PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMO NR. X-1241 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO XIIIP-4383 (2)

 

                                                                                                       2020-12-09

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

5

4

Argumentai:

Įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje numatoma, kad savivaldybių institucijos tvirtina želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį į kurią privaloma įtraukti visuomenės ir bendruomenių organizacijų atstovus, tačiau komisijos sudėtyje nėra nuostatos patariamojo balso teise dalyvauti aplinkosaugos specialistui, kurio kompetencijos yra būtinos komisijos darbe.

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti  įstatymo 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. tvirtina želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėtį, į kurią privaloma įtraukti patariamojo balso teise dalyvaujantį aplinkos apsaugos departamento deleguotą specialistą bei visuomenės ir bendruomenių organizacijų, raštu pareiškusių iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje, atstovus, ir šios komisijos nuostatus; visuomenės ir bendruomenių organizacijų atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip pusę komisijos narių skaičiaus, išskyrus atvejus, kai visuomenės ir bendruomenių organizacijų atstovai raštu neišreiškė iniciatyvos dalyvauti komisijos veikloje; komisijos nariams už darbo laiką atliekant komisijos nario pareigas mokamas atlygis, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme;

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                 

 

Linas Jonauskas

Gintautas Paluckas

Kęstutis Vilkauskas

Orinta Leiputė