LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Kaimo reikalų komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-420

 

  2017-07-05  Nr. 110-P-26

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius, Komiteto nariai: Aurimas Gaidžiūnas, Bronius Markauskas, Alfredas Stasys Nausėda (pavaduoja Guoda Burokienė), Vytautas Rastenis, Juozas Rimkus, Vytautas Kamblevičius, Petras Čimbaras, Juozas Baublys;  Komiteto biuro vedėjas Romaldas Abugelis,  Komiteto biuro patarėjai Gabija Jurgelytė, Simantė Kairienė, Rolandas Juknevičius;

Kviestieji: Seimo nariai: Algirdas Butkevičius, Kęstutis Mažeika, Remigijus Žemaitaitis, Simonas Gentvilas, Radvilė Morkūnaitė; Aplinkos ministras Kęstutis Navickas, Prezidento patarėja Edita Kriščiūnienė, UAB „Civitta“ atstovas Gintautas Nedzveckas, UAB „Civitta“ atstovė Asta Javinskaitė, Kauno miškų urėdijos urėdas Saulius Lazauskas,  dr. Paulius Miliauskas (nuotoliniu būdu).

 2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi Miškų įstatymo (toliau - keičiamo įstatymo) 2 straipsnio 4 dalyje siūloma apibrėžti sąvoką „gamtotvarkos priemonės“, tačiau nei iš jos turinio, nei iš kitų projekto nuostatų nėra aišku, kokiuose dokumentuose šios priemonės yra nustatomos bei koks subjektas jas tvirtina. Taip pat nėra aišku, ar šios priemonės yra kaip nors susiję su saugomų teritorijų gamtotvarkos planais ir juose nustatytomis gamtotvarkos priemonėmis, ar tai visiškai skirtingo turinio priemonės. Siūlytina tikslinti projekto nuostatas.

 

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

 

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

1

2

3

10

3,4

1,2

5

 

2. Projekto 1 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje siūloma nustatyti, kad ,,valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti ir valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose nustatytą veiklą“ (pabraukta mūsų). Civilinio kodekso 4.106 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto patikėjimo teisė – tai patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti. Siekiant suderinti vertinamąją projekto nuostatą su minėtąja Civilinio kodekso nuostata, valstybės įmonės ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ apibrėžime reikėtų nustatyti, kad minėtoji valstybės įmonė valstybinius miškus valdo, naudoja ir jais disponuoja ne tik įstatymų nustatyta tvarka, bet ir sąlygomis.

     Kartu atkreipiame dėmesį, kad projekto 1 straipsnio 3, 4 dalimis, 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 3 straipsnio 5 dalimi ir kitais projekto straipsniais keičiamame įstatyme vartojama sąvoka ,,miškų urėdijos“ keičiama sąvoka ,,valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“, pastarajai įmonei perduodant miškų urėdijų vykdomas funkcijas, tačiau iš projekto nuostatų nėra aišku, ar valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ būtų naujai įsteigtas juridinis asmuo, ar ji būtų įsteigta veikiančias miškų urėdijas sujungus į vieną valstybės įmonę. Tik iš projekto aiškinamojo rašto nuostatų galima spręsti, kad 42 miškų urėdijos ir valstybės įmonė ,,Valstybinis miškotvarkos institutas“ bus sujungti į vieną valstybinių miškų valdymo įmonę. Siekiant pašalinti aukščiau nurodytus neaiškumus bei išvengti galimo nevienodo įstatymo nuostatų aiškinimo jį taikant, svarstytina, ar projekto 10 straipsnį nereikėtų papildyti įstatymo taikymą reglamentuojančiomis nuostatomis, kuriose būtų nurodyta, kokiu būdu bus steigiama valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“.

 

Pritarti.

 

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

1

5

 

3. Projekto 1 straipsnio 5 dalimi keičiamo įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje apibrėžiant sąvokos „valstybiniai miškų pareigūnai“ turinį nėra aiškus formuluotės „valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybės tarnautojai“ turinys (pabraukta mūsų). Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamo įstatymo 5 straipsnio 3 dalis nustato vienintelės valstybinės miškų kontrolės įstaigos – Valstybinės miškų tarnybos – pagrindines funkcijas. Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 straipsnis nustato, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžios parkų ir rezervatų direkcijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Atsižvelgiant į tai, nėra aišku, kokių dar įstaigų (be Valstybinės miškų tarnybos) valstybės tarnautojams gali būti suteikiamas valstybinių miškų pareigūnų statusas.

 

Pritarti.

 

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

3

1

 

4. Projekto 3 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 8 punkte siūloma nustatyti, kad Aplinkos ministerija įgyvendina valstybės įmonės ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Vyriausybę arba jos įgaliotą valstybės valdymo instituciją. Taigi valstybė visų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendina per Lietuvos Respublikos Vyriausybę arba jos paskirtą kitą valstybės valdymo instituciją. Tuo tarpu iš projektu siūlomų keičiamo įstatymo nuostatų darytina išvada, kad valstybės įmonės ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją paskirtų ne Vyriausybė, bet Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar vertinamosios projekto nuostatos nereikėtų atsisakyti. Kitu atveju, ją reikėtų suderinti su Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

     Jeigu būtų pritarta šiai pastabai, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, reikėtų atsisakyti projekto 3 straipsnio 3 dalyje dėstomo keičiamo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punkto, kuriame siūloma nustatyti, kad miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, arba pastarąjį punktą suderinti su Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

 

Pritarti.

 

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

5

1

 

5. Projekto 5 straipsnio 1 dalimi iš keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies siūloma išbraukti nuostatą, kad Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos ir nustatyti, kad valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas“. Siūlomas teisinis reguliavimas tobulintinas šiais aspektais.

     Pirma, pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą kompleksinę miškų ūkio veiklą, t. y., veiklą, apimančią miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą, vykdo 42 miškų urėdijos, veikiančios regioniniu principu. Už kiekviename regione vykdomą kompleksinę miškų ūkio veiklą yra atsakingas atitinkamos miškų urėdijos vadovas. Tuo tarpu pagal projektu siūlomą teisinį reguliavimą visuose valstybiniuose miškuose kompleksinę veiklą vykdytų viena valstybės įmonė. Iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiais principais viena valstybės įmonė vykdytų kompleksinę miškų veiklą valstybiniuose miškuose, t. y., ar per teritorinius padalinius, kurie minėtą veiklą vykdytų tik jiems priskirtuose valstybiniuose miškuose, ar visi valstybės įmonės padaliniai vienu metu vykdytų kompleksinę miškų ūkio veiklą visuose valstybiniuose miškuose, ar kompleksinė miškų ūkio veikla būtų vykdoma vadovaujantis kitais principais. Atitinkamai nėra aišku, kurie konkrečiai asmenys būtų atsakingi už kompleksinės miškų veiklos vykdymą visuose valstybiniuose miškuose. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projektą nereikėtų papildyti nuostatomis, pašalinančiomis šiuos neaiškumus.

     Antra, projektu keičiamame įstatyme siūloma nustatyti, kad valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ iš patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų pagamintą miško produkciją, taip pat nenukirstą mišką parduoda Vyriausybės nustatyta tvarka. Nors analogiškas teisinis reguliavimas yra įtvirtintas ir galiojančiame įstatyme, atkreipiame dėmesį, kad aukščiau minėtoji pagaminta miško produkcija ir nenukirstas miškas yra valstybės nuosavybė. Konstitucinis Teismas 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarime pažymėjo, kad iš Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalies nuostatos ,,valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas“ įstatymų leidėjui kyla pareiga visus svarbiausius valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo santykių elementus nustatyti įstatymu. Be to, Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad ,,tik įstatymų leidėjas gali nustatyti disponavimo valstybiniu turtu <...> būdus ir sąlygas“ (Konstitucinio Teismo 1996 m. spalio 22 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimai). Atsižvelgus į tai, keičiamame įstatyme, o ne Vyriausybės nutarime, turi būti nustatyti valstybės turto – iš valstybinių miškų pagamintos miško produkcijos, nenukirsto miško pardavimo būdai ir kitos esminės tokio valstybės turto pardavimo sąlygos. Tuo tarpu Vyriausybės priimtame teisės akte įstatymo nuostatos galėtų būti detalizuojamos.

     Trečia, siekiant teisinio aiškumo, keičiamame įstatyme reikėtų apibrėžti sąvokos ,,pagaminta miško produkcija“ turinį. Konstitucinis Teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutarime pažymėjo, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas (inter alia aiškinamas) tik įstatymu, o ne žemesnės galios teisės aktu.

     Ketvirta, nėra aiškus vertinamosios projekto nuostatos santykis su projekto 5 straipsnio 2 dalimi siūloma keičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostata, kad ,,bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti Vyriausybės nustatyta tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką“. Atkreipiame dėmesį, kad iš vertinamosios projekto nuostatos turinio darytina išvada, kad valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ Vyriausybės nustatyta tvarka turėtų teisę pardavinėti tik pagamintą miško produkciją ir nenukirstą mišką. Tuo tarpu pagal projektu siūlomą keičiamo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies nuostatą, minėtoji valstybės įmonė 5 procentus atskaitymų turėtų sumokėti ne nuo parduotos pagamintos miško produkcijos, bet nuo parduotos žaliavinės medienos. Atsižvelgus į tai, abejas projekto nuostatas reikėtų suderinti tarpusavyje.

     Be to, kaip jau buvo minėta, keičiamame įstatyme sąvoka ,,pagaminta miško produkcija“ nėra apibrėžta. Tuo atveju, jeigu sąvoka ,,pagaminta miško produkcija“ neapimtų žaliavinės medienos, o turimas tikslas įstatyme nustatyti, kad valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“ turi teisę pardavinėti ir žaliavinę medieną, tai projekto 5 straipsnio 1 dalimi siūlomas keičiamo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas reikėtų atitinkamai papildyti.

 Pritarti.

 

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

8

2

 

6. Projekto 8 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad valstybinių miškų valdytojai skiria lėšų bendrai miško priešgaisrinės apsaugos sistemai, tačiau iš projekto nuostatų nėra aišku, kokiu konkrečiai periodiškumu ir kokio dydžio lėšas privalėtų skirti minėtieji subjektai. Projektą reikėtų papildyti nuostatomis, pašalinančiomis šiuos neaiškumus.

 

Pritarti.

 

 

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

10

1

 

7. Projekto 10 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių ,,dalies redakciją“ įrašytinas žodis ,,dalį“.

 

Pritarti.

 

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

10

3

 

8. Projekto 10 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atkreipiame dėmesį, kad teikiamu įstatymo projektu nuo 2018 m. sausio 1 d. siūloma atsisakyti keičiamame įstatyme vartojamos sąvokos ,,miškų urėdija“. Sąvokos ,,miškų urėdija“ siūloma atsisakyti ir teikiamą įstatymo projektą lydinčiuosiuose atitinkamų įstatymų pakeitimo įstatymų projektuose reg. Nr. XIIIP-421 - XIIIP-428. Nuo 2018 m. sausio 1 d. miškų urėdijų vykdomas funkcijas perima valstybės įmonė ,,Lietuvos valstybiniai miškai“. Įstatymuose atsisakius minėtos sąvokos vartojimo, manytina, kad atitinkamai turėtų būti peržiūrėti ir įstatymus įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai, kuriuose pastaroji sąvoka yra vartojama. Atsižvelgus į tai, svarstytina, ar projekto 10 straipsnyje neturėtų būti pateikti pasiūlymai ne tik Vyriausybei ir aplinkos ministrui, bet ir kitoms valstybės institucijoms priimti (pakeisti) jų kompetencijai priskirtus poįstatyminius teisės aktus.

 

Pritarti.

 

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

*

 

 

9. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamu įstatymo projektu siūloma keisti teisinį reguliavimą, susijusį su valstybės turto – valstybinių miškų patikėjimo teisės perleidimu, taip pat reglamentuoti valstybės turto (nenukirsto miško, pagamintos miško produkcijos) pardavimą privatiems asmenims, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis turėtų būti atliekamas teikiamo įstatymo projekto antikorupcinis vertinimas, tačiau iš projekto aiškinamojo rašto nėra aišku, ar toks vertinimas buvo atliktas.

 

Pritarti.

 

Gauta STT išvada dėl šio įstatymo projekto.

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas (2017-03-15)

*

 

 

10. Atkreiptinas dėmesys, kad Seime yra registruoti Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 5, 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-179) bei Miškų įstatymo Nr. I-671 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-334), siūlantys kiek kitaip reglamentuoti teisinius santykius, susijusius su miškų valstybiniu valdymu, todėl atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 137 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus: “Jeigu yra gauti keli to paties įstatymo tų pačių arba skirtingų straipsnių pakeitimo ar papildymo įstatymų projektai, jie Seimo posėdyje pateikiami ir nagrinėjami kartu, o Seimo paskirtas pagrindinis komitetas gali juos sujungti ir pateikti Seimui svarstyti vieną bendrą projektą”.

Pritarti.

 

Pastaba neaktuali.

11.

LR STT

(2017-03-29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto prašymu atlikome Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą.

Projekto tikslas – atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktoje Lietuvos valstybės valdomų įmonių valdymo apžvalgoje pateiktas rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių valdymo tobulinimo ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, kuriam 2016 m. balandžio 4 d. pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 3.2 (3.2.1 ir 3.2.2) priemones, siekiant, kad valstybės įmonėms būtų veiksmingai paskirstomi ištekliai ir taikomi aukštesni valdymo ir skaidrumo standartai, konsoliduoti valstybės įmones miškų urėdijas, optimizuoti jų veiklą ir valdymą, padidinti valstybinių miškų valdymo efektyvumą ir ekonominį potencialą, kartu užtikrinti tolesnį darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą valstybiniuose miškuose ir įtvirtinti vienos valstybinių miškų valdymo įmonės modelį.

Dėl minėtų priežasčių ir tikslų Specialiųjų tyrimų tarnyba pritaria Projekte pateiktam teisiniam reglamentavimui, kuriuo, jei būtų priimtas Projektas, Lietuvos Respublikoje būtų keičiamas valstybinių miškų valdymo modelis.

Atlikę Projekto antikorupcinį vertinimą nustatėme, kad minėto teisės akto projekto nuostatos nesudarytų tiesioginių sąlygų korupcijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritarti.

 

 

 

 

12.

Nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvada (parengė ekspertų grupė „Civitta“)

(2017-06-29)

 

*

 

 

     Galutinės įvertinimo išvados santrauka:

Atsižvelgiant į atliktą Įstatymo projekto ir Pasiūlymų įvertinimą vadybiniu ir viešojo administravimo požiūriu bei jų atitikimą teisėkūros principams, rekomenduojame:

-           Priimti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-420;

-           Atmesti Pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420;

-           Aiškiai atskirti miškų ūkio valdymo vienetų (Urėdijų) skaičiaus ir juridinių asmenų skaičiaus nustatymo klausimus;

- Vertinant Pasiūlymuose Nr. III, V ir VI įvardintus miškų ekonomikos aspektus dėl siūlomo minimalaus VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai” veiklos vienetų (miškų urėdijų) skaičiaus (matuojamo teritoriniu valstybinių miškų hektarų skaičiumi), siūlome Įstatymo projektą papildyti optimaliais miškų ūkio vienetų aspektais, kurie turėtų būti pagrįsti moksliniais miškų ūkio valdymo kriterijais, kurie apimtų ne tik minimalią valstybinių miškų teritoriją (ha) tenkančią vienam veiklos vienetui (miškų urėdijai) ir patiektos į rinką žaliavinės medienos kiekį, bet ir kitus svarbius miškų ūkio parametrus tokius kaip, miškų tipai, medienos kokybė, miškų masyvų tankumas, atsodinimas, kelių infrastruktūra, kt. Miškų teritorijos (ha) apibrėžimas Įstatymu gali ateityje sudaryti prielaidas ir apribojimus efektyviam miškų turto valdymui.“

 

Pritarti.

 

13.

Lietuvos miškininkų sąjunga, Advokatų profesinė bendrija CONFIDENCE Law Office

(2017-06-30, raštas Nr. G-2017-7992)

*

 

 

Teikiame nepriklausomo eksperto išvadą dėl:

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 (toliau – Įstatymas) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 (toliau – Projektas); ir

2. Seimo narių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420, registruotų iki nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo (toliau – Seimo narių pasiūlymai).

IŠVADŲ SANTRAUKA

1. Projekte pasirinktas modelis steigti naują valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ negali būti laikomas pateisinamu tol, kol nebus sistemiškai išspręsti Projekte neaptarti klausimai, susiję su veiksmingu išteklių paskirstymu ir aukštų valdymo ir skaidrumo standartų įgyvendinimu, t. y. tol, kol nebus išspręstas centralizuoto miškų valdytojo bei jo struktūrinių padalinių efektyvaus valdymo klausimas. Eksperto vertinimu Projektas yra tobulintinas, todėl galėtų būti svarstomas tik po papildomų pakeitimų ir detalesnės analizės. Pagal dabartinį Projektą negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad bus pasiekti EBPO nustatyti veiksmingo išteklių paskirstymo tikslai ir įgyvendinti aukšti valdymo ir skaidrumo standartai.

2. Įvertinus pateiktus Seimo narių pasiūlymus dėl Projekto darytina išvada, kad pasiūlymai yra fragmentiški ir nesistemiški. Pasiūlymais bandoma įgyvendinti naujus ar reformuoti esamus teisės institutus atsietai nuo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos. Neatsižvelgiama į tai, kaip siūlomi pakeitimai dera su kitų institucijų kompetencija ir funkcijomis, dalis pasiūlymų prieštarauja taikytiniems Lietuvos Respublikos įstatymams.

3. Projektas atitinka pagrindinius Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus teisėkūros principus, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šioje išvadoje. Be to, Projektas nevisiškai tinkamai integruotas į nacionalinę teisės sistemą, tačiau tiesiogiai neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams.

4. Įstatymo projektu siekiama įgyvendinti reforma nėra teigiamai vertintina vadybiniu ir viešojo administravimo požiūriu dėl šių priežasčių:

4.1 pateikti pasiūlymai dėl Įstatymo keitimo nėra pagrįsti tvirtais ekonominiais, vadybiniais, socialiniais ar kitais skaičiavimais, o paremti tik teoriniais teiginiais;

4.2 valstybinio miško ūkio reformą rekomenduojama įgyvendinti tik iš anksto parengtais įgyvendinimo etapais. Priešingu atveju, kyla neigiamų ekonominių ir socialinių pasekmių grėsmė.

4.3 valstybino miško sektoriaus strateginiai tikslai neatitinka reformoje deklaruojamų tikslų. Lietuvos valstybinio miško ūkio pagrindinė paskirtis turėtų būti suprantama kaip tenkinti viešuosius interesus. Tokios pastabos taip pat išsakytos ir EBPO atliktoje Apžvalgoje.

 

Nepritarti.

Išvadų rengėjas siūlo komitetui pritarti UAB „Civitta“ atlikto ekspertinio vertinimo rekomendacijoms.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Privačių  miškų savininkų asociacija

(2017-03-29)

 

5(7)

2(2)

 

2.   Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Bendrosioms miškų ūkio ir gamtotvarkos reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka valstybinio miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miško priešgaisrinei apsaugos sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtotvarkos srityse bei kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti). Lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.“

 

 

 

Pritarti

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Telšių apskrities skyrius

(2017-03-02;

Nr. 51/10D-37)

*

 

 

Telšių regiono plėtros taryba nepritaria siūlomai valstybinių miškų valdymo pertvarkai steigiant vieną centralizuotą įmonę ir siūlo vykdant miškų urėdijų reformą išsaugoti jų

savarankiškumą, optimizuojant administracinio valdymo sistemą ir stiprinant kontrolę.

Nepritarti.

Komitetas siūlo pritarti Vyriausybės siūlymui: vietoj miškų urėdijų įsteigti valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

1

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos - valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti ir koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą. Gamtotvarkos priemonės – specialios tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti palankią saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą.“

 

 

Nepritarti.

 

Išvados rengėjas siūlo pritarti Vyriausybės siūlymui –vietoj miškų urėdijų įsteigti valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“.

2.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

1

3

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdija,  valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

 

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

3.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

1

4

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

 

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

4.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

2

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

5.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

2

2

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

6.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

3

1

 

Pasiūlymas:

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

7.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

3

2

 

Pasiūlymas:

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 9 punktą:

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;“

 

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

8.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

3

3

 

Pasiūlymas:

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 10  punktą:

 „10) įgyvendina miškų urėdijų savininko teises ir pareigas.“

 

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

9.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

3

4

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą organizuoja ir koordinuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba. Atlikdama šias funkcijas, Generalinė miškų urėdija valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos:

 1) atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą;

2) nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;

3) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą;

4) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

10.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

3

5

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „5. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendras valstybines miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemas;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas.“

 

 

Nepritarti.

 

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

11.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

4

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

12.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

4

2

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – valstybinių miškų miškų urėdijos miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

13.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

5

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“ Miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Viena miškų urėdija patikėjimo teise valdo nuo 40 iki 60 tūkstančių hektarų valstybinių miškų bei per metus iškerta ir pateikia į rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

Nepritarti.

Pasiūlymas nesusijęs su šio įstatymo projekto tikslais.

14.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

7

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinė miškų inventorizacija atliekama visuose miškuose. Miškų urėdijose, valstybiniuose rezervatuose ir valstybiniuose parkuose inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė ne miško žemė (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir kt.).“

Nepritarti.

Pasiūlymas nesusijęs su šio įstatymo projekto tikslais.

15.

Seimo narys

R.Žemaitaitis

(2017-03-21)

8

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Generalinė miškų urėdija ir miškų urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

16.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

1

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti ir koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.

Spręsti pagrindiniam komitetui.

 

17.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

1

3

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdija, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

18.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

1

4

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

19.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

2

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

20.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

2

2

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

21.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

3

1

 

Pasiūlymas: pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

22.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

3

2

 

Pasiūlymas: pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 9 punktą:

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

23.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

3

3

 

Pasiūlymas: pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 dalies 10  punktą:

„10) įgyvendina miškų urėdijų savininko teises ir pareigas.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

24.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

3

4

 

Pasiūlymas: Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą organizuoja ir koordinuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Atlikdama šias funkcijas, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos:

1) atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą;

2) nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas;

3) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą;

4) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

25.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

3

5

 

Pasiūlymas: Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendras valstybines miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemas;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

26.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

4

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

27.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

4

2

 

Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – valstybinių miškų miškų urėdijos miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

28.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

5

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“ Miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.

Viena miškų urėdija patikėjimo teise valdo nuo 30 iki 60 tūkstančių hektarų valstybinių miškų bei per metus iškerta ir pateikia į rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos.

Tame pačiame Lietuvos regione esančių miškų urėdijų valdymui gali būti skiriamas vienas kolegialus valdymo organas – valdyba.

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

Nepritarti.

Pasiūlymas nesusijęs su šio įstatymo projekto tikslais.

29.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

7

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinė miškų inventorizacija atliekama visuose miškuose. Miškų urėdijose, valstybiniuose rezervatuose ir valstybiniuose parkuose inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė ne miško žemė (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir kt.).“

Nepritarti.

Pasiūlymas nesusijęs su šio įstatymo projekto tikslais.

30.

Seimo nariai P.Saudargas, V.Vingrienė, K. Bacvinka, R.Tamašunienė, A.Salamakinas, J.Razma

(2017-03-28)

 

8

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Generalinė miškų urėdija ir miškų urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

31.

Seimo narys

J.Olekas

2017-04-04

5

1

 

Argumentai: Kadangi Lietuvos miškų įstatyme ir po pakeitimo išlieka  miškų urėdijos (5 str. 4 dalis), todėl tikslinga ir miškų urėdijoms nustatyti reikalavimus.

Pasiūlymas:

Papildyti įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ ir miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Viena miškų urėdija patikėjimo teise valdo 25-55 tūkstančių hektarų valstybinių miškų bei per metus iškerta ir pateikia į rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

32.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai: Lietuvos valstybiniai miškai yra didžiausias ir beatsikuriantis valstybės turtas, kurio užauginimo trukmė vidutiniškai yra 80 metų. Tai yra mūsų kartos įveistą mišką galės nukirsti tik mūsų provaikaičiai. Šio valstybės turto svarbiausias bruožas jo daugiafunkciškumas, kas užtikrina žmogui sveiką gyvenimo aplinką. Tikrosios miško vertės žmogus dar neišmoko apskaičiuoti. Miško ištekliaus auginimo produktas yra mediena, kuri bendroje miško vertėje nėra pagrindinė. Todėl miško įmonei pilnai negalima taikyti kitų ūkio subjekto valdymą reglamentuojančių įstatymą, nes miško įmonė negali bankrutuoti, jos pagrindinis veiklos tikslas nėra pelno siekimas, ši įmonė atlieka valstybės paskirtus privalomuosius darbus. Europos šalių miško įmonėse yra vedama kompleksinė veikla ir nustatant šių įmonių teisinį reguliavimą yra visada atsižvelgiama į šio turto valdymo ir naudojimo specifiką. Tad daugelyje Europos šalių miško įmonės yra valdomos pagal specialius miškų įstatymus, bet ne įmonių, pvz. Lenkijoje. Lenkijos valstybiniai miškai neturi juridinio statuso, šios specifinės įmonės vadovaujasi miškų įstatymu. Miško įmonę paversti pelninga nėra sudėtinga tereikia tiesiog padidinti kirtimo normą arba dar paprasčiau pradėti kirsti rinktinius kirtimus. Bet mano įsitikinimu tai visiškai netoliaregiškas kelias. Todėl projekte pasiūliau valstybės įmonių susivienijimo (asociacijos) „Lietuvos valstybiniai miškai“ teisinio reguliavimo principą. Manau kad šis variantas yra artimiausias didžiausio Lietuvos valstybės turto valdymo ir naudojimo prigimtinei dvasiai. Mano siūlomu atveju nereikėtų perregistruoti Lietuvos valstybinių miškų ir tokiu būdu sutaupytume nemažai lėšų, o bendra reforma leistų peratestuoti valstybės įmonių miškų urėdus. Kitas svarbus klausimas yra tai, kad Lietuvos Vyriausybės uždavinys yra rasti kompromisą tarp dviejų antigonistinių iš prigimties veiksnių. Tai optimalios miško kirtimo normos ir siekio miškų ūkio ūkinės veiklos gauti kuo daugiau pajamų: tai yra parduoti miško produkciją kuo brangiau, o kai tuo   tarpu medžio apdirbimo įmonių siekis yra miško žaliavą nupirkti kuo pigiau. Taigi ši dilema turi būti sprendžiama pačiu aukščiausiu lygiu. Metas Lietuvoje pradėti kalbėti iš esmės apie viso miško komplekso vystymo strategiją.

Aplinkos ministerijos parengtas projektas nėra ekonomiškai, nei politiškai pagrįstas. Yra sugriaunama nusistovėjusi ūkininkavimo miške sistema:  miško įmonė, girininkija, eiguva. Šiandien yra išsaugotos, kai kurios girininkijos, žinomos nuo Vytauto Didžiojo laikų.   Taip lengvai atsisakyti istorinio paveldo manau yra tiesiog nusikaltimas.

Ūkininkavimo ir administravimo miškuose būdas priklauso nuo miško geografinių sąlygų, gyventojų tankumo tame regione ir  nuosavybės formos. Vienas būdas yra taikomas privačiuose miškuose, kitas valstybiniuose miškuose, ir trečias miško apdirbimo koncernų valdomuose miškuose. Geografinės sąlygos ir gyventojų tankumas apsprendžia koks ūkininkavimo būdas yra toje teritorijoje. Jei miško plotai yra mažai gyvenamoje teritorijoje, ar iš vis negyvenamoje, ir sunkiai pasiekiami, kur nėra išvystytas kelių tinklas, ten yra ūkininkaujama kaip dabar yra Latvijoje, o iš ties, tai šis būdas taikomas kalnuotose vietovėse ir taigoje, nepriklausomai, kur ji būtų ar Kanadoje, Švedijoje ar Sibire. Šis būdas yra pagrįstas pirmiausia kelių tiesimu į numatomą eksploatuoti miško plotą ir visų kirtimų  koncentraciją tame miško plote.

Tuo tarpu tankiai apgyvendintuose rajonuose, kur yra išvystytas kelių tinklas ūkininkavimo miškuose būdas yra pagrįstas atitinkama miško teritorija, kurioje nepertraukiamai yra ūkininkaujama. Tai labiausiai tausojantis ūkininkavimo būdas. Jis yra visose Europos šalyse, išskyrus kalnuotas teritorijas. Pagrindinis administravimo vienetas eiguva, girininkija, urėdija. Vokietijoje pradėta didinti miško specialistų skaičių girininkijose, jiems suformuluojant konkrečias užduotis.

Pateiktas projektas neskaidrina esamos padėties, bet sudaro dar geresnes sąlygas korupcijai.

Pateiktas projektas ženkliai padidins medžio apdirbėjų įtaką medienos aukcionams ir karteriniams susitarimams, ko pasakoja medienos kaina kris ir atskaitymai į valstybės biudžetą sumažės.

Smulkieji medžio apdirbėjai praras galimybę įsigyti medienos  ir bus priversti bankrutuoti, o tai dar labiau padidins emigraciją regionuose.

Siūlau:

1.    Siūlau atgaivinti diskusijas apie celiuliozės fabriko statybą Lietuvoje, nes kasmet supūdome apie 30 proc. smulkios medienos, jos tiesiog niekam nereikia. Skiedros gamyba to klausimo neišsprendžia. Ir pagaliau iš esmės pradėti nagrinėti LR Vyriausybėje viso miško komplekso, kaip didžiausio valstybės turto, vystymo galimybes ir suplanuoti savo strategiją, kad toliau Lietuva nebebūtų Švedijos koncernų strategine žaliavos tiekėja.

 1. Gerai išanalizuoti miško sektoriaus veiklą Lenkijoje ir Vokietijoje ir tik tada priimti sprendimą, kuriuo keliu eiti.
 2. Depolituozuoti valstybinę tarnybą.
 3. Siūlau Lietuvos  Respublikos Seimui įpareigoti Vyriausybę parengti antikorupcinę programą miškų sektoriuje, kurioje būtų numatyta:

4.1. Sustiprinti ūkininkavimo valstybiniuose miškuose kontrolę, įdarbinant bent po tris miškininkus  Valstybės audito įstaigoje, Viešųjų   pirkimų įstaigoje, tam kad kontrolė būtų profesionali.

4.2.  Sustiprinti STT ir prokuratūros veiklą tiriant piktnaudžiavimo atvejus.

4.3. Pagerinti ir sustiprinti Valstybinei miškų tarnybai priklausančios miškų kontrolės skyrių.

4.4. Valstybinio miškų sektoriaus vadovaujantys darbuotojai neturi teisės užsiimti miško ir medienos perdirbimu privačiame sektoriuje.

4.5. Peržiūrėti ūkininkavimo ir apskaitos taisykles, bei nuostatus, juos sukonkretinant, kad juos vykdantys darbuotojai galėtų norminių dokumentų nurodymus įvykdyti, o kontrolierius nesudėtingai  patikrinti, tam, kad būtų pašalintas subjektyvumas.

4.6. Prie Miško urėdijų įsteigti valdybas, o urėdas atsiskaitytų Miško valstybės įmonių susivienijimui (asociacijai) „Lietuvos valstybiniai miškai“ valdybai prie Aplinkos ministerijos. Kas penki metai miškų urėdijoje atlikti išsamų kompleksinį patikrinimą, kuris turi būti susietas su tinkamumu  toliau eiti  miško urėdo pareigas.

5.           Sustiprinti žemiausią ūkininkavimo miške grandį – girininkiją ir girininko atsakomybę už ūkininkavimą jo valdomame miško plote.

Išskaidrinti ūkininkavimo miške procesus ir tuo padidinti miško įnašą, kaip didžiausio valstybės turto, į biudžetą, gali tik šį procesą atlikdami miškininkai, kurie yra praėję visas miško valdymo grandis ir puikiai žino visus neskaidrumo plyšius. Didžiausio valstybės turto miško  valdymo negali reformuoti žmonės nedirbę tiesiogiai miške. Nes jie tiesiog tam neturi patirties. Deja, šią „reformą“  parengė kaip tik kabinetiniai ir žmonės.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepritarti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepateikti konkretūs pasiūlymai įstatymo projektui.

33.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

1

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti ir koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.

 

Miško valstybės įmonių susivienijimas (asociacija) „Lietuvos valstybiniai miškai“ prie Aplinkos ministerijos – valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo valstybės įmonė, organizuojanti ir koordinuojanti šių miškų atkūrimą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.

 

Gamtotvarkos priemonės – specialios tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti palankią saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

34.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

1

3

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; miškų urėdija miškų urėdija valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė, valstybės įmonė ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

35.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

1

4

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

1.      Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Miškų urėdija Miškų urėdija Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą, kai miškų urėdijos moksliškai pagrįstas optimalus dydis yra 25 – 40 tūkst. hektarų ploto.

Girininkija - miškų teritorijos administravimo ir miškininkavimo vienetas priklausantis miškų urėdijai ar kitai miško ūkio institucijai. Girininkijos svarbiausi uždaviniai yra miško atkūrimas ir įveisimas, medynų ugdymas, sanitarinė, priešgaisrinė ir pažaidų apsauga, miško naudojimo organizavimas, miško rangovų miškininkavimo kontrolė, gamtosauginių priemonių įgyvendinimas.

Eiguva girininkijos padalinys, mažiausias miško administravimo vienetas.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

36.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

2

 

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdijos miškų urėdijos valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2.      Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti miškų urėdijoms miškų urėdijoms valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

37.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

3

 

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.        Papildyti Siūloma išbraukti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

 

2.        Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:

9) nustato valstybės įmonių susivienijimui (asociacijai) „Lietuvos valstybiniai miškai“valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;

 

3.        Papildyti išbraukti 5 straipsnio 2 dalį 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

„10) įgyvendina miškų urėdijų savininko teises ir pareigas.

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

38.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

3

4

 

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigia valstybės įmonių susivienijamą (asociaciją) „Lietuvos valstybiniai miškai“. Asociacijos nariai yra miškų urėdijos. Tai ribotos civilinės atsakomybės valstybės įmonė, kurios tikslas administruoti ir koordinuoti valstybinių miškų valdymą ir naudojimą per VĮ miškų urėdijas, atstovauti asociacijos narių interesams ir ginti juos bei tenkinti viešąjį interesą. Prie VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“ Aplinkos ministerija sudaro valdybą, kurios daugiau kaip pusė visų narių sudaro miškų ūkio specialistai.

 Valstybės įmonių susivienijamą (asociaciją)  „Lietuvos valstybiniai miškai“ sudaro šie administraciniai vienetai: Valstybės įmonių susivienijamo (asociacijos) „Lietuvos valstybiniai miškai“ direkcija, miškų urėdijos ir girininkijos. Valstybės įmonės susivienijamo (asociacijos)  „Lietuvos valstybiniai miškai“ pagrindinis tikslas yra ugdyti, tvarkyti, saugoti, prižiūrėti, puoselėti, didinti Lietuvos valstybės turto – miško vertę, naudoti jį vadovaujantis tvaraus naudojimo principu.

Direkcija  tuo tikslu:

 1. Administruoja Lietuvos valstybinius miškus per miškų urėdijas-ribotos juridinės atsakomybės valstybės įmones.
 2. Atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą;
 3. Nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo  darbų normas.
 4. Organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą.
 5. Organizuoja ir koordinuoja  miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos , tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.
 6. Rengia ir įgyvendina modernią miškininkystės veiklos informacinę sistemą.
 7. Rengia ir įgyvendina racionalaus miškų išteklių naudojimo priemones, optimizuojant medynų tūrio prieaugio ir jo naudojimo balansą.
 8. Rengia ir įgyvendina miško ir miško produkcijos modernesnes apskaitos programą.
 9. Organizuoja ir koordinuoja apvalios medienos gaminių aukciono informacinę sistemą ir ją koordinuoja pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarką. 
 10. Esant poreikiui centralizuoja viešuosius pirkimus
 11. Nustato ir įgyvendina miškų urėdijų veiklos vertinimo ir vadovų atestavimo tvarką.

Direkcija kasmet rengia ataskaitą ir atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

Siūloma pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Miškų urėdijos Miškų urėdijos yra valstybės įmonių susivienijimo (asociacijos) „Lietuvos valstybiniai miškai“ asocijuotosios narės. Valdymo teisinė forma yra valstybės įmonė. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių bendras valstybines miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemą bei gamtosaugines sistemas;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas.“

5) Įgyvendina privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo  darbų normas.

6) Įgyvendina racionalaus miškų išteklių naudojimo priemones, optimizuojant medynų tūrio prieaugio ir jo naudojimo balansą.

7) Įgyvendina miško ir miško produkcijos modernesnes apskaitos programą.

8) Vykdo viešuosius pirkimus.

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

39.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

4

 

 

4      straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir miškų urėdijos valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ valstybės įmonių susivienijimo (asociacijos) „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

 

2.    Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – miškų urėdijų valstybinių miškų miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

40.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

5

 

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1.Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Miškų urėdijos Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Valstybės įmonių susivienijimas (asociacija) „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

 

2.      Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Valstybės įmonių susivienijimas (asociacija) „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia savifinansavimo principu ir yra finansuojama iš miško urėdijų tiesioginių atskaitymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos priemonėms įgyvendinti Vyriausybės nustatyta tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miškų miško priešgaisrinei apsaugos sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtotvarkos srityje srityse bei kitoms bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti). Lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

41.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

8

 

 

8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

 

1.      Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė priešgaisrinių priemonių miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai Valstybės įmonių susivienijimas (asociacija) „Lietuvos valstybiniai miškai“ bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

42.

Seimo nariai:

A.Salamakinas,  J.Olekas, R.Žemaitaitis, V.Kamblevičius, V.Bukauskas, K.Bacvinka, A.Palionis, A. Šimas, A.Sysas, P.Saudargas, V.Vingrienė,

J.Varžgalys, V.Kravčionok, K.Starkevičius, J.Varkalys, 

P.Čimbaras,

I.Šiaulienė,

M.Bastys,

R.Tamašunienė,

J.Baublys,

R.Juška

2017-04-06

10

 

 

Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1.        Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, bei šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir 4 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies redakciją, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2.        2018 m. sausio 1 d. šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 punktas ir šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje išdėstyta Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 4 dalis netenka galios.

3.        Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

43.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

 

 

1

 

 

 

 

3

 

Argumentai:

Vyriausybės siūlomu įstatymo projektu iš esmės apibrėžiamas diferencijuotas subjektų ratas, kas gali būti valstybinio ir kas gali būti privataus miško valdytojas. Siūlytina šį subjektų ratą patikslinti apribojant galimybes privataus kapitalo įmonėms tapti valstybinio miško valdytojais.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis asmuo kita valstybės ar savivaldybės institucija ar jos struktūrinis padalinys, valdantis valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam jai Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

44.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

1

4

N

Argumentai:

Siekiant užtikrinti valstybinio miško ir jo resursų nemažėjimą medienos, kaip pramoninės žaliavos sąskaita, taip pat privatizavimo pagrindais, tą nusprendus valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovybei.

 

Ši dalis įstatymo projektu nėra keičiama, tačiau kompleksine prasme, siūlytina performuluoti ir ją.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip:

29. Valstybiniai miškai – valstybinės reikšmės miškai ir kiti valstybei nuosavybės teise priklausantys miškai; miškai, kurie negali būti privatizuoti ar kitaip perleisti valstybinio miško valdytojais šio įstatymo nustatyta tvarka negalintiems būti asmenims.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

45.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

1

6

N

Argumentai:

Įstatymu neapibrėžiama tačiau visuotinai naudojama miškų urėdijos sąvoka. Ištaisomas sukurtas įstatymo projekto trūkumas.

Sąvoka formuluojama pagal reformos pagrindus ir atitinka visus įstatymo projekto teikėjo reikalavimus, taip pat individualizuoja esminius kriterijus, pagal kuriuos turėtų būti formuluojami struktūriniai padaliniai (vertinant alternatyvių teiktų įstatymo projektų kriterijus pasiekiamas konsensusas).

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi:

32. Miškų urėdija - valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūrinis padalinys, kurio veiklos teritorija turi būti pagrįsta teritorinių 25 – 60 tūkstančių hektarų valstybinių miškų teritorijos valdymu.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

46.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

1

7

 

Argumentai:

Įstatymu neapibrėžiama tačiau visuotinai naudojama girininkijos sąvoka. Sąvokos įtraukimas į įstatymo projektą suponuotų įstatymo projekto teikėjų viešus pažadus dėl to, kad girininkijos ir miško darbuotojai ir toliau išliks, o regionuose darbo vietos nebus naikinamos.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi:

33. Girininkija - valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūrinių padalinių - miškų urėdijų - teritorinis padalinys.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

47.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

2

2

 

Argumentai:

Įstatymo projektu yra nepagrįstai prioritezuojamas miškų privatizavimas. Siektinas tikslas – išlaikymas valstybei. Tuo atveju, jei nuosavybės teisės į mišką nebus atkurtas, miškas turėtų atitekti valstybei.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose paliekami valstybinių miškų fondui, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

48.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

3

2

 

Argumentai:

Įstatymo projektu nekonkretizuojamas moksliškai ir tikslingai pagrįstas miško atkūrimo terminas. Siūlytina į įstatymo projektą įtraukti terminą, per kiek laiko turi būti įvykdyti miško atkūrimo veiksmai (prižiūrimas želdynas, kokybiškas atsodinimas ir pan.).

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo (ne vėliau kaip per 3 metus), apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

49.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

3

5

3

Argumentai:

Įstatymo projektu nepakankamai apibrėžiamas veiklos vykdymas visų nuosavybės formų miškuose. Jau dabar yra sukurta daug rezervacinės, rekreacinės infrastruktūros, kurios priežiūrą būtina užtikrinti. Taip pat – būtina ją plėtoti, ko, šiuo metu teikiamame įstatymo projekte nėra.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių, rekreacinės infrastruktūros, biologinės įvairovės apsaugos (rezervacinės) paskirties ir pobūdžio objektų priežiūrą ir taisymą (remontą) bei plėtojimą visų nuosavybės formų miškuose;

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

50.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

4

1

 

Argumentai:

Įstatymo projektu neaiškiai apibrėžiamas minimalus sąsajumo nebuvimo reikalavimas. Šiuo pasiūlymu jis tikslintinas ir apibrėžtinas kaip visiškai objektyviai, pagal analogus valstybės tarnautojams, pritaikant nešališkumo principą. Sąvoka „artimi giminaičiai“ apibrėžtina, kad „artimi giminaičiai – tai  sutuoktinis, brolis, sesuo (įbrolis, įsiseserė) ir jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai) ir jų sutuoktiniai, sūnus ir dukra (įsūnis, įdukra) ir jų sutuoktiniai, seneliai, anūkai, sugyventiniai ir taip pat kiti bendrą ūkį vedantys asmenys.

 

Ne mažiau svarbu užkirsti galimybę piktnaudžiauti teritoriniu steigimosi laisvės principus ir sąsajumo ribojimą uždrausti bet kurioje šalyje įsteigtoms ir (ar) veiklą vykdančios įmonėms.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybiniai miškų pareigūnai, ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ ir jos struktūrinių padalinių darbuotojai ir jų artimi giminaičiai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose Lietuvos ir kitų šalių medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

51.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

8

1

 

Argumentai:

Įstatymo projekto nuostata nepagrįstai nesuteikiama kitoms kompetentingoms institucijos teisė veikti priešgaisrinės apsaugos sistemos kūrime, valdyme ir pan. Gali reikėti tokių paslaugų, kaip skaitmenizacija, viešieji pirkimai, įrangos diegimas, priešgaisrinės apsaugos sistemų specialistų darbas ir kitokios konsultacijos. Apribojus dalyvaujančių institucijų sąrašą, VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“, turėtų būti visų reikalų specialistu, o tai, savaime suprantama, nėra teisinga.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ kartu su savivaldybėmis ir kitomis kompetentingomis institucijomis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos ir kitų reikalavimų.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

52.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

8

2

 

Argumentai:

Įstatymo projektu numatytas lėšų skyrimas bendrai miško priešgaisrinės apsaugos sistemai yra nurodomas ne kaip pareiga, o remiantis principu – „esant galimybei“. Atsižvelgiant į tai, kad bendra miško priešgaisrinė apsauga yra ypatingai ir visuotinai svarbi miško priežiūros dalis ir jos tinkamai neužtikrinus (t. y. ir nepakankamai finansavus) gali grėsti didžiulio masto stichinės nelaimės, siūlytina lėšų skyrimą bendrai miško priešgaisrinės apsaugos sistemai prioritetizuoti.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinių miškų valdytojai prioriteto tvarka skiria lėšų bendrai miško priešgaisrinės apsaugos sistemai. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita).

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

53.

Seimo nariai:

Virginija Vingrienė

Juozas Varžgalys

Algimantas Salamakinas

Kęstutis Bacvinka

Audrys Šimas

Juozas Olekas

2017-04-06

9

 

 

Argumentai:

Įstatymo projektu nepagrįstai nuo kenkėjų saugoma tik spygliuočių mediena. Ir lapuočių medienoje kaupiasi kenkėjai, taigi jų neprižiūrint, būtų paliekami kenkėjų šaltiniai, todėl įstatymo projekto formuluotė tikslintina.

 

Miškų sektoriuje, kaip ir valstybės tarnyboje, turėtų būti įgyvendinamas „vieno langelio“ principas, t. y. kaip atitinkami subjektai turėtų kreiptis ten, kur jiems patogiausia, o funkcijas valstybiniai ūkio subjektai įgyvendintų pagal kompetenciją.

 

Pagal įstatymo projekto formuluotę, valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ realiai net neįgyvendintų sanitarinės apsaugos reikalavimų, t. y. jos kompetencija būtų nepagrįstai ribota, nors ir neatsiejamai nuo miško funkcijai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš miško arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi pranešti Valstybinei miškų tarnybai ar valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ apie medžių ir kitų augalų ligų ir kenkėjų židinius.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

54.

Seimo narys K.Mažeika

2017-04-27

1

4

 

Argumentai:

Pripažįstant poreikį pertvarkyti šiuo metu Lietuvoje egzistuojančią valstybinių miškų valdymo struktūrą, kartu siekiant išsaugoti tradicinės Lietuvoje nusistovėjusios valstybinių miškų valdymo struktūros esminius elementus (miškų urėdijas ir girininkijas), kaip svarbiausius kompleksinio miškų ūkio valstybiniuose miškuose vienetus, taip pat atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-420 (toliau – Projektas), jog nėra įvardinta kokiais principais viena valstybės įmonė vykdytų kompleksinę miškų veiklą valstybiniuose miškuose (tiesiogiai ar per teritorinius padalinius), tikslinga Miškų įstatyme, kaip specialiajame įstatyme valstybės įmonių veiklą reglamentuojančio Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo atžvilgiu, įvardinti esminius valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūrinius vienetus (miškų urėdijas ir girininkijas), taip pat nurodyti šių vienetų vietą įmonės sudėtyje bei įvardinti pagrindines jų funkcijas bei atsakomybę.

Be to, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento siūlymą Miškų įstatyme nustatyti valstybiniuose miškuose pagamintos miško produkcijos ir nenukirsto miško kaip valstybės turto  esmines  pardavimo sąlygas, tikslinga Miškų įstatyme aiškiai įvardinti valstybiniuose miškuose pagamintos miško produkcijos, konkrečiai žaliavinės medienos pardavimo būdus ir kitas esmines sąlygas.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, turinti filialus – miškų urėdijas, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

Pritarti.

 

55.

Seimo narys K.Mažeika

2017-04-27

1

6

N

Pasiūlymas:

         Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi:

„32. Miškų urėdija – valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, turintis struktūrinius padalinius – girininkijas, bei jam priskirtuose valstybiniuose miškuose vykdantis kompleksinę miškų ūkio veiklą.“

Pritarti.

 

56.

Seimo narys K.Mažeika

2017-04-27

5

1

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninės prekybos aukcionuose ir mažmeninėje prekyboje parduoda pagamintą miško produkciją žaliavinę medieną, taip pat teikia paslaugas ir parduoda nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Vienai miškų urėdijai prisikirtų valstybinių miškų plotas kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti turi būti 30-60 tūkstančių hektarų, metinė miško kirtimų apimtis – ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

57.

Seimo narys A.Salamakinas

2017-05-24

2

1

 

Pasiūlymas: 2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.          Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdijos miškų—urėdijos valstybės—įmonė—„Lietuvos—valstybiniaimiškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2.          Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti miškų urėdijoms miškų urėdijoms valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

58.

Seimo narys A.Salamakinas

2017-05-24

3

4

 

Pasiūlymas: Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigia valstybės įmonių susivienijamą (asociaciją) „Lietuvos valstybiniai miškai“. Asociacijos nariai yra miškų urėdijos. Tai ribotos civilinės atsakomybės valstybės įmonė institucija, kurios tikslas konsoliduoti, administruoti ir koordinuoti valstybinių miškų valdymą ir naudojimą plėtojant teritorinį gamtinį karkasą per VĮ miškų urėdijas, atstovauti asociacijos narių interesams ir ginti juos bei tenkinti viešąjį interesą. Prie asociacijos  „Lietuvos valstybiniai miškai“ Aplinkos ministerija sudaro valdybą, kurios daugiau kaip pusė visų narių sudaro miškų ūkio specialistai. Valstybės įmonių susivienijamą (asociaciją) „Lietuvos valstybiniai

miškų urėdijos ir girininkijos. Valstybės įmonės susivienijamo (asociacijos) „Lietuvos valstybiniai miškai“ pagrindinis tikslas yra konsoliduoti miškų urėdijų veiklą, ugdyti, tvarkyti, saugoti, prižiūrėti, puoselėti, didinti Lietuvos valstybės turto - miško vertę, naudoti jį vadovaujantis tvaraus naudojimo principu.

Susivienijimas „Lietuvos valstybiniai miškai“ tuo tikslu:

1.                    Administruoja Lietuvos valstybinius miškus per miškų urėdijas- ribotos juridinės atsakomybės valstybės įmones.

2.                                                      Atlieka                             miškų urėdijų savininko teises ir pareigas

įgyvendinančios institucijos funkcijas, konsoliduoja ir koordinuoja jų veiklą;

3.                   Nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų normas.

4.                    Konsoliduoja ir organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą.

5.                  Konsoliduoja, organizuoja ir koordinuoja miško atkūrimo, įveisimo, apsaugos , tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą.

6.                    Konsoliduoja, rengia ir įgyvendina modernią miškininkystės veiklos informacinę sistemą.

7.                    Konsoliduoja, rengia ir įgyvendina racionalaus miškų išteklių naudojimo priemones, optimizuojant medynų tūrio prieaugio ir jo naudojimo balansą.

8.                    Konsoliduoja, rengia ir įgyvendina miško ir miško produkcijos modernesnes apskaitos programą.

9.                   Konsoliduoja, organizuoja ir koordinuoja apvalios medienos gaminių aukciono informacinę sistemą ir ją koordinuoja pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarką.

10.                  Esant poreikiui konsoliduoja ir centralizuoja viešuosius pirkimus

11.                  Nustato ir įgyvendina miškų urėdijų veiklos vertinimo ir vadovų atestavimo tvarką.

Direkcija kasmet rengia ataskaitą ir atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

59.

Seimo narys A.Salamakinas

2017-05-24

5

1

 

Pasiūlymas: 5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Miškų urėdijos Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai valstybės įmonės    susivienijimas (asociacija) „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.

Valstybės įmonių susivienijimas (asociacija) konsoliduoja miškų urėdijų veiklą. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skiltam kompleksinei miškų ūkio veikiai vykdyti įsigyti.

jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimu kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

60.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

1

1

 

Argumentai:

Siekiant užtikrinti efektyvų valstybinių miškų ūkio valdymą, racionalų valstybinių miškų išteklių naudojimą ir maksimalią grąžą valstybei už jos turto – valstybinių miškų naudojimą, išvengti rizikingų vienos įmonės steigimo pasekmių, susijusių su veiklos monopolizavimu, bei nesukeliant chaoso įgyvendinti socialiai atsakingą valstybinio miškų ūkio reformą, tikslinga  pagal nustatytus kriterijus sustambinti VĮ miškų urėdijas, jų veiklą konsoliduojant per Generalinę miškų urėdiją. Todėl įstatymo projekto atitinkamuose straipsniuose būtina atstatyti generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijos(ų) sąvokas.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Gamtotvarkos priemonės – specialios tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti palankią saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą.

4. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti ir koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

61.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

1

3

 

Pasiūlymas: „Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdija, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

62.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

1

4

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

63.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

2

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

64.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

2

2

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

65.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

1

 

Pasiūlymas: išbraukti projekto 3 straipsnio 1 dalį:

 

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

67.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

2

 

Pasiūlymas: išbraukti projekto 3 straipsnio 2 dalį:

 

2. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

68.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

3

 

Pasiūlymas: išbraukti projekto 3 straipsnio 3 dalį:

 

3. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

„10) įgyvendina miškų urėdijų savininko teises ir pareigas.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

69.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

4

 

Argumentai: Valstybinių miškų valdymas turi būti organizuotas maksimaliai  efektyviai ir skaidriai. Valdymo principai taip pat turi atitikti EBPO rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių. Atsižvelgiant į tai, Miškų įstatyme tikslinga praplėsti Generalinės miškų urėdijos funkcijas, pavedant šiai institucijai naujas funkcijas, susijusias su miškų urėdijų veiklos konsolidavimu, centralizuotu žaliavinės medienos pardavimu, viešaisiais pirkimais ir kt.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą organizuoja ir koordinuoja, miškų urėdijų veiklą konsoliduoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Atlikdama šias funkcijas, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos:

1) atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas, koordinuoja ir konsoliduoja jų veiklą;

1) 2) nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas bei konsoliduoto pelno rodiklius;

2) 3) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą;

3) 4) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą;

5) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja žaliavinės medienos, pagamintos miškų urėdijoms priskirtuose valstybiniuose miškuose, didmeninio pardavimo aukcionus ir centralizuotus miškų urėdijų viešuosius pirkimus;

6) nustato miškų urėdijų veiklos vertinimo ir miškų urėdijų vadovų atestavimo tvarką.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

70.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

5

 

Pasiūlymas: Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendras valstybines miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemas;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas;

4) valstybinėje žemėje įveisia naujus miškus kompensuojant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;

5) miškuose įgyvendina gamtotvarkos priemones, skirtas užtikrinti palankią saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

71.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

3

7

N

Argumentai: Prie Generalinės miškų urėdijos tikslinga įsteigti nepriklausomą valdybą, kuri nustatytų Lietuvos valstybinių miškų ūkio (VĮ miškų urėdijų) bendruosius strateginius veiklos tikslus ir ūkinės - finansinės veiklos uždavinius, vertintų valstybinio miškų ūkio (miškų urėdijų) veiklos rezultatus. Šios valdybos sudėtį ir veiklos reglamentą turėtų tvirtinti aplinkos ministras. 

 

Pasiūlymas: Papildyti 5 straipsnį nauja 7 dalimi:

 

„7. Lietuvos valstybinių miškų ūkio (VĮ miškų urėdijų) bendriems strateginiams veiklos tikslams ir ūkinės - finansinės veiklos uždaviniams nustatyti  ir veiklai vertinti prie Generalinės miškų urėdijos sudaroma nepriklausoma valdyba, kurios sudėtį ir veiklos reglamentą tvirtina aplinkos ministras.

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

72.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

4

1

 

Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškų urėdijos darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

73.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

4

2

 

Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – valstybinių miškų miškų urėdijos miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

74.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

5

1

 

Argumentai: Miškų urėdijų veikla turi būti organizuota efektyviai ir skaidriai, šios įmonės turi išlaikyti ekonominį potencialą ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl tikslinga Miškų įstatyme nustatyti kriterijus, kurie įgalintų sustambinti miškų urėdijas iki racionalus dydžio, išlaikant jų kaip valstybės įmonių savarankiškumą. Tokie mokslininkų ir miškininkų praktikų pasiūlyti kriterijai yra minimalus valstybinių miškų plotas (30 tūkst. ha) ir minimali kirtimo norma (nemažiau kaip 100 tūkst. ktm. žaliavinės medienos). Taip pat svarbu, kad toliau būtų tobulinamas pakankamai efektyviai veikiantis medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, pardavimas aukcionuose per apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą siekiant, kad ji labiau atitiktų medienos perdirbimo įmonių poreikius ir dėl to palaipsniui pereinant prie centralizuotų didmeninės prekybos aukcionų. Tai leistų medienos perdirbimo įmonėms sklandžiau ir su mažesnėmis sąnaudomis įsigyti medienos, tuo pačiu miškų urėdijoms užtikrinant maksimalias pajamas už parduotą medieną.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“  Valstybės įmonės miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, valstybiniuose miškuose vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą, Vyriausybės nustatyta tvarka centralizuotuose per Apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą didmeninės prekybos aukcionuose ir mažmeninėje prekyboje parduoda pagamintą žaliavinę medieną, taip pat teikia paslaugas ir parduoda nenukirstą mišką. Viena miškų urėdija kompleksinę miškų ūkio veiklą  vykdo 30-60 tūkstančių hektarų valstybinių miškų plote bei per metus iškerta ir pateikia į rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių kubinių metrų žaliavinės medienos. Generalinės miškų urėdijos veikla finansuojama iš miškų urėdijų atskaitymų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką (per Specialiąją bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą). Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

75.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

7

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinė miškų inventorizacija atliekama visuose miškuose. Miškų urėdijose, valstybiniuose rezervatuose ir valstybiniuose parkuose inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė ne miško žemė (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir kt.).“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

76.

Seimo narys

Algirdas Butkevičius

2017-06-13 

8

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ Generalinė miškų urėdija ir miškų urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

77.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

1

1

 

Argumentai: Saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų išlikimas yra per siauras uždavinys gamtotvarkos priemonėms. Kadangi nėra numatyta kitų priemonių, kurios rūpintųsi ir jų plėtra, siūloma atitinkamai pataisyti gamtotvarkos priemonių apibrėžimą.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

„1.   Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Gamtotvarkos priemonės – specialios tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos užtikrinti palankią saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą bei plėtrą“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

78.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

1

2

 

Argumentai: Puikiai išsaugoti Lietuvos miškai yra vienas iš didžiausių mūsų šalies turtų. Tai – ekonominis, ekologinis, turistinis resursas bei viena iš lietuviškos tapatybės jungčių. Todėl pirmiausiai turėtume rūpintis jų išlikimu ir plėtra, o tik vėliau ūkine veikla.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

„2.   Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą, prekybą mediena ir miško ištekliais, gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimą, taip pat racionalų miškų išteklių naudojimą bei prekybą mediena ir miško ištekliais, tačiau nepakenkiant gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

79.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

1

3

 

Argumentai: Puikiai išsaugoti Lietuvos miškai yra vienas iš didžiausių mūsų šalies turtų. Tai – ekonominis, ekologinis, turistinis resursas bei viena iš lietuviškos tapatybės jungčių. Lietuvos miškų būklė ne kartą aukštai įvertinta pasauliniuose reitinguose. Dėl savo išskirtinės vertės ir svarbos miškas pirmiausiai turėtų būti Lietuvos piliečių ir čia veikiančių įmonių nuosavybė, kadangi užsienio valstybių juridiniai asmenų prioritetas yra iš miškų ir jų kirtimo gaunamas pelnas, o ne miškų išsaugojimas ar plėtra.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

„3.   Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, urėdijos, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

80.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

1

4

 

Argumentai: Valstybinė įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ turėtų rūpintis valstybės miškų išsaugojimu ir priežiūra. Įpareigojimas jai ne tik rūpintis miškų išsaugojimu ir priežiūra, bet ir vykdyti kompleksinę ūkio veiklą, į kurią įeina prekyba mediena ir miško ištekliais, nustatytų viena kitai prieštaraujančias įmonės funkcijas ir taip nuo pradžių užprogramuotų nesklandžią įmonės veiklą.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

4.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat taikanti gamtotvarkos priemones, vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą, apimančią miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

81.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

1

5

 

Argumentai: Nelogiška numatyti, kad valstybiniais miškų pareigūnais galėtų būti tik valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybės tarnautojai. Nėra priežasčių, kodėl jais negalėtų būti ir kitų įstaigų valstybės tarnautojai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus. Valstybiniais miškų pareigūnais galėtų būti ir ūkinę veiklą vykdantys valstybės tarnautojai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus, kadangi tai padidintų jų atsakomybę ir kontrolę. Kitu atveju gautųsi, kad mediena ir kitais miško ištekliais prekiaujantiems darbuotojams būtų taikomos mažesnės kontrolės priemonės.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

„5.   Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

„30. Valstybiniai miškų pareigūnai – valstybinių miškų miško apsaugos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir valstybinės miškų kontrolės įstaigų valstybės tarnautojai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus. Vyriausiųjų valstybinių miškų pareigūnų, vyresniųjų valstybinių miškų pareigūnų ir valstybinių miškų pareigūnų statusas suteikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

82.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

2

1

 

Argumentai: Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdyti taip pat galėtų ir urėdijos. Tai užtikrintų veiklos formų įvairovę, padarytų sistemą lankstesnę ir mažiau monopolizuotą, todėl ne tokią pažeidžiamą korupcijos ir įvairių interesų grupių.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

1.   Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

83.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

3

4

N

Argumentai: Urėdijos jau dabar turi pakankamą, tinkamą personalą ir dirba pelningai, todėl negriaunant veikiančios sistemos, galėtų toliau vykdyti prekybos mediena ir miško ištekliais funkciją, kiek tai nekenkia gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui.

 

Pasiūlymas: Papildyti 3 straipsnio 4 dalį nauju punktu ir jį išdėstyti sekančiai:

N) vykdo racionalų miškų išteklių naudojimą bei prekybą mediena ir miško ištekliais, tačiau nepakenkiant gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

84.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

3

5

 

Argumentai: Valstybinė įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ turėtų rūpintis valstybės miškų išsaugojimu ir priežiūra. Įpareigojimas jai ne tik rūpintis miškų išsaugojimu ir priežiūra, bet ir vykdyti kompleksinę ūkio veiklą, į kurią įeina prekyba mediena ir miško ištekliais, nustatytų viena kitai prieštaraujančias įmonės funkcijas ir taip nuo pradžių užprogramuotų nesklandžią įmonės veiklą.

Paskutiniame punkte numatyta funkcija diegti pažangias technologijas yra neišmatuojama ir subjektyviai vertintina sąvoka, todėl siūloma funkciją patikslinti.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

5. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ atlieka šias valstybines funkcijas:

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taiko gamtotvarkos priemones, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, apimančią miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendras valstybines miško priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemas;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas, užtikrinančias miškų išsaugojimą ir plėtrą“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

85.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

4

1

 

Argumentai: Nelogiška drausti valstybiniams miškų pareigūnams ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojams turėtų akcijų su darbo sritimi susijusiose įstaigose. Šis ribojimas per platus, kadangi draustų darbą dirbti ir žmonėms, turintiems vieną ar kelias akcijas, pavyzdžiui, užsienio įmonėse, nors realiai jie jokios įtakos ar poveikio jose neturėtų. Siekiant  riboti asmenų veiklą dėl galimo interesų konflikto, reikėtų konkrečiau apibrėžti jų pareigas ar statusą privačiuose juridiniuose asmenyse (pavyzdžiui, savininkai, kontrolinio paketo akcininkai, kiti juridiniame asmenyje sprendimus priimantys asmenys ir pan.), o iki tol siūloma draudimo atsisakyti.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

1.  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

86.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

 

 

 

Argumentai: Redakcija nelogiška, kadangi papildomas privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, taikomas tik tada, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos, todėl nėra prasmės su juo lyginti išmokų dydžių, kai žmogus draudžiamas papildomai.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti sekančiai:

„2.  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – valstybinių miškų miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse arba, jų nesant, darbo sutartyse ir negali būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

87.

Seimo narys

Rimantas Jonas Dagys

2017-06-20

5

1

 

Argumentai: Valstybinė įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ turėtų rūpintis valstybės miškų išsaugojimu ir priežiūra. Įpareigojimas jai ne tik rūpintis miškų išsaugojimu ir priežiūra, bet ir vykdyti kompleksinę ūkio veiklą, į kurią įeina prekyba mediena ir miško ištekliais, nustatytų viena kitai prieštaraujančias įmonės funkcijas ir taip nuo pradžių užprogramuotų nesklandžią įmonės veiklą. Tokiu būdu ši įmonė galimai virstų miškų iškirtimo, o ne išsaugojimo organizacija ir padarytų žalą ne vienai valstybės piliečių kartai.

 

Pasiūlymas: Atsisakyti 5 straipsnio 1 dalies ir atitinkamai pakoreguoti sekančių dalių numeraciją:

1.   Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas“.

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

88.

Seimo nariai:

Saulius Skvernelis

Ramūnas Karbauskis

Kęstutis Mažeika

2017-06-29

2

6

N

Siekiant išsaugoti svarbiausius valstybinių miškų valdymo struktūros elementus (miškų urėdijas ir girininkijas), taip pat užtikrinti tinkamą valstybinių miškų atkūrimo, priežiūros ir apsaugos funkcijų vykdymą, siūloma Miškų įstatyme įtvirtinti   kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose tiesiogiai vykdančius vienetus (miškų urėdijas ir girininkijas) ir nurodyti šių struktūrinių padalinių svarbiausias funkcijas bei atsakomybę. Tokiu būdu bus išsklaidytas miškininkų bendruomenėje kilęs nerimas dėl tradicinės valstybinių miškų valdymo sistemos sugriovimo. Miškų įstatyme įtvirtinus esminius valstybinių miškų valdymo struktūros elementus, bus užtikrintas šiuo metu valstybės įmonių miškų urėdijų vykdomų darbų tęstinumas bei sklandus valstybinių miškų veiklos ir valdymo optimizavimas išsaugant darbo vietas regionuose. 

 

Pasiūlymas:

Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi:

„32. Miškų urėdija – valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, turintis struktūrinius padalinius  (girininkijas) ir atliekantis dalį valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ funkcijų, t. y. jam priskirtuose valstybiniuose miškuose vykdantis kompleksinę miškų ūkio veiklą, nuostatuose nustatytomis apimtimis vykdantis prekybą mediena, prekių ir paslaugų pirkimus ir kt.“

Pritarti.

 

89.

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4

 

Argumentai:

Miškų įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad miškų urėdija yra valstybės įmonė. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Vyriausybę arba jos įgaliotą valstybės valdymo instituciją. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog valstybės įmonę nutarimu steigia Vyriausybė, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

Galiojanti Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje reglamentuojamas Lietuvos Respublikoje veikiančių urėdijų skaičius, apriboja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir jos įgaliotos institucijos galimybes siekti optimalesnio valstybinių miškų valdymo. Ši nuostata taip pat tiesiogiai prieštarauja Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 9, 10 ir 11 dalims, kurios atitinkamai numato, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi teisę priimti sprendimus reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti valstybės įmonę.

Siūloma nereglamentuoti Lietuvoje veikiančių urėdijų skaičiaus įstatymu, tuo pačiu ir atsisakyti pateiktame įstatymo projekte vienos konkrečios valstybės įmonės įvardijimo, ir palikti teisę Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai tvarkyti valstybinių miškų ūkį ir nuspręsti dėl optimalaus miškų urėdijų skaičiaus.

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 1 straipsnio 3 dalyje dėstomą įstatymo 2 straipsnio 17 dalį išdėstyti taip:

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio parko direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės valdymo teisę.“

2. Įstatymo projekto 1 straipsnio 4 dalį išdėstyti taip:

„4.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

90.

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

2

1,2

 

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 4 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje dėstomą įstatymo 4 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise valdyti miškų urėdijai (-oms) valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

 

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

91

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

3

1,2,5

 

Pasiūlymas:

1. Įstatymo projekto 3 straipsnio 1 ir 2 dalis išdėstyti taip:

1.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip:

„8) įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises ir pareigas;“

2.    Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip:

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo normas;“

2. Įstatymo projekto 3 straipsnio 5 dalimi dėstomą įstatymo 5 straipsnio 5 dalies pirmąją pastraipą išdėstyti taip:

 „5. Miškų urėdija (-os) Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ atlieka šias valstybines funkcijas:“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

92

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

4

1

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 6 straipsnio 10 dalį išdėstyti taip:

10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir miškų urėdijos (-ų) valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

93

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

5

1

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 5 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 7 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Miškų urėdija (-os) Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

94

Seimo nariai:

Eugenijus Gentvilas

Gabrielius Landsbergis

Kęstutis Glaveckas

2017-06-30

8

1

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalyje dėstomą įstatymo 18 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą organizuoja miškų urėdija (-os) valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ kartu su savivaldybėmis. Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.“

Nepritarti.

Žr. KRK išvados 5.1 punkto argumentus, pagrindžiančius nuomonę.

95.

Seimo narė Virginija Vingrienė

2017-07-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Argumentai:

Įstatymo projektu neaiškiai apibrėžiamas minimalus sąsajumo nebuvimo reikalavimas. Šiuo pasiūlymu jis tikslintinas ir apibrėžtinas kaip visiškai objektyviai, pagal analogus valstybės tarnautojams, pritaikant nešališkumo principą. Sąvoka „artimi giminaičiai“ apibrėžtina, kad „artimi giminaičiai – tai  sutuoktinis, brolis, sesuo (įbrolis, įseserė) ir jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai) ir jų sutuoktiniai, sūnus ir dukra (įsūnis, įdukra) ir jų sutuoktiniai, seneliai, anūkai, sugyventiniai ir taip pat kiti bendrą ūkį vedantys asmenys.

 

Ne mažiau svarbu užkirsti galimybę piktnaudžiauti teritoriniu steigimosi laisvės principus ir sąsajumo ribojimą uždrausti bet kurioje šalyje įsteigtoms ir (ar) veiklą vykdančios įmonėms. Iš esmės svarbiausias ir būtiniausias saugiklis valstybinių miškų skaidraus valdymo kontekste būtų užkirstas kelias įmonės valdybos nariams ir struktūrinių padalinių vadovams, kaip  sprendimų priėmimo proceso dalyviams bet kokioms sąsajoms su privačiu miško ruošos pramonės sektoriumi.

 

 Pasiūlymas:

Pakeisti patikslinti Įstatymo 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai  valdymo organų nariai ir jų artimieji  giminaičiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje, neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.

Nepritarti

Iniciatorių pateikti argumentai nepagrindžia artimų giminaičių įtraukimo į sąsajumo tikrinimą būtinybės, užkertant jiems kelia užsiimti tam tikromis profesinėmis veiklomis.

97.

Seimo nariai Virginija Vingrienė

Kęstutis Mažeika

Simonas Gentvilas

2017-07-04

 

6

10

 

Pasiūlymas:

Pakeisti patikslinti Įstatymo 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ darbuotojai,  valdymo organų nariai ir jų artimieji  giminaičiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje, neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais (akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais įstatymais draudžiamą veiklą.

Nepritarti

Iniciatorių pateikti argumentai nepagrindžia artimų giminaičių įtraukimo į sąsajumo tikrinimą būtinybės, užkertant jiems kelia užsiimti tam tikromis profesinėmis veiklomis.

96.

LR Vyriausybė

(2017-06-21; nutarimas Nr.

Nr. 462)

 

 

 

 

 

*

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. birželio 13 d. posėdžio protokolo Nr. SV-S-49 4 punkte išdėstytą prašymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nepritarti šiems Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) narių pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671  2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 (toliau – Įstatymo projektas): Seimo nario R. Žemaitaičio 2017 m. kovo 21 d. įregistruotam pasiūlymui; Seimo narių P. Saudargo, V. Vingrienės, K. Bacvinkos, R. Tamašunienės, A. Salamakino, J. Razmos 2017 m. kovo 28 d. įregistruotam pasiūlymui; Seimo nario J. Oleko 2017 m. balandžio 4 d. įregistruotam pasiūlymui; Seimo narių A. Salamakino, J. Oleko, R. Žemaitaičio, V. Kamblevičiaus, V. Bukausko, K. Bacvinkos, A. Palionio, A. Šimo, A. Syso, P. Saudargo, V. Vingrienės, J. Varžgalio, V. Kravčionok, K. Starkevičiaus, J. Varkalio, P. Čimbaro, I. Šiaulienės, M. Basčio, R. Tamašunienės, J. Baublio, R. Juškos 2017 m. balandžio 6 d. įregistruotam pasiūlymui; Seimo narių V. Vingrienės, J. Varžgalio, A. Salamakino, K. Bacvinkos, A. Šimo, J. Oleko 2017 m. balandžio 6 d. įregistruotam pasiūlymui; Seimo nario K. Mažeikos 2017 m. balandžio 27 d. įregistruoto pasiūlymo daliai dėl Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pakeitimo; Seimo nario A. Salamakino 2017 m. gegužės 24 d. įregistruotam pasiūlymui ir Seimo nario A. Butkevičiaus 2017 m. birželio 13 d. įregistruotam pasiūlymui (toliau – pasiūlymai) – dėl šių priežasčių:

1.1. Šiais pasiūlymais iš esmės nekeičiama esama valstybinių miškų valdymo sistema ir siūloma palikti šiuo metu veikiančias smulkias valstybės įmones miškų urėdijas (toliau – miškų urėdijos) arba jų skaičių tik nežymiai sumažinti nustatant minimalius vienos miškų urėdijos dydžio ir veiklos apimties kriterijus – t. y. minimalaus patikėjimo teise valdomo valstybinių miškų ploto ir metinės miško kirtimų apimties kriterijus. Vadovaujantis skirtingais Seimo narių siūlomais kriterijais, miškų urėdijų skaičius būtų sumažintas apytiksliai iki 25 valstybės įmonių. Pažymėtina, kad tokie pakeitimai nesudarytų sąlygų reikšmingai padidinti miškų urėdijų veiklos ir valdymo efektyvumą, racionaliai naudoti valstybės išteklius, be to, užkirstų kelią valstybinių miškų sektoriuje taikyti aukštesnius valdymo ir skaidrumo standartus (t. y. nebūtų teisinių prielaidų įsteigti nepriklausomą įmonės valdybą). Taigi nebūtų pasiekti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032  9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966  2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225  18 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo Nr. VIII-546 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 8 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ pateikto Įstatymo projekto keliami tikslai.

1.2. Pabrėžtina, kad pritarus šiems pasiūlymams būtų užkirstas kelias įgyvendinti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių valdymo tobulinimo sujungiant smulkias, analogišką veiklą vykdančias valstybės įmones. Manytina, kad tai galėtų tapti rimta kliūtimi Lietuvos Respublikai siekiant narystės šioje organizacijoje.

1.3. Dalies pasiūlymų nuostatos prieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, todėl negalėtų būti integruotos į Lietuvos teisinę sistemą ir praktiškai įgyvendintos (pavyzdžiui, siūlymas įsteigti ribotos civilinės atsakomybės valstybės įmonę – miško valstybės įmonių susivienijimą (asociaciją) „Lietuvos valstybiniai miškai“ prie Aplinkos ministerijos). Pasiūlymai iš esmės prieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 3 straipsnio 4 daliai, kuri numato draudimą valstybės įmonėms būti kitų juridinių asmenų dalyve. Todėl manytina, kad pritarus šiems pasiūlymams būtų paneigtas konstitucinis teisinės valstybės principas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, inter alia tai, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. kovo 2 d., 2017 m. kovo 15 d. nutarimai).

 

 

 

 

 

Pritarti.

 

97.

LR Vyriausybė

(2017-06-21; nutarimas Nr.

Nr. 462)

 

 

 

2.    Pritarti K. Mažeikos 2017 m. balandžio 27 d. įregistruoto pasiūlymo daliai, kuria siūloma Lietuvos Respublikos miškų įstatyme įtvirtinti svarbiausius šiuo metu veikiančios valstybinių miškų valdymo struktūros elementus – miškų urėdijas ir girininkijas, kaip svarbiausius kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose vykdančius vienetus. Manytina, kad siūlomi pakeitimai, numatantys, kad valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ veiklą vykdo per filialus – miškų urėdijas, kuriuos sudaro struktūriniai padaliniai – girininkijos, išsaugos Lietuvoje nusistovėjusią, tradicinę valstybinių miškų valdymo sistemą ir išsklaidys miškininkų bendruomenės nuogąstavimus dėl valstybinių miškų valdymo sistemos sugriovimo.

Valstybės įmonės filialams galima būtų suteikti dalinį savarankiškumą – t. y. teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta apimtimi vykdyti prekybą žaliavine mediena (regiono lygmens poreikiams tenkinti), savarankiškai vykdyti smulkius viešuosius pirkimus, skirtus miško rangos darbams bei kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti ir panašiai. Tokiu būdu būtų išsaugotos darbo vietos regionuose ir sudarytos palankios sąlygos smulkiesiems medienos perdirbėjams regionuose plėtoti veiklą. Be to, tai sudarytų sąlygas konsoliduoti miškų urėdijas į vieną juridinį asmenį (valstybės įmonę), kuriame būtų centralizuotai organizuojama ir koordinuojama įmonės filialų veikla, o centriniame padalinyje sutelkus ir centralizuotai atliekant dalį įmonės funkcijų, būtų sudarytos galimybės reikšmingai padidinti valstybinių miškų valdymo ir veiklos efektyvumą. Šie pakeitimai, be kita ko, užtikrintų ir tinkamą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų įgyvendinimą.

Pritarti.

 

98.

LR Vyriausybė

(2017-06-21; nutarimas Nr.

Nr. 462)

*

 

 

3.    Atsižvelgiant į tai, kad numatoma Įstatymo projekto įsigaliojimo data yra 2018 m. sausio 1 d., prašyti Seimą ypatingos skubos tvarka svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą Įstatymo projektą, į kurį galėtų būti įtraukta šio nutarimo 2  punkte nurodyta Seimo nario pasiūlymo dalis.

Pritarti.

 

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-420;

6.2. Pasiūlymai: pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui tobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento, LR Vyriausybės, Specialiųjų tyrimų tarnybos, ekspertų grupės „Civitta“ atlikto nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvados rekomendacijas ir Seimo narių pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė.

           7. Balsavimo rezultatai: 6 „už“, (4  nebalsavo).

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Andriejus Stančikas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                  Andriejus Stančikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimo reikalų komiteto biuro patarėja Gabija Jurgelytė