Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 322

STENOGRAMA

 

2023 m. lapkričio 16 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai. Pra­de­da­me ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 117 Sei­mo na­rių.

Prieš pra­de­dant svars­ty­ti dar­bo­tvarkę, no­rė­čiau jū­sų vi­sų var­du pa­svei­kin­ti ko­le­gą Z. Bal­čy­tį, jis šian­dien mi­ni gra­žų ju­bi­lie­jų. (Plo­ji­mai) Ti­kė­ki­mės, kad to­kia pa­ki­lia, po­zi­ty­via dva­sia tę­si­me ir vi­są mū­sų po­sė­dį.

 

10.01 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. lap­kri­čio 16 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Da­bar 1 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. A. Vyš­niaus­kas dėl dar­bo­tvarkės. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­siū­ly­ti iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-7.6 klau­si­mą – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai yra ly­di­ma­sis pro­jek­tas, ta­čiau no­rė­tu­me dar tru­pu­tį, sa­vai­tė­lę, pa­dis­ku­tuo­ti, nes yra ir opo­zi­ci­jos pa­teik­tų pa­siū­ly­mų, ku­rie ver­ti dis­ku­si­jų. No­ri­me dar pa­dis­ku­tuo­ti. Tai tik dėl vie­no, to vi­so pa­ke­to bal­suo­ja­me.

PIRMININKAS. Taip, su­pra­tau. K. Ma­žei­ka, at­ro­do. Aš gal­būt ne­tiks­liai pa­ma­čiau, kas…

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti 2-3 klau­si­mą – Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mą. Mo­ty­vai, kad yra už­re­gist­ruo­ta Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, ku­rie dar nė­ra ap­svars­ty­ti, ir tik­rai įsta­ty­mas ver­tas dis­ku­si­jos, nes bran­gi­na­ma tris kar­tus. Tur­būt mo­ty­vas, kad prieš 11 me­tų pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo bran­gin­ta, tik­rai nė­ra mo­ty­vas. Siū­lo­me pra­tęs­ti dis­ku­si­ją.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis dėl dar­bo­tvarkės.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, dėl ma­no klau­si­mo. Aš pra­šy­čiau leis­ti, kaip ir bu­vo leis­ta R. Že­mai­tai­čiui pa­ro­dy­ti fil­mu­kus, ir man pa­ro­dy­ti fil­mą. Ten vis­kas yra, kaip sa­ko­ma, jo­kių au­to­rių tei­sių ne­pa­žei­si­me, dau­giau­sia ci­ta­tos iš Šven­to­jo Raš­to. Man at­ro­do, nors sa­kė, kad Šven­to­jo Raš­to ne­ga­li­ma ci­tuo­ti Sei­me, čia kon­ser­va­to­riai, bet, man at­ro­do, taip nė­ra, vi­sur ga­li­ma Šven­tą­jį Raš­tą ci­tuo­ti ir nė­ra nu­sta­ty­ta, ko­kiu lai­ku jį ga­li­ma ci­tuo­ti. Aš pra­šy­čiau, kad leis­tu­mė­te man pa­de­monst­ruo­ti ma­no fil­mą. Jis truks 5 mi­nu­tes. Net ir so­viet­me­čiu jau pas­ku­ti­nio žo­džio teis­me ne­ri­bo­da­vo, ga­lė­da­vai kal­bė­ti, kiek no­ri. Gal ir mes, vis tiek da­bar pri­ėmi­mo sta­di­ja, tai gal leis­ki­te.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis Pet­rai Gra­žu­li, kai bus tas klau­si­mas pra­dė­tas nag­ri­nė­ti, jūs ir pa­sa­ky­si­te sa­vo pa­gei­da­vi­mus. Aš ti­kiuo­si, Sei­mas su­tiks, kad jūs ga­li­te iš­nau­do­ti vi­sas čia tu­ri­mas ga­li­my­bes.

R. Juš­ka.

R. JUŠKA (LSF). Aš krei­piuo­si į jus, ko­le­gos, dėl A. Vyš­niaus­ko pa­siū­ly­mo dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo iš­brau­ki­mo iš pa­ke­to. No­rė­čiau prieš jums ap­si­spren­džiant pa­teik­ti ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tus. Ko­mi­te­tas vie­nin­gai pri­ta­rė. Bu­vo pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo sta­di­jos. Da­bar pri­ėmi­mo sta­di­jo­je rei­kia pa­si­tar­ti ir ap­svars­ty­ti pa­pil­do­mai. Koks bū­tų svars­ty­mas? Aš no­rė­čiau, kad jums vi­siems bū­tų aiš­ku.

Vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­ka, vi­sas ei­nan­tis pa­ke­tas su­tei­kia ga­li­my­bę va­do­vams spręs­ti dėl dar­bo už­mo­kes­čio, ku­ris yra di­di­na­mas, eta­tų skai­čiaus. Stai­ga no­ri­me pa­keis­ti, kad jau spręs­tų ne va­do­vas, bet ta­ry­ba, ta­ry­bos na­riai. Mes pui­kiai ži­no­me, ra­jo­nuo­se, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se, vie­no­je įstai­go­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je, ypač biu­dže­ti­nė­se, tai vos ne pa­grin­di­nis darb­da­vys. Aš ne­ape­liuo­ju nė į vie­ną par­ti­ją, bet bus taip, kad vie­no­je par­ti­jo­je, to­je įstai­go­je vie­nos, ki­tos, tre­čios par­ti­jos, ir tas di­rek­to­rius, ir vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­ka kuo pa­virs­ta? Nu­spręs ta­ry­bos na­riai, at­im­da­mi ga­li­my­bę di­rek­to­riui, gau­nan­čiam tą mū­sų nu­sta­ty­tą di­de­lį at­ly­gi­ni­mą, pa­čiam pri­im­ti spren­di­mus. Tai ko jis ver­tas? O kas at­sa­kys? Ko­lek­ty­vi­nė ta­ry­bos na­rių at­sa­ko­my­bė, kad jam ne­bū­tų leis­ta nu­sta­ty­ti eta­tų skai­čiaus. Jei­gu jau mes vi­są vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­ką ren­gė­me taip, kad spręs­tų va­do­vas, tai jis te­gul ir spren­džia. Ir siū­ly­čiau ši­to klau­si­mo iš dar­bo­tvarkės ne­iš­brauk­ti.

PIRMININKAS. K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Ačiū. Mes ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje svars­to­me pa­ke­tą iš dvie­jų įsta­ty­mų, iš At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ir Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų, bet aš taip pat esu įre­gist­ra­vęs ki­tą Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3245, jis sa­vo tu­ri­niu ir es­me yra la­bai su­si­jęs, ten vie­na tie­siog ga­lė­tų bū­ti iš prie­mo­nių to pa­ke­to, ku­rį mes šian­dien svars­to­me. No­rė­jau pa­pra­šy­ti jį įtrauk­ti ir svars­ty­ti šian­dien dar­bo­tvarkėje. Frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Sek­re­to­ria­tas pa­pras­tai rū­pes­tin­gai su­ra­šo vi­sus pro­jek­tus. Šiuo at­ve­ju, jei­gu jūs pa­sa­ky­tu­mė­te tiks­liai sa­vo pro­jek­to nu­me­rį…

K. ADOMAITIS (LF). Pro­jek­tas Nr. XIVP-3245.

PIRMININKAS. Ge­rai, ap­si­sprę­si­me dėl siū­ly­mų. Tuo­met ei­lės tvar­ka, kaip klau­si­mai dar­bo­tvarkėje su­ra­šy­ti. Pir­ma­sis bū­tų siū­ly­mas Dar­bo frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos“ iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės įra­šy­tą pro­jek­tą Nr. XIVP-3108(2) – Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą. Kas už siū­ly­mą iš­brauk­ti, bal­suo­ja už, kas tam ne­pri­ta­ria, – ati­tin­ka­mai ki­taip.

Bal­sa­vo 124: už – 54, prieš – 57, su­si­lai­kė 13. Pro­jek­tas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

A. MAZURONIS (DPF). Dėl ve­di­mo tvar­kos ga­liu pa­sta­bė­lę? La­bai trum­pą.

PIRMININKAS. Da­bar svars­to­me siū­ly­mus. Tai kaž­kaip gal re­pli­kos po bal­sa­vi­mo bū­tų.

A. MAZURONIS (DPF). Bet po ši­to bal­sa­vi­mo re­pli­ką ga­liu?

PIRMININKAS. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš tik to­kią pa­sta­bė­lę jums ko­rek­tū­ri­nę, gal la­biau dėl pro­to­ko­lo, kad Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja yra Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, o De­mok­ra­tų frak­ci­ja „Var­dan Lie­tu­vos“. Tai at­ei­čiai.

PIRMININKAS. Gal­būt su­pai­nio­jau ko­kį žo­dį, at­si­pra­šau. Ži­no­ma, kad čia yra frak­ci­jos skir­tin­gais pa­va­di­ni­mais.

To­liau siū­ly­mas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos iš­brauk­ti pro­jek­tą, įra­šy­tą dar­bo­tvarkėje 2–7.6 klau­si­mu, – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2839.

Už – 53, prieš – 34, su­si­lai­kė 37. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar li­ko K. Ado­mai­čio siū­ly­mas įra­šy­ti Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą Nr. XIVP-3245. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu įra­šy­ti? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Įra­šo­me į tą dar­bo­tvarkės vie­tą, kur yra ki­tas pro­jek­tas, tai yra ry­ti­nia­me po­sė­dy­je prieš Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį.

Dau­giau pa­siū­ly­mų, re­gis, ne­bu­vo, nie­ko ne­pra­lei­dau. Da­bar bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me vi­sam dar­bo­tvarkės pro­jek­tui su tais pa­kei­ti­mais, ku­riems ką tik pri­ta­rė­me.

Bal­sa­vo 127: už – 103, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

 

10.11 val.

2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1556 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3243 (ant­ra­sis svars­ty­mas)

 

Pra­de­da­me nag­ri­nė­ti dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mą, tiks­liau, dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mą – 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-3243. Ant­ra­sis svars­ty­mas, tai spe­ci­fi­nis svar­s­ty­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu fi­nan­sų mi­nist­rę G. Skais­tę.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Čia yra ant­ra­sis svars­ty­mas 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ko­rek­ci­jos, kur bu­vo kal­ba­ma apie sko­li­ni­mą­si pa­pil­do­mų lė­šų dėl to, kad yra pri­trūk­ta lė­šų šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti. Pa­grin­di­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pro­jek­tui pri­ta­rė be pa­sta­bų. Sei­mo tei­si­nin­kai taip pat pa­sta­bų ne­tu­rė­jo. Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. To­dėl pra­šy­čiau su šiuo pro­ce­su va­žiuo­ti to­liau, pa­tvir­tin­ti da­tą ir tuo­met jau pri­im­ti pa­tį vals­ty­bės biu­dže­to ko­rek­ci­jos pri­ta­ri­mą ki­ta­me po­sė­dy­je.

PIRMININKAS. Pa­tik­rin­si­me, at­ro­do, klaus­ti nie­kas ne­bu­vo už­si­ra­šęs. Taip, nė­ra. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Da­bar te­lie­ka mums ap­si­spręs­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo da­tos. Siū­lo­ma šį pro­jek­tą pri­im­ti lap­kri­čio 21 die­ną. Ir ma­tau, kad už no­ri pa­si­sa­ky­ti A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos. Svei­kin­da­mas ši­tą spren­di­mą su­pran­tu, kad ir aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ir nie­kur ne­pa­ra­šy­ta, ko­kios su­mos ga­li pri­reik­ti, bet gal­būt ir ne­pri­reiks tos su­mos. Bet į ką aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį? Tai yra pa­sek­mė, kai mes pri­ėmė­me siū­ly­mą ne­ates­tuo­ti iš­lai­dų, tai yra mo­kė­ti vi­siems, ar tas žmo­gus ga­li pats su­si­mo­kė­ti, ar ne­ga­li, tu­ri ne vie­ną būs­tą, o ke­le­tą. Tai yra sig­na­las ir pa­mo­ka mums vi­siems, vi­soms par­ti­joms, kad švais­ty­tis mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais ne­rei­kė­tų. Rei­kė­tų vi­sa­da tiks­lin­gai pri­im­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų nau­do­ji­mą, kad to mes ne­kar­to­tu­me at­ei­ty­je, nes no­ras grei­tai spręs­ti pro­ble­mą at­si­su­ka il­ga­lai­kė­mis pro­ble­mo­mis. Aš ma­nau, kad mes ši­to įsta­ty­mo ne­svars­ty­tu­me, jei­gu bū­tų bu­vę pri­im­ti ap­gal­vo­ti įsta­ty­mai ir kom­pen­sa­ci­jas bū­tų ga­vę tik­tai tie, ku­rie tik­rai pa­tys ne­ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti. O taip tai siū­lau pri­tar­ti, nes tik­rai nu­si­skun­di­mų iš sa­vi­val­dos yra ir joms pi­ni­gų ga­li pri­trūk­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl da­tos bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

10.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kontro­lie­re“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3285(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar pra­de­da­me nag­ri­nė­ti ki­tą dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­re“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3285(2). Svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­tų iš­va­das. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks T. V. Ras­ke­vi­čius.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos ir ko­le­gės. Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­re“ pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 15 die­nos po­sė­dy­je. Už bal­sa­vus 5 ko­mi­te­to na­riams ir 1 su­si­lai­kius, Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Da­bar nu­ma­ty­ta dis­ku­si­ja, bet nė­ra už­si­ra­šiu­sių­. Tai ta­da per­ei­na­me į pri­ėmi­mo sta­di­ją, ne­bent pa­ti kan­di­da­tė no­rė­jo pa­si­sa­ky­ti? Ne­pa­gei­dau­ja.

Tai pri­ėmi­mas. Čia vėl ne­ma­to­me… A, už­si­ra­šė P. Gra­žu­lis, kal­bės už.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš gal ne­no­riu kal­bė­ti nei už, nei prieš. Kad ga­lė­tum kal­bė­ti, tu­ri pa­ži­no­ti žmo­gų, pa­žin­ti jį. Aš jos ne­pa­žįs­tu, ne­ži­nau, bet apie pa­čią ins­ti­tu­ci­ją pa­sa­ky­siu. Kaž­ka­da la­bai ak­ty­viai nu­kreip­da­vau žmo­nes į šią ins­ti­tu­ci­ją, kad ap­gin­tų jų tei­ses nuo biu­ro­kratizmo ir ki­tų pro­ble­mų, bet, de­ja, į jų raš­tus val­di­nin­kai ne­krei­pė dė­me­sio. Jie ir ne­no­ri pa­tys kreip­tis į teis­mus to­liau gin­da­mi žmo­gų, to­dėl ši­ta ins­ti­tu­ci­ja ta­po vi­siš­kai tuš­čia, nie­ko ne­reiš­kian­ti ir nie­ko ne­spren­džian­ti. Aš ma­nau, ar­ba rei­kia ši­tai ins­ti­tu­ci­jai su­teik­ti ir pri­vers­ti juos, kad jie gin­tų žmo­gų iki ga­lo – pri­vers­tų val­di­nin­ką, ar­ba juos rei­kė­tų pa­pras­čiau­siai pa­leis­ti. Tai yra biu­dže­to lė­šų švais­ty­mas.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las už kan­di­da­tę pa­si­sa­ko.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš taip pat, kaip ir P. Gra­žu­lis, ne­pa­žįs­tu, ne­pa­ži­no­jau kan­di­da­tės, ta­čiau tik­rai ati­džiai klau­siau­si Sei­me jos pri­sis­ta­ty­mo ir va­kar – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te. Iš tie­sų, iš vie­nos pu­sės no­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­le­ga Pet­ras, ma­nau, per daug ra­di­ka­liai ir ka­te­go­riš­kai šne­ka apie Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gą kaip be­reikš­mę. Aš ma­nau, kad tik­rai daug pa­si­ana­li­za­vę mes ma­ty­tu­mė­me ir iš­spręs­tų pro­ble­mų krei­pian­tis žmo­nėms. Ta­čiau, at­ėjus J. Mi­liu­vie­nei į ši­tą įstai­gą, aš tik­rai ti­kiu, kad ši­tos įstai­gos dar­bas bus dar efek­ty­ves­nis ir pra­smin­ges­nis Lie­tu­vos pi­lie­čių aky­se. Ma­tyt, ben­dras tei­si­nis iš­si­la­vi­ni­mas, tei­si­nė eru­di­ci­ja lei­do kan­di­da­tei, nie­ka­da ne­dir­bu­siai ši­to­je Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­go­je, pa­de­monst­ruo­ti vi­sa­pu­sę sa­vo kom­pe­ten­ci­ją ne tik pa­ža­dų ly­giu, ta­čiau ir prak­ti­niu su­pra­ti­mu, ką vei­kia ši­ta ins­ti­tu­ci­ja. Tai aš tik­rai ko­le­gas ra­gin­čiau slap­to bal­sa­vi­mo me­tu nuo­šir­džiai ir drą­siai pa­lai­ky­ti J. Mi­liu­vie­nės kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Tai be­lie­ka mums su­tar­ti dėl slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nio. Jis įpras­tos for­mos – trys lan­ge­liai: už, prieš, su­si­lai­ko­ma. Pa­lie­ka­mas ne­už­brauk­tas tas lan­ge­lis, ku­ris iš­reiš­kia jū­sų va­lią. Ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­ti­na­me to­kį biu­le­te­nį. Pri­me­nu, kad sla­p­to bal­sa­vi­mo per­trau­ka nu­ma­ty­ta 13 va­lan­dą.

 

10.18 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį patrauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3287 (pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3287. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Tai kaip įpras­ta pri­ėmi­me: 4 – už, 4 – prieš. Su­ta­ria­me, kad iš kar­to ap­si­spren­džia­me dėl abie­jų straips­nių.

P. Gra­žu­lis no­ri kaž­ką pa­sa­ky­ti dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš jau sa­kiau, ka­i bu­vo tvir­ti­na­ma dar­bo­tvarkė: tai yra pas­ku­ti­nė sta­di­ja – pri­ėmi­mas. Taip, nu­ma­ty­ta: 4 – už, 4 – prieš. Bet aš pa­si­ruo­šiau, no­riu pa­de­monst­ruo­ti kai ku­riuos epi­zo­dus iš Šven­tojo Raš­to ir iš ki­tų, 5 mi­nu­čių fil­mu­ką. Ir aš pra­šau bū­ti to­le­ran­tiš­kiems, leis­ti, nes tai yra… Net, sa­kiau, ir so­viet­me­čiu, kai tei­sia­mas žmo­gus – pas­ku­ti­nis žo­dis su­tei­kia­mas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, man at­ro­do, jūs jau anks­čiau mo­ty­va­vo­te, tai vis­kas ge­rai. Jei­gu tech­niš­kai su­si­de­ri­no­te, tai per jums skir­tas 5 mi­nu­tes sto­vė­da­mas tri­bū­no­je jūs ga­lė­si­te ko­men­tuo­ti ro­do­mą sa­vo do­ku­men­ti­nę ar ko­kią ki­tą me­džia­gą.

Ap­ro­buo­ja­me 1 ir 2 straips­nius ir ta­da kal­ba­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Pir­ma tu­rė­tų kal­bė­ti D. Asa­na­vi­čiū­tė, bet ne­ma­tau sa­lė­je. M. Pui­do­kas tu­rė­tų kal­bė­ti prieš, bet taip pat ne­ma­tau. Ta­da R. Pet­raus­kie­nė – už.

R. PETRAUSKIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui. Kvie­čiu vi­sus pa­mąs­ty­ti apie ne­lie­čia­my­bės nai­ki­ni­mą vi­siems Sei­mo na­riams. Vis tik tai su­gal­vo­ta ne dėl to, kad Sei­mo na­rys ra­mia są­ži­ne da­ry­tų nu­si­kal­ti­mus ir po to ra­mia są­ži­ne žiū­rė­tų tei­sė­sau­gai į akis. Sei­mo na­rys at­ėjo dirb­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, o ne nu­si­kals­ti. Jei P. Gra­žu­lis jau­čia­si tei­sus prieš įsta­ty­mą, tai jam nė­ra rei­ka­lo slėp­tis už ne­lie­čia­my­bės. Aš pa­si­sa­kau už.

PIRMININKAS. Tuo­met P. Gra­žu­lis. (Bal­sas sa­lė­je) Taip, ga­li­te iš tri­bū­nos, jei­gu ko­men­tuo­ti rei­kia, tur­būt yra pa­pras­čiau taip, ma­tant prieš akis ek­ra­ną.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi šian­dien Tarp­tau­ti­nė to­le­ran­ci­jos die­na, tai ačiū, kad jūs su­ti­ko­te, kad aš taip pat ga­lė­čiau pa­si­da­lin­ti pa­ruoš­tu vi­de­o­į­ra­šu. Vi­de­o­į­ra­šas pa­reng­tas iš tam tik­rų Šven­to­jo Raš­to iš­trau­kų, Nau­jo­jo Tes­ta­mento ir Se­no­jo Tes­ta­mento, aš jį at­si­ne­šiau. Tai, ką aš pa­sa­kiau ko­ri­do­riu­je, Šven­ta­ja­me Raš­te yra daug griež­čiau pa­sa­ky­ta, kas su­si­ję su ho­mo­sek­su­a­lais ir jų san­ty­kiais. Šven­ta­ja­me Raš­te iš vi­so 118 kar­tų pa­mi­nė­ta apie ho­mo­sek­su­a­lius nu­si­kal­ti­mus, jie yra smer­kia­mi, jie ne­pa­tei­si­na­mi. To­dėl sto­vė­da­mas čia aš esu ra­mus, kad iš­sa­kiau tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Ma­no min­tis nė­ra skir­ta tiems su­klai­din­tiems vai­kams, bet jums, su­au­gu­sie­siems, pro­pa­guo­jan­tiems ho­mo­sek­su­a­lius san­ty­kius kaip gė­rį. O tai yra blo­gis. Dėl ko bu­vo su­nai­kin­ta ir So­do­ma, ir Go­mo­ra? Ir so­do­mi­ja yra ki­lu­si iš to, kad yra ho­mo­sek­su­a­lu­mo si­no­ni­mas. Jums taip pat lin­kiu dau­giau ir pla­čiau pa­skai­ty­ti Šven­tą­jį Raš­tą ir su­pra­si­te. Aš iš­rin­kau tik ke­le­tą ci­ta­tų. Bet prieš tai no­riu pa­ro­dy­ti pro­ku­ra­tū­ros dve­jo­pus stan­dar­tus, kaip jie el­gia­si vie­nų po­li­ti­kų ar­ba vie­šų­jų as­me­nų at­žvil­giu ir kaip el­gia­si ki­tų. Pra­šau pa­leis­ti tą įra­šą.

 

Rodomas vaizdo įrašas:

 

O. Šu­ra­je­vas Sei­mo na­rius D. Ke­pe­nį, M. Pui­do­ką, R. Že­mai­tai­tį iš­va­di­no pe­do­fi­lais, pro­ru­siš­kais (…), V. Pu­ti­no (…) ir siū­lė čiulp­ti (…). Vil­niaus po­li­ci­ja už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą O. Šu­ra­je­vui sky­rė 15 eu­rų bau­dą, o už po­li­ti­ko ar vals­ty­bės pa­rei­gū­no gar­bės ir oru­mo pa­že­mi­ni­mą sky­rė 25 eu­rų bau­dą. (Gar­si­nis sig­na­las)

A. Va­lins­kas „Del­fi“ lai­do­je iš­reiš­kė ne­apy­kan­tą W. To­mas­zew­skiui sa­ky­da­mas, kad to­kius rei­kė­tų šiaip jau šau­dy­ti po vie­ną per me­tus, pra­dė­ti nuo W. To­mas­zew­skio. Pro­ku­ra­tū­ra ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo ra­gi­nant šau­dy­ti žmo­nes ne­ma­tė. (Gar­si­nis sig­na­las)

A. Ra­ma­naus­kas-Grei­tai sa­vo ju­tu­bo ka­na­le „Šei­mų mar­šo“ da­ly­vius iš­va­di­no kai­mo (…) ir kai­mo (…). Ga­vo 12 eu­rų ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą už ga­li­mai ža­lin­gą in­for­ma­ci­ją ne­pil­na­me­čiams. (Gar­si­nis sig­na­las)

A. Mal­dei­kie­nė sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je „Šei­mų mar­šo“ da­ly­vius ir rė­mė­jus iš­va­di­no va­gi­mis, šu­še­ro­mis, me­la­giais, ko­rum­puo­tais ir gaš­liais. Ieš­ki­nys A. Mal­dei­kie­nei bu­vo at­mes­tas. (Gar­si­nis sig­na­las)

A. Ar­mo­nai­tė pa­var­to­jo žo­džius „(…) ga­ba­las“ ko­men­tuo­da­ma A. Ši­mo bal­sa­vi­mo bū­dą. Eti­kos sar­gai iš­tei­si­no A. Ar­mo­nai­tę dėl ne­etiš­ko žo­dy­no. (Gar­si­nis sig­na­las)

G. Vait­ke­vi­čius Vil­niaus ra­jo­ne, Zu­jū­nų se­niū­ni­jo­je, Upės gat­vė­je, ne­to­li S. Skver­ne­lio šei­mos na­mų ant as­fal­to pa­li­ko už­ra­šus „va­gies na­mas“ ir „Skver­ne­lis“ bei nu­pie­šė ro­dyk­lę. Nors pro­ku­ra­tū­ra tei­gė, kad už­ra­šai ant ke­lio bu­vo tiks­li­nis as­mens šmei­ži­mas, aki­vaiz­džiai per­žen­gian­tis ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ri­bas, ta­čiau teis­mas pa­skel­bė, kad G. Vait­ke­vi­čiaus veiks­mai nė­ra to­kio pa­vo­jin­gu­mo laips­nio, ku­ris su­da­ry­tų pa­grin­dą tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. (Gar­si­nis sig­na­las)

Bu­vu­sio Ra­sei­nių me­ro kon­ser­va­to­riaus A. Baut­ro­nio ben­dra­žy­gis R. Lau­ga­lis: „Sa­kiau, kad tik­rai ne­pri­ims tų, ku­rie už ma­ne ne­bal­suos, juos žy­dų ka­pi­nė­se lai­do­si­me.“ Pro­ku­ra­tū­ra ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo R. Lau­ga­lio žo­džiuo­se ne­ma­tė. (Gar­si­nis sig­na­las)

An­drius Skais­tys, fi­nan­sų mi­nist­rės vy­ras, pro­tes­tuo­jan­čius mo­ky­to­jus vie­šai iš­va­di­no ko­mu­nia­go­mis ir broi­le­riais. (Gar­si­nis sig­na­las)

Ne­su­gulk su vy­ru kaip su mo­te­ri­mi, nes tai pa­si­bjau­rė­ji­mas. (Skai­tant šį teks­tą, gir­di­ma baž­ny­ti­nė gies­mė) Ne­san­ty­kiauk su gy­vu­liu sa­ve su­terš­da­mas. Ir mo­te­ris ne­tu­ri sto­ti prieš gy­vu­lį, kad su juo san­ty­kiau­tų, nes tai iš­kry­pi­mas. Ne­su­si­tep­ki­te mi­nė­tais bū­dais, nes taip su­si­te­pė tau­tos, ku­rias aš iš­va­rau nuo jū­sų. Kraš­tas bu­vo su­tep­tas. Aš už­trauk­siu jų nu­si­kal­ti­mus ant jų ir kraš­tas iš­vems sa­vo gy­ven­to­jus. Jūs ir tarp jū­sų pa­si­lie­kan­tys at­ei­viai, lai­ky­ki­tės ma­no įsta­ty­mų ir įsa­ky­mų ir ne­da­ry­ki­te nė vie­nos mi­nė­tų bjau­rys­čių. Vi­sas tas bjau­rys­tes da­rė kraš­to gy­ven­to­jai, gy­ve­nę pir­ma jū­sų, ir jį su­te­pė. Sau­go­ki­tės, kad kraš­tas ir jū­sų ne­iš­spjau­tų, jei jį su­ter­ši­te, kaip iš­spjo­vė pir­ma jū­sų bu­vu­sias tau­tas. Kiek­vie­nas žmo­gus, ku­ris da­ry­tų bet ku­rią iš tų bjau­rys­čių, bus iš­nai­kin­tas iš sa­vo tau­tos.

Lai­ky­ki­tės ma­no nuo­sta­tų, ne­da­ry­ki­te to, ką da­rė pir­ma jū­sų gy­ve­nu­sie­ji. Aš esu Vieš­pats, jū­sų Die­vas. Jei vy­ras su­gul­tų su vy­riš­kiu tar­si su mo­te­ri­mi, jie­du abu nu­si­kal­to bjau­riu iš­kry­pi­mu, jie už­si­trau­kė krau­jo kal­tę. Taip pat So­do­ma ir Go­mo­ra bei ap­lin­ki­niai mies­tai, ku­rie pa­na­šiai iš­tvir­ka­vo ir nu­se­kė pas­kui ne to­kį kū­ną, lie­ka pa­vyz­džiu ken­tė­da­mi am­ži­nos ug­nies baus­mę. Jie ne­si­rū­pi­no pa­žin­ti Die­vą, tai ir Die­vas lei­do jiems va­do­vau­tis ne­ti­ku­siu iš­ma­ny­mu ir da­ry­ti, kas ne­pri­de­ra. To­dėl jie pil­ni vi­so­kio ne­tei­su­mo, pik­ty­bės, go­du­lys­tės ir pik­tu­mo, pil­ni pa­vy­do, žu­dy­nių, ne­san­tai­kos, klas­tin­gu­mo, pa­nie­kos, ap­kal­bų. Jie – Die­vo ne­ken­čia­mi šmei­ži­kai, aki­plė­šos, iš­pui­kė­liai, pa­gy­rū­nai, iš­ra­din­gi pik­ta­da­riai…

 

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis Pet­rai Gra­žu­li, jau 6 mi­nu­tės, nors už­si­ra­šė­te… (Bal­sas salė­je)

 

…ne­klau­san­tys tė­vų, ne­pro­tin­gi, ne­iš­ti­ki­mi, be mei­lės, ne­gai­les­tin­gi, nors ži­no Die­vo spren­di­mą, jog vi­sa tai da­ran­tys ver­ti mir­ties, jie ne tik pa­tys taip da­ro, bet ir pa­lai­ko taip da­ran­čius.

Heb­ra­jiš­kas žo­dis „pa­si­bjau­rė­ti­nas“ yra pa­var­to­tas 118 kar­tų vi­sa­me Se­na­ja­me Tes­ta­mente. So­do­mos mies­te la­bai di­de­lė nuo­dė­mė bu­vo ho­mo­sek­su­a­liz­mas, tai yra vy­rai san­ty­kiau­da­vo su vy­rais, o mo­te­rys – su mo­te­ri­mis. Štai iš kur ki­lo žo­dis „so­do­mi­ja“.

 

P. GRAŽULIS (MSNG). Ačiū pir­mi­nin­kui ir Sei­mo na­riams už kan­try­bę. Tai­gi, aš daug švel­nes­nius žo­džius var­to­jau kal­bė­da­mas su jau­nuo­liais ir gin­da­mas krikš­čio­niš­kas ver­ty­bes. Ma­nau, kad jūs tu­ri­te kiek­vie­nas, nes pri­siek­da­mas be­veik kiek­vie­nas čia, kai ta­po­te Sei­mo na­riu, pa­sa­kė­te: „Te­pa­de­da man Die­vas“, pa­dė­jęs ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, lai­ky­tis Die­vo mo­ky­mo.

PIRMININKAS. D. Ke­pe­nis taip pat pa­si­sa­ko prieš.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai pri­va­lo lai­ky­tis Kon­sti­tu­ci­jos. 80 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tei­gia, kad yra ka­ta­li­kai, ki­taip sa­kant, jie klau­so, kas yra pa­ra­šy­ta Bib­li­jo­je, Šven­ta­ja­me Raš­te. Pet­ras ką tik ci­ta­vo Šven­tą­jį Raš­tą. Tai yra žmo­gus, tur­būt vie­nas iš ne­dau­ge­lio, ku­ris jo lai­ko­si, kaip ir ver­ta bū­tų lai­ky­tis vi­siems tiems, ku­rie de­kla­ruo­ja esą ka­ta­li­kai. Ji­sai tik­rai lai­ko­si jos, sten­gia­si ir jei­gu ne­si­lai­ko, tai at­gai­lau­ja, ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti apie tuos, ku­rie Bib­li­jos vi­siš­kai ne­skai­tė, nors šian­dien vi­sa­me ta­me Va­ka­rų pa­sau­ly­je Bib­li­ja yra sta­lo kny­ga. Vi­si ma­tė­me, kad ji­nai vi­suo­met gu­li vieš­bu­čiuo­se, ver­ta ją pa­skai­ty­ti. Nie­kas jos ne­at­šau­kė.

Man keis­ta, kad tie žmo­nės, ku­rie ban­do pa­keis­ti Bib­li­ją, kei­čia iš ki­to ga­lo. Jie ne­siū­lo keis­ti Bib­li­jos, bet jie siū­lo taip pa­keis­ti įsta­ty­mus, kad maž­daug jie prieš­ta­rau­tų Bib­li­jai. Aš, kaip ka­ta­li­kas, taip pat esu prieš tai. Aš re­ko­men­duo­ju tiems žmo­nėms, ku­rie čia siū­lo šei­mos iš­krai­py­mus, kad jie pir­miau­sia pra­dė­tų kreip­tis į tas ins­tan­ci­jas, ku­rios ga­li pa­keis­ti Bib­li­ją. Nuo to da­ry­ki­me ir ta­da, ga­vę at­sa­ky­mus, mes ži­no­si­me, ar ver­ta tą da­ry­ti, ar ne. Aš esu prieš tai, kad gaiš­tu­me lai­ką kal­tin­da­mi, ati­duo­da­mi, kaip jūs čia sa­ko­te, tei­sin­gu­mui su­var­žy­ti lais­vę P. Gra­žu­liui ir pa­gal­vo­tu­me apie tai, kas iš tik­rų­jų yra Šven­ta­ja­me Raš­te pa­ra­šy­ta. O jei­gu mes ne­sa­me tie ka­ta­li­kai, tai iš­si­brau­ki­me. Jei­gu mes pa­sa­kė­me per gy­ven­to­jų ap­klau­są, kad mes ka­ta­li­kai, tai da­bar pa­sa­ky­ki­me, kad mes ne­be ka­ta­li­kai – mes už pa­leis­tu­vys­tę, už iš­tvir­ka­vi­mus – vi­sa tai, kas griau­na vals­ty­bės, šei­mos pa­ma­tus. Tuo ke­liu mes ne­ga­li­me ei­ti. Kvie­čiu ko­le­gas apie tai pa­gal­vo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. D. Asa­na­vi­čiū­tė – už.

D. ASANAVIČIŪTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sa­vo lai­ką aš pa­nau­do­siu ne kal­bė­da­ma už ty­ri­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą, nes tai iš­sa­kiau bal­suo­da­ma ir ko­mi­si­jos va­lia aki­vaiz­di, bet aš šian­dien no­riu kreip­tis į rin­kė­ją. Aš no­riu kreip­tis į rin­kė­ją su pa­mąs­ty­mu, ar to­kie Sei­mo na­riai jums tin­ka? Ar tin­ka Sei­mo na­rys, dėl ku­rio su­da­ry­ta jau šeš­ta ty­ri­mo ko­mi­si­ja? Ir ne­tie­sa, kad su­da­ry­ta tik per kon­ser­va­to­rių val­dy­mo lai­ko­tar­pį – su­da­ry­ta ir per vals­tie­čių, ir so­cial­de­mok­ra­tų val­dy­mo lai­ko­tar­pius. Ar jums tin­ka Sei­mo na­rys, ku­riam gre­sia ap­kal­ta ne dėl to, kad ji­sai skel­bia sa­vo po­li­ti­nes pa­žiū­ras ar krikš­čio­niš­kas, ka­ta­li­kiš­kas pa­žiū­ras, bet dėl to, kad ji­sai, pa­si­nau­do­da­mas sa­vo ga­lia, sa­vo įta­ka, sa­vo ne­lie­čia­mu­mu, sie­kia nau­dos sau ir sa­vo ver­slui, sa­vo pi­ni­gi­nei, sa­vo ki­še­nei? Ar jums pa­tin­ka toks Sei­mo na­rys ir tin­ka toks Sei­mo na­rys, ku­ris… ir jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad Sei­mo na­rio dar­bas yra žva­ke­lių ne­šio­ji­mas, gė­lių ne­šio­ji­mas ir sal­dai­nių ne­šio­ji­mas? Ar jums tik­rai tin­ka toks Sei­mo na­rys, ku­ris tei­kia įsta­ty­mų pro­jek­tus kaip pa­ty­čias? Jei­gu ji­sai šian­dien ty­čio­ja­si iš žmo­nių, ku­rie jam ne­pa­tin­ka, ne­įtin­ka, sa­ky­da­mas ne švel­nų žo­dį, kaip bu­vo tei­gia­ma iš tri­bū­nos, o va­din­da­mas iš­si­gi­mė­liais, tai reiš­kia žmo­nė­mis, tu­rin­čiais fi­zi­nio ar­ba psi­chi­nio iš­si­gi­mi­mo po­žy­mių, tai kaip ši­tas žmo­gus ry­toj va­dins jus ir jū­sų šei­mos na­rius, ir jū­sų bi­čiu­lius? Žmo­gaus aki­vaiz­dus el­ge­sio mo­de­lis, mes jį ma­to­me Sei­me – aš, kaip nau­jo­kė, nuo pat pir­mos Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džios, o ki­ti, ku­rie jau čia se­niai, jau ne pir­mą ka­den­ci­ją yra, ma­to tai nuo­lat.

Ka­dan­gi bu­vo ci­tuo­ja­ma Bib­li­ja, aš ne­su ka­ta­li­kė, aš esu evan­ge­li­kė sek­mi­nin­kė ir skai­tau Bib­li­ją, man la­bai gai­la, kad žmo­nės už jos sle­pia­si, ne­ma­ty­da­mi jos pras­mės, tai aš pa­skai­ty­siu iš Pir­mo­jo laiš­ko ko­rin­tie­čiams VI sky­riaus. Pa­ci­tuo­siu, kas dar ne­pa­vel­dės Die­vo ka­ra­lys­tės: tai iš­tvir­kė­liai, stab­mel­džiai, sve­ti­mau­to­jai, iš­mė­tę sa­vo vai­kus po vi­sus ga­lus, va­gys, gob­šai, gir­tuok­liai, kei­kū­nai ir plė­ši­kai. Taip pat Ma­to evan­ge­li­jos VII sky­rius sa­ko: „Ne kiek­vie­nas, ku­ris man sa­ko: „Vieš­pa­tie, Vieš­pa­tie!“, įeis į dan­gaus ka­ra­lys­tę, bet tas, ku­ris vyk­do Tė­vo va­lią, ku­ris yra dan­gu­je. Dau­ge­lis man sa­kys aną die­ną: „Vieš­pa­tie, Vieš­pa­tie, ar­gi mes ne­pra­na­ša­vo­me ta­vo var­du, ar­gi ne­iš­va­ri­nė­jo­me de­mo­nų ta­vo var­du, ar­gi ne­pa­da­rė­me dau­gy­bės ste­buk­lų ta­vo var­du?!“ Ta­da aš jiems pa­reik­šiu: „Aš nie­kuo­met jū­sų ne­pa­ži­no­jau. Ša­lin nuo ma­nęs, pik­ta­da­riai!“ Tai, ger­bia­mas Pet­rai, gal jums už­ten­ka gal­vo­ti apie ki­tus ir apie ki­tų at­ei­tį? Pra­dė­ki­te gal­vo­ti apie sa­vo at­ei­tį čia, že­mė­je, ir apie sa­vo at­ei­tį dan­gaus ka­ra­lys­tė­je ar­ba ne ten. Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­a­guo­da­mas į šį pa­si­sa­ky­mą ir į kai ku­riuos ki­tus, na, no­rė­čiau, kad vis dėl­to mes čia su­sio­rien­tuo­tu­me. Mes ne­vyk­do­me P. Gra­žu­lio teis­mo nei baž­ny­ti­nio, nei ko­kio nors ki­to­kio – tie­siog mes spren­džia­me, ar pa­si­ti­ki­me Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra, teis­mais, kad jie tin­ka­mai iš­nag­ri­nė­tų tuos įta­ri­mus, kal­ti­ni­mus, ku­rie šian­dien yra mums pa­teik­ti. Tai yra tas klau­si­mas.

Da­bar prieš. Grį­žo M. Pui­do­kas, tai jam su­teik­siu žo­dį. Ger­bia­mas Pet­rai, jūs il­gai kal­bė­jo­te, tik­rai nė­ra nu­ma­ty­ta, kad re­a­guo­tu­mė­te į pa­si­sa­ky­mus už ir prieš, tik­rai jums bu­vo su­teik­tos net 7 mi­nu­tės vie­toj 2 mi­nu­čių.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ar jau ga­li­ma kal­bė­ti, nes jūs lai­ką įjun­gė­te?

PIRMININKAS. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, kal­bant apie Lie­tu­vo­je su­si­da­riu­sį gy­vu­lių ūkį, ky­la daug klau­si­mų. Kaip da­bar iš­ei­na, kad at­ei­na į ap­kal­tos ko­mi­si­ją Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­ras, jis as­me­ni­niu įsi­trau­ki­mu į to­kią ne­reikš­min­gą by­lą, kas įpras­tai nė­ra da­ro­ma, pri­ima spren­di­mą ne­pra­dė­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl O. Šu­ra­je­vo ir at­ėjęs į ap­kal­tos ko­mi­si­ją pa­reiš­kia, kad to­kie kaip O. Šu­ra­je­vas yra ly­ges­ni, o to­kie Sei­mo na­riai kaip R. Že­mai­tai­tis ir P. Gra­žu­lis yra ly­gūs, nes jiems ga­lio­ja ki­to­kios tai­syk­lės. Tai ką da­bar da­ry­ti su mū­sų ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja, pa­grin­di­niu mū­sų vals­ty­bės įsta­ty­mu, ku­ris skel­bia, kad vi­si pi­lie­čiai prieš įsta­ty­mą tu­ri bū­ti ly­gūs, kad vi­sų jų veiks­mai tu­rė­tų bū­ti ly­giai trak­tuo­ja­mi ir su jais vi­sais tu­rė­tų bū­ti vie­no­dai el­gia­ma­si? Tik­rai yra la­bai di­de­lė, rim­ta ir, ma­nau, sis­te­mi­nė mū­sų vals­ty­bės li­ga, kai Sei­mas ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma no­ri į ne­bū­tį nu­siųs­ti, ir pa­si­sa­ky­da­ma prieš tai kon­ser­va­to­rė tą pa­tį įvar­di­no, kad no­ri tie­siog į am­ži­ną po­il­sį iš­siųs­ti P. Gra­žu­lį ir ki­tus ak­ty­viau­sius Sei­mo opo­zi­ci­jos na­rius. Ar toks vei­ki­mo mo­de­lis de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je yra tin­ka­mas?

Aš jau esu pa­si­sa­kęs, kad jei­gu mes esa­me de­mo­kra­tinė vals­ty­bė, kuo aš la­bai la­bai rim­tai abe­jo­ju, to­kiu at­ve­ju mū­sų vals­ty­bė­je tu­rė­tų bū­ti ga­li­mos įvai­rios nuo­mo­nės ir ne­tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mas klau­si­mas, ar Sei­mo sa­lė­je yra ga­li­ma ne­tei­sin­ga nuo­mo­nė, ar ga­li­ma kvai­la nuo­mo­nė. Da­bar mes pa­da­ro­me vie­ną tei­sin­gą nuo­mo­nę, ku­ri tin­ka val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ir dau­giau ga­li­mų nuo­mo­nių iš­ei­na, kad ne­tu­ri­me. Ar taip tu­rė­tų bū­ti?

Aš ma­tau, kad jei­gu ta si­tu­a­ci­ja ne­si­keis, tai žmo­nės vis la­biau ir la­biau aki­vaiz­džiai ma­tys, kad taip yra ku­ria­ma vi­siš­ka dik­ta­tū­ra. Ir mes tą pa­tį ma­to­me Ki­ni­jos ir Tai­va­no at­ve­ju, kad vie­ną die­ną už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Land­sber­gis kal­ba vie­naip, ki­tą die­ną ji­sai jau pri­pa­žįs­ta tarp­tau­ti­nius su­si­ta­ri­mus, ku­rių Lie­tu­va tu­ri lai­ky­tis.

PIRMININKAS. Bai­gė­si lai­kas, nes jūs jau pra­dė­jo­te nag­ri­nė­ti…

M. PUIDOKAS (MSNG). Bai­gė­si lai­kas ir jū­sų ger­bia­mai ko­le­gei, tai da­bar man ir­gi leis­ki­te kal­bė­ti 3 mi­nu­tes, nes ma­no lai­ko da­lį jūs dar su­nau­do­jo­te dis­ku­tuo­da­mas su po­nu P. Gra­žu­liu.

PIRMININKAS. Tai pri­dė­jau pu­sę mi­nu­tės.

M. PUIDOKAS (MSNG). Aš dar ne­spė­jau Šven­to­jo Raš­to pa­ci­tuo­ti. Tai, kal­bant pa­gal Šven­tą­jį Raš­tą, aš vis dėl­to ma­ny­čiau, kad ne­rei­kė­tų ieš­ko­ti, ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, Lais­vės par­ti­jos at­sto­vai, kris­lo ki­to aky­je, kai pa­tys tu­ri­te daug rim­tes­nių bė­dų. Ačiū.

PIRMININKAS. Už – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Daug gir­dė­jo­me čia šven­traš­čių ci­ta­tų ir iš­klau­sęs jas su­pran­tu, kad be­veik nie­kas čia ne­pa­kliū­si­me į dan­gaus ka­ra­lys­tę, nes nuo­dė­mių vi­si tu­ri. Bet, ko­le­gos, man at­ro­do, žan­ras yra su­pai­nio­tas. Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je Sei­mo na­rys ver­ti­na­mas ne pa­gal tai, ar jis lai­ko­si Šven­to­jo Raš­to, o pa­gal tai, ar jis nu­si­žen­gė Kon­sti­tu­ci­jai, ant ku­rios pa­dė­jęs ran­ką pri­sie­kė. Jei­gu koks nors Sei­mo na­rys ne­si­lai­ky­tų Šven­to­jo Raš­to tie­sų, ar­ba dog­mų, jam ne­bū­tų tai­ko­mas bau­džia­ma­sis per­se­kio­ji­mas.

Ko­dėl mes čia šian­dien spren­džia­me ši­tą klau­si­mą? To­dėl, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ver­ti­no ko­le­gos P. Gra­žu­lio veiks­mus ne pa­gal Šven­tą­jį Raš­tą, ku­rį čia ban­do ir vie­ni, ir ki­ti pa­kiš­ti. Ir aš net ne­si­gi­li­nu į tai, ar ati­tin­ka Šven­tą­jį Raš­tą, ar ne. Čia kie­k­vie­no ap­si­spren­di­mas. Kiek­vie­nas iš mū­sų tu­ri­me ver­tin­ti, ar Sei­mo na­rio veiks­mai ati­tin­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus.

Šiuo at­ve­ju Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ma­no, kad yra ga­li­mas nu­si­žen­gi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mams, ir Sei­mas yra tik tar­pi­nin­kas, ku­ris tu­ri at­lik­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pa­ves­tą dar­bą – spręs­ti ko­mi­si­jo­je, ar su­tik­ti su Sei­mo na­rio pa­trau­ki­mu bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir ga­li­mu jo lais­vės su­var­žy­mu.

Aš tik ši­taip ir trak­tuo­ju. O da­bar jūs ko­kius no­ri­te šven­tuo­sius raš­tus ci­tuo­ki­te, tai ne­tu­ri jo­kios ju­ri­di­nės reikš­mės. Sa­vo rin­kė­jams pa­veik­ti, ži­no­ma, tai ga­li bū­ti in­stru­men­tas, ta­čiau aš ma­nau, kad mes šian­dien spren­džia­me ju­ri­di­nį klau­si­mą, dėl ku­rio į Sei­mą krei­pė­si ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė kal­bės prieš.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). La­bai tei­sin­gai E. Gent­vi­las pa­ste­bė­jo, kad šian­dien mes spren­džia­me ju­ri­di­nį klau­si­mą. Vis dėl­to ma­to­me, kad Sei­mas lin­kęs kreip­tis šiuo at­ve­ju į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą ir pa­ruoš­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Tai la­bai no­rė­tų­si su­lauk­ti tei­sin­go Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ko, toks jis bu­vo pa­na­šiais at­ve­jais, kuo­met ra­gi­ni­mas žu­dy­ti net ne­su­lau­kė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro dė­me­sio ir nė­ra pri­ima­mas krei­pi­ma­sis at­lik­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Net ne­bu­vo ga­li­my­bės įver­tin­ti, vi­siems pro­ku­ro­rams in cor­po­re pa­si­tar­ti, ar to­kie žo­džiai – ra­gin­ti žu­dy­ti ki­tos tau­ty­bės Lie­tu­vos pi­lie­čius – yra tin­ka­mi mū­sų vals­ty­bė­je, kai iš­sa­ky­tas žo­dis, ne­etiš­kas žo­dis, ki­tus žmo­nes žei­džian­tis žo­dis, yra ver­ti­na­mas ap­kal­ta Sei­mo na­riui.

Ma­no ver­ti­ni­mu, mes pa­dė­ki­me ant tų Te­mi­dės svars­tyk­lių pa­na­šius at­ve­jus. Ir la­bai lin­kė­čiau Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai įver­tin­ti vi­sa tai, kas bu­vo taip ne­se­niai, įvy­ko, čia Pet­ras pa­ro­dė mums ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos. Aš la­bai ti­kiuo­si tik­rai tei­sin­go ver­ti­ni­mo. Nes nie­kaip ne­ga­li jaus­ti to tei­sin­gu­mo jaus­mo kal­bė­da­mas ir ver­tin­da­mas la­bai skir­tin­gus, bet, ma­no ver­ti­ni­mu, dar bai­ses­nius at­ve­jus, kai net ne­su­lau­kia­ma pro­ku­ro­ro dė­me­sio. Ir tai bu­vo kal­ba taip pat po­li­ti­ko, la­bai aukš­tą ran­gą už­ėmu­sio žmo­gaus mū­sų vals­ty­bė­je, – ra­gin­ti žu­dy­ti ki­tus žmo­nes. Ir pro­ku­ro­rai ne­si­tei­kė pa­nag­ri­nė­ti šio klau­si­mo.

Šiuo at­ve­ju vis dėl­to ver­tin­da­ma, kad šian­dien bus bal­suo­ja­ma už tai, kad P. Gra­žu­lis nu­si­pel­nęs ap­kal­tos, aš la­bai lin­kė­čiau pro­ku­ro­rei, bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, kur yra pro­ku­ra­tū­ra, kur pro­ku­ro­rė, bū­ti vie­no­dai tei­sin­gai, kad bū­tų vi­siems žmo­nėms aiš­kus tas tei­sin­gu­mas pa­gal mū­sų eti­nes nor­mas vals­ty­bė­je, kas yra tei­sin­ga, o kas ne.

Tai ma­no pa­si­sa­ky­mas yra toks. Aš vis dėl­to ne­ma­nau, kad šiuo at­ve­ju rei­kė­tų Pet­rui už jo pa­si­sa­ky­mus… pa­smerk­ti mes jį ga­li­me ir ra­gin­ti taip ne­da­ry­ti, bet baus­mė yra ne­ly­gi pa­da­ry­tam nu­si­žen­gi­mui.

PIRMININKAS. Aš dar kar­tą re­a­guo­ju į pa­si­sa­ky­mus, kad ne­bū­tų Sei­mo na­riai ir vi­suo­me­nė klai­di­na­mi. Mes šian­dien ne­spren­džia­me jo­kio ap­kal­tos P. Gra­žu­liui klau­si­mo. Gal­būt to­kį klau­si­mą sprę­si­me ki­tą ant­ra­die­nį ki­tu pa­grin­du. Da­bar mes spren­džia­me, ar pro­ku­ro­rei leis­ti at­lik­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ir net ne­ži­no­me, ar to ty­ri­mo iš­da­vo­je bus su­for­mu­luo­ja­mi kal­ti­ni­mai, ar bus kreip­ta­si į teis­mą. Tie­siog klau­si­mas yra vi­sai ki­tas.

Pas­ku­ti­nis V. Mi­ta­las – už.

V. MITALAS (LF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, na, la­bai trum­pai, nes pa­grin­di­nius ar­gu­men­tus pa­sa­kė prieš ma­ne kal­bė­jęs E. Gent­vi­las ir pa­sa­kė la­bai tiks­liai. Aš gal tik­tai pa­ste­bė­siu, kad tie Šven­to­jo Raš­to skai­ty­mai, ku­rie čia iš vie­nos ir iš ki­tos pu­sės pa­si­py­lė, na, Sei­mo sa­lė­je tur­būt jiems nė­ra vie­ta. Lie­tu­vo­je nė­ra vals­ty­bi­nės re­li­gi­jos ir tai įtvir­tin­ta pa­gal Kon­s­titu­ci­ją.

Tie­są sa­kant, sek­ma­die­nį aš pats bu­vau baž­ny­čio­je, jei­gu no­ri­te kas nors, ga­li­me nu­ei­ti ir kar­tu, bet šiaip jau Sei­mo sa­lė­je Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­nės re­li­gi­jos, na, la­bai aiš­kiai, kad vals­ty­bi­nės re­li­gi­jos, įtvir­tin­tos Kon­sti­tu­ci­jo­je, nė­ra. Ir ši dis­ku­si­ja, te­gul ji­nai ne­at­ro­do, nors ban­do­ma pa­da­ry­ti, kad ji­nai at­ro­dy­tų kaip kaž­koks ko­vos prieš nuo­dė­mes ar tų, ku­rie ne­no­ri ko­vo­ti prieš nuo­dė­mes, ko­va, bet tai yra la­bai šal­tas, la­bai aiš­kus Sei­mo lei­di­mas ne­si­slaps­tant po sa­vo imu­ni­te­tu, ne­si­slaps­tant nuo tei­sė­sau­gos, leis­ti tei­sė­sau­gai Lie­tu­vo­je vyk­dy­ti sa­vo dar­bą. Ji taip pat yra, sa­ky­ki­me taip, at­ski­ra val­džios rū­šis, ne­pri­klau­so­ma, ir tu­ri sa­vo prie­der­mę ir pa­rei­gą įvyk­dy­ti iki ga­lo. To­dėl aš ma­nau, kad kiek­vie­no Sei­mo na­rio pa­rei­ga šian­dien yra bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ką gi, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar dėl to klau­si­mo pa­da­ry­si­me pau­zę, bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. At­kreip­siu dė­me­sį, kad šiuo at­ve­ju nu­ta­ri­mui pri­im­ti rei­kia 71 bal­so.

Ki­tas klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti dėl ap­kal­tos ini­cia­ty­vos R. Že­mai­tai­čiui, bet aš ma­nau, kad to­kiais jaut­riais klau­si­mais svar­bu lai­ky­tis dar­bo­tvarkėje nu­sta­ty­to lai­ko, kad vi­si, kas pla­na­vo pa­si­sa­ky­ti, ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti, tai bus 11 va­lan­da, kaip nu­ma­ty­ta.

 

10.45 val.

Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo Nr. XIV-196 2, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-3245 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar aš siū­ly­čiau iš­nag­ri­nė­ti klau­si­mą, ku­rį mes pa­pil­do­mai įra­šė­me. Tai da­bar pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę 1-8 klau­si­mas – Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo 2, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – K. Ado­mai­tis. Pa­tei­ki­mas.

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, šian­dien mes svars­ty­si­me ir ki­tą sa­vo tu­ri­niu la­bai pa­na­šų pro­jek­tą, jis tai­ko­mas ši­tam pa­čiam Al­ter­na­ty­viųjų de­ga­lų įsta­ty­mui, ku­rį pri­sta­tau, ir At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių įsta­ty­mui. Tuo ki­tu įsta­ty­mu, ku­rį pri­sta­tys grei­čiau­siai mū­sų ko­le­ga R. Vait­kus, api­brė­žia­mas tiks­las 41 % su­ma­žin­ti naf­tos nau­do­ji­mą. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį pri­sta­tau aš, pri­sta­ty­čiau kaip vie­ną iš kon­kre­čių prie­mo­nių, ką mes ga­li­me pa­da­ry­ti, kad tas naf­tos su­nau­do­ji­mas spar­čiau ma­žė­tų. Jo es­mė yra pa­rem­ti vie­šą­jį trans­por­tą, elek­tri­nį kro­vi­nių trans­por­tą ir nu­sta­ty­ti są­ly­gas, kad į Lie­tu­vos rin­ką tie­kian­tys naf­tos de­ga­lų tie­kė­jai ga­lė­tų įgy­ven­din­ti jiems ke­lia­mus tiks­lus bū­tent rem­da­mi to­kį vie­šą­jį ar­ba kro­vi­nių trans­por­tą.

Ko­dėl gi­mė to­kia pro­jek­to idė­ja, ko­dėl ji­nai at­si­ra­do? Šiuo me­tu mes tu­ri­me Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­me nu­ma­ty­tus kon­kre­čius tiks­lus, jie sie­kia, ro­dos, 7,2 % su­nau­do­ti al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų šiais me­tais, 7,8 % – ki­tais ir laip­tais tas nau­do­ji­mas di­dė­ja kiek­vie­nais me­tais. Šiuo me­tu tą sa­vo už­duo­tį naf­tos de­ga­lų tie­kė­jai ga­li įvyk­dy­ti tik­tai pri­va­lo­mai įmai­šy­da­mi bio­de­ga­lus, tiek­da­mi bio­me­ta­ną ar­ba la­bai ne­di­de­le ap­im­ti­mi įkrau­da­mi vie­šo­sio­se įkro­vos sto­te­lė­se pa­pras­tai leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius. Ta­čiau mes nau­do­ja­me tro­lei­bu­sus, elek­tri­nį ge­le­žin­ke­lį, taip pat gal­būt kro­vi­nių ve­žė­jai tu­ri net ir kaž­ko­kį elek­tri­nių sunk­ve­ži­mių par­ką, nors jų tik­rai yra kol kas tik­tai sim­bo­li­nis kie­kis. Mes ži­no­me, kad, pa­vyz­džiui, Tau­ra­gė yra to­kia ga­na ma­ža sa­vi­val­dy­bė, bet ji­nai jau tu­ri bent 11, man at­ro­do, elek­tri­nių au­to­bu­sų. Ir ka­dan­gi vi­si šie au­to­bu­sai, tro­lei­bu­sai, ge­le­žin­ke­liai gau­na sa­vo elek­trą ne iš vie­šų­jų įkro­vos sto­te­lių, jie tu­ri sa­vo pri­va­čias įkro­vos sto­te­les ar­ba kaip tro­lei­bu­sai tu­ri kon­tak­ti­nį tin­klą, ar­ba, tar­ki­me, ge­le­žin­ke­liai tu­ri vėl sa­vo kon­tak­ti­nį tin­klą, iš ku­rio gau­na elek­trą, jie nie­kaip ne­ga­li sa­vo su­nau­do­tos elek­tros, sa­vo su­nau­do­tos ener­gi­jos per­leis­ti naf­tos de­ga­lų tie­kė­jams ir taip leis­ti naf­tos de­ga­lų tie­kė­jams įgy­ven­din­ti sa­vo ke­lia­mus tiks­lus, tai yra pa­siek­ti tuos ro­dik­lius, kad jie su­nau­do­tų 7 %, 8 %, 10 % – kiek­vie­nais me­tais vis dau­giau, kaip nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, tų pro­cen­tų al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų. Tai ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas tą leis, pa­pras­čiau­siai jis tą leis, tai yra tro­lei­bu­sų par­kas ga­lės už­si­re­gist­ruo­ti, pirk­ti at­si­nau­ji­nan­čią elek­trą, vi­sų pir­ma, an­tra, už­si­re­gist­ruo­ti tų va­di­na­mų­jų DAEI vie­ne­tų tie­kė­ju ir tuos DAEI vie­ne­tus ga­liau­siai per­leis­ti naf­tos de­ga­lų tie­kė­jams, kad jie ga­lė­tų įgy­ven­din­ti sa­vo tiks­lus. Taip jie ga­lė­tų gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų, taip tro­lei­bu­sai, elek­tri­nių au­to­bu­sų par­kus tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės, ge­le­žin­ke­liai… Mes ži­no­me, kad vi­sas vie­ša­sis trans­por­tas yra iš es­mės nuos­to­lin­gas, mes ži­no­me, kad sa­vi­val­dy­bės ren­ka­si, ar joms nau­do­ti dau­giau dy­ze­li­nių ar dau­giau tro­lei­bu­sų, ar dau­giau ele­k­tri­nio trans­por­to. Tai bū­tų pa­ra­ma ne tik­tai už trans­por­to prie­mo­nės įsi­gi­ji­mą, ką mes daž­nai tu­ri­me iš eu­ro­pi­nių prie­mo­nių, bet tai bū­tų pa­ra­ma už tai, kad nau­do­ja, už tai, kad nau­do­ja ener­gi­ją, ku­ri yra iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių.

Aš pa­da­riau ap­klau­są reng­da­mas šį įsta­ty­mą, pa­skai­čia­vau, kiek šiuo me­tu su­nau­do­ja di­džiau­si to­kie elek­tri­nio par­ko tu­rė­to­jai, tai yra Vil­niaus, Kau­no tro­lei­bu­sai, Tau­ra­gę įskai­čia­vau, ge­le­žin­ke­lius. Tai su­da­ro maž­daug 0,2 % nuo vi­sos trans­por­to ener­gi­jos Lie­tu­vo­je. Tai yra ga­nė­ti­nai ne­di­de­lis kie­kis, bet, tar­ki­me, naf­tos de­ga­lų tie­kė­jai vis tiek ga­lė­tų bent to­kią da­lį, to­kiu mas­tu įgy­ven­din­ti jiems ke­lia­mus tiks­lus. Ma­nau, tai ne­su­da­ry­tų kaž­ko­kios kon­ku­ren­ci­jos, ko, tar­ki­me, bu­vo bi­jo­ma (gir­dė­jau ir to­kių pa­sa­ky­mų), kad ne­su­si­da­ry­tų kaž­ko­kia di­de­lė, reikš­min­ga kon­ku­ren­ci­ja ki­tiems al­ter­na­ty­viems de­ga­lams, ku­riais ir­gi ga­li­ma įga­lin­ti tuos pa­čius tiks­lus, – tai kaip ma­no pa­čio­je pra­džio­je mi­nė­ti bio­me­ta­nas, bio­de­ga­lai, pa­žan­gie­ji bio­de­ga­lai ir ki­tos prie­mo­nės.

Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai bus dar vie­nas bū­das, kaip fi­nan­suo­ti mū­sų vie­šą­jį trans­por­tą, kaip mo­ty­vuo­ti rink­tis vie­šą­jį trans­por­tą, va­ro­mą at­si­nau­ji­nan­čiais elek­tros iš­tek­liais. Aiš­ku, gal ko ne­už­ak­cen­ta­vau, bet trum­pai pa­mi­nė­jau, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, taip, kaip jis su­for­mu­luo­tas da­bar, ga­lė­tų pa­dė­ti ir kro­vi­nių trans­por­tui, tai yra elek­tri­niam kro­vi­nių trans­por­tui taip pat gau­ti tas pa­ja­mas už tai, kad pa­de­da siek­ti Lie­tu­vai at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos tiks­lų. Ti­kiuo­si, jog aiš­kiai pri­sta­čiau. Pa­aiš­ki­nau įsta­ty­mo mo­ty­vus, tiks­lus. Jei­gu yra klau­si­mų, mie­lai at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri trys Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų tai aš esu už tai ir­gi. Kaip sa­ko­te, tar­ša ma­žė­tų ir pa­na­šiai. Bet ar mes taip ga­lė­tu­me iš­spręs­ti, o gal dar yra ir ki­tų prie­mo­nių, kaip ga­lė­tu­me ska­tin­ti, kad at­si­ras­tų kuo dau­giau elek­tro­bu­sų? Tau­ra­gė da­ly­vau­ja vie­na­me iš pro­jek­tų, ku­riam yra ki­tas fi­nan­sa­vi­mas. Kaip pa­ska­tin­ti ki­tas sa­vi­val­dy­bes pe­ro­rien­tuo­ti vie­šą­jį trans­por­tą? Ar tas va­rian­tas, ku­rį jūs tei­kia­te da­bar įsta­ty­mu, taip, jis kaž­kiek pa­dės ma­žin­ti, bet ar tai iš­spręs tą klau­si­mą? Ačiū.

K. ADOMAITIS (LF). Aš ma­nau, kad at­pi­gins elek­tri­nio vie­šo­jo trans­por­to nau­do­ji­mą ir ati­tin­ka­mai pa­pil­dys tas ki­tas fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nes, ku­rias mes tu­ri­me, tas sub­si­di­jas, ku­rias mes stei­gia­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tos sub­si­di­jos iš eu­ro­pi­nių lė­šų, iš ki­tų prie­mo­nių, yra vis dėl­to vie­šo­sios lė­šos ir mes jų tu­ri­me ri­bo­tą kie­kį – tiek, kiek mums pa­vyks­ta su­si­tar­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga, kiek iš biu­dže­to iš­trau­kia­me, tiek pa­vyks­ta. Čia ne­be­bū­tų lė­šos, gau­na­mos iš biu­dže­to, bet iš naf­tos de­ga­lų tie­kė­jų. Tai bū­tų tva­rus, il­ga­lai­kis fi­nan­sa­vi­mas.

Tar­ki­me, dėl ko aš ne­ri­mau­ju, tai ga­li įsi­gy­ti sa­vi­val­dy­bės ar­ba, pa­vyz­džiui, Vil­nius ren­ka­si, ar jam dau­giau pa­leis­ti tro­lei­bu­sų ta pa­čia gat­ve va­žiuo­ti, ar jam dau­giau pa­leis­ti dy­ze­li­nių au­to­bu­sų. Čia bus la­bai kon­kre­ti pa­pil­do­ma mo­ty­va­ci­ja leis­ti bū­tent elek­tri­nį šva­rų tran­spor­tą, kai yra to­kia al­ter­na­ty­va. Be abe­jo, per il­gą lai­ką, ka­dan­gi dau­gės ir elek­tri­nio trans­por­to, ir ke­lia­mi tiks­lai di­dės, tas fi­nan­sa­vi­mas, ku­rį gaus vie­ša­sis elek­tri­nis trans­por­tas, ma­no nuo­mo­ne, ir­gi tik­tai augs per ši­tą prie­mo­nę.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs kal­ba­te tik apie elek­tri­nį trans­por­tą, bet no­rė­čiau klaus­ti, kaip bio­de­ga­lai, kaip gam­ti­nės du­jos įsi­pai­šo į jū­sų tą tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą? Ma­to­me, kad dis­ku­si­jos vyks­ta Eu­ro­po­je ir dėl gam­ti­nių du­jų, kad jas, kaip ma­žiau tar­šų ku­rą, pri­pa­žin­tų, taip pat gal­būt kaip ir tar­pi­nį ku­rą. Lie­tu­va, ži­no­te, ne­tu­ri to­kio du­jų var­to­ji­mo, jis nuo­lat ma­žė­ja, bū­ti­nai rei­kia da­bar il­gą lai­ką var­to­ti tas du­jas ir nuo du­jų ada­tos mes ne­ga­li­me nu­lip­ti. No­rė­čiau, kad jūs pa­ko­men­tuo­tu­mė­te ši­tą as­pek­tą ir bio­de­ga­lus (ga­my­ba taip pat ple­čia­si tiek bio­e­ta­no­lio, tiek vi­sų alie­jų, ku­rie mai­šo­mi į dy­ze­li­ną). Bū­ki­te mie­las.

K. ADOMAITIS (LF). Kaip ir mi­nė­jau, ge­ras klau­si­mas, ne­be­ga­liu at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Ne­sku­bė­ki­te, dar daug tu­ri­me lai­ko.

K. ADOMAITIS (LF). Kas su­si­ję su bio­de­ga­lais, du­jo­mis, bio­du­jo­mis, rei­kia pa­brėž­ti, kad pa­gal ši­tą ga­lio­jan­tį Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mą (aš ti­kiuo­si, ge­rai gir­di­te) jau da­bar ši­tie de­ga­lai gau­na fi­nan­sa­vi­mą iš naf­tos de­ga­lų tie­kė­jų, jie pri­va­lo įsi­gy­ti šiuo me­tu pa­žan­giuo­sius bio­de­ga­lus, bio­de­ga­lus, bio­me­ta­ną. Ta sche­ma vei­kia.

Pa­ra­dok­sa­lu tai, kad jei­gu tu­ri elek­tri­nį au­to­bu­są, tai tu šiuo me­tu ne­ga­li gau­ti jo­kio fi­nan­sa­vi­mo, jo­kių pa­ja­mų iš tų naf­tos de­ga­lų tie­kė­jų, kad pa­dė­tum jiems įgy­ven­din­ti tiks­lus, bet jei­gu nau­do­ji bio­me­ta­no au­to­bu­są, tuo­met gau­ni tą fi­nan­sa­vi­mą, bent jau te­oriš­kai ga­li gau­ti, jei­gu naf­tos de­ga­lų tie­kė­jas pa­si­ren­ka iš ta­vęs įsi­gy­ti tuos DAEI vie­ne­tus. Čia toks kaip ir su­ly­gi­ni­mas, kad ga­lės da­ly­vau­ti ir elek­tra va­ro­mas trans­por­tas šio­je sche­mo­je, ir gam­ti­nėmis du­jo­mis ar­ba bio­de­ga­lais. Ir aš no­riu… La­bai ačiū. La­bai at­si­pra­šau. O, šil­tas! (Bal­sai sa­lė­je)

La­bai svar­bu, kad čia yra su­ly­gi­na­mos tei­sės. Kar­tais bi­jo­ma to, kad čia da­bar pra­si­dės kon­ku­ren­ci­ja tarp elek­tros ir bio­de­ga­lų. Bet aš no­riu pa­brėž­ti, aš pa­skai­čia­vau, tik­tai apie 0,2 % elek­tra pa­pil­do­mai įlies al­ter­na­ty­vų į vi­są ši­tą sche­mą, o per me­tus tiks­lai pa­di­dė­ja 0,6 %. Tai yra erd­vės už­teks vi­siems. Tie­siog bus su­ly­gin­tos tei­sės. Jei­gu mes pa­lai­ky­si­me tą ki­tą įsta­ty­mą, ku­riuo mes siū­lo­me 41 % ma­žin­ti naf­tą, tai tur­būt ir­gi ši­tos sche­mos tiks­lai tie­siog dar la­biau pa­di­dės. Tik­rai čia ne­su­si­da­rys, kaip sa­ky­ti, vi­sos prie­mo­nės tu­rės ly­gias tei­ses vys­ty­tis.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ne­la­bai no­rė­čiau kan­kin­ti jus, to­dėl trum­pą klau­si­mą už­duo­siu. Prie tų ki­tų įsta­ty­mų, ku­riuos mes dar svars­ty­si­me, ini­cia­to­rių yra ko­kia nors Ener­ge­ti­kos kon­fe­de­ra­ci­ja, aš ma­tau, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­ra­šė­te, kad ši­tą įsta­ty­mą jūs tei­kia­te vie­nas. Ar vis­gi bu­vo lo­bis­tų, ku­rie da­rė įta­ką, kad ši­tas įsta­ty­mas at­si­ras­tų po­sė­džių sa­lė­je? Ačiū.

K. ADOMAITIS (LF). At­sa­ky­mas ga­lė­tų bū­ti la­bai pla­tus. Iš tie­sų šiuo me­tu yra Eu­ro­pos Są­jun­go­je pri­im­ta di­rek­ty­va dėl al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų, at­ro­do, R3 ji­nai trum­pi­na­ma. Jo­je yra kur kas am­bi­cin­ges­ni tiks­lai, dar dau­giau prie­mo­nių nu­ma­ty­ta. Iš tie­sų ši­ta ini­cia­ty­va yra ma­no. Ma­no pra­di­nė min­tis bu­vo kur kas pla­čiau pa­siū­ly­ti elek­tros nau­do­ji­mą, įtrau­kti ir pri­va­čius as­me­nis, ir tuos, ku­rie krau­na­si elek­trą sa­vo na­muo­se, ir dar ki­tas prie­mo­nes nu­ma­ty­ti. Tai at­ei­na ir iš Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vų, ir Lie­tu­vo­je iš tie­sų yra tiek jū­sų mi­nė­ta kon­fe­de­ra­ci­ja, tiek vi­so­kių ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tu­rin­čių tų tiks­lų. Kur kas pla­tes­nis įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo ap­tar­tas la­bai pla­čia­me ra­te, da­ly­vau­jant ir „Ma­žei­kių naf­tos“ at­sto­vams, ir tri­jų ar ke­tu­rių lo­bis­ti­nių, pa­va­din­ki­me, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams, ir Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams, ir vie­šo­jo trans­por­to at­sto­vams, ir įkro­vos ren­gė­jų at­sto­vams. Tas įra­šas yra. Be­je, ma­nau, jei­gu tik tu­ri­te lai­ko, la­bai pras­min­ga bū­tų jį pa­si­žiū­rė­ti, ten bu­vo pla­tes­nė dis­ku­si­ja. Bet iš tie­sų su­pran­ta­me, kad at­ei­na eu­ro­pi­nė di­rek­ty­va, jo­je bus daug dau­giau pa­kei­ti­mų, ji apims daug dau­giau po­ky­čių, tik­rai rei­ka­lin­ga ta di­des­nė dis­ku­si­ja. Aš ap­si­ri­bo­jau tik šia idė­ja, elek­tri­nio vie­šo­jo trans­por­to pa­rė­mi­mu, tai yra gry­nai ma­no ini­cia­ty­va, ma­no no­ras, ne­įvar­di­nau tų ki­tų pa­pil­do­mų da­ly­kų, ku­rie tik­rai at­eis su di­rek­ty­va.

PIRMININKAS. Dė­kui, dau­giau klau­si­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kaip tik be­veik ir pa­sie­kė­me 11 va­lan­dą. O dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

11.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos proce­są pa­reng­ti“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3288 (pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3288. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Vėl yra du straips­niai, su­ta­rė­me, kad ap­si­spren­džia­me dėl kiek­vie­no straips­nio ben­dru su­ta­ri­mu ir ga­li­me kal­bė­ti dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Tu­ri­me ome­ny­je re­dak­ci­nius Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus, pa­sta­bas, į juos Do­ku­men­tų sky­rius at­si­žvelgs, jei­gu bus nu­ta­ri­mas pri­im­tas, ir ta­da kal­ba­me dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to iš es­mės. Kaip įpras­ta, 4 – už, 4 – prieš. R. Pe­t­raus­kie­nė – už.

R. PETRAUSKIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nu­sio­je ša­ly­je, kur tūks­tan­čiai lie­tu­vių ko­la­bo­ra­vo su na­ciais ir ta­po jų ide­o­lo­gi­nės ma­ši­nos žu­dy­mo įran­kiais, ša­ly­je, kur be­veik vi­si žy­dų tau­ty­bės lie­tu­viai iš­žu­dy­ti, Sei­mo na­rys sklei­džia aki­vaiz­džiai an­ti­se­mi­ti­nę pro­pa­gan­dą. Jei­gu jums tai to­le­ruo­ti­na, tai jū­sų są­ži­nės rei­ka­las. Jūs tik­riau­siai re­mia­tės to­kiu elek­to­ra­tu ir, užuot švie­tęs žmo­nes, pa­tai­kau­ja­te tam­sai ir ne­apy­kan­tai. Tai jū­sų tei­sė. Bet pri­me­nu, kad tie pa­tys jū­sų rin­kė­jai, de­gan­tys ne­apy­kan­ta žy­dams, pa­jus sa­vo kai­liu, ką reiš­kia dėl gė­din­go an­ti­se­mi­tiz­mo ar ho­mo­fo­bi­jos, ku­ria gar­sė­ja­ma, kai taps gė­din­ga in­ves­tuo­ti to­kio­je ša­ly­je kaip, pa­vyz­džiui, da­bar Ru­si­jo­je. Ta­da pra­si­dės ver­ki­mas tų pa­čių an­ti­se­mi­tų, ku­rie už jus bal­suo­ja, kad nė­ra dar­bų. Tai ge­rai, kad šian­dien dar esa­me už tos zo­nos, ta­čiau, ne­re­a­guo­da­mi į tam­są, ga­li­me smig­ti la­bai grei­tai, to­dėl pa­gal­vo­ki­te la­bai at­sa­kin­gai prieš bal­suo­da­mi.

PIRMININKAS. M. Pui­do­kas – prieš. Nė­ra. Ta­da prieš – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ši­ta­me Sei­me jau, ma­tyt, ne­rei­kia klaus­ti, ar dar bus ap­kal­tų, grei­čiau­siai ak­tu­a­lus klau­si­mas, ka­da ki­to Sei­mo na­rio iš opo­zi­ci­jos ap­kal­ta, nes jau ir taip pir­mau­ja­me ap­kal­tų skai­čiu­mi. O da­bar tos ap­kal­tos pra­si­dė­jo įvai­rių pa­si­sa­ky­mų pa­grin­du, ku­rių, net jei­gu skai­tai pa­tį ap­kal­tos iš­va­dos teks­tą, ir at­rink­ti yra ne­įma­no­ma. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo dok­tri­na aiš­kiai rei­ka­lau­ja, kad ap­kal­tos teks­tuo­se bū­tų įvar­din­ti kon­kre­tūs žo­džiai ir veiks­mai, dėl ku­rių as­muo yra kal­ti­na­mas, tai tie­siog ap­kal­tos teks­te yra su­dė­ti vi­si R. Že­mai­tai­čio pos­tai, ku­riuo­se ji­sai kal­ba apie tai, kad yra pats krem­li­nis, ir iro­ni­zuo­ja. Tai ar da­bar ir už sa­vi­i­ro­ni­ją mes da­ro­me R. Že­mai­tai­čiui ap­kal­tą?

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris vėl­gi la­bai ste­bi­na, tai ne­ma­to­me jo­kių eks­per­tų iš­va­dų. Bu­vo pa­kvie­s­ti žmo­nės, pa­čių at­si­rink­ti eks­per­tai, bet, tar­ki­me, ko­dėl ne­bu­vo už­sa­ky­ta kal­bos eks­per­ti­zės iš­va­da, duo­dant tuos pa­čius R. Že­mai­tai­čio pos­tus ir gau­nant teis­mo eks­per­to iš­va­dą, nuo­mo­nę? Ko­dėl ne­bu­vo su­lauk­ta pro­ku­ro­rų spren­di­mo? Ko­dėl ne­bu­vo net­gi su­lauk­ta Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mo, nes ir ten R. Že­mai­tai­tis bu­vo ap­skųs­tas? Bet ši­tų at­sa­ky­mų iš tik­rų­jų nė­ra.

Ki­tas da­ly­kas, ku­ris, ma­tyt, yra aki­vaiz­dus, kad ši­to­mis ap­kal­to­mis, ku­rios čia bu­vo, iš tik­rų­jų nu­ta­ri­mai ga­lė­jo bū­ti pri­im­ti per trum­pes­nį lai­ką, jos bu­vo iš­tęs­tos iki be­ga­ly­bės, yra ban­do­ma kaž­ką pri­deng­ti. Tai da­bar, kaip su­pran­tu, biu­dže­tą pri­imant bus an­tra P. Gra­žu­lio ap­kal­ta? Kaž­kaip mes ap­kal­tas iš tik­rų­jų nu­val­kio­jo­me tiek, kad jei­gu kaž­ka­da žo­dis „ap­kal­ta“ pri­mi­nė R. Pa­kso ap­kal­tą su vi­sais ar­gu­men­tais, su tar­ny­bų iš­va­do­mis, su įslap­tin­ta me­džia­ga, tai da­bar žo­dis „ap­kal­ta“ pri­mins P. Gra­žu­lį ir kels na­tū­ra­lią šyp­se­ną, nes taip jūs su­ge­bė­jo­te per ši­tą ka­den­ci­ją nu­val­kio­ti ap­kal­tas.

O pa­bai­gai, tai tik­rai, ma­tyt, R. Že­mai­tai­tis jums tu­rė­tų pa­dė­ko­ti už stip­rią pa­ra­mą ir par­ti­jos su­kū­ri­mo re­kla­mą. Tai vie­nin­te­lis da­ly­kas, ką jūs su ši­ta ap­kal­ta pa­sie­kė­te, kad pa­dė­jo­te su­si­bur­ti žmo­nėms ir su­kur­ti par­ti­ją.

PIRMININKAS. D. Ša­ka­lie­nė – už.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Man at­ro­do, šio­se dis­ku­si­jo­se mums tik­riau­siai rei­kia su­pras­ti vie­ną da­ly­ką, kad sa­vi­raiš­kos lais­vė ir an­ti­se­mi­tiz­mas nė­ra ta­pa­tūs. Pri­min­siu Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­nio 4 da­lį, ku­rio­je yra ne­dvip­ras­miš­kai įvar­din­ta, kad lais­vė reikš­ti įsi­ti­ki­ni­mus ir skleis­ti in­for­ma­ci­ją yra ne­su­de­ri­na­ma su nu­si­kals­ta­mais veiks­mais, įskai­tant tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 170 straips­nio 2 da­ly­je yra įgy­ven­din­ta ši­ta Kon­sti­tu­ci­jos nor­ma nu­ma­tant bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę ir to­kius veiks­mus įvar­di­nant kaip nu­si­kal­ti­mą. Tiek Lie­tu­vos teis­mų prak­ti­ka, tiek Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo prak­ti­ka kon­sta­tuo­ja, kad toks na­ra­ty­vas, kuo­met tik­rų ar iš­gal­vo­tų nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu kal­ti­na­ma vi­sa tau­ta ar et­ni­nė gru­pė, yra pri­ski­ria­mas prie ne­apy­kan­tos kal­bos. Eks­per­tai ko­mi­si­jai iš­sa­kė ne­dvip­ras­miš­ką po­zi­ci­ją, kad šiuo at­ve­ju dėl Sei­mo na­rio tai ver­tin­ti­na kaip Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas ir kar­tu prie­sai­kos pa­žei­di­mas. Tie­siog pa­ci­tuo­siu vie­ną iš ko­mi­si­jos ap­klaus­tų tei­sės pro­fe­so­rių, ma­nau, iš­va­da yra vi­siš­kai aiš­ki: „Vis dėl­to tais at­ve­jais, kai Kon­sti­tu­ci­jo­je yra įvar­din­ti kon­kre­tūs nu­si­kal­ti­mai ex­pres­sis ver­bis (o tas nu­si­kal­ti­mas yra įvar­din­tas – bū­tent tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mas), to­kiu at­ve­ju, ma­ny­čiau, nė­ra di­de­lio pa­si­rin­ki­mo nei ko­mi­si­jai, nei Sei­mui in cor­po­re, nei šiuo at­ve­ju Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui ne­ver­tin­ti to­kio pa­žei­di­mo kaip šiurkš­taus Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo. Bū­tent tas at­ve­jis toks ir yra.“

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis – prieš.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, me­lo vir­šū­nė tai, kuo kal­ti­ni­mas yra R. Že­mai­tai­tis. Jis ne­ap­kal­ti­no vi­sos žy­dų tau­tos – jis pa­sa­kė, kad bu­vo žy­dų, ku­rie ko­la­bo­ra­vo su NKVD ir KGB. Ir tai ne­pa­nei­gia­mas fak­tas. Daug yra is­to­ri­nių įro­dy­mų ir šal­ti­nių, kad žy­dai ko­la­bo­ra­vo. Aš jau jums kal­bė­jau – kas nu­žu­dė Kris­tų, žy­dą? Žy­dų tau­ta. Žy­dai nu­žu­dė. Ir kas da­bar kurs­to an­ti­se­mi­ti­nes nuo­tai­kas? Ar ne jūs? Ar pas­ta­ruo­ju me­tu ne žy­dų Ga­zos Ruo­že už­ka­riau­tos li­go­ni­nės, žu­do­mi vai­kai? Kas su­kė­lė šim­tus tūks­tan­čių de­monst­ra­ci­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je? Jung­ti­nės Tau­tos rei­ka­lau­ja pa­liau­bų. Da­bar R. T. Er­do­ha­nas pa­da­vė Iz­ra­e­lį už ka­ro nu­si­kal­ti­mus į teis­mą. Dž. Bai­de­nas, Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas, Jung­ti­nės Tau­tos pa­sa­kė, kad ka­ras. Li­go­ni­nė – tai ne ka­ro lau­kas. Ger­bia­mie­ji, kaip jūs ne­ma­to­te, kad ši­tie veiks­mai kurs­to an­ti­se­mi­ti­nes nuo­tai­kas? O mes rei­ka­lau­ja­me tai­kos, kad nenu­si­sta­ty­tų pa­sau­lis… žy­dai prieš pa­sau­lį. Mes už tai­ką, už tie­są. O jūs vien­pu­siai esa­te, jūs esa­te pad­lai­žiai ir pa­tai­kū­nai. Dau­giau ne­no­riu nie­ko apie jus kal­bė­ti.

PIRMININKAS. A. Žu­kaus­kas – už.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, mes vi­si pa­žįs­ta­me R. Že­mai­tai­tį kaip ak­ty­vų, per­spek­ty­vų po­li­ti­ką, tu­rin­tį iš­kal­bą, tu­rin­tį ge­rą iš­si­la­vi­ni­mą, tin­ka­mą po­li­ti­kui. Ir mes vi­si esa­me liu­di­nin­kai, kaip jis ban­do da­ry­ti po­li­ti­nę kar­je­rą. Ta­čiau jo pa­si­rink­tas ke­lias, ma­nau, nė­ra tin­ka­mas, nes ir ty­ri­mo ko­mi­si­jos me­tu mes at­sklei­dė­me, kad jis an­ti­se­mi­ti­nę re­to­riką, tai yra ne­apy­kan­tos kal­bą, var­to­ja. Tu­ri­me rim­tų prie­lai­dų ma­ny­ti, kad jis ją var­to­ja są­mo­nin­gai, sis­te­min­gai ir var­to­ja pri­tai­ky­da­mas po­li­ti­nės pro­pa­gan­dos tech­no­lo­gi­jas. To­dėl aki­vaiz­du, kad mū­sų ko­le­ga sie­kia ap­link sa­ve su­telk­ti po­li­ti­nę jė­gą ne­apy­kan­tos kal­bos pa­grin­du. Šis prin­ci­pas ne tik prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jos 25 straips­niui, kas jau bu­vo mi­nė­ta, ta­čiau jis iš prin­ci­po prieš­ta­rau­ja de­mo­kra­tinėms ver­ty­bėms ir to­kia veik­la, ku­ri ža­di­na žmo­nėms ne­apy­kan­tos jaus­mus, prieš­ta­rau­ja pa­čios de­mo­kra­tijos są­ran­gai ir taip pat mū­sų vals­ty­bės de­mo­kra­tinei są­ran­gai.

To­dėl aš siū­lau vis dėl­to leis­ti ger­bia­mam Re­mi­gi­jui pail­sė­ti, per­mąs­ty­ti sa­vo po­li­ti­nės kar­je­ros per­spek­ty­vas kaž­ko­kį lai­ką ir grįž­ti į po­li­ti­ką su po­zi­ty­vio­mis ir mū­sų vals­ty­bei nau­din­go­mis idė­jo­mis.

PIRMININKAS. R. Že­mai­tai­tis – prieš.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas vys­ku­pe, emi­nen­ci­ja ar­ki­vys­ku­pe, Jur­gi Raz­ma, nes prieš tai Pet­rą jūs čia šven­ti­no­te ir da­rė­te. Ger­bia­mam ko­le­gai A. Žu­kaus­kui aš ga­liu pa­sa­ky­ti: „ne­apy­kan­tos kal­ba“ tai nė­ra tei­si­nė są­vo­ka ir to­kių da­ly­kų nė­ra, kaip aka­de­mi­kas pro­fe­so­rius ne­tu­rė­tu­mė­te var­to­ti. Bet iš tie­sų la­bai ge­rai – jū­sų ar­gu­men­tai man bus Kon­sti­tuci­nia­me Teis­me, nes jūs ką tik pri­pa­ži­no­te, kad ap­kal­ta ir vi­sas ši­tas da­ly­kas tai yra dau­giau po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas (ir po­li­ti­nis sie­kis) su ma­ni­mi.

Ko­le­gei Ra­sai no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Jos, ma­tyt, ir tei­si­nės, ir is­to­ri­nės ži­nios yra to­kios skur­džios, to­kios bied­nos, to­dėl aš tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ho­lo­kaus­tas pir­ma vy­ko ne žy­dų tau­tos at­žvil­giu, bet ro­mų tau­tos at­žvil­giu vy­ko ho­lo­kaus­tas. Tie­siog dėl is­to­ri­nės tie­sos rei­kė­tų tuos da­ly­kus ži­no­ti.

Ki­tas da­ly­kas. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš esu ne vie­ną kar­tą sa­kęs ir sa­vo pos­te – ag­re­si­ja gim­do ag­re­si­ją. Aš pa­mė­gin­siu pa­ci­tuo­ti jums R. T. Er­do­ha­no žo­džius pra­ėju­sio sek­ma­die­nio, tai yra po ket­vir­ta­die­nio pra­ėjus 3 die­noms: Iz­ra­e­lis tuč­tuo­jau tu­ri nu­trauk­ti bet ko­kius vyk­do­mus hu­ma­ni­ta­ri­nius, ci­vi­li­nius nu­si­kal­ti­mus Ga­zos Ruo­že. Ir šian­die­ną Tur­ki­jos pre­zi­den­tas, te­sė­da­mas sa­vo žo­dį, pa­duo­da bū­tent B. Ne­tan­ja­hu į teis­mą, į Ha­gos teis­mą.

Is­pa­ni­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas P. San­če­sas pa­sa­kė: nu­trau­ki­te ag­re­si­ją prieš ci­vi­lius žmo­nes, ci­vi­lių žu­dy­mą, ci­vi­li­nius ob­jek­tus ir vie­šo­sios pa­skir­ties ob­jek­tus. Ita­li­jos mi­nist­rė ren­ka pe­ti­ci­ją dėl krei­pi­mo­si ir­gi į Ha­gos teis­mą. Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­tas va­kar ry­te at­si­ri­bo­jo nuo Iz­ra­e­lio prem­je­ro vyk­do­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų li­go­ni­nė­se. Ka­na­dos prem­je­ras Dž. Triu­do pa­sa­kė, kad Iz­ra­e­lį rei­kia ap­kal­tin­ti dėl vai­kų žu­dy­mo.

Penk­tas da­ly­kas. JAV at­li­ko ty­ri­mą – 68 % Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų gy­ven­to­jų pa­si­sa­ko prieš Iz­ra­e­lio vyk­do­mus veiks­mus Ga­zos Ruo­že.

Ko­le­gos, aš pa­ci­ta­vau pen­kis še­šis fak­tus, kur vi­sos tau­tos, vals­ty­bių po­li­ti­kai kal­ba tą, ką aš ir kal­bė­jau, kad vie­no ar ki­to po­li­ti­ko veiks­mai ke­lia an­ti­se­mi­ti­nį el­ge­sį ar­ba an­ti­se­mi­ti­nius jaus­mus prieš vi­są vals­ty­bę. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri steng­tis, kad po­li­ti­kų veiks­mai ne­kel­tų ne­apy­kan­tos jos vi­sai tau­tai. Tai, ką da­ro šian­die­ną, ir tai, ką pa­da­rė ge­gu­žės mė­ne­sį B. Ne­tan­ja­hu duo­da­mas nu­ro­dy­mą nu­griau­ti Pa­les­ti­no­je pa­sta­ty­tą mo­kyk­lą, yra ta pa­sek­mė, kad jie vi­są ug­nį nu­krei­pė prieš sa­vo tau­tą.

Šian­dien jūs ma­ne… Aš esu tik ma­žas lak­mu­so po­pie­rė­lis ir esu la­bai dė­kin­gas, kad šian­dien iš tik­rų­jų ta ap­kal­ta vyks­ta, nes mes ga­li­me la­bai pla­čiai vi­suo­me­nei pa­skleis­ti ir pa­ro­dy­ti, kas iš tik­rų­jų yra ho­lo­kaus­tas, ko­kie bai­sūs nu­si­kal­ti­mai bu­vo įvyk­dy­ti. Kar­tu aš jums lei­siu pri­min­ti pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio Jung­ti­nių Tau­tų spren­di­mą. Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­pa­ži­no Iz­ra­e­lį ir „Ha­mas“ vyk­dant ka­ri­nius nu­si­kal­ti­mus, apie Pa­les­ti­ną ne­už­si­mi­nė nė žo­džiu.

Ge­gu­žės mė­ne­sį sa­vo kal­bo­je aš aiš­kiai pa­ra­šiau, kad to­kie Iz­ra­e­lio veiks­mai su­kels di­de­lę ne­apy­kan­tą bū­tent Iz­ra­e­lio gy­ven­to­jams, Iz­ra­e­lio žy­dams, žmo­nėms. Tai yra aiš­kiai, tie­siog tik bė­gi­mas, ne­mo­ka­ma skai­ty­ti.

Šian­dien man yra keis­ta, kur din­go kon­ser­va­to­rių pi­no­kis, ku­ris prieš me­tus, prieš dve­jus sa­kė, kad rei­kia su Ki­ni­ja nu­trauk­ti san­ty­kius, iš­ei­ti iš „17 + 1“, ku­ris aiš­ki­no, kad Tai­va­nas yra ne­pri­klau­so­mas, o pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­ko, kad čia vis­kas tvar­ko­je, vis­kas yra la­bai ge­rai. Tai klau­si­mas, ar šian­dien pi­no­kis kreip­sis į Tur­ki­jos am­ba­sa­do­rių, iš­mes Tur­ki­jos am­ba­sa­dą vien to­dėl, kad į Ha­gą pa­da­vė B. Ne­tan­ja­hu, ar pi­no­kis kreip­sis į Ka­na­dos am­ba­sa­do­rių, iš­mes Ka­na­dos am­ba­sa­do­rių vien to­dėl, kad Ka­na­da pa­smer­kė Iz­ra­e­lio prem­je­rą, ar ji­sai kreip­sis dėl Is­pa­ni­jos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko ir Pran­cū­zi­jos E. Mak­ro­no, ku­ris pa­sa­kė…

PIRMININKAS. Lai­kas.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). …kad dvi­gu­bi stan­dar­tai nai­ki­nant ci­vi­li­nius ob­jek­tus, ir tą ji­sai pa­ly­gi­no su Ru­si­ja, ką aš pa­sa­kiau sa­vo kal­bo­je. Vie­nas bar­ba­ras V. Pu­ti­nas griau­na Uk­rai­no­je ci­vi­li­nius ob­jek­tus, ki­tas bar­ba­ras griau­na Pa­les­ti­no­je. Dar kar­tą per­skai­ty­ki­te ma­no pos­tą prieš bal­suo­da­mi dėl ši­tų ne­są­mo­nių. (Bal­sai sa­lė­je) Da­ryk.

PIRMININKAS. V. Se­meš­ka – už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, na, ką tik iš­gir­do­me – nuo Ka­na­dos iki Tur­ki­jos, nuo Ki­ni­jos iki Tai­va­no, ta­čiau la­bai aiš­ku, kad ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta ne tik iš dau­gu­mos, bet ir iš opo­zi­ci­jos at­sto­vų, ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­rė pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas aiš­kiai pa­žy­mi, kad sa­vi­raiš­kos lais­vė nė­ra ab­so­liu­ti, ypač vi­suo­me­nės iš­rink­tų at­sto­vų, jie tu­ri veng­ti ne­to­le­ran­ci­ją ska­ti­nan­čių pa­reiš­ki­mų. Ki­to pro­ce­so, kaip pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są, Sei­mo na­riai ne­tu­ri, ki­taip jie pri­tar­tų ar­ba to­le­ruo­tų tai, kas bu­vo iš­sa­ky­ta. To­dėl, be jo­kių abe­jo­nių, kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti, bal­suo­ti už ir ati­duo­ti svars­ty­ti šią by­lą į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Vi­si, ku­rie pa­gei­da­vo dėl mo­ty­vų pa­si­sa­ky­ti, pa­si­sa­kė. Bal­suo­si­me dėl šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, jis pra­si­dės 11 val. 30 min.

 

11.16 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 13 ir 201 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2391 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar, ka­dan­gi dar iki to mo­men­to yra li­kę lai­ko, aš žiū­riu, yra A. Bag­do­nas, jis ga­li pa­teik­ti At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2391. Pra­šau.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­dėl vėl grįž­ta­me prie At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo? Su ko­le­go­mis ma­to­me tai kaip ga­li­my­bę iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tas klai­das ir ne­be­stab­dy­ti tva­rios ener­ge­ti­kos vys­ty­mo­si Lie­tu­vo­je.

Ne pa­slap­tis, kad pra­ėju­sį bir­že­lį tvir­ti­nant Ener­ge­ti­kos pro­ver­žio pa­ke­tą pas­ku­ti­nė­je, pri­ėmi­mo, sta­di­jo­je bu­vo pri­im­tos ir pa­tai­sos įves­ti 2 gi­ga­va­tų lu­bas ko­mer­ci­niams sau­lės par­kams. Dėl to jau pra­dė­ti nau­ji pro­jek­tai, vys­tan­tys tva­rios, šva­rios ir Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mos ener­gi­jos ge­ne­ra­vi­mą, bu­vo pri­vers­ti tie­siog su­sto­ti.

Prieš ge­rą sa­vai­tę Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad iš es­mės yra pa­da­ry­tas Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas ir pro­jek­tų, ku­rie jau bu­vo pra­dė­ti vys­ty­ti, pra­lai­du­mo ap­ri­bo­ji­mas iki 2 gi­ga­va­tų yra prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jai, ne­nu­sta­tant, ką to­liau to­kiems in­ves­tuo­to­jams rei­kė­tų da­ry­ti. Tą pa­tį nu­sta­tė Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Kar­tu su ko­le­go­mis esa­me įsi­ti­ki­nę, kad 2 gi­ga­va­tų kvo­ta smar­kiai su­lė­ti­no Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės sie­ki­mą. Sun­kiai pa­aiš­ki­na­ma, ko­dėl no­ri­ma tai­ky­ti to­kias kvo­tas iš­im­ti­nai vie­nam ener­gi­jos ti­pui – sau­lės ener­gi­jai, nes ki­tų ti­pų elek­tros ener­gi­jos ga­min­to­jams to­kių kvo­tų nu­sta­ty­ta nė­ra.

Mes, įre­gist­ra­vę šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ma­nau, ir dau­ge­lis ki­tų, iš tie­sų esa­me pa­si­ry­žę iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tas klai­das. Bū­ki­me ta ša­li­mi, ku­ri yra pa­trauk­li in­ves­tuo­to­jams, ne­keis­da­mi tai­syk­lių, kai jau yra pra­dė­tos įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je. Ačiū. Jei­gu tu­rė­si­te klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Klau­sian­čių­ tik­rai yra. Pir­ma­sis klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, vis dėl­to Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo spren­di­mu aiš­kiai kon­sta­ta­vo, kad Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės nuo­sta­tos dėl sau­lės elek­tri­nių plėt­ros ri­bo­ji­mo prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Kaž­kaip val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­iš­gir­do. Bu­vo per prie­var­tą at­neš­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. Kal­ba­ma, tai pa­ties mi­nist­ro bu­vo ini­cia­ty­va, kaip ap­ri­bo­ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių plėt­rą.

Iš­tek­lius yra ri­bo­tas, tai yra pri­ei­ga prie per­da­vi­mo tin­klų. Tai yra ben­dra­sis gė­ris bu­vo ati­duo­tas dar ko­vo mė­ne­sį, iš­da­lin­tas po šim­tus me­ga­va­tų gal­būt drau­gams, ne­ži­nau, kaip ten pa­si­el­gė „Lit­gri­das“ su VERTʼu, ta­čiau po to at­si­ra­do ri­bo­ji­mas, kad vi­siems ki­tiems pi­lie­čiams tas ri­bo­tas iš­tek­lius bū­tų ap­ri­bo­tas.

Kaip jūs įžvel­gia­te čia, na, sa­ky­ki­me, to ri­bo­to iš­tek­liaus to­kį ne­są­ži­nin­gą da­ly­bų pro­ce­są – ati­duo­ta tam, ku­ris pir­mes­nis, tai gud­res­nis? Vals­ty­bė­je taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš­ties jū­sų pa­ste­bė­ji­mai yra ga­na taik­lūs. Dar me­tų pra­džio­je ma­ty­da­mi tą ne­tei­sin­gą pa­skirs­ty­mą or­ga­ni­za­vo­me kon­fe­ren­ci­ją tiek su in­ves­tuo­to­jais, tiek su eks­per­tais ir po jos, po kon­fe­ren­ci­jos, gi­mė ini­cia­ty­va bū­tent įre­gist­ruo­ti to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad ne­tu­rė­tų bū­ti toks ri­bo­ji­mas tai­ko­mas bū­tent vie­nai sri­čiai – sau­lės ener­ge­ti­kos sri­čiai. Šis pro­jek­tas taip ir ne­pa­te­ko į po­sė­džių sa­lę, bet aki­vaiz­du, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ir Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­sta­tė, kad toks reg­la­men­ta­vi­mas ne­bu­vo tin­ka­mas, ir šian­dien aš sto­viu čia prieš jus ir pri­sta­tau su ko­le­go­mis kar­tu dar me­tų pra­džio­je pa­reng­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. La­bai ti­kiuo­si, kad mes, jei­gu jam bus pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, ko­mi­te­tuo­se tik­rai jį to­bu­lin­si­me ir siek­si­me, kad tie prieš­ta­ra­vi­mai, ku­riuos iš­sa­kė Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, bū­tų iš­tai­sy­ti.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, spren­džiat ši­tą pro­ble­mą, yra ir ki­tų, di­des­nių, pro­ble­mų, tai yra tin­klų pra­lai­du­mas. To­dėl ma­no klau­si­mas bū­tų, ko­dėl bė­ga­te prie­ky­je gar­ve­žio, nes gar­ve­žys, tai yra da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė, tu­rė­tų pa­teik­ti iš­sa­mų ši­to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą, keis­ti ne vie­ną įsta­ty­mą, leis­ti tik­tai plės­tis dau­giau ne­gu 2 gi­ga­va­tai. O kaip bus su tin­klais? Na, mes ga­li­me leis­ti, bet kie­no są­skai­ta tai bus pa­da­ry­ta? Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Vi­sų pir­ma, aš ne­bė­gu pir­ma trau­ki­nio ir ne­pri­imu spren­di­mų nei už Vy­riau­sy­bę, nei už mi­nist­rą. Pa­sa­ky­siu ko­dėl. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas įre­gist­ruo­tas dar me­tų pra­džio­je, o Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas spren­di­mą pri­ėmė prieš ge­rą sa­vai­tę. Aki­vaiz­du, kad mes bu­vo­me tei­sūs įre­gist­ruo­da­mi to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne­ga­li bū­ti vie­nų są­skai­ta tin­klų pra­lai­du­mas per­duo­tas ki­tiems, ta­čiau vie­niems vi­siš­kai su­stab­do­mos in­ves­ti­ci­jos – as­me­nims, ku­rie jau bu­vo pra­dė­ję įgy­ven­din­ti pro­jek­tus. Va­di­na­si, jūs in­ves­tuo­ja­te į tam tik­rą sri­tį, o pas­kui jums vals­ty­bė pa­sa­ko, kad, de­ja, jūs ne­ga­lė­si­te tos veik­los vyk­dy­ti, nes jums ne­už­ten­ka pra­lai­du­mo. Tą pa­sa­kė tiek Vals­ty­bės kon­tro­lė, tiek Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, kad tai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. To­kia įsta­ty­mo lei­dy­ba.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ir vėl ener­ge­ti­ka, kaip kiek­vie­ną kar­tą. Aš esu Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jos na­rė ir man net la­bai keis­ta, kad ko­mi­si­ja iš vi­so net ne­ži­no­jo ši­to pa­tei­ki­mo ir jis bu­vo pa­teik­tas pas­ku­ti­nė­je sta­di­jo­je, įre­gist­ruo­tas tų 2 gi­ga­va­tų ri­bo­ji­mas. Tai vie­nas niu­an­sas, iš tik­rų­jų apei­nant… ne­ži­nau, kaip bal­suo­ta ko­mi­te­te, bet gal ir ko­mi­te­te ne­bu­vo svars­to­ma.

Ma­no klau­si­mas da­bar toks kon­kre­tus. Bū­tent kiek bu­vo jau iš­duo­ta lei­di­mų ir šian­dien bu­vo pa­kliu­vę vys­ty­to­jai, ku­rie no­rė­jo vys­ty­ti ir ne­bu­vo ga­li­my­bės to­liau vys­ty­ti, tu­rė­jo stab­dy­ti sa­vo pro­jek­tus? Ir ki­tas, gal­būt nu­ma­ny­ti rei­kė­tų, ko­dėl iš­skir­ti­nai vi­są lai­ką yra vė­jo jė­gai­nės, sa­ky­si­me? Ži­no­me, da­bar vie­nas pro­jek­tas pa­teik­tas yra net­bi­lin­gui, mes vėl ri­bo­ja­me, jiems ne­tai­ko­me įsta­ty­mo, o tai­ko­me tik­tai sau­lei, čia ir­gi ly­giai taip pat bu­vo tai­ky­ta tik­tai sau­lei. Ačiū.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mus ir įžval­gas. Koks tiks­liai kie­kis lei­di­mų ir koks no­ras bu­vo in­ves­tuo­ti, aš tik­rai ne­pa­sa­ky­siu, bet jū­sų pa­sta­bos yra tei­sin­gos. Ap­skri­tai įsta­ty­mų lei­dy­bos yra trys sta­di­jos: pa­tei­ki­mo, svars­ty­mo, kai yra įtrau­kia­mi vi­si su­in­te­re­suo­ti as­me­nys, eks­per­tai, čia tu­rė­tų vyk­ti pa­grin­di­nės dis­ku­si­jos, bet tik­rai ne pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pas­ku­ti­niu mo­men­tu tu­rė­tų mi­nist­ras įre­gist­ruo­ti vie­ną siū­ly­mą, ku­ris iš es­mės griau­na vie­nos gru­pės as­me­nų, už­si­i­mančių sau­lės ener­gi­ja, in­ves­ti­ci­jas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. But­ke­vi­čius.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, vis dėl­to aš no­rė­čiau čia jū­sų pa­klaus­ti apie tai, ką jūs gal­vo­ja­te, kaip bus el­gia­ma­si su sau­lės ener­gi­jos vys­ty­to­jais? Juk kai ku­rie sau­lės ener­gi­jos vys­ty­to­jai yra su­da­rę ke­ti­ni­mų, kaip sa­ky­ti, pa­si­ra­šę ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su ESO ar­ba „Lit­gri­du“, taip pat jie yra įšal­dę tam tik­rus pi­ni­gus ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se, sa­vas lė­šas, ar­ba per drau­di­mo kom­pa­ni­jas, ku­rį lai­ką jau vys­ty­to­jų pro­jek­tai yra su­stab­dy­ti, bet jie, vys­ty­to­jai, mo­ka ir tam tik­ras pa­lū­ka­nas. Jei­gu tu gau­ni ga­ran­ti­ją, jei­gu dar sa­vo pi­ni­gus įšal­dai, tai tik tiek – ne­ga­li nau­do­tis pi­ni­gais. Tai jau da­bar ma­to­me, kad vys­ty­to­jai yra pa­ty­rę tam tik­rus fi­nan­si­nius nuos­to­lius. Tai gal yra jau Vy­riau­sy­bės ly­giu ar val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je gal­vo­ja­ma, koks bus pri­tai­ky­tas me­cha­niz­mas ir kaip bus el­gia­ma­si su vys­ty­to­jų pro­jek­tais?

A. BAGDONAS (LSF). La­bai ge­ri jū­sų klau­si­mai ir įžval­gos. Man at­ro­do, kad, vi­sų pir­ma, mes tu­rė­tu­me at­si­pra­šy­ti tų žmo­nių, ku­rie su­pla­na­vo sa­vo in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vo­je, ta­čiau jų veik­la bu­vo iš es­mės su­stab­dy­ta.

An­tra. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad mes kuo sku­biau iš­tai­sy­si­me tas klai­das ir vys­ty­to­jai, ku­rie jau pra­ra­do, kaip jūs sa­ko­te, ne­ma­žai lė­šų ir sa­vo in­ves­ti­ci­jų, ne­si­kreips, rem­da­mie­si Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, nes to­kią tei­sę jie da­bar jau tu­ri. Tai aš la­bai ti­kiuo­si, kad mes kuo ope­ra­ty­viau iš­tai­sy­si­me tas pa­da­ry­tas klai­das ir vi­si in­ves­tuo­to­jai, ku­rie in­ves­tuos į at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką, tu­rės vie­no­das ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Žu­kaus­kas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mas ko­le­ga, yra ži­no­ma, kad sau­lės ener­ge­ti­kai mū­sų pla­tu­mo­se yra bū­din­gas la­bai di­de­lis se­zo­ni­nis svy­ra­vi­mas ki­taip nei vė­jo ener­ge­ti­kai. Dar blo­giau, kad tas svy­ra­vi­mas yra prieš­fa­zė­je su mums at­ei­ty­je rei­ka­lin­gų po­rei­kių ener­gi­ja, nes žie­mą mes ža­da­me šil­dy­tis at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos są­skai­ta ir tuo­met, kai bū­tent sau­lės ener­gi­jos ma­žiau­siai ge­ne­ruo­ja. Tai dėl ši­tų prie­žas­čių, to­liau au­gant at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos da­liai mū­sų ba­lan­se, sau­lės ener­ge­ti­ka pra­dės kel­ti la­bai rim­tas pro­ble­mas dėl tos ener­gi­jos sau­go­ji­mo. Sau­go­ji­mas yra ne­pa­pras­tai bran­gus ir jis bran­gė­ja, kuo il­ges­nį lai­ką rei­kia sau­go­ti. Tai ne pa­ros svy­ra­vi­mai, tai yra se­zo­ni­niai svy­ra­vi­mai, ku­rie vė­jo ener­ge­ti­kai bū­tent yra amor­ti­zuo­jami tuo, kad mū­sų var­to­ji­mas žie­mą bus di­des­nis. Ar jūs iš prin­ci­po ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų ri­bo­ti sau­lės ener­ge­ti­ką mū­sų pla­tu­mo­se? Ma­no pa­skai­čia­vi­mais, iki 10 gi­ga­va­tų ins­ta­liuo­tos ga­lios. Bet leis­ti jai vys­ty­tis be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų tur­būt ne­bū­tų ra­cio­na­lu? Ką jūs ma­no­te?

A. BAGDONAS (LSF). Aš ma­nau, kad ga­li­ma kal­bė­ti apie tam tik­rus ga­lios ri­bo­ji­mus, bet mes ne­ga­li­me jau pra­dė­tiems pro­jek­tams nu­sta­ty­ti ga­lios ri­bo­ji­mo, kaip čia pa­sa­ky­ti, iš es­mės at­ga­li­ne da­ta. In­ves­tuo­to­jai ga­vo to­kią ži­nią, kad jie iš es­mės ne­ga­li vys­ty­ti pro­jek­tų, į juos jau in­ves­ta­vę ga­na daug lė­šų. Tą kon­sta­tuo­ja ir Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Apie ši­tą ri­bo­ji­mą mes jau kal­bė­jo­me me­tų pra­džio­je, kad jis nė­ra tei­sin­gas, žiū­rint į tuos in­ves­tuo­to­jus. Tai iš es­mės, kad rei­kė­tų kom­plek­siš­kai žiū­rė­ti į vi­sos at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos plėt­rą Lie­tu­vo­je, su­tin­ku. Bet tai­syk­lės tu­ri bū­ti su­ra­šy­tos iš anks­to, aiš­kios vi­siems, bet ne in­ves­ti­ci­jų tam tik­ro­je sta­di­jo­je pa­sa­ky­ti vie­nai gru­pei, kad jums yra įve­da­mas ap­ri­bo­ji­mas. Ti­kiuo­si, at­sa­kiau į jū­sų klau­si­mą. Pri­ta­riu, kad at­ei­ty­je rei­kė­tų gal­vo­ti apie tam tik­ras kvo­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­s Jur­gi. Ger­bia­mas ko­le­ga An­driau, tai ir kom­p­lek­siš­kai žiū­rė­ki­me – tai nei vie­ni tei­sūs, nei ki­ti. Net Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­li­mai ne­įsi­gi­li­no į es­mę ir spren­džia vals­ty­bei svar­bius klau­si­mus. Tai ir­gi klau­si­mas apie jų kom­pe­ten­ci­ją. Vi­sos in­ves­ti­ci­jos nu­ma­to­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės, tau­tos są­skai­ta, nes da­bar žiū­ri­me tie­sio­giai, ir aš ga­liu pa­sa­ky­ti, pa­ko­men­tuo­ti. At­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos iš 2 tūkst. me­ga­va­tų tik 143 me­ga­va­tai da­bar vyk­do­ma. Tai kas, ger­bia­mas An­driau, jus už­sa­kė? Iš vi­so, ši­ta veik­la… Jau pa­kan­ka­mai yra tos at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos, kad dar pa­ka­bin­tų vals­ty­bę ir vi­są tau­tą, kad pas­kui kom­pen­suo­tų vi­so­kiems ta­ria­miems in­ves­ti­to­riams, ku­rie ne­rei­ka­lin­gi.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ne­su­tin­ku su ju­mis. Ma­nau, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ir Vals­ty­bės kon­tro­lė bū­tent iš­sa­miai pa­žiū­rė­jo į šio klau­si­mo es­mę. Ką aš ga­lė­čiau dau­giau pa­sa­ky­ti į jū­sų pa­sa­ky­mus, kas ma­ne už­sa­kė? Ma­ne tur­būt už­sa­kė Bag­do­nas Bag­do­nie­nei, krei­pė­si į ją ir už­sa­kė ma­ne. Dau­giau ne­ži­nau, kaip at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, dė­kui. Da­bar mo­ty­vai dėl pro­jek­tų. Ger­bia­mas An­driau, jūs ga­li­te tri­bū­no­je ne­be­sto­vė­ti. L. Sa­vic­kas no­ri pa­si­sa­ky­ti už. Sei­mo na­riai už­sto­ja jo vaiz­dą.

L. SAVICKAS (DFVL). Bet, ti­kiuo­si, gir­di. La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū An­driui už pa­da­ry­tą pri­sta­ty­mą. Gir­di­me, kaip su­si­do­mė­ję Sei­mo na­riai ren­ka­si, net pats sa­vęs ne­gir­džiu. Ko­le­gos, šią ka­den­ci­ją daug kar­tų esa­me dis­ku­ta­vę dėl elek­tros kai­nų šuo­lių ir ieš­ko­ję rei­kia­mų spren­di­mų, siek­da­mi su­val­dy­ti si­tu­a­ci­ją ir no­rė­da­mi iš­veng­ti pa­na­šių ener­ge­ti­kos kri­zių at­ei­ty­je. Ta­čiau rei­kia pri­pa­žin­ti, kad per­nai mi­nist­ro D. Krei­vio skam­biai pri­sta­ty­tas pro­ver­žio pa­ke­tas, tu­rė­jęs už­deg­ti ža­lią švie­są at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos plėt­rai, iš tik­rų­jų vir­to ne kuo ki­tu, o ak­me­niu po kak­lu mums vi­siems. Iš tie­sų šian­dien ma­to­me, kad bū­tent dėl pa­ke­te įtvir­tin­tos 2 gi­ga­va­tų nor­mos ri­bos Lie­tu­vo­je elek­tra yra bran­ges­nė, nei ga­lė­tų bū­ti at­si­sa­kius šio per­tek­li­nio ri­bo­ji­mo. Tą iš es­mės pa­tvir­ti­no ir pa­skelb­ta Vals­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­ta. Be to, šis ri­bo­ji­mas ati­tin­ka­ma da­li­mi jau pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­sti­tu­ci­jai. Ma­to­me, kad „pro­ver­žis“ dar la­biau su­lė­ti­no (tas pro­ver­žis, ži­no­ma, ka­bu­tė­se) sau­lės elek­tri­nių par­kų plėt­rą, o pa­tys at­si­dū­rė­me ga­nė­ti­nai už­bur­ta­me ra­te.

Pri­me­nu, kad pa­tys ne­ge­ne­ruo­ja­me pa­kan­ka­mai elek­tros ener­gi­jos, pa­si­ga­mi­na­me tik 35–40 % rei­kia­mo kie­kio. To­dėl siū­lo­me pa­nai­kin­ti dirb­ti­nį ri­bo­ji­mą, pa­gal ku­rį sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nių ir ga­mi­nan­čių var­to­to­jų elek­tri­nių su­mi­nė įren­gia­mo­ji ga­lia ne­ga­li vir­šy­ti 2 gi­ga­va­tų. Pri­va­lo­me ska­tin­ti at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių plėt­rą, di­din­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę. Kvie­čiu ko­le­gas su­si­kaup­ti, pa­lai­ky­ti šį svar­bų pro­jek­tą, jis iš tik­rų­jų ga­li iš­spręs­ti su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je at­si­dū­rė­me po vi­sai ne­se­niai pa­skelb­to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Ką gi, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar pa­sie­kė­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Kaip tik ga­lė­si­me pir­miau­sia ir bal­suo­ti dėl ką tik dis­ku­tuo­to pro­jek­to, tai yra pro­jek­to, ku­rį pa­tei­kė A. Bag­do­nas. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo šiam pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 122: už – 63, prieš – 9, su­si­lai­kė 50. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl šio pro­jek­to bū­tų siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). No­rė­čiau pa­siū­ly­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Taip, siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Ar Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ne­pa­gei­dau­ja svars­ty­ti šio pro­jek­to? Ne­pa­gei­dau­ja.

A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­su­pra­tau, ko­dėl kaip pa­grin­di­nis įra­šy­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas? Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu tu­rė­tų bū­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Čia dau­giau yra bū­tent apie eko­no­mi­ką, o ne apie kaž­ko­kią ap­lin­ko­sau­gą.

PIRMININKAS. A. Ged­vi­lie­nė. Pra­šom.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Pa­gal Sta­tu­tą at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos klau­si­mai pri­klau­so Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui, tai pra­šau pa­lik­ti kaip pa­grin­di­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ar yra…

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Siū­lau bal­suo­ti, ap­si­spręs­ti bal­suo­jant.

PIRMININKAS. Gal­būt Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą skir­ki­me kaip pa­pil­do­mą? (Bal­sai sa­lė­je) Ar A. Kup­čins­kas pa­grin­di­niu siū­lo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Tai ar A. Kup­čins­kas siū­lo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą pa­grin­di­niu? L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šau siū­ly­ti ir ap­si­spręs­ti dėl Eko­no­mi­kos kaip pa­grin­di­nio.

PIRMININKAS. Yra jau ofi­cia­liai pa­teik­ti du siū­ly­mai, tai bal­suo­si­me al­ter­na­ty­viai. Kas už, tai pa­lai­ko Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, jam, kaip pir­mi­nin­kė mi­nė­jo, pa­gal Sta­tu­tą pri­klau­sy­tų, bet nė­ra už­draus­ta Sei­mo na­riams siū­ly­ti ir ki­tą, aiš­ku. Kas prieš, bal­suos už Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Už – ap­lin­ka, prieš – eko­no­mi­ka.

Už – 42, prieš – 81.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis. Ar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pa­gei­dau­ja bū­ti pa­pil­do­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne!“) Tai tik­rai skir­ki­me Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą, nes pa­gal Sta­tu­tą, ko­le­gos, yra šiam ko­mi­te­tui pri­skir­ta sri­tis, jau vi­siš­kai izo­liuo­ti ko­mi­te­to tik­rai ne­tik­tų. Ma­nau, kad vi­si su­ta­rė­me dėl to.

J. Ur­ba­na­vi­čius.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). …pa­ra­šy­ti, kad ko­mi­si­ja taip pat ap­svars­ty­tų.

PIRMININKAS. Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ja taip pat pa­pil­do­mo ko­mi­te­to tei­sė­mis. A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Re­pli­kos tei­sė po bal­sa­vi­mo. Aš tik­rai nie­ko as­me­niš­ko ne­tu­riu prieš Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Tai ne­rei­kia čia mums aiš­kin­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad yra pra­mie­go­ta, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pra­mie­go­jo bio­de­ga­lų skai­čiaus pro­cen­to įskai­čia­vi­mą į de­ga­lus. Ir bū­tent pa­ma­tė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Tai ne­be­dis­ku­tuo­ki­me dėl tu­ri­nio ir kas ką pa­da­rė. Dėl ko­mi­te­tų ap­si­spren­dė­me. Dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ti­kiuo­si, ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu Vy­riau­sy­bės iš­va­dos rei­ka­la­vi­mą. Svars­ty­mo da­ta bū­tų pa­va­sa­rio se­si­ja.

L. Sa­vic­kas.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes kal­ba­me apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą. Mi­nist­ras yra pa­sa­kęs, kad sieks dar šie­met jį iš­spręs­ti, tai tik­rai iš­tie­siu at­vi­rą ran­ką, siū­lau, kad su ši­tuo įsta­ty­mo pro­jek­tu su­si­tvar­ko­me šie­met, kaip mi­nist­ras ža­dė­jo, ir pa­si­tik­si­me Ka­lė­das šven­tiš­kai. Ačiū.

PIRMININKAS. Tai yra ga­li­my­bė vis­ką svars­ty­ti grei­čiau. Tas pa­ra­šy­mas dėl pa­va­sa­rio se­si­jos ne­įpa­rei­go­ja, kaip sa­kant, ne­už­drau­džia ap­svars­ty­ti anks­čiau. Mi­nist­ras D. Krei­vys. Pra­šau.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Rei­kė­tų tru­pu­tė­lį at­skir­ti 2 gi­ga­va­tus nuo Teis­mo spren­di­mo. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­pa­nai­ki­no ir ne­pa­sa­kė, kad ap­ri­bo­ji­mai yra ne­tei­sė­ti, la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ri­bo­ji­mus vals­ty­bė ga­li ir tu­ri tei­sę da­ry­ti, nes to rei­kia tin­klo sau­gu­mui, pa­ti­ki­mu­mui ir pa­na­šiai. Tai čia yra vie­nas da­ly­kas. Pa­tai­sos dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, nes tu­rė­jo bū­ti da­ro­mas spren­di­mas, kaip to­liau yra vys­to­ma ener­ge­ti­ka po 2 gi­ga­va­tų įsta­ty­me, o ne Vy­riau­sy­bė­je. Tą mes at­ne­ši­me per at­ei­nan­čias ke­lias sa­vai­tes ir tą su­tvar­ky­si­me.

O da­bar pa­sa­ky­siu dėl 2 gi­ga­va­tų. Šian­die­ną nė­ra nei 2 gi­ga­va­tų, nei 0,5 gi­ga­va­to, vis­kas yra iš­da­lin­ta. Klau­si­mas yra baig­tas.

PIRMININKAS. Tai mes jau pra­dė­jo­me dis­ku­si­ją dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo. Tik­rai aš ma­nau, kad čia rei­kia pa­nai­kin­ti tą įtam­pą. Na, fik­suo­ki­me, kad svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 19 die­na, pa­vyz­džiui, tai iki Ka­lė­dų ga­lės bū­ti ir pri­ėmi­mas, jei­gu čia taip vis­ką grei­tai su­spė­si­me. Ar tin­ka?

A. Skar­džius vis tiek no­ri dar kaž­ką pa­sa­ky­ti.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad jūs at­kreip­tu­mėte dė­me­sį, mi­nist­ras pa­sa­kė, kad iki įsta­ty­mo pri­ėmi­mo vis­kas jau bu­vo iš­da­lin­ta. Įsta­ty­mas bu­vo pri­im­tas va­sa­ros pra­džio­je, o ko­vo mė­ne­sį bu­vo vis­kas iš­da­lin­ta. Kam iš­da­lin­ta? Ko­dėl?..

PIRMININKAS. Tu­rė­si­me pro­gą dis­ku­si­jos me­tu dėl šio pro­jek­to vis­ką ap­tar­ti. Tai ap­si­spren­dė­me dėl šio pro­jek­to vi­sų as­pek­tų.

 

11.39 val.

2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1556 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3243 (ant­ro­jo svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ei­lės tvar­ka ap­si­sprę­si­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3243 – ne­di­de­lės 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­sos. Mums rei­kia an­trojo svars­ty­mo sta­di­jo­je ap­si­spręs­ti dėl pri­ėmi­mo da­tos. Pri­ėmi­mo da­ta. Yra siū­lo­mas ki­tas ant­ra­die­nis – lap­kri­čio 21 die­na. Bal­suo­ja­me, ar pa­tvir­ti­na­me šią da­tą.

Už – 128, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Da­ta nu­sta­ty­ta.

 

11.41 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį patrauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3287 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar sprę­si­me dėl tų pro­jek­tų, kur rei­kia, kaip mi­nė­ta, 71 bal­so. Pir­ma­sis – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Pet­rą Gra­žu­lį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3287. Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Stab­do­me bal­sa­vi­mą, nes Sek­re­to­ria­tas ne­pa­kei­tė ro­do­mo klau­si­mo. Pra­de­da­me da­bar bal­sa­vi­mą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 83: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos proce­są pa­reng­ti“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3288 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Čia pa­tiks­li­nu, kad už­ten­ka pa­pras­tos bal­sų dau­gu­mos. Tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3288. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 82: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.43 val.

Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo Nr. XIV-196 2, 17 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-3245 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar vie­nas bal­sa­vi­mas. Bal­sa­vi­mas dėl pro­jek­to, ku­rį pa­tei­kė K. Ado­mai­tis – Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-3245. Pa­tei­ki­mas.

Bal­sa­vo 125: už – 119, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Svars­ty­ti nu­ma­ty­tu­me pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Bal­sa­vi­mai kol kas baig­ti.

To­liau, ma­nau, bus dar bal­sa­vi­mų iki pat Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio pra­džios.

Da­bar pir­mi­nin­kaus ko­le­ga P. Sau­dar­gas.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Ačiū. Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos, ko ne­ma­čiau. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę.

 

11.45 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2938, Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo Nr. XIV-196 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2939 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7.1 klau­si­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2938. Kvie­čiu ger­bia­mą R. Vait­kų pa­teik­ti mums šį pro­jek­tą.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į krei­pi­mą­si, pa­si­ra­šy­tą da­bar jau dau­giau kaip šim­to aso­cia­ci­jų, moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­ci­jų, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, ver­slo įmo­nių, dir­ban­čių bū­tent trans­por­to de­kar­bo­ni­za­ci­jos sek­to­riu­je. Įsta­ty­mą tei­kia­me kar­tu su ko­le­go­mis K. Ado­mai­čiu, S. Gent­vi­lu, A. Ge­d­vi­lie­ne ir L. Sa­vic­ku.

Lie­tu­vos vals­ty­bės duo­me­nų agen­tū­ros duo­me­ni­mis, naf­tos pro­duk­tų: de­ga­lų, ben­zi­no, dy­ze­li­no, su­skys­tin­tų naf­tos du­jų, nau­do­ji­mas Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riu­je nuo 2005 iki 2021 me­tų iš­au­go dau­giau kaip 45 %. Pro­por­cin­gai iš­au­go ir šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­me­ti­mas trans­por­to sek­to­riu­je. Per­ne­lyg di­de­lis naf­tos de­ga­lų nau­do­ji­mas tu­ri daug nei­gia­mų pa­sek­mių: au­ga Lie­tu­vos ener­ge­ti­nė pri­klau­so­my­bė nuo iš­kas­ti­nio ku­ro im­por­to, vis ak­tu­a­les­nė tam­pa trans­por­to su­ke­lia­mos tar­šos pro­ble­ma, be to, nau­do­da­mi naf­tos de­ga­lus ne­tie­sio­giai re­mia­me naf­tą eks­por­tuo­jan­čias vals­ty­bes ir re­ži­mus, ku­rie pa­ja­mas iš naf­tos par­da­vi­mo nau­do­ja ka­rams fi­nan­suo­ti, de­mo­kra­tiniams ju­dė­ji­mams sa­vo ša­ly­se mal­šin­ti.

Pa­ra­dok­sa­lu, bet įsta­ty­muo­se iki šiol ne­bu­vo įra­šy­ta naf­tos de­ga­lų nau­do­ji­mo ma­ži­ni­mo tiks­lo ir kri­te­ri­jaus, to­dėl tei­kiu siū­ly­mą pa­keis­ti At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos ir Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mus, prie jų tiks­lų nu­ma­tant tiks­lą iki 2030 me­tų su­ma­žin­ti naf­tos de­ga­lų nau­do­ji­mą 41 %, ly­gi­nant su naf­tos de­ga­lų nau­do­ji­mu 2021 me­tais. Taip pat įpa­rei­go­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę ar jos įga­lio­tą ins­ti­tu­ci­ją iki 2024 m. bir­že­lio 30 d. pa­reng­ti ir pa­tvir­tin­ti naf­tos de­ga­lų nau­do­ji­mo su­ma­ži­ni­mo 41 % prie­mo­nių pla­ną, kaip da­lį Na­cio­na­li­nio ener­ge­ti­kos ir kli­ma­to sri­ties veiks­mų pla­no, ir ki­tus šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius ak­tus.

Šį ma­ni­fes­tą pa­si­ra­šiu­sių, kaip sa­kiau, yra šim­tas, jau da­bar, šiuo me­tu, virš šim­to įmo­nių ir įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų, di­de­lių vie­šo­jo trans­por­to sek­to­riaus, lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų. Tai­gi tik­rai vi­suo­me­nės pri­ta­ri­mas ši­tam pro­jek­tui, ti­kiuo­si, ir ko­le­gų pa­lai­ky­mas bus. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je es­mi­nių pa­sta­bų ne­bu­vo. Dė­ko­ju, kad iš­klau­sė­te. At­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mam pra­ne­šė­jui. Prieš už­duo­dant klau­si­mus at­krei­piu dė­me­sį, kad vis dar yra bal­sa­vi­mo lan­gas, tai­gi fak­tiš­kai iki Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio ir bal­suo­si­me po pa­teik­tų pro­jek­tų, nes po­sė­džio pir­mi­nin­kas nie­kaip ki­taip ne­pa­skel­bė.

Da­bar pir­mas klau­sia ger­bia­mas L. Sa­vic­kas. Pra­šau.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ki! (Šur­mu­lys sa­lė­je) Sa­lė­je triukš­mas. Bet klau­si­mas la­bai svar­bus.

PIRMININKAS. Aš ga­liu šiek tiek at­kreip­ti… Ger­bia­mi ko­le­gos, sa­lė­je la­bai triukš­min­ga, net klau­sė­jas at­krei­pė dė­me­sį. Pra­šau.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū. Klau­si­mas iš tik­rų­jų pa­pras­tas. Tiks­las yra tei­sin­gas, tiks­las yra svei­kin­ti­nas ir ji­sai grįs­tas tuo, kad jau pri­va­tus sek­to­rius in­di­kuo­ja, kad yra pa­si­ruo­šęs įgy­ven­din­ti šį po­ky­tį. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te įvar­din­ti ke­lias es­mi­nes prie­mo­nes, ku­rias jūs ma­ty­tu­mė­te, kad vie­ša­sis sek­to­rius ga­lė­tų sa­vo ini­cia­ty­va ir­gi ro­dy­ti tą pa­vyz­dį ir at­sa­ky­ti? O ben­dras pro­jek­tu ke­lia­mas tiks­las yra, ma­no aki­mis, tik­rai svei­kin­ti­nas.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik­riau­siai ir sa­vo klau­si­me pa­sa­kė­te es­mę, kad rei­kia bū­tent vi­sų sek­to­rių ben­drų pa­stan­gų ši­tiems tiks­lams pa­siek­ti. Gir­dė­jau, prieš tai pa­si­sa­kęs, kal­bė­jęs, tei­kęs Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mo pro­jek­tą Sei­mo na­rys K. Ado­mai­tis bu­vo pa­mi­nė­jęs Tau­ra­gę kaip vie­ną iš pa­vyz­džių, kur bū­tent šiuo me­tu tu­ri­me 16 elek­ro­bu­sų, apie 20 elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių. Tai jei­gu ma­žas mies­tas, ma­žas re­gio­nas ga­li pa­da­ry­ti, tai ga­li pa­da­ry­ti ir ki­ti mies­tai, ir vi­sa Lie­tu­va ir bū­tent pa­siek­ti de­kar­bo­ni­za­vi­mo tiks­lą kar­tu. Tai bū­tent vi­sų prie­mo­nių pa­ke­to tai­ky­mas, pla­tes­nis sun­kio­jo trans­por­to bio­me­ta­no nau­do­ji­mas, pa­žan­gių­jų ant­ros kar­tos bio­de­ga­lų iš at­lie­kų ga­my­bos ir nau­do­ji­mo plėt­ra, lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jų, per­ve­žan­čių pre­kes, ma­žo CO2 pėd­sa­kų ska­ti­ni­mas, dvi­ra­čių ta­kų plėt­ra ir taip to­liau. Vi­sų prie­mo­nių yra di­de­lis pa­ke­tas ir, ma­nau, ga­li­ma tai in­teg­ruo­ti į ben­drą tiks­lą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­ma L. Na­gie­nė. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, gal ga­li­te įvar­din­ti pa­grin­di­nes prie­mo­nes trans­por­to sek­to­riu­je, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis mes ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti ši­tą iš­si­kel­tą už­da­vi­nį? Kon­kre­čiai. Prie­mo­nių pla­ną jie tu­rė­tų pa­teik­ti. Aš kal­bu ne apie tai, kad dvi­ra­čių ta­kai ir pa­na­šiai, bet trans­por­tas. Ko­kios bū­tų pa­grin­di­nės prie­mo­nės? Ačiū.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ge­ras klau­si­mas. Tai bū­tent dėl trans­por­to, ma­nau, ma­žes­nio lit­ra­žo, ma­žiau de­ga­lų var­to­jan­čių au­to­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mo ska­ti­ni­mas tai­kant mo­kes­ti­nes leng­va­tas, bio­me­ta­no pla­tes­nis nau­do­ji­mas, ypač sun­kio­jo trans­por­to, tų pa­čių ge­le­žin­ke­lių elek­tri­fi­ka­vi­mas, man at­ro­do, taip pat bū­tų vie­nas iš tiks­lų. Ir pa­žan­gių­jų, taip pat ant­ro­sios kar­tos bio­de­ga­lų sun­kio­jo trans­por­to nau­do­ji­mas ir ap­skri­tai trans­por­to, ši­to sek­to­riaus plėt­ra. Tai, ma­nau, bū­tų vie­ni iš to­kių es­mi­nių. Ir bū­tent ap­skri­tai elek­tro­mo­bi­lu­mo plėt­ra, elek­tro­mo­bi­lių tiek sun­kio­jo trans­por­to, tiek leng­vo­jo trans­por­to plėt­ra ir sub­si­di­jų tai­ky­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš­ties svei­ki­nu jū­sų siū­ly­mą, bet ar tai ne­si­ker­ta su stra­te­gi­niais Lie­tu­vos tiks­lais? Juk Lie­tu­vos stra­te­gi­nis tiks­las bu­vo, su­kū­rus to­kią mil­ži­niš­ką in­fra­struk­tū­rą, du­jų in­fra­struk­tū­rą, tai yra naf­tos pro­duk­tas, mus lai­ky­ti ant tos du­jų ada­tos. Tai da­bar kaip jūs su sa­vo ini­cia­ty­va į tą ener­ge­ti­kos il­ga­lai­kį stra­te­gi­nį tiks­lą įsi­pie­šia­te?

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą, ge­ras klau­si­mas. Bū­tent du­jų ada­tą mes vi­si pa­ju­to­me ir ma­nau, kad tu­ri­me pui­kią ga­li­my­bę, pui­kų šan­są keis­ti ir trans­for­muo­ti bū­tent trans­por­to sri­tį. Kaip ir mi­nė­jau, pats pir­ma­sis da­ly­kas bū­tų bū­tent dau­gy­bės kom­plek­si­nių prie­mo­nių tai­ky­mas vi­sų mi­nis­te­ri­jų, kar­tu ben­dros si­ner­gi­jos su­ra­di­mas – tiek Ap­lin­kos, tiek Ener­ge­ti­kos, tiek Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jų. Kar­tais ma­to­me, kad taip, yra da­ro­ma, sie­kia­ma už­si­brėž­tų tiks­lų, bet nė­ra to ben­dro re­zul­ta­to. Tai bū­tent Sei­mas 2021 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį, vi­si čia esan­tys, iš es­mės dau­gu­ma iš jū­sų bal­sa­vo­te už pa­reng­tą Kli­ma­to kai­tos pro­gra­mą, už ten esan­čius tiks­lus. Bet ma­to­me, kad kai ku­rių tiks­lų tie­siog ne­pa­sie­kė­me. Tai kuo­met mes tu­rė­si­me kon­kre­tų pro­cen­tą, už­si­brė­žia­ma ma­žin­ti 41 %… Jis čia bū­tent toks to­dėl, kad nuo 2025 iki 2030 me­tų su­ma­ži­nant 14 % ŠESD, šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų, pro­cen­tą, bū­tent iš­ei­na, kad 41 % rei­kia siek­ti. Tai to­kia sie­kia­my­bė yra, ir ma­nau, kad tai įma­no­ma pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, da­bar nau­do­jant bio­de­ga­lus ir skys­tuo­sius biop­ro­duk­tus, tai vis dėl­to, ar kai­na ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nė de­ga­lų var­to­to­jams? Ačiū.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Bio­de­ga­lų var­to­ji­mas šiuo me­tu nė­ra tiek iš­si­vys­tęs, kad jie bū­tų pi­ges­ni. Kaip ma­to­me, de­šim­to­ji da­lis de­ga­lų yra mai­šo­ma į da­bar­ti­nius de­ga­lus, ti­kė­ti­na, ši­tą sek­to­rių rei­kia plės­ti, tu­ri­me įmo­nių, ku­rios da­ro ši­tą veik­lą, ku­rios ga­mi­na bio­de­ga­lus. Ma­nau, jei­gu Lie­tu­vo­je tu­rė­tu­me dau­giau to­kių pa­vyz­džių, ko­kių da­bar yra įmo­nių, fak­tiš­kai vei­kian­čių žie­di­nės eko­no­mi­kos pa­vyz­džiu, ga­mi­nan­čių bio­e­ta­no­lį ir bio­me­ta­ną, žo­džiu, tai tik­rai, man at­ro­do, Lie­tu­vo­je, jei­gu bū­tų dau­giau to­kių įmo­nių, dvi trys per vi­są Lie­tu­vą pa­si­skirs­čiu­sios pa­gal re­gio­nus, mums bū­tų la­bai di­džiu­lis pliu­sas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia ger­bia­mas E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų tur­būt mes ir rie­dė­si­me ta lin­kme. Aiš­ku, tik ne­aiš­kus tem­pas. Kaip ži­no­ma, vi­sos gra­žios idė­jos tik­rai ne­pi­giai kai­nuo­ja. Šiuo at­ve­ju ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų šio­kio to­kio pre­li­mi­na­raus bent skai­čia­vi­mo, kiek tas ga­lė­tų kai­nuo­ti? Nes iš es­mės ir šiuo me­tu jau žmo­nės su­si­du­ria su įkro­vi­mo sto­te­lė­mis, ki­tais da­ly­kais.

Jūs sa­kė­te, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės pir­mau­ja, ta­čiau vėl­gi ne­pa­kan­ka­mas tas pir­ma­vi­mas. Mes da­bar tu­ri­me ma­žus au­to­mo­bi­lių par­kus, elek­tro­mo­bi­lių, jei­gu jis at­si­ras di­des­nis, tai, sa­vai­me su­pran­ta­ma, rei­kia ko­kių nors spren­di­mų, ir grei­tų spren­di­mų. Tai ar ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų pa­skai­čiuo­ti, kiek tas vi­sas per­ėji­mas iki 40–41 % ga­lė­tų mums kai­nuo­ti? Nes iš es­mės, iš ki­tos pu­sės žiū­rint, ma­žin­da­mi iš­ka­sa­mas de­ga­lų rū­šis, au­to­ma­tiš­kai mes ma­žin­si­me ir ak­ci­zą. Iš tik­rų­jų vals­ty­bei ir ma­žiau pi­ni­gų, ir daug dar­bų. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tik aš ger­bia­mo… Vie­ną se­kun­dę, tik at­krei­piu dė­me­sį, kad čia si­re­nos, ne­si­bai­min­ki­te, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to pa­tik­ri­ni­mas yra vyk­do­mas, tai ne­si­blaš­ky­ki­te. Pra­šau at­sa­ky­ti į klau­si­mą.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Klau­si­mas taik­lus ir ge­ras, bet tu­ri­me su­pras­ti, kad vis tiek mes tu­ri­me ei­ti de­kar­bo­ni­za­vi­mo kryp­ti­mi. Jei­gu CO2… ne­ma­žin­si­me iš­me­ti­mo šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų, tai tuos mo­kes­čius… ku­rios ša­lys įgy­ven­dins tuos tiks­lus, žo­džiu, ne­mo­kės CO2 mo­kes­čio. Da­bar nuo 2027 me­tų Briu­se­liui į So­li­da­ru­mo fon­dą bus mo­ka­mi mo­kes­čiai, jei­gu mes ne­pa­siek­si­me tų įgy­ven­di­na­mų tiks­lų. Tai tu­ri­me su­pras­ti, kad tu­ri­me to siek­ti. Kaip tą pa­siek­ti, kaip tą pa­da­ry­ti, kaip su­ba­lan­suo­ti ne­ten­ka­mų nuo ak­ci­zo pa­ja­mų da­lį? Tai bū­tent, kaip ir mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bės bū­tų dar­bas – pro­gra­mą pa­reng­ti ir nu­sta­ty­ti.

Ne­pa­sa­kiau dar, pra­šo­ma taip pat Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ma­nau, kad ben­dro­mis pa­stan­go­mis tą bū­tų ga­li­ma tik­rai pa­da­ry­ti ir ras­ti iš­ei­tį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Grei­čiau­siai pas­ku­ti­nis klau­si­mą už­duos ger­bia­mas K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik­rai idė­ja la­bai pui­ki, bet, kaip ten sa­ko, na, iš sva­jo­nių grįž­ki­me į re­a­ly­bę. Tur­būt kad tas siū­ly­mas virs­tų ko­kiu nors re­zul­ta­tu, no­rė­tų­si iš­girs­ti apie ga­li­my­bes jū­sų pa­mąs­ty­mus, iš kur vi­sa tai tu­rė­tų bū­ti pa­deng­ta pi­ni­gais.

Jūs mi­nė­jo­te la­bai ge­rą pa­vyz­dį ir sa­vo gim­to­jo mies­to dėl au­to­bu­sų, bet ir šian­dien vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­to­me ap­skri­tai, kad su­si­sie­ki­mo au­to­bu­su ga­li­my­bė žmo­nėms ma­žė­ja ar­ba vi­sai dings­ta, nors tu­ri­me tik­rai pui­kius dar­naus ju­du­mo pla­nus ir vi­sas ki­tas ga­li­my­bes. Tas pats bū­tent trau­ki­nių elek­tri­fi­ka­ci­ja. Tai gal­būt ga­li­te nu­ro­dy­ti šal­ti­nius?

Su­pras­ki­me, tur­būt ži­no­te ir Tau­ra­gės at­ve­jį, kiek kai­nuo­ja įgy­ven­din­ti tuos pro­jek­tus. Tai gal­būt ga­li­te ke­le­tą idė­jų, pa­siū­ly­mų, kaip, iš kur pa­im­ti tuos bū­tent re­sur­sus, rei­ka­lin­gus bent kaž­kiek di­des­nį žings­nį ženg­ti ta kryp­ti­mi? Ačiū.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, ko­le­ga, už klau­si­mą. Klau­si­mas ge­ras. Ačiū, kad pa­mi­ni­te vėl Tau­ra­gę. Aš ir pa­kar­to­siu šiek tiek, kad jei­gu vie­na sa­vi­val­dy­bė su­ge­ba, vie­nas re­gio­nas gal­būt čia šiuo at­ve­ju, spręs­ti tuos klau­si­mus ir ras­ti iš­ei­tį, kaip tą pa­da­ry­ti, pa­da­ry­ti taip, kad vie­ša­sis trans­por­tas bū­tų pa­to­gus vi­suo­me­nei ir fak­tiš­kai vi­siš­kai… 12 eu­rų per me­tus tik te­kai­nuo­ja va­ži­nė­ti po vi­są re­gio­ną… Jei­gu vie­na sa­vi­val­dy­bė, vie­nas re­gio­nas ran­da fon­dų, ran­da ga­li­my­bių, ran­da iš­ei­tį, kaip tą pa­da­ry­ti, tai­gi yra Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, yra, žo­džiu, daug ko­le­giš­kų san­ty­kių, ga­li­te pa­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės tą ga­li da­ry­ti, tik, man at­ro­do, gal­būt vie­nos no­ri la­biau, ki­tos ma­žiau. Aš vi­są lai­ką už tuos, ku­rie ran­da ga­li­my­bių, ran­da fon­dų, ran­da iš­tek­lių ir bū­tent žiū­ri į at­ei­tį, į ža­li­ą­ją mū­sų at­ei­tį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui.

R. VAITKUS (LSF). O kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti bū­tų sun­ku.

PIRMININKAS. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Nu­ma­ty­tas lai­kas bai­gė­si. Da­bar mo­ty­vai už. Ger­bia­mas L. Sa­vic­kas. Pra­šau.

L. SAVICKAS (DFVL). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, kad ir kaip am­bi­cin­gai skam­bė­tų tiks­las 41 % su­ma­žin­ti iš­kas­ti­nio ku­ro, naf­tos su­nau­do­ji­mą mū­sų pra­mo­nė­je, ga­my­bo­je, iš tie­sų tai yra mū­sų tiks­las, ku­riam pa­siek­ti tu­ri su­si­telk­ti ir ver­slas, ir po­li­ti­kai, ir vi­suo­me­nė – ir tai yra kiek­vie­nas, na, mū­sų na­mų ūkis. Svar­biau­sia, kad šį po­ky­tį rei­kia pra­dė­ti ne ki­tą­met, ne dar po ke­lių me­tų, o jau da­bar.

Man kaip Sei­mo na­riui la­bai džiu­gu dėl to, kad to­kia ini­cia­ty­va nė­ra nu­leis­ta iš vir­šaus, ku­riai ver­slas tu­ri tie­siog pa­klus­ti ir at­ras­ti bū­dą, kaip įgy­ven­din­ti po­ky­čius. At­virkš­čiai, ši ini­cia­ty­va yra at­ėju­si iš pri­va­taus sek­to­riaus, iš ver­slų, iš ver­slo ben­druo­me­nės ir tai ro­do, kad esa­me su­bren­dę, ap­si­spren­dę, ku­riuo ke­liu no­ri­me ženg­ti kaip vals­ty­bė. Lie­tu­vos įmo­nių ini­cia­ty­va ro­do, kad mū­sų ver­slas no­ri im­tis ini­cia­ty­vos, no­ri pri­si­dė­ti prie kli­ma­to kai­tos po­ky­čių ma­ži­ni­mo, prie ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės au­gi­mo ir prie to, kad mes vi­si kvė­puo­tu­me šva­res­niu oru, ger­tu­me šva­res­nį van­de­nį, gy­ven­tu­me šva­res­nė­je ap­lin­ko­je. Kar­tu vi­sais lyg­me­ni­mis tu­ri­me nu­ma­ty­ti kon­kre­tų veiks­mų pla­ną, ge­ne­ruo­ti idė­jas, kaip kuo sklan­džiau iš­kas­ti­nį ku­rą keis­ti ža­lia ener­ge­ti­ka, kad 2030-ai­siais jau drą­siai ga­lė­tu­me sa­ve va­din­ti ener­ge­tiš­kai ne­pri­klau­so­ma vals­ty­be. Kvie­čiu šį pro­jek­tą pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už mo­ty­vus. Tai­gi, da­bar, ko­le­gos, tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti. At­krei­piu dė­me­sį, kad vis dar bal­sa­vi­mo lan­gas, tai iki pa­reiš­ki­mų taip ir bal­suo­si­me – kai ap­svars­ty­si­me, tai ir bal­suo­si­me. Tai ir da­bar bal­suo­ja­me dėl pro­jek­to, ku­ris ką tik bu­vo pa­teik­tas. Tai pra­šo­me grįž­ti į sa­vo vie­tas ir bal­suo­ti už pro­jek­tą. At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ir Al­ter­na­ty­vių­jų de­ga­lų įsta­ty­mai (projektai Nr. XIVP-2938 ir Nr. XIVP-2939). Bal­suo­ja­me dėl ką tik pa­teik­to pro­jek­to.

Už­si­re­gist­ra­vo 96, bal­sa­vo 95: už – 93, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 2.

Tai da­bar pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ne?

Ge­rai, ta­da ger­bia­ma L. Girs­kie­nė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Na, mes vi­si ką tik ga­vo­me pra­ne­ši­mus į sa­vo mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, kad rei­kė­tų įsi­jung­ti LRT ir klau­sy­ti, kas to­liau, ko­kie veiks­mai se­ka. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja yra pa­ren­gu­si veiks­mų pla­ną, kaip to­liau mums vi­siems rei­kė­tų elg­tis, ir mes bū­si­me su tuo pla­nu su­pa­žin­din­ti iš­ti­kus to­kiai si­tu­a­ci­jai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ką tik in­for­ma­vau jus, kad tai yra Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to vyk­do­mas si­re­nų pa­tik­ri­ni­mas. Tai, ger­bia­mi ko­le­gos, ir vei­ki­me pa­gal šią sche­mą, tai yra mū­sų pa­si­tvir­tin­tą dar­bo­tvarkę.

Ger­bia­mas L. Sa­vic­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai kaip ir dėl pra­ėju­sio, vi­sai ne­se­niai bal­suo­to klau­si­mo siū­lo­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Tai­gi, aš su­pran­tu, kad yra įvai­rių nuo­mo­nių, bet ne­ma­tau ki­to ke­lio kaip bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai. Va­di­na­si, da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo du pa­siū­ly­mai: Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Tai­gi, bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai: pir­ma­sis pa­siū­ly­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos. Va­di­na­si, už – Ap­lin­kos ap­sau­gos, prieš yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­tų. Kas bal­suo­ja už – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, kas bal­suo­ja prieš – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis. Bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai.

Už­si­re­gist­ra­vo 103, bal­sa­vo 102: už – 45, prieš – 57. Tai­gi Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas yra pa­grin­di­nis.

Tai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą ta­da tvir­ti­na­me? Be abe­jo. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Svars­ty­ti siū­lo­ma VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jo­je. Ar tin­ka? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir pats pra­ne­šė­jas yra iš­reiš­kęs pa­gei­da­vi­mą dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ge­rai, ko­le­gos, ap­si­spren­dė­me.

Da­bar ki­tas klau­si­mas. Dar tu­ri­me lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­mas V. Val­kiū­nas. O jūs re­pli­ką po bal­sa­vi­mo ar dėl ve­di­mo tvar­kos? Pra­šau.

V. VALKIŪNAS (DPF). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Už įskai­ty­ki­te, kai prieš tai bu­vo bal­sa­vi­mas.

PIRMININKAS. Už. Ge­rai. Prieš tai jūs bal­sa­vo­te už.

Ka­dan­gi dar yra ke­lios mi­nu­tės iki pa­reiš­ki­mų, siū­lau ap­svars­ty­ti la­bai trum­pus re­zer­vi­nius.

 

12.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. lap­kri­čio 13 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-6 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3308 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3308. Pir­ma­sis Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Raz­ma mums pri­sta­tys nu­ta­ri­mą dėl Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­siš­kai for­ma­lus nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Vyk­dant So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­lią, ka­dan­gi ši frak­ci­ja iš­si­rin­ko nau­ją se­niū­nę, tai yra R. Bud­ber­gy­tę, kei­čia­ma Se­niū­nų su­ei­gos su­dė­tis – vie­toj O. Lei­pu­tės įra­šo­ma R. Bud­ber­gy­tė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Kaip aš su­pran­tu, nė­ra klau­sian­čių. Gal ga­li­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Nė­ra dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me.

Ir pri­ėmi­mas. Gal pa­bal­suo­ki­me ta­da dėl pri­ėmi­mo? Pra­šom. Bal­suo­ja­me. Ma­tau, kad ap­si­spren­di­mas tei­gia­mas, po­zi­ty­vus nu­si­tei­ki­mas, tai, ma­tyt, bal­sų bus ne­ma­žai. Klau­si­mų ne­su­kė­lė.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 99, bal­sa­vo 99: už – 93, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 6. Tai­gi nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.07 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2023-11-20 – 2023-11-24) – 2023 m. lap­kri­čio 21 d. (ant­ra­die­nio) ir 23 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Da­bar aš dar pa­pra­šy­siu ger­bia­mą J. Raz­mą pri­sta­ty­ti sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lap­kri­čio 20 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkę. Re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tą sa­vai­tę ga­li­ma pa­va­din­ti biu­dže­to klau­si­mų sa­vai­te, nes ant­ra­die­nį nu­ma­ty­tas 2024 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pir­ma­sis svars­ty­mas, o ket­vir­ta­die­nį – ant­ra­sis svars­ty­mas. Taip pat nu­ma­ty­ta, kad pri­im­si­me „Sod­ros“, Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, Pen­si­jų anui­te­tų fon­do biu­dže­tus. Ži­no­ma, yra daug ir ki­tų klau­si­mų.

Kad ir kaip gai­la, mes to­liau tu­rė­si­me svars­ty­ti ir klau­si­mus, su­si­ju­sius su ap­kal­tos ini­cia­ty­vo­mis. Vie­ną nu­ta­ri­mo pro­jek­tą nu­lė­mė ne­se­niai pri­im­tas Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­ta­ri­mas, jį vi­si Sei­mo na­riai ga­vo. Sei­mo Pir­mi­nin­kė teiks pro­jek­tą ap­si­spręs­ti, ku­ria­me po­sė­dy­je bus vyk­do­ma ap­kal­ta Sei­mo na­riui P. Gra­žu­liui dėl mi­nė­to Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­ta­ri­mo. Taip pat ki­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas – dėl krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą dėl ap­kal­tos Sei­mo na­riui R. Že­mai­tai­čiui. Na ir įvai­rūs ki­ti moks­lo, švie­ti­mo sri­ties, vie­šų­jų pir­ki­mų pro­jek­tai. Tai ant­ra­die­nį.

Ket­vir­ta­die­nį, kaip mi­nė­jau, svar­bus biu­dže­to ant­ra­sis svars­ty­mas, su­lau­kus Vy­riau­sy­bės pa­teik­to pa­tiks­lin­to biu­dže­to pro­jek­to. Taip pat svars­ty­si­me rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą da­tą, įvai­rius ki­tus dau­giau­sia pri­ėmi­mo sta­di­jos klau­si­mus, ke­le­tą at­ski­rų Sei­mo na­rių pro­jek­tų, kaip rei­kia pa­gal Sta­tu­tą, pa­gal jų re­gist­ra­ci­jos ei­lę.

Abie­jų die­nų po­sė­džiai nor­ma­lios truk­mės, jų pa­bai­ga pla­nuo­ja­ma apie 17 val. 30 min.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Nie­kas ne­už­si­ra­šė jū­sų pa­klaus­ti. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me.“) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Jū­sų tei­sė pra­šy­ti bal­sa­vi­mo. Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės, tai re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lap­kri­čio 20 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkė.

Už­si­re­gist­ra­vo 103, bal­sa­vo 102: už – 96, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 6. Dar­bo­tvar­kę pa­tvir­ti­no­me.

Ger­bia­mi ko­le­gos, li­ko 4 mi­nu­tės, iš es­mės mes re­zer­vi­nio 1 klau­si­mo tur­būt ne­spė­si­me, nes ten yra ne­ma­žai pra­ne­šė­jų ir dar yra pa­tai­sa.

 

12.11 val.

Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. XII-311 7 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3083(2) (pri­ėmi­mas)

 

Gal­būt mes ga­li­me spė­ti 2-1 klau­si­mą, jei­gu yra ger­bia­mas Ž. Pa­vi­lio­nis. Ne­ma­tau aš jo. Bet čia gal jo ir ne­rei­kia, čia pri­ėmi­mas. Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Iš Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to kas nors grei­tai ne­pri­sta­ty­tų iš­va­dos? Nes čia yra pri­ėmi­mas ir mes ga­li­me spė­ti ši­tą…

Ge­rai, nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų, tik Tei­sės de­par­ta­men­to dėl 3 straips­nio. Man at­ro­do, ga­li­me ir pa­tys įveik­ti. 1 straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pa­straips­niui įveik­ta.

Dėl mo­ty­vų yra už­si­ra­šęs ger­bia­mas V. Se­meš­ka, bet at­si­sa­ko. Dau­giau nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti nei prieš, nei už.

Ta­da ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl dar­bo­tvarkės 2-1 klau­si­mo – Vy­sto­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo 7 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3083. Bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 100, bal­sa­vo 100: už – 99, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.12 val.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XI-626 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir dar vie­nas trum­pas įsta­ty­mas. Per li­ku­sias 2 mi­nu­tes gal­būt spė­si­me? Dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mas – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2989(2).

Vėl­gi pri­ėmi­mas. Čia yra tik du straips­niai, dėl jų ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­niui ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl dar­bo­tvarkės 2-2 klau­si­mo – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2989. Ma­tyt, po bal­sa­vi­mo jau lie­ka lai­ko tik­tai pa­reiš­ki­mams ir Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiui. To­liau, ma­tyt, dirb­si­me taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 105, bal­sa­vo 105 – ir vi­si 105 bal­sa­vo už. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­reiš­ki­mai. Dėl pa­reiš­ki­mų yra už­si­ra­šę trys Sei­mo na­riai. Da­bar tik­tai pa­si­žiū­rė­siu, koks ei­liš­ku­mas. M. Pui­do­kas bu­vo pir­mas. Pra­šau. Tie­siog mums sis­te­ma il­gai su­ko­si, kol pa­ma­tė­me, kad jūs pir­mas. Pra­šau, pa­reiš­ki­mas.

 

12.14 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

M. PUIDOKAS (MSNG). Lie­tu­va yra iš­skir­ti­nė vals­ty­bė ir mū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Land­sber­gis tik­tai vi­sai ne­se­niai pri­si­mi­nė, kad 1991 me­tais Lie­tu­va tarp­tau­ti­nė­je su­tar­ty­je, pa­si­ra­šy­to­je su Ki­ni­ja, pri­pa­žįs­ta vie­nos Ki­ni­jos po­li­ti­ką, tai yra Lie­tu­va ne­pri­pa­žįs­ta, kad Tai­va­nas yra at­ski­ra vals­ty­bė.

Va­di­na­si, spren­di­mas, ku­riuo bu­vo ati­da­ry­ta Tai­va­no at­sto­vy­bė, vie­nin­te­lė Eu­ro­pos ša­ly­se, bu­vo ne­si­lai­kant šios tarp­tau­ti­nės su­tar­ties. Bet stai­ga mi­nist­ras pra­re­gė­jo, iš­gir­do ma­no ir ki­tų kri­ti­ką ir nu­ta­rė, kad Lie­tu­vai bū­ti­na lai­ky­tis tarp­tau­ti­nių su­tar­čių. Jau se­niau bu­vau iš­kė­lęs aiš­kų klau­si­mą, ar mi­nist­ras ke­ti­na at­šauk­ti vie­ną Ki­ni­ją pri­pa­žįs­tan­čią tarp­tau­ti­nę su­tar­tį? Kaip ma­to­me, at­sa­ky­mas, kad vis dėl­to pa­si­ta­rus su Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis, kur jų pre­zi­den­tas Dž. Bai­de­nas su­si­ti­ko su Ki­ni­jos pre­zi­den­tu S. Dzin­pin­gu, įvy­ko pra­re­gė­ji­mas. Bet kiek tas pra­re­gė­ji­mas kai­na­vo mū­sų vals­ty­bei Lie­tu­vai? No­riu pa­sa­ky­ti tru­pu­tė­lį sta­tis­ti­kos, kad įsi­vaiz­duo­tu­mė­te, ko­kia si­tu­a­ci­ja. Pa­vyz­džiui, Tai­va­no tie­sio­gi­nės in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je 2022 me­tais sie­kė vos 0,14 mln. eu­rų – 100-oji vie­ta pa­gal tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų dy­dį. Ki­ni­jos – daug sy­kių di­des­nės, sie­kia de­šim­tis mi­li­jo­nų. Ki­ni­jos im­por­to svar­ba sie­kia 1,99 mlrd. eurų, be­veik 2 mlrd. eu­rų yra Ki­ni­jos im­por­tas į mū­sų vals­ty­bę. Aki­vaiz­du, kad šiuo at­ve­ju Tai­va­nas vėl­gi nie­kaip ne­ga­li rung­ty­niau­ti ir kon­ku­ruo­ti su Ki­ni­ja, nes jų im­por­tas – vos 140 mln. eu­rų.

Ma­nau, kad ma­tant šiuos skai­čius yra aki­vaiz­du, kad Lie­tu­vos pri­im­tas spren­di­mas, kai ji­nai vie­nin­te­lė iš vi­sų Eu­ro­pos vals­ty­bių nu­ta­rė su­si­pyk­ti su Ki­ni­ja, kai ki­tų ša­lių ly­de­riai, to­kie kaip O. Šol­cas – Vo­kie­ti­jos, kaip E. Mak­ro­nas – Pran­cū­zi­jos, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė U. fon der Le­jen vy­ko į Ki­ni­ją tar­tis dėl eko­no­mi­nių ir po­li­ti­nių ry­šių vys­ty­mo… Tai ar ga­li to­kia ma­ža vals­ty­bė kaip Lie­tu­va va­do­vau­tis to­kia ža­lin­ga po­li­ti­ka, ku­ri ken­kia vi­sai ša­lies eko­no­mi­kai, pra­mo­nei, kri­zi­niais lai­kais, kai vi­sos vals­ty­bės iš­gy­ve­na la­bai su­dė­tin­gą ge­o­po­li­ti­nę ir eko­no­mi­nę kri­zę? Aš ma­nau, kad po to­kios ne­nuo­sek­lios po­li­ti­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Land­sber­gis tu­rė­tų at­si­sta­ty­din­ti, nes ne­ga­li­ma pra­ėjus me­tams de­monst­ruo­ti 180 laips­nių pa­si­kei­ti­mo ir stai­ga Tai­va­no mes­ti per bor­tą, ir pri­si­min­ti, kad Lie­tu­vai ga­lio­ja tarp­tau­ti­nės su­tar­tys.

Ga­liau­siai, Ki­ni­ja kaip vals­ty­bė, nes jų kul­tū­ri­nė spe­ci­fi­ka, ci­vi­li­za­ci­nė spe­ci­fi­ka yra to­kia, vi­są lai­ką, de­šim­tis me­tų pri­si­me­na to­kį el­ge­sį, ko­kį at­li­ko mū­sų Lie­tu­vos val­džia. Va­di­na­si, mū­sų ša­lies įmo­nėms, mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams ir pi­lie­čiams teks ken­tė­ti bent de­šimt­metį ši­to veiks­mo pa­sek­mes, ku­rį at­li­ko da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ir jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras G. Lan­d­sber­gis. Aš ke­liu klau­si­mą, ar pa­kaks mi­nist­rui tiek pat drą­sos pra­re­gė­ti ir at­si­sta­ty­din­ti iš už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pos­to? Toks mi­nist­ras, ku­ris yra ne­kom­pe­ten­tin­gas, ku­ris bla­š­ko­si, ku­ris ne­si­lai­ko tarp­tau­ti­nių su­tar­čių, ne­ga­li ei­ti sa­vo pa­rei­gų ir pri­va­lo trauk­tis, nes taip bū­tų kiek­vie­no­je de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau dėl pa­reiš­ki­mo už­si­ra­šė ger­bia­ma L. Girs­kie­nė. Pra­šom į tri­bū­ną.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Vie­nas va­do­vė­lių kom­plek­tas vi­sai kla­sei – to­kia liūd­na si­tu­a­ci­ja šian­dien su­si­da­rė mū­sų ug­dy­mo įstai­go­se. Jau įpu­sė­jo tre­čias moks­lo me­tų mė­nuo, ta­čiau ne vi­si mo­ki­niai per pa­mo­ką dar tu­rė­jo ga­li­my­bę at­vers­ti at­nau­jin­tą va­do­vė­lį. Nuo 2022 me­tų, kaip ži­no­me, at­nau­ji­nus švie­ti­mo pro­gra­mą, va­do­vė­lių pa­ren­gi­mas, spaus­di­ni­mas ir pri­sta­ty­mas į ug­dy­mo įstai­gas la­bai strin­ga. Šie moks­lo me­tai – ne­men­kas iš­šū­kis mo­kyk­loms ir jų ben­druo­me­nėms. Iš si­tu­a­ci­jos mo­kyk­los su­ka­si, kaip iš­ma­no, iš­šū­kių daug ne tik pe­da­go­gams, bet ir mo­ki­niams, ir jų tė­ve­liams. Pe­da­go­gams pa­mo­ko­se ten­ka pa­si­telk­ti vaiz­duo­tę: vie­ni nau­do­ja se­nus va­do­vė­lius, ki­ti nau­do­ja­si skait­me­ni­nė­mis mo­ky­mo prie­mo­nė­mis, tre­ti nau­do­ja­si vie­nin­te­liu kla­sė­je esan­čiu nau­ju va­do­vė­liu ir ko­pi­juo­ja pus­la­pius mo­ki­niams. Ka­da va­do­vė­lius gaus vi­si mo­ki­niai ir ne­rei­kės mo­ky­mo­si me­džia­gos nu­si­ra­ši­nė­ti, ne­ži­no­ma. Lei­dė­jai ti­ki­na, kad di­džiau­sia pro­ble­ma – fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mas, o mi­nis­te­ri­ja at­ker­ta, kad sklan­dus mo­ky­ma­sis ga­li bū­ti ir be va­do­vė­lių, esą ga­li­ma nau­do­tis skait­me­ni­nė­mis mo­ky­mo­si prie­mo­nė­mis. Ta­čiau pa­žy­mė­siu, kad šių mo­ky­mo prie­mo­nių kai­na yra taip pat di­de­lė. Mo­kyk­los ne­įsten­gia pa­čios jų įsi­gy­ti, to­dėl pra­šo pa­gal­bos iš tė­vų. Čia svar­bu pa­mi­nė­ti, kad ug­dy­mo įstai­gos tė­vams nu­ro­do pirk­ti skait­me­ni­nę ug­dy­mo me­džia­gą iš vie­nos įmo­nės. Įdo­mu, ar ji nė­ra vėl su­si­ju­si su ko­kiu po­li­ti­ku, kaip gar­siai nu­skam­bė­ju­siu ko­le­gos L. Sluš­nio at­ve­ju?

Ki­ta pro­ble­ma, kad mo­kyk­los ne­no­ri pirk­ti la­bai bran­gių va­do­vė­lių, ku­rių tu­ri­nio jos ne­ma­tė. Jos no­ri ati­džiai pa­si­žiū­rė­ti ir iš­nag­ri­nė­ti va­do­vė­lių tu­ri­nį, nes pas­ku­bo­mis pa­reng­ti ir iš­leis­ti va­do­vė­liai ga­li ne­ati­tik­ti mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių lū­kes­čių. Štai vie­nos mo­kyk­los di­rek­to­rė sa­ko, kad nu­pirk­ti lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros da­ly­ko 5 kla­sės mo­ki­niui kny­gų kom­plek­tą, tai yra va­do­vė­lį ir pra­ty­bas, kai­nuo­ja apie 80 eu­rų. Ir čia tik vie­no da­ly­ko kom­plek­tas mo­ki­niui. O mies­te mo­kyk­los tu­ri po 900 ir dau­giau mo­ki­nių. Iš kur mo­kyk­loms gau­ti tuos šim­tus tūks­tan­čių eu­rų? „Ap­skai­čia­vo­me, kad vie­nos lie­tu­vių kal­bos, ma­te­ma­ti­kos, bio­lo­gi­jos kla­sės va­do­vė­lius ga­li­me nu­pirk­ti tik 11 kla­sei, – sa­ko ki­tos mo­kyk­los di­rek­to­rius. – Vis­kas, dau­giau pi­ni­gų mes ne­tu­ri­me.“

Mo­kyk­lų va­do­vai tei­gia, kad bi­jo pa­gal­vo­ti, kaip rei­kės įsi­gy­ti ant­ras mo­ky­mo­si prie­mo­nių da­lis. Bi­jo­ma, kad jei ne­bus žen­kliai pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas va­do­vė­liams įsi­gy­ti, ga­li su­si­klos­ty­ti to­kia pa­dė­tis, kai iš nau­jo va­do­vė­lio pra­dė­ję mo­ky­tis sep­tin­to­kai 8 kla­sė­je tu­rės į ran­kas im­ti pa­gal se­nas pro­gra­mas pa­reng­tą va­do­vė­lį.

Ypač keb­li pa­dė­tis dėl vy­res­nių kla­sių va­do­vė­lių. Vie­nuo­lik­to­kai ir dvy­lik­to­kai jau tu­ri ruo­š­tis bran­dos eg­za­mi­nams. Kaip ži­no­me, vie­nuo­lik­to­kams pa­si­kei­tė ne tik ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mos – jų lau­kia ir dar vie­na svar­bi nau­jo­vė, tai yra tar­pi­niai pa­tik­ri­ni­mai jau šiais moks­lo me­tais. Dvy­lik­to­kų lau­kia ki­to­kie bran­dos eg­za­mi­nai. Kai ku­rios lei­dyk­los net ne­lei­do va­do­vė­lių jiems. „Per daug klau­si­mų ky­la, dar ne­su­sty­guo­ta nau­jo­ji tvar­ka“, – at­sa­ko jos.

Ži­nių per­da­vi­mas ne­abe­jo­ti­nai yra vie­na di­džiau­sių žmo­ni­jos so­cia­li­nių ver­ty­bių. Ko­ky­biš­kas švie­ti­mas – vie­nas dar­naus vals­ty­bės vys­ty­mo­si įran­kių. Ko­ky­biš­kas iš­si­la­vi­ni­mas yra la­bai rei­ka­lin­gas bet ku­rios tau­tos au­gi­mui. Ta­čiau mū­sų at­ve­ju per 30 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų ne­su­ge­bė­jo­me su­sty­guo­ti sa­vo švie­ti­mo sis­te­mos. Su­si­da­ro įspū­dis, kad iki šiol ne­sa­me iden­ti­fi­ka­vę kon­kre­čių švie­ti­mo sis­te­mos pro­ble­mų ir ne­ži­no­me, kur no­ri­me nu­ei­ti. Kiek­vie­na val­džia į švie­ti­mo va­rik­lį pi­la jai pa­tin­kan­čią aly­vą, ta­čiau aš tu­riu blo­gą nuo­jau­tą, kad šiuo me­tu gar­siai burz­gian­tis ir su trik­džiais vei­kian­tis švie­ti­mo sis­te­mos va­rik­lis grei­tai ga­li ir vi­sai ne­už­si­ves­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tre­čia­sis į tri­bū­ną – ger­bia­mas P. Gra­žu­lis. Pa­reiš­ki­mą iš­klau­sy­si­me ir jū­sų. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip, po­nai Sei­mo na­riai, ku­rių čia nė­ra. Šiek tiek iš opo­zi­ci­jos sė­di. Ką tik įvy­ko bal­sa­vi­mas dėl ma­no… ma­no klau­si­mu, kad ga­lė­tų pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, kad aš ci­ta­vau Šven­tą­jį Raš­tą. Ži­no­te, esu pas­ku­ti­nis so­vie­ti­nis po­li­ti­nis ka­li­nys so­vie­tų la­ge­ry­je. La­bai daug pa­ži­no­jau po­li­ti­nių ka­li­nių ir te­ko pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis kal­bė­tis su ku­ni­gais, di­si­den­tais, po­li­ti­niais ka­li­niais ir vys­ku­pais. Jie pa­sa­kė: nė vie­nos by­los so­viet­me­čiu ne­bu­vo dėl to, kad bu­vo ci­tuo­ja­mas Šven­ta­sis Raš­tas. Mes jau… ta dik­ta­tū­ra daug stip­res­nė.

Dar vie­ną da­ly­ką no­riu pa­sa­ky­ti. Koks stip­rus ry­šys, tas pan­tis 2K. Pa­žiū­rė­ki­te, G. Kir­ki­lo ir A. Ku­bi­liaus tos vie­ny­bės, są­jun­gos gi­ja ei­na ir to­liau. Vi­si so­cial­de­mok­ra­tai, iš­sky­rus Kęs­tu­tį, bal­sa­vo už.

Aš vi­siš­kai ra­mus, bet aš no­riu jums pa­sa­ky­ti, vėl pa­ci­tuo­ti iš Šven­to­jo Raš­to, tai yra Ma­to evan­ge­li­jos 10 skir­snio 16, 17, 18, 19 ir 20 ei­lu­tes. Apaš­ta­lams Kris­tus sa­ko: Štai aš jus siun­čiu kaip avis tarp vil­kų. Čia ma­ne siun­čia kaip avį tarp vil­kų. To­dėl bū­ki­te gud­rūs kaip žal­čiai ir ne­klas­tin­gi kaip ba­lan­džiai. Sau­go­ki­tės žmo­nių, nes jie įskųs jus teis­mams. Ką jūs šian­dien pa­da­rė­te. Plaks sa­vo si­na­go­go­se. Va, šio­je Sei­mo sa­lė­je vi­si kon­ser­va­to­riai, val­dan­tie­ji pla­kė ma­ne. Jūs bū­si­te dėl ma­nęs ve­džio­ja­mi pas val­do­vus bei ka­ra­lius liu­dy­ti jiems ir pa­go­nims. Kaip ir aš bu­vau ve­džio­ja­mas. Ar ne tas pat šian­dien vyks­ta? Kai jie jus įskųs, ne­si­rū­pin­ki­te, kaip ar­ba ką kal­bė­si­te (tai yra svar­biau­sia), nes tą va­lan­dą jums bus duo­ta, ką jūs tu­ri­te sa­ky­ti. Ne­be jūs kal­bė­si­te, o jū­sų Tė­vo Dva­sia kal­bės jū­sų lū­po­mis. Štai duo­da Die­vas stip­ry­bės. Esu vi­siš­kai ra­mus. Ir ka­dan­gi aš gi­nu krikš­čio­niš­kas ver­ty­bes, tai aš kal­bu tai, kas yra Šven­ta­ja­me Raš­te.

Da­bar tai pa­sa­kė ir V. Mi­ta­las, ir ki­ti, kad ir aš bu­vau baž­ny­čio­je. Bet, po­ne Mi­ta­lai, po­nai kon­ser­va­to­riai, ti­kė­ji­mas be dar­bų yra mi­ręs. Ne tas įeis į dan­gaus ka­ra­lys­tę, kas sa­ko: Vieš­pa­tie, Vieš­pa­tie! O kas vyk­do ma­no va­lią. Taip kal­ba Kris­tus.

Dėl ma­no nuo­dė­mių. Po­pie­žius Pran­ciš­kus per die­ną… per sa­vai­tę ei­da­vo ke­lis kar­tus iš­pa­žin­ties. Po­pie­žius, ku­ris pa­skelb­tas šven­tuo­ju. Jūs, de­ja, ne­ina­te iš­pa­žin­ties, nes jūs šven­ti. Po­pie­žius ėjo ke­lis kar­tus per sa­vai­tę iš­pa­žin­ties. Jis kly­do.

Aš no­riu jums dar po­rą min­čių iš Evan­ge­li­jos pa­sa­ky­ti. Kai Pas­ku­ti­nės va­ka­rie­nės me­tu su­si­rin­ko apaš­ta­lai, Kris­tus jiems sa­kė: Vie­nas iš jū­sų pa­bu­čia­vi­mu iš­duos ma­ne. Apaš­ta­las Pet­ras sa­ko: Vieš­pa­tie, reiks, aš ei­siu, už ta­ve nu­mir­siu, aš ta­vęs ne­iš­duo­siu. Jis pa­sa­kė Pet­rui: Pet­rai, Pet­rai, ką kal­bi? Dar gai­džiui ne­pra­gy­dus tu tris kar­tus ma­nęs iš­si­gin­si! Ir Pet­ras iš­si­gy­nė Kris­taus. Bet jis gai­lė­jo­si ir Die­vas jo ne­nu­bau­dė, o pa­sky­rė apaš­ta­lų va­do­vu. Štai ką reiš­kia klup­ti, bet ir kel­tis su gai­les­čiu.

Aš no­riu, jau kal­bė­jau, du pri­min­ti jums, ša­lia Kris­taus bu­vo nu­kry­žiuo­ti du pik­ta­da­riai, vie­nas iš de­ši­nės, ki­tas iš kai­rės. Ir iš kai­rės pik­ta­da­rys sa­ko Kris­tui: Jei­gu tu Die­vas, tu nuženk nuo kry­žiaus ir ma­ne nu­kelk! Koks tu Die­vas? O de­ši­ny­sis su­drau­dė aną sa­ky­da­mas: Mes abu­du kar­tu ken­čia­me kal­tai, o jis nė nuo­dė­mės nė­ra pa­da­ręs. Ir krei­pė­si į Kris­tų: Die­ve, kai tu bū­si ro­ju­je, pri­si­mink ir ma­ne! Ką jam at­sa­kė Kris­tus? Dar šian­dien tu bū­si su ma­ni­mi ro­ju­je.

Ger­bia­mie­ji, aš klys­tan­tis žmo­gus, sa­vo nuo­dė­mes iš­pa­ži­nau…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, lai­kas.

P. GRAŽULIS (MSNG). …ir ne kar­tą jūs ma­ne te­ro­ri­za­vo­te, kon­ser­va­to­riai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Pet­rai, jau pu­sę mi­nu­tės iš­tę­sė­te lai­ką, la­bai at­si­pra­šau.

P. GRAŽULIS (MSNG). Bet aš pri­pa­žįs­tu tas kal­tes, skir­tin­gai nei jūs. Fa­ri­zie­jai jūs esa­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­reiš­ki­mą. Tik­rai su­tin­ku su ju­mis, kad la­bai yra ver­tin­ga ir nau­din­ga ci­tuo­ti Šven­tą­jį Raš­tą, o dar nau­din­giau yra jo lai­ky­tis kiek­vie­nam iš mū­sų. Tai da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, ke­le­tas in­for­ma­ci­nių pra­ne­ši­mų. Da­bar bus Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis, o po jo 13 va­lan­dą pra­si­dės slap­tas bal­sa­vi­mas. Aš pa­gar­sin­siu ir pri­min­siu slap­to bal­sa­vi­mo gru­pę, jei­gu kar­tais kas pa­mir­šo­te, nes rei­kės jū­sų dar­bo. Tai­gi ger­bia­ma R. Baš­kie­nė, J. Bau­b­lys, V. Bu­kaus­kas, D. Gai­žaus­kas, S. Leng­vi­nie­nė, A. Pa­lio­nis, G. Pa­luc­kas ir A. Po­cius. Bal­sa­vi­mas pra­si­dės 13 va­lan­dą ir baig­sis 13 val. 20 min. Slap­tas bal­sa­vi­mas.

Da­bar, prieš pra­si­de­dant Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiui, ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Sei­me ap­si­lan­kė Gar­lia­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­ja, jie taip pat ste­bi mū­sų po­sė­dį (svei­ki, svei­ki gy­vi) ir tu­rės ga­li­my­bę ma­ty­ti Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį, nes bū­tent taip su­ta­rė­me Se­niū­nų su­ei­go­je, kad klau­si­nė­ja tik­tai opo­zi­ci­ja, o val­dan­tie­ji pa­klaus­ti ga­li­my­bių ne­tu­rės. Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dy­je ne­da­ly­vau­ja tik­tai ger­bia­mas A. Dul­kys, vi­si ki­ti mi­nist­rai, man at­ro­do, yra.

 

12.29 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Tai­gi pir­mą klau­si­mą už­duos ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas ap­lin­kos mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, šian­dien vi­suo­me­nė su to­kiu pa­si­pik­ti­ni­mu ir su­si­rū­pi­ni­mu ste­bi miš­kų kir­ti­mą, re­gio­ni­nių par­kų kir­ti­mą ir ki­tų žel­dy­nų. Iš­kirs­tas Ver­kių re­gio­ni­nis par­kas. Aš ži­nau, kad vyks­ta dis­ku­si­jos mi­nis­te­ri­jo­je, ži­niask­lai­do­je, bet aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti la­bai la­bai kon­kre­čiai, kas yra pa­da­ry­ta pir­miau­sia dėl Ver­kių re­gio­ni­nio par­ko, bet ir dėl ki­tų žel­dy­nų, kas ir kaip yra nu­baus­tas? Ar jūs ren­gia­tės ši­tuos iš­kirs­tus žel­dy­nus at­so­din­ti, ka­da tai bus pa­da­ry­ta ir kas tai fi­nan­suos? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Ne­vei­kia.

PIRMININKAS. Mik­ro­fo­nai ne­vei­kia? O, stai­ga pra­dė­jo.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma As­ta, už klau­si­mą. Mes ko­vo­ja­me su kli­ma­to kai­tos pa­sek­mė­mis. Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo ma­si­nės spyg­liuo­čių – eg­ly­nų, pu­šy­nų li­gos, kas jau in­dikuo­ja, kad iš tik­rų­jų li­gos, ku­rio­mis pra­sir­go Če­ki­jos, Vo­kie­ti­jos miš­kai, pa­si­slin­ko į šiau­rę. Dėl šil­tų žie­mų pri­si­dau­gi­na ne­ma­žai va­ba­lų, vabz­džių, jie nu­a­li­na me­dy­nus, ku­rie dėl sau­sų va­sa­rų ne­ga­li ap­si­gin­ti. Mes ne­di­di­na­me kir­ti­mų. Griež­tai ir at­sa­kin­gai pa­sa­kau – ker­ta­ma yra tiek pat me­die­nos, kiek ir kiek­vie­nais me­tais, ta­čiau šie­met treč­da­lis me­die­nos bus iš­kirs­ta sa­ni­ta­ri­niais kir­ti­mais. Tai yra li­gų ži­di­nių su­val­dy­mas. Tai la­bai svar­bu su­pras­ti. Tai nė­ra ma­lo­nios in­ter­ven­ci­jos. Prie­šin­gai – nei urė­di­jai, nei pri­va­tiems miš­kų sa­vi­nin­kams ši­tie kir­ti­mai nė­ra ma­lo­nūs dėl to, kad ker­ta­ma ne ten, kur su­pla­nuo­ta, ker­ta­mi ne­bran­dūs, ker­ta­mi gal kai kur net ir eko­lo­giš­kai jaut­rio­se te­ri­to­ri­jo­se me­dy­nai. Tų kir­ti­mų me­tu kar­tais yra iš­ker­ta­ma per daug gry­nai prak­tiš­kai, kas bu­vo ar San­ta­riš­kė­se, ar Ver­kiuo­se, ar ki­tur, nes pa­lie­čia­mi ir la­puo­čiai, bet tai nė­ra tai­syk­lė. Tai nė­ra tai­syk­lė, nes ser­ga spyg­liuo­čiai. Lie­tu­vo­je grei­čiau­siai eg­lės iš­nyks, nes Lie­tu­va yra pie­ti­nė eg­lių zo­na, jos pa­si­slinks į Lat­vi­ją, nes eg­lės Lie­tu­vo­je ne­be­at­lai­ko kli­ma­to kai­tos, ken­kė­jų ant­puo­lių. O kad mes ati­dė­tu­me ši­tą eg­lių iš­ėji­mą, ži­di­niai šiuo me­tu yra val­do­mi. Tai nė­ra ma­lo­nus da­ly­kas miš­ki­nin­kams. To­kių žie­vėg­rau­žio ant­puo­lių yra bu­vę 1996 me­tais, 1960 me­tais. Aš at­si­pra­šau, bet kaip ap­lin­kos mi­nist­ras pri­si­i­mu at­sa­ko­my­bę stab­dy­ti ši­tai, nes Lie­tu­vos me­die­nos tur­tas yra ver­ti­na­mas la­bai la­bai la­bai di­de­liais vi­suo­me­nės lū­kes­čiais. Jei­gu mes ne­su­stab­dy­si­me ši­to pli­ti­mo, nu­džius Lie­tu­vos mi­š­kai. Nu­džius taip, kaip, jūs nu­va­žiuo­ki­te ar sli­di­nė­si­te Aukš­tuo­siuo­se Tat­ruo­se, iš­ti­si Tat­rai pie­ti­nė­je pu­sė­je yra nu­džiū­vę. Nu­va­žiuo­ki­te į Su­de­tus, nu­va­žiuo­ki­te į Ba­va­ri­jos miš­kus, pa­ma­ty­si­te iš­džiū­vu­sius miš­kus. Tai yra ne­pri­si­ė­mi­mas lai­ku at­sa­ko­my­bės, kad kaž­kur ži­di­niai yra ne­pa­nai­ki­na­mi. Ko vi­suo­me­nė la­bai no­ri, tai ne­kirs­ti nė vie­no me­džio, bet jei­gu mes ne­įsi­ki­ši­me, tai iš tik­rų­jų bus ma­si­nė Lie­tu­vos miš­kų žū­tis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia…

S. GENTVILAS (LSF). Aš pa­tiks­li­nu dėl at­so­di­ni­mų. Vi­sa­da yra ir įsta­ty­me ga­lio­jan­tis rei­ka­la­vi­mas at­so­din­ti per tris se­zo­nus, tai yra per tris miš­ka­so­džio se­zo­nus. Ne­svar­bu, ar pri­va­tus miš­kas, ar vals­ty­bi­nis miš­kas, per tris miš­ka­so­džio se­zo­nus kiek­vie­nas miš­kas yra at­so­di­na­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. But­ke­vi­čius. Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rui. Pir­ma­die­nį Vil­ka­viš­ky­je tu­rė­jau su­si­ti­ki­mą su mo­ky­to­jais. Jie at­li­ko la­bai iš­sa­mią ana­li­zę vi­so ra­jo­no mo­ky­to­jų, dir­ban­čių įvai­rio­se mo­kyk­lo­se, tu­rin­čių įvai­riau­sius dar­bo krū­vius ir pa­gal mo­ky­mo da­ly­kų sri­tį, vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio Lie­tu­vo­je ir mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio pa­ly­gi­ni­mą. Pa­grin­di­nis pa­si­pik­ti­ni­mas bu­vo iš­sa­ky­tas dėl to, kad jūs ir kai ku­rie ki­ti Vy­riau­sy­bės na­riai sa­ko­te, kad mo­ky­to­jai už­dir­ba dau­giau ne­gu vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dau­giau kaip vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra mo­ka­mas mo­ky­to­jams, ku­rie yra iš­dir­bę 30 ir dau­giau me­tų. Pa­vyz­džiui, do­ri­nis ug­dy­mas, 32 me­tų dar­bo sta­žas, tu­ri bū­ti 1,17 eta­to, tai jo bru­to at­ly­gi­ni­mas 2 tūkst. 125 eu­rai. Ir to­liau ga­lė­čiau: mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas, kal­bų mo­ky­to­jas, 1,13 eta­to, 25 me­tai dar­bo sta­žo, ir­gi tru­pu­tį virš 2 tūkst. Vi­si, ku­rie dir­ba prak­tiš­kai vie­nu eta­tu, ir jei­gu yra net mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas, ne­gau­na 2 tūkst. eu­rų.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Tai kaip ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą?

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

G. JAKŠTAS. Ačiū už klau­si­mą. Pir­miau­sia, ne­ga­li­me ly­gin­ti skai­čiuo­ja­mų da­ly­kų pa­gal skir­tin­gas me­to­di­kas. Ką mes da­ro­me, mes, kaip mi­nis­te­ri­ja, ne­skai­čiuo­ja­me nei ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, nei mo­ky­to­jų vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, – tą da­ro Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, ta­pęs da­bar Vals­ty­bi­ne duo­me­nų agen­tū­ra. To­kia pa­čia me­to­di­ka ap­skai­čiuo­ja ir ša­lies vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ir mo­ky­to­jų vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. Ką mes ma­to­me kal­bė­da­mi su mo­ky­to­jais, ma­to­me, kad ne­re­tai yra pai­nio­ja­mas ir dar­bo už­mo­kes­tis su pa­rei­gi­ne al­ga, ne­re­tai yra ne­pa­ima­mi vi­si me­tai, nes ne­ga­li­me ly­gin­ti tik at­ski­rų mė­ne­sių. Su­pran­ta­me, kad ne­re­tai mo­kyk­lo­se vis dar yra mo­ka­mas ir 13 at­ly­gi­ni­mas, tad ly­gin­ti rei­kė­tų vi­sų me­tų dar­bo už­mo­kes­tį su ša­lies vi­sų me­tų dar­bo už­mo­kes­čiu, ap­skai­čiuo­tu pa­gal vie­no­dą me­to­di­ką.

Jei­gu skai­čiuo­ja­me pa­gal skir­tin­gas me­to­di­kas ir sa­ko­me, kad ne­tin­ka, kaip Vals­ty­bi­nė duo­me­nų agen­tū­ra ap­skai­čia­vo mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, tai ko­dėl sa­ko­me, kad tin­ka, kaip ap­skai­čia­vo vi­du­ti­nį ša­lies dar­bo už­mo­kes­tį? Tai siū­ly­čiau, jei­gu no­ri­ma ly­gin­ti kaip nors ki­taip, ap­skai­čiuo­ti tiek skai­tik­lį, tiek var­dik­lį pa­gal tą pa­čią me­to­di­ką. Mes esa­me ban­dę, dar dir­bant man MOSTAʼoje, tai pa­da­ry­ti – skai­čiuo­ti taip, kaip da­bar, ma­to­me, skai­čiuo­ja mo­kyto­jai. Gau­na­me ge­ro­kai ma­žes­nį ir vi­du­ti­nį ša­lies dar­bo už­mo­kes­tį, jei­gu taip skai­čiuo­si­me, ir tas san­ty­kis iš­lie­ka toks pat, apie ko­kį mes kal­ba­me, koks yra nu­sta­ty­tas tiek Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, tiek par­ti­jų su­si­ta­ri­me, tiek su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis dėl įsi­pa­rei­go­ji­mų mo­ky­to­jams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą to­liau už­duos ger­bia­mas A. Sy­sas. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bus Mi­nist­rei Pir­mi­nin­kei, gal­būt fi­nan­sų mi­nist­rei. Šian­dien Vil­niu­je pra­dė­jo sta­ty­ti „Bio Ci­ty“. Ry­te bu­vo toks re­por­ta­žas su pro­fe­so­riu­mi V. A. Bu­me­liu. Jis toks di­plo­ma­tas, bet iš jo kal­bos aki­vaiz­džiai bu­vo to­kie prie­kaiš­tai, kad vals­ty­bė ar­ba val­džia, na, taip pro pirš­tus žiū­rė­jo ir nie­kuo ne­pa­dė­jo, jie su­si­rin­ko skly­pus kaip dė­lio­nę. Ma­no klau­si­mas bū­tų… Aš no­rė­čiau gir­dė­ti ir ar tai bu­vo, ar ne­bu­vo, ir ar ga­li (aš ne­sa­kau, kad nu­ma­ty­ta), ar ši­ta įmo­nė ga­li pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis per ko­kius nors pro­jek­tus ap­skri­tai? Daug kal­ba­ma apie in­ves­ti­ci­jas, dar­bo vie­tų kū­ri­mą – 7 mlrd. in­ves­ti­ci­jų, 2 tūkst. nau­jų vie­tų pla­nuo­ja­ma ir bent jau pro­fe­so­rius vi­sa­da te­si sa­vo žo­džius ir pa­da­ro dar­bus iki ga­lo. Te­ko da­ly­vau­ti ne vie­nos įstai­gos ir pra­džio­je, ir pa­bai­go­je. Tai no­rė­čiau Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės, bu­vo ko­kie nors krei­pi­mai­si, bu­vo pa­gal­bos ar ne­bu­vo? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū jums už klau­si­mą. Pa­pra­šy­siu, kad tiks­liai į ši­tą klau­si­mą at­sa­ky­tų A. Ar­mo­nai­tė, nes tik­rai čia nė­ra kas nors nau­jo ir pro­fe­so­rius V. A. Bu­me­lis da­ro daug vi­so­kių įdo­mių da­ly­kų, bet gal, sa­ky­čiau, kri­ti­ka nė­ra iki ga­lo pa­grįs­ta.

A. ARMONAITĖ (LF). Pro­fe­so­riaus V. A. Bu­me­lio įmo­nė ga­lės pre­ten­duo­ti į jai svar­biau­sią ir ak­tu­a­liau­sią prie­mo­nę, tai yra į RRF pa­sko­las. Ne pa­lū­ka­nos ar rin­kos są­ly­gos, jiems ak­tu­a­lus yra lai­kas, per ku­rį jie ga­lės ati­duo­ti ši­tas pa­sko­las, ku­rias pa­si­sko­lins įmo­nės plėt­rai, au­gi­mui ir taip to­liau. Man at­ro­do, tai yra svar­biau­sia. Ap­skri­tai įmo­nė yra in­ves­ta­vu­si ir in­ves­tuo­ja ne tik į „Bio Ci­ty“, bet ir į Vil­niu­je, Vis­ma­liu­kų gat­vė­je, esan­tį tech­no­lo­gi­jų par­ką, ku­rį taip pat vys­to. Čia jau gal vals­ty­bės in­dė­lis į pa­ties par­ko iš­vys­ty­mą yra di­des­nis.

O kal­bant kon­kre­čiai apie ši­tą pro­jek­tą, taip, įmo­nė jį vys­tė sa­va­ran­kiš­kai. Aš ne­ma­nau, kad tai yra blo­gai, jei­gu įmo­nė ge­rai lai­ko­si ir yra pa­jė­gi iš­vys­ty­ti to­kios ap­im­ties pro­jek­tą. No­riu pa­brėž­ti, kad šis pro­jek­tas (šian­dien kaip tik da­ly­va­vau ren­gi­ny­je, jo sta­ty­bų pra­džio­je) bus vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je bio­tech­no­lo­gi­jų mies­te­lių, moks­li­niai ty­ri­mai (R&D) ir ga­my­bos in­fra­struk­tū­ra. Tai yra prie­mo­nių, į ku­rias gal ir ne­ga­li pre­ten­duo­ti įmo­nė, nes pro­jek­tas vyks­ta Vil­niaus re­gio­ne, yra ap­im­ties ir ki­tų ap­ri­bo­ji­mų, bet bus prie­mo­nių, į ku­rias įmo­nė ga­lės pre­ten­duo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­rui. Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų au­di­tas tei­gia, kad dau­giau ne­gu pu­sė at­lie­kų su­de­gi­na­ma Lie­tu­vo­je ar­ba tie­siog ša­li­na­ma są­var­ty­ne. Ta­čiau Au­di­to ko­mi­te­te bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys, kad kiek­vie­nais me­tais dau­giau ne­gu 200 tūkst. to­nų yra im­por­tuo­ja­ma į Lie­tu­vą ne­va per­dirb­ti, de­gin­ti ir ša­lin­ti im­por­tuo­ja­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ne­ga­li­ma, iš jų 21 tūkst. to­nų yra dra­bu­žiai. Ma­ne la­bai nu­ste­bi­no, kad im­por­tuo­ja­mos ir pa­vo­jin­gos at­lie­kos. Tai elek­tro­ni­kos at­lie­kos, elek­tro­tech­ni­kos ir vi­sos ki­tos, gal­būt ki­ne­skopai. At­lie­kos yra im­por­tuo­ja­mos iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos. Imant pas­ta­ruo­sius 2022 me­tus, 2023 me­tus, ku­rie dar ne­si­bai­gė, iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos im­por­tuo­ta 30 tūkst. to­nų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų. Pa­aiš­kin­ki­te, kas čia da­ro­si?

S. GENTVILAS (LSF). Pa­aiš­ki­nu, kas čia da­ro­si. Toks griež­tas pra­šy­mas. Lie­tu­va vei­kia eu­ro­pi­nė­je erd­vė­je ir ne vi­sos Lie­tu­vos at­lie­kos tu­ri pa­jė­gu­mų bū­ti per­dirb­tos Lie­tu­vo­je. Ir at­virkš­čiai, ne vi­sos Bal­ti­jos ša­lys, tar­ki­me, tu­ri pa­jė­gu­mų ap­dirb­ti sa­vo at­lie­kas. Į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų pa­va­di­ni­mą pa­ten­ka, pa­vyz­džiui, kar­to­nas. Lie­tu­va tu­ri di­džiau­sią kar­to­no per­dir­bi­mo ga­myk­lą, tai yra Klai­pė­dos kar­to­no fab­ri­ką, da­bar val­do­mą „Gri­geo“. Kaip pa­vyz­dys.

To­liau. Ga­li­ma im­ti elek­tro­ni­kos pa­vyz­džius. Ša­lia Vil­niaus yra at­si­da­ręs di­de­lio per­dir­bi­mo elek­tro­ni­kos taš­kas, 7–8 tūkst. to­nų pa­jė­gu­mo. Im­por­tuo­ja­mi įmo­nių nu­ra­šo­mi kom­piu­te­riai, te­le­fo­nai ir taip to­liau. Jiems pa­kei­čia­mos mik­ro­sche­mos ar at­min­tis ir jie par­duo­da­mi kaip nau­do­ta pro­duk­ci­ja, ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Pa­sau­lis tu­ri ei­ti per­dir­bi­mo link. At­lie­kų im­por­tas yra da­lis, bet, man at­ro­do, jū­sų klau­si­mas yra la­biau apie at­lie­kų de­gi­ni­mą, kad į Lie­tu­vą ne­ga­li bū­ti im­por­tuo­ja­mos at­lie­kos de­gin­ti. Taip, tai yra tie­sa. Jei­gu bus to­kių at­ve­jų, mes griež­tai juos už­kar­dy­si­me. Ar yra im­por­tuo­ja­mos Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos at­lie­kos, rei­kia su­si­žiū­rė­ti, tik­rai pa­si­tiks­lin­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­per­ei­ki­me į dis­ku­si­ją. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Fio­do­ro­vas. (Bal­sas sa­lė­je: „Dis­ku­si­jo­je gims­ta tie­sa.“)

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Aš gal­būt ir ne­už­duo­čiau šian­dien klau­si­mo, nes jis yra pa­pras­tas, vi­siš­kai tech­ni­nis, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, bet, kaip ma­tau da­bar vie­šo­jo­je erd­vė­je, iš­ėjo di­de­lė pro­ble­ma. Yra to­kia Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra, ku­ri šią sa­vai­tę dar kar­tą ati­da­rė ža­lių­jų ro­dyk­lių nu­ė­mi­mo ir su­grą­ži­ni­mo at­gal į Lie­tu­vos ke­lius is­to­ri­ją. Tu­rė­jo­me is­to­ri­ją prieš ko­kius ket­ve­rius ar pen­ke­rius me­tus, kai bu­vo nuim­ta ir su­grą­žin­ta. Šių me­tų pra­džio­je ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių mies­tų vėl bu­vo liep­ta nuim­ti ža­liąsias ro­dyk­les, iš es­mės pa­de­dan­čias eis­mui ju­dė­ti. Tai, mi­nist­re, gal­būt im­si­tės at­sa­ko­my­bės, kaip ši­tą klau­si­mą su­tvar­ky­ti, kad vis dėl­to mies­tų, ra­jo­nų va­do­vai tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­tys ap­si­spręs­ti, kaip rei­kia or­ga­ni­zuo­ti sa­vo mies­to gat­vė­se eis­mą? Ne ko­kia nors Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra, ku­ri yra įsi­kū­ru­si Vil­niu­je ir ku­ri, pa­na­šu, spren­di­mus pri­ima pa­gal Go­og­le Maps, ne­ži­nau, ar dar nau­jau­sias ver­si­jas, su­ke­lia tik­rai daug ne­pa­to­gu­mų. Aš skai­tau šian­dien – šią sa­vai­tę Vil­niu­je jau grįž­ta, Klai­pė­dos me­ras ti­ki­si, kad jis ko­kiu nors bū­du įro­dys kaž­kam iš Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ros…

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. FIODOROVAS (DPF). …kad taip rei­kia pa­da­ry­ti, o daug ki­tų mies­tų to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri. Ar ga­li­ma bū­tų ši­tą klau­si­mą vie­ną­kart im­ti ir iš­spręs­ti?

M. SKUODIS. Ačiū už klau­si­mą. Man at­ro­do, kai yra su­sė­da­ma vie­to­je, bet tik­rai ne pa­gal Go­og­le Maps žiū­ri­ma, tai tik­rai tie spren­di­mai ran­da­mi kiek­vie­na­me mies­te. Aš pa­pil­do­mai tik­rai pa­si­žiū­rė­siu į šį klau­si­mą, ko­dėl ypač pas­ta­ruo­ju me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je ji­sai tapo ak­tualus, nors, at­ro­dy­tų, jau se­niai tu­rė­jo bū­ti iš­spręs­tas ir tie spren­di­mai vie­no­kie ar ki­to­kie ras­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti už­si­ra­šęs ir ko­le­ga iš ko­a­li­ci­jos, bet mes su­ta­rė­me, kad… Ar jūs jau per­ėjo­te į opo­zi­ci­ją? Mes su­ta­rė­me, kad pus­va­lan­dis ir klau­sia opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Tai ta­da ger­bia­mas D. Ke­pe­nis, pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Kas­dien gir­di­me kvie­ti­mą skie­py­tis nuo gri­po, nuo ko­vi­do, tik ne­ma­ty­ti, kas čia tos re­kla­mos da­vė­jai. Vi­siš­kai ne­gir­dė­ti apie tai, kaip rei­kia pa­pras­tu bū­du įveik­ti per­ša­li­mo li­gas, kaip grū­din­tis, kaip mai­tin­tis. Nė žo­džio ne­iš­gir­si­te. Bet ka­dan­gi nė­ra svei­ka­tos mi­nist­ro, tai aš no­riu pa­klaus­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­rą. (Juo­kas sa­lė­je)

Žiū­rė­ki­te, jei­gu va­žiuo­tu­mė­te tam­siu pa­ros me­tu iš Kau­no į Vil­nių ar at­virkš­čiai Že­mai­čių plen­tu, ten rei­kia spręs­ti ne vie­no­je vie­to­je re­bu­sus. Jau įvy­ko ne­lai­mė ke­ly­je. Ir šian­dien, jei­gu gir­dė­jo­te ra­di­ją, di­džiu­lė pa­si­pik­ti­ni­mo ban­ga – ar ten vy­ru­kai iš po nak­ties po ba­liaus sta­tė tuos žen­klus, ar kaip nors ki­taip? Jei­gu dar įvyks ne­lai­mė, tai jau, ger­bia­mas mi­nist­re, čia bus jū­sų są­ži­nės rei­ka­las. Rei­kia pa­si­do­mė­ti, kas da­ro­si ke­ly­je tam­siu pa­ros me­tu Že­mai­čių plen­te. Ačiū.

M. SKUODIS. Vie­nas da­ly­kas, kiek ži­nau, dar au­to­ma­gist­ra­lei Že­mai­čių plen­to pa­va­di­ni­mo ne­sa­me su­tei­kę ir su Že­mai­čių gru­pe dis­ku­tuo­ja­me ki­tam ke­liui su­teik­ti pa­va­di­ni­mą. Tai čia yra vie­na at­sa­ky­mo da­lis.

Ant­ras da­ly­kas, aš va­kar kaip tik bu­vau to­je vie­to­je ir tu­rė­jau po­kal­bių su at­sa­kin­gais žmo­nė­mis. Tik­rai jie ver­ti­na ir tą si­tu­a­ci­ją, ir vi­sas ki­tas, ar yra ko­kios pa­mo­kos ir taip to­liau. Tai tik­rai at­sa­kin­gi žmo­nės į tai žiū­ri la­bai la­bai rim­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­ma V. Tar­ga­ma­dzė. Pra­šau.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Aš tei­sin­gu­mo mi­nist­rei. Ar yra su­de­rin­ta su Kau­no mies­to ir Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­mis, aiš­ku, ir ben­druo­me­nė­mis Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos ir pu­siau­ke­lės na­mų kū­ri­mas Ša­kė­nų kai­me… Ša­kių kai­me, at­si­pra­šau, Do­mei­ka­vos, vie­nu žo­džiu, se­niū­ni­jo­je, juk Šv. Ka­zi­mie­ro pro­gim­na­zi­ja yra 260 met­rų nuo to pa­sta­to? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). Mie­la ko­le­ge, dė­ko­ju už tik­rai ak­tu­a­lų klau­si­mą. No­rė­čiau tur­būt ak­tu­a­li­zuo­ti ir pri­min­ti vi­są in­for­ma­ci­ją. Tur­būt tai yra tre­čio­ji Vy­riau­sy­bė, ku­ri įgy­ven­di­na pu­siau­ke­lės na­mų plėt­rą ir iš es­mės stei­gi­mą. Ge­ro­ji prak­ti­ka yra per­im­ta iš Nor­ve­gi­jos ko­le­gų. Vie­šo­jo­je erd­vė­je tik­rai ne­se­niai ma­tė­me straips­nių ir pa­vyz­džių, nes Nor­ve­gi­jo­je, net­gi pa­čia­me Os­le (ten pu­siau­ke­lės na­muo­se tik­rai lan­kė­si tiek iš Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos, Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos, tiek iš Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir aš as­me­niš­kai) pu­siau­ke­lės na­mai yra ben­d­ruo­me­nė­je. Ki­taip sa­kant, ša­lia dau­gia­bu­čių, kai ku­riais at­ve­jais ir dau­gia­bu­čiuo­se tam, kad in­teg­ra­ci­ja bū­tų tie­sio­gi­nė, nes tai yra vi­siš­kai ki­ta nu­teis­tų­jų ka­te­go­ri­ja tuo me­tu, kai nu­teis­ta­sis jau grįž­ta į vi­suo­me­nę, dir­ba, at­si­skai­to, su­si­mo­ka ne tik sa­vo mo­kes­čius, bet ir sko­las.

Kal­bant apie pu­siau­ke­lės na­mų tin­klą, šian­dien jau įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Do­mei­ka­vos ben­druo­me­ne, ku­rio­je da­ly­va­vo pro­ba­ci­jos pa­rei­gū­nai, Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai. Šian­dien va­ka­re įvyks su­si­ti­ki­mai Plun­gė­je, nes Plun­gė­je taip pat yra pla­nuo­ja­ma įsteig­ti pu­siau­ke­lės na­mus. Kiek­vie­nu at­ve­ju vi­sa­da su­si­tin­ka­ma su ben­druo­me­ne, kal­ba­ma­si tiek su ta­ry­bos na­riais, tiek su me­ru. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad so­cia­liai pa­žei­džia­moms gru­pėms stei­giant ins­ti­tu­ci­jas yra vi­sa­da su­dė­tin­ga. Bet ką mes vėl­gi ma­to­me iš tos sta­tis­ti­kos? Ja pa­si­do­mė­jo­me, nes te­ma ak­tu­a­li­za­vo­si. Tai, kad šian­die­n vei­kia sep­ty­ni pu­siau­ke­lės na­mai Lie­tu­vo­je. Nei vie­no­je te­ri­to­ri­jo­je, kur yra jau pu­siau­ke­lės na­mai ati­da­ry­ti ir vei­kia, nė vie­nas iš mū­sų klien­tų ne­pa­da­rė nu­si­kals­ta­mos vei­kos ten bū­da­mas – tik dėl pa­žei­di­mų bu­vo grą­žin­tas at­gal ir tai bu­vo ma­žiau ne­gu 10 %. Ypač ką mes ma­to­me iš tų pa­si­tei­si­nan­čių at­ve­jų, pa­ti ben­druo­me­nė, su­pras­da­ma, su­tik­da­ma ir, na, tur­būt ben­drau­da­ma tie­sio­giai su pa­rei­gū­nais ir klien­tais, su­vo­kė, kad tai yra ne­at­sie­ja­ma da­lis. Vi­sa­da Ka­lė­ji­mų tar­ny­ba mė­gi­na už­tik­rin­ti, kad ne tik pats pu­siau­ke­lės na­mų tin­klas re­gio­ni­niu po­žiū­riu Lie­tu­vą ap­im­tų, bet ir klien­tai bū­tų bū­tent tie, ku­rie iš ten yra ki­lę. Ti­kė­ti­na, kad ten ne tik prieš tai gy­ve­no, bet gy­vens ir at­li­kę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ki­taip sa­kant, ta in­teg­ra­ci­ja bus nuo­sek­li. Tai la­bai ti­kė­tų­si ir no­rė­tų­si pa­lai­ky­mo pra­šy­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mų už­duos ger­bia­ma O. Lei­pu­tė. Pra­šau.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas taip pat tei­sin­gu­mo mi­nist­rei apie tą pa­tį da­ly­ką, nes jūs fak­tiš­kai į klau­si­mą ne­at­sa­kė­te. Bu­vo už­duo­ta, ar bu­vo de­rin­ta su sa­vi­val­dy­be, aš pa­pil­dy­siu – ir su ben­druo­me­ne, nes apie tai, kad su­si­ti­ko jau po įvy­ku­sio fak­to, kaip aš su­pran­tu, jau bu­vo nu­pirk­tas iš pri­va­taus as­mens pa­sta­tas, ku­rį ke­ti­na­ma įveik­lin­ti kaip pu­siau­ke­lės na­mus… Ar ne­ma­no­te, kad su­si­tik­ti po įvy­ku­sio fak­to yra ne tas pats, kas su­si­tik­ti ir kal­bė­ti, ir aiš­kin­ti ben­druo­me­nei, kaip vis­kas vyks, kas te­nai gy­vens, ko­kie bus re­zul­ta­tai, nes jau da­bar vis­kas yra įvy­kę? Tai ar bu­vo su­de­rin­ta prieš įsi­gy­jant kon­kre­čio­je vie­to­je pa­sta­tą su sa­vi­val­dy­be ir su ben­druo­me­ne? Ačiū.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū už pa­pil­do­mą klau­si­mą. Tur­būt rei­kė­tų dėl vi­so įsi­gi­ji­mo pro­ce­so, nes vi­sų pu­siau­ke­lės na­mų, jei­gu mes kal­bė­tu­me apie pa­sta­tus, ne­svar­bu, ar tai yra Tau­ra­gė, Plun­gė, Kau­nas ar Pa­ne­vė­žys, ar ki­tur, al­go­rit­mas yra tas pats. Vi­sa­da iš pra­džių yra krei­pia­ma­si į Tur­to ban­ką ir į vie­ti­nę sa­vi­val­dy­bę klau­siant, ar yra vie­šų­jų pa­sta­tų, kad tais at­ve­jais ga­li­ma bū­tų ne pirk­ti, o per­im­ti, pa­vyz­džiui, iš Tur­to ban­ko, ati­tin­ka­mos pa­skir­ties, kur ga­li­ma už­tik­rin­ti, kad ten bū­tų ir as­me­nys ap­gy­ven­di­na­mi, ir bū­tų taip pat tam tik­ros ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, jei­gu mes kal­bė­tu­me ir apie pro­ba­ci­jos da­lį. Tas pats vy­ko, jei­gu mes kal­bė­tu­me ir apie Kau­no ra­jo­ną ar­ba Plun­gę. Pa­tik­ri­nus, kad tin­ka­mų pa­sta­tų, ku­rie, na, at­liep­tų tar­ny­bų po­rei­kį, nė­ra, yra žiū­ri­mas pri­va­tus sek­to­rius, ko­kių ta­me re­gio­ne ar­ba ap­skri­ty­je pa­sta­tų yra, ko­kie ga­lė­tų at­liep­ti po­rei­kius. Ta­da ver­ti­na­mos al­ter­na­ty­vos, nes yra pui­kiai su­pran­ta­ma, kad tiek mies­tuo­se, mies­te­liuo­se yra tų al­ter­na­ty­vų, vi­sa­da ver­ti­na­ma, ko­kia yra kvad­ra­tū­ra, nes vi­sų pu­siau­ke­lės na­mų stan­dar­tas yra iki 25 vie­tų. Mums per di­de­lio pa­sta­to ne­rei­kia, jis bus ne­iš­nau­do­ja­mas, per ma­žas pa­sta­tas vėl­gi ne­at­lieps to, kas yra pla­nuo­ja­ma. Tiek Plun­gė­je, tiek Tau­ra­gė­je, tiek ki­tuo­se mies­tuo­se ly­giai taip pat yra ver­ti­na­mos al­ter­na­ty­vos. Šiuo at­ve­ju, kai yra pa­sta­tas, na, ka­dan­gi pro­ce­dū­ros už­trun­ka, vi­sas reg­la­men­ta­vi­mas tiek pir­ki­mų, ki­tų, nes tai yra ne iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to – iš Nor­ve­gi­jos fon­dų, o su pa­pil­do­ma prie­žiū­ra il­giau trun­ka pro­ce­dū­ros… Kai mes ma­to­me, kad pa­sta­tą tu­ri­me, yra tin­ka­ma vie­ta, ati­tin­ka­mai įreng­tas ar­ba rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas įren­gi­mas, dar prieš ati­da­ry­mą vi­sa­da yra su­si­ti­ki­mas su ben­druo­me­ne.

Su­pran­ta­me ben­druo­me­nės abe­jo­nes, su­pran­ta­me abe­jo­nes, klau­si­mus. Man vie­nas ge­riau­sių tur­būt pa­vyz­džių – la­bai pa­na­šią si­tu­a­ci­ją mes tu­rė­jo­me ir Tau­ra­gė­je, ir ki­to­je si­tu­a­ci­jo­je, taip pat ben­druo­me­nė kė­lė klau­si­mų, taip pat mes su­pra­to­me, kad dėl tų abe­jo­nių ir gal­būt bai­mių yra ir ne­pri­ta­ria­ma, tai ir­gi tur­būt svar­bu įvar­din­ti. Bet tai, ką mes ma­to­me kal­bė­da­mi su to­mis pa­čio­mis ben­druo­me­nė­mis, kur jau vei­kia, jau ati­da­ry­ti pu­siau­ke­lės na­mai, ben­druo­me­nių yra vi­siš­kai ki­toks su­vo­ki­mas su­pran­tant, kad tai yra ta ins­ti­tu­ci­ja, kur klien­tai yra la­biau­siai pri­žiū­ri­mi. Prie­šin­gai ne­gu da­bar, bet ku­rio­je kai­my­nys­tė­je tur­būt grį­žęs kai­my­nas iš­gė­ręs, na, nie­kas nė­ra tik­ri­na­ma – šie klien­tai ne­ga­li grįž­ti gir­ti, jie ne­ga­li grįž­ti ne lai­ku iš dar­bo, jie ne­ga­li ne­dirb­ti. Su­vo­ki­me, ko­kį tiks­lą tu­ri ši­ta ins­ti­tu­ci­ja ir kad tų žmo­nių, ku­rie daž­niau­siai yra įke­lia­mi, ku­rie ir prieš tai gy­ve­no, ir gy­vens po to, nu­si­kals­ta­mu­mas, jų grį­ži­mas į lais­vės at­ėmi­mo vie­tą, ką ro­do jau sep­ty­ne­rių me­tų sta­tis­ti­ka, ma­ži­na kri­mi­no­ge­ni­nę si­tu­a­ci­ją.

Su­pran­tu, kad jaut­ru. Vi­sa pro­ce­dū­ra pa­gal tei­sės ak­tus. Aš su­pran­tu ne­pri­ta­ri­mą, su­pran­tu, kad ši­tas ke­lias nė­ra leng­vas nei ben­druo­me­nei, nei ins­ti­tu­ci­jai, bet vėl­gi no­rė­tų­si ju­dė­ti to­liau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mų už­duos ger­bia­mas A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­mas su­si­sie­ki­mo mi­nist­re, jūs tvir­ti­na­te, kad nu­ma­ty­tas ke­lių fi­nan­sa­vi­mas ne­leis pa­ge­rin­ti jų būk­lės. Taip pat jūs tei­gia­te pa­lai­kan­tis pre­zi­den­tū­ros pla­nuo­ja­mą siū­ly­mą per­skirs­ty­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šas dau­giau jų ski­riant sa­vi­val­dy­bėms, taip pat per­duo­dant joms da­lį ke­lių. Ci­ta­ta: „Sa­vi­val­dy­bės ke­liais, ku­rie yra ar­čiau jų, ga­lė­tų rū­pin­tis ge­riau ir grei­čiau.“ Ir dar su­teik­ti dau­giau lais­vės sko­lin­tis Lie­tu­vos ke­lių di­rek­ci­jai. Be to, pa­sak jū­sų, pa­ruoš­ti tei­sės ak­tus pa­gal Len­ki­jos pa­vyz­dį. Ta­čiau nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas ma­tant vi­sus ga­li­mus šal­ti­nius yra ma­žes­nis, ne­gu yra šie­met. Ar nė­ra tin­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo ir jūs tai pri­pa­žįs­ta­te? Vis dėl­to tu­ri­te pri­si­im­ti ir sau at­sa­ko­my­bę, nes tu­ri­te pri­pa­žin­ti, kad tas…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. GEDVILAS (MSNG). …de­le­ga­vi­mas funk­ci­jų – sa­vo­tiš­kas pa­de­monst­ra­vi­mas ir sa­vo ne­su­ge­bė­ji­mo su­si­tvar­ky­ti sa­vo ūky­je.

M. SKUODIS. Ačiū, ne­ži­nau, čia už ko­men­ta­rą. At­sa­ko­my­bę vi­si pri­si­im­si­me už ben­drą si­tu­a­ci­ją. O kal­bant, ko­kius pa­siū­ly­mus kon­kre­čiai pa­lai­kau ar ne, tai la­bai ne­no­rė­čiau at­ski­ro iš­im­ti apie tai, apie ką dis­ku­tuo­ja­ma Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, apie ką dis­ku­tuo­ja­ma mi­nis­te­ri­jo­je ir su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai ga­lė­tų bū­ti pa­ke­ti­nis pa­siū­ly­mas tiek iš­lais­vi­nant Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, tiek dau­giau per­duo­dant tur­to sa­vi­val­dy­bėms. Na­tū­ra­lu, kur per sa­vi­val­dy­bes ei­na vals­ty­bei pri­klau­san­tys ke­liai, sa­vi­val­dy­bės yra ap­ri­bo­tos dėl ele­men­ta­rių per­ėjų įren­gi­mo ir pa­na­šiai, sa­vi­val­dy­bės pa­čios ke­lia tuos klau­si­mus, kad no­rė­tų per­im­ti dau­giau tur­to na­tū­ra­liai su di­des­ne vals­ty­bės pa­gal­ba.

Klau­si­mų yra daug, yra ir įsi­se­nė­ju­sių klau­si­mų. Tik­rai da­ro­me ir pa­da­ry­si­me, kas yra įma­no­ma tų ap­ri­bo­ji­mų kon­teks­te tiek dėl ke­lių būk­lės, tiek dėl ki­tų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Gap­šys. Pra­šau.

V. GAPŠYS (DPF). Dė­ko­ju. Klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rei. Iš tik­rų­jų mes esa­me Sei­me ir Vy­riau­sy­bė, ma­nau, pri­ta­ria tam pui­kiam in­stru­men­tui, kai yra ga­li­my­bė tė­vams gau­ti ma­ma­die­nius. Ta­čiau su­si­ti­ki­muo­se te­ko iš­girs­ti to­kią liūd­ną ži­nią, kad vie­nas iš pre­ky­bos tin­klų prak­ti­kuo­ja pri­im­da­mas dar­buo­to­jus į dar­bą pa­sa­ky­ti, kad pas juos ma­ma­die­nių nė­ra. Tai yra toms mo­te­rims, gal­būt ir vy­rams, tie­siog duo­da­ma iš anks­to su­pras­ti, kad jūs tie­siog ne­si­nau­do­ki­te jums nu­ma­ty­ta tei­se. Na­tū­ra­lu, kad jie grei­čiau­siai ir ne­si­nau­do­ja. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad jie tie­siog tu­ri ga­li­my­bę, bet fak­tiš­kai jos kaip ir nė­ra. Ne­si­skun­džia. Su­pran­ta­ma, daž­niau­siai tai yra ma­žo­se gy­ven­vie­tė­se, ku­rio­se dar­bų pa­si­rin­ki­mas nė­ra di­de­lis.

Ta­čiau gal yra ga­li­my­bė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai im­tis ini­cia­ty­vos tur­būt pa­da­ry­ti dar­buo­to­jų ap­klau­są, gal pa­ves­ti kaž­ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai iš­si­aiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją? Ka­dan­gi to­kia si­tu­a­ci­ja nau­do­ja­si ge­rai ži­no­mi pre­ky­bos tin­klai, aš ma­nau, jiems tie­siog pa­tiems są­ži­nė pra­bil­tų ži­nant, kad jų ro­dik­liai yra keis­tai nu­kry­pę nuo nor­mų, ir gal­būt jie su­tvar­ky­tų tą si­tu­a­ci­ją net ir be bau­dų, o gal­būt rei­kia ir įsi­ki­ši­mo jau rim­tes­nių ins­ti­tu­ci­jų.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ko­le­ga. Aš, nau­do­da­ma­si pro­ga, ir jū­sų, ir sa­vo, ir vi­sų ko­le­gų var­du no­rė­čiau pri­min­ti vi­siems dar­buo­to­jams, kad ma­ma­die­nis yra tei­sė, o vi­siems darb­da­viams – su­teik­ti ma­ma­die­nį yra pa­rei­ga, ir siū­ly­čiau jos vi­siems lai­ky­tis.

Da­bar tur­būt ne­ga­lė­tu­me iš­skir­ti, tiks­liau, ne­at­kreip­ti dė­me­sio į vie­ną svar­bią ap­lin­ky­bę, tai yra pro­fe­si­nes są­jun­gas, ku­rios ir­gi ga­lė­tų bū­ti kaip mū­sų so­cia­li­nis part­ne­ris pa­pil­do­mai įga­li­nant kiek­vie­ną dar­buo­to­ją ko­vo­ti už sa­vo tei­sę į ma­ma­die­nį. Bet aš gir­džiu, ką jūs sa­ko­te. Tu­rė­siu ome­ny­je, at­kreip­si­me dė­me­sį, ieš­ko­si­me spren­di­mo. Mes pa­gal­vo­si­me, ar tai bus kaž­ko­kia ap­klau­sa, ar ki­ti me­to­dai, bet tik­rai no­riu da­ry­ti vis­ką, kad ir dar­buo­to­jai bū­tų tin­ka­mai in­for­muo­ti, kad tu­ri to­kią tei­sę, o darb­da­viai mak­si­ma­liai lai­ky­tų­si sa­vo pa­rei­gos su­teik­ti. Pri­va­čia­me sek­to­riu­je dar vis dėl­to ste­bi­me, kad nė­ra gal­būt no­ri­mas re­zul­ta­tas ne tik šio­je sri­ty­je, ku­rią jūs pa­mi­nė­jo­te, bet ir ki­to­se. Tai dirb­si­me ta kryp­ti­mi. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­ma­ty­tas lai­kas bai­gė­si. Da­bar skel­biu po­sė­džio per­trau­ką, nes tu­ri­me ei­ti į slap­tą bal­sa­vi­mą ir tik pas­kui baig­si­me ry­ti­nį po­sė­dį. Slap­tas bal­sa­vi­mas nuo 13 va­lan­dos iki 13 val. 20 min. Dė­ko­ju vi­siems mi­nist­rams ir ger­bia­mai prem­je­rei už at­sa­ky­mus ir vi­siems klau­sė­jams ir da­ly­va­vu­siems po­sė­dy­je. Iki pa­si­ma­ty­mo!

 

Per­trau­ka

 

14.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kontro­lie­re“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3285(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi įvy­ko slap­tas bal­sa­vi­mas, tu­ri­me bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos pro­to­ko­lą. Aš jį no­riu per­skai­ty­ti ir po jo pa­baig­ti ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį ir pra­dė­ti va­ka­ri­nį.

Bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Jo­li­tos Mi­liu­vie­nės sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­re“ pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių 88, ras­ta biu­le­te­nių 88: ga­lio­jan­čių – 86, ne­ga­lio­jan­čių – 2. Už – 82, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­ni­mai nau­jai Sei­mo kon­tro­lie­rei. (Plo­ji­mai)

Ir taip bai­gia­me Sei­mo ry­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.