LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai (toliau – Įstatymų projektai) parengti siekiant optimizuoti savivaldybių teikiamų ataskaitų skaičių bei informaciją apie visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse, dėl ko sumažėtų biurokratinė ir administracinė našta tiek savivaldybių, tiek valstybės institucijoms.

             Įstatymų projektų tikslas yra panaikinti savivaldybėms įpareigojimą kasmet iki gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) teikti ataskaitą apie vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėse.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.

Įstatymų projektų iniciatorė – Ministerija. Įstatymų projektus parengė Ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento (direktorius –   Audrius Ščeponavičius, tel. (8 5) 266 1466, el. p. audrius.sceponavicius@sam.lt), Rizikos sveikatai valdymo skyrius (vedėja – Rita Valentukevičienė, tel. (8 5) 260 4707 el. p. [email protected]), tiesioginė rengėja – šio skyriaus  vyriausioji specialistė Jolita Matuzienė, tel. (8 5) 219 3336, el. p. [email protected]).

 

   3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymų projektuose aptarti teisiniai santykiai.

Savivaldybės, įgyvendindamos Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio 4 dalį ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 6 straipsnio 5 dalį bei besivadovaudamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“, kasmet iki gegužės 1 d. Ministerijai teikia išsamias savivaldybių tarybų patvirtintas ataskaitas apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybėje (toliau – VSPFĮ ataskaita). VSPFĮ ataskaitos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-292 „Dėl Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“.

 Didžiąją dalį informacijos, teikiamos savivaldybių VSPFĮ ataskaitoje, sudaro informacija, susijusi su valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros (visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos stebėsenos) funkcijų vykdymu, pvz: informacija, susijusi su visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pareigybių skaičiumi, užimtų pareigybių skaičiumi, specialistų amžiaus grupėmis, vykdomomis funkcijomis, specialistų įgytu išsilavinimu (visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, specialistai su įgytomis teisėmis), mokinių, gaunančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų paslaugas, skaičiumi pagal gyvenamąsias teritorijas (miestą, kaimą), ataskaitinių metų asignavimais, jų panaudojimo procentu ir paskirtimi (darbo užmokesčiui, turto įsigijimui ir pan.), savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros veiklai įtakos turėjusiais vidiniais ir išoriniais veiksniais ir t. t.). Be paminėtos informacijos, savivaldybės VSPFĮ ataskaitoje taip pat teikia informaciją apie Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą (finansavimo šaltinius, lėšas, pagal atskiras priemones / programas jų panaudojimą ir pan.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Žinybinio visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“  įsteigtas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras (valdytojas –  Ministerija, o tvarkytojas – Higienos institutas), kuris kaupia, sistemina ir analizuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenis bei turimos informacijos pagrindu vertina specialistų kvalifikaciją ir kompetencijas, numato šių specialistų poreikį, nustato kvalifikacijos tobulinimo kryptis, planuoja kvalifikacijos tobulinimui reikalingas lėšas. Atsižvelgiant į tai,  VSPFĮ ataskaitoje savivaldybių pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistus tapo neaktualūs ir dubliuoja informaciją minėtame registre.

Savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“, teikia kasmet iki gegužės 1 d. Ministerijai, kaip VSPFĮ ataskaitos priedą, bendrą informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, t. y. parengia,  savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą (toliau – Stebėsenos ataskaita). Stebėsenos ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Stebėsenos ataskaitoje pateikiama informacija iš dalies taip pat dubliuoja kituose VSPFĮ ataskaitos skyriuose aprašomą informaciją.

Savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikia ataskaitas apie specialios tikslinės dotacijos, skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti panaudojimą (vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, detaliai aiškina reikšmių nepasiekimą ar jų viršijimą, finansinę informaciją pagal finansavimo šaltinius, konkrečiai detalizuoja ir aprašo lėšų nepanaudojimo priežastis bei kitas problemas). Teikiama ataskaitoje informacija taip pat dubliuojama VSPFĮ ataskaitoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau – LSA) 2017 m. gruodžio   13 d. raštu Nr. (12)-SD-897 „Dėl savivaldybėms privalomų teikti ataskaitų“ kreipėsi į Ministeriją. LSA rašte atkreipė dėmesį, kad teikiamų Ministerijai (ar jos pavaldžioms įstaigoms) ataskaitų skaičius yra nemažas, prašoma teikti informacija kartojasi, informacijos rengimas, konsolidavimas reikalauja neadekvačiai generuojamai naudai daug žmogiškųjų bei darbo laiko sąnaudų. Atsižvelgiant į minėtus motyvus, LSA siūlė Ministerijai inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybėje, peržiūrėjimą ir optimizuoti teikiamų ataskaitų skaičių bei prašomos informacijos srautus.

 

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

Įstatymų projektais siūloma panaikinti savivaldybėms įpareigojimą kasmet iki gegužės 1 d. Ministerijai teikti savivaldybės tarybos tvirtinamą ataskaitą apie vykdomas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėse. Taip bus sumažinta savivaldybėms ir valstybės institucijoms administracinė bei biurokratinė našta ir racionaliai panaudojami žmogiškieji ištekliai.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte siūloma savivaldybėms kasmet atsiskaityti tik už valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo“ kasmet iki sausio 15 d. teikia suplanuotų valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo ataskaitą.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte siūloma savivaldybėms palikti atsiskaitymą tik už visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Ši informacija aktuali siekiant kompleksiškai įvertinti visuomenės sveikatos priemonių / programų įgyvendinimo apimtis ir pobūdį savivaldybių lygiu.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu),  galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priėmus įstatymų projektus neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Įstatymai neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai bei korupcijai neturės.

 

7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

Įstatymai neturės įtakos verslo sąlygoms, jų plėtrai.

 

8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios. Nėra.

 

9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatymų projektai parengti laikantis nustatytų Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Įstatymų projektuose naujos sąvokos neapibrėžiamos.

 

10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

Teikiami Įstatymų projektai neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir atitinka Europos Sąjungos teisę.

 

11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti.

1. Parengti Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos formos bei jos teikimo  tvarkos“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. 606 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-292 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo“.

 

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymams įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais).

 

Įstatymų projektams įgyvendinti papildomų valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų nereikės. Šių lėšų taip pat nebus sutaupyta.

 

13. Įstatymų projektų rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Įstatymų projektai teikiami derinti Lietuvos savivaldybių asociacijai ir skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno ,,Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.

Reikšminiai Įstatymų projekto žodžiai: „ataskaita, visuomenės sveikata, stebėsena“.

 

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys                                            Algimantas Kirkutis