LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 251

STENOGRAMA

 

2018 m. gruodžio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi sve­čiai, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo va­ka­ri­nį po­sė­dį.

Sve­čiuo­se tu­ri­me Lie­tu­vos skau­tus. Pa­kvies­ki­me juos. Su­tei­ki­me jiems ga­li­my­bę ir žo­dį. Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 49 Sei­mo na­riai.

Kvie­čiu skau­tus.

 

15.01 val.

Lie­tu­vos skau­tų svei­ki­ni­mas Ka­lė­dų pro­ga

 

D. TARAILIENĖ. Svei­ki­na­me Sei­mą, ku­riam šian­dien at­sto­vau­ja (kiek sa­kė­te?) 49 Sei­mo na­riai. Džiau­gia­mės, kad ka­len­do­rius vis dėl­to skai­čiuo­ja die­nas ir ne­pra­lei­džia pa­čių gra­žiau­sių šven­čių. Džiau­gia­mės, kad už lan­go gam­ta pa­do­va­no­jo tik­rą žie­mą, ir ga­li­me lauk­ti Ka­lė­dų su švie­sa.

Tra­di­ciš­kai kiek­vie­nais me­tais at­ke­liau­ja Bet­lie­jaus ug­nis. Šį kar­tą jau 20-ą kar­tą į Lie­tu­vą ji at­ke­liau­ja su tai­ka, su ra­my­be, su san­tar­ve. Ši ak­ci­ja vyk­do­ma kiek­vie­nais me­tais su tam tik­ru šū­kiu. Šių me­tų šū­kis yra Bet­lie­jaus tai­kos ug­nis, vie­ni­jan­ti įvai­ro­vę. Mes ir­gi esa­me įvai­rovė, nes yra dau­gy­bė skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų ir vi­sos su­si­bu­ria da­lin­ti šią ug­ne­lę, da­lin­ti ra­my­bę, tai­ką ir mei­lę.

Ly­giai taip pat su­si­bū­rę ir jūs, įvai­rių par­ti­jų, įsi­ti­ki­ni­mų, vei­ki­mų žmo­nės, į vie­ną bū­rį dar­bui Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms. No­ri­si jums daug ko pa­lin­kė­ti, nes nuo jū­sų pri­klau­so vis­kas: mū­sų ra­my­bė, mū­sų ge­ro­vė, mū­sų džiaugs­mas, kar­tais gal­būt ir liū­de­sys.

Šian­dien mū­sų skau­tai taip pat no­ri jums tar­ti ke­le­tą žo­džių.

SKAUTŲ ATSTOVĖ. Ši Bet­lie­jaus tai­kos ug­nis įkve­pia ma­ne da­ry­ti ge­rus dar­bus.

SKAUTŲ ATSTOVĖ. Neš­da­ma ug­ne­lę, pra­de­du pa­ste­bė­ti nu­liū­du­sius ir ieš­kan­čius pa­guo­dos, tad ži­nau, kad aš jiems esu rei­ka­lin­ga.

SKAUTŲ ATSTOVAS. Ir aš jos švie­so­je pa­si­ryž­tu te­sė­ti sa­vo duo­tą žo­dį.

SKAUTŲ ATSTOVAS. Iš šir­dies da­li­nuo­si duo­nos rie­ke, dra­bu­žiu, pa­ta­ri­mu, šyp­se­na su kiek­vie­nu, kas to sto­ko­ja.

SKAUTŲ ATSTOVĖ. Di­džiuo­juo­si, kad esu Bet­lie­jaus tai­kos ug­nies ne­šė­ja, ir gar­bin­gai at­lie­ku šią pa­rei­gą.

D. TARAILIENĖ. Jus vi­sus kvie­čiu bū­ti Bet­lie­jaus tai­kos švie­sos ne­šė­jais, ir kvie­čia­me Pir­mi­nin­ką pri­im­ti šią ug­ne­lę. (Bet­lie­jaus tai­kos ug­ne­lė įtei­kia­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kui)

Ši sim­bo­li­nė žva­kė ir­gi ne šiaip sau, žiū­rė­ki­te: ši Bet­lie­jaus ug­nis ei­na per šir­dį, įsi­vaiz­duo­ki­te tūks­tan­čius ki­lo­met­rų – tūks­tan­čiai tūks­tan­čių ran­kų tą ug­ne­lę sau­go­jo ir da­lin­da­mie­si kiek­vie­nas įdė­jo sa­vo da­le­lę mei­lės. Čia gau­na­te to­kį mei­lės už­tai­są, kad, na, lai­ky­ki­tės!

PIRMININKAS. Ačiū. (Plo­ji­mai) Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­da­mas už Bet­lie­jaus ug­nį, aš jums no­riu pa­sa­ky­ti, kad ant sa­vo sta­lų šian­dien vi­si ra­do­te po žva­ke­lę, at­vež­tą iš ten pat, nuo Kris­taus ka­po. Kiek­vie­nas ga­lė­si­te, kam tai yra šil­ta ir ge­ra, pri­si­deg­ti, už­si­ge­sin­ti, bet ži­no­ti, kad Bet­lie­jaus ug­nis at­ke­lia­vo į jū­sų na­mus.

Ir baig­da­mas pa­skai­ty­siu sen­ten­ci­ją, ku­rią pa­ra­šė žmo­gus, svei­kin­da­mas Sei­mą, tiks­liau, du žmo­nės. Jie pa­ra­šė: „Iš­drįs­ki­te bū­ti iš tie­sų lai­min­gi!“ Tai yra po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus žo­džiai. Ačiū jums. Iš­drįs­ki­me bū­ti vi­si lai­min­gi šių šven­čių iš­va­ka­rė­se. (Plo­ji­mai) Da­ry­ki­te tai. Da­bar jau ji ma­no. Ačiū jums.

D. TARAILIENĖ. Tai ką, dar kar­tą vi­siems la­bai la­bai gra­žių, švie­sių, ra­mių, džiu­gių šven­čių ir sėk­min­gų, dar­bin­gų Nau­jų­jų me­tų! (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Dė­ko­ja­me skau­tams. Mie­lie­ji ko­le­gos, jei­gu pa­leng­va, po vie­ną at­ei­si­te ir už­si­deg­si­te, ma­nau, kad tai ne­truk­dys ir ne­trik­dys mū­sų dar­bo.

 

15.07 val.

Su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu su­si­ju­sio kre­di­to įsta­ty­mo Nr. XII-2769 12 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1712(2) (pri­ėmi­mas)

 

O ple­na­ri­nį po­sė­dį tę­sia­me. Skel­biu va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mą – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1712(2). Jei­gu šią už­de­gi­mo mi­si­ją ga­li­me at­lik­ti ty­liai – pui­ku! Dė­ko­ja­me.

Mie­lie­ji ko­le­gos, skel­biu Su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu su­si­ju­sio kre­di­to įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1712(2). Kvie­čiu V. Ąžuo­lą, ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, nes yra gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga.

Dėl 1 straips­nio gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom trum­pai iš­sa­ky­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tus, ap­si­sprę­si­me.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Šiuo me­tu pa­gal įsta­ty­mą ne­te­sy­bos yra ri­bo­ja­mos tik už pa­vė­luo­tą įmo­kų mo­kė­ji­mą. Toks pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, ko­dėl ne­pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar dėl šio pa­siū­ly­mo no­ri kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas? Ne, čia dėl vi­so.

Mie­li ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tams ir jo pa­teik­tai for­mu­luo­tei? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl 2 straips­nio yra gau­tas V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas. Ko­le­gės ne­ma­tau. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs ta­da pa­ko­men­tuo­ki­te ir ger­bia­mos V. Ačie­nės, ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). La­bai trum­pai. V. Ačie­nės bū­tų pa­siū­ly­mas, kad už vie­ną die­ną skai­čiuo­ja­mos pa­lū­ka­nos bū­tų ne 0,05, o 0,03. Bū­tų ma­žes­nės pa­lū­ka­nos, bet die­nų skai­čius bū­tų pail­gi­na­mas – ne 180 die­nų, o 365. Ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­ria.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­pra­šau bal­suo­ti, ar yra 29. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­tar­ti ir svars­to­me V. Ačie­nės pa­siū­ly­mą? Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė. Yra no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus? Nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl ko­le­gės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą – 19, prieš – 7, su­si­lai­kė 38. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

 Dėl 2 straips­nio yra ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Trum­pai. Nu­trau­kus kre­di­to su­tar­tį ar­ba kre­di­to ga­vė­jui pa­rei­ka­la­vus grą­žin­ti vi­są kre­di­tą ne­pa­si­bai­gus kre­di­to su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piui, kre­di­to ga­vė­jui skai­čiuo­ja­mos ne­te­sy­bos iki vi­siš­ko prie­vo­lės įvyk­dy­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tams ir pri­ta­ria­me ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ne­pri­tar­da­mi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui.

2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė iš da­lies. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui ir jo pa­teik­tai nau­jai re­dak­ci­jai? Čia įsi­ga­lio­ji­mas ir tai­ky­mas. Ačiū. Ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jui.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Na, iš tie­sų ke­lia­mi tiks­lai yra tik­rai tei­sin­gi pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie su­si­du­ria gal­būt su lai­ki­nais fi­nan­si­niais sun­ku­mais, ir už­tik­rin­ti, kad ban­kai ne­ga­lė­tų pik­tnau­džiau­ti to­kia si­tu­a­ci­ja. Ta­čiau Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja kė­lė la­bai pa­grįs­tus klau­si­mus ir ne­ri­mą, kad toks spren­di­mas ga­li pa­bran­gin­ti kre­di­tų da­vi­mą vi­siems. Tai yra už tuos, ku­rie ne­są­ži­nin­gi, ar­ba tuos, ku­rie ne­ga­li vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų, tu­rės mo­kė­ti vi­si, ku­rie vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus, ir taip su­mo­kė­ti už ri­zi­ką tų, ku­rie ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų. Su­ma­ži­na­me tas bau­das ir dels­pi­ni­gius tiems, ku­rie ne­vyk­do, bet kaž­kas tai tu­rės pa­deng­ti.

Ant­ras ne­ri­mas iš­lie­ka dėl to, jog ban­kai ga­li bū­ti pri­vers­ti im­tis prie­mo­nių iš­ieš­ko­ti tur­tą anks­čiau ir grei­čiau. Ne­si­tar­ti su sko­li­nin­kais, kad gal­būt bū­tų iš­dė­lio­tas mo­kė­ji­mas, gal­būt su­si­tar­ta dėl ki­to­kio mo­kė­ji­mo, bet iš­ieš­ko­ti, tai yra gal­būt iš­kel­din­ti iš būs­to ir to­kiu bū­du su­si­grą­žin­ti ban­kui pi­ni­gus. Šiuo me­tu bau­dos ne­ska­ti­na to da­ry­ti, ska­ti­na var­to­to­jus su­mo­kė­ti grei­čiau. Man at­ro­do, kad tai nė­ra su­ba­lan­suo­tas siū­ly­mas, to­dėl siū­ly­čiau pra­tęs­ti dis­ku­si­ją su Ban­kų aso­cia­ci­ja, ras­ti ben­drą po­zi­ci­ją ir ne­sku­bė­ti su šiuo siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Su vi­so­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, su Lie­tu­vos ban­ku, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir ta pa­čia Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja, dis­ku­ta­vo­me ke­lis mė­ne­sius, ir pas­ku­ti­nio po­sė­džio me­tu, kai bu­vo svars­to­mas V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas, jau ir Ban­kų aso­cia­ci­ja pa­si­sa­kė už siū­ly­mą, ku­ris yra da­bar­ti­nia­me pro­jek­te. Ma­nau, kad tai yra kaip tik su­ba­lan­suo­tas siū­ly­mas, di­fe­ren­ci­juo­ja dels­pi­ni­gius ei­li­nių įmo­kų ne­mo­kė­ji­mo ar­ba vė­la­vi­mo at­ve­ju ir su­tar­ties nu­trau­ki­mo, kai pa­sko­los li­ku­tis bū­na de­šim­tys tūks­tan­čių eu­rų, ir pa­na­šiai. Tai de­ra taip pat ir su tarp­tau­ti­ne prak­ti­ka, ku­rią mes nag­ri­nė­jo­me ir ga­vo­me at­sa­ky­mus, kaip yra tvar­ko­mi dels­pi­ni­giai, ad­mi­nist­ruo­ja­mi ki­to­se vals­ty­bė­se, tai bū­tų Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja ar ki­tos vals­ty­bės, ir tai de­ra ir su tarp­tau­ti­ne prak­ti­ka. Ma­nau, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai rei­ka­lin­gas ir svar­bus, tuo la­biau kad jis bus tai­ko­mas ir jau su­da­riu­siems su­tar­tį, jei­gu žmo­nės pa­ty­rė pro­ble­mų ir mo­kė­jo di­de­lius dels­pi­ni­gius, bet tą su­tar­tį to­liau tu­ri. Tai nuo su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo, tai yra nuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsi­ga­lio­ji­mo, jiems tie dels­pi­ni­giai, ku­riuos teks mo­kė­ti jau su­tar­ties nu­trau­ki­mo at­ve­ju ar­ba iš­anks­ti­nio grą­ži­ni­mo at­ve­ju, bus ge­ro­kai ma­žes­ni. Ma­nau, kad bus spren­džia­mos tik­rai rim­tos pro­ble­mos, ypač tais at­ve­jais, jei­gu čia vėl kil­tų eko­no­mi­nių sun­ku­mų, o to­kių at­ve­jų tu­rė­jo­me, ir ne vie­ną de­šim­tį. Tai­gi tik­rai pa­si­sa­kau už ir kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, už jū­sų mo­ty­vus.

Mie­li ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu su­si­ju­sio kre­di­to įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 17. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1712(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.15 val.

Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1863 3, 5, 11 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2489(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2489(2). Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tą. (Gongas)

 

15.16 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 101, 12 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so papil­dy­mo 121 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2490(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ly­di­ma­sis įsta­ty­mas – Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so kai ku­rių strai­ps­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2490(2).

Pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį pri­ima­me. 3 straips­nis. Yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam ne­pri­ta­rė, re­dak­ci­nio po­bū­džio. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. Dėl 4, 5, 6 straips­nių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai vi­si pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2490(2), ku­rį skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.18 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so 3, 41, 5, 61, 7, 71, 9, 10, 14, 23, 231, 24, 25, 26, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 33 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 241, 242, 243, 244, 251, 252, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ir 298 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2205(3) (priėmimas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mas – Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2205(3). Dėl 1 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė ir su­re­da­ga­vo. Tam pri­ta­ria­me. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dau­giau, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dėl vi­sų li­ku­sių straips­nių nuo 2 iki 37 pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me šiuos straips­nius pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įstatymo priėmimas

 

Bal­sa­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ko­dek­są skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.19 val.

Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. XIII-992 2 ir 4 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2206(2) (pri­ėmi­mas)

 

Šio tei­sės ak­to ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2206(2). Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir 3 straips­nį – įsi­ga­lio­ji­mo da­tos – ga­li­me pri­im­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2206(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo Nr. I-1491 pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2404(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2404(2)ES. Pa­siū­ly­mų, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nė­ra gau­ta. 1 strai­ps­nis. Jis su­si­de­da (tai nau­ja re­dak­ci­ja) nuo 1 straips­nio iki 69 straips­nio. Ar ga­li­me vi­sus šiuos straips­nius, tą pa­grin­di­nį 1 straips­nį pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. 2 straips­nis. Yra gau­tas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ir pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių ir vien­bal­siai 80 pri­ta­rė. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2404(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.22 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 4 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2945(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo 4 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2945(2). Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1, 2 ir 3 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai pri­ta­rė Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mui. Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.23 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2672(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2672(2). Mie­li ko­le­gos, 18 straips­nių. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ar ga­li­me pa­straips­niui vi­sus ma­no mi­nė­tus nuo 1 iki 18 straips­nio pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bėti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai pri­ta­rė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui. Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.24 val.

Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-1702 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-534 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2854(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – Ci­vi­li­nių gin­čų tai­ki­na­mo­jo tar­pi­nin­ka­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2854(2). Vie­nas straips­nis. Straips­nio pa­kei­ti­mas. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me jį pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2854(2). Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.25 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2427(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-14 kom­plek­si­nis klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mas. Pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Ga­li­me tam pri­tar­ti. Ir vi­są 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti.

Pa­siū­ly­mų iki 65 straips­nio ne­bu­vo gau­ta. Ar vi­sus ma­no iš­var­din­tus straips­nius nuo 4 iki 64 ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. Pri­ima­me.

Dėl 65 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė. 65 straips­nį ga­li­me pri­im­ti su ko­mi­te­to pri­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Dėl 66 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 67, 68, 69 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me vi­sus straips­nius pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to – K. Ma­siu­lis. Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mą „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2427(3) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.27 val.

As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2428(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai. As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2428(2). Pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4, 5 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pa­straips­niui vi­sus straips­nius pri­im­ti? Dė­ko­ju. No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2428(2). Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.28 val.

Po­li­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2429(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Po­li­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2429(2). Pa­straips­niui. Yra ke­tu­ri straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1, 2, 3 ir 4 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po­li­ci­jos įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2429(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.29 val.

Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2430(2) (pri­ėmi­mas)

 

Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2430(2). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­siū­ly­mų taip pat ne­bu­vo gau­ta. Pa­straips­niui. 1, 2 straips­niai. Ga­li­me juos pri­im­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys, vien­bal­siai 91 pri­ta­rė Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2430(2). (Gon­gas)

 

15.30 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 541, 542 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2431(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – ly­di­ma­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2431(3). Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę. Ger­bia­ma ko­le­ge, jū­sų pa­siū­ly­mai.

1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti, nes pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti. 2 straips­nį taip pat ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 3 straips­nio yra gau­tas jū­sų pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, 29 Sei­mo na­riai, ma­nau, yra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ben­dru su­ta­ri­mu tam pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju. Vi­są 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti.

Dėl 4 straips­nio – taip pat A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Ten yra ko­re­guo­ja­mos įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo da­tos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so 4 straips­nio. Ga­li­me jį pri­im­ti? Pri­ima­me. Ačiū pra­ne­šė­jai.

Mo­ty­vai dėl vi­so. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai ir 86 pri­ta­rė Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2431(3). Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.32 val.

Kon­su­li­nio sta­tu­to 25 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2432(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar vie­nas ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Kon­su­li­nio sta­tu­to 25 ir 26 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2432(2). Pa­straips­niui.

1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nį ga­li­me pri­im­ti.

Mo­ty­vai dėl vi­so. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys ir 81 Sei­mo na­rys pri­ta­rė vien­bal­siai Kon­su­li­nio sta­tu­to pa­kei­ti­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2432(2). (Gon­gas) Skel­biu pri­im­tą.

 

15.33 val.

Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-840 4 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2433(3) (pri­ėmi­mas)

 

Pas­ku­ti­nis šio pa­ke­to ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2433(3). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da pri­ėmi­mo sta­di­jo­je yra re­dak­ci­nio po­bū­džio. Jai pri­ta­ria­me. Pa­straips­niui.

1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 ir 3 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Skel­biu įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2433(3) pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.34 val.

Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 432, 433 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2648(2) (pri­ėmi­mas)

 

2-15 klau­si­mas – Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2648(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją J. Ole­ką. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to… gal J. Ja­ru­tis? J. Ole­ko nė­ra. Gal jis pri­si­jungs į va­ka­ri­nį po­sė­dį dar vė­liau.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Dėl 2, 3, 4, 5 straips­nių nė­ra gau­ta, o dėl 6 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šo­m ar­gu­men­tus.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ši­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Yra trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai. Vi­siems trims ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar ga­lė­tu­mė­te ar­gu­men­tuo­ti?

J. JARUTIS (LVŽSF). Rei­kė­tų pa­skai­ty­ti.

PIRMININKĖ. Dėl 6 straips­nio.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pro­jek­to 6 straips­ny­je (kei­čia­mo įsta­ty­mo 432 straips­nio 2 da­lies 1 ir 2 punk­tuo­se) nu­ro­dy­ti kri­te­ri­jai yra su­si­ję su vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių, ku­rie bū­ti­ni gy­vy­biš­kai svar­bioms vals­ty­bės funk­ci­joms ir mo­bi­li­za­ci­nėms už­duo­tims vyk­dy­ti, val­dy­mu. Šie kri­te­ri­jai pa­reng­ti jau ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų pa­grin­du ir taip to­liau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­sus tris Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus ko­mi­te­tas iš­nag­ri­nė­jo, jiems ne­pri­ta­rė, įver­ti­no ir pa­tei­kė ar­gu­men­tus. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta dėl šio straips­nio. 6 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me. 7, 8, 9 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so tei­sės ak­to no­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Pra­šo­m bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2648(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.37 val.

Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. IX-1709 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2791(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2791(2). Di­džiu­lis įsta­ty­mo pro­jek­tas, nau­ja re­dak­ci­ja ir mes, ger­bia­mi ko­le­gos, pa­straips­niui.

1 straips­nis su­si­de­da iš 174 straips­nių. Dėl pir­mų­jų straips­nių – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Dėl 9 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat ga­li­me pri­im­ti ir šį straips­nį pa­straips­niui. Iki 37 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pa­straips­niui pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl 38 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė. Ar pra­ne­šė­jas no­rė­tų dar ar­gu­men­tuo­ti?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ne, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. Mes pri­ta­ria­me taip pat. Dau­giau dėl vi­sų li­ku­sių straips­nių, 174 straips­nių, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me vi­sus juos pa­straips­niui pri­im­ti? Pri­ima­me. Ir tai su­da­ro nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nį. Jį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so tei­sės ak­to no­ri kal­bė­ti M. Ma­jaus­kas. Dė­ko­ju, pra­ne­šė­jau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų svar­bus įsta­ty­mo pa­ke­tas, ku­ris su­da­rys ga­li­my­bę plės­ti in­ves­ti­ci­nių fon­dų veik­lą čia, Lie­tu­vo­je, taip pat su­da­rys ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams dau­giau ga­li­my­bių kaup­ti ir in­ves­tuo­ti. Man at­ro­do, tai yra la­bai svar­bus pro­jek­tas ir vi­sas įsta­ty­mų pa­ke­tas, ku­ris pri­trauks dau­giau ka­pi­ta­lo į Lie­tu­vą, su­da­rys dau­giau in­ves­ti­ci­nių ga­li­my­bių.

Ta­čiau la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į in­ves­tuo­to­jų, ypač ne­pro­fe­sio­na­lių in­ves­tuo­to­jų, ap­sau­gą, tai yra kad žmo­nės in­ves­tuo­da­mi ži­no­tų, į ką in­ves­tuo­ja. At­kreip­siu dė­me­sį, jog šis įsta­ty­mų pa­ke­tas su­da­rys ga­li­my­bę už­sie­nio al­ter­na­ty­vius in­ves­ti­ci­nius vie­ne­tus ar ak­ci­jas pla­tin­ti Lie­tu­vo­je ne­pro­fe­sio­na­liems in­ves­tuo­to­jams. Už­sie­ny­je al­ter­na­ty­vūs ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo fon­dai, jų in­ves­ti­ci­niai vie­ne­tai ga­lės bū­ti pla­ti­na­mi ne­pro­fe­sio­na­liems in­ves­tuo­to­jams Lie­tu­vo­je, ku­rie ne­bū­ti­nai yra ge­rai su­si­pa­ži­nę. Man at­ro­do, la­bai svar­bu ne tik pri­trauk­ti ka­pi­ta­lą, bet ir už­tik­rin­ti, kad var­to­to­jai ži­no­tų, į ką in­ves­tuo­ja. Dėl fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo dar­bas, man at­ro­do, taip pat lau­kia la­bai rim­tas ir la­bai svar­bus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­mius ar­gu­men­tus. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai pri­tar­ė Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2791(2). (Gon­gas) Skel­biu pri­im­tą.

 

15.40 val.

In­for­muo­tie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. XII-376 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2792(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­mie­ji tei­sės ak­tai. In­for­muo­tie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2792(2). Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą su­da­ro du di­džiu­liai straips­niai. 1 straips­nį su­da­ro 1–66 straips­niai. Ga­li­me pa­straips­niui juos pri­im­ti? Ga­li­me. Vi­są nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Pa­siū­ly­mų, kaip jau ir sa­kiau, nė­ra.

Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl ly­di­mo­jo tei­sės ak­to pro­jek­to Nr. XIIIP-2792(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.41 val.

Pro­fe­sio­na­lie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų valdymo įmo­nių įsta­ty­mo Nr. XII-1467 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2793(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pro­fe­sio­na­lie­siems in­ves­tuo­to­jams skir­tų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­mo įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas – ki­tas ly­di­ma­sis. Vėl­gi tai di­džiu­lis įsta­ty­mo pro­jek­tas.

1 straips­nį su­da­ro 62 straips­niai. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti iki 13 straips­nio? Ga­li­me pri­im­ti. Dėl 14 straips­nio yra gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­ta­ria­me, ir ga­li­me 14 straips­nį pri­im­ti? Pri­ima­me.

To­liau. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta iki 23 straips­nio. Mi­nė­tus straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 23 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tam pri­ta­ria­me ir mes. Ir vi­są 23 straips­nį pri­ima­me.

Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta dėl 25–62 straips­nių. Pa­straips­niui ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, bal­suo­ja­me. Ir 2 straips­nį taip pat vi­są ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nėra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tą. (Gongas)

 

15.43 val.

Pa­pil­do­mo sa­va­no­riš­ko pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1212 2, 6, 34, 45, 47, 48, 49, 50 ir 55 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2794(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pa­pil­do­mo sa­va­no­riš­ko pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2794. Pa­straips­niui. De­šimt straips­nių. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Vi­sus strai­p­s­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra, bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: 89 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2794(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.44 val.

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo Nr. I-678 42 straips­nio, 1 ir 3 prie­dų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2795(2) (pri­ėmi­mas)

 

Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2795(2). Pa­straips­niui. 1, 2, 3, 4 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

No­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Pra­šo­m bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Lie­tu­vos ban­ko įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2795(2). (Gon­gas)

 

15.45 val.

Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo Nr. X-1024 2, 29 ir 88 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2796(2) (pri­ėmi­mas)

 

Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2796(2). Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ke­tu­ri straips­niai. Juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­m bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 ir vien­bal­siai pri­ta­rė įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2796(2). (Gon­gas)

 

15.46 val.

In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-975 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2797(2) (pri­ėmi­mas)

 

In­dė­lių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų in­ves­tuo­to­jams drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2797(2). Pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Du straips­niai. Abu juos ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Bal­suo­ja­me dėl vi­so, nes no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė mi­nė­tam įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2797(2).

 

15.47 val.

Įmo­nių, pri­klau­san­čių fi­nan­sų kon­glo­me­ra­tui, pa­pil­do­mos prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-2387 1, 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2798(2) (priėmimas)

 

Ger­bia­mie­ji, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2798(2). Taip, prieš tai gon­gas. (Gon­gas) Iš tie­sų. Įmo­nių, pri­klau­san­čių fi­nan­sų kon­glo­me­ra­tui, pa­pil­do­mos prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Ke­tu­ri straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Vi­sus šiuos straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2798(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.48 val.

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2799(2) (pri­ėmi­mas)

 

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2799(2). Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta, pa­straips­niui. 1 ir 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mui. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

15.49 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2800(2) (pri­ėmi­mas)

 

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2800(2). Pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1 ir 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to, nes no­rin­čių iš­sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2800(2). Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

15.50 val.

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. VIII-935 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2801(2) (pri­ėmi­mas)

 

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2801(2), 2 straips­nio pa­kei­ti­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2801(2). (Gon­gas)

 

15.51 val.

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2802(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2802(2). Pa­straips­niui. Du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Abu šiuos straips­nius pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių ir vien­bal­siai pri­ta­rė Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2802(2). (Gongas)

 

15.52 val.

Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo Nr. X-1023 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2803(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo pakeitimo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2803(2), 2 straips­nio pa­kei­ti­mas. Pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. 1 ir 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys ir vien­bal­siai pri­ta­rė Ver­ty­bi­nių po­pie­rių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įstatymui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2803(2). (Gon­gas)

 

15.52 val.

Ūki­nių ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1804 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2804(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis šio kom­plek­si­nio di­džiu­lio tei­sės ak­to – Ūki­nių ben­dri­jų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2804(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Abu šiuos straips­nius ga­li­me pri­im­ti. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suoja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Ūki­nių ben­dri­jų įsta­ty­mui. (Gon­gas) Skel­biu pri­im­tą.

 

15.53 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 1, 2, 10, 26, 28, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tre­čiuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4669(2)VK (priėmimas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4669(2). Aš­tuo­ni straips­niai. Pa­straips­niui. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo pir­mo iki aš­tun­to ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 92, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIP-4669(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.55 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 134 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4670(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 134 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4670(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Du straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

1 ir 2 straips­nius ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Ly­di­mą­jį Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 134 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

15.56 val.

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 151, 161 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-771 3 ir 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1969(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1969(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu S. Ja­ke­liū­ną.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ne, dėl 1 straips­nio kaip tik yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ti­ki­mės iš­girs­ti ko­mi­te­to ar­gu­men­tus.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Tei­sės de­par­ta­men­tas, rem­da­ma­sis mū­sų pa­čių Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to ver­ti­ni­mais ir anks­čiau pri­im­tais spren­di­mais, kad da­bar pa­siū­ly­tas (ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas jam pri­ta­ria) vaiz­do įra­šų sau­go­ji­mo ter­mi­nas – iki 45 die­nų. Ki­lo abe­jo­nių, ar tai ne­su­kurs prie­lai­dų iš­veng­ti tam tik­ros at­sa­ko­my­bės. Ta­čiau po dis­ku­si­jų, įvai­rių ver­ti­ni­mų, taip pat pri­ta­riant ir Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos ins­ti­tu­ci­jai, mes vis dėl­to ma­no­me, kad 45 die­nų ter­mi­nas yra ra­cio­na­lus, pa­grįs­tas ir pa­kan­ka­mas, kad bū­tų ga­li­ma im­tis prie­mo­nių, jei to­kia bū­ti­ny­bė ky­la. Ir iš tos prak­ti­kos, ku­rią pa­tei­kė prie­žiū­ros tar­ny­ba, ma­no­me, kad to tik­rai už­ten­ka, to­dėl ir pa­siū­lė­me ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me 1 straips­nį pri­im­ti? Bal­suo­ja­me. Mo­ty­vai. Bu­vo­te už­si­ra­šę dėl vi­so su­pra­tau, ar dėl 1 straips­nio? At­si­pra­šau. Stab­do­me bal­sa­vi­mą. Dėl 1 straips­nio M. Ma­jaus­kas no­ri kal­bė­ti prieš. (Bal­sas sa­lė­je) Bu­vo už­si­ra­šęs. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Aš at­kreip­siu dė­me­sį į vi­są prie­šis­to­rę. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir šis siū­ly­mas jau bu­vo svars­ty­tas ir at­ėjo su siū­ly­mu 45 die­nas sau­go­ti įra­šus. Vė­liau šis siū­ly­mas taip pat bu­vo ap­svars­ty­tas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te, jis at­krei­pė dė­me­sį į po­rei­kį sau­go­ti 180 die­nų. Ta­da pro­jek­tas at­ke­lia­vo į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tą, ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mui pa­il­gin­ti ter­mi­ną ir sau­go­ti 180 die­nų. Toks bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, toks bu­vo pri­im­tas spren­di­mas.

Da­bar dėl sun­kiai pa­aiš­ki­na­mų ir su­pran­ta­mų prie­žas­čių kaž­ko­dėl tiek Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, tiek ini­cia­to­riai ap­si­gal­vo­jo. Ar po dis­ku­si­jų su azar­ti­nių lo­ši­mų ben­dro­vė­mis, ar po dar kaž­ko, bet su­gal­vo­jo vis dėl­to su­ma­žin­ti lai­ko­tar­pį, kiek tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi vaiz­do įra­šai. Aš vis dėl­to siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti ir grįž­ti prie Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mo – 180 die­nų.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl 1 straips­nio, dėl Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos. Dėl Tei­sės de­par­ta­men­to, tei­sin­gai, ne­rei­kia bal­suo­ti, nes tai ne Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mas. Da­bar bal­suo­ja­me dėl vi­so 1 straips­nio. 1 straips­nis.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už 1 straips­nį – 61, prieš – 13, su­si­lai­kė 17. 1 straips­nis pri­im­tas.

2 straips­nis. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to pri­ta­ri­mas.

Ir siū­lo­te keis­ti įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš dar kar­tą at­kreip­siu dė­me­sį, jog Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sa­kė, kad jau bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, ar­gu­men­tuo­tas spren­di­mas. Da­bar mes grįž­ta­me ir at­su­ki­nė­ja­me tą spren­di­mą ne­pa­teik­da­mi jo­kių ra­cio­na­lių ar­gu­men­tų, ko­dėl vis dėl­to taip tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas taip pat sa­kė, jog rei­kia sau­go­ti il­giau vaiz­di­nę me­džia­gą. Ir, ma­tyt, čia ar­gu­men­tą ga­li­ma su­pras­ti, jog ti­riant įvai­rius kri­mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus tie ty­ri­mai už­trun­ka il­ges­nį lai­ko­tar­pį ir ne vi­suo­met ki­tą die­ną jau aiš­ku, ži­no­ma, kur rei­kia kreip­tis, ko­kią in­for­ma­ci­ją rei­kia gau­ti, kur gal­būt vie­nas ar ki­tas įta­ria­mas as­muo lan­kė­si. To­dėl sau­go­ti tik 45 die­nas, na, nė­ra ta­pa­tu ar su­si­jęs da­ly­kas su me­džia­gos sau­go­ji­mo ko­ky­be, ku­rią ar­gu­men­ta­vo vie­ni iš įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo tei­kė­jų, kad žiū­rė­ki­te, mes tu­rė­si­me ge­res­nę ko­ky­bę, to­dėl ne­rei­kia sau­go­ti il­giau. Ir ko­ky­bė, ir lai­ko­tar­pis yra du la­bai svar­būs da­ly­kai, bet tai ne­su­si­ję da­ly­kai. Taip, gal­būt toks sau­go­ji­mas bus bran­ges­nis šim­tu tūks­tan­čių, gal ke­liais šim­tais tūks­tan­čių per vi­są Lie­tu­vą, bet re­a­liai mes spren­džia­me du da­ly­kus: ir tai, jog bū­tų ko­ky­bė, kad vaiz­do me­džia­ga bū­tų ko­ky­biš­ka, ir tai, jog sau­go­ji­mas bū­tų toks, ko­kio iš tik­rų­jų rei­kia tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms no­rint iš­si­aiš­kin­ti ti­riant kri­mi­na­li­nius nu­si­kal­ti­mus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Kaip jau ir mi­nė­jau, tai yra ir Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos ver­ti­ni­mu pa­kan­ka­mas ter­mi­nas, nes pa­pras­tai tie žmo­nės, ku­rie no­ri kreip­tis, krei­pia­si anks­čiau. Jei­gu ky­la ki­tų ko­kių nors pi­ni­gų plo­vi­mo įta­ri­mų ar pa­na­šiai, tai sau­go­ti te­oriš­kai rei­kė­tų, ne­ži­nau, be­ga­ly­bės lai­ko, kas ir­gi nė­ra įma­no­ma. To­dėl su­de­ri­nę tų ins­ti­tu­ci­jų ir prie­žiū­ros, ir ver­slo po­rei­kius, mes tu­ri­me vis dėl­to ieš­ko­ti to kon­sen­su­so, ir šiuo at­ve­ju tas kon­sen­su­sas bu­vo ras­tas, ma­nau. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už šiuos siū­ly­mus ir už vi­są įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Tru­pu­tį keis­ta gir­dė­ti iš S. Ja­ke­liū­no, ku­ris pats ren­gia pro­jek­tus, no­rėdamas tru­pu­tį su­var­žy­ti lo­ši­mų mas­tą ir pa­na­šiai. Aš į rei­ka­lą žiū­riu iš mo­ra­lės pu­sės ir ma­nau, kad lo­ši­mai iš tik­rų­jų yra pi­ni­gų iš­tem­pi­mas iš žmo­nių ir ne­re­tai dar su­ke­lia ir pri­klau­so­my­bę. Kar­tais ta pri­klau­so­my­bė yra ne ma­žes­nė ne­gu pri­klau­so­my­bė nar­ko­ti­kams ar­ba al­ko­ho­liui, ly­giai taip pat kar­tais pa­da­ro šei­mas ne­lai­min­gas ir pa­na­šiai. Be to, per tai ga­li­ma plau­ti pi­ni­gus, tai ir­gi vyks­ta. Vi­sai ne­blo­gai tu­rė­ti tuos įra­šus, nes tai yra pa­vo­jin­ga sri­tis. Tai tu­rė­ki­me tuos įra­šus kiek ga­li­ma il­giau, o ne kiek ga­li­ma leng­vin­ki­me ir trum­pin­ki­me. Man, pa­vyz­džiui, ne­su­pran­ta­ma, ko­dėl Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja, ku­riai drau­džia­ma tran­sliuo­ti re­kla­mą, iš­sky­rus so­cia­li­nę, lo­ši­mus tran­sliuo­ja. Ban­džiau siū­ly­ti, kad ne­tran­sliuo­tų, bet, aiš­ku, ir Lie­tu­vos te­le­vi­zi­ja čia tuoj su­py­ko. Aš ma­nau, kad lo­ši­mai tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mi, pa­ža­bo­ti ir mes tik­rai ne­tu­rė­tu­me ban­dy­ti pa­keis­ti Mo­na­ko ar dar kaž­ko. Ne to­kia yra mū­sų mo­ra­lė. Ir ne­rei­kė­tų for­muo­ti žmo­nėms klai­din­gų iliu­zi­jų, kad jie ga­li pra­si­gy­ven­ti iš­loš­da­mi. Daž­niau­siai taip el­gia­si žmo­nės, ku­rių pa­ja­mos yra ga­na men­kos, ir jie pra­lo­šia (pa­pras­tai pra­loš­ti yra di­des­nė ti­ki­my­bė) ne­ma­žas ir toms šei­moms rei­ka­lin­gas su­mas. Ge­riau, kad mes dau­giau aiš­kin­tu­me, edu­ka­ciš­kai aiš­kin­tu­me, kad lo­ši­mai yra pras­tas rei­ka­las, blo­gas spren­di­mas, ne ma­žin­tu­me vi­so­kius bar­je­rus, o at­ver­tu­me pla­tes­nes ga­li­my­bes. Aš tik­rai ne­pri­ta­riu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Raz­ma – prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tau, kad ka­zi­no lo­bis­tų įta­ka yra stip­riai pa­vei­ku­si val­dan­čiuo­sius, jei­gu 61 Sei­mo na­rys bal­sa­vo už 1 straips­nį. Kreip­da­ma­sis į tuos, ku­rie ne­pri­ta­ria pro­jek­tui, aš siū­lau tie­siog ne­si­re­gist­ruo­ti bal­suo­jant, gal­būt taip dar įma­no­ma su­stab­dy­ti tas įta­kas. Iš tie­sų ne­pa­aiš­ki­na­mas da­ly­kas, jei­gu da­bar tuos vi­de­o­į­ra­šus tu­ri lai­ky­ti 180 die­nų, ko­dėl stai­ga mes nu­spren­džia­me duo­ti pri­vi­le­gi­ją? Kaip ko­le­gos jau mi­nė­jo, ga­li bū­ti pi­ni­gų plo­vi­mo ty­ri­mai ne iš kar­to pra­dė­ti, ne iš kar­to už­fik­suo­ti ir la­bai nau­din­ga tu­rė­ti tuos įra­šus il­giau, kad pri­rei­kus bū­tų ga­li­ma pa­si­žiū­rė­ti, ar ten prie ko­kios ru­le­tės įvy­ko koks nors pi­ni­gų plo­vi­mas, ar ne. Da­bar, kai kom­piu­te­ri­nės sis­te­mos pin­ga, ser­ve­riai pin­ga, ko­dėl trum­pin­ti tą lai­ką? Aš su­pras­čiau, jei­gu bū­tų kaž­koks įspū­din­gas pa­bran­gi­mas tos tech­ni­kos. Kvie­čiu tik­rai ne­pri­tar­ti ir tai iš­reikš­ti ne­si­re­gist­ruo­jant.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Rin­ke­vi­čius – už.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Ne­no­rė­jau kal­bė­ti, bet J. Raz­mos kal­ti­ni­mai, kad čia kaž­ko­kie azar­ti­nių lo­ši­mų lo­bis­tai nu­pir­ko, tik­rai ma­ne tie­siog žei­džia. Aš ne­su prieš azar­ti­nius lo­ši­mus, ta­čiau vis tiek tai tu­ri­me tei­siš­kai ­reg­la­men­tuo­ti. Į ko­mi­te­tą bu­vo at­ėję lo­ši­mų prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, ku­rie pa­ti­ki­no, kad čia vis­kas yra ge­rai, tai tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti ir jais. Aš dėl to siū­lau bal­suo­ti prieš ir ne­kal­tin­ti ki­tų tuo, ko nė­ra, ypač prieš šven­tes tie­siog ki­tų neįžei­di­nė­ti. Bal­suo­siu už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Jo­vai­ša – prieš.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ko­le­gos, nie­kas čia as­me­niš­kai ne­kal­ti­na, kad kaž­kas su kaž­kuo su­si­jęs, bet jūs ga­li­te bū­ti pa­veik­tas ne­va nu­si­ma­nan­čių, kaip rei­kia da­ry­ti. Ma­ne la­bai nu­ste­bi­no Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja, kad NSGK nuo­mo­nė yra blo­ges­nė ne­gu Lo­ši­mų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos nuo­mo­nė ar­ba net­gi pa­čių lo­ši­mų or­ga­ni­za­to­rių nuo­mo­nė. Čia sa­vai­me aiš­ku, kad jie no­ri, kaip jiems ge­riau. Bet jūs įsi­vaiz­duo­ki­te pa­pras­tą at­ve­jį. Jei­gu kaž­ko­kį įta­ria­mą­jį su­lai­ko ir pa­ski­ria jam kar­do­mą­ją prie­mo­nę, ku­ri ga­li truk­ti mė­ne­sį, gal ir du, ty­ri­mas dar fak­tiš­kai ne­pra­dė­tas, o lai­kas, pa­gal ku­rį ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti kal­ti­na­mo­jo, įta­ria­mo­jo veiks­mus, jau yra pa­si­bai­gęs. Kur čia yra pro­ble­ma? Kad tru­pu­tė­lį dau­giau kai­nuos? Jie už­dir­ba tik­rai pa­kan­ka­mai, pel­nai au­ga, o dėl vals­ty­bės sau­gu­mo rei­ka­lų tik­rai čia ne­rei­kė­tų nuo­lai­džiau­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 2, su­si­lai­kė 12. Ne­pa­ka­ko bal­sų pri­im­ti įsta­ty­mą, bal­sa­vi­mas ati­de­da­mas iki ki­tų me­tų.

 

16.08 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos įsta­ty­mo Nr. VIII-2025 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2703(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo programos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2703(2). Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti. Dė­ko­ju. Gal ga­li­me ne­kal­bė­ti ir pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Dė­ko­ju K. Ma­žei­kai ir vi­siems, ku­rie jau pa­si­ren­gę bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos įsta­ty­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2703(2). (Gon­gas)

 

16.09 val.

Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mo Nr. IX-1607 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2704(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis tei­sės ak­tas – Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2704(2). Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Pa­straips­niui. 1 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nį ga­li­me pri­im­ti? Pri­ima­me.

A. Vin­kus – mo­ty­vai už.

Kvie­čiu A. Ne­kro­šių, kad jis pa­keis­tų ma­ne ir pir­mi­nin­kau­tų. Pra­šom. A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai pri­ta­riu siū­lo­mam spren­di­mui, nes, ma­no nuo­mo­ne, jis pa­leng­vins ga­li­my­bę ap­rū­pin­ti būs­tu žmo­nes, ku­riems šią pro­ble­mą iš­spręs­ti tik­rai ne­leng­va. Aiš­ki­na­ma­sis raš­tas nu­ro­do, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai ieš­ko­jo bū­dų, kaip bu­vu­sių urė­di­jų tar­ny­bi­nių bu­tų gy­ven­to­jams bū­tų ga­li­ma su­teik­ti tei­si­nę pir­me­ny­bę iš­si­pirk­ti tur­tą, kai jis par­duo­da­mas vals­ty­bi­nia­me auk­cio­ne.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu su­tei­kia­ma pir­mu­mo tei­sė įsi­gy­ti vals­ty­bės tur­to, šiuo at­ve­ju gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, tų pa­tal­pų gy­ven­to­jams, ku­rie nuo­sa­vy­bės tei­se ne­tu­ri ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ir gy­ve­na kon­kre­čio­se pa­tal­po­se de­šimt me­tų ir dau­giau, o pa­tal­pų ver­tė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų. Įsta­ty­mo pro­jek­te bus spren­džia­mos il­gus me­tus tar­ny­bi­nius bu­tus anks­čiau be­si­nuo­mo­ju­sių­jų ir ki­to būs­to ne­tu­rin­čių­jų so­cia­li­nės pro­ble­mos. Sma­gu po­zi­ty­viai ver­tin­ti ir ko­men­tuo­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie pa­si­tar­naus žmo­nių so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mui, ir bal­suo­siu už. Agi­tuo­ju ir ki­tus bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys. Mi­nu­tė­lę! Už – 78, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos įsta­ty­mą skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš dėl vil­kų bu­vau at­si­sa­kęs, bet kai su­tei­kė­te žo­dį, pa­gal­vo­jau, kad čia ki­tas klau­si­mas, to­dėl aš pa­si­ruo­šęs pa­kar­to­ti. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Nie­ko. Ačiū. Ačiū, mie­las ko­le­ga. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus A. Ne­kro­šius.

 

16.12 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 631 straips­niu ir 15 straips­nio pripa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2653(3) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). To­liau įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2653(3). Į tri­bū­ną kvie­čiu K. Ma­žei­ką. Ei­na­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl 4, 5, 6 ir iki 10 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir vi­sam straips­niui kar­tu ben­dru su­ta­ri­mu, ačiū, pri­tar­ta. At­si­pra­šau, yra dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Taip pat jam yra pri­tar­ta.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me ir mes pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam straips­niui kar­tu ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau. Iki 14 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me vi­siems straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 14 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tai yra tech­ni­nio po­bū­džio, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pritar­ta.

To­liau ki­tas siū­ly­mas taip pat Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to. Ko­mi­te­to nuomo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta. Ir vi­sam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu, ačiū, pri­tar­ta.

Dau­giau siū­ly­mų ir straips­nių nė­ra, kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­užsira­šė.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2653(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.15 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 211 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2654(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ki­tas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2654. Nuo 1 straips­nio iki 10 straips­nio. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­ma jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 10 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuomo­nė?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Tai yra tech­ni­nio po­bū­džio pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 10 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: vi­si 90 už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2654(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.16 val.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių ir de­šim­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pakeiti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2577(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2577(3)ES. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka. Žiū­ri­me nuo 1 iki 6 strai­ps­nio. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuomo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 6 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

To­liau – nuo 7 straips­nio iki 20 straips­nio. Dėl jų pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me vi­siems straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 20 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Čia yra tik dėl są­vo­kų, re­dak­ci­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Ki­tas – Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė pri­tar­ti. Čia dėl įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų įsi­ga­lio­ji­mo da­tos.

PIRMININKAS. Dar ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat to pa­ties Sei­mo na­rio. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Čia tie­siog bu­vo pra­leis­tas žo­dis, tai toks pa­pil­dy­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­sam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vuoti dėl vi­so už­si­ra­šė S. Gent­vi­las. Nuo­mo­nė už.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai yra ant­ra­sis šio įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pir­mą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą mes bu­vo­me iš­siun­tę Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai to­bu­lin­ti. Iš ten at­ėjo kur kas leng­ves­nio pa­vi­da­lo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ria­me iš­brauk­tos la­bai keis­tos nuo­sta­tos, pa­vyz­džiui, kad vi­suo­me­ni­niai sa­vi­val­dy­bių van­dens tie­kė­jai be­veik tu­rė­tų tap­ti ši­lu­mos tie­kė­jais, bū­ti at­sa­kin­gi už ši­lu­mos tie­ki­mą ir ap­skai­čiuo­ti są­skai­tas už karš­to van­dens ­tie­ki­mą.

Ant­ras da­ly­kas, ku­ris yra iš­brauk­tas ši­ta­me pro­jek­te, tai yra ta nuo­sta­ta, kad ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jai tu­rė­jo pri­va­čių na­mų skly­puo­se nu­si­kas­ti iki pa­ma­to tam, kad pri­jung­tų ma­gist­ra­li­nius tin­klus. Ši­ta nuo­sta­ta iš­brauk­ta. Sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms ne­rei­kės raus­tis per pri­va­čius kie­mus ir ban­dy­ti su­de­rin­ti ne­su­de­ri­na­mus in­te­re­sus. Man at­ro­do, ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas kur kas to­bu­les­nis, ne­gu tas, ku­ris bu­vo pir­muo­ju eta­pu. Taip, gy­ven­to­jams iš­lie­ka prie­vo­lė pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio tin­klų, bet rei­kia bū­ti at­sa­kin­giems ir Eu­ro­pos mo­kes­čių mo­kė­to­jams, ku­rie Lie­tu­vai, Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gai da­vė apie 1 mlrd. eu­rų tam, kad su­si­tvar­ky­tu­me kai­mo tu­a­le­tus ir vi­sas ki­tas ci­vi­li­zuo­tam pa­sau­liui ne­bū­din­gas nuo­te­kų ir van­dens tie­ki­mo sis­te­mas. Man at­ro­do, šis įsta­ty­mas yra su­ba­lan­suo­tas, ypač ko­le­gai K. Ma­žei­kai pa­tei­kus va­rian­tą, kad tie, ku­rie tu­ri in­di­vi­du­a­lius tin­klus, tu­rės iki 2020 me­tų ga­li­my­bę vis dar nau­do­tis sa­vais tin­klais. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, su ši­ta di­rek­ty­va, su ši­tuo įsta­ty­mu mes ap­skri­tai esa­me su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je. Tru­pu­tė­lis prie­šis­to­rės. 2004 me­tais, sto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą, tuo­me­tė val­džia, jei­gu ne­klys­tu, so­cial­de­mok­ra­tų, Nau­jo­sios są­jun­gos A. Pau­laus­ko ve­di­na la­bai en­tu­zias­tin­gai pri­ėmė spren­di­mą, kad mes įsi­pa­rei­go­ja­me pa­tiems am­bi­cin­giau­siems tiks­lams – virš 90 % na­mų ūkių pri­jung­ti prie ma­gist­ra­li­nių nuo­te­kų va­ly­mo tin­klų. Tur­būt sun­ku bū­tų pa­ti­kė­ti, kad kiek­vie­no­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je bū­tų to­kie skai­čiai. Ga­lė­jo­me rink­tis ki­tą ke­lią, pa­pras­tes­nį ke­lią – su­tar­ti, kad nuo­te­kos tu­ri bū­ti tin­ka­mai tvar­ko­mos, bet ne­bū­ti­nai jun­gian­tis prie ma­gist­ra­li­nių tin­klų.

Šian­dien Lie­tu­vo­je mes tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad nė­ra re­gist­ro, nei kiek yra in­di­vi­du­a­lių na­mų, ku­rie tu­ri in­di­vi­du­a­lius va­ly­mo įren­gi­nius, nei mes tu­ri­me re­gist­rą, kiek iš tų va­di­na­mų­jų duo­bių yra iš­ve­ža­ma nuo­te­kų tvar­ky­ti. Iš es­mės sa­ky­ti, kad di­de­lis pro­cen­tas nuo­te­kų Lie­tu­vo­je yra ne­tvar­ko­ma, yra ne­tei­sin­ga. To­dėl, ma­no gal­va, mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės už­da­vi­nys tu­rė­tų bū­ti de­rė­tis su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš nau­jo. To­kia ga­li­my­bė te­ori­nė, ži­no­ma, yra, bet ka­dan­gi prem­je­ras pa­liuo­sa­vo ap­lin­kos mi­nist­rą, tai ne­ži­nau, gal da­bar ši­tos va­lios ir ne­la­bai bū­tų įma­no­ma su­lauk­ti.

Į ką no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad, taip, vie­na ver­tus, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­tai­sa ban­do gel­bė­ti si­tu­a­ci­ją kal­bant apie tai, kad in­di­vi­du­a­lių na­mų in­di­vi­du­a­lūs va­ly­mo įren­gi­niai bū­tų įtrauk­ti į tą ben­drą skai­čių, bet čia mes vėl tu­rė­si­me pro­ble­mą su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, nes mes ne­sa­me įsi­pa­rei­go­ję tvar­ky­ti bū­tent to­kiu bū­du. Aš la­bai ra­gin­čiau ap­svars­ty­ti šį klau­si­mą ir pa­žiū­rė­ti to­kiu kam­pu, kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pra­dė­ti iš nau­jo de­ry­bas. Aš šiuo at­ve­ju su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties šis va­rian­tas bu­vo tik­rai ak­ty­viai dis­ku­tuo­tas su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis. Iš­girs­ti ne tik van­den­tie­ki­nin­kai, ku­rie tu­rė­jo di­de­lių bai­mių, kad jiems rei­kės pri­jung­ti vi­siems gy­ven­to­jams, bū­tent tin­klus pri­ves­ti prie na­mų, ta­čiau yra kom­pro­mi­sas, kad sun­kiai be­si­ver­čian­tiems žmo­nėms bus da­ro­mos kom­pen­sa­ci­jos ir ga­li­my­bę tu­rės. Aiš­ku, tu­ri­me bū­ti at­sa­kin­gi tiek ap­lin­kai, tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri mums da­vė per mi­li­jo­ną eu­rų in­ves­ti­ci­joms į tai, kad mes sa­vo ap­lin­ką ir nuo­te­kas tvar­ky­tu­me, ta­čiau vėl­gi mes tu­ri­me žiū­rė­ti iš žmo­giš­ko­sios pu­sės. Kas at­bai­dė iki šiol daug gy­ven­to­jų, tai ta prie­vo­lė, kad pri­jun­giant nuo­te­kas pri­va­lo­ma pri­jung­ti ir van­den­tie­kį. Šiuo atve­ju vėl yra iš­ly­ga, kad jei­gu žmo­nės nau­do­ja sa­vo grę­ži­nio, sa­vo šu­li­nio van­de­nį, jiems ga­li­ma da­ry­ti iš­im­tį ir ga­lės pri­jung­ti tik nuo­te­kas. Tur­būt tai yra ge­ras pa­siū­ly­mas. Taip pat lei­di­mas ir ga­li­my­bė to­liau eks­plo­a­tuo­ti in­di­vi­du­a­lius va­ly­mo įren­gi­nius, taip pat duo­bes su pa­pil­do­mo­mis prie­vo­lė­mis, kaup­ti kvi­tus apie jų iš­va­ly­mą.

Ma­nau, tai yra su­ba­lan­suo­tas tiek ap­lin­ko­sau­gos at­žvil­giu, tiek gy­ven­to­jų po­rei­kių ir lū­kes­čių at­žvil­giu pro­jek­tas. Tik­rai siū­ly­čiau, ko­le­gos, pa­lai­ky­ti, pri­tar­ti ir lauk­ti re­zul­ta­to, ku­rio mes sie­kė­me.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Iš tie­sų anks­čiau bū­da­vau prieš, bet įsta­ty­mas pa­si­kei­tė. Kas su­si­ję su karš­to van­dens tie­ki­mu, čia ir­gi bu­vo per pir­mą eta­pą iš­im­ta. To­liau pri­vers­ti­nis var­to­to­jų pri­jun­gi­mas sa­vi­val­dy­bių są­skai­ta – taip pat iš­im­tys. Iš tik­rų­jų šiek tiek ke­lia abe­jo­nių, ar tas įsta­ty­mas iš­spręs tas su­kur­tas pro­ble­mas, kaip čia mi­nė­jo R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, anks­tes­nių val­džių, kai ne­gal­vo­da­mi, svar­bu pa­im­ti pi­ni­gus, op­ti­mis­tiš­kai už­duo­da­me sau to­kius rei­ka­la­vi­mus, ku­rių ne­ga­li­me įvyk­dy­ti. Fak­tiš­kai vos ne kiek­vie­ną kai­mo na­mą pri­jung­ti prie va­ly­mo įren­gi­nių – tai svei­kin­ti­nas op­ti­miz­mas. Bet rei­kia šiek tiek ir pro­to. Yra ke­le­tas nu­ma­ty­ta ir ki­tų da­ly­kų, kad gal­būt so­cia­liai rem­ti­ni bus pri­jun­gia­mi. Ta­čiau kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, ne­ži­nau, gal­būt ir dau­gu­ma tą pro­ble­mą se­niai iš­spren­dė, per sa­vo so­cia­li­nės pa­ra­mos sis­te­mą tą pa­da­rė. Iš tik­rų­jų svei­kin­ti­na, kad su­stab­dė­me šią be­pro­tys­tę, nes ne­ži­nia, kas bū­tų, jei­gu bū­tų pri­vers­ti­nai sa­vi­val­dy­bės ver­čia­mos jung­ti. Tai ką bū­tų rei­kė­ję da­ry­ti su tais, ku­rie sa­vo pi­ni­gais pri­si­jun­gia? Iš es­mės prieš jun­gi­mą kad ir mies­te­liuo­se bu­vo gau­na­mi vi­sų su­ti­ki­mai, tik, aiš­ku, pas­kui, kai rei­kė­jo jau jung­tis pa­tiems, jų bu­vo at­si­sa­ko­ma. Duok Die­ve, kad šis įsta­ty­mas kiek nors kam nors pa­dė­tų, bet ga­li bū­ti vis­ko.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū. Ko­le­gos, ka­dan­gi daug mo­ty­vų jau bu­vo iš­sa­ky­ta, ką aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti, tai tik no­riu pa­si­džiaug­ti, kad dėl tos per­dė­tos prie­vo­lės, ku­ri bu­vo iš kar­to nu­kreip­ta į ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jų pu­sę, tai yra į mū­sų ko­mu­na­li­nes įmo­nes, bu­vo su­si­pras­ta, kad taip ne­tu­ri bū­ti, ir yra pa­tvar­ky­ta. Aš ma­nau, kad da­bar kom­pro­mi­si­nį spren­di­mą ga­li­ma pri­im­ti, ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti už pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.26 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 332 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2578(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas iš ei­lės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 332 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2578(2). Ei­na­me pa­straips­niui.

Dėl 1 ir 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti abiem straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 62, prieš – 1, su­si­lai­kė 18. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2578(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.27 val.

Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų at­sar­gų de­kla­ra­vi­mo ir per­tek­li­nių at­sar­gų vienkarti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2133 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2776(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų at­sar­gų de­kla­ra­vi­mo ir per­tek­li­nių at­sar­gų vien­kar­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2133 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2776(2). Yra vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų dėl jo ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2776(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.29 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3101, Referendu­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 pa­pil­dy­mo 101 straips­niu ir 18, 19 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3102 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi pir­mau­ja­me pa­gal dar­bo­tvarkę, fak­tiš­kai va­lan­da len­kia­me sa­vo gra­fi­ką, tai no­rė­čiau pa­kvies­ti iš re­zer­vi­nių. Tai yra Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3101. Ir kar­tu ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3102.

J. Varž­ga­lys per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Dėl šio klau­si­mo pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui? (Bal­sai sa­lė­je) Tuo­met bal­suo­ja­me. Kas už pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 25, su­si­lai­kė 9. Per­trau­kai pri­tar­ta. Ge­rai.

 

16.30 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to bū­du pra­džios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2545(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ei­na­me iš ei­lės – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to bū­du pra­džios“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2545(2). Yra du straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Už­si­ra­šė tik­tai už. Ar tik­rai no­ri­te kal­bė­ti? Pra­šom. G. Ste­po­na­vi­čius.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Šią anks­ty­vą Lie­tu­vai va­lan­dą, ger­bia­mi ko­le­gos, ke­li trum­pi ar­gu­men­tai, ko­dėl aš pa­lai­kau dvie­jų uni­ver­si­te­tų Vil­niu­je jun­gi­mą­si. Tik­rai iš vi­sų šios Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­tų jun­gi­mų­si, ku­riuos mes per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį ma­tė­me, VGTU ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tų jun­gi­ma­sis tu­ri aiš­kiai ap­čiuo­pia­mos si­ner­gi­jos bruo­žų. Tai iš­ties leis­tų ne vie­na­me moks­lo blo­ke, sri­ty­je at­ras­ti aiš­kią si­ner­gi­ją. Aš taip pat no­riu ak­cen­tuo­ti, kad šis jun­gi­ma­sis yra pa­lai­ko­mas abie­jų uni­ver­si­te­tų ben­druo­me­nių. Ti­kiuo­si, kad re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gos, ku­rios per pa­va­sa­rio se­si­ją pa­sieks Sei­mą, leis mums pri­im­ti la­biau pa­sver­tus ir kon­kre­čius spren­di­mus, už­tik­rin­ti bū­ti­nus vals­ty­bės re­sur­sus ir pa­lai­ky­mą, kad ši­tas jun­gi­ma­sis iš­ties bū­tų sėk­min­gas. Aš kvie­čiu, ko­le­gos, bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ki­ta nuo­mo­nė už – M. Ado­mė­nas. At­si­sa­ko. E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Pri­ta­riu vi­soms min­tims, ku­rias iš­sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. Tik­tai no­rė­tų­si, kad ne­bū­tų nesu­si­pra­ti­mų, kai Vy­riau­sy­bė pri­ža­da vie­nas su­si­jun­gi­mo są­ly­gas ir vie­nus fi­nan­sus, po to vyks­ta truk­dy­mas. Ma­nau, pri­ta­riant rei­kia pri­min­ti, kad vis dėl­to įsi­pa­rei­go­ji­mus vi­sa­da tu­ri vyk­dy­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to. At­si­pra­šau, nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2008 m. ba­lan­džio 24 d. nu­ta­ri­mo Nr. X-1511 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos, teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, sa­vi­val­dy­bių insti­tu­ci­jų ir įstai­gų są­ra­šo pa­gal gru­pes, į ku­rias at­si­žvel­giant nu­sta­to­mos vals­ty­bės tarnau­to­jų su­vie­no­din­tų pa­rei­gy­bių ka­te­go­ri­jos, pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-2938(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIP-2938(3). Tu­ri­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, kur šiek tiek kei­čia­ma struk­tū­ra ir pa­va­di­ni­mas. Yra trys straips­niai. Dėl tų straips­nių nė­ra re­gist­ruo­ta pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų. Ga­li­ma jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vuo­ti dėl vi­so už­si­ra­šė G. Skais­tė. Ar kal­bė­si­te? Pra­šau.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tie­siog trum­pai no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tuo nu­ta­ri­mu mes grą­ži­na­me gar­bės sko­lą pra­ėju­siais me­tais A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ka­pą ra­du­siam Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui, nes per­ke­lia­me juos į aukš­tes­nę ka­te­go­ri­ją ir nuo to jų at­ly­gi­ni­mai tik­rai bus adek­va­tes­ni tam iš­si­la­vi­ni­mui, ku­rį jie tu­ri. Kvie­čiu tik­rai pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio Sei­mo nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.35 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl so­cia­li­nio dia­lo­go nor­ma­li­za­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3066(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl so­cia­li­nio dia­lo­go nor­ma­li­za­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3066(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu T. To­mi­li­ną į tri­bū­ną.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gian­tis mo­ky­to­jų strei­kui ry­toj, ma­nau, bū­tų sim­bo­liš­ka pa­ga­liau mums pri­im­ti Sei­mo re­zo­liu­ci­ją „Dėl so­cia­li­nio dia­lo­go nor­ma­li­za­vi­mo“. Aš la­bai dė­kin­gas vi­soms frak­ci­joms, ku­rios da­ly­va­vo re­zo­liu­ci­jos re­dak­ci­nė­je ko­mi­si­jo­je, tik­rai re­zo­liu­ci­ja įga­vo nau­ją ko­ky­bę, įtrauk­ti jū­sų pa­siū­ly­mai. Džiau­giuo­si So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos in­dė­liu, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos, frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir ki­tų Sei­mo na­rių ak­ty­viu da­ly­va­vi­mu. Pa­grin­di­nis skir­tu­mas yra, kad re­zo­liu­ci­jo­je tik­rai ne­li­ko jo­kių ver­ti­na­mo­jo po­bū­džio tei­gi­nių, ku­rie gal­būt ne­pa­tik­tų kon­ser­va­to­riams ar­ba li­be­ra­lams, tai aš tik­rai ra­gi­nu ko­le­gas ne­da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me ar­ba… aiš­ku, bal­suo­ki­te kaip jūs no­ri­te, bet es­mė, kad gal­būt to­kios ašt­rios re­to­ri­kos re­zo­liu­ci­jo­je ne­li­ko, bet li­ko es­mi­nis kvie­ti­mas, es­mi­nis po­stū­mis iš Sei­mo Vy­riau­sy­bei ak­ty­viai svars­ty­ti ba­zi­nio dy­džio kas­me­ti­nio in­dek­sa­vi­mo klau­si­mą. Jau ry­toj ren­ka­si an­trą kar­tą Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė, ku­ri spren­džia šį klau­si­mą. Ma­nau, kad mo­ky­to­jų strei­kas, tas de­sta­bilizuotas so­cia­li­nis dia­lo­gas da­vė pa­pil­do­mą im­pul­są bū­tent ši­toms dis­ku­si­joms, šio­je sa­lė­je mes šian­dien daug kri­ti­ka­vo­me to­kį ad hoc spren­di­mą, kaip pa­di­din­ti vie­nai ar ki­tai švie­ti­mo dar­buo­to­jų gru­pei at­ly­gi­ni­mus, ko­e­fi­cien­tus. Taip, sis­te­miš­ku­mo čia ma­žai. Šio­je re­zo­liu­ci­jo­je mes tą sis­te­miš­ku­mą rei­ka­lau­ja­me iš­gau­ti iš Vy­riau­sy­bės. Taip pat mes siun­čia­me žinią mū­sų dau­giau nei 20 tūkst. mo­ky­to­jų tu­rin­čiai ša­liai, kad jie vi­si bus rei­ka­lin­gi, kla­sės bus šiek tiek ma­žes­nės, bet vi­si mo­ky­to­jai bus už­im­ti, jei­gu ne­už­teks vai­kų, dirb­si­me su su­au­gu­siai­siais, tu­ri­me su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo spra­gų. Ši tai­kos re­zo­liu­ci­ja, ma­nau, lo­giš­kai už­baigs tą strei­ko si­tu­a­ci­ją. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – A. Pa­pir­tie­nė.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, šia re­zo­liu­ci­ja kvie­čia­ma pa­ga­liau at­kreip­ti dė­me­sį į so­cia­li­nį dia­lo­gą kaip pa­grin­di­nį pri­ori­te­ti­nį įran­kį ir for­ma­tą vals­ty­bė­je prieš pri­imant svar­bius vals­ty­bei ir jos žmo­nėms spren­di­mus. Spren­di­mus, su­si­ju­sius su vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų eko­no­mi­nė­mis ir so­cia­li­nė­mis są­ly­go­mis, su tei­sin­ges­niu ir ores­niu at­ly­giu už jų at­lie­ka­mą dar­bą. Ti­kiuo­si, kad ši re­zo­liu­ci­ja pa­ska­tins mus vi­sus pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už so­cia­li­nio dia­lo­go stip­ri­ni­mą ir pa­ska­tins mus vi­sus kur­ti ta­ri­mo­si kul­tū­rą, ko­lek­ty­vi­nių su­si­ta­ri­mų kul­tū­rą Lie­tu­vo­je. Kul­tū­rą, pa­lan­kią am­bi­cin­gai ir re­a­liai vei­kian­čiai vie­šo­jo sek­to­riaus ko­lek­ty­vi­nei su­tar­čiai at­si­ras­ti. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja, nors iš es­mės tu­ri kai ku­rių po­zi­ty­vių da­ly­kų, bet yra pa­vė­luo­ta ar­ba nu­kreip­ta į nie­kur. Pa­žiū­rė­ki­te, mes kal­ba­me lyg ir apie ben­drą so­cia­li­nio dia­lo­go nor­ma­li­za­vi­mą, bet pri­si­min­ki­me kul­tū­ros dar­buo­to­jų po­rei­kius ir jų rei­ka­la­vi­mus, pri­si­min­ki­me svei­ka­tos sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų rei­ka­la­vi­mus, vals­ty­bės tar­ny­bos – mes šian­dien siū­lo­me nu­ta­ri­mą „Dėl so­cia­li­nio dia­lo­go nor­ma­li­za­vi­mo“, o tik ką, prieš po­rą va­lan­dų, bal­sa­vo val­dan­čio­ji pu­sė, kad rei­kia po­li­ti­zuo­ti vals­ty­bės tar­ny­bos to­kius svar­bius, pa­ty­ru­sius pa­rei­gū­nus kaip vals­ty­bės kanc­le­ris. Bu­vo koks nors dia­lo­gas, kal­bė­ta apie tai su ko­kio­mis nors vals­ty­bės tar­ny­bos pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis? Nau­do­ti to­kį nu­ta­ri­mą kaip fi­gos la­pe­lį pri­si­deng­ti sa­vo dar­bams ar­ba ne­dar­bams, tiks­liau, man at­ro­do, yra ne­tei­sin­ga. Mes pa­tys tu­ri­me at­lik­ti tas pa­rei­gas, ku­rias čia esa­me įra­šę – par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, siū­ly­mus, bet nie­kaip ne­įgy­ven­din­si­me tų da­ly­kų, jei­gu ne­pri­im­si­me spren­di­mų. Kiek jau bu­vo lau­žy­ta ie­čių, iš­dės­ty­ta ar­gu­men­tų, kad rei­kia per­žiū­rė­ti įvai­rių mū­sų dir­ban­čių­jų – vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų, sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų, tų pa­čių mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ko­e­fi­cien­tus. Mes da­bar nie­ko neš­ne­ka­me, mes kal­ba­me apie ba­zi­nį dy­dį, jo in­dek­sa­vi­mą, bet mes ži­no­me, kad, in­dek­sa­vę ir pa­kei­tę taip ko­e­fi­cien­tus kai ku­rioms at­ski­roms sri­tims kaip pro­ku­ra­tū­rai ir ki­toms, mes gau­si­me dar di­des­nę at­skir­tį. To­dėl ma­nau, kad da­ry­ki­me dar­bus, o ne ­leis­ki­me to­kias re­zo­liu­ci­jas dre­bin­da­mi orą.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, siū­lau pa­lai­ky­ti re­zo­liu­ci­ją kaip rei­ka­lin­gą. Kas šio­je re­zo­liu­ci­jo­je man ypač im­po­nuo­ja, tai ra­gi­ni­mas Vy­riau­sy­bę sis­te­miš­kai per­žiū­rė­ti vie­šo­jo sek­to­riaus at­ly­gio sis­te­mą, kar­tu sie­jant su efek­ty­vu­mo ver­ti­ni­mu. Mes dar­bo tvar­ka ko­mi­si­jo­se ar ko­mi­te­tuo­se daž­nai kon­sta­tuo­ja­me pa­tys sau, kiek gau­na­me ne­pa­reng­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, kiek ne­gau­na­me nor­ma­lių, kva­li­fi­kuo­tų at­sa­ky­mų iš vals­ty­bės tar­nau­to­jų, at­ei­nan­čių iš mi­nis­te­ri­jos. Šiuo at­ve­ju daž­nai gir­di­me pa­si­tei­si­ni­mą ir at­sa­ky­mą, ko­kie at­ly­gi­ni­mai, koks ska­ti­ni­mas, ko­kios pa­ska­tos, toks ir dar­bo re­zul­ta­tas. Dėl to ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri sis­te­miš­kai per­žiū­rė­ti ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą, ir efek­ty­vu­mą, ir at­ly­gio sis­te­mą. Siū­lau pa­lai­ky­ti. Dė­kui, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Iš tie­sų tai yra be­reikš­mė, ne­rei­ka­lin­ga re­zo­liu­ci­ja, ku­rio­je yra net­gi to­kie žo­džiai – strei­kas tę­sia­si. Kiek ži­nau, strei­kas jau be­veik ar iš tie­sų… kiek ži­nau, iš mi­nis­te­ri­jos jau iš­ėjo, kiek laik­raš­čiuo­se skai­čiau, nie­ko jis ne­si­tę­sia. To­liau ra­šo, kad strei­kas yra tei­sė­tas bū­das. Tai vi­siems aiš­ku, kad tas strei­kas yra tei­sė­tas bū­das, kad iš tik­rų­jų žmo­nės strei­ka­vo ir tu­rė­jo tei­sę strei­kuo­ti, taip pat ir ki­ti da­ly­kai, ku­rie su­ke­lia dau­giau abe­jo­nių.

Įdo­mu, ko­dėl val­dan­tie­ji krei­pė­si į sa­vo val­dan­čiuo­sius. Su­pras­čiau, jei­gu opo­zi­ci­ja ra­šy­tų kaž­ko­kią re­zo­liu­ci­ją, sa­ky­tų, kad čia blo­gai, ir pa­na­šiai. Jūs iš es­mės re­zo­liu­ci­ja ra­gi­na­te sa­vo Vy­riau­sy­bę dirb­ti taip, kaip yra tam tik­ra po­li­ti­nė va­lia. Tai ko­dėl Vy­riau­sy­bė ne­dir­ba taip, kaip jūs gal­vo­ja­te, tai gal ta­da ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Vy­riau­sy­be rei­kia pa­ra­šy­ti? Vie­toj ši­to ak­to įra­šo­me, kad iš tik­rų­jų mes ne­pa­si­ti­ki­me Vy­riau­sy­be, pra­šo­me at­ei­ti čia prem­je­rą, mes jums už­duo­si­me klau­si­mus ir pa­reik­ši­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Kas čia per raš­tas, kai val­dan­tie­ji sau ra­šo raš­tą, sa­vo Vy­riau­sy­bei, kad dirb­tų tą, ką jie iš es­mės ir ža­da dirb­ti. Tai yra gry­nas nesu­si­pra­ti­mas, ma­nau, jūs pa­tys ne­tu­rė­tu­mė­te, ką veik­ti… ir ra­šo­te to­kias re­zo­liu­ci­jas sa­vo Vy­riau­sy­bei. Pa­si­kvies­ki­te į sa­vo frak­ci­jos po­sė­dį ir pa­sa­ky­ki­te, kaip to­liau dirb­ti, tai ne­rei­kės ir re­zo­liu­ci­jų ir ne­rei­kės gai­šin­ti Sei­mo. Ne­pri­ta­riu to­kiai re­zo­liu­ci­jai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt re­zo­liu­ci­jų žan­ras yra skir­tas ne tik opo­zi­ci­jai, tai ga­li da­ry­ti ir po­zi­ci­ja. Mes kaip tik ši­ta re­zo­liu­ci­ja pa­lai­ko­me Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vą dėl dar­bo gru­pės su­kū­ri­mo. Taip pat rei­kia pri­pa­žin­ti, kad pe­da­go­gų ben­druo­me­nė yra la­biau­siai or­ga­ni­zuo­ta vie­šo­jo sek­to­riaus pro­fe­si­nė ben­druo­me­nė, ku­rios jė­gą ir spau­di­mą te­ko pa­jus­ti ne vie­nai Vy­riau­sy­bei. Ver­tin­da­mi tai, taip pat su­pras­da­mi, kad ne­ga­li­me iš­skir­ti vie­nų, gal­būt la­biau or­ga­ni­zuo­tų, tu­ri­me ver­tin­ti vi­so vie­šo­jo sek­to­riaus pa­dė­tį. To­dėl svei­ki­na­me Vy­riau­sy­bės jau iš­kel­tą siū­ly­mą su­da­ry­ti dar­bo gru­pę dėl nuo­sek­laus vie­šo­jo sek­to­riaus žmo­nių už­dar­bio kė­li­mo. Ši­ta Sei­mo re­zo­liu­ci­ja pri­si­dės prie Vy­riau­sy­bės kvie­ti­mo. Aš ti­kiu, kad vi­si, ir po­zi­ci­ja, ir opo­zi­ci­ja, su­pran­ta­me vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų svar­bą ir pa­lai­ky­si­me ši­tą re­zo­liu­ci­ją. Kvie­čiu ko­le­gas bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aki­vaiz­du, kad so­cia­li­nio dia­lo­go sto­ka mū­sų vi­suo­me­nė­je tik­rai yra aki­vaiz­di. Prof­są­jun­gos yra ne­skait­lin­gos, su­si­skal­džiu­sios, ga­lių sis­te­ma yra la­bai iš­si­ba­lan­sa­vu­si, to­dėl dar­buo­to­jams nie­ko ki­to ne­lie­ka kaip tik reikš­ti sa­vo ne­pri­ta­ri­mą mū­sų pri­ima­miems spren­di­mams strei­kais. So­cia­li­nis dia­lo­gas tu­ri tap­ti tik­rai re­a­liu pri­ori­te­tu mū­sų įsta­ty­mų lei­džia­mo­jo­je ir Vy­riau­sy­bės veik­lose. Šian­dien ne kar­tą apie tai bu­vo kal­bė­ta ir šio­je Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, ta­čiau vis­gi aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad net ir ši­ta re­zo­liu­ci­ja de­monst­ruo­ja, kad mes žiū­ri­me į tai la­bai for­ma­liai.

No­riu pri­min­ti vi­siems ger­bia­miems ko­le­goms, kad mū­sų eko­no­mi­ka lė­tė­ja ir kad pra­ėju­si kri­zė pa­de­monst­ra­vo, jog sėk­min­giau­siai tą kri­zę iš­gy­ve­no bū­tent tos vals­ty­bės na­rės, ku­rio­se so­cia­li­nis dia­lo­gas bu­vo vys­to­mas ne tik po­pie­riu­je, bet iš tie­sų bu­vo rū­pi­na­ma­si žmo­nė­mis, jų al­go­mis, jų sau­gu­mu ir ap­skri­tai so­cia­li­niu tei­sin­gu­mu vals­ty­bė­je.

Tai­gi aš tik­rai ra­gi­nu ko­le­gas su­pras­ti ir ne­pri­tar­ti to­kių for­ma­lių re­zo­liu­ci­jų pri­ėmi­mui, nes tai ne­pa­dės nei mū­sų so­cia­li­nio dia­lo­go gi­li­ni­mo, nei dar­bo už­mo­kes­čio pa­kė­li­mo klau­si­mų spren­di­mui. Tai yra vi­siš­kai be­pras­mis lai­ko švais­ty­mas, no­ras pa­si­ro­dy­ti, kad mes at­seit rū­pi­na­mės. Tai kur, ko­le­gos, jūs bu­vo­te, kai ėjo vi­si pro­jek­tai, bu­vo svars­to­ma ir bu­vo ne­pri­tar­ta, bu­vo ne­ras­ta pi­ni­gų mū­sų vals­ty­bės biu­dže­te nei ba­zi­niam dy­džiui pa­di­din­ti, nei ko­e­fi­cien­tams pa­kel­ti mū­sų vie­ša­jam sek­to­riui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, nors ir ką sa­ky­tu­me, bet so­cia­li­nis dia­lo­gas vi­sa­da yra rei­ka­lin­gas, ir ši re­zo­liu­ci­ja iš tik­rų­jų at­krei­pia dė­me­sį į tam tik­ras pro­ble­mas. Sa­ky­ki­me, kaip už­tik­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę, pri­ei­na­mas pa­slau­gas, kad žmo­gus ne­si­jaus­tų ki­toks, gy­ve­nan­tis mies­te ir gy­ve­nan­tis kai­me, nes mo­kes­čius mo­ka vi­si žmo­nės vie­no­dus, to­dėl ir pa­slau­gas tu­rė­tų gau­ti vi­si vie­no­das ir pri­ei­na­mas. Vai­kai ne­tu­rė­tų bū­ti skirs­to­mi į pres­ti­ži­nių mo­kyk­lų mo­ki­nius ar ko­kių nors ki­to­kių mo­kyk­lų mo­ki­nius. Vi­si vai­kai yra ly­gūs ir vie­no­di. O ši re­zo­liu­ci­ja tik pa­ska­ti­na la­biau į tai at­kreip­ti dė­me­sį, to­dėl pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš. A. Sy­so ne­ma­tau. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl re­zo­liu­ci­jos.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 57, prieš – 5, su­si­lai­kė 19. Re­zo­liu­ci­jai pri­tar­ta. Pri­im­ta. (Gon­gas)

 

16.47 val.

Že­mės gel­mių įsta­ty­mo Nr. I-1034 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1787(2)ES, Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1788(2), Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo Nr. I-301 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1789(2), Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 234 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo nete­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1790(2), Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo Nr. I-1163 4 straips­nio ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1791(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Že­mės gel­mių įsta­ty­mo Nr. I-1034 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1787(2)ES. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas G. Kirki­las.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDDF). Kvie­čiu ko­le­gą K. Ma­žei­ką. Ma­tau, kal­ba te­le­fo­nu. Pra­šom ir ly­di­muo­sius pri­sta­ty­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu pa­grin­di­niam, taip pat ir vi­siems ly­di­mie­siems pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­pil­do­mi ko­mi­te­tai. R. Že­mai­tai­tis, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė, pri­ta­rė pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką gal ga­lė­čiau pa­kvies­ti dėl Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1791? Tai šio pa­ke­to klau­si­mas 2-26.5. Pra­šau.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Dė­kui. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 ko­mi­te­to na­riai.

 

16.51 val.

Že­mės gel­mių įsta­ty­mo Nr. I-1034 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1787(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dėl vi­so įsta­ty­mo. Ga­li­me bal­suo­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ar yra už­si­ra­šiu­sių? Tuoj pa­si­žiū­rė­si­me. Pa­si­ro­do, yra pa­siū­ly­mas. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1787 yra pa­siū­ly­mų. Yra Sei­mo na­rių A. Pa­lio­nio, V. Rin­ke­vi­čiaus, K. Bac­vin­kos, V. Ąžuo­lo, A. Skar­džiaus, P. Čim­ba­ro, V. Bu­kaus­ko, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­siū­ly­mas dėl 4 straips­nio. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Šiam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kal­ba­ma apie ma­žų­jų kar­je­rų įren­gi­mą. Ko­le­gos, pir­mi­nia­me va­rian­te tos są­vo­kos vi­sai ne­bu­vo, ta­čiau yra iš­dės­ty­tas nau­jas 23 straips­nis apie ma­žų­jų kar­je­rų įren­gi­mą ir ki­tas są­ly­gas, to­dėl ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar ini­cia­to­riai su­tin­ka, ga­li­me su­tik­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Ir yra dar ki­tas pa­siū­ly­mas Sei­mo na­rių K. Ma­žei­kos, M. Pui­do­ko, R. Kar­baus­kio. Jam ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Čia kal­ba­ma apie grę­ži­nių ker­ną ir apie nuo­sta­tas, ku­rios nu­sta­to jo nau­do­ji­mo tvar­ką.

PIRMININKAS. Ini­cia­to­riai no­ri ar ne­no­ri kal­bė­ti? Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta. Ir dar vie­nas pa­pil­dy­mas dėl 16 straips­nio Sei­mo na­rių A. Pa­lio­nio ir ki­tų. Taip pat ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Čia vėl­gi kal­ba­ma apie ma­žuo­sius… Dar pra­lei­do­me, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau Sei­mo na­rių. Gal ta­da grįž­ki­me iš ei­lės? Sei­mo na­rio S. Gen­t­vi­lo pa­tai­sa, ku­riai ne­pri­ta­ria­te.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, jis gal pats pa­teiks.

PIRMININKAS. Pra­šom S. Gent­vi­lą.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Auš­ra Mal­dei­kie­ne, čia jūs ne kar­tą kal­bė­jo­te apie tą „Gy­vu­lių ūkį“, kad kai ku­rie Lie­tu­vo­je mo­ka mo­kes­čius, kai ku­rie ne­mo­ka mo­kes­čių. Tai kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju aš la­bai siū­lau su­vie­no­din­ti są­ly­gas, kad už iš­siur­bia­mą van­de­nį, pa­ke­lia­mą iš grę­ži­nių, mo­kė­tų vi­si, įskai­tant ūki­nin­kus. Šiuo at­ve­ju, pa­vyz­džiui, jei­gu jūs čiau­pą at­su­ka­te mies­te, tai ge­ria­mo­jo van­dens ben­dro­vė „Vil­niaus van­de­nys“ ar ki­ta ben­dro­vė su­mo­ka 3 eu­ro cen­tus vals­ty­bei už kiek­vie­ną ku­bi­nį met­rą, ku­rį pa­ima iš že­mės gel­mių. Tuo tar­pu ūki­nin­kai, ku­rie nau­do­ja iki 100 ku­bų per die­ną, ga­li pa­im­ti tą van­de­nį vi­siš­kai ne­mo­kė­da­mi jo­kių mo­kes­čių ir plė­to­ti ver­slą.

Ma­no siū­ly­mas yra, kad mo­kes­tis ga­lio­tų vi­soms ūki­nėms veik­loms, įskai­tant ir že­mės ūkį, kad že­mės ūkis su­si­mo­kė­tų. Vi­sus me­tus, 365 die­nas, imant mak­si­ma­liai 100 ku­b. met­rų van­dens kie­kį, ūki­nin­kams tai ma­xi­mum kai­nuo­tų 1 tūkst. eu­rų per me­tus. Man at­ro­do, tai nė­ra tos lė­šos, dėl ku­rių rei­kė­tų pra­šy­ti leng­va­tų. Siū­ly­čiau su­vie­no­din­ti iš prin­ci­po, kad bū­tų so­li­da­ru­mas mo­kes­ti­nė­je sis­te­mo­je ir nau­do­jant že­mės re­sur­sus. Kvies­čiau pri­tar­ti, kad su­vie­no­din­tu­me mo­kes­čius.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi bu­vo dis­ku­tuo­ta su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis, taip pat at­si­žvelg­ta į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę. Pa­tys ūki­nin­kai ir įren­gia grę­ži­nius, juos eks­plo­a­tuo­ja, pri­žiū­ri, to­dėl nu­ma­to­ma, kad jei­gu bū­tų ap­mo­kes­ti­nta, tai ma­žų ma­žiau­siai pro­duk­ci­jos kai­na iš­aug­tų tiek, kad ne­pa­siek­tu­me tų tiks­lų, ku­rie ke­lia­mi.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis no­rė­tų kal­bė­ti prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų čia jau bu­vo da­lis pa­mi­nė­ta, kad vi­si ūki­nin­kai įsi­ren­gę, sa­vo grę­ži­nius da­ro, da­ro di­de­les in­ves­ti­ci­jas.

Dar vie­nas da­ly­kas. Iš tik­rų­jų nė­ra ten toks ver­slas, iš ku­rio daug gau­na­ma kaž­ko­kio pel­no, o ap­skri­tai yra pro­ble­miš­kas, pri­klau­so nuo gam­tos są­ly­gų. Tą pa­ro­do ir sta­tis­ti­ka, kad iš tik­rų­jų pie­no ūkiai ir to­liau trau­kia­si, nes ūki­nin­kai per­ei­na į ki­tas sri­tis, kur ma­žiau rei­kia tam tik­rų są­nau­dų da­rant grę­ži­nius ir pa­na­šiai. Iš tik­rų­jų mū­sų stra­te­gi­nis tiks­las yra iš­lai­ky­ti ir pie­no ūkius, ir gy­vu­li­nin­kys­tę, ka­dan­gi tai yra už­baig­tas cik­las su per­dir­bi­mo įmo­nė­mis, su ki­tais dir­ban­čiais žmo­nė­mis, ku­rie že­mės ūkio sek­to­riu­je tik­rai įdar­bi­na di­de­lį skai­čių žmo­nių. Ma­nau, ne­ap­si­mo­ka ri­zi­kuo­ti ir eks­pe­ri­men­tuo­ti su ši­tais da­ly­kais. Siū­lau ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo dėl 16 straips­nio. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę (pri­min­siu, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė), bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Pra­šom.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 9, prieš – 24, su­si­lai­kė 48. Ne­pri­tar­ta.

Dar yra vie­na Sei­mo na­rio A. Pa­lio­nio ir ki­tų pa­tai­sa dėl to pa­ties straips­nio 4 punk­to, ne­ma­žai čia ko­le­gų pa­siū­lė. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ini­cia­to­riai no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti? A. Pa­lio­nis, ki­ti ne? Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies. Kaip ir mi­nė­jau dėl an­kstes­nio pa­siū­ly­mo, tai yra reg­la­men­tuo­ti at­ski­ru punk­tu ma­žų kar­je­rų įren­gi­mą ir eks­plo­a­tavi­mą.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū. Pri­ta­ria iš da­lies. Da­bar 23 straips­nis. Sei­mo na­rių A. Pa­lio­nio, V. Rin­ke­vi­čiaus, K. Bac­vin­kos, V. Ąžuo­lo, A. Skar­džiaus, P. Čim­ba­ro, V. Bu­kaus­ko, R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­siū­ly­mas dėl 10 da­lies. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šau. Ar ini­cia­to­riai no­ri kal­bė­ti? Nie­kas ne­no­ri. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Tai vėl yra su­si­ję su ma­ža­isiais kar­je­rais. Kaip ir mi­nė­jau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, ir siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad kiek­vie­na­me 100 kv. ki­lo­met­rų plo­te sa­vi­val­dy­bė ga­li įreng­ti pu­sės hek­ta­ro plo­to iki 3 met­rų gy­lio ma­žą­jį kar­je­rą.

PIRMININKAS. Ar ga­lė­tu­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to pri­ta­ri­mui iš da­lies? Ga­li­me. Ačiū.

To­liau 25 straips­nis. Ko­le­gos, taip pat yra tie pa­tys Sei­mo na­riai, A. Pa­lio­nis ir vi­si ki­ti siū­lo pa­pil­dy­ti. Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Vėl kal­ba­ma apie ma­žuo­sius kar­je­rus ir taip pat yra pa­tiks­lin­tos są­vo­kos.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ši­tai nuo­mo­nei? Ga­li­me. Ačiū. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tariame.

Ki­tas – 27 straips­nis. Taip pat jau mi­nė­ti Sei­mo na­riai, A. Pa­lio­nis ir ki­ti, siū­lo pa­tai­są, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ini­cia­to­riai ne­no­ri šne­kė­ti? Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, ir siū­lo­ma iš­dės­ty­ti, reg­la­men­tuo­ti ma­žų­jų kar­je­rų ir dirb­ti­nių van­dens tel­ki­nių įren­gi­mą.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

30 straips­nis. Sei­mo na­riai K. Ma­žei­ka, M. Pui­do­kas, R. Kar­baus­kis siū­lo pa­tai­są, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Kal­ba­ma apie grę­ži­nių ker­ną. Reg­la­men­tuo­ja­mos jo nau­do­ji­mo ir sau­go­ji­mo nuo­sta­tos.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to… Ačiū, pri­tar­ta.

31 straips­nis. Taip pat Sei­mo na­riai K. Ma­žei­ka, M. Pui­do­kas, R. Kar­baus­kis pa­siū­lė pa­tai­są, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, at­si­žvelg­da­mas į tai, kad ker­nas ne­pa­ten­ka į že­mės gel­mių duo­me­nų ka­te­go­ri­ją, to­dėl tai bu­vo ne­tiks­lin­ga. Mes siū­lo­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Dar vie­na K. Ma­žei­kos, M. Pui­do­ko, R. Kar­baus­kio pa­tai­sa.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip. Prie­žas­tis yra ta pa­ti.

PIRMININKAS. Ta pa­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū.

Ir dar vie­na pa­tai­sa taip pat K. Ma­žei­kos, M. Pui­do­ko, R. Kar­baus­kio. Taip pat ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Taip. Su­de­ri­nus kar­tu su Vals­ty­bi­ne ge­o­lo­gi­jos tar­ny­ba, siū­lo­ma at­si­žvelg­ti. Prie­žas­tys tos pa­čios, kaip ir prieš tai bu­vu­sių.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vi­sos pa­tai­sos.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Už no­rė­tų kal­bė­ti K. Ma­žei­ka. Tur­būt at­si­sa­ko. A. Skar­džius. Pra­šau. Ar ne­no­ri­te?

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Trum­pai. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, iš­ties pa­da­ry­tas ne­di­de­lis žin­gs­ne­lis į prie­kį nau­do­jant gam­ti­nius že­mės gel­mių iš­tek­lius. Ta­čiau da­bar­ti­nę sis­te­mą iki pri­ėmi­mo tur­būt dar rei­kės to­bu­lin­ti, nes šian­dien ne­ma­žai sub­jek­tų yra iš­ėmę dau­giau ne­gu 300 lei­di­mų ir ne­eksp­lo­a­tuo­ja tų tel­ki­nių, va­di­na­si, vals­ty­bė už že­mės gel­mių iš­tek­lius ne­gau­na mo­kes­čio. Ir jei­gu vie­na įmo­nė tu­ri ke­le­tą lei­di­mų eks­plo­a­tuo­ti ke­le­tą tel­ki­nių, pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą už­ten­ka, kad vie­ną tel­ki­nį eks­plo­a­tuo­ja, o ki­ti ga­li de­šimt­me­čius sto­vė­ti ir nie­kas be jos ne­ga­li jų eks­plo­a­tuo­ti. Tai tam tik­ras, sa­ky­kim, nesu­si­pra­ti­mas ar spe­cia­liai su­kur­ta sis­te­ma, lei­džian­ti pik­tnau­džiau­ti ri­bo­tais iš­tek­liais ir su­teik­ti vie­noms įmo­nėms ten ga­li­my­bę uzur­puo­ti vi­sų mū­sų tur­tą – že­mės gel­mių iš­tek­lius. To­dėl iki pri­ėmi­mo bū­ti­nai rei­kia tą sis­te­mą keis­ti ir to­bu­lin­ti.

Dar vie­nas as­pek­tas, kad ga­vus lei­di­mą eks­plo­a­tuo­ti, vals­ty­bė tu­ri ket­ve­rius me­tus lauk­ti, kol bus pra­dė­tas eks­plo­a­tuo­ti tas kar­je­ras. Yra to­kių kar­je­rų, ku­rie de­šimt ir dau­giau me­tų ne­eksp­lo­a­tuo­ja­mi, o lei­di­mai iš­duo­ti ir nie­kas jų ne­re­vi­zuo­ja. Tai štai yra dar ką to­bu­lin­ti iki pri­ėmi­mo, ku­ris, be­je, tur­būt bus jau pa­va­sa­rio ar pra­tęs­to­je se­si­jo­je. Siū­lau at­kreip­ti dė­me­sį tiek pa­čios tar­ny­bos, tiek Sei­mo na­rių ir tas spra­gas iš­tai­sy­ti, o da­bar siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Že­mės gel­mių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1787(2). Kas pa­lai­ko su pa­tai­so­mis, pri­im­to­mis ir ne­pri­im­to­mis, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pra­dė­jo­me bal­suo­ti. Ko­le­gos, bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Pra­šo­m vi­sų bal­suo­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

17.02 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1788(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mas – Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1788(2). Pa­tai­sų ne­bu­vo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū.

 

17.02 val.

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo Nr. I-301 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1789(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1789(2). Pa­tai­sų ne­bu­vo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.03 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 234 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1790(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 234 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1790(2). Pa­tai­sų ne­bu­vo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

 

17.03 val.

Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo Nr. I-1163 4 straips­nio ir 2 priedo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1791(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ir dar vie­nas ly­di­ma­sis – Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mo 4 straips­nio ir 2 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1791(2). Taip pat pa­tai­sų ne­bu­vo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bai­gė­me ši­tą pa­ke­tą.

 

17.03 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 68 ir 281 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2811 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2515(2), Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 120, 121 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1341 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2516(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 28, 71, 420, 422, 423, 424, 427, 603 ir 682 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2517(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-27.1 klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, vi­sus tris. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-2515, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2516, pro­jek­tas Nr. XIIIP-2517 – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, Ad­mi­nist­ra­ci­nių ir Bau­džia­mo­jo. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes vi­sus tris pro­jek­tus lap­kri­čio 21 die­ną svars­tė­me ir pri­ta­rė­me pa­to­bu­lin­tiems jų va­rian­tams ben­dru su­ta­ri­mu. Bal­sa­vo tuo me­tu už 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra no­rin­čių kal­bė­ti? Nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2515. Kas pri­ta­ria?.. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-2515, Nr. XIIIP-2516 ir Nr. XIIIP-2517. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta.

 

17.05 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1539 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2980 (pateikimas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-27.4 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2980. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu A. Ši­rinskie­nę.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas pro­jek­tas, ku­rį da­bar tei­kiu, yra su­si­jęs su tais pro­jek­tais, ku­riems mes ką tik po svars­ty­mo pri­ta­rė­me. Tie­siog įvy­ko taip, kad kai svars­tė­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te tiek Bau­džia­mo­jo ko­dek­so, tiek Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, tiek Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so jau mū­sų ką tik pri­tar­tas pa­tai­sas, mes pa­ma­tė­me, kad rei­kė­tų keis­ti ir Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą, su­vie­no­din­ti są­vo­kas. Tuo­se ko­dek­suo­se, ku­riems ką tik pri­ta­rė­me, mes iš­va­lė­me spra­gas ir kar­tu nu­sta­tė­me, kad leng­vas ne­blai­vu­mas yra nuo 0 iki 0,4 %, o vi­sur ko­dek­suo­se, jei­gu pa­ma­ty­tu­mė­te, ei­na ne pro­cen­tai, o pro­mi­lės. Vi­sur ko­dek­suo­se ei­na pro­mi­lių iš­raiš­ka, o Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo to­je da­bar­ti­nė­je re­dak­ci­jo­je tie­siog yra api­brė­žia­mas leng­vas ne­blai­vu­mas, ne­nu­ro­dant pro­mi­lių. To­dėl dėl tei­si­nio aiš­ku­mo iš tik­rų­jų rei­kė­tų tai ir pa­da­ry­ti – pa­ko­re­guo­ti šį tei­sės ak­tą, ir ta­da bū­si­me vi­sur tuos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ne­to­ly­gu­mus iš­tai­sę.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Ar yra no­rin­čių kal­bė­ti už ir prieš? Nė­ra. Gal ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pri­ta­ria­me. Siū­lo­ma svars­ty­ti pra­tęs­to­je se­si­jo­je, da­tos dar ne­nu­sta­ty­si­me. Ge­rai? Ačiū, pir­mi­nin­ke.

 

17.07 val.

Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1520(2)VK (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-28 klau­si­mas – Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1520. Svars­ty­mas. Taip pat kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Ne­rei­kia, pir­mi­nin­ke. At­si­pra­šau, rei­kia. Vis­gi rei­kia. La­bai at­si­pra­šau. Ar yra pa­tai­sų?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). TTK svars­tė spa­lio 28 die­ną. Tu­rė­jo­me ir pa­tai­sų, joms ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Šiuo at­ve­ju mū­sų spren­di­mas taip pat bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu, tai yra 10 bal­sų už.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. No­ri­te bal­suo­ti? Ge­rai. Bal­suo­ja­me dėl Smur­ti­niais nu­sikal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1520. Kas pri­ta­ria po svars­ty­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

17.08 val.

Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3101, Referendu­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 pa­pil­dy­mo 101 straips­niu ir 18, 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3102 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­si per­trau­ka ir kvie­čiu R. Kar­baus­kį. Ger­bia­mas Ra­mū­nai, bai­gėsi pa­im­ta per­trau­ka ir kvie­čiu jus to­liau teik­ti Po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo įstatymo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3101 ir Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3102. Pra­šom.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas re­fe­ren­du­mo po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu lei­džia bū­ti tik re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riams ir re­fe­ren­du­mo opo­nen­tams. Iš tik­rų­jų tie žmo­nės, ku­rie yra re­fe­ren­du­mo pri­ta­rė­jai, ki­taip sa­kant, pri­ta­rian­tys re­fe­ren­du­mo klau­si­mams, šian­dien ne­ga­lė­tų re­gist­ruo­tis kaip po­li­ti­nio pro­ce­so da­ly­viai. Ki­taip sa­kant, jie ne­tu­ri to­kių tei­sių kaip opo­nen­tai. Štai tik ši si­tu­a­ci­ja, pa­vyz­džiui, re­gist­ra­vo­me re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Tai mes, Sei­mo na­riai, ku­rie ini­ci­ja­vo­me re­fe­ren­du­mą, ga­lė­tu­me da­ly­vau­ti ta­me pro­ce­se, ir vi­si opo­nen­tai ga­li re­gist­ruo­tis kaip to pro­ce­so da­ly­viai. Bet iš tik­rų­jų vi­suo­me­nės gru­pės, ku­rios pri­ta­ria klau­si­mui, re­gist­ruo­tis ne­ga­li. Įsta­ty­muo­se šian­dien tu­ri­me to­kią ne­tei­sy­bę ir dis­kri­mi­na­ci­ją, kad tie, ku­rie pri­ta­ria, ne­ga­li da­ry­ti to pa­ties kaip tie, ku­rie ne­pri­ta­ria. Tai yra siū­ly­mai, ku­rie ši­tą si­tu­a­ci­ją pa­keis­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, jū­sų no­ri pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš jau čia skai­tau vie­ną iš ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų apie gru­pės at­sto­vus, tuos va­di­na­muo­sius re­fe­ren­du­mo ša­li­nin­kus. No­rint juo tap­ti rei­kia su­teik­ti įvai­rius kon­tak­ti­nius duo­me­nis: te­le­fo­no nu­me­rį, elek­tro­ni­nį paš­tą ir taip pat fak­so nu­me­rį. Sa­ky­ki­te, ko­dėl rei­kia fak­so nu­me­rio? Jei­gu, pa­vyz­džiui, aš ne­tu­riu fak­so nu­me­rio, kur ga­lė­čiau nu­si­pirk­ti fak­są šiais lai­kais?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš su­pran­tu, čia yra ana­lo­gi­ja su opo­nen­tų re­gist­ra­vi­mu. Ma­tyt, to­kio rei­ka­la­vi­mo kaip pri­va­lo­mo nė­ra, ži­no­te, kai bū­na pa­žy­mė­ta, ką pri­va­lu duo­ti, o ką ne­pri­va­lu. Bet čia ana­lo­gi­ja su opo­nen­tais. Ki­taip sa­kant, są­ly­gos su­ly­gi­na­mos ab­so­liu­čiai.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, kai ka­da re­fe­ren­du­mo tiks­lai su­tam­pa su tam tik­rų po­li­ti­nių par­ti­jų tiks­lais ir po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai tam­pa tam tik­rais ša­li­nin­kais – sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad tam or­ga­ni­za­vi­mui ga­li pra­dė­ti rink­ti lė­šas. Kaip tai bus at­skir­ta? Ar lė­šų kon­tro­lė bus to­kia pa­ti kaip po­li­ti­nėms par­ti­joms, ar po­li­ti­nės par­ti­jos tu­rės ga­li­my­bę, bū­da­mos ša­li­nin­kė­mis, pa­nau­do­ti re­fe­ren­du­mą po­li­ti­niams tiks­lams ir to­liau gal­būt dub­liuo­ti par­ti­jos in­te­re­sus? Ačiū.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš ga­liu į tą klau­si­mą at­sa­ky­ti pa­pras­tai, iš tik­rų­jų siū­lo­ma veid­ro­di­niu prin­ci­pu. Tai, ką ga­li opo­nen­tai, ga­li ir ša­li­nin­kai. Ki­taip sa­kant, jei­gu tu­ri­me kaž­ko­kių niu­an­sų, kai opo­nen­tai, tai yra prie­ši­nin­kai, ne­tu­ri kaž­ko­kios tei­sės ar­ba tu­ri tei­sių per daug, tai šiuo at­ve­ju mes taip ne­žiū­rė­jo­me į įsta­ty­mą. Mes tie­siog pa­pras­čiau­siai veid­ro­di­niu prin­ci­pu. Yra rė­mė­jai, yra opo­nen­tai ir vi­si tu­ri tas pa­čias są­ly­gas.

PIRMININKAS. Ačiū. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš prin­ci­po pri­ta­riu to­kiam jū­sų pa­siū­ly­mui, bet vis dėl­to no­rė­čiau pra­tęs­ti ko­le­gos klau­si­mą. Ypač kai jau rin­ki­mų… šiuo me­tu, sa­ky­kim, re­fe­ren­du­mas su­tam­pa su ko­kia nors rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, par­ti­jos ar ša­li­nin­kai tu­ri aiš­kią po­zi­ci­ją. Ir čia vis­kas da­bar? Ne­rei­kė­tų ko nors ten dar dau­giau tai­sy­ti? Tai yra klau­si­mai, su­si­ję su fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mo­mis. Kaip ta­da bus ap­skai­to­mos lė­šos? Ko­kiu bū­du? Ar pa­di­dė­ja li­mi­tai, ne­pa­di­dė­ja? Aš su­pran­tu, kad jūs da­rė­te veid­ro­di­niu prin­ci­pu, bet gal­būt ir tą veid­ro­dį rei­kia ati­tin­ka­mai pa­ko­re­guo­ti, kad bū­tų la­bai aiš­ku, skaid­ru ir su­pran­ta­ma, kaip tos lė­šos lei­džia­mos ir kiek jų ga­li­ma leis­ti.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Su­pran­ta­ma. Mes iš tik­rų­jų to taip gi­liai ne­nag­ri­nė­jo­me, kiek da­bar įsta­ty­me yra ne­įver­tin­tos ap­lin­ky­bės ir taip to­liau, ar opo­nen­tai tu­ri per daug ga­li­my­bių ne­gu pa­gal ko­kią nors svei­ką lo­gi­ką. Bet iš es­mės pa­vyz­dys. Da­bar Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė re­mia re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės. Jie ne­ga­lė­tų šian­dien pa­gal įsta­ty­mą re­gis­truo­tis kaip da­ly­viai ir taip to­liau. O opo­nen­tai ga­li tai da­ry­ti be jo­kių pro­ble­mų. Taip, taip, su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. A. Vin­kus no­rė­tų kal­bė­ti už. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš iš tie­sų no­riu pa­dė­ko­ti Sei­mo na­riui R. Kar­baus­kiui už šią ini­cia­ty­vą, ir ne tik sa­vo var­du, bet ir R. Bal­ta­duo­nio, Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­pir­mi­nin­ko iš Va­šing­to­no, var­du, ku­ris šiuo me­tu yra Vil­niu­je, už ini­cia­ty­vą ir pa­teik­tą Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ri įtei­si­na as­me­nų gru­pių, no­rin­čių re­fe­ren­du­me agi­tuo­ti tiek už, tiek prieš ly­gia­tei­siš­ku­mą. No­riu pa­brėž­ti, kad da­bar­ti­nis re­gu­lia­vi­mas re­fe­ren­du­mo po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu lei­džia bū­ti tik re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riams ar­ba re­fe­ren­du­mo opo­nen­tams. Toks re­gu­lia­vi­mas ri­bo­ja as­me­nų, ku­rie nė­ra re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai, kaip Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė (apie tai kal­bė­jo po­nas Ra­mū­nas da­bar), at­ski­rų kraš­tų lie­tu­vių ben­druo­me­nės ar ki­tus ak­ty­vius lie­tu­vius tel­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos… ta­čiau pri­ta­ria re­fe­ren­du­me su­for­mu­luo­tiems klau­si­mams: ge­bė­ji­mui tin­ka­mai agi­tuo­ti, rink­ti au­kas re­kla­mi­nei kam­pa­ni­jai už re­fe­ren­du­me su­for­mu­luo­tą klau­si­mą – šiuo at­ve­ju už pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą.

Tuo tar­pu re­fe­ren­du­mo opo­nen­tai to­kių ap­ri­bo­ji­mų ne­tu­ri, re­gist­ruo­tis agi­tuo­ti prieš re­fe­ren­du­me su­for­mu­luo­tą klau­si­mą ga­li la­bai daug as­me­nų gru­pių. Tai tik­rai dis­kri­mi­nuo­ja mū­sų mi­nė­tas or­ga­ni­za­ci­jas, pa­si­sa­kan­čias už sėk­min­gą re­fe­ren­du­me ke­lia­mo klau­si­mo spren­di­mą. La­bai ma­lo­niai pra­šau iš­girs­ti tai, ką drį­sau pa­sa­ky­ti, ir pra­šau vi­sų, mie­li ko­le­gos, pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis – prieš.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ne­su aš griež­tai prieš, ypač jei­gu kal­ba­me apie re­fe­ren­du­mą dėl pi­lie­ty­bės. Ta­čiau čia yra kei­čia­mas Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas iš es­mės vi­siems lai­kams ir tas klau­si­mas lie­ka ne­at­sa­ky­tas, kuo­met ša­li­nin­kai iš pra­džių tam­pa tam tik­rais ša­li­nin­kais, ne­bū­ti­nai re­fe­ren­du­mo dėl pi­lie­ty­bės, bet ki­tais klau­si­mais, pa­vyz­džiui, kai bu­vo že­mės klau­si­mai, ato­mi­nės sta­ty­bos klau­si­mai. Iš tik­rų­jų ren­ka lė­šas, da­ly­vau­ja tam tik­ra­me po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, tos lė­šos nė­ra ge­rai ap­skai­to­mos, po to gal­būt su­si­kurs ko­kia nors par­ti­ja ar ju­dė­ji­mas. Iš tik­rų­jų tai yra ne­iš­dis­ku­tuo­tas iki ga­lo klau­si­mas.

Aš ma­nau, kad kol kas rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti, gi­liau pa­si­žiū­rė­ti į tą klau­si­mą, nes klau­si­mas su­si­jęs su fi­nan­sais ir da­ly­va­vi­mu tam tik­ra­me po­li­ti­nia­me pro­ce­se. Tai vėl­gi ga­li su­si­da­ry­ti ne­ly­gios tei­sės vie­nų, kai griež­tai ap­skai­to­ma įgy­ven­di­nant sa­vo po­li­ti­nius tiks­lus per po­li­ti­nes par­ti­jas, o iš ki­tos pu­sės – lais­vai dis­po­nuo­ja­ma pi­ni­gais ir for­muo­ja­ma žmo­nių nuo­mo­nė dis­po­nuo­jant kaž­ko­kiais ne­ap­skai­ty­tais pi­ni­gais. Aš su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nė­ra vie­nos nuo­mo­nės. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3101 ir Nr. XIIIP-3102 po pa­tei­ki­mo. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo, kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 1, su­si­lai­kė 12. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Ar rei­kia ki­tų? Ne, ne­rei­kia. Tur­būt bus siū­lo­ma svars­ty­ti pra­tęs­to­je se­si­jo­je. Ačiū.

Jūs dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Pra­šy­čiau sku­bos tvar­ka.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pra­šo sku­bos tvar­kos. Ypa­tin­gos ar sku­bos?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Sku­bos.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pra­šo sku­bos tvar­kos. Kas pri­ta­ria šiai nuo­mo­nei, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Dėl sku­bos tvar­kos dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų Nr. XIIIP-3101 ir Nr. XIIIP-3102. Dėl sku­bos tvar­kos šiuo at­ve­ju, pa­siū­lė pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 57, prieš – 12, su­si­lai­kė 12. Sku­bos tvar­kai pri­tar­ta.

 

17.18 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1448(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me prie va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės. Klausimas 2-28 – projektas Nr. XIIIP-1520, ne, ši­tą jau… at­si­pra­šau. Klau­si­mas 2-29 – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1448. Svars­ty­mas. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę. Pra­šom, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ko­mi­te­to iš­va­dai ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 3, prieš – 2, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­tai­sų nė­ra, bet yra no­rin­čių dis­ku­tuo­ti. Kvie­čiu A. Vin­kų. At­si­sa­ko­te? Ne. Pra­šau. Ko­le­ga A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šiuo me­tu dėl įvai­rių prie­žas­čių įvai­rios įmo­nės, įstai­gos, or­ga­ni­za­ci­jos, tu­rė­da­mos ži­ny­bi­nius bu­tus ir no­rė­da­mos taip pat dėl įvai­rių prie­žas­čių at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nio tur­to, per­duo­da juos Tur­to fon­dui. Tur­to fon­das skel­bia auk­cio­ną ir tie žmo­nės, ku­rie to­je įstai­go­je pa­si­au­ko­ja­mai dir­bo, ku­rie tvar­kė tą ži­ny­bi­nį bu­tą ir pa­na­šiai, yra ir­gi pa­ka­bin­ti to­kio­je be­svo­rė­je bū­se­no­je – lai­mės, ne­lai­mės tą auk­cio­ną ir pa­na­šiai. To­dėl šis aiš­ki­na­ma­sis raš­tas nu­ro­do, kad įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai bū­tent ieš­ko­jo bū­dų, kaip bu­vu­sių tar­ny­bi­nių urė­di­jų bu­tų gy­ven­to­jams bū­tų ga­li­ma su­teik­ti tei­si­nę pir­me­ny­bę iš­si­pirk­ti tur­tą, kai jis par­duo­da­mas vals­ty­bi­nia­me auk­cio­ne.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu su­tei­kia­ma pir­mu­mo tei­sė įsi­gy­ti vals­ty­bės tur­to, šiuo at­ve­ju gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, kaip jau bu­vau mi­nė­jęs anks­čiau, tų pa­tal­pų gy­ven­to­jams, ku­rie nuo­sa­vy­bės tei­se ne­tu­ri ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ir gy­ve­na kon­kre­čio­se pa­tal­po­se de­šimt me­tų ir dau­giau, o pa­tal­pų ver­tė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu bus spren­džia­mos il­gus me­tus tar­ny­bi­nius bu­tus anks­čiau be­si­nuo­mo­jan­čių­jų ir ki­to būs­to ne­tu­rin­čių­jų so­cia­li­nės pro­ble­mos. Sma­gu po­zi­ty­viai ver­tin­ti ir ko­men­tuo­ti to­kius įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie pa­si­tar­naus žmo­nių so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mui. Aš bal­suo­siu už ir drįs­tu pra­šy­ti jū­sų pri­tar­ti ir bal­suo­ti už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Mo­ty­vai. Gal už ne­rei­kia? Ar rei­kia? V. Ving­rie­nė. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Ačiū. E. Pu­pi­nis. Ir­gi ne­rei­kia? Ga­li­te at­si­sa­ky­ti.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų bū­si­me ge­ri žmo­nės, bet gai­la, kad to­kios nuo­sta­tos at­si­ran­da la­bai vė­lai, nes dau­ge­lis žmo­nių iš vals­ty­bi­nių būs­tų kaž­ka­da bu­vo iš­kel­din­ti, ka­rei­viai ir taip to­liau. Iš tik­rų­jų tai tam tik­ras ge­ras dar­bas, ta­čiau ne vi­sai tam pri­ta­ria ir Vy­riau­sy­bė. Tur­būt jūs skai­tė­te Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, kad rei­kia lai­ky­tis tos pa­čios li­ni­jos. Jei­gu val­dan­tie­ji siū­lo spręs­ti, nė­ra ki­tos iš­ei­ties kaip tik pri­tar­ti, o pas­kui žiū­rė­si­me, kas iš to iš­eis.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1448. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 68, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 8. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.22 val.

Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2777, Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2778, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 1751, 366, 632 ir 746 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2779, Dar­bo ko­dek­so 62, 63, 149 ir 200 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2780, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 114 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2781, Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2782, Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2783, Ban­kų įsta­ty­mo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 851 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2784, Cen­tri­nių kredi­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2785, Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2786, Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2787, Drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2788, Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 18 ir 181 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2789 (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar tu­ri­me vi­są pa­ke­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų nuo klau­si­mo 2-30.1 iki klau­si­mo 2-30.13. Grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Aš pa­ban­dy­siu pa­gal ko­mi­te­tus. Iš pra­džių kvies­čiau Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to at­sto­vus, bet ne­ma­tau. Kas at­sto­vau­ja Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui? A. Kup­čins­kas yra? A. Kup­čins­kas. An­driau, pra­šom. Jūs pri­sta­ty­tu­mė­te Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo, Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to, Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams, Ak­ci­nių ben­dro­vių ir Ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ge­rai? Pra­dė­ki­me nuo Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo pro­jek­to.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). (…) ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti ir bu­vo nu­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. To­liau. Pa­lau­kite, pa­lau­kite, An­driau. Dėl vi­sų vie­no­dai? Dėl vi­sų ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

Ko­le­gos, pri­ta­ria­me Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2777. Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­ria­me? Ačiū. Ir Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be įsta­ty­mo pro­jek­tui taip pat pri­ta­ria­me? Ačiū, ko­le­gos.

To­liau kvies­čiau A. Ši­rins­kie­nę, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, dėl tei­si­nių. Tai bū­tų Ci­vi­li­nio ko­dek­so ke­lių straips­nių, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so, Dar­bo ko­dek­so… Ne, at­si­pra­šau, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so. Trys jū­sų. Ger­bia­ma ko­le­ge, jū­sų trys pro­jek­tai. Pra­dė­si­me nuo Ci­vi­li­nio ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2778.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė tris pa­ke­to pro­jek­tus ir kar­tu siū­lo grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti 9 bal­sais už.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti vi­siems šiems pro­jek­tams – Nr. XIIIP-2778, Nr. XIIIP-2779 ir Nr. XIIIP-2781? Pri­tar­ta, ačiū.

Kvie­čiu dėl klau­si­mo 2-30.4 – dėl Dar­bo ko­dek­so 62, 63, 149 ir 200 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2780. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ri­man­te? Ačiū.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ir, įver­ti­nęs tai, kad pa­grin­di­nis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti pa­grin­di­nį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jo ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, pa­siū­lė šį ly­di­mą­jį įsta­ty­mo pro­jek­tą taip pat grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti to­kiai nuo­mo­nei? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, iš­klau­sė­me. Dar li­ko Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Kas ga­lė­tų? Cen­tri­nių kre­di­to uni­jų, Kre­di­to uni­jų įsta­ty­mų pro­jek­tai. V. Ąžuo­las? V. Ąžuo­las. Pra­šau, ko­le­ga. Ke­tu­ri įsta­ty­mų pro­jek­tai – grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ka­dan­gi tai yra pa­ke­to da­lis, dėl ku­rios pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, tai mū­sų bū­tų to­kia pa­ti iš­va­da – grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, nes iš tik­rų­jų yra la­bai daug ne­ati­ti­ki­mų, la­bai daug pa­siū­ly­mų ir rei­kia la­biau jį per­žiū­rė­ti. Dėl vi­sų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, da­bar… Ačiū. Ko­le­gos, vi­sus ap­ta­rė­me, tu­rė­tu­me vis dėl­to bal­suo­ti dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų, dėl dar­bo­tvarkės klau­si­mų nuo 2-30.1 iki 2-30.13. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, kad grą­žin­tu­me, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me už iš­va­dą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Už iš­va­dą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Už – 28, prieš – 34, su­si­lai­kė 16. Ne­pri­tar­ta.

Ta­da rei­kia keis­ti ko­mi­te­tą. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, kad pa­siū­ly­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi da­lį pa­ke­to mes svars­tė­me kaip pa­pil­do­mas, esa­me su­si­pa­ži­nę su tu­ri­niu, tai tie­siog siū­ly­čiau kaip pa­grin­di­nį skir­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą dėl vi­so pa­ke­to, ku­rio da­lies mes esa­me ne­ma­tę.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, ko­le­gos. Taip, vi­sam pa­ke­tui.

 

17.28 val.

Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo VIII-2032 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1703(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau. Dar­bo­tvarkės 2-31 klau­si­mas – Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1703. Svars­ty­mas. V. Ąžuo­lą pra­šau, po to A. Bau­rą. Taip, iš vie­tos… Ne, ne, rei­kia at­ei­ti. De­ja, to­kia tvar­ka. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą. (Bal­sai sa­lė­je) Du pro­jek­tai? Ne, tik vie­nas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­tei­kė tam tik­rus pa­kei­ti­mus, ko­rek­ci­jas, at­si­žvelg­da­mas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės iš­va­dą. Tų ko­rek­ci­jų es­mė bū­tų to­kia, kad pa­kei­tė įsi­ga­lio­ji­mo da­tas. Nuo 2020 me­tų bū­tų ski­ria­ma ne 48 %, o 50 % nuo įsi­gy­tų dy­ze­li­nių pro­duk­tų ke­liams pri­žiū­rė­ti ir tvar­ky­ti, o nuo 2021 me­tų bū­tų ski­ria­ma 52 %. Iš da­lies pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dai.

PIRMININKAS. Ačiū. Vis­kas, ko­le­ga? A. Bau­rą kvie­čiu iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to. Pra­šom.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas šių me­tų spa­lio 10 die­ną svars­tė mi­nė­tą tei­sės ak­tą. Pri­ta­rė jam ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­teik­tas pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Yra no­rin­čių kal­bė­ti. J. Var­ka­lys. Kvie­čiu. Ar yra J. Var­ka­lys? Nė­ra. E. Pu­pi­nis. Nė­ra. V. Ąžuo­las. Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Vi­si at­si­sa­ko. Ge­rai. Ga­li­me bal­suo­ti po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Jū­sų nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų. Mo­ty­vai tuoj bus įjung­ti. Už – J. Var­ka­lys. Pra­šom, ko­le­ga. Ga­li­te iš vie­tos, čia dėl mo­ty­vų.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad pa­ga­liau at­pa­ži­no­te. Leis­ki­te iš tik­rų­jų pa­si­džiaug­ti, kad 48 %, tai pa­na­šiai yra apie 560 mln. eu­rų, kiek­vie­nais me­tais ski­ria­ma Ke­lių plėt­ros pro­gra­mai, o dar 2 % su­da­ry­tų pa­na­šiai apie 16 mln. eu­rų. Iš tik­rųjų tai bū­tų spe­cia­liai pro­gra­mai, vie­ti­nės reikš­mės žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bams. Jei­gu im­tu­me pa­pras­tą­sias tech­no­lo­gi­jas, dvi­gu­bo ap­da­ro tech­no­lo­gi­jas, kiek­vie­nais me­tais iš 2 % – 16 mln. bū­tų ga­li­ma iš­as­fal­tuo­ti 150 ki­lo­met­rų ke­lių. Taip su­ma­žė­tų gat­vių dul­kė­tu­mas ir bū­tų pa­ge­rin­tos gy­ven­to­jams tiek su­si­sie­ki­mo, tiek sa­ni­ta­ri­nės są­ly­gos. To­dėl iš tik­rų­jų kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti šią įsta­ty­mo pa­tai­są. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. J. Raz­ma – prieš.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ne­su­pran­tu, ko ma­no ko­le­ga čia taip džiau­gia­si, nes pa­žiū­rė­ki­te, kaip bu­vo pir­mi­nia­me pro­jek­te pa­teik­ta, kiek Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai ak­ci­zo pro­cen­tų bu­vo ski­ria­ma ir kas čia be­li­ko. Čia be­li­ko vi­siš­kas mi­ze­ris. Nuo 2020 me­tų – 50 %, nors anks­čiau ma­žiau­siai bu­vo 55 %, bu­vo net 85 % 2008 me­tais pa­siek­ti. Da­bar čia tik 50 %, 2021 me­tais var­ga­ni 52 %. Žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mai tie 2 % yra ma­žiau, ne­gu šie­met ski­ria­ma to­je ei­lu­tė­je. Tai aš ne­su­pran­tu, ko čia džiaug­tis. Kai Vy­riau­sy­bė su­si­ma­ži­na įplau­kas va­di­na­mą­ja mo­kes­čių re­for­ma, da­bar vaiz­duos, kad čia kaž­ką ke­liams dos­niai pa­žė­rė. Aš siū­lau su­si­lai­ky­ti ir rei­ka­lau­ti rim­tes­nio fi­nan­sa­vi­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, bal­suo­ja­me. Nė­ra ben­dro su­ta­ri­mo, bal­suo­ja­me dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1703. Kas pa­lai­ko, bal­suo­ja už (po svars­ty­mo), kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 11. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

17.33 val.

Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo Nr. I-2455 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1663(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-32 klau­si­mas – Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1663. Kvie­čiu P. Ne­vu­lį, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to at­sto­vą. Pra­šom, ko­le­ga.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas lap­kri­čio 14 die­ną svars­tė šį klau­si­mą ir jam pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu A. Pa­lio­nį, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas spa­lio 17 die­ną svars­tė mi­nė­tą klau­si­mą. Ko­mi­te­to spren­di­mas: pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas bei ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą. Už – 8, prieš – 2.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu G. Skais­tę, bet aš jos ne­ma­tau. Gal SRDK pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ga­lė­tų? Ri­man­te! Ko­le­gos! Ri­man­te, gal ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? Pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti. Jū­sų ko­mi­te­to iš­va­da. Vals­ty­bės pa­ra­ma dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti). Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Ką da­ry­si, to­kia die­na bū­na pas­ku­ti­nė. Pra­šom, pir­mi­nin­ke.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). La­bai blo­ga die­na. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ėmė to­kį spren­di­mą. At­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės iš­va­do­je iš­dės­ty­tus ar­gu­men­tus bei pri­im­tą spren­di­mą ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1663, taip pat į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą, ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1663 siū­lo­ma at­mes­ti. Pa­žy­mė­ti­na, kad Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ben­dras vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) tei­ki­mo prin­ci­pas ap­ima vi­sus ne­pa­si­tu­rin­čius gy­ven­to­jus, pa­pil­do­mai ne­iš­ski­riant nei vie­nos nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų gru­pės, to­kiu bū­du iš­lai­kant ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą vi­sų ne­pa­si­tu­rin­čių as­me­nų at­žvil­giu.

At­si­žvel­giant į tai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jai, pa­gal sa­vo pa­ja­mas pa­ten­kan­tys į ne­pa­si­tu­rin­čių as­me­nų api­brėž­tį, tu­ri tei­sę gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. Pri­ta­rus įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1663, to­kią tei­sę įgy­tų vi­si ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jai, tai yra vie­na nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų gru­pė, neat­si­žvel­giant į tu­ri­mas pa­ja­mas. Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jams pri­klau­san­čios kom­pen­sa­ci­jos at­ski­rai reg­la­men­tuo­tos jų tei­si­nį sta­tu­są api­brė­žian­čia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kom­pen­sa­ci­jų ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jams, nu­ken­tė­ju­siems nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos, bei jų šei­moms įsta­ty­me Nr. XII-2601, to­dėl Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo siū­lo­ma ne­keis­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nė­ra no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Už no­rė­tų kal­bė­ti J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Šis klau­si­mas ne kar­tą bu­vo svars­ty­tas Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jo­je ir jo gi­mi­mas bu­vo su­si­jęs su tuo, kai Sei­mo va­do­vy­bė su­si­ti­ko su Sau­sio 13-osios ben­dri­jos žmo­nė­mis pra­ei­tų me­tų sau­sio 13-ąją. Iš­kė­lus pro­ble­mą dėl dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo ir pa­ra­mos nu­ken­tė­ju­siems sau­sio 13-ąją bu­vo pri­im­tas siū­ly­mas, kad rei­kia pa­reng­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Aš ma­nau, kad Ap­lin­kos apsaugos ko­mi­te­te, ku­ria­me bu­vo svars­ty­ta ir kur mes su­lau­kė­me pa­ra­mos, tai bu­vo tei­sin­gas žings­nis. Mū­sų lau­kia ki­tas su­si­ti­ki­mas jau po po­ros sa­vai­čių, vėl ar­tėja sau­sio 13-oji. Ir mes čia, šia­me Sei­me, esan­tys, da­ly­vau­jan­tie­ji, esa­me dė­kin­gi, kaip ir vi­si Lie­tu­vos žmo­nės, už tą mū­sų sau­sio 13-osios žmo­nių au­ką, kad jie ap­gy­nė iš­ko­vo­tą lais­vę ir su­stab­dė ag­re­so­rių, ku­ris nuo Te­le­vi­zi­jos bokš­to bu­vo pa­si­ruo­šęs rie­dė­ti čia, į Sei­mą, ir už­gniauž­ti mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės iš­ko­vo­ji­mą.

To­dėl šian­dien tik­rai kvie­čiu vi­sus ko­le­gas Sei­mo na­rius su­si­mąs­ty­ti ir su­grą­žin­ti ma­žą sko­lą tiems žmo­nėms, ku­rie da­ly­va­vo ir gy­nė mū­sų lais­vę. Aš ma­tau kai ku­riuos, ku­rie čia prieš­ta­rau­ja ir pa­na­šiai, bet tik­rai šian­dien no­riu pa­pra­šy­ti, kad la­bai rim­tai pa­gal­vo­tu­me, ar tik­rai mū­sų vals­ty­bė po be­veik 30 gy­va­vi­mo me­tų, ap­gin­ta tų žmo­nių, ku­rie pa­dė­jo sa­vo au­ką, šian­dien ne­ga­li nors šiek tiek jiems pa­dė­ti su­si­tvar­ky­ti bui­tį. Dau­ge­lis tų žmo­nių, ku­rie bu­vo su­žeis­ti, gau­da­mi tam tik­ras kom­pen­sa­ci­jas ne­pa­ten­ka prie pa­čių skur­džiau­sių, bet ir ne­tu­ri pini­gų, kad ga­lė­tų su­si­tvar­ky­ti. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pri­im­tą spren­di­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Ving­rie­nė. Oi, at­si­pra­šau, Vir­gi­ni­ja. Jau su­tei­kiau žo­dį. Pra­šau.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš kvie­čiu vi­sus ko­le­gas pa­lai­ky­ti tik­rai svar­bų ir ra­cio­na­lų spren­di­mą, su­tei­kian­tį ga­li­my­bę lais­vės ko­vų da­ly­viams, tai yra tiems žmo­nėms, ku­rie gy­nė mū­sų lais­vę sau­sio 13 die­ną, tu­rė­ti už­tik­rin­tą so­cia­li­nę pa­ra­mą spren­džiant jų gy­ve­ni­mo klau­si­mus. Tai yra ne vien tik šis klau­si­mas, mes tu­ri­me ir dau­giau klau­si­mų, ku­rie su­tei­kia ga­li­my­bę 50 % su­ma­žin­ti įvai­rius ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, būs­to nu­omą. Ši­tų žmo­nių tik­rai nė­ra daug ir mes tu­ri­me jiems už­tik­rin­ti, kad jie gy­ven­tų oriai, ir pa­dė­ko­ti jiems už tai, kad mes šian­die­ną čia esa­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1663. Kas pa­lai­ko po svars­ty­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­mi­te­tų nuo­mo­nės įvai­rios.

Bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 13, su­si­lai­kė 13. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

17.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2476 (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­lė­tu­me pa­im­ti vie­ną re­zer­vi­nį klau­si­mą? La­bai pra­šo ko­le­gos. Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2476. Kas jį pri­sta­tys? A. Ku­bi­lie­nė? Pra­šom, ko­le­ge. A. Ku­bi­lie­nė. Svars­ty­mas. Pra­šom, ko­le­ge.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį pro­jek­tą. Iš­va­da yra grą­žin­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2476 ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų, aso­cia­ci­jų, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to, Sei­mo Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­jos pa­sta­bas bei pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Pa­siū­ly­mas – in­teg­ruo­ti Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių nuo­sta­tas į Lie­tu­vos svei­ka­tos 2014–2025 me­tų stra­te­gi­ją, pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2014 m. bir­že­lio 26 d. nu­ta­ri­mu Nr. 12 „Dėl Lie­tu­vos svei­ka­tos 2014–2025 me­tų stra­te­gi­jos pa­tvir­ti­ni­mo“. Ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Ma­tu­las no­rė­tų kal­bė­ti už. Pra­šau, ko­le­ga.

A. MATULAS (TS-LKDF). Pri­sta­tant jau šį pro­jek­tą, mes kal­bė­jo­me ir sa­kė­me, kad var­gu, ar rei­kia kur­ti nau­ją do­ku­men­tą. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te yra pri­im­tas spren­di­mas, kad to­bu­lin­tu­me Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­gra­mą, da­bar ji pa­va­din­ta Lie­tu­vos svei­ka­tos stra­te­gi­ja. Tas pro­ce­sas kaip tik vyks­ta ir ten di­džio­ji dau­gu­ma nuo­sta­tų yra įvar­din­tos. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad yra tam tik­rų nau­jų min­čių, nau­jų idė­jų, ir aš džiau­giuo­si, kad ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pa­siū­ly­ti per­kel­ti tei­gia­mus da­ly­kus į da­bar to­bu­li­na­mą Lie­tu­vos svei­ka­tos stra­te­gi­ją. Iš­ties mes tų do­ku­men­tų tu­ri­me la­bai daug, pro­ble­ma yra dėl jų įgy­ven­di­ni­mo, dėl jų fi­nan­sa­vi­mo, to­dėl pri­ta­riu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mui grą­žin­ti to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Rin­ke­vi­čius – prieš.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svei­ka­ta yra bran­giau­sias žmo­gaus tur­tas ir mes to­kį svar­bų da­ly­ką – bran­giau­sią sa­vo tur­tą… no­ri­me at­mes­ti tą pro­jek­tą, ku­ria­me kal­ba­me apie svei­ka­tos tau­so­ji­mą, apie tai, kad ga­li­me gy­ven­ti be vais­tų ir kaip tą da­ry­ti. Aš tie­siog ne­su­pran­tu. Siū­lau bal­suo­ti prieš. Tau­so­ki­me sa­vo… Mo­ky­ki­mės gy­ven­ti svei­kai ir tau­py­ki­me ir vals­ty­bės, ir sa­vo pi­ni­gus, o svar­biau­sia – gy­ven­ki­me il­gai ir ne­rū­pes­tin­gai.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės ne­su­ta­po. Kas pri­ta­ria ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui to­bu­lin­ti, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2476. Pra­šau bal­suo­ti, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 28, prieš – 28, su­si­lai­kė 18. Ne­pri­tar­ta. Siū­lo­me ki­tą ko­mi­te­tą. Ku­rį? Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, siū­lo­me Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui? Pri­tar­ta. Ačiū. Lo­giš­ka.

 

17.46 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.184 ir 4.197 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4109(2), Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 702, 704, 713, 715, 716, 717, 720, 724 ir 746 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4110(2) (svars­ty­mas)

 

Ko­le­gos, grįž­ta­me vėl į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę. Klau­si­mas 2-33.1 – Ci­vi­li­nio ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4109. Svars­ty­mas. Kvie­čiu ko­le­gę A. Ši­rins­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Ir ly­di­ma­sis, ko­le­ge. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4110. Iš kar­to abu, taip? Po svars­ty­mo.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš kar­to abu pro­jek­tai. Jie bu­vo svars­ty­ti gruo­džio 12 die­ną. Pa­sta­bų iš tie­sų ne­tu­rė­jo­me daug. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ge. Nė­ra pa­tai­sų. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­d­ru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.47 val.

Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo Nr. VIII-1605 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2260(2) (svars­ty­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės 2-34 klau­si­mas – Trans­por­to leng­va­tų įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2260. Svars­ty­mas. Ko­le­ga J. Varž­ga­lys. Kvie­čiu ko­le­gą J. Varž­ga­lį. Pra­šom, ko­le­ga. Yra pa­tai­sų. Pra­šau. Iš pra­džių tu­ri­me pri­tar­ti iš­va­dai. Pra­šau.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Yra siū­ly­mas pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to pro­jek­tui ir ko­mi­te­te siū­lo­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Yra pa­tai­sa dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Taip su­pran­tu? (Bal­sai sa­lė­je) Taip, Vy­riau­sy­bė. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­tar­ta.

Už – D. Ša­ka­lie­nė. Pra­šau.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). Aš iš tik­rų­jų la­bai nuo­šir­džiai no­riu pa­dė­ko­ti abiems ko­mi­te­tams, ir pa­grin­di­niam, ir pa­pil­do­mam, už tai, kad tai dar bus vie­nas ne­di­de­lis žings­nis pa­dė­ti šei­moms, la­bai kon­kre­čiai, ne­di­de­lė prie­mo­nė. Ir gi­mė ši pa­tai­sa iš šei­mų no­ro, kad bū­tų pa­ga­liau su­tvar­ky­ta ga­li­my­bė vež­ti ma­žus vai­kus pa­to­giai, sau­giai, o ne vargs­tant ant ke­lių ir ne­mo­kant vi­sos su­au­gu­sio­jo kai­nos.

PIRMININKAS. Ačiū.

D. ŠAKALIENĖ (LVŽSF). No­riu vi­siems pa­dė­ko­ti ir pa­ska­tin­ti bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria Trans­por­to leng­va­tų įstatymo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-2260 po svars­ty­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas, ko­le­gos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gė­me pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę. Li­ko ke­li re­zer­vi­niai.

 

17.49 val.

Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1518 (svars­ty­mas)

 

Pir­ma­sis – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1518. Kvie­čiu A. Bau­rą. Svars­ty­mas.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je svars­tė šį tei­sės ak­tą ir pri­ėmė spren­di­mą jį at­mes­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 7 – už, 1 – prieš.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­tar­ta. Ačiū.

 

17.50 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2863(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2863 dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pa­kei­ti­mo. Kvie­čiu V. Po­de­rį. Pra­šau, ko­le­ga. Svars­ty­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, šian­dien ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­tarimu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų? (Bal­sai sa­lė­je) Yra. T. To­mi­li­nas – už. Pra­šau. Ne­no­ri? Ga­li­me bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl nutari­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-(…). Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Krei­piuo­si į Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, gal jūs tu­ri­te in­for­ma­ci­jos, gal ga­li­me baig­ti ši­tą klau­si­mą sku­bos tvar­ka? Ne, ne­iš­ei­na? Ne. Ge­rai. Re­zer­vi­nį 3 klau­si­mą jau ap­ta­rė­me.

 

17.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3103 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo V (ru­dens) se­si­jos pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas. Kvie­čiu R. Baš­kie­nę, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją. Pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas, pri­ėmi­mas.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, sau­sio 12 die­ną, taip jau ne pir­mą se­si­ją vyks­ta, pra­šo­me pri­tar­ti Sei­mo nu­ta­ri­mui, kad pra­tęs­tu­me se­si­ją iki sau­sio 12 die­nos.

PIRMININKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti? Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Pri­tar­ta. Po svars­ty­mo nė­ra no­rin­čių? Ar yra? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3103 dėl se­si­jos pra­tę­si­mo pri­ėmi­mo. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.52 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2019-01-07–2019-01-12) – 2019 m. sau­sio 11 d. (penk­ta­die­nio) ir 12 d. (šeš­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, pas­ku­ti­nis re­zer­vi­nis – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios sau­sio 7 die­na, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, yra siū­lo­ma 11 die­ną nuo 10 va­lan­dos mi­nist­ro prie­sai­ka ir tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos šian­dien svars­tė­me, pri­im­ti. At­sa­kin­gas bal­sa­vi­mas ir prieš tai frak­ci­jų dar­bas – tei­sė­jai. Tai bū­tų slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ros ir ati­tin­ka­mai ne­ma­žai įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­riuos siū­lo­ma svars­ty­ti, taip pat tech­ni­nio po­bū­džio, ko­mi­si­jos, ko­mi­te­tai, su­si­tvar­ky­ti ir pa­si­reng­ti ar­tė­jan­čiai pa­va­sa­rio se­si­jai.

12 die­ną yra siū­lo­ma ke­le­tas įsta­ty­mų pa­tei­ki­mų, kad ko­mi­te­tai ga­lė­tų dirb­ti. Nuo 9 va­lan­dos iki 12 va­lan­dos siū­lo­ma dirb­ti šeš­ta­die­nį, tai bus sau­sio 12 die­na. Ko­dėl gi šeš­ta­die­nis? To­dėl, kad lau­kia 13-oji – at­sa­kin­ga die­na. 12 die­ną, va­ka­rop, jau ei­si­me de­gin­ti lau­žų, bū­ti kar­tu su žmo­nė­mis, lais­vės gy­nė­jais, o 13 die­ną vi­si kar­tu da­ly­vau­si­me iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Nė­ra no­rin­čių pa­klaus­ti. Ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria sau­sio 7 die­nos dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja už. (Bal­sai sa­lė­je) Kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja… (Bal­sai sa­lė­je: „11 die­nos…“) 11 die­nos, at­si­pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Sa­vai­tė pra­si­de­da 7 die­na, bal­suo­ja­me dėl 11 die­nos.

Bal­suo­ja­me. Ko­le­gos, iš kar­to in­for­muo­ju jus, kad mes ap­svars­tė­me 99-ą pro­jek­tą. Mums vie­no šian­dien pri­trū­ko iki 100-ojo. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­im­ti, iki 100-ojo. Pa­reiš­ki­mų nė­ra, ko­le­gos.

Ačiū. Ko­le­gos, bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Pri­ta­ria­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū vi­siems už šios die­nos la­bai kon­struk­ty­vų dar­bą. Lin­kiu vi­siems gra­žių šven­tų Ka­lė­dų. Grįž­ki­me į šei­mas, pa­mirš­ki­me sei­mi­nes emo­ci­jas, bū­ki­me ge­ri, gra­žūs, lai­min­gi. Ge­rų 2019 me­tų! Ačiū vi­siems. (Plo­ji­mai, šūks­niai)

Ką tik bal­sa­vo­me. Ačiū. Po­sė­dis baig­tas. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.