LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881
2, 16 ir 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2985

2019-05-08 Nr. 107-P-8
Vilnius

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto nariai: Linas Balsys, Simonas Gentvilas, Juozas Imbrasas, Kęstutis Mažeika, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Energetikos viceministras Rytis Kėvelaitis, Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vyr. specialistas Sergej Garbar, „Lietuvos energijos“ įmonių grupės inovacijų centro vadovas Vytautas Kieras ir vyr. teisininkas Povilas Kazlauskas, LVEA direktorius Aistis Radavičius, VKEKK narys Renatas Pocius ir patarėja Medeina Augustinavičienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-12-03

2

1

2

3

4

5

 

 

 

1. Projekto 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktus ir juose nustatyti, jog leidimas gaminti elektros energiją išduodamas šio įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis asmenims, turintiems juose nurodytus dokumentus. Projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad “siūloma atsisakyti nuostatos, numatančios, kad  asmenys, siekiantys gauti leidimą gaminti elektros energiją, Inspekcijai turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros energetikos objektas yra užbaigtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, taip pat įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda pati Inspekcija. Toks teisinis reguliavimas yra perteklinis ir didinantis administracinę naštą, todėl šie pakeitimai prisidės prie su energetikos sistema susijusių ekonominių veiklų plėtros skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo.” Abejotina, ar siūlomu pakeitimu bus pasiektas aiškinamajame rašte užsibrėžtas tikslas, nes projektu nesiūloma keisti kitų su leidimo gaminti elektros energiją išdavimu susijusių nuostatų:

1) galiojančio įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje nustatyta: „Valstybinė energetikos inspekcija, atsižvelgdama į paskirstytosios gamybos ribotą apimtį ir galimą poveikį elektros energetikos sistemos patikimumui, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduoda leidimą gaminti elektros energiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse numatyta supaprastinta tvarka, jeigu asmuo pateikia prašymą ir šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytus dokumentus”;

2) galiojančio įstatymo 16 straipsnio 24 dalyje nustatyta, kad atsisakymai išduoti leidimus, nurodytus 16 straipsnio 1 dalyje, pateikiami ir tuo atveju, kai asmuo nepateikia bent vieno iš leidimui išduoti ar pratęsti leidimo galiojimo terminą reikalingų dokumentų arba pateikti duomenys yra neteisingi;

3) galiojančio įstatymo 16 straipsnio 25 dalyje nustatyta: „Jeigu pateikti ne visi šio straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytiems leidimams išduoti reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys yra neteisingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, Valstybinė energetikos inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos praneša asmeniui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. <...>“

Be to, iš siūlomo reguliavimo neaišku, kokiu būdu leidimo gaminti elektros energiją prašantis asmuo turėtų informuoti Valstybinę energetikos inspekciją, jog jis atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus ir „turi“ įstatyme nurodytus dokumentus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją poįstatyminiai teisės aktai negali konkuruoti su įstatymo normomis, keisti ar sąlygoti jų turinio (Konstitucinio Teismo 1998 m. gegužės 6 d., 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimai), projektas tobulintinas. Siūlytume įstatyme įtvirtinti reikalavimus, kuriuos turi atitikti prašantis  išduoti leidimą asmuo, o ne vardinti, kokius jis turi turėti dokumentus, taip pat nustatyti taisyklę, jog Valstybinė energetikos inspekcija gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių ji neturi ir kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Be to, Valstybinei energetikos inspekcijai turi būti suteikta teisė neatlygintinai gauti duomenis iš valstybės registrų ir kitų valstybės informacinių sistemų, kurių jai reikia deleguotoms funkcijoms įgyvendinti.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas:

Įvertinus tai, jog asmenims, siekiantiems gauti leidimą gaminti elektros energiją, nereikės fiziškai pateikti įstatymo projekte nurodytų dokumentų, o nuostatos, jog viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, todėl tokių nuostatų nustatymas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme būtų perteklinis.

 Siūloma patikslinti 2 straipsnio 1, 2, 3 ir 4  dalis jas išdėstant taip:

„2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,1) turintiems dokumentus, įrodančius, kad kurių pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros energetikos objektas yra užbaigtas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,2) turintiems dokumentus, įrodančius, kad kurių elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose.“

4. Pakeisti 16 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,11. Valstybinė energetikos inspekcija, atsižvelgdama į paskirstytosios gamybos ribotą apimtį ir galimą poveikį elektros energetikos sistemos patikimumui, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduoda leidimą gaminti elektros energiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse numatyta supaprastinta tvarka, jeigu asmuo pateikia prašymą, kuriame pateikiama informacija apie šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų išdavimą.

Buvusią straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi (16 straipsnio 14 dalies keitimas)

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-12-03

3

 

 

 

2. Projekto 3 straipsniu siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 67 straipsnio 8 dalį ir joje nustatyti tinklų operatorių sąnaudų, susijusių su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstymo tvarką. Atsižvelgdami į keičiamo įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, kurio pakeitimo projektas teikiamas kartu su analizuojamu projektu (reg. Nr. XIIIP-2984), reguliavimo dalyką, taip pat į Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintą teisėkūros aiškumo principą, siūlytume analizuojamas projekto nuostatas perkelti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, o vietoj jų keičiamame įstatyme įrašyti atitinkamą nuorodą į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1891 pakeitimus, siūloma 3 straipsnį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Papildyti 67 straipsnio straipsnį 8 dalį ir ją išdėstyti taip dalimi:

,,8. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tarp gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ir tinklų operatoriaus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

3.Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

       4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

       5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.
       6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Ekonomikos komitetas

2019-02-14

 

 

 

 

Argumentai: Atsižvelgiant į Seimo teisės departamento pastabas Elektros energetikos įstatymo projektui Nr. XIIIP-2985.

 Pasiūlymas: Siūloma projekto nuostatas dėl gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, elektros įrenginių prijungimo sąnaudų paskirstymo perkelti į Atsinaujinančių išteklių energetikos projekto Nr. XIIIP-2984 201 straipsnį, papildant jį 11 ir 12 dalimis, o buvusią 11 dalį laikyti 13 dalimi.

Projekto Nr. XIIIP-2984

4 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 201 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

<...>

11. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tokia tvarka:

1) kai prijungiami elektros vartojimo ir gamybos  įrenginiai, buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, apmoka 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, o kiti vartotojai – 40  procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą įkainį;

2) kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą įkainį;

3) kai prijungiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų, arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą įkainį.

12. Skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudos, nurodytos šio straipsnio 11 dalyje, apima ir perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas, patiriamas dėl elektros perdavimo tinklų plėtros ar atnaujinimo, susijusio su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų. Tokias perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti gaminančiu vartotoju, taikant šio straipsnio 11 dalyje nustatytą sąnaudų paskirstymo tvarką, apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui, o skirstomųjų tinklų operatorius padengia perdavimo sistemos operatoriui 100 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, nurodytų šio straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose, elektros įrenginius, arba 40 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, nurodytų šio straipsnio 11 dalies 1 punkte, išskyrus buitinius ir pažeidžiamus vartotojus, elektros įrenginius. Likusi nepadengta perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų dalis laikoma perdavimo sistemos operatoriaus tinklų plėtros išlaidomis.

1113. Gaminančių vartotojų kaupimo laikotarpis taikomas iki 2040 m. balandžio 1 d.“.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Šias nuostatas siūloma išdėstyti Atsinaujinančių išteklių energetikos projekte Nr. XIIIP-2984

2.

Ekonomikos komitetas 2019-02-14

 

 

 

 

Pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir Ekonomikos komiteto siūlymus, kuriems pritarė Komitetas.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Komiteto sprendimas:  Pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-2985, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir teikti patobulintą įstatymo projekto variantą.

7.2. Pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Aplinkos apsaugos komitetas

2019-05-08

 

2

4

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto pasiūlymus ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1970 pakeitimus, siūloma tikslinti projekto 2 straipsnio 4 dalį, pervardinant Valstybinę energetikos inspekciją į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (Elektros energetikos įstatyme naudojamas sutrumpinimas - Taryba).

 

Pasiūlymas:

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

<...>

4. Pakeisti 16 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,11. Valstybinė energetikos inspekcija Taryba, atsižvelgdama į paskirstytosios gamybos ribotą apimtį ir galimą poveikį elektros energetikos sistemos patikimumui, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduoda leidimą gaminti elektros energiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse numatyta supaprastinta tvarka, jeigu asmuo pateikia prašymą, kuriame pateikiama informacija apie šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų išdavimą.“

<…>

Pritarti

 

2.

Aplinkos apsaugos komitetas 2019-05-08

 

4

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1970 pakeitimus ir planuojamą teikti paramą saulės elektrinių įrengimui, siūloma tikslinti projekto 4 straipsnio nuostatas, pervardinant Valstybinę kainų ir energetikos komisiją į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir nustatyti ankstesnę nuostatų, susijusių su leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje atsisakymu, įsigaliojimo datą.

            Pasiūlymas:

4        straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.      Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį ir šio straipsnio 4  dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2.      Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

3.      Iki šio įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimo dienos asmenims, turintiems galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir numatantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, leidimas gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose nereikalingas.

4.      Lietuvos Respublikos energetikos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Pritarti

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Artūras Skardžius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIIIP-2985 (2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Posėdžio  pirmininkas                                                                                                                                                                          Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė