PASIŪLYMAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 6 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-3630

 

                                                                                                                                    2019-09-23

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

5

3

7

Argumentai:

Vadovaujantis ES Tarybos 1999 m. gruodžio 22 d. direktyvos 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (toliau ؘ– Direktyva) 2 straipsnio k) punkto i) papunkčiu, prižiūrint nacionalinei vyriausybei valstybė narė turi įkurti arba paskirti instituciją – oficialią įstaigą, ,,atsakingą už prekybos miško dauginamąja medžiaga kontrolę ir (arba) šios medžiagos kokybę bei kitus su tuo susijusius dalykus“. Kitame šio straipsnio k) punkto ii) papunktyje nurodyta, kad  ,,laikydamosi savo nacionalinių teisės aktų, oficialios įstaigos gali pavesti šioje direktyvoje numatytus uždavinius atlikti jų vadovaujamam ir prižiūrimam bet kokiam juridiniam asmeniui, reglamentuojamam viešosios arba privatinės teisės ir kuriam pagal oficialiai patvirtintus jo įstatus suteiktos tam tikros išimtinai viešosios funkcijos, jeigu toks juridinis asmuo ir jo veikloje dalyvaujantys asmenys nėra asmeniškai suinteresuoti priemonių, kurias jie taiko, rezultatais. Valstybės narės praneša Komisijai apie savo atsakingas oficialias įstaigas. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms“.

Direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad valstybės narės nustato, kad miško dauginamosios medžiagos tiekėjas būtų oficialiai registruotas atsakingoje oficialioje įstaigoje, o direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje – kad, ,,surinkus derlių, oficiali įstaiga visai dauginamajai medžiagai, gautai iš patvirtintos sėklinės bazės, išduoda pagrindinį sertifikatą“, 4 ir 5 direktyvos prieduose – ,,tvirtina ir registruoja bandymų rezultatus ir sėklinę bazę“ ir kt. Atlikdama šias funkcijas ir įgyvendindama Direktyvos 16 straipsnio 5 dalyje nurodytą uždavinį – ,,valstybės narės imasi visų priemonių, užtikrinančių, kad Direktyvos nuostatų būtų laikomasi, nustatydamos tinkamą miško dauginamosios medžiagos oficialios kontrolės tvarką, kuri būtų taikoma šios medžiagos gavyboje, siekiant ją parduoti ir parduodant“, oficiali įstaiga, nurodyta Direktyvos 2 straipsnio k) punkto i) papunktyje, išduodama miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę patvirtinančius dokumentus, leidimus įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą, registruodama jos tiekėjus, neišvengiamai turi pati sekti (kontroliuoti) visą miško dauginamosios medžiagos gavybos ir naudojimo (pradedant medynų derėjimo įvertinimu, sėklų ruoša ir baigiant iš jų išaugintų sodmenų auginimo, pateikimo rinkai ir naudojimo miškui želdinti) procesą ir su tuo susijusią miško dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklą, kurios pagrindu ir gali būti išduodami minėti dokumentai bei kontroliuojamas prekybos procesas taip, kaip nurodyta Direktyvos 2 straipsnio k) punkto i) papunktyje. Arba, kaip nurodyta šio straipsnio k) punkto ii) papunktyje, kai kurias funkcijas pavesti jos vadovaujamai ir prižiūrimai įstaigai. 

Atkreipiame dėmesį, kad visose ES šalyse Direktyvoje nurodytas minėtas funkcijas atlieka viena oficiali įstaiga.

Tačiau teikiamame Miškų įstatymo pakeitimo projekte siūloma, kad Lietuvoje šias funkcijas įgyvendintų dvi institucijos – Valstybinė miškų tarnyba ir Aplinkos apsaugos departamentas. Tačiau Aplinkos apsaugos departamentas nėra pavaldus Valstybinei miškų tarnybai, o ši neatlieka šio departamento veiklos priežiūros. Jeigu Valstybinė miškų tarnyba ir toliau atliks  ,,oficialios įstaigos“ funkcijas, tai ji turi vykdyti ir prekybos miško dauginamąja medžiaga kontrolę, ir išduoti miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus, kokybės pažymas, įvairius leidimus, atlikti sėklinės bazės įvertinimą ir tvirtinimą, registruoti tiekėjus, tvarkyti sėklinės miško bazės informacinę sistemą (direktyvos 10 straipsnio reikalavimas), taip kaip nurodyta Direktyvoje. Šias funkcijas sėkmingai nuo 2004 m. vykdė Valstybinė miškų tarnyba ir atstovavo Lietuvą Europos Komisijoje.  Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinėje miškų tarnyboje veikia stacionari, visus ES reikalavimus atitinkanti miško medžių ir krūmų sėklų kokybės tyrimų laboratorija, kurioje nustatomi būtini miško medžių ir sėklų kokybiniai rodikliai ir jais remiantis išduodama miško medžių ir krūmų sėklų kokybės pažyma, t.y. antras svarbiausias dokumentas, po pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato. Šie dokumentai užtikrina dvi esmines Direktyvoje įtvirtintas sąlygas: miško dauginamosios medžiagos kilmes, kokybės nustatymas ir identifikavimas.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant Direktyvoje nurodytų uždavinių tinkamo įgyvendinimo, siūlome visas šias minėtas funkcijas, kaip ir iki šiol, pavesti vykdyti Valstybinei miškų tarnybai, kadangi miško dauginamosios medžiagos identifikavimas ir prekybos kontrolė neįmanoma be jos gavybos, auginimo ir naudojimo procesų kontrolės ir neatsiejamas nuo sėklinės miško bazės informacinės sistemos.

 

Pasiūlymas: pakeisti  įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje, išduoda miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę patvirtinančius dokumentus, išduoda leidimus įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti, registruoja miško dauginamosios medžiagos tiekėjus;“

 

 

2.

5

4 1

 

Pasiūlymas: pakeisti 5 straipsnio 4 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „41. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, vykdydamas šio įstatymo įgyvendinimo priežiūrą, atlieka šias pagrindines funkcijas:

1)   atlieka valstybinę visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę;

2)   kontroliuoja miško dauginamosios medžiagos kilmę, kokybę, auginimą, prekybą, naudojimą ir ūkinių priemonių vykdymą sėklinėje miško bazėje;

3)   kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas valstybinės miškų apsaugos srityje, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, išskyrus atvejus, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos arba institucijų, kurių funkcijas jis perėmė, veiksmų ar neveikimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos arba institucijų, kurių funkcijas jis perėmė, veiksmų ar neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą;

4)   vykdo ūkio subjektų konsultavimą valstybinės miškų kontrolės klausimais;

5)   vykdo 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (OL 2010, L 295, p. 23) įgyvendinimo priežiūrą;

6)   kontroliuoja žaliavinę medieną naudojančius ūkio subjektus;

7)   atlieka kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.“

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                   Kęstutis Bacvinka