LIETUVOS RESPUBLIKOS

TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. I-996 4, 5, 6, 10, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų projektų tikslai ir uždaviniai

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Valstybinės priežiūros įstatymo projektas) ir kartu su juo teikiamų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ Nr. IX-2088 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai (toliau kartu – Įstatymų projektai) parengti siekiant atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijos 2018 m. vasario 13 d. posėdyje priimtą sprendimą iki 2020 metų pabaigos atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos (protokolo Nr. 5 5 klausimas) ir Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 31 1 klausimas) (toliau – Priemonių planas). Priemonių plano 6 punkte numatyta valstybės įmonę „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkyti į viešąją įstaigą.

Įstatymų projektai atitinka Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ (toliau – Vyriausybės programa), 232 punktą, kuriame, be kita ko, numatyta vykdyti valstybės administravimo sistemos pertvarką mažinant valstybės įmonių skaičių. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas valstybės valdomų įmonių teisinės formos tinkamumo įvertinimas ir pakeitimas įgyvendinamas vadovaujantis Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 „Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.

Įstatymų projektų tikslas – įtvirtinti galimybę pertvarkyti valstybės įmonę „Lietuvos prabavimo rūmai“ į viešąją įstaigą, kuri vykdytų tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijos (toliau – priežiūros institucija) funkcijas, aiškiau reglamentuoti priežiūros institucijos atliekamas funkcijas.

 

2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai

Įstatymų projektų iniciatorė – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento (direktorė Aušra Vičkačkienė, tel. (8 5) 239 0122) Valstybės turto valdymo politikos skyriaus (vedėja Laima Kalinauskienė, tel. (8 5) 239 0127) vyriausioji specialistė Rita Pūkienė (tel. (8 5) 239 0196).

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai

Šiuo metu galiojančiu Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymu (toliau – Valstybinės priežiūros įstatymas) įgaliojimai atlikti tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą yra suteikti valstybės įmonei „Lietuvos prabavimo rūmai“ (Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalis).  

Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priežiūros institucija gali gauti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų šiame įstatyme jai pavestoms viešojo administravimo funkcijoms atlikti. Tačiau nėra visiškai aišku, kokios Valstybinės priežiūros įstatyme priežiūros institucijai pavestos viešojo administravimo funkcijos galėtų būti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Siekiant sustiprinti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/171 (toliau – REACH reglamentas), nustatytų pavojingų cheminių medžiagų ribojimų reikalavimų priežiūrą, 2020 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas, kuriais valstybės įmonei „Lietuvos prabavimo rūmai“ suteikta teisė pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus asmenims dėl Administracinių nusižengimų kodekso 308 straipsnyje ir Aplinkos apsaugos įstatymo 109 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų, susijusių su pavojingų cheminių medžiagų tauriųjų metalų lydiniuose apribojimais. Šiais teisės aktais suteikus valstybės įmonei „Lietuvos prabavimo rūmai“ įgaliojimus taikyti sankcijas ūkio subjektams, pateikusiems į rinką potencialią riziką vartotojų sveikatai keliančius gaminius, ar surašyti administracinius nurodymus, būtina apibrėžti įmonės kompetenciją šioje srityje ir Valstybės priežiūros įstatyme.   

Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“, vykdydami ūkio subjektų su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos priežiūrą, kartu vykdo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu jai pavestą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos funkciją, kuri nėra apibrėžta Valstybinės priežiūros įstatyme.

Viena iš priežiūros institucijos veiklų, nustatytų Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 5 punkte, yra konfiskuoti Lietuvos Respublikoje realizuoti skirtus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jų valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai ir (arba) kokybės pažymėjimai yra padirbti (suklastoti) arba taurieji metalai, brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas yra be kilmės (įsigijimo) dokumentų. Tačiau Valstybinės priežiūros įstatymas nenustato priežiūros institucijos prievolės konfiskuoti Lietuvos Respublikoje realizuoti skirtus tauriuosius metalus, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jie įspauduoti padirbtu (suklastotu) Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje – Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje – nurodytu bendruoju kontrolės ženklu. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 306 straipsnis nustato vienodas baudžiamosios atsakomybės (sankcijos) ribas už Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo ir Lietuvos tarptautinėje sutartyje – Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje – nurodyto bendrojo kontrolės ženklo padirbimą (suklastojimą).    

Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata, kad priežiūros institucijos teikiamų paslaugų tarifus nustato Vyriausybė. Ši nuostata sietina su esama priežiūros institucijos teisine forma. Pertvarkius valstybės įmonę į viešąją įstaigą, priežiūros institucijos teikiamų paslaugų tarifai bus nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pagal kurį viešosios įstaigos paslaugų, darbų bei produkcijos kainų ir tarifų ar jų nustatymo taisyklių patvirtinimas priskirtinas viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo (arba savininko, jeigu dalininkas tik vienas) kompetencijai.

Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje priežiūros institucijai nustatyta pareiga pasibaigus kalendoriniams metams per vieną mėnesį pateikti Finansų ministerijai tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos Lietuvos Respublikoje būklės ataskaitą. Kadangi pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį viešosios įstaigos vadovas pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikti įstaigos veiklos ataskaitą, kurios turinys nustatytas šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, Valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatyto reikalavimo siūloma atsisakyti.

Valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra įtvirtintas reikalavimas Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai sudaryti Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių ir Turkijos įgaliotų tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijų sąrašą ir jų įspauduojamų valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų ir išduodamų kokybės pažymėjimų blankų pavyzdžių (ir jų vertimo į lietuvių kalbą) rinkinius, kurie skirti tam, kad ūkio subjektas, Lietuvos Respublikoje realizuodamas kitoje EEE valstybėje ar Turkijoje prabuotus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, galėtų apie juos pateikti vartotojui suprantamą informaciją (tauriųjų metalų prabą, brangakmenių charakteristikas ir pan.). Reikalavimas Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai sudaryti kitų valstybių tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijų sąrašą ir jų įspauduojamų valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų ir išduodamų kokybės pažymėjimų blankų pavyzdžių rinkinius yra perteklinis. Kadangi tokio turinio sąrašas (rinkiniai) laikui bėgant kinta, informacija apie kitų valstybių valstybinius kontrolinius prabavimo ženklus ir priežiūros institucijas galėtų būti skelbiama ir prireikus atnaujinama priežiūros institucijos interneto svetainėje. Priežiūros institucija, glaudžiai bendradarbiaudama su kitų valstybių įgaliotomis tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijomis ir būdama Tarptautinės prabavimo priežiūros institucijų asociacijos nare, savo interneto svetainėje galės pateikti ūkio subjektams ir vartotojams aktualią ir operatyviai atnaujinamą informaciją, todėl Valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinto reikalavimo siūloma atsisakyti.

Valstybinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 13 ir 14 dalyse nustatyti specialieji tauriųjų metalų naudojimo (pvz., dangos) ir įspaudavimo (pvz., jeigu dėl techninių kliūčių negalima tauriųjų metalų gaminio dalyje įspauduoti jos tauriojo metalo prabos, įspauduojama kita gaminio to paties tauriojo metalo dalis) reikalavimai nėra suderinti su Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos nuostatomis, todėl tokių reikalavimų įgyvendinimas apsunkina priežiūros institucijos veiklą.

Valstybinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta brangakmenių charakteristika – briaunų forma – nėra tiksli, atsižvelgiant į Juvelyrinių akmenų, sidabro dirbinių, deimantų ir perlų tarptautinės konfederacijos (CIBJO) patvirtintą brangakmenių klasifikaciją.   

Atliekant su teisine forma susijusius Valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų pakeitimus, taip pat būtina pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, Aplinkos apsaugos įstatymo 37 straipsnio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio ir Įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ 2 straipsnio nuostatas, kuriose yra nurodyta valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Atsižvelgus į Vyriausybės programą ir priimtus sprendimus dėl valstybės valdomų įmonių pertvarkos, Valstybinės priežiūros įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje siūloma keisti valstybės įmonės teisinę formą į viešosios įstaigos teisinę formą, siekiant sudaryti galimybę pertvarkyti valstybės įmonę „Lietuvos prabavimo rūmai“ į viešąją įstaigą, kuri vykdytų priežiūros institucijos funkcijas. Kartu siūloma tikslinti Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, Aplinkos apsaugos įstatymo 37 straipsnio, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio ir Įstatymo „Dėl Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos ir jos priedų ratifikavimo“ 2 straipsnio nuostatas, kuriose yra nurodyta valstybės įmonės teisinė forma ir jos pavadinimas.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešosioms įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikiami tik įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte nurodoma konkreti veikianti ar numatoma steigti viešoji įstaiga (jos pavadinimas, prireikus santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustatomas baigtinis konkrečių tokiai viešajai įstaigai suteikiamų viešojo administravimo įgaliojimų sąrašas. Todėl nauju teisiniu reguliavimu siūloma aiškiau reglamentuoti priežiūros institucijos vykdomas funkcijas tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros srityje: aiškiai apibrėžti, kokia priežiūros institucijos atliekama veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir už kokią veiklą jai mokamas atlygis, kurį pagal siūlomą teisinį reguliavimą nustatytų priežiūros institucijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Valstybinės priežiūros įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo 16 straipsnio 3 dalį papildyti keliomis naujomis priežiūros institucijos vykdomomis funkcijomis (pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos vykdymo funkcija, REACH reglamento reikalavimų, susijusių su tauriųjų metalų lydiniais, įgyvendinimo priežiūros funkcija), kurios priežiūros institucijai pavestos kitais įstatymais.

 Valstybinės priežiūros įstatymo projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punkte siūloma nustatyti priežiūros institucijos prievolę konfiskuoti ne tik Lietuvos Respublikoje realizuoti skirtus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jų valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai ir (arba) kokybės pažymėjimai yra padirbti (suklastoti) arba taurieji metalai, brangakmeniai, jų gaminiai, pusgaminiai, atliekos ir (arba) laužas yra be kilmės (įsigijimo) dokumentų, bet ir Lietuvos Respublikoje realizuoti skirtus tauriuosius metalus, jų gaminius, pusgaminius, atliekas ir (arba) laužą, jeigu jie įspauduoti padirbtu (suklastotu) Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje – Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje – nurodytu bendruoju kontrolės ženklu.

Nauju teisiniu reguliavimu siūloma atsisakyti Valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyto reikalavimo Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai sudaryti EEE valstybių ir Turkijos įgaliotų tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucijų sąrašą ir jų įspauduojamų valstybinių kontrolinių prabavimo ženklų ir išduodamų kokybės pažymėjimų blankų pavyzdžių (ir jų vertimo į lietuvių kalbą) rinkinius, o vietoj to, siekiant operatyvesnio informacijos apie pasikeitusius kitų valstybių valstybinius kontrolinius prabavimo ženklus atnaujinimo ir jos viešinimo ūkio subjektams ir vartotojams proceso, įtvirtinti reikalavimą priežiūros institucijai sudaryti tokius rinkinius, kurie būtų skelbiami ūkio subjektams lengvai prieinamu būdu – priežiūros institucijos interneto svetainėje.

Valstybinės priežiūros įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 13 dalį siūloma tikslinti nustatant, kad jeigu dėl techninių kliūčių negalima tauriųjų metalų gaminio dalyje įspauduoti jo tauriojo metalo prabos, ta tauriojo metalo dalis neįspauduojama, o prie gaminio pritvirtinamas kokybės pažymėjimas. To paties straipsnio 14 dalį siūloma papildyti nuostata, kad tauriųjų metalų gaminiai, susidedantys iš skirtingų to paties tauriojo metalo lydinių, įspauduojami žemiausią prabą turinčio tauriojo metalo lydinio standartine praba.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimtų įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus Įstatymų projektus būtų pasiektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslas  vykdyti valstybės administravimo sistemos pertvarką mažinant valstybės įmonių skaičių.

Priėmus Įstatymų projektus neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai

Įstatymų projektai įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Aiškiau sureglamentuotos su ūkio subjektų veiklos priežiūra susijusios nuostatos ūkio subjektams taps suprantamesnės, o tai teigiamai atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Be kartu su Valstybinės priežiūros įstatymo projektu teikiamų Įstatymų projektų, kitų įstatymų keisti nereikės.

 

9. Ar Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o Įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka

Įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymų projektuose naujų sąvokų ir jas įvardijančių terminų neteikiama.

 

10. Ar Įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos teisės aktus.

 

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti

Priėmus Įstatymų projektus iki jų įsigaliojimo dienos turės būti priimti įgyvendinamieji teisės aktai, susiję su valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymu į viešąją įstaigą.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

Papildomų valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų Įstatymų projektams įgyvendinti nereikės.

 

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Įstatymų projektų rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymų projektams įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis

„Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo valstybinės priežiūros institucija“.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

_________________