Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

 

Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl Šiaulių rajono savivaldybės sportininkų, dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto projekto rengėjas: Mindaugas Gedvila, Švietimo ir sporto skyriaus vyresn. specialistas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]:

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų fiziniams ir juridiniams asmenims

 

□ tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Sprendimo projekte tokių spragų ar nuostatų nenustatyta

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Teisės akto projekte nustatyta, kad  prašymo atitikimą vertina Skyriaus darbuotojas (6 punktas), po to prašymus vertina  Sporto taryba, sudaryta Savivaldybės tarybos (7 punktas), kuri teikia rekomendacijas Administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo (9 punktas)

Projektų vykdymo auditą ir kontrolę atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (24 punktas)

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Sąrašas baigtinis

 

□ tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Išimtys netaikomos

 

□ tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Teisės akto projekto nuostatose sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimas nenumatomas

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

 Prašymus vertina Sporto taryba, patvirtina Savivaldybės tarybos. Sporto tarybos sudarymo tvarką reglamentuoja Sporto tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina Savivaldybės taryba.

 

 

 

Sporto tarybos nariai pildo nešališkumo deklaraciją (Savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašo 17 punktas).

 

□ tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Nustačius, kad skirtos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, Sporto klubas pervestas lėšas privalo grąžinti Savivaldybei 21 punktas).

Spendimas gali būti skundžiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Teisės akto projektu toks sąrašas nenustatomas

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Tokie terminai teisės akto projekte nenumatyti

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Tokios galimybės nustatytos aprašo 6 punkte

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Projekto nuostatos nenustato administracinių procedūrų viešinimo tvarkos

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Nustatyta Savivaldybės sportininkų dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose tvarkos aprašo 24 punkte, kad Projektų vykdymo auditą ir kontrolę atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Sprendimo projekte nenumatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Netaikytina.

 

□ tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Netaikytina.

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

Mindaugas Gedvila

Švietimo ir sporto skyriaus vyresn. specialistas

Teisės akto projekto vertintojas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ersida Medžiūnienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

                                    2017-03-09

 

                                 2017-03-09

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

 [1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.