LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KULTŪROS KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projekto

nr. XIVP-2355(2)

 

 2023-04-19 Nr. 121-P- 9

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto nariai Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Liuda Pociūnienė, Robertas Šarknickas, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, patarėjos Deimantė Pukytė, Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Seimo nariai Beata Pietkiewicz, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas,  Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovas Gytis Norvilas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė Gabrielė Andrašiūnienė, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Teisės ir vindikacijos skyriaus konsultantas Armen Airapetian, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė Rasa Navickienė, asociacijos „Nacionalinė spauda“ pirmininkas Kęstutis Bulka.

 

 

 

 

 

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-04-18

1

(2)

 

(87)

 

 

 Projekto 1 straipsniu keičiamo Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 87 dalyje prieš žodžius „Respublikos politinių organizacijų įstatyme“ įrašytinas žodis „Lietuvos“.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-04-18

 

5

(19)

 

(1)

 

(1)

 

Projekto 5 straipsnyje dėstomame keičiamo įstatymo 19straipsnio 1 dalies 1 punkte papildomai pateiktina nuoroda ir į keičiamo įstatymo 191 straipsnio 4 dalį, kadangi joje taip pat nurodomos ekonominės sankcijos.

Pritarti

Pasiūlymas: Projekto 5 straipsnyje dėstomame keičiamo įstatymo 19straipsnio 1 dalies 1 punktą išdėstyti taip: „1)  skirti šio įstatymo 191 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas ekonomines sankcijas;“

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-04-18

8

(28)

 

(8)

 

 

Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „nustatomas 15 dienų terminas deleguoti“ siūlytina įrašyti žodžius „kreipiamasi į organizaciją, skyrusią šį asmenį į Tarybos narius, su prašymu per 15 kalendorinių dienų skirti“, o vietoj žodžių „jeigu yra paskirti“ – žodžius „jeigu yra patvirtinti“.

Pritarti

Pasiūlymas:

Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 8 dalį išdėstyti taip: „8. Fondo tarybos sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Asmuo Fondo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jei asmuo Fondo tarybos nariu buvo ilgiau kaip pusę kadencijos laikotarpio, šis laikotarpis prilyginamas vienai jo kadencijai Fondo taryboje. Fondo tarybos kadencija pradedama skaičiuoti nuo tada, kai Fondo tarybos sudėtį patvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Fondo tarybos nariu asmuo netvirtinamas, jei nustatoma, kad jis neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju kreipiamasi į organizaciją, skyrusią šį asmenį į Tarybos narius, su prašymu per 15 kalendorinių dienų skirti į Fondo tarybą kitą asmenį, atitinkantį šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. Fondo taryba veikia, jeigu yra patvirtinti ne mažiau kaip 7 jos nariai. Fondo taryba veikia tol, kol patvirtinama naujos sudėties Fondo taryba. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Fondo tarybos kadencijos pabaigos, Fondo direktorius kreipiasi į Fondo tarybos narius skiriančias organizacijas dėl naujų narių skyrimo į Fondo tarybą.“

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-04-18

11

4

 

 

Projekto 11 straipsnio 4 dalyje formuluotė „kaip Fondo steigėjos“ tikslintina nurodant „kaip viešosios įstaigos Medijų rėmimo fondo steigėjos“.

Pritarti

Projekto 11 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

„4. Valstybė, kurios kaip viešosios įstaigos Medijų rėmimo fondo steigėjos ir dalininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija, Visuomenės informavimo etikos asociacija ir Kultūros periodinių leidinių asociacija ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 1 d. įsteigia viešąją įstaigą Medijų rėmimo fondą.“

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5.

 

 

 

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-04-18

11

1

 

 

Pažymėtina, jog vietoj dabar galiojančiame keičiamo įstatymo 28 straipsnyje numatyto Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pagal projekto 8 straipsnį būtų steigiamas naujas juridinis asmuo – viešoji įstaiga Medijų rėmimo fondas, kuris atliktų ir dalį panašių funkcijų bei būtų finansuojamas iš tų pačių šaltinių. Projekto 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad keičiamo įstatymo 28 straipsnio pakeitimas (kuriuo valstybės parama per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą keičiama valstybės parama per Medijų rėmimo fondą) įsigaliotų 2023 m. gegužės 1 d., tačiau jokių nuostatų, reglamentuojančių Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 priede paskirtų valstybės biudžeto asignavimų 2023 metams tolimesnio naudojimo (ar nenaudojimo) tvarką, nėra nustatyta. Atsižvelgiant į tai bei siekiant teisinio aiškumo, o taip pat siekiant užtikrinti tolesnį sklandų valstybės remiamų projektų finansavimą valstybės biudžeto lėšomis, projektą reikėtų papildyti taikymo nuostatomis, aiškiai nustatančiomis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui skirtų valstybės biudžeto asignavimų 2023 metams tolesnį naudojimą (ar nebenaudojimą) po įstatymo 8 straipsnio įsigaliojimo 2023 m. gegužės 1 d.

Nepritarti

Argumentai:

Medijų rėmimo fondas valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams pradės teikti 2024 metais. Atsižvelgiant į tai, finansavimas Medijų rėmimo fondui turėtų būti numatytas ne 2023 metų, bet 2024 metų biudžete. Todėl atitinkami pakeitimai turėtų būti atliekami rengiant Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą. Komiteto nuomone nėra tikslinga įstatymo projektą papildyti nuostatomis, aiškiai nustatančiomis Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui skirtų valstybės biudžeto asignavimų 2023 metams tolesnį naudojimą (ar nebenaudojimą) po įstatymo 8 straipsnio įsigaliojimo 2023 m. gegužės 1 d., kadangi asignavimų grąžinimas yra numatytas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnyje išdėstyta tvarka.“

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai                                                              Beata Pietkiewicz,                                                                                 Tomas Tomilinas

2022-04-17

8

(28)

 

(6)

 

(8)

 

 Argumentai: Tautinių mažumų žiniasklaida Lietuvoje daug metų susiduria su finansavimo problemomis.

Pagal teikiamą Visuomenės informavimo įstatymo pataisą siūloma įsteigti Medijų rėmimo fondą, į kurį kaip vienas iš prioritetų būtų įtrauktas ir privalomas tautinių mažumų bei regionų žiniasklaidos finansavimas.

Tautinių mažumų kalbomis leidžiama, kuriama ar transliuojama Lietuvos žiniasklaida reikšmingai prisideda prie Lietuvos tautinių mažumų tautinio identiteto išsaugojimo, pilietiškumo ir integracijos skatinimo. Taip pat yra svarbus įrankis kovoti su Kremliaus ir kitų nedraugiškų valstybių propaganda ir dezinformacija. Šios žiniasklaidos rėmimas yra Lietuvos valstybės pareiga.

Medijų rėmimo fonde pagrindinė atsakomybė už skirstomą paramą atitektų kolegialiam organui – Fondo tarybai. Savitvarkos principu grindžiamą tarybą sudarytų 10 narių – informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų atstovų, kurių vieną skirtų ir Medijų taryba. Deja, tarp pasiūlytų atstovų į Medijų rėmimo fondo narius nėra tautinių mažumų (bendrijų) atstovų. Steigiamo Medijų rėmimo fondo lėšomis galimai bus remiami ir viešosios informacijos skleidėjų, ir fizinių asmenų – žurnalistų – projektai, tame tarpe ir žiniasklaidos tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos.

 Atsižvelgiant į tai, kad Medijų rėmimo fondas taip pat vykdytų projektų įgyvendinimo ir finansinę priežiūrą, vertintų projektų rezultatų poveikį visuomenei, skirtų stipendijas viešosios informacijos rengėjams, organizuotų tyrimus, rengtų ir skelbtų projektų rezultatų apžvalgas, teikiame pasiūlymą padidinti Medijų Fondo kolegialų organą – Fondo tarybą – iki 12 narių, įtraukiant po vieną atstovą iš Tautinių bendrijų tarybos prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei iš Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos.

 

Pasiūlymas:

8 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Medijų rėmimo fondas

1. Fondo misija – remti visuomenei ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių turinio kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklą. Fondo tikslas – siekti žiniasklaidos pliuralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negalia informacinį prieinamumą, teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, užtikrinant racionalų ir pagrįstą valstybės lėšų panaudojimą.

2. Fondo steigėjai ir dalininkai yra trys: valstybė, kurios kaip Fondo steigėjos ir dalininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija, Visuomenės informavimo etikos asociacija ir Kultūros periodinių leidinių asociacija. Fondo dalininkai Fondo valdyme dalyvauja lygiomis dalimis.

3. Fondo veiklai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

4. Fondas, siekdamas jam pavesto tikslo, atlieka šias funkcijas:

1) skiria valstybės paramą atrinktiems projektams;

2) vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo ir finansinę priežiūrą;

3) vertina įgyvendintų projektų rezultatų poveikį visuomenei;

4) skiria stipendijas viešosios informacijos rengėjams;

5) organizuoja visuomenės informavimo srities tyrimus, koordinuoja šių tyrimų vykdymą;

6) kiekvienais metais rengia ir kartu su Fondo veiklos ataskaita viešai skelbia praėjusiais metais įgyvendintų projektų eigos ir pasiektų rezultatų apžvalgą bei visuomenės informavimo kultūros raidos ir plėtros apžvalgą.

5. Fondas turi kolegialų valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – direktorių.

6. Sprendimus dėl Fondo teikiamos valstybės paramos skyrimo priima Fondo kolegialus organas – Fondo taryba. Fondo tarybą sudaro 10 narių. Vieną narį į Fondo tarybą skiria Medijų taryba iš aukštųjų mokyklų, vykdančių žurnalistikos studijų programą, pasiūlytų kandidatų, kitus narius po vieną skiria viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos:

1)Kultūros periodinių leidinių asociacija;

2)Lietuvos meno kūrėjų asociacija;

3)Interneto žiniasklaidos asociacija;

4)Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija;

5)asociacija „Nacionalinė spauda“;

6)Lietuvos žurnalistų draugija;

7)Lietuvos žurnalistų sąjunga;

8)Lietuvos radijo ir televizijos asociacija ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija bendru sutarimu;

9)Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu;

10) Tautinių bendrijų taryba;

11) Trišalė taryba.“

Nepritarti

Argumentai:

 

Netikslinga plėsti Medijų rėmimo fondo tarybos narių skaičių, nes:

 

1)      stinga argumentų, kodėl siūloma įtraukti būtent minėtų dviejų tarybų atstovus;

2)      reikėtų peržiūrėti / keisti kitas 28 straipsnio dalis, kuriose siūloma nustatyti kvorumą, bei minimalų tarybos narių skaičių, kada taryba gali pradėti veikti.

 

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros komiteto biuro patarėja Aušra Pocienė