M. Ma­jaus­kas po­sė­džio pra­džio­je, – žiū­rė­ki­te, ką mes da­ro­me. Kai svars­tė­me vals­ty­bės biu­dže­tą, ko­vo­jo­me dėl biu­dže­to ei­lu­čių – 10 tūkst., 50 tūkst., o da­bar mi­li­jo­nai ir mi­li­jar­dai ju­da, biu­dže­to per­žiū­ra ne­vyks­ta.

Aš ma­nau, kad šiais įsta­ty­mais, kon­kre­čiai šiuo įsta­ty­mu dėl 200 eu­rų vien­kar­ti­nių iš­mo­kų kei­čia­ma ko­vos su kri­ze kon­cep­ci­ja. Čia, Sei­me, mes da­vė­me su­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bei pa­si­sko­lin­ti pa­pil­do­mai 5 mlrd. eu­rų. Bu­vo sa­ko­ma, kad tie 5 mlrd. eu­rų bus rei­ka­lin­gi eko­no­mi­kos kri­zės me­tu nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms pa­rem­ti ar­ba ver­slams pa­rem­ti, tai yra nu­trau­ku­siems veik­lą, pra­ra­du­siems dar­bą, į pra­sto­vas pa­kliu­vu­siems žmo­nėms. Ir štai stai­ga ge­ra­šir­diš­ka, ge­ra­no­riš­ka Vy­riau­sy­bė kei­čia kon­cep­ci­ją, sa­ko, o 182 mln. eu­rų pa­skir­ki­me tiems, ku­rie ne­pra­ra­do nie­ko, nes, ma­tai, esa­me la­bai so­cia­liai jaut­rūs. Na, tik­rai gra­žu, bet, ger­bia­mie­ji, mes da­vė­me Sei­me su­ti­ki­mą sko­lin­tis 5 mlrd. ne kam nors pa­rem­ti, nie­ko ne­pra­ra­du­siems, o pa­rem­ti tuos, ku­rie pra­ra­do. Ir štai čia mes su­si­du­ria­me su pre­ce­den­tu, kai dar neat­si­skai­to­ma su tais, ku­rie bu­vo pri­vers­ti su­stab­dy­ti sa­vo veik­lą, pra­ra­do at­ly­gi­ni­mus, pra­ra­do dar­bą gal­būt vi­sam lai­kui, nes pats ver­slas suž­lu­go, ir jau pra­de­da­me da­lin­ti pi­ni­gus (prieš pat rin­ki­mus, be­je, su­tin­ku ir su tuo ar­gu­men­tu) tiems, ku­rie nie­ko ne­pra­ra­do. Taip, jie tik­rai ma­žai gau­na, tie, ku­rie yra so­cia­li­nių iš­mo­kų ar pen­si­jų ga­vė­jai. Tik­rai tai so­cia­liai jaut­rus da­ly­kas. Bet juk kon­cep­ci­ja tai pa­si­kei­tė. Tai ly­giai taip pat ga­li su­gal­vo­ti – dar ką nors pa­ma­lo­nin­kime. Štai gre­ta to va­kar ne­ras­ta 1,6 mln. eu­rų stu­den­tų so­cia­li­nėms sti­pen­di­joms, o čia 182 mln. eu­rų tiems, ku­rie nie­ko ne­pra­ra­do. Mes tu­ri­me ma­ty­ti ši­tuos da­ly­kus. Tu­ri­me ma­ty­ti, kad pra­ras­tų pa­ja­mų kom­pen­sa­vi­mas tas pa­ja­mas pra­ra­du­siems as­me­nims vė­luo­ja. Pa­ra­ma ver­slams ka­tast­ro­fiš­kai vė­luo­ja. Čia sė­dė­ję eks­per­tai prieš dvi sa­vai­tes įvar­di­no pui­kius skai­čius – Šve­di­ja 60 % su­pla­nuo­tos pa­ra­mos ver­slams jau pa­sky­rė, Vo­kie­ti­ja – 48 %, Lie­tu­va – 0,9 %. Tai­gi, ne­pa­da­riu­si pri­va­lo­mo­sios pro­gra­mos, kaip yra sa­ko­ma dai­lia­ja­me čiuo­ži­me, Vy­riau­sy­bė už­si­ė­mė lais­vą­ja pro­gra­ma – ot, pa­mė­ty­ki­me pi­ni­gus, pa­da­lin­ki­me, nors kri­zės pra­džio­je vi­so to ne­bu­vo.

Li­be­ra­lų są­jū­džio žmo­nės, šian­dien bal­suo­si­me dėl tų da­ly­kų, siū­lys ir ki­tus prin­ci­pus kal­bant apie ši­tos pa­ra­mos pa­da­li­ni­mą. Pa­vyz­džiui, pro­fe­so­riaus K. Gla­vec­ko pa­siū­ly­mas kal­ba apie di­fe­ren­ci­ja­vi­mą. Mes tu­ri­me įvai­rių pen­si­nin­kų, ku­rie gau­na 200 eu­rų ir ku­rie gau­na 1 tūkst. 200 eu­rų ar ir di­des­nes pen­si­jas, ta­čiau čia Vy­riau­sy­bė pa­siū­lo vi­siems vie­no­dai – po 200 eu­rų. K. Gla­vec­ko siū­ly­mas yra – duo­ki­me po 300 eu­rų tiems, ku­rie tik­rai ma­žai gau­na, bet tiems, ku­rie gau­na virš 600 eu­rų, tai yra virš mi­ni­ma­lios al­gos, jų pen­si­ja su­da­ro tiek, kiek mi­ni­ma­li al­ga ar­ba dar ir dvi­gu­bai di­des­nė, jiems ne­duo­ki­me. Ma­nau, tai so­cia­liai jaut­res­nis pa­siū­ly­mas ir so­cia­liai tei­sin­ges­nis. Ki­ti ko­le­gos siū­lo ne­lauk­ti rug­pjū­čio mė­ne­sio, kai bus pa­da­lin­ta po 200 eu­rų, o tuos pi­ni­gus skir­ti pra­de­dant nuo bir­že­lio po 50 eu­rų kas mė­ne­sį. Aš su­pran­tu, kad rei­kia di­din­ti vi­daus var­to­ji­mą, ir tie 182 mln. eu­rų bus įlie­ti į eko­no­mi­ką rug­pjū­čio mė­ne­sį, bet ypač šian­dien eko­no­mi­kai rei­kia tų pi­ni­gų. Te­bū­nie kad ir po 50 eu­rų iš­da­li­nus bir­že­lio mė­ne­sį, tai jau yra pa­pil­do­mi 45 mln. eu­rų mū­sų eko­no­mi­kos kvė­pa­vi­mui.

Tai­gi ma­ty­da­mi, kad tai yra tam tik­ra ma­ni­pu­lia­ci­ja, ne tik prieš­rin­ki­mi­nė, ta­čiau ir ma­ni­pu­lia­ci­ja so­cia­li­nio jaut­ru­mo di­men­si­jo­mis, li­be­ra­lai nė­ra apa­kę. Ne­lai­ky­ki­te mū­sų kvai­lais, ne­ma­ny­ki­te, kad mes ne­tu­ri­me ar­gu­men­tų, kaip ki­taip tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma. O kas svar­biau­sia – mes, leis­da­mi sko­lin­tis vals­ty­bės var­du pi­ni­gus, kal­bė­jo­me tik apie pa­ra­mą pa­ja­mas pra­ra­du­siems ver­slams ir pi­lie­čiams, o ne iš­da­li­ni­mą, kaip sa­ko­ma, sraig­tas­par­nio pi­ni­gų vi­siems, kas nie­ko ne­pra­ra­do. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Frak­ci­jos var­du kvie­čiu kal­bė­ti Sei­mo na­rį J. Raz­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kal­bą no­rė­čiau pra­dė­ti nuo ap­gai­les­ta­vi­mo. Ap­gai­les­tau­ju to­dėl, kad bu­vo ga­li­my­bė šiuo klau­si­mu mums ga­na gra­žiai su­tar­ti ir be di­de­lių po­li­ti­nių mū­šių pri­im­ti pa­kan­ka­mai so­li­da­rų spren­di­mą, nes iš tie­sų ma­nau, kad dau­ge­lis ga­li­me su­tar­ti, kad Lie­tu­vos pen­si­nin­kų pen­si­jos san­ty­ki­nai yra per ma­žos, ly­gi­nant su vi­du­ti­niu at­ly­gi­ni­mu, jau ne­kal­bant, jei­gu ly­gi­na­me su ki­to­mis ša­li­mis. Vi­si tur­būt su­ta­ria­me, kad pats nau­din­giau­sias pi­ni­gų įlie­ji­mo į eko­no­mi­ką me­to­das yra per žmo­nes, kai mes duo­da­me žmo­gui ir jis ren­ka­si pa­slau­gas, pre­kes, ku­rių rei­kia, ir kad duo­da­me tiems žmo­nėms, ku­rie tik­rai tu­ri daug var­to­ji­mu pa­grįs­tų po­rei­kių, ir pen­si­nin­kai tik­rai yra ta ka­te­go­ri­ja.

Ži­no­ma, gal bū­tu­me šiek tiek pa­dis­ku­ta­vę, ar tik­rai ne­ga­li­ma už­brėž­ti brūkš­nio, kad, pa­vyz­džiui, ta iš­mo­ka ski­ria­ma tik tam pen­si­nin­kui, ku­ris gau­na ma­žes­nę pen­si­ją, tar­kim, kaip vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, kad tik­rai ne­mo­ra­lu skir­ti iš­mo­ką pen­si­nin­kui Sei­mo na­riui, gau­nan­čiam 2 tūkst. 500 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, ir, tar­kim, ko­kią 800 eu­rų pen­si­ją. Kaip ki­tos ka­te­go­ri­jos žmo­nių pri­ims to­kį sky­ri­mą?

Pa­ga­liau ba­la ne­ma­tė, jei­gu sa­ky­tu­mė­te, kad vi­si ko­kie nors ko­re­ga­vi­mai at­ima lai­ko, tai skir­ki­me kad ir taip, bet iš kar­to bu­vo leng­va ma­ty­ti, kad ši­tas pro­jek­tas, ši­tas 200 eu­rų sky­ri­mas, vals­tie­čių ir ža­lių­jų yra aiš­kiai su­pro­jek­tuo­tas kaip po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­lis. Tik pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mas apie šį su­ma­ny­mą, iš kar­to tai bu­vo pa­ly­dė­ta R. Kar­baus­kio pa­sa­ky­mu: mes el­gia­mės ki­taip, ne­gu kon­ser­va­to­riai 2009 me­tais, štai anie ma­ži­no, o mes, ma­tai, esa­me ge­ri – di­di­na­me. Ne­at­si­tik­ti­nai, aš ma­nau, bu­vo pa­si­rink­tas ir to­li­mes­nis iš­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas, kad bū­tų kuo ar­čiau rin­ki­mų. Ži­no­ma, rug­sė­jo mė­ne­sį jau bū­tų ne­pa­do­ru rink­tis taip ar­ti, tai tiks ir rug­pjū­tis. Be­je, jei­gu R. Kar­baus­kis ban­do ir to­liau tęs­ti ly­gi­ni­mą su 2009 me­tais, de­rė­tų są­ži­nin­gai pa­sa­ky­ti, kad mes ne­si­elg­si­me taip, kaip tuo me­tu da­rė Vy­riau­sy­bė, re­mia­ma pa­gal at­ski­rą su­si­ta­ri­mą R. Kar­baus­kio vals­tie­čių ir ža­lių­jų. Tuo me­tu aš ne­gir­dė­jau, kad R. Kar­baus­kis bū­tų sa­kęs, kad ga­li­mi ki­to­kie spren­di­mai vals­ty­bė­je pa­gal tuo­me­ti­nes są­ly­gas, kad ga­li­ma da­lin­ti pa­pil­do­mas iš­mo­kas ir taip gai­vin­ti eko­no­mi­ką. Be­je, tuo lai­ko­tar­piu iš es­mės nė vie­na vals­ty­bė nė­jo kaip da­bar iš­mo­kų sky­ri­mo ke­liu. Ki­ta si­tu­a­ci­ja bu­vo, bet čia apie tai rei­kė­tų daug kal­bė­ti.

Da­bar dėl pa­ties iš­mo­kų lai­ko. Mes su­pran­ta­me, kad „Sod­rai“ rei­kia kaž­kiek lai­ko per­skai­čiuo­ti iš­mo­ka­mas su­mas prie pen­si­jų pri­de­dant 200 eu­rų, bet vis dėl­to ga­li­ma pri­si­min­ti, kad vi­siš­kai ne­se­niai, kai rei­kė­jo su­skai­čiuo­ti mū­sų ga­na grei­tai pri­im­tas už­im­tu­mo iš­mo­kas dar­bo ne­te­ku­siems ar pra­sto­vo­je esan­tiems žmo­nėms, kiek ži­nau, bu­vo griež­tas prem­je­ro nu­ro­dy­mas Už­im­tu­mo tar­ny­bai, dar net ne­pri­ėmus įsta­ty­mo, su­skai­čiuo­ti per de­šimt die­nų ir tas bu­vo pa­da­ry­ta. Tai ko­dėl šian­dien nė­ra prem­je­ro tvir­to žo­džio „Sod­rai“ su­skai­čiuo­ti, kad ne il­giau kaip per pus­an­tro mė­ne­sio ir kad nuo lie­pos pra­džios, jei­gu ne­įma­no­ma bir­že­lio mė­ne­sį, vė­liau­siai lie­pos mė­ne­sį, tos iš­mo­kos bū­tų iš­mo­ka­mos. Ma­nau, tik­rai yra su­pra­ti­mas, kad eko­no­mi­kai tų iš­mo­kų rei­kia kuo grei­čiau, rei­kia jau šian­dien. Rei­kia kaip nors iš­skir­ti tas ga­vė­jų gru­pes ir pa­grin­di­nei se­nat­vės pen­si­jų ga­vė­jų gru­pei kiek įma­no­ma grei­čiau iš­mo­kė­ti tas pen­si­jas.

Dar yra įdo­mių mo­men­tų. Nors ir kiek šian­dien frak­ci­jos po­sė­dy­je mes rė­mė­me so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nist­rą prie sie­nos, kad pa­sa­ky­tų, kas yra šio kon­kre­taus su­ma­ny­mo au­to­rius, na, nie­kaip ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Jei­gu bū­tų pats mi­nist­ras, bū­tų, ma­tyt, ir pa­sa­kęs, kad aš su­gal­vo­jau, aš pa­siū­liau po 200 eu­rų, vis­kas ge­rai. Nei sa­vęs įvar­di­no, nei ko nors ki­to. Ban­dė aiš­kin­ti, kad dve­jus me­tus apie tai dis­ku­ta­vo ir ga­lų ga­le šian­dien at­ėjo ta die­na.

Da­bar, aš ma­nau, tik­rai rei­kia… Vis dėl­to aš kvies­čiau ir val­dan­čiuo­sius bal­suo­ti už anks­tes­nį ter­mi­ną, tik­rai yra ga­li­my­bė per­žiū­rė­ti pri­ori­te­tus, kam pir­miau­sia ap­skai­čiuo­ti. Anui­te­tai tik­rai ga­li pa­lauk­ti. Aš ne­sa­kau, kad ma­žiau jaut­rus pri­ori­te­tas yra tos iš­mo­kos, ku­rios su­si­ju­sios su dar­bo ne­te­ku­sių žmo­nių pa­ja­mo­mis, su ne­dar­bo iš­mo­ko­mis. Taip, tai yra, ma­tyt, dar svar­biau. Bet ga­li­ma pa­siek­ti, kad bū­tų anks­čiau.

Be abe­jo, ra­gin­čiau prem­je­rą vis dėl­to iš­girs­ti tei­si­nin­kų iš­va­das ir kuo grei­čiau pa­teik­ti biu­dže­to pa­tai­sas. Mes tik­rai ne­no­ri­me stab­dy­ti, rem­da­mie­si tais ar­gu­men­tais, šian­dien pri­ima­mų jaut­rių, svar­bių pro­jek­tų, bet bū­ki­te ge­ras, prem­je­re, tik­rai ne­da­ry­ki­te to­kio tei­si­nio ni­hi­liz­mo, sa­ky­da­mas, kad biu­dže­to ne­rei­kia tiks­lin­ti.

Ir kaip to­mis ap­lin­ky­bė­mis bal­suo­ti? Aš vis dėl­to as­me­niš­kai bal­suo­siu, pa­si­kliau­da­mas rin­kė­jų iš­min­ti­mi, kad jie ne­pa­si­duos bal­sų pir­ki­mo su­ma­ny­mui ir vis dėl­to su­pras, kad čia jie, ga­vę tą iš­mo­ką, yra…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. RAZMA (TS-LKDF). …eko­no­mi­kos gel­bė­to­jai, o pa­ti iš­mo­ka pa­gal jų si­tu­a­ci­ją tik­rai jiems pri­klau­so.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du kvie­čiu kal­bė­ti Sei­mo na­rį T. To­mi­li­ną.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt ver­tė­tų pra­dė­ti nuo emo­ci­nių ar­gu­men­tų, bet sa­vo kal­bą aš grį­siu skai­čiais ir šal­tais, ra­cio­na­liais ar­gu­men­tais. Bet pra­dė­siu nuo tų emo­ci­jų, ku­rios da­bar čia sklan­do.

Jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad vy­res­nio am­žiaus žmo­nės nie­kaip ne­nu­ken­tė­jo nuo kri­zės, kad be­veik tris mė­ne­sius, už­da­ry­ti sa­vo na­muo­se, pen­si­nin­kai ne­tu­rė­jo nuos­to­lių? Ką jūs ma­no­te, kad jie ne­tu­rė­jo sa­vo pla­nų, ne­tu­rė­jo pla­nų už­dirb­ti, jie ne­tu­rė­jo pla­nų kur nors nu­va­žiuo­ti, jie ne­tu­rė­jo pla­nų pa­dė­ti sa­vo anū­kams ir vai­kams? Man la­bai keis­ta gir­dė­ti ar­gu­men­tus, aiš­ku, emo­ci­nius ar­gu­men­tus, kad tie žmo­nės nie­kaip ne­nu­ken­tė­jo nuo kri­zės. Aš jau ne­kal­bu apie pro­duk­tų kai­nas ir ki­to­kias ap­ri­bo­ji­mų pa­sek­mes. Ta­čiau ma­no kal­ba bus tik­rai ne emo­ci­nė, aš no­rė­siu kal­bė­ti skai­čiais.

Tai­gi per­nai mes tu­rė­jo­me ab­so­liu­taus skur­do ro­dik­lį 5,1. Šie­met, jei­gu ne­bū­tų jo­kios vals­ty­bės pa­gal­bos, pa­gal prog­no­zę ga­lė­tų pa­di­dė­ti iki 8,1. Su vi­so­mis to­mis prie­mo­nė­mis, aš pa­brė­žiu, su vi­su pa­ke­tu, čia yra jums ro­do­mas tas pats „py­ra­gas“. Prog­no­zuo­ja­ma, kad mes tu­rė­si­me ab­so­liu­taus skur­do su­ma­žė­ji­mą iki 4,3 %. Tai reiš­kia, kad prie­mo­nės veiks tei­gia­mai, net esant to­kiai ne­sta­bi­liai si­tu­a­ci­jai. Ži­no­ma, čia yra tik prog­no­zė, tik Die­vas ži­no, kaip iš tik­rų­jų vys­ty­sis pa­sau­lio li­ki­mas šios pan­de­mi­jos me­tu. Ta­čiau jei­gu mes išbrauksi­me šią stam­bią prie­mo­nę, bet ji su­da­ro vos 20 % ben­dro pa­ke­to, kaip jūs ma­to­te, tai­gi čia tų aist­rų aiš­kiai per daug, jei­gu mes išbrauk­si­me šią prie­mo­nę, to skur­do su­ma­žė­ji­mo ro­dik­lio ne­ma­ty­si­me kaip sa­vo au­sų.

Štai ar­gu­men­tai ko­dėl. Jei­gu mes de­ta­li­zuo­tu­me skur­do ma­ži­ni­mo, skur­do prog­no­zes, tai ma­ty­tu­me, kad di­džiau­sios bė­dos yra pen­si­nin­kų gru­pė­je, tai yra tarp žmo­nių nuo 65 me­tų. Ir čia kar­tu su šia prie­mo­ne ben­dras pa­ke­tas tu­rės po­vei­kį nuo 4,7 iki 2 su­ma­žin­ti ab­so­liu­taus skur­do ro­dik­lį. Ta­čiau dar di­des­nė pro­ble­ma yra am­žiaus ka­te­go­ri­jo­je nuo 50 iki 64 me­tų. Moks­li­nin­kai skai­čiuo­ja, ir šią sta­tis­ti­ką, pa­teik­tą mi­nis­te­ri­jos, mes ma­tė­me va­kar So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to po­sė­dy­je, moks­li­nin­kai yra ap­skai­čia­vę, kad šios ka­te­go­ri­jos žmo­nių nuo 50 me­tų iki pen­si­nio am­žiaus ab­so­liu­taus skur­do ri­zi­ka šiais me­tais ga­li pa­di­dė­ti nuo 8 iki 13 %. Pri­tai­kius vi­sas mū­sų svars­to­mas prie­mo­nes, tas skai­čius, ab­so­liu­taus skur­do ro­dik­lis, 50–65 me­tų ka­te­go­ri­jo­je iš­liks ne­pa­ki­tęs. Ir aš at­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad ša­lia pen­si­jų mes tu­ri­me vien­kar­ti­nę iš­mo­ką ne­įga­lie­siems. Tai yra la­bai svar­bu, nes bū­tent ši am­žiaus ka­te­go­ri­ja, kai žmo­gus nuo 50 iki 65 me­tų, taip, žmo­nės daž­nai pra­ran­da sa­vo dar­bin­gu­mą, bet ir tu­ri taip pat po­rei­kių. Aš jus kvie­čiu la­bai at­sa­kin­gai ver­tin­ti šiuos pa­siū­ly­mus. Leis­ki­te man pa­teik­ti pas­ku­ti­nį ar­gu­men­tą.

To­kia są­vo­ka kaip 13 pen­si­ja tik­rai nė­ra Lie­tu­vos iš­ra­di­mas. Yra ar­ti dešimties vals­ty­bių, kur tai yra nor­ma tu­rint pa­kan­ka­mai ge­rus so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to vyk­dy­mo ro­dik­lius. To­dėl da­ry­ti iš mu­sės dram­blį tik­rai yra ne­at­sa­kin­ga. Šian­dien, gel­bė­jant pa­dė­tį ša­ly­je, mums rei­kia vi­sų prie­mo­nių, taip pat tų 20 % ben­dro py­ra­go, ku­ris ski­ria­mas vien­kar­ti­nei 200 eu­rų pen­si­jų iš­mo­kai, aš pa­brė­žiu, šal­pos iš­mo­kų, ne­įga­lių­jų ir ki­tų so­cia­li­nių gru­pių iš­mo­koms, iš vi­so apie 900 tūkst. žmo­nių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Grį­ši­me prie pa­siū­ly­mų. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

 

11.31 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 51, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 481 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4774(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4774(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Svars­ty­si­me pri­ėmi­mo sta­di­jo­je kiek­vie­no straips­nio pa­siū­ly­mus, ku­riuos jūs re­gist­ra­vo­te. Pra­de­da­me 1 straips­nį.

Dėl 1 straips­nio – 51 yra Sei­mo na­rės R. Pet­raus­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ger­bia­mos Ra­sos ne­ma­tau. Pir­mi­nin­ke, gal jūs trum­pai pa­sa­ky­ki­te es­mę?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). R. Pet­raus­kie­nė pa­siū­lė, kad rei­kia įskai­ty­ti prie tų as­me­nų, ku­rių są­vo­ką api­brė­žia­me kaip sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čius as­me­nis, ir fi­zi­nius as­me­nis, ku­rie ver­čia­si in­di­vi­du­a­lia že­mės ūkio veik­la, ne­ver­ti­nant že­mės ūkio val­dos ar ūkio eko­no­mi­nio dy­džio. Bū­tent jiems su­teik­ti tei­sę gau­ti iš­mo­ką, jei­gu ati­tin­ka ki­tas sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims ke­lia­mas są­ly­gas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes to­kiu pa­siū­ly­mu bū­tų ne­pa­grįs­tai iš­plės­tas iš­mo­kos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims ga­vė­jų ra­tas. Rei­kė­tų pa­pil­do­mų lė­šų. Be to, as­me­nys, ku­rie tu­ri ma­žes­nius už ke­tu­ris eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­tus, tu­ri tei­sę re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, gau­ti be­dar­bio sta­tu­są ir tam tik­ras iš­mo­kas, da­ly­vau­ti ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nė­se, gau­ti ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, as­me­nys, ku­rių ūkis yra ma­žes­nis už ke­tu­ris eko­no­mi­nio dy­džio vie­ne­tus: 42 % pen­si­nio am­žiaus as­me­nų, 44 % dir­ba ki­tą dar­bą, 12 % as­me­nų ne­dir­ba ir jie tu­ri tei­sę nau­do­tis ki­to­mis iš­mo­ko­mis. Tai yra la­bai sva­rūs ar­gu­men­tai ir ko­mi­te­tas to­dėl ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mo­ty­vai. J. Baub­lys – mo­ty­vai už pa­siū­ly­mą.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų yra la­bai ge­ras pa­siū­ly­mas, nes ūki­nin­kams, ku­rių ūkiai su­da­ro ke­tu­ris ir dau­giau EDV, tik­rai tie pi­ni­gai – 257 eu­rai di­des­nės reikš­mės ne­tu­rė­tų ir nie­kuo ne­pa­dė­tų nuo nu­ken­tė­ji­mo nuo šios pan­de­mi­jos. Ta­čiau smul­kieji ūki­nin­kai, ku­rie dir­ba ne­di­de­lį kie­kį, anks­čiau, kai ne­bu­vo pan­de­mi­jos, ga­lė­da­vo pa­pil­do­mai už­si­dirb­ti pa­dė­da­mi kai­my­nams ir pa­na­šiai tal­ko­se. Da­bar tos ga­li­my­bės ne­tu­ri ir pra­ra­do pa­pil­do­mas pa­ja­mas. Aš ma­nau, kad ypač ta ne­di­de­lė su­ma – 257 eu­rai bū­tų žen­kli pa­ra­ma smul­kiajam ūki­nin­kui. Aš pa­lai­kau šį siū­ly­mą ir pra­šau bal­suo­ti už jį. Ačiū.

PIRMININKĖ. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai prieš.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai karš­tai palai­kau šį pa­siū­ly­mą, už jį bal­sa­vau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te. Ta­čiau mes ką tik, gal prieš 20 mi­nu­čių, su ger­bia­ma Ra­sa su­ta­rėme, kad ji at­si­ims ši­tą pa­tai­są šian­dien tam, kad ji bū­tų tech­niš­kai pa­reng­ta ge­riau. Mes kaip at­ski­rą pro­jek­tą ki­tą sa­vai­tę bū­ti­nai už­re­gist­ruo­si­me šį pa­siū­ly­mą, kad iš tie­sų iš­veng­tu­me si­tu­a­ci­jos, kad so­fos ūki­nin­kas, gy­ve­nan­tis mies­te ir tu­rin­tis hek­ta­rą že­mės kai­me, ne­gau­tų tos iš­mo­kos, ta­čiau ūki­nin­kas, re­a­liai gau­nan­tis pa­ja­mas iš sa­vo že­mės ūkio veik­los iki 4 EDV, gau­tų to­kią pat pa­ra­mą kaip ir vi­si ki­ti ūki­nin­kai. Čia yra vi­siš­kai ge­ras, tei­sin­gas pa­siū­ly­mas, tik jį rei­kia tech­niš­kai su­tvar­ky­ti ir ne pas­ku­ti­nę mi­nu­tę mums da­bar ri­zi­kuo­jant tu­rė­ti pro­ble­mų su mi­li­jar­do pa­skirs­ty­mu. Tie­siog pa­da­ry­si­me ki­tą sa­vai­tę tą dar­bą, su­tvar­ky­si­me taip, kad bū­tų mak­si­ma­liai tiks­lin­ga ta pa­ra­ma ūki­nin­kams.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­sa­kiau iš kar­to at­ėju­si, kad pri­ėmi­mo sta­di­ja, pa­tiks­li­nu, kad da­bar – svars­ty­mo sta­di­ja, mes ap­svars­ty­si­me vi­sus pa­siū­ly­mus, ta­da iš­gir­si­me mo­ty­vus po svars­ty­mo ir ta­da liks tik mo­ty­vai dėl pri­ėmi­mo ir bal­sa­vi­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­suo­ja­me dėl R. Pet­raus­kie­nės pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 46, prieš – 16, su­si­lai­kė 52. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Pa­siū­ly­mas, ku­rį tei­kė G. Skais­tė ir L. Kas­čiū­nas, taip pat dėl 1 straips­nio. Pra­šo­me. G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Čia yra du pa­siū­ly­mai. Aš no­rė­čiau, kad bū­tų bal­suo­ja­ma dėl an­t­ro, nes jis yra tiks­les­nis. Aš iš kar­to jį ir pri­sta­ty­siu.

Man la­bai gai­la, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bet vis dėl­to ti­kiuo­si, kad tuos ar­gu­men­tus iš­gir­si­te, nes ši­tos iš­mo­kos sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems yra ski­ria­mos tiems, kas ne­te­ko pa­ja­mų. Ma­no siū­ly­mas, kad iš­mo­ka pri­klau­sy­tų taip pat ir tiems žmo­nėms, ku­rie įre­gist­ra­vo sa­vo veik­lą šiek tiek anks­čiau, o ne prieš tris mė­ne­sius iki ka­ran­ti­no. Kiek­vie­nas iš mū­sų gy­ve­no­me sa­vo gy­ve­ni­mą ir ne­ži­no­jo­me, kad bus ka­ran­ti­nas ir veik­la bus nu­trauk­ta. Ki­ti žmo­nės vie­nas mė­nuo iki ka­ran­ti­no įsi­re­gist­ra­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą, tar­ki­me, ta­po ad­vo­ka­to pa­dė­jė­ju, ir jam ne­lei­džia­ma vyk­dy­ti jo­kia ki­ta veik­la. Ši­tos veik­los jis vyk­dy­ti ne­ga­li, į dar­bo bir­žą re­gist­ruo­tis taip pat ne­ga­li, kad gau­tų ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­ką, nes tam jis tu­ri nu­trauk­ti in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Jei­gu žmo­gus ne­no­ri nu­trauk­ti in­di­vi­du­a­lios veik­los, jam ne­pri­klau­so ta­da nie­kas.

Ma­no siū­ly­mas yra įtrauk­ti tuos žmo­nes, ku­rie vis dėl­to ne­ži­no­da­mi, kad bus ka­ran­ti­nas, įre­gist­ra­vo in­di­vi­du­a­lią veik­lą ir ne­no­ri tap­ti be­dar­biais. Ma­no siū­ly­mas yra leis­ti jiems to­liau vyk­dy­ti in­di­vi­du­a­lią veik­lą ir mo­kė­ti iš­mo­kas kaip ir tiems, ku­rie įre­gist­ra­vo sa­vo veik­lą šiek tiek se­niau. Man at­ro­do, taip bus ge­ro­kai tei­sin­giau, nes tie žmo­nės iš tik­rų­jų ne­te­ko pa­ja­mų, jie ne­ži­no­jo, kad jų lau­kia ka­ran­ti­nas, ir šian­dien jie veik­los vyk­dy­ti ne­ga­li. Man at­ro­do, ra­tas pra­si­plės­tų ne to­kiu di­de­liu žmo­nių skai­čiu­mi, ta­čiau tik­rai bū­tų įtrauk­ti tie, ku­riems pa­ra­ma iš tik­rų­jų yra la­biau­siai rei­ka­lin­ga. Siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui, nes ši­tuo pa­siū­ly­mu bū­tų ne­pa­grįs­tai iš­plės­tas iš­mo­kų sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims ga­vė­jų ra­tas, nes įgy­tų tei­sę gau­ti vi­si, ne­pri­klau­so­mai nuo vyk­dy­tos veik­los lai­ko­tar­pio, su­mo­kė­tų įmo­kų, gau­na­mų pa­ja­mų. Tai ne­už­kirs­tų ke­lio kad ir šian­dien ar po sa­vai­tės re­gist­ruo­ti įmo­nes tam, kad gau­tų iš­mo­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, mo­ty­vai. Už G. Skais­tės ir L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mą – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Man pa­si­ro­dė, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė vis dėl­to šiek tiek ne­są­ži­nin­gai pa­ko­men­ta­vo to siū­ly­mo tu­ri­nį. Ne toks jau di­de­lis skai­čius pa­pil­do­mų žmo­nių at­si­ras­tų, ku­rie už­re­gist­ra­vo veik­lą ir ją pra­dė­jo per tuos tris šių me­tų mė­ne­sius. Kiek jau jų čia bū­tų, kiek jau čia tų su­mų pri­reik­tų? Bet jei­gu žmo­gus prieš tai dir­bo pa­gal dar­bo su­tar­tį, bet su­si­pla­na­vo gy­ve­ni­mą – ar at­si­da­rė ka­vi­nę, ar kaž­ko­kias pa­slau­gas va­sa­rio mė­ne­sį, ko­dėl jis tam­pa vi­siš­kai ne­rem­ti­nas? Ko­dėl bū­ti­nai rei­ka­lau­ti, kad jis tu­rė­jo de­monst­ruo­ti tą veik­lą jau ne ma­žiau kaip tris mė­ne­sius? Vi­so­kių yra si­tu­a­ci­jų. Mes ma­ty­ki­me kon­kre­tų žmo­gų kon­kre­čio­je si­tu­a­ci­jo­je. Aš tik­rai siū­ly­čiau ne­bi­jo­ti čia dėl kaž­ko­kių jau di­de­lių pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Jos tik­rai šiuo at­ve­ju bū­tų men­kos, nes tik­rai daug to­kių žmo­nių ne­at­si­ras­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Man be­lie­ka ap­gai­les­tau­ti, kad, ko­le­gos, jau ši­tą klau­si­mą mes ko­mi­te­te ne vie­ną kar­tą svars­tė­me, sa­ko­me tas pa­čias pa­sta­bas. Daug to­kių at­si­ran­da. Ir at­si­ras dar čia Sei­mo sa­lė­je sė­din­čių, ku­rie to­kias veik­las yra už­re­gist­ra­vę, bet jos ne­vyk­do. Pa­gal tą for­mu­luo­tę jie ją gaus. Taip. Tie­siog ne­vyk­do, bet yra už­re­gist­ruo­ta. Taip, kaip su­for­mu­luo­tos nuo­sta­tos, nė­ra to­kios di­fe­ren­cia­ci­jos, kaip jūs da­bar sa­ko­te. Jos tie­siog ne­vyk­dys.

Ant­ras da­ly­kas, ką pir­mi­nin­kė tei­sin­gai sa­ko. Nau­jos už­si­re­gist­ra­vu­sios ir­gi tu­rės gau­ti tas pa­čias iš­mo­kas. Mes kal­ba­me ne apie mū­sų no­rus, o apie tai, ko­kia pa­tai­sa yra pa­teik­ta. Ne­pai­sant to, vis tiek tos for­mu­luo­tės ei­na la­bai pa­na­šios. Ar­ba jūs tu­ri­te su­ras­ti aiš­kią for­mu­luo­tę, bet, man at­ro­do, da­bar ta sis­te­ma ir bus su­tvar­ky­ta ge­riau, tai pa­siū­lė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, ar­ba ta­da ieš­ko­ki­me ki­tos for­mu­luo­tės. Bet taip, kaip su­for­mu­luo­ta, tai mo­kė­si­me tiems, ku­rie jo­kios veik­los ne­vyk­dė. Kam jiems pa­dė­ti, jei­gu jie nie­ko nė­ra da­rę?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Gin­ta­re Skais­te, dėl ve­di­mo tvar­kos ar no­ri­te pa­tiks­lin­ti? Pra­šom.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Iš prin­ci­po tiek ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, tiek ko­le­ga sa­ko vi­siš­kai ne tuos ar­gu­men­tus. Ma­no pa­tai­so­je kal­ba­ma apie tai, kad iš­brau­kia­mas ter­mi­nas, prieš kiek lai­ko tu­rė­jo bū­ti re­gist­ruo­ta veik­la. Apie vyk­dy­mą ar ne­vyk­dy­mą pa­tai­so­je iš­vis ne­kal­ba­ma. Sa­ko­ma, kad re­gist­ruo­ta ir ne­bu­vo iš­re­gist­ruo­ta iki ka­ran­ti­no. Vis­kas!

PIRMININKĖ. Su­pra­to­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl G. Skais­tės ir L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mo. Ir, kaip ko­le­gė kad sa­kė, dėl abie­jų kar­tu, nes ir ant­ra­sis pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs, ana­lo­giš­kas.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 47, prieš – 17, su­si­lai­kė 57. Abiem pa­siū­ly­mams ne­pri­tar­ta.

Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, R. Baš­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs trum­pai iš kar­to…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Jis yra iš da­lies tech­ni­nis. At­lie­piant Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, va­kar bu­vo mū­sų ko­mi­te­te pri­tar­ta, kad sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems ir po ka­ran­ti­no eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­bai­gos bū­tų du mė­ne­sius mo­ka­mos iš­mo­kos, ta­čiau įsta­ty­me bu­vo pa­lik­ta ir ne­iš­brauk­ta bū­tent tai, kad to­kia iš­mo­ka ga­li bū­ti mo­ka­ma, jei­gu jau ne­bė­ra ka­ran­ti­no ir eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos. Mes tai iš­brau­kė­me ir pa­tiks­li­no­me pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). …„jei­gu dir­ba“. Tai yra ne­at­ima­me ga­li­my­bių ir dir­ban­tiems po ka­ran­ti­no pa­bai­gos du mė­ne­sius gau­ti iš­mo­kas.

PIRMININKĖ. Ir su­de­ri­ni­mas straips­nių. Taip.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju.

Dėl 2 straips­nio bu­vo gau­ti Sei­mo na­rių V. Ačie­nės ir ko­le­gų pa­siū­ly­mas, ta­čiau at­si­ė­mė, to­dėl ne­svars­to­me.

7 straips­nis. Dėl 7 straips­nio pir­ma­sis M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mas – pa­keis­ti įsta­ty­mo 5 strai­ps­nio 1 da­lį. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. At­kreip­siu dė­me­sį, kad šiuo įsta­ty­mu pa­ra­ma yra sie­ja­ma su mi­ni­ma­liu mė­ne­si­niu at­ly­gi­ni­mu, ku­ris, kaip pui­kiai ži­no­me, ne­tu­ri nie­ko ben­dro nei su žmo­gaus dar­bo už­mo­kes­čiu, nei su jo ku­ria­ma pri­dė­ti­ne ver­te. Taip mes tie­siog ska­ti­na­me iš­lai­ky­ti ir kur­ti dar­bo vie­tas, ku­rios mo­ka mi­ni­ma­lų mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą. O tie, ku­rie gau­da­vo vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį iki šiol, ga­li net ir kreip­tis į Už­im­tu­mo tar­ny­bą, jei­gu jiems bū­tų su­ma­žin­tas dar­bo už­mo­kes­tis iki to, ką kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Tai­gi, man at­ro­do, kad nė­ra ra­cio­na­lu sie­ti su mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos ro­dik­liu. Ka­dan­gi šis siū­ly­mas pa­rei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų, o vi­so biu­dže­to mes šian­dien ne­ma­to­me, vis dėl­to aš ne­pra­šau bal­suo­ti ir at­si­i­mu sa­vo pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju M. Ma­jaus­kui. Ant­ra­sis jū­sų pa­siū­ly­mas taip pat yra su­si­jęs, to­dėl ir…

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ne, ne­su­si­jęs. Ai, at­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Ant­ra­sis su­si­jęs, o tre­či­ą­jį, ku­riuo siū­lė­te pa­keis­ti įsta­ty­mo 5 straips­nio 6 da­lį, ma­lo­niai pra­šau pri­sta­ty­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. At­si­pra­šau, jūs vi­siš­kai tei­si, ant­ra­sis su­si­jęs. Tre­čia­sis yra dėl to, kam bū­tų tai­ko­ma ši pa­ra­ma. Iš tie­sų nė vie­na­me tei­sės ak­te (aš per­žiū­rė­jau) nė­ra jo­kių ob­jek­ty­vių ar­gu­men­tų, ko­dėl pa­ra­ma tu­rė­tų bū­ti ap­ri­bo­ta įmo­nėms iki 20 dar­buo­to­jų. Vi­so­se ki­to­se sub­si­di­ja bū­tų tai­ko­ma tik­tai 50 % dar­buo­to­jų, jei­gu bū­tų toks po­rei­kis. Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo įsta­ty­mas la­bai aiš­kiai sa­ko, kas yra ma­žos įmo­nės. Ma­žos įmo­nės yra iki 50 dar­buo­to­jų. Šiuo at­ve­ju kaž­ko­dėl bu­vo pa­si­rink­ta 20 dar­buo­to­jų ir aš nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti ko­dėl. Jei­gu jau pa­de­da­me įmo­nėms, tai pa­dė­ki­me iš tik­rų­jų toms, ku­rios yra ma­žos, taip, kaip tai yra nu­sta­ty­ta įsta­ty­me.

Ka­dan­gi šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ku­rį siū­lau, vėl­gi pa­rei­ka­lau­tų vals­ty­bės lė­šų, o, kaip gir­dė­jo­me, fi­nan­sų mi­nist­ras ne­no­ri at­neš­ti ir pa­ro­dy­ti, kaip at­ro­do biu­dže­tas, kaip at­ro­do sko­la, kaip at­ro­do de­fi­ci­tas…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …aš at­si­i­mu siū­ly­mą ir ne­pra­šau bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. At­si­i­ma ir ne­pra­šo bal­suo­ti. Ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra, tik mo­ty­vai. M. Pui­do­kas – už. Po svars­ty­mo. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, be abe­jo­nės, tai yra la­bai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas ir tik­rai ra­gi­nu pa­lai­ky­ti. Bet kar­tu reiš­kiu ir tam tik­ras abe­jo­nes, kad tai yra tik­tai da­lis spren­di­mų, ku­rie yra bū­ti­ni, tik­rai ne­si­no­ri, kad mū­sų vals­ty­bė nu­ke­liau­tų tuo ke­liu, kai mes tu­rė­si­me vis dau­giau ieš­ko­ti gru­pių, kur žmo­nės tu­ri gau­ti įvai­raus po­bū­džio pa­šal­pas ir pa­ra­mą iš vals­ty­bės. Vis dėl­to tu­ri bū­ti ak­cen­tas ir į tiks­lin­gą sek­to­ri­nę pa­ra­mą ver­slui, kad vals­ty­bės eko­no­mi­ka bū­tų gy­vy­bin­ga, kad ji­nai ge­bė­tų at­lai­ky­ti tuos smū­gius ir iš­šū­kius, ku­riuos ga­vo šiuo me­tu per ka­ran­ti­ną. Be abe­jo­nės, ra­gin­čiau ap­svars­ty­ti, re­mian­tis ir ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džiais, kaip grei­čiau at­lais­vin­ti įvai­rius ap­ri­bo­ji­mus ver­slui, kad ji­sai ga­lė­tų ge­ne­ruo­ti pa­ja­mas, ga­lė­tų vyk­dy­ti veik­lą ir taip at­si­ras­tų mo­kes­čių pa­vi­da­lu re­a­lus in­dė­lis į vals­ty­bės biu­dže­tą. Ki­to ke­lio, ma­nau, mes tie­siog ne­tu­ri­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vų prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 127 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 127 Sei­mo na­riai pri­ta­rė po svars­ty­mo.

Pri­ėmi­mas, ka­dan­gi bu­vo­me su­ta­rę dėl ypa­tin­gos sku­bos. Mo­ty­vai. Vi­sus pa­siū­ly­mus esa­me ap­svars­tę. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­straips­niui. Nuo 1 iki 14 straips­nio. 14 straips­nių. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. M. Ma­jaus­kas – mo­ty­vai už.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Pa­tiks­lin­ki­te, dėl ku­rio pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Jūs kal­ba­te pir­ma­sis.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, kad tai yra vie­nas iš tų pa­kei­ti­mų, ku­ris iš tik­rų­jų yra rei­ka­lin­gas. Mes iš es­mės ska­ti­na­me darb­da­vius po ka­ran­ti­no ne­at­leis­ti dar­buo­to­jų ir ska­ti­na­me iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tas. Man at­ro­do, kad tai yra la­bai la­bai svar­bus da­ly­kas. Kuo dau­giau iš­lai­ky­tų dar­bo vie­tų, tuo ma­žiau rei­kės vi­so­kiau­sių so­cia­li­nių pa­ra­mų, nes dar­bo vie­tos kurs pri­dė­ti­nę ver­tę ir mo­kės mo­kes­čius. Man at­ro­do, kad tai yra tik­rai svar­bus ir net­gi, sa­ky­čiau, sis­te­mi­nis spren­di­mas to­kio­mis kri­zės są­ly­go­mis. Aš kvie­čiu ko­le­gas pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Ving­rie­nė – mo­ty­vai už.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, be abe­jo, la­bai svar­bu pa­rem­ti įmo­nes ir dar­buo­to­jus, kad dar­buo­to­jai ne­bū­tų at­lei­džia­mi po ka­ran­ti­no. Bet svar­biau­sia, kas yra ak­cen­tuo­ti­na šio įsta­ty­mo as­pek­tu, kad įmo­nės, ku­rios tai­ko pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas, tai yra dir­ba, vyk­do ža­lio­jo kur­so kryp­ti­mi orien­tuo­tas veik­las, taip pat so­cia­li­nį dia­lo­gą, gau­na dvi­gu­bai di­des­nę pa­ra­mą, tai yra kaip tik la­biau ­ska­ti­na­mos at­si­gau­ti ir veik­ti po ka­ran­ti­no, tai yra po­kri­zi­nė­mis są­ly­go­mis. Tai yra la­bai svar­bus ir pa­žan­gus ke­lias – at­ver­ti ga­li­my­bes bū­tent pa­žan­giems ver­slams, ap­lin­kai drau­giš­kiems ver­slams, orien­tuo­tiems į žie­dinę eko­no­mi­ką, į ža­li­ą­jį kur­są, į beat­lie­kę ga­my­bą, taip pat tau­so­jan­tiems iš­tek­lius, orien­tuo­tiems į at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių veik­las.

Šios įmo­nės iš tik­rų­jų gaus di­des­nę pa­ra­mą, jei­gu tai­kys šiuos kri­te­ri­jus, taip pat pa­žan­gias tech­no­lo­gi­jas ir vys­tys so­cia­li­nį dia­lo­gą. Tas yra la­bai svar­bu ir tą pri­pa­žįs­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, kad ža­lio­jo kur­so as­pek­tas yra vie­nas svar­biau­sių eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo pri­ori­te­ti­nių va­ro­mų­jų jė­gų. Ir mes tik­rai ženg­si­me la­bai svar­bų žings­nį rem­da­mi la­biau bū­tent šiuos ver­slus ir ska­tin­da­mi, o at­ei­ty­je tik­rai tu­rė­tu­me pri­im­ti dar di­des­nes pa­ska­tas, lai­kant fi­nan­sa­vi­mo sub­si­di­jų kri­te­ri­jų pri­ori­te­tų vir­šū­nė­je bū­tent šiuos pa­žan­gius kri­te­ri­jus – žie­di­nės eko­no­mi­kos, ža­lio­jo kur­so kri­te­ri­jus. Be abe­jo, tik­rai tai pa­dė­tų la­biau­siai at­si­gau­ti ver­slui ir po…

PIRMININKĖ. Ačiū, lai­kas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …ši­tos si­tu­a­ci­jos. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. K. Gla­vec­kas – mo­ty­vai prieš.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pan­de­mi­jos fo­ne ta eu­fo­ri­ja, ku­rią Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ir mes taip pat pa­ti­ria­me gau­da­mi va­di­na­muo­sius M. Frid­ma­no iš ma­lūns­par­nio iš­mė­ty­tus pi­ni­gus… Jie ne­bus vi­siš­kai ne­mo­ka­mi, rei­kia ne­už­mirš­ti, kad rei­kės už juos ati­dir­ti, rei­kės ati­dirb­ti ir at­sko­lin­ti, ati­duo­ti ga­lų ga­le sko­las per in­flia­ci­ją, per pel­no iš­ve­ži­mą ir ki­tus in­stru­men­tus. To­dėl įsta­ty­mas la­bai rei­ka­lin­gas, bet jis, bi­jau, ne pa­grin­di­nis veiks­nys, ku­ris ga­li mus pa­sta­ty­ti į eko­no­mi­kos au­gi­mo ke­lią, bet, aiš­ku, svar­bus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Oi, Kęs­tu­ti.

K. GLAVECKAS (LSF). O ką da­ry­si.

PIRMININKĖ. Ačiū, jūs pa­sa­kai­tė svar­bius ar­gu­men­tus. M. Pui­do­kas – mo­ty­vai už.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­ma Ri­ma, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, at­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. G. Skais­tė, pra­šom ko­le­ge.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš taip pat ma­nau, kad ši­tas įsta­ty­mas yra la­bai svar­bus, kaip ir Kęs­tu­tis, gal ir ne pa­grin­di­nis eko­no­mi­kai at­kur­ti, bet tik­rai at­lie­pian­tis vie­ną iš pa­grin­di­nių tiks­lų vi­so ši­to pa­ke­to, tai yra iš­sau­go­ti dar­bo vie­tas ir ga­ran­tuo­ti mi­ni­ma­lias pa­ja­mas ta­da, ka­da yra kri­zė ir dirb­ti ne­įma­no­ma. Man at­ro­do, kad ši­tam įsta­ty­mui rei­kia pri­tar­ti, ga­li­ma pri­tar­ti, ta­čiau ma­nau, kad mes dar prie jo grį­ši­me kam­šy­da­mi tas sky­les, ku­rios vis dar li­ko. Kaip ir pra­ei­tą kar­tą – pa­tvir­ti­na­me vie­ną už­im­tu­mo įsta­ty­mą, po ke­lių sa­vai­čių grįž­ta­me, nes vis dar at­si­ran­da sky­lių ir ne­pa­deng­ti sek­to­riai. Ma­nau, kad mes dar prie jo tik­rai grį­ši­me. Ma­nau, kad ši­ta­me įsta­ty­me vis dar iš­lie­ka to­kios pa­vo­jin­gos zo­nos, kad da­liai žmo­nių la­biau ap­si­mo­kės ei­ti į Už­im­tu­mo tar­ny­bą, o ne pra­šy­ti sub­si­di­jų ar pra­šy­ti sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų iš­mo­kos. Ma­nau, kad no­rint ap­sau­go­ti nuo to, kad Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų dau­giau be­dar­bių ir aug­tų ne­dar­bas, man at­ro­do, čia pa­da­ry­ta ne vis­kas, ką bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti, kad bū­tų įver­tin­tos vi­so­kios si­tu­a­ci­jos, ku­rios at­si­ran­da. No­ri­ma su­kur­ti la­bai šab­lo­niš­ką pa­ra­mos sis­te­mą, ta­čiau ji tik­rai ne vi­sa­da ir ne vi­siems tin­ka.

Ypa­tin­gą pro­ble­mą aš ma­tau pa­žeis­tuo­se sek­to­riuo­se, ku­rie net ir po ka­ran­ti­no su­stab­dy­mo ne­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo veik­los be­veik jo­kia for­ma ar­ba to­kia for­ma, ku­ri jam ga­ran­tuos iki 10 % anks­tes­nių pa­ja­mų, ku­rios bu­vo. Man at­ro­do, to­kioms sri­tims tu­rė­tų bū­ti pri­tai­ky­tos ki­to­kios prie­mo­nės ir jos tu­rė­tų bū­ti iš­skir­tos, o ne ban­do­ma vi­sus su­ni­ve­liuo­ti ir pa­pra­šy­ti, kad vi­siems bū­tų tai­ko­ma ta pa­ti sis­te­ma, nes tai tik­rai ne­veiks ir at­ski­ruo­se sek­to­riuo­se ne­dar­bas tik­rai augs, ne­pai­sant vi­sų mū­sų ge­rų no­rų ir pa­stan­gų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pri­ėmi­mas, pro­jek­tas Nr. XIIIP-4774(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 127 Sei­mo na­riai: už – 125, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tu. (Gon­gas)

Re­pli­ka – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš ma­nau, čia re­pli­ka opo­zi­ci­jai: kri­ti­ka­vo, tei­kė siū­ly­mus, at­si­ė­mė, bet vi­si vien­bal­siai bal­sa­vo už. Štai kaip yra, kaip val­dan­čio­ji dau­gu­ma tiks­liai, ge­rai pa­ren­gia įsta­ty­mus ir kaip vi­si tie pi­ni­gai ski­ria­mi tau­tai.

PIRMININKĖ. Ačiū.

P. GRAŽULIS (MSNG). Dar vie­ną la­bai trum­pą re­pli­ką aš no­riu pa­sa­ky­ti kon­ser­va­to­riams. Aš pa­mi­nė­jau, kad jū­sų lai­ku ban­kai per pa­lū­ka­nas ga­vo 3 mlrd. eu­rų, bet kiek įmo­nių kon­fiska­vo…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Pet­rai, aš tu­riu jus nu­trauk­ti.

P. GRAŽULIS (MSNG). Vie­ną sa­ki­nį. Kiek įmo­nių kon­fis­ka­vo. Tai ma­nau, kad dar 100 mlrd. jūs ban­kams įdė­jo­te į ki­še­nes.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, jei­gu re­pli­kuo­si­me, mes tie­siog tu­rė­si­me il­giau dirb­ti. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš no­riu tie­siog pa­si­džiaug­ti Pet­ro jaut­ru­mu val­dan­tie­siems. Kaž­kaip po pas­ta­rų­jų die­nų jis ta­po jaut­rus val­dan­tie­siems.

PIRMININKĖ. Ačiū.

 

11.56 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4775(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4775(2). Dis­ku­si­ja įvy­ko. Svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ga­li­me. Pri­ta­ria­me.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo. T. To­mi­li­nas – mo­ty­vai už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau bal­suo­ti už. Aš ma­nau, esa­me su­ta­rę ir gal­būt ne­bus prieš­ta­rau­jan­čių la­bai daug. Mes šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mu ka­ran­ti­no dė­ka iš es­mės su­griau­si­me pa­grin­di­nį Lie­tu­vos so­cia­li­nės po­li­ti­kos mi­tą, kad Lie­tu­vo­je dau­gė­ja „pa­šal­pi­nių“, dau­gė­ja ne­no­rin­čių dirb­ti. Taip nė­ra. Iš tik­rų­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­na la­bai la­bai ma­žai žmo­nių ir mes, ge­rin­da­mi są­ly­gas, leng­vin­da­mi pa­gal­bos tei­ki­mą, da­ry­da­mi tas są­ly­gas lanks­tes­nes, iš es­mės pa­dė­si­me žmo­nėms sun­kiu mo­men­tu. Nė­ra svar­bes­nės įmo­nės kaip mū­sų šei­ma. Mes vi­si rū­pi­na­mės sa­vo šei­mo­mis vi­sų pir­ma, sa­vo šei­mų fi­nan­si­ne si­tu­a­ci­ja, to­dėl pa­gal­ba šei­mai tu­ri bū­ti ope­ra­ty­vi, efek­ty­vi ir grei­ta.

Ly­giai taip pat to­kie pa­tys stan­dar­tai tu­ri ga­lio­ti kri­zės me­tu pa­gal­bai ver­slui. Taip, bu­vo sun­ku­mų, bet iš tie­sų ins­ti­tu­ci­jos pri­si­tai­kė ir da­bar ta pa­gal­ba yra la­bai ope­ra­ty­vi ir…

PIRMININKĖ. Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos įsta­ty­mas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Taip, aš kal­bu apie Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos įsta­ty­mą. Aš kal­bu apie jo po­ky­čių es­mę ir la­bai džiau­giuo­si, kad mes pa­da­rė­me spren­di­mą, kad tris mė­ne­sius ne­ver­tin­si­me šei­mos tur­to. Šis spren­di­mas ga­lios vi­są lai­ką, tai nė­ra ka­ran­ti­no prie­mo­nė, tai yra pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos to­bu­li­ni­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. A. Sy­sas. Pra­šom, ko­le­ga. Mo­ty­vai už.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. La­bai no­rė­čiau griau­ti mi­tus, kaip sa­kė To­mas, bet tu­rė­ki­me ome­ny, kad rei­kia pri­tar­ti vien dėl to šiam įsta­ty­mui, kad Lie­tu­vo­je so­cia­li­nei ap­sau­gai, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis, yra ski­ria­ma la­bai ne­daug lė­šų, ma­žai lė­šų. To­dėl dy­džių, bū­tent kon­kre­čių dy­džių, iš­mo­kų dy­džių, pa­di­di­ni­mas yra es­mi­nis da­ly­kas šia­me įsta­ty­me, nes, tu­rint ome­ny, kad tos iš­mo­kos yra mi­ze­ri­nės, ir 12 eu­rų pa­di­di­ni­mas at­ro­do be ga­lo di­de­lis ta­me kon­teks­te. Vie­nas di­de­lis pliu­sas, kad šie dy­džiai yra di­di­na­mi, bent jau taip pa­tei­kė mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis ko­mi­te­te, kad jie ne lai­ki­ni, tai yra su ki­tais įsta­ty­mais vei­kia tris mė­ne­sius, še­šis. No­ri­ma, kad šie dy­džiai lik­tų ir ki­tiems me­tams, vien už tai ga­li­ma dė­ti di­de­lį pliu­są.

Aiš­ku, yra ne­di­de­lis mi­nu­sas, tas iš­aiš­kė­jo svars­tant, nes di­džio­ji da­lis lė­šų tu­rės bū­ti ski­ria­ma iš su­tau­py­tų so­cia­li­nės pa­ra­mos pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bė­se, o dau­ge­lis iš jū­sų yra iš sa­vi­val­dy­bių rink­ti, aiš­ku, jums iš kar­to už­duos klau­si­mą: mums ne­duo­da pa­pil­do­mų pi­ni­gų. Šiems me­tams nu­ma­tė 31 mln. pa­pil­do­mai, bet sa­vi­val­dy­bių at­sto­vė iš kar­to ko­mi­te­te pa­sa­kė, kad ži­nant, kad gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis yra ma­žes­nis, tai yra dar­bo už­mo­kes­tis kri­to, su­rin­ki­mas sa­vi­val­dy­bė­se ma­žė­ja, tik­rai ga­li pri­reik­ti dau­giau pi­ni­gų. Bet aš ma­nau, kad kryp­tis yra tei­sin­ga, to­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Gra­žu­lis – mo­ty­vai už.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­rė­čiau re­a­guo­ti į A. Sy­so pa­si­sa­ky­mą. Taip, jis pa­si­sa­kė už, bet iš kur ims pi­ni­gų… Jūs pa­žiū­rė­ki­te, kiek sa­vi­val­dy­bės su­tau­po lė­šų, skir­tų so­cia­li­nei pa­ra­mai? Tik­rai ma­nau, jei­gu jos bus jaut­rios žmo­nėms, tiems, ku­rie tik­rai skur­džiai gy­ve­na, tik­rai su­ras lė­šų. Aš ma­nau, kad nė­ra čia ko dis­ku­tuo­ti, rei­kia skir­ti. Ir džiu­gu, kad Vy­riau­sy­bė net kri­zės są­ly­go­mis ne at­ima, ne ma­ži­na so­cia­li­nių iš­mo­kų, jas di­di­na. Taip, ži­no­ma, no­rė­tų­si, kad su­ras­tų dau­giau lė­šų, bet pats prin­ci­pas, kad kri­zės at­ve­ju su­ran­da ne tik vien­kar­ti­nėms, bet ir nuo­lat di­di­na iš­mo­kas ma­žas pa­ja­mas tu­rin­tiems žmo­nėms, yra svei­kin­ti­nas ir pa­gir­ti­nas da­ly­kas.

Ir vis dėl­to aš no­riu dar vie­ną da­ly­ką pa­sa­ky­ti, ko ne­la­bai lei­do pa­sa­ky­ti pir­mi­nin­kė, kai aš kal­bė­jau pa­grin­di­niu klau­si­mu. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad kon­ser­va­to­riai kri­zės są­ly­go­mis sko­li­no, pa­lū­ka­noms su­mo­kė­jo 3 mlrd., bet kiek suž­lu­go ver­slų, kiek ban­kai nu­gvel­bė ver­slų, kiek žmo­nių nu­si­žu­dė dėl to ir kiek mi­li­jar­dų su­kro­vė­me ban­kams. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­ap­si­rik­siu, jei­gu pa­sa­ky­siu, kad dar 100 mlrd. Te­gul skai­čiuo­ja eko­no­mis­tai, kiek ban­kru­ta­vo įmo­nių, kiek žmo­nių iš­va­žia­vo po­mi­do­rų skin­ti į Is­pa­ni­ją ir ati­dirb­ti ban­kams, kiek jie tur­to nu­si­ne­šė pus­vel­čiui. Tai nu­si­kal­ti­mas, tai bu­vo kon­ser­va­to­rių vyk­do­mas tau­tos ge­no­ci­das.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Gla­vec­kas kal­bės prieš įsta­ty­mą.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pa­žy­mė­ti vie­ną as­pek­tą, ku­ris svar­bus ir sa­vi­val­dy­bėms, ir vis­kam. Vi­sas šis Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos įsta­ty­mas yra su­si­jęs ir su pi­ni­gais, vi­sų pir­ma su pi­ni­gais, su sa­vi­val­dy­bių pi­ni­gais. O tai reiš­kia, kad yra su­si­jęs ir su vals­ty­bės fis­ka­li­ne ir biu­dže­to po­li­ti­ka. Fis­ka­li­nės po­li­ti­kos mes kol kas ne­ko­re­guo­ja­me ir ne­ko­re­guo­ja­me biu­dže­to, tai tam tik­ra pras­me ga­ran­ti­jos, kad tas bus įgy­ven­din­ta, ne­tu­rint aiš­kių ko­rek­ci­jų biu­dže­te ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se, sun­ku ti­kė­tis. Nors šiaip ke­ti­ni­mas la­bai gra­žus, bet, kaip ži­no­te, ne vi­si la­bai gra­žūs ke­liai ve­da į tą tiks­lą, ku­rį mes no­ri­me pa­siek­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. J. Raz­ma – mo­ty­vai už.

J. RAZMA (TS-LKDF). Re­a­guo­da­mas į Pet­ro čia pa­si­kar­to­jan­čius pa­si­sa­ky­mus, pa­lin­kė­siu ir to­liau steng­tis įsi­teik­ti vals­tie­čiams, gal­būt pri­reiks jų bal­sų, jei­gu pro­ku­ro­ras at­eis su ko­kiu nors tei­ki­mu.

PIRMININKĖ. Lyg ir apie įsta­ty­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Rei­kia ir į ko­le­gų pa­si­sa­ky­mus re­a­guo­ti, jei jie dėl įsta­ty­mo taip kal­bė­jo. O dėl pa­ties pro­jek­to, tai tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už, čia yra tam tik­ri so­cia­li­nių iš­mo­kų pa­di­di­ni­mai, jie tik­rai nė­ra la­bai įspū­din­gai di­de­li, jei­gu ko­e­fi­cien­tas vie­toj vie­no pa­ra­šo­mas 1,1, su­pran­ta­me, kad čia bus la­bai men­ki prie­au­giai. Ma­nau, kad svar­bus da­ly­kas, kad ir kai­mo žmo­nėms ta pa­ra­mos ga­vi­mo ri­ba kei­čia­ma nuo 3 hek­ta­rų į 6 hek­ta­rus. Tai yra, ma­nau, re­a­lis­tiš­kes­nis skly­po dy­dis. Vi­sais at­žvil­giais, ma­nau, pro­jek­tas yra su­ba­lan­suo­tas pa­gal šian­die­ni­nes vals­ty­bės ga­li­my­bes. Tik­rai pri­ta­riu ko­le­goms, ku­rie sa­kė – rei­kia ma­ty­ti, kad Lie­tu­vo­je so­cia­li­nei pa­ra­mai san­ty­ki­nai dar vis dėl­to ne­daug ski­ria vals­ty­bė, ir rei­kia tą dis­pro­por­ci­ją pa­laips­niui spręs­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. K. Ma­siu­lis – prieš So­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mą.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš ir­gi ly­giai taip pat, kaip ir Jur­gis, no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti Pet­ro ak­ty­vu­mu. Ko­le­gos, tas ak­ty­vu­mas yra ne šiaip sau. Mė­nu­lio pil­na­tis ir dar to­kia re­ta. Tai vie­nas fak­to­rius. Pet­ras po­rą die­nų slaps­tė­si nuo žur­na­lis­tų dėl su­pran­ta­mų ap­lin­ky­bių. Šian­dien ap­si­reiš­kė, o ap­si­reiš­kęs jis bū­ti­nai tu­ri bū­ti ak­ty­vus ir viz­gin­ti uo­de­gą prieš val­dan­čiuo­sius, ka­dan­gi jam rei­kia prie kaž­ko pri­siš­lie­ti.

Pet­rai, ka­žin ar val­dan­tie­ji…

PIRMININKĖ. Apie įsta­ty­mą.

K. MASIULIS (TS-LKDF). …to­kį to­bu­lą žmo­gų no­rės pri­im­ti?

PIRMININKĖ. Ačiū. Bū­tų ma­lo­niau, kad kal­bė­tu­me apie įsta­ty­mą, ne apie Pet­rą.

Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, dėl Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 126 Sei­mo na­riai: už – 123, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.07 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4776(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4776(2), su­jung­tas su projektais Nr. XIIIP-4727 ir Nr. XIIIP-4776. Svars­ty­mas. Dis­ku­si­ja pra­ėju­si. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Po svars­ty­mo gal mo­ty­vai tik už? Su­tin­ka R. J. Da­gys? Ačiū. Ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3 straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi nė­ra mo­ty­vų prieš, gal ne­kal­ba­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ir bal­suo­ja­me? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū.

Bal­suo­ja­me dėl Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4776(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 127 Sei­mo na­riai: už – 126, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.08 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4777(2) (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4777(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Tik no­riu in­for­muo­ti, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas tei­kia pa­siū­ly­mą dėl ati­ti­ki­mo Kon­sti­tu­ci­jai ir ki­tiems įsta­ty­mams. Tech­ni­nio po­bū­džio, re­dak­ci­nio po­bū­džio. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė, tad ir mes pri­ta­ria­me. Po svars­ty­mo mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­taria­me.

Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to – T. To­mi­li­nas. At­si­sa­ko. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 128 Sei­mo na­riai: už – 127, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.10 val.

Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4778(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4778(2). Svars­ty­mas.

Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, pra­šo­m, dis­ku­si­jos jau iš­sa­ky­tos. Da­bar pa­siū­ly­mai. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me nuo 1 straips­nio. Dėl pa­va­di­ni­mo mes su­tar­si­me po to, kai straips­nius ap­tar­si­me. Dėl 1 straips­nio M. Ma­jaus­ko, R. Bud­ber­gy­tės, A. But­ke­vi­čiaus, S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mas. Pra­šo­m. Kaip ir dėl prieš tai bu­vu­sių įsta­ty­mų, aš ne­pra­šau bal­suo­ti dėl ga­li­my­bės pa­teik­ti, vi­siems lei­džia­me pa­teik­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų čia yra pa­kei­ti­mai dėl dau­ge­lio straips­nių, gal aš juos iš kar­to pri­sta­ty­siu.

PIRMININKĖ. Taip.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Es­mi­nis da­ly­kas, mes tu­ri­me sau at­sa­ky­ti, ką spren­džia­me. Jei­gu spren­džia­me so­cia­li­nės at­skir­ties klau­si­mą, tai vie­nas spren­di­mas, jei­gu eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mą – ki­tas, jei­gu val­dan­čio­sios dau­gu­mos rei­tin­gų klau­si­mą – tre­čias. Šiuo at­ve­ju, man at­ro­do, mes pa­si­rin­ko­me at­suk­tu­vu įkal­ti vi­nį, nes prie­mo­nė ne­pa­tei­si­na to tiks­lo, ku­rio mes sie­kia­me. 200 eu­rų so­cia­li­nės at­skir­ties ne­iš­sprę­si­me, eko­no­mi­kos vien­kar­ti­niu šū­viu ne­pa­ska­tin­si­me, nu­ken­tė­ju­siems ir­gi taip pat ne­pa­dė­si­me, o ir vals­tie­čių rei­tin­gų klau­si­mų, man at­ro­do, čia ne­iš­sprę­si­me, tik vie­nas pa­ta­ri­mas gal­būt bū­tų – ne­si­va­do­vau­ti soc­de­mų spren­di­mais ar­ba pa­si­mo­ky­ti iš jų 2008 me­tų klai­dų pa­tir­ties.

O siū­ly­mas yra toks: iš­dė­lio­ti siū­lo­mą vien­kar­ti­nę iš­mo­ką per ke­tu­ris mė­ne­sius ir vė­liau, at­si­žvel­giant į vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas ir ga­li­my­bes, gal­būt pra­tęs­ti tą iš­mo­ką. Ko­dėl? To­dėl, kad nuo­la­ti­nės pe­ri­odi­nės pa­ja­mos už­tik­rin­tų pa­ja­mų sau­gu­mą ir pa­ska­tin­tų žmo­nes var­to­ti. Kar­tu mes sis­te­miš­kai spręs­tu­me ir sis­te­mi­nę pro­ble­mą, nes vien­kar­ti­niu šū­viu, 200 eu­rų, so­cia­li­nės at­skir­ties ne­iš­sprę­si­me. Tai­gi toks siū­ly­mas. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. M. Ma­jaus­kas pa­tei­kė vi­sus, su­si­ju­sius su vien­kar­ti­nės iš­mo­kos siū­ly­mu, iš­brauk­ti pa­siū­ly­mus.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti. Vi­sų pir­ma ne­bu­vo ne­pri­tar­ta iš kar­to jau ir pa­va­di­ni­mo kei­ti­mui, kur bu­vo įra­šy­ta – vien­kar­ti­nė iš­mo­ka. O dėl iš­dė­lio­ji­mo – bu­vo pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės pro­jek­tui, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta ne per ke­tu­ris ar du mė­ne­sius iš­dė­lio­ti nu­ma­to­mą 200 eu­rų su­mą, o iš­mo­kė­ti vie­nu kar­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Prieš pa­siū­ly­mą – R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų keis­ta gir­dė­ti ar­gu­men­tus. At­ro­do, aki­vaiz­di prie­mo­nė, ku­rią nau­do­ja net ir nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės, tai yra pa­pil­do­mos pen­si­jos iš­mo­kė­ji­mas, tu­rint fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, kaip so­cia­li­nio drau­di­mo pa­pil­do­mos pen­si­jos, da­bar ši­ta pa­na­šios kil­mės prie­mo­nė pa­siū­ly­ta mums. Ji­nai ne­tin­ka, kaž­ko­dėl ne­tin­ka, nors yra nu­kreip­ta į vie­ną iš so­cia­liai jaut­riau­sių gru­pių, ku­rios dau­gu­ma žmo­nių šiuo me­tu yra ab­so­liu­taus skur­do di­džiau­sio­je da­ly­je.

Ši prie­mo­nė taip pat nau­din­ga ir dėl to, kad tai yra pa­ti ge­riau­sia in­ves­ti­ci­ja į eko­no­mi­ką, ku­ri grei­tai, be biu­ro­kratinių kliū­čių fak­tiš­kai įsi­sa­vi­nama, ypač smul­kiojo ver­slo. Mums tai ir­gi ne­tin­ka. Aš su­pran­tu, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, kad ki­ti pa­si­nau­do­jo tais da­ly­kais. Aš tik­rai pri­si­me­nu pra­ei­tą kri­zę, ži­nau, kad mes to­kio­mis prie­mo­nė­mis ne­ga­lė­jo­me pa­si­nau­do­ti, nes bu­vo vi­siš­kai ki­ta kri­zės pri­gim­tis, fak­tiš­kai ne­tu­rė­jo­me pa­pil­do­mai jo­kių šal­ti­nių, iš kur ga­lė­jo­me pa­si­sko­lin­ti, nie­kas mums tuo me­tu ne­sko­li­no. Pen­si­jų ma­ži­ni­mas, ku­riam aš ir ta­da ne­pri­ta­riau, bet, de­ja, po to mes nu­ė­jo­me tuo ke­liu. Ir­gi ne­bu­vo klau­so­ma tų ar­gu­men­tų, kad tai yra ge­riau­sias bū­das pa­lai­ky­ti ver­slą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

R. J. DAGYS (MSNG). Siū­lau pa­lai­ky­ti ši­tą spren­di­mą ir ne­pri­tar­ti ši­tiems pa­siū­ly­mams, nes tai yra tik šios prie­mo­nės iš­tem­pi­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. E. Gent­vi­las už­si­ra­šė kal­bė­ti už pa­siū­ly­mą. Ma­lo­niai su­tei­kiu žo­dį.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Aš jau kal­bė­jau prieš tai iš tri­bū­nos, kad ge­riau į eko­no­mi­ką pi­ni­gus įlie­ti anks­čiau, ne­gu vė­liau. Tai čia iš­dės­ty­mas per tuos ke­lis mė­ne­sius leis­tų ma­žes­nė­mis do­zė­mis, ta­čiau anks­čiau pra­dė­ti įlie­ti pi­ni­gus į eko­no­mi­ką. Tai tuo po­žiū­riu aš ir pri­ta­riu, bet šiaip jau pri­si­min­ki­me, ką sa­ko pro­fe­so­rius B. Gru­žev­skis, kad ap­skri­tai ta prie­mo­nė nė­ra la­bai taik­li ar­ba vi­siš­kai ne­taik­li, o čia tik tos prie­mo­nės tai­ky­mo me­to­das ir chro­no­lo­gi­ja. Aš to­kiam me­to­dui ir chro­no­lo­gi­jai pri­ta­riu la­biau, ne­gu yra pa­čia­me įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta kaž­ka­da rug­pjū­čio mė­ne­sį. O svar­biau­sias da­ly­kas, kad šis M. Ma­jaus­ko ir ko­le­gų pa­siū­ly­mas leis­tų at­mes­ti bet ko­kius spė­lio­ji­mus ar įta­ri­nė­ji­mus, kad čia prieš­rin­ki­mi­nės ak­ci­jos ir prieš­rin­ki­mi­niai pi­ni­gai. Jei­gu ver­tin­tu­mė­te to­kius mo­ty­vus, pra­šy­čiau pa­rem­ti M. Ma­jaus­ko pa­siūly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me už M. Ma­jaus­ko, R. Bud­ber­gy­tės, A. But­ke­vi­čiaus, S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mą, ku­riuo siū­lo­ma iš­brauk­ti žo­dį „vien­kar­ti­nis“.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už pa­siū­ly­mą – 41, prieš – 30, su­si­lai­kė 43. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ir dėl vi­sų ki­tų straips­nių dėl šio pa­siū­ly­mo ne­bal­suo­si­me.

Sei­mo na­riai G. Skais­tė, M. Na­vic­kie­nė ir J. Raz­ma tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio. G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Iš­ties po­li­to­lo­gai ste­bi­si, ko­dėl dis­ku­si­ja dėl iš­mo­kos virs­ta to­kia, kad vi­si pa­lai­ko­me, bet gin­či­ja­mės la­biau dėl lai­ko ir dėl de­ta­lių ne­gu dėl es­mės. Man at­ro­do, mes į pa­čią iš­mo­ką žiū­ri­me vi­siš­kai iš skir­tin­gų kam­pų.

Šian­dien mū­sų frak­ci­jo­je bu­vo so­cia­li­nių rei­ka­lų mi­nist­ras ir sa­kė, kad jau dve­jus me­tus kal­ba apie to­kią iš­mo­ką ir dve­jus me­tus pla­nuo­ja, kaip prieš rin­ki­mus bus iš­mo­kė­ta 13 pen­si­ja. Aki­vaiz­du, toks po­žiū­ris reiš­kia, kad prieš rin­ki­mus no­ri­ma pa­ma­lo­nin­ti tam tik­rą gru­pę. Vis­gi mū­sų nuo­mo­nė ir mū­sų po­žiū­ris į šią iš­mo­ką yra ki­toks – mes ją ver­ti­na­me kaip eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­nę, ku­ri rei­ka­lin­ga čia ir da­bar, nes rei­kia įlie­ti dau­giau pi­ni­gų į eko­no­mi­ką ir var­to­ji­mą pa­ska­tin­ti da­bar.

Mes ir siū­lo­me pa­va­din­ti iš­mo­ką kaip eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo, kad vi­siems bū­tų aiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­čių at­si­ran­da vien­kar­ti­nė iš­mo­ka, kad ne dėl rin­ki­mų, kad ji at­si­ran­da da­bar, kai vals­ty­bė­je kri­zė. Ga­lų ga­le vi­si moks­li­niai ty­ri­mai taip pat ro­do, kad jei­gu žmo­nės gau­na iš­mo­ką, ku­ri aiš­kiai pa­va­din­ta be­są­ly­gi­ne iš­mo­ka, kur aiš­kiai nu­ro­dy­tas tiks­las, ko­dėl at­si­ra­do to­kia iš­mo­ka, tai jie lin­kę įgy­ven­din­ti tuos tiks­lus, ku­riuos vals­ty­bė jiems nu­sta­to. Jei­gu mes pa­va­di­na­me, kad iš­mo­ka yra eko­no­mi­kai ska­tin­ti, aki­vaiz­du, kad žmo­nėms tai yra sig­na­las tuos pi­ni­gus iš­leis­ti čia ir da­bar, o ne dė­ti juos į ko­ji­nę ir lai­ky­ti ge­res­niems lai­kams, nes vals­ty­bei jū­sų pa­ra­mos ir jū­sų in­dė­lio rei­kia čia ir da­bar. Mū­sų siū­ly­mas yra iš­mo­ką pa­va­din­ti vien­kar­ti­ne eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo iš­mo­ka.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Vi­sų pir­ma bu­vo svars­to­ma ir pa­va­di­ni­mą „eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo“… Ko­mi­te­tas li­ko prie Vy­riau­sy­bės teik­to pro­jek­to su to­kiu pa­va­di­ni­mu, nes ma­nė, kad ne­tiks­lin­gas toks pa­pil­dy­mas dėl 1 straips­nio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą – J. Džiu­ge­lis. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų gir­di­me ir pre­zi­den­tū­ros ra­gi­ni­mus iš­mo­ką eko­no­mi­kai ska­tin­ti iš­mo­kė­ti ne­del­siant. Taip pat šian­dien per Ži­nių ra­di­ją jū­sų Vy­riau­sy­bės fi­nan­sų mi­nist­ras pa­brė­žė, kad iš­mo­kos eko­no­mi­kai ska­tin­ti tu­ri bū­ti iš­mo­ka­mos ne­del­siant. L. Ku­ku­rai­tis šian­dien mūsų frak­ci­jo­je sa­kė, kad pi­ni­gų yra ir tai yra pri­ori­te­tas iš­mo­kė­ti tą iš­mo­ką kaip įma­no­ma grei­čiau.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų kvies­čiau su­si­telk­ti dėl šio klau­si­mo, iš­mo­kė­ti pi­ni­gus skur­džiau­siai gy­ve­nan­tiems as­me­nims ne­del­siant ir taip pri­si­dė­ti tiek prie jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo, tiek prie eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo ir sta­bi­li­za­vi­mo. Aš ma­nau, kad čia mes ga­li­me ras­ti ben­drą su­ta­ri­mą. Ti­kiu, kad… Po šio įsta­ty­mo pir­mo­jo pa­tei­ki­mo tik­rai bu­vo la­bai gar­siai kal­ba­ma vi­sų vi­suo­me­nės at­sto­vų, eko­no­mis­tų, kaip mi­nė­jau, pre­zi­den­tū­ra ir jū­sų mi­nist­ras sa­ko, kad čia la­bai svar­bus lai­kas. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui ir pa­de­monst­ruo­ti so­li­da­ru­mą su eko­no­mi­ka ir žmo­nė­mis, šiuo me­tu su­si­du­rian­čiais su pan­de­mi­jos iš­šū­kiais. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Prieš pa­siū­ly­mą – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Mes ste­bi­me to­kį keis­tą no­rą tie­siog pa­keis­ti šios iš­mo­kos es­mę. Taip, tai yra eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo de­da­mo­ji, šio­mis mū­sų są­ly­go­mis tai taps eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo prie­mo­ne, nes tie žmo­nės daž­niau­siai ne­tu­rės pi­ni­gų, grei­tai juos iš­leis ir taip įsi­lies tie pi­ni­gai į mū­sų eko­no­mi­ką. Bet jos es­mė nė­ra eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mas, o pa­gal­ba bū­tent šioms gru­pėms, su­dė­ti­nė da­lis vi­so pa­ke­to, pa­gal­ba šioms gru­pėms, pa­ly­gin­ti su vi­so­mis ki­to­mis gru­pė­mis. Ver­slui mes daug kuo pa­dė­jo­me įvai­riau­siais bū­dais. Tai čia ir­gi nu­kreip­ta prie­mo­nė bū­tent šiems pen­si­nin­kams ar ir ki­tiems, ku­rie gau­na iš­mo­kas. Tai 200 eu­rų pa­da­ly­ki­te iš 12 mė­ne­sių ir bus aiš­ku, koks prie­das prie pen­si­jos. Tai yra tie­siog in­jek­ci­ja, pen­si­jų pa­kė­li­mas, nors ir vien­kar­ti­nis. O tai, kad ne­ga­li da­bar to da­ly­ko pa­da­ry­ti, tai rei­kė­jo klau­sy­ti, ko­dėl to ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti. Mes vis­ką už­kro­vė­me „Sod­rai“. Da­bar ke­tu­ri ar pen­ki mū­sų įsta­ty­mų pro­jek­tai rei­ka­lau­ja nuo lie­pos 1 die­nos tą pa­da­ry­ti, o žmo­nių re­sur­sų fak­tiš­kai ten dau­giau nė­ra. Ne­ga­li­ma vis­ko įgy­ven­din­ti vie­nu me­tu. Aš ir­gi vi­są lai­ką sė­dė­jau ir ieš­ko­jau ga­li­my­bių, ska­ti­nau, kaip kuo grei­čiau tuos da­ly­kus iš­mo­kė­ti. Tai yra aki­vaiz­du, nes pa­gal­bos rei­kia da­bar.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl G. Skais­tės, M. Na­vic­kie­nės ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už pa­siū­ly­mą – 45, prieš – 33, su­si­lai­kė 43. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ati­tin­ka­mai ne­pri­tar­ta ir ki­tiems pa­siū­ly­mams, su­si­ju­siems su šia są­vo­ka.

Dėl 1 straips­nio pa­pil­dy­mo M. Pui­do­kas ir A. Ma­zu­ro­nis tei­kė pa­siū­ly­mą. Pra­šom, ko­le­ga, trum­pai.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­kui. Siū­lo­me vien­kar­ti­nę iš­mo­ką mo­kė­ti ir iš­mo­kų vai­kams ga­vė­jams. Lie­tu­vo­je įve­dus ka­ran­ti­ną la­biau­siai pa­si­kei­tė šei­mų su vai­kais gy­ve­ni­mas. Dir­ban­tys tė­vai tu­ri iš­gy­ven­ti ne tik iš­šū­kius, ky­lan­čius dar­bo rin­ko­je, bet ir rū­pin­tis na­muo­se lie­kan­čiais vai­kais. Iš tie­sų tai yra ta vi­suo­me­nės gru­pė, ku­ri taip pat ne­te­ko dau­giau­siai pa­ja­mų. Ma­nau, kad taip pat šiuo at­ve­ju tė­vai, au­gi­nan­tys vai­kus, yra tie, ku­rie tik­rai var­to­tų, ir tie pi­ni­gai, skir­ti jiems pa­rem­ti, tu­rė­tų re­a­lų po­vei­kį ir eko­no­mi­kai. Mes šia vien­kar­ti­ne iš­mo­ka taip pat sie­kia­me su­ak­ty­vin­ti ir mū­sų vals­ty­bės eko­no­mi­ką. Ir pre­zi­den­tū­ra pri­ta­ria tam, kad ne­tu­rė­tų bū­ti ap­si­ri­bo­ja­ma vien tik pen­si­nin­kų gru­pe. Ki­tos gru­pės tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tos tam, kad gau­tu­me no­ri­mą eko­no­mi­kos au­gi­mo efek­tą. Šiuo at­ve­ju aš ti­kiuo­si ko­le­gų su­pra­tin­gu­mo ir pa­ra­mos, nes val­dan­tie­ji, tiek so­cial­dar­bie­čiai, tiek Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, kal­bė­jo apie vai­ko pi­ni­gų di­des­nes iš­mo­kas, tam pri­ta­rė ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris. Šiuo me­tu ypa­tin­go­mis ka­ran­ti­no są­ly­go­mis yra ge­ra pro­ga tai įgy­ven­din­ti.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie ki­tas vals­ty­bes, tai mes ma­to­me, kad Lie­tu­va yra pa­tei­ku­si 5 % nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to pa­ra­mos pa­ke­tą eko­no­mi­kai, kai šiuo at­ve­ju Da­ni­ja yra pa­tei­ku­si 12 %, Veng­ri­ja – be­veik 9 %, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė – 25 %, Pran­cū­zi­ja – 20 %, Vo­kie­ti­ja – net 59 % įvai­rių prie­mo­nių nau­do­ja eko­no­mi­kai ska­tin­ti. Aš ma­nau, kad ir Lie­tu­vo­je mes tu­rė­si­me da­ry­ti tą pa­tį, o mes da­bar kal­ba­me apie tai, kad ga­lė­si­me tik rug­pjū­čio mė­ne­sį su­mo­kė­ti pi­ni­gus pen­si­nin­kams, tai šei­moms su vai­kais, sie­jant juos su vai­ko pi­ni­gais, ga­lė­tu­me iš­mo­kė­ti juos čia ir da­bar.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju.

M. PUIDOKAS (MSNG). Kad ne­rei­kė­tų su­dė­tin­ges­nio ad­mi­nist­ra­vi­mo.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rių M. Pui­do­ko ir A. Ma­zu­ro­nio siū­ly­mui. Vi­sų pir­ma to­kiam pa­siū­ly­mui įgy­ven­din­ti rei­kė­tų 101 su vir­šum mln. eu­rų, biu­dže­te to­kių pi­ni­gų nė­ra šiam klau­si­mui skir­ta. Ki­tas da­ly­kas, mes ką tik bal­sa­vo­me už Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, kur yra nu­ma­ty­ta, kad šei­moms, ku­rios pra­ran­da per ka­ran­ti­ną lė­šas pra­sto­vų at­ve­ju, ar sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, ir taip yra nu­ma­ty­tos ati­tin­ka­mos iš­mo­kos. Pa­pil­dy­mas tų gau­na­mų iš­mo­kų iki 100 eu­rų, tai yra pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, yra nu­ma­ty­ta ki­tu įsta­ty­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą – A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šau.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja sa­kė, kad dėl ga­ran­ti­jų šei­moms pri­ta­rė­me ki­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te, ta­čiau mes ma­no­me, kad ten ne­pa­kan­ka­mai, kas bu­vo api­brėž­ta jū­sų mi­nė­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Jei­gu kal­bė­tu­me apie mū­sų pa­siū­ly­mą, tai jis iš tie­sų lo­giš­kas, lo­giš­kas tuo po­žiū­riu, kad mes siū­lo­me pa­dė­ti ne tik tiems, kie­no šiaip si­tu­a­ci­ja blo­ga, ne tik dėl ko­ro­na­vi­ru­so ir da­bar­ti­nės si­tu­a­ci­jos, bet blo­ga dėl ap­skri­tai gau­na­mų ma­žų pa­ja­mų vi­są lai­ką, sis­te­miš­kai. Pa­dė­ti ir tiems žmo­nėms, ku­riems pa­dė­ti ir yra pa­grin­di­nis šių iš­mo­kų tiks­las, tai yra tiems žmo­nėms, ku­rie dėl COVID si­tu­a­ci­jos su­si­du­ria su stip­riai smu­ku­sio­mis ar­ba vi­siš­kai iš­ny­ku­sio­mis pa­ja­mo­mis ir stip­riai iš­au­gu­sio­mis iš­mo­ko­mis. Tai yra jau­nos šei­mos, ku­rios tu­ri įsi­pa­rei­go­ji­mus kre­di­to da­vė­jams, ku­rios tu­ri kar­tais ne po vie­ną, ne po du, net ne po tris vai­kus, ku­rios su­si­du­ria su nuo­to­li­nio mo­ky­mo iš­šū­kiais, su kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos bū­ti­nu­mu, su įvai­riau­siais ki­tais iš­šū­kiais, ku­rie rei­ka­lau­ja la­bai aiš­kių ir la­bai di­de­lių fi­nan­si­nių re­sur­sų. To­dėl, mū­sų nuo­mo­ne, pa­dė­ti tam seg­men­tui pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti mū­sų pri­ori­te­tas. Pa­kar­to­siu, šian­dien yra si­tu­a­ci­ja, kad jų pa­ja­mos dėl COVID si­tu­a­ci­jos, dėl ap­lin­ky­bių, ne­su­si­ju­sių su jų pa­čių veik­la, yra stip­riai kri­tu­sios, o iš­lai­dos yra stip­riai iš­au­gu­sios. To­dėl, mū­sų nuo­mo­ne, toks va­rian­tas (ir pri­tar­ti mū­sų pa­tai­sai) bū­tų so­cia­liai tei­sin­giau­sias ar vie­nas iš so­cia­liai tei­sin­ges­nių va­rian­tų, kaip bū­tų ga­li­ma tas iš­mo­kas pa­da­lin­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas – mo­ty­vai prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad mū­sų mei­lė prieš rin­ki­mus rin­kė­jams yra be­ga­li­nė, ją ga­li­ma ma­tuo­ti tūks­tan­čiais, mi­li­jo­nais. No­riu pri­min­ti 2008 me­tų lai­ko­tar­pį, kai mei­lę vai­kams iš­lie­jo vie­nas Sei­mo na­rys, pa­siū­lęs už 3 mlrd. li­tų įvai­rių leng­va­tų. Pa­sek­mė bu­vo ta, kad mes „Sod­rą“ pa­so­di­no­me į di­de­lę di­de­lę sko­lą, tik­tai šio­je ka­den­ci­jo­je su­ma­žė­jo. Teik­da­mi siū­ly­mus, vi­sa­da tu­ri­me ma­ty­ti pa­sek­mes. Tei­sin­gai pa­ste­bė­jo ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, kad mes ką tik, ne­se­niai pri­ėmė­me pa­pil­do­mai dėl 33 mln., iš­mo­kos vai­kams, vai­ko pi­ni­gai, pa­ra­ma šei­mai, ki­ti įsta­ty­mai per už­im­tu­mą. Su­pran­tu, kad rin­ki­mai, ir kiek­vie­nas no­ri­me pa­si­ro­dy­ti kaip gra­žiau, kaip mes my­li­me sa­vo rin­kė­jus, bet tai ne vie­ta. Mo­ky­ki­mės iš is­to­ri­jos, iš pa­sek­mių, ku­rias jau tu­rė­jo­me, ir ne­da­ry­ki­me tų pa­čių klai­dų. To­dėl mes vi­si my­li­me vai­kus, my­li­me šei­mas ir pa­gal ga­li­my­bes ski­ria­me jiems pi­ni­gus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me už Sei­mo na­rių M. Pui­do­ko ir A. Ma­zu­ro­nio pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, šio pa­siū­ly­mo ver­tė, kaip ko­le­gos mi­nė­jo, 101 mln.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 27, su­si­lai­kė 53. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Mie­lie­ji ko­le­gos, da­bar no­riu pa­si­tar­ti. Pa­gal mū­sų nu­ma­ty­tą dar­bo­tvarkę yra su­pla­nuo­ta Vy­riau­sy­bės va­lan­da. Pus­va­lan­dis. Ar mes su­ta­ria­me, kad da­bar ap­svars­tę 1 straips­nį li­ku­sius straips­nius svars­ty­si­me 14 va­lan­dą ir da­bar pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą? Taip? Pus­va­lan­dį. Klau­sia ma­žu­ma. Sta­tu­ti­nė nor­ma – Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Mes tai tu­ri­me pa­da­ry­ti. 14 va­lan­dą tę­si­me Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mo svars­ty­mą. Vi­si la­bai il­gai kal­bė­jo­te prieš, už, no­rė­jo­te bū­ti ak­ty­vūs ir už tai dė­ko­ja­me. (Bal­sas sa­lė­je)

 

12.30 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jau 12 val. 31 min. Pir­ma­sis klau­sia opo­zi­ci­jos ly­de­ris G. Land­sber­gis. Pra­šau ty­los! Pra­šom.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ačiū prem­je­rui, kad ne­pa­bė­go­te šian­dien iš Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, ne­pai­sy­da­mas to, kad bu­vo mė­gi­ni­mų jus ap­sau­go­ti nuo ši­tos ne­ma­lo­nios pro­ce­dū­ros.

Du klau­si­mai. Jei­gu ga­li­ma, kiek­vie­nam po tru­pu­tį lai­ko. Pir­mas gal šiek tiek pa­pras­tes­nis.

Prem­je­re, yra pa­skelb­ta apie pa­pil­do­mą pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms per in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus. Ke­lia klau­si­mų, net­gi su­si­rū­pi­ni­mą, at­ro­do, ne­vi­siš­kai aiš­kūs kri­te­ri­jai. Vie­nas iš jų, tur­būt aki­vaiz­džiau­sias, – 11 mln. yra skir­ta Drus­ki­nin­kams, kur, ko ge­ro, ryš­kes­nis pro­jek­tas yra par­ko per­tvar­ky­mas, ir, kaip pa­vyz­dys, – 1 mln. Klai­pė­dai. Gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti, ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis pri­im­ti šie spren­di­mai? Ko­dėl di­die­ji mies­tai gau­na kur kas ma­žes­nę pa­ra­mą, ne­gu tie, ku­riems, ir keis­tiems pro­jek­tams, ne­bū­ti­nai ku­rian­tiems di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę, yra ski­ria­mi to­kie di­de­li pi­ni­gai?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). La­ba die­na. Mie­las opo­zi­ci­jos ly­de­ri, man tik­rai la­bai ma­lo­nu ben­drau­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je aki­vaiz­džiai ir gy­vai. Šian­dien tie­siog su­si­klos­tė toks spren­di­mas, kad aš esu sa­lė­je ir bal­suo­ju. Tai­gi kiek­vie­na to­kia pro­ga yra di­de­lė gar­bė ir ma­lo­nu­mas.

Dėl kri­te­ri­jų. No­riu pa­tiks­lin­ti jus, kad tai yra pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­tams, ku­rie yra pra­dė­ti. Tiks­las yra toks, kad tie pi­ni­gai, ku­rie da­bar skir­ti, pa­gei­dau­ti­na, bū­tų in­ves­tuo­ti iki lie­pos 1 die­nos; blo­giau­siu at­ve­ju – pa­baig­ta iki šių me­tų pa­bai­gos, ka­dan­gi tai skir­ta eko­no­mi­kai ska­tin­ti. Pri­klau­so­mai nuo to, kaip tie pro­jek­tai yra pa­žen­gę, kaip vyks­ta dar­bai, ko­kie yra pa­jė­gu­mai ir kaip jie ga­li in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mai skir­tus pi­ni­gus, ir bu­vo ski­ria­ma. Pa­ly­gi­ni­mas da­bar­ti­nio pa­pil­do­mo sky­ri­mo nė­ra ko­rek­tiš­kas, ne­ži­nant pra­di­nių duo­me­nų, kiek iš pra­džių bu­vo skir­ta.

Jū­sų mi­nė­ti ob­jek­tai, ku­rie yra, tai yra kul­tū­ros rū­mai ar­ba cen­tras Drus­ki­nin­kuo­se. Jis dau­giau­sia fi­nan­suo­ja­mas sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą, ku­rį bu­vo pri­ėmu­si kar­tu su vals­ty­bės biu­dže­tu, įvyk­do. Taip pat ly­giai ana­lo­giš­kai yra su ki­tais pro­jek­tais ir jo­kių ki­to­kių kri­te­ri­jų nė­ra, iš­sky­rus šį.

Dar vie­na iš­im­tis, kad svei­ka­tos ap­sau­gos yra pa­ten­kin­ti vi­si po­rei­kiai, ku­rie ati­ti­ko kri­teri­jus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ant­ras opo­zi­ci­jos ly­de­rio klau­si­mas. Ar mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis no­ri pa­pil­dy­ti? Ne. Pra­šom. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ki­tas ma­no klau­si­mas yra su­si­jęs su šian­dien ir­gi po­sė­dy­je įgar­sin­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, ku­rio­je la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad kar­tu su šian­dien pa­teik­tais įsta­ty­mais pri­va­lo bū­ti pa­teik­tas ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jūs ži­niask­lai­dai ir vi­suo­me­nei tei­kia­te prie­šin­gą nuo­mo­nę? Ir kuo rem­da­ma­sis pa­sa­kė­te prie­šin­gą nuo­mo­nę? Ar vis dėl­to pla­nuo­tu­mė­te lai­ky­tis to, ką tei­si­nin­kai sa­ko, ir pa­teik­ti biu­dže­tui pa­tiks­lin­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ne­kar­to­siu ži­no­mos fra­zės: kiek tei­si­nin­kų, tiek nuo­mo­nių. Kuo rem­da­mie­si mes da­ro­me? Mū­sų vi­sų šio­je sa­lė­je pri­im­tu spren­di­mu.

No­riu pri­min­ti, kad 2020 m. ko­vo 17 d. bu­vo pa­keis­tas 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mas, pa­di­di­nant Vy­riau­sy­bės gry­no­jo sko­li­ni­mo­si įsi­pa­rei­go­ji­mų po­ky­čių li­mi­tą iki be­veik 5,5 mlrd. eu­rų. Tai­gi, pir­ma, esant ne­pa­kan­ka­mam vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų su­rin­ki­mui, Vy­riau­sy­bei su­teik­ta tei­sė pa­si­sko­lin­ti di­des­nių su­mų, už­tik­ri­nant sa­va­lai­kį biu­dže­to iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mą, vals­ty­bės sko­los re­fi­nan­sa­vi­mą ir vals­ty­bės pi­ni­gi­nių iš­tek­lių srau­tų su­ba­lan­sa­vi­mą; an­tra, iš­lai­dų, su­si­ju­sių su eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų lik­vi­da­vi­mu ir jų pa­da­ri­nių ša­li­ni­mu, pa­den­gi­mą.

Tai­gi, jei­gu mes ma­ty­si­me, kad tų lė­šų, ku­rios yra Sei­mo lei­di­mu duo­tos, ne­pa­kak­tų, ta­da tik­rai tu­rė­tu­me grįž­ti ir per­ei­ti prie biu­dže­to tiks­li­ni­mo įsta­ty­mo. Kol kas to­kio po­rei­kio nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Ker­na­gis. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Svei­ki, aš no­rė­čiau prem­je­ro pa­klaus­ti, grįž­ti vis dėl­to prie tų klau­si­mų – vie­noms sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mų pi­ni­gų, ne­ski­ria­mų pi­ni­gų. Šian­dien taip gra­žiai kul­tū­ros mi­nist­ras pri­sta­tė 68 mln. pa­pil­do­mai kul­tū­rai ir tą pa­čią mi­nu­tę su­stab­dė iš­mo­kas tiems, ku­rie dir­ba sa­va­ran­kiš­kai. Jei­gu jūs to ne­ži­no­jo­te, tai pa­si­žiū­rė­ki­te, ofi­cia­liai yra pa­ra­šy­ta. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te man at­sa­ky­ti, kaip ta in­fra­struk­tū­ra pa­dės da­bar ne­tu­rin­tiems už ką val­gy­ti nu­si­pirk­ti, už ką pa­sko­lą su­si­mo­kė­ti, me­ni­nin­kams ar­ba šiaip Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, ku­rie tie­siog lau­kia tų iš­mo­kų. Jos yra stab­do­mos, bet ko­kioms nors sa­vi­val­dy­bėms duo­da­mos su­si­dė­ti nau­jus bor­diū­rus.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Mie­las ko­le­ga, rei­kė­tų grįž­ti prie klau­si­mo prieš sa­vai­tę, kai jūs bu­vo­te la­bai nu­ste­bęs, jog kul­tū­rai skir­ta 7,5 mln. eu­rų, aiš­kiai ne­pa­kan­ka­mai, ly­gi­no­te ki­tas vals­ty­bes. Šian­dien mes tu­ri­me 68 mln. eu­rų kul­tū­rai. Ne­krai­py­ki­te gal­vos, ko­le­ga, aš jums ga­liu skai­čius pa­teik­ti, tai yra 68 mln., ir su in­fra­struk­tū­ra, ir su ki­to­mis rė­mi­mo prie­mo­nė­mis. Da­bar kaž­ką stab­do – tik­rai ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų, nes jo­kio po­rei­kio stab­dy­ti iš­mo­kų mo­kė­ji­mą tik­rai nė­ra. Ma­ža to, ne­la­bai ma­nau, kad pa­gal sche­mą mi­nist­ras tą ga­lė­tų pa­da­ry­ti. Jei­gu to­kią ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją tu­ri­te, mie­lai iš jū­sų pa­im­siu ir pa­si­tiks­lin­siu, ar taip yra pa­da­ry­ta ir ko­kiais mo­ty­vais, jei­gu taip pa­da­ry­ta, ir, be abe­jo, at­sa­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si R. Po­po­vie­nė.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas yra svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, ar ga­li­te pa­tvir­tin­ti, kad prie­dai me­di­kams, dėl jų bal­sa­vo­me jau tik­riau­siai prieš pus­an­tro mė­ne­sio čia, Sei­me, me­di­kų dar ne­pa­sie­kė, ir jei­gu taip, tai ka­da pa­sieks?

Ir dar no­rė­čiau jū­sų pa­tiks­li­ni­mo dėl sa­vi­pa­gal­bos gru­pių. Prieš dvi die­nas ra­šiau jums raš­tą, gal­būt jau tu­rė­jo­te ga­li­my­bę pa­žiū­rė­ti. Kaip ži­no­ma, pri­klau­so­my­bių tu­rin­tys žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę gau­ti pa­gal­bą, rei­ka­lin­gą pa­ra­mą sa­vi­pa­gal­bos gru­pė­se. Ta­čiau dėl ka­ran­ti­no drau­di­mų tos sa­vi­pa­gal­bos gru­pės dirb­ti, veik­ti ne­ga­lė­jo. Tai yra iš­ties gy­vy­bės ir mir­ties klau­si­mas kai ku­riems žmo­nėms. Ar ga­li­ma jiems pa­dė­ti, kol dar ka­ran­ti­no drau­di­mai nė­ra ga­lu­ti­nai at­lais­vin­ti ir su­si­tik­ti gy­vai jie ne­ga­li, o nuo­to­li­niu bū­du iš 130 gru­pių, vei­kian­čių Lie­tu­vo­je, vei­kia ma­žiau nei 20? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­miau­sia dėl prie­dų. Si­tu­a­ci­ja yra la­bai skir­tin­ga ir la­bai pri­klau­so nuo kon­kre­čių gy­dy­mo įstai­gų. Ma­čiau net­gi so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pro­fe­si­nės są­jun­gos to­kią net ir ap­klau­są bu­vo pa­lei­du­sios, klau­si­nė­jo. Tik­rai si­tu­a­ci­ja yra la­bai įvai­ri. Ji­nai vi­sa­da bū­da­vo la­bai įvai­ri po vi­sų, net ir at­ly­gi­ni­mų, di­di­ni­mo. Vie­nos įstai­gos grei­čiau su­si­tvar­ky­da­vo, ki­tos tą pa­da­ry­da­vo lė­čiau, tie­siog rei­kia kal­bė­ti su įstai­gos va­do­vu. Vi­si tei­si­niai spren­di­mai, ku­rie yra rei­ka­lin­gi, yra pri­im­ti. Li­go­nių ka­sos net ke­lis kar­tus ra­šė raš­tus ir aiš­ki­no, ką rei­kia da­ry­ti, kaip rei­kia da­ry­ti, tie­siog da­bar tą rei­kia pa­im­ti ir pa­da­ry­ti. Ir mes kaip vi­sa­da vyk­dy­si­me ste­bė­se­ną, kaip da­ry­da­vo­me anks­čiau, tai tiek dėl at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo, tiek dėl prie­dų su­mo­kė­ji­mo, kiek yra su­mo­kė­ta, nes dėl prie­dų pra­šy­mus pa­teiks li­go­nių ka­soms, tik­rai ne­bus su­dė­tin­ga tą in­for­ma­ci­ją su­rink­ti. Bet, kaip ir sa­kiau, ne­abe­jo­ju, kad ji bus la­bai įvai­ri, pri­klau­sys nuo to, kaip va­do­vai grei­tai su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti.

O dėl sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pių, tai jūs ir pa­mi­nė­jo­te, kad vis dėl­to yra to­kių, ku­rios ra­do spren­di­mus ir ra­do ga­li­my­bę dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Be abe­jo, ka­ran­ti­nas tam ir yra, kad bū­tų ap­sau­go­ta nuo su­si­rin­ki­mų, nuo tam tik­ro bū­ria­vi­mo­si ir bū­tų ap­sau­go­ta nuo li­gos pli­ti­mo. Kaip vi­sas svei­ka­tos sek­to­rius ju­da, po tru­pu­tį at­lais­vi­na­mas, taip at­si­ras ga­li­my­bė ir sa­vi­tar­pio pa­gal­bos gru­pėms rink­tis. Tik­rai pa­si­steng­si­me tai įgy­ven­din­ti ir su­dė­lio­ti siū­ly­mus, kaip jie tai ga­li pa­da­ry­ti ir gy­vai, ne tik nuo­to­li­niu bū­du, kaip jūs sa­kė­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Po­po­vie­nė. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­jau pa­klaus­ti taip pat svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro. Mi­nist­re, šian­dien ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­tys se­ny­vo am­žiaus žmo­nės ar žmo­nes su ne­ga­lia lan­kan­tys so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, kaip ži­no­me, te­stuo­ja­mi ir to­liau bus te­stuo­ja­mi. Ta­čiau yra la­bai daug žmo­nių, ku­riems nu­sta­ty­ti SP1 ar­ba SP2 spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, jų ne­lan­ko so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, bet tie­siog juos pri­žiū­ri ar­ti­mie­ji. Šian­dien tos re­ko­men­da­ci­jos, kad jų ne­ga­li­ma lan­ky­ti, jiems la­bai blo­gos tuo, kad pas juos nei­ti yra blo­gai, nu­ei­ti ir­gi yra blo­gai, ta­čiau nors vie­ną kar­tą per sa­vai­tę juos pri­žiū­rin­tys ar­ti­mie­ji pri­va­lo ten nu­ei­ti. Kaip yra pla­nuo­ja­ma į at­ei­tį? Ar ne­pla­nuo­ja­ma, kad ar­ti­mie­ji, bent pri­žiū­rin­tys su slau­gos prie­žiū­ros nu­sta­ty­tais spe­cia­liai­siais po­rei­kiais žmo­nes, ga­lė­tų bū­ti te­stuo­ja­mi bent jau vie­ną kar­tą per dvi sa­vai­tes? O gal jau tai yra da­ro­ma ir žmo­nės ne­ži­no…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). …nes iš tie­sų tai yra la­bai svar­bi pro­ble­ma ir ją rei­kė­tų kaž­kaip spręs­ti.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų te­sta­vi­mas kas sa­vai­tę ar kas dvi sa­vai­tes ši­tos jų pro­ble­mos nie­kaip ne­iš­spręs, nes žmo­gus ga­li už­si­krės­ti, pir­mas die­nas ne­tu­rė­ti simp­to­mų ir ty­ri­mas ga­li bū­ti nei­gia­mas. Tuo me­tu jis jau ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas tam as­me­niui, ku­rį lan­ko. Te­sta­vi­mas, kaip jūs tei­sin­gai pa­mi­nė­jo­te, yra pir­miau­sia at­lie­ka­mas dar­buo­to­jams, ku­rie dir­ba slau­gos, glo­bos įstai­go­se, ku­rie kaip dar­buo­to­jai lan­ko­si tam tik­ro­se vie­to­se. O ar­ti­mie­ji ir pa­tys ga­li im­tis be te­sta­vi­mo tam tik­rų ap­sau­gos prie­mo­nių, ku­rios pa­dė­tų ap­sau­go­ti nuo už­krė­ti­mo ar­ti­mą as­me­nį. Kar­tais ben­drau­jant su­si­da­ro toks vaiz­das ir iš ar­ti­mų­jų, kad yra no­ras, kad žmo­gus bū­tų slau­gos ar glo­bos įstai­go­je, o ne na­muo­se, kaip sa­ko, nes ten yra ar­ti­mas žmo­gus ar­ba at­ei­na kaž­kas ap­lan­ky­ti. Tai yra vie­nas žmo­gus, ku­ris at­ei­na ap­lan­ky­ti. Tu­rė­ki­me gal­vo­je, kad per­so­na­las, ku­ris dir­ba slau­gos įstai­go­je, iš­ei­na kiek­vie­ną die­ną na­mo daž­niau­siai, jis taip pat kon­tak­tuo­ja su ki­tais žmo­nė­mis. Tą ri­zi­ką rei­kia su­pras­ti, ji yra, bet rei­kia ir pa­sver­ti, kas yra svar­bes­nis da­ly­kas, jei­gu žmo­gus ne­ga­li pats, pui­kiai su­pran­ta­me, kad to­kiai gru­pei pri­skir­tas žmo­gus pats ne­ga­lės pri­si­žiū­rė­ti, tu­rės kaž­kas at­ei­ti, jį slau­gy­ti… Bet tik­ri­ni­mas kas dvi sa­vai­tes ne­ap­sau­gos ši­tų žmo­nių nuo li­gos pli­ti­mo. Tai nė­ra spren­di­mas. Spren­di­mas yra lai­ky­tis ap­sau­gos prie­mo­nių, tai la­biau pa­dės ne­gu te­sta­vi­mas kas dvi sa­vai­tes.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si A. Bi­lo­tai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Klau­si­mas prem­je­rui S. Skver­ne­liui. Ko­dėl jūs taip ne­my­li­te ir, sa­ky­čiau, ne­ken­čia­te Vil­niaus mies­to? 41 mln. eu­rų bu­vo nu­kirp­tas ES in­ves­ti­ci­jų, ir, kaip su­pran­tu, dar ga­li bū­ti nu­kirp­ta dau­giau, ta­čiau per Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą pa­kra­py­ta pi­ni­gė­lių jū­sų drau­gų vals­tie­čių ir li­be­ral­vals­tie­čių vien­man­da­tėms. Vil­nius yra di­de­lis mies­tas, jis au­ga, žmo­nės ren­ka­si čia gy­ven­ti, užuot iš­vy­kę iš Lie­tu­vos ir emig­ra­vę. Yra in­fra­struk­tū­rų, ku­rios 40 me­tų lau­kia in­ves­ti­ci­jų, mies­to pa­kraš­čiuo­se ne­sau­gių per­ėjų ir taip to­liau, ir tie pro­jek­tai da­bar vė­luos. Be­je, Vil­nius, ten, kur bu­vo nu­brauk­tos tos in­ves­ti­ci­jos, nie­kur ne­vė­luo­ja. Aš tik no­riu už­bėg­ti už akių, kad jūs to ne­pa­sa­ky­tu­mė­te. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ko­men­ta­ras pa­pras­tas – Lie­tu­va nė­ra vien Vil­nius. Vi­sos in­ves­ti­ci­nės pro­gra­mos yra to­ly­giai vyk­do­mos pa­gal tuos kri­te­ri­jus, ku­riuos aš pa­mi­nė­jau. Jū­sų pa­sa­ky­mas, kad mes nu­ė­mė­me kaž­kiek, tai nė­ra tie­sa. Tai yra tie eu­ro­pi­niai pi­ni­gai, ku­riuos ad­mi­nist­ruo­ja ir at­sa­kin­gos yra mi­nis­te­ri­jos. Jei­gu ma­to grės­mę dėl ši­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ter­mi­nų, efek­ty­vu­mo, dėl to vis­kas yra per­skirs­to­ma į tas prie­mo­nes, ku­rios ge­ro­kai spar­čiau ski­na­si ke­lią. Tie­siog rei­kė­tų ne­kal­bė­ti taip, kad kaž­kas kaž­ko ne­ken­čia, o žiū­rė­ti ob­jek­ty­viai į vi­są in­ves­ti­ci­jų pa­ke­tą, koks yra ski­ria­mas ir pra­džio­je, ir dar pa­pil­do­mai į tuos ob­jek­tus, ku­rie rei­ka­lin­gi ir Vil­niui, ir Lie­tu­vai. Dar kar­tą pa­brė­žiu, kad Lie­tu­va nė­ra vien Vil­nius.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Bi­lo­tai­tė. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas taip pat bus skir­tas ger­bia­mam prem­je­rui. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba kar­tu su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įver­ti­no pas­ta­rai­siais me­tais, pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ša­ly­je įvyk­dy­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus, ku­rie lei­do ap­si­rū­pin­ti bū­ti­niau­sio­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, me­di­ci­ni­ne įran­ga pan­de­mi­jos me­tu. Iki ba­lan­džio vi­du­rio bu­vo pa­si­ra­šy­ta vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­čių už 80 mln. eu­rų. Bet pa­aiš­kė­jo, kad su­pap­ras­tin­tų pir­ki­mų tvar­ka ne­tru­kus bu­vo ga­li­mai pa­si­nau­do­ta, nes už­sa­ky­mus ga­vo įmo­nės, iki tol ne­tu­rė­ju­sios jo­kių są­sa­jų nei su me­di­ci­na, nei su vie­šai­siais pir­ki­mais. Kaip jūs ma­no­te, ar ši puo­ta ma­ro me­tu vals­ty­bei ne­bus at­si­ė­ju­si per bran­giai? Ir kaip ma­no­te, ar to­kie ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­dai, vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, nė­ra blo­gas pre­ce­den­tas ir ar ne­rei­kė­tų šias spra­gas nai­kin­ti? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai la­bai svar­bus klau­si­mas. To­kį spren­di­mą dėl su­pap­ras­tin­to ar­ba pa­pras­tes­nio vie­šų­jų pir­ki­mų bū­do, esant su­dė­tin­gai si­tu­a­ci­jai, pri­ėmė Sei­mas. Jei­gu mes bū­tu­me da­rę tai, ko pri­myg­ti­nai rei­ka­la­vo vi­są tą lai­ko­tar­pį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, neig­da­ma eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, ka­ran­ti­ną ar ga­li­mą pa­vo­jų, tai šian­dien tur­būt dar ne­tu­rė­tu­me nė vie­nos pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties, tu­rė­tu­me įvai­rius gin­čus, gal­būt ir teis­mi­nius gin­čus, ir tos ap­sau­gos prie­mo­nės, ku­rios bu­vo rei­ka­lin­gos, ge­riau­siu at­ve­ju pa­siek­tų mū­sų Lie­tu­vą gal rug­sė­jo, gal spa­lio mė­ne­sį.

Mes kal­ba­me apie eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, kai tų prie­mo­nių rei­kė­jo čia ir da­bar. Kon­ku­ren­ci­ja rin­ko­je ne­žmo­niš­ka ne tik tarp tie­kė­jų, bet ir tarp vals­ty­bių. Ir šian­dien iš­lin­dus iš krū­mų la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad, ži­no­te, rei­kė­jo da­ry­ti ki­taip… Tai rei­kė­jo pa­siū­ly­ti tie­siog bet ko­kį tei­kė­ją, kas tuo me­tu ga­lė­jo teik­ti ir ap­rū­pin­ti ar­ba ga­min­ti tas prie­mo­nes. Tai tie žmo­nės, ku­rie dir­bo, ieš­ko­jo vi­sais ka­na­lais, vi­sais bū­dais nuo mū­sų am­ba­sa­dos, am­ba­sa­dų iki vi­suo­me­ni­nin­kų. Šian­dien la­bai leng­va jums prie­kaiš­tau­ti. Dar gal­būt pa­ly­gin­ki­me kai­nas, ko­kios bu­vo tų prie­mo­nių šių me­tų pra­džio­je, sau­sio 1 die­ną, ir pa­sa­ky­ki­me, kad kau­kė, ku­ri kai­na­vo 30 eu­ro cen­tų, bu­vo nu­pirk­ta už 80 ar 60 eu­ro cen­tų. Tai gal­būt rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti į tas ap­lin­ky­bes ir ne­lik­ti to­kiu pa­sy­viu ste­bė­to­ju, o da­bar pra­dė­ti ver­tin­ti jau iš šios die­nos po­zi­ci­jos.

Dėl iš­im­čių. Taip, kai šio­mis prie­mo­nė­mis da­bar pa­kan­ka­mai ge­rai ap­rū­pin­ta, yra re­zer­vas į prie­kį, jo­kių iš­im­čių da­ry­ti ne­rei­kia. Ka­dan­gi tas ap­rū­pi­ni­mas ne­tu­ri su­sto­ti ir ga­li bū­ti at­nau­ji­na­mas įpras­ti­niu bū­du, nau­do­jan­tis to­mis nor­mo­mis, ku­rios yra Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me. Bet šian­dien mes tu­ri­me jau ki­tą si­tu­a­ci­ją, ne­gu tu­rė­jo ko­vo 17 die­ną ar ba­lan­džio 1 die­ną.

Ir dar yra vie­nas pra­šy­mas iš tų pa­čių tar­ny­bų. Aš taip pat klau­siau­si Au­di­to ko­mi­te­to po­sė­džio. Jei­gu ma­to­ma ri­zi­ka, tai rei­kė­jo tą ri­zi­ką pre­ven­ciš­kai ir su­val­dy­ti, o ne ­lauk­ti to mo­men­to, ka­da įvy­ko san­do­riai, ir po to pa­sa­ky­ti, žiū­rė­ki­te, čia yra kaž­koks gal­būt ne­aiš­kus tei­kė­jas. Ben­dra­dar­biau­jant ir pa­de­dant bu­vo ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad čia yra ri­zi­kin­ga. Nors aš ga­liu pa­sa­ky­ti už vals­ty­bę, aš ne­kal­bu apie sa­vi­val­dy­bes, nes ten su­plak­ti vi­si pir­ki­mai, ką pir­ko at­ski­ros li­go­ni­nės, sa­vi­val­dos ir taip to­liau. Mes tik­ri­no­me kiek­vie­ną tei­kė­ją ir am­ba­sa­do­riams pa­de­dant, Ki­ni­jo­je tai bu­vo da­ro­ma, kad ne­nu­si­pirk­tu­me ne­rei­ka­lin­gų pre­kių, ne­ko­ky­biš­kų pre­kių ar­ba iš vi­so lik­tu­me be pi­ni­gų, kaip li­ko ki­tos vals­ty­bės, su­mo­kė­ju­sios rei­ka­lau­ja­mą šim­tap­ro­cen­ti­nį avan­są ir ne­ga­vu­sios pre­kių.

Da­bar svar­bu už­tik­rin­ti, kad tos su­tar­tys, ku­rios bu­vo pa­si­ra­šy­tos, bū­tų tin­ka­mai įvyk­dy­tos. Jei­gu yra pa­žei­di­mų, tu­ri bū­ti la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta: tai yra pa­žei­di­mas ir už tą pa­žei­di­mą tu­ri­te at­sa­ky­ti, bet ne­su­plak­ti vi­sos si­tu­a­ci­jos į vie­ną ir ne­pa­nie­kin­ti dar­bo ki­tų žmo­nių, ku­rie ko­ky­biš­kai jį pa­da­rė. Gal­būt ir ne vi­si, bet jei­gu ne vi­si, kal­bė­ki­me kon­kre­čiai, da­ry­ki­me ty­ri­mus, kel­ki­me by­las, jei­gu yra pa­grin­do, ir taip to­liau, bet ne­da­ry­ki­me a pri­ori, kad vis­kas, kas bu­vo pa­da­ry­ta, vi­si kaž­ko­kią nau­dą tu­rė­jo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. Bud­ber­gy­tė.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti ger­bia­mam prem­je­rui ir kul­tū­ros mi­nist­rui. Spau­dos at­ga­vi­mo ir kny­gos die­na – ačiū, prem­je­re, už svei­ki­ni­mą. Spau­da ir ži­niask­lai­da pa­ti­ria kri­zę – 40 % pa­ja­mų kri­to ir iš tik­rų­jų vals­ty­bė kaip nie­ka­da tu­ri gel­bė­ti lais­vą žo­dį. Štai pa­vyz­dys tre­čia­die­nio „Ver­slo ži­nių“, „Ver­slo ži­nios“ bu­vo dien­raš­tis ir ta­po sa­vait­raš­čiu, tai yra lei­džia­mas tik vie­ną kar­tą tre­čia­die­niais, ir penk­ta­me pus­la­py­je mi­nist­ro L. Ku­ku­rai­čio nuo­trau­ka ir už­sa­ko­ma­sis straips­nis. Treč­da­lis pus­la­pio sim­pa­tiš­ko mi­nist­ro, bet šiuo lai­ku iš tik­rų­jų ver­slui, ži­niask­lai­dai ir po­ten­cia­liems pa­raiš­kų tei­kė­jams ne mi­nist­ro nuo­trau­kos rei­kia, o in­for­ma­ci­jos. Rin­ki­mų kam­pa­ni­ja pra­si­dė­jo prieš mė­ne­sį ir iš tik­rų­jų no­rė­tų­si ir ga­ran­ti­jų, kad ži­niask­lai­da bus gel­bė­ja­ma skaid­riai, o ne to­kiais sa­vi­rek­la­mos pa­ke­tais, kai treč­da­lis…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …teks­to už­ima nuo­trau­ka. Kaip tai bus da­ro­ma, kad ne­bū­tų tai pa­ver­čia­ma po­li­ti­ne re­kla­ma? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). La­bai pri­ta­riu ir pa­lai­kau jū­sų siū­ly­mą. Tik skaid­riai, be po­li­ti­nės re­kla­mos skel­biant tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią rei­kia skelb­ti, kas ir bu­vo pa­da­ry­ta. Bet net ir pa­skel­bus tą in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su il­guo­ju sa­vait­ga­liu, kur ne­bu­vo nė vie­no po­li­ti­nio žo­džio – tie­siog „Li­ki­me na­muo­se“, tai ir mū­sų Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba trak­ta­vo kaip ga­li­mą ne­rei­kalin­gą po­li­ti­nę re­kla­mą. Tai tie­siog gir­di­me, mi­nis­te­ri­joms yra la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta tai­ky­ti įpras­ti­nę prak­ti­ką, skelb­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir skaid­riai vi­sa tai at­lik­ti.

O pa­ke­tas dėl pa­ra­mos ži­niask­lai­da tik­rai yra nu­ma­ty­tas ir aš ne kar­tą, ir kul­tū­ros mi­nist­ras bu­vo su­si­ti­kęs su įvai­riau­siais aso­ci­juo­tos ži­niask­lai­dos at­sto­vais, yra siū­ly­mas pir­miau­sia ir jiems tar­pu­sa­vy­je su­si­tar­ti, ap­tar­ti prin­ci­pus, ir ta pa­ra­ma, ku­ri yra nu­ma­ty­ta, nie­kur ne­din­go, bus pa­skir­ta. Bet, be abe­jo, pa­ra­mos sky­ri­mas ir­gi tu­ri ati­tik­ti tuos skaid­ru­mo, vie­šu­mo ir la­bai aukš­tos skaid­ru­mo kar­te­lės rei­ka­la­vi­mus. Ma­nau, tai bus pa­da­ry­ta, kul­tū­ros mi­nist­ras ek­ra­ne, nuo­trau­kos ne­rei­kia, gal jis dar ma­ne pa­tiks­lins.

PIRMININKĖ. Pra­šom. Kul­tū­ros mi­nist­ras.

M. KVIETKAUSKAS. Aš no­rė­čiau pa­pil­dy­ti prem­je­rą, kad tos lė­šos bu­vo skir­tos pre­nu­me­ra­tos pri­sta­ty­mo iš­lai­doms per Lie­tu­vos paš­tą kom­pen­suo­ti Lie­tu­vos spau­dos lei­di­niams, jų pri­sta­ty­mui ir mies­tuo­se, ir re­gio­nuo­se. Ši pa­ra­ma taip pat jau yra ži­niask­lai­dai skir­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė. Ruo­šia­si A. But­ke­vi­čius.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ma­no klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti skir­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, bet aš esu gal la­biau orien­tuo­ta prem­je­ro pa­klaus­ti. Prem­je­re, jau yra ati­da­ry­ti gro­žio sa­lo­nai, ka­da iš tie­sų žmo­nėms bus pra­dė­tos teik­ti vi­sos svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos? La­bai rei­ka­lin­gas aiš­kus ir tiks­lus at­sa­ky­mas, to­dėl aš krei­piuo­si į jus. 

An­tra ma­no klau­si­mo da­lis vis dėl­to bū­tų skir­ta ir mi­nist­rui. Kas čia per nau­jie­na nuo­la­ti­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų gru­pė – COVID-19 li­gos pa­da­ri­nių gy­dy­mas at­si­ran­da ša­lia bū­ti­no­sios pa­gal­bos ir pla­ni­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų? La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, mie­la Ra­sa, už jū­sų orien­ta­ci­ją, man tik­rai pa­tin­ka. Na, bū­ti­nos pa­slau­gos jau at­lais­vin­tos ir jas ga­li­ma teik­ti, be abe­jo, bū­ti­nų pa­slau­gų tei­ki­mas vyk­do­mas at­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją, tai yra mes vis dar tu­ri­me ka­ran­ti­no są­ly­gas, ta­čiau bū­ti­no­ji, sku­bio­ji pa­gal­ba vi­są lai­ką bu­vo tei­kia­ma, ji tei­kia­ma ir bus tei­kia­ma ir to­liau. Aiš­ku, kaip mi­nė­jau, gal­būt yra al­ter­na­ty­vių pa­siū­ly­mų ten, kur ga­li­ma tai pa­da­ry­ti ne­kon­tak­ti­niu bū­du, kur ga­li­ma ver­tin­ti ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir­gi nuo­to­li­niu bū­du. Vi­sa tai yra gy­dy­mo įstai­gų ir ap­si­spren­di­mo rei­ka­las, ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo rei­ka­las. Sku­bio­ji pa­gal­ba jau yra at­lais­vin­ta.

An­tra, ką jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, ko­kia čia at­si­ran­da dar to­kia vie­na pa­gal­ba. Taip, ir ta pa­gal­ba bus vi­suo­met, kol mes ne­tu­rė­si­me vak­ci­nos ar­ba vais­tų. Tai yra vi­sų gy­dy­mo įstai­gų dar­bas or­ga­ni­zuo­tas taip, kad bū­tų iš­lai­ko­mas pa­kan­ka­mas re­zer­vas, jei­gu si­tu­a­ci­ja blo­gė­tų ir bū­tų ban­ga, ban­ge­lė, dar vienas pro­trū­kis, kad ne­bū­tų per­kai­tin­ta ir už­krau­ta mū­sų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma. Esant to­kiai re­a­ly­bei mes dar gy­ven­si­me ga­na il­gą lai­ką. De­ja.

PIRMININKĖ. Mi­nist­ras no­rė­tų pa­pil­dy­ti. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai trum­pai. Prem­je­ras iš es­mės vis­ką ir pa­mi­nė­jo. Aš tik­tai gal apie pa­čią struk­tū­rą, kad įsi­vaiz­duo­tu­mė­te. Anks­čiau svei­ka­tos sis­te­ma bu­vo su­skirs­ty­ta gru­biai į to­kias dvi da­lis – sku­bi­ą­ją ir pla­ni­nę pa­gal­bą. Apie tai jūs ir klau­sė­te. Da­bar at­si­ra­do dar vie­nas, tre­čias, ele­men­tas, tai yra tas COVID-19 tam tik­ras re­zer­vas. Jis yra rei­ka­lin­gas dėl to, kad mes šian­dien ne­ga­li­me prog­no­zuo­ti li­gos pli­ti­mo. Jei­gu pa­gul­dy­tų vi­sos li­go­ni­nės vi­sa ap­im­ti­mi vi­sus pa­cien­tus taip, kaip da­ry­da­vo anks­čiau, jei­gu vėl pra­dė­tų plis­ti li­ga, pla­ni­nių pa­cien­tų gy­dy­mą vis tiek rei­kė­tų pa­baig­ti. Va­di­na­si, gy­dy­mo įstai­gos ne­be­ga­lė­tų tin­ka­mai su­teik­ti pa­gal­bos tiems už­si­krė­tu­siems as­me­nims. Tas tam tik­ras re­zer­vas bus. Jis po tru­pu­tį ma­žė­ja, pri­klau­so­mai nuo li­gos pli­ti­mo, ko­re­guo­ja­mas, bet jis, kaip ir prem­je­ras mi­nė­jo, tu­ri bū­ti tam, kad mes bū­tu­me pa­si­ruo­šę. Apie tas ban­gas vi­sas pa­sau­lis kal­ba, kiek jų bus ar ne­bus, sun­ku prog­no­zuo­ti, bet mes tu­ri­me bū­ti pa­si­ruo­šę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. But­ke­vi­čius. Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (MSNG). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas že­miš­kas ir že­mės ūkio mi­nist­rui. Iš es­mės be­veik toks pats klau­si­mas, ku­rį bu­vau už­da­vęs prieš dvi sa­vai­tes. Ti­kiuo­si, gal įvy­ko ko­kių po­ky­čių dėl su­ma­žė­ju­sios pie­no su­pir­ki­mo kai­nos ir taip pat dėl su­ma­žė­ju­sios gal­vi­jų kai­nos. Už­duo­du šį klau­si­mą dėl to, kad (tik­riau­siai jūs pui­kiai ži­no­te ir tu­ri­te tą in­for­ma­ci­ją) daž­nai ūki­nin­kai skam­bi­na ir klau­sia, ka­da gaus tam tik­ras iš­mo­kas dėl su­ma­žė­ju­sių kai­nų jau už pra­ėju­sį lai­ko­tar­pį ir kas yra pla­nuo­ja­ma žiū­rint į at­ei­tį? No­rė­čiau tiks­liau su­ži­no­ti, ar ko­kios nors prie­mo­nės jau yra nu­ma­ty­tos ir pa­tvir­tin­tos, kad bū­tų ga­li­ma juos in­for­muo­ti.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik no­riu pa­tiks­lin­ti, kad klau­sė­te prieš dvi sa­vai­tes, ne prieš tris. Kaip ir mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja, ir Vy­riau­sy­bė taip tvir­ti­na pla­ną (aš ir anks­čiau esu pa­mi­nė­jęs), kad vi­sos kom­pen­sa­ci­jos, prie­mo­nės de­ri­na­mos da­bar su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Ga­vo­me po ne­for­ma­lių su­de­ri­ni­mų va­kar dėl vals­ty­bės pa­gal­bos pla­nų že­mės ūkiui tei­gia­mus at­sa­ky­mus, da­bar jau sių­si­me ofi­cia­liai de­rin­ti. Pla­nuo­ja­mos bir­že­lio mė­ne­sį. Nuo COVID-19 pra­džios tie pra­ra­di­mai, ku­rie bus kom­pen­suo­ja­mi tie­siai ga­min­to­jams, bir­že­lio mė­ne­sį ir tu­ri pa­siek­ti, o jau nuo bir­že­lio 1 die­nos pa­grin­das pra­ra­di­mų, pa­ja­mų ne­te­ki­mo bus kom­pen­suo­ja­mas per per­dir­bi­mo sek­to­rių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ma­tau, li­ko lai­ko. A. Ged­vi­lie­nė.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ge­ra die­na. Prem­je­re, ti­kiuo­si, ne­pri­eš­ta­rau­si­te, kad už­me­siu akį į tai, ką esu pa­si­žy­mė­ju­si.

Ma­no klau­si­mas apie po­ną A. Nau­džiū­ną ir apie iš­va­das. Po to, kai SAM ir LSMU ap­gy­nė Kau­no kli­ni­kų va­do­vą po­ną A. Nau­džiū­ną, ku­rį at­leis­ti pa­rei­ka­la­vo­te po to, kai iš­aiš­kė­jo, kad vien­kar­ti­nės prie­mo­nės nau­do­ja­mos daug kar­tų, bu­vo skelb­ta, kad SAM ir LSMU iš­va­dos jū­sų ne­įti­ki­no ir jūs krei­pė­tės į Vals­ty­bi­nę ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bą, kad įver­tin­tų tas iš­va­das. Gal jau tu­ri­te ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bos iš­va­dą, ko­kia ji, ir ką to­liau ke­ti­na­te da­ry­ti? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Kol kas ne­tu­riu. Kai gau­siu, ta­da ir nu­sprę­siu, ką to­liau ke­ti­nu da­ry­ti. Pri­klau­sys nuo to, ko­kios bus iš­va­dos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Prem­je­ras dar no­rė­jo tar­ti pa­ste­bė­ji­mą.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems jums, esan­tiems čia, šio­je sa­lė­je. Tai ro­do ir jū­sų po­žiū­rį į Vy­riau­sy­bę. Ke­le­tą sa­vai­čių bu­vo es­ka­luo­ja­ma dėl Sei­mo po­sė­džių bū­ti­nu­mo, kaip la­bai svar­bu, kad vyk­tų po­sė­džiai, nes rei­kia Vy­riau­sy­bės va­lan­dos. Tik­rai ačiū jums, ku­rie tą nuo­šir­džiai da­rė­te, bu­vo­te, klau­sė­te ir už­da­vė­te klau­si­mus. Iš da­ly­va­vu­sių as­me­nų ma­ty­ti, kad tur­būt ne­bu­vo to­kios svar­bios tos Vy­riau­sy­bės va­lan­dos. Bet as­me­niš­kai kiek­vie­nam iš jū­sų la­bai dė­ko­ju už jū­sų bu­vi­mą čia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dė­ko­ja­me prem­je­rui, dė­ko­ja­me mi­nist­rams ir lin­ki­me sėk­mės.

 

13.00 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Prieš po­sė­džio pa­bai­gą aš pri­va­lau per­skai­ty­ti Sei­mo na­rio A. Skar­džiaus raš­tą, pa­reiš­ki­mą, kad nuo 2020 m. ge­gu­žės 7 d. jis pa­lie­ka Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ją ir pri­si­jun­gia prie Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės. To­kia ži­nia.

Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. Bet prieš tai jū­sų re­gist­ra­vi­ma­sis. Pa­tys iš­tver­min­giau­si, tie, ku­rie do­mė­jo­si Vy­riau­sy­bės va­lan­dos su­si­ti­ki­mu, klau­sė, re­gist­ruo­ja­mės.

In­for­muo­ju, kad Vien­kar­ti­nės iš­mo­kos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų ir šal­pos iš­mo­kų ga­vė­jams įsta­ty­mo pro­jek­to to­les­nis svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas bus vyk­do­mas 14 va­lan­dą.

Už­si­re­gist­ra­vo 27. Ry­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.