PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1234 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2094(4)

 

2023-05-12

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

(2)

 

(17)

 

Argumentai:

Projektuojant viešo administravimo funkcijas siūloma teisės aktuose įtvirtinti viešosios finansų kontrolės subjektų – vidaus audito tarnybų – priskyrimą ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio, vidaus administravimo ar panašioms funkcijoms, tačiau:

pirmavidaus audito tarnyboms, jų vadovams ir vidaus auditoriams, kaip viešosios finansų kontrolės subjektams suteikti viešojo administravimo įgaliojimai ir jie, kaip viešosios finansų kontrolės subjektai turi išskirtinius požymius, vykdo išskirtines funkcijas valstybės valdyme ir užima išskirtinę vietą visoje valdymo ir kontrolės sistemoje;

antravidaus audito tarnybos nėra struktūriniai vienetai, užtikrinantys valstybės ir savivaldybių institucijų darbą ir funkcijas. Šios tarnybos atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų viešosios finansų kontrolės vidaus audito funkcijas;

trečia – vidaus audito tarnybos turi nepriklausomumą ir, kaip minėta, kontroliuoja vidaus kontrolės, įskaitant vidaus administravimą, veiklą, teikia dėl jos išvadas ir rekomendacijas aukščiausiai vadovybei, ir minėtų rekomendacijų pagrindu viešojo administravimo subjektai priima sprendimus (leidžia teisės aktus, tvirtina taisykles, reglamentus, tvarkas, keičia struktūrą ir t.t).

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, vidaus audito atlikimas neturėtų būti priskirtinas vidaus administravimui.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto, turinčio viešojo juridinio asmens statusą, savarankiškas funkcionavimas (personalo administravimas, buhalterinė apskaita, dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas, viešųjų pirkimų vykdymas, vidaus auditas, projektų valdymas, viešųjų ryšių palaikymas, vidaus tyrimai, informacinių ir ryšių technologijų administravimas, turto administravimas, kita ūkinio ar techninio pobūdžio veikla), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą.“

 


 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                   Rasa Budbergytė