Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 19, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 257

STENOGRAMA

 

2023 m. balandžio 4 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Pra­de­da­me Sei­mo ry­ti­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

 

10.00 val.

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Po­vi­lo Ak­so­mai­čio 85-ųjų gi­mi­mo metinių pa­mi­nė­ji­mas

 

Pra­de­da­me jį Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro P. Ak­so­mai­čio 85-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mu. Kvie­čiu ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti sig­na­ta­ro at­mi­ni­mą.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Kvie­čiu Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą E. Gra­kaus­ką pa­si­da­lin­ti min­ti­mis apie Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą P. Ak­so­mai­tį.

 

Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Ei­man­to Gra­kaus­ko kal­ba

 

E. GRAKAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Bal­so tik ne­tu­riu, sun­ko­ka kal­bė­ti, bet kaip nors. Lie­tu­va jau 19 me­tų ne­be­tu­ri vie­no iš iš­ki­liau­sių vals­ty­bės at­kū­rė­jų. Jis bu­vo žy­mus že­mės ūkio (hid­ro­me­lio­ra­ci­jos) moks­li­nin­kas, Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio, Lie­tu­vos žem­dir­bių są­jū­džio gre­tų ben­dra­žy­gis, nuo­sek­lus, sa­ky­čiau, bri­tiš­kos pa­krai­pos kon­ser­va­to­rius, to­kios sri­ties ša­li­nin­kas ir se­kė­jas. Dak­ta­ras P. Ak­so­mai­tis bu­vo vie­nas iš stip­riau­sių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Ag­ra­ri­nės ko­mi­si­jos na­rių, ap­si­gin­kla­vęs sa­va­mo­ks­le iš­min­ti­mi ir gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­ti­mi. Iš pen­kio­li­kos dau­giau­siai kai­mui ir že­mės ūkiui nu­si­pel­niu­sių Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Ag­ra­ri­nės ko­mi­si­jos žmo­nių į am­ži­ny­bę jau iš­ėjo sep­ty­ni.

Sig­na­ta­ras P. Ak­so­mai­tis – aukš­čiau­sios pra­bos as­me­ny­bė. Są­jū­džio ag­ra­ri­nin­kų ko­man­dos ben­dra­žy­gis, nuo­šir­dus ko­le­ga, idė­ji­nis ben­dra­dar­bis, vi­sas sa­vo jė­gas ir gy­ve­ni­mą pa­sky­ręs Lie­tu­vos vals­ty­bės ir tau­tos at­gi­mi­mui.

Prieš de­šimt me­tų šio­je tri­bū­no­je iš­dės­čiau nuo­sta­tą, ku­rią pa­grin­dė pats P. Ak­so­mai­tis. Jis sa­vo gy­ve­ni­mą pa­da­li­no į tri­jų ste­buk­lų pe­ri­odus. Pir­mas ste­buk­las P. Ak­so­mai­čio gy­ve­ni­me bu­vo grį­ži­mas į Lie­tu­vą par­ve­žus jį vai­kų gru­pė­je iš Gu­la­go Ru­si­jo­je, Al­ta­jaus kraš­te. Iš­plėš­tas iš trem­ties nas­rų Kau­ne bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ga­vo iš­si­la­vi­ni­mą Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je – in­ži­nie­rius hid­ro­tech­ni­kas – ir vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą dir­bo vie­nin­te­lė­je dar­bo­vie­tė­je. Dar­bo­vie­tė bu­vo Lie­tu­vos hid­ro­tech­ni­kos ir me­lio­ra­ci­jos moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­tas. Tas ins­ti­tu­tas yra prie Kė­dai­nių, da­bar jau be­veik prie­mies­ty­je. Jau­nas bū­da­mas, 29 me­tų, 1967 me­tais pa­ra­šė ir ap­gy­nė moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. Per sa­vo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pį ta­po ži­no­mu, žy­miu, ap­do­va­no­tu moks­li­nin­ku. Jis tuo­me­tė­je tarp­tau­ti­nė­je moks­lo ir ga­my­bos pa­sie­ki­mų pa­ro­do­je tu­rė­jo vi­sus me­da­lius, pra­de­dant si­dab­ru ir bai­giant auk­su, už moks­li­nius at­ra­di­mus ir hid­rog­ra­fi­nės lie­ti­ni­mo sis­te­mos su­kū­ri­mą, da­bar nau­do­ja­mą net pa­sau­ly­je.

Ant­ras jo gy­ve­ni­mo ste­buk­las bu­vo 1986 me­tais, pra­ei­ta­me šimt­me­ty­je. Jam bu­vo per­so­din­tas inks­tas. Tai, kaip su­pran­ta­te, da­vė šan­są gy­ven­ti dar 18 me­tų. Šis lai­ko­tar­pis – pats tu­ri­nin­giau­sias jo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis. Pil­na­ver­tis, pa­trio­tiš­kas ir taip pat jo bu­vo skir­tas Tė­vy­nės ir Tau­tos la­bui. Sa­ky­čiau, šio dar­bo lai­ko­tar­pis tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas aukš­čiau­sia pra­ba. Iš an­tro ste­buk­lo lai­ko­tar­pio gi­mė tre­čias ste­buk­las – da­ly­va­vi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­kū­ri­mo ir vals­ty­bės sta­ty­bos dar­buo­se.

Ak­cen­tuo­siu tik dvi jo veik­los sri­tis po po­rą sa­ki­nių. Pir­ma, kas­die­nė veik­la nuo 1988 me­tų, ku­riant ir da­ly­vau­jant Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­dy­je ir Lie­tu­vos žem­dir­bių są­jun­go­je. Jis bu­vo Lie­tu­vos žem­dir­bių su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tas ir Lie­tu­vos žem­dir­bių ta­ry­bos na­rys. An­tra jo veik­los sri­tis bu­vo su­si­ju­si su Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­to ir Ag­ra­ri­nės ko­mi­si­jos na­rio dar­bais. Ak­ty­vus vals­ty­bės kū­ri­mas už­ėmė ne­ma­žą da­lį veik­los, tvar­kant po­li­tiš­kai, tei­siš­kai, eko­no­miš­kai, so­cia­liai Lie­tu­vos ūkį, taip pat ir Lie­tu­vos kai­mą. Dau­giau­sia pa­stan­gų Po­vi­las įdė­jo, kad bū­tų pa­reng­ta ag­ra­ri­nė re­for­ma, kai­mo gy­ve­ni­mas per­tvar­ky­tas ir im­ta­si veik­los, per­ei­nant iš ko­mu­nis­ti­nės val­diš­kos nuo­sa­vy­bės į pri­va­čią. Tais lai­kais pri­va­ti nuo­sa­vy­bė bu­vo dar la­bai sun­kiai įgy­ven­di­na­ma.

Vi­sas šis tre­čias P. Ak­so­mai­čio po­li­ti­nės veik­los lai­ko­tar­pis bu­vo pa­da­li­ntas į dvi da­lis. Pir­mo­ji veik­los da­lis – po­li­ti­nė vals­ty­bės at­kū­ri­mo veik­la, ku­ri bu­vo aukš­čiau­sio ly­gio, di­džiau­sios vals­ty­bi­nės po­li­ti­nės su­dė­ties. Jis jo­je da­ly­va­vo per vi­są Są­jū­džio val­dy­mo lai­ko­tar­pį ir nu­vei­kė dau­ge­lį dar­bų. Ant­ro­ji veik­los sri­tis jau bu­vo vė­liau, par­ti­nės veik­los ir Są­jū­džio lyg­mens. Par­ti­nės veik­los ir Są­jū­džio lyg­me­niu jis taip pat stip­riai dir­bo. Rei­kė­tų pa­žy­mė­ti to­kį da­ly­ką: jis pa­dė­jo ir da­ly­va­vo ku­riant Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­ją. Da­ly­va­vo ją ku­riant, bu­vo tos par­ti­jos Kai­šia­do­rių ra­jo­no sky­riaus va­do­vas. Dė­jo pa­stan­gas po­li­ti­nė­je ko­vo­je, įvei­kiant prieš­prie­šą Lie­tu­vos de­mo­kra­tinei dar­bo par­ti­jai, ku­ri gi­mė iš Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos. Ta­čiau 2000 me­tais pa­si­trau­kė iš Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­rių, mo­ty­vuo­da­mas kla­si­ki­nės šios par­ti­jos kon­ser­va­tiz­mo ide­o­lo­gi­jos at­si­sa­ky­mu, pra­ra­di­mu, ir vi­są sa­vo veik­lą, jau iš­ėjęs iš po­li­ti­kos, sky­rė tik vi­suo­me­ni­niams dar­bams. Pas­ku­ti­nis jo veik­los pe­ri­odas iki mir­ties ir bu­vo tik vi­suo­me­ni­nė veik­la.

Kaip sig­na­ta­ro, dak­ta­ro P. Ak­so­mai­čio at­mi­ni­mas pa­žy­mė­tas Lie­tu­vos sig­na­ta­rų klu­bo 2008 me­tais pa­reng­ta ir iš­leis­ta at­mi­ni­mų kny­ga apie jį. Taip pat Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bė 2017 me­tais pri­pa­ži­no P. Ak­so­mai­tį Kė­dai­nių kraš­to gar­bės pi­lie­čiu. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nė val­džia, de­ja, dar ne­įver­ti­no sig­na­ta­ro, jo įam­ži­ni­mas ne­pa­mi­nė­tas ir iki šiol jo­kio pa­ger­bi­mo ne­pa­da­ry­ta. Ačiū už su­teik­tas mi­nu­tes man. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu į tri­bū­ną Sei­mo na­rį K. Star­ke­vi­čių.

 

Sei­mo na­rio Ka­zio Star­ke­vi­čiaus kal­ba

 

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro P. Ak­so­mai­čio ar­ti­mie­ji, man te­ko di­de­lė gar­bė šian­dien su ju­mis pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais apie 2004 me­tais ana­pi­lin iš­ėju­sį Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rą P. Ak­so­mai­tį, mi­nint 85-ąsias jo gi­mi­mo me­ti­nes. No­riu trum­pai su­pa­žin­din­ti jus su šio gar­baus Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro biog­ra­fi­ja ir pa­si­da­lin­ti sa­vo pri­si­mi­ni­mais.

P. Ak­so­mai­tis, kaip jau ir bu­vo sa­ky­ta, gi­mė 1938 me­tais, prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, ko­vo 29 die­ną Kau­no prie­mies­ty­je, Mu­ra­vos kai­me (jo da­bar­ti­niu me­tu yra iš­li­ku­si tik da­lis ir ji jau yra mies­to te­ri­to­ri­jo­je), K. Ak­so­mai­čio ir V. Rim­ke­vi­čiū­tės-Ak­so­mai­tie­nės šei­mo­je. Po­vi­las bu­vo jų pir­ma­gi­mis. Vė­liau gi­mė sū­nus Jo­nas ir duk­ra Ele­na. 1941 m. bir­že­lio 14 d., pir­mą­ją lie­tu­vių ma­si­nio trė­mi­mo die­ną, į Ak­so­mai­čių na­mus įsi­ver­žė en­ka­vė­dis­tai. Tė­vas K. Ak­so­mai­tis tuo me­tu bu­vo ko­man­di­ruo­tė­je, Si­bi­ro trem­ties trum­pam iš­ven­gė. Aiš­ku, 1944 me­tų pa­bai­go­je ši trem­tis jau be­si­bai­giant ka­rui jį pa­si­vi­jo ir jis bu­vo iš­trem­tas. O mo­ti­na Vla­dis­la­va ir tre­jų me­tu­kų Po­vi­las su vos dviejų mė­ne­sių se­se­ri­mi Ele­na bu­vo iš­trem­ti į Al­ta­jaus kraš­tą, Bar­nau­lo ra­jo­ną. Tik 1946 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį Tarp­tau­ti­nio Rau­do­no­jo Kry­žiaus gel­bė­ji­mo eks­pe­di­ci­jos va­do­vų dė­ka P. Ak­so­mai­tis kar­tu su ki­tais be­glo­biais trem­ti­nių vai­kais bu­vo par­vež­tas į gim­tą­jį Kau­ną. Į Lie­tu­vą par­vež­tas Po­vi­las Si­bi­re jau bu­vo bai­gęs 1 kla­sę. Moks­lus tę­sė Kau­no 22-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, o vė­liau, 1952–1956 me­tais, mo­kė­si Kau­no 8-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, da­bar – gar­sio­je Kau­no „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je.

 Bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą P. Ak­so­mai­tis ke­ti­no stu­di­juo­ti me­di­ci­ną ir bu­vo pa­tei­kęs stu­di­jų pra­šy­mą tuo­me­ti­nia­me Me­di­ci­nos ins­ti­tu­te. Ta­čiau čia ko­ją vėl­gi pa­ki­šo trem­ti­nio var­das. Ne be pro­ble­mų, nors ir ge­rai iš­lai­kė sto­ja­muo­sius eg­za­mi­nus, 1956 me­tais Po­vi­las bu­vo pri­im­tas stu­di­juo­ti į Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jos Hid­ro­me­lio­ra­ci­jos fa­kul­te­tą, jį bai­gė 1961 me­tais. Kaip jis pats pa­sa­ko­jo, stu­di­jų me­tais gy­ve­no ne­leng­vai, mo­kė­si vi­du­ti­niš­kai, nes daug lai­ko skir­da­vo spor­tui ir fi­zi­niam pa­si­ren­gi­mui. Tas fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas bū­da­vo ne štan­gos, kaip da­bar kil­no­ja­ma, bet va­go­nų su an­gli­mis ir ki­tais kro­vi­niais iš­kro­vi­mas Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, iš ku­rios jis ir bu­vo iš­vež­tas į Si­bi­rą.

Be­si­mo­ky­da­mas P. Ak­so­mai­tis gar­sė­jo ir kaip gar­sus Že­mės ūkio aka­de­mi­jos vy­rų ran­ki­nio ko­man­dos žai­dė­jas. O Že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je, kaip ži­no­me, ne tik A. Sa­bo­nis mo­kė­si, dėl ki­tos trem­ties gal­būt – į CSKA, bet ir ran­ki­nio ko­man­da la­bai stip­ri bu­vo. Ak­ty­vus gy­ve­ni­mo bū­das ne­su­truk­dė jam sėk­min­gai baig­ti aukš­to­jo moks­lo stu­di­jų, tę­sė as­pi­ran­tū­rą. Iš kar­to bai­gęs stu­di­jas P. Ak­so­mai­tis su­kū­rė šei­mą, ve­dė aka­de­mi­jos ben­dra­moks­lę ag­ro­no­mę R. Sta­kio­ny­tę. 1962 ir 1966 me­tais gi­mė duk­ros Ra­sa ir Auš­ra.

1961 me­tais P. Ak­so­mai­tis sa­vo gy­ve­ni­mą su­sie­jo su Lie­tu­vos hid­ro­tech­ni­kos ir me­lio­ra­ci­jos moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­tu, įkur­din­tu Kė­dai­nių prie­mies­ty­je Vi­lai­niuo­se. Čia laips­niš­kai ko­pė kar­je­ros laip­tais, dirb­da­mas jau­nes­niuo­ju moks­li­niu ben­dra­dar­biu. Kai pa­si­žiū­ri biog­ra­fi­ją, kas tre­ji me­tai jis ko­pė į vis aukš­tes­nes pa­rei­gas. 1967 me­tais Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je ap­gy­nė že­mės ūkio moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „Lie­ti­ni­mo sis­te­mų ty­ri­mas dre­nuo­tuo­se mi­ne­ra­li­niuo­se Lie­tu­vos dir­vo­že­miuo­se“. Vė­les­niais me­tais pa­skel­bė virš 100 moks­li­nių strai­ps­nių že­mės ūkio au­ga­lų drė­ki­ni­mo, drė­ki­ni­mo sis­te­mų kon­struk­ci­jų, eks­plo­a­ta­vi­mo te­mo­mis, vie­nas ar su ko­le­go­mis ben­dra­au­to­riais iš­lei­do 13 stu­di­jų apie hid­ro­tech­ni­kos, me­lio­ra­ci­jos ty­ri­mus.

Gre­ta pro­fe­si­nės moks­li­nės veik­los, P. Ak­so­mai­tis Vi­lai­nių ben­druo­me­nė­je gar­sė­jo kaip ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas, Vi­lai­nių spor­to ir kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius, da­ly­vis, spor­to var­žy­bų tei­sė­jas. Dar 1970 me­tais P. Ak­so­mai­čio šei­mą su­krė­tė ži­nia apie grės­min­gą jo svei­ka­tos diag­no­zę. Jis ra­do ko­vos… su šio­mis sa­vo pro­ble­mo­mis, bet taip pat iš tik­rų­jų bu­vo ir ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas.

Pra­si­dė­jus at­gi­mi­mui P. Ak­so­mai­tis ak­ty­viai įsi­trau­kė į Są­jū­džio veik­lą, 1988 me­tais bu­vo iš­rink­tas į Kė­dai­nių ra­jo­no Są­jū­džio ta­ry­bą, tais pa­čiais me­tais da­ly­va­vo Są­jū­džio stei­gia­ma­ja­me su­va­žia­vi­me Vil­niu­je, lap­kri­čio 26 die­ną Kė­dai­nių ra­jo­no Trem­ti­nių klu­bo stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Kė­dai­nių sky­riaus ta­ry­bos pir­mi­nin­ku, 1989 me­tais ak­ty­viai tal­ki­no SSRS liau­dies de­pu­ta­tų rin­ki­muo­se.

Kė­dai­niuo­se or­ga­ni­za­vo trem­ti­nių is­to­ri­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo ren­gi­nius. 1989 m. lie­pos 28 d. va­do­va­vo 128 trem­ti­nių pa­lai­kų su­ti­ki­mo ce­re­mo­ni­jai Kė­dai­nių ae­ro­dro­me. 1990 m. spa­lio 12 d. da­ly­va­vo Lie­tu­vos žem­dir­bių pir­ma­ja­me su­va­žia­vi­me, vy­ku­sia­me Vil­niu­je, Spor­to rū­muo­se. Ta­da aš ir­gi su juo glau­džiau su­si­pa­ži­nau.

Rin­ki­muo­se į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­si­ą­ją Ta­ry­bą-At­ku­ria­mą­jį Sei­mą P. Ak­so­mai­tis kan­di­da­ta­vo Šė­tos 88-ojo­je rin­ki­mų apy­gar­do­je. Nu­run­gė du kan­di­da­tus ir 1990 m. va­sa­rio 24 d. bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tu.

Jau pra­ėjo 33 me­tai po to lem­tin­go va­ka­ro, kai 1990 m. ko­vo 11 d. 22 val. 44 min. bu­vo pa­skelb­ta, kad at­ku­ria­ma Lie­tu­vos vals­ty­bė. Tuo­met už tai bal­sa­vo 124 Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tai. Aiš­ku, P. Ak­so­mai­čio pa­ra­šas yra, aš čia jį ir­gi tu­riu.

P. Ak­so­mai­tis 1990 m. ko­vo 20 d. bu­vo pa­tvir­tin­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Ag­ra­ri­nės ko­mi­si­jos na­riu. Dirb­da­mas ko­mi­si­jo­je jis ko­or­di­na­vo že­mės ūkio me­lio­ra­ci­jos, gam­tos ap­sau­gos sri­tį. 1990 m. ge­gu­žės 4 d. pa­tvir­tin­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo se­si­jos bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos na­riu.

Par­la­men­ti­nio dar­bo me­tu jis dau­giau­sia pa­si­sa­ky­da­vo že­mė­tvarkos, me­lio­ra­ci­jos pro­ble­mų klau­si­mais. 1990 me­tų spa­lio mė­ne­sį, jo siū­ly­mu, Vy­riau­sy­bei bu­vo pa­ves­ta pa­reng­ti Me­lio­ra­ci­jos dar­bų fi­nan­sa­vi­mo fon­do įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­ma­tant fon­do su­da­ry­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ką. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad toks fon­das iki šios die­nos nė­ra su­kur­tas. Štai ma­to­me – dar tais me­tais, bū­tent 1990 me­tais, ši pro­ble­ma jau bu­vo ke­lia­ma. Kaip ži­no­ma, sa­vo kaip Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro ka­den­ci­ją jis bai­gė, kai Sei­mas 1992 me­tais pa­skel­bė nau­jus rin­ki­mus.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad P. Ak­so­mai­čio biog­ra­fi­nis por­tre­tas ne­bū­tų iš­sa­mus ne­pa­mi­nė­jus jo kaip spor­ti­nės žūk­lės en­tu­zias­to, Spor­ti­nės žūk­lės klu­bų ly­gos stei­gė­jo, žūk­lės var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riaus veik­los. 1998 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ne­pri­klau­so­my­bės 80-me­čio, Lie­tu­vos pir­mo­sios tau­ti­nės olim­pia­dos 60-me­čio pro­ga jis ap­do­va­no­tas me­da­liu „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos spor­tui“.

Taip pat įvai­ria­ly­pė P. Ak­so­mai­čio kaip po­li­ti­ko, sa­vi­val­dy­bi­nin­ko vi­suo­me­ni­nė veik­la 2000 me­tais bu­vo įver­tin­ta Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės me­da­liu bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to at­mi­ni­mo žen­klu už as­me­ni­nį in­dė­lį plė­to­jant Lie­tu­vos trans­at­lan­ti­nius ry­šius ir Lie­tu­vos pa­kvie­ti­mo į NATO pro­ga. 2017 me­tais, jau po mir­ties, Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui P. Ak­so­mai­čiui bu­vo su­teik­tas Kė­dai­nių kraš­to gar­bės pi­lie­čio var­das, jį at­si­ė­mė duk­ra A. Ščiu­kie­nė. Šei­mos spren­di­mu gar­bin­gą ti­tu­lą žen­kli­nan­čios re­ga­li­jos bu­vo per­duo­tos Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jui. Da­bar jas ga­li­ma ten pa­ma­ty­ti.

De­ja, li­ga per anks­ti nu­trau­kė P. Ak­so­mai­čio ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą ir gy­ve­ni­mą. P. Ak­so­mai­tis mi­rė 2004 m. rug­pjū­čio 23 d. Kau­ne ir pa­lai­do­tas Kė­dai­nių ka­pi­nė­se. Aiš­ku, jo ka­pą puo­šia vi­sos re­ga­li­jos kaip Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro. Bū­nant Kė­dai­niuo­se pra­šom ap­lan­ky­ti tas vie­tas, ku­rios bu­vo taip bran­gios ir yra da­bar bran­gios Ak­so­mai­čių šei­mai. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju Sei­mo na­riui K. Star­ke­vi­čiui. Tra­di­ciš­kai mi­nė­ji­mą už­baig­ti kvie­čiu į tri­bū­ną Sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tę B. Va­lio­ny­tę.

 

Signatarų klubo prezidentės Birutės Valionytės kalba

 

B. VALIONYTĖ. La­ba die­na, mie­li Sei­mo na­riai, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai. Mi­ni­me Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro P. Ak­so­mai­čio 85-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Trum­pai no­riu pa­sa­ky­ti tiek. Ka­dan­gi jo žmo­na bu­vo bir­žie­tė, tai tas iš Bir­žų kraš­to su­si­ti­ki­mas mus su Po­vi­lu kaž­kaip jung­da­vo. Pri­si­me­nu Po­vi­lą kaip la­bai tik­rą žmo­gų. Tik­rą, kaip mes sa­ko­me apie žmo­gų kaip cha­rak­te­ris­ti­ką, kad tik­ras žmo­gus. Pa­ti­ki­mas. Pri­si­me­nu, kad jis la­bai džiaug­da­vo­si vi­sais spor­to ir ypač žūk­lės lai­mi­kiais.

Čia gal sa­kau to­kį la­bai ne­reikš­min­gą jo is­to­ri­jo­je lai­ko­tar­pio pri­si­mi­ni­mą, bet, ki­ta ver­tus, ši­tas P. Ak­so­mai­tis, bū­da­mas tik­ras žmo­gus, Lie­tu­vos pat­rio­tas, vi­sa­da kal­bė­jo iš Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos tri­bū­nos ir iš­sa­kė tik­tai tas min­tis, ku­rias jis no­rė­jo iš­sa­ky­ti, ir vi­sai bu­vo jam ne­svar­bu, ar de­ga rau­do­na lem­pu­tė, kad po­sė­dis tran­sliuo­ja­mas, ar ne.

Tai­gi P. Ak­so­mai­tis už­au­gi­no po­rą duk­rų. Šian­die­n vie­na yra su mu­mis – po­nia Ra­sa. Sig­na­ta­rų klu­bas ta pro­ga no­ri pa­do­va­no­ti, kas bu­vo ypač svar­bu Po­vi­lui, R. Ni­ča­jie­nės „Lais­vės vė­ją“. Na, fan­tas­ti­nis vė­jas! Pū­tė jis ir bu­vo kel­ro­dė žvaigž­dė vi­sam Po­vi­lo gy­ve­ni­mui. Po­nia Ra­sa, kvie­čia­me. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju B. Va­lio­ny­tei, da­ly­va­vu­siems sig­na­ta­ro P. Ak­so­mai­čio ar­ti­mie­siems, Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams, čia bu­vu­siems sve­čių tri­bū­no­je, ir vi­siems, ku­rie da­ly­va­vo šia­me mi­nė­ji­me. Skel­biu mi­nė­ji­mą baig­tą.

Tur­būt 1 mi­nu­tės per­trau­kė­lė ir ruo­ši­mės prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jai.

Da­bar pra­dė­si­me jau dar­bi­nę po­sė­džio da­lį. Tra­di­ciš­kai – re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 87 Sei­mo na­riai.

 

10.26 val.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus prie­sai­ka

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­vo 21 die­ną mes N. Stat­kų pa­sky­rė­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­riu­mi. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad žval­gy­bos kon­tro­lie­rius pra­de­da ei­ti pa­rei­gas tik po to, kai Sei­mo po­sė­dy­je pri­sie­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kai. Pri­sie­kian­tis as­muo prie­sai­ką skai­to pa­dė­jęs ran­ką ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos. Prie­sai­kos teks­to ne­pa­si­ra­šy­mas ar pa­si­ra­šy­mas su iš­ly­ga reiš­kia, kad as­muo ne­pri­sie­kė ir ne­ga­lės ei­ti pa­rei­gų. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo, pa­si­ra­šy­tos prie­sai­kos teks­tas sau­go­mas žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus as­mens by­lo­je.

Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­kę V. Čmi­ly­tę-Niel­sen ir N. Stat­kų pra­dė­ti pri­saik­di­ni­mo pro­cedū­rą.

N. STATKUS. Aš, Nor­tau­tas Stat­kus, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sa­vo pa­rei­gas at­lik­ti gar­bin­gai, gin­ti žmo­gaus tei­ses, lais­ves ir tei­sė­tus in­te­re­sus, vi­sa­da bū­ti ne­ša­liš­kas, sau­go­ti man pa­ti­kė­tas pa­slap­tis. Te­pa­de­da man Die­vas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Svei­ki­na­me pri­sie­ku­sį.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. N. Stat­kus pri­sie­kė.

PIRMININKAS. Da­bar tik­rai svei­ki­na­me pri­sie­ku­sį žval­gy­bos kon­tro­lie­rių ir lin­ki­me lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Sėk­mės dar­buo­se.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė, man at­ro­do, tu­rės ga­li­my­bę dar pa­svei­kin­ti du ju­bi­lia­tus, jų šio­mis die­no­mis bu­vo gra­žios su­kak­tys. Pir­mo­ji V. Tar­ga­ma­dzė. (Plo­ji­mai) Taip pat jos ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kė.

 

10.29 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. ba­lan­džio 4 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti dėl dar­bo­tvarkės? Ne­ma­tau. Ar ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

10.29 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Sau­liaus Lu­ko Ka­lė­dos kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Euro­pos Są­jun­gos Ben­dro­jo Teis­mo tei­sė­jus“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2064 (pa­tei­ki­mo tęsinys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Sau­liaus Lu­ko Ka­lė­dos kan­di­da­tū­ros siū­ly­mui į Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­dro­jo Teis­mo tei­sė­jus“ pro­jek­tas. Pra­ne­šė­ja – Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė I. Ši­mo­ny­tė. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Ta­čiau ka­dan­gi pa­tei­ki­mas jau įvy­ko ir li­ko tik už­duo­ti klau­si­mus, no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mą kan­di­da­tą į tri­bū­ną. Pir­ma­sis kal­ba A. Ažu­ba­lis. A. Ažu­ba­lis klau­sia. Pra­šom.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, šių me­tų ko­vo 13 die­ną Sei­me vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta ko­mu­nis­ti­nei ide­o­lo­gi­jai ir LKP oku­pa­ci­jai įver­tin­ti. Ir sa­vo nu­ta­ri­me kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bę, kad Vy­riau­sy­bė dė­tų pa­stan­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­niu, kad bū­tų pa­pil­dy­ta Su­tar­tis dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo, 83 straips­nio 1 da­lis, tai yra kad bū­tų įtvir­tin­ta ge­no­ci­do są­vo­ka. Ko­dėl mes tą pa­da­rė­me? At­si­me­nant by­lą Drė­lin­gas prieš Lie­tu­vą ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mą, ku­ria­me bu­vo pa­sa­ky­ta, kad yra ge­no­ci­do po­žy­mių, ką jūs kaip tei­si­nin­kas šiuo at­ve­ju pa­tar­tu­mė­te Vy­riau­sy­bei da­ry­ti ir ar rei­kia iš vi­so tą da­ry­ti, kad bū­tų pa­keis­ta…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). …Su­tar­tis dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo? Ačiū.

S. L. KALĖDA. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, ačiū. Ačiū už klau­si­mą, ku­ris dau­giau pa­lie­čia tarp­tau­ti­nės tei­sės klau­si­mą ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės. Be abe­jo, ge­no­ci­do są­vo­ka yra vie­na iš tarp­tau­ti­nės tei­sės są­vo­kų. Ji yra api­brėž­ta tarp­tau­ti­nės tei­sės do­ku­men­tuo­se, Kon­ven­ci­jo­je dėl ge­no­ci­do, taip pat Tarp­tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo sta­tu­te. Tai­gi tai yra iš es­mės dau­giau tarp­tau­ti­nės tei­sės są­vo­ka ne­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos są­vo­ka. Tai, be abe­jo, ne­at­me­ta ga­li­my­bės ver­tin­ti tam tik­rus ge­no­ci­do fak­tus tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos, tiek na­cio­na­li­niu lyg­me­niu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar no­rė­tų jū­sų pa­klaus­ti R. Bud­ber­gy­tė, bet jos nė­ra. Klau­sia I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė, ta­čiau jos sa­lė­je šiuo me­tu taip pat ne­ma­tau. Dė­ko­ju ger­bia­mam kan­di­da­tui. Jūs at­sa­kė­te į klau­si­mus.

Da­bar siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas. Klau­si­mą siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 6 die­ną, tai yra ket­vir­ta­die­nį.

 

10.33 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(4), Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 371 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1051(4) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(4) ir ly­di­ma­sis. Svars­ty­mo tę­si­nys. Ka­dan­gi čia bu­vo pa­si­sa­ky­ta dis­ku­si­jo­se, tai be­li­ko tik mo­ty­vai.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kal­bė­ti A. Ši­rins­kie­nė – prieš.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ma­ne kaž­kaip įkve­pia, kai nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti už, tai ti­kiuo­si, gal­būt ta vai­vo­rykš­ti­nių beb­rų is­to­ri­ja šiek tiek val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą įkve­pia pro­tes­tuo­ti pa­čią prieš sa­vo pro­jek­tus. Iš­ties yra la­bai ap­mau­du, ka­da mes stai­ga grįž­ta­me į 2010–2016 me­tus, kuo­met įmo­nės tie­siog bu­vo už­val­dy­tos po­li­ti­nių par­ti­jų drau­gų, pa­žįs­ta­mų, kur­sio­kų, kla­sio­kų, o va­do­vau­da­vo pa­skir­ti as­me­nys iš es­mės iki gy­vos gal­vos.

Tai tik­rai siū­lau tų iki gy­vos gal­vos va­do­vų ne­įves­ti ir iš­ties iš­lai­ky­ti tą kryp­tį, ku­ri bu­vo pri­im­ta dar 2017 me­tais, nu­sta­tant, kad vis dėl­to vals­ty­bės įmo­nė­se, sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se va­do­vau­tų ir dirb­tų tie va­do­vai, ku­rie yra pa­ski­ria­mi ri­bo­toms ka­den­ci­joms. Juo la­biau kad jei žmo­gus yra pa­kan­ka­mai ga­bus ir ge­ras va­dy­bi­nin­kas, tai nuo­gąs­tau­ti, kad jis pa­keis dar­bą, iš­eis į ki­tą įmo­nę, iš tie­sų ne­rei­kia. Jis ne­abe­jo­ti­nai su­si­ras tą dar­bą ir ki­tą įmo­nę ir bus lau­kia­mas ki­tur, o įmo­nės, ne­tu­rė­da­mos am­ži­nų va­do­vų, ma­tyt, ir­gi tu­ri ga­li­my­bę šiek tiek lanks­čiau dirb­ti ir ino­va­ty­viau žiū­rė­ti į spren­di­mus. Tik­rai la­bai siū­lau ne­pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku. Pri­me­nu, kad bal­sa­vi­mas šian­dien pra­si­de­da nuo 11 va­lan­dos.

 

10.35 val.

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2373(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2373(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Svars­ty­mo sta­di­jo­je dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. No­rė­čiau pa­kvies­ti ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją L. Mo­ge­nie­nę pri­sta­ty­ti iš­va­dą.

L. MOGENIENĖ (DFVL). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ko­vo 29 die­nos po­sė­dy­je svars­tė šį klau­si­mą. Ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui ir iš­va­dai pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Mo­ty­vai po svars­ty­mo. Taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Tai­gi ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.36 val.

Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 ke­lių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti pra­ne­šė­ją L. Mo­ge­nie­nę, kad pri­sta­ty­tų ir šio įsta­ty­mo ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. MOGENIENĖ (DFVL). Šį pro­jek­tą ko­mi­te­tas svars­tė ko­vo 29 die­nos po­sė­dy­je. Ko­mi­te­to pa­to­bu­li­ntam va­rian­tui ir iš­va­dai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių ne­tu­ri­me. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti.

 

10.37 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 191 ir 192 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2355(2)ES, Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-1328 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2356(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8.1 klausimas ir ly­di­ma­sis – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 ke­lių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2355(2). Pra­ne­šė­jas – V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Yra po­ros Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai. Yra 28 straips­nio pa­kei­ti­mai. Yra Sei­mo na­rės V. Čmi­ly­tės-Niel­sen pa­siū­ly­mas. Gal ji pri­sta­tys. Iš­va­da yra pri­tar­ti, ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė tiek vie­nam, tiek ki­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką L. Kas­čiū­ną, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį pro­jek­tą, ne tik ap­svars­tė, bet pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu ir pa­siū­lė dvi pa­tai­sas dėl in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo ir vi­suo­me­nės at­spa­ru­mo stip­ri­ni­mo. Džiu­gu, kad bent jau iš da­lies tam bu­vo pri­tar­ta ir pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te. Ben­dra iš­va­da – už ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Taip pat yra pa­tai­sų. Tai­gi vėl no­rė­čiau pa­kvies­ti V. Ker­na­gį kaip pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, kad pri­sta­ty­tų pa­tai­sas.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Da­bar su­pra­tau.

PIRMININKĖ. Pra­šom. Pir­mo­ji pa­tai­sa.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Pir­mas yra Sei­mo na­rės V. Čmi­ly­tės-Niel­sen pa­siū­ly­mas. Ar jūs pri­sta­ty­si­te jį? Ne. Bu­vo siū­lo­ma prie pri­ori­te­ti­nių sri­čių 2 punk­te pri­ra­šy­ti, kur bu­vo re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos, dar ir re­gio­ni­nės, ir tau­ti­nių ma­žu­mų ži­niask­lai­dos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies, kaip pri­ori­te­ti­nę sri­tį ket­vir­tu nu­me­riu įra­šė: „ži­niask­lai­dos tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bo­mis ir lie­tu­vių iš­ei­vi­jos (dias­po­ros) ži­niask­lai­dos“. Jei tin­ka Sei­mo na­rei toks pa­siū­ly­mas…

PIRMININKĖ. Taip, ma­ne, kaip šio pa­siū­ly­mo ini­cia­to­rę, ten­ki­na pri­ta­ri­mas iš da­lies, ne­rei­ka­lau­ju bal­suo­ti. Pra­šau pri­sta­ty­ti an­trą pa­tai­są ir ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl jos.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas bu­vo iš­plės­ti 4 punk­tą ir įra­šy­ti: „in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo ir vi­suo­me­nės at­spa­ru­mo stip­ri­ni­mo pri­ori­te­tus“. Mes ir­gi pri­ta­ria­me iš da­lies, nes kei­tė­si nu­me­ra­ci­ja. Kiek ži­nau, tin­ka tei­kė­jui. Tei­kė­jas da­bar ne­gir­di, bet…

PIRMININKĖ. Ką tik ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­tvir­ti­no, kad pri­ta­ri­mas iš da­lies ir ko­mi­te­to su­re­da­guo­ta ver­si­ja Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui tin­ka, bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tas pa­tai­sas ir ko­mi­te­to iš­va­das.

R. Šar­knic­ką no­rė­čiau pa­kvies­ti į dis­ku­si­ją.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau šiek tiek pa­kal­bė­ti apie šį pro­jek­tą. Dėl me­di­jų mo­de­lio pa­kei­ti­mo. Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu ži­niask­lai­dos fi­nan­sa­vi­mą nu­ma­to­ma per­kel­ti iš pla­taus, 21 da­li­nin­ko at­sto­vau­ja­mo Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos fon­do į nau­jai ku­ria­mą Me­di­jų fon­dą. Čia bus tik trys da­li­nin­kai, vie­nas iš jų – Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Šio siū­ly­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nė­ra kon­kre­čių, aiš­kių ar­gu­men­tų, ko­dėl rei­kia steig­ti nau­ją fon­dą, o ne to­bu­lin­ti esa­mą.

Pa­čia­me aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­ma, kad po­ky­čius ri­bo­ja Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tas baig­ti­nis pro­gra­mų ir te­mų są­ra­šas. At­nau­jin­ti Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos me­di­jų pa­ra­mos mo­de­lį taip, kad pa­grin­di­niai jo veik­los tiks­lai ir už­da­vi­niai ati­tik­tų Lie­tu­vos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ap­lin­kos po­rei­kius, ga­li­ma ir ne­ku­riant nau­jo fon­do, o įsta­ty­miš­kai iš­ple­čiant vals­ty­bės pa­gal­bos ži­niask­lai­dai me­cha­niz­mą. Siū­ly­tu­me va­do­vau­tis Me­di­jų ta­ry­bos po­sė­džio spren­di­mu. Ja­me ne pri­ta­rė kurti nau­ją Me­di­jų fon­dą, o re­ko­men­davo at­nau­jin­ti da­bar­ti­nį vei­kian­tį.

Va­do­vau­da­mie­si šia re­ko­men­da­ci­ja, Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos fon­do da­li­nin­kai ir ta­ry­ba jau ėmė­si fon­do val­dy­mo mo­de­lio at­nau­ji­ni­mo dar­bų. Šiuo me­tu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja yra tik vie­na iš 21 da­li­nin­ko, o įvy­kus per­mai­noms taps vie­na iš tri­jų ir įgis žen­klią ga­lios per­sva­rą vyk­dant ži­niask­lai­dos fi­nan­sa­vi­mą. Taip spar­čiai ma­žė­tų Lie­tu­vos de­mo­kra­tijos in­dek­sas ir stip­rė­tų val­džios įta­ka ne­pri­klau­so­mam žo­džiui. Tuo pa­čiu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu pla­nuo­ja­ma įga­lin­ti mi­nis­te­ri­ją tvir­tin­ti nau­jo­jo Me­di­jų fon­do fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų tei­ki­mo tai­syk­les, nu­ma­tan­čias, kas, kaip ir už kiek bus fi­nan­suo­ja­ma.

Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, kuria nuo­lat re­mia­ma­si kal­bant apie nau­jo fon­do kū­ri­mą, kal­ba­ma tik apie at­nau­jin­tą me­di­jų rė­mi­mo mo­de­lį, o ne apie nau­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­de­lio su­kū­ri­mą. To­dėl nau­jo fon­do kū­ri­mas ne­at­lie­pia Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos sie­ki­nių nu­ma­tant, kad du iš tri­jų ku­ria­mo fon­do da­li­nin­kų yra lei­dė­jų aso­ci­juo­ti at­sto­vai, at­sto­vau­jan­tys darb­da­vių in­te­re­sams. Nie­kaip nė­ra at­sto­vau­ja­mi me­di­jų kū­rė­jai ir kū­rė­jai per se, nors įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo for­mu­luo­tė­se mi­ni­mi kul­tū­ros ar me­no reiš­ki­niai, me­ni­nės kū­ry­bos sklai­da.

Tarp siū­lo­mų tri­jų da­li­nin­kų, ku­rių ga­lu­ti­nių aso­ci­juo­tų na­rių dau­gu­ma bū­tų, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­be­lie­ka. Nau­jai ku­ria­mo fon­do ne­pri­klau­so­mu­mas dar la­biau iš­nyks­ta, kai nau­ja­sis fon­das ne­be­lie­ka at­skai­tin­gas Sei­mui. Tuo­met jo ne­be­lie­ka Vals­ty­bės biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­me. Nau­ja­jam fon­dui ski­ria­ma su­ma at­si­du­ria ben­dra­me Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ski­ria­mų lė­šų ka­ti­le, o jo pa­skirs­ty­mas pri­klau­so nuo pa­čios mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nės va­do­vy­bės va­lios. To­dėl mū­sų LVŽS frak­ci­ja su ko­le­go­mis šiuo klau­si­mu tik­rai kol kas su­si­lai­kys, o pri­ėmi­mo sta­di­jo­je mes tik­rai teik­si­me pa­siū­ly­mą su ko­le­go­mis ir iš po­zi­ci­jos. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, dau­giau už­si­ra­šiu­sių dis­ku­tuo­ti nė­ra dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ly­di­mo­jo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo po svars­ty­mo. Ar yra kas už­si­ra­šęs dėl mo­ty­vų? Ne­tu­ri­me už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Ap­si­sprę­si­me jau ne­tru­kus, per bal­sa­vi­mą.

 

10.45 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 31, 46, 461 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1796(2), Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1571 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1797(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1796(2) bei ly­di­mo­jo pa­kei­ti­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Ker­na­gis. Pra­šom į tri­bū­ną. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl vi­so pro­jek­to, tai yra kaip ko­mi­te­tas ap­si­spren­dė dėl pir­mo­jo ir dėl ly­di­mo­jo.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir tiek šiam, tiek ly­di­ma­jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Yra vie­na pa­sta­ba, pa­tai­sa, ta­čiau dėl jos ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku, o tuo­met bal­suo­si­me dėl jos ir dėl vi­so pro­jek­to.

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2496(2). Pa­gal dar­bo­tvarkę mes tu­rė­tu­me jį svar­s­ty­ti, bet ka­dan­gi čia nu­ma­ty­ta daug bal­sa­vi­mų, ver­tė­tų ap­svars­ty­ti iki 11 va­lan­dos re­zer­vi­nius klau­si­mus.

 

10.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vale­ri­jos Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2583 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Pir­miau­sia pa­kvie­siu E. Pu­pi­nį į tri­bū­ną. Ger­bia­mas Ed­mun­dai, ar ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti re­zer­vi­nį 4 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Va­le­ri­jos Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2583. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja V. Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­ją iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo 2023 m. ko­vo 22 d. po­sė­dy­je ir pri­ėmė spren­di­mą teik­ti Sei­mui iš­va­dą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma ad­vo­ka­to tei­si­nė pa­gal­ba as­me­nims bū­tų tei­kia­ma at­si­žvel­giant ne į šių as­me­nų pa­ja­mas, bet į iš­lai­das.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nę ir ma­ny­da­ma, kad toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, kai tur­to ir pa­ja­mų ly­gių nor­ma­ty­vai, į pa­ja­mas įtrau­k­ti­nos su­mos yra de­ta­li­zuo­ja­mos po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se, o ne Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­me, yra ra­cio­na­lus.

Taip pat pa­žy­mė­ta, kad Sei­me už­re­gist­ruo­tas Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2357, ku­riuo, be ki­ta ko, siū­lo­mi pa­kei­ti­mai dėl tur­to ir pa­ja­mų ly­gių – at­si­sa­kant dvie­jų (pir­mo ir an­tro) tur­to ir pa­ja­mų ly­gių, nu­ma­tant tik vie­ną tur­to ir pa­ja­mų ly­gį. Tur­to ir pa­ja­mų ly­gį, kaip ir pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, nu­sta­ty­tų Vy­riau­sy­bė. Be to, pro­jek­tu siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­ba tu­rė­tų tei­sę iš­im­ti­niais at­ve­jais, at­si­žvelg­da­ma į pa­reiš­kė­jo pra­šy­mą ir įver­ti­nu­si kon­kre­taus pa­reiš­kė­jo in­di­vi­du­a­lią si­tu­a­ci­ją, su­teik­ti ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, ne­pai­sy­da­ma to, kad as­mens ar­ba šei­mos tur­tas ir (ar) as­mens pa­ja­mos vir­ši­ja Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą as­mens ar­ba šei­mos tur­to ir as­mens pa­ja­mų ly­gį. In­di­vi­du­a­li pa­reiš­kė­jo si­tu­a­ci­ja bū­tų ver­ti­na­ma at­si­žvel­giant į gy­ve­ni­mo ly­gį ir pa­reiš­kė­jo tur­ti­nę pa­dė­tį, ga­li­my­bę veiks­min­gai sa­va­ran­kiš­kai sau at­sto­vau­ti, iš­lai­das ad­vo­ka­to pa­gal­bai ap­mo­kė­ti, by­los, ku­rio­je pra­šo­ma su­teik­ti ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą, su­dė­tin­gu­mą ir tur­ti­nių rei­ka­la­vi­mų, tur­ti­nių in­te­re­sų dy­dį, pa­reiš­kė­jo pro­ce­si­nę pa­dė­tį by­lo­je ir ga­li­mus nei­gia­mus pa­da­ri­nius pa­reiš­kė­jui.

Pra­šo­ma į tai at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti ger­bia­mos V. Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų pa­klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Svars­ty­mo sta­di­jo­je dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių taip pat ne­tu­ri­me. Tai­gi ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.50 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Arū­no So­do­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2584 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Arū­no So­do­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2584. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja A. So­do­nio pe­ti­ci­ją iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo 2023 m. ko­vo 22 d. po­sė­dy­je ir pri­ėmė spren­di­mą teik­ti Sei­mui iš­va­dą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę ar bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už at­si­tik­ti­nai gau­to tur­to, ku­rio ver­tė vir­ši­ja tri­jų mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gių (ba­zi­nių baus­mių ir nuo­bau­dų) dy­džio su­mą, bet ne­sie­kia 250 mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio (ar­ba ba­zi­nių baus­mių ir nuo­bau­dų) dy­džio su­mos, pa­si­sa­vi­ni­mą.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvel­gu­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nę, kad pa­reiš­kė­jo nu­ro­do­mi veiks­mai, tai yra at­si­tik­ti­nai pas as­me­nį pa­te­ku­sio ma­žes­nio nei 250 mi­ni­ma­laus gy­ve­ni­mo ly­gio dy­džio ver­tės tur­to ne­grą­ži­ni­mas tei­sė­tam sa­vi­nin­kui, ne­tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mas vie­šo­sios tei­sės nor­mo­mis. Šiuo me­tu pa­na­šaus po­bū­džio tei­si­niai gin­čai yra efek­ty­viai spren­džia­mi ci­vi­li­nės tei­sės prie­mo­nė­mis, to­dėl nė­ra aiš­ku, dėl ko­kių pa­grįs­tų prie­žas­čių rei­kia at­lik­ti pa­reiš­kė­jo siū­lo­mas tei­si­nes re­for­mas. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ver­ti­ni­mu, to­kie tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­ky­čiai aki­vaiz­džiai nė­ra pro­por­cin­gi – jais bū­tų vyk­do­ma ne­pa­grįs­ta in­ter­ven­ci­ja į ci­vi­li­nius tei­si­nius san­ty­kius dirb­ti­nai juos kri­mi­na­li­zuo­jant, be ki­ta ko, pa­žei­džiant pro­por­cin­gu­mo bei tei­sin­gu­mo prin­ci­pus.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, ku­ris nu­ma­to bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę tik už di­de­lės ver­tės pas as­me­nį at­si­tik­ti­nai pa­te­ku­sio sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą, yra pa­kan­ka­mas. Tuo tar­pu ma­žiau pa­vo­jin­gi at­ve­jai tu­rė­tų bū­ti re­gu­liuo­ja­mi švel­nes­nė­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis – ci­vi­li­nės tei­sės in­stru­men­tais, ku­riais ga­li­ma nag­ri­nė­ja­mo­je si­tu­a­ci­jo­je pa­siek­ti tuos pa­čius tiks­lus.

Pra­šo­me į tai at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti ger­bia­mo A. So­do­nio pe­ti­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klaus­ti jū­sų ne­už­si­ra­šė nie­kas. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šiu­sių taip pat nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl pe­ti­ci­jos pri­ėmi­mo sta­di­jo­je taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tai­gi, ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku. Jis jau pra­si­dės ne­tru­kus.

 

10.52 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-188 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas dar iki bal­sa­vi­mo pra­džios – no­rė­čiau ap­svars­ty­ti re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą – Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-188. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to de­le­guo­tas pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas J. Gu­daus­kas.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na. Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis ko­vo 22 die­ną nu­spren­dė at­mes­ti Že­mės įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­lies pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-188, at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ko­mi­te­tas siū­lo šį pro­jek­tą at­mes­ti. Tai­gi dėl šio siū­ly­mo ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

10.53 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119 (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti ir ki­tus? Re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119. Svars­ty­mas. Pra­šom.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis ko­vo 22 die­ną nu­spren­dė at­mes­ti Že­mės įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-5119, at­si­žvelg­da­mas į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu – 5 už at­me­ti­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.54 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-422 (svars­ty­mas)

 

Ir re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-422. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. GUDAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis 2021 m. rug­sė­jo 8 d. nu­spren­dė: at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, grą­žin­ti Že­mės įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-422 ini­cia­to­riui pa­to­bu­lin­ti. Ko­mi­te­to nuo­mo­ne, ne­pla­ni­niai že­mės nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mai iš anks­to ne­in­for­ma­vus že­mės sa­vi­nin­ko, nau­do­to­jo ar val­dy­to­jo ga­li­mi tik vals­ty­bi­nė­je že­mė­je ir už­tik­ri­nant že­mės ser­vi­tu­tus. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ko­mi­te­to iš­va­dą. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Siū­lo­ma šį pro­jek­tą at­mes­ti, ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku. Bal­sa­vi­mo lai­kas pra­si­dės jau vi­sai ne­tru­kus. Tai­gi iki 11 va­lan­dos…

 

10.56 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2572, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižengi­mų ko­dek­so 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Kodek­so pa­pil­dy­mo 1883, 2172 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1660 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2573, Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2574 (pa­tei­ki­mas)

 

At­ei­na fi­nan­sų mi­nist­rė G. Skais­tė, gal ji ga­lė­tų 2-7.1 ir 2-7.2 klau­si­mus Sei­mui pri­sta­ty­ti. Ir 2-7.3 klau­si­mą. Pa­tei­ki­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tei­kia­mu pro­jek­tu sie­kia­ma griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už gry­nų­jų pi­ni­gų ga­be­ni­mo tvar­kos pa­žei­di­mus ir už mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jams nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus. Sie­kiant už­tik­rin­ti gry­nų­jų pi­ni­gų kon­tro­lės efek­ty­vu­mą, siū­lo­ma pra­šy­ti Sei­mo svars­ty­ti pro­jek­tą sku­bos tvar­ka.

Pir­mas pa­kei­ti­mas – tai dėl at­sa­ko­my­bės už gry­nų­jų pi­ni­gų ga­be­ni­mo tvar­kos pa­žei­di­mus griež­ti­ni­mo. At­si­žvel­giant į tai, kad la­bai pa­di­dė­jo per sie­ną su Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja ga­be­na­mų ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai veik­lai Uk­rai­no­je skir­tų gry­nų­jų pi­ni­gų, daž­niau­siai gri­vi­nų, kie­kiai, jų kil­mės, sa­vi­nin­kų ir pa­skir­ties as­me­nys ne­ga­li nu­ro­dy­ti, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mu už gry­nų­jų pi­ni­gų de­kla­ra­vi­mo tvar­kos pa­žei­di­mus siū­lo­ma pa­di­din­ti bau­das: už pir­mą kar­tą pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą skir­ti nuo 390 iki 1 tūkst. 200 eu­rų bau­dą, už pa­kar­to­ti­nį – nuo 1 tūkst. 40 iki 3 tūkst. 900 eu­rų bau­dą ir nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mą sank­ci­ją – gry­nų­jų pi­ni­gų kon­fis­ka­vi­mą. Bū­tų kon­fis­kuo­ja­mi tiek as­me­niui nuo­sa­vy­be pri­klau­san­tys, tiek ne­pri­klau­san­tys pi­ni­gai.

Taip pat dėl at­sa­ko­my­bės mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jams griež­ti­ni­mo. At­si­žvel­giant į tai, kad Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me įtvir­tin­tos nau­jos pa­rei­gos mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jams sau­go­ti, kaup­ti ir teik­ti Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai tarp­tau­ti­nių mo­kė­ji­mo ope­ra­ci­jų duo­me­nis, ku­rie tei­kia­mi ki­tų ša­lių mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­ci­joms ir rei­ka­lin­gi pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio pa­žei­di­mams už­kar­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu, siū­lo­ma Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se už nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą mo­kė­ji­mo pa­slau­gų tei­kė­jams nu­sta­ty­ti griež­tes­nes bau­das, tai yra nuo 1 tūkst. 800 eu­rų iki 3 tūkst. 800 eu­rų už pir­mą pa­žei­di­mą ir nuo 3 tūkst. 800 iki 6 tūkst. eu­rų už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­tei­ki­mą. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti ke­li Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Ruo­šia­si K. Vil­kaus­kas.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, klau­si­mas yra pa­pras­tas, va­kar su­lau­kiau su­si­ti­ki­me Kel­mė­je, Ši­la­lė­je iš gy­ven­to­jų. Kaip jūs ver­ti­na­te, kad šiuo me­tu Uk­rai­nos pi­lie­čiai į Lie­tu­vą ma­siš­kai ve­ža­si gry­nuo­sius pi­ni­gus, ar­ba, kaip liau­dis sa­ko, juo­dus pi­ni­gus. Tik­rai jie ši­tą da­ly­ką pa­žei­di­nės, tuo la­biau kad jie čia per­ka vi­so­kias sank­cio­nuo­tas pre­kes, per­ka au­to­mo­bi­lius, per­ka ki­tą tech­ni­ką. Kaip jūs elg­si­tės su tais žmo­nė­mis, nes jie jo­kio pa­grįs­tu­mo, jo­kių do­ku­men­tų ne­tu­rės? To­kiu at­ve­ju iš jų ir­gi kon­fis­kuo­si­te, at­im­si­te pi­ni­gus?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tie­siog pa­ste­bė­ta pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jų, kai vyk­do­ma tam tik­ra ka­ru­se­lė, ir tur­būt jau yra ma­to­ma, kad yra spe­cia­liai at­ve­ža­ma žmo­nių, jie la­bai daž­nai yra ne Uk­rai­nos pi­lie­čiai, bet la­bai daž­nai tai yra Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, yra ir tos pa­čios Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Lie­tu­vos pi­lie­čių, ku­rie ga­be­na gri­vi­nas ir ne­la­bai ga­li pa­sa­ky­ti, iš kur jie tuos pi­ni­gus pa­ė­mė. Na­tū­ra­lu, kad mui­ti­nė ver­ti­na pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją ir ri­zi­kin­gu­mo ly­gį ir to­kiu at­ve­ju iden­ti­fi­kuo­ja, ku­rie at­ve­jai, ti­kė­ti­na, yra su­si­ję su pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ja ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mu. Tas tur­būt bu­vo iden­ti­fi­kuo­ta da­bar, kai tų at­ve­jų bu­vo iš­au­gę dras­tiš­kai. Ma­nau, kad bet ko­kiu at­ve­ju pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tų žmo­nių, ku­rie ga­be­na tuos pi­ni­gus, yra ver­ti­na­ma adek­va­čiai, vis dėl­to yra įver­ti­na­ma, ar tai yra pik­tnau­džia­vi­mas, ar vis dėl­to žmo­nės ga­be­na sa­vo pi­ni­gus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, gal ir ge­ros in­ten­ci­jos iš tik­rų­jų ap­ri­bo­ti tuos, jei­gu jie ne­tei­sė­tai įgy­ti, bet kaip jūs su­kon­tro­liuo­si­te ir iš tik­rų­jų ar už­teks pa­jė­gų, nes, ma­tyt, tie srau­tai yra tik­rai ne­ma­ži? Kiek tai pa­lies Lie­tu­vos pi­lie­čius, nes ga­li gry­nai­siais pi­ni­gais ei­li­nis Lie­tu­vos pi­lie­tis vež­tis ati­tin­ka­mą su­mą, ku­ri leis­ti­na, gal­būt de­kla­ruo­ta, bet ga­li žmo­gus bū­ti ir pa­mir­šęs ar­ba ne­ži­no­ti, kad rei­kia de­kla­ruo­ti tą su­mą? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tik­ri­ni­mo dar­bus bet ko­kiu at­ve­ju at­lie­ka mui­ti­nė, ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Jie tu­ri vyk­dy­da­mi sa­vo dar­bą ir už­tik­rin­ti, kad įsta­ty­mas yra įgy­ven­di­na­mas tin­ka­mai. Pa­gal reg­la­men­tą jau šiuo me­tu yra tik­ri­na­mos pi­ni­gų su­mos, ku­rios at­ke­liau­ja iš tre­čių­jų ša­lių į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ta­čiau tie­siog pa­ste­bė­ta, kad yra pik­tnau­džiau­ja­ma nu­sta­ty­ta ri­ba. Ka­dan­gi nu­sta­ty­ta ri­ba, kai tu pri­va­lai de­kla­ruo­ti, yra 10 tūkst., įve­ža­mos su­mos yra ma­žes­nės ne­gu 10 tūkst. eu­rų ir to­kiu at­ve­ju ne­pri­va­lai de­kla­ruo­ti, net­gi ne­pri­va­lai pa­si­sa­ky­ti, kad tų pi­ni­gų tu­ri. Aki­vaiz­du, kad jei­gu su­dė­si daug žmo­nių, ga­be­nan­čių su­mas iki 10 tūkst., su­si­da­ro di­de­li pi­ni­gai. Bent jau tais at­ve­jais, ku­rie bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti per 2 mė­ne­sius, tai yra dau­giau ne­gu 1 mln. eu­rų gri­vi­no­mis. Pa­na­šu, kad tie pi­ni­gai ke­liau­ja bū­tent iš už­grob­tų Uk­rai­nos te­ri­to­ri­jų ry­tuo­se. Tos gri­vi­nos, na­tū­ra­lu, ti­kė­ti­na, pri­klau­sė Uk­rai­nos pi­lie­čiams ir tie­siog yra iš­ga­be­na­mos į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Ąžuo­las. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, toks bui­ti­nis klau­si­mas: kaip rei­kia ap­ri­bo­ti ban­kų ant­kai­nius, nes uk­rai­nie­čiai yra pri­vers­ti vež­tis gry­nuo­sius pi­ni­gus, nes už kon­ver­ta­vi­mą gri­vi­nų į eu­rus Lie­tu­vo­je ban­kai lu­pa 10 % kon­ver­ta­vi­mo mo­kes­tį? Kaip tuo at­ve­ju pa­da­ry­ti, kad uk­rai­nie­čiai ne­bū­tų api­plė­šia­mi ir ne­bū­tų ver­čia­mi vež­tis tuos gry­nuo­sius pi­ni­gus? Ką to­je si­tu­a­ci­jo­je da­ry­ti?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tiems žmo­nėms, ku­rie pa­grin­džia sa­vo pi­ni­gų kil­mę, nie­kas iš prin­ci­po ne­si­kei­čia. Už­kar­do­mi to­kie at­ve­jai, ku­rie yra su­si­ję su tais at­ve­jais, kai žmo­nės ne­ga­li nei nu­ro­dy­ti pi­ni­gų sa­vi­nin­ko ir kil­mės, nei pa­grįs­ti, iš kur tuos pi­ni­gus pa­ė­mė. La­bai daž­nai to­kie at­ve­jai yra tie­siog or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo iš­da­va. O pi­ni­gų kon­ver­ta­vi­mas čia tur­būt jau yra pa­slau­gų tei­ki­mo klau­si­mas ir ban­kų įkai­niai yra jau jų rei­ka­las. Vis­gi ne vals­ty­bė re­gu­liuo­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ko ge­ro, vie­naip ar ki­taip, tvar­ka tu­ri bū­ti. Aš no­rė­jau pa­klau­s­ti, ger­bia­ma mi­nist­re, jū­sų, ar tai da­ro­te pre­ven­ciš­kai, ar yra kon­kre­čių nu­si­žen­gi­mų skai­čius, dėl ko tai rei­kia da­ry­ti? Ačiū. (Bal­sas sa­lė­je)

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tie­siog vi­du­ry­je tur­būt ka­ro, in­va­zi­jos į Uk­rai­ną pa­ste­bė­ta, kad kie­kiai ga­be­na­mų pi­ni­gų, ypač gri­vi­no­mis, per Bal­ta­ru­si­jos sie­ną į Lie­tu­vą, tas pats ma­to­ma ir ki­to­se kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se – ir Lat­vi­jo­je, ir Len­ki­jo­je, kad iki de­kla­ruo­ti­nų pi­ni­gų su­mos kie­kiai yra iš­au­gę la­bai stip­riai. Tar­kim, per 2 mė­ne­sius, kai bu­vo ren­gia­mas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, per gruo­dį ir sau­sį, bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti 84 at­ve­jai, kai vien per Lie­tu­vos sie­ną ga­be­na­ma pi­ni­gų su­ma, ben­drai su­su­muo­ta, vir­ši­ja 1 mln. eu­rų. Kaip mi­nė­jau, la­bai ti­kė­ti­na, kad vis­gi tie at­ve­jai yra su­si­ję su už­grob­to­mis te­ri­to­ri­jo­mis Ry­tų Uk­rai­no­je ir už­grob­tais žmo­nių na­mais, tie­siog tie pi­ni­gai yra ga­be­na­mi į Eu­ro­pą taip juos tie­siog iš­plau­nant.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, ban­kai pa­pra­šė, o jūs net si­tu­a­ci­jos ne­ži­no­te. Kaip uk­rai­nie­čiui at­si­vež­ti pi­ni­gus į Lie­tu­vą per są­skai­tą? Jis ne­ga­li net čia at­vy­kęs są­skai­tos at­si­da­ry­ti. Ar jūs kal­bė­jo­te nors su vie­nu uk­rai­nie­čiu, kaip yra su­dė­tin­ga at­si­da­ry­ti są­skai­tą? Man te­ko, nes pas ma­ne gy­ve­no sep­ty­ni uk­rai­nie­čiai. Aš tar­pi­nin­ka­vau, ėjau kry­žiaus ke­lius ke­lis mė­ne­sius, kol jie at­si­da­rė tą są­skai­tą. Jūs kaip iš dan­gaus iš­kri­tu­si.

Ki­tas da­ly­kas. Žmo­gus pa­bė­go iš Uk­rai­nos, pa­si­ė­mė pi­ni­gus, tai ką – pa­lik­ti Uk­rai­no­je pi­ni­gus? Ką jūs šne­ka­te? Kuo jūs čia už­si­i­ma­te? Jūs Ru­si­jai tar­nau­ja­te ar kam? At­sa­ky­ki­te.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ban­kų prie­žiū­rą vyk­do Lie­tu­vos ban­kas, tai ga­li­te kreip­tis dėl re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mo ir tur­būt reg­la­men­ta­vi­mo, kaip pa­slau­gos yra su­tei­kia­mos. O uk­rai­nie­čiai, ku­rie ga­be­na sa­vo pi­ni­gus, ir to­liau ga­lės tai da­ry­ti gry­nai­siais. Čia yra tie­siog už­kar­do­mi at­ve­jai, kai žmo­gus ne­ga­li iden­ti­fi­kuo­ti ir pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos, iš kur tuos pi­ni­gus pa­ė­mė ir kas yra tų pi­ni­gų sa­vi­nin­kas, ko­kia yra jų kil­mė. Tie­siog sten­gia­ma­si už­kar­dy­ti pik­tnau­džia­vi­mus, kai da­bar­ti­nio reg­la­men­ta­vi­mo ne­už­ten­ka ir ma­to­me, kad tie pi­ni­gų kie­kiai, ku­rie yra ga­be­na­mi per sie­ną, ne­iden­ti­fi­kuo­jant nei sa­vi­nin­ko, nei kil­mės, iš­ties yra ne­ma­ži.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių klau­si­mus. Mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš jau klaus­da­mas iš da­lies pa­sa­kiau, kaž­kaip vi­siš­kai mi­nist­rė ne­si­gau­do esa­mo­je si­tu­a­ci­jo­je. Uk­rai­no­je vyks­ta ka­ras, žmo­nės žūs­ta, pa­lie­ka na­mus, kar­tais nu­žu­do­ma vi­sa šei­ma ir jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, žmo­nės pa­si­i­ma pi­ni­gus ir va­žiuo­ja ne tik į Lie­tu­vą, į Len­ki­ją, į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis. Kaip jam at­si­da­ry­ti są­skai­tą, kaip de­kla­ruo­ti tuos pi­ni­gus? Jūs tu­rė­ki­te tru­pu­tį žmo­niš­ku­mo ir ne­tar­nau­ki­te ban­kams. Jūs da­bar jau… Lie­tu­vo­je ban­kai už­dir­ba dau­giau­siai iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ir jūs vėl sten­gia­tės tik dėl jų. Kaip jis at­si­da­rys tą są­skai­tą Lie­tu­vo­je, kaip jis per­si­ves tuos pi­ni­gus? Vi­siš­kai ne­su­pran­tu jū­sų ši­tų sam­pro­ta­vi­mų ir jū­sų ši­tos vyk­do­mos po­li­ti­kos.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­si­me šiek tiek vė­liau.

 

11.06 val.

Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2496(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar pa­gal dar­bo­tvarkės ei­lę at­ėjo lai­kas 1-10 klau­si­mui – Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2496(2). Pra­ne­šė­jas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas L. Kas­čiū­nas. Pra­šom. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­rimu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 3 straips­nio iš­ties gau­ta daug pa­siū­ly­mų. Pir­mas yra Sei­mo na­rių A. Sy­so, O. Lei­pu­tės, K. Vil­kaus­ko, R. Bud­ber­gy­tės, L. Jo­nai­čio ir V. Ka­no­pos. Pra­šom, ger­bia­mas A. Sy­sas gal ga­lė­tų pri­sta­ty­ti pa­tai­są.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi yra dau­giau pa­tai­sų, tai pra­dė­čiau nuo to, kad tai yra pa­vyz­dys, kaip ne­rei­kia da­ry­ti įsta­ty­mo, nes pir­ma pa­ren­gia­mas įsta­ty­mas, su­ve­lia­ma, Sei­mo na­riai su­lau­kia šim­tų laiš­kų, po to pa­tys ne­ria­me į krū­mus, tai­so­me. Aš ma­nau, pir­ma rei­kia at­ma­tuo­ti, o pas­kui kirp­ti, o pa­da­ry­ta at­virkš­čiai. Jei­gu au­to­riai tu­rė­jo no­ro tu­rė­ti dau­giau ne­pri­ete­lių tarp ši­tų pi­lie­čių, ku­rie pa­bė­go nuo V. Pu­ti­no ar­ba A. Lu­ka­šen­kos, tai tik­rai re­zul­ta­tas pa­siek­tas. Spren­džiant iš to, ką ra­šo ir ką kal­ba žmo­nės, ma­nau, kad tai ne pats ge­riau­sias pa­vyz­dys mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos.

Ger­bia­mas Jur­gi, pa­ty­lė­ki­te, ne­rei­kia rė­kau­ti. Aš su au­si­nė­mis ma­tau tik tai, kad jūs žio­vau­ja­te, bet ne­gir­džiu. Pir­miau­sia, no­riu dar į ką at­kreip­ti… Ste­bė­jau ko­mi­te­to po­sė­dį, ne­ga­lė­jau pri­si­jung­ti, bet ste­bė­jau, tik­rai ger­bia­mas pir­mi­nin­kas tu­rė­tų dau­giau dė­me­sio kreip­ti į ko­le­gų pa­sta­bas ir lai­ky­tis ele­men­ta­rių Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų, tai yra bal­suo­ti už kiek­vie­ną pa­tai­są, ir vi­siems tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, kaip bal­suo­ta už vie­ną ar ki­tą pa­tai­są. Spren­džiant iš to, kas vy­ko, tai aš ne­su­pra­tau, po to net klau­siau da­ly­vių ir jie ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti.

Da­bar dėl pir­mos pa­tai­sos. Ji ko­mi­te­to at­mes­ta, bet mo­ty­vas yra toks, kad pri­tar­ta J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mui. Bet J. Ja­ru­čio pa­tai­sa yra apie tai, kad ap­skri­tai bū­tų iš­brauk­ti iš ši­to įsta­ty­mo Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai. Ma­no pa­tai­sa kal­ba vi­siš­kai apie ki­tus da­ly­kus, ap­skri­tai tai yra apie tei­sė­tus…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

A. SYSAS (LSDPF). …lū­kes­čius. Ši­tie lū­kes­čiai yra pa­žei­džia­mi, vals­ty­bė ne­si­lai­ko pri­im­tų sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ir to­dėl aš siū­lau pa­pil­dy­ti. Aš ir ko­le­gos siū­lo­me pa­pil­dy­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą tais at­ve­jais, kad šei­mos ga­lė­tų su­si­jung­ti, kaip rei­ka­lau­ja tarp­tau­ti­nė tei­sė. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, ka­dan­gi pri­ėmi­mo sta­di­ja, ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria šios pa­tai­sos svars­ty­mui? Bal­suo­ki­me, pa­bal­suo­ki­me tie­siog.

Taip, svars­ty­mo pa­lai­ky­mas yra. Pra­šom, ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, šiek tiek kon­teks­to, kad mū­sų ne­įpai­nio­tų į ne­tei­sin­gas in­ter­pre­ta­ci­jas.

Mie­li ko­le­gos, pir­miau­sia mes su­ta­rė­me ir da­vė­me įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties pra­tę­si­mo nie­ka­da ne­bus, ne­pa­si­kei­tus es­mi­nėms ap­lin­ky­bėms, jei­gu mes ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties, da­bar esan­čios, vei­kian­čios ir ga­lio­sian­čios iki ge­gu­žės 2 die­nos, nuo­sta­tas per­kel­si­me į įsta­ty­mą. Vy­riau­sy­bė dir­bo prie to ir tą pa­da­rė.

Yra du svar­biau­si da­ly­kai, ku­rie yra per­kel­ti į Ri­bo­ja­mųjų prie­mo­nių įsta­ty­mą. Pir­miau­sia – vi­zų drau­di­mai, ku­rie ga­lio­ja nuo rug­pjū­čio mė­ne­sio, ir ne­le­ga­lių mig­ran­tų ap­grę­ži­mo po­li­ti­ka, ku­ri bus per­kel­ta į Sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mą. Ki­taip ta­riant, ši­to įsta­ty­mo at­si­ra­di­mas yra duo­to pa­ža­do jums prak­ti­nis įgy­ven­di­ni­mas, nes jūs ir­gi sa­kė­te: da­ry­ki­te na­mų dar­bus, per­kel­ki­te į įsta­ty­mus, ta­da ne­rei­kės ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties. Kar­tu su ši­tuo ba­zi­niu da­ly­ku (ir nie­kas jo ne­kves­tio­nuo­ja nei pa­tai­sų bu­vo dėl to) at­si­ra­do pa­pil­do­mų da­ly­kų. Ger­bia­mas A. Sy­sas, šiek tiek ma­ne tė­viš­kai pa­mo­kęs, kves­tio­nuo­ja ne Sei­mo na­rių ko­kią nors ini­cia­ty­vą, bet iš Vy­riau­sy­bės at­ėju­sį la­bai, ma­no po­žiū­riu, svar­bų da­ly­ką, kad ne tik… Iki šiol bu­vo ga­li­ma Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiams, tu­rin­tiems ko­kios nors Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies Šen­ge­no vi­zą, gau­ti lai­ki­ną gy­ve­ni­mo lei­di­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Vy­riau­sy­bė siū­lo ap­ri­bo­ti ir pa­sa­ky­ti: kai tik Lie­tu­vo­je tu­rė­si iš­duo­tą Šen­ge­no vi­zą, ta­da ga­lė­si pre­ten­duo­ti į lai­ki­ną gy­ve­ni­mo lei­di­mą. No­riu pa­brėž­ti, kad šian­dien ry­te pa­si­ro­dė ty­ri­mas dėl lėk­tu­vo, ku­rį no­rė­jo iš­skrai­din­ti į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją, pi­lo­tas bu­vo Ru­si­jos pi­lie­tis, tu­rin­tis lai­ki­ną gy­ve­ni­mo lei­di­mą.

Mie­lie­ji, rei­kia kon­tro­liuo­ti ši­tuos pro­ce­sus, to­dėl aš siū­lau ne­pri­tar­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, mes nu­ta­rė­me ne­pri­tar­ti A. Sy­so pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jei­gu ga­li­ma, pri­sta­ty­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip, at­si­pra­šau, ko­mi­te­to, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, taip.

PIRMININKĖ. Ačiū. Mo­ty­vai. Už kal­ba J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ir vėl tu­rė­jo­me pa­vyz­dį, kai kal­ba­ma vi­siš­kai ne apie pa­tai­są, o kal­ba­ma apie vis­ką ir kar­tu apie nie­ką. Dar ir lėk­tu­vas čia at­si­ra­do. Ku­rio­je ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to vie­to­je lėk­tu­vas?

Čia ko­le­ga A. Sy­sas pri­sta­tė ga­li­my­bę šei­moms su­si­jung­ti, apie dvi ka­te­go­ri­jas as­me­nų. Tai yra tie, ku­rių šei­mos na­riai tu­ri lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ar­ba yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ir tie as­me­nys, ku­rie yra lie­tu­vių kil­mės, ku­rie tu­ri, vi­si tu­ri ga­lio­jan­čią Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­zą ar­ba na­cio­na­li­nę vi­zą. Čia kal­ba­ma apie šei­mų tei­sę su­si­jung­ti, jos nė­ra šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Ir pir­mi­nin­ko lū­po­mis nu­skam­bė­jo, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria, nors tai yra tarp­tau­ti­niai rei­ka­la­vi­mai. Tai kur jūs ei­na­te, ko­le­gos?

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­rė­jau kal­bė­ti dėl vi­so, o čia ei­na dėl pa­tai­sų. Ir ne­ga­lė­čiau ne­pri­tar­ti ši­tai pa­tai­sai, to­dėl aš gal ne­pa­si­sa­ky­siu, bet no­riu pa­si­sa­ky­ti dėl vi­so įsta­ty­mo.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl šios pa­tai­sos, ku­rią tei­kia Sei­mo na­riai A. Sy­sas ir ki­ti, jai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria­te pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už – 54, prieš – 16, su­si­lai­kė 52. Ne­pri­tar­ta.

Da­bar svars­to­me Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­tai­są. Pra­šom, ger­bia­mas Jo­nai, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš pra­džių tur­būt rei­kia pri­tar­ti prieš tai kal­bė­ju­siam Al­gir­dui, kad pir­mi­nis įsta­ty­mo va­rian­tas bu­vo la­bai griež­tas. Tik­rai rei­kia at­si­žvelg­ti – pir­ma de­šimt kar­tų pa­ma­tuo­ti, o po to da­ry­ti. Čia Lau­ry­nas pa­ža­dė­jo, kad ne­bus ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties ir rei­kia ši­to įsta­ty­mo, vis­kas ge­rai, aš daugiausiai jam pri­ta­riu, bet ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų su­si­jęs su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiais, ku­rių tik­rai la­bai daug dir­ba Lie­tu­vo­je, ir tai yra su­si­ję su ver­slo in­te­re­sais.

Su­pran­tu, kad gal­būt yra šio­kia to­kia dis­kri­mi­na­ci­ja ki­tos pi­lie­ty­bės žmo­nių, bet, šiaip ar taip, Bal­ta­ru­si­ja tie­sio­giai ne­da­ly­vau­ja ka­re su Uk­rai­na, o Ru­si­jos vals­ty­bė tie­sio­giai da­ly­vau­ja ka­re. Ir tas Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių iš­sky­ri­mas yra gry­nai su­si­jęs su mū­sų ver­slo in­te­re­sais.

Dar no­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra lai­ki­no­sios prie­mo­nės ir ga­lios ne vi­sus me­tus, tad ne­rei­kia iš to da­ry­ti tra­ge­di­jos. Ši­tų pa­siū­ly­mų ir ši­to įsta­ty­mo tiks­las yra pa­ska­tin­ti, pri­vers­ti čia gy­ve­nan­čius, lai­ki­nai gy­ve­nan­čius Ru­si­jos vals­ty­bės pi­lie­čius pa­si­steng­ti per sa­vo ar­ti­muo­sius, per gi­mi­nes pa­kel­ti Ru­si­jos vi­suo­me­nę, kad ši­to ka­ro ne­bū­tų. Čia vie­na iš tų prie­mo­nių ir aš ją pa­lai­ky­siu. Pra­šau pri­tar­ti ma­no pa­siū­ly­mui, kad Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių ne­bū­tų šia­me są­ra­še. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru sut­ari­mu pri­tar­ti, kad svars­to­me šią pa­tai­są? Dė­ko­ju. L. Kas­čiū­nas pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas iš­gir­do gar­bin­go ko­mi­te­to na­rio pa­siū­ly­mą ir pri­ta­rė jam.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu… At­si­pra­šau, yra už­si­ra­šęs E. Gent­vi­las kal­bė­ti prieš. Mo­ty­vai prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Aš ne­pri­ta­riu, nes mes iš­ski­ria­me bal­ta­ru­sius ir uk­rai­nie­čius keis­tais pa­grin­dais, kai tuo me­tu vals­ty­bėms tai­ko­me sank­ci­jas – tiek Bal­ta­ru­si­jai, tiek Ru­si­jai. Ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, ar Bal­ta­ru­si­ja da­ly­vau­ja ka­re, na, aš tu­riu sa­vo nuo­mo­nę, kad A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mas su­tei­kia te­ri­to­ri­ją ka­ro veiks­mams, o Uk­rai­na ken­čia bū­tent dėl to Bal­ta­ru­si­jos vaid­mens. Ne­ži­nau, ar čia mes ge­rai da­ro­me at­skir­da­mi Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čius ir Ru­si­jos pi­lie­čius. Dėl to tu­riu skep­ti­ciz­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, nuo­mo­nės dėl šios pa­tai­sos, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė, iš­si­sky­rė, tai­gi bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­riate J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 108: už – 84, prieš – 2, su­si­lai­kė 22. Pri­tar­ta.

To­liau ei­na­me pa­gal pa­siū­ly­mus. Dėl 5 da­lies yra Sei­mo na­rių A. Sy­so, O. Lei­pu­tės, K. Vil­kaus­ko, R. Bud­ber­gy­tės, L. Jo­nai­čio ir V. Ka­no­pos pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­mas Al­gir­dai, pri­sta­ty­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Bet ko­mi­te­tas pri­ta­ria, tad aš ne­ma­tau rei­ka­lo svar­s­ty­ti. Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Na, ne toks blo­gas ko­mi­te­tas kar­tais.

PIRMININKĖ. Pri­sta­ty­ti pa­tai­są…

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, es­mė ši­tos pa­tai­sos yra ta, kad elek­tro­ni­nio re­zi­den­to sta­tu­su ga­li nau­do­tis, nes tai bu­vo už­mirš­ta ir iš­brauk­ta, kiek aš su­pra­tau iš svars­ty­mo tiek Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, tiek ki­tos mi­nis­te­ri­jos. To­kių pi­lie­čių yra la­bai ne­daug, lyg ir 53 iš­duo­tos kor­te­lės, tad ga­li, kaip sa­kant, tik­rin­ti net ran­ki­niu bū­du. Ko­mi­te­tas ir at­si­žvel­gė. Aš siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad svars­to­me šią pa­tai­są? Dė­ko­ju.

Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Pri­ta­ria­me pa­tai­sai, nes ji ne­iš­plau­na es­mės. Es­mė yra to­kia, kad Ru­si­jo­je gy­ve­nan­tys Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiai ne­ga­lė­tų čia, pa­si­nau­do­da­mi ta pa­slau­ga, įsteig­ti įvai­rių įmo­nių ar ki­tų pa­slau­gų teik­ti. To­dėl pri­ta­ria­me ger­bia­mo Al­gir­do ir Sei­mo na­rių gru­pės pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Gal­būt ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­tai­sai? Ne­ma­tau rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti. Pri­tar­ta.

To­liau 6 da­lis. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas yra V. Čmi­ly­tės-Niel­sen, E. Gent­vi­lo, R. Vait­kaus ir ki­tų. Ger­bia­mas E. Gent­vi­las gal­būt ga­lė­tų pri­sta­ty­ti šią pa­tai­są.

E. GENTVILAS (LSF). Mes, tei­kian­tys ši­tą pa­siū­ly­mą, ma­no­me, kad Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pra­di­nis pro­jek­tas bu­vo tin­ka­mas. Pas­kui ko­mi­te­te at­si­ra­do pa­siū­ly­mų, jie mums jau ne­at­ro­do tin­ka­mi. Ko­dėl jie ne­at­ro­do tin­ka­mi? Yra vals­ty­bė­je tar­ny­bos, ku­rios nu­spren­džia, kam leis­ti įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą, kam su­teik­ti gy­ve­ni­mo tei­sę, kam pra­tęs­ti tą gy­ve­ni­mo tei­sę. Štai žmo­gus, Bal­ta­ru­si­jos ar Ru­si­jos pi­lie­tis, gy­ve­na Lie­tu­vo­je de­šimt me­tų, tu­ri tei­sę kreip­tis ir gau­ti pi­lie­ty­bę, iš­mo­ko lie­tu­vių kal­bą per tą lai­ką, jo vai­kai jau gal se­niai mo­ko­si lie­tu­viš­ko­se mo­kyk­lo­se, o čia at­ima­ma ga­li­my­bė, stab­do­ma ga­li­my­bė pa­teik­ti pra­šy­mą įgyti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. To­dėl mū­sų siū­ly­mas yra iš­brauk­ti iš pro­jek­to 3 straips­nio 6 da­lies tą nuo­sta­tą, kad su­stab­do­mas pi­lie­čių pra­šy­mų ir spren­di­mų dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės pri­ėmi­mas. Mū­sų siū­ly­mas, kad ne­lik­tų ši­tos nuo­sta­tos, nes to­kiu at­ve­ju de­šimt me­tų Lie­tu­vo­je iš­gy­ve­nęs sve­tim­ša­lis, tu­rė­jęs tei­sė­tų lū­kes­čių ir vi­sa­pu­siš­kai pa­tik­rin­tas mū­sų tar­ny­bų, ne­ti­kė­tai pra­ran­da ši­tą tei­sę.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra daug už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų už. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šios pa­tai­sos svars­ty­mui? Ne­ma­tau rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti. Dė­ko­ju.

Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes vi­sų pir­ma Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių įsta­ty­mas yra lai­ki­nas įsta­ty­mas. Ka­ro at­ve­ju prieš mums ar­ti­mą vals­ty­bę ga­li­mos to­kios prie­mo­nės, to­dėl mes ir to­liau lai­ko­mės nuo­sta­tos. Po to at­si­ra­do daug įvai­rių iš­ly­gų, pa­pil­dy­mų, jie, ma­no po­žiū­riu, yra šiek tiek tin­ka­mes­ni, nei ap­skri­tai iš­brauk­ti tai, ką siū­lo­te jūs.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, kad šio pro­jek­to 3 straips­nio 6 da­lis iš­vis yra per­tek­li­nė. Tei­sin­gas siū­ly­mas ją iš­brauk­ti.

Ko­dėl? To­dėl, kad as­me­nims, ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiams, tei­kian­tiems pra­šy­mą dėl pi­lie­ty­bės (pa­pras­tai bū­na na­tū­ra­li­za­ci­jos bū­du), jau rei­kia iš­gy­ven­ti de­šimt me­tų. Anks­čiau jis ne­ga­lės pa­teik­ti pra­šy­mo. Va­di­na­si, jis bus iš­gy­ve­nęs de­šimt me­tų Lie­tu­vo­je. Jam rei­kia iš­lai­ky­ti lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, Kon­sti­tu­ci­jos, is­to­ri­jos pa­grin­dų. Kiek­vie­nas at­ve­jis ta­da ver­tin­ti­nas in­di­vi­du­a­liai. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kiek­vie­ną tą at­ve­jį ver­tins in­di­vi­du­a­liai. Čia jūs no­ri­te už­brauk­ti vi­siems ir ne­leis­ti. Aš jau ne­kal­bu apie ki­tus pi­lie­ty­bės įgi­ji­mo at­ve­jus, tų as­me­nų, ku­rie pi­lie­ty­bės tei­sę įgy­ja gim­da­mi, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pi­lie­čio vai­kai, ar­ba ki­tus įsta­ty­me nu­ma­ty­tus at­ve­jus. To­dėl ma­nau, kad siū­ly­mas yra tei­sin­gas, lo­giš­kas ir rei­ka­lin­gas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš ne­ži­nau, ką mes da­ro­me. Nie­kaip ne­su­pran­tu čia sto­vin­čio L. Kas­čiū­no. Kai yra ka­ras Uk­rai­no­je ir ka­ras to­je pa­čio­je ga­lų ga­le… ir Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mas, ir Ru­si­jos re­ži­mas, iš ten bė­ga žmo­nės. Kur jiems bėg­ti? Jūs čia ne­lei­džia­te, va­ro­te at­gal į V. Pu­ti­no glė­bį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ar jūs tik­rai prieš pa­tai­są kal­ba­te?

P. GRAŽULIS (MSNG). Jūs ne­lei­džia­te, A. Lu­ka­šen­ka 2 tūkst. pa­so­di­no, A. Bia­liac­kį iš­da­vė­te, nu­tei­sė de­šim­čiai me­tų. Da­bar grū­da­te at­gal į Bal­ta­ru­si­ją, kad žmo­nes teis­tų ir kad V. Pu­ti­nas teis­tų žmo­nes. Kar­tą šio­je si­tu­a­ci­jo­je mes iš­ties­ki­me pa­gal­bos ran­ką. Baig­sis ka­ras, ta­da mes juos grą­žin­ki­me at­gal. O ką jūs da­ro­te? Tar­nau­ja­te V. Pu­ti­nui, kad ne­iš­va­žiuo­tų…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ga­liu at­sa­ky­ti?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl siū­ly­mo iš­brauk­ti 3 strai­ps­nio 6 da­lį. Kas pri­ta­ria­te šiam siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 103, pieš – 3, su­si­lai­kė 11. Pri­tar­ta, kad iš­brauk­tu­me 6 da­lį. Ger­bia­mas ko­le­ga Lau­ry­nai, tai reiš­kia, kad ki­tos pa­tai­sos dėl 6 da­lies ne­ak­tu­a­lios. Pra­šom, re­pli­ką po bal­sa­vi­mo – D. Griš­ke­vi­čius.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Tie­siog dėl ve­di­mo tvar­kos. Man at­ro­do, kai pra­ne­šė­jas vis dėl­to ro­do ir da­ro įta­ką Sei­mo na­riams, kaip jiems rei­kė­tų bal­suo­ti, tai iš tri­bū­nos ne­rei­kė­tų to da­ry­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai di­de­lę įta­ką da­bar pa­da­riau.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Tie­siog yra tai­syk­lės, ku­rių rei­kė­tų lai­ky­tis.

PIRMININKĖ. Ne­da­ry­si­me įta­kos. Man ro­dos, Lau­ry­nas ro­dė nykš­tį aukš­tyn ir že­myn, tai ne­su­pra­si, ką jis no­rė­jo pa­sa­ky­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos…

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Dau­gė­ja pa­mo­ky­mų. Ačiū.

PIRMININKĖ. …ju­da­me to­liau. 7 da­lis. Dėl 7 da­lies taip pat yra gau­tos ke­lios pa­tai­sos. Pir­mo­ji yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ar ga­lė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl jos?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų, jei­gu kal­ba­me apie 7 da­lį, yra idė­ja, ku­ri bus per­kel­ta į Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą, kad mū­sų po­li­ti­kai, vals­ty­bės pa­rei­gū­nai, ku­rie tu­rė­tų pil­dy­ti tas vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­ci­jas, jei­gu tu­ri ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ar pa­tys su­si­ję su įmo­nė­mis, ku­rios tu­ri eko­no­mi­nių ry­šių su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja, tu­ri tai de­kla­ruo­ti. Bet, ka­dan­gi mes nu­ta­rė­me per­kel­ti į tą įsta­ty­mą iš pra­džių ma­no in­teg­ruo­tą, pa­siū­ly­tą nuo­sta­tą, po to aš pa­siū­liau jai ne­pri­tar­ti, ją iš­brauk­ti, kad ne­bū­tų per­tek­li­nė, tai tie­siog tam pri­tar­ta. To­kiu at­ve­ju ne­ten­ka ak­tu­a­lu­mo ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl šios bal­suo­ti ne­rei­kia, tie­siog iš­gir­do­me ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl re­dak­ci­jos. To­liau Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Pra­šom, ger­bia­mas Lau­ry­nai.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, čia ir yra ta pa­tai­sa, apie ku­rią aš kal­bė­jau. Iš­trau­kia­me ją, pri­tar­ti…

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu svars­ty­ti ją?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Jos ne­rei­kia svars­ty­ti. Aš siū­lau ją iš­brauk­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ge­rai, svars­ty­ki­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ne­sku­bė­ki­te. Ar ga­li­me pri­tar­ti, kad ją svars­ty­tu­me? Ačiū.

Ko­mi­te­to iš­va­da jau pri­sta­ty­ta. Už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti 7 da­lį ben­dru su­ta­ri­mu? Nė­ra rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti? No­ri­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120 Sei­mo na­rių: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta.

8 da­lis. Dėl jos taip pat yra ke­lios pa­tai­sos. Pir­mo­ji yra ma­no, E. Gent­vi­lo, R. Vait­kaus ir ki­tų. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, pra­šom pri­sta­ty­ti.

E. GENTVILAS (LSF). Čia ir­gi pa­na­ši si­tu­a­ci­ja. Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me pro­jek­te ne­bu­vo šios nuo­sta­tos. Ži­nau, kad ko­mi­te­tas įve­dė griež­tes­nę. Va­kar lyg su­švel­ni­no, aš ma­ny­čiau. Šiaip jau lai­ky­čiau da­bar esan­čius da­ly­kus per­tek­li­niais, kai drau­džia­ma įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tiems as­me­nims, ku­riems vėl vi­sos pa­tik­ros, vi­si sta­tu­sai lei­džia tu­rė­ti pi­lie­ty­bę ir tu­rė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Jiems, kaip fi­zi­niams as­me­nims, ar jų įkur­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims. Lie­tu­vos įsta­ty­muo­se ir da­bar yra ne­ma­žai sau­gik­lių, sie­kiant įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tai toks ap­ri­bo­ji­mas tur­būt bū­tų ne­tiks­lin­gas. To­dėl mes siū­lo­me pa­keis­ti pro­jek­to 8 da­lį ir ją pa­pil­dy­ti, kad ga­li įsi­gy­ti nuo­lat gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je, taip pat kai ju­ri­di­nis as­muo yra to­kio Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čio įsteig­tas ar kon­tro­liuo­ja­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti šią pa­tai­są svars­ty­ti? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Pra­šau, ko­mi­te­to iš­va­da.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, mes pa­si­rin­ko­me tru­pu­tė­lį ge­rą­ja pras­me kon­ser­va­ty­ves­nę T. V. Ras­ke­vi­čiaus ir Lais­vės par­ti­jos for­mu­luo­tę, kur yra vis dėl­to eli­mi­nuo­ja­mi ju­ri­di­niai as­me­nys, bet iš es­mės lie­ka tai, ką jūs siū­lo­te. Tai yra lei­di­mas nuo­lat gy­ven­ti yra iš­im­tis, kai Ru­si­jos pi­lie­tis nuo­sa­vy­bės tei­sę į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įgy­ja pa­vel­dė­ji­mo bū­du. Jie dar pa­pil­do, kad pa­vel­dė­ji­mo bū­du, nes ga­li at­si­ras­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis. Aš ma­ny­čiau, kad ši yra sau­ges­nė Lie­tu­vai ir gal­būt net adek­va­tes­nė pa­gal si­tu­a­ci­ją. Tai aš la­bai pra­šy­čiau (nė­ra di­de­lio skir­tu­mo) vis dėl­to pri­tar­ti tam ki­tam, mū­sų ko­mi­te­te jau pri­tar­tam, va­rian­tui, o ši­tam drįs­čiau ne­pri­tar­ti, nes tik­rai čia ko­kios nors ta­ko­skyros nė­ra. La­bai pra­šy­čiau ne­pri­tar­ti, nes ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs kal­ba­te ko­mi­te­to var­du, ar ne?

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš kar­tais su­si­ta­pa­ti­nu, ne­py­ki­te. Taip.

PIRMININKĖ. Dėl mo­ty­vų už kal­ba A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Tė­viš­kai ne­auk­lė­siu, kad ne­rei­kia su­si­ta­pa­tin­ti. Tik Le­ni­nas su par­ti­ja su­si­ta­pa­tin­da­vo, sa­ky­da­vo – Le­ni­nas, vi­si gal­vo­da­vo apie par­ti­ją. Tai ne­no­rė­tu­me, kad L. Kas­čiū­nas bū­tų na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Bū­ki­te jūs pats sa­vi­mi.

O da­bar dėl pa­tai­sos. Pa­pras­čiau­siai ne­rei­kia per­lenk­ti laz­dos ten, kur jos nė­ra, jei­gu yra spe­cia­li tvar­ka įsi­gy­jant, jei­gu yra vis­kas su­re­gu­liuo­ta ir nė­ra to­kių at­ve­jų. Tur­būt jei­gu bū­tų nors vie­nas toks at­ve­jis, kad koks nors ru­sų šni­pas įsi­gi­jęs ko­kio nors ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to da­bar­ti­niu lai­ku, ka­ro at­ve­ju, tai, aš ma­nau, iš ši­tos tri­bū­nos apie tai bū­tų daug kal­ba­ma. Šiuo gi at­ve­ju gal­būt toks at­ve­jis ga­li bū­ti ir to­dėl mes… Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me tam tik­rus įsi­pa­rei­go­ji­mus, mes esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai, yra eu­ro­pi­nė tei­sė, nė­ra to­kių fak­tų. To­dėl vi­siš­kai pa­lai­kau ir tei­kia­me to­kią pat pa­tai­są, ką tei­kė ir Li­be­ra­lų są­jū­dis. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Iš tik­rų­jų mes kal­ba­me apie lei­di­mą įsi­gy­ti tur­tą Ru­si­jos pi­lie­čių ju­ri­di­niams as­me­nims. Aš ne­pri­ta­riu Lau­ry­no pa­siū­ly­mams ri­bo­ti įgy­ti pi­lie­ty­bę, nau­do­tis ko­kio­mis nors tei­sė­mis tiems, ku­rie jau tu­ri lei­di­mus gy­ven­ti. Bet su­ti­ki­te, kad ka­riau­jan­čių vals­ty­bių pi­lie­čiai ir jų įsteig­ti ju­ri­di­niai as­me­nys pir­miau­sia tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti gal­būt pa­ra­ma Uk­rai­nai, jei­gu tu­ri pi­ni­gų įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ar ne?

Šiuo at­ve­ju, kai įsta­ty­mas lai­ki­nas, jo­kie Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai mū­sų ne­įpa­rei­go­ja ša­lių ag­re­so­rių įmo­nėms ir jų pi­lie­čiams ri­bo­ti įsi­gy­ti tur­to. Aš siū­ly­čiau tai lai­ki­nai prie­mo­nei, kaip Lie­tu­vos po­zi­ci­jai, tik­rai pri­tar­ti, nes tai ne­pa­žeis­tų iš es­mės žmo­nių, ku­rie nuo­lat gy­ve­na Lie­tu­vo­je ar lai­ki­nai gy­ve­na Lie­tu­vo­je, tei­sių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl ma­no ir ko­le­gų pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria­te šiai pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Ger­bia­mas Pet­rai, ne­triukš­mau­ki­te!

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). …kon­ser­va­to­rių par­ti­ja. Prieš, prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Ne!

PIRMININKĖ. Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 47, prieš – 17, su­si­lai­kė 50. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Ana­lo­giš­kas, la­bai pa­na­šus pa­siū­ly­mas bu­vo A. Sy­so ir ko­le­gų, tai au­to­ma­tiš­kai, ma­tyt, ir jis at­kren­ta, na­tū­ra­lu.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik ga­liu vie­ną sa­ki­nį, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke?

PIRMININKĖ. Ga­li­te sa­ki­nį.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Jis vis dėl­to ma­ne čia taip vis mo­ko, mo­ko. Ger­bia­mas Al­gir­dai, jau jūs tik­rai ge­riau už ma­ne Le­ni­ną pa­žįs­ta­te. Aš tik tiek no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ki­ta pa­tai­sa Sei­mo na­rių E. Dob­ro­wols­kos, T. V. Ras­ke­vi­čiaus, M. Da­nie­lės ir ki­tų. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

E. DOBROWOLSKA (LF). Pri­sta­tau tą pa­tai­są, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta an­tra, tai yra ko­vo 27 die­ną. Ji yra pa­pil­dy­mas tos pa­tai­sos, ku­rią re­gist­ra­vo­me prieš tai. Mū­sų iš­im­tis, ku­riai ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė, vis dėl­to nu­ma­ty­ti iš­im­tis tiems Ru­si­jos pi­lie­čiams, ku­rie tu­ri lei­di­mą nuo­lat gy­ven­ti, taip pat, kai yra pa­vel­dė­ji­mo bū­du. Ši­to ne­įra­šę mes ga­li­me tu­rė­ti si­tu­a­ci­ją, kai Lie­tu­vos pi­lie­čiai, bū­da­mi vie­ni iš pre­ten­den­tų į pa­vel­dė­ji­mą… su­stos vi­sa pro­ce­dū­ra, jei­gu Ru­si­jos pi­lie­tis, tar­ki­me, ne­at­si­sa­kė ar­ba ne­pri­ėmė sa­vo tur­to. Tai ap­sau­go­ki­me ir sa­vo pi­lie­čius. Mū­sų pa­tai­sa tik­rai su­ba­lan­suo­ta ir ko­mi­te­tas tik­rai vie­nin­gai pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau, no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, ger­bia­ma Ewe­li­na, ar jūs pri­sta­to­te 23 die­nos, ar…

E. DOBROWOLSKA (LF). 27 die­nos.

PIRMININKĖ. Tai 23 die­nos jūs at­si­i­ma­te, ar ne? Kad ne­bū­tų su­klai­din­tas Sei­mas, in­for­muo­ju, kad 23 die­nos pa­tai­sa at­si­im­ta, da­bar pri­sta­ty­ta 27 die­nos pa­tai­sa, ji bu­vo ką tik pri­sta­ty­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu jos svars­ty­mui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, dė­ko­ju. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mes pri­ta­rė­me kaip kom­pro­mi­si­niam va­rian­tui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­tai­sai, jai taip pat pri­ta­rė ko­mi­te­tas? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

To­liau Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Svars­ty­mo me­tu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra mums sig­na­li­za­vo apie vie­ną nau­ją reiš­ki­nį, tai yra kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai di­de­lė­mis gry­nų­jų pi­ni­gų su­mo­mis ban­do į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­ją įvež­ti gri­vi­nas – Uk­rai­nos pi­ni­gus. Įta­ria­ma, kad tai yra ban­dy­mas le­ga­li­zuo­ti už­grob­tą Uk­rai­nos tur­tą. Ve­ža­ma ir iki le­ga­lios su­mos, ir virš le­ga­lios su­mos. To­dėl ti­kė­ti­na, kad tai yra iš es­mės ban­dy­mas už­grob­tą tur­tą le­ga­li­zuo­ti. Mes ben­dro­mis pa­stan­go­mis pa­siū­lė­me pa­tai­są, ku­ri už­draus­tų gry­nuo­sius pi­ni­gus gri­vi­nų pa­vi­da­lu įvež­ti į Lie­tu­vą Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos pi­lie­čiams. Pri­tar­ta ko­mi­te­te ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ta. Ar no­ri­te bal­suo­ti, ar ga­li­me pri­tar­ti šiai pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­gir­džiu no­rin­čių bal­suo­ti, pa­tai­sai pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Da­bar dėl vi­so 3 straips­nio ap­svars­tė­me vi­sus pa­siū­ly­mus. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 3 straips­niui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, 3 straips­niui pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra gau­ta vie­na Sei­mo na­rio L. Kas­čiū­no pa­tai­sa dėl įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos. Pra­šau trum­pai pri­sta­ty­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tie­siog vie­toj ba­lan­džio 14 die­nos – ge­gu­žės 2 die­na. Pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti svars­ty­mui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 4… At­si­pra­šau, P. Gra­žu­lis no­ri kal­bė­ti prieš.

P. GRAŽULIS (MSNG). Aš no­riu iš­sa­ky­ti prin­ci­pi­nę nuo­sta­tą dar kar­tą, kad vis dėl­to ma­no po­zi­ci­ja yra ki­ta. Ka­dan­gi vyks­ta ka­ras, ir pa­čio­je Uk­rai­no­je, ir dau­ge­lis žmo­nių ne­pri­ta­ria tiek ir Bal­ta­ru­si­jo­je, tiek ir Ru­si­jo­je V. Pu­ti­no re­ži­mui, jie bė­ga iš ten, ten yra ka­li­na­mi, to­dėl šiuo lai­ko­tar­piu, kol vyks­ta ka­ras, mes tu­ri­me lai­ky­tis vi­siš­kai ki­tos po­li­ti­kos ir su­da­ry­ti są­ly­gas bė­gan­tiems iš Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je ap­si­gy­ven­ti. Pa­si­bai­gus ka­rui, be abe­jo­nės, mes tu­ri­me siek­ti, kad jie grįž­tų at­gal į Ru­si­ją, o ne at­virkš­čiai. Mes da­bar vis­ką da­ro­me, kad tie žmo­nės ne­iš­va­žiuo­tų, V. Pu­ti­nas im­tų juos į ka­rą ir jie ka­riau­tų prieš Ru­si­ją…

To­kios kon­ser­va­to­rių po­li­ti­kos aš ne­la­bai su­pran­tu, kaip ir ne­su­pran­tu, kaip jie iš­da­vė A. Bia­liac­kį po­nui dik­ta­to­riui A. Lu­ka­šen­kai. Jis įka­lin­tas de­šim­čiai me­tų. Jūs tę­sia­te ši­tą po­li­ti­ką, ku­ri rei­ka­lin­ga V. Pu­ti­no re­ži­mui ir, be abe­jo­nės, A. Lu­ka­šen­kai.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­čiau, ger­bia­mas Pet­rai, pa­sa­ky­ti, kad nie­kas ne­tru­k­do jums pa­si­kvies­ti į na­mus ir į kol­dū­nų fab­ri­ką ir ap­gy­ven­din­ti ten.

P. GRAŽULIS (MSNG). Pas ma­ne sep­ty­ni gy­ve­no, taip, o pas jus nė vie­nas.

PIRMININKĖ. E. Gent­vi­las – mo­ty­vai už.

E. GENTVILAS (LSF). Pet­rai Gra­žu­li, čia da­bar svars­to­mas pa­siū­ly­mas pra­tęs­ti da­tą nuo ba­lan­džio 14 die­nos iki ge­gu­žės 2 die­nos. Aš pri­ta­riu tam pra­tę­si­mui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­tai­sos, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dėl L. Kas­čiū­no pa­tai­sos dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. At­si­pra­šau, dėl da­tos tai­ky­mo.

Bal­sa­vo 107: už – 105, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta.

Ar ga­li­me vi­sam 4 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Pas­ku­ti­nis 5 straips­nis. Yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, pri­sta­ty­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Mes pri­ta­rė­me, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė taip pat L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Pri­sta­ty­ki­te.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Da­tų klau­si­mas. Vie­toj ba­lan­džio 15 die­nos – ge­gu­žės 3 die­na ir ga­lio­ja iki 2024 m. ge­gu­žės 2 d.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ar ga­li­me vi­sam 5 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Da­bar tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių įsta­ty­mo. Mo­ty­vai. Už kal­ba Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš tie­siog no­rė­jau pa­dė­ko­ti Lau­ry­nui už kom­pro­mi­sus, už tą ba­lan­są, ku­rį čia pui­kiai vi­siems at­ra­do ir už­kar­dė tuos da­ly­kus, ku­riuos no­rė­jo už­kar­dy­ti. Ačiū jam.

PIRMININKĖ. Prieš kal­ba A. Vin­kus. Ar tik­rai…

A. VINKUS (LVŽSF). Čia kai­ta­lio­ja są­ra­šą, aš bu­vau tre­čias, da­bar pir­mas. Pir­miau­sia ko­vo 27 die­ną yra at­siųs­ta pe­ti­ci­ja, ji už­re­gist­ruo­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je ir vi­si ga­vo­me. Aš drįs­tu pa­ci­tuo­ti vie­ną frag­men­tą, ką ra­šo tie žmo­nės: „Lie­tu­vo­je yra su­si­kū­ru­si ru­sa­kal­bių as­me­nų ben­druo­me­nė, ku­rią su­da­ro Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, tei­sė­tai gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je tu­ri­mų lei­di­mų gy­ven­ti pa­grin­du. Ne­ma­žai jų Lie­tu­vo­je gy­ve­na dau­ge­lį me­tų. Lie­tu­vo­je jie pil­nai in­teg­ra­vo­si, tu­ri sa­vo šei­mas, adap­ta­vo­si so­cia­li­nė­je ap­lin­ko­je, įsi­lie­jo į dar­bo rin­ką, vi­suo­me­ni­nę veik­lą. Čia jų vai­kai, anū­kai, lan­kan­tys dar­že­lius, mo­kyk­las Lie­tu­vo­je. Ne­ma­žai yra įgi­ję ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Lie­tu­vo­je. Tai­gi, Lie­tu­vo­je įlei­dę šak­nis. Šie as­me­nys mo­ka mo­kes­čius Lie­tu­vos vals­ty­bei, iš­mo­ko ir kal­ba lie­tu­vių kal­ba, yra su­si­pa­ži­nę su Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­ja, jos kul­tū­ra. Lie­tu­va ta­po jų na­mais. Su­si­kū­rė sa­vo gy­ve­ni­mus, jie su­kū­rė pla­nus in­teg­ruo­tis at­ei­ty­je, įgy­jant tiek pi­lie­ti­nes, tiek po­li­ti­nes tei­ses, jiems tam­pant Lie­tu­vos pi­lie­čiais. To­kie as­me­nys yra il­gai gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je, ku­rie pil­nai in­teg­ra­vo­si ir ku­rie yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių su­tuok­ti­niai ir kar­tu gy­ve­nan­tys Lie­tu­vo­je.“

At­si­žvelg­da­mas į tai, ką aš da­bar per­skai­čiau, ir ap­mąs­ty­mą, aš šį kar­tą bal­suo­da­mas drį­siu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Tik­rai ma­nau, kad rei­kia bal­suo­ti už šį įsta­ty­mą, nes šis įsta­ty­mas yra ge­riau ne­gu jo­kio įsta­ty­mo, kad ir kaip mums sun­kiai se­kė­si at­pai­nio­ti kai ku­riuos da­ly­kus, ku­rie, su vi­sa ma­no mei­le NSGK pir­mi­nin­kui ir ko­mi­te­tui, vis­gi bu­vo pri­pai­nio­ti bū­tent pa­čia­me NSGK. Aš ti­kiuo­si, kad tai bus pa­lin­kė­ji­mas at­ei­ty­je ko­mi­te­tui pa­si­temp­ti, tik­rai ati­džiau ir de­ta­liau dirb­ti tam, kad kai ku­rie iš Vy­riau­sy­bės at­ei­nan­tys ge­ri pro­jek­tai, ku­riems aš ne­bū­čiau tu­rė­jęs prie­kaiš­tų, ne­bū­tų taip ga­na su­dė­tin­gai už­ve­lia­mi dėl įvai­riau­sių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, bus re­pli­ka, bet leis­ki­te ki­tiems pa­kal­bė­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Šį įsta­ty­mą ga­li­ma pri­skir­ti prie tų įsta­ty­mų, kai no­rė­jo kaip ge­riau, o iš­ėjo kaip vi­sa­da. O šiuo at­ve­ju dar pri­dur­čiau, kad la­bai blo­gai, nes ne­ga­liu su­tik­ti su ko­le­ga, kad nė­ra įsta­ty­mo. Yra vi­si įsta­ty­mai. Rei­kia jais nau­do­tis ir spręs­ti ir iki šiol nau­do­ja­mės. Ką, šian­dien mū­sų sie­na at­vi­ra? Ką, šian­dien bet kas ga­li at­va­žiuo­ti, gau­ti pi­lie­ty­bę? Ar bet kas ga­li nu­si­pirk­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą? Nė­ra taip, yra vi­sos tvar­kos, yra re­gu­lia­vi­mas. Bet gal­būt jau rin­ki­mų kam­pa­ni­ja pra­si­de­da, kiek­vie­nas tel­kia sa­vo ko­man­das ir pa­ro­do, kaip čia prie­šai mus puo­la. Vis­kas tai yra. To­dėl apie įsta­ty­mą ge­riau ne­kal­bė­ti, nes ši­tas įsta­ty­mas tik­rai pa­liks il­giems me­tams kar­tė­lį tiems pi­lie­čiams, ku­rie ne vie­ne­rius me­tus gy­ve­no Lie­tu­vo­je. Jie pa­si­ju­to ant­ra­ei­liais, ant­ra­rū­šiais pi­lie­čiais, ar tai bū­tų Bal­ta­ru­si­jos, ar Ru­si­jos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys čia ne vie­ne­rius me­tus, nes vis­kas bu­vo su­plak­ta kar­tu su tais ag­re­so­riais, ku­rie šian­dien ka­riau­ja prieš Uk­rai­ną. To­dėl aš ir sa­kiau, kad rei­kė­jo pir­ma de­šimt kar­tų pa­ma­tuo­ti, o vie­ną kar­tą kirp­ti. De­ja, pir­miau­sia nu­kir­po­me, po to krū­vos pa­tai­sų, kiek­vie­nas, kas no­rė­jo­me, pa­skai­tė­me is­to­ri­jas mū­sų tė­vy­nai­nių, ku­rie bu­vo iš­trem­ti, ku­rie dėl kaž­ko­kių ap­lin­ky­bių iš­va­žia­vo ir gy­ve­na ki­to­se ša­ly­se, ir grį­žę… Ir, užuot mes tu­rė­ję bū­rį drau­gų, pa­pras­čiau­siai mes tu­rė­si­me bū­rį ne­pa­si­ti­kin­čių mū­sų de­mo­kra­tija, kad mes ne­mo­ka­me nor­ma­liai tvar­ky­tis, o ker­ta­me, taip sa­kant, iš pe­ties ir skied­ros le­kia. To­dėl ne­pri­tar­siu ši­tam įsta­ty­mui.

PIRMININKĖ. L. Kas­čiū­nas – re­pli­ka.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mam A. Vin­kui no­riu pa­sa­ky­ti. Ger­bia­mas An­ta­nai, to, kam jūs sky­rė­te vi­są sa­vo kal­bą, tos nuo­sta­tos ne­bė­ra įsta­ty­me. Tie­siog ne­pai­nio­ki­me žmo­nių, ir tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las – mo­ty­vai už.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Lau­ry­nai, bi­jau, kad ir vėl rei­kės re­pli­kuo­ti po kiek­vie­no pa­si­sa­ky­mo, gal tik­rai ge­riau su­si­kaup­ki­te po vi­so bal­sa­vi­mo.

Aš bal­suo­siu už ši­tą įsta­ty­mą. Ma­nau, kad jis bu­vo ta­pęs ri­zi­kin­gas po pra­di­nių pa­kei­ti­mų ko­mi­te­te. Da­bar jis dau­giau ar ma­žiau grą­ži­na­mas į pir­mi­nius rė­mus ir tik­rai yra rei­ka­lin­gas kaip na­cio­na­li­nių sank­ci­jų ar ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių in­stru­men­tas. La­bai džiau­giuo­si, kad mū­sų pa­tai­sa dėl tei­sės iš­sau­go­ti ga­li­my­bę kreip­tis dėl pi­lie­ty­bės įgi­ji­mo bu­vo pri­im­ta, nes prie­šin­gu at­ve­ju tik­rai ka­žin ar pa­si­sa­ky­čiau už ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mą, kai yra ko­mi­te­to siū­ly­mu iš es­mės pa­nei­gia­ma vi­sa il­ga­me­tė tra­di­ci­ja ir kiek­vie­no žmo­gaus tei­sė į pi­lie­ty­bės pa­pra­šy­mą.

Šian­dien ne kar­tą nu­skam­bė­jo, kad L. Kas­čiū­nas su­si­ta­pa­ti­no su ko­mi­te­tu, tai ga­li at­ro­dy­ti kaip juo­kin­ga si­tu­a­ci­ja, ta­čiau spau­do­je aš skai­tau ki­tą to­kią ci­ta­tą, ji skam­ba taip: „Aš ti­kiu, kad ma­no ko­a­li­ci­jos part­ne­riai tik­rai stos į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pu­sę, pe­tys pe­tin kar­tu su ma­nim. Ma­no mi­si­ja yra sau­go­ti mū­sų te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, ne­pri­klau­so­my­bę ir na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.“ Skam­ba įspū­din­gai, lyg at­ro­dy­tų, kad ki­ti ko­le­gos ne­si­rū­pi­na na­cio­na­li­niu sau­gu­mu ir vals­ty­be. Ga­li­ma pri­im­ti kaip rim­tą juo­ke­lį, jei­gu jis man ne­pri­min­tų kai ku­rių ci­ta­tų iš 1933 me­tų, iš 1939 me­tų. Lau­ry­nai, tu­rėk sai­ką, esi pui­kus ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, tu esi pui­kus par­la­men­ta­ras. Ačiū tau už dar­bą prie ši­to pro­jek­to, bet ne­nu­kryp­ki­me į lan­kas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų vi­sai ne­se­niai kon­ser­va­to­riai žmo­nes taip pat skirs­tė į mar­ma­liuo­tus, ne­mar­ma­liuo­tus, jiems no­rė­jo pa­da­ry­ti ne­pa­ke­lia­mas są­ly­gas. Da­bar skirs­to­me žmo­nes, gy­ve­nan­čius Lie­tu­vo­je, esan­čius čia, ku­rian­čius šei­mas, be­si­tuo­kian­čius, gim­dan­čius vai­kus, taip pat iš­rū­šiuojame pa­gal pi­lie­ty­bę, tau­ty­bę. Kur mes nu­ė­jo­me? Jei­gu taip ir to­liau, tai ta­da gal bus dar di­des­nis są­ra­šas tų, ku­rie, taip sa­kant, pri­ta­ria vie­nos par­ti­jos tie­sai, ku­rie ne, juos taip pat rei­kės iš­rū­šiuo­ti. Tai už to­kį pro­jek­tą tik­rai ne­ga­li­ma bal­suo­ti. Pri­ta­riu Al­gir­do iš­sa­ky­tiems ar­gu­men­tams, kad rei­kia ne­už­mirš­ti, kad mes čia dar gy­ven­si­me ir gy­ven­si­me dar il­gai. Su­prie­šin­ti žmo­nes vien dėl to, kad vie­ni kon­ser­va­to­riai taip no­ri ir vyk­do kaž­ko­kius nu­ro­dy­mus, at­siųs­tus iš Ame­ri­kos de­mok­ra­tų ar iš ki­tų, tai… Tik­rai ne­ga­li­ma bal­suo­ti už to­kį pro­jek­tą už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pro­jek­tas da­bar iš tik­ro pa­ge­rė­jo. Aš ir­gi ne­ži­no­jau, kaip rei­kė­tų bal­suo­ti. Ačiū li­be­ra­lams už tą pa­tai­są, ku­ria bu­vo at­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja. Tik­rai rei­kia pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui. La­biau­siai kas man ke­lia ne­ri­mą, tai ta bai­mė, kad mes su­skirs­ty­si­me Lie­tu­vos pi­lie­čius į dvi ka­te­go­ri­jas, ir tik vie­na ka­te­go­ri­ja, tai tik tie pi­lie­čiai, ku­rie įgi­jo pi­lie­ty­bę, anks­čiau tu­rė­jo Ru­si­jos pi­lie­ty­bę, ar­ba da­lis to­kių žmo­nių, da­bar ne­be­ga­lės pa­si­nau­do­ti ta pi­lie­ty­be, jų šei­mos na­riai ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti. Da­bar to ne­bus.

Aš su­pran­tu, iš kur ga­lė­jo kil­ti to­kia bai­mė ar­ba nuo­sta­ta ap­ri­bo­ti to­kiems žmo­nėms čia ap­si­gy­ven­ti. Tai gal­būt bai­mė, kad at­va­žiuos V. Pu­ti­no agen­tai. Bet aš ne­abe­jo­ju, kad V. Pu­ti­no agen­tų mes ir taip tu­ri­me ir jie tu­ri lie­tu­viš­kus pa­sus se­nų se­niau­siai. Kai ku­riuos mes pui­kiai net­gi ga­li­me įvar­din­ti ar pirš­tu pa­ro­dy­ti. Jie reiš­kė­si, reiš­kia­si, to­kių žmo­nių Lie­tu­vo­je bu­vo, yra, kai ku­rie net­gi tu­ri sa­vo te­le­vi­zi­jos lai­das ar dar ką. Ši­tas įsta­ty­mas nie­kaip ne­ga­li su­truk­dy­ti to­kiems žmo­nėms reikš­tis, o jie reiš­kia­si ir reik­šis. Lie­tu­va yra de­mo­kra­tinė, ir mes su­ge­ba­me to­kius žmo­nes at­pa­žin­ti ir ap­si­sau­go­ti nuo jų. O da­bar to­kių žmo­nių, ku­rie na­tū­ra­li­za­ci­jos bū­du čia le­ga­li­zuo­sis, bus tik ke­lios de­šim­tys. Jie ne­pa­vo­jin­gi Lie­tu­vai.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šio pro­jek­to ini­cia­to­riai, aiš­kin­da­mi jo po­rei­kį, kal­ba, kad rei­kia tai­ky­ti sank­ci­jas ša­liai ag­re­so­rei, ta­čiau va­di­na­mo­sios ri­bo­ja­mo­sios prie­mo­nės yra nu­tai­ky­ti­nos iš­im­ti­nai į žmo­nes, net ne­si­gi­li­nant į tai, kas jie to­kie, dėl ko­kių prie­žas­čių jie at­vyks­ta į mū­sų ša­lį. Rei­kia kon­sta­tuo­ti, kad įsta­ty­mo tei­kė­jai ne­tu­ri jo­kių fak­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis pa­grįs­tų ar­gu­men­tų.

Štai pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kal­ba­ma tik apie sank­ci­jų tą­są. Ta­čiau ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas, ar yra dar ko­kio­je nors ki­to­je vals­ty­bė­je to­kios va­di­na­mo­sios sank­ci­jos? Čia yra ne sank­ci­jos, o ri­bo­ja­mo­sios prie­mo­nės. Anks­čiau kal­bė­jo­me apie va­di­na­muo­sius oli­gar­chus, sus­pen­duojame jų tur­tą ir pa­na­šiai. Ši­tą da­bar jūs jau pa­mir­šo­te?

Kal­ba­me apie ki­tiems sub­jek­tams tai­ko­mas sank­ci­jas, no­rė­da­mi pa­grįs­ti ne­pro­por­cin­gą, ne­pa­grįs­tą žmo­gaus tei­sių ri­bo­ji­mą, ta­čiau kaž­kaip už­mer­kia­me akis prieš Jung­ti­nių Tau­tų ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių kon­ven­ci­jos įtvir­tin­tas ne­disk­ri­mi­na­vi­mo nuo­sta­tas, pa­mirš­ta­me Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pą. Aki­vaiz­du, kad Lie­tu­va pa­da­ry­tų di­de­lę klai­dą, pri­im­da­ma to­kį įsta­ty­mą, įtvir­tin­da­ma aki­vaiz­džiai ir be jo­kio pa­grin­do žmo­nių seg­re­ga­ci­ją, dis­kri­mi­na­ci­ją pa­gal tau­ty­bę. Ir ne­pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mams dėl šei­mų su­si­jun­gi­mo, net lie­tu­vių kil­mės as­me­nų, nors Kon­sti­tu­ci­jos 32 straips­nis skel­bia, kad lie­tu­vis vi­sa­da ga­li ap­si­gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, ne­svar­bu, tu­ri pi­lie­ty­bę ar ne­tu­ri. Kaip ta­da to­kia Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­ta bus įgy­ven­di­na­ma, jei­gu net jai įgy­ven­di­nti rei­ka­lin­gai nor­mai jūs ne­pri­ta­ria­te? Ne­ga­liu pri­tar­ti to­kiam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Lai­kas! Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pa­kal­bė­jo ke­tu­ri už, ke­tu­ri – prieš. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš – 13, su­si­lai­kė 34. Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Dvi re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, la­bai ačiū, ačiū vi­siems ši­ta­me ne­leng­va­me dar­be. Vis­ko bu­vo, bus dar vis­ko, ne­sa­me mes ide­a­lūs. Kar­tais bū­na po­kal­biuo­se, kai kal­bi te­le­fo­nu, šyp­se­nos ne­si­jau­čia, dėl Lais­vės par­ti­jos tik­rai ten ma­no to pa­si­sa­ky­mo ne­pri­im­ki­te as­me­niš­kai, mes ten, at­ro­do, gra­žiai iš­si­aiš­ki­no­me. O ger­bia­mam J. Sa­ba­taus­kui, ger­bia­mas Ju­liau, ša­lia jū­sų sto­vi la­bai pro­tin­ga mo­te­ris D. Ša­ka­lie­nė. La­bai pra­šy­čiau, Do­vi­le, pa­teik­ti Ju­liui so­cio­lo­gi­nes ap­klau­sas Ru­si­jos vi­suo­me­nės, kai klau­si­mas, kiek iš jų rem­tų ka­rą prieš Lie­tu­vą. Ir kai dar kar­tą ger­bia­mas Ju­lius ir ger­bia­mas A. Sy­sas at­eis ir pa­sa­kos, kad ka­ras tik V. Pu­ti­no ir jo oli­gar­chų, pa­žiū­rė­ki­te tas ap­klau­sas ir gal­būt pa­ga­liau ka­da nors po 16 me­tų Sei­me su­pra­si­te, su kuo mes tu­ri­me rei­ka­lą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – P. Gra­žu­lis. Po to L. Po­ciū­nie­nė.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pir­miau­sia dėl ve­di­mo tvar­kos. Dar ne­at­im­tas ma­no man­da­tas, jūs tu­rė­jo­te leis­ti man kal­bė­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs už­si­ra­šė­te pas­ku­ti­nis ir jūs ži­no­te, kad taip yra.

P. GRAŽULIS (MSNG). Pa­lau­ki­te, pa­žiū­rė­ki­te, kaip bu­vo, kaip ro­dė…

PIRMININKĖ. Jūs už­si­ra­šė­te pas­ku­ti­nis, sis­te­ma per klai­dą jus per­me­tė į vir­šų ir jūs tai ži­no­te.

P. GRAŽULIS (MSNG). Jei­gu sis­te­ma ro­do ma­ne pir­mą, tai­sy­ki­te sis­te­mą, o ne ma­ne tai­sy­ki­te.

PIRMININKĖ. Tai­so­me, per pie­tų per­trau­ką pa­tai­sy­si­me.

P. GRAŽULIS (MSNG). O da­bar re­pli­ka. Aš, pa­vyz­džiui, su­pran­tu, ko­dėl Ki­ni­ja ne­įsi­lei­džia Ru­si­jos pi­lie­čių, ypač su­griež­ti­no sank­ci­jas, kai V. Pu­ti­nas pa­skel­bė mo­bi­li­za­ci­ją, ka­riuo­me­nę prieš Uk­rai­ną. Kad vi­si va­žiuo­tų ka­riau­ti prieš Uk­rai­ną, to­dėl Ki­ni­ja ir ne­įsi­lei­džia. Bet ko­dėl mes vyk­do­me to­kią pa­čią po­li­ti­ką, man tik­rai ne­leng­va at­sa­ky­ti. Aš, pa­vyz­džiui, duo­du sau to­kią fi­lo­so­fi­nę min­tį. Yra to­kio am­žiaus Ru­si­jos pi­lie­čių, ku­rie bū­tų tin­ka­mi ka­riau­ti, ne dau­giau kaip 40 mln. Jei­gu vi­sas pa­sau­lis juos pri­im­tų, vi­si ru­sai iš­va­žiuo­tų ir V. Pu­ti­nui ne­bū­tų su kuo ka­riau­ti. Kas ka­riau­ja prieš Uk­rai­ną?

PIRMININKĖ. Pet­rai Gra­žu­li, re­pli­ką po bal­sa­vi­mo pra­šau trum­pin­ti.

P. GRAŽULIS (MSNG). Bet jūs da­bar vis­ką da­ro­te, kad ne­iš­va­žiuo­tų tie, ku­rie ne­no­ri ka­riau­ti, ir ka­riau­tų prieš Uk­rai­ną. Kam jūs tar­nau­ja­te, po­nai kon­ser­va­to­riai?

PIRMININKĖ. L. Po­ciū­nie­nė.

L. POCIŪNIENĖ (TS-LKDF). Aš tie­siog no­riu kreip­tis ne į Sei­mo na­rius, o į tuos žmo­nes, ku­rie pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją, ku­rie ra­šė mums laiš­kus. No­riu nu­ra­min­ti. Iš tik­rų­jų šia­me pri­im­ta­me įsta­ty­me yra at­si­žvelg­ta į jū­sų pa­sta­bas ir, ma­nau, da­bar jis yra su­ba­lan­suo­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Net­gi ka­ro me­tu Lie­tu­vos švie­sus imi­džas ir švie­sus Lie­tu­vos hu­ma­ni­ta­ri­nis vaiz­das yra svar­bus. To­dėl vi­sos tos pa­tai­sos, ku­rios bu­vo pa­da­ry­tos, bu­vo pa­da­ry­tos tam, kad Lie­tu­vos įvaiz­dis iš­lik­tų. Lie­tu­va net­gi ka­ro me­tu tu­ri sa­vo įvaiz­dį.

Ki­ta ver­tus, mes šne­ka­me, no­riu pa­sa­ky­ti, mes šne­ka­me ne apie 50 tūkst., o 50 pi­lie­ty­bių per me­tus, tai yra la­bai ne­di­de­lis skai­čius. To­dėl ši­tas punk­tas ir­gi bu­vo ati­tin­ka­mai iš­brauk­tas. To­dėl aš ir­gi pa­sa­ky­čiau tą pa­tį, ką sa­ko po­nia L. Po­ciū­nie­nė, vi­sas ne­ri­mas iš es­mės bu­vo vel­tui, įsta­ty­mas ati­tin­ka hu­ma­ni­ta­ri­nes nor­mas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. D. Ša­ka­lie­nė – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). No­rė­čiau su vi­sa pa­gar­ba sa­vo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­pra­šy­ti ne­nu­ro­di­nė­ti, ką mes frak­ci­jos vi­du­je tu­ri­me vie­nas ki­tam sa­ky­ti.

O, kal­bant apie ap­klau­sų duo­me­nis, ga­liu su vi­sais ko­le­go­mis pa­si­da­lin­ti, kad iš uk­rai­nie­čių ins­ti­tu­to IKAR at­lie­ka­mų nuo­la­ti­nių ty­ri­mų la­bai aiš­kiai ma­to­me, kad tik 17 % Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių ne­pri­tar­tų va­di­na­ma­jai spe­cia­lia­jai ka­ri­nei ope­ra­ci­jai prieš Lie­tu­vą ir 34 % Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių ma­no, kad pa­grin­das to­kiai va­di­na­ma­jai spe­cia­lia­jai ope­ra­ci­jai yra jau da­bar.

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas – pas­ku­ti­nė re­pli­ka.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, no­rė­jau pa­sa­ky­ti pa­sta­bą ko­le­goms. Tik ne­rei­kia man aiš­kin­ti, kas yra Ru­si­ja, so­vie­ti­nė ir ra­šis­ti­nė. Ar tik to­dėl, kad aš gi­miau Ru­si­jo­je, ar to­dėl, kad ma­no tė­vai du kar­tus iš­trem­ti – 1941 me­tais ir 1948 me­tais, aš pui­kiai vis­ką su­pran­tu, bet tai, ką jūs da­bar pa­da­rė­te – žmo­gui, tu­rin­čiam nuo­la­ti­nį lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, ne­bus ga­li­ma įsi­gy­ti nuo­sa­vy­bės. Jis tu­rės gy­ven­ti gat­vė­je.

PIRMININKĖ. Ne­tie­sa.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Žmo­nėms, ku­rie no­ri su­si­jung­ti su sa­vo šei­mo­mis, net lie­tu­vių kil­mės as­me­nims… Kaip įgy­ven­din­si­te Kon­sti­tu­ci­jos 32 straips­nį?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ne­klai­din­ki­te. Ta pa­tai­sa per­ėjo ir to drau­di­mo ne­li­ko. Tai­gi siū­lau tik­rai ne­klai­din­ti tų žmo­nių, ku­riems šis klau­si­mas rū­pi ir ku­rie ne­abe­jo­ti­nai ste­bi po­sė­dį.

Siū­lau pra­tęs­ti bal­sa­vi­mo lai­ką tol, kol pa­bal­suo­si­me už vi­sus ap­svars­ty­tus klau­si­mus.

 

11.59 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-1050(4), Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 371 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1051(4) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Bal­suo­ki­me dėl 1-5 klau­si­mo – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1050. Ir dėl ly­di­mo­jo. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už – 49, prieš – 27, su­si­lai­kė 40. Po svars­ty­mo ne­pri­tar­ta.

Bal­suo­ki­me al­ter­na­ty­viai. Kas už tai, kad grą­žin­tu­me ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už… At­si­pra­šau, pa­si­tai­sau. Kas pri­ta­ria­te tam, kad grą­žin­tu­me ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120: už – 78, prieš – 37, su­si­lai­kė 5. Pro­jek­tas grą­žin­tas ko­mi­te­tui to­bu­lin­ti.

 

12.02 val.

Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1190 11 ir 17 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2373(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-6 klau­si­mo – Ra­dio­ak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2373. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 119: už – 118, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.03 val.

Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straips­nių ir prie­do pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447(2)ES (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Met­ro­lo­gi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2447. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 120: už – 119, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.04 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 191 ir 192 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2355(2)ES, Et­ni­nės kul­tū­ros vals­ty­bi­nės glo­bos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-1328 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2356(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-8.1 klau­si­mo – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2355. Ir dėl ly­di­mo­jo. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 120: už – 67, prieš – 7, su­si­lai­kė 46. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.05 val.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 31, 46, 461 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1796(2), Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1571 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1797(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mas – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1796(2). Čia yra li­ku­si dar vie­na pa­tai­sė­lė, ku­rios ga­lu­ti­nai ne­ap­svars­tė­me. Kvie­čiu V. Ker­na­gį, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl A. Ve­ry­gos, A. Ne­kro­šiaus ir ki­tų pa­tai­sos. Ger­bia­mas Au­re­li­jau, ar pri­sta­ty­si­te sa­vo pa­tai­są dėl Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo?

A. VERYGA (LVŽSF). Taip, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. La­bai de­ta­laus pri­sta­ty­mo tur­būt ne­rei­kia, nes ši for­mu­luo­tė, ku­rią mes už­re­gist­ra­vo­me ir pa­tei­kė­me, yra iš tik­rų­jų dar­bo gru­pės. Ji dir­bo pus­an­trų me­tų ir bu­vo su­ta­ru­si dėl for­mu­luo­tės, kaip yra su­da­ro­ma, kaip ko­mi­si­jos na­riai de­le­guo­ja­mi, kiek jų ga­li de­le­guo­ti aso­cia­ci­jos. Tai mū­sų siū­ly­mas yra grįž­ti prie su­tar­tos dar­bo gru­pės ver­si­jos, ku­ri pa­žo­džiui kaip siū­ly­mas ir yra re­gist­ruo­ta.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė šiam siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl šio siū­ly­mo. I. Ši­mo­ny­tė kal­ba prieš.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad ta re­dak­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­teik­ta ir ku­rią da­bar siū­lo­ma keis­ti, bu­vo ge­ro­kai lo­giš­kes­nė, nes vi­sų pir­ma ji nu­ma­tė tam tik­rą ko­mi­si­jos na­rių skai­čių, taip pat nu­ma­tė tam tik­rą ko­mi­si­jos na­rių struk­tū­rą. Da­bar pa­si­rink­tas tok­sai prin­ci­pas, kad kas te­bė­ra aso­cia­ci­jos na­riai, tai kiek­vie­nas aso­cia­ci­jos na­rys ga­li de­le­guo­ti po vie­ną at­sto­vą. Kaip, tar­kime, aso­cia­ci­ja pri­ims nau­jus na­rius, mes apie tai ne­ži­no­me, nes įsta­ty­mas re­fe­ruo­ja į aso­cia­ci­jos įsta­tus, ati­tin­ka­mai ir vi­di­nę tvar­ką.

Iš es­mės tas ko­mi­si­jos dy­dis ga­li bū­ti bet koks, nes aso­cia­ci­jos na­rių te­oriš­kai ga­li bū­ti bet kiek. Klau­si­mas, kiek tai yra funk­cio­na­li ins­ti­tu­ci­ja to­kio po­bū­džio klau­si­mams nag­ri­nė­ti. Tai tur­būt pa­siū­ly­mo tei­kė­jai tu­ri ge­rų ar­gu­men­tų, bet pa­pras­tai to­kio­se ko­mi­si­jo­se tam tik­ra struk­tū­ra vis tiek yra, lo­giš­kas tas kaž­koks dy­dis. Be to, pra­di­nis siū­ly­mas dėl pa­skirs­ty­mo, kur treč­da­lis ko­mi­si­jos bu­vo lei­dė­jai, treč­da­lis – žur­na­lis­tai, o treč­da­lis – Me­di­jų fon­das, at­ro­do ge­ro­kai la­biau su­ba­lan­suo­tas tų klau­si­mų, ku­riuos de­rė­tų spręs­ti to­kio­je ko­mi­si­jo­je, po­žiū­riu.

Čia ap­skri­tai yra klau­si­mas, kiek įsta­ty­mas to­kius da­ly­kus tu­rė­tų re­gu­liuo­ti, tu­rint min­ty­je, kad tai yra sa­vi­re­gu­lia­ci­ja. Bet taip, kaip siū­lo ko­le­gos, tai at­ro­do, kad tie­siog ta ko­mi­si­ja ga­li bū­ti bet ko­kio dy­džio, bet ko­kios su­dė­ties, yra vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas, kad kaž­ko­kia or­ga­ni­za­ci­ja bū­tų aso­cia­ci­jos na­rė, o į aso­cia­ci­ją pri­ima­ma pa­čios aso­cia­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka. Vis dėl­to siū­ly­čiau bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo ir pa­ti bal­suo­siu prieš. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už. A. Ve­ry­ga yra ini­cia­to­rius, tuo­met aš su­tei­kiu žo­dį K. Vil­kaus­kui. Mo­ty­vai.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma prem­je­rė pa­sa­kė, kad ši ko­mi­si­ja vei­kia bū­tent sa­vi­re­gu­lia­ci­jos prin­ci­pu. Ir dar no­riu pri­min­ti mie­liems ko­le­goms, kad mū­sų Kul­tū­ros ko­mi­te­te už šį pa­siū­ly­mą bu­vo nu­bal­suo­ta vien­bal­siai. Ma­nau, kad po il­gų dis­ku­si­jų dar­bo gru­pė­je ir po to­kių ar­gu­men­tų rei­kė­tų bal­suo­ti už. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me dėl pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 119 Sei­mo na­rių: už – 62, prieš – 19, su­si­lai­kė 38. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Da­bar dėl mo­ty­vų dėl vi­so įsta­ty­mo. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra, tai­gi bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 1-9.1 klau­si­mo – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo ir ly­di­mo­jo įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 120: už – 109, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.10 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2572, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižengi­mų ko­dek­so 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Kodek­so pa­pil­dy­mo 1883, 2172 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIV-1660 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2573, Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2574 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau tu­rė­tu­me bal­suo­da­mi ap­si­spręs­ti dėl 2-7.1 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2572 ir ly­di­mų­jų, juos pa­tei­kė mi­nist­rė G. Skais­tė. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 116: už – 80, prieš – 6, su­si­lai­kė 30. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 9 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ti no­ri­te? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ki­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Jei­gu no­ri žmo­nės bal­suo­ti, ne­drau­si­me.

Bal­sa­vo 113: už – 69, prieš – 24, su­si­lai­kė 20. To­kiam įsta­ty­mo svars­ty­mo pla­nui yra pritar­ta.

 

12.12 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-188 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar tu­rė­tu­me bal­suo­da­mi ap­si­spręs­ti dėl re­zer­vi­nių klau­si­mų. Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-188, jį ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti. Kas pri­ta­ria­te, kad at­mes­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas J. Raz­ma.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Bal­sa­vo 111: už – 100, prieš – 4, su­si­lai­kė 7. Tai­gi pro­jek­tas at­mes­tas.

 

12.12 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas re­zer­vi­nis – Že­mės įsta­ty­mo 23 straips­nio 2 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5119. Vėl­gi bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to iš­va­dos at­mes­ti pro­jek­tą.

Bal­sa­vo 114: už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Tai­gi pro­jek­tas at­mes­tas. A. Ged­vi­las dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. GEDVILAS (MSNG). Dėl re­zer­vi­nio 1 klau­si­mo bal­są už įskai­ty­ki­te.

PIRMININKAS. Fik­suo­ja­me bal­są už dėl pro­to­ko­lo.

 

12.13 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-422 (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Da­bar re­zer­vi­nis 3 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-422. Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­te­to iš­va­dos grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Bal­sa­vo 110: už – 108, prieš – 2, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Tai­gi grą­ži­na­mas pro­jek­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

12.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Vale­ri­jos Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2583 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar ap­si­sprę­si­me dėl dvie­jų pe­ti­ci­jų. Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Va­le­ri­jos Ma­li­jaus­kie­nės pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2583. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109: už – 99, prieš – 2, su­si­lai­kė 8. Tai­gi nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Arū­no So­do­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2584 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Pas­ku­ti­nis re­zer­vi­nis 5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos dėl Arū­no So­do­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2584. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107: už – 101, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Ne­tru­kus pa­siek­si­me ant­rą­jį bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Ka­dan­gi in­ter­va­lai yra fik­suo­ti dar­bo­tvarkėje, tai dėl kai ku­rių ap­svars­ty­tų pro­jek­tų iš kar­to ir bal­suo­si­me.

 

12.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2608 (pa­tei­ki­mas)

 

Pir­miau­sia Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2608. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, va­do­vau­da­ma­si Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo 27 straips­nio 1 da­li­mi, tei­kiu žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus N. Stat­kaus kan­di­da­tū­rą į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas.

Šių me­tų ko­vo 21 die­ną Sei­mo nu­ta­ri­mu N. Stat­kus bu­vo pa­skir­tas žval­gy­bos kon­tro­lie­riu­mi, o šian­die­n jis da­vė prie­sai­ką ir įgi­jo vi­sus žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus įga­lio­ji­mus. N. Stat­­kaus kan­di­da­tū­rą esu la­bai iš­sa­miai pri­sta­čiu­si prieš ke­lias sa­vai­tes, to­dėl šian­die­n ne­kar­to­siu, tik no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti il­ga­me­tę kan­di­da­to va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­tį – virš de­šimt me­tų įvai­rio­se ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se. Tai, jog N. Stat­kus yra pa­ty­ręs va­dy­bi­nin­kas, la­bai svar­bu ku­riant Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gą iš es­mės nuo nu­lio. La­bai svar­bu ir tai, kad ne­pa­sky­rus šios įstai­gos va­do­vo jo­kie jos kū­ri­mo dar­bai ne­ga­lė­tų bū­ti pra­dė­ti.

Teik­da­ma N. Stat­kaus kan­di­da­tū­rą į šias pa­rei­gas ne­tu­riu abe­jo­nių, kad jo kom­pe­ten­ci­jos ir pa­tir­ties pa­kaks, idant bū­tų su­kur­ta veiks­min­ga Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­ga. Jų pa­kaks ir at­ei­ty­je kil­sian­tiems iš­šū­kiams ir klau­si­mams spręs­ti ir įveik­ti.

Tai­gi pra­šau ger­bia­mo Sei­mo pa­lai­ky­ti N. Stat­kaus kan­di­da­tū­rą. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu pre­ten­den­tą į tri­bū­ną. Ne­se­niai čia jau te­ko bū­ti, tai, ti­kiuo­si, įver­tins, kad mes vė­luo­ja­me, ir pri­sis­ta­ty­mas bus trum­pas.

N. STATKUS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ačiū už žo­dį. Ačiū Sei­mo Pir­mi­nin­kei už trum­pą pri­sta­ty­mą.

Iš tie­sų steng­siuo­si kaip įma­no­ma glaus­čiau pri­sta­ty­ti pir­muo­sius dar­bus kaip įstai­gos va­do­vo, kaip aš juos įsi­vaiz­duo­čiau. Kad nau­jai ku­ria­ma Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­ga ga­lė­tų ko­ky­biš­kai ir efek­ty­viai veik­ti, iš tik­rų­jų pir­miau­sia rei­kia ją įre­gist­ruo­ti. Ki­tas la­bai svar­bus dar­bas yra ta­pi­mas jos pa­slap­čių sub­jek­tu. Kad bū­tų įma­no­ma tai pa­da­ry­ti, rei­kia su­kur­ti įstai­gos nuo­sta­tus, dar­bo reg­la­men­tą, bū­ti­na api­brėž­ti skun­dų, pra­ne­ši­mų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ką, taip pat ty­ri­mų, pa­tik­ri­ni­mų ir kon­sul­ta­ci­jų tvar­ką. Ne ma­žiau svar­bu yra įstai­gos fi­zi­nio sau­gu­mo, per­so­na­lo sau­gu­mo, in­for­ma­ci­nių sis­te­mų sau­gu­mo tvar­kų nu­sta­ty­mas. Rei­kia pa­tvir­tin­ti dar ke­le­tą to­kių tech­ni­nių da­ly­kų, kaip mak­si­ma­lių pa­rei­gy­bių skai­čių Sei­mo val­dy­bo­je, pa­rei­gy­bių są­ra­šus su­da­ry­ti ir su­kur­ti ki­tas tin­ka­mas dar­bo są­ly­gas, kad bū­tų už­tik­rin­tas pa­reiš­kė­jo ir pra­ne­šė­jo kon­fi­den­cia­lu­mas.

Taip pat kar­tu lau­kia la­bai svar­bus per­so­na­lo pa­ieš­kos, at­ran­kos ir įdar­bi­ni­mo pro­ce­sas. At­lie­kant šiuos dar­bus pa­ra­le­liai rei­kės ap­tar­ti dar­bi­nius san­ty­kius ir dar­bo pro­ce­dū­ras su Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga, apy­gar­dų teis­mais, Teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, pro­ku­ra­tū­ra, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Taip pat rei­kės bū­ti­nai su pa­čio­mis žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis ir jas kon­tro­liuo­jan­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tu, ir Vals­ty­bės gy­nimo ta­ry­bos Žval­gy­bos ko­or­di­na­vi­mo gru­pe tuos san­ty­kius nu­si­sta­ty­ti ir su­rink­ti me­džia­gą, in­for­ma­ci­ją apie jų ma­ty­mą, apie jų lū­kes­čius, pa­gei­da­vi­mus, ma­to­mas pro­ble­mas.

Tai­gi Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­ga apie sa­vo veik­lą tu­rės ko­mu­ni­kuo­ti taip pat vi­suo­me­nei ir ži­niask­lai­dai, to­dėl rei­kės nu­sta­ty­ti šio dia­lo­go bū­dus bei prie­mo­nes. Ga­liau­siai su­kū­rus Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gą bus svar­bu in­for­muo­ti ki­tų NATO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pa­na­šias iš­ori­nes eks­per­ti­nes prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jas apie mū­sų pra­dė­tą dar­bą. Taip pat rei­kės už­megz­ti ati­tin­ka­mus tarp­tau­ti­nius ry­šius ir tin­ka­mai at­sto­vau­ti įstai­gai.

Api­ben­drin­da­mas no­riu jus pa­ti­kin­ti, kad kaip įstai­gos va­do­vas siek­siu su­bur­ti kom­pe­ten­tin­gą ir pa­ti­ki­mą per­so­na­lą, su­kur­ti sklan­džiam dar­bui tin­ka­mas są­ly­gas ir re­gu­lia­riai in­for­muo­ti Sei­mą bei vi­suo­me­nę apie įstai­gos veik­lą. Dė­ko­ju už dė­me­sį. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus, jei­gu to­kių kil­tų.

PIRMININKAS. Klaus­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, bet aš no­rė­jau pa­klau­s­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kės. Ko­dėl ji­nai tei­kia įstai­gos va­do­vą, kai dar nė­ra pa­skir­tas ant­ras kon­tro­lie­rius? Mes tu­ri­me prak­ti­ką, ga­li­ma sa­ky­ti, tra­di­ci­ją, pa­vyz­džiui, Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga ir­gi da­bar yra iš dvie­jų kon­tro­lie­rių ir Kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo klau­si­mą spren­džia­me ta­da, kai yra pa­skir­ti abu kon­tro­lie­riai. Tai čia klau­si­mas, de­ja, ne pre­ten­den­tui, o Sei­mo Pir­mi­nin­kei, nes tik­rai ne jo pa­rei­ga at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą. Man šian­dien ne­su­pran­ta­ma da­bar­ti­nė pro­ce­dū­ra.

PIRMININKAS. Na, vis tiek jums ką nors at­sa­ky­ti gal ir­gi iš­ei­tų.

N. STATKUS. Aš ga­liu at­sa­ky­ti, kad pa­gal Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mą Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vu tei­kia­mas vie­nas žval­gy­bos kon­tro­lie­rių. Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu Sei­mas jį ski­ria ap­svars­čius Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui. Pro­ce­dū­ra to­kia nu­ma­ty­ta.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, svars­ty­mo sta­di­jo­je ga­lė­si­me pa­dis­ku­tuo­ti apie šią ap­lin­ky­bę.

Da­bar to­liau klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas šios nau­jai įsteig­tos ins­ti­tu­ci­jos va­do­ve, klau­si­mas la­bai pa­pras­tas: ka­da su­for­muo­si­te sa­vo ko­man­dą ir ka­da bus ga­li­ma at­neš­ti pa­reiš­ki­mą? Ar spė­si­me dar šio­je ka­den­ci­jo­je į jus kreip­tis dėl, sa­ky­ki­me, to lai­ko­tar­pio, kai ne­tu­rė­jo Sei­mas kon­tro­lie­rių ir vi­sos tar­ny­bos siau­tė­jo, kiek ga­lė­da­mos?

N. STATKUS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, už klau­si­mą. Steng­siuo­si, kaip įma­no­ma, an­ks­čiau, jei­gu bū­čiau pa­skir­tas Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vu, kad tiek pa­reiš­kė­jai, tiek pra­ne­šė­jai ga­lė­tų kreip­tis dėl nu­ma­no­mų, dėl ga­li­mų žmo­gaus tei­sių ir lais­vių pa­žei­di­mų, dėl tei­sė­tu­mo pa­žei­di­mų. Tai bus įma­no­ma pa­da­ry­ti iš es­mės už­re­gist­ra­vus įstai­gą, o tam rei­kia nuo­sta­tų, rei­kia va­do­vo ir rei­kia, kad Re­gist­rų cen­tras pri­im­tų šį spren­di­mą. (Bal­sas sa­lė­je) Tai pri­klau­so iš tik­rų­jų nuo vi­sų pro­ce­dū­rų už­bai­gi­mo. Kai tik­tai bus nuo­sta­tai, tai, ma­nau, ne­už­truk­tų tai pa­da­ry­ti, ke­le­tas sa­vai­čių ir tu­rė­tų bū­ti vis­kas at­lik­ta. Bet tu­rė­čiau tik pa­pil­dy­ti, kad, už­re­gist­ra­vus įstai­gą ir pri­ėmus pa­reiš­ki­mus, ne­reiš­kia, kad iš kar­to ga­lė­tų pra­si­dė­ti įstai­gos veik­la ir ga­lė­tų bū­ti pra­dė­ti ty­ri­mai. Rei­kia dar at­lik­ti dau­gy­bę da­ly­kų, kad ta įstai­ga tap­tų pa­slap­čių sub­jek­tu, kad ją to­kią pri­pa­žin­tų kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos. O be to jo­kie kva­li­fi­kuo­ti ty­ri­mai ar skun­dų, pra­ne­ši­mų pa­tik­ri­ni­mai var­giai ar bū­tų įma­no­mi.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ki­nu pa­te­kus į ši­tą eta­pą. Bet da­bar iš tie­sų jū­sų sta­tu­sas kei­sis, jūs pre­ten­duo­ja­te tap­ti įstai­gos va­do­vu. Įsta­ty­mas galioja ir iš es­mės jau da­bar­ti­niu me­tu po jū­sų pa­sky­ri­mo skun­dai tu­rė­tų bū­ti nag­ri­nė­ja­mi. Ką jūs da­ry­si­te, kai, tar­ki­me, po jū­sų pa­sky­ri­mo pra­ėjus 1, 2 die­noms jūs gau­si­te skun­dą? Jūs jo ne­nag­ri­nė­si­te? Ko­kie jū­sų pla­nai? Iš tik­rų­jų tas jū­sų ne­apib­rėž­tu­mas dėl tų de­ta­lių… Be abe­jo, jos svar­bios, bet tai yra tik de­ta­lės ir jos ne­pa­nei­gia jū­sų pa­rei­gos nag­ri­nė­ti to­kius pa­reiš­ki­mus. Tai ma­no klau­si­mas, ką da­ry­si­te, jei­gu gau­si­te skun­dą, ar jūs jo ne­tir­si­te? Ko­kia jū­sų ži­nu­tė?

Ir ant­ras klau­si­mas dėl ko­man­dos. Gal­būt jau tu­ri­te nu­ma­tęs ko­man­dą, kas tie žmo­nės, kur jūs jų ieš­ko­si­te? Ar ne­vy­riau­sy­bi­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, ar tei­sė­sau­gos įstai­go­se, ar aka­de­mi­nia­me pa­sau­ly­je?

N. STATKUS. Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, už klau­si­mą. Elg­siuosi taip, kaip rei­ka­lau­ja Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mas. Jei­gu bū­tų pa­teik­ti skun­dai ar pra­ne­ši­mai, taip, kaip nu­ma­to įsta­ty­mas, jie bū­tų nag­ri­nė­ja­mi, ar juos ga­li­ma pri­im­ti tir­ti. Tam rei­kė­tų at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mus, nu­sta­ty­ti fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir pri­im­ti ati­tin­ka­mą spren­di­mą per 10 die­nų. Tai ir da­ry­čiau, ne­pai­sy­da­mas to, kiek bū­tų įstai­go­je žmo­nių ir ar bū­tų vi­siš­kai su­kur­tos tin­ka­mos są­ly­gos dar­bui. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas dėl žmo­nių. Taip, esu nu­ma­tęs ke­le­tą kan­di­da­tū­rų žmo­nių, ku­rie dir­ba ne žval­gy­bos tar­ny­bo­se. Bet da­bar per anks­ty­va bū­tų kal­bė­ti, kol nė­ra už­baig­ta nei sky­ri­mo pro­ce­dū­ra, nei su tais pa­čiais žmo­nė­mis pa­si­kal­bė­ta.

PIRMININKAS. At­sa­kė­te į pas­ku­ti­nį klau­si­mą. Dė­kui.

N. STATKUS. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Da­bar po pa­tei­ki­mo, kaip ži­no­te, bal­suo­ti ne­rei­kia, dėl mo­ty­vų taip pat ne­kal­ba­ma. Da­bar kan­di­da­tas per lai­ko­tar­pį iki pri­ėmi­mo ga­li su­si­tik­ti su frak­ci­jo­mis, bet fra­k­ci­jos, kiek esu in­for­muo­tas, ne­be­pa­gei­da­vo su­si­tik­ti dėl su­pran­ta­mų prie­žas­čių. Tu­ri­me skir­ti pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­ti čia ver­žia­si du ko­mi­te­tai, bal­suo­da­mi tu­rė­si­me tą di­le­mą iš­spręs­ti. Ar Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, ar Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bus kaip pa­grin­di­nis. Pa­sie­kė­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą ir da­bar iš kar­to bal­suo­si­me. Už bus už Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą, prieš – už Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 12. Tai­gi kaip pa­grin­di­nis ski­ria­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas.

 

12.29 val.

Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo Nr. X-1024 3, 93 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2420(2)ES, Fi­nan­sų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. IX-1068 48 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2421(2), Mo­kė­ji­mų įsta­ty­mo Nr. VIII-1370 3, 76 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2422(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas, tiks­liau, jų pa­ke­tas – Fi­nan­si­nių prie­mo­nių rin­kų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2420(2) ir du ly­dimie­ji. Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas M. Mal­dei­kis pa­teiks Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to išva­dą.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė mi­nė­tą pa­ke­tą ir jam pri­ta­rė be pa­sta­bų ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dis­ku­si­jo­je kal­bė­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų taip pat nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo šiam pa­ke­tui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, vi­si pri­ta­ria, link­si, tai ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me.

 

12.30 val.

Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straips­nių ir 6 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 591 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2392(2)ES (svars­ty­mas)

 

To­liau ta­da dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir 6 prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2392(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­ja L. Na­gie­nė pa­teiks Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ap­svars­tė įsta­ty­mo pa­tai­sas ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių nei dis­ku­tuo­ti, nei kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Vėl fik­suo­ja­me pri­ta­ri­mą ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

12.31 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 96 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2404(2), Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 308 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2405(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas, įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 96 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2404(2) ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 308 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2405(2). Pir­miau­sia pra­ne­šė­ja I. Ha­a­se pa­teiks Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

I. HAASE (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš kar­to gal pa­teik­siu dėl vi­so pa­ke­to. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas iš­nag­ri­nė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 96 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 308 strai­p­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Abiem pro­jek­tams yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­da. Nė­ra nu­ro­dy­to pra­ne­šė­jo T. V. Ras­ke­vi­čiaus. Kas iš šio ko­mi­te­to na­rių ga­lė­tų pa­gel­bė­ti ir pa­teik­ti iš­va­dą? Ma­tau, kad nė­ra en­tu­zias­tų, tai aš pats trum­pai su­pa­žin­din­siu su iš­va­da.

Ko­mi­te­to spren­di­mas yra štai toks: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 96 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­gus į Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl abie­jų to­kia pat iš­va­da.

Su­si­pa­ži­no­me su ko­mi­te­tų iš­va­do­mis. Dis­ku­tuo­ti ir dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Gal bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me šiems pro­jek­tams, kad ne­bū­tų pas­kui prie­kaiš­tų, jog vis­ką ben­dru su­ta­ri­mu.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo šiam pa­ke­tui pritar­ta.

 

12.34 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 277, 281 straips­nių ir XXIX sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 2532, 2562, 2601, 2661, 2672, 2673, 2764, 2821 straips­niais ir Ko­dek­so 186, 298 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4856(3)ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1131, 1871 , 4741 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4857(3), Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 122, 151, 167 ir 225 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4858(3), Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4859(3) (svars­ty­mas)

 

Dar vie­nas ry­ti­nio po­sė­džio įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas. Pa­grin­di­nis pro­jek­tas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4856(3) ir trys ly­di­mie­ji. Iš­klau­sy­si­me I. Ha­a­se. Ji pa­teiks Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl vi­sų ke­tu­rių pro­jek­tų.

I. HAASE (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4856, bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam įsta­ty­mui: už – 5, prieš – 1, su­si­la­ikė 3. Taip pat ko­mi­te­tas ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nu­ro­dy­tų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4857(2). Pri­tar­ta vien­bal­siai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

Ki­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 122, 151, 167 ir 225 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4858(2). Bal­sa­vo: 5 – už, su­si­lai­kė 4. Ko­mi­te­to iš­va­dai pri­tar­ta. Taip pat ap­svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4859(2). Minutėlę… Pri­tar­ta vien­bal­siai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­kui. Iki pri­ėmi­mo pra­šy­siu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­si­žiū­rė­ti, kaip Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sos de­rės su nau­jai pri­imtu Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mu. Čia tur­būt yra pa­tai­sos dar dėl se­no. (Bal­sas sa­lė­je: „Ne­pri­ėmė­me!“) O, pa­si­ro­do, ne­pri­ėmė­me. Ma­no sva­jo­nės, de­ja, ne­ta­po re­a­ly­be. Ge­rai. Da­bar ki­tas pra­ne­šė­jas, pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­da – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ko­vo 15 die­ną ap­svars­tė pa­grin­di­nį Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­tą ir ly­di­muo­sius. Dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so – pri­tar­ti pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą at­si­žvel­giant į pa­teik­tas pa­sta­bas, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Šiam pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ly­di­ma­jam Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­tui taip pat yra pri­tar­ta ir toks pat siū­ly­mas pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui – to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į pa­teik­tas pa­sta­bas, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

Dėl li­ku­sių dvie­jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta, to­dėl pri­tar­ta Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu. Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Da­bar dis­ku­si­ja. Trys Sei­mo na­riai yra už­si­ra­šę. Pir­mo­ji – tei­sin­gu­mo mi­nist­rė E. Dob­ro­wols­ka.

E. DOBROWOLSKA (LF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti. Vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­dė­ko­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riams – tiek ko­a­li­ci­jos, tiek opo­zi­ci­jos. Vy­ko klau­sy­mai. Klau­sy­mai vy­ko tiek sau­sį, va­sa­rį, tiek ko­vą, jų tik­rai bu­vo daug. Pa­ke­tas pa­ki­to nuo to, ką mes tei­kė­me pra­džio­je, ir aš la­bai dė­kin­ga Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui, kad su­ge­bė­jo su­ras­ti ba­lan­są tarp pir­mi­nio va­rian­to, ku­rį at­ne­šė­me, ir to, ko­kį ma­ty­mą tu­rė­jo Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ko­kius po­rei­kius tu­rė­jo ir ki­tos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Šian­dien tai, ką Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­tei­kė mums svars­ty­ti, yra su­ba­lan­suo­ta.

Apie ką mes kal­ba­me? Mes kal­ba­me apie na­mų dar­bus, ku­rių Lie­tu­va se­niai ne­bu­vo pa­da­riu­si, – apie bau­džia­mo­sios po­li­ti­kos su­ba­lan­sa­vi­mą. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad, įvy­kus bet ko­kiam įvy­kiui Lie­tu­vo­je, kiek­vie­no Sei­mo na­rio gar­bės rei­ka­las įre­gist­ruo­ti bent vie­ną Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio pa­kei­ti­mą. Tai­gi mū­sų ko­dek­sas yra iš­ba­lan­suo­tas.

Ką pa­da­rė ši­tas pa­ke­tas, o ypač TTK per klau­sy­mus? Jį su­ba­lan­sa­vo. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad šian­dien šie pa­kei­ti­mai tin­ka vi­soms ša­lims. Tiek Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ho­ri­zon­ta­liam ma­ty­mui, tiek ypač VU Tei­sės fa­kul­te­to moks­li­nin­kams, jie tei­kė ir žy­miai pla­tes­nius sa­vo pa­siū­ly­mus ir at­ne­šė iki Sei­mo, tiek tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms.

Ar yra dis­ku­tuo­ti­nų mo­men­tų? Jų bu­vo, kai mes juos pa­tei­kė­me. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas juos su­tvar­kė. Tų as­me­nų, ku­rie šian­dien už­si­ra­šė kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je, ir tų, ku­rie kal­bės dėl mo­ty­vų, aš ži­nau, ku­rie straips­niai bus ke­lia­mi. Aš no­rė­čiau iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes, pa­teik­ti sta­tis­ti­ką. Pa­teik­ti taip, kaip iš tik­rų­jų at­ro­do da­bar svars­to­mas pro­jek­tas. Pro­jek­te pa­grin­di­nės nuo­sta­tos yra MGL’o pa­kei­ti­mas. Tai yra ka­da mes tai­ko­me bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę, ka­da tai yra sun­kūs, ka­da apy­sun­kiai.

Ko­dėl mes per­žiū­ri­me MGL’ą? Tai ne­bu­vo tik Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va. Tai bu­vo pro­ku­ra­tū­ros pa­ste­bė­ji­mai, tai bu­vo tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­ste­bė­ji­mai, VU Tei­sės fa­kul­te­to pa­ste­bė­ji­mai tam, kad mes at­liep­tu­me šian­die­nę Lie­tu­vos eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją. Pas­ku­ti­nį kar­tą MGL’o dy­džiai Lie­tu­vo­je bu­vo per­žiū­rė­ti ko­ne prieš 2 de­šimt­me­čius. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad ne­ati­ti­ko re­a­ly­bės.

Bu­vo dis­ku­si­nis mo­men­tas. Ko­le­gos iš De­mok­ra­tų frak­ci­jos pa­siū­lė iš­brauk­ti dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo, kai yra truk­do­ma pro­fe­si­nėms są­jun­goms. Tu­rė­jo­me pir­mi­nia­me va­rian­te, tai yra iš­brauk­ta, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tik­rai gir­dė­jo­me ir su­ta­rė­me to ne­da­ry­ti.

Yra pa­kei­ti­mų ir dėl kon­tra­ban­dos. Esu tik­ra, kad ko­le­gos, ku­rie šian­dien dar kal­bės iš tri­bū­nos, kal­bės apie ši­tą straips­nį. Taip, mū­sų pir­mi­nis va­rian­tas bu­vo ki­toks, bet ką mes tu­ri­me šian­die­ną? No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad kon­tra­ban­da ne­dings­ta, ji­nai nė­ra dek­ri­mi­na­li­zuo­ja­ma. Mes ją su­ba­lan­suo­ja­me. Jaut­riau­sia da­lis, jei­gu mes ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie kon­tra­ban­dos nu­si­kal­ti­mus, bū­tų, be abe­jo, nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da. Pa­gal ga­lio­jan­tį BK straips­nį, šian­dien nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo. Šis pro­jek­tas, apie ku­rį mes kal­ba­me šian­dien, nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą ir to­liau. Skir­tu­mas tas, kad bus nuo dve­jų iki aš­tuo­nio­li­kos me­tų. Mes su­griež­ti­na­me aš­tuo­ne­riais me­tais, jei­gu mes kal­ba­me apie la­bai di­de­lį kie­kį, ne­pri­klau­so, ko­kiu tiks­lu ve­ža­ma. Tais at­ve­jais, kai mes kal­ba­me apie ne­di­de­lį kie­kį sa­vo reik­mėms, be pla­ti­ni­mo, vis dar lie­ka bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė iki dve­jų me­tų. Tai yra ba­lan­sas, apie ku­rį mes kal­ba­me, kad mes ga­lė­tu­me di­fe­ren­ci­juo­ti tas baus­mes ir jos bū­tų pro­por­cin­gos.

Ati­tin­ka­mai yra su­tvar­ko­mi ir ki­ti kon­tra­ban­dos straips­niai, nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė, žiū­ri­ma į kie­kį, į tiks­lą, bet vi­sur bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė lie­ka.

Ži­nau, kad Sei­mo na­riai klaus, o kaip at­ro­dys prak­ti­ko­je, kiek tai ga­li pa­lies­ti tuos as­me­nis, ku­rie jau da­bar sė­di įka­li­ni­mo įstai­go­se? Tu­ri­me tuos duo­me­nis. Ką šian­dien mes ma­to­me, tai yra 34 as­me­nys, šian­dien at­lie­kan­tys lais­vės at­ėmi­mo baus­mę už kon­tra­ban­dą. Yra prie­lai­da, kad iš tų 34 as­me­nų da­lis tų, ku­rie nė­ra už la­bai di­de­lį kie­kį, kai yra su­griež­ti­na­ma baus­mė, ga­lė­tų kreip­tis. Apie 10–15 as­me­nų ga­lė­tų kreip­tis dėl baus­mės per­žiū­rė­ji­mo, ar ga­lė­tų ji bū­ti me­tais ar dve­jais su­trum­pin­ta ar­ba lyg­ti­nis pa­lei­di­mas. Tai yra iš­im­tis. Bet ši­tą po­ky­tį mes da­ro­me į at­ei­tį, kad tie as­me­nys, ku­rie bus bau­džia­mi bau­džia­mą­ja po­li­ti­ka ir sank­ci­jo­mis, su­lauk­tų ati­tin­ka­mos baus­mės.

Ko­dėl yra la­bai svar­bu su­tvar­ky­ti ir tuos dy­džius, ka­da yra sun­kus ar­ba apy­sun­kis? To­dėl, kad nuo to pri­klau­so, kaip iš tik­rų­jų mes ko­vo­ja­me su ypač sun­kio­mis ir su­dė­tin­go­mis by­lo­mis. Kai mes kal­ba­me apie kri­mi­na­li­za­vi­mą, tu­ri­me ir tris la­bai nau­jus sun­kius eko­no­mi­nius nu­si­kal­ti­mus. Tai yra sko­li­nin­ko ne­są­ži­nin­gu­mas, nu­si­kals­ta­mas ban­kro­tas ir pa­ra­mos, sub­si­di­jos ar do­ta­ci­jos pa­nau­do­ji­mas ne pa­gal pa­skir­tį. Iš­gir­do­me ko­le­gų iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų siū­lo­mus to­kius pa­siū­ly­mus. Su­pran­ta­me po­rei­kį, to­dėl tai ir bu­vo įtrauk­ta.

No­rė­čiau taip pat at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­di­din­ti MGL’o dy­džiai bu­vo ap­tar­ti ir su­ba­lan­suo­ti kar­tu su ad­vo­ka­tū­ra, VU Tei­sės fa­kul­te­tu, MRU at­sto­vais, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu ir Ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra. La­bai siū­ly­čiau ne­dis­ku­tuo­ti ir ne­de­mo­ni­zuo­ti tų po­ky­čių, jų rei­kia, o at­me­tę to­kį pro­jek­tą tur­būt ga­lė­tu­me ir to­liau klaus­ti, ko­dėl už vie­ną ar ki­tą baus­mę mes tu­ri­me žy­miai griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę, ne­gu tu­rė­tų būti, o ten, kur yra tik­rai la­bai su­dė­tin­gos vei­kos, mes ne­pa­kan­ka­mai bau­džia­me. Ačiū jums už dė­me­sį.

PIRMININKAS. To­liau pa­si­sa­kys A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­klau­siau mi­nist­rės pri­sta­ty­mą, bet taip ir ne­su­pra­tau, koks yra vis dėl­to tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų tiks­las ir kaip čia tas iš­ba­lan­sa­vi­mas bu­vo įver­tin­tas, kas čia pa­svė­rė, ku­rio­je pu­sė­je ba­lan­sas yra. Ar čia tas dis­ba­lan­sas yra dėl to, kad ma­no­me, kad kon­tra­ban­da yra baus­ti­nas nu­si­kal­ti­mas, ar čia da­bar yra ban­dy­mas pri­tai­ky­ti tei­sės ak­tus prie in­flia­ci­jos, nes pa­bran­go ci­ga­re­tės ir al­ko­ho­lis, tai rei­kia di­din­ti ir MGL’ą, kad čia bū­tų kaž­koks ge­res­nis ba­lan­sas? Gal mes čia to­kia la­bai mo­der­ni vals­ty­bė, pri­tai­ko­me in­flia­ci­nius da­ly­kus net ir prie kon­tra­ban­di­nin­kų?

Iš tik­rų­jų tai ne­su­pra­tau, ko yra sie­kia­ma. Aš tik kon­teks­tą pa­mi­nė­siu. Mes kiek­vie­ną die­ną da­bar gir­di­me, kad trūks­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, trūks­ta sie­nos ap­sau­gos pa­rei­gū­nų, pro­ku­ra­tū­ra ir teis­mai kal­ba apie tra­giš­ką si­tu­a­ci­ją ins­ti­tu­ci­jo­se, o mes Sei­me ma­to­me įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie leng­vi­na da­lią kon­tra­ban­di­nin­kams ir ma­ži­na jiems at­sa­ko­my­bę, nes di­di­na­mas MGL’as. Va­di­na­si, tie­siog dau­giau ga­lė­si ga­ben­ti, kol su­lauk­si tos, kaip jūs sa­ko­te, va­di­na­mo­sios pro­por­cin­gos at­sa­ko­my­bės. Yra nuo­lat kar­to­ja­ma, kai pra­de­da­ma kal­bė­ti, ypač apie nar­ko­ti­kus, kad ne­rei­kia čia taip, su­prask, bai­siai baus­ti var­to­to­jų, rei­kia tie­siog ieš­ko­ti nu­si­kals­ta­mo ver­slo or­ga­ni­za­to­rių, ir jūs at­ei­na­te su pro­jek­tais, ku­rie yra pa­lan­kūs nu­si­kal­tė­liams, už­si­iman­tiems kon­tra­ban­da. Ne vals­ty­bei yra pa­lan­kūs, ne žmo­nėms, ku­riuos mes no­ri­me ap­sau­go­ti, bet bū­tent žmo­nėms, ku­rie tuos nu­si­kal­ti­mus da­ro. Čia į jų pu­sę šis ba­lan­sas da­bar kryps­ta.

Dar vie­nas toks įdo­mus da­ly­kas, kad čia mi­ni­ma at­sa­ko­my­bė, kaip su­pran­tu, ir na­mi­nės deg­ti­nės ga­min­to­jams, kad ne­bū­tų jie taip bau­džia­mi už įran­gos tu­rė­ji­mą. Tai, ži­no­te, ką čia ma­tau? Aš čia ma­tau ban­dy­mą, kad kai ne­iš­ei­na įei­ti pro du­ris, tai ban­dai įlip­ti pro lan­gą. Gal jūs, mi­nist­re, man ga­li­te pa­sa­ky­ti, kam dar, be na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos, ga­li­ma nau­do­ti na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos įran­gą? Koks dar ga­lė­tų bū­ti jos tiks­las, kai tu­ri na­muo­se nu­si­pir­kęs, su­si­mon­ta­vęs to­kią ga­na ga­lin­gą įran­gą, kam ją dar ga­li­ma nau­do­ti? Aš su­pran­tu, gal mu­zie­jui ko­kiam, bet ta­da, kaip yra tei­sin­ga po­sė­džio pir­mi­nin­ko pa­sta­ba, ji ir bus mu­zie­juje ir už ją jo­kia po­li­ci­ja nie­ko ne­baus. Tai gal apie ana­lo­gi­ją su gin­klais ta­da ga­li­ma sa­ky­ti? Jei­gu aš tu­riu na­muo­se gin­klą, ku­riam nė­ra lei­di­mo, bet dar nie­ko ne­nu­šo­viau, tai ku­rių ga­lų man tai­ko­te kaž­ko­kią at­sa­ko­my­bę, gal aš jo ir ne­pa­nau­do­siu pa­gal tą pa­čią lo­gi­ką. Ta­da ga­li­me tu­rė­ti pri­si­pir­kę vi­so­kios įran­gos ir pa­na­šiai, svar­bu, kad nie­kas ne­pa­gau­tų su ja kaž­ką da­rant.

Kaip ir mi­nė­jau, dėl tų su­mų, apie ku­rias jūs kal­ba­te, ypač apie MGL’ą ir pa­na­šius da­ly­kus, tai tik­rai mes pui­kiai ži­no­me, kaip kon­tra­ban­di­nin­kai su­ge­ba lanks­čiai prie to pri­si­tai­ky­ti ir kaip jie pui­kiai ži­no, kiek ga­li­ma ga­ben­ti, kad ne­bū­tų pri­tai­ky­ta tam tik­ra griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė. Juk jūs gi vis­ką tą pui­kiai ži­no­te? Tai­gi, da­bar ri­zi­kuo­ti bus ga­li­ma tie­siog dau­giau, tai yra ga­ben­si di­des­nį kie­kį, nes jei­gu ir pa­gaus, tai at­sa­ko­my­bė bus ma­žes­nė. Tai yra tie­siog leng­viau tiems, ku­rie už­si­i­ma to­kiomis vei­komis.

O tiks­las, aš taip su­pran­tu, yra su­tau­py­ti vals­ty­bės pi­ni­gų, jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu. Pa­skai­čiau pub­li­ka­ci­ją, ku­rio­je yra mi­ni­mos su­mos, kiek kai­nuo­ja įka­li­ni­mas tų as­me­nų, yra mi­ni­ma, kiek čia yra pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti. Ar ne­ma­no­te, kad tai yra tru­pu­tį ci­niš­ka, nes vals­ty­bė yra ap­va­gia­ma or­ga­ni­zuo­jant kon­tra­ban­dą? Tai ko­kio ly­gio tai bus pra­ra­di­mas? Ar jūs įver­ti­no­te ši­tuos da­ly­kus skai­čiuo­da­ma, kiek vals­ty­bė „su­tau­pys“ da­lį as­me­nų iš­leis­da­ma tie­siog iš įka­li­ni­mo įstai­gų? Tai ne­py­ki­te, mi­nist­re, bet jūs ma­nęs ne­įti­ki­no­te ir aš už to­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas ne­bal­suo­siu.

PIRMININKAS. Da­bar kvie­siu trum­pam į tri­bū­ną dar Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę I. Ha­a­se, nes dėl Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­to yra gau­ta pa­siū­ly­mų, juos tei­kia pa­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Tur­būt jūs ta­da pri­sta­ty­si­te ir siū­ly­mų es­mę, ir ko­mi­te­to po­zi­ci­ją? Pir­miau­sia siū­ly­mas dėl 1 straips­nio.

I. HAASE (TS-LKDF). Siū­ly­mai dėl 1 straips­nio ir dėl 2 straips­nio yra fak­tiš­kai su­si­ję. Sie­kis yra Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mas su­de­rin­ti su Bau­džia­muo­ju ko­dek­su, tai yra pa­pil­dy­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 122 straips­nį nau­jais straips­niais, ku­rie yra nu­ma­ty­ti an­ks­tes­nia­me Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­jek­te Nr. XIVP-4856. Čia pir­mas pa­siū­ly­mas. Dėl šio pa­siū­ly­mo ko­mi­te­tas bal­sa­vo vie­nin­gai: už – 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Ir, jei­gu ga­liu, an­trą pa­siū­ly­mą?

PIRMININKAS. Ge­rai, da­bar ap­si­sprę­si­me dėl šio pa­siū­ly­mo. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Ko­mi­te­tas, ma­tau, vie­nin­gai pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

I. HAASE (TS-LKDF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ne­gir­džiu prieš­ta­ra­vi­mų, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio.

I. HAASE (TS-LKDF). Ant­ras pa­siū­ly­mas – ir­gi pa­pil­dy­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 151 straips­nio 7 da­lį, kaip ir mi­nė­jau, nau­jais pri­im­tais Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niais. Ko­mi­te­tas taip pat vie­nin­gai pri­ta­rė – už bal­sa­vo 8, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Vėl klau­siu, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­siū­ly­mui? Nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū pir­mi­nin­kei.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so pa­ke­to ir tuo­met bal­suo­si­me. Dėl mo­ty­vų už – E. Dob­ro­wols­ka.

E. DOBROWOLSKA (LF). Pa­si­nau­do­da­ma ga­li­my­be tur­būt re­pli­kuo­siu ir į tai, ką ger­bia­mas Au­re­li­jus mi­nė­jo. Taip, pa­sta­ba, jei­gu mes kal­ba­me apie kon­tra­ban­dą ir nu­sta­to­mą MGL’ą, yra jaut­ri ri­ba. Bū­tent to­dėl šia­me pa­ke­te, kai mes kal­ba­me apie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 199 straips­nį, tai yra kon­tra­ban­dą, MGL’o dy­džiai, ne­pai­sant to, kad ki­tuo­se straips­niuo­se yra kei­čia­mi, prie kon­tra­ban­dos jie nė­ra kei­čia­mi. Vis dar lie­ka tas pats MGL’o dy­dis, jei mes kal­ba­me apie kon­tra­ban­dą. Šio­je vie­to­je mes MGL’o ne­kei­čia­me. Tai no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad toks po­ky­tis ne­vyks­ta net šia­me pa­kei­ti­me.

Kal­bant apie po­rei­kį, kur Au­re­li­jus mi­nė­jo, kam to rei­kia? To rei­kia ne tik Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai. Siū­lau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tas iš­lei­do kur kas pla­tes­nius pa­siū­ly­mus, kur at­li­ko iš­sa­mią Bau­džia­mo­jo ko­dek­so spe­cia­lio­sios da­lies per­žiū­rą. Šian­dien Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas mums pa­tei­kė tą da­lį, ku­ri vi­siš­kai su­tam­pa tarp Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to aka­de­mi­kų, ana­li­za­vu­sių mū­sų Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Tai yra ta da­lis, kur nė­ra prieš­ta­ros, ta da­lis, kur ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos re­mia. Esu tik­ra, kad tai yra pa­kan­ka­mi ar­gu­men­tai ju­dė­ti į prie­kį.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė pa­si­sa­kys prieš.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Čia iš tų kal­bų su­si­da­ro toks vaiz­das, kad mes spren­džia­me dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų, kad bo­bu­tės už viš­tos va­gys­tę ne­pa­so­din­tų. Bet iš­ties pa­si­žiū­rė­jus į tai, kaip yra kei­čia­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, tai kal­ba­ma apie di­de­lės ver­tės ar­ba la­bai di­de­lės ver­tės tur­tą, pa­vyz­džiui, suk­čia­vi­mas di­de­lės ver­tės tur­tu – yra ma­ži­na­ma įka­li­ni­mo baus­mė dve­jais me­tais. Tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas – už di­de­lės ver­tės tur­tą baus­mė ma­ži­na­ma ket­ve­riais me­tais. Už kon­tra­ban­dą, kur MGL’o ri­ba ke­lia­ma nuo 250 iki 900, tai yra nuo 12 tūkst. iki 45 tūkst. eu­rų, yra ma­ži­na­ma vėl ket­ve­riais me­tais įka­li­ni­mo baus­mė. Kai mes kal­ba­me apie di­de­lės ver­tės tur­tą, rei­kia at­si­min­ti tai, kad tu­ri­me ome­ny­je šiuo me­tu 12 tūkst., la­bai di­de­lės ver­tės – 45 tūkst. eu­rų. Tai kal­ba­ma apie as­me­nis, ku­rie suk­čia­vo, ku­rie tur­to pa­si­sa­vi­no, ku­rie ne­šė per sie­ną kon­tra­ban­dą tik­rai ne ma­žu mas­tu, bet ga­na di­de­liu mas­tu. Kal­ba­ma apie tai, kad mes tuos as­me­nis da­bar pa­keis­da­mi sank­ci­ją iš es­mės pa­lei­si­me į lais­vę anks­čiau nu­sta­ty­tos įka­li­ni­mo baus­mės.

Jei­gu žiū­ri­me aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, tai vi­sa­me Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se mes ma­to­me virš 1 tūkst. to­kių pa­leng­vi­ni­mų ir pa­lei­di­mų. Ma­no la­bai lo­giš­kas klau­si­mas, ką tie žmo­nės veiks iš­ėję į lais­vę? Ži­no­da­ma tai, koks yra po­lin­kis į kar­to­ti­nu­mą, aš be­veik ne­abe­jo­ju, kad mes tuos žmo­nes, dar ne­pa­si­tai­siu­sius, ma­ty­si­me dėl tos pa­čios kon­tra­ban­dos, suk­čia­vi­mo tur­tu ir ki­tų da­ly­kų. Siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas už.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­są lai­ką bū­tų ga­li­ma po­li­tiš­kai ieš­ko­ti opo­zi­ci­jai prie­kaiš­tų vie­nai ar ki­tai val­dan­čia­jai par­ti­jai, bet jei­gu žiū­rė­tu­me iš es­mės, ben­dra kryp­tis hu­ma­ni­zuo­ti mū­sų bau­džia­mą­ją tei­sę yra la­bai tei­sin­ga. Vie­nas ar ki­tas niu­an­sas yra tai­so­mas pa­siū­ly­mais, dis­ku­tuo­jant ko­mi­te­te, ta­čiau, ap­skri­tai pa­ė­mus mū­sų sta­tis­ti­ką, žmo­nių, at­lie­kan­čių re­a­lias įka­li­ni­mo baus­mes ka­lė­ji­muo­se, yra daug ir mes pa­gal ši­tuos ro­dik­lius vis dar la­biau pa­na­šūs į Ry­tų Eu­ro­pos ša­lį ne­gu į Va­ka­rų. To­dėl bet ko­kia ko­ky­biš­kai ir il­gai dis­ku­tuo­ja­ma re­for­ma Sei­me tu­ri iš­vys­ti die­nos švie­są vien dėl to, kad mes tu­ri­me pa­lai­ky­ti ši­tą kryp­tį. Ne­svar­bu, kas tei­kia, ku­ri val­džia, čia yra to­kia… Ma­ny­čiau, kad tos pa­tai­sos ma­žiau­siai po­li­ti­zuo­ja­mos tu­ri bū­ti vien dėl to, kad tai ta sri­tis, ku­rio­je tik­rai dar at­si­lie­ka­me nuo Va­ka­rų Eu­ro­pos, į ku­rią taip smar­kiai ly­giuo­ja­mės.

PIRMININKAS. Da­bar įsi­terp­siu tik pra­neš­da­mas, kad pra­tę­sia­mas bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, dar 10 mi­nu­čių pri­dė­ki­me, kad spė­tu­me ap­si­spręs­ti dėl šio pro­jek­to. Pas­ku­ti­nis už – V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). Čia svars­ty­mas?

PIRMININKAS. Taip, svars­ty­mas, bet ke­tu­ri pro­jek­tai, to­dėl ga­li­ma dėl ke­tu­rių – už, dėl ke­tu­rių – prieš.

V. BAKAS (DFVL). Iš tik­rų­jų šo­ki­ra­vo pir­mi­nis pro­jek­tas, ku­ris bu­vo pa­teik­tas, bet čia yra tre­čia­sis va­rian­tas. Šian­dien dis­ku­ta­vo­me frak­ci­jo­je ir ne­la­bai yra prie ko pri­si­ka­bin­ti. Jis su­tvar­ky­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te tik­rai ge­rai. Tie ar­gu­men­tai, ku­rie nu­skam­bė­jo iš opo­zi­ci­jos… Kai mes šiek tiek ma­ži­na­me baus­mes už ne tiek pa­vo­jin­gus nu­si­kal­ti­mus, yra lo­giš­ka, nes Lie­tu­vos ka­lė­ji­mai, de­ja, žmo­nių ne­pa­tai­so. Opo­zi­ci­ją no­rė­čiau pa­kvies­ti dau­giau orien­tuo­tis į tik­rai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, ypač ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, kai ir A. Ši­rins­kie­nė ne­bū­na nuo­sek­li, kai yra stab­do­mi pa­siū­ly­mai, ku­riais di­di­na­ma at­sa­ko­my­bė bū­tent už ko­rup­ci­ją, ir jiems ne­pri­ta­ria­ma. Aš čia pa­mi­nė­čiau ir Ci­vi­li­nio tur­to kon­fis­ka­vi­mo įsta­ty­mą. To­dėl tik­rai rei­kė­tų at­skir­ti, kur mes orien­tuo­ja­me sa­vo tei­sė­sau­gą ir sa­vo po­li­ti­nes pa­stan­gas: ar ko­vo­ti su stam­biais nu­si­kal­ti­mais, ta pa­čia stam­bia kon­tra­ban­da, ar vis dėl­to gau­dy­ti mo­čiu­tes, ku­rios (čia ben­drą­ja pras­me) gal­būt per­ne­ša per sie­ną smul­kes­nę kon­tra­ban­dą. Už tai yra at­sako­my­bė, bet ji tik­rai ne­tu­ri bū­ti ly­gi­na­ma su ta at­sa­ko­my­be, ku­ri tai­ko­ma už stam­bią kon­t­raban­dą.

Šiuo at­ve­ju ir dėl straips­nio dėl nar­ko­ti­kų. Jis tik­rai pa­reng­tas iš­ski­riant ke­le­tą da­lių, nu­sta­tant švel­nes­nę at­sa­ko­my­bę už ma­žą kie­kį ir griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę už di­de­lį kie­kį. Tik­rai bal­suo­čiau už šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ge­rai. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Bal­suo­si­me už vi­są pa­ke­tą. Jo pir­ma­sis pro­jek­tas yra Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ke­lias­de­šim­ties straips­nių pa­tai­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4856(3). Taip pat Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sos, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sos ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me šiam pa­ke­tui po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 103: už – 73, prieš – 12, su­si­lai­kė 18. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Bal­sa­vi­mai baig­ti.

 

13.00 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Da­bar Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. At­ro­do, tu­ri­me vie­ną pa­reiš­ki­mą. Kvie­čiu į tri­bū­ną D. Ke­pe­nį.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pas­ku­ti­nis pra­ne­ši­mas apie nar­ko­ti­kus iš Klai­pė­dos: 27 iš 28 mo­kyk­lų var­to­ja­mi nar­ko­ti­kai. Prieš ku­rį lai­ką, ne taip se­niai, tris kar­tus ma­žiau bu­vo ras­ta var­to­ji­mo. Va­di­na­si, eks­po­nen­ti­ne pro­gre­si­ja nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas Lie­tu­vo­je au­ga. Kaž­kaip keis­tai tai su­si­ję su tuo, kad iš sep­ty­nių par­ti­jų, ku­rios šian­dien sė­di Sei­me, net ke­tu­rios yra to­je pu­sė­je, ku­ri šne­ka apie nar­ko­ti­kų le­ga­li­za­vi­mą. Vis dau­giau po­li­ti­kų, tarp jų ir Sei­mo na­rių, ne­si­bo­di pa­si­gir­ti, kad yra var­to­ję nar­ko­ti­kų. Kas sa­vai­tę Lie­tu­vo­je nuo nar­ko­ti­kų kren­ta po vie­ną, ke­lis žmo­nes. Ši tra­giš­ka si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je kas­met au­ga ir iš ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios už tai at­sa­kin­gos, ne­gir­dė­jo­me, kad ku­ri nors bū­tų at­sa­kiu­si ar­ba kaž­kaip tą si­tu­a­ci­ją aiš­ki­nu­si, nors pa­ra­mą tu­ri to­kią, ko­kios pra­šo.

Vie­nas da­ly­kas. Kad ir kaip bū­tų keis­ta, ži­niask­lai­da apie tai ty­li ar­ba, prie­šin­gai, tik šne­ka le­ga­li­za­vi­mo pras­me pa­lai­ky­da­ma val­dan­čių­jų po­zi­ci­ją. Ap­skri­tai Lie­tu­vo­je, kaip ma­to­me, la­bai daž­nai gir­di­me, kad vis­kas pas mus yra aukš­tyn ko­jo­mis. Vis daž­niau ky­la žmo­nių su­prie­ši­ni­mas ir čia šian­dien štai ma­to­me – są­mo­nin­gai tai da­ro­ma. Tai, kas anks­čiau bu­vo gė­ris, da­bar tam­pa blo­gis. Šei­ma – blo­gis, tai­ka – blo­gis, o nar­ko­ti­kai tam­pa to­le­ruo­ti­na pre­ke.

Ko­dėl mū­sų ži­niask­lai­do­je ne­pa­ma­ty­si­te gat­vė­je nu­kri­tu­sių, per­do­za­vu­sių žmo­nių Ame­ri­ko­je, Eu­ro­po­je kū­nų? Įves­ki­te bet ko­kį vie­nin­te­lį rak­ta­žo­dį so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, pa­ra­šy­ki­te Fi­la­del­fi­ja, Los An­dže­las, Niu­jor­kas, pa­ma­ty­si­te nie­kie­no ne­re­ži­suo­tą siau­bo fil­mą. Pa­ro­dy­ki­te tai sa­vo vai­kams, gal jie pra­dės gal­vo­ti. Šian­dien fen­ta­ni­lio nar­ko­ti­kai yra Nr. 1 mir­ties prie­žas­tis Ame­ri­ko­je tarp 18–45 me­tų am­žiaus žmo­nių. Ta pa­ti ten­den­ci­ja at­ei­na į Eu­ro­pą. Tai, ką mes šian­dien da­ro­me Sei­me, Ame­ri­ko­je bu­vo da­ro­ma prieš ke­le­tą me­tų.

Pa­si­žiū­rė­ki­me ir su­pras­ki­me, kur mes ei­na­me. Čia net ne­rei­kia ypa­tin­go kri­ti­nio mąs­ty­mo, už­ten­ka pa­pras­tos lo­gi­kos, jos, de­ja, ir čia pas mus, ir mū­sų ins­ti­tu­ci­jo­se trūks­ta. Aš ti­kiuo­si, kad ma­no šis pa­si­sa­ky­mas bus iš­girs­tas, ir tie, ku­rie šian­dien tie­sio­giai at­sa­kin­gi už šią (ne­bi­jau to žo­džio) klai­kią pa­dė­tį, at­eis ir pa­pa­sa­kos, ko jiems trūks­ta, kad šią pa­dė­tį su­stab­dy­tų. O jei­gu ji ne­stab­do­ma ir taip au­ga, tai ką, po­nai, jūs ta­da vei­kia­te? Gal me­tas at­ei­ti, pa­kel­ti ran­kas ir pa­sa­ky­ti: mums čia ne­iš­ei­na, nie­ko ne­pa­da­ro­me, spręs­ki­te da­bar jau pa­tys.

Šian­dien tiek. Bū­ki­te svei­ki. (Bal­sas sa­lė­je: „Tei­sin­gai, Dai­niau. Į ka­lė­ji­mą juos.“) (Ploji­mai)

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos ko­le­ga A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Per pas­ku­ti­nį bal­sa­vi­mą dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ma­no bal­sas bu­vo prieš.

PIRMININKAS. Fik­suo­ja­me dėl pro­to­ko­lo, kad ger­bia­mo A. Vin­kaus bal­sas dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­ke­to yra prieš. Dė­kui. Šiuo pa­tiks­li­ni­mu ry­ti­nį po­sė­dį ir bai­gia­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.