Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 22, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 288

STENOGRAMA

 

2023 m. birželio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas. Pra­de­da­me bir­že­lio 20 die­nos, an­t­ra­die­nio, ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Dar­bo­tvarkės 1 klau­si­mas – Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to G. Nau­sė­dos me­ti­nis pra­ne­ši­mas.

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jo Eks­ce­len­ci­ja Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da. (Plo­ji­mai)

 

10.01 val.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos me­ti­nis pra­ne­ši­mas

 

G. NAUSĖDA. Pra­šom sės­ti, mie­lie­ji.

Mie­li Lie­tu­vos žmo­nės, ger­bia­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai, man di­de­lė gar­bė ir dar di­des­nė at­sa­ko­my­bė at­lik­ti pa­rei­gą, ku­rią nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja. Lai­ko tėk­mė iš­ryš­ki­na es­mę – tai, ką tu­ri­me svar­biau­sio ir bran­giau­sio. Vis­ką, už ką anks­čiau ko­vo­jo­me ir ką gy­nė­me. Vis­ką, dėl ko ver­ta ko­vo­ti ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je. Mū­sų ša­lies ne­pri­klau­so­my­bė, su­ve­re­ni­te­tas ir de­mo­kra­tija – tai mū­sų tur­tas ir ge­ro­vės pa­grin­das. Vals­ty­bin­gu­mo tra­di­ci­ja, iš­au­gu­si iš tau­tos kul­tū­ri­nės sa­vas­ties ir ne­nu­mal­ši­na­mo lais­vės troš­ki­mo, – tai mū­sų įkvė­pi­mo šal­ti­nis.

Lie­tu­vos žmo­nės ne­pails­da­mi rū­pi­na­si sa­vo šei­mos, ben­druo­me­nės ir vi­sos vals­ty­bės at­ei­ti­mi. Kiek­vie­no in­dė­lis svar­bus ku­riant ben­drą­jį gė­rį. Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į vals­ty­bės ap­sau­gą. Ta­čiau ga­li­my­bė oriai, sau­giai ir tai­kiai gy­ven­ti, siek­ti gy­ve­ni­mo tiks­lų nė­ra sa­vai­me su­pran­ta­ma. Kar­tą pra­ra­dus lais­vę, ją su­si­grą­žin­ti ga­li bū­ti ne­pa­pras­tai sun­ku. Lais­vę pri­va­lo­me gin­ti kas­dien, ne­lauk­da­mi, kol mū­sų ho­ri­zon­tą už­tem­dys ka­ro ir ti­ro­ni­jos grės­mė. Rim­to per­spė­ji­mo su­lau­kė­me prieš 482 die­nas, kai Ru­si­ja su Bal­ta­ru­si­jos pa­gal­ba už­puo­lė Uk­rai­ną.

Nu­si­kals­ta­mas ka­ras tę­sia­si jau be­veik 16 mė­ne­sių. Ne­iš­pro­vo­kuo­ta ka­ri­nė ag­re­si­ja prieš is­to­riš­kai ar­ti­mą ša­lį skau­džiai pa­lie­tė kiek­vie­ną iš mū­sų. Uk­rai­nai pa­de­da vi­sa Lie­tu­va. Dėl to, ti­kiu, jau da­bar esa­me vie­nin­ges­ni, stip­res­ni ir at­spa­res­ni. Džiau­giuo­si Vil­niu­je vei­kian­čiu Uk­rai­nos cen­tru, ku­ris ta­po užuo­vė­ja tūks­tan­čiams uk­rai­nie­čių. Esu dė­kin­gas Lie­tu­vos ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, sa­vi­val­dai ir ver­slo įmo­nėms už siun­čia­mą pa­ra­mą Uk­rai­nai, taip pat nuo­šir­dų rū­pes­tį, kad Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se įsi­kū­ru­siems uk­rai­nie­čiams nie­ko ne­trūk­tų.

Lie­tu­vos ir Va­ka­rų de­mo­kra­tinio pa­sau­lio po­li­ti­nė, ka­ri­nė, fi­nan­si­nė ir hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba kas­dien gelbs­ti gy­vy­bes. Kar­tu mes pa­de­da­me Uk­rai­nai ne tik at­si­lai­ky­ti, bet ir va­duo­ti už­grob­tas te­ri­to­ri­jas. Ne­ga­li­me su­sto­ti. Jau ne vie­na ša­lis su­pla­na­vo ir de­kla­ra­vo dau­gia­me­tes ka­ri­nės, eko­no­mi­nės ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos pro­gra­mas, taip pa­ro­dy­da­mos po­li­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų Uk­rai­nos per­ga­lei tęs­ti­nu­mą. Pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus ar­ti­miau­siam lai­ko­tar­piui tu­ri­me ir mes Lie­tu­vo­je.

Ger­bia­mie­ji, kol Uk­rai­nos žmo­nės tę­sia did­vy­riš­ką ko­vą už sa­vo lais­vę ir ša­lies at­ei­tį, mū­sų pa­rei­ga – pa­si­rū­pin­ti Lie­tu­vos sau­gu­mu. Ru­si­jos grės­mė Lie­tu­vai ir vi­sam mū­sų re­gio­nui ne­ma­žė­ja. Prie­šin­gai – ma­to­me pa­stan­gas kaup­ti gin­kluo­tę Ka­li­ning­ra­de, gir­di­me apie pla­nus telk­ti pa­jė­gas prie ry­ti­nių NATO sie­nų, bran­duo­li­nis gin­klas dis­lo­kuo­ja­mas Bal­ta­ru­si­jo­je. Šiuos iš­šū­kius tu­ri­me ver­tin­ti rim­tai ir at­sa­kin­gai, ati­tin­ka­mai ir re­a­guo­ti.

Tu­ri­me pa­tys bū­ti tik­ri ir įti­kin­ti mū­sų part­ne­rius bei po­ten­cia­lius prie­ši­nin­kus, kad le­mia­mą aki­mir­ką bū­si­me drą­sūs ir ryž­tin­gi ir kad pa­jėg­si­me ap­si­gin­ti. Pri­pa­ži­nę, kad Ru­si­ja ke­lia eg­zis­ten­ci­nę grės­mę Lie­tu­vos vals­ty­bei, pri­va­lo­me kuo efek­ty­viau iš­nau­do­ti kiek­vie­ną die­ną. Tik bū­da­mi vi­sa­pu­siš­kai stip­rūs iš­tver­si­me bet ko­kius iš­ban­dy­mus.

Ne­tru­kus, lie­pos mė­ne­sį, Vil­niu­je vyks NATO vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Tai is­to­ri­nis įvy­kis ir di­džiu­lis mū­sų vi­sų pa­sie­ki­mas.

Per pra­bė­gu­sius me­tus su Al­jan­so ša­lių va­do­vais dau­gy­bę kar­tų ap­ta­riau bū­ti­ny­bę įgy­ven­din­ti Mad­ri­de pa­siek­tus su­si­ta­ri­mus ir grei­čiau re­a­guo­ti į be­si­kei­čian­čią sau­gu­mo si­tu­a­ci­ją. Pa­brė­žiau ry­ti­nių NATO sie­nų stip­ri­ni­mo bū­ti­ny­bę. Ak­cen­ta­vau, kad mū­sų ša­ly­je tu­ri at­si­ras­ti ko­vi­nės bri­ga­dos dy­džio vie­ne­tas su vi­sa bū­ti­na pa­ra­ma. Ti­kiuo­si, kad su­si­ti­kę Vil­niu­je ga­lė­si­me pa­tvir­tin­ti, kad esa­me su­ta­rę ne tik dėl ro­ta­ci­nio oro gy­ny­bos mo­de­lio, bet ir dėl nau­jų detalių̃ re­gio­ni­nių gy­ny­bos pla­nų. Dis­ku­tuo­si­me ir apie ka­ri­nį mo­bi­lu­mą kaip veiks­min­go są­jun­gi­nin­kių pa­stip­ri­ni­mo prie­lai­dą. Lie­tu­va sieks su­ta­ri­mo dėl iš­anks­ti­nio gin­kluo­tės bei tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mo prie Al­jan­so sie­nų, kas leis­tų su­trum­pin­ti NATO re­a­ga­vi­mo į ga­li­mą ag­re­si­ją lai­ką.

Mū­sų aki­ra­ty­je, be abe­jo, bus Uk­rai­na. Tar­si­mės ne tik apie to­les­nį ka­ri­nės pa­gal­bos tei­ki­mą lais­vę gi­nan­čiai ša­liai, bet ir dėl jos san­ty­kio su Al­jan­su. Lie­tu­va tvir­tai pa­si­sa­ko už Uk­rai­nos na­rys­tę NATO. Ieš­ko­me bū­do dar la­biau su­ar­tin­ti Uk­rai­ną su Al­jan­su, jau da­bar su­stip­ri­nant prak­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą.

Vil­niu­je taip pat pa­svei­kin­si­me nau­ją­ja NATO na­re ta­pu­sią Suo­mi­ją. Su vil­ti­mi žvel­gia­me į Šve­di­ją, ku­rios na­rys­tė reikš­min­gai su­stip­rin­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no bei vi­so Al­jan­so sau­gu­mą.

Ga­liau­siai, NATO vals­ty­bių va­do­vai daug dė­me­sio skirs gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mui. Jei no­ri­me, kad Al­jan­sas iš­lai­ky­tų sa­vo tech­no­lo­gi­nį ir gy­ny­bi­nį pra­na­šu­mą, 2 % BVP, ski­ria­mi gy­ny­bai, tu­ri tap­ti nau­jo­mis „grin­di­mis“ – pa­grin­du, ant ku­rio sta­ty­si­me NATO at­ei­ties stip­ry­bę. Lie­tu­va jau da­bar ro­do ki­toms NATO ša­lims pa­vyz­dį, gy­ny­bai skir­da­ma 2,5 % BVP. At­ei­ty­je, ti­kiu, pa­siek­si­me ir 3 %. Kiek­vie­nas gy­ny­bai iš­leis­tas eu­ras tu­ri pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­jos, stip­rin­ti mū­sų vals­ty­bę ir di­din­ti jos sau­gu­mą.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je jau pri­im­tas spren­di­mas Lie­tu­vo­je kur­ti di­vi­zi­ją. Tam rei­kia kuo grei­čiau įsi­gy­ti rei­ka­lin­gą gin­kluo­tę ir tech­ni­ką, plės­ti in­fra­struk­tū­rą. Vi­so to su da­bar­ti­niu fi­nan­sa­vi­mu ne­pa­da­ry­si­me.

At­si­žvelg­da­mi į Uk­rai­no­je iš­mok­tas pa­mo­kas, tu­ri­me stip­rin­ti na­cio­na­li­nius ir re­gio­ni­nius oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mus, anks­tin­ti vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mų įsi­gi­ji­mą, di­din­ti bū­ti­ną­sias ka­riuo­me­nės at­sar­gas.

Svar­būs žings­niai stip­ri­nant vals­ty­bės ka­ri­nį sau­gu­mą jau da­ro­mi. Pui­kūs Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai ma­te­ria­li­zuo­ja­si vis nau­jo­se sri­ty­se. Kar­tu su Len­ki­jos Pre­zi­den­tu A. Du­da pra­dė­jo­me dia­lo­gą apie pra­ty­bų su Len­ki­jos gin­kluo­to­sio­mis pa­jė­go­mis mū­sų ša­ly­je pla­ną, įskai­tant ir Su­val­kų ko­ri­do­riaus gy­ny­bą.

Siek­da­mi grei­tes­nio Vo­kie­ti­jos bri­ga­dos dis­lo­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je, pir­miau­sia pri­va­lė­si­me at­lik­ti sa­vo pa­čių na­mų dar­bus ir tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų pri­ėmi­mui.

Su­pran­tu, kad ga­li iš­si­skir­ti nuo­mo­nės dėl me­to­dų ir prie­mo­nių, kaip grei­čiau pa­siek­ti už­si­brėž­tą tiks­lą. Ta­čiau jau­čiu pa­rei­gą dar kar­tą pa­kvies­ti vi­sus Lie­tu­vos po­li­ti­kus su­si­lai­ky­ti nuo pa­gun­dos as­me­ni­nius po­li­ti­nius in­te­re­sus iš­kel­ti aukš­čiau na­cio­na­li­nio sau­gu­mo tiks­lų. Ne­abe­jo­ju, kad pri­rei­kus ga­li­me ras­ti ben­drų spren­di­mų. Tuo įsi­ti­ki­nau, pa­siū­lęs 2023 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę kraš­to ap­sau­gos pro­jek­tų iš­lai­das deng­ti sko­li­nan­tis iki 3 % BVP.

Pra­ėju­siais me­tais taip pat bu­vo pa­siek­tas par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos stip­ri­ni­mo ar­ti­miau­siu lai­ko­tar­piu. Vis dėl­to ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad jis ne­at­lie­pė pa­siū­ly­mų dėl vi­suo­ti­nio šau­ki­mo bei asig­na­vi­mų gy­ny­bai di­di­ni­mo. Ne­abe­jo­ju, kad vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės klau­si­mas nie­kur ne­dings. Eg­zis­ten­ci­nės grės­mės są­ly­go­mis pri­va­lo­me grei­čiau ir spar­čiau gau­sin­ti ka­riuo­me­nės re­zer­vą ir ge­riau at­spin­dė­ti vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių ly­gy­bę bei pa­rei­gą Tė­vy­nei.

At­ei­ty­je tu­rė­si­me dar dau­giau dė­me­sio skir­ti pi­lie­čių va­liai prie­šin­tis. Įvy­kiai Uk­rai­no­je pa­ro­dė, kad tai – le­mia­mas vals­ty­bės sau­gu­mo ele­men­tas. Pi­lie­ti­nis ir pa­trio­ti­nis ug­dy­mas bei pi­lie­čių in­teg­ra­vi­mas į ša­lies gy­ny­bą Lie­tu­vo­je tu­ri tap­ti pri­ori­te­tu.

Svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va jau nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo įves­ti Pi­lie­tiš­ku­mo ir gy­ny­bos įgū­džių kur­są vi­so­se ša­lies ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Ta­čiau svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad tam rei­kės ir tin­ka­mai pa­reng­tų pe­da­go­gų. Vi­suo­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mai taip pat rei­ka­lin­gas vals­ty­bės gy­vy­biš­kai svar­bių funk­ci­jų už­tik­ri­ni­mas tiek tai­kos, tiek ir kri­zės bei ka­ro są­ly­go­mis. Tam rei­kia dar ge­riau ap­sau­go­ti vals­ty­bės kri­ti­nę in­fra­struk­tū­rą ir to­liau au­gin­ti mū­sų ki­ber­ne­ti­nius rau­me­nis.

Ci­vi­li­nės sau­gos sri­ty­je lai­kas at­si­kra­ty­ti for­ma­laus ir at­mes­ti­no po­žiū­rio, liau­tis dangs­ty­tis po­pie­ri­niais pla­nais. Rei­ka­lin­ga aiš­ki kiek­vie­nos gran­dies at­sa­ko­my­bė ir re­gu­lia­riai vyk­do­mos pra­ty­bos, orien­tuo­tos į trū­ku­mų ša­li­ni­mą. Ne­be­ga­li­me to­le­ruo­ti ato­trū­kio tarp pla­nų ir re­a­ly­bės. Šiuo klau­si­mu su mi­nist­re esa­me kal­bė­ję ne kar­tą ir, ti­ki­mės, ši­tos pa­mo­kos ir ši­tie po­kal­biai tik­rai ne­pra­ėjo vel­tui. Pri­va­lo­me mo­ky­tis ir iš ka­ro Uk­rai­no­je pa­mo­kų. Bū­ti­na įreng­ti kuo dau­giau gy­ven­to­jų prie­dan­gų, už­tik­rin­ti tin­ka­mą įspė­ji­mo sis­te­mą ir ki­tų sau­gu­mo prie­mo­nių vei­ki­mą.

Ger­bia­mie­ji, ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vai teks veik­ti tarp­tau­ti­nė­je ap­lin­ko­je, ku­ri pa­si­da­rė sun­kiau prog­no­zuo­ja­ma ir dėl to – grės­min­ges­nė. Va­ka­rų vals­ty­bių šei­mo­je ne­tu­ri bū­ti vie­tos svy­ra­vi­mui, ne­ryž­tin­gu­mui, nuo­lai­džia­vi­mui. Va­di­na­mo­ji re­al­po­li­tik ne už­kar­dė, o pa­drą­si­no V. Pu­ti­ną pra­dė­ti bar­ba­riš­ką ka­rą Uk­rai­no­je. Aki­vaiz­du, kad be Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų įsi­trau­ki­mo Eu­ro­pa ne­bus nei vie­nin­ga, nei sau­gi. Tai lie­pą ak­cen­tuo­siu per su­si­ti­ki­mą su Pre­zi­den­tu Dž. Bai­de­nu.

Pri­va­lo­me siek­ti, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų dė­me­sys Lie­tu­vos sau­gu­mui iš­lik­tų ne­pa­ki­tęs. Mus sie­ja daug ben­drų in­te­re­sų. Ne tik sie­kia­me stab­dy­ti Ru­si­jos ag­re­si­ją, bet ir su ne­ri­mu ste­bi­me Ki­ni­jos vaid­mens au­gi­mą In­di­jos ir Ra­mio­jo van­de­ny­nų re­gio­ne, plė­to­ja­mus ry­šius su Ru­si­ja, eko­no­mi­nį šan­ta­žą. Ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius, ti­kė­ti­na, ma­ty­si­me dar glau­des­nį au­to­ri­ta­ri­nių re­ži­mų ben­dra­dar­bia­vi­mą. Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę.

Ru­si­ja ak­ty­viai vei­kia mū­sų re­gio­no ša­ly­se, ku­rios nė­ra NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rės, ir nau­do­ja­si jų pa­žei­džia­mu­mu. Mū­sų aki­vaiz­do­je nau­do­ja­mas vi­sas hib­ri­di­nio ka­ro prie­mo­nių pa­ke­tas – nuo dez­in­for­ma­ci­jos ir pro­pa­gan­dos iki agen­tų ver­ba­vi­mo, pa­pir­ki­nė­ji­mo ir šan­ta­žo.

Ne­puo­se­lė­ki­me iliu­zi­jų – ir mes esa­me tai­ki­ny­je. Tu­ri­me dar dau­giau dė­me­sio skir­ti ar­do­mų­jų veik­lų už­kar­dy­mui, stip­rin­ti žval­gy­bos ir kontr­žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jas. Kvie­čiu bu­vu­sius pa­rei­gū­nus ir esa­mus vals­ty­bės po­li­ti­kus ge­rai pa­gal­vo­ti, ar as­me­ni­nių są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mas ne­ken­kia na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Iš­skir­ti­nio mū­sų dė­me­sio rei­ka­lau­ja Bal­ta­ru­si­ja. Šios ša­lies re­ži­mas įstū­mė sa­ve į pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos vo­ra­tin­klį, o da­bar lei­džia­si jos virš­ki­na­mas. Kar­tu nyks­ta ir Bal­ta­ru­si­ja. Tai jau at­ve­dė prie ne­sau­gios Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų ir prie nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui Bu­čo­je bei Ir­pi­nė­je, kur žu­di­kai su Ru­si­jos ar­mi­jos uni­for­ma at­ėjo iš Bal­ta­ru­si­jos.

Spar­čiai blo­gė­ja Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių pa­dė­tis. Opo­zi­ci­jos ly­de­riai su­im­ti, par­ti­jų vei­k­la per­se­kio­ja­ma, kan­ki­ni­mai ta­po nor­ma. Ne­pri­klau­so­ma ži­niask­lai­da su­nai­kin­ta, ak­ty­vios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jos už­da­ry­tos. Įves­ta mir­ties baus­mė už te­ro­ro ak­tus ta­po to­ta­li­ta­ri­nės vi­suo­me­nės kon­tro­lės vėz­du. Tarp­tau­ti­nės vi­suo­me­nės, o kar­tu ir Lie­tu­vos, pa­rei­ga – izo­liuo­ti Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mą ir tai­ky­ti griež­tas tarp­tau­ti­nes sank­ci­jas. Pri­va­lo­me siek­ti, kad šio­je ša­ly­je bū­tų pa­leis­ti ir re­a­bi­li­tuo­ti po­li­ti­niai ka­li­niai, taip pat su­reng­ti skaid­rūs ir de­mo­kra­tiški rin­ki­mai.

Ak­tu­a­li iš­lie­ka ir Ast­ra­vo bran­duo­li­nės jė­gai­nės pro­ble­ma. Ne­pai­sy­da­mas per­nai bran­duo­li­nė­je jė­gai­nė­je nu­slėp­tų rim­tų in­ci­den­tų, ku­riuos at­sklei­dė Lie­tu­vos žval­gy­ba, Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mas pa­lei­džia ant­rą­jį jos blo­ką. Da­bar­ti­nė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė į val­džią at­ėjo su pa­ža­dais stab­dy­ti Ast­ra­vo jė­gai­nę. Nors to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, nu­leis­ti ran­kas – ne iš­ei­tis. Sie­kiant už­tik­rin­ti na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, bū­ti­nas sklan­dus ir vie­nin­gas ša­lies ins­ti­tu­ci­jų dar­bas. As­me­niš­kai sie­kiau ir pa­sie­kiau, kad Ast­ra­vo ato­mi­nė elek­tri­nė bū­tų pri­pa­žin­ta vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ble­ma. Tai at­spin­di pri­im­tos Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos iš­va­dos. At­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms me­tas teik­ti kon­kre­čius pa­siū­ly­mus dėl prie­mo­nių ko­vai su Ast­ra­vo grės­me. Lauk­ti ne­be­ga­li­me. Ne ma­žiau svar­bu, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga ma­žin­tų pri­klau­so­my­bę nuo Ru­si­jos bran­duo­li­nių tech­no­lo­gi­jų. „Ro­sa­tomas“ tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų nu­si­pel­no ne tik už veiks­mus Ru­si­jos už­grob­to­je Uk­rai­nos Za­po­ri­žios ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je, bet ir Ast­ra­ve.

Itin svar­bi už­duo­tis ten­ka Vy­riau­sy­bei – spar­tin­ti Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mų sin­chro­ni­za­ci­ją su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa. Šie me­tai le­mia­mi, sie­kiant kuo grei­tes­nio at­si­jun­gi­mo nuo BRELL tin­klo. Pra­dė­ję skai­čiuo­ti jau 20-uo­sius Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NATO me­tus, ar esa­me pa­si­ren­gę at­si­kra­ty­ti šios pri­klau­so­my­bės nuo Ru­si­jos? Ne­abe­jo­ju, kad taip. Tai mū­sų pa­rei­ga vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

Ger­bia­mie­ji, žvelg­da­mi į re­gio­no ša­lių li­ki­mą ma­to­me, kad ban­dy­mai lik­ti pil­ko­jo­je zo­no­je, svy­ruo­jant tarp Va­ka­rų ir Ry­tų, anks­čiau ar vė­liau bai­gia­si ne­sėk­me. Lie­tu­va ap­si­spren­dė la­bai anks­ti. Ir nie­ka­da ne­su­dve­jo­jo. Šian­dien nuo­šir­džiai pa­lai­ko­me tuos, ku­rie ren­ka­si eu­ro­at­lan­ti­nės in­teg­ra­ci­jos ke­lią. Džiu­gi­na Eu­ro­pos Są­jun­gos spren­di­mai dėl Uk­rai­nos, Mol­do­vos ir Va­ka­rų Bal­ka­nų ša­lių. Pa­čia­me ka­ro įkarš­ty­je Uk­rai­na su­ge­bė­jo pa­siek­ti kan­di­da­tės sta­tu­są. Ti­kiuo­si, kad dar šiais me­tais (ka­ro me­tais!) bus pri­im­tas ir spren­di­mas dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Uk­rai­nos de­ry­bų pra­džios.

Ka­ras Uk­rai­no­je su­tel­kė Eu­ro­pą. Sa­vo aki­mis re­gė­jau, kaip vie­no­je Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je po ki­tos su­tel­kė­me po­li­ti­nę va­lią į te­mas, vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sias su at­kir­čiu Ru­si­jos ag­re­si­jai. Pa­ga­liau iš­gir­dau tai, ko sie­kiau ke­le­tą me­tų, – už­teks nuo­lai­džiau­ti Ru­si­jai. Pa­ma­čiau dau­giau Eu­ro­pos, dau­giau drą­sos kar­tu veik­ti pa­sau­ly­je. Ener­ge­ti­nis šan­ta­žas, ku­rio grie­bė­si Ru­si­ja, taip pat pri­ver­tė nu­si­im­ti ro­ži­nius aki­nius tuos ko­le­gas, ku­rie juos dar tu­rė­jo. Lie­tu­vos spren­di­mas at­si­sa­ky­ti ru­siš­kos ener­gi­jos im­por­to ta­po pa­vyz­džiu ki­toms Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lims.

At­si­spir­ti Ru­si­jos spau­di­mui tu­rė­si­me ir is­to­ri­nės at­min­ties sri­ty­je. Sto­vė­da­ma ant krei­vų ide­o­lo­gi­zuo­tos is­to­ri­jos ko­jų Ru­si­ja ku­ria iš­gal­vo­tus is­to­ri­nius pa­sa­ko­ji­mus ir sie­kia klai­din­ti Eu­ro­pos gy­ven­to­jus. Neig­da­ma ar­ba pa­tei­sin­da­ma sta­li­nis­ti­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus, Ru­si­ja kė­si­na­si į juos pa­ty­ru­sių ša­lių su­ve­re­ni­te­tą. Eu­ro­pa ne­tu­ri tei­sės žiū­rė­ti į tai pro pirš­tus. To­dėl pra­ėju­sių me­tų lie­pos mė­ne­sį kar­tu su Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Ru­mu­ni­jos va­do­vais pa­ra­gi­no­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jas pa­si­rū­pin­ti Eu­ro­pos is­to­ri­nės at­min­ties po­li­ti­ka, taip pat tin­ka­mai įver­tin­ti ir įam­žin­ti so­vie­ti­nio re­ži­mo au­kų at­mi­ni­mą. Tik ob­jek­ty­viai įver­ti­nę to­ta­li­ta­ri­nius re­ži­mus ir pa­smer­kę so­vie­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, pa­siek­tu­me re­a­lią, o ne fa­sa­di­nę vi­sos Eu­ro­pos vie­ny­bę.

Apie tai per­nai kal­bė­jo­me ir Kau­ne – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė­je. Ieš­ko­jo­me bū­dų, kaip at­nau­jin­ti Eu­ro­pos idė­ją. Juk Eu­ro­pa – tai nuo­la­ti­nis gy­vas ci­vi­li­za­ci­nių, kul­tū­ri­nių ir po­li­ti­nių pa­si­rin­ki­mų pro­ce­sas.

Kau­no – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės plat­for­ma taip pat dar kar­tą pri­mi­nė, kaip svar­bu mums ak­ty­viai da­ly­vau­ti Eu­ro­pos kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Tam tu­ri­me ge­riau pa­žin­ti ir puo­se­lė­ti tai, ką pa­tys tu­ri­me ge­riau­sio.

Vi­sai ne­se­niai, pra­ėju­siais me­tais, čia, iš šios tri­bū­nos, pra­kal­bęs apie mū­sų gar­bės rei­ka­lą – nau­ją mėn­raš­čio „Auš­ra“ lei­di­mą, ne­ga­lė­jau net įsi­vaiz­duo­ti, kad ji taip grei­tai iš­ke­liaus į Lie­tu­vos mo­kyk­las, bib­lio­te­kas ir mu­zie­jus. Šian­dien „Auš­ra“ lei­džia jau­na­jai kar­tai pri­si­lies­ti prie lie­tu­viš­ku­mo ir lais­vės sie­kio iš­ta­kų.

At­ei­ty­je tu­rė­si­me ne tik tvir­tai rem­tis į sa­vo šak­nis, bet ir kryp­tin­gai siek­ti li­tu­a­nis­ti­nės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je. At­sie­tai vyk­do­mas li­tu­a­nis­ti­nio švie­ti­mo, li­tu­a­nis­ti­kos moks­li­nių ty­ri­mų bei li­tu­a­nis­ti­kos ir bal­tis­ti­kos cen­trų veik­las tu­ri keis­ti nuo­sek­lus stra­te­gi­nis vei­ki­mas ir ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas.

Ne­abe­jo­ki­me – Lie­tu­vos minkš­to­ji ga­lia tu­ri po­ten­cia­lo. Tai iliust­ruo­ja ir įsi­bė­gė­jęs pa­siren­gi­mas Lie­tu­vos se­zo­nui Pran­cū­zi­jo­je, dėl ku­rio su­ta­riau su Pre­zi­den­tu E. Mak­ro­nu dar 2021 me­tais.

Tam, kad šio po­ten­cia­lo bū­tų dau­giau, tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad kul­tū­ra pa­ga­liau ras­tų de­ra­mą vie­tą vals­ty­bės po­li­ti­ko­je. Pri­va­lo­me rū­pin­tis sa­vo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­ga, dau­giau dė­me­sio skir­ti kul­tū­ros ir švie­ti­mo są­ry­šiui, ga­liau­siai – pa­reng­ti ir pri­im­ti Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mą.

Mū­sų ša­lies Kon­sti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad kul­tū­ra tu­ri bū­ti pri­ei­na­ma kiek­vie­nam pi­lie­čiui. Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į kū­ry­bi­nę lais­vę, kaip ir ga­li­my­bę pa­žin­ti tur­tin­gą Lie­tu­vos, lie­tu­vių ir čia gy­ve­nan­čių tau­tų pa­vel­dą. Tai už­tik­ri­nę, ti­kiu, bū­si­me įdo­mes­ni ne tik sau, bet ir vi­sos Eu­ro­pos bei pa­sau­lio žmo­nėms. O kar­tu – ir ver­ty­biš­kai stip­res­ni bei at­spa­res­ni.

Ger­bia­mie­ji, to­les­nis dar­nus Lie­tu­vos vals­ty­bės au­gi­mas ne­at­sie­ja­mas nuo mū­sų eko­no­mi­kos au­gi­mo.

Da­bar­ti­nė­je su­dė­tin­go­je eko­no­mi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kau­pian­tis re­ce­si­jos de­be­sims, bū­ti­na ne­pa­mirš­ti, kad per kri­zę vi­sa­da pi­giau pa­dė­ti gy­ven­to­jams ir ver­slui, ne­gu juos pa­lik­ti li­ki­mo va­liai.

Re­ce­si­jos grės­mė taip pat ne­pa­nai­ki­na bū­ti­ny­bės to­liau ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį ir pa­jamų ne­ly­gy­bę, plė­to­ti re­gio­nus, už­tik­rin­ti švie­ti­mo ir svei­ka­tos ap­sau­gos pri­ei­na­mu­mą bei ko­ky­bę.

Ti­kiu, kad at­ei­ty­je ga­lė­si­me dar dau­giau pa­da­ry­ti dėl šei­mų su vai­kais, jau­ni­mo, sen­jo­rų, žmo­nių su ne­ga­lia, ne­pa­si­tu­rin­čių­jų ir ki­tų, kam Lie­tu­vo­je rei­ka­lin­ga pa­gal­ba.

Tei­gia­mų žen­klų jau yra. Vi­suo­me­nės nuo­mo­nė ir tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas le­mia po­li­ti­kų mąs­ty­se­nos po­ky­čius. Ge­ro­vės vals­ty­bės sie­kis pa­laips­niui įsi­tvir­ti­na po­li­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje.

Re­a­guo­jant į be­pre­ce­den­tį in­flia­ci­jos šuo­lį, pa­ko­re­guo­tas 2022 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas. Kar­tu su 2023 me­tų biu­dže­tu pri­im­tas nau­jas pa­gal­bos pa­ke­tas su elek­tros ir du­jų kai­nų kom­pen­sa­ci­jo­mis gy­ven­to­jams, tęs­ti­niu ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio, pen­si­jų ir ki­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų di­di­ni­mu.

Džiu­gi­na ir ben­dros pa­stan­gos su­švel­nin­ti ener­gi­jos kai­nų, taip pat pa­lū­ka­nų šo­ko po­vei­kį Lie­tu­vos ver­slui. Lai­ku pri­im­ti spren­di­mai dėl ener­gi­jos kai­nų kom­pen­sa­vi­mo ir ga­li­my­bė pi­giau sko­lin­tis in­ves­ti­ci­joms iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo fon­do su­tei­kė ša­lies ūkiui vil­tį, kad jis ne­bus pa­mirš­tas.

Pa­žan­gias in­ves­ti­ci­jas pa­ska­tin­tų ir įgy­ven­din­tas siū­ly­mas pra­tęs­ti pel­no mo­kes­čio pa­ska­tas. Dėl to, ti­kiuo­si, taip pat vi­si su­si­tar­si­me.

Dau­giau ener­gi­jos į eko­no­mi­ką įlies pra­dė­jęs veik­ti na­cio­na­li­nis plėt­ros ban­kas, ku­rio idė­ją nuo­sek­liai kė­liau nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios.

Pa­ga­liau su­lau­kė­me ir il­gai ža­dė­tos mo­kes­čių re­for­mos pla­no. Siū­ly­mas mo­kes­čius nuo aukš­tų pa­ja­mų skai­čiuo­ti pa­gal dy­dį, o ne pa­gal veik­los for­mą – svar­bus žings­nis link di­des­nio mo­kes­čių tei­sin­gu­mo. Ta­čiau re­for­mos pa­siū­ly­muo­se te­bė­ra es­mi­nių trū­ku­mų, ypač dėl in­di­vi­du­a­lios veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mo po­ky­čių, ku­rie nei­gia­mai pa­veik­tų ma­žas ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čius as­me­nis. Nuo­sta­tas, ku­rios ne­ati­tin­ka pa­ma­ti­nės re­for­mos lo­gi­kos, rei­kė­tų kuo grei­čiau pa­tai­sy­ti. Ini­ci­ja­vau pa­pil­do­mo pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, ku­ris ne­tru­kus leis pa­siek­ti 50 % pa­kei­ti­mo nor­mą, tai yra san­ty­kį tarp pen­si­jos ir bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo. Ne­ga­li­me tryp­čio­ti vie­to­je ir lauk­ti ge­res­nių lai­kų. Nė­ra ki­to bū­do ga­ran­tuo­ti 60 ar 70 % pa­kei­ti­mo nor­mą – tik nuo­lat jos siek­ti.

Pa­si­nau­do­da­mas pro­ga, no­riu jums pa­dė­ko­ti ir pa­si­džiaug­ti, kad Sei­mas at­si­žvel­gė į ma­no po­zi­ci­ją ne­nai­kin­ti vais­tų prie­mo­kų kom­pen­sa­ci­jų se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms ir žmo­nėms su ne­ga­lia. Op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kia ir kin­tan­čio po­žiū­rio į žmo­nes su ne­ga­lia žen­klai. Pa­tvir­tin­ti nau­ji as­me­nų su ne­ga­lia tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dai, ti­kė­ki­mės, įga­lins sis­te­mą at­ei­ti pas žmo­gų, užuot žmo­gui ieš­ko­jus, kaip pa­čiam į sis­te­mą pra­si­brau­ti.

Dėl spar­tes­nio vi­sos fi­zi­nės ir in­for­ma­ci­nės ap­lin­kos pri­tai­ky­mo bus rei­ka­lin­gas ir mąs­ty­mo po­ky­tis. Kiek­vie­nas ben­druo­me­nės, or­ga­ni­za­ci­jos na­rys, po­li­ti­kas tu­ri gal­vo­ti, kaip pa­da­ry­ti žmo­nių su ne­ga­lia gy­ve­ni­mą pa­to­ges­nį, ir pra­dė­ti nuo sa­vo at­sa­ko­my­bės lau­ko.

Svar­biu sim­bo­li­niu žings­niu ta­po spor­ti­nin­kų ly­gių tei­sių į pre­mi­jas, ne­pai­sant tu­ri­mų ga­lių ar ne­ga­lių, įtvir­ti­ni­mas įsta­ty­mu. Aukš­to meist­riš­ku­mo spor­to fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą ga­li­me sta­ty­ti tik ant ly­gia­tei­siš­ku­mo pa­ma­to. Jei spor­ti­nin­kams dau­giau dė­me­sio skir­tu­me jų anks­ty­va­me am­žiu­je, taip pat ruo­šian­tis var­žy­boms, gal­būt tiek daug aist­rų ne­kel­tų ir pre­mi­jų skirs­ty­mas. Mū­sų Spor­to įsta­ty­me vai­kai pa­mi­nė­ti 4 kar­tus, pre­mi­ja – 14 kar­tų.

Su­tel­kę tiek daug dė­me­sio į me­da­lius ir spor­to pa­sie­ki­mus, ig­no­ruo­ja­me vai­kų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, įtrau­ki­mą į spor­to veik­las, pras­min­gą už­im­tu­mą, ga­liau­siai – ir šei­mų ge­ro­vę. Ta­čiau svei­ko gy­ve­ni­mo pa­grin­das klo­ja­mas pir­mai­siais gy­ve­ni­mo me­tais ir de­šimt­me­čiais. To­dėl vals­ty­bė tu­ri in­ves­tuo­ti į vai­kų svei­ka­tą ska­tin­da­ma svei­kus pa­si­rin­ki­mus, kad vė­liau rei­kė­tų iš­leis­ti ma­žiau lė­šų vais­tams. O tais at­ve­jais, kai li­gos vai­kus už­klum­pa ne­ti­kė­tai ir gra­si­na vos pra­si­dė­ju­siam gy­ve­ni­mui, tai ne­ga­li bū­ti vien tė­vų rū­pes­tis. Mes kaip vi­suo­me­nė tu­rė­tu­me veng­ti vi­du­ram­žiš­kų nuosp­ren­džių, kad vie­nas ar ki­tas gy­dy­mo bū­das yra per bran­gus ar ne­ap­si­mo­ka. Ne, pir­miau­sia spe­cia­lis­tų žo­dis tu­ri lem­ti, ar gy­dy­mas veiks­min­gas ir ar ap­skri­tai įma­no­ma pa­dė­ti. Toks tu­ri bū­ti pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus gy­dant vi­sus žmo­nes ir taip aš įsi­vaiz­duo­ju vie­no­dą tei­sę į svei­ka­tos prie­žiū­rą.

De­ja, šian­dien ben­dra svei­ka­tos sis­te­mos pa­dė­tis nė­ra ge­ra ar net pa­ten­ki­na­ma. Svei­ka­tos re­for­ma, kaip ir dau­ge­lis ki­tų, Lie­tu­vos žmo­nių lū­po­se pa­ma­žu virs­ta pra­keiks­mu. Sei­mui per­nai va­sa­rą pri­ėmus svei­ka­tos prie­žiū­rą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, es­mi­nių per­mai­nų pa­ža­dai li­ko pa­ki­bę ore. Su­ma­žė­ju­sių ei­lių, di­des­nio svei­ka­tos pa­slau­gų pa­sie­kia­mu­mo, ope­ra­ty­ves­nės pa­gal­bos, skaid­ru­mo te­be­lau­kia­me iki šiol. Iš­nau­do­ję tiek daug ga­li­my­bių klys­ti, šian­dien to­kios tei­sės ne­be­tu­ri­me. Re­for­ma dėl re­for­mos yra be­pras­mė, jos nau­dą tu­ri ap­čiuop­ti žmo­nės. Ge­riau­sia – čia ir da­bar ar bent ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je.

Daž­nai pri­me­nu Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių me­rams, kad ir jie ga­li sa­vo ini­cia­ty­va stum­ti svei­ka­tos re­for­mos trau­ki­nį pir­myn. Ta­čiau ten­ka pri­pa­žin­ti ir tai, kad stum­ti ga­li­ma, bet rei­ka­lin­ga ir stip­ri trau­kos jė­ga. Rei­ka­lin­gas Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lo­ko­mo­ty­vas, be jo sa­vi­val­dy­bių pa­stan­gos ga­li nu­ei­ti per­niek.

Ne tik svei­ka­tos prie­žiū­ros, bet ir dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių šian­dien ma­to­me di­džiu­lį no­rą su­ma­žin­ti iš­lai­das, pa­gra­žin­ti biu­dže­to ei­lu­tę, kaip mėgs­ta­ma sa­ky­ti, op­ti­mi­zuo­ti. Kar­tais tai pa­na­šu į šau­dy­mo var­žy­bas, kas pa­ste­bės – ir su­nai­kins – ko­kią ne­va per­tek­li­nę funk­ci­ją. Ta­čiau bu­hal­te­ri­nė ei­lu­tė – dar ne vis­kas. Bū­ti­na kur­ti žmo­nėms ne tik fi­nan­si­nę, bet ir so­cia­li­nę ver­tę.

Ten, kur nė­ra ko­ky­biš­kų svei­ka­tos, švie­ti­mo, so­cia­li­nių, kul­tū­ri­nių pa­slau­gų, nė­ra vie­šo­jo trans­por­to, nė­ra ir ne­nu­ma­to­mos in­ves­ti­ci­jos į in­fra­struk­tū­rą, ne­bus ir žmo­nių. Ten ne­bus ką veik­ti ir dėl ko gy­ven­ti. Ten ne­kles­tės ir ver­slas. Šie re­gio­nai bus pa­smerk­ti są­stin­giui, o il­gai­niui ir su­ny­ki­mui. To­dėl tu­ri­me su­si­mąs­ty­ti, ko rei­kia ne fi­nan­si­nėms ata­skai­toms, o žmo­nėms.

Ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je mums teks spręs­ti dar su­dė­tin­ges­nius de­mo­gra­finius iš­šū­kius. Jau da­bar aki­vaiz­du, kad pa­vie­nių idė­jų, to­kių kaip su­ba­lan­suo­tas imig­ra­ci­jos ska­ti­ni­mas, ne­pa­kan­ka. Šei­mos po­li­ti­ka Lie­tu­vo­je lie­ka po­duk­ros vie­to­je. Šei­mas pri­si­me­na­me tik per Mo­ti­nos ar Tė­vo die­ną, gal dar per vai­kų gy­ni­mo šven­tes. O ko­dėl neuž­si­brė­žus iš­ties am­bi­cin­go tiks­lo – pa­vyz­džiui, tap­ti šei­moms drau­giš­kiau­sia Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­be?

Pra­dė­ti ga­li­ma nuo mo­kes­ti­nių pa­ska­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sie­kė­me įspū­din­gą pa­žan­gą, di­din­da­mi ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį. Ne­to­li­mo­je per­spek­ty­vo­je jis tu­rė­tų su­si­ly­gin­ti su mi­ni­ma­liuo­ju mė­ne­si­niu at­ly­gi­ni­mu. Tai tik lai­ko ir po­li­ti­nės va­lios klau­si­mas. Ta­čiau ko­dėl pir­miau­sia ne­pa­si­rū­pi­nus šei­mo­mis su vai­kais? Tai­ky­ki­me joms uni­ver­sa­lų mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­sio al­gos dy­džio ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar tė­vai dir­ba sam­do­mą dar­bą, ar pa­tys sau su­kū­rė dar­bo vie­tą. Ne­abe­jo­ju, nau­dą pa­jus­tu­me la­bai grei­tai. Svar­biau­sia – ją pir­mo­sios pa­tir­tų Lie­tu­vos šei­mos su vai­kais.

Tė­vams reikš­min­gai pa­dė­tų ir to­ly­giai pri­ei­na­mas ko­ky­biš­kas švie­ti­mas. Ta­čiau kol kas įsi­bė­gė­ju­si švie­ti­mo ko­mer­cia­li­za­ci­ja, ku­ri ne tik nė­ra stab­do­ma, bet ir to­liau ska­ti­na­ma, tik dar la­biau di­di­na so­cia­li­nę at­skir­tį ir pro­gra­muo­ja nau­jas pro­ble­mas at­ei­čiai. Tuo tar­pu vals­ty­bi­nės švie­ti­mo sis­te­mos stip­ri­ni­mas buk­suo­ja.

Ne­si­no­rė­tų, kad ir „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­ma tap­tų dar vie­na sa­vi­tiks­le re­for­ma, skir­ta pir­miau­sia eu­ro­pi­niams pi­ni­gams įsi­sa­vin­ti, o ne vai­kų mo­ky­mo­si są­ly­goms pa­ge­rin­ti. To­dėl bū­ti­na įver­tin­ti tar­pi­nius „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­mos re­zul­ta­tus, tik­ri­nant pa­žan­gos pla­nų tu­ri­nio ati­tik­tį de­kla­ruo­ja­miems sie­kiams, lai­ku nu­sta­ty­ti trū­ku­mus ir juos pa­ša­lin­ti.

Šiuo me­tu pri­ima­mi spren­di­mai ir dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos kri­te­ri­jų, ir dėl pro­gra­mų at­nau­ji­ni­mo ly­di­mi leit­mo­ty­vo, kad vis­kas nu­spręs­ta ir nie­ko nau­jo su­gal­vo­ti ne­ga­li­me. Ši­taip po­li­ti­nių spren­di­mų naš­ta iš es­mės per­ke­lia­ma ant mo­ky­to­jų pe­čių. Mū­sų pe­da­go­gai ir to­liau ne­gai­les­tin­gai stu­mia­mi tarp tė­vų rei­ka­la­vi­mų kū­jo ir švie­ti­mo biu­ro­kratijos prie­ka­lo. Vie­ni mo­ky­to­jai pra­ran­da vil­tį. Ki­ti iš­ei­na. Ar­ba ne­at­ei­na, net ir už­bai­gę vals­ty­bės re­mia­mas pe­da­go­gi­kos stu­di­jas.

Tad ar ne­bus taip, kad ir 2025 me­tais ly­giai taip pat grą­žy­si­me ran­kas dėl mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žo? Ar vėl trium­fuos skep­ti­kai, ku­rie dar prieš 5–6 me­tus (pri­si­me­nu pui­kiai) sa­kė, kad už­mo­jis at­kur­ti tą pres­ti­žą baig­sis šnipš­tu. Pres­ti­žas ar­ba yra, ar­ba jo nė­ra. Ir su­kur­ti jį ga­li tik kon­kre­tūs veiks­mai, pa­vyz­džiui, mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo pro­gra­ma.

Kar­tu kvie­čiu Lie­tu­vos pe­da­go­gų ben­druo­me­nę ak­ty­viau pa­si­sa­ky­ti švie­ti­mo stra­te­gi­jos klau­si­mais, pa­de­dant vi­suo­me­nei ge­riau su­vok­ti ga­li­mas al­ter­na­ty­vas. Jū­sų, mie­li mo­ky­to­jai, pi­lie­ti­nė po­zi­ci­ja rei­ka­lin­ga da­bar, o ne ry­toj ar po­ryt.

Vi­si kar­tu ga­li­me siek­ti Lie­tu­vos vai­kų ge­ro­vės ir veng­ti veiks­mų, ku­rie jai ken­kia. To­dėl pa­si­prie­ši­nau pri­va­lo­mam pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­sių vai­kų skirs­ty­mui į pro­fe­si­nes ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. Svei­ki­nu Sei­mo spren­di­mą at­si­žvelg­ti į pa­sta­bas.

Jau ar­ti­miau­siais me­tais tu­rė­si­me už­tik­rin­ti, kad vi­sa švie­ti­mo sis­te­ma veik­tų kaip so­cia­li­nio mo­bi­lu­mo lif­tas, užuot įtvir­ti­nu­si esa­mas so­cia­li­nes ir eko­no­mi­nes skir­tis. Nuo pir­mų­jų švie­ti­mo žings­nių vai­kai iš so­cia­liai pa­žei­džia­mos ap­lin­kos tu­ri jaus­ti tvir­tą pa­drą­si­ni­mą siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo. Tam skir­tas dar 2020 me­tais ma­no ini­ci­juo­tas „Ly­gaus star­to“ pa­ke­tas, ku­ris kas­met vis dau­giau vai­kų įtrau­kia į iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą.

Eko­no­mi­nei ir kul­tū­ri­nei at­skir­čiai ma­žin­ti tu­ri pa­si­tar­nau­ti ir įtrau­kio­jo ug­dy­mo plėt­ra. Jau vi­si su­ta­rė­me, kad vi­sos mo­kyk­los tu­ri at­si­ver­ti įvai­riau­sių po­rei­kių mo­ki­niams. Ta­čiau re­zul­ta­tų ne­su­lauk­si­me, jei įtrau­kio­jo ug­dy­mo plėt­rai ir to­liau ne­bus ski­ria­ma pa­kan­ka­mai lė­šų. Pa­si­girs­tan­tys siū­ly­mai Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus įgy­ven­din­ti vė­liau ar­ba ne vi­sa ap­im­ti­mi tė­ra dar vie­nas ban­dy­mas pro­ble­mas su­šluo­ti po ki­li­mu. Ne, Lie­tu­vo­je ne­ga­li bū­ti pa­mirš­tų vai­kų. Kiek­vie­nas gy­ve­ni­mas yra uni­ka­lus, to­dėl ne­tu­ri tap­ti biu­ro­kratinio ne­ran­gu­mo įkai­tu.

Iš­min­tin­gų spren­di­mų rei­kia ir vyk­dant ko­le­gi­jų tin­klo per­tvar­ką. Ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai dėl stu­den­tų skai­čiaus, vi­su eta­tu dir­ban­čių ir moks­li­nį laips­nį tu­rin­čių dės­ty­to­jų skai­čiaus, ab­sol­ven­tų sėk­mės dar­bo rin­ko­je vi­sas ko­le­gi­jas ker­pa pa­gal vie­no­dą kur­pa­lį. Ta­čiau kiek­vie­na aukš­to­ji mo­kyk­la vei­kia skir­tin­go­mis są­ly­go­mis. Svars­tant ko­le­gi­jų at­ei­ties per­spek­ty­vą, bū­ti­na įver­tin­ti kiek­vie­nos jų in­dė­lį į kon­kre­taus re­gio­no plėt­rą. Tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad aukš­ta­sis mo­ks­las ne­iš­nyk­tų iš re­gio­nų, o jo ko­ky­bė ge­rė­tų ir bū­tų pa­grįs­ta moks­li­ne veik­la.

Mū­sų žings­nius kul­tū­ros ir švie­ti­mo sri­ty­je tu­ri lem­ti su­pra­ti­mas, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­ka, nors ir re­mia­si gi­liomis tra­di­ci­jomis, te­bė­ra jau­na vals­ty­bė. Kiek­vie­ni me­tai, ku­riuos pra­lei­džia­me lais­vi ir ne­pri­klau­so­mi, yra auk­so ver­tės vals­ty­bin­gu­mui stip­rin­ti. Kiek­vie­nas jau­nas žmo­gus – tai mū­sų vals­ty­bės šian­die­na ir ryt­die­na. To­dėl švie­ti­mas tu­ri bū­ti ne tik ko­ky­biš­kas, bet ir vyk­ti sau­gio­je ap­lin­ko­je. Nar­ko­ti­kų pli­ti­mas mo­kyk­lo­se ne­ga­li tap­ti dar vie­na sta­tis­ti­ne ei­lu­te po­li­ci­jos ata­skai­to­se ar me­di­kų pra­ne­ši­muo­se. Pri­va­lo­me nau­do­ti vi­sas prie­mo­nes, vi­sas prie­mo­nes šiam vė­žiui su­stab­dy­ti – pra­de­dant edu­ka­ci­nė­mis ir bai­giant už­kar­dy­mo. Ir čia ne­ga­li bū­ti jo­kių iš­im­čių ar iš­ly­gų! Tai, kaip mums šian­dien se­ka­si ug­dy­ti jau­ni­mo ži­nių troš­ki­mą, kū­ry­bin­gu­mą, so­li­da­ru­mą, pi­lie­tiš­ku­mą, ga­liau­siai – au­ten­tiš­ką sa­vo­sios, eu­ro­pi­nės, pa­sau­li­nės kul­tū­ros po­jū­tį, iš­ti­sus de­šimt­me­čius lems mū­sų ša­lies pa­žan­gą.

Su ko­man­da dirb­da­mas Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, ne­ga­liu at­si­ste­bė­ti mū­sų tau­tos vie­ny­be ir stip­ry­be. No­ru pa­dė­ti ša­lia esan­čiam, sto­ko­jan­čiam. Tam, ku­riam rei­ka­lin­gas įkvė­pi­mas ar pa­lai­ky­mas. No­ru gy­ven­ti dar­no­je su mus su­pan­čia ap­lin­ka ir ma­žin­ti kli­ma­to kai­tos pa­da­ri­nius. Džiau­giuo­si, kad ma­no ini­ci­juo­tas „Lie­tu­vos ga­lios“ pro­jek­tas šian­dien jun­gia jau apie 300 ben­druo­me­nių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, so­cia­li­nių ver­slų ar pa­vie­nių žmo­nių ini­cia­ty­vų. Jie vi­si kar­tu man yra gra­žiau­sias stip­rios, tei­sin­gos, ža­lios ir ino­va­ty­vios – ge­ro­vės Lie­tu­vos pa­vyz­dys.

Ger­bia­mie­ji, bū­si­ma Lie­tu­vos sėk­mė pri­klau­sys nuo mū­sų pa­si­ruo­ši­mo glo­ba­laus po­bū­džio iš­šū­kiams. O jų bus – nuo kli­ma­to kai­tos iki dirb­ti­nio in­te­lek­to re­vo­liu­ci­jos. Lie­tu­vos skait­me­ni­za­ci­ja ir ža­lio­ji trans­for­ma­ci­ja vyks Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­ku­ren­cin­gu­mo stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo kon­teks­te. Daug dė­me­sio skir­si­me ben­dro­sios rin­kos, tech­no­lo­gi­nės ir pra­mo­nės ba­zės stip­ri­ni­mui, per­tek­li­nių bar­je­rų ša­li­ni­mui, tarp­tau­ti­nių part­ne­rys­čių ska­ti­ni­mui. Ta­čiau nie­kur ne­dings mū­sų pa­čių pa­rei­ga ieš­ko­ti ino­va­ty­vių spren­di­mų ir iš­skir­ti­nių kon­ku­ren­ci­nių per­liu­kų. To­dėl džiau­giuo­si, kad jau šiais me­tais veik­lą pra­dės ino­va­ci­jų pa­ta­rė­jų ins­ti­tu­ci­jo­se tin­klas, apie ku­rį pra­dė­jau kal­bė­ti dar 2020 me­tais. Jis pa­dės mums grei­čiau ties­ti til­tus tarp moks­lo ir prak­ti­kos bei kur­ti di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę. Ki­ta ver­tus, šios pa­stan­gos nu­eis per­niek, jei sto­ko­si­me moks­lo tu­ri­nio ir tai­ko­mų­jų ži­nių. To­dėl tu­ri­me nuo­sek­liai plės­ti moks­lo fi­nan­sa­vi­mą ir reikš­min­gai ge­rin­ti są­ly­gas moks­li­nin­kams, kel­ti jų men­kus at­ly­gi­ni­mus, kad il­gai­niui ga­lė­tu­me pa­si­telk­ti ir dau­giau už­sie­nio ta­len­tų.

Ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je iš­lik­si­me ir ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos vals­ty­be. Ir tai yra ge­rai, tuo ga­li­me di­džiuo­tis! Ta­čiau – ko­kios ga­my­bos? Be šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų be­ma­tant už­strig­tu­me va­kar die­no­je. Mums rei­ka­lin­gas tik­ras ga­my­bos re­ne­san­sas, pa­grįs­tas nu­li­nės tar­šos pra­mo­nės plė­to­ji­mu vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tu­ri­me siek­ti, kad Lie­tu­va tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se už­im­tų vis tvir­tes­nes po­zi­ci­jas kaip elek­tri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir kom­po­nen­tų, lus­tų, sau­lės ir vė­jo kom­po­nen­tų, ener­gi­jos kau­pik­lių, ši­lu­mos siur­blių ir ki­tų aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų ga­min­to­ja.

Jau da­bar aiš­ku, kad kon­ku­ren­ci­jai su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos, taip pat ir tre­čio­sio­mis ša­li­mis tu­rė­si­me pa­si­telk­ti at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką. Bū­tent vie­ti­nės ža­lio­sios elek­tros ener­gi­jos ge­ne­ra­ci­ja ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je pa­dės mums iš­veng­ti nau­jų ener­gi­jos kai­nų šuo­lių. Il­guo­ju lai­ko­tar­piu tu­ri­me su­kur­ti že­mų fik­suo­tų ener­ge­ti­nių kaš­tų oazę. Pa­skelb­tų bū­si­mo jū­ros vė­jo par­ko auk­cio­nų re­zul­ta­tai pa­ro­dys, ar pa­jėg­si­me iki 2030 me­tų sa­va­ran­kiš­kai ap­si­rū­pin­ti vie­ti­ne elek­tros ener­gi­ja.

Nau­ji ho­ri­zon­tai ve­ria­si ir mū­sų trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riui. Jau tik­rai me­tas tar­ti „su­die“ kryž­ke­lės tarp Ry­tų ir Va­ka­rų vi­zi­joms. Pri­va­lo­me su­kur­ti efek­ty­viai vei­kian­čią Šiau­rės ir Pie­tų trans­por­to jung­tį, ku­ri tap­tų tris jū­ras – Bal­ti­jos, Juo­do­sios ir Ad­ri­jos – jun­gian­čiu stu­bu­ru. Šia pras­me ap­mau­du, kad lė­čiau, nei pla­nuo­ta, vyk­do­mas eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tas. Ir jau vi­sai ap­gai­lė­ti­na ta­po ben­dra su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros, ku­ria nau­do­ja­si dau­gu­ma Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, būk­lė. Ne taip se­niai dau­ge­lis iš mū­sų bai­sė­jo­mės be­to­ni­niu Ute­nos plen­tu. Ta­čiau jo re­konst­ruk­ci­jai dar net ne­įpu­sė­jus ta­po aki­vaiz­du, kad dau­ge­lio ki­tų Lie­tu­vos ke­lių pa­dė­tis yra ne ką ge­res­nė. Ir ji to­liau blo­gė­ja. Tie­siog mū­sų aky­se by­ra ir griū­va vis dau­giau Lie­tu­vos til­tų ir ke­lių. Prie to at­ve­dė il­gi ne­pa­kan­ka­mo fi­nan­sa­vi­mo me­tai ir at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio sto­ka. Jei iš es­mės ne­pa­kei­si­me po­žiū­rio į in­fra­struk­tū­rą ir to­liau lai­ky­si­mės prin­ci­po šen bei ten pa­lo­py­ti, mū­sų ke­liai taps rim­tu vi­sos ša­lies trans­por­to sis­te­mos stab­džiu. Ti­kiuo­si, kad pla­nuo­da­mi vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus pa­jėg­si­me at­si­kra­ty­ti va­di­na­mo­sios pi­ni­gų iliu­zi­jos, kai eu­ro per­ka­mo­ji ga­lia lai­ko­ma ne­kin­ta­ma. To­kia pa­ti kaip ir per­nai ke­lių re­konst­ruk­ci­jai ir plėt­rai nu­ma­ty­ta pi­ni­gų su­ma reiš­kia tik vie­na – dar­bų bus at­lik­ta ma­žiau. Pri­me­nu, kad pa­pil­do­mas vals­ty­bės lė­šas, gau­tas įve­dus lai­ki­ną­jį ban­kų so­li­da­ru­mo įna­šą, nu­ma­to­me pa­nau­do­ti ir ka­ri­nės bei ci­vi­li­nės trans­por­to in­fra­struk­tū­ros plėt­rai.

Di­des­nių am­bi­ci­jų ti­kiuo­si ir vie­šo­jo trans­por­to sri­ty­je. Iki šiol tryp­čio­ja­me vie­to­je, ne­pa­jėg­da­mi už­tik­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bės. Sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mas, iš­sky­rus pa­vie­nius at­ve­jus, ne­duo­da lau­kia­mo re­zul­ta­to. Me­tas pa­ga­liau su­vok­ti, kad ne tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet ir re­gio­nuo­se vie­ša­sis trans­por­tas at­lie­ka iš­skir­ti­nį vaid­me­nį. Jis tu­ri ga­ran­tuo­ti žmo­gaus tei­sę pa­to­giai pa­siek­ti švie­ti­mo, svei­ka­tos ir so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gas, di­din­ti dar­bo vie­tų pa­trauk­lu­mą, taip pat su­teik­ti ga­li­my­bę žmo­nėms ju­dė­ti ma­žiau ter­šiant sa­vo gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. Da­lį pro­ble­mų bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti, sa­vi­val­dy­bėms at­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų po­rei­kius ir ki­taip or­ga­ni­zuo­jant pa­slau­gas. Ta­čiau vals­ty­bė taip pat ne­ga­li nu­si­ša­lin­ti ku­riant re­gio­ni­nius marš­ru­tus ir tan­ki­nant rei­sų skai­čių. Ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus tai tu­ri tap­ti ker­ti­niu Vy­riau­sy­bės dar­bu re­gio­nų jun­glu­mo sri­ty­je.

Ne­at­lik­tų dar­bų tu­ri­me ir že­mės ūky­je. Pas­ta­ro­ji pie­no kri­zė pa­ro­dė, kad vis dar trūks­ta il­ga­lai­kių ir tva­rių me­cha­niz­mų, ku­rie pa­dė­tų iš­veng­ti to­kių rin­kos su­krė­ti­mų ar bent su­švel­nin­ti jų po­vei­kį.

Vis dėl­to esu dė­kin­gas Sei­mui, tai yra jums, ku­ris įsi­klau­sė į ma­no ar­gu­men­tus dėl Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo. Ti­kiu, kad vi­si sie­kia­me tų pa­čių tiks­lų: tu­rė­ti stip­rius re­gio­nus, gy­vy­bin­gus kai­mus, už­tik­rin­ti kar­tų kai­tą že­mės ūkio sek­to­riu­je, pa­ska­tin­ti dau­giau jau­nų žmo­nių kur­tis ir ūki­nin­kau­ti re­gio­nuo­se. Taip pat džiu­gi­na spren­di­mas pri­im­ti Že­mės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios su­teiks dau­giau ga­lių sa­vi­val­dy­bėms. La­bai svar­bus ant­ra­sis re­for­mos eta­pas, skir­tas už­tik­rin­ti, kad vals­ty­bės tur­tas duo­tų di­džiau­sią nau­dą vals­ty­bei ir jos pi­lie­čiams.

Ben­dro­mis jė­go­mis tu­ri­me siek­ti ir am­bi­cin­gų kli­ma­to kai­tos po­li­ti­kos tiks­lų, tarp jų – Na­cio­na­li­nės kli­ma­to kai­tos val­dy­mo dar­bo­tvarkės įgy­ven­di­ni­mo.

Iki šiol nė­ra pa­kan­ka­mai pa­da­ry­ta ir stip­ri­nant ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nę kon­tro­lę, ku­ri bū­tų pa­jė­gi už­tik­rin­ti pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją ir nu­sta­ty­ti sis­te­mi­nius pa­žei­di­mus. To­dėl kar­tu su Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra pa­ren­giau ir pa­tei­kiau Sei­mui Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mus, ku­riais siū­lau tiks­liai api­brėž­ti, kas yra di­de­lė ža­la gam­tai, už ku­rią ga­li bū­ti tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Bran­daus ąžuo­lo, nu­kirs­to pa­čia­me Vil­niaus cen­tre, is­to­ri­ja ne­ga­li nei pa­si­kar­to­ti, nei lik­ti be at­sa­kin­gų už ža­lą, nes nuos­to­lis pa­da­ry­tas ne tik gam­tai – la­biau­siai nu­ken­tė­jo pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be. Ger­bia­mie­ji, bū­tent tei­sin­gu­mas yra es­mi­nis žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo vals­ty­be, o kar­tu – ir vals­ty­bės stip­ry­be, ga­ran­tas.

Ta­čiau mū­sų teis­mų sis­te­ma, at­sa­kin­ga už tei­sin­gu­mo vyk­dy­mą, per­ne­lyg il­gai bu­vo pa­lik­ta po­li­ti­nių in­tri­gų ir biu­dže­to tau­py­mo įkai­te. Tai lė­mė si­tu­a­ci­ją, kai per pus­me­tį, gal me­tus ga­lė­jo­me lik­ti prie pus­tuš­čių teis­mo rū­mų, į ku­riuos pa­si­bels­tų ne­bent ant­sto­lis su ne­ap­mo­kė­ta są­skai­ta už paš­to pa­slau­gas.

Pra­dė­ta vals­ty­bės tar­ny­bos per­tvar­ka iš­spren­dė ir tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų pro­ble­mą. Svei­kin­ti­nas ir Sei­mo spren­di­mas pri­im­ti Teis­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų pa­ke­tą, pa­to­bu­li­nu­sį tei­sė­jų at­ran­kos, sky­ri­mo, kar­je­ros tvar­ką. Tai – svar­bus žings­nis pir­myn, sie­kiant dau­giau tei­si­nin­kų pa­ska­tin­ti rink­tis tei­sė­jo kar­je­rą.

Ta­čiau, lo­py­da­mi vie­no­je vie­to­je, ne­ga­li­me leis­ti dra­bu­žiui plyš­ti ki­to­je. Fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je šian­dien nie­kuo ne­si­ski­ria nuo tos, ko­kia ką tik bu­vo teis­muo­se. Ko­kias by­las nag­ri­nės teis­mai, jei ne­bus pro­ku­ra­tū­ros? Juk tai tas pats tei­sin­gu­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir jos vi­di­nio at­spa­ru­mo klau­si­mas, ku­rį pri­va­lo­me spręs­ti.

Ne ma­žiau svar­bu, kad sa­vo at­sa­ko­my­bę su­vok­tų ir vals­ty­bės po­li­ti­kai. Pas­ta­rų­jų me­tų veiks­mai eko­no­mi­ko­je tiek pan­de­mi­jos me­tu, tiek ir siau­čiant ener­ge­ti­nei kri­zei by­lo­jo apie tam tik­ras tei­gia­mas per­mai­nas. Anks­čiau įpras­tą dir­žų ver­ži­mo po­li­ti­ką ir bu­hal­te­ri­nį tau­pu­mą kei­tė an­ti­cik­li­niai veiks­mai. Vals­ty­bė sten­gė­si stip­rė­ti ne pi­lie­čių są­skai­ta, o drau­ge su jais.

De­ja, tie glež­ni eko­no­mi­ko­je ku­ria­mo pa­si­ti­kė­ji­mo dai­gai min­do­mi veiks­mais ki­to­se sri­ty­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­skleis­ti fak­tai apie ma­si­nį pik­tnau­džia­vi­mą sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių veik­lai skir­to­mis lė­šo­mis – vie­nas iš to­kių pa­vyz­džių. Žmo­nių pa­si­pik­ti­ni­mą ke­lia ne tik ir gal net ne tiek pro­tu sun­kiai su­vo­kia­mos is­to­ri­jos apie de­šim­tis ar šim­tus skir­tin­gų kor­te­lių de­ga­lams ap­mo­kė­ti ir ne če­ku­čių trū­ku­mas. Ne, kur kas la­biau pik­ti­na keis­ti pa­aiš­ki­ni­mai ir ak­las at­sa­ko­my­bės nei­gi­mas.

Taip, tei­sė­sau­ga yra pra­dė­ju­si ne vie­ną ty­ri­mą, po ku­rių, ti­kiuo­si, su­lauk­si­me at­sa­ky­mų į dau­ge­lį klau­si­mų. Ta­čiau ste­bi­na ne­veiks­ni Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, ji, at­ro­do, sten­gia­si ne im­tis ini­cia­ty­vos ir veik­ti, o at­virkš­čiai – ieš­ko pre­teks­to nie­ko ne­da­ry­ti. Tuo­met ky­la abe­jo­nių, ko­kia yra šios ins­ti­tu­ci­jos mi­si­ja ap­skri­tai.

Bet dar la­biau ste­bi­na tai, kaip re­a­ga­vo val­dan­čio­ji dau­gu­ma: užuot spren­du­si, at­ro­dy­tų, aiš­kią po­li­ti­nės eti­kos ir at­sa­ko­my­bės pro­ble­mą, ji stai­ga pra­dė­jo ieš­ko­ti ko­lek­ty­vi­nės kal­tės, mė­ty­tis ul­ti­ma­tu­mais, o ga­liau­siai pra­bi­lo apie mis­ti­nę „vi­suo­ti­nę am­nes­ti­ją“. Bet juk pro­ble­ma nie­kur ne­din­go. Po­li­ti­nės aud­ros dul­kėms nu­sė­dus, žmo­nės te­be­ma­to tai, ką ma­tė nuo pat pra­džių, – skam­bių skaid­ru­mo de­kla­ra­ci­jų ir veiks­mų pra­ra­ją, no­rą bet ko­kia kai­na iš­sau­go­ti sa­vus, po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės sty­gių.

Ger­bia­mie­ji, jau ne pir­mą kar­tą jau­čiu pa­rei­gą me­ti­nia­me pra­ne­ši­me pa­kvies­ti Sei­mo na­rius, o ypač val­dan­čiuo­sius, ro­dy­ti dau­giau pa­gar­bos ki­tai nuo­mo­nei, klau­sy­tis ir gir­dė­ti. Vis dau­giau ne­ri­mo pas­ta­rai­siais me­tais ke­lia akis ba­dan­ti dė­me­sio po­li­ti­kos re­zul­ta­tams sto­ka, sa­vi­tiks­lės, pras­tai su­mo­de­liuo­tos ir prak­ti­niu pa­ty­ri­mu ne­pa­grįs­tos re­for­mos, skaid­ru­mo sty­gius, o kar­tais – tie­siog at­vi­ras ci­niz­mas. An­tai ma­žų ma­žiau­siai keis­tai at­ro­dė po per­trau­kos į pa­vir­šių vėl iš­plau­ku­si idė­ja grą­žin­ti „am­ži­nus“ vals­ty­bės įmo­nių va­do­vus. Vėl esa­me pri­vers­ti ste­bė­ti nau­jų­jų, kad ir ki­to­mis spal­vo­mis pa­si­da­bi­nu­sių beb­rų at­gi­mi­mą, sa­vo­tiš­ką ne­obeb­rys­tės reiš­ki­nį, ne­dek­la­ruo­tas vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų san­kir­tas.

Iš tie­sų da­lis vi­suo­me­nės ne­kan­triai lau­kia ga­li­my­bės ki­tuo­se rin­ki­muo­se pa­keis­ti ne­įti­ku­sią val­džią. Ta­čiau man at­ro­do, kad vis dar ne per vė­lu pa­de­monst­ruo­ti Lie­tu­vos žmo­nėms pa­gar­bą, ku­rios jie nu­si­pel­no. Ne per vė­lu Lie­tu­vo­je grįs­ti spren­di­mus vi­suo­me­nės, o ne par­ti­nės ge­ro­vės tiks­lais, to­liau kur­ti mo­der­nią ge­ro­vės vals­ty­bę, įveik­ti vi­sų rū­šių at­skir­tį ir ne­tei­sin­gu­mą, vals­ty­bės ir žmo­nių su­sve­ti­mė­ji­mą. Ti­kiu, kad ši mi­si­ja yra įma­no­ma. Ti­kiu, kad ga­li­me sa­vy­je ras­ti jė­gų mo­ra­liai, prin­ci­pin­gai ir nuo­sek­liai po­li­ti­kai. Ras­ti jė­gų bū­ti kan­triems, su­si­lai­ky­ti nuo pri­mi­ty­vaus po­li­ti­nio kerš­ta­vi­mo, at­si­suk­ti į žmo­nes vei­du, net jei­gu jie kal­ba ne vi­sai ma­lo­nius da­ly­kus.

Vals­ty­bė bus sil­pna ir pa­žei­džia­ma, jei jos ins­ti­tu­ci­jos ne­ras ben­dros kal­bos su vi­suo­me­ne. Ne­pa­kan­ka at­ver­ti žmo­nėms mi­nis­te­ri­jų, val­džios įstai­gų du­rų ir duo­me­nų ba­zių – rei­kia pa­tiems ras­ti ta­ką pas juos, įsi­kū­ru­sius ne tik did­mies­čiuo­se, bet ir ma­žuo­se mies­te­liuo­se bei kai­me­liuo­se. Nes Lie­tu­va, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, gra­ži ir stip­ri to­kia, ko­kia yra, – įvai­ri, ne­su­ku­piū­ruo­ta ir ne­su­kirp­ta pa­gal vie­ną „tei­sin­gą“ kur­pa­lį.

Šian­dien mū­sų Tė­vy­nė sto­vi tarp di­džiau­sių is­to­ri­jo­je sau­gu­mo ga­ran­ti­jų ir au­gan­čios grės­mės, tarp svai­gi­nan­čios eko­no­mi­kos pa­žan­gos per­spek­ty­vos ir rūs­taus nuosp­ren­džio tryp­čio­ti vie­to­je, tarp tvir­to ap­si­spren­di­mo kur­ti tei­sin­ges­nę vi­suo­me­nę ir nuo­la­ti­nio grę­žio­ji­mo­si į gar­bės ne­da­ran­čias pra­ei­ties klai­das.

Iš nau­jo pri­kel­ti gy­ve­ni­mui „Auš­ros“ mėn­raš­tį pa­ka­ko ini­cia­ty­vių ben­dra­min­čių, ku­riems su­skai­čiuo­ti už­tek­tų abie­jų ran­kų pirš­tų. Pa­siek­ti tei­gia­mų po­ky­čių mū­sų gy­ve­ni­me rei­kia kur kas pla­tes­nės tal­kos. Mū­sų pa­si­rin­ki­mas – kai­šio­ti pa­ga­lius vie­nas ki­tam į ra­tus ar sto­ti gre­ta vie­nas ki­to? Ku­ris ke­lias ga­ran­tuo­ja sėk­mę – dau­giau nei aki­vaiz­du.

Kvie­čiu vi­sus ir kiek­vie­ną da­ly­vau­ti ku­riant stip­rią, tei­sin­gą, ža­lią ir ino­va­ty­vią Lie­tu­vą! Ačiū už dė­me­sį. (Plo­ji­mai)

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jo Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu 10 mi­nu­čių po­sė­džio per­trau­ką, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta mū­sų dar­bo­tvarkėje, ir tuo­met per­ei­si­me prie dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mo.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­bė­go 10 mi­nu­čių per­trau­ka. Pra­dė­si­me dar­bo­tvarkės dar­bi­nę da­lį. Pra­dė­ki­me nuo re­gist­ra­ci­jos.

Už­si­re­gist­ra­vo 106 Sei­mo na­riai.

 

11.06 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. bir­že­lio 20 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės 2 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Kas tu­rė­tų pa­siū­ly­mų? Frak­ci­jos var­du, ma­tau, M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ko­le­gos, dėl dar­bo­tvarkės. Šian­dien jau 9 val. 30 min., prieš Pre­zi­den­to me­ti­nę kal­bą, T. V. Ras­ke­vi­čius, M. Mal­dei­kis ir A. Sy­sas ra­do stum­ti svar­bes­nių te­mų. Pyst, ir vėl stu­mia­ma Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja. Aš tik­rai ne­su­pran­tu, kaip T. V. Ras­ke­vi­čius laks­to vi­du­ry Pre­zi­den­to kal­bos į Kon­sti­tu­ci­jos sa­lę, vėl su­grįž­ta, ti­ki­si Pre­zi­den­to pa­lai­ky­mo, o M. Mal­dei­kis net ne­klau­so Pre­zi­den­to pa­si­sa­ky­mo. Aki­vaiz­du, jei jau to­kia svar­bi te­ma, tai at­vi­rai įtrau­ki­te į dar­bo­tvarkę, ne­si­slaps­ty­ki­te.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga…

M. PUIDOKAS (MSNG). Aš kvie­čiu įtrauk­ti at­vi­rai į dar­bo­tvarkę, kad dis­ku­si­jo­se bū­tų iš­klau­sy­tos skir­tin­gos nuo­mo­nės. O da­bar bi­jo­ma, no­ri­ma kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, maus­to­mi žmo­nės, ne­va tai ne­su­si­ję su LGBT klau­si­mais.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs kal­ba­te ne dėl dar­bo­tvarkės, iš­jun­giu mik­ro­fo­ną. Ga­liu jus nu­ra­min­ti, dar­bo­tvarkėje Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mo nė­ra. Jei­gu ir yra Sei­mo na­rių, karš­tai to no­rin­čių, tai jų no­ras čia nie­kaip neat­si­spin­di, de­ja.

Ne­ma­tau dau­giau pa­sta­bų dėl dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me ją pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pra­šom bal­suo­ti. Bal­suo­ja­me, ar tvir­ti­na­me dar­bo­tvarkę ben­dru su­ta­ri­mu. Ne ben­dru su­ta­ri­mu, o bal­suo­ja­me, ar tie­siog tvir­ti­na­me dar­bo­tvarkę. At­si­pra­šau.

Bal­sa­vo 121: už – 108, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Taip pat siū­ly­čiau fik­suo­ti, kad ben­dru su­ta­ri­mu su­ta­rė­me, jog ke­tu­ri pro­jek­tai, jų nė­ra dar­bų pro­gra­mo­je, ga­lė­tų bū­ti svars­to­mi ir bū­ti dar­bo­tvarkėje. Tai pro­jek­tai Nr. XIVP-2894, Nr. XIVP-2887, Nr. XIVP-2885, Nr. XIVP-2908. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

E. Gent­vi­las. Klau­sau.

E. GENTVILAS (LSF). Svei­ki. No­rė­jau pa­si­tiks­lin­ti. Ka­dan­gi šiek tiek vė­luo­ja dar­bo­tvar­kė, ar bal­sa­vi­mo lai­kas kei­čia­si? Nu­ma­ty­ta dar­bo­tvarkėje 12 valandą. Ar vė­liau pra­si­dės? Kaip jūs čia mo­de­ruo­ja­te?

PIRMININKAS. Pa­tvir­ti­no­me dar­bo­tvarkę. Bal­sa­vi­mo lai­ko pra­džia tik­rai to­kia yra, iš­lie­ka. Ti­kė­ti­na, kad bal­sa­vi­mo lai­kas ga­li bū­ti pra­tęs­tas ir bū­ti per pie­tų per­trau­ką.

Ką gi, dėl dar­bo­tvarkės su­ta­rė­me. Pra­de­da­me nag­ri­nė­ti kon­kre­čius pro­jek­tus.

 

11.10 val.

Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­va­di­ni­mo, 1, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 111 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir vieno straip­s­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2). Pri­ėmi­mas. Čia tai­ko­ma sku­bos tvar­ka. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me fik­suo­ti, kad nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl kiek­vie­no straips­nio. Dėl mo­ty­vų pa­si­sa­kan­tis už dėl vi­so pro­jek­to – M. Lin­gė.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties ra­gi­nu pa­lai­ky­ti šį kon­so­li­da­vi­mo pro­jek­tą. Tai svar­bi nau­jos kar­tos pla­no įgy­ven­di­ni­mo da­lis. Kon­so­li­da­vi­mo ini­cia­ty­vų ir pla­nų tu­rė­jo ir anks­tes­nės vy­riau­sy­bės, ta­čiau ne­pa­vy­ko to re­a­li­zuo­ti, tai esa­me fi­ni­šo tie­sio­jo­je, to­dėl svar­bu, ma­tyt, kad pri­ar­tė­tu­me ir leis­tu­me į gy­ve­ni­mą tai, kas pa­dė­tų kon­so­li­duo­ti drau­ge ir re­sur­sus: tiek žmo­giš­kuo­sius, tiek fi­nan­si­nius. Jų su­tel­ki­mas vie­no­je vie­to­je pir­miau­sia yra pa­to­gu­mas klien­tams, ver­slui. Įmo­nių jun­gi­ma­sis į vie­ną kon­so­li­duo­tą bu­vo vyk­do­mas žiū­rint ir ver­ti­nant ge­rą­ją ki­tų vals­ty­bių prak­ti­ką, kon­kre­čiai kal­bant, Pran­cū­zi­jos pa­vyz­dį, kai su­si­jun­gi­mas duo­da efek­tą, tei­gia­mą efek­tą, pa­si­tei­si­na ir pa­de­da vie­no­je vie­to­je – vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu gau­ti tas pa­slau­gas, ku­rios pa­de­da įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus, kaip to­kius mums svar­bius vyk­dant ža­li­ą­ją trans­for­ma­ci­ją dėl sklandes­nio eko­no­mi­kos trans­for­ma­vi­mo­si. Tam, kad ši įstai­ga kuo sku­biau pra­dė­tų dar­bą, kaip jau nu­ma­ty­ta, rug­pjū­čio pra­džio­je, rei­ka­lin­gas eta­pas, kad Sei­mas pa­tvir­tin­tų bai­gia­muo­sius tei­sės ak­tus ir leis­tų šiai įstai­gai gy­vuo­ti. Tai kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. A. Pa­lio­nis pa­si­sa­kys prieš.

A. PALIONIS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes ką tik iš­klau­sė­me Jo Eks­ce­len­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kal­bą, ku­rio­je aiš­kiai gir­dė­jo­me, kad kar­tais efek­ty­vi­ni­mas ir bu­hal­te­ri­nių ei­lu­čių su­ma­ži­ni­mas nė­ra efek­ty­vus ir ne­pa­sie­kia Lie­tu­vos gy­ven­to­jų lū­kes­čių ir po­rei­kių. Tai su šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, aš ma­nau, at­si­tin­ka ly­giai toks pat da­ly­kas. Mes ką tik tu­rė­jo­me ko­vi­do si­tu­a­ci­ją, ka­da rei­kė­jo prie­mo­nių, pa­gal­bos prie­mo­nių, įvai­rioms ver­slo, že­mės ūkio sri­tims. Kaip vie­na iš tų įmo­nių – Pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das, ku­ris tu­ri ak­re­di­ta­ci­ją Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, ir jo pa­gal­ba ne­laikoma vals­ty­bės pa­gal­ba. Tai da­bar, su­jun­gus vi­sas tris įmo­nes į vie­ną ben­drą įmo­nę ir ga­vus ak­re­di­ta­ci­ją, to­kių nuo­sta­tų tik­rai ne­liks. Aš esu prieš šių įmo­nių su­jun­gi­mą, juo la­biau kad kiek­vie­na struk­tū­ra, ku­ri spe­cia­li­zuo­ja­si sa­vo veik­los ša­ko­je, grei­čiau at­lie­pia tos veik­los po­rei­kius ir grei­čiau yra įdie­gia­mos nau­jos prie­mo­nės.

Yra dar ir šio pro­jek­to ly­di­ma­sis – Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris ir­gi ke­lia abe­jo­nių. Da­bar jun­gia­mos trys įmo­nės su ge­rai ži­no­ma INVEGA, ku­ri jau 20 me­tų dir­ba ir Lie­tu­vos vals­ty­bė in­ves­tuo­ja į šio žen­klo po­pu­lia­ri­ni­mą. Šios įmo­nės iš­ko­vo­tas ir už­si­tar­nau­tas tik­rai ge­ras var­das da­bar ga­li bū­ti pa­kei­čia­mas, nes iš įsta­ty­mo mes iš­brau­kia­me jos pa­va­di­ni­mą. Aš ga­liu pri­min­ti la­bai pa­pras­tą kei­ti­mą, ku­ris įvy­ko ne­se­niai, tai yra „Ver­slios Lie­tu­vos“, ku­rios da­bar nė­ra. Ar čia, Sei­mo sa­lė­je, kas nors iš Sei­mo na­rių pa­sa­ky­tų, koks jos nau­ja­sis pa­va­di­ni­mas? Tai ly­giai taip pat at­si­tiks ir su INVEGA. Aš siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ką gi, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

11.14 val.

Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. XIII-3167 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau yra ly­di­ma­sis pro­jek­tas – Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2). Čia vie­nas straips­nis, tai iš kar­to ga­li­ma pa­si­sa­ky­ti dėl vi­so pro­jek­to, bet dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

11.15 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2026 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2). Taip pat tai­ko­ma sku­bos tvar­ka. Pri­ėmi­mas. Čia yra pro­jek­te tik vie­nas straips­nis. Iš kar­to ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to. Pa­gei­dau­jan­čių pa­si­sa­ky­ti ne­ma­tau. Bal­suo­si­me dėl pro­jek­to per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

11.16 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2357(2)ES, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2413(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Čia kvie­čiu į tri­bū­ną ko­mi­te­tų at­sto­vus, pra­ne­šė­jus. Pir­miau­sia Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja I. Ha­a­se. Iš kar­to tur­būt ir dėl ly­di­mo­jo, nes svars­ty­mo sta­di­ja. Dėl ly­di­mo­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­to Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas bu­vo kaip pa­pil­do­mas, bet iš­va­dą taip pat ga­li­te iš kar­to mums pa­teik­ti.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nu­ro­dy­tų straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2357. Ko­mi­te­to spren­di­mas ir pa­siū­ly­mai – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam įsta­ty­mo pro­jek­tui, su­jung­ti tris įsta­ty­mų pro­jek­tus: Nr. XIVP-2414, Nr. XIVP-2416 ir Nr. XIVP-2357, ir teik­ti Sei­mui vie­ną jung­ti­nį pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2357(2). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – vien­bal­siai, tai yra už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai.

Da­bar ga­liu dėl pa­pil­do­mo?

PIRMININKAS. Taip, ir dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos.

I. HAASE (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo 2, 29 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 366 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2413 ir… Pri­tar­ti… Tuoj, mi­nu­tė­lę. Ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo 2, 29 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 366 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2413 pa­gal pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­tas. Bal­sa­vo 9 ko­mi­te­to na­riai, tai yra vien­bal­siai, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar dėl pa­grin­di­nio pro­jek­to pa­pil­do­mo ko­mi­te­to at­sto­vė V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė pa­teiks ko­mi­te­to iš­va­dą, o dėl ly­di­mo­jo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas bu­vo pa­grin­di­nis, taip pat pa­skelbs iš­va­dą.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Tai­gi, dėl pir­mo­jo pro­jek­to. Mes pri­ta­rė­me įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė­me pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į pa­teik­tas pa­sta­bas, joms pri­ta­rė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

Taip pat va­do­vau­da­mie­si Sei­mo sta­tu­to 137 straips­nio 4 da­li­mi pa­siū­lė­me šį pro­jek­tą su­jung­ti su ki­tu Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, nes ši­tie pa­siū­ly­mai bu­vo ana­lo­giš­ki, tik­tai sky­rė­si tei­kė­jai. Tai ir bu­vo pa­da­ry­ta Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to spren­di­mu. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo. Taip pat di­de­le bal­sų dau­gu­ma bu­vo jam pri­tar­ta: už – 11, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Toms įsta­ty­mo nuo­sta­toms, ku­rios dub­liuo­tų Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, bu­vo ne­pri­tar­ta ir pa­siū­ly­ta jas per­kel­ti į pa­grin­di­nį Ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą. Tas ir bu­vo pa­da­ry­ta. Ta­čiau kal­bant apie Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos funk­ci­ja pa­pil­dy­ta dar vie­na funk­ci­ja dėl ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos ir tam ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš­klau­sy­si­me dar dvie­jų pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų iš­va­das. Pir­miau­sia A. Žu­kaus­kas pa­teiks Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­das dėl abie­jų pro­jek­tų.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės, ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą pro­jek­tą ge­gu­žės 24 die­ną. Jo spren­di­mas: at­si­žvel­gęs į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės gru­pės pa­sta­bas ir Vy­riau­sy­bės iš­va­das, ko­mi­te­tas siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pro­jek­to ne­svars­ty­ti, o siū­lo­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą per­žiū­rė­ti sis­te­miš­kai, tai yra įver­tin­ti pro­ce­so da­ly­vių tei­ses ir pa­rei­gas, įtvir­ti­nant nu­ken­tė­ju­siam nuo nu­si­kals­ta­mos veik­los sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui ne­pil­na­me­čių psi­cho­lo­gi­nę ap­sau­gą, kai nu­ken­tė­ju­sy­sis vi­so pro­ce­so me­tu ben­drau­ja tik su vie­nu psi­cho­lo­gi­nį pa­si­ren­gi­mą tu­rin­čiu spe­cia­lis­tu, ir įtvir­tin­ti, ar rei­ka­lin­gas Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pa­pil­dy­mas, nu­sta­tan­tis ki­to­kį ad­vo­ka­tų, gi­nan­čių ne­pil­na­me­čius, ga­li­mai nu­ken­tė­ju­sius nuo nu­si­kals­ta­mos veik­los sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vei ir ne­lie­čia­mu­mui, ap­mo­kė­ji­mą.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Čia bu­vo dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2414. Dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2416 fak­tiš­kai ir­gi to­kią pa­čią iš­va­dą pri­ėmė­me, kad pir­ma rei­ka­lin­ga vi­so pro­ce­so sis­te­mi­nė per­žiū­ra nu­sta­tant jo da­ly­vių tei­ses, pa­rei­gas ir tik tuo­met svars­ty­ti ši­tuos da­ly­kus.

O dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2413 ir­gi?

PIRMININKAS. Taip, abu.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2413. Ir­gi at­si­žvel­gęs į Tei­sės de­par­ta­men­to, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės gru­pės pa­sta­bas ir Vy­riau­sy­bės iš­va­das siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pro­jek­to ne­svars­ty­ti, o siū­lo­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą per­žiū­rė­ti sis­te­miš­kai, įver­ti­nant pro­ce­so da­ly­vių tei­ses ir pa­rei­gas. Už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ir pas­ku­ti­nis iš­va­das pa­teiks T. V. Ras­ke­vi­čius. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dos dėl šių pro­jek­tų.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai ir na­rės. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2413 svars­tė šių me­tų ge­gu­žės 24 die­ną. Ko­mi­te­tas pa­tei­kė šiuos siū­ly­mus dėl pro­jek­to.

Pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui siū­lo to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­žvel­giant į Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą. At­si­žvel­giant į Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tą siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui su­jung­ti pro­jek­tus Nr. XIVP-2414, Nr. XIVP-2416 ir Nr. XIVP-2357. Už to­kį ko­mi­te­to iš­va­dos pro­jek­tą bal­sa­vo 6 ko­mi­te­to na­riai, su­si­lai­kiu­sių ir bal­sa­vu­sių prieš ne­bu­vo.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2357 svars­tė taip pat šių me­tų ge­gu­žės 24 die­ną. Ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ko­mi­te­te už to­kį ko­mi­te­to iš­va­dos pro­jek­tą bal­sa­vo 4 ko­mi­te­to na­riai, prieš bal­sa­vo 2, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­kui, da­bar dis­ku­si­ja. Du Sei­mo na­riai pa­gei­dau­ja dis­ku­tuo­ti. Pir­ma­sis pa­si­sa­kys V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­pra­šy­siu Sek­re­to­ria­to man šiek tiek pa­dė­ti pa­teik­ti tam tik­rą vaiz­di­nę me­džia­gą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų prieš ke­le­tą mė­ne­sių mes tu­rė­jo­me pro­gą pa­ma­ty­ti, kaip vei­kia vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­ma Lie­tu­vo­je, ki­taip ta­riant, kaip ji ne­vei­kia. De­ja, per la­bai skau­dų at­ve­jį, kai mes tu­rė­jo­me si­tu­a­ci­ją, jog vai­kai, nu­ken­tė­ję nuo sek­su­a­li­nio smur­to, fak­tiš­kai tei­si­nia­me pro­ce­se to­kie vai­kai lie­ka vie­ni, jie ne­gau­na ko­ky­biš­kos tei­si­nės pa­gal­bos.

Lyg ir vi­si mes dėl to su­ta­rė­me, aš re­gist­ra­vau įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis pa­siū­liau sprę­s­ti tris da­ly­kus. Pir­ma, vai­kams, ku­rie pa­ty­rė sek­su­a­li­nį smur­tą, sek­su­a­li­nę prie­var­tą, bū­tų pro­ce­se vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba. An­tra, kad to­kią pa­gal­bą tei­kian­tys ad­vo­ka­tai tu­rė­tų tam tik­rą spe­cia­li­za­ci­ją. Tre­čia, kad bū­tų iš nau­jo ap­svars­ty­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įkai­niai ir to­kio­se by­lo­se toks įkai­nis bū­tų di­di­na­mas du kar­tus, nes, kaip mi­nė­jau, rei­ka­lin­ga aukš­ta, ne bet ko­kia kom­pe­ten­ci­ja, bet aukš­ta ad­vo­ka­to kom­pe­ten­ci­ja ir tam tik­ra spe­cia­li­za­ci­ja. Ir ket­vir­ta, kad bū­tų pri­va­lo­mai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba sek­su­a­li­nį smur­tą, prie­var­tą pa­ty­ru­siems vai­kams.

Apie psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą pa­kal­bės Li­nas, bet aš su­sto­siu prie pir­mų tri­jų klau­si­mų, siū­ly­mų. De­ja, po šio įsta­ty­mo svars­ty­mo ko­mi­te­tuo­se nė vie­no iš tų pa­siū­ly­mų iš es­mės ne­li­ko. Mes vėl at­ei­na­me į Sei­mą, į svars­ty­mo, vė­liau pri­ėmi­mo sta­di­ją, pa­lik­da­mi ir vėl vie­nus vai­kus, prieš ku­riuos nau­do­ja­ma prie­var­ta, sek­su­a­li­nis smur­tas. Mes pa­lie­ka­me juos to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai kal­ti­nin­kas, įta­ria­ma­sis ga­li sam­dy­ti sau bran­gius ad­vo­ka­tus, ku­rių kai­na sie­kia 100–200 eu­rų per va­lan­dą, o vai­kui mes siū­lo­me 20 eu­rų, kaip da­bar ma­to­te, kaip at­ro­do Lie­tu­va.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ža­da pa­keis­ti, tai bus treč­da­liu dau­giau – 26 eu­rai. Aš ma­nau, kad jei­gu mes tik­rai ima­mės net dvie­jų įsta­ty­mų per­tvar­ky­ti vi­są ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­mą, da­ry­ki­me tai nuo­šir­džiai ir at­vi­rai, kad ši re­for­ma ne­bū­tų dar vie­na iš tų, ku­rios taps po­pie­ri­nė­mis re­for­mo­mis. Da­bar ji tam­pa po­pie­ri­ne re­for­ma.

Apie vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą pra­ei­tą sa­vai­tę kal­bė­jo ir kan­di­da­tas į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kus A. Driu­kas. Jis pa­brė­žė kaip tei­sė­jas, prak­tiš­kai nag­ri­nė­jan­tis by­las, kad ši pa­gal­ba yra ne­ko­ky­biš­ka, ne­pa­kan­ka­ma ir, nors įsta­ty­mai for­ma­liai su­tvar­ky­ti, pa­gal jį, di­džiau­sia pro­ble­ma yra fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma.

Štai, pa­žiū­rė­ki­te, kaip at­ro­do Lie­tu­va tarp Bal­ti­jos ša­lių. Es­ti­jo­je vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įkai­nis yra 78 eu­rai, Lat­vi­jo­je – nuo 40 iki 80 eu­rų, Lie­tu­vo­je yra 20 eu­rų. Aš jau ne­kal­bu apie Nor­ve­gi­ją, Šve­di­ją, Is­lan­di­ją, Suo­mi­ją. Tai tur­tin­ges­nės vals­ty­bės. Bet ko­dėl mes tarp Bal­ti­jos ša­lių esa­me tie, ku­rie men­kiau­siai rū­pi­na­mės žmo­nė­mis, ku­riems rei­kia tei­si­nės pa­gal­bos? Daug žmo­nių Lie­tu­vo­je už ją ne­ga­li, tie­siog ne­iš­ga­li su­si­mo­kė­ti. Ir tam į jų pu­sę tu­ri sto­ti vals­ty­bė. Čia ne šiaip sau yra kaž­ko­kia pri­vi­le­gi­ja, mes ga­li­me pa­gal­vo­ti, yra ir dau­giau pro­ble­mų, bet ko­ky­biš­ka tei­si­nė pa­gal­ba, su­si­ju­si su žmo­gaus tei­se į tei­sin­gą teis­mą. Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, juos at­li­ko „Vil­mo­rus“, „Sprin­ter“, kai žmo­nių pa­klau­sia, ko­kio­se sri­ty­se, jų nuo­mo­ne, dau­giau­sia pa­žei­džia­mos žmo­gaus tei­sės, tai pir­mu nu­me­riu yra sa­ko­ma, kad tai yra tei­sė į tei­sin­gą teis­mą. De­ja, šian­dien ši tei­sė į tą tei­sin­gą teis­mą žmo­gui pri­klau­so ne tiek nuo teis­mo, o nuo to, ko­kia ir ko­kios ko­ky­bės pa­gal­ba jam bus su­teik­ta tiek teis­mo me­tu, tiek iki­teis­mi­nio pro­ce­so me­tu. Ger­bia­mie­ji, už 20 eu­rų per va­lan­dą, ku­riuos mes mo­ka­me žmo­nėms, rei­ka­lin­giems tei­si­nės pa­gal­bos, ad­vo­ka­tui su­si­mo­kė­ti, var­gu ar bū­tų ga­li­ma pa­si­sam­dy­ti ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­čius žmo­nes, pa­vyz­džiui, ar tai bū­tų sta­ty­bos, ar tai bū­tų že­mės ūkis. Ne­ži­nau, taip gal­būt bus iro­niš­ka, bet var­gu ar ra­si ko­kį dar­buo­to­ją, ku­ris ta­pe­tais iš­kli­juo­tų per va­lan­dą už 20 eu­rų. Gal ra­si per va­lan­dą, bet, skir­tin­gai nuo to, ad­vo­ka­tui tap­ti ad­vo­ka­tu rei­kia ne ma­žes­nio nei ma­gist­ro laips­nio. Rei­kia iš­si­lai­ky­ti ad­vo­ka­tū­ros eg­za­mi­nus. Rei­kia tu­rė­ti pa­tir­ties.

To­dėl, ger­bia­mi ko­le­gos, aš dar kar­tą kvie­čiu, tik­rai ge­ra idė­ja su­tvar­ky­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­mą. Bet pa­da­ry­ki­me tai taip, kad Lie­tu­vos žmo­nės, bent jau la­biau­siai pa­žei­džia­mi, ga­lė­tų įgy­ven­din­ti sa­vo tei­sę į tei­sin­gą teis­mą, bū­ti sau­gūs pa­čia­me pro­ce­se ir ti­kė­tis tei­sin­gu­mo.

PIRMININKAS. L. Ku­ku­rai­tis pa­gei­dau­ja da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų taip, V. Ba­kas pa­sa­kė dėl tei­si­nės pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­siems nuo sek­su­a­li­nio smur­to. Aš dau­giau ap­tar­siu psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos as­pek­tą, ku­ris bu­vo api­brėž­tas ly­di­ma­ja­me Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­me.

Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į da­bar­ti­nę jo ver­si­ją, ja­me li­ku­si tik nuo­ro­da į Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos pro­jek­tą. Ki­taip sa­kant, šia­me įsta­ty­me ne­be­li­ko nie­ko, kas bu­vo teik­ta tei­ki­mo fa­zė­je. Ir klau­siau, ar tik­rai prieš ke­le­tą mė­ne­sių tu­rė­jus be­pre­ce­den­tį mū­sų is­to­ri­jo­je skan­da­lą dėl bu­vu­sio Sei­mo na­rio ga­li­mo sek­su­a­li­nio smur­to prieš ne­pil­na­me­čius, mes šian­dien svars­to­me pro­jek­tą, ku­ria­me nie­ko nė­ra. Tie­siog nė­ra nie­ko dėl di­des­nės, ge­res­nės, taik­les­nės pa­gal­bos nu­ken­tė­ju­siems vai­kams ar jų ar­ti­mie­siems. Ar tik­rai mū­sų ša­ly­je, taip pat ir tei­si­nia­me re­gu­lia­vi­me yra vis­kas pa­da­ry­ta, kad ir vai­kai, ir jų ar­ti­mie­ji gau­tų bent kiek ge­res­nę pa­gal­bą, ne­gu gau­na šiuo me­tu?

Mū­sų frak­ci­jos pa­reng­tas pro­jek­tas, iš­ana­li­za­vus pa­gal­bos prie­mo­nes, kai tik­rai daug dis­ku­ta­vo­me ir su spe­cia­lis­tais, ir su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, iš­pre­pa­ruo­tas ir pa­lik­tas be jo­kių gy­vy­bės žen­klų. At­si­vers­ki­te įsta­ty­mą ir pa­žiū­rė­ki­te. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­ta­ria spe­cia­li­zuo­tai psi­cho­lo­gi­nei pa­gal­bai vai­kams ir jų ar­ti­mie­siems, o So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te tai bu­vo at­mes­ta mo­ty­vuo­jant kuo? Mo­ty­vuo­jant Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ku­rio­je tei­gia­ma štai kas, pir­miau­sia, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­me jau yra pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­ta, iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ta vai­ko ir jo šei­mos na­rių tei­sė į kom­plek­si­nę pa­gal­bą, ku­ri ap­im­tų so­cia­li­nės, svei­ka­tos prie­žiū­ros, švie­ti­mo, psi­cho­lo­gi­nės ir ki­to­kios pa­gal­bos prie­mo­nes. Tai­gi, Vy­riau­sy­bės įsi­ti­ki­ni­mu, jau yra pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­ja­ma.

Pir­miau­sia Vy­riau­sy­bės ci­tuo­ja­ma įsta­ty­mo nuo­sta­ta api­brė­žia pa­gal­bą tik vai­kams, o mes bu­vo­me pa­tei­kę siū­ly­mą dėl pa­gal­bos ir vai­kams, ir jų ar­ti­mie­siems. Ir tai bu­vo leng­va ran­ka at­mes­ta. Tai jau ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, ku­rią ban­do pa­teik­ti Vy­riau­sy­bė sa­vo iš­va­da.

An­tra. Tai koks gi tas įgy­ven­di­ni­mas ta­ria­mai pa­kan­ka­mai reg­la­men­tuo­tos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos vi­siems nu­ken­tė­ju­siems? Ko­kia psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba šiuo me­tu tei­kia­ma vai­kams, ku­rie ga­li­mai nu­ken­tė­jo? Ačiū Die­vui, mes tu­ri­me Vil­niu­je 2016 me­tais įsteig­tą pa­gal­bos cen­trą vai­kams, ku­rie nu­ken­tė­jo nuo sek­su­a­li­nio smur­to. Tai yra „Užuo­vė­ja“, įkur­ta 2016 me­tais, ir pa­slau­gos tei­kia­mos iš­skir­ti­nai Vil­niu­je. Tai tei­sę į šią pa­gal­bą tu­ri vi­si, vi­si vai­kai ir tik­rai ga­li­me pa­si­džiaug­ti ši­to cen­tro tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. Tuo tar­pu kas vyks­ta, kai vai­kai ir šei­mos grįž­ta iš sa­vi­val­dy­bės? De­ja, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad yra la­bai įvai­ri si­tu­a­ci­ja, o kai kur tie­siog ne­vyks­ta nie­ko – vai­kai ir šei­mos yra pa­lik­tos be jo­kios pa­gal­bos.

Mū­sų siū­ly­mas įsta­ty­me, ku­ris bu­vo tei­kia­mas, bu­vo toks, kad Vy­riau­sy­bė nu­sta­to tvar­ką, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė kar­tu su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru nu­sta­to tvar­ką, o vals­ty­bės lė­šo­mis yra fi­nan­suo­ja­ma ne­mo­ka­ma pa­gal­ba vai­kams ir jų ar­ti­mie­siems, spe­cia­li­zuo­ta ne­mo­ka­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba vai­kams ir jų ar­ti­mie­siems. De­ja, tai ne­su­ra­do at­gar­sio ir mes pa­lik­si­me sis­te­mą vi­siš­kai to­kią, ko­kia yra da­bar.

Mes teik­si­me siū­ly­mus pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Ti­kiuo­si, kad tiek So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, tiek ir Sei­mo na­riai at­kreip­si­me į tai dė­me­sį, nes Sei­mas tu­ri nu­brėž­ti gai­res, o Vy­riau­sy­bė – su­ras­ti spren­di­mus, kaip įgy­ven­din­ti. Ne kar­tą esu gir­dė­jęs iš Vy­riau­sy­bės, kad čia yra per daug už­krau­na­ma at­sa­ko­my­bės Vy­riau­sy­bei, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to fi­nan­suo­ja­mos šios pa­slau­gos. Klau­si­mas, kas mums da­bar rū­pi: ar fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka – ar sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tas, ar vals­ty­bės biu­dže­tas tai tu­rė­tų deng­ti, ar vie­no­da, vi­siems vai­kams ir jų ar­ti­mie­siems pri­ei­na­ma pa­gal­ba vi­so­je ša­ly­je.

Tai mū­sų siū­ly­mas už­tik­rin­tų tai, o da­bar lie­ka­me prie la­bai įvai­rios pa­gal­bos ir, de­ja, kai ku­rie vai­kai bus ir liks ap­leis­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Da­bar ties šiuo pro­jek­tu tu­ri­me su­sto­ti, nes tik per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą ga­lė­si­me ap­si­spręs­ti dėl pa­siū­ly­mų ir nag­ri­nė­si­me ki­tus klau­si­mus ei­lės tvar­ka.

 

11.37 val.

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-428(3) (svars­ty­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-428(3). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me J. Sa­ba­taus­ko, ku­ris pa­teiks Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mą ga­na il­go­kai, nes vy­ko ke­le­tas klau­sy­mų, be to, ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos bu­vo pa­pra­šy­ta. Iš es­mės su­ra­do kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą ir tei­kia ko­mi­te­to iš­va­dą. Tie­sa, yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to du siū­ly­mai, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Tai kai rei­kės, kai bus pri­sta­ty­ti siū­ly­mai, tai… Ar man pri­sta­ty­ti?

PIRMININKAS. Ne, dėl pa­siū­ly­mų da­bar ne­dis­ku­tuo­ki­me. Pa­klau­siu, ar jus ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies, tuo­met ir ap­si­sprę­si­me. Da­bar So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da, tai yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­da, at­si­pra­šau. Pa­teiks M. Lin­gė. Dar anks­tes­nes pa­rei­gas kaž­kaip pa­mi­niu.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas 2022 m. va­sa­rio 9 d. ap­svars­tė mi­nė­tą Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė iš­va­dą pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to, Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Iš­va­dai bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ma­tant kom­pro­mi­sus ir kaip at­si­žvel­gė į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to teik­tus pa­siū­ly­mus, tai tie pri­ta­ri­mai iš da­lies ten­ki­na. Juo la­biau kad bu­vo su­dė­ti sau­gik­liai, ku­rie leis­tų iš­veng­ti tų grės­mių, ku­rias bu­vo įvar­di­nęs Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas dėl ga­li­my­bės aso­cia­ci­joms sko­lin­tis iš na­rių.

PIRMININKAS. Kaip su­pra­tau, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ne­pra­šys bal­suo­ti, ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies pa­siū­ly­mams. Ta­da mes ga­li­me tęs­ti svars­ty­mą ir dėl mo­ty­vų. A. Bag­do­nas pa­si­sa­ko už.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, šio­je ka­den­ci­jo­je tik­rai ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad Sei­mas pa­ga­liau ski­ria iš­skir­ti­nį dė­me­sį ne­vy­riau­sy­bi­niam sek­to­riui, ku­rio ku­ria­ma pri­dė­ti­nė ver­tė pri­si­de­da prie dau­gy­bės sri­čių vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me ge­ri­ni­mo. Pa­lai­kau ir kvie­čiu jus pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma pa­ge­rin­ti aso­cia­ci­jų tei­si­nę ap­lin­ką, su­da­ry­ti ga­li­my­bę aso­cia­ci­joms pa­si­rink­ti kuo in­di­vi­du­a­les­nį bei kiek­vie­nai iš jų tin­ka­mes­nį val­dy­mo mo­de­lį, at­si­da­ry­ti są­skai­tas ne tik ban­kuo­se, bet ir elek­tro­ni­nių pi­ni­gų įstai­go­se, nu­sta­ty­ti no­ri­mą or­ga­ni­za­ci­jos na­rys­tės struk­tū­rą bei steig­ti tarp­tau­ti­nes ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas.

Šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas pa­ge­rins ben­drą ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų tei­si­nę ap­lin­ką ir pa­ska­tins ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus plėt­rą. Ge­rų są­ly­gų su­da­ry­mas kur­ti, plės­tis ir pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­nės ge­ro­vės yra tai, ko tu­rė­tu­me siek­ti, dėl ko kvie­čiu bal­suo­ti vi­sus už. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Bai­gia­me pa­si­sa­ky­mus dėl mo­ty­vų. Bal­suo­si­me dėl pro­jek­tų per nu­sta­ty­tą bal­sa­vi­mų in­ter­va­lą.

 

11.41 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 37, 392 ir 393 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2854(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2854(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me pa­grin­di­nio So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą, ją pa­teiks J. Džiu­ge­lis. Nė­ra pra­ne­šė­jo. Kas iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to ga­lė­tų pa­va­duo­ti pra­ne­šė­ją? Ne­ma­tau. Ka­dan­gi iš­va­da la­bai pa­pras­ta, ta­da aš per­skai­ty­siu ją iš pir­mi­nin­ka­vi­mo vie­tos. Ko­mi­te­to iš­va­da: „Pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms bei siū­ly­ti Sei­mui įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių prie­žas­čių svars­ty­ti ir pri­im­ti sku­bos tvar­ka.“ Yra ko­mi­te­to siū­ly­mas dėl sku­bos, per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą dėl to ap­si­sprę­si­me. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Kol kas tiek dėl iš­va­dų.

Dis­ku­sijoje yra už­si­ra­šęs kal­bė­ti ger­bia­mas A. Vin­kus. Kvie­čia­me į tri­bū­ną.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš pro­jek­to, ku­rį šian­dien svars­to­me, pri­dė­tos me­džia­gos man su­si­for­ma­vo trys pa­grin­di­niai ak­cen­tai, ku­rie bū­tų įgy­ven­din­ti, jei­gu šis pro­jek­tas bū­tų pri­im­tas. Jie man pa­dė­jo ap­si­spręs­ti dėl bal­sa­vi­mo va­rian­to.

Pir­ma. Da­bar­ti­nė mo­ky­mo sti­pen­di­jų mo­kė­ji­mo tvar­ka tik­rai yra ne­lo­giš­ka. Jei du žmo­nės mo­ko­si pa­gal tą pa­čią pro­gra­mą, bet vie­nas iš jų kas­dien mo­ko­si vi­są dar­bo die­ną, o ki­tas – tik pu­sę die­nos, tas pas­ta­ra­sis iš vi­so gaus dvi­gu­bai di­des­nę sti­pen­di­ją ne­gu pir­ma­sis, nes dvi­gu­bai il­giau truks jo ben­dra mo­ky­mo­si truk­mė, su ku­ria da­bar yra su­sie­tas sti­pen­di­jos mo­kė­jimas. To­dėl įsta­ty­mo kei­ti­mo ini­cia­to­rių siū­ly­mas mo­ky­mo sti­pen­di­jos mo­kė­ji­mą de­rin­ti su lan­ky­to­mis va­lan­do­mis, o mo­ky­mo sti­pen­di­jos dy­dį už kiek­vie­ną lan­ky­tą va­lan­dą su­sie­ti su Vy­riau­sy­bės tvir­ti­na­mu mi­ni­ma­liuo­ju va­lan­di­niu at­ly­giu yra tei­sin­ges­nis ir logiš­kes­nis.

An­tra. Pro­gre­sy­ves­nis yra ir siū­lo­mas va­rian­tas su­da­ry­ti ga­li­my­bę lanks­čiau de­rin­ti dar­bo ir mo­ky­mo­si lai­ką lei­džiant ma­žin­ti mo­ky­mo­si per die­ną lai­ko truk­mę, jei taip yra pa­to­giau at­si­žvel­giant į dar­bo re­ži­mą.

Tre­čia. Yra la­bai svei­kin­ti­nas siū­ly­mas pa­di­din­ti ga­li­my­bes už­sie­nie­čiams mo­ky­tis vals­ty­bi­nės kal­bos at­si­sa­kant da­bar ga­lio­jan­čių ap­ri­bo­ji­mų ir su­da­rant jiems ga­li­my­bes mo­ky­tis ne­pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mo lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ga­lio­ji­mo ter­mi­no. Tie ma­no pa­mi­nė­ti trys ak­cen­tai lei­džia man gal­vo­ti, kad siū­lo­mas Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo va­rian­tas yra to­bu­les­nis, ob­jek­ty­ves­nis ir tei­sin­ges­nis už da­bar­ti­nį šių san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl mo­ty­vų dėl šio pro­jek­to taip pat yra už­si­ra­šęs ger­bia­mas A. Vin­kus, bet tur­būt ne­kal­bės, nes dis­ku­si­jo­je pa­si­sa­kė. Taip su­pran­ta­me? Ge­rai. Bai­gia­me kol kas šio pro­jek­to svars­ty­mą. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą in­ter­va­lą.

 

11.45 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 92, 95 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2590(3), Svei­ka­tos sistemos įsta­ty­mo Nr. I-552 701 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2591(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2590(3) ir ly­di­ma­sis Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 701 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2591(2). Pra­ne­šė­ja – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vė M. Da­nie­lė. Pra­šom.

M. DANIELĖ (LF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­tė bir­že­lio 14 die­ną. Ins­ti­tu­ci­jos pa­tei­kė pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas svars­tė pa­siū­ly­mus ir ben­drai iš­va­dai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl ly­di­mo­jo pro­jek­to. Yra ko­mi­te­to siū­ly­mas dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Pra­šy­tu­me bal­suo­ti dėl šio siū­ly­mo.

PIRMININKAS. Da­bar mes dėl nie­ko ne­bal­suo­si­me, nes dar ne bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Tie­siog jūs vi­są ko­mi­te­to iš­va­dą per­skai­ty­ki­te ir tiek.

M. DANIELĖ (LF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar dis­ku­si­ja. Ka­dan­gi jūs pir­ma už­si­ra­šiu­si, da­bar jau ga­li­te pa­si­sa­ky­ti kaip dis­ku­si­jos da­ly­vė.

M. DANIELĖ (LF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį. Kai ap­skri­tai svars­to­me elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių klau­si­mą, vi­sas ši­tas svars­ty­mas at­ro­do kaip viš­tos be gal­vos laks­ty­mas. Tei­kia­mi siū­ly­mai yra pa­dri­ki, ap­ima la­bai skir­tin­gus da­ly­kus, kad ir šian­dien ši­tas svars­to­mas siū­ly­mas ap­ima cuk­rų ir sal­dik­lių ri­bo­ji­mą bū­tent elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių prie­duo­se. To­kiam spren­di­mui iš tie­sų ga­li­me pri­tar­ti, nes tu­ri­me duo­me­nų, iš pa­pras­to ta­ba­ko is­to­ri­jos ži­no­me, kad pa­sal­din­ti fil­trai, sal­dik­liais pa­sal­din­tos ci­ga­ri­lės tik­rai di­di­na, ypač tarp ne­pil­na­me­čių, šių pro­duk­tų pa­pli­ti­mą ir pa­trauk­lu­mą. Ta­čiau kar­tu siū­ly­mas ap­ima ir daug ki­tų da­ly­kų, ku­riuos sun­ku pa­aiš­kin­ti, tai yra ma­no ne vie­ną kar­tą pa­brėž­tą ri­bo­ji­mą dėl sko­nių. Čia ir vėl ban­do­ma ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip la­biau pri­tai­ky­ti šiuo me­tu ne­pa­si­tei­si­nu­sią ir ne­vei­kian­čią prie­mo­nę.

Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti, kad šios tech­no­lo­gi­jos nė­ra at­sie­ja­mos nuo sko­nių, tai yra bū­ti­na šios tech­no­lo­gi­jos da­lis. Pa­gal tai, kaip ji­nai yra iš­pli­tu­si tarp su­au­gu­sių, taip pat, aiš­ku, vei­kia ir kaip ma­sa­las ne­pil­na­me­čiams, ma­to­me, kad tai yra pa­grin­di­nė mo­ty­va­ci­ja rink­tis šią al­ter­na­ty­vą taip pat ir tiems, ku­rie sie­kia ma­žin­ti rū­ky­mo su­ke­lia­mą ža­lą ir ieš­ko al­ter­na­ty­vų.

Ta­ba­ko sri­ty­je Lie­tu­va iš tie­sų nė­ra pa­da­riu­si nie­ko. Jo­kio stra­te­gi­nio mąs­ty­mo mes ne­turi­me ir nie­ka­da ne­sa­me tu­rė­ję. Kaip prieš 30 me­tų, prieš 20 me­tų, 2004 me­tais, rū­kė treč­da­lis po­pu­lia­ci­jos, tai yra kas tre­čias žmo­gus, taip ir šian­dien ly­giai tiek pat – treč­da­lis po­pu­lia­ci­jos – rū­ko.

Pa­grin­di­nius pro­ver­žius mes ma­to­me to­se vi­suo­me­nė­se, kur yra tai­ko­mas ža­los ma­ži­ni­mo prin­ci­pas. Šve­di­ja kram­to­mo­jo ta­ba­ko, snu­so, var­to­ji­mo bū­du su­ma­ži­no rū­kan­čių­jų po­pu­lia­ci­ją iki 5 %. Tai yra ge­riau­sias re­zul­ta­tas vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė šiuo me­tu elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes ma­to kaip tą di­dži­ą­ją al­ter­na­ty­vą, ku­ri ga­lė­tų su­ma­žin­ti rū­kan­čių­jų skai­čių.

Šian­dien siū­ly­mai yra, dar kar­tą pa­kar­to­siu, la­bai pa­dri­ki. Nė­ra stra­te­gi­nio ma­ty­mo, nė­ra aiš­kaus eks­per­ti­nio at­sto­va­vi­mo Lie­tu­vo­je, net, sa­ky­čiau, su­si­do­mė­ji­mo ap­skri­tai šia pro­ble­ma ir il­ga­lai­kio ma­ty­mo, kaip ji ga­lė­tų bū­ti spren­džia­ma.

Ką rei­kė­tų da­ry­ti? Tai tu­rė­tu­me iš tie­sų mąs­ty­ti stra­te­giš­kai, pa­si­telk­ti eks­per­tus, ug­dy­ti sa­vo eks­per­tus šios sri­ties, nes šis klau­si­mas bus di­de­lis ir at­ei­ties klau­si­mas, įvai­rių al­ter­na­ty­vų ra­sis ir dau­giau. La­bai ati­džiai tu­rė­tu­me ap­svars­ty­ti ža­los ma­ži­ni­mo per­spek­ty­vas, nes ma­to­me, kad ža­los ma­ži­ni­mas yra pa­grin­di­nė prie­mo­nė, ku­ri duo­da ir da­vė aiš­kų po­ky­tį ki­toms vals­ty­bėms. Kaip ir mi­nė­jau, Šve­di­ja iki 5 % su­ma­ži­no rū­ky­mą ap­skri­tai vi­sos po­pu­lia­cijos tik dėl ža­los ma­ži­ni­mo. Aiš­ku, tu­rė­tų bū­ti ob­jek­ty­vus švie­ti­mas tiek su­au­gu­sių­jų, ku­rie tu­rė­tų rink­tis al­ter­na­ty­vas, tiek ne­pil­na­me­čių, ku­rie tu­rė­tų gau­ti aiš­kias, moks­lu pa­grįs­tas pre­ven­ci­jos pro­gra­mas. O pre­ven­ci­jos pro­gra­mos tai nė­ra pa­mo­kė­lės apie rū­ky­mo ža­lą – tai yra vi­sų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja, al­ko­ho­lio, ni­ko­ti­no, taip pat ne­le­ga­lių me­džia­gų pre­ven­ci­ja, ku­ri tu­ri ap­im­ti tiek tė­vus, nes tė­vai yra pa­grin­di­nis žai­dė­jas, tiek ar­ti­mą ap­lin­ką.

Šiuo at­ve­ju tie­siog siū­lau mums su­­telk­ti stra­te­gi­nį ir di­de­lį žvilgs­nį į vi­są šią pro­ble­mą ir pra­dė­ti ją spręs­ti tiks­lin­giau, ne­gu spren­džia­me šian­dien šiais pa­dri­kais siū­ly­mais, ku­rie nie­kur mū­sų ne­at­ves. Tiek.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir A. Ma­zu­ro­nis taip pat pa­gei­dau­ja dis­ku­tuo­ti.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų pa­si­steng­siu su­tau­py­ti šiek tiek lai­ko, ta­čiau la­bai svar­bu pa­sa­ky­ti ke­le­tą min­čių ar vie­ną pa­grin­di­nę min­tį. Ma­no nuo­mo­ne, mes da­ro­me la­bai di­džiu­lę klai­dą, kal­bė­da­mi apie to­kį iš tik­ro la­bai ak­tu­a­lų, la­bai pa­pli­tu­sį reiš­ki­nį kaip elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės. Ne­ži­nau, bet tie, ku­rie tu­ri vai­kų, tu­ri pa­aug­lių vai­kų, tur­būt pui­kiai ži­no, kad šian­dien ši sri­tis yra ab­so­liu­čiai ne­kon­tro­liuo­ja­ma ar­ba kad vi­sos kon­tro­lės prie­mo­nės, apie ku­rias mes čia taip pla­čiai dis­ku­tuo­ja­me ir ku­rias pri­ima­me, yra pom­pas­tiš­kos ir ab­so­liu­čiai ne­vei­kian­čios. Tai­gi rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kas veik­tų prak­ti­ko­je.

Man at­ro­do, kad tie pa­siū­ly­mai, ku­rie yra mū­sų ap­ta­ria­ma­me šian­die­ni­nia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, ly­giai taip pat bus ne­vei­kian­tys. Mes ga­li­me kal­bė­ti apie sko­nių, cuk­rų, ko­kių nors sal­dik­lių už­drau­di­mą, ger­bia­mas An­driau, ga­li­me kal­bė­ti apie ab­so­liu­tų elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių už­drau­di­mą, ga­li­me kal­bė­ti apie par­da­vi­nė­ji­mą pa­gal re­cep­tus, čia yra įvai­rių pa­siū­ly­mų, ta­čiau vėl­gi tai bus tik sa­vęs ap­gau­di­nė­ji­mas ir nie­ko ben­dro ne­tu­rin­tys veiks­mai su re­a­lia po­vei­kio prie­mo­ne ko­vo­jant su šia la­bai pla­čiai tarp jau­ni­mo, pa­aug­lių pa­pli­tu­sia yda, ža­lin­ga yda.

Kaip da­bar vei­kia sis­te­ma? Už­si­sa­ko iš „AliExpresso“, už­si­sa­ko iš vi­sų ki­tų da­ly­kų, kur yra ne­kon­tro­liuo­ja­ma, siun­čia tie­siai iš Ki­ni­jos, at­si­i­ma paš­to­ma­tuo­se. Ir šiuo at­ve­ju jūs draus­ki­te kiek no­ri­te, mes draus­ki­me kiek no­ri­me, da­ry­ki­me ką no­ri­me, tie­siog ši kon­tro­lės sis­te­ma ne­veiks. Ta­čiau yra vie­nas da­ly­kas, ku­ris yra la­bai svar­bus, man at­ro­do, ir apie ku­rį rei­kė­tų kal­bė­ti. Čia jau ne man ki­lu­si min­tis, nes pra­ei­tą sa­vai­tę te­ko ben­drau­ti su tė­čiu, ku­rio vai­kas, pa­rū­kęs kaž­ko pa­na­šaus į tai, kas čia yra da­bar, iš mo­kyk­los be są­mo­nės bu­vo iš­vež­tas. Ele­men­ta­rus da­ly­kas, kad net po to­kio at­ve­jo at­vy­ku­si po­li­ci­ja ne­tu­ri tei­sės tik­rin­ti mo­ki­nių be tė­vų su­ti­ki­mo, yra ab­sur­das. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­tin­ku, kad to­kie ri­bo­ji­mai gal­būt ga­li bū­ti tai­ko­mi nak­ti­niuo­se klu­buo­se, gat­vė­se, pre­ky­bos cen­truo­se, dar kur nors, bet mo­kyk­la yra ta erd­vė, į ku­rią leis­da­mas sa­vo vai­ką kiek­vie­nas tė­vas tu­ri tei­sę jaus­tis, kad jis lei­džia vai­ką į sau­gią erd­vę. Ir šiuo at­ve­ju vie­no tei­sė bū­ti pa­tik­rin­tam ar­ba ne­pa­tik­rin­tam be at­si­klau­si­mo re­mia­si į ki­to žmo­gaus tei­sę jaus­tis sau­giai bent jau to­je erd­vė­je, už ku­rią vals­ty­bė pri­si­i­ma tam tik­rą at­sa­ko­my­bę, tai yra mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je.

Man at­ro­do, kad kai ku­rios pri­va­čios mo­kyk­los tai­ko to­kią prak­ti­ką, kai iš tie­sų tė­vai, pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tis su mo­kyk­la, au­to­ma­tiš­kai duo­da su­ti­ki­mą. Su­tar­ty­se yra įra­šy­ta, kad jie su­tin­ka, kad bū­tų tik­ri­na­ma, su­tin­ka, kad bū­tų vyk­do­mi rei­dai, kai ne­įspė­ję at­ei­na su šu­ni­mis į tam tik­ras pri­va­čias mo­kyk­las. Ži­nau, vyks­ta tie da­ly­kai. Bet jau mo­kyk­los erd­vė tu­ri bū­ti ir pri­va­lo bū­ti sau­gi. Šian­dien to nė­ra. Čia mes vėl su­si­du­ria­me su to­kiu da­ly­ku, koks bu­vo ko­vi­do val­dy­mo me­tu, ar tik­ri­nan­tis vie­nas as­muo ga­li tik­rin­tis ar ne­ga­li, ar jo as­me­ni­nė lais­vė svar­bes­nė, ar svar­bes­nis ben­dras vie­šas in­te­re­sas. Man at­ro­do, mo­kyk­lo­se mo­ki­niai įgy­ja ne tik tam tik­ras pa­rei­gas, ne tik ga­li­my­bę įgy­ti ži­nių, bet ei­da­mi į mo­kyk­lą įgy­ja ir tam tik­ras at­sa­ko­my­bes, ir tai yra la­bai svar­bu. Man at­ro­do, vals­ty­bės po­li­ti­ka tu­ri bū­ti, ne­ži­nau, Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja gal­būt ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad vi­so­se, net ir val­diš­ko­se (bu­vu­si mi­nist­rė sė­di, ne­ži­nau, ar su­tin­ka­te), net ir vals­ty­bi­nė­se mo­kyk­lo­se pa­si­ra­ši­nė­da­mi moks­lo su­tar­tis tė­vai pri­va­lo to­se su­tar­ty­se duo­ti su­ti­ki­mą.

Ką reiš­kia – ne­su­tiks pa­tik­rin­ti vai­ko mo­kyk­lo­je? Ne­lei­džia sa­vo vai­ko tik­rin­ti? Pa­lau­ki­te, tas vai­kas at­si­ne­ša 10 do­zių ar 15 do­zių tų che­mi­ka­lų, pa­si­de­da pas sa­ve į spin­te­lę, at­ei­na po­li­ci­ja – tik­rin­ti ne­ga­li? Ab­sur­das kaž­koks. Kaip taip ga­li bū­ti? Gal vie­nas tė­vas kaž­ku­ris ne­lei­džia. Aš sa­vo vai­ką lei­džiu ir su­tin­ku vien su ta in­ten­ci­ja, kad mo­kyk­la bū­tų sau­gi erd­vė, bent jau tiek, kad mo­kyk­los sie­no­mis ap­si­ri­bo­tų. Iš­ėjus į gat­vę te­gul jau ten kas nu­tin­ka, tas nu­tin­ka – tė­vų at­sa­ko­my­bė. Bet tai, kas vyks­ta mo­kyk­lo­je, yra ne tik vai­kų at­sa­ko­my­bė, ne tik mo­ky­to­jų at­sa­ko­my­bė, bet ir vals­ty­bės at­sa­ko­my­bė, ir tą la­bai svar­bu ži­no­ti. Man at­ro­do, rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, kad rei­kia keis­ti, ne­ži­nau, ką čia rei­kia keis­ti – ko­kį nors įsta­ty­mo pro­jek­tą, mi­nis­te­ri­jos ko­kią nors tvar­ką, kad tė­vai, pa­si­ra­šy­da­mi moks­lo su­tar­tis, to­se su­tar­ty­se au­to­ma­tiš­kai duo­tų su­ti­ki­mus, kad vai­kai ga­lė­tų bū­ti tik­ri­na­mi, spin­te­lės ga­lė­tų bū­ti tik­ri­na­mos. Ga­lė­tų po­li­ci­ja im­tis vi­sų prie­mo­nių, ku­rios yra bū­ti­nos tam, kad bū­tų už­tik­rin­ta sau­gi erd­vė bent jau mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ją bai­gia­me. Da­bar pa­žiū­rė­si­me, gal yra dėl mo­ty­vų pa­gei­dau­jan­čių kal­bė­ti. Taip, yra. R. Že­mai­tai­tis – už.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų keis­tas šis pro­jek­tas. Aš šian­dien spe­cia­liai bal­suo­siu tam, kad pa­ro­dy­čiau, kad tik­rai val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne tai kad ne­su­ge­ba į šią pro­ble­mą pa­žiū­rė­ti nor­ma­liai, bet jie net ne­su­ge­ba pa­teik­ti nor­ma­laus pro­jek­to. Jie ly­giai prieš me­tus pa­tei­kė tą pro­jek­tą ir ly­giai taip pat sa­lė­je aš šai­piau­si iš jų pa­teik­to pro­jek­to ir sa­kiau, kad tik­rai ne­veiks, kad drau­di­mai jo­kios įta­kos ne­tu­rės ir pa­na­šiai. Aš bu­vau ab­so­liu­čiai tei­sus. Vals­ty­bės biu­dže­tas pa­pil­do­mai ne­te­ko be­veik 24 mln. pa­ja­mų. Lat­vi­jos, Len­ki­jos biu­dže­tai pa­si­pil­dė tų pa­čių pi­ni­gų, nes vi­si šie kva­pik­liai, sko­nik­liai ir vi­sos ki­tos pa­na­šios prie­mo­nės į Lie­tu­vą pa­ten­ka (net ne­rei­kia kon­tra­ban­di­nio bū­do) per siun­tas, nes jų nu­si­pirk­ti Lie­tu­vo­je ne­ga­li, bet at­si­siųs­ti iš Lat­vi­jos ga­li. Rū­ky­ti ga­li, tu­rė­ti ga­li ir joks įsta­ty­mas ne­vei­kia.

Šis pro­jek­tas tik dar kar­tą pa­ro­do, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne tai kad ne­su­ge­ba ir net ne­tu­ri lo­gi­nio mąs­ty­mo, bet net ne­tu­ri tei­si­nio su­vo­ki­mo ra­šy­da­ma to­kius pro­jek­tus ir teik­da­ma. Tik­rai, mie­lie­ji ko­le­gos, vi­sus kvie­čiu pa­bal­suo­ti ir po 2–3 mė­ne­sių, kai įsi­ga­lios šis įsta­ty­mas, mes ga­lė­si­me pa­ma­ty­ti vi­są tą dur­nys­tę ir kaip ne­vei­kia šis pro­jek­tas. Vi­sus kvie­čiu – bal­suo­ki­me už.

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­ko I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Taip ir ne­su­pra­tau, ar ger­bia­mas Re­mi­gi­jus kal­bė­jo už, ar prieš. Nes ma­no nuo­mo­nė šiaip su­tam­pa su jo ir aš ma­nau, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra dar vie­nas pa­vyz­dys, kaip tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas iš es­mės ne­veiks. Vie­nas da­ly­kas, to­dėl, kad mes tu­ri­me at­vi­ras sie­nas ir per jas at­va­žiuo­ja įvai­rūs sko­niai, kva­pai ir sal­dik­liai kaip įvai­rios rū­ky­mo me­džia­gos. Ki­tas da­ly­kas, to­dėl, kad at­si­siun­čia me­džia­gų. Bet kas yra blo­giau­sia – kas iš prin­ci­po vyks­ta tę­siant pra­ėju­sios Vy­riau­sy­bės drau­di­mų po­li­ti­ką. Tai iš­šau­kia dar blo­ges­nius va­rian­tus, kai ne­pil­na­me­čiai, pa­aug­liai pa­tys mai­šo­si, pa­tys už­si­i­ma kaž­ko­kia ga­my­ba, o tai su­ke­lia di­de­les ir la­bai nei­gia­mas svei­ka­tos pa­sek­mes.

Ką rei­kė­tų da­ry­ti? Ma­no ko­le­ga par­ti­jos pir­mi­nin­kas A. Ma­zu­ro­nis jau ga­na aiš­kiai iš­sa­kė, aš tik dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad šis ke­lias, ku­riuo ei­na­ma, yra klai­din­gas. Rei­kė­tų efek­ty­vios kon­tro­lės ir ga­li­my­bių tik­rin­ti, ga­li­my­bių gau­dy­ti, ga­li­my­bių su­žiū­rė­ti, kon­tro­liuo­ti šių me­džia­gų pli­ti­mą ir tu­rė­ji­mą tarp ne­pil­na­me­čių. Es­mė yra to­kia, kad ap­skri­tai rū­ka­lų ne­pil­na­me­čiai ne­ga­li tu­rė­ti, o čia mes iš prin­ci­po spren­džia­me pro­ble­mą, su­si­ju­sią su ne­pil­na­me­čių klau­si­mais. Mums rei­kė­tų žiū­rė­ti, kaip pa­dė­ti po­li­ci­jai, ki­toms ins­ti­tu­ci­joms efek­ty­viau kon­tro­liuo­ti. To­dėl ne­pa­lai­kau to­kių ne­pro­por­cin­gų ir iš prin­ci­po ne­pro­tin­gų spren­di­mų ir kvie­čiu su­si­lai­ky­ti ar­ba bal­suo­ti prieš, nors pro­ble­ma tik­rai eg­zis­tuo­ja ir ją rei­kia spręs­ti.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi du pro­jek­tai, L. Na­gie­nė taip pat ga­li pa­si­sa­ky­ti.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū. Tik ne taip pa­si­žy­mė­jau. Aš bal­suo­siu už ir pa­lai­ky­siu ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ne taip už­si­ra­šė­te.

L. NAGIENĖ (DFVL). Taip, ne taip už­si­ra­šiau, at­si­pra­šau. Iš tik­rų­jų pa­lai­ky­siu ši­tą pro­jek­tą, bet pa­lai­ky­siu ir ki­tą pro­jek­tą. Mes gal­vo­ki­me apie vai­kus. Kaip tik tei­sin­gai A. Ma­zu­ro­nis pa­sa­kė. Šian­dien net nė­ra ga­li­my­bės po­li­ci­jai pa­tik­rin­ti, kas ten yra, apie kup­ri­nes mes net ne­kal­ba­me. Kaip tik sa­vait­ga­lį bu­vo dis­ku­si­ja su pe­da­go­gais, dis­ku­tuo­ta tuo klau­si­mu, kad bū­tų ga­li­my­bė, kad tė­vai su­tar­ty­se pa­si­ra­šy­tų, kad bū­tų ga­li­ma pa­tik­rin­ti kup­ri­nes.

Ki­tas mo­men­tas. Man la­bai svar­bu, ko­dėl ki­tos ša­lys, ži­no­me, kad LRT at­li­ko ty­ri­mą, vi­siš­kai už­drau­dė. Aš ma­nau, kad įre­gist­ruo­tas nau­jas pro­jek­tas vi­siš­kai už­draus­ti to­kias ci­ga­re­tes – ga­li­me ei­ti tuo ke­liu ir gal­būt tik­rai iš­sprę­si­me šią pro­ble­mą. Jūs sa­ko­te: mes ma­ty­si­me vai­kus, rū­kan­čius gat­vė­je. Tai po­li­ci­ja tu­rės tei­sę baus­ti. Ma­nau, kad tik­rai šian­die­ną ei­na­me tuo ke­liu, drau­džia­me sal­dik­lius, po to pri­ei­si­me prie to, kad už­drau­si­me elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes. Aš tik­rai pa­lai­kau ši­tą pro­jek­tą ir to­liau tę­siu, kad vi­siš­kai jų ne­lik­tų.

PIRMININKAS. Aš su­pran­tu, kad ger­bia­mas T. To­mi­li­nas no­ri pa­si­sa­ky­ti, bet L. Na­gie­nė tik­rai anks­čiau bu­vo už­si­ra­šiu­si. Kad ji už­si­ra­šė ne į tą ei­lu­tę, tai tas es­mės ne­kei­čia. Du jau pa­si­sa­kė už, tai tre­čiam už ne­ga­liu duo­ti.

Da­bar yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Ga­li­me bal­suo­ti dėl tų pro­jek­tų, ku­riuos jau esa­me ap­ta­rę. Pir­miau­sia pri­ėmi­mai.

 

12.02 val.

Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-1257 pa­va­di­ni­mo, 1, 4, 6, 7 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 111 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2806(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Pra­dė­si­me nuo Na­cio­na­li­nių plėt­ros įstai­gų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2806(2). Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 27. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.02 val.

Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. XIII-3167 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis pro­jek­tas – Ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mo fon­do įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2807(2). Pri­ėmi­mas.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113: už – 87, prieš – 3, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Dėl ve­di­mo tvar­kos – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Na, iš tik­rų­jų Pre­zi­den­tas net­gi pa­svei­ki­no šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bus jun­gia­mos na­cio­na­li­nės plėt­ros įstai­gos, tar­si bus Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis ban­kas. Tik Pre­zi­den­tas už­mir­šo vie­ną da­ly­ką, kad toms įstai­goms ran­kos vi­siems me­tams šian­dien yra su­riš­tos, nes už­mir­šo sko­li­ni­mo li­mi­tus pa­di­din­ti ir net­gi ne­tu­ri veiks­mų pla­no, kaip tos įstai­gos dirbs. Tai te­oriš­kai bus ar­klys, bet fak­tiš­kai ne­pa­eis.

 

12.03 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 122 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-2026 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2) (pri­ėmi­mo tęsi­nys)

 

PIRMININKAS. Tę­sia­me bal­sa­vi­mus. Da­bar Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2860(2). Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120: už – 109, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Da­bar pra­lei­si­me vie­ną pro­jek­tą, dėl jo yra pa­siū­ly­mų. Tie­siog ei­na­me prie tų pro­jek­tų, dėl ku­rių iš kar­to ga­li­me bal­suo­ti.

 

12.04 val.

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-428(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-428(3). Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 120: už – 115, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.05 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 37, 392 ir 393 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2854(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2854(2). Taip pat bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 119: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas siū­lo tai­ky­ti sku­bos tvar­ką. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me sku­bos siū­ly­mui.

Už – 114, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Sku­bai pri­tar­ta.

 

12.06 val.

Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 2, 92, 95 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2590(3), Svei­ka­tos sistemos įsta­ty­mo Nr. I-552 701 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2591(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

To­liau dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas. Tai pro­jek­tas Nr. XIVP-2590(3) ir pro­jek­tas Nr. XIVP-2591(2) – Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių įsta­ty­mo pa­tai­sos ir Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 701 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 118: už – 104, prieš – 4, su­si­lai­kė 10. Po svars­ty­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

12.07 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2357(2)ES (svars­ty­mo tęsinys)

 

Da­bar grįž­ta­me šiek tiek at­gal prie dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mo. Kvie­čiu į tri­bū­ną pa­grin­di­nio ko­mi­te­to at­sto­vę. Nag­ri­nė­si­me Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2357(2). Tri­bū­no­je – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė I. Ha­a­se.

Pir­miau­sia žvel­gia­me į 12 straips­nį. Dėl jo yra Sei­mo na­rio V. Ba­ko pa­siū­ly­mas, jam pri­tar­ta iš da­lies. Aš klau­siu: ar ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies? Dėl ku­rio straips­nio jūs sa­ko­te? Taip, dėl 12 straips­nio yra jū­sų pa­siū­ly­mas.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų čia nė­ra pri­tar­ta iš da­lies. Jis yra at­mes­tas. Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė bu­vo du mo­men­tai. Pir­ma, kad vai­kai, ku­rie pa­ty­rė sek­su­a­li­nę prie­var­tą, gau­tų vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą vi­sais at­ve­jais. An­tra, kad to­kia spe­cia­li­zuo­ta vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba, ap­mo­kė­ji­mas už ją bū­tų di­di­na­mas ne ma­žiau kaip du kar­tus. Pa­gal da­bar­ti­nius įkai­nius tai bū­tų maž­daug 40 eu­rų už va­lan­dą. Vi­si šie pa­siū­ly­mai yra at­mes­ti. Ten vai­kų ne­lie­ka, o įkai­nių nu­sta­ty­mas pa­lie­ka­mas Vy­riau­sy­bei.

Aš da­bar jums tie­siog trum­pai pa­sa­ky­siu, ką tai reiš­kia. Mes, vals­ty­bė, už vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos vai­kui, ku­ris nu­ken­tė­jo nuo sek­su­a­li­nės prie­var­tos ar ki­tais at­ve­jais, va­lan­dą ad­vo­ka­tui mo­ka­me 20 eu­rų. Pa­dan­gą pa­si­keis­ti (ma­tyt, dau­ge­lis kei­čia­si) da­bar kai­nuo­ja maž­daug apie 50 eu­rų, kai ne­rei­kia jo­kio iš­si­la­vi­ni­mo, jo­kios kva­li­fi­ka­ci­jos, o čia mes siū­lo­me 20 eu­rų ap­mo­kė­ti su­dė­tin­gą pa­gal­bą, kur rei­kia spe­cia­lis­tų ir tai su­si­ję su vai­ko tei­sių ap­sau­ga ir tei­sės į tei­sin­gą teis­mą įgy­ven­di­ni­mu. Bal­ti­jos ša­ly­se mes esa­me pas­ku­ti­niai. Net lat­viai nu­sta­tė 40 eu­rų va­lan­di­nį įkai­nį, mes – 20 eu­rų. To­dėl aš la­bai pra­šau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, ko­le­gos, jū­sų, jei­gu ima­mės ši­to pro­jek­to re­for­mų…

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). …tai pri­tar­ki­me ma­no pa­tai­soms ir da­ry­ki­me re­a­lius spren­di­mus.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl šio siū­ly­mo.

I. HAASE (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Ko­mi­te­tas, va­do­vau­da­ma­sis Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo 6 straips­nio 2 punk­tu, Vy­riau­sy­bei pa­ve­da nu­sta­ty­ti už ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą mo­ka­mo už­mo­kes­čio dy­dį. At­si­žvel­giant į tai, sie­kiant nu­sta­ty­ti di­des­nį už­mo­kes­tį ad­vo­ka­tams už su­teik­tą ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą tam tik­ro­se by­lo­se, tiks­lin­ti­nos už ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą, ko­or­di­na­vi­mą ir me­dia­ci­ją mo­ka­mo už­mo­kes­čio dy­džių ir mo­kė­ji­mo tai­syk­lių, pa­tvir­tin­tų Vy­riau­sy­bės 2016 m. ba­lan­džio 13 d. nu­ta­ri­mu Nr. 364, nuo­sta­tos. At­si­žvel­giant į nu­ro­dy­tus ar­gu­men­tus, siū­lo­ma tiks­lin­ti Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo 17 straips­nio nuo­sta­tas. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – tai 17 straips­nio pa­kei­ti­mas. Gal aš pa­skai­ty­siu. Pa­keis­ti 17 straips­nio 7 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Ad­vo­ka­tams už ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos ir šio įsta­ty­mo 11 straips­nio 9 da­ly­je nu­ro­dy­tos iš­va­dos tei­ki­mą mo­ka­mas už­mo­kes­tis. Ad­vo­ka­tų už­mo­kes­čio dy­dis tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas taip, kad ska­tin­tų juos spe­cia­li­zuo­tis, gin­čus spręs­ti tai­kiai ir kad efek­ty­viai bei eko­no­miš­kai bū­tų nau­do­ja­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, skir­tos vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mai tei­si­nei pa­gal­bai. Šio strai­ps­nio 1 da­lies 1 punk­te nu­ro­dy­tiems ad­vo­ka­tams už ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą mo­ka­mas mė­ne­si­nis mo­kes­tis. Ad­vo­ka­tams, ku­rie spe­cia­li­zuo­ja­si teik­da­mi ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą kon­kre­čio­se sri­ty­se, už­mo­kes­tis už ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mą di­di­na­mas ne ma­žiau kaip treč­da­liu Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl šių pa­siū­ly­mų. Už – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­to pro­jek­to gal ir ne­rei­kė­tų, ne­bū­tų bu­vę, jei­gu tas už­mo­kes­tis ad­vo­ka­tams, ku­rie tei­kia ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą, bū­tų bent jau pa­na­šes­nis į mū­sų kai­my­nų. Aš jau ne­sa­kau – Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bės, kur yra 126 ar 160 eu­rų už va­lan­dą, bet Lat­vi­jo­je nuo 40 iki 80 eu­rų už va­lan­dą at­sto­vau­jant teis­me, o mes su­tei­kia­me tik 20 eu­rų ir da­bar pro­jek­tu siū­lo­me nu­sta­ty­ti pa­di­di­ni­mą treč­da­liu, va­di­na­si, nuo 6 iki 7 eu­rų – 27 eu­rai mak­si­mum už va­lan­dą spe­cia­li­zuo­tiems ad­vo­ka­tams, ku­rie at­sto­vaus nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to, sek­su­a­li­nio smur­to, vai­kams. Čia yra pa­si­ty­čio­ji­mas. Štai ką reiš­kia, kai mes pa­lie­ka­me įsta­ty­me ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti už­mo­kes­tį, ir ta­da jau pri­vers­ti teik­ti to­kius siū­ly­mus. Iš tie­sų ko­le­gų siū­ly­mas yra dvi­gu­bin­ti bent jau tiems spe­cia­li­zuo­tiems ir aš ma­nau, kad tai tei­sin­ga, nes čia rei­kia, kad bū­tų kuo aukš­tes­nės ka­te­go­ri­jos ir kva­li­fi­ka­ci­jos, kom­pe­ten­ci­jos ad­vo­ka­tai.

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nist­rė E. Dob­ro­wols­ka.

E. DOBROWOLSKA (LF). No­rė­čiau pa­dė­ko­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui, bū­tent ra­du­siam kom­pro­mi­są. V. Ba­ko pa­siū­ly­mas yra lo­giš­kas, ta­čiau iš­krei­pia vi­są sis­te­mą, vi­są re­for­mą, ku­ri yra at­neš­ta Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, yra apie bū­ti­ną spe­cia­li­za­ci­ją vi­so­se jaut­rio­se by­lo­se. Mes ne­kal­ba­me tik apie tas, ku­rios yra tik bau­džia­mo­sios by­los, ir tik su ma­ža­me­čiais. Žy­miai dau­giau yra by­lų, kur vie­na­reikš­miš­kai mes pri­va­lo­me už­tik­rin­ti spe­cia­li­za­ci­ją, tai yra ir pre­ky­ba žmo­nė­mis, ir SLAPP ieš­ki­nys, ir dau­ge­lis ki­tų. Bū­tent to­dėl ir yra nu­ma­ty­ta jau nuo ki­tų me­tų tu­rė­ti spe­cia­li­za­ci­ją ir, taip, di­des­nį at­ly­gį tiems ad­vo­ka­tams, ku­rie tei­kia ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą spe­cia­li­zuo­to­se by­lo­se. La­bai dė­ko­ju ad­vo­ka­tū­rai, ku­ri yra jau pa­si­ruo­šu­si pra­dė­ti reng­ti pro­gra­mas, mo­ky­mo pro­gra­mas, kad iš tik­rų­jų sau­sio 1 die­ną mes ga­lė­tu­me star­tuo­ti ir prak­ti­ko­je tu­rė­ti tuos ad­vo­ka­tus, ku­rie tiek tei­si­nė­mis ži­nio­mis, tiek psi­cho­lo­gi­niu pa­si­ruo­ši­mu ga­li at­liep­ti vi­suo­me­nės lū­kes­tį.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me da­bar dėl V. Ba­ko pa­siū­ly­mų.

Bal­sa­vo 119: už – 54, prieš – 10, su­si­lai­kė 55. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Dėl šio straips­nio bu­vo Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Aš klaus­čiau tei­sin­gu­mo mi­nist­rės. Ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies. Čia dau­giau ir neap­si­sto­ja­me.

Ta­da dėl 13 straips­nio taip pat yra V. Ba­ko pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau au­to­rių. Ar at­si­i­ma­te pa­siū­ly­mą, ar pra­šy­si­te bal­suo­ti?

V. BAKAS (DFVL). Dėl ši­to ma­nau, kad ra­do­me kom­pro­mi­są.

PIRMININKAS. Ne­pra­šo­te bal­suo­ti, at­si­i­ma­te? Ge­rai. Žiū­ri­me to­liau, kiek čia tų pa­siū­ly­mų. Dau­giau pa­siū­ly­mų, dėl ku­rių rei­kė­tų bal­suo­ti, nė­ra, nes čia ko­mi­te­to nuo­mo­nės bu­vo ben­dro po­bū­džio. Tie­sa, gal­būt aš ne­pa­mi­nė­jau. Ne­pri­ta­rė­me V. Ba­ko pa­siū­ly­mui, dėl ku­rio bal­sa­vo­me, to­dėl lie­ka ko­mi­te­to re­dak­ci­ja, ku­rio­je bu­vo iš da­lies pri­tar­ta V. Ba­ko pa­siū­ly­mui.

Da­bar dėl mo­ty­vų dėl vi­so pro­jek­to vie­nas – už, vie­nas – prieš. E. Dob­ro­wols­ka – už.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pui­kiai at­si­me­na­me, kai dar pra­tęs­to­je se­si­jo­je esa­me kal­bė­ję apie re­zo­nan­si­nę by­lą. Ta­da iš opo­zi­ci­jos at­si­ra­do daug pa­siū­ly­mų, ko­kiu bū­du mes ga­lė­tu­me keis­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą la­bai siau­ro­je sri­ty­je. Mes ma­to­me po­rei­kį apie tai kal­bė­ti pla­čiau, už­tik­rin­ti po­rei­kį spe­cia­li­zuo­ti, dėl ko esa­me dis­ku­ta­vę su Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ra. Po­rei­kis yra ne tik tei­si­nių ži­nių, ne tik apie bau­džia­mą­sias by­las, ne tik apie at­ski­rus straips­nius. Mes tu­ri­me ir ci­vi­li­nes by­las, ku­rioms taip pat rei­ka­lin­ga spe­cia­li­za­ci­ja. Tai ne ma­žiau svar­bu, nes pui­kiai su­pran­ta­me, kad ir ben­drau­jant su so­cia­liai pa­žei­džia­mo­mis gru­pė­mis yra rei­ka­lin­gos psi­cho­lo­gi­nės ži­nios, pa­si­ruo­ši­mas yra bū­ti­nas ir at­ski­ras.

La­bai ti­kiuo­si, kad pri­ta­ri­mas svars­ty­mo sta­di­jo­je dar pa­va­sa­rio se­si­jo­je leis pri­im­ti šį įsta­ty­mą, ku­rio pa­grin­du Vy­riau­sy­bė dar šie­met ga­lė­tų pri­im­ti tiek nu­ta­ri­mą, nu­sta­tan­tį at­ly­gį, tiek pra­dė­ti reng­ti bū­tent mo­ky­mo pro­gra­mas, ku­rios ir at­lieps, ką ger­bia­ma opo­zi­ci­ja ar ko­a­li­ci­ja kal­ba. Spe­cia­li­zuo­ti ad­vo­ka­tai iš tik­rų­jų pa­dės ne tik vai­kams, bet ir vi­siems, ku­rie kreip­sis.

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­ko J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tik no­rė­jau, kad ko­le­gos dar kar­tą pa­mąs­ty­tų: 27 eu­rai už va­lan­dą at­sto­vau­jant sek­su­a­li­nio smur­to au­koms, ne­pil­na­me­čiams vai­kams. Kai­my­ni­nė­se ša­ly­se – ma­žiau­siai 40 eu­rų už ei­li­nį chu­li­ga­niz­mą ar­ba Es­ti­jo­je – tarp 80 ir 90 eu­rų už bet ko­kias by­las. Tai čia jau mes itin spe­cia­li­zuo­tiems nu­sta­ty­si­me, vai-vai-vai, ko­kį di­de­lį at­ly­gi­ni­mą – 27 eu­rus už va­lan­dą. Kur jūs ra­si­te už to­kį at­ly­gį dir­ban­tį aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos ad­vo­ka­tą?

Ne­bū­da­mas ka­te­go­riš­kai prieš, nors to­kį… Bet rim­tai pa­gal­vo­ki­te, tiek fi­nan­sų mi­nist­re, tiek tei­sin­gu­mo mi­nist­re, kad at­ly­gis už ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą tu­ri bū­ti adek­va­tus, o ne šiaip – kaip pa­šal­pa, kad ne­nu­mir­tų iš ba­do.

PIRMININKAS. Taip, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me šiam pro­jek­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 122: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 34. Pro­jek­tui pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

12.20 val.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1234 2 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2413(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis – Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2413(2). Čia yra R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­siū­ly­mas dėl 3 straips­nio. Pra­šy­siu ini­cia­to­rę pa­teik­ti pa­siū­ly­mą ir į tri­bū­ną kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to – šiuo at­ve­ju So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to at­sto­vę V. Alek­nai­tę-Ab­ra­mi­kie­nę. Pri­sta­ty­ki­te pa­siū­ly­mą, ger­bia­ma Ri­man­te. Mik­ro­fo­nas įjung­tas.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ri­man­tė yra, tai aš ne­no­riu pri­sta­ti­nė­ti. Po­nia Ri­man­te!

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Jau? Ačiū. Ma­no pa­siū­ly­mas yra toks, kad vai­kams, ga­li­mai pa­ty­ru­siems sek­su­a­li­nį smur­tą, ski­ria­mas spe­cia­li­zuo­tą vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą tei­kian­tis ad­vo­ka­tas, kai vai­ko tė­vai ar ki­ti at­sto­vai su­da­ro tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį su jų pa­si­rink­tu ad­vo­ka­tu, taip pat iš­klau­siu­siu spe­cia­lų kur­są pa­gal Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros pa­reng­tą ir su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja su­de­rin­tą spe­cia­li­ą­ją mo­ky­mo pro­gra­mą vai­ko in­te­re­sams gin­ti.

Es­mė ta, kad ko­le­gos pro­jek­te yra nu­ro­dy­ta, kad toks spe­cia­li­zuo­tas ad­vo­ka­tas ski­ria­mas tik ta­da, kai yra iš spe­cia­lio­sios ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tei­kia­mas. Bet vai­ko in­te­re­sams už­tik­rin­ti, ne­svar­bu, ar pa­tys tė­vai sam­do, ar jam su­tei­kia tei­si­nę pa­gal­bą skir­tas ad­vo­ka­tas, jie tu­ri tu­rė­ti vie­no­dą tei­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ir bū­tent spe­cia­li­zuo­tą. Mes ne­ga­li­me da­ry­ti iš­im­ties dėl to, kad vai­ko tė­vai sam­dys jam ad­vo­ka­tą, ku­ris net ne­bus iš­klau­sęs spe­cia­laus kur­so.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ne tik mū­sų ko­mi­te­tas, bet taip pat Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas, Vy­riau­sy­bė ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad ši siū­lo­ma nuo­sta­ta yra ne šio įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo da­ly­kas – vals­ty­bės kom­pen­suo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba reg­la­men­tuo­ja­ma ki­ta­me įsta­ty­me, ku­rio pa­tai­soms mes ką tik po svars­ty­mo pri­ta­rė­me. Ir dėl tos prie­žas­ties R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­siū­ly­mui ne­bu­vo pri­tar­ta, ta­čiau ko­mi­te­tas pri­ta­rė nuo­sta­tai, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ga­li pa­ti kreip­tis į Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bą, jei ma­to bū­ti­ny­bę, kad vai­kui bū­tų tei­kia­ma to­kia pa­gal­ba.

Tai­gi aš ma­nau, kad čia pa­si­elg­ta ra­cio­na­liai ir prieš tai bal­suo­ta­me įsta­ty­me tos nuo­sta­tos yra. Dub­liuo­ti jų ki­ta­me įsta­ty­me nė­ra rei­ka­lo.

PIRMININKAS. V. Ba­kas re­mia pa­siū­ly­mą.

V. BAKAS (DFVL). Aš ne­no­rė­jau pa­sa­ky­ti, bet pra­ne­šė­ja klai­di­na Sei­mą sa­ky­da­ma, kad Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tas pa­gal­bos me­cha­niz­mas vai­kui, – taip nė­ra. Pa­gal da­bar­ti­nę re­dak­ci­ją Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mas sa­ko, kad at­ve­jus, ka­da bus tei­kia­ma spe­cia­li­zuo­ta pa­gal­ba, nu­sta­tys ten kaž­ko­kia tar­ny­ba. Net ne Vy­riau­sy­bė, ne Sei­mas, ne mi­nist­rė – tar­ny­ba. Ir mes da­bar tik ga­li­me spe­ku­liuo­ti, ar tar­ny­ba nu­spręs, kad vai­kų, pa­ty­ru­sių smur­tą, by­lo­se bus rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, ar ne­nu­spręs. Bet Sei­mas to­kio spren­di­mo ne­pri­ima. To­dėl šia pras­me aš šias pa­tai­sas ga­lė­čiau rem­ti šiek tiek jas pa­ko­re­ga­vus. Bet iš prin­ci­po kaž­ką rei­kia da­ry­ti su pa­gal­ba vai­kams ir jos įtvir­ti­ni­mu įsta­ty­mu, o ne ko­kiu nors tar­ny­bos spren­di­mu.

PIRMININKAS. E. Dob­ro­wols­ka – prieš pa­siū­ly­mą.

E. DOBROWOLSKA (LF). No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Sei­mas ką tik ap­si­spren­dė bal­suo­da­mas bū­tent dėl ger­bia­mo V. Ba­ko pa­tai­sų, tai yra tie­sio­giai su­si­ję. Sei­mas ap­si­spren­dė teik­ti spe­cia­li­za­vi­mą vi­siems ad­vo­ka­tams jaut­rio­se by­lo­se, kai mes kal­ba­me tiek apie vai­kus, tiek apie bau­džia­mą­sias by­las, tiek apie ki­tas. Šis spren­di­mas, bū­tent mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­te, vi­sų pir­ma yra iš tei­sė­kū­ros pu­sės ne­tei­sin­gas.

An­tra. Jis pa­nei­gė bū­tent Sei­mo ką tik spren­di­mą tu­rė­ti spe­cia­li­za­ci­ją iš­skir­ti­nai ne vie­no­se by­lo­se.

PIRMININKAS. Bal­suo­si­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 124: už – 56, prieš – 12, su­si­lai­kė 56. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to po svars­ty­mo. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Už pro­jek­tą.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Aš ne­ga­lė­čiau su­tik­ti, kad klai­di­nau Sei­mą. Ką tik tei­sin­gu­mo mi­nist­rė pa­aiš­ki­no, kad tos nuo­sta­tos dėl spe­cia­li­zuo­tos tei­si­nės pa­gal­bos yra nu­ma­ty­tos prieš tai bal­suo­ta­me įsta­ty­me, tai yra Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­me. Tuo tar­pu mū­sų ko­mi­te­tas pa­pil­dė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą ir iš­plė­tė Vai­ko tei­sių tar­ny­bos funk­ci­jas. Ji ga­lės vai­ko var­du, gin­da­ma jo in­te­re­sus, kreip­tis į ati­tin­ka­mą tar­ny­bą, kad vai­kui bū­tų su­teik­ta spe­cia­li­zuo­ta tei­si­nė pa­gal­ba.

Aš siū­lau pri­tar­ti, nes tai yra žings­nis į prie­kį. To­bu­lu­mui tur­būt ri­bų nė­ra, kaip ir vals­ty­bės fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms, tai yra vals­ty­bės fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms vi­sa­da eg­zis­tuo­ja ri­bos. Čia yra ge­ras žings­nis, ge­ras spren­di­mas. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. L. Ku­ku­rai­tis pa­si­sa­kys prieš pro­jek­tą.

L. KUKURAITIS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Taip, iš es­mės pa­si­sa­kau prieš, nes šian­dien mū­sų svars­to­ma­me įsta­ty­me fak­tiš­kai ne­li­ko nie­ko, tik nuo­ro­da į Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą (at­si­vers­ki­te, pa­si­žiū­rė­ki­te), na ir dar pa­pil­do­ma Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos funk­ci­ja. Ar tik­rai po is­to­riš­kai be­pre­ce­den­čio mū­sų skan­da­lo Sei­me dėl sek­su­a­li­nio ne­pil­na­me­čių iš­nau­do­ji­mo vis­kas, ką tu­ri­me pa­sa­ky­ti vai­kams ir jų ar­ti­mie­siems, yra nie­ko? Nie­ko ne­pa­sa­ko­me. Vis­kas, ki­taip sa­kant, vei­kia ir veiks ge­rai, jei tei­kia­me to­kį Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą. Mums rei­kia už­tik­rin­ti spe­cia­li­zuo­tą, o ne ben­drą­ją psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, mums rei­kia už­tik­rin­ti pa­gal­bą ne tik „Užuo­vė­jo­je“, tei­kia­mą Vil­niu­je, bet rei­kia psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos vi­so­je Lie­tu­vo­je, mums rei­kia ne­mo­ka­mos pa­gal­bos, o ne pa­gal šei­mos pi­ni­gi­nę, mums rei­kia vie­no­dos vi­so­je Lie­tu­vo­je, o ne to­kios, kaip ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je kam su­si­švie­čia.

Pa­ra­dok­sas. Tiek Vy­tau­tas, tiek aš esa­me šio įsta­ty­mo tei­kė­jai, o kvie­čia­me bal­suo­ti prieš ar­ba su­si­lai­ky­ti. Bet tur­būt nie­ko keis­ta, nes apskritai ir tei­si­nė pa­gal­ba gal­būt nė­ra ga­ran­tuo­ja­ma, dar tar­ny­ba tu­rės po­rei­kį nu­sta­ty­ti, vai­ko gy­ny­ba to­liau bus or­ga­ni­zuo­ja­ma už gra­šius, o psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą pa­lik­si­me da­bar­ti­nio ly­gio, nes juk tur­būt ji vei­kia tin­ka­mai. Jei­gu įsta­ty­mą pa­tvir­tin­si­me šia­me eta­pe, teik­si­me pa­siū­ly­mus iš nau­jo. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ti­kiuo­si daug dau­giau są­mo­nin­gu­mo ir dis­ku­si­jų mū­sų ko­mi­te­te ap­si­spren­džiant už daug taik­les­nę pa­gal­bą vai­kams, ne­gu da­bar yra tei­kia­ma. Dė­kui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me, ar pri­ta­ria­me Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 123: už – 93, prieš – 2, su­si­lai­kė 28. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

V. Ba­kas, kaip su­pran­tu, re­pli­ką po bal­sa­vi­mo no­ri pa­sa­ky­ti.

V. BAKAS (DFVL). Taip, aš no­rė­čiau. Ger­bia­mie­ji, tie, ku­rie da­bar bal­sa­vo­te už, dar kar­tą prieš pri­ėmi­mą įdė­miai pa­si­žiū­rė­ki­te ir jūs pa­ma­ty­si­te, kad ši­tas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mas da­ro nuo­ro­dą, ka­da vai­kai nu­ken­čia nuo smur­to, į Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mą ir sa­ko, kad vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai krei­pia­si į šią tar­ny­bą, Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka krei­pia­si. Bet ką tik nu­bal­suo­ta­me Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­me nė­ra nu­ma­ty­ta jo­kių im­pe­ra­ty­vų, kad vai­kui, nu­ken­tė­ju­siam nuo smur­to, bū­tų tei­kia­ma vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba. Kal­ba­ma tik apie tai, kad po įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo tar­ny­ba nu­sta­tys ben­drus at­ve­jus, ka­da pa­gal­ba tei­kia­ma. Gal pa­teks ten vai­kai, gal ne­pa­teks? Mū­sų siū­ly­mas – pa­da­ry­ti taip, kad Sei­mas nu­sta­ty­tų įsta­ty­me tuos at­ve­jus, ka­da tei­kia­ma vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma tei­si­nė pa­gal­ba. Pa­si­žiū­rė­ki­te, jūs pa­li­ko­te da­bar vai­kus, žmo­nes, ku­rie yra su­dė­tin­giau­sio­je pa­dė­ty­je, be jo­kios tei­si­nės ir psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos.

PIRMININKAS. Gal­būt taip dra­ma­tiš­kai ne­ma­ty­ki­me? Tur­būt Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tik­rai tą at­ve­jį tu­rės ome­ny­je.

 

12.31 val.

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo Nr. I-301 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2868, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 121, 122, 123, 124, 125 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2869, Nekilnoja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo I-733 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2870, Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-498 4 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2871, Lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų įstaty­mo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2872, Sau­go­mų gy­vū­nų, au­ga­lų ir gry­bų rū­šių įsta­ty­mo Nr. VIII-499 5, 6, 9, 21 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2873, Au­ga­lų na­cio­na­li­nių ge­ne­ti­nių iš­tek­lių įsta­ty­mo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2874, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2875, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 305 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2876 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar tę­sia­me ki­tų pro­jek­tų svars­ty­mą. Tiks­liau, grįž­ta­me prie pa­ke­to pa­tei­ki­mo, nes bu­vo pa­da­ry­ta jo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Tai yra Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2868 ir daug ly­di­mų­jų. Aš jų vi­sų ne­var­din­siu. Mi­nist­ras S. Gent­vi­las tę­sia pa­tei­ki­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bės var­du tei­kia­ma Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja ir de­vy­ni ly­di­mie­ji. Vos per­nai mi­nė­jo­me 30-me­tį re­gio­ni­nių par­kų, už­per­nai mi­nė­jo­me 30-me­tį ke­tu­rių na­cio­na­li­nių par­kų. Šian­dien iš­au­šo die­na, kai rei­kia iš es­mės per­žiū­rė­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų val­dy­mo prin­ci­pus, nes yra daug daug su­si­kau­pę tiek vie­ti­nės pro­ble­ma­ti­kos, tiek tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie tu­rė­tų nu­gul­ti mū­sų įsta­ty­mų for­ma­tu.

Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl yra tei­kia­mi ši­tie įsta­ty­mai (no­rė­tu­me jas ap­tar­ti Kai­mo rei­ka­lų ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tuo­se po pa­tei­ki­mo), ir Vy­riau­sy­bė ma­to ši­tų pro­jek­tų pa­tei­ki­mą iš es­mės. Pir­ma – tai tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, pa­vyz­džiui, bio­į­vai­ro­vės stra­te­gi­ja, Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­ta sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ra. Yra du Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pa­žei­di­mo pre­ce­den­tai. Vi­sų pir­ma, dėl ne­pa­kan­ka­mos ap­im­ties ir ne­pa­kan­ka­mo efek­ty­vu­mo sau­gant sau­go­mas te­ri­to­ri­jas. Pri­min­siu, kad šios ka­den­ci­jos pra­džio­je bu­vo su­stab­dy­tas ge­le­žin­ke­lių elek­tri­fi­ka­vi­mo pro­jek­tas vien dėl to, kad ne­bu­vo pa­kan­ka­mai ap­sau­gos mū­sų sau­go­moms te­ri­to­ri­joms. Po spar­čių žings­nių kar­tu su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ši­tie pa­žei­di­mai bu­vo pa­nai­kin­ti ir iš­tai­sy­ti.

Ki­ta ver­tus, šian­dien jau per­žen­gė­me 18 % ša­lies te­ri­to­ri­jų, kaip sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sta­tu­są tu­rin­čių, plo­tą, bet to­les­nė plėt­ra yra stab­do­ma dėl il­gų, biu­ro­kratiškų pro­ce­sų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų su sa­vi­nin­kais: miš­ko ir pri­va­čių ūkių, nes su­tar­tys ir ga­li­my­bės iš­pirk­ti te­ri­to­ri­jas yra per­dėm il­gos, per­dėm biu­ro­kratizuotos. Tad šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu no­ri­me pa­leng­vin­ti dvi­ša­lius iš­pir­ki­mo pro­jek­tus ar­ba il­ga­lai­kes su­tar­tis su miš­ko sa­vi­nin­kais ar­ba ūki­nin­kais.

Ket­vir­to­ji prie­žas­tis – tai di­die­ji įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl ža­lio­jo kur­so nuo bio­į­vai­ro­vės iki in­va­zi­nių rū­šių re­gu­lia­vi­mo, taip pat dėl sau­go­mų rū­šių ap­sau­gos. Kaip bus ši­tais pro­jek­tais nu­ma­to­ma ap­sau­ga? Vi­sų pir­ma, aiš­kiai įsta­ty­mu įvar­di­na­me, kas yra gam­ti­nis kar­ka­sas. Tu­rė­jo­me daug pa­sta­bų. Ži­nau, kad tiek frak­ci­jos, tiek šian­dien So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja su­si­ti­ko su Miš­kų ūkio rū­mais. Bu­vo daug pa­sta­bų dėl gam­ti­nio kar­ka­so prin­ci­pų for­ma­vi­mo. Gam­ti­nį kar­ka­są pa­skel­bė­me ne­sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, kas yra ži­nu­tė ir ūki­nin­kams, bet kar­tu aiš­kiai de­ta­li­zuo­ja­me, kaip tu­ri bū­ti į gam­ti­nio kar­ka­so prin­ci­pus at­si­žvel­gia­ma, ren­giant sa­vi­val­dy­bių ben­druo­sius pla­nus ar­ba spe­cia­liuo­sius pla­nus, kad ir kas tai bū­tų, ar su­si­sie­ki­mo, ar ki­ti pla­nai.

Įsta­ty­me at­si­ran­da ža­lio­sios in­fra­struk­tū­ros prin­ci­pai. Ma­to­me di­de­lius kon­flik­tus Vil­niaus mies­te dėl ker­ta­mų me­džių, bet kar­tu ir gy­ven­to­jų lū­kes­tį, kad mies­tai iš­lai­ky­tų ža­lio­sios in­fra­struk­tū­ros ko­ri­do­rius ir mies­tų ža­li­ni­mas tu­rė­tų bū­ti įterp­tas kaip sau­go­ti­na ver­ty­bė ki­tuo­se įsta­ty­muo­se.

Tu­ri­me daug pa­sta­bų dėl to, kaip stei­gia­mos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, ypač iš ūki­nin­kų ir miš­ki­nin­kų, to­dėl ši­tas įsta­ty­mas iš prin­ci­po nu­pa­sa­kos ir aiš­kiau reg­la­men­tuos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų stei­gi­mą, taip pat kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Tai pa­dės su­si­kal­bė­ti tiek vals­ty­bės tar­nau­to­jams, ku­rie pla­nuo­ja steig­ti sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, tiek sa­vi­nin­kams ži­no­ti aiš­kias tvar­kas, kaip jie tu­rė­tų bū­ti in­for­muo­ti apie sau­go­mos te­ri­to­ri­jos plėt­rą ir kaip tai tu­rė­tų bū­ti kom­pen­suo­ta, jei­gu to­kio­je sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je at­si­du­ria. Pats as­me­niš­kai esu su­si­dū­ręs su to­kiais ne­jau­kiais mo­men­tais, kai stei­gė­me nau­ją na­cio­na­li­nį par­ką Su­val­ki­jo­je, Sū­du­vo­je. Tik­rai įsta­ty­mo ne­aiš­ku­mai ir pro­ce­dū­rų ne­aiš­ku­mai ne­lei­do įti­kin­ti vie­ti­nės ben­druo­me­nės, bet na­mų dar­bus da­ro­me da­bar su aiš­kes­ne tvar­ka, su aiš­kes­ne pro­ce­dū­ra ir kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka.

Taip pat šiuo įsta­ty­mu Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą įga­lio­ja­me rū­pin­tis ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis draus­ti­nių, re­gio­ni­nių par­kų, na­cio­na­li­nių par­kų ri­bo­mis, bet ir to­mis sau­go­mo­mis ver­ty­bė­mis, ku­rios yra už jų, tar­ki­me, bu­vei­nė­mis ar­ba ki­to­mis „Na­tu­ra 2000“ te­ri­to­ri­jo­mis.

Ši­tam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti nė­ra nu­ma­ty­ta ko­kių nors di­de­lių lė­šų, kuo bu­vo gąs­di­na­ma gal­būt pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų, kad rei­kės 2 mlrd. eu­rų ši­tam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti. Ne, ši­tuo įsta­ty­mu tik­rai nė­ra už­ko­duo­ja­ma au­to­ma­tiš­kai sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ra, nė­ra ko­kie nors pro­cen­tai nu­sta­to­mi, ta­čiau yra nu­sa­ko­mas pats pro­ce­sas, kaip yra stei­gia­mos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, kaip yra kom­pen­suo­ja­ma už jas. Bet mes nuo 2016 me­tų tu­ri­me is­to­ri­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie at­si­ra­do stei­giant „Na­tu­ra 2000“ te­ri­to­ri­jas, ir įsta­ty­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra nu­ma­to­ma, kad tam rei­kės 4 mln. 500 tūkst. eu­rų. Jie nu­ma­ty­ti šiuo­me­ti­niuo­se ir ki­tų me­tų asig­na­vi­muo­se. Taip pat Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai yra nu­ma­to­mas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas dėl to, kad jų ob­jek­tu tam­pa ne tik­tai na­cio­na­li­niai par­kai, re­gio­ni­niai par­kai, draus­ti­niai, bet ir ki­tos bu­vei­nės.

Ma­ža re­pli­ka K. Vil­kaus­kui, jo nė­ra sa­lė­je, nes pa­pra­šė ati­dė­ti. Dėl Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ko stei­gė­jo tei­sių. Šian­dien Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba val­do 18 % ša­lies te­ri­to­ri­jų, tai yra be­veik 400 draus­ti­nių, 30 re­gio­ni­nių par­kų, 4 na­cio­na­li­niai par­kai, ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos val­do­mas Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas iš­kren­ta iš ši­to kon­teks­to. Yra ben­dra tvar­ka, ben­dros tai­syk­lės, kaip mes val­do­me tas te­ri­to­ri­jas. Daž­na te­ri­to­ri­ja su skaus­min­ga pa­tir­ti­mi jau yra per­ėju­si net tre­či­ą­ją pla­nų tvar­ky­mo rai­dą, tvar­ky­mo sche­mų rai­dą, o ma­to­me, kad Tra­kų na­cio­na­li­nis par­kas su 1993 me­tais pa­tvir­tin­tais reg­la­men­tais at­si­lie­ka nuo vals­ty­bės pa­žan­gos, daug ge­rų ini­cia­ty­vų yra įšal­dy­ta – tiek gam­tot­var­ki­nių, tiek ur­ba­nis­ti­nių. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu yra at­ve­ria­ma ga­li­my­bė pa­keis­ti stei­gė­ją ir in­teg­ruo­ti Tra­kų na­cio­na­li­nį par­ką į ben­drą sis­te­mą. Tai tiek pri­sta­ty­mo. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus, ma­čiau, yra už­si­ra­šiu­sių. Kvie­čiu pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mam pro­jek­tui ir svars­ty­ti jį ru­de­nį.

PIRMININKAS. Tik­rai ne­trūks­ta no­rin­čių pa­klaus­ti. Pir­mas klau­sia A. Ged­vi­las.

A. GEDVILAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Nau­jo­ji Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo re­dak­ci­ja ga­li tu­rė­ti la­bai žen­klių pa­da­ri­nių Lie­tu­vos eko­no­mi­kai. Šis įsta­ty­mas, be abe­jo, yra rei­ka­lin­gas, bet, kaip ir vi­siems su­pran­ta­ma, bū­ti­na de­rin­ti so­cia­li­nius, eko­no­mi­nius ir žmo­nių po­rei­kius. Ma­to­si, kad ban­do­ma su­sty­guo­ti pro­ce­są, bet nė­ra nu­ma­ty­tos ri­bos, o sau­go­mų te­ri­to­ri­jų veik­la, aki­vaiz­du, plė­sis ūki­nės veik­los te­ri­to­ri­jo­se, tad kaip ga­lų ga­le bus su in­ves­ti­ci­jo­mis?

Pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kai tie­siog di­di­na­ma sau­go­ma te­ri­to­ri­ja, bet ne vi­sa­da yra aiš­ku, ką mes sau­go­me. Įsta­ty­mo pa­tai­sa įtei­si­na re­a­lų pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės nu­sa­vi­ni­mą ar žen­klų tur­to ap­ri­bo­ji­mą, o tai jau prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, pa­gal ją nuo­sa­vy­bė ne­lie­čia­ma. Pro­jek­te ne­si­ma­to sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ros lu­bų, su­si­da­ro įspū­dis, kad plėt­ra pa­imant ūki­nei veik­lai skir­tus plo­tus taps nuo­la­ti­niu pro­ce­su. Ar yra ži­no­ma, kiek mums dar trūks­ta sau­go­mų te­ri­to­ri­jų?

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ger­bia­mas Ai­dai, ne­ži­nau, ku­riai ver­ty­bi­nei pu­sei jūs at­sto­vau­ja­te, bet aš esu de­ši­ny­sis ir ži­nau ne tik Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius dėl pa­gar­bos nuo­sa­vy­bei, bet Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rį kvie­čiu at­min­ti­nai iš­mok­ti ir Kon­sti­tu­ci­jos 54 straips­nį, kad vals­ty­bė rū­pi­na­si na­tū­ra­lios gam­ti­nė­s ap­lin­kos, gy­vū­ni­jos, au­ga­li­jos, at­ski­rų gam­tos ob­jek­tų, ypač ver­tin­gų vie­to­vių ap­sau­ga, pri­žiū­ri, kad su sai­ku bū­tų nau­do­ja­mi, taip pat at­ku­ria­mi, gau­si­na­mi gam­tos iš­tek­liai. Kon­sti­tu­ci­ja nė­ra in­ter­pre­tuo­ja­ma at­ski­rai, bet tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip vi­su­ma. Ne­pai­sant to, kad de­ši­ny­sis, nė­ra taip, kad vie­ša­sis in­te­re­sas, tai yra gam­tos ap­sau­ga, yra nu­stu­mia­mas tik nuo­sa­vy­bės tei­sė­mis.

Bet aš no­riu pa­neig­ti tą mi­tą, ką jūs per­skai­tė­te Miš­kų ūkio rū­mų at­siųs­ta­me laiš­ke, ku­rį jūs ci­tuo­ja­te. Tai nė­ra nu­sa­vi­ni­mas. Pa­ė­mi­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams yra re­gu­liuo­ja­mas ki­tu įsta­ty­mu, tai yra Že­mės įsta­ty­mu, ku­rio nau­ją re­dak­ci­ją mes svars­ty­si­me po pie­tų. Yra tie pa­tys prin­ci­pai: jei­gu yra pa­ima­mas vi­suo­me­nės po­rei­kiams tur­tas, tai yra kom­pen­suo­ja­ma. Nė­ra biu­dže­tų ir nė­ra to­kių asig­na­vi­mų, ku­rie nu­ma­ty­ti, kad bū­tų pa­ima­ma iš es­mės. Kom­pen­sa­vi­mas nu­ma­ty­tas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų, ki­tu ar­ba šiuo lai­ko­tar­piu tu­ri­me be­veik 100 mln. eu­rų įvai­rioms kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti už bu­vei­nių ap­sau­gą ar­ba svar­bių te­ri­to­ri­jų reg­la­men­tų su­tvar­ky­mą. Tai aš kvie­čiu ma­ty­ti kon­teks­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, kaip jūs mi­nė­jo­te, mes, dau­ge­lis Sei­mo na­rių, ga­vo­me Miš­kų ūkio rū­mų pre­zi­den­to ger­bia­mo­jo R. Ba­kio laiš­ką, ku­ria­me jis pra­šo at­kreip­ti dė­me­sį į įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tas, ku­rias gal­būt rei­kė­tų ko­re­guo­ti ir tai­sy­ti. Čia vie­nas iš punk­tų: pro­jek­te ne­be­lie­ka prie­vo­lės grįs­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­rą moks­lu ir ty­ri­mais, ku­rie anks­čiau bu­vo nu­ma­ty­ti; pro­jek­tas įtei­si­na moks­lu ir ty­ri­mo re­zul­ta­tais ne­pa­rem­tų mo­ty­vų nau­do­ji­mą, tai­kant me­na­ma gam­to­sau­ga pri­deng­tą re­a­lų Lie­tu­vos pi­lie­čių tur­to nu­sa­vi­ni­mą; to­kios nuo­sta­tos įtei­sins pla­čias ga­li­my­bes ma­ni­pu­liuo­ti ir pik­tnau­džiau­ti. Gal ga­li­te at­sa­ky­ti į tą klau­si­mą?

S. GENTVILAS (LSF). La­bai svar­bus tei­gi­nys, bet aš tik­rai už­tik­ri­nu, kad moks­li­niu pa­grin­du stei­gia­mos te­ri­to­ri­jos. Vy­riau­sy­bė nu­sta­to kri­te­ri­jus sau­go­mai te­ri­to­ri­jai įsteig­ti ir jei­gu tiek vals­ty­bi­niai, tiek aka­de­mi­niai moks­li­nin­kai at­ran­da sa­vo ty­ri­mo me­tu, nors ir kas tai bū­tų: eks­pe­di­ci­nės iš­vy­kos ar­ba pla­ni­niai ty­ri­mai, tas ver­ty­bes, tai jos yra fik­suo­ja­mos ir stei­gia­ma. Bet čia tik­rai ne­su­tik­čiau, kad nė­ra moks­li­nio pa­grin­do steig­ti. Taip, yra dis­ku­tuo­ja­ma, pa­vyz­džiui, vėl pa­im­ki­me Sū­du­vos na­cio­na­li­nį par­ką, mes nuo jo at­si­trau­kė­me, nes ten bio­lo­gi­nės ver­tės bu­vo ma­žiau, bet bu­vo daug ge­og­ra­fi­nių ver­ty­bių: land­šaf­tas, kraš­to­vaiz­dis. Bet bio­lo­gi­nių ver­ty­bių bu­vo ma­žai ir tai ne­bu­vo kaž­ko­kia kom­plek­si­nė te­ri­to­ri­ja su daug kul­tū­ros pa­vel­do. Ne­sant kri­te­ri­jų ati­tik­ties, tie­siog ne­si­i­ma­ma steig­ti ir Vy­riau­sy­bė pa­ro­do tą ra­cio­na­lu­mą, kad kar­tais ge­ba įver­tin­ti, kad ne­pa­kan­ka­mai ati­tin­ka kri­te­ri­jus ir nė­ra moks­li­nio pa­grin­do. Tik kar­tu su vi­suo­me­ne ir ben­druo­me­ne, že­mės sa­vi­nin­kais ga­li­me ju­dė­ti į prie­kį. Aš tik­rai pa­nei­giu tą mi­tą, kad be moks­lo yra spren­džia­ma dėl sau­go­mų te­ri­to­ri­jų stei­gi­mo.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Nė­ra. O. Lei­pu­tė.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Ger­bia­mas mi­nist­re, tur­būt na­tū­ra­lu, kad mes re­a­guo­ja­me į gau­na­mus laiš­kus, or­ga­ni­za­ci­jų ko­men­ta­rus, su­si­tin­ka­me su jo­mis. Šian­dien mes, kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te pri­sta­ty­da­mas, bu­vo­me su­si­ti­kę su tri­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Jie kal­ba apie tai, kad neat­si­žvel­gia­ma, ne­įsi­klau­so­ma, tai ko­dėl reng­da­mi pro­jek­tą mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ar jūs ne­dis­ku­tuo­ja­te ir ne­iš­klau­so­te? Ar tie jų tei­kia­mi pa­siū­ly­mai ne­ver­ti dė­me­sio? Ar po pa­tei­ki­mo ma­to­te, ką dar bū­tų ga­li­ma ko­re­guo­ti?

S. GENTVILAS (LSF). Gal aš to­kį… Yra is­to­ri­nių nuos­kau­dų ir jas tik­rai pri­pa­žįs­tu iš šios tri­bū­nos, nes sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ra bu­vo vyk­do­ma daž­nai be tin­ka­mo kom­pen­sa­vi­mo ar­ba kom­pen­suo­jant nu­li­ne pa­lū­ka­nų nor­ma, tar­ki­me, už tur­to su­var­žy­mą. Tai na­tū­ra­lu, jei­gu jūs tu­ri­te tri­jų aukš­tų pa­sta­tą ir at­ei­na kas nors ir sa­ko: sau­go­mų te­ri­to­ri­jų var­du nu­si­griau­ki­te tre­čią aukš­tą ir mes jums nie­ko ne­mo­kė­si­me, at­si­ran­da to­kių is­to­ri­nių nuos­kau­dų. To yra ga­na gau­su dėl sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ros, bet vie­nas iš prin­ci­pų bu­vo, kad vie­ša­sis in­te­re­sas bu­vo ne­pa­deng­tas pi­ni­gais. Tai yra sau­go­mų te­ri­to­ri­jų plėt­ra yra vie­ša­sis in­te­re­sas ir miš­kų sa­vi­nin­kams, ūki­nin­kams ne­bu­vo tei­sin­gai kom­pen­suo­ja­ma. Jie jau­čia la­bai di­de­lį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

Bū­tent šiuo įsta­ty­mu mes ir pa­sa­ko­me, kad aiš­ki in­for­ma­vi­mo tvar­ka ir aiš­ki kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka. Taip pat at­si­ran­da mi­ni­ma­lios pa­lū­ka­nų nor­mos dėl kom­pen­sa­vi­mo dy­džio, nė­ra nu­li­nių pa­lū­ka­nų nor­mų, yra su­pla­nuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­niai fon­dai „Na­tu­ra 2000“ ar­ba te­ri­to­ri­joms iš­pirk­ti, ar­ba il­ga­lai­kėms su­tar­tims su­da­ry­ti. Tai ai­bė da­ly­kų šian­dien jau yra pa­deng­ta ir pro­ce­dū­ro­mis, ir pi­ni­gais, to ne­bū­ta prieš tai.

Ne­su­tin­ku, kad bu­vo ne­įtrauk­ti į pro­ce­są, nes įsta­ty­mų pa­ke­tas bu­vo reng­tas me­tus. Iš­sa­mūs ap­ta­ri­mai bu­vo vyk­do­mi ir su so­cia­li­niais part­ne­riais, ir su pa­sta­bas tei­ku­siais. O iš Miš­kų ūkio rū­mų na­rių, de­ja, tik Pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­ja for­ma­liai yra pa­tei­ku­si pa­s­ta­bų, ki­ti nė­ra pa­tei­kę pa­sta­bų.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, per­skai­čiau šį tei­sės ak­tą, ku­rį pa­ren­gė­te. Jūs sa­ko­te, il­gai bu­vo de­rin­tas, ta­čiau pa­sta­bų, jūs pats pa­ste­bė­jo­te, Tei­sės de­par­ta­men­tas la­bai daug yra pa­tei­kęs. Kad ir kaip bū­tų, mes ma­to­me. Jūs sa­ko­te, api­brėž­ta aiš­kiais kri­te­ri­jais, api­brėž­tas kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, ta­čiau Tei­sės de­par­ta­men­tas, pa­vyz­džiui, dėl ūki­nės veik­los ap­ri­bo­ji­mų… jūs ne­nu­brė­žia­te, ko­kiais kri­te­ri­jais.

Kaip ma­no­te, vis tiek, vie­naip ar ki­taip, jūs tu­ri­te at­si­žvelg­ti į tas pa­teik­tas pa­sta­bas, man ir kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas vi­siš­kai ne­aiš­kus, kaip jūs gal­vo­ja­te iš­tai­sy­ti pa­gal vi­sas šias pa­sta­bas? Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­si­sa­kęs: tu­ri bū­ti aiš­kūs kri­te­ri­jai. Kad ir, pa­pras­čiau­siai pa­imu, ūki­nė veik­la. Jūs da­bar įvar­din­ki­te, ko­kiais kri­te­ri­jais bus ap­ri­bo­ta ūki­nė veik­la? Vie­nas pa­si­nau­dos, pi­ni­gus no­rės gau­ti, jo­kios veik­los ne­vyk­dė ir sa­kys: įra­šy­ki­te ma­no te­ri­to­ri­ją, o ki­tas iš tik­rų­jų vyk­dė veik­lą ir jam da­bar bus ap­ri­bo­ji­mai, jei­gu jis pa­gei­daus, ir vie­no­dai gaus iš­mo­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Nor­ma­lu su­lauk­ti daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Klau­si­mas, ar jos kri­ti­nės, ar ne­kri­ti­nės. Mes ma­to­me, kad daug tech­ni­nių, bet yra daug ir taik­lių. Po pa­tei­ki­mo mes tik­rai dis­ku­tuo­si­me, bet šian­die­ni­nę tvar­ką rei­kė­jo pa­to­bu­lin­ti. Iš tik­rų­jų yra pa­grįs­tos pa­sta­bos, kad sau­go­mos te­ri­to­ri­jos kai ku­riais at­ve­jais bu­vo stei­gia­mos mi­nist­ro įsa­ky­mu, ypač bu­vei­nių ap­lin­ko­je. Sa­vi­nin­kai ne­bu­vo in­for­muo­ja­mi, ypač miš­kų ar­ba že­mių sa­vi­nin­kai, dėl miš­ko įvei­si­mo. Čia gal dau­giau ka­dast­rų klau­si­mai.

Mes ju­da­me ta lin­kme – di­des­nio aiš­ku­mo link. Ar šian­dien yra pa­kan­ka­mas aiš­ku­mas? Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas tik­rai įver­tin­si­me. Bet kal­bant apie pa­čią kryp­tį, kad šian­dien kas nors blo­ga ar ge­ra lin­kin­tis ne­at­si­sės­tų su pa­ra­šu ir ne­įsteig­tų sa­va­no­riš­kai bu­vei­nių, to aiš­ku­mo šian­dien rei­kė­jo įsta­ty­me. Įsta­ty­mas su­tei­kia tą aiš­ku­mą. Ar iki ga­lo, dis­ku­tuo­si­me po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, 2021 me­tais STT at­li­ko ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę dėl Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos veik­los ko­re­guo­jant sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ri­bas ir kon­sta­ta­vo ke­le­tą svar­bių da­ly­kų. Pa­vyz­džiui, eg­zis­tuo­ja ga­li­my­bė da­bar­ti­nė­je sis­te­mo­je iš­brauk­ti tam tik­ras te­ri­to­ri­jas iš sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ar­ba jas įtrauk­ti ne­pa­grįs­tai, sa­vo nuo­žiū­ra, tas sie­ti­na su tie­sio­gi­ne ko­rup­ci­jos ri­zi­ka.

Ki­tas pa­vyz­dys – tos iš­va­dos. Kei­čiant, ko­re­guo­jant, tiks­li­nant nu­sta­to­mų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ri­bas, kiek­vie­na­me te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nau­do­ja­mos ben­dro po­bū­džio te­zės, ku­rios ne­at­spin­di, ne­įro­do in­di­vi­du­a­laus kiek­vie­nos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ri­bų ir zo­nų pakeitimo bū­ti­ny­bės ir po­rei­kio. Klau­si­mas, ar ši­tas pro­jek­tas at­lie­pia tą iš­va­dą, ar mes vis dėl­to kal­ba­me apie kaž­ką ki­ta? Čia ne­bū­ti­nai yra kri­ti­ka, čia man tie­siog įdo­mu, kaip yra įgy­ven­di­na­mos la­bai rim­tos STT pa­sta­bos.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­kui. Į STT pa­sta­bas mes pa­gal įsta­ty­mą tu­ri­me at­sa­ky­ti, ro­dos, per 3 mė­ne­sius ir su kon­kre­čių veiks­mų pla­nu. Tai aš pa­si­tiks­lin­siu ir tik­rai… (Bal­sas sa­lė­je) Čia 2021 me­tų pa­sta­bos. Da­bar at­ve­jai, ku­rie mi­ni­mi, tai yra dėl ri­bų pa­kei­ti­mo, kai bu­vo iš­ima­mos ar­ba pri­ski­ria­mos pa­ri­by­je esan­čios sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, tai mes to­kių Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų tu­rė­jo­me ir kai ka­da yra net pre­ce­den­tų, kai ne­iš­ėmė­me ir ne­ko­re­ga­vo­me ši­tų ri­bų. Ma­no nuo­mo­ne, na, ga­li­ma ap­žvelg­ti iš tik­rų­jų tas pa­sta­bas, ku­rios bu­vo su­ra­šy­tos, ar yra at­liep­ta, bet iš es­mės Vy­riau­sy­bei yra pa­lik­ta dis­kre­ci­ja dėl ri­bų kei­ti­mo.

PIRMININKAS. Skir­tas lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Aš pra­tę­siu bal­sa­vi­mo lai­ką iki 13 val. 30 min., nes prog­no­zuo­ju, kad tiek ga­li­me už­truk­ti dar su dis­ku­si­jo­mis dėl kai ku­rių pro­jek­tų.

K. Ma­žei­ka dėl ve­di­mo tvar­kos? Sa­ko, V. Pranc­kie­tis pir­mas. Pra­šau.

V. PRANCKIETIS (LSF). Ačiū. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pa­tei­kia­mi yra de­vy­ni pro­jek­tai, jūs lai­ko klau­si­mams ir at­sa­ky­mams ski­ria­te tik dėl vie­no pro­jek­to. Ar dėl ki­tų pro­jek­tų taip pat bus skir­ta po 10 mi­nu­čių, ar api­ben­drin­tai duo­si­te pa­klaus­ti vi­siems? Ačiū.

PIRMININKAS. Na, mes vis dėl­to, kai pa­ke­tas pa­tei­kia­mas, duo­da­vo­me 10 mi­nu­čių, tik dėl mo­ty­vų duo­da­vo­me il­giau pa­si­sa­ky­ti.

V. PRANCKIETIS (LSF). Sta­tu­tas dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo su­tei­kia ga­li­my­bę pa­tei­kiant kal­bė­ti iki 10 mi­nu­čių. Tai ma­lo­nė­ki­te įver­tin­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ir taip vė­luo­ja­me. Ta­da aš tei­kiu bal­suo­ti. Yra siū­ly­mas pra­tęs­ti klau­si­mus. Aš tei­kiu bal­suo­ti, ar pra­tę­sia­me mi­nist­ro klau­si­nė­ji­mą. Kas ma­no­te, kad rei­kia pra­tęs­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Na, 10 mi­nu­čių ga­li­me su­tar­ti. Kas ma­no, kad rei­kia pra­tęs­ti, bal­suo­ja už, kas ma­no, kad ne­rei­kia, – prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Už – 20, prieš – 63, su­si­lai­kė 22. Tai­gi ryš­ki dau­gu­ma pa­si­sa­ko, kad ne­rei­kia pra­tęs­ti klau­si­nė­ji­mo. Mi­nist­ras ga­li grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tą.

Da­bar mo­ty­vai. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, gir­dė­jau iš klau­si­mų, ypač iš opo­zi­ci­jos pu­sės, kad iš es­mės yra skep­tiš­kai žiū­ri­ma į siū­lo­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą, yra bai­mi­na­ma­si dėl pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos. Ta­čiau aš no­rė­čiau nu­ra­min­ti, ypač opo­zi­ci­nę pu­sę, kad ir koks mi­nist­ras bū­tų, ar tai bū­tų de­ši­nių­jų, ar kai­rių­jų mi­nist­ras, ar jei­gu bū­tų ki­ta dau­gu­ma, aš ne­abe­jo­ju, kad la­bai pa­na­šūs spren­di­mai bū­tų siū­lo­mi, kad ir ko­kia bū­tų mi­nist­ro pa­var­dė. Ži­no­te, mus įpa­rei­go­ja ne tik mū­sų pa­čių vy­riau­sy­bių pro­gra­mos ar par­ti­jų pro­gra­mos, bet ir šiek tiek glo­ba­les­ni pro­ce­sai. Tik­rai no­riu vi­sų pir­ma pri­min­ti, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­ri bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės stra­te­gi­ją, tai yra pri­va­lo­mas do­ku­men­tas ir jis nu­ma­to, kad iki 2030 me­tų tu­ri bū­ti efek­ty­viai sau­go­ma treč­da­lis sau­su­mos te­ri­to­ri­jos. Iš tos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos da­lies treč­da­lis tu­ri bū­ti griež­tai sau­go­mos. Toks yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­dras ro­dik­lis. Mū­sų ap­lin­kos ko­mi­sa­ras yra gi­ria­mas ki­to­se Eu­ro­pos sos­ti­nė­se už tai, kad siū­lo la­bai kon­kre­čius spren­di­mus, kaip sau­go­ti dau­giau te­ri­to­ri­jų, kaip su­de­rin­ti pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ir gam­to­sau­gos tiks­lus. Šia­me pro­jek­te at­si­ran­da pri­va­čių sau­go­mų te­ri­to­ri­jų są­vo­ka, kom­pen­suo­jant už pa­si­ry­ži­mą sa­vo že­mė­je, sa­vo miš­ke sau­go­ti bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę. Tai yra tik­rai la­bai svar­bus po­ky­tis. Mes gir­di­me nuo­la­ti­nius skun­dus apie saus­rą, apie in­va­zi­nių rū­šių da­ro­mą ža­lą, ta­čiau, kai siū­lo­mas šiek tiek glo­ba­les­nis po­žiū­ris, po­li­ti­kų drą­sos mes pa­si­gen­da­me. To­dėl siū­lau duo­ti pro­jek­tui ža­lią švie­są ir la­bai rim­tai dirb­ti su juo ko­mi­te­tuo­se, ieš­kant ge­riau­sių spren­di­mų dėl pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos.

PIRMININKAS. Prieš… R. Že­mai­tai­čio ne­ma­to­me. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­jau pa­klaus­ti mi­nist­ro, bet mi­nist­ras… Ne­da­vė­te lai­ko. Iš tik­rų­jų pa­si­sa­ky­siu. Tur­būt na­tū­ra­lu, kad žlu­gus miš­kų su­si­ta­ri­mui, ku­ris tur­būt ir tu­rė­jo bū­ti ši­to pro­jek­to pa­grin­das… Ta­da gal­būt tik­rai ne­bū­tų bu­vę prieš­prie­šos, nes mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo su­si­tar­ti su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis pu­sė­mis, ne­su­ge­bė­jo įti­kin­ti vi­sų, kad tik­rai ne­bus pa­žei­di­mų, ne­bus ko­kių nors nuos­to­lių, ne­bus ap­ri­bo­ji­mų to­kių, ko­kių pa­tys žmo­nės ne­įsi­vaiz­duo­ja. Bet mi­nist­ras, ne­įė­jęs per du­ris, ban­do lip­ti per lan­gą.

Mi­nist­re, jei­gu jūs iš tie­sų no­ri­te pa­ro­dy­ti drą­są ir ženg­ti tą ryž­tin­gą žings­nį, apie ku­rį jūs čia kal­ba­te, tai jū­sų ran­ko­se vi­si įran­kiai. Jūs jau vie­ną įran­kį ati­da­vė­te. Tai yra re­zer­vi­niai miš­kai.

Ki­tas da­ly­kas – vals­ty­bi­niai miš­kai. Šian­dien man žmo­gus ry­te ra­šo, kad Šuns­kų miš­ke, pa­ke­lė­je, yra ker­ta­ma di­džiu­lė bir­žė, kur ten vi­sai ne­se­niai bu­vo ste­bi­mos to­kios sau­go­mos rū­šys kaip ku­ku­tis ir ki­tos. Jūs vis­ką tu­ri­te sa­vo ran­ko­se, bet dar ban­do­te jas ties­ti į pri­va­čią nuo­sa­vy­bę. Vis­gi, ar tai yra są­ži­nin­ga? Ma­nau, kad ne.

Tik­rai no­rė­tų­si, kad jūs bū­tu­mė­te nuo­sek­lus: pir­miau­sia pa­da­ry­tu­mė­te tuos dar­bus, ku­riuos ža­dė­jo­te iš kar­to po rin­ki­mų per 1 mė­ne­sį, per 2 ar per me­tus dėl miš­kų su­si­ta­ri­mo, ku­rie tur­būt ir bū­tų at­spir­ties taš­kas to­kiems pro­jek­tams kaip šis. O da­bar pa­sa­ky­mai, kad bus kom­pen­sa­ci­jos, bus at­ly­gin­ta, tai tik­rai ne­įti­ki­na, nes tų 100 mln., ku­riuos, jūs sa­ko­te, ski­ria Eu­ro­pos Są­jun­ga, aki­vaiz­du, tik­rai bus per ma­žai. To­dėl tik­rai siū­lau grįž­ti į tą pra­di­nį taš­ką, vi­sus su­so­din­ti prie ap­skri­to sta­lo ir dar kar­tą su­si­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me šiam de­vy­nių pro­jek­tų pa­ke­tui po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 112: už – 71, prieš – 4, su­si­lai­kė 37. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tams pri­tar­ta.

Dėl vi­sų pro­jek­tų, iš­sky­rus pas­ku­ti­nį Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, kaip pa­grin­di­nis bū­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­kalų ko­mi­te­tas, iš­sky­rus tre­čią pro­jek­tą – Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą. Ten Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­bū­tų ski­ria­mas, o vi­sur ki­tur bū­tų taip. Svars­ty­mas – ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me vi­sa tai ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

V. Juo­za­pai­tis dėl ve­di­mo tvar­kos ar re­pli­ka po bal­sa­vi­mo?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Iš­gir­dau žo­dį „kul­tū­ra“. Ka­dan­gi Tra­kų par­kas da­bar vis dėl­to yra su­si­jęs su šia sri­ti­mi, tai mes kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas no­rė­tu­me tu­rė­ti tą da­lį, kur…

PIRMININKAS. Ge­rai. Fik­suo­ja­me dėl pa­ke­to tre­čio­jo pro­jek­to – Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to – kaip pa­pil­do­mą ski­ria­me Kul­tū­ros ko­mi­te­tą.

 

13.00 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 564 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1726 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2741(3), Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straips­nių pa­kei­ti­mo, 9 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 761, 762, 831 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-654 3 straips­nio pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2742(3), Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2678(2), Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 29 ir 56 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2788(2) (svars­ty­mas)

 

Tę­sia­me ki­tų pro­jek­tų svars­ty­mą. Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas. Čia yra ke­tu­rių pro­jek­tų pa­ke­tas: pro­jek­tas Nr. XIVP-2741(3), pro­jek­tas Nr. XIVP-2742(3), pro­jek­tas Nr. XIVP-2678(2), pro­jek­tas Nr. XIVP-2788(2). Švie­ti­mo įsta­ty­mo, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­tai­sos. Svars­ty­mo sta­di­ja. Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­tų iš­va­das. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teiks E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kia­mas įsta­ty­mų pa­ke­tas. Jis fak­tiš­kai toks iš dvie­jų da­lių. Vie­nas su­si­jęs su lan­ko­mu­mu ir ki­tais moks­lei­viš­kais da­ly­kais, o ki­tas pa­ke­tas – dėl cen­tra­li­zuo­to pri­ėmi­mo į stu­di­jas ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2741 bu­vo svars­ty­tas ko­mi­te­te. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­doms pri­tar­ta ir bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to iš­va­dai pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dėl vi­sų pro­jek­tų iš­va­das pa­skel­bė­te ar tik dėl pir­mo? Aš da­bar ati­džiai ne­klau­siau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Dėl pir­mo bu­vo ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Taip, mes So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą kvie­si­me, bet jūs pa­sa­ky­ki­te dėl vi­sų ke­tu­rių pro­jek­tų.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ge­rai. Ki­tas pro­jek­tas Nr. XIVP-2742(2). Ko­mi­te­tas svars­tė, spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­to mi­nė­tų Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo straips­nių, 9 straips­nio pri­pa­žin­imo ne­te­ku­siu ga­lios ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 761, 762, 831 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-654 3 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1258 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2742 ir pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai. Už – 7, su­si­lai­kė 5.

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2678. Ko­mi­te­tas taip pat svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir iš da­lies pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­doms. Taip pat pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2678 ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Taip pat ko­mi­te­tas pri­ta­rė dar vie­nai įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2788 iš­va­dai. Taip pat ap­svars­tė ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das. Pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar dėl pir­mo­jo pro­jek­to taip pat tu­ri bū­ti pa­skelb­ta So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da. J. Džiu­ge­lis tu­rė­tų skelb­ti, bet jo nė­ra. Ta­da aš gal per­skai­ty­siu iš­va­dą. Ko­mi­te­to spren­di­mas ir siū­ly­mai – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dis­ku­si­ja. Ga­na daug už­si­ra­šiu­sių, tik­rai ne­bus ga­li­my­bės vi­siems pa­si­sa­ky­ti. Gal su­tar­ki­me, kad dis­ku­si­jai ski­ria­me 20 mi­nu­čių? (Bal­sai sa­lė­je) Ar tin­ka ben­dru su­ta­ri­mu, ar… (Bal­sai sa­lė­je) Gir­džiu įvai­rias re­pli­kas. Siū­lau bal­suo­ti, kad dis­ku­si­jai ski­ria­me 20 mi­nu­čių.

Už – 50, prieš – 18, su­si­lai­kė 12. Ski­ria­ma 20 mi­nu­čių. Kal­ban­čių la­bai pra­šau trum­pin­ti pa­si­sa­ky­mus, kad kuo dau­giau ko­le­gų ga­lė­tų pa­si­sa­ky­ti. Taip, frak­ci­jos var­du, bet ne­pik­tnau­džiau­ki­te ta ga­li­my­be.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Lie­tu­vos švie­ti­mo ben­druo­me­ne, Lie­tu­vos švie­ti­mas – kaip tie ra­jo­nų ke­liai ke­le­liai. Pil­ki, duo­bė­ti, dul­kė­ti, ne­tvar­ko­mi. Švie­ti­mo ne­su­tvar­ky­si di­dė­jan­čiu au­to­bu­siu­kų skai­čiu­mi. Šian­dien pa­grin­di­nes švie­ti­mo pro­ble­mas, kar­tais net sun­kias li­gas, pui­kiai įvar­di­jo Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da. Tai ne­pa­ma­tuo­ta švie­ti­mo ko­mer­cia­li­za­ci­ja, įtrau­kio­jo ug­dy­mo plėt­ros ne­pa­grin­di­mas pa­kan­ka­mu fi­nan­sa­vi­mu, ne­mąs­ty­mu, ko rei­kia žmo­nėms, o ko rei­kia mi­nis­te­ri­jai. De­ja, Pre­zi­den­tas tei­sus ir sa­ky­da­mas, kad daug kas švie­ti­mo erd­vė­je bai­gia­si šnipš­tu. Ga­lė­čiau tęs­ti, kal­bė­ti apie švie­ti­mo li­gas, tai ir ne­si­bai­gian­čios op­ti­mi­za­ci­jos, kon­so­li­da­ci­jos, per­tvar­kos, bet šian­dien pri­sta­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tu­rin­tis daug įvai­rių ša­kų. Aš kal­bė­siu tik apie vie­ną, apie gal­būt nau­ją le­syk­lė­lę, ku­rią stei­gia Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja. Tai vie­šo­ji įstai­ga „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“. No­ri­ma nu­sta­ty­ti, kad pri­ėmi­mas į švie­ti­mo pro­gra­mas, ad­mi­nist­ra­ci­ją bū­tų ku­ruo­ja­ma šios įstai­gos.

Ir kaip čia ne­pri­si­min­si pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ir XVII Vy­riau­sy­bės sie­kių per­žiū­rė­ti mi­nis­te­ri­jas lip­te ap­li­pu­sių įstai­gų, įstai­gė­lių, agen­tū­rų spie­čiaus, sie­kių įver­tin­ti, ar vi­sos jos rei­ka­lin­gos, ar jų funk­ci­jų ne­ga­li at­lik­ti mi­nis­te­ri­jų sky­riai ir pa­na­šiai. Kai kas pa­da­ry­ta, bet kai kas ne­spė­ta. Bu­vo įkur­ta Na­cio­na­li­nė švie­ti­mo agen­tū­ra, re­or­ga­ni­zuo­tas Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras, Švie­ti­mo ap­rū­pi­ni­mo cen­tras, Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tras ir taip to­liau, ir taip to­liau. Bu­vo ma­no­ma, kad įstei­gus Na­cio­na­li­nę švie­ti­mo agen­tū­rą ši­tų le­syk­lė­lių tik­rai su­ma­žės. De­ja, to ne­įvy­ko. Pra­si­dė­jo nau­jų įstai­gų, įstai­gė­lių kū­ri­mas. Pa­vyz­džiui, vien ad­mi­nist­ruo­ti įkur­ta Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų aka­de­mi­ja, vie­šo­ji įstai­ga Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra ir taip to­liau, ir taip to­liau.

Pri­min­siu, kad Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je dir­ba net 360 dar­buo­to­jų. Tai yra di­džiu­liai pen­ki de­par­ta­men­tai, ir da­bar ga­lin­tys at­lik­ti tuos dar­bus, ku­riuos ir nu­ma­to­ma at­lik­ti įstai­go­je „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“. De­ja, iš Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros, ji bu­vo pri­sta­ty­ta kaip gė­ris, jau yra iš­si­vaikš­to­ma. Tai yra 65 dar­buo­to­jai jau at­lei­džia­mi, jų funk­ci­jos bus per­skirs­ty­tos, šiuo me­tu net­gi vyks­ta kon­kur­sas į nau­jo va­do­vo pa­rei­gas ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Čia ne ma­no pa­sa­ky­mas, o apie tai in­for­muo­ja „Sod­ra“, Už­im­tu­mo tar­ny­ba ir su­si­rū­pi­nę Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros dar­buo­to­jai. Šių abie­jų įstai­gų, „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“ ir to, kas vyks­ta Na­cio­na­li­nė­je švie­ti­mo agen­tū­ro­je, fak­tiš­kai tie pa­tys pa­grin­di­niai dar­bai net­gi su­ra­šo­mi ir pa­kar­to­ja­mi: vyk­dy­ti švie­ti­mo ste­bė­se­ną, or­ga­ni­zuo­ti na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius švie­ti­mo ty­ri­mus, vyk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų ko­ky­bės, dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jų nu­sta­ty­mą ir pa­na­šiai, ir pa­na­šiai. Kam vi­sa tai rei­kia dub­liuo­ti, aš taip ir ne­su­pran­tu, ir ne­no­riu su­pras­ti.

Aiš­ku, kai mes in­ves­tuo­ja­me 210 mln., pa­vyz­džiui, į TŪM’ą, rei­kia, kad juos kas pri­žiū­rė­tų. Bet tam yra Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­ski­ri sky­riai, Na­cio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros de­par­ta­men­tai, pa­ga­liau yra uni­ver­si­te­tai, jie ir­gi tuo rū­pi­na­si, mies­tų ir ra­jo­nų švie­ti­mo sky­riai. Ta­čiau jais, ma­tyt, per ma­žai rū­pi­na­ma­si. Aiš­ku, mi­li­jo­nai, in­ves­tuo­ti į švie­ti­mą iš Eu­ro­pos pi­ni­gų, yra fan­tas­ti­ka, yra gra­žu, bet tai da­ry­ti, esu įsi­ti­ki­nęs, rei­kia tiks­lin­gai, skai­d­riai, pa­grįs­tai ma­tuo­ti ne tik met­rais, mi­li­jo­nais, kom­plek­tais, au­to­bu­siu­kais, krep­še­liais, o rei­kia dau­giau iš­nau­do­ti tas pa­jė­gas, ku­rios ir da­bar dir­ba ma­no jau pa­mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se.

Tai­gi no­rė­čiau pa­lin­kė­ti nau­jam bū­si­mam švie­ti­mo mi­nist­rui, kad jis sa­ve te­gul po­zi­cio­nuo­ja ne tik kaip mū­sų švie­ti­mo me­si­ją, gel­bė­to­ją, nes tai da­rė vi­si anks­tes­ni mi­nist­rai, bet kad jis bū­tų mi­nist­ras re­a­lis­tas, mi­nist­ras prak­ti­kas ir gir­dė­tų min­tis ir nuo­mo­nę ne tik po­li­ti­kų, gir­dė­tų ne tik mi­nis­te­ri­jos, de­par­ta­men­tų va­do­vų ir ki­tų pa­rei­gū­nų, bet gir­dė­tų ir mo­ky­to­jų, di­rek­to­rių, švie­ti­mo vi­sos ben­druo­me­nės, švie­ti­mo prof­są­jun­gų, tė­vų, mo­ki­nių. Tai, ma­nau, už­tik­rin­tų, kad tai bū­tų bū­si­ma­sis ge­ras mi­nist­ras. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. J. Šiugž­di­nie­nė – frak­ci­jos var­du.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, aš no­rė­čiau su­re­a­guo­ti į ko­le­gos to­kį, kaip sa­kant, emo­cio­na­lų pa­si­sa­ky­mą apie vis­ką. Ti­kiu, kad bus tik­rai ge­ras mi­nist­ras, ku­rį pa­tvir­tins. (Bal­sai sa­lė­je) Tai gal ir… Ne, jau ži­no­te, kaip sa­kant, vis­kas, šaukš­tai po pie­tų. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­tu­riu nuo­dė­mių.

Ko­le­gos, aš la­bai trum­pai apie es­mę šių pa­siū­ly­mų. Yra du pa­siū­ly­mai, taip pat jie la­bai sie­ja­si su aka­de­mi­ko E. Jo­vai­šos pa­siū­ly­mu. Pir­miau­sia pa­siū­ly­mas yra dėl lan­ko­mu­mo. Pa­grin­di­nis tiks­las – su­kur­ti prie­lai­das tam, kad mes ga­lė­tu­me mi­nis­te­ri­jos ly­giu, vals­ty­bės ly­giu nu­sta­ty­ti tam tik­rą ba­zi­nę pa­mo­kų lan­ko­mu­mo tvar­ką. Vi­si su­pran­ta­me, kad ug­dy­mo ko­ky­bė, re­zul­ta­tai, pa­žan­ga la­bai stip­riai pri­klau­so ne tik nuo ap­lin­kos, ne tik nuo pa­čios ug­dy­mo­si ap­lin­kos ir ki­tų da­ly­kų, bet taip pat ir nuo lan­ko­mu­mo. Tą ro­do ir ty­ri­mų re­zul­ta­tai. Šian­dien Lie­tu­vo­je lan­ko­mu­mą ga­li­ma pa­tei­sin­ti… pa­mo­kų ne­lan­ky­mą ga­li­ma tie­siog pa­tei­sin­ti la­bai pa­pras­tai, bet ko­kiu tė­vų raš­te­liu. Čia yra vie­na pro­ble­ma, nes kai vai­kai ne­lan­ko pa­mo­kų, tai ir jų pa­sie­ki­mai, ką ro­do ty­ri­mai, yra pras­tes­ni.

Ki­ta pro­ble­ma yra ta, kad mes iš tik­rų­jų ne­ži­no­me, kur tuo me­tu yra vai­kas. Šian­dien sis­te­ma mums lei­džia tie­siog ig­no­ruo­ti kai ku­riuos da­ly­kus – tik esant 50 % pa­mo­kų ne­lan­ko­mu­mui įsi­jun­gia tam tik­ri me­cha­niz­mai ir mes pra­de­da­me aiš­kin­tis, o kur­gi tuo me­tu yra vai­kas ir ko­dėl jis ne­lan­ko pa­mo­kų. Tai­gi šiuo pa­kei­ti­mu mes su­da­ro­me to­kią ga­li­my­bę, kaip jau sa­kiau, nu­sta­ty­ti ba­zi­nę pa­mo­kų lan­ko­mu­mo tvar­ką. Ta tvar­ka, tos nuo­sta­tos tu­rės, ži­no­ma, at­gul­ti į su­tar­tis, mo­kyk­lų vi­daus tai­syk­les, į su­tar­tis su tė­vais. Tai­gi mo­kyk­lų vaid­muo iš­lie­ka la­bai la­bai svar­bus. Tai yra pa­gal­ba mo­ky­to­jams, nes šian­dien mes tik­rai ma­to­me si­tu­a­ci­ją, kuo­met ne vi­so­se mo­kyk­lo­se yra vie­no­dai su­tvar­ko­ma lan­ko­mu­mo pro­ble­ma, ne vi­so­se mo­kyk­lo­se lan­ko­mu­mo ar pa­mo­kų ne­lan­ky­mo klau­si­mas yra iš­spren­džia­mas vi­daus tvar­ko­mis. Čia yra vie­nas pa­kei­ti­mas, vie­nas pa­siū­ly­mas.

Ki­tas yra dėl cen­tra­li­zuo­tos pri­ėmi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las, į prieš­mo­kyk­li­nio, iki­mo­kyk­li­nio ir ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gas in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Čia ko­le­ga jau kal­bė­jo apie vie­šą­ją įstai­gą „Mo­kau­si Lie­tu­vo­je“, ku­ri bū­tent ir bū­tų at­sa­kin­ga už vi­sų ly­gių pri­ėmi­mo ad­mi­nist­ra­vi­mą. Aš no­riu pa­brėž­ti, kad pri­ėmi­mą or­ga­ni­zuo­ja, pri­ėmi­mą vyk­do pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los. Ši sis­te­ma yra kaip ad­mi­nist­ra­vi­mo įran­kis, plat­for­ma, ku­ri leis cen­tra­li­zuo­tai ad­mi­nist­ruo­ti pri­ėmi­mą, o mes ga­lė­si­me skaid­riai ma­ty­ti, ko­kie kri­te­ri­jai yra tai­ko­mi ir kaip vy­k­s­ta pri­ėmi­mas į vi­sų ly­gių, į vi­sų pa­ko­pų švie­ti­mo pro­gra­mas.

Tai­gi, ko­dėl mums rei­kia ši­to pa­kei­ti­mo? To­dėl, kad mes il­gą lai­ką fi­nan­sa­vo­me į aukš­tą­jį moks­lą pri­ėmi­mą per LAMA BPO sis­te­mą, tai yra nau­do­da­mi struk­tū­ri­nes lė­šas, ir šiuo me­tu struk­tū­ri­nės lė­šos šiam pro­jek­tui bai­gė­si. La­bai svar­bu, kad pri­ėmi­mo sis­te­ma to­liau bū­tų pa­lai­ko­ma, to­dėl mums rei­kia, mums bū­ti­na, kad įsta­ty­me ras­tų­si įstai­ga, ir įstai­gos pa­va­di­ni­mas, ku­ri bus sis­te­mos val­dy­to­ja, to­dėl šis pa­kei­ti­mas ir yra siū­lo­mas. LAMA BPO yra aso­cia­ci­ja, o aso­cia­ci­ja ne­ga­li bū­ti šiuo me­tu šios sis­te­mos val­dy­to­ja. Tai­gi mes siū­lo­me to­kį pa­kei­ti­mą ir ti­ki­mės, jog pa­lai­ky­si­te, nes pri­ėmi­mas tu­ri vyk­ti sklan­džiai. Jau vyks­ta pri­ėmi­mas į aukš­tą­sias mo­kyk­las ir bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma veik­tų, ir bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad ji veik­tų ne tik aukš­to­sioms mo­kyk­loms, bet ir pro­fe­si­nėms, taip pat iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, ben­dro­jo ug­dy­mo ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo. Tai tiek.

PIRMININKAS. Dė­kui. To­liau pa­si­sa­kys V. Tar­ga­ma­dzė. At­si­sa­ko. Kas ne­at­si­sa­ko ta­da? L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų yra to­kia dvi­pras­my­bė. Vie­nas pa­si­sa­ko, kad ne­rei­ka­lin­ga kon­tro­lė dėl pri­ėmi­mo į mo­kyk­las, ne­rei­kia nė lan­ko­mu­mo kon­tro­lės. Ma­no nuo­mo­ne, mes ži­no­me, ko šian­dien sie­kia­me iš švie­ti­mo ir ko pa­si­gen­da­me – kad vai­kas bū­tų ug­do­mas ir pa­siek­tų ge­riau­sių mo­ky­mo re­zul­ta­tų. O ar mes ga­li­me at­si­sto­ti prieš kla­sę, jei­gu kla­sė­je nė­ra de­šim­ties vai­kų ir net ne­ži­no­me, kur tas vai­kas yra nu­ė­jęs ar dėl ko­kių prie­žas­čių jo šian­dien nė­ra mo­kyk­lo­je? Aš ma­nau, mū­sų tiks­las yra… Tam ir yra skir­ta mo­kyk­la – tai ne mo­ky­ma­sis, jei­gu jis nė­ra už­si­re­gist­ra­vęs, na­muo­se. Vi­są in­for­ma­ci­ją tu­rė­tų ži­no­ti ir mo­ky­to­jas, ly­giai taip pat in­for­muo­ti tė­vus, jei­gu tė­vai ir­gi tos kon­tro­lės ne­ve­da. Yra at­ski­rų mo­kyk­lų, ga­liu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį, yra mo­kyk­lų, ku­rio­se jei­gu yra įė­ji­mas, kaip aš sa­kau, su kor­te­le, į mo­kyk­lą no­rint pa­tek­ti, to­kiu at­ve­ju au­to­ma­tiš­kai vi­sa in­for­ma­ci­ja nu­ke­liau­ja iš kor­te­lės į TAMO žur­na­lą ir tė­vams nu­ke­liau­ja in­for­ma­ci­ja, ar tas vai­kas šian­dien at­ėjo į mo­kyk­lą. Jei­gu mes bū­tu­me su­kū­rę vi­so­se mo­kyk­lo­se įė­ji­mą to­kį, kaip sa­ko, rak­tus vai­kas tu­rė­jo kaž­ka­da pa­si­ka­bi­nęs – jis da­bar tu­ri as­me­ni­nę kor­te­lę, tai bū­tų už­tik­rin­ta ir šian­dien ne­bū­tų to­kios di­de­lės pro­ble­mos.

Aš iš tik­rų­jų esu už tai, kad in­for­ma­ci­ja pa­siek­tų tė­vus, nes yra bu­vę to­kių at­ve­jų ir ma­nau, kad kiek­vie­nas tu­ri­te pa­vyz­džių – at­ve­ža tė­vai į mo­kyk­lą, ta­čiau jis kiau­rai pro vie­nas duris įei­na, pro ki­tas iš­ei­na ir net ne­pa­sie­kia mo­kyk­los. Ne­aiš­ku, kur jis yra sa­vai­tę, dvi, ir auk­lė­to­jas ar mo­ky­to­jas gal­vo­ja, kad jis ser­ga, o iš tik­rų­jų iš­aiš­kė­ja, kad jis tie­siog pik­ty­biš­kai ne­lan­ko mo­kyk­los. No­rė­da­mi, kad pa­siek­tų ge­rų, ko­ky­biš­kų ug­dy­mo re­zul­ta­tų ir kad jis iš tik­rų­jų ga­lė­tų įgy­ti ko­ky­biš­kų ži­nių, mes tu­rėtume ir pa­rei­ka­lau­ti iš pa­ties vai­ko, o in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų pa­tek­ti tė­vams.

Šian­dien man ko­le­ga už­da­vė klau­si­mą, sa­ko, o ar mes ne­per­se­kio­si­me tų vai­kų, ku­rie gal­būt iš­va­žiuo­ja atos­to­gų su tė­vais sa­vai­tei, nes ke­lio­nės yra pi­ges­nės? Aš ma­nau, kad tie tė­vai, ku­rie yra pro­tin­gi, su­pran­ta, kad rei­kia pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją pe­da­go­gams, pa­si­im­ti už­duo­tis, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, ir to­kiu at­ve­ju tik­rai nie­kas ne­si­ruo­šia baus­ti. Ši­ta kon­tro­lė ir kad ta in­for­ma­ci­ja pa­tek­tų šei­moms ir pe­da­go­gui… aš ma­nau, glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas bū­ti­nas, ir aš esu už tai, kad in­for­muo­tų, jei­gu vai­kas nuo­lat ne­lan­ko, net­gi ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, jei­gu ne­už­tik­ri­na vai­ko pa­rei­gos mo­ky­tis iki 16 me­tų, kad tik­rai ži­no­tų, ką da­ry­ti to­kiu at­ve­ju su to­kia šei­ma.

Ki­tas mo­men­tas dėl to cen­tra­li­zuo­to pri­ėmi­mo. Dis­ku­si­ja bu­vo ir ko­mi­te­te, kaip iš tik­rų­jų, į ko­kius kri­te­ri­jus bus at­si­žvelg­ta. Aš ma­nau, mi­nis­te­ri­ja, nu­sta­ty­da­ma tuos kri­te­ri­jus, kaip mes da­bar sa­ko­me, te­ri­to­ri­niu prin­ci­pu dau­giau­sia… Tai yra dis­ku­si­ja, gal­būt nė­ra re­gio­nuo­se ar ra­jo­nuo­se tos di­de­lės pro­ble­mos, bet Vil­niu­je, kai no­ri pa­tek­ti į pa­čią ge­riau­sią mo­kyk­lą, o ne­gy­ve­na to­je te­ri­to­ri­jo­je, ir­gi yra di­des­nė pro­ble­ma. Daž­nai bū­na fik­ty­viai de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta, kad bū­tent ma­no vai­kas pa­tek­tų į tą mo­kyk­lą.

Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, kur­da­ma tai­syk­les ir nu­sta­ty­da­ma kri­te­ri­jus, pa­teik­da­ma ap­ra­šą, vi­są ši­tą rei­ka­lą, ši­tą įsta­ty­mą su­de­rins. Ma­nau, kad ir ko­mi­te­tas gaus in­for­ma­ci­ją, nes la­bai svar­bu šian­dien, iš tik­rų­jų gal­būt ir tas cen­tra­li­zuo­tas pri­ėmi­mas bus vie­no­se ran­ko­se. Da­bar no­rint gau­ti in­for­ma­ci­ją, kar­tais ir pa­čiai mi­nis­te­ri­jai su­dė­tin­ga su­rink­ti vi­są in­for­ma­ci­ją.

Aš su­tin­ku su ger­bia­mo ko­le­gos S. Tu­mė­no pa­si­sa­ky­mu, kam rei­ka­lin­ga ta pa­pil­do­ma įstai­ga „Mo­kausi Lie­tu­vo­je“. Su­tin­ku. Aš to­kį pat klau­si­mą už­da­viau Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te. Bet bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai bus vie­na vie­šo­ji įstai­ga, nes LAMA’os BPO ne­bė­ra, tai vien dėl­to ir rei­kia įkur­ti ši­tą įstai­gą. To­dėl tik­rai ma­nau, kad pro­tin­gai žiū­rė­da­mi į ši­tuos tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus mes jiems ga­lė­tu­me ir pri­tar­ti. Tik­rai yra (…) klau­si­mų, bet kai ku­rie da­ly­kai ir­gi bus nu­ma­ty­ti ap­ra­še. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir, ma­tyt, pas­ku­ti­nė – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien svars­to­me net ne vie­ną Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­ke­tą. O šia­me kal­ba­ma apie mo­ki­nių, mo­ky­to­jų pa­rei­gas ir tei­ses, taip pat ir tė­vų, taip pat apie cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą į vi­sas ug­dy­mo įstai­gas nuo dar­že­lio iki aukš­to­sios mo­kyk­los. Iš tik­rų­jų apie kiek­vie­ną įsta­ty­mą no­rė­tų­si trum­pai pa­kal­bė­ti at­ski­rai. Jau at­krei­piau ir pir­mi­nin­ko dė­me­sį, kad de­rė­tų bal­suo­ti dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo at­ski­rai, nes jie yra tik­rai la­bai skir­tin­gi.

Pir­ma­me įsta­ty­me kal­ba­ma apie tai, kad mo­ki­niai pri­va­lo lan­ky­ti mo­kyk­lą. La­bai su­tin­ku su ben­dro­mis nuo­sta­to­mis, kad sa­va­lai­kis in­for­ma­vi­mas tu­ri bū­ti, jei­gu vai­kas ne­lan­ko mo­kyk­los, tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­mos ati­tin­ka­mai ir vai­ko tei­sių tar­ny­bos. Ta­čiau ma­tau tam tik­rą ri­zi­ką (ir čia tik­rai iš­sa­kė ne vie­nas tė­vas, esan­tis net ir šio­je sa­lė­je), kad bus la­bai ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės tu­rė­ti ko­kių nors šei­mos pla­nų, ku­rie yra pa­mo­kų me­tu, pa­pras­tai liau­diš­kai ta­riant, ug­dy­mo me­tu. Nors pa­ti esu ša­li­nin­kė, kad ug­dy­mo me­tu vai­kai tu­rė­tų tik mo­ky­tis ir ne ki­taip, ta­čiau čia gal­būt ne­at­lie­pia­ma ki­ta nuo­sta­ta, ku­rio­je, pa­vyz­džiui, kal­ba­ma apie mo­ki­nių ir tė­vų at­sa­ko­my­bę už ug­dy­mą, ga­li­my­bę tu­rė­ti tam tik­rą lai­ko­tar­pį per­so­na­li­zuo­tus ug­dy­mo pla­nus ir pa­siek­ti tų pa­čių re­zul­ta­tų. Štai šiuo as­pek­tu įsta­ty­mas tik­rai ga­lė­tų bū­ti to­bu­li­na­mas.

Ant­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas yra apie cen­tra­li­zuo­tą pri­ėmi­mą į aukš­tą­sias mo­kyk­las. Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­ja nuo­sek­liai pra­šė iš­brauk­ti žo­de­lį „cen­tra­li­zuo­tas“, o pa­lik­ti tik „pri­ėmi­mas“. Pa­sa­ky­siu, ko­dėl. Ji ma­no, kad to žo­džio įra­šy­mas tam tik­ra pras­me ri­bo­ja aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­miš­ku­mą. Ir su tuo ga­li­ma su­tik­ti. Čia la­bai pri­klau­so nuo mū­sų tu­ri­mos ver­ty­bi­nės po­zi­ci­jos, ar aukš­to­sios mo­kyk­los yra pa­si­ren­gu­sios, pa­čios ga­li at­si­rink­ti stu­den­tus ir pri­im­ti juos, ar mes pa­da­ro­me la­bai cen­tra­li­zuo­tą ir griež­tą sis­te­mą, ko­kius stu­den­tus ir kas ga­li pri­im­ti. Štai mes nuo­sek­liai ei­na­me to cen­tra­li­za­vi­mo ir ga­na di­de­lio griež­ti­ni­mo ke­liu, ne­pa­lik­da­mi jo­kių ga­li­my­bių aukš­to­sioms mo­kyk­loms pa­čioms at­si­rink­ti stu­den­tus. Ma­no po­žiū­riu ir Dar­bo par­ti­jos po­žiū­riu, tai nė­ra tei­sin­gas ke­lias.

Tre­čia­ja­me įsta­ty­me kal­ba­ma apie šiuos me­tus. Tam, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ga­lė­tų pri­im­ti už­sie­nie­čius, aš ma­nau, jį rei­kia pa­lai­ky­ti, ir jį pa­lai­kau.

O ket­vir­ta­ja­me kal­ba­ma apie sa­vi­val­dos tam tik­rų tei­sių ri­bo­ji­mą, kai vi­sas pri­ėmi­mo, va­din­ki­me, ko­or­di­na­vi­mas vyks per vals­ty­bi­nę cen­tra­li­zuo­tą sis­te­mą pa­gal švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus. Šiuo me­tu mes tu­ri­me net su­bū­rę dar­bo gru­pę, ko­kie tie kri­te­ri­jai ga­lė­tų bū­ti ir ko­kius kri­te­ri­jus sa­vi­val­da ga­lė­tų nu­si­sta­ty­ti, at­si­žvelg­da­ma į sa­vo spe­ci­fiš­ku­mą. Nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra ir tu­ri bū­ti pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus vai­kui gau­ti mo­kyk­lą ar­čiau­siai na­mų. Bet yra ir dau­giau niu­an­sų. Štai, dir­ba­me prie 29 straips­nio ir dar iki pri­ėmi­mo tik­rai tu­rė­tu­me pa­si­žiū­rė­ti, ar mi­nist­ro nu­ma­to­mi kri­te­ri­jai ir tvar­kos ap­ra­šas tik­rai at­lie­pia sa­vi­val­dy­bių ga­li­my­bes ge­riau su­re­gu­liuo­ti vie­to­je esan­čias pri­ėmi­mo sis­te­mas.

Ką ga­li­ma api­ben­drin­tai pa­sa­ky­ti: vi­sas įsta­ty­mų pa­ke­tas ir ap­skri­tai švie­ti­mo sis­te­ma to­liau nuo­sek­liai šios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos dė­ka ju­da cen­tra­li­za­ci­jos ke­liu. Jums, mie­lie­ji, ir ap­si­spręs­ti, ar jūs pa­lai­ko­te vi­so švie­ti­mo cen­tra­li­za­vi­mą, ar ne. Pa­gal tai ir kvie­čiu nu­spręs­ti, kaip bal­suo­ti.

V. VALKIŪNAS (DPF). Dar­bo par­ti­ja pa­lai­ko.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ne­tru­kus kaip tik ir ap­si­sprę­si­me. Yra pa­reikš­tas kai ku­rių frak­ci­jų pa­gei­da­vi­mas bal­suo­ti dėl kiek­vie­no pro­jek­to at­ski­rai. Ne­daug mes čia su­gai­ši­me, grei­tuo­ju bū­du bal­suo­si­me.

 

13.27 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 564 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1726 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2741(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ta­da dėl pir­mo pro­jek­to mo­ty­vai. Tai yra Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2741(3). (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ty­vai pir­ma. Taip, L. Na­gie­nė – už.

L. NAGIENĖ (DFVL). Bū­tent aš pa­lai­kau šį pir­mą­jį Švie­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Mo­kyk­los pa­rei­ga in­for­muo­ti tė­vus (glo­bė­jus), jei­gu vai­kas ne­at­ėjo į mo­kyk­lą ir ne­bu­vo su­de­rin­ta ar in­for­ma­ci­jos jo­kios ne­ga­vo. Ki­tas mo­men­tas. Jei­gu il­giau ne­gu, sa­ky­sim, 1 sa­vai­tę ar 2 sa­vai­tes tė­vai net ne­re­a­guo­ja, to­kiu at­ve­ju iš tik­rų­jų in­for­muo­ti: ne­su­da­ro­mos są­ly­gos vai­kui siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo. Tai yra Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai pra­neš­ti apie tai, kad ši šei­ma gal­būt ga­li­mai ne­si­rū­pi­na sa­vo vai­ku ir vai­kas ne­at­lie­ka tos pa­rei­gas. Iš tik­rų­jų ne­už­tik­ri­na tos pa­rei­gos.

Aš siū­lau iš tik­rų­jų šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti, nes tai bus sie­ti­na su ki­tu įsta­ty­mų pa­ke­tu, ku­rį pa­tei­kė E. Jo­vai­ša. Iš tik­rų­jų tik­rai siū­lau da­bar­ti­niam ši­tam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ne­pai­sant jū­sų lū­kes­čių, V. Fio­do­ro­vas agi­tuos prieš. Nė­ra.

Ta­da bal­suo­ja­me dėl šio pro­jek­to, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo.

Už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

13.29 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straips­nių pa­kei­ti­mo, 9 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 761, 762, 831 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-654 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2742(3) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2742(3). Dėl mo­ty­vų ne­bu­vo už­si­ra­šiu­sių­jų? (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj pa­tik­rins, Sek­re­to­ria­tas pas­ku­bė­jo pa­leis­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

E. Pu­pi­nis – už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, daug kas bu­vo pa­sa­ky­ta dis­ku­si­jų me­tu. Iš tik­rų­jų vis tiek tu­rė­tu­me ei­ti prie to­kios su­pran­ta­mos sis­te­mos, ku­rios sa­vi­nin­kė bus vals­ty­bė, o iš tik­rų­jų ope­ra­to­riais… ir tur­būt nau­do­sis ja tiek ir aukš­to­sios mo­kyk­los. Iš tik­rų­jų čia bu­vo bai­mių dėl au­to­no­mi­jos. Iš tik­rų­jų šiuo me­tu jos yra de­le­ga­vu­sios da­lį sa­vo au­to­no­mi­jos va­di­na­ma­jai LAMA’i BPO ir nie­ko ne­at­si­ti­ko. Šiuo at­ve­ju tik­rai vals­ty­bė tu­ri tu­rė­ti tam tik­ras in­for­ma­ci­nes sis­te­mas dėl fi­nan­sa­vi­mo, dėl tam tik­ro kon­tro­lia­vi­mo, šiek tiek prie­žiū­ros, nes vis­kas re­mia­si į fi­nan­sus. Šiuo at­ve­ju taip pat yra pri­im­ti įsta­ty­mai, kur už­duo­tos tam tik­ros są­ly­gos aukš­to­sioms mo­kyk­loms, tai be to­kios sis­te­mos prak­tiš­kai ne­įma­no­ma kon­tro­liuo­ti. To­dėl pra­šom pri­tar­ti.

PIRMININKAS. I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė – prieš.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mo­ty­vuo­da­ma dis­ku­si­jo­je aš jau sa­kiau, kad iš prin­ci­po čia yra ju­da­ma cen­tra­li­za­ci­jos griež­tė­ji­mo ke­liu. Tau­py­da­ma vi­sų lai­ką, pa­sa­ky­siu taip: kas bal­suos už ši­tą įsta­ty­mą, bal­suos už aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­miš­ku­mo ma­ži­ni­mą ir nai­ki­ni­mą, kas bal­suos prieš, tas – už au­to­no­miš­ku­mo di­di­ni­mą. Ma­no po­žiū­riu. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me ir tuoj pa­ma­ty­si­me, kaip kas bal­suos. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo. Iš kar­to pa­sa­kau, kad pra­tę­siu bal­sa­vi­mo lai­ką dar 10 mi­nu­čių.

Už – 73, prieš – 3, su­si­lai­kė 14. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

13.31 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2678(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 59 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2678(2). Nė­ra kal­ban­čių prieš, gal Sei­mo na­rė J. Šiugž­di­nie­nė ne­be­agi­tuos už? No­ri­te agi­tuo­ti.

J. ŠIUGŽDINIENĖ (TS-LKDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, nes tik­rai la­bai my­liu sa­vo ko­le­gę, bet ne­tei­sy­bės sa­ky­ti vis tiek ne­ga­li­ma. Pri­ėmi­mą vyk­do aukš­to­sios mo­kyk­los ir tai yra tik įran­kis, plat­for­ma, pri­ėmi­mo ap­tar­na­vi­mas. Ši­ta sis­te­ma tik­rai nė­ra ta, ku­ri kaip nors ap­ri­bo­ja aukš­tų­jų mo­kyk­lų ga­li­my­bę pri­im­ti stu­den­tus, su jais pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis. O vi­siems sto­jan­tiems į aukš­tą­jį moks­lą yra tai­ko­mi vie­no­di mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai.

PIRMININKAS. Da­bar bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui.

Bal­sa­vo 93: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

13.32 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 29 ir 56 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2788(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nis iš šio pa­ke­to – pro­jek­tas Nr. XIVP-2788(2). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė.

I. KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ (DPF). La­bai ačiū. At­sa­ky­mas ma­no la­bai my­li­mai Sei­mo na­rei ger­bia­mai Jur­gi­tai ir taip pat my­li­mai bu­vu­siai mi­nist­rei dėl to au­to­no­miš­ku­mo. Jei­gu ne­bū­tų klau­si­mų dėl žo­de­lio „cen­tra­li­zuo­tai“, tai mes čia šian­dien ne­dis­ku­tuo­tu­me. Ir jei­gu aukš­to­sios mo­kyk­los ma­no, kad tai ma­ži­na jų au­to­no­miš­ku­mą, mes tu­rė­tu­me tai tie­siog gerb­ti. Ko­le­gos, aš ne­kal­bė­jau ne­tie­sos, aš tie­siog iš­tran­slia­vau tai, ką sa­ko aukš­to­sios mo­kyk­los.

PIRMININKAS. Iš­klau­sė­me re­pli­ką, da­bar bal­suo­si­me dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2788(2), ar pri­ta­ria­me po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Po to su­teik­siu žo­dį re­pli­koms. Ne­pa­mirš­ki­te pa­bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 90: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 26. Pri­tar­ta po svars­ty­mo. Da­bar daug re­pli­kų ma­tau. A. Žu­kaus­kas.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Vis dėl­to no­riu pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­ma Sei­mo na­rė I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė ne­tei­si. Aukš­to­sios mo­kyk­los iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad jei­gu bū­tų tas žo­dis „cen­tra­li­zuo­tai“, te­oriš­kai gal su­si­da­ry­tų ga­li­my­bė kaip nors pa­žeis­ti jų au­to­no­mi­ją. Bet fi­na­las – tai, ką mes da­bar pri­ima­me, nie­kaip ne­pa­žei­džia, o to­kios te­ori­nės ga­li­my­bės, jei­gu kas kaž­kaip ka­da bū­tų, tai bū­tų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, ir tiek ži­nių.

PIRMININKAS. Ir E. Jo­vai­ša, taip pat re­pli­ka ar dėl ve­di­mo tvar­kos?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš taip pat ne­ga­liu ne­re­a­guo­ti. Bal­suo­da­mas už, jo­kiu bū­du ne­men­ki­nu au­to­no­mi­jos tei­sių ir čia nie­ko ben­dro ne­tu­ri su au­to­no­mi­jos tei­sė­mis, nes mes spren­džia­me gry­nai tech­no­lo­gi­nį klau­si­mą. Bu­vo LAMA BPO, ji mai­ti­no­si iš pro­jek­ti­nių lė­šų. Pro­jek­ti­nių lė­šų ne­li­ko, Vy­riau­sy­bei rei­kia duo­ti pi­ni­gus. Vy­riau­sy­bei no­rint duo­ti pi­ni­gus, rei­kia, kad bū­tų da­li­nin­kas. Uni­ver­si­te­tai įsi­leis­ti į LAMA BPO kaip da­li­nin­ką Vy­riau­sy­bę at­si­sa­kė, tai Vy­riau­sy­bei te­li­ko ruoš­ti, im­ti at­ski­rą ins­ti­tu­ci­ją, tą pa­va­din­tą, ir duo­ti pi­ni­gus. Ne­rei­kia pai­nio­ti tech­no­lo­gi­nių da­ly­kų su idė­jos ir au­to­no­mi­jos nei­gi­mu. Nie­kas jos ne­nei­gia. Ačiū.

PIRMININKAS. Dar re­pli­kų. Na, tik­rai.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Toks žan­ras, pir­mi­nin­ke, re­pli­kos. Gal jūs gir­dė­jo­te, ko­dėl So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja ne­da­ly­vau­ja ši­ta­me svar­bia­me bal­sa­vi­me?

PIRMININKAS. Kas ne­da­ly­vau­ja?

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja. Įdo­mu, ar po są­skry­džio sa­vai­tės sun­ku at­si­gau­ti, ar tie­siog švie­ti­mo klau­si­mai ne­įdo­mūs?

PIRMININKAS. Na, ne­bu­vau jų są­skry­dy­je, ne­ži­nau, ar ga­li bū­ti tam tik­rų sun­ku­mų. Yra, kaip yra.

 

13.35 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2743(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-2743(2). A. Vyš­niaus­kas dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi mes jau ge­ro­kai esa­me pie­tų per­trau­ko­je, tai frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio dėl šio klau­si­mo. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ma­tau pri­ta­ri­mą. Ben­dru su­ta­ri­mu per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

13.36 val.

Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 28, 37, 42, 43, 44, 66 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2759(2), Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 564 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1726 16, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2760(2), Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 33 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2761(2) (svars­ty­mas)

 

Li­ko dar vie­nas švie­ti­mo pa­ke­tas, 1-12 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2759(2) ir du ly­di­mie­ji. A. Vyš­niaus­kas taip pat dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip pat no­rė­čiau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ar ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Tad li­ko tik Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai, ku­rie už­pil­dys li­ku­sią pie­tų per­trau­kos da­lį.

O ši­tie švie­ti­mo klau­si­mai po pie­tų per­trau­kos, po mi­nist­ro at­sa­ky­mų, bus pir­miau­sia.

 

13.36 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar žiū­ri­me, kas už­si­ra­šė skaityti pa­reiš­ki­mus. Pir­ma­sis Č. Ol­šev­skis. Pra­šau.

Č. OLŠEVSKI (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, va­kar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo de­le­ga­ci­jos dar­bo vi­zi­to Len­ki­jo­je me­tu, įva­žiuo­jan­čius į Puns­ką, mus pa­si­ti­ko len­kiš­kas-lie­tu­viš­kas už­ra­šas „Puńsk. Puns­kas“, ku­ris ma­ne ne­pa­pras­tai nu­džiu­gi­no. Pa­na­šiai at­ro­dė ir už­ra­šai ant par­duo­tu­vių, ka­vi­nių. Gra­žu, ga­li­ma pa­jus­ti lie­tu­viš­ku­mo dva­sią, o svar­biau­sia – jau­čia­si, kad gy­ven­to­jai vie­ni ki­tus ger­bia.

Tau­ti­nės ma­žu­mos ne­ke­lia pa­vo­jaus Lie­tu­vai. Prie­šin­gai, jos yra ak­ty­vios vie­šo­jo gy­ve­ni­mo da­ly­vės ir pri­pa­žįs­ta vals­ty­bę kaip sa­vo tė­vy­nę, ku­ri lei­džia joms iš­lai­ky­ti ir my­lė­ti sa­vo kul­tū­rą, kal­bą, tra­di­ci­jas. De­ja, kar­tais tau­ti­nės ma­žu­mos Lie­tu­vo­je pa­si­gen­da tin­ka­mo val­džios dė­me­sio. Lie­tu­vių kal­bos ins­pek­ci­ja, siau­rai aiš­kin­da­ma tau­ti­nės ma­žu­mos tei­sę vie­šai var­to­ti sa­vo kal­bą kom­pak­tiš­ko­je gy­ve­na­mo­je vie­to­vė­je, ypač tarp­tau­ti­niu as­pek­tu, rei­ka­lau­ja pa­nai­kin­ti kai ku­riuos Vil­niaus kraš­to vie­to­vių to­po­gra­finius pa­va­di­ni­mus, ku­rie gre­ta ofi­cia­lios vals­ty­bi­nės ver­si­jos pa­tei­kia­mi tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba.

Šiuo at­žvil­giu ver­ta tu­rė­ti ome­ny­je šiuos fak­tus: Vil­niaus re­gio­ne len­kai su­da­ro apie 50 % vi­sų gy­ven­to­jų. Šis skai­čius tu­rė­tų įpa­rei­go­ti tin­ka­mai elg­tis su šia­me re­gio­ne, ar ra­jo­ne, gy­ve­nan­čiais len­kais pa­gal Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties Lie­tu­vos ir Len­ki­jos su­tar­ties 13 straips­ny­je nu­ma­ty­ta, kad su­si­ta­rian­čios ša­lys įsi­pa­rei­go­ja lai­ky­tis tarp­tau­ti­nių tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sių ap­sau­gos prin­ci­pų ir nor­mų, vi­sų pir­ma, įtvir­tin­tų Vi­suo­tinė­je žmo­gaus tei­sių de­kla­ra­ci­jo­je, tarp­tau­ti­niuo­se žmo­gaus tei­sių pak­tuo­se, ati­tin­ka­muo­se ESBO do­ku­men­tuo­se ir Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jo­je.

Vis dėl­to, sie­kiant di­des­nio aiš­ku­mo, dvie­juo­se anks­tes­niuo­se su­tar­ties straips­niuo­se bu­vo pa­aiš­kin­ta ir api­brėž­ta kon­kre­ti tei­sė lais­vai var­to­ti tau­ti­nės ma­žu­mos kal­bą pri­va­čiai ir vie­šai bei var­to­ti sa­vo var­dus ir pa­var­des tau­ti­nės ma­žu­mos kal­ba. Su­tar­ty­je taš­kus ant „i“ su­dė­lio­jo nuo­sta­ta, ku­rio­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad ša­lis su­si­lai­ko nuo bet ko­kių veiks­mų, ku­rie ga­lė­tų lem­ti tau­ti­nės ma­žu­mos na­rių asi­mi­lia­ci­ją prieš jų va­lią. Iki šiol dvi­kal­bys­tė bu­vo lei­džia­ma pa­gal Lie­tu­vos tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mą, ku­rio ga­lio­ji­mas 2010 me­tais, pra­ėjus 19 me­tų, ne­bu­vo pra­tęs­tas. Tai be­pre­ce­den­tis at­ve­jis Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kai vals­ty­bė­je na­rė­je, ku­rio­je gy­ve­na daug tau­ti­nių ma­žu­mų, pa­nai­kin­ta nu­ma­ty­ta tei­si­nė ap­sau­ga. Tai aki­vaiz­dus tei­si­nis re­gre­sas, prieš­ta­rau­jan­tis ESBO ir Ve­ne­ci­jos ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­joms, ir, svar­biau­sia, prieš­ta­rau­ja tarp­tau­ti­nės tei­sės dva­siai.

Li­sa­bo­nos su­tar­ty­je taip pat daug dė­me­sio ski­ria­ma kul­tū­ros ir kal­bų pa­vel­do ap­sau­gai, ska­ti­nant kal­bų įvai­ro­vę kaip vie­ną iš pa­grin­di­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos prin­ci­pų. Ši tei­sė Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiams su­tei­kia­ma Pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­jos 21 ir 22 straips­niais, o tai reiš­kia, kad ban­dy­mas įves­ti tam tik­ros kal­bos iš­skir­ti­nu­mą yra są­mo­nin­gas pa­grin­di­nių ver­ty­bių ap­ri­bo­ji­mas ir pa­žei­di­mas. Be to, pa­ti kal­bų įvai­ro­vės są­vo­ka Są­jun­gos tei­sė­je ap­ima ofi­cia­lias kal­bas, taip pat ben­dras ofi­cia­lias kal­bas, re­gio­ni­nes kal­bas ir kal­bas, ku­rios vals­ty­bė­je na­rė­je nė­ra ofi­cia­liai pri­pa­žįs­ta­mos.

Taip pat pa­sa­ky­ti­na ir apie Eu­ro­pos Ta­ry­bos tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­ją, ku­rią Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos pa­si­ra­šė ir ra­ti­fi­ka­vo be jo­kių iš­im­čių, ta­čiau prieš­ta­rau­da­ma tarp­tau­ti­niams prin­ci­pams ir ge­riems įpro­čiams Lie­tu­va ne­įgy­ven­di­no šio do­ku­men­to sa­vo tei­si­nė­je sis­te­mo­je, nors kon­ven­ci­jos 2 straips­nis įpa­rei­go­ja Lie­tu­vą ją įgy­ven­din­ti ge­ra va­lia. O kon­ven­ci­jo­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad vie­to­var­džiai, gat­vių pa­va­di­ni­mai ir ki­ti vie­šo po­bū­džio to­po­gra­finiai žen­klai ma­žu­mos kal­ba bus pa­tei­kia­mi ir to­se vie­to­vė­se, ku­rio­se tra­di­ciš­kai gy­ve­na daug tau­ti­nei ma­žu­mai pri­klau­san­čių žmo­nių.

Ver­ta pa­brėž­ti, kad Eu­ro­po­je in­teg­ra­ci­jos mo­de­lis, tai­ko­mas au­to­chto­ni­nėms ma­žu­moms, yra stan­dar­ti­zuo­tas. To­kių ma­žu­mų kul­tū­ri­nės kal­bos, švie­ti­mo, ti­kė­ji­mo iden­ti­te­tas yra ap­sau­go­mas ypa­tin­gu bū­du. Kiek­vie­na Eu­ro­pos vals­ty­bė fi­nan­suo­ja anks­čiau mi­nė­tus au­to­chto­ni­nių ma­žu­mų po­rei­kius, su­ku­ria joms spe­cia­lias pri­vi­le­gi­jas jų tau­ti­nių kal­bų ap­sau­gos sri­ty­je.

Bent jau nuo pas­ku­ti­nio pa­sau­li­nio ka­ro Eu­ro­po­je lai­ko­ma­si stan­dar­to, ku­ris bu­vo pa­tvir­tin­tas dau­ge­liu tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų, to­kių kaip Tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­ja ar Eu­ro­pos kor­ta dėl re­gio­ni­nių ir ma­žu­mų kal­bų, kad au­to­chto­ni­nės tau­ti­nės ma­žu­mos sa­vo kom­pak­tiš­ko­je gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je tu­ri tei­sę vie­šai var­to­ti sa­vo gim­tą­ją kal­bą kaip pa­gal­bi­nę gre­ta vals­ty­bi­nės kal­bos. Tai pa­si­reiš­kia ra­šant dvi­gu­bus to­po­gra­finių ob­jek­tų, gat­vių, gy­ve­na­mų­jų ob­jek­tų, gat­vių ar gy­ven­vie­čių pa­va­di­ni­mus, var­to­jant šią kal­bą vie­ti­nė­se vals­ty­bės įstai­go­se. Pri­pa­žin­ta, kad tai yra ge­riau­sias bū­das sie­kiant ga­ran­tuo­ti kon­kre­čios tau­ti­nės ma­žu­mos kal­bos ap­sau­gą, nes tik vie­šas kal­bos var­to­ji­mas su­tei­kia ga­ran­ti­jas iš­lik­ti kal­bai ki­toms kar­toms.

Pa­brėž­ti­na, kad tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bų ša­li­ni­mas iš vie­šo­jo var­to­ji­mo yra ne­iš­ven­gia­mo iš­ny­ki­mo pra­džia. Ki­ta ver­tus, Eu­ro­pos vals­ty­bės pra­dė­jo prag­ma­ti­nę po­li­ti­ką sa­vo tau­ti­nių ma­žu­mų at­žvil­giu, pri­pa­žin­da­mos, kad jei kon­kre­ti tau­ti­nė ma­žu­ma jau­čia­si sau­giai, jei kal­ba­me apie tau­ti­nį iden­ti­te­tą, ir pa­to­giai sa­vo ma­žo­je tė­vy­nė­je…

PIRMININKAS. Stip­riai vir­ši­ja­te lai­ką.

Č. OLŠEVSKI (MSNG). (Tuoj bai­giu.) …taip pat bus at­vi­res­nė ir drau­giš­kes­nė do­mi­nuo­jan­čios dau­gu­mos at­žvil­giu. Lo­ja­lu­mas ir su­si­ta­pa­ti­ni­mas su vals­ty­be, ku­rio­je gy­ve­na tau­ti­nė ma­žu­ma, ir kal­ba ne­bus tuo­met iš­anks­ti­nė prie­var­tos prie­mo­nė, o tik na­tū­ra­lus po­rei­kis, tar­pu­sa­vio pa­gar­bos ir drau­gys­tės ak­tas. La­bai ačiū, at­si­pra­šau, kad šiek tiek už­tę­siau lai­ką.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ne­se­niai gir­dė­jo­me, kaip šio­je tri­bū­no­je kal­bė­jo Jo Eks­ce­len­ci­ja G. Nau­sė­da. Tai bu­vo ket­vir­tas me­ti­nis jo pra­ne­ši­mas. Pre­zi­den­tas sa­vo kal­bo­je pa­mi­nė­jo iš­ties ne­ma­žai Lie­tu­vos po­li­ti­kos pik­tžaiz­džių, ku­rios, kad ir kaip bū­tų gai­la, yra ve­da­mos po­li­ti­kos ga­li­mai net są­mo­nin­go ne­efek­ty­vu­mo re­a­ly­bė.

Man as­me­niš­kai vie­na jaut­res­nių te­mų – tai nar­ko­ti­kai mo­kyk­lo­se. Si­tu­a­ci­ja jau da­bar yra dau­giau nei tra­giš­ka. Nar­ko­ti­nių me­džia­gų pėd­sa­kų ran­da­ma dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mo­kyk­lų. Kaip Pre­zi­den­tas sa­kė, nar­ko­ti­kų pli­ti­mas mo­kyk­lo­se ne­ga­li tap­ti sta­tis­ti­ne ei­lu­te po­li­ci­jo­je. Vis dėl­to ke­lių Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va sie­kia­ma dar la­biau su­švel­nin­ti, tiks­liau, dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mą. Nė ne­abe­jo­ju, kad to­kiu at­ve­ju rau­do­nai nu­si­da­žy­tų ir ta li­ku­si vie­nin­te­lė iš 28 mo­kyk­lų, ku­rio­je dar ne­ras­ta nar­ko­ti­kų, nes 27 uos­ta­mies­čio mo­kyk­lo­se ras­ta.

Užuot sie­kę dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­kus, ge­riau už­si­im­ki­me vai­kų spor­ti­niu už­im­tu­mu. Vai­kų už­im­tu­mą ska­tin­ti ir po­lin­kį nar­ko­ti­kams ma­žin­ti ga­li­me ir per šei­mos po­li­ti­ką, ku­ri, kaip sa­kė Pre­zi­den­tas, šiuo me­tu yra Lie­tu­vos po­li­ti­kos po­grin­dy­je. Į šią pro­ble­mą rei­kė­tų žiū­rė­ti pla­čiai: per­žiū­rė­ti leng­va­tų tai­ky­mą šei­moms, kom­pen­sa­ci­jas būs­tui, vai­kų už­im­tu­mui ir ki­ta. Ne­at­mes­ti­na idė­ja ir už­tik­rin­ti šei­mų ne­mo­ka­mą kul­tū­ros įstai­gų lan­ky­mą.

Anot Pre­zi­den­to, „Kau­no – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės 2022“ ren­gi­niai pa­ro­dė, kiek svar­bi Lie­tu­vo­je yra kul­tū­ra ir kiek svar­bu Lie­tu­vos kul­tū­rą įtrauk­ti į Eu­ro­pos kul­tū­ros kon­teks­tą. Nors anais me­tais Pre­zi­den­tas tik pa­gar­si­no idė­ją dėl mėn­raš­čio „Auš­ra“ per­lei­di­mo, šie­met jau ga­li­me pa­si­džiaug­ti jo re­a­liu per­lei­di­mu ir pri­sta­ty­mu į švie­ti­mo įstai­gas. Čia tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi me­ce­na­tui ger­bia­mam P. Kiz­niui. To­kie žmo­nės tik pa­ro­do, kad Lie­tu­vo­je dar yra as­me­ny­bių, ku­rioms svar­bu lie­tu­viš­kos šak­nys ir tra­di­ci­jos, svar­bi at­ei­ties kar­ta, ku­riai rei­kia per­duo­ti Lie­tu­vos šak­nų is­to­ri­ją.

Kal­bant apie kul­tū­rą, pri­va­lu puo­se­lė­ti ne tik ją, bet ir kul­tū­ros po­li­ti­ką. Gai­la, ta­čiau dar 2016–2020 me­tų Sei­mo ka­den­ci­jo­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Vy­riau­sy­bės pa­reng­tas Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mas jau tre­jus šios Sei­mo ka­den­ci­jos me­tus gu­li Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos stal­čiuo­se. Šis mi­nis­te­ri­jos ne­veiks­nu­mas už­kliu­vo ir Pre­zi­den­tui, sa­vo me­ti­nia­me pra­ne­ši­me pa­ste­bė­ju­siam, kad Kul­tū­ros po­li­ti­kos įsta­ty­mas tu­ri bū­ti kuo grei­čiau pri­im­tas. Ti­kė­ki­mės, kad šią pra­ne­ši­mo da­lį iš­gir­do ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Tai­gi, nors ir trum­pai, bet la­bai taik­liai Pre­zi­den­tas sa­vo kal­bo­je įvar­di­jo šios Sei­mo ka­den­ci­jos ve­da­mos po­li­ti­kos žaiz­das, ta­čiau Sei­mo dau­gu­ma ne­si­i­ma prie­mo­nių joms su­tvar­ky­ti. Prie­šin­gai – tei­kia įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie šias žaiz­das tik dar la­biau di­di­na. Anot Vy­dū­no, tu­ri­me vi­si sku­bė­ti tal­kon, net kas­dien, kad stip­rė­tų dva­si­niai au­gan­čios vals­ty­bės pa­ma­tai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dar V. Ąžuo­lui su­teik­si­me žo­dį pa­reiš­ki­mui. Jis tvir­ti­na, kad dėl tech­ni­nių kliū­čių jo už­si­ra­šy­mas din­go. Pa­ti­kė­si­me.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Šian­dien iš­klau­sė­me Pre­zi­den­to kal­bą ir įstri­go kai ku­rie da­ly­kai. Pre­zi­den­tas la­bai ge­rai pa­mi­nė­jo, kad šios val­dan­čio­sios dau­gu­mos, li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių, tiks­las yra švie­ti­mo ko­mer­cia­li­za­vi­mas. Na ir, ži­no­ma, re­for­mos dėl re­for­mų. Re­for­mos rei­ka­lin­gos ES pi­ni­gams įsi­sa­vin­ti. Pa­žiū­rė­ki­me, kaip re­a­liai vyks­ta švie­ti­mo ko­mer­cia­li­za­vi­mas. Pre­zi­den­tas la­bai ge­rai pa­mi­nė­jo. Dar 2020 me­tais Pre­zi­den­tas pa­tei­kė Švie­ti­mo įsta­ty­mą, kad bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė kuo dau­giau vai­kų įtrauk­ti į prieš­mo­kyk­li­nį, dar­že­lio, ug­dy­mą ir kad vi­si vai­kai tu­rė­tų tei­sę gau­ti šį ug­dy­mą.

Ką da­ro Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja? Ta­me įsta­ty­me yra aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad per me­tus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja tu­ri duo­ti ne ma­žiau kaip 30 mln. eu­rų šioms gru­pėms, kla­sėms įsteig­ti. Bu­vo ap­skai­čiuo­tas lė­šų po­rei­kis ug­dy­mui to­se gru­pė­se už­tik­rin­ti.

Ko­kią tu­ri­me si­tu­a­ci­ją? Iki šios die­nos ne­skir­tas nė vie­nas eu­ras. Va­di­na­si, per dve­jus su pu­se me­tų Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja jau tu­rė­jo bū­ti sky­ru­si apie 75 mln., o šian­dien ne­sky­rė nė vie­no eu­ro. Biu­dže­tą pri­imant, per­nai prieš Nau­juo­sius me­tus at­ėjo to­kia džiu­gi ži­nia – ne­va jau mi­nis­te­ri­ja pa­ga­liau skirs tam pi­ni­gų. Ža­dė­jo gal apie 20 mln., bet nei tvar­kos, nei kam tos lė­šos bus skir­tos, nei ka­da bus skir­tos – nie­ko nė­ra. Rug­sė­jo 1 die­na jau la­bai grei­tai. Va­di­na­si, rug­sė­jo 1 die­ną nė vie­nos gru­pės mes ne­tu­rė­si­me, bet įsta­ty­me yra nu­ro­dy­tos da­tos, ka­da tos gru­pės tu­ri bū­ti įsteig­tos ir tą ug­dy­mą tu­ri gau­ti. Mi­nis­te­ri­ja, va­di­na­si, ty­čia, tam, kad vai­kai bū­tų pri­vers­ti ei­ti į pri­va­čius dar­že­lius, ką Pre­zi­den­tas ir sa­kė, kad yra švie­ti­mo ko­mer­cia­li­za­vi­mas, tų lė­šų ne­sky­rė.

Ei­ki­me to­liau. Aukš­ta­sis moks­las. 2021 me­tais Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ga­vo, bu­vu­si vals­tie­čių Vy­riau­sy­bė da­vė dvi­gu­bai dau­giau pi­ni­gų ne­mo­ka­mam aukš­ta­jam moks­lui. Re­a­liai tu­rė­jo bū­ti vi­sas aukš­ta­sis moks­las ne­mo­ka­mas, bet Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja dvi­gu­bai pa­di­di­no įkai­nį ir net­gi pa­da­rė at­virkš­čiai – kad tų ne­mo­ka­mų vie­tų bū­tų dar ma­žiau. Toks šū­kis kaip „Mo­ky­to­jas – pres­ti­ži­nė pro­fe­si­ja!“ bu­vo ty­čia pa­da­ry­tas, kad net­gi mo­ky­to­jai, ku­rie no­rė­tų stu­di­juo­ti ir įgy­ti to­kią pro­fe­si­ją, ne­gau­tų ne­mo­ka­mo švie­ti­mo.

Ei­ki­me į ki­tą sri­tį. Svei­ka­tos ap­sau­ga, svei­ka­tos sis­te­ma, re­for­ma dėl re­for­mos, mis­ti­niai 800 mln. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pri­ža­dė­ti. Jau pir­ma sa­vi­val­dy­bė pa­puo­lė į A. Dul­kio pin­kles, Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bė. Šian­dien kaip tik ko­mi­te­tuo­se yra svars­to­mas pa­siū­ly­mas su­jung­ti pir­mi­nį svei­ka­tos cen­trą su ant­ri­niu svei­ka­tos cen­tru, tiks­liau, A. Dul­kio sva­jo­nė grįž­ti į ta­ry­bi­nių lai­kų sis­te­mą bus įgy­ven­din­ta. Ir ką mes vėl gir­di­me? A. Dul­kys pa­ža­dė­jo kaž­ką, jei­gu su­jun­g­si­te, kaž­ko­kius mis­ti­nius pi­ni­gus. Bet tas pa­ža­das li­ko pieš­tas ša­kė­mis ant van­dens, nes jo­kio raš­to, jo­kio įsi­pa­rei­go­ji­mo, kon­kre­čios su­mos, jei­gu taip bus, nė­ra.

Pa­žiū­rė­ki­me, kas at­si­ti­ko su Klai­pė­da. A. Dul­kys taip pat Klai­pė­dos ben­druo­me­nei ža­dė­jo, kad jei­gu su­jungs dvi li­go­ni­nes, gaus daug pi­ni­gų, vi­si bus už­pil­ti pi­ni­gais ir bus lai­min­gi. O fi­na­las toks, kad pi­ni­gų nė­ra, bet pa­siū­ly­ta: tai jūs da­ly­vau­ki­te ben­drai kaž­ko­kiuo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tuo­se – pa­gal ben­drą ei­lę ką nors gau­si­te. Da­bar tur­būt liūd­niau­sia yra tai, kad sa­vi­val­dy­bėms įsta­ty­me yra pa­ra­šy­ta, kad tai yra sa­va­no­riš­kas spren­di­mas jung­ti pir­mi­nį su ant­ri­niu svei­ka­tos ap­sau­go­je ža­dant, kad kas nors bus, o fi­na­le nie­ko sa­vi­val­dy­bės ne­gaus. Va­di­na­si, at­si­tiks to­kia si­tu­a­ci­ja, kad, ge­rai Pre­zi­den­tas ir pa­sa­kė, pro­jek­tai dėl pro­jek­tų, kaž­ko­kie mis­ti­niai pla­nai, bet gai­la, kad vis­kas lie­ka tik po­pie­riu­je. Va­di­na­si, kaip sa­kant, vis­kas, kas yra po­pie­riu­je, ir vi­sas šios Vy­riau­sy­bės ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos dar­bo bro­kas liks ant sa­vi­val­dy­bių ir ei­li­nių žmo­nių pe­čių. Tai­gi, siū­ly­čiau sa­vi­val­dy­bėms ne­pri­im­ti sku­bo­tų spren­di­mų, o ge­riau ra­miai pa­lauk­ti me­tus, nes po me­tų ga­li kar­di­na­liai vis­kas keis­tis ir tą, ką pri­ėmė­te šian­dien sa­va­no­riš­kai, ga­li tek­ti at­šauk­ti. Ne­da­ry­ki­te sku­bo­tų spren­di­mų.

PIRMININKAS. Dė­kui. Vi­si pa­reiš­ki­mai iš­klau­sy­ti. Tuo ga­li­me baig­ti ry­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

Va­ka­ri­nio po­sė­džio pra­džia įpras­tu lai­ku – 14 va­lan­dą. Mi­nist­ro at­sa­ky­mai į klau­si­mus, po to, kaip mi­nė­jau, dėl švie­ti­mo vie­nas pro­jek­tas ir tri­jų pro­jek­tų pa­ke­tas, kaip bu­vo ry­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkėje. Bai­gė­me po­sė­dį. Re­gist­ra­ci­jos ne­skelb­si­me.* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.