PASIŪLYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 6 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIIP-4871

 

2020-05-26

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

1.

1

 

 

Argumentai:  įvertinus tai, NPD didinimas pasieks savo tikslą – didinti mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas, o kad GPM mažinimas būtų labiausiai naudingas ne sunkiau besiverčiantiems, bet dideles pajamas gaunantiems asmenims, bei įvertinant tai, kad Vyriausybės prioritetas mažinant COVID-19 sukeltas socialines pasėkmes Lietuvos žmonėms pirmiausiai yra parama mažas pajamas gaunantiems asmenims ir skurdo mažinimas, siūlytina atsisakyti GPM tarifo mažinimo ir lėšas panaudoti kitoms COVID-19 suaktualintoms socialinėms reikmėms.

 

Pasiūlymas: pakeisti 1 straipsniu keičiamo 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1        straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Gyventojo pajamos iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautos pajamos pagal autorines sutartis, taip pat mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos apmokestinamos taip:

1) pajamų, gautų nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., dalis, neviršijanti 18 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU) dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą;

12) metinė pajamų dalis, išskyrus 6 straipsnio 1dalies 1 punkte nurodytas pajamas, neviršijanti 84 VDU dydžio sumos, taikomos apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 procentų pajamų mokesčio tarifą;

23) metinė pajamų dalis, viršijanti 84 VDU dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų 2020 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 32 procentų pajamų mokesčio tarifą.

2.

3

 

 

Argumentai:  

Žr. išdėstytus aukščiau

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 3 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. ir galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2. Gyventojo pajamos, apskaičiuotos iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet išmokėtos laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., apmokestinamos pagal šio įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 11 dalies nuostatas.

3.2. Šio įstatymo 2 straipsnyje nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas nuo 2020 metų sausio 1 dienos deklaruojant 2020 metų mokestinio laikotarpio pajamas ir apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. Mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo, gavusio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, abipusiu susitarimu dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyto ir po įstatymo įsigaliojimo pasikeitusio neapmokestinamojo pajamų dydžio gyventojų pajamų mokestis gali būti perskaičiuojamas iki 2020 metų gruodžio 31 dienos. Pasibaigus 2020 metų mokestiniam laikotarpiui, dėl pasikeitusio neapmokestinamojo pajamų dydžio mokėtinas gyventojų pajamų mokestis perskaičiuojamas, gyventojui pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka, o susidariusi gyventojų pajamų mokesčio permoka įskaitoma arba grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

4. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinimui reikalingus lydimuosius teisės aktus.

 

 

Teikia                                                                                             

Seimo narys

 

Agnė Širinskienė

Ramūnas Karbauskis

Valius Ąžuolas

Guoda Burokienė

Aušrinė Norkienė

Vida Ačienė

Audronė Jankuvienė

Laimutė Matkevičienė

Rima Baškienė

Tomas Tomilinas