LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

           TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

            IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUĖMIMO VYKDYMO įstatymo Nr. I-1175 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40 ir 42 straipsniŲ pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTO

 

            2019-09-30 Nr. XIIIP-3870

           Vilnius

         

            Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Įstatymo projekto 1 straipsnyje teikiami pakeitimai dėstytini chronologine tvarka, t.y. eilės tvarka pirmiau nurodytini Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 7 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktų pripažinimas netekusiais galios, paskui keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto pripažinimas netekusiu galios, o po to tik keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 10 punkto pakeitimas.

2. Tikslintina įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies punktų numeracija, t.y. vietoj skaičiaus ,,4“ įrašytinas skaičius ,,3“.

3. Siūlytina įstatymo projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj žodžių ,,kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų“ įrašyti žodžius ,,valstybės ir savivaldybių institucijų“, kadangi tokia sąvoka toliau vartojama visame keičiamame įstatyme.

4. Siūlytina įstatymo projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje atsisakyti pirmojo sakinio kaip perteklinio, kadangi įėjimo į tardymo izoliatorius ir išėjimo iš jų tvarka turėtų patekti po šioje dalyje nurodyta Asmenų lankymosi tardymo izoliatoriuose tvarka.

5. Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio ,,nuteistųjų“ įrašytinas žodis „suimtųjų“, kadangi aptariamas straipsnis reglamentuoja suimtųjų užimtumą.

6. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekto 20 straipsniu keičiamo įstatymo 42 straipsnyje numatytas socialinis darbas su suimtaisiais, siūlytina atitinkamai patikslinti įstatymo projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 11 straipsnio 6 dalį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame įstatyme nėra nuostatų, susijusių su socialinių ir psichologinių programų, skirtų suimtiesiems, organizavimu.

7. Siūlytina įstatymo projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 17 straipsnį dėstyti nauja redakcija, kadangi pats straipsnis yra sudarytas iš dviejų dalių, o pripažinus netekusia galios 17 straipsnio 2 dalį, likusi viena dalis nenumeruojama.

8. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekto 12 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnyje atsisakoma žodžių ,,ir kiti daiktai“, atitinkamai turi būti patikslintas ir šio straipsnio pavadinimas. Analogiška pastaba taikytina ir dėl įstatymo projekto 13 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies.

9. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekto 18 straipsniu keičiamo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punktas, kuris reglamentuoja suimtųjų materialinę atsakomybę, yra pripažįstamas netekusiu galios, turėtų būti tikslinamas keičiamo įstatymo 39 straipsnio pavadinimas, kadangi šis straipsnis dabar reglamentuotų tik suimtųjų civilinę atsakomybę. Be to, atsižvelgiant į siūlomus pakeitimus, keičiamo įstatymo 39 straipsnio 1 dalis turėtų būti dėstoma nauja redakcija.

10. Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje vartojama deklaratyvi, neapibrėžta nuostata ,,įvairi prasminga veikla“. Atsižvelgiant į tai, siūlytina atsisakyti šios nuostatos arba įstatymo projekte įtvirtinti atskiras nuostatas, reikalavimus, požymius, kriterijus, aplinkybes, kurie garantuotų šių siekių realų įgyvendinimą.

11. Įstatymo projekto 19 straipsniu keičiamo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad suimtieji gali užsiimti darbine veikla, už kurią būtų mokamos piniginės išmokos. Pažymėtina, kad šio straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta suimtųjų užimtumo forma –savanoriška darbinė veikla, bet ne darbinė veikla. Atsižvelgiant į tai, siūlomos nuostatos derintinos tarpusavyje.

                                                                                                                     

 

 

Departamento direktorius                                                                                                Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]