Projekto

lyginamasis variantas

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotojas – asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja tarnybos ar darbo santykiai, profesinės veiklos ar savarankiškos praktikos atlikimas.

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo sudaro sąrašą nuolatinės šaulio tarnybos ir šaulio tarnybos Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose pareigybių, kurioms nustatomas reikalavimas turėti  leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 81 dalimi:

81. Su įslaptinta informacija gali susipažinti ar ją naudoti Lietuvos šaulių sąjungos nariai, atliekantys nuolatinę šaulio tarnybą Lietuvos šaulių sąjungoje, tarnaujantys Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose ar kiti Lietuvos šaulių sąjungos nariai, dėl kurių yra priimamas Krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas, jog jiems vykdant tarnybą reikia susipažindinti su įslaptinta informacija. Šiems Lietuvos šaulių sąjungos nariams leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduodami ar teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ suteikiama šio skirsnio nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Paslapčių subjekto darbuotojams teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o šauliams – krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Paslapčių subjekto vadovui teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia paslapčių subjekto vadovą į pareigas skiriantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo. Ši teisė suteikiama iki darbo (tarnybos) santykių nutraukimo ar iki renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pasibaigimo.“

2.       Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Informaciją, ar asmuo atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, surenka paslapčių subjekto vadovas arba ar jo įgaliotas asmuo arba krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo, jeigu tikrinamas asmuo yra šaulys, iš valstybės registrų (kadastrų), klasifikatorių ir kitų duomenų bankų arba kreipdamasis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, tvarkančias atitinkamą informaciją, kad šios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateiktų apie tokį asmenį jų turimą informaciją. Paslapčių subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo gali tikrinamo asmens paprašyti pateikti tikrinimui reikalingą informaciją ar dokumentus.“

3.      Pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Jeigu leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmeniui buvo panaikinta nutraukus darbo (tarnybos) santykius ar pasibaigus renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikui, teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, asmeniui iš naujo suteikiama be tikrinimo, jeigu nuo darbo (tarnybos) santykių nutraukimo ar renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pabaigos nepraėjo 12 mėnesių ir nuo paskutinio asmens tikrinimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo nepraėjo 10 metų.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 6 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, kai tikrinamas asmuo eina ar pretenduoja eiti pareigas krašto apsaugos sistemoje, Lietuvos šaulių sąjungoje yra ar pretenduoja tapti šauliu;“.

 

6 straipsnis 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įvertinęs asmens tikrinimą atlikusios institucijos išvadą, išduoda paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Paslapčių subjekto vadovui leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoda paslapčių subjekto vadovą į pareigas skiriantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo. Šauliams leidimus išduoda krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

 

7 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Tiekėjo darbuotojus, išskyrus šio straipsnio 31 dalyje nurodytus atvejus, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo arba dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tikrina ir jiems tokius leidimus išduoda arba teisę suteikia Valstybės saugumo departamentas.“

2.      Papildyti 36 straipsnį nauja 31 dalimi:

31. Šaulius, krašto apsaugos sistemos institucijoms sudarant įslaptintus sandorius su Lietuvos šaulių sąjunga, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo tikrina Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, o leidimus išduoda krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu sudarant sandorius šauliams yra reikalinga teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, juos tikrina ir šią teisę suteikia krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2017 m. spalio 1 d.

 

9 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:

Vytautas Bakas

Rasa Juknevičienė

Virgilijus Alekna

Arvydas Anušauskas

Dainius Gaižauskas

Michal Mackevič

Audrys Šimas