LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ekonomikos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 78 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO  PROJEKTO Nr. XIVP–2348(2)

 

2023-06-21 Nr. 108-P-27

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas, Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Kasparas Adomaitis; Interneto žiniasklaidos asociacijos  pirmininkė Lina Bušinskaitė; Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas; Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narė Kristina Mikoliūnienė, Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovas Vaidotas Ramonas; Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas Darius Stravinskas, Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnysis patarėjas Albertas Turonis.


 

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-02-09

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1579, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 78 straipsnį, ir kurio įsigaliojimas taip pat numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1579, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliotų du vienas su kitu nederantys Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimai, tuo sudarydami prielaidas teisinio reguliavimo spragoms.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo įsigaliojimo datą ir 2 įstatymo straipsnį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio gegužės1 d.“

2.

Teisingumo ministerijos Europos sąjungos teisės grupė,

2023-02-22

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2348(2) atitiktį Europos Sąjungos teisei, teikiame šią pastabą.

Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustato, kad Įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projekto iniciatoriai prie projekto prideda <...> atitikties lentelę, kurioje pateikiamas įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų ir įstatymo projekto atitikimas pagal straipsnius, kai įstatymo projektu įgyvendinamos Europos Sąjungos teisės normos. Projekto nuostatos yra susijusios su 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 8 straipsnio 1 dalies įgyvendinimu, todėl kartu su Projektu turėjo būti teikiama atitikties lentelė.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2023-05-25

1(78)

9

10

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. SV‑S-866 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 1.2–1.9, 1.11–1.12 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 papildymo 98 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIVP-2346(2) (toliau – ERĮ projektas), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2347(2), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2348(2) (toliau – ATGTĮ projektas), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2349(2), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2350(2), Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2351(2), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 491 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP‑2352(2), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2353(2) (toliau – VIĮ projektas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 633 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2409 (toliau – MAĮ projektas), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui atsisakyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2408 (toliau – KTĮ projektas) ir tobulinti ERĮ projektą, VIĮ projektą, MAĮ projektą ir ATGTĮ projektą, atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:

<...>

19. Siekiant sukurti vieningą privalomų nurodymų davimo ir teismo leidimų išdavimo sistemą, siūlytina teismo leidimų sistemą mutatis mutandis įtvirtinti ATGTĮ projektu keičiamoje Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 78 straipsnio 9 dalyje (kartu išbraukiant 10 dalį) ir tuo atveju, kai privalomi nurodymai duodami mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai. Tokiu būdu Lietuvos radijo ir televizijos komisija taikytų vienodas taisykles visais atvejais, kai ji duoda privalomus nurodymus įvairiems subjektams.

<...>

Pritarti

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo ATGTĮ 78 straipsnio 9 ir 10 dalis išdėstyti taip:

„9. Lietuvos radijo ir televizijos komisijosa sprendimą, taikyti taikydama privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su subjektu, vykdančiu veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka privalo pirmosios instancijos administraciniam teismui pateikti prašymą išduoti leidimą taikyti privalomus nurodymus turi sankcionuoti pirmosios instancijos administracinis teismas. Prašymas sankcionuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), juos pagrindžiančiais dokumentais ir teisės aktų normomis, jame turi būti nurodyti numatomi atlikti veiksmai (privalomi nurodymai).

10. Pirmosios instancijos administracinis teismas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymą, nurodytą šio straipsnio 9 dalyje, sankcionuoti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį šį prašymą patenkinti arba atmesti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu Lietuvos radijo ir televizijos komisija nesutinka su teismo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo tokios nutarties priėmimo dienos apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl pirmosios instancijos administracinio teismo nutarties ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo skundo priėmimo dienos.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Kultūros komitetas

2023-06-07

 

 

 

Sprendimas: iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2348(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamą pasiūlymą.

 

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2348(3) ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andrius Bagdonas, Jonas Pinskus.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2348(3) ir jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Kazys Starkevičius

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė