LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKOS GYVENSENOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

PROJEKTO

 

2018-05-24   Nr. XIIIP-2160

Vilnius

 

             

Įvertinę projektą pagal jo santykį su Konstitucija, galiojančiais įstatymais bei teisės technikos taisyklėmis, teikiame šias pastabas:

1. Nutarimo projekte neturi rašomi nutarimą pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė.

2. Nuostatų projekto 4 punkto pirmajame sakinyje nėra aišku, už ką atsakingų institucijų veiklą kontroliuoja komisija, t.y., šiame sakinyje po žodžių „atsakingų už sveikos gyvensenos“ trūksta prasminio žodžio (pvz., „politiką“, „vykdymą“ ar „įgyvendinimą“, nes kitur Nuostatų tekste yra vartojamos sąvokos „sveikos gyvensenos politika“, „sveikos gyvensenos klausimus vykdančios institucijos“ ir kt.).

Be to nuostatų projekto 4 punkto paskutiniame sakinyje po žodžio „sveikos“ reikia įrašyti žodį „gyvensenos“.

3. Nuostatų projekto 19 punkto nuostatą „protokolus pagal raštvedybos taisykles rašo Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato tarnautojas, priskirtas talkinti Komisijai“ reikia išbraukti kaip perteklinę, nes Seimo komisijų sekretoriatas šią funkciją vykdo vadovaudamasis Seimo kanceliarijos ir savo nuostatais.

4. Nuostatų projekto 28 punktas brauktinas kaip perteklinis, nes pagal Seimo statutą ir šių Nuostatų 1 punktą Komiisja sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui, todėl jos įgaliojimai baigiasi pasibaigus Seimo kadencijai.  

 

Departamento direktorius                                                                                           Andrius Kabišaitis

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]