Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 310

STENOGRAMA

 

2023 m. spalio 10 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pra­de­da­me spa­lio 10 die­nos, ant­ra­die­nio, ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 106 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, spa­lio 7 die­ną „Ha­mas“ te­ro­ris­tams pra­dė­jus ka­ro veiks­mus prieš Iz­ra­e­lį, bu­vo nu­žu­dy­ta, su­žeis­ta, pa­grob­ta tūks­tan­čiai iz­ra­e­lie­čių. Reiš­kia­me nuo­šir­džią užuo­jau­tą ir so­li­da­ri­zuo­ja­mės su Iz­ra­e­lio Vals­ty­be, ku­ri vi­są lai­ką bu­vo ko­vos su te­ro­riz­mu prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se. Kvie­čiu au­kų at­mi­ni­mą pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Dė­ko­ju. At­krei­piu dė­me­sį, ko­le­gos. Šian­dien mū­sų po­sė­džio pra­džią ste­bi ir vie­ši Sei­me Jos Eks­ce­len­ci­ja Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rė.

Prieš per­ei­da­ma prie šios die­nos po­sė­džio dar­bo­tvarkės, no­rė­čiau pa­svei­kin­ti mi­nist­rą A. Anu­šaus­ką, ku­ris vi­sai ne­se­niai šven­tė la­bai gra­žų ju­bi­lie­jų. (Plo­ji­mai)

 

10.02 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. spa­lio 10 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Pir­ma­sis dar­bo­tvarkės klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Vi­sų pir­ma pati no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, kad iš re­zer­vi­nės dar­bo­tvarkės kaip pa­tį pir­mą­jį klau­si­mą įtrauk­tu­me re­zo­liu­ci­ją. Tuoj per­skai­ty­siu jos nu­me­rį. Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ir ka­ro ag­re­si­jos prieš Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3163. Šis klau­si­mas jau yra šios die­nos dar­bo­tvarkėje, tie­siog siū­ly­čiau, kad mes jį svars­ty­tu­me pa­čiu pir­muo­ju klau­si­mu.

Ma­tau, kad ko­le­gos taip pat no­rė­tų pa­siū­ly­ti. Pra­šau. V. Tar­ga­ma­dzė.

V. TARGAMADZĖ (DFVL*). Ačiū. Frak­ci­jos var­du siū­lau įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę re­zo­liu­ci­jos „Dėl švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio, de­ry­bų dėl mo­ky­to­jų strei­kų už­bai­gi­mo ir at­ly­gi­ni­mo strei­kuo­to­jams už­tik­ri­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3118. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Taip pat frak­ci­jos var­du siū­lau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės po­pie­ti­nį 2-22 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo“ pro­jek­tą. Čia at­sa­ky­ti Sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vas bu­vo pa­kvies­tas į Sei­mą ir sie­kia­ma kaž­ko­kios ap­kal­tos, net ir ap­kal­tos da­bar­ti­niam Pre­zi­den­tui. Aš ma­nau, ar­tė­ja rin­ki­mai ir tik­rai žmo­nės iš­si­aiš­kins, kas kal­tas, kas ne­kal­tas, to­dėl frak­ci­jos var­du pra­šau šį klau­si­mą iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pa­siū­ly­mą, tik at­krei­piu dė­me­sį, kad yra su­rink­ti pa­ra­šai dėl šio klau­si­mo pri­va­lo­mo įtrau­ki­mo į dar­bo­tvarkę. Tai to­kiais at­ve­jais klau­si­mas ir lie­ka dar­bo­tvarkėje. Pra­šau. L. Jo­naus­kas.

L. JONAUSKAS (LSDPF). La­bas ry­tas. Ko­le­gos, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du no­riu pa­pra­šy­ti į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę iš va­ka­ri­nės per­kel­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1457, su­si­ju­sį su Me­džiok­lės įsta­ty­mu.

PIRMININKĖ. Į ry­ti­nę.

L. JONAUSKAS (LSDPF). Taip, ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Tai­gi tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl pa­siū­ly­mų. Pir­miau­sia pa­siū­ly­mas dėl Sei­mo re­zo­liu­ci­jos – per­kel­ti iš re­zer­vi­nių 1 klau­si­mą ir jį ap­svars­ty­ti pir­muo­ju klau­si­mu. Gal bū­tų ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, dė­ko­ju.

V. Tar­ga­ma­dzė frak­ci­jos var­du siū­lo šian­dien į dar­bo­tvarkę įtrauk­ti Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio, de­ry­bų dėl mo­ky­to­jų strei­kų už­bai­gi­mo ir at­ly­gi­ni­mo strei­kuo­to­jams už­tik­ri­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3118. Bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te šios re­zo­liu­ci­jos įtrau­ki­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 122: už – 62, prieš – 15, su­si­lai­kė 45. Pri­tar­ta įtrau­ki­mui.

P. Gra­žu­lis frak­ci­jos var­du siū­lo iš­brauk­ti 2-22 klau­si­mą dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, bet mes ne­ga­li­me bal­suo­ti, ka­dan­gi yra su­rink­ti pa­ra­šai dėl pri­va­lo­mo įtrau­ki­mo į ki­to po­sė­džio dar­bo­tvarkę. Ši­to mes ne­svars­to­me.

Ir dar yra vie­nas pra­šy­mas So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos – į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę per­kel­ti Me­džiok­lės įsta­ty­mą. Pa­bal­suo­ki­me dėl ši­to. Kas pri­ta­ria­te Me­džiok­lės įsta­ty­mo per­kė­li­mui į ry­ti­nę dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 117: už – 43, prieš – 32, su­si­lai­kė 42. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, klau­si­mas lie­ka po­pie­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje.

P. Gra­žu­lis no­rė­tų re­pli­kuo­ti. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ne kar­tą bu­vo su­rink­ti pa­ra­šai, ta­čiau po­sė­džio pir­mi­nin­kas tei­kia klau­si­mą Sei­mui ir Sei­mas ap­si­spren­džia. Tai jūs lai­ky­ki­tės tos vie­nos po­zi­ci­jos, o ne ta­da, kai pa­siū­lo P. Gra­žu­lis, tai jau vis­kas, ne­ga­li­ma iš­brauk­ti klau­si­mo iš dar­bo­tvarkės, ka­da pa­siū­lo val­dan­čio­ji dau­gu­ma, tai ap­si­spren­džia Sei­mas. Na, tai vis dėl­to rei­kia elg­tis gar­bin­gai ir są­ži­nin­gai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš va­do­vau­juo­si Sta­tu­tu ir tą da­rau nuo­sek­liai. 73 strai­ps­nio 3 da­lis sa­ko, kad jei­gu ne ma­žes­nė nei 1/4 Sei­mo na­rių gru­pė raš­tu pa­rei­ka­lau­ja su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją kon­tro­lės ar­ba ty­ri­mo ko­mi­si­ją, spręs­ti dėl to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo Sei­mas tu­ri ar­ti­miau­sio po­sė­džio me­tu.

Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ap­si­spręs­ti dėl vi­sos dar­bo­tvar­kės? Ga­li­me jau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne.

Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 122: už – 92, prieš – 3, su­si­lai­kė 27. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

 

10.10 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ir ka­ro ag­re­si­jos prieš Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3163 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ir ka­ro ag­re­si­jos prieš Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę“. Į tri­bū­ną kvie­čiu E. Zin­ge­rį.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, bi­čiu­liai, klau­si­mas tik­rai ne­su­si­jęs nei su frak­ci­jo­mis, nei su po­li­ti­ne kai­rės, de­ši­nės, cen­tro orien­ta­ci­ja. Su­si­jęs su tau­tos tei­se iš­lik­ti ar ne, be jo­kių pro­vo­ka­ci­jų. Per mu­zi­kos fes­ti­va­lį, tą die­ną, kai bu­vo šven­čia­ma To­ros, tai yra De­šim­ties Die­vo įsa­ky­mų ir To­ros ga­vi­mo šven­tė, dau­gy­bė tarp­tau­ti­nių žmo­nių su­va­žia­vo į Iz­ra­e­lį į mu­zi­kos fes­ti­va­lį ir Pie­tų Iz­ra­e­ly­je įvy­ko ne­iš­pa­sa­ky­ta tra­ge­di­ja. Bul­do­ze­riais pra­lau­žė sie­nas. Jei­gu ga­li­ma, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, aš pa­pra­šy­čiau, kad… Bi­čiu­liai, jei­gu ga­li­te, su­si­kaup­ki­te. Aš la­bai pra­šau jū­sų. Mes kal­ba­me apie tūks­tan­čius mir­čių.

Prieš mū­sų akis bu­vo že­mi­na­mos mo­te­rys, vai­kai prieš juos už­mu­šant. Ši­tas že­mi­ni­mas prieš už­mu­šant man pri­mi­nė Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą ir tas duo­bes. Tas duo­bes Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu, kai prieš nu­žu­dant že­mi­na­ma, tą­so­ma už plau­kų, ga­la­bi­ja­ma, ty­čio­ja­ma­si, šo­ka­ma ap­lin­kui. Tai mes tu­ri­me su­stab­dy­ti.

Kas tai da­ro? Tai da­ro Ira­no vals­ty­bės ska­ti­na­mas „Ha­mas“ ir iš Li­ba­no pu­sės „Hez­bol­lah“, bet šiuo at­žvil­giu „Ha­mas“, kon­sul­tuo­ja­mas iš Te­he­ra­no. Ira­nas – vals­ty­bė, ku­ri no­ri įsi­gy­ti ato­mi­nį gin­klą, taip, ir tuo pat me­tu mo­te­rys ne­tu­ri jo­kių tei­sių. No­be­lio pre­mi­jos ko­mi­te­tas, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ką tik, prieš po­rą die­nų, su­tei­kė No­be­lio pre­mi­ją mo­te­riai iš Ira­no, ku­ri ban­dė pa­ro­dy­ti, kad ji­nai yra lais­va. Mes tu­ri­me suo­kal­bį vals­ty­bės, ku­ri yra su­si­ju­si su pa­grin­di­ne są­jun­gi­nin­ke Ru­si­ja ko­vo­je prieš Uk­rai­ną. Ko­vo­je prieš Uk­rai­ną mes tu­ri­me Ira­ną. Ira­no dro­nai žu­do uk­rai­nie­čius ir tuo pat me­tu Ira­no pa­da­li­niai, „Ha­mas“ ga­la­bi­ja žmo­nes mu­zi­kos fes­ti­va­lio me­tu temp­da­mi juos už plau­kų į sa­vo ur­vą ir ten ga­la­by­da­mi juos to­liau.

Ši­ta ne­di­de­le re­zo­liu­ci­ja, nie­kas ne­lau­kė, kad ji­nai bū­tų, aš pats ją pa­ra­šiau ir ačiū ko­le­goms už pa­sta­bas, aš ma­nau, kad mes ban­do­me pa­reikš­ti, bū­da­mi ne­di­de­lė vals­ty­bė, ki­tai ne­di­de­lei vals­ty­bei, kad ji­nai tu­ri tei­sę gin­tis. Čia yra pa­grin­di­niai žo­džiai – jie tu­ri tei­sę gin­tis. Ži­no­ma, tai pa­sa­kė Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, pa­trauk­da­mos sa­vo lai­vy­ną, tai pa­sa­kė Eu­ro­pos Są­jun­ga, pa­sa­kė Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, bet jie tu­ri tei­sę gin­tis. Štai vis­kas. To­dėl ir mes ga­le, pas­ku­ti­nė­je pa­strai­po­je, jei­gu jūs pa­ma­ty­si­te, pa­brė­žė­me, kad Ira­no Is­la­mo Res­pub­li­kos su­kur­tas bran­duo­li­nis gin­klas bū­tų pa­pil­do­ma prie­mo­nė tarp­tau­ti­niam te­ro­rui ir ka­ri­nei ag­re­si­jai vys­ty­ti, tad de­mo­kra­tinės vals­ty­bės tu­rė­tų im­tis prie­mo­nių Ira­no Is­la­mo Res­pub­li­kos bran­duo­li­nei pro­gra­mai stab­dy­ti. Dar mums be­trū­ko, kad Ira­nas mo­suo­tų ša­lia Šiau­rės Ko­rė­jos ir Ru­si­jos bran­duo­li­niu gin­klu mums pa­no­sė­je de­mo­kra­tiniame pa­sau­ly­je.

Čia ant­puo­lis prieš de­mo­kra­tinį pa­sau­lį ir ant­puo­lis prieš pa­pras­čiau­sias žmo­nių tei­ses gy­ven­ti. Pir­ma, gy­ven­ti, an­t­ra, tu­rė­ti sa­vo vals­ty­bę. Tai aš jū­sų pra­šau šian­dien, pa­pras­tais žo­džiais kal­bėdamas, iš vi­so pa­lik­da­mas po­pie­rius šo­ne, pa­rem­ti šią re­zo­liu­ci­ją ir pa­rem­ti Iz­ra­e­lio tei­sę gin­tis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Ema­nu­e­li. Jū­sų no­rė­tų pa­klaus­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, Ema­nu­e­li, už gra­žų pri­sta­ty­mą ir ge­rą teks­tą. Aš tie­siog no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­dėl tai yra ir mū­sų ko­va ir ko­dėl tai yra su­si­ję su mu­mis? Po­ro­je vie­tų yra mi­ni­ma Ru­si­ja. Ten­ka aiš­kin­ti ne vie­no­je dis­ku­si­joje, kad tai yra vis dėl­to tie­sio­giai su­si­ję ir su mū­sų sau­gu­mu. Ko­dėl, ga­li­te pa­aiš­kin­ti?

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ži­no­ma. Ačiū, ger­bia­mas Žy­gi, ačiū už jū­sų pa­ra­šą ir ačiū už jū­sų pa­lai­ky­mą per vi­są šios re­zo­liu­ci­jos kū­ri­mo lai­ką. Kaip ir ki­tiems ko­le­goms no­riu pa­dė­ko­ti.

Ma­žos tau­tos tei­sė iš­gy­ven­ti, Es­ti­jos dy­džio tau­tos tei­sė iš­gy­ven­ti. 45 tūkst. kv. ki­lo­met­rų. Kal­ba­me apie už­puo­li­mą, 1948 me­tais pa­tvir­tin­tą tos vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją. Ar tu­ri tei­sę ma­ža de­mo­kra­tinė vals­ty­bė… Jūs ma­tė­te mi­li­jo­nus žmo­nių, ku­rie de­monst­ruo­ja nuo ry­to iki va­ka­ro Tel Avi­vo gat­vė­se, jie tu­ri vi­si at­ski­rą nuo­mo­nę dėl sa­vo vy­riau­sy­bės, bet de­mo­kra­tinė vals­ty­bė ir ma­ža tau­ta tu­ri tei­sę iš­gy­ven­ti, ar ne? Ar la­biau kon­cen­truo­tos pa­stan­gos dik­ta­tū­rų, ger­bia­mas Žy­gi, Ru­si­jos, Ira­no, Šiau­rės Ko­rė­jos, lai­kas nuo lai­ko Ki­ni­jos, tu­ri tei­sę nu­ga­la­by­ti Uk­rai­nos de­mo­kra­tiją ir nu­ga­la­by­ti, nu­žu­dy­ti Es­ti­jos dy­džio Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę?

Tai čia yra ben­dros pa­stan­gos ir mū­sų vals­ty­bin­gu­mas, įgy­tas 1918 me­tais. Es­tai, lie­tu­viai, lat­viai pa­ty­rė oku­pa­ci­ją, suo­miai at­si­mu­šė 1939 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį, tai da­bar va čia yra iš es­mės suo­mių ka­ras. Tai tu­ri tei­sę ma­ža vals­ty­bė iš­gy­ven­ti, ma­ža tau­ta, ke­lių mi­li­jo­nų žmo­nių, iš­gy­ve­nu­si Ho­lo­kaus­tą, iš­gy­ven­ti, jei­gu jie per­ėjo la­ge­rius ir ke­li iš jų iš­li­ko, o vė­liau, at­si­rė­mę į Vil­niaus, Var­šu­vos ge­tų pa­ty­ri­mą, at­kū­rė 1948 me­tais sa­vo vals­ty­bę? Tai ar jie tu­ri tei­sę į sa­vo gy­vy­bę, kai 1953 me­tais Sta­li­nas at­va­rė va­go­nus vi­sus žy­dus iš­vež­ti į Si­bi­rą už tai, kad Iz­ra­e­lis pa­trau­kė Ame­ri­kos link, Ame­ri­kos link, Va­ka­rų link, ir už tai po to So­vie­tų Są­jun­go­je gy­ve­nę žy­dai bu­vo rep­re­suo­ja­mi ma­siš­kai. Už ši­tą Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės tei­sin­gą po­sū­kį į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ir į Va­ka­rų de­mo­kra­tiją. Aš jums at­sa­ky­da­mas į tą klau­si­mą sa­kau: čia mū­sų ben­dras rei­ka­las, ger­bia­mas Žy­gi, ben­dras rei­ka­las. Už jū­sų ir mū­sų lais­vę. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Ruo­šia­si V. Se­meš­ka. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­me­nu, kad bal­suo­si­me po kiek­vie­no klau­si­mo. Jau bal­sa­vi­mo lai­kas pra­si­dė­jęs. Pra­šau, P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, kaip jūs ži­no­te, Ame­ri­ka su­re­a­ga­vo į iš­puo­lius prieš Iz­ra­e­lį ir siun­čia sa­vo nai­kin­tu­vus, nors ir nė­ra NATO na­rė Iz­ra­e­lis. O ko­dėl taip skir­tin­gai re­a­guo­ja ir ne­gir­di Uk­rai­nos NATO ša­lys, kai pra­šo ati­tin­ka­mos gin­kluo­tės ap­sau­go­ti oro erd­vę? Ar ne­rei­kė­tų pa­pil­dy­ti re­zo­liu­ci­ją ir pri­min­ti, kad bū­tų to­kie ryž­tin­gi Va­ka­rai, to­kie so­li­da­rūs ir Uk­rai­nos at­žvil­giu, kad duo­tų to­kios gin­kluo­tės, ko­kios rei­kia, nes ir ten tūk­s­tan­čiai žmo­nių žūs­ta kas­dien ir ap­šau­do­mi mies­tai?

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū už ne­blo­gą klau­si­mą. No­riu at­sa­ky­ti. Šio­je sa­lė­je ką tik ke­tu­rių sig­na­ta­rų, o po to ir Ž. Pa­vi­lio­nio, ir vi­so Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­rem­ti mes pri­ėmė­me re­zo­liu­ci­ją dėl mū­sų po­žiū­rio į Uk­rai­nos na­rys­tę NATO. Tai bu­vo ryž­tin­gas pir­mas žings­nis tarp NATO ša­lių. Jūs ką tik už jį bal­sa­vo­te ir, man at­ro­do, jūs, ko­le­ga, ir­gi bal­sa­vo­te. Čia bu­vo ga­na rim­tas Lie­tu­vos žings­nis Uk­rai­nos at­žvil­giu ir drą­sus žings­nis. Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos per NATO sa­mi­tą iš­reiš­kė sa­vo po­žiū­rį į Uk­rai­nos na­rys­tę NATO, tai yra bu­vi­mą po mū­sų ben­druo­ju sau­gu­mo… na, mū­sų ben­dro­je or­ga­ni­za­ci­jo­je.

Aš at­sa­ky­čiau jums, kad aš no­rė­čiau, kad Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos žiū­rė­tų į Lie­tu­vą taip, kaip žiū­ri į Iz­ra­e­lį, bet jos jau žiū­ri į mus taip, at­siųs­da­mos pas mus virš tūks­tan­čio sa­vo ka­rei­vių. Vo­kie­čiai – virš 4 tūkst. Duok Die­ve, mums įvyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl jų ap­gy­ven­di­ni­mo ir, aš ma­nau, Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, kam nors per­žen­gus NATO sie­ną, su­re­a­guos taip pat, kaip jie su­re­a­ga­vo da­bar, pa­siųs­da­mi sa­vo lai­vus ir įspė­da­mi Ira­ną ne­drįs­ti im­tis ka­ri­nių veiks­mų prieš Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę. Aš įsi­ti­ki­nęs, kad Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, pa­ju­di­nus NATO sie­nas, pa­si­elgs taip pat ir bus ne tik pa­siųs­tas lai­vy­nas, bet bus smog­ta mū­sų prie­šams, tai yra Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja tai tu­ri ži­no­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Se­meš­ka. Ruo­šia­si D. Ša­ka­lie­nė.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Ema­nu­e­li, pir­miau­sia tik­rai gi­li užuo­jau­ta. Jū­sų gi­mi­nės, jū­sų bi­čiu­liai, jū­sų drau­gai, jū­sų tė­vy­nai­niai žu­do­mi, tai su­kre­čia. Ir dar la­biau su­kre­čia ma­ty­ti vaiz­dus pa­sau­ly­je, kuo­met de­mo­kra­tinėse vals­ty­bė­se iš­ei­na į gat­ves žmo­nės džiū­gau­da­mi, pa­lai­ky­da­mi „Ha­mas“ te­ro­riz­mą. Pū­liuo­ja šir­dis, krau­juo­ja šir­dis. Na, de­mo­kra­tinės vals­ty­bės pa­ga­liau tu­ri su­vok­ti, kad rei­kia per­si­jung­ti į ka­ri­nį re­ži­mą. Blo­gio ašis yra nu­kreip­ta prieš lais­vas, prieš de­mo­kra­tines vals­ty­bes.

Kaip jūs ver­ti­na­te, ko­kių prie­mo­nių tu­rė­tų im­tis tos de­mo­kra­tinės vals­ty­bės, ku­rio­se šian­dien, jų sos­ti­nė­se, gat­vė­se, pa­lai­ko­mos žu­dy­nės, pa­lai­ko­mos „Ha­mas“ te­ro­riz­mas? Ačiū, Iz­ra­e­li.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Ir­gi la­bai ge­ras klau­si­mas. Ačiū, bi­čiu­li, už užuo­jau­tą. Aš per­duo­du jū­sų užuo­jau­tą tie­siai po­niai am­ba­sa­do­rei, ku­ri sė­di čia. Ji­nai at­ėjo su sa­vo pir­muo­ju pa­va­duo­to­ju, jos vai­kai li­ko na­muo­se.

Aš no­riu jums at­sa­ky­ti. Šis lau­ki­niš­ku­mas, lau­ki­niai šo­kiai, džiū­ga­vi­mai dėl nu­pjau­tų gal­vų, o da­bar mes ma­ty­si­me dar ir pa­grob­tų žmo­nių ga­la­bi­ji­mą Ga­zo­je. Jiems pjaus gal­vas, juos žu­dys, tas mer­gi­nas, ku­rias ma­tė­te per BBC ir ki­tas te­le­vi­zi­jos lai­das iš­vež­tas mo­to­cik­lais, prie­var­taus. Tai į šį da­ly­ką mes ga­li­me at­sa­ky­ti tik­tai, de­ja, ka­ri­nė­mis prie­mo­nė­mis. Va­ka­rų de­mo­kra­tinis pa­sau­lis ne­ga­li lik­ti vie­ni­šas prieš šio lau­ki­niš­ku­mo jū­rą, prieš šio žvė­riš­ku­mo jū­rą. De­ja, mes pri­vers­ti gin­kluo­tis ir per­ei­ti į ki­tą re­ži­mą. Jūs tei­sus, Eu­ro­pa tu­ri mi­li­ta­ri­zuo­tis prieš tuos lau­ki­nius, ku­rie iš Ry­tų puo­la Uk­rai­ną, ir tuos, ku­rie ga­la­bi­ja ir prie­var­tau­ja mo­te­ris ir vai­kus. Aš vi­siš­kai su­tin­ku.

Ma­no re­zo­liu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta, kad Ira­nas, ku­ris yra pa­grin­di­nis „Ha­mas“ ir „Hez­bol­lah“ rė­mė­jas, yra pa­grin­di­nis Ru­si­jos są­jun­gi­nin­kas. Tai aš jums at­sa­kau į šį klau­si­mą: mes per­ei­na­me į ki­tą re­ži­mą, bi­čiu­li. Mes per­ei­na­me į ka­ri­nį re­ži­mą ir aš džiau­giuo­si ma­ty­da­mas Lie­tu­vos šau­lius, ma­ty­da­mas vi­sas Lie­tu­vos ka­ri­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios at­gims­ta. Jos ga­lų ga­le tu­rės gin­klus, ne­svar­bu, ar nak­ti­niai tai­kik­liai bus nau­do­ja­mi, ar ne­nau­do­ja­mi, bet mes tu­rė­si­me vi­suo­me­nę, ku­ri bus kaip Iz­ra­e­lio vi­suo­me­nė.

Ki­tą­syk, aš jums pa­ža­du, aš pa­kvie­siu jau­nas Iz­ra­e­lio mer­gi­nas ir vai­ki­nus, ku­rie tar­nau­ja Iz­ra­e­lio ka­riuo­me­nė­je, kad jie at­si­sto­tų prieš jus ir pa­ro­dy­tų, kaip vei­kia Iz­ra­e­lio vi­di­nis so­li­da­ru­mas. La­bai gai­la, kad tam tik­ros Iz­ra­e­lio tar­ny­bos pra­žiop­so­jo pra­džią šios bai­sios in­va­zijos į Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją. Kar­to­ju, kad ta in­va­zi­ja bu­vo pa­tvir­tin­ta į tei­sė­tą Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją. Ačiū.

PIRMININKĖ. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ira­no gin­kluo­te nai­ki­na­ma tiek Iz­ra­e­lio, tiek Uk­rai­nos ci­vi­lių in­fra­struk­tū­ra. „Ha­mas“ te­ro­ris­tai, gin­kluo­ti ru­siš­kais gin­klais, žu­do, ža­lo­ja, gro­bia Iz­ra­e­lio gy­ven­to­jus. Mes tu­ri­me tik­rai la­bai bai­sų au­to­kra­ti­nių re­ži­mų, te­ro­ris­ti­nių re­ži­mų pli­ti­mą. Bet man at­ro­do, kai ku­rie žmo­nės tie­siog pa­mir­šo is­to­ri­nes ap­lin­ky­bes. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te pri­min­ti, kaip at­si­ra­do Iz­ra­e­lis? Kas nu­ti­ko, kad žmo­nės pa­mir­šo, kad Ho­lo­kaus­to me­tu su­nai­kin­tos, su­de­gin­tos tau­tos li­ku­čiams bu­vo leis­ta tu­rė­ti sa­vo že­mę, ir da­bar jie yra smer­kia­mi už tai, kad ban­do ją ap­gin­ti.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū, Do­vi­le. Ačiū už jū­sų pa­si­sa­ky­mą va­kar mi­tin­go me­tu, bu­vo pui­kus jū­sų pa­si­sa­ky­mas Ka­ted­ros aikš­tė­je, ir Sei­mo Pir­mi­nin­kei dė­kin­gas už jos pa­si­sa­ky­mą va­kar. Aš no­riu pa­sa­ky­ti žmo­nėms. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad Iz­ra­e­lio vals­ty­bė… De­ja, jus tai nu­ste­bins, bet tarp ma­no gi­mi­nių iki­ka­ri­nė­je Lie­tu­vo­je ne dau­gu­ma žy­dų pa­lai­kė Iz­ra­e­lio vals­ty­bės su­si­kū­ri­mą. Dau­gu­ma no­rė­jo lik­ti čia ir pa­bai­gė sa­vo gy­ve­ni­mą duo­bė­se, ir­gi pa­že­min­ti, prie­var­tau­ti ir su­mes­ti į duo­bes Pa­ne­riuo­se, IX for­te, Var­šu­vos ge­to su­ki­li­mo me­tu, Auš­vi­ce, Treb­lin­ko­je.

Iz­ra­e­lio vals­ty­bės idė­ja bu­vo tūks­tant­me­čiais ma­to­ma, kai 800 si­na­go­gų, ku­rios bu­vo Lie­tu­vo­je, ir virš dau­gy­bės tūks­tan­čių Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, at­si­su­kusi į ry­tus, tuos 3 tūkst. me­tų po ro­mė­nų įvyk­dy­to Iz­ra­e­lio su­ki­li­mo, 30 me­tų po Kris­taus mir­ties žy­dų tau­ta kas­dien mel­dė­si: mes grį­ši­me į Je­ru­za­lę, mes grį­ši­me į Iz­ra­e­lį. Ir ne­di­de­lė tau­tos da­lis, jūs tei­si, pra­dė­jo XIX am­žiu­je su pa­grin­di­niais Iz­ra­e­lio vals­ty­bės, pi­lie­ti­nės vals­ty­bės idė­jos au­to­riais kur­ti tą vals­ty­bę.

Aš jums at­sa­kau, ka­dan­gi vi­sa die­na bus pil­na įvai­rių bal­sa­vi­mų, su­trum­pin­da­mas, ger­bia­ma Do­vi­le, iki ka­ro ne­di­de­lė da­lis žy­dų per­si­kė­lė į man­da­ti­nę Pa­les­ti­ną. Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ne­da­vė vi­zų. Iki ka­ro net­gi tie, ku­rie no­rė­jo bėg­ti nuo ar­tė­jan­čio Hit­le­rio, ne­gau­da­vo vi­zų Kau­ne, Var­šu­vo­je, Pra­ho­je. Ma­no ma­ma sto­vė­jo ei­lė­je prie Č. Su­gi­ha­ros na­mo ja­po­nų vi­zų Kau­ne, bet ne­ga­vo tų vi­zų, nes at­ėjo ko­mi­sa­ras ir pa­sa­kė: vi­sos am­ba­sa­dos už­da­ry­tos, jūs ne­ga­li­te va­žiuo­ti į man­da­ti­nę Pa­les­ti­ną, ka­dan­gi nė­ra Lie­tu­vos vals­ty­bės. Tai Lie­tu­vos žy­dai bu­vo įšal­dy­ti so­vie­ti­nio re­ži­mo me­tams ir ne­ga­lė­jo pa­ju­dė­ti nei Pa­les­ti­nos, nei lais­vo pa­sau­lio link, jie pa­te­ko į spąs­tus. Bet tas li­ku­tis, ku­ris iš­li­ko, ir tie, ku­rie iki ka­ro bu­vo nu­vy­kę, nu­spren­dė, kad ne­ver mo­re – dau­giau nie­ka­da tai ne­pa­si­kar­tos.

Ir da­bar Iz­ra­e­lio Vals­ty­bė įro­dys, kad šie su­mes­ti kū­nai mu­zi­kos fes­ti­va­lio me­tu, tūks­tan­čiai kū­nų, jau apie tūks­tan­tį nu­žu­dy­tų, šim­tai at­ras­tų nau­jų su­šau­dy­mo ir nu­žu­dy­mo vie­tų da­bar Pie­tų Iz­ra­e­ly­je, kad tai ne­pa­si­kar­tos. Aš ti­kiuo­si, kad tas jau­ni­mas, ku­ris yra Iz­ra­e­lio ka­riuo­me­nė­je, tai įro­dys. Aš ma­nau, kad ga­liu pa­sa­ky­ti, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, kad vi­sos bū­si­mos au­kos kren­ta ant „Ha­mas“ pe­čių. Tie, ku­rie pra­dė­jo ši­tą ne­iš­pro­vo­kuo­tą in­va­zi­ją, da­bar bus at­sa­kin­gi už tas au­kas ir už ši­tą at­sa­ky­mą, ir vi­są tą at­sa­ky­mo mas­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Ema­nu­e­li. Klau­si­mų lai­kas bai­gė­si. Ačiū už pri­sta­ty­mą ir už at­sa­ky­mus. Pra­de­da­me dis­ku­si­ją. Dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė kal­bė­ti še­ši Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis frak­ci­jos var­du kal­ba D. Gai­žaus­kas, ruo­šia­si P. Gra­žu­lis.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, iš kar­to pri­ta­riu šiai re­zo­liu­ci­jai, įpa­rei­go­jo ma­ne per­skai­ty­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me vie­šą pa­reiš­ki­mą dėl ne­apy­kan­tą kurs­tan­čių ir te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius pa­lai­kan­čių pa­si­sa­ky­mų.

„Mes, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei šios po­li­ti­nės par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me, griež­tai smer­kia­me Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pas­ku­ti­niu me­tu pa­si­ro­džiu­sius vie­šus pa­si­sa­ky­mus, taip pat ir aukš­tas pa­rei­gas vals­ty­bė­je ei­nan­čių po­li­ti­kų, ku­rie lei­džia su­pras­ti to­kius kal­bė­to­jus re­miant te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių veiks­mus ne­pri­klau­so­mo­je Iz­ra­e­lio Vals­ty­bė­je ir juos pa­tei­si­nant. Te­ro­riz­mas ne­tu­ri tau­ty­bės, var­do, ša­lies ar pro­fe­si­jos, te­ro­riz­mui ir jo pa­tei­si­ni­mui nė­ra ir ne­ga­li bū­ti vie­tos nei ži­niask­lai­do­je, nei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, nei nie­kur Lie­tu­vo­je ar pa­sau­ly­je. Te­ro­riz­mas yra ir tu­ri bū­ti ne­pri­im­ti­nas, smerk­ti­nas ir įver­tin­tas vi­su įsta­ty­mų griež­tu­mu.

To­kių pa­si­sa­ky­mų, ku­rie pa­si­ro­dė pas­ku­ti­nė­mis sa­vai­tė­mis vie­šo­jo­je erd­vė­je, ne­ga­li­ma lai­ky­ti tik ne­tiks­liai pa­si­rink­ta ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, nes tai yra ge­rai, są­mo­nin­gai ap­gal­vo­tas ir įžū­lus an­ti­se­mi­tiz­mas ir te­ro­riz­mo pa­tei­si­ni­mas. Griež­tai smer­kia­me to­kius veiks­mus ir nuo jų at­si­ri­bo­ja­me, so­li­da­ri­zuo­ja­mės su te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių Iz­ra­e­lio Vals­ty­bė­je au­kų šei­mo­mis, už­jau­čia­me jas ir vi­so­ke­rio­pai pa­lai­ko­me.

Krei­pia­mės į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo frak­ci­jas ir pra­šo­me aiš­kiai ir vie­na­reikš­miai pa­smerk­ti vie­šus ko­le­gų pa­si­sa­ky­mus, ku­riais jie de­monst­ruo­ja an­ti­se­mi­tiz­mą, kurs­to ne­apy­kan­tą ir su­da­ro įspū­dį, kad ga­li­ma pa­tei­sin­ti te­ro­ris­tų veiks­mus, ir nuo to­kių pa­si­sa­ky­mų at­si­ri­bo­ti. Pra­šo­me Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą ne­dels­ti ir per kuo trum­pes­nį lai­ką įver­tin­ti to­kius vie­šo­jo­je erd­vė­je pub­li­kuo­ja­mus įra­šus bei pa­si­sa­ky­mus ir apie pri­im­tus spren­di­mus in­for­muo­ti vi­suo­me­nę.“ Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga, už pa­reiš­ki­mą ir už po­zi­ci­ją.

P. Gra­žu­lis. Ruo­šia­si G. Sur­plys.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ką tik mes pa­ger­bė­me vi­sus žu­vu­sius, kai „Ha­mas“ už­puo­lė Iz­ra­e­lį, žu­vo apie tūks­tan­tį ne­kal­tų, tai­kių gy­ven­to­jų, bet šian­die­ną vi­si ma­to­me, kad Iz­ra­e­lis tik­rai gin­da­ma­sis… taip pat žūs­ta tai­kūs žmo­nės, at­jung­ta elek­tra Ga­zos Ruo­že, nu­trauk­tas van­dens tie­ki­mas, ten taip pat gy­ve­na vai­kai. Tai yra per­tek­li­nės gin­tys ir tik­rai Ga­zos Ruo­že nė­ra vi­si gy­ven­to­jai te­ro­ris­tai.

Ma­nau, kad tu­ri bū­ti adek­va­čios gy­ny­bos ir re­a­ga­vi­mo į tą gy­ny­bą nor­mos. Ma­ne nuo­lat ste­bi­no Va­ka­rų ir NATO tie dvi­gu­bi stan­dar­tai. Aš iš ši­tos tri­bū­nos jau kal­bė­jau, ir da­bar tas kon­flik­tas vyks­ta tarp Ki­ni­jos ir Tai­va­no, kai Ame­ri­kos pre­zi­den­tas vie­šai pa­sa­kė, nors Tai­va­nas nė­ra NATO na­rys: mes gin­si­me gin­klu Tai­va­ną, jei­gu Ki­ni­ja jį už­puls. Mes šian­die­ną taip pat ma­to­me, ko­kia yra Ame­ri­kos re­ak­ci­ja – siun­čia ka­ri­nius lai­vus su nai­kin­tu­vais, ruo­šia­si Iz­ra­e­lio gy­ny­bai.

Man ky­la klau­si­mas: ko­dėl taip van­giai tie­kia gin­klus Uk­rai­nai, ko­dėl jos ne­gi­na ryž­tin­gai ir ko­dėl ne­at­si­lie­pia Ame­ri­ka ir NATO į Uk­rai­nos pra­šy­mus? Ko­dėl dvi­gu­bi stan­dar­tai? Vie­nu at­ve­ju rei­ka­lau­ja – kad bū­tų gi­na­ma Uk­rai­na, tu­ri bū­ti NATO na­rė, o štai Iz­ra­e­liui ir Tai­va­nui ne­rei­kia bū­ti NATO na­riais ir jie gi­na­mi gin­klu. Kaip jūs įver­tin­si­te?

Ir ar ne­rei­kė­tų pa­pil­dy­ti ši­tą re­zo­liu­ci­ją, kad to­kio­mis pa­čio­mis prie­mo­nė­mis ir taip pat ryž­tin­gai bū­tų gi­na­ma Uk­rai­na, kad bū­tų tie­kia­mi to­kie gin­klai ir tiek gin­klų, kiek jų rei­kia Uk­rai­nai, kad at­ka­riau­tų sa­vo oku­puo­tas te­ri­to­ri­jas. To­dėl aš ma­nau, kad bū­ti­na pa­pil­dy­ti re­zo­liu­ci­ją. Ji­nai ne­tu­ri bū­ti tik vie­nos kryp­ties, bet mes tu­ri­me ma­ty­ti pla­čiau. Tuo la­biau kad Uk­rai­na yra ša­lia mū­sų.

PIRMININKĖ. Kvie­čiu į tri­bū­ną G. Sur­plį. Ruo­šia­si V. Se­meš­ka.

G. SURPLYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Taip pat nau­do­da­ma­sis pro­ga reiš­kiu užuo­jau­tą Eks­ce­len­ci­jai Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­rei, Iz­ra­e­lio žmo­nėms. Ema­nu­e­li, nuo­šir­di užuo­jauta tau.

Ke­le­tas punk­tų. Ger­bia­mie­ji, vi­si su­pran­ta­me, kad Iz­ra­e­lio ir Pa­les­ti­nos kon­flik­tas yra per­krau­tas re­li­gi­nių, is­to­ri­nių, as­me­ni­nių nuos­kau­dų. Tai yra vie­nas il­giau­siai trun­kan­čių ir skaus­min­giau­sių ne­su­ta­ri­mų šian­die­nos pa­sau­ly­je, ta­čiau ne­tu­ri­me leis­tis į ne­rei­ka­lin­gas dve­jo­nes da­bar. Kaip Ema­nu­e­lis tei­sin­gai pa­pa­sa­ko­jo, bu­vo žu­do­mos, prie­var­tau­ja­mos mo­te­rys, šei­mos bu­vo tie­siog at­skir­tos ir da­lis su vai­kais iš­vež­ta į Pa­les­ti­ną, į Ga­zos Ruo­žą. Ne­aiš­ku, koks jų li­ki­mas. Tai bu­vo tie­siog įvyk­dy­tas te­ro­riz­mo ak­tas.

To­kiais mo­men­tais tie­siog eg­zis­tuo­ja ne­gin­či­ja­mos tie­sos, ku­rios sau­go ir ga­li ap­sau­go­ti ir mus Lie­tu­vo­je, ir tos tie­sos yra dvi. Pir­miau­sia, bet ku­ri už­pul­ta ša­lis tu­ri tei­sę gin­tis ir čia ne­tu­ri bū­ti jo­kių dve­jo­nių, ne­tu­ri bū­ti jo­kių svai­čio­ji­mų apie tai, kaip bu­vo prieš tai. Už­pul­ta ša­lis tu­ri tei­sę gin­tis.

Ant­ras da­ly­kas. Jo­kiems te­ro­ris­tams jo­kio­je pa­sau­lio vie­to­je nė­ra jo­kio pa­tei­si­ni­mo. Žmo­nių gro­bi­mas, prie­var­ta­vi­mas, ci­vi­lių žu­dy­mas bi­jant sto­ti į ko­vą ka­rys prieš ka­rį, vi­suo­me­nių bau­gi­ni­mas yra ne­ver­ti jo­kių prie­žas­ties pa­ieš­kų. Tai tie­siog nu­si­kal­ti­mas. Kai įsi­jun­gia te­ro­riz­mas, tu­rė­tų iš­si­jung­ti bet ko­kie po­li­to­lo­gi­niai svars­ty­mai. Pa­li­ki­me po­li­to­lo­gi­nius svar­sty­mus po­li­to­lo­gams, moks­li­nin­kams, pa­li­ki­me tai is­to­ri­jai, bet da­bar tie­siog pa­smer­ki­me ir gin­ki­mės nuo te­ro­riz­mo.

Nau­do­da­ma­sis pro­ga taip pat no­riu kreip­tis į vi­sus pa­les­ti­nie­čius ir kvie­čiu aiš­kiai pa­smerk­ti „Ha­mas“ te­ro­riz­mą ir at­si­ri­bo­ti nuo te­ro­ris­tų. Ge­o­po­li­tiš­kai vi­siš­kai su­tin­ku su re­zo­liu­ci­jos teks­tu ir Ira­no pa­smer­ki­mu, nes ir Uk­rai­no­je, ir Iz­ra­e­ly­je mes ma­to­me pa­nau­do­tus Ira­no gin­klus. Ir Uk­rai­no­je, ir Iz­ra­e­ly­je Ira­nas sto­ja ag­re­si­jos ir te­ro­riz­mo pu­sėn.

Da­bar dėl Uk­rai­nos, ger­bia­mie­ji. Taip, mes tu­ri­me la­bai jaut­rų po­žiū­rį į Uk­rai­ną, ku­ri ir­gi ken­čia, ku­rio­je ir­gi prie­var­tau­ja­mos mo­te­rys, ku­rio­je ir­gi yra te­ro­riz­mo, bet pa­tys uk­rai­nie­čiai vi­siš­kai re­mia Iz­ra­e­lį, pa­tys uk­rai­nie­čiai ne­ke­lia jo­kių di­le­mų, ką rem­ti la­biau, ką Va­ka­rai re­mia la­biau, tai gal ir pa­li­ki­me tą klau­si­mą čia. Tie­siog šiuo me­tu krau­juo­ja ir Uk­rai­na, ir Iz­ra­e­lis. Šiuo me­tu pa­ra­mos rei­kia ir ten, ir ten. Aš ti­kiu, kad mū­sų są­jun­gi­nin­kai ži­no, ką ir kiek rei­kia da­ry­ti.

Mū­sų di­plo­ma­tai tu­ri dė­ti vi­sas pa­stan­gas Jung­ti­nė­se Tau­to­se ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kad kon­flik­tas kuo grei­čiau bū­tų iš­spręs­tas, o „Ha­mas“ pa­lai­kan­tys re­ži­mai su­lauk­tų griež­to pa­smer­ki­mo ir sank­ci­jų. Taip pat, ma­nau, rei­kia ra­gin­ti pa­di­din­ti sau­gu­mą ir už Iz­ra­e­lio ri­bų, kad te­ro­riz­mo ban­ga ne­nu­si­ris­tų per Eu­ro­pą ar ki­tas te­ri­to­ri­jas, ką jau esa­me ma­tę. Ga­liau­siai ra­gi­nu mū­sų Vy­riau­sy­bės Kri­zių cen­trą dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai, ku­rie yra už­stri­gę Iz­ra­e­ly­je, bū­tų kuo grei­čiau sau­giai ir ne­mo­ka­mai par­ga­ben­ti na­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Se­meš­ką. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, man te­ko ne kar­tą lan­ky­tis Iz­ra­e­ly­je su sa­vo vai­kais, su sa­vo šei­ma. Te­ko te­nai va­žiuo­ti kaip vi­ce­mi­nist­rui, de­rė­tis dėl gin­kluo­tės, ku­rią tie­kia Iz­ra­e­lis mums. Tai tik­rai yra nuo­sta­bi ša­lis su lais­vais žmo­nė­mis, to­kiais kaip mes. Jie bu­vo už­pul­ti, už­pul­ti ne­ti­kė­tai, per sa­vo šven­tę, gy­ven­da­mi lai­min­gą ir džiaugs­min­gą gy­ve­ni­mą. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad bū­tų už­pul­ti mū­sų vai­kai, mū­sų žmo­nos, mū­sų šei­mos ir kad bū­tų ant mū­sų šei­mų, ant mū­sų žmo­nų la­vo­nų šo­ka­ma ir džiau­gia­ma­si jų žū­ti­mi.

Tai yra tik­ra tra­ge­di­ja Iz­ra­e­liui, tik­ra tra­ge­di­ja lais­vę mėgs­tan­tiems žmo­nėms, tik­ra tra­ge­di­ja pa­sau­liui, kad toks smur­tas vėl pa­si­kar­to­jo, kad pra­si­dė­jo ka­ras. Ki­to ke­lio, kaip su­nai­kin­ti te­ro­ris­ti­nę gru­puo­tę „Ha­mas“, nė­ra. Čia tu­ri vie­ny­tis vi­sas pa­sau­lis.

Šian­dien, de­ja, la­bai liūd­na ma­ty­ti pa­sau­lio sos­ti­nė­se džiū­gau­jan­čius „Ha­mas“ rė­mė­jus su to­mis pa­čio­mis Pa­les­ti­nos vė­lia­vo­mis, džiū­gau­jan­čius ir šo­kan­čius ant žu­vu­sių­jų kū­nų ci­vi­lius pa­les­ti­nie­čius. Tai yra ne­to­le­ruo­ti­na. De­mo­kra­tinis pa­sau­lis, lais­vas pa­sau­lis tu­ri vie­ny­tis ir per­si­jung­ti, kaip ir mi­nė­jau, į ka­ro re­ži­mą. Ka­ras yra ša­lia mū­sų du­rų, ata­kuo­ja­ma yra ir mū­sų lais­vė tiek Uk­rai­no­je, tiek šiuo me­tu Iz­ra­e­ly­je. Jei­gu mes ne­si­ruo­ši­me, bū­si­me ly­giai taip pat ne­ti­kė­tai už­klup­ti kaip Iz­ra­e­lis.

Šian­dien, ger­bia­ma am­ba­sa­do­re, ger­bia­mi ko­le­gos, krau­juo­ja mū­sų šir­dys, šian­dien vi­si mes esa­me žy­dai, šian­dien mes esa­me su ju­mis. Lai­ky­ki­tės, kiek ga­lė­si­me, tiek pa­dė­si­me. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Anu­šaus­ką. Ruo­šia­si D. Ša­ka­lie­nė.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos po­li­ti­ka nuo­sek­li, aš ma­nau, kiek­vie­nas su­tiks, kad mes ir anks­čiau pa­lai­kė­me, ir da­bar pa­lai­ko­me Iz­ra­e­lio tei­sę į sa­vi­gy­ną, ir anks­čiau, ir da­bar smer­kia­me bet ko­kius te­ro­ro ak­tus. Ly­giai taip pat ne­ga­li­me ne­ma­ty­ti Ru­si­jos są­jun­gi­nin­ko Ira­no pa­stan­gų su­si­kur­ti bran­duo­li­nį gin­klą ir at­ei­ty­je juo šan­ta­žuo­ti ne tik to re­gio­no vals­ty­bes, bet kur kas pla­čiau. To­dėl kvies­čiau pa­lai­ky­ti re­zo­liu­ci­ją be iš­ly­gų, be tų iš­ly­gų, ku­rios kar­tais nu­skam­ba ir mū­sų in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je, ieš­kant te­ro­riz­mo pa­tei­si­ni­mo Ar­ti­mų­jų Ry­tų is­to­ri­jo­je. Is­to­ri­ją teks pa­lik­ti is­to­ri­kams. Kuo­met vyks­ta te­ro­ro ak­tai prieš ci­vi­lius žmo­nes, mes tu­ri­me bū­ti kar­tu su Iz­ra­e­liu. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nė kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė D. Ša­ka­lie­nė, ta­čiau sa­lė­je jos šiuo me­tu ne­ma­tau.

Tai­gi pri­ėmi­mo sta­di­ja. Už­si­ra­šė kal­bė­ti už. V. Se­meš­ka – mo­ty­vai už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, vis­kas pa­sa­ky­ta, tie­siog nė­ra prieš. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Tie­siog bū­čiau la­bai dė­kin­gas, jei ga­lė­tu­me vie­nin­gai pa­lai­ky­ti. Kaip Uk­rai­ną pa­lai­ko­me, taip pa­lai­ky­ki­me ir Iz­ra­e­lį, nes tai šian­dien yra tik­rai la­bai svar­bu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. J. Ja­ru­tis už­si­ra­šė kal­bė­ti už. Šiuo me­tu sa­lė­je ne­ma­tau. I. Pa­kar­kly­tė – mo­ty­vai už.

I. PAKARKLYTĖ (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šie siau­bin­gi te­ro­ro ak­tai, ti­kiu, Sei­mo bus vien­bal­siai pa­smerk­ti. Ši re­zo­liu­ci­ja yra ma­žų ma­žiau­sia, ką šis Sei­mas ga­li pa­da­ry­ti. Tai, kad ši „Ha­mas“ ata­ka pra­si­dė­jo mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je, jau­ni­mo mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je, kur ab­so­liu­ti dau­gu­ma da­ly­vių bu­vo jau­ni žmo­nės, jau­ni, lais­vi žmo­nės, tai yra ne­at­si­tik­ti­nis da­ly­kas, tai yra ata­ka prieš Va­ka­rus, prieš jau­nus, lais­vus ir ne­kal­tus žmo­nes. „Ha­mas“ ne­ga­li pa­kęs­ti to­kių žmo­nių, ne­ga­li pa­kęs­ti lais­vų žmo­nių.

Dar vie­nas ak­cen­tas. La­bai daug svar­bių da­ly­kų jau iš­sa­ky­ta, bet kas dar gal­būt ne­bu­vo pa­ste­bė­ta. Ten­ka vie­šu­mo­je ma­ty­ti ne­daug, bet ten­ka, jau­nų žmo­nių ir Lie­tu­vo­je, ku­rie de­da­si Pa­les­ti­nos vė­lia­vas ir siū­lo, kad Iz­ra­e­liui rei­kė­tų da­bar kaip nors de­rė­tis su „Ha­mas“ ir su­si­tar­ti. Aš no­rė­čiau to­kį re­to­ri­nį klau­si­mą. Ar tik­rai siū­lo­te de­ry­bas su te­ro­ris­ti­ne gru­puo­te, ką tik at­li­ku­sia to­kį siau­bin­gą iš­puo­lį, pa­gro­bu­sia šim­tus Iz­ra­e­lio gy­ven­to­jų, šim­tus ci­vi­lių, šim­tus au­kų? Ar­ba tie eks­per­tai, ku­rie ir­gi tą pa­tį siū­lo – de­rė­tis su te­ro­ris­tais ir kaip nors ieš­ko­ti kom­pro­mi­so. Bet kaip įma­no­ma ieš­ko­ti kom­pro­mi­so su to­kia or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios es­mi­nis ir vie­nin­te­lis tiks­las yra, kad Iz­ra­e­lio Vals­ty­bės kaip to­kios tie­siog ne­bū­tų? Tai tur­būt mes aiš­kiai su­pran­ta­me, kad to­kios de­ry­bos yra ne­įma­no­mos, tur­būt ne­siū­lo nor­ma­lios vals­ty­bės ir Lie­tu­va tik­rai nie­ka­da ne­siū­lė de­rė­tis Uk­rai­nai po Bu­čos sker­dy­nių. Aš ti­kiuo­si, kad vien­bal­siai pri­im­si­me šią svar­bią re­zo­liu­ci­ją ir pa­lai­ky­si­me Iz­ra­e­lį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis už kal­ba E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū, aš la­bai no­rė­jau pa­dė­ko­ti. Man yra siur­pri­zas ir di­de­lis ne­ti­kė­tu­mas, kad vi­si jūs esa­te už. Aš la­bai su­jau­din­tas. Aš ma­nau, čia ir po­nia am­ba­sa­do­rė su­jau­din­ta, ka­dan­gi mes ne­ži­no­jo­me, kaip jū­sų bus pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja. Mes ne­tu­rė­jo­me lai­ko, mes jū­sų kai ku­rių at­si­pra­šo­me, kad ne vi­siems lai­ku iš­siun­tė­me re­zo­liu­ci­ją, bet jū­sų užuo­jau­ta ši­to­je sa­lė­je, spon­ta­niš­ka užuo­jau­ta, jū­sų žmo­giš­ku­mas ir žmo­niš­ku­mas yra iš es­mės įro­dy­mas, ko­kia yra šian­dien Lie­tu­va.

O dėl Uk­rai­nos aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad Uk­rai­na vie­na pir­mų­jų pa­da­rė pa­reiš­ki­mą, smer­kian­tį šias žu­dy­nes, šią Bu­čą, šią žy­diš­ką Bu­čą. Tai da­bar ei­na kaip ai­das to, kas bu­vo prieš 80 me­tų. Aš jums dė­kin­gas dar sy­kį už re­zo­liu­ci­ją dėl Ho­lo­kaus­to, bet aš jums dė­kin­gas ir už šian­die­nos svars­ty­mo po­bū­dį. Ačiū jums vi­siems. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ačiū jums as­me­niš­kai. Aš ma­nau, kad mes šian­dien vie­nin­gai iš­sa­kė­me, gana ne­ti­kė­tai, be jo­kių de­ri­ni­mų, be jo­kių tar­pu­sa­vio skam­bu­čių iš­sa­kė­me po­žiū­rį į žmo­nių žu­dy­nes, į pa­nie­ki­ni­mą žmo­giš­kos es­mės. Ačiū jums vi­siems.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti jus už­im­ti vie­tas, nes ne­tru­kus bal­suo­si­me. Kaip jau mi­nė­jau, esa­me pa­sie­kę bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, tai­gi, tu­ri­me ap­si­spręs­ti bal­suo­da­mi. Kas už tai, kad pri­im­tu­me re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip, bal­suo­ja ki­taip. Bal­suo­ki­me.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 108, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių ir ka­ro ag­re­si­jos prieš Iz­ra­e­lio Vals­ty­bę“ pri­im­ta. (Gon­gas)

Dė­ko­ju, ger­bia­mi ko­le­gos. Ke­lios re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Dėl pro­to­ko­lo no­rė­čiau pa­pra­šy­ti – bal­sas už.

PIRMININKĖ. Dė­kui, įskai­ty­si­me. E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau, jei­gu leis­tu­mė­te, pa­drą­sin­ti čia esan­čius Iz­ra­e­lio pi­lie­čius, pa­pras­čiau­sius pi­lie­čius, ne tik am­ba­sa­dą, bet ir pi­lie­čius, dėl jų bū­se­nos, gal iš­reikš­tu­me mū­sų so­li­da­ru­mą su jais plo­ji­mais, su tais, ku­rie drą­siai gi­na sa­vo ša­lį ir au­ko­ja­si, ir kar­tu pa­si­ry­žę iš­lai­ky­ti šią ma­žą de­mo­kra­tinę vals­ty­bė. (Plo­ji­mai) Am Yisra­el Chai!

PIRMININKĖ. D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ka­dan­gi ne­spė­jau prieš tai pa­si­sa­ky­ti, tai tie­siog no­rė­jau pa­sa­ky­ti frak­ci­jos var­du, kad mes, re­a­guo­da­mi į te­ro­ris­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Ha­mas“ nuo šeš­ta­die­nio vyk­do­mus kru­vi­nus iš­puo­lius Iz­ra­e­ly­je, nu­si­ne­šu­sius jau ko­ne 1 tūkst. iz­ra­e­lie­čių gy­vy­bių, reiš­kia­me vi­sa­pu­siš­ką pa­lai­ky­mą Iz­ra­e­lio žmo­nėms ir taip pat ka­te­go­riš­kai smer­kia­me pa­si­kar­to­jan­čius ko­le­gos Sei­mo na­rio R. Že­mai­tai­čio an­ti­se­mi­ti­nius pa­si­sa­ky­mus ir ban­dy­mus pa­tei­sin­ti „Ha­mas“ veiks­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­le­ge, už iš­sa­ky­tą po­zi­ci­ją. L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, mes su A. Ma­tu­lu bė­go­me, bet ne­spė­jo­me, pra­šom įskai­ty­ti mū­sų bal­sus.

PIRMININKĖ. Bū­ti­nai įskai­ty­si­me. Su­pran­tu, A. Ma­tu­las dėl to pa­ties.

A. MATULAS (TS-LKDF). Taip, aš ir­gi pa­tvir­ti­nu, kad vi­sa šir­di­mi už re­zo­liu­ci­ją, ir at­si­pra­šau, kad se­kun­dę pa­vė­la­vau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. D. Gai­žaus­kas. Pra­šom.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau, nes ži­niask­lai­dai da­viau in­ter­viu. Aš ir­gi no­riu, kad ma­no bal­sa­vi­mą įskai­ty­tu­mė­te. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. La­bai dė­kui. M. Da­nie­lė.

M. DANIELĖ (LF). Taip, ir ma­no bal­sas už.

PIRMININKĖ. Dėl pro­to­ko­lo įskai­ty­si­me. La­bai ačiū vi­siems.

Ei­na­me prie ki­to klau­si­mo.

 

10.50 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 32, 64, 69, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 93, 97, 99, 100, 102, 110, 114, 125, 138, 163, 181, 185 ir 193 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2709(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so daugelio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2709. Tai yra kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas ir pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. No­rė­čiau pa­kvies­ti į tri­bū­ną ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją ger­bia­mą I. Ha­a­se. Dėl šio pro­jek­to esa­me ga­vę ne vie­ną pa­tai­są. Tai 1 straips­nis. At­si­pra­šau, A. Vyš­niaus­kas. Ko­mi­te­to pra­nešė­jai kei­tė­si, ma­no klai­da. A. Vyš­niaus­kas yra ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas.

Tai­gi pra­de­da­me nuo 1 strai­ps­nio. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra gau­ta V. Ker­na­gio ir L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga, pri­sta­ty­ti pa­tai­są. V. Ker­na­gis.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pa­tai­sa yra to­kia dėl są­vo­kų su­de­ri­na­mu­mo. Ka­dan­gi šiuo me­tu yra svars­to­mas ir bo­tų toks įsta­ty­mo pro­jek­tas, tai no­rė­jo­me, kad są­vo­kos bū­tų vie­no­dos. Siū­lo­ma, kad in­ter­ne­to plat­for­ma bū­tų pa­keis­ta in­ter­ne­ti­nių so­cia­li­nių tin­klų pa­slau­gų plat­for­mos pa­sky­ro­mis, nes es­mė, kad blo­kuo­ti rei­kia ne plat­for­mą, o pa­sky­ras. Čia bus dar trys to­kie pa­tys, vie­no­di pa­siū­ly­mai dėl ki­tų straips­nių, tai tur­būt jau ne­be­pri­sta­tysiu dau­giau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tai ko­mi­te­tas…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra 29 pa­lai­kan­tys, kad svars­ty­tu­me šią pa­tai­są? Yra, yra. Da­rau prie­lai­dą, kad tik­rai yra, bal­sų daug. Pra­šau, ko­mi­te­to iš­va­da.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Čia yra tik­rai tech­ni­nis pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė, 9 – už.

PIRMININKĖ. La­bai ačiū. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė, gal­būt ir mes ga­li­me vien­bal­siai pri­tar­ti? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Tai­gi pri­tar­ta. Dėl 1 straips­nio dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui su pa­tai­sa?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, pri­tar­ta. Dėl 2, 3 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra, ar ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa. Pra­šau, ger­bia­mas An­driau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Čia yra tech­ni­nis pa­siū­ly­mas. Tie­siog su­de­ri­na­mas kan­di­da­tų an­ke­tų ir kan­di­da­tų biog­ra­fi­jų pil­dy­mo tam tik­ras im­pe­ra­ty­vu­mas. Tie­siog pa­ma­nė­me, kad rei­kia stip­res­nės nuo­sta­tos, kad kan­di­da­tai biog­ra­fi­jo­se pri­va­lo pa­teik­ti nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu – 9 bal­sai už.

PIRMININKĖ. Ar yra 29? Pa­na­šu, kad yra. Ger­bia­mas An­driau, ar ga­lė­tu­mė­te da­bar jau kaip ko­mi­te­to at­sto­vas sa­vo iš­va­dą pa­sa­ky­ti?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu – 9 bal­sai už.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­tai­sai? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju. Tei­sės de­par­ta­men­tas taip pat pa­sta­bą iš­sa­kė. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Tuo me­tu bu­vo 8 žmo­nės, tai 8 bal­sai už. Pri­tar­ta bu­vo iš da­lies ir su­re­da­guo­ta at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 4 straips­niui su Sei­mo na­rių pa­tai­sa bei su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę dėl jų.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Šiai vie­nin­te­lei, ro­dos, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Čia ne­pri­ta­rė­me to­dėl, kad svars­ty­mo me­tu šiek tiek kei­tė­si nuo­sta­tos dėl do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo ir bu­vo dis­ku­si­ja dėl to, kur tu­ri la­pai ke­liau­ti. Ma­no­me, kad ta re­dak­ci­ja, ku­ri bu­vo svars­ty­mo me­tu pri­im­ta, yra tiks­les­nė, nei Tei­sės de­par­ta­men­tas ma­no, ir ši­tam ne­pri­ta­ri­mui ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu 8 bal­sais už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir ant­ro­ji.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Čia pri­ta­rė­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai ir 8 bal­sai už. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sas, pa­sta­bas? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 6 yra vie­na trum­pa Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tech­ni­nė pa­sta­ba. Pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 6 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 7 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tech­ni­nė pa­sta­ba. Pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 8 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 9, 10, 11, 12 straips­nių nė­ra pa­siū­ly­mų gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš šių straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 13 straips­nio vėl yra V. Ker­na­gio ir L. Kas­čiū­no pa­tai­sa. Ar tei­sin­gai su­pran­tu, kad ji yra ana­lo­giš­ka?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tai yra tas pat.

PIRMININKĖ. Ana­lo­giš­ka. Na, iš es­mės jau pri­ta­rė­me iki to svars­ty­da­mi. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Tei­sės de­par­ta­men­to taip pat vie­na pa­sta­ba yra gau­ta. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 13 straips­niui su Sei­mo na­rių pa­tai­sa bei Tei­sės de­par­ta­men­to… su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 14 pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 15 straip­s­nio yra gau­ta A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Čia bu­vo nuo­sta­ta dėl to­kio griež­tes­nio ir tiks­les­nio de­ba­tų da­ly­vių skai­čiaus re­gu­lia­vi­mo, bet ka­dan­gi opo­zi­ci­ja pa­reiš­kė, jog jos ne­ten­ki­na ši­ta nuo­sta­ta ir ne­no­rė­tų to­kio re­gu­lia­vi­mo, mes nu­spren­dė­me ši­tą nuo­sta­tą iš­brauk­ti, siek­da­mi kom­pro­mi­so ir kad įsta­ty­mas ei­tų ge­res­ne lin­kme. Tai tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria? Rei­kia ma­ny­ti, kad yra. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me ir mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­tai­sai? Ačiū, pri­tar­ta. Ar ga­li­me vi­sam 15 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Tie­siog at­krei­piu dė­me­sį, kad pa­gal mū­sų pri­im­tą spren­di­mą bu­vu­sius pro­jek­to 16–26 straips­nius ati­tin­ka­mai lai­ky­si­me 15–25, tai yra kei­čia­si nu­me­ra­ci­ja, bet mū­sų svars­ty­mo ei­gos tai ne­kei­čia.

Dėl 16 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Abi tech­ni­nės ir abiem ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas 16 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio yra A. Vyš­niaus­ko vie­na pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip, čia tu­ri­me to­kį su­dė­tin­ges­nį bal­sa­vi­mą. Ši­ta nuo­sta­ta, ši­tas straips­nis bu­vo tam, kad bū­tų ga­li­ma tru­pu­tį griež­čiau re­gu­liuo­ti po­li­ti­kų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių lė­šų nau­do­ji­mą lei­džiant sa­vo ata­skai­tas, ku­rių tik­rai prieš rin­ki­mus pa­si­ro­do ga­na daug. Be abe­jo, Sei­me tos pro­ble­mos nė­ra, ka­dan­gi Sei­mo sta­tu­tas ir Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos re­gu­lia­vi­mas tą yra iš­spren­dęs, ta­čiau sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mes ma­to­me, kad prieš pat rin­ki­mus tu­ri­me ga­nė­ti­nai daug įvai­rių ata­skai­tų, lei­džia­mų už vals­ty­bės lė­šas, ir tai ke­lia daug pro­ble­mų, ypač opo­zi­ci­jo­je esan­tiems ko­le­goms.

Ta­čiau svars­ty­mo me­tu pri­im­ta pir­mi­nė teks­to re­dak­ci­ja, ją skai­tant ga­lu­ti­nai, pa­si­ro­dė to­kia tru­pu­tį, kaip čia pa­sa­ky­ti, klai­din­ga ir ga­lin­ti kel­ti klau­si­mų dėl in­ter­pre­ta­vi­mo, to­dėl pa­si­ta­rę su ko­mi­te­to biu­ru pa­siū­lė­me la­biau iš­plės­tą ir aiš­kes­nę for­mu­luo­tę ir ją už­re­gist­ra­vau. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė bal­suo­da­mas al­ter­na­ty­viai. Ka­dan­gi ko­le­ga V. Mi­ta­las siū­lė ap­skri­tai šį straips­nį iš­brauk­ti, tai ma­no pra­šy­mas ko­le­goms, jei­gu taip įvyk­tų, kad ne­bū­tų pri­tar­ta ma­no siū­ly­mui, ta­da pri­tar­ti V. Mi­ta­lo siū­ly­mui, nes ta re­dak­ci­ja, ku­riai pri­ta­rė­me svars­ty­mo me­tu, gal­būt tik­rai nė­ra pa­ti ge­riau­sia. Tai teks ap­si­spręs­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys šios pa­tai­sos svars­ty­mą? Yra. Pra­šau ko­mi­te­to nuo­mo­nę iš­sa­ky­ti da­bar.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas bal­sa­vo al­ter­na­ty­viai: 5 – už šį pro­jek­tą, 4 – prieš ir kar­tu už V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mą. Ne­ži­nau, ar­ba sa­lė­je mes čia al­ter­na­ty­viai tu­ri­me bal­suo­ti, ar­ba pir­miau už ma­no, o po to už V. Mi­ta­lo. (Bal­sas sa­lė­je) Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip. Tai­gi V. Se­meš­ka kal­ba už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, tai tik­rai yra la­bai svar­bi pa­tai­sa ir ne­abe­jo­ju, kad vi­si mes juk da­ly­vau­ja­me rin­ki­muo­se. Ką tik pra­ėjo sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mai. Kuo­met pra­si­de­da rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, pra­si­de­da ma­si­nis, sa­ky­kim, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų ar­ba pa­čių me­rų ata­skai­tų spaus­di­ni­mas vie­tos laik­raš­čiuo­se ar­ba lan­ks­ti­nu­kuo­se. Lei­džia­mi de­šim­ti­mis tūks­tan­čių ti­ra­žu įvai­rūs pla­ka­tai, kas bu­vo pa­da­ry­ta ge­rai, kiek daug ge­rai dirb­ta. Taip su­da­ro­mos ne­vie­no­dos są­ly­gos vi­siems kan­di­da­tuo­jan­tiems.

Tai ši pa­tai­sa la­bai lai­ku, la­bai vie­to­je ir siū­lau ją pa­lai­ky­ti. Aš ma­nau, ji­nai su­da­ro vi­siems ly­gias ga­li­my­bes da­ly­vau­ti de­mo­kra­tiniuose ir skaid­riuo­se rin­ki­muo­se ir bū­ti iš­rink­tiems ne už ad­mi­nist­ra­ci­nius re­sur­sus pa­si­rek­la­ma­vus, ta­čiau, kaip nu­ma­ty­ta Rin­ki­mų ko­dek­se, už rin­ki­mų są­skai­to­je esan­čias lė­šas.

Ačiū, An­driau. Tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti. La­bai svar­bi pa­tai­sa.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju. Vi­si mes su­ta­rė­me, kad da­bar­ti­nė ko­dek­se pa­lik­ta nuo­sta­ta yra tai­sy­ti­na, tik­tai klau­si­mas, ko­kiu bū­du. Ko­le­ga A. Vyš­niaus­kas pa­siū­lė, kaip ten to­bu­lin­ti tą for­mu­luo­tę. Aš siū­lau vis dėl­to, kad, ro­dos, 102 straips­ny­je, ku­ria­me yra ar­gu­men­tuo­ta, kaip nau­do­ja­mos lė­šos, kaip vyk­do­mas drau­di­mas rin­ki­mų agi­ta­ci­jai nau­do­tis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, kad tas re­gu­lia­vi­mas yra pa­kan­ka­mas, kan­di­da­tams yra drau­džia­ma skleis­ti po­li­ti­nę re­k­la­mą, po­li­ti­nę agi­ta­ci­ją nau­do­jan­tis sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, nau­do­jan­tis lė­šo­mis, ku­rios yra ar vals­ty­bės, ar sa­vi­val­dy­bių, ar Eu­ro­pos Par­la­men­to. Iš es­mės, man at­ro­do, tą nuo­sta­tą ga­li­ma iš­vis brauk­ti, o ne tai­sy­ti, kaip siū­lo ko­le­ga. Dėl to aš vis dėl­to ne­pri­tar­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi al­ter­na­ty­vaus bal­sa­vi­mo ne­ga­li­me tu­rė­ti, tai pir­miau­sia ap­si­spręs­ki­me dėl A. Vyš­niaus­ko pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria­te A. Vyš­niau­s­ko siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 114: už – 56, prieš – 18, su­si­lai­kė 40. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Tai­gi da­bar ei­na­me prie ki­to pa­siū­ly­mo. Tai yra V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mas. Pra­šau, Vy­tau­tai.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju. Ka­dan­gi mes su­ti­ko­me, kad ta ko­dek­so nuo­sta­ta yra tai­sy­ti­na, tai aš siū­lau iš­vis jos at­si­sa­ky­ti. Kaip jau ir mi­nė­jau, 102 straips­ny­je yra re­gu­liuo­ja­mas drau­di­mas vyk­dy­ti rin­ki­mų agi­ta­ci­ją už ne tas lė­šas, ku­rios yra nu­ma­ty­tos rin­ki­mų agi­ta­ci­jai. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 pri­ta­rian­tys, kad svars­ty­tu­me šią pa­tai­są? Yra. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ta­čiau dis­ku­si­jo­je ir ko­mi­te­te bu­vo įvar­din­ta, kad jei­gu ne­pri­ta­ria­ma ma­no pa­siū­ly­mui, tai to­kiu at­ve­ju V. Mi­ta­lo pa­siū­ly­mas yra svar­bus, tie­siog dėl tei­si­nio tiks­lu­mo bū­tų ge­rai jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai. Prieš kal­ba J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ma­no kal­bė­ji­mas tur­būt bus la­biau re­to­ri­nis tiems ko­le­goms, ku­rie bal­sa­vo prieš anks­tes­nį siū­ly­mą. Jei­gu jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad da­bar mes iš­brauk­si­me ir ne­bus jo­kio drau­di­mo, la­bai klys­ta­te. VRK ims ir sa­vo nuo­žiū­ra nu­sta­tys ati­tin­ka­mus drau­di­mus. Ir jei­gu jūs spaus­din­si­te už sa­vo par­la­men­ti­nes lė­šas rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu vie­ną ar ki­tą ata­skai­tą ar ją skelb­si­te, vis tiek jums bus tai­ko­mos sank­ci­jos.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te V. Mi­ta­lo pa­tai­sai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 114: už – 104, prieš – 8, su­si­lai­kė 2. Pa­tai­sai pri­tar­ta. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, kaip su­pran­tu, pra­ran­da ak­tu­a­lu­mą ir tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl vi­so 17 straips­nio. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 17 straips­niui? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 18 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 19 straips­nio yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti 19 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 20 straips­nio yra V. Ker­na­gio ir L. Kas­čiū­no pa­tai­sa, ana­lo­giš­ka, kaip svars­tė­me anks­čiau, jai pri­tar­ta bu­vo ben­dru su­ta­ri­mu. Ar ga­li­me 20 straips­niui pri­tar­ti kar­tu su Sei­mo na­rių pa­tai­sa? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 21 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 22 straips­nio yra A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Vėl­gi ko­mi­te­te bu­vo dis­ku­si­ja šiek tiek dėl bal­sų per­skai­čia­vi­mo ir po svars­ty­mo, at­si­žvelg­da­mi į ko­le­gų iš opo­zi­ci­jos tam tik­rus pa­gei­da­vi­mus, nu­spren­dė­me grįž­ti prie opo­zi­ci­jos siū­ly­tos for­mu­luo­tės, kad per­skai­čia­vi­mas bū­tų ne nu­sta­tant kon­kre­tų bal­sų skai­čių, o pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka. Anks­čiau bū­da­vo, tar­ki­me, bal­sų per­skai­čia­vi­mas vyks­ta ta­da, kai skir­tu­mas yra 50 bal­sų, o da­bar nu­ma­to­me, kad ma­žiau­sia ri­ba yra 10 bal­sų, o to­liau skai­čiuo­ja­ma 0,05 % nuo da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų skai­čiaus. Čia tie­siog opo­zi­ci­ja to­kį siū­lė. D. Griš­ke­vi­čius la­bai pa­na­šiai siū­lė. Į tai at­si­žvel­gė­me ir įdė­jo­me ši­tą nuo­sta­tą tam, kad įsta­ty­mas ei­tų sklan­džiau.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar yra 29 pri­ta­rian­tys? Yra. Ko­mi­te­to iš­va­da.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ka­dan­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu, ar ga­li­me ir mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­tai­sai? Ačiū, pri­tar­ta. Tei­sės de­par­ta­men­to yra trys pa­sta­bos. Pra­šom jas pri­sta­ty­ti.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Vi­soms joms pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me vi­sam 22 straips­niui pri­tar­ti su Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mu ir su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Ačiū, pri­tar­ta. Ir no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, ger­bia­mi ko­le­gos, kad po ko­mi­te­to spren­di­mo siū­lo­ma 22 straips­nio ga­lu­ti­nę re­dak­ci­ją iš­dės­ty­ti nau­jai, tai yra 163 straips­nis: „Apy­gar­dos, sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­ja skai­čiuo­jant bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus“ ir taip to­liau, teks­te jūs tai tu­ri­te ir ma­to­te. Tie­siog kad ži­no­tu­mė­te. Dėl 23 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ir mes pri­tar­ti vi­sam 23 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 24, 25 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 26 straips­nio yra gau­ta A. Vyš­niaus­ko pa­tai­sa. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ma­no pa­tai­sa yra su­si­ju­si su tuo, ką mi­nė­jo ger­bia­mas V. Ker­na­gis, čia dėl tų in­ter­ne­ti­nių plat­for­mų ir pa­sky­rų. Tie­siog ka­dan­gi Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­tas įsi­ga­lio­ja ki­tų me­tų va­sa­rio 17 die­ną, tai su­de­ri­na­ma, kad ir ši­ta nuo­sta­ta įsi­ga­lio­tų tuo pat me­tu su reg­la­men­tu. Čia tie­siog vie­no straips­nio įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.

PIRMININKĖ. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, pri­ta­rian­tys šios pa­tai­sos svars­ty­mui? Yra. Pra­šom ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ar ga­li Sei­mas pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­tai­sai, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me vi­sam 26 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū. Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to Nr. XIVP-2709? Dėl mo­ty­vų nie­kas, kad ir kaip keis­ta, ne­už­si­ra­šė, tai­gi bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te Rin­ki­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. Pri­me­nu, bal­suo­ja­me dėl Rin­ki­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2709(3). Pri­me­nu: tam, kad bū­tų pri­im­tas, rei­kia 85 bal­sų už.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111: už – 110, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2709) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.10 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 11, 69, 76, 85 ir 118 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2706(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so pen­kių straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2706(3). Taip pat pri­ėmi­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – A. Vyš­niaus­kas. Dėl 1 straips­nio yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Tu­rė­jo­me tam tik­rą dis­ku­si­ją su Tei­sės de­par­ta­men­tu. Jis pa­sa­kė, kad pa­pil­do­mos nuo­sta­tos, ku­rios bu­vo įdė­tos svars­ty­mo me­tu, ga­li­mai prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Pa­brė­žiu, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­kves­tio­na­vo klau­si­mo dėl bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nės įdė­ji­mo, ta­čiau dėl tam tik­rų ter­mi­nų, ka­da VRK ga­li pa­nai­kin­ti re­gist­ra­ci­ją ar­ba man­da­tą. Tai mes tie­siog at­si­sa­kė­me vi­sų nuo­sta­tų, vi­sų ter­mi­nų.

Da­bar lie­ka taip, kad as­muo rin­ki­mų die­ną tu­ri bū­ti pa­bai­gęs ar­ba baus­mę, ar­ba bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę. 12 die­nų iki rin­ki­mų VRK ga­li ne­re­gist­ruo­ti ar­ba pa­nai­kin­ti re­gist­raci­ją, li­kus 12 die­nų, kai at­spaus­din­ti biu­le­te­niai, po rin­ki­mų nai­ki­na as­mens re­gist­ra­ci­ją ir ati­tin­ka­mai jo su­rink­tus bal­sus. Ši­ta nuo­sta­ta yra aiš­kes­nė, tiks­les­nė ir ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tuci­jai. Tu­riu tie­siog tiks­lu­mo dė­lei pa­sa­ky­ti, kad ši­ta nuo­sta­ta kaip tik ati­tin­ka tai, ką siū­lė J. Sa­ba­taus­kas nuo pat pra­džių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs pri­sta­tė­te čia pir­mą­ją Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Da­bar, jei­gu ga­lė­tu­mė­te, an­trą, tre­čią, ket­vir­tą – vi­sas dėl šio straips­nio.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). To­liau ko­mi­te­tas vi­soms ki­toms pri­ta­rė, tai yra la­biau tech­ni­nio, re­dak­ci­nio po­bū­džio da­ly­kai, taip pat ir tai pir­mai pri­ta­rė. Vi­soms pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Ačiū. Dėl 2, 3 straips­nių nė­ra gau­ta pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Se­kun­dę. Dėl 4 straips­nio, pas­ku­ti­nio.

PIRMININKĖ. Taip, dėl 4 straips­nio.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Taip pat pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Čia tech­ni­nis da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me 4 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Bet pri­ta­ria­te iš da­lies, ar ne?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Pri­ta­ria­me iš da­lies, taip, ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ap­svars­tė­me vi­sus straips­nius.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Tai­gi bal­suo­ki­me dėl Rin­ki­mų ko­dek­so pen­kių straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2706. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2706) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.14 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 681 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 682 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo netekusiu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2708(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo ir vie­no straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2708(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš straips­nių pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ki­me dėl dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mo – pro­jek­to Nr. XIVP-2708.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 117, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2708) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.15 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 342 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2707(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis 1-5.2 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2707(2). Su­da­ro vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120: už – 116, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2707) pri­im­tas (Gon­gas).

 

11.16 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 26 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2439(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 26 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2439(2).

Pra­šau, pra­ne­šė­jas – A. Vyš­niaus­kas. Dėl 1 straips­nio yra gau­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pir­ma­jai pa­sta­bai pri­ta­rė: 6 – už, 2 su­si­lai­kė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, o ant­ro­ji?

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ant­ra­jai ly­giai taip pat: 6 – už, 2 su­si­lai­kė. Pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų dėl šio klau­si­mo už­si­ra­šė kal­bė­ti V. Se­meš­ka. Mo­ty­vai prieš.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai kvie­čiu vi­sus grįž­ti į pra­bu­di­mo sta­di­ją. Ka­dan­gi po­nia A. Ši­rins­kie­nė, teik­da­ma šią pa­tai­są, no­ri, kad Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ope­ruo­tų įslap­tin­ta me­džia­ga, no­ri pri­vers­ti vi­sus Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius, kad jie tu­rė­tų tei­sę dirb­ti su slap­ta me­džia­ga, ga­li at­ei­ti to­kia die­na, kai pa­si­ro­dys pa­žy­ma dėl vie­no ar ki­to kan­di­da­to, ar­ba dėl są­ra­šo, ir net ne­ži­no­si­te, ko­dėl bus tas są­ra­šas ar­ba kan­di­da­tas pa­ša­lin­tas iš rin­ki­mų, nes yra slap­ta me­džia­ga. Tai yra be­pre­ce­den­tis da­ly­kas.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­rem­ta skaid­ru­mo, vie­šu­mo, są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pais, ir įvel­ti da­bar įslap­tin­tas me­džia­gas, įpa­rei­go­ti jau esa­mą ka­den­ci­ją dirb­ti su žy­ma „slap­tai“ ap­skri­tai yra sun­kiai pro­tu su­vo­kia­ma. 30 me­tų ne­rei­kė­jo nei Z. Vai­gaus­kui, nei L. Mat­jo­šai­ty­tei. Vi­sa Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pa­si­sa­ko prieš to­kį pre­ce­den­tą. Dėl to la­bai ti­kiuo­si, kad šian­dien šis kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas, Rin­ki­mų ko­dek­sas, ne­su­lauks, ko­le­gos, mū­sų pri­ta­ri­mo. Ne­įvel­ki­me slap­tų pa­žy­mų į Rin­ki­mų ko­dek­są, to jū­sų nuo­šir­džiai pra­šau kaip bu­vęs Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys, to pra­šo šian­dien ir pa­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ši­rins­kie­nė kal­ba už.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš tik pri­min­siu, prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus Ge­no­ci­do cen­tras at­si­sa­kė pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie as­me­nų ben­dra­dar­bia­vi­mą su KGB, rem­da­ma­sis tuo, kad ta in­for­ma­ci­ja yra įslap­tin­ta. Ne­ga­na to, VRK mes su­tei­kia­me pa­pil­do­mą funk­ci­ją, tai yra funk­ci­ją ver­tin­ti iš už­sie­nio ki­lu­sius fon­dus, ku­rie re­mia par­ti­jų įsteig­tus ty­ri­mo cen­trus, ir vie­nas iš ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų yra na­cio­na­li­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mas. Tai kaip VSD pa­žy­mas, ku­rios grei­čiau­siai tu­rės ri­bo­tą nau­do­ji­mą ar slap­tos in­for­ma­ci­jos, ga­lės skai­ty­ti vi­si VRK na­riai, ne­tu­rė­da­mi pa­žy­mos? Jie ne­ga­lės pri­im­ti spren­di­mo. Tik­rai ko­le­gia­liam or­ga­nui ne­už­ten­ka, kad įslap­tin­tą in­for­ma­ci­ją ga­lė­tų ma­ty­ti tik­tai pats pir­mi­nin­kas, nes vi­si su­pran­ta­me, kad ko­le­gia­lus or­ga­nas tu­ri bal­suo­ti, na­riai tu­ri bal­suo­ti. O pri­im­ti adek­va­taus spren­di­mo dėl fon­do sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mo VRK tik­rai ne­ga­lės, jei­gu na­riai ne­ga­lės dis­po­nuo­ti VSD pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja. Tai siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, kad bai­gia­si mū­sų nu­sta­ty­tas bal­sa­vi­mo lan­gas, bet jį pra­tę­siu tol, kol baig­si­me svars­ty­ti vi­sus nu­ma­ty­tus klau­si­mus.

Da­bar mo­ty­vai prieš – A. Anu­šaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia tu­riu pa­sa­ky­ti, kad Ge­no­ci­do ty­ri­mo cen­tras va­do­vau­ja­si įsta­ty­mu. Jei­gu at­si­ras­tų kan­di­da­tas, ku­ris ben­dra­dar­bia­vo su KGB, jie tai iš­vie­šin­tų. Tai yra ne­teik­tų ko­kios nors slap­tos pa­žy­mos, o tie­siog iš­vie­šin­tų ir pa­skelb­tų, nes taip įpa­rei­go­ja juos įsta­ty­mas.

Ly­giai taip pat ir dėl ki­tų da­ly­kų. Rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri va­do­vau­tis vien iš­vie­šin­amais, ne­slap­tais do­ku­men­tais. Aš ma­nau, kad čia yra prin­ci­pi­nis klau­si­mas, kai ruo­šia­mės ir or­ga­ni­zuo­ja­me rin­ki­mus. Šio prin­ci­po tie­siog rei­kė­tų lai­ky­tis. Grės­mių aš čia ne­var­din­siu, grės­mių ga­li bū­ti pa­čių įvai­riau­sių. Jei­gu kas nors no­ri pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, tai ji tu­rė­tų bū­ti ir­gi iš­slap­tin­ta ir pa­teik­ta Rin­ki­mų ko­mi­si­jai. Įsta­ty­mai nu­ma­to ir me­cha­niz­mus, kaip tai pa­da­ry­ti, jie nė­ra la­bai su­dė­tin­gi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš ne­su­pran­tu ko­le­gų Sei­mo na­rių, ypač tų, ku­rie jau tur­būt de­šimt­me­tį dangs­to bu­vu­sius KGB ben­dra­dar­bius, nie­kaip ne­si­ryž­ta iš­vie­šin­ti as­me­nų pa­var­džių, de­da­si pa­tys di­džiau­siais pat­rio­tais. Da­bar rin­ki­mų me­tu VRK taip pat bus už­kirs­ta tei­sė su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tais, pa­teik­tais Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ar ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, apie kan­di­da­tuo­jan­čius as­me­nis į aukš­čiau­sias ins­ti­tu­ci­jas, tai ir Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Tad, ger­bia­mie­ji, ko­dėl no­ri­ma pa­lik­ti be­dan­tę Rin­ki­mų ko­mi­si­ją, ne­su­teik­ti jai pri­va­lo­mos tei­sės dis­po­nuo­ti slap­ta in­for­ma­ci­ja? Ko­mi­si­jos na­riai pa­si­ža­dė­tų ne­iš­vie­šin­ti tos in­for­ma­ci­jos, pa­teik­tos slap­tai, ta­čiau pre­ven­ciš­kai už­kirs­tų ga­li­my­bę kan­di­da­tuo­ti as­me­nims, ben­dra­dar­bia­vu­siems su ki­tų vals­ty­bių, ypač Ru­si­jos, KGB ir vi­sais ki­tais at­ve­jais. Ma­ne ste­bi­na dar tai, kad Sei­mo na­riams de­mo­kra­tinės vals­ty­bės par­la­men­te yra pri­va­lo­ma, pri­va­lo­ma tu­rė­ti lei­di­mą dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Net kai ku­rie Sei­mo na­riai bu­vo pa­ša­lin­ti iš Sei­mo vien to­dėl, kad pil­dy­da­mi an­ke­tas su­kly­do. Aš ma­tau dvi­gu­bus stan­dar­tus, ma­tau dangs­ty­mą. Ger­bia­mie­ji, el­ki­tės są­ži­nin­gai ir su­tei­ki­te VRK tei­sę dis­po­nuo­ti šia in­for­ma­ci­ja. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). A. Skar­džius ar­ba klys­ta, ar­ba ne­są­mo­nin­gai klai­di­na. Iš tik­ro in­for­ma­ci­ja apie ben­dra­dar­bia­vu­sius yra iš­slap­ti­na­ma ir pa­skel­bia­ma. Čia nė­ra apie ką dis­ku­tuo­ti. Tik­rai taip yra. Šiaip aš svars­tau, įsi­vaiz­duo­ki­me, jei rem­da­ma­si ko­kia nors slap­ta in­for­ma­ci­ja VRK im­tų ir nu­tar­tų pi­lie­tį X pa­ša­lin­ti iš rin­ki­mų. Va­di­na­si, in­for­ma­ci­ja slap­ta, ji jos at­skleis­ti ne­ga­li, sa­ky­tų, mes pa­ša­li­no­me, bet ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti ko­dėl. Na, kaip tai at­ro­dys? Pa­ša­li­no­me pi­lie­tį X, bet ne­pa­sa­ky­si­me ko­dėl. Tai la­bai de­mo­kra­tiška.

PIRMININKĖ. J. Sa­ba­taus­kas – mo­ty­vai prieš.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Kęs­tu­tis pa­sa­kė be­veik tą pa­tį, ką aš no­rė­jau sa­ky­ti. Jei vis dėlto Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja gau­tų ko­kią nors slap­tą in­for­ma­ci­ją, ku­rios tas as­muo ne­ga­li ži­no­ti, net skųs­da­mas teis­mui jis ne­ga­lėtų ap­si­gin­ti sa­vo tei­sės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ta pa­tai­sa tik­rai ne­at­neš nie­ko ge­ro, nes iš tik­rų­jų VRK tu­rė­tų va­do­vau­tis bū­tent at­vi­ru­mo prin­ci­pu. Vie­nas da­ly­kas.

Dėl KGB įslap­tin­tų ben­dra­dar­bių, ku­rie de­kla­ra­vo ir bu­vo įslap­tin­ti pra­džio­je 25 me­tams, da­bar jau 75 me­tams, tai, ži­no­te, aš įta­riu, kad VRK ap­skri­tai tos in­for­ma­ci­jos ne­gaus. Mes tu­ri­me tvar­ky­ti tą įsta­ty­mą, mes tu­ri­me pa­nai­kin­ti tą ter­mi­ną, nes tai tik­rai jau ne­be šios die­nos bau­bas ir lai­ky­ti ske­le­tų spin­to­se nė­ra ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

Tai­gi ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi dėl 1-6 klau­si­mo – Rin­ki­mų ko­dek­so 26 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2439. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 114: už – 18, prieš – 42, su­si­lai­kė 54. Įsta­ty­mas ne­pri­im­tas.

 

11.26 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 17 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2557(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Tai­gi to­liau 1-7 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 17 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2557(2). Jį su­da­ro tik­tai vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta ir dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Tai­gi bal­suo­ki­me. Kas pri­ta­ria­te Rin­ki­mų ko­dek­so 17 straips­nio pa­kei­ti­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 111: už – 80, prieš – 10, su­si­lai­kė 21. Įstatymas (pro­jek­tas Nr. XIVP-2557)… At­si­pra­šau, ne­pri­im­tas. Rei­kia 85, tai­gi įsta­ty­mas ne­pri­im­tas.

 

11.27 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 172 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2566(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 172 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2566(2).

A. Ar­mo­nai­tė – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LF). Taip, dėl ve­di­mo tvar­kos. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti pa­kar­to­ti pas­ku­ti­nį bal­sa­vi­mą, nes tie­siog ne­su­spė­jau pa­spaus­ti myg­tu­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Bet ne­pa­keis­tų nie­ko. Auš­ri­ne, ne­pa­keis­tų nie­ko, nes…

Tai­gi per­ėjo­me jau prie ki­to klau­si­mo svars­ty­mo. Pa­kar­to­siu, 1-8 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 172 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2566. Dėl 1 strai­p­s­nio yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai prieš – kal­ba P. Gra­žu­lis.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus pa­va­duo­to­jas P. Sau­dar­gas.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, la­bai keis­tai at­ro­do. Pra­ėjo 33 me­tai, kai at­ga­vo­me Ne­pri­klau­so­my­bę. Ko­mu­nis­tų iš­si­gan­do­me tik po 33 me­tų. Tai­gi jie vi­si nu­se­no. Ar jūs ne­pri­si­me­na­te, kad prieš ke­lis mė­ne­sius vie­ną iš to­kių ži­no­miau­sių ko­mu­nis­tų Č. Jur­šė­ną jūs ap­do­va­no­jo­te Pre­zi­den­to Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­de ir vi­si bal­sa­vo­te. Da­bar jau jūs nu­spren­dė­te, kad jie yra bai­sūs. Aš su­tin­ku, aš pats ne­bu­vau nei spa­liu­kas, nei pio­nie­rius, nei kom­jau­nuo­lis.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Čia, ger­bia­mas Pet­rai Gra­žu­li, ne vi­sai apie ko­mu­nis­tus kal­ba­ma.

P. GRAŽULIS (MSNG) Apie ką čia kal­ba­ma? (Juo­kas sa­lė­je)

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš ga­liu pa­sa­ky­ti.

P. GRAŽULIS (MSNG). At­si­pra­šau, gal ne dėl to…

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Čia ne apie ko­mu­nis­tus. Čia D. Griš­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas dėl re­gio­ni­nių…

P. GRAŽULIS (MSNG). At­si­pra­šau, ne dėl to už­si­ra­šiau, bet no­rė­jau apie tai pa­kal­bė­ti. Bet vis tiek kal­ba­me apie Rin­ki­mų ko­dek­so pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Dė­kui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Gal ga­li­ma pa­baig­ti?

PIRMININKAS. Pra­šo­me. Jei­gu apie tai kal­bė­si­te, taip pra­šo­me.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ge­rai, at­si­sa­kau, o pas­kui pa­kal­bė­siu, kai bus apie tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ger­bia­mas D. Griš­ke­vi­čius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną apie tą kal­bės.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Aš iš tik­ro no­riu re­a­guo­ti, kad klau­si­mas vi­siš­kai ne apie Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, nors bu­vo toks ko­mu­nis­tas P. Griš­ke­vi­čius, bet tik­rai ne ma­no gi­mi­nai­tis. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, kad ir apie ką jos bū­tų bu­vu­sios, bet nuo­mo­nes mes vi­si tu­ri­me. Ga­li­me bal­suo­ti dėl vi­so dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mo – Rin­ki­mų ko­dek­so 172 straips­nio pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2566. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 105, bal­sa­vo 105: už – 101, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 76, 81 ir 85 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2696(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau, ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Rin­ki­mų ko­dek­so 76, 81 ir 85 straip­s­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2696(2). Pa­straips­niui. Dėl 1 straip­s­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to vie­na, dvi pa­sta­bos, joms pri­tar­ta ko­mi­te­te. Vie­na, ku­riai pri­tar­ta iš da­lies…

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ne iš da­lies, o vi­siš­kai pri­ta­rė abiem Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Taip, bet tre­čiai pri­ta­rė iš da­lies, kur…

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). O tre­čiai, taip, iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Čia prieš vi­są jūs už­si­ra­šė­te, Pet­rai, taip? Prieš vi­są? Dėl vi­so įsta­ty­mo kal­bė­si­te, taip? Ge­rai.

To­liau dėl 2 straips­nio taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to, kur ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir ki­ta, kur pri­ta­rė… Ai, ne, čia jau dėl 3 straips­nio. Ar ga­li­me 2 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio taip pat bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to, pri­tar­ta iš da­lies. Tai ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta 3 straips­niui. Dėl 4 straips­nio ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Čia įsi­ga­lio­ji­mo da­ta. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Tai da­bar dėl vi­so. Dėl vi­so bu­vo tik­rai P. Gra­žu­lis už­si­ra­šęs prieš. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, at­si­pra­šau, kad su­kly­dau, nes už­si­ra­šiau anks­ti ry­te, o dar­bo­tvarkę pa­kei­tė, įtrau­kė pir­mą klau­si­mą į dar­bo­tvarkę, tai­gi pa­si­slin­ko vi­si klau­si­mai vie­nu že­myn. No­riu iš es­mės. Jau sa­kiau – kas yra, kad po 33 me­tų ne­pri­klau­so­my­bės iš­si­gan­do­me ko­mu­nis­tų? Rei­kė­jo ši­tą klau­si­mą ir de­so­vie­ti­za­ci­jos įsta­ty­mą pri­im­ti tik at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę, bet ta­da kon­ser­va­to­riai blo­ka­vo de­so­vie­ti­za­ci­jos įsta­ty­mą, lat­viai, es­tai jį pri­ėmė, o mes – ne.

Ant­ras da­ly­kas. Jūs ne­ma­to­te di­džiau­sios grės­mės, tai yra KGB. Tai bu­vo slap­ta or­ga­ni­za­ci­ja. Jūs ne­įra­šė­te, kad žmo­gus, kan­di­da­tuo­da­mas, da­ly­vau­da­mas po­li­ti­ko­je, tu­rė­tų de­kla­ruo­ti, ar jis ne­pri­klau­sė KGB, NKVD, o gal šian­dien yra už­ver­buo­tas ko­kios ki­tų vals­ty­bių slap­tos agen­tū­ros. O kad ki­tų vals­ty­bių – Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos – agen­tū­ros vei­kia ir ver­buo­ja žmo­nes, tai fak­tas. Jie yra pa­vo­jin­gi. Bet to klau­si­mo nė­ra. Ko­dėl, aš jū­sų klau­siu. Ko­dėl jūs 75 me­tams įslap­ti­no­te ka­gė­bis­tus ir ne­lei­džia­te jų pa­vie­šin­ti, ir net ne­įra­šo­te į įsta­ty­mą, kad kan­di­da­tuo­da­mas žmo­gus pri­va­lo įra­šy­ti apie tai?

Ir baig­da­mas aš sa­kau: man at­ro­do, kad pa­vo­jin­ges­ni da­bar yra spa­liu­kai, nes ko­mu­nis­tai jau vi­si nu­se­nę. Č. Jur­šė­nas, ku­rį ap­do­va­no­jo­me Vy­čio or­di­nu, tai yra Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­de, yra vie­nas jau­niau­sių ko­mu­nis­tų, na, dar K. Ma­siu­lis yra jau­nes­nis, kon­ser­va­to­rius. Klau­sy­ki­te, mes jį ap­do­va­no­jo­me, bet tau­ta iš­rin­ko pir­mą Pre­zi­den­tą A. M. Bra­zaus­ką ir stai­ga po 30 me­tų jūs jų iš­si­gąs­ta­te. Bet spa­liu­kai – šian­dien ko­kie 40-me­čiai, 50-me­čiai, jų yra daug, čia 100 ko­kį Sei­me su­ra­si­me. Va jie yra pa­vo­jin­gi, jie pa­čia­me jė­gų žy­dė­ji­me, ko­dėl jų ne­įra­šė­te? Ko­dėl jų ne­įra­šė­te? Jau nu­se­nę tie ko­mu­nis­tai, nie­ko ne­pa­da­rys, o apie Pre­zi­den­tą jau ži­no, kad Pre­zi­den­tas ne­įra­šė to į sa­vo biog­ra­fi­ją, kaip ir ki­ti 20 Sei­mo na­rių. Kas čia vyk­s­ta? Kas čia per cir­kas, jūs man pa­aiš­kin­ki­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas jau ge­ro­kai vir­šy­tas. Dė­ko­ju, vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl Rin­ki­mų ko­dek­so 76, 81 ir 85 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2696. Pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 102, bal­sa­vo 99: už – 81, prieš – 3, su­si­lai­kė 15. Trūks­ta bal­sų, kad bū­tų pri­im­tas kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas.

 

11.36 val.

Rin­ki­mų ko­dek­so 95 ir 97 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2747(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ge­rai. Dar­bo­tvarkės 1-10.1 ir 1-10.2 klau­si­mai. Svars­ty­si­me at­ski­rai, nes pri­ėmi­mas. Rin­ki­mų ko­dek­so 95 ir 97 straips­nių pa­kei­ti­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2747(2). Čia pa­siū­ly­mų ne­bu­vo, tai gal ga­li­me ne­kvies­ti ger­bia­mos pra­ne­šė­jos. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Da­bar dėl vi­so yra mo­ty­vų prieš. Ger­bia­mas V. Se­meš­ka. Pra­šom.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas čia da­bar tei­kia­ma? Rei­kė­tų mums aiš­kiai su­pras­ti, kad iki šiol Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pui­kiai iš­tir­da­vo vi­sus at­ve­jus, kuo­met kam­pa­ni­jos da­ly­viai agi­tuo­da­vo už ar prieš. Čia yra, ma­no ma­ny­mu (ir aš ma­nau, kad ne­la­bai klys­tu), sie­kis pa­ža­bo­ti vi­suo­me­ni­nin­kus, ak­ty­vius žmo­nes, jų gru­pes, kad jie ne­ga­lė­tų pa­si­sa­ky­ti prieš vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą, kaip kad bu­vo Kau­no at­ve­jis, pri­si­min­ki­me, ar­ba vie­ną ar ki­tą są­ra­šą. Ir čia vi­siš­kai pa­ža­bo­ja­ma ne tik tei­sė pa­si­sa­ky­ti už, bet at­ima­ma tei­sė ir prieš. Dar dau­giau, taip pat bus ap­krau­ta ad­mi­nist­ra­ci­ne at­sa­ko­my­be, bus tai­ko­mos bau­dos fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, tai yra ne kam­pa­ni­jos da­ly­viams.

Ga­na gud­rus pro­jek­tas, pa­slėp­tas, ta­čiau ne­ma­ny­čiau, kad jis yra vi­siš­kai tei­sin­gas ir rei­ka­lin­gas. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iki šiol, va­do­vau­da­ma­si blai­viu pro­tu ir ko­le­gia­lu­mo prin­ci­pu, pui­kiai su­si­tvar­kė. Da­bar tos lais­vės ne­be­tu­rės, tu­rės baus­ti ir vi­suo­me­ni­nin­kus, ir vi­suo­me­ni­nes gru­pes, ku­rios yra ak­ty­vios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu. To­dėl aš tik­rai ne­pa­lai­ky­siu, su­si­lai­ky­siu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės ger­bia­mas A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau įsi­skai­ty­ti į teks­tą, nes kal­ba­ma bū­tent ne apie po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vius, o ap­skri­tai in­for­ma­ci­ją, ku­ria agi­tuo­ja­ma bal­suo­ti, ne­bal­suo­ti už kan­di­da­tą. Ir jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, pa­vyz­džiui, aš ne­ga­liu su­tik­ti: jei­gu bū­siu po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis, va­di­na­si, kri­ti­kuo­ti kaip mi­nist­ro jau ne­ga­lės ar ga­lės? Aš ma­ny­čiau, kad pa­li­ki­me tą tei­sę kri­ti­kuo­ti esa­mus po­li­ti­kus. Taip, jie ga­li bū­ti kan­di­da­tai, bet juos kri­ti­kuos žmo­nės, ku­rie nė­ra po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai. Tai aš siū­ly­čiau ne­pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bet ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis tur­būt ki­taip gal­vo­ja. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš siū­ly­čiau pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui dėl to, kad čia mes šne­ka­me ne apie kri­ti­ką, o šne­ka­me apie pa­slėp­tą rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mą (ir tai rei­kia la­bai aiš­kiai pri­pa­žin­ti), kai at­si­ran­da įvai­riau­sių vie­šųjų įstai­gų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ne­aiš­ku iš kur su­si­ren­ka ne­aiš­ku ko­kios kil­mės pi­ni­gus, ko­kio­mis su­mo­mis ir pas­kui, dis­po­nuo­da­mos to­mis su­mo­mis, pra­de­da da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­je kam­pa­ni­jo­je, rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je.

Jei­gu jūs ne­ma­to­te dėl to jo­kios pro­ble­mos, tai man la­bai gai­la ir aš ma­nau, kad jūs tai­ko­te dvi­gu­bus stan­dar­tus. Mes ma­tė­me ne vie­ną ir ne du at­ve­jus, kai ne­aiš­ku iš kur su­rink­ti pi­ni­gai yra nau­do­ja­mi tie­sio­giai rin­ki­mų kam­pa­ni­jai ne rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je da­ly­vau­jan­čių sub­je­k­tų. Tai, va­di­na­si, įvai­riau­sios Vil­niaus ra­jo­ne ak­ci­jos, įvai­riau­sios ki­tuo­se ra­jo­nuo­se ak­ci­jos, kai at­si­ran­da kaž­ko­kia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja ar vie­šo­ji įstai­ga, ku­riai stai­ga ne­pa­tin­ka kaž­ko­kie po­li­ti­niai pro­ce­sai, ir ne­aiš­kios kil­mės pi­ni­gai pra­de­da­mi nau­do­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jai. Tai yra aki­vaiz­du.

Mums tai ga­li pa­tik­ti, mums tai ga­li ne­pa­tik­ti. Šian­dien jums tai ga­li būti po­pu­lia­ru ir pa­lan­ku, bet ne­pa­mirš­ki­te, kad gy­ve­ni­mas ei­na cik­lais ir vis­kas ap­si­ver­čia. Tai, ką jūs šian­dien pri­tai­ky­si­te kaž­kam ki­tam, ry­toj ar po­ryt bus ly­giai taip pat pa­nau­do­ja­ma prieš jus. Man at­ro­do, mū­sų, kaip įsta­ty­mų lei­dė­jų, pa­rei­ga yra ob­jek­ty­viai žiū­rė­ti į ši­tą si­tu­a­ci­ją ir ma­ty­ti pro­ble­mą. O pro­ble­ma tik­rai yra. Ir ne vie­ną kar­tą tai bu­vo iden­ti­fi­kuo­ta. To­dėl ra­gi­nu ir pra­šau jū­sų at­si­kra­ty­ti ir už­merk­ti akis prieš po­li­ti­nes sim­pa­ti­jas ar an­ti­pa­ti­jas, at­merk­ti akis prieš są­ži­nin­gu­mą ir ob­jek­ty­vu­mą ir są­ži­nin­gai ir ob­jek­ty­viai pa­žiū­rė­ti į šią pa­tai­są. Ji yra tie­siog bū­ti­na tam, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bū­tų skaid­res­nė, at­si­sa­kant bet ko­kių ga­li­mų po­li­ti­ka­vi­mų. O to­kių mes ma­tė­me ne vie­ną ir ne du kar­tus per pas­ta­rą­sias rin­ki­mų kam­pa­ni­jas už ne­aiš­kios kil­mės pi­ni­gus. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. At­si­ra­do vis dau­giau no­rin­čių pa­lai­ky­ti. K. Ado­mai­tis – už.

K. ADOMAITIS (LF). Dė­kui. Iš tie­sų Lie­tu­vo­je mes ma­tė­me gal dar ir ge­rų pa­vyz­džių, kai pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­kę as­me­nys įsi­trauk­da­vo į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir iš­reikš­da­vo sa­vo nuo­mo­nę, ir mo­bi­li­zuo­da­vo­si. Aš gal dar ne­ma­čiau nie­ko blo­go, net­gi kaip tik ma­nau, kad tai bu­vo gal ir ge­ras bū­das da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, bet ste­bint, kas vyks­ta pa­sau­ly­je, ste­bint, kaip Ru­si­ja ki­ša­si, pa­vyz­džiui, į Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų rin­ki­mus, kaip tie pi­ni­gai pa­slėp­tai vaikš­to, tai tik­rai su­ke­lia tam tik­rų grės­mių.

Rei­kia su­pras­ti, kad Lie­tu­vo­je po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mas yra griež­tai ap­ri­bo­tas, kiek tu ga­li iš­leis­ti. To nė­ra, tar­ki­me, Ame­ri­ko­je ir nė­ra, šiuo at­ve­ju ne­bū­tų… tam tik­ri as­me­nys ga­lė­tų ir­gi apei­ti šį rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo ri­bo­ji­mą ir iš­leis­ti tik­rai di­de­lius pi­ni­gus. Rei­kia su­pras­ti, kad jei­gu Ru­si­ja ki­ša­si į rin­ki­mus Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, tai iš­lei­džia šim­tus mi­li­jo­nų do­le­rių. Lie­tu­vos rin­ki­mų biu­dže­tai yra ka­pei­kos, pa­ly­gin­ti su tuo. Tad reikš­min­gą po­vei­kį pa­da­ry­ti to­kiais pa­slėp­tais pi­ni­gais, man at­ro­do, tik­rai yra di­de­lė ri­zi­ka ir aš pa­lai­ky­siu šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl Rin­ki­mų ko­dek­so 95 ir 97 straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2747. Pri­ėmi­mas. Rei­kia ne­ma­žai bal­sų, tai, ko­le­gos, su­si­kaup­ki­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 117: už – 77, prieš – 2, su­si­lai­kė 38. Tai­gi, taip pat nė­ra pri­im­tas įsta­ty­mas. Tai ta­da 1-10.2 klau­si­mo, ly­di­mo­jo pro­jek­to Nr. XIVP-2748, taip pat ne­svar­s­ty­ki­me. Pa­lauk­si­me ge­res­nių lai­kų.

 

11.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-2170 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Žemaitai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti suda­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3162 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2023 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­teik­tų siū­ly­mų pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Re­mi­gi­jui Že­mai­tai­čiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3162. Tai yra ko­mi­si­jos, trum­pai ta­riant, ko­mi­si­jos dar­bo pra­tę­si­mo klau­si­mas. Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas A. Va­lins­kas, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau tru­pu­tė­lį pra­ne­šė­jo. Klau­si­mas iš sa­lės bu­vo, ar bal­sa­vi­mas… Taip, bal­sa­vi­mas yra pra­tęs­tas. Sei­mo Pir­mi­nin­kė tą pa­da­rė. Iš es­mės, kol ap­svars­ty­si­me vi­sus ry­ti­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mus, nes ki­taip ne­be­iš­ei­na, po kiek­vie­no bal­suo­ja­me. Pra­šau.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­tau nu­ta­ri­mą, pra­šy­mą pra­tęs­ti ko­mi­si­jos dar­bą iki lap­kri­čio 6 die­nos.

Ar­gu­men­tai trum­pai bū­tų šie. Iš vie­šai pri­ei­na­mų ko­le­gos R. Že­mai­tai­čio pa­tei­kia­mų ar­gu­men­tų ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, jog ko­mi­si­ja ne­at­li­ko sa­vo pa­rei­gos, iš­klau­sy­da­ma Sei­mo na­rio nuo­mo­nę. Sei­mo na­rio, ku­rio veiks­mams įver­tin­ti su­ku­ria­ma to­kia ko­mi­si­ja, iš­klau­sy­mas yra ga­na im­pe­ra­ty­vus, ta­čiau Sei­mo sta­tu­tas ne­nu­ro­do ga­li­mų ko­mi­si­jos veiks­mų ar sank­ci­jų Sei­mo na­riui at­si­sa­kant da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos veik­lo­je. Tai­gi šis trū­ku­mas ga­li bū­ti iš­nau­do­ja­mas sie­kiant de­le­gi­ti­muo­ti pa­čios ko­mi­si­jos veik­lą ir jos iš­va­das, at­si­sa­kant da­ly­vau­ti jos po­sė­džiuo­se, ne­su­da­rant ga­li­my­bių ko­mi­si­jai įvyk­dy­ti sa­vo nu­ro­dy­tą pa­rei­gą iš­klau­sy­ti Sei­mo na­rį ir nau­do­jant tai kaip ko­mi­si­jos dar­bo ir jos iš­va­dų ne­tei­sė­tu­mo ar­gu­men­tą.

Sie­kia­ma eli­mi­nuo­ti bet ko­kį pa­grin­dą kal­ti­ni­mams, jog Sei­mo na­rio ne­da­ly­va­vi­mas ko­mi­si­jos veik­lo­je yra ne są­mo­nin­gas Sei­mo na­rio ap­si­spren­di­mas, o są­ly­go­ja­mas ko­mi­si­jos vei­k­los trū­ku­mų, to­kių kaip po­sė­džių su Sei­mo na­riu ne­de­ri­na­mas ar bet ku­rios ki­tos ap­lin­ky­bės. Taip pat ko­mi­si­jos, ku­riai pa­ves­ta įver­tin­ti ga­li­mai an­ti­se­mi­ti­nius Sei­mo na­rio pa­si­sa­ky­mus, veik­los me­tu Sei­mo na­rys tę­sia pa­na­šią re­to­ri­ką net ir po pas­ta­ruo­ju me­tu be­pre­ce­den­čių te­ro­ro ata­kų prieš Iz­ra­e­lį ir jo gy­ven­to­jus. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, to­kie veiks­mai ir lai­ky­se­na ko­mi­si­jos dar­bo me­tu taip pat ga­lė­tų bū­ti ver­ti­na­mi ir, esant pa­grin­dui, ga­li­ma ap­im­ti­mi at­si­spin­dė­ti ko­mi­si­jos iš­va­do­je.

Ti­kiuo­si, jog pas­ta­rų­jų įvy­kių fo­ne, kuo­met kaip nie­ka­da aiš­kiai ga­li­me ma­ty­ti prak­ti­nes an­ti­se­mi­tiz­mo ir tau­ti­nės ne­apy­kan­tos pa­sek­mes, sa­vo nuo­sta­tą dėl da­ly­va­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je per­svars­tys ir opo­zi­ci­ja, ku­rios at­sto­vai šian­dien taip ne­dvip­ras­miš­kai pa­si­sa­ko iš šios tri­bū­nos ir per šo­ni­nius mik­ro­fo­nus. Jū­sų in­dė­lis šios ko­mi­si­jos dar­be bū­tų ge­riau­sias jū­sų sen­ti­men­tų įro­dy­mas. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Ger­bia­mas B. Ma­te­lis klau­sia. Pra­šau.

B. MATELIS (TS-LKDF). Sa­ky­ki­te, aš už­duo­siu klau­si­mą iš to, kuo jūs už­bai­gė­te. Tai yra ar jums te­ko kal­bė­tis su ki­to­mis frak­ci­jo­mis, kad jos gal­būt ga­lė­tų de­le­guo­ti į ko­mi­si­ją na­rius, nes po šių die­nų įvy­kių, drįs­čiau teig­ti, kad kai ku­rios par­ti­jos ar­ba frak­ci­jos at­ro­do la­bai la­bai keis­tai, lyg jos gin­tų tuos an­ti­se­mi­ti­nius pa­si­sa­ky­mus, lyg gin­tų R. Že­mai­tai­tį ir vis­ką da­ry­tų, kad ne­įvyk­tų ap­kal­tos pro­ce­sas. Ar jums te­ko šne­kė­tis su ki­to­mis frak­ci­jo­mis ir pa­siū­ly­ti jiems pa­ga­liau pa­mirš­ti tas am­bi­ci­jas ir ženg­ti į ko­mi­si­ją? Ačiū.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kol kas to­kių po­kal­bių ne­bu­vo. Šis ma­no krei­pi­ma­sis ma­no pri­sta­ty­mo ga­le bu­vo pir­ma­sis. Ir ma­nau, kad bus tiks­lin­ga pir­miau­sia gau­ti Sei­mo pri­ta­ri­mą pra­tęs­ti dar­bą, tuo­met, kai tai ži­no­si­me, gal­būt Sei­mo opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ga­lės per­svars­ty­ti ir pri­si­jung­ti prie ko­mi­si­jos dar­bo jos pra­tę­si­mo lai­ko­tar­piu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų klau­sia ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš net ne klau­si­mą tu­riu, o dau­giau to­kį tei­si­nį pa­ta­ri­mą. Tai jei­gu no­ri­te tir­ti nau­jau­sius R. Že­mai­tai­čio įra­šus, jums tik­rai rei­kė­tų iš nau­jo su­rink­ti pa­ra­šus ir for­mu­luo­ti an­trą ap­kal­tą, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra la­bai aiš­kiai ir ne kar­tą pa­si­sa­kęs, kad to­kiu at­ve­ju tu­rė­tų bū­ti, kai jau yra su­kur­ta ko­mi­si­ja, ti­ria­mi pa­teik­ti kal­ti­ni­mai, ku­rie yra pa­teik­ti ta­me kal­ti­na­ma­ja­me Sei­mo na­rių raš­te, bet jo­kiu bū­du ne­su­ran­da­mi nau­ji ar įve­da­mos nau­jos ap­lin­ky­bės. Tie­siog, na, ne­no­rint ap­si­juok­ti Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, tik­rai bū­tų pro­tin­ga, ma­tyt, su­rink­ti an­trą kar­tą pa­ra­šus ir star­tuo­ti.

A. VALINSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju už pa­ta­ri­mą, nors tai ne­bu­vo klau­si­mas, bet tie­siog trum­pas ko­men­ta­ras. Tai mes ne­ke­ti­na­me nau­jais R. Že­mai­tai­čio pa­si­sa­ky­mų pa­grin­dais for­mu­luo­ti ko­kių nors nau­jų klau­si­mų, tu­ri­me tam tik­ras pre­li­mi­na­rias tei­si­nin­kų nuo­mo­nes, kad bū­tent to rei­kė­tų veng­ti, ta­čiau tie pa­si­sa­ky­mai, jo lai­ky­se­na ga­li­mai ga­lė­tų bū­ti įtrauk­ti į iš­va­dą kaip tam tik­ras pa­pil­do­mas gal­būt įro­dy­mas ar­ba jo cha­rak­te­ri­za­ci­ja, kaip ir, pa­vyz­džiui, dar­bo pa­tir­tis Sei­me ar­ba iš­si­la­vi­ni­mas ir ki­tos ap­lin­ky­bės. Ta­čiau vėl­gi Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pats ga­lės svars­ty­ti, ar ji­sai at­si­žvel­gia, jei­gu tai bus įtrauk­ta į iš­va­dą, ar neat­si­žvel­gia į šiuos pa­pil­do­mus įro­dy­mus. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ga­li­te už­im­ti dar­bo vie­tą. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Da­bar mo­ty­vai už. Ger­bia­mas A. Vyš­niaus­kas. Pra­šau.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Na, mie­li ko­le­gos, man at­ro­do, kad ši­ta ko­mi­si­ja nuo pat pra­džių gal­būt pa­da­rė tik­tai vie­ną klai­dą, kad nu­ma­tė per ma­žai lai­ko ko­mi­si­jos dar­bui, nes iš tik­rų­jų klau­si­mas yra la­bai su­dė­tin­gas, la­bai svar­bus ir jo me­tu bus, ma­no gal­va, su­for­muo­ta net­gi tam tik­ra prak­ti­ka, ką mes čia, Sei­me, ga­li­me leis­ti, ko ne­ga­li­me leis­ti, ką Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas lei­džia, ko ne­lei­džia. Dėl to, jei­gu ko­mi­si­jai rei­kia pa­pil­do­mo lai­ko, ma­nau, kad tą lai­ką rei­kia duo­ti. Ati­tin­ka­mai tik­rai ko­mi­si­jos in­ten­ci­ja pa­pil­do­mai pa­kvies­ti R. Že­mai­tai­tį į po­sė­džius, su­teik­ti jam vi­są lai­ką, kiek jam jo rei­kia, kad jis ga­lė­tų at­sa­ky­ti, ir­gi yra tei­sin­ga. Dis­ku­si­jos vi­sos apie ki­tą pa­pil­do­mą in­for­ma­ci­ją, be abe­jo, kas ką čia pa­sa­kė tais klau­si­mais yra tei­sūs, čia gal­būt ini­cia­to­rių klau­si­mas, ta­čiau ma­nau, kad svar­bu ma­ty­ti pa­čią dis­ku­si­ją, ma­ty­ti vi­są kon­teks­tą ir leis­ti ko­mi­si­jai už­baig­ti dar­bą tvar­kin­gai ir iki ga­lo. Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė kal­bės prieš. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš ma­ny­čiau, kad ši­tos ko­mi­si­jos tiks­las, bent jau to, kaip ji­nai yra for­muo­ja­ma, tai iš­gel­bė­ti R. Že­mai­tai­tį ir su­teik­ti jam ete­rio re­kla­mai. Nes iš tik­rų­jų yra ne­su­vo­kia­ma, ko­dėl, pa­vyz­džiui, šian­dien, lau­žant Sta­tu­tą, yra pa­si­rink­tas ypa­tin­gos sku­bos re­ži­mas, nes tuo­met, kai yra pa­tei­kia­mas nu­ta­ri­mas svars­to­mas ir pri­ima­mas tą pa­čią die­ną, yra ypa­tin­ga sku­ba. Kai yra tai­ko­ma ypa­tin­ga sku­ba, yra pri­va­lu da­ry­ti 3 va­lan­dų in­ter­va­lą tarp sta­di­jų. Šiuo at­ve­ju tų in­ter­va­lų tarp sta­di­jų mes vėl ne­ma­to­me. Jei­gu pa­si­žiū­rė­si­me, kuo­met yra ga­li­ma ypa­tin­ga sku­ba, iš tik­rų­jų tai yra ka­ro ir įvai­rūs ka­riuo­me­nės su­šau­ki­mo at­ve­jai.

Man tik­rai yra la­bai ap­mau­du, kad mes vie­nu at­ve­ju, tar­ki­me, po­no P. Gra­žu­lio, iš­lai­kė­me pro­ce­dū­ras la­bai tvar­kin­gai ir Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą pa­sie­kė pro­jek­tas be jo­kių to­kių pro­ce­dū­ri­nių niu­an­sų. Čia mes tiek pir­mą kar­tą da­rė­me tas pa­čias klai­das (aš jau ne­kal­bu apie ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo bū­dą), tiek ir da­bar da­ro­me tas pa­čias klai­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­le­ge. Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, jums šiek tiek at­sa­ky­siu dėl Sta­tu­to, kad tik­rai jo­kių Sta­tu­to pa­žei­di­mų mes ne­da­ro­me, o va­do­vau­ja­mės Sta­tu­to 71 strai­ps­niu, ku­ria­me kal­ba­ma apie Sei­mo ko­mi­si­jos, tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pės ir taip to­liau sudarymą, ko­mi­si­jų su­da­ry­mą. 71 straips­nis, čia yra: „Sei­mo spren­di­mai šia­me straips­ny­je nu­ro­dy­tais klau­si­mais po pa­tei­ki­mo svars­to­mi ir pri­ima­mi ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je.“

Ger­bia­ma ko­le­ge, tik­rai mes esa­me tei­sūs dėl sa­vo pro­ce­dū­rų, o čia yra ap­skri­tai tik dėl ko­mi­si­jos dar­bo lai­ko pra­tę­si­mo. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ei­na­me taip, kaip yra pa­ra­šy­ta dar­bo­tvarkėje.

Da­bar bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo (mo­ty­vai iš­sa­ky­ti) dėl pro­jek­to Nr. XIVP-3162. Tai ką tik ap­tar­tas ko­mi­si­jos dar­bo lai­ko pra­tę­si­mas. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 103, bal­sa­vo 99: už – 93, prieš – 3, su­si­lai­kė 3. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pritar­ta.

Da­bar svars­ty­mo sta­di­ja. Žiū­rė­si­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Yra du dis­ku­si­jos da­ly­viai.

Ger­bia­ma D. Ša­ka­lie­nė kvie­čia­ma į tri­bū­ną. Dis­ku­si­ja.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš kal­bu frak­ci­jos var­du. So­cial­de­mok­ra­tai reiš­kia vi­sa­pu­siš­ką pa­lai­ky­mą žy­dų ben­druo­me­nei ir ka­te­go­riš­kai smer­kia pa­si­kar­to­jan­čius Sei­mo na­rio R. Že­mai­tai­čio an­ti­se­mi­ti­nius pa­si­sa­ky­mus ir ban­dy­mus taip pat ir pa­tei­sin­ti šiuo me­tu vyks­tan­čius „Ha­mas“ veiks­mus. Mes re­mia­me ap­kal­tos ko­mi­si­jos dar­bo pra­tę­si­mą ir lai­ko­mės iš­sa­ky­tos po­zi­ci­jos, kad min­tys yra an­ti­se­mi­ti­nės ir ga­li bū­ti pri­pa­žin­tos ne­apy­kan­tos kal­ba, nes Sei­mo na­rys sis­te­min­gai žy­dų ben­druo­me­nę api­bū­di­na že­mi­nan­čiais, nu­žmo­gi­nan­čiais ir iš­juo­kian­čiais epi­te­tais, pa­kar­to­ti­nai tei­gia, kad ta­ria­mai pa­tys žy­dai sa­vo veiks­mais pro­vo­kuo­ja ne­apy­kan­tą ir smur­tą. Ly­giai to­kiais pat mo­ty­vais bu­vo grįs­ta na­cių re­to­ri­ka, kad ta­ria­mai žy­dai pa­tys kal­ti ir nu­si­pel­no su­nai­ki­ni­mo.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad gre­ta pa­si­sa­ky­mo kon­teks­to bū­ti­na įver­tin­ti ir pa­si­sa­ky­mo au­to­riaus as­me­ny­bę, to­dėl ma­no­me, kad iš tie­sų pa­si­kar­to­jan­tys, sis­te­min­gi pa­si­sa­ky­mai tu­ri bū­ti įtrauk­ti į tą įver­ti­ni­mą. Pa­si­sa­ky­mą iš­reiš­kė par­la­men­to na­rys, ku­ris yra tie­sio­gi­niuo­se na­cio­na­li­niuo­se rin­ki­muo­se iš­rink­tas Tau­tos at­sto­vas, to­dėl jo kurs­to­mos ne­apy­kan­tos kal­bos da­ro­ma ža­la yra ne tik kon­kre­čiai et­ni­nei gru­pei, bet ir ap­skri­tai vi­sai vi­suo­me­nei.

Be­je, pri­min­siu, kad EŽTT šių me­tų pa­va­sa­rį iš­aiš­ki­no, kad as­muo ga­li bū­ti lai­ko­mas at­sa­kin­gu ne tik už sa­vo pa­si­sa­ky­mus so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, bet ir už jo se­kė­jų jo pa­sky­ro­je tal­pi­na­mus ko­men­ta­rus. Šiuo at­ve­ju an­ti­se­mi­ti­nė re­to­ri­ka, pa­ska­tin­ta par­la­men­ta­ro vie­šų pa­si­sa­ky­mų, skli­do ir ko­men­ta­rų skil­ty­je.

Šiuo­lai­ki­nio an­ti­se­mi­tiz­mo ap­raiš­ko­mis, re­mian­tis Tarp­tau­ti­nio Ho­lo­kaus­to at­min­ties al­jan­so iš­aiš­ki­ni­mu, lai­ko­mas taip pat ir ne­pa­grįs­tas žy­dų tau­tos kal­ti­ni­mas re­a­lių ar įsi­vaiz­duo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mu, vi­sos tau­tos kal­ti­ni­mas už vie­no as­mens ar jų gru­pės re­a­lius ar įsi­vaiz­duo­ja­mus nu­si­kal­ti­mus, me­la­gin­gas kal­ti­ni­mas, kai žy­dai net ne­bu­vo su­si­ję su mi­ni­mais nu­si­kal­ti­mais. An­ti­se­mi­tiz­mas sa­vai­me yra ne­apy­kan­tos kal­ba. Ne­apy­kan­tos kal­bos iš­raiš­ka ir ska­ti­ni­mas iš as­mens, ku­ris, pri­min­siu, yra vie­nas ži­no­miau­sių po­li­ti­kų vals­ty­bė­je, nuo­lat pa­ten­kan­tis į po­pu­lia­riau­sių vals­ty­bės po­li­ti­kų de­šim­tu­ką, yra pa­vo­jin­gas po­pu­lis­ti­nis įran­kis, ku­ris ga­li tu­rė­ti la­bai de­struk­ty­vias pa­sek­mes vi­suo­me­nė­je. Pyk­čio ir kerš­to kurs­ty­mas stip­ri­na ir taip, de­ja, mū­sų vi­suo­me­nė­je pa­si­tai­kan­čias an­ti­se­mi­ti­nes nuo­tai­kas ir ga­li pri­ves­ti prie re­a­laus smur­to, to­dėl mes griež­tai nei­gia­mai ver­ti­na­me šiuos R. Že­mai­tai­čio pa­si­kar­to­jan­čius an­ti­se­mi­ti­nius vie­šus pa­si­sa­ky­mus.

Ag­re­si­jos prieš Iz­ra­e­lį kon­teks­te tai yra tie­siog ne­žmo­niš­ka ir ne­pa­tei­si­na­ma. Šeš­ta­die­nį pa­skelb­tas pa­reiš­ki­mas, ku­ria­me ji­sai klau­sia, kaip jau­čia­si „Ha­mas“ kai­ti­na­mi žy­dai. Klau­sia Ho­lo­kaus­to me­tu ma­siš­kai kre­ma­to­riu­muo­se su­de­gin­tų žy­dų vai­kų, kaip jau­čia­si „Ha­mas“ kai­ti­na­mi žy­dai. Mes ma­no­me, kad tai yra ne­žmo­niš­ka. To­dėl šiuo at­ve­ju taip pat dar no­riu pri­min­ti, kad tai yra ne­su­de­ri­na­ma ne tik su Sei­mo na­rio eti­kos rei­ka­la­vi­mais, tai tie­siog yra nu­si­kals­ta­mi pa­reiš­ki­mai ir ap­skri­tai kar­to­ja ag­re­si­ją vyk­dan­čių ša­lių na­ra­ty­vus, to­kių kaip Ru­si­ja ar Ira­nas. To­dėl tik­rai ti­ki­mės, kad bus griež­tas šio el­ge­sio įver­ti­ni­mas. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau kvie­čia­me dis­ku­tuo­ti ger­bia­mą P. Gra­žu­lį. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kaip ir kal­bė­jo A. Ši­rins­kie­nė, man pro­ce­dū­ra tik­rai nė­ra la­bai aiš­ki ir ga­na keis­ta. Sei­mo na­riai nuo­lat kal­ba iš tri­bū­nos ir, ma­tyt, ir tu­ri sa­vo feis­bu­kus, ži­niask­lai­do­je kal­ba, iš­sa­ko sa­vo nuo­mo­nę. Ži­no­ma, iš mū­sų vie­ni pri­ta­ria, ki­ti ne­pri­ta­ria tai nuo­mo­nei – vie­ni nuo­mo­nę smer­kia­me, ki­ti ne­smer­kia­me.

Bet aš jau anks­čiau kal­bė­jau ir taip api­ben­drin­da­mas pa­sa­ky­siu – laz­da tu­ri du ga­lus. Vi­si mes ži­no­me, vis­ko bu­vo tarp žy­dų tau­tie­čių: bu­vo tų, ku­rie ben­dra­dar­bia­vo su NKVD, bu­vo tų, ku­rie gel­bė­jo žy­dus, ly­giai taip pat kaip ir lie­tu­vių tau­tie­čiai. Eu­ro­po­je san­ty­ki­nai dau­giau­siai pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių žy­dų iš­gel­bė­jo lie­tu­vių tau­ta, bet mes va­di­na­mi žyd­šau­džių tau­ta. Ir kas mus va­di­na? Žy­dai mus va­di­na žyd­šau­džių tau­ta. Nors ne kar­tą at­si­pra­šė už tuos nu­žu­dy­tus žy­dus ir Ho­lo­kaus­tą pra­dė­jo – mes ži­no­me kas – na­ciai, Hit­le­ris. Bu­vo da­lis, kur tik­rai da­ly­va­vo žu­dant žy­dus, bet bu­vo tų, ku­rie ir juos gel­bė­jo, ir ri­zi­ka­vo gy­vy­be, bet kaž­kaip su­for­muo­ta vi­siš­kai ki­to­kia nuo­mo­nė apie lie­tu­vių tau­tą. Ži­no­ma, dėl šio as­pek­to, ka­i „Ha­mas“ įsi­ver­žė į Iz­ra­e­lį, mes, be abe­jo­nės, šian­dien pri­ėmė­me re­zo­liu­ci­ją, mes iš­reiš­kė­me užuo­jau­tą dėl žu­vu­sių ir nu­žu­dy­tų.

Bet, ger­bia­mi, man pa­ti pro­ce­dū­ra… Tai mes dar kar­tą pra­tę­si­me ši­tą klau­si­mą, dar kar­tą pa­pil­dy­si­me po ko­kio mė­ne­sio. Tai ne­bus ga­lo ir kraš­to, nes R. Že­mai­tai­tis nuo­lat kal­bės, jis vėl kal­bės ir vėl jūs pa­pil­dy­si­te, ir at­eis, vie­nu žo­džiu, se­si­jos pa­bai­ga. Tai klau­sy­ki­te, ar taip ne­pa­žei­džia­mos pro­ce­dū­ros, ką kal­ba A. Ši­rins­kie­nė? Ir man at­ro­do, kad jūs, vyk­dy­da­mi to­kią po­li­ti­ką, tai tik­rai da­ro­te ir­gi ne­ma­žą ža­lą vi­suo­me­nei ir jūs skal­do­te vi­suo­me­nę. Juk aš sa­kau, vy­res­nės kar­tos žmo­nės vi­si pri­si­me­na ir ži­no ir Rai­nių miš­ke­lį, ir kas da­ly­va­vo Rai­nių miš­ke­ly­je žu­dant, ir Ne­mu­nai­čio gy­ven­to­jai pri­si­me­na ir vi­si ži­no. Kiek­vie­no­je ša­ly­je yra did­vy­rių, yra iš­da­vi­kų. To­dėl, man at­ro­do, bai­ki­me ši­tą klau­si­mą ir bai­ki­me, kaip sa­ko, iš tik­ro kel­ti ši­tą klau­si­mą į vie­šu­mą. De­mo­kra­tinėje ša­ly­je, ma­nau, Sei­mo na­rys tu­ri tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją vie­no­kiu ar ki­to­kiu klau­si­mu, o te­gu tei­sia jį rin­kė­jai, o ne jūs, po­li­ti­niai opo­nen­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, tai bu­vo vi­si dis­ku­si­jos da­ly­viai. Ger­bia­mas E. Zin­ge­ris per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Po­nas Gra­žu­li, ką jūs čia šne­ka­te? Kas iš Iz­ra­e­lio prem­je­rų yra pa­va­di­nęs lie­tu­vių tau­tą žyd­šau­džių tau­ta? Ką jūs, me­lą sklei­džia­te? Ne­su gir­dė­jęs, kad Iz­ra­e­lio Kne­se­te Iz­ra­e­lio tau­tos va­do­vai bū­tų pa­sa­kę apie lie­tu­vius, kad jie yra žyd­šau­džių tau­ta. Sep­tin­tą de­šim­t­me­tį įra­šy­ti var­dai tų, ku­rie gel­bė­jo, kai mū­sų ne­bu­vo, kai bu­vo LTSR, pra­dė­ta tei­suo­lių ga­le­ri­ja ir pa­ra­šy­ta heb­ra­jų kal­ba – Lie­tu­va, o ne LTSR. Iš­ti­sos alė­jos tei­suo­lių, kai ne­bu­vo Lie­tu­vos, bu­vo ren­ka­ma me­džia­ga tarp žy­dų, nors ne­bu­vo ga­li­ma su­si­siek­ti su LTSR. Bu­vo įsteig­tos tei­suo­lių alė­jos. Čia yra me­las! Nie­kas iš Iz­ra­e­lio va­do­vų ar­ba Kne­se­to na­rių ofi­cia­liai nė­ra pa­va­di­nęs Lie­tu­vos žmo­nių žyd­šau­džių tau­ta. At­leis­ki­te, čia yra ne­są­ži­nin­ga iš jū­sų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš su­teik­siu žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai kvie­čiu rim­ties, ne­įsi­ūbuo­ki­me re­pli­kų ka­ro, pa­sver­ki­me kiek­vie­ną žo­dį, ban­dy­ki­me kal­bė­tis ir pa­lai­ky­ki­me auk­š­tą dis­ku­si­jų kul­tū­rą. Ger­bia­mas Pet­rai, pra­šom at­sa­ky­ti.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Ema­nu­e­li, jūs pa­sa­ky­ki­te vi­suo­me­nei. Ar jū­sų tė­vas bu­vo Kau­no po­li­ci­jos, liau­dies po­li­ci­jos, vir­ši­nin­kas so­vie­ti­niais lai­kais, ar ne? At­si­sto­ki­te į tri­bū­ną ir tu­rė­ki­te drą­sos. O jei ne, jei tu­ri­te drą­sos, at­si­pra­šy­ki­te už sa­vo tė­vo veiks­mus, nu­si­kal­ti­mus mū­sų vals­ty­bei.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Pet­rai, dė­ko­ju, bet pra­šiau ne­per­ei­ti į as­me­niš­ku­mus ir ne­pra­dė­ti, ypač to­kią die­ną. Pri­ėmė­me tik­rai svar­bią re­zo­liu­ci­ją, o vėl to­kia re­to­ri­ka.

Da­bar mo­ty­vai už ir prieš. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3162, trum­pai ta­riant, dėl ko­mi­si­jos dar­bo pra­tę­si­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 96, bal­sa­vo 94: už – 92, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Tai­gi po svars­ty­mo yra pritar­ta.

Pir­ma­sis prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no bu­vo ger­bia­mas J. Baub­lys. Pra­šom.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien yra Sa­vi­val­dos die­na. Sei­me lan­ko­si Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Kvie­čiu pa­svei­kin­ti vi­sus ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus ir vi­sus sa­vi­val­dos dar­buo­to­jus. Su jū­sų šven­te, mie­lie­ji! (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tai­gi va­rė­niš­kiai šven­čia Sa­vi­val­dos die­ną. Svei­ki­na­me!

Dar lyg ir bu­vo prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no, bet jau nė­ra ko­le­gų. Tuo­met per­ei­na­me į ki­tą sta­di­ją. Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Tie­sa, yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, bu­vo ke­lios re­dak­ci­nės pa­sta­bos. Aš trum­pai pa­gar­sin­siu. „Įver­ti­nę pro­jek­to ati­tik­tį Kon­sti­tu­ci­jai, įsta­ty­mams, tei­sė­kū­ros prin­ci­pams ir tei­sės tech­ni­kos tai­syk­lėms, at­krei­pia­me dė­me­sį į tai, kad pro­jek­to pa­va­di­ni­me ne­tiks­liai nu­ro­dy­tas kei­čia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­va­di­ni­mas, ja­me vie­toj žo­džių „pa­teik­tų siū­ly­mų“ tu­ri bū­ti įra­šy­ti žo­džiai „pa­teik­to siū­ly­mo“. Taip pat į tai, kad pro­jek­to 1 straips­ny­je prieš žo­džius „Sei­mo Pir­mi­nin­kui“ iš­brauk­ti­ni žo­džiai „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos“, nes kei­čia­mo Sei­mo nu­ta­ri­mo 5 straips­ny­je jų nė­ra.“ Tai­gi su re­dak­ci­niais pa­siū­ly­mais to­liau pri­ima­me. Ar ga­li­me pa­straips­niui 1 straips­nį pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Da­bar dėl mo­ty­vų dėl vi­so. Ger­bia­mas T. To­mi­li­nas už. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, kad yra tei­sin­gas spren­di­mas pa­im­ti dau­giau lai­ko ir iš­nag­ri­nė­ti šią si­tu­a­ci­ją. Ta­čiau aš no­riu pa­kar­to­ti ra­gi­ni­mą vi­soms Sei­mo fra­k­ci­joms, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jos opo­zi­ci­nės, ar ne, da­ly­vau­ti šios ko­mi­si­jos veik­lo­je, pa­pil­dy­ti jos su­dė­tį. Ma­ža to, kad jūs at­si­sto­ja­te ir sa­vo frak­ci­jos var­du po ši­tų tra­giš­kų įvy­kių Iz­ra­e­ly­je pa­sa­ko­te mo­ra­li­nę pa­ra­mą ir pa­kar­to­ja­te pa­smer­ki­mą. Man at­ro­do, kad at­lik­tu­me tą dar­bą pre­ci­ziš­kai, ko­ky­biš­kai, vi­sos frak­ci­jos tu­ri da­ly­vau­ti. Tik taip re­a­liai tas dar­bo le­gi­ti­mu­mas už­tik­ri­na­mas. To­kios yra žai­di­mo tai­syk­lės, ne­ga­li val­dan­tie­ji – vie­na pu­sė teis­ti opo­zi­ci­jos na­rio. Iš tie­sų tai yra la­bai rim­tas dar­bas ir man la­bai keis­ta, kad tos frak­ci­jos, ku­rios šian­dien jau pa­reiš­ki­mus pa­da­rė, dar žmo­nių ne­de­le­ga­vo. La­bai ge­rai, kad kei­čia­si ta nuo­mo­nė, ti­kiuo­si, kad ir mū­sų frak­ci­jo­je nuo­mo­nė pa­si­keis ir mes ir­gi de­le­guo­si­me at­sto­vus, o ta­da tas dar­bas ga­lės bū­ti at­lik­tas ko­ky­biš­kai ir ob­jek­ty­viai įver­tin­tos vi­sos ap­lin­ky­bės. Ži­no­ma, leng­va yra at­si­sto­ti į tri­bū­ną ir pa­smerk­ti, ta­čiau rei­kia pa­da­ry­ti dar­bą taip, kad nie­kam ne­kil­tų klau­si­mų – re­zul­ta­tas bū­tų tei­sė­tas ir teis­mui ne­kil­tų jo­kių abe­jo­nių.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prieš kal­bės ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ko­le­gos, dar kar­tą skai­ty­ki­me Sta­tu­tą. Sta­tu­to jū­sų mi­nė­to 71 straips­nio 9 da­lis kal­ba, kad „spren­di­mai šia­me straips­ny­je nu­ro­dy­tais klau­si­mais“, tai yra dėl pa­čios ko­mi­si­jos su­for­ma­vi­mo. Bet da­tos kei­ti­mas nė­ra nu­ro­dy­tas klau­si­mas, ku­ris nu­ro­dy­tas 71 straips­ny­je. Tai ko­mi­si­ja jau su­for­muo­ta. Mes jos ne­for­muo­ja­me iš nau­jo. Mes da­ro­me ki­tus ko­mi­si­jos nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie nė­ra nu­ro­dy­ti 71 straips­ny­je. Tai ką mes čia vei­kia­me su ta ypa­tin­ga sku­ba?

PIRMININKAS. Ger­bia­ma ko­le­ge, aš dar kar­tą at­krei­piu dė­me­sį: jei­gu jums ne­tin­ka 71 straips­nis, tai aš ga­liu va­do­vau­tis 261 straips­niu, kur pa­ra­šy­ta, kad: „Vi­sus Sei­mo veik­los pro­ce­dū­ri­nius klau­si­mus, ku­rie ne­nu­ma­ty­ti šia­me sta­tu­te ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­muo­se, siū­lo spręs­ti Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas“. Tai­gi jau man 71 straips­nis su­po­nuo­ja, kad ko­mi­si­jos su­da­ry­mo yra to­kia tvar­ka. Ir na­tū­ra­lu, kad ga­li­me ir ko­mi­si­jos dar­bo pra­tę­si­mą svars­ty­ti bū­tent to­kia tvar­ka, tai yra aki­vaiz­du. Aš tik­rai ne­su­teik­siu jums žo­džio re­pli­kuoti, ne­ma­tau čia jo­kio pa­grin­do da­bar aiš­kin­ti Sta­tu­tą. Dir­ba­me to­liau. V. Se­meš­ka – nuo­mo­nė už.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ir ge­rai, kad ne­su­tei­kė­te žo­džio re­pli­kuoti, nes ši re­pli­ka ir ko­le­gės iš TTK pa­si­sa­ky­mas nau­do­ja­ma iš prin­ci­po tam, kad ap­gin­tų to­kį as­me­nį ir kiek įma­no­ma už­vil­kin­tų pro­ce­są ar­ba ban­dy­tų įro­dy­ti, kad ne­va tai ne­tei­sė­tas pro­ce­sas.

Bet ne apie tai. No­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad džiau­giuo­si frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos“ ir po­no T. To­mi­li­no, ir ly­de­rio S. Skver­ne­lio spren­di­mu de­le­guo­ti į ko­mi­si­ją sa­vo na­rį, ku­ris… Net ne­abe­jo­ju, kad ir bus toks spren­di­mas. La­bai no­rė­čiau pa­kvies­ti ger­bia­mus ko­le­gas iš So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos ne tik­tai pa­rem­ti, bet ir de­le­guo­ti sa­vo na­rį ir taip so­li­da­ri­zuo­tis su vi­sa ši­ta si­tu­a­ci­ja, ku­ri vyks­ta mū­sų drau­giš­ko­je ša­lyje Iz­ra­e­ly­je, ir at­lik­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai ty­ri­mą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės P. Gra­žu­lis. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ši si­tu­a­ci­ja ne­pa­ten­ka į Sta­tu­to 261 straip­s­nį, Sta­tu­te yra nu­ma­ty­ti at­ve­jai, ka­da pri­ima­mi nu­ta­ri­mai. Jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te Sta­tu­tą. Bet tai la­bai nau­din­ga yra R. Že­mai­tai­čiui gin­tis pro­ce­dū­riš­kai Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me. Jūs, ma­tyt, no­ri­te iš­tei­sin­ti R. Že­mai­tai­tį.

Bet aš no­riu dar kal­bė­ti iš es­mės. Žiū­rė­ki­te, kas yra. Vi­sais lai­kais yra vis­ko pa­sa­ky­ta. Ir aš no­rė­jau jums pa­ci­tuo­ti dar… Ka­dan­gi už­si­da­riau, ki­tą­kart pa­ci­tuo­siu, bet ne, at­si­da­riau da­bar tą pa­strai­pą. Pa­žiū­rė­ki­te, aš no­riu pa­ci­tuo­ti Ma­to evan­ge­li­ją, 23 skir­snį, „Veid­mai­nys­tė“, „Įspė­ji­mas Je­ru­za­lei“. Tai kal­ba Kris­tus: „Je­ru­za­le, Je­ru­za­le! Tu žu­dai pra­na­šus ir už­mu­ši ak­me­ni­mis tuos, ku­rie pas ta­ve siųs­ti. Kiek kar­tų no­rė­jau su­rink­ti ta­vo vai­kus, kaip viš­ta su­ren­ka sa­vo viš­čiu­kus po spar­nais, o tu ne­no­rė­jai. Štai jū­sų na­mai bus jums pa­lik­ti tuš­ti. Tai­gi aš jums sa­kau: nuo da­bar jūs ma­nęs ne­be­ma­ty­si­te, kol ne­tar­si­te: gar­bė tam, ku­ris at­ei­na Vieš­pa­ties var­du!“ Ma­to evan­ge­li­ja. Gal ne­nu­kry­žiuo­si­te ma­nęs ir ap­kal­tos ne­pa­da­ry­si­te. Ir ką sa­ko Kris­tus: kol žy­dų tau­ta ne­at­si­vers, neat­si­pra­šys už Kris­taus nu­žu­dy­mą, už nu­žu­dy­mą, ji­nai bus per­se­kio­ja­ma ir jos na­mai bus tuš­ti. Štai ko­kie žo­džiai Kris­taus yra tai­ko­mi Je­ru­za­lei, vi­sai žy­dų tau­tai. Ir ką, ap­kal­tą? Kris­tui ap­kal­tą dar čia or­ga­ni­zuo­ki­me, nes pa­sa­kė la­bai griež­tus žo­džius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, lai­kas. Da­bar ger­bia­mas J. Raz­ma kal­bės už. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš čia dėl tų for­ma­lių­jų da­ly­kų, ku­riuos ban­do dirb­ti­nai iš­kel­ti R. Že­mai­tai­čio gy­nė­jai jų Miš­rio­je gru­pė­je. Iš tik­rų­jų ko­mi­si­jos dar­bo pa­bai­gos fik­sa­vi­mas yra ko­mi­si­jos su­da­ry­mo su­dė­ti­nė da­lis. Ki­taip sa­kant, šian­dien mes grį­žo­me prie ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo rei­ka­lų ir dėl to vi­siš­kai pa­kan­ka to 71 straips­nio. Gal­būt po­sė­džio pir­mi­nin­kas be rei­ka­lo pa­mi­nė­jo tą 261 straips­nį, čia tik­rai ne­rei­kia jo pa­gal­bos dar pra­šy­tis, vis­kas vyks­ta tvar­kin­gai. Yra, na, tam tik­ras ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo as­pek­tas spren­džia­mas ir na­tū­ra­lu, kad spren­džia­mas ta tvar­ka, kaip ko­mi­si­ja bu­vo for­muo­ja­ma pra­džio­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną ger­bia­ma V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos. Taip bu­vo, pra­šau.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). No­riu tik pa­sa­ky­ti, kad šių die­nų įvy­kių kon­teks­te vie­no ko­le­gos ban­dy­mas rem­tis Bib­li­ja yra tie­siog švent­va­gys­tė ti­kė­ji­mo po­žiū­riu ir ap­gai­lė­ti­nas veiks­mas vi­sais ki­tais po­žiū­riais, taip pat ir eti­niu po­žiū­riu. Aš la­bai ap­gai­les­tau­ju, la­bai ap­gai­les­tau­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šau.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­kal­bė­ju­si su ko­le­go­mis iš opo­zi­ci­jos, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti per­trau­kos iki po­pie­ti­nio po­sė­džio, kad bū­tų ga­li­ma pa­pil­dy­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pa­pil­dy­ti ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­čių­jų są­ra­šą. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne, ne, per­trau­ka tik dėl šio klau­si­mo, ne ap­skri­tai per­t­rau­ka, to­liau dirb­si­me.

 

12.13 val.

2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3128 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čia­me ta­da ger­bia­mą fi­nan­sų mi­nist­rę, ti­ki­mės, kad ji­nai pail­sė­ju­si, at­si­gė­ru­si van­dens ir ga­lės mums il­gai pa­teik­ti. Ne­ži­nau, ko­le­gos, ko­dėl jūs vi­si kaž­kur iš­ei­na­te. Da­bar bus pa­teik­tas biu­dže­tas. Tai­gi 1-13.1 klau­si­mas – 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3128. Ger­bia­ma fi­nan­sų mi­nist­re, pra­šau, žo­dis jums.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą. Iš­ties po ke­le­rių me­tų įvai­riau­sių ne­ra­mu­mų, ma­nau, kad 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas leis žmo­nėms re­a­liai pa­jaus­ti ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mą. Šios ka­den­ci­jos me­tu mes nuo­sek­liai iš­skir­da­vo­me tuos pa­čius pri­ori­te­tus, tai yra žmo­nių pa­ja­mų au­gi­mą, aukš­tą pri­dė­ti­nę ver­tę ska­ti­nan­čių in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mą bei ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mą. Man at­ro­do, tai, kad ne­si­blaš­kė­me, iš­ties duo­da vai­sių. Jei­gu žiū­rė­tu­me į kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą, nuo ka­den­ci­jos pra­džios kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas iš­au­go du kar­tus – nuo 1 iki 2 mlrd. eu­rų. Taip pat žen­kliai pa­di­din­tas vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis, pen­si­jos. Ma­nau, kad šie skai­čiai ro­do, jog mes ne tik tvir­tai esa­me įsi­pa­rei­go­ję stip­rin­ti ir au­gin­ti Lie­tu­vą, bet taip pat tai už­tik­ri­na ir žmo­nių ge­ro­vės au­gi­mą.

Žvelg­da­mi į skai­čius, ku­rie da­rė prie­lai­das for­muo­jant 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą po 2023 me­tų, kuo­met ma­tė­me tam tik­rą eko­no­mi­kos su­lė­tė­ji­mą, 2024 me­tais ti­ki­mės, kad eko­no­mi­ka vėl augs. Ti­ki­ma­si, kad eko­no­mi­kos au­gi­mas su­da­rys 1,7 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to, o in­flia­ci­ja su­lė­tės – tą ma­to­me jau šių me­tų pa­bai­go­je. Ki­tais me­tais, prog­no­zuo­ja­ma, vi­du­ti­nė me­ti­nė in­flia­ci­ja su­da­rys 2,9 %, o vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 6,5 %. Tai reiš­kia, kad dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas žen­kliai vir­ši­ja prog­no­zuo­ja­mą vi­du­ti­nę me­ti­nę in­flia­ci­ją, ir tai reiš­kia, kad žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia ki­tais me­tais tu­rė­tų aug­ti. Taip pat dar­bo rin­ka at­ro­do ga­na stip­riai, ne­dar­bo ly­gis san­ty­ki­nai ne­di­de­lis, už­im­tu­mas yra aukš­tas ir dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo pro­jek­ci­jos yra ga­nė­ti­nai ge­ros.

Ta­čiau vie­nas iš es­mi­nių kri­te­ri­jų, ku­riuo bu­vo rem­ta­si for­muo­jant biu­dže­tą, bu­vo nuo­sta­ta, jog 2024 me­tais bus grįž­ta­ma prie fis­ka­li­nės draus­mės Eu­ro­po­je. Tas spren­di­mas jau yra pri­im­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pri­sta­ty­tuo­se do­ku­men­tuo­se ir ne kar­tą svars­ty­tas Eu­ro­pos fi­nan­sų mi­nist­rų ta­ry­bo­je. Tai reiš­kia, kad tu­ri­me lai­ky­tis Mast­rich­to kri­te­ri­jų. Vie­nas iš jų, tur­būt es­mi­nis mū­sų si­tu­a­ci­jo­je, yra po­rei­kis ne­per­ženg­ti 3 % biu­dže­to de­fi­ci­to ro­dik­lio. Jo rei­kia ne­per­ženg­ti ne tik fak­tiš­kai, kai baig­sis 2024 me­tai ir ma­ty­si­me re­a­lų fak­tą, bet taip pat ir for­muo­jant vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, tai yra šiuo me­tu.

Žvel­giant į es­mi­nius pri­ori­te­tus, ku­rie yra iš­skir­ti, kaip jau mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bė nuo­sek­liai šios ka­den­ci­jos me­tu iš­skir­da­vo tris es­mi­nius pri­ori­te­tus. Tai yra žmo­nių pa­ja­mų di­di­ni­mas, šis biu­dže­tas – ne iš­im­tis, tam skir­ta 1,7 mlrd. eu­rų, sau­gu­mui stip­ri­nti – 392 mln. eu­rų, in­ves­ti­ci­joms į Lie­tu­vos at­ei­tį – 3,2 mlrd. eu­rų ir švie­ti­mo su­si­ta­ri­mui įgy­ven­din­ti ski­ria­mas pri­ori­te­ti­nis dė­me­sys – 387,2 mln. eu­rų. Vė­liau skaid­rė­je pa­ro­dy­siu, kas kon­kre­čiai yra skir­ta.

Vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas su­da­ro 17 mlrd. eu­rų. Čia yra ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, bet taip pat ir vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos iš mo­kes­čių.

Iš­lai­das su­da­ro 20,5 mlrd. eu­rų, „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mas – 7,6, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas yra su­ba­lan­suo­tas, ja­me 3,5 mlrd. eu­rų pa­ja­mų, 3,5 mlrd. eu­rų iš­lai­dų.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus pra­ėju­siais 2023 me­tais su­da­rė 5 mlrd. eu­rų. Šie­met jie au­ga žen­kliai – juos su­da­ro 5,8 mlrd. eu­rų ir jų au­gi­mas yra vie­nas iš pa­čių di­džiau­sių. Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai au­ga 16 %, kaip, tar­kim, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas – 13,5 %, o vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos au­ga 9,5 %, ly­gi­nant su iš­lai­do­mis, iš­lai­dos au­ga 7,9 %.

Jei­gu žvelg­tu­me į biu­dže­to iš­lai­das, tur­būt stan­dar­tiš­kai, kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos, Va­ka­rų vals­ty­bė­se, liū­to da­lį už­ima iš­lai­dos so­cia­li­nei ap­sau­gai, svei­ka­tos ap­sau­gai, švie­ti­mui. Mū­sų at­ve­ju svei­ka­tos ap­sau­ga su­da­ro 37 % vi­sų biu­dže­to iš­lai­dų, ne­įskai­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos ir „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pa­sko­los lė­šų… taip pat svei­ka­tos ap­sau­ga – 14 %, švie­ti­mas – 14 %.

Skaid­rės kai­rė­je pu­sė­je ma­to­me vi­dur­kius vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dų, ku­rios yra ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, jų vi­dur­kis. Duo­me­nys yra 2021 me­tų, nes nau­jes­nių tie­siog nė­ra, bet ma­to­me, kur Lie­tu­va ski­ria gal­būt šiek tiek di­des­nį pri­ori­te­tą ne­gu ki­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je for­muo­da­mi sa­vo biu­dže­to iš­lai­das.

Biu­dže­to iš­lai­dų au­gi­mas. Šio­je skaid­rė­je ma­to­mi duo­me­nys, ne­įskai­tant Eu­ro­pos Są­jun­gos ir „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pa­sko­los lė­šų. So­cia­li­nei ap­sau­gai tur­būt dau­ge­lis tų iš­lai­dų tie­siog yra už­prog­ra­muo­ta spren­di­mais, ku­rie jau yra pri­im­ti. Tai yra pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas, įvai­rių so­cia­li­nių iš­mo­kų in­dek­sa­vi­mas ir dar ke­li dis­kre­ci­niai spren­di­mai, dėl ku­rių so­cia­li­nės ap­sau­gos biu­dže­tas au­ga 977 mln. eu­rų, švie­ti­mo – 540, iš jų di­dži­ą­ją da­lį už­ima švie­ti­mo su­si­ta­ri­mo įgy­ven­di­ni­mas, ir svei­ka­tos ap­sau­ga – 456 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio pa­ja­mos, tai yra 39,1 % vi­sų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų, 14,5 % su­da­ro Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis – be­veik 17 % ir ak­ci­zai bei pel­no mo­kes­tis – ar­ti 11 %.

Spren­di­mai, ku­rie ei­na drau­ge su vals­ty­bės biu­dže­tu, yra ly­di­mie­ji įsta­ty­mai. Tai yra 20 % siū­lo­mas di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis. Taip pat yra siū­lo­ma Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mais pra­tęs­ti pen­ke­riems me­tams pel­no mo­kes­čio leng­va­tas in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams bei ki­no fil­mų ga­my­bai. Šios leng­va­tos bū­tų bai­gu­sios ga­lio­ti 2023 me­tų pa­bai­go­je. Tam, kad įmo­nės ga­lė­tų pel­no mo­kes­tį už 2024 me­tus skai­čiuo­ti su­mo­kė­da­mos jį 2025 me­tais, rei­ka­lin­ga, kad tie spren­di­mai bū­tų pri­im­ti dar šiais me­tais, bet jie da­ro po­vei­kį ne­be 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­moms, bet 2025 me­tų.

Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad yra ke­le­tas ki­tų dis­kre­ci­nių spren­di­mų, ku­rie jau yra anks­čiau Sei­mo pri­im­ti, jie nė­ra nė įsta­ty­mo ly­di­mie­ji, bet da­ro žen­klią įta­ką vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­moms. Tai yra ir tas pats Sei­mo spren­di­mas ne­pra­tęs­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio len­gva­tos mai­ti­ni­mo sek­to­riui – 170 mln. dau­giau pa­ja­mų. Taip pat yra du pri­im­ti Ak­ci­zų įsta­tymai: vie­nas ža­lių­jų Ak­ci­zų įsta­ty­mas – plius 63 mln. šiais me­tais, taip pat tri­me­tis ak­ci­zų pla­nas, ku­ria­me yra al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko ak­ci­zai di­di­na­mi nuo­sek­liai tre­jus me­tus, šiais me­tais – plius 43 mln. Taip pat So­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo pro­jek­tas – plius 280 mln. šių me­tų biu­dže­tui.

Va­di­na­si, per­skirs­ty­mo ly­gis, ku­rį tu­rė­jo­me pra­ėju­siais me­tais, bu­vo 32,1 % 2023 me­tais, 2024 me­tais per­skirs­ty­mas, pla­nuo­ja­ma, bus 33 %. To­kiu at­ve­ju ma­to­me, kad mū­sų pri­im­ti spren­di­mai lei­džia tu­rė­ti šiek tiek erd­vės pri­imant ki­tus spren­di­mus, tar­ki­me, ne­ap­mo­kes­ti­na­mojo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo, ku­ris ma­ži­na vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas ga­na žen­kliai.

Kal­bant apie švie­ti­mo su­si­ta­ri­mo įgy­ven­di­ni­mą, jam yra nu­ma­to­ma 387,2 mln. eu­rų. Mo­ky­to­jų ir ki­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti – 219 mln., taip pat dės­ty­to­jų, moks­li­nin­kų ir ki­tų ne­aka­de­mi­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti – be­veik 85 mln. Taip pat įvai­riems ki­tiems da­ly­kams, ku­rie yra už­fik­suo­ti ar­ba švie­ti­mo su­si­ta­ri­me, ar­ba ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je, tai yra pa­si­ren­gi­mui pa­mo­koms, taip pat di­din­ti mo­ky­to­jų ar iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų skai­čių eta­te, taip pat įtrau­kia­jam ug­dy­mui, pro­fe­si­niam in­for­ma­vi­mui, kon­sul­ta­vi­mui, pa­pil­do­moms pa­mo­koms.

Taip pat yra nu­ma­ty­ta 21,5 mln. eu­rų moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai. Taip pat moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai yra pri­ski­ria­ma da­lis dar­bo už­mo­kes­čio, tiems, ku­rie pa­ten­ka į anks­čiau mi­nė­tas ka­te­go­ri­jas. Ben­dra su­ma moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, su­dė­jus dar­bo už­mo­kes­tį, ku­ris yra nu­ma­ty­tas biu­dže­te, bei pa­pil­do­mas lė­šas, ku­rios yra ski­ria­mos moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, ne­be dar­bo už­mo­kes­čiui, ben­dra ski­ria­ma su­ma moks­li­niams ty­ri­mams ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai yra 329,5 mln. eu­rų.

Kal­bant apie mo­ky­to­jų ir dės­ty­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį bei tai, kas yra fik­suo­ta švie­ti­mo su­si­ta­ri­me, švie­ti­mo su­si­ta­ri­me yra fik­suo­ta, kad me­tų pa­bai­go­je, at­ei­nan­čių me­tų pa­bai­go­je, mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis tu­rė­tų pa­siek­ti 130 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, dės­ty­to­jų tu­rė­tų pa­siek­ti 150 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Tam, kad tas spren­di­mas bū­tų įgy­ven­din­tas, siū­lo­ma mo­ky­to­jų ir dės­ty­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti per du kar­tus: vie­ną kar­tą nuo sau­sio 1 die­nos –10 %, na ir li­ku­sius pro­cen­tus di­din­ti nuo rug­sė­jo 1 die­nos. To re­zul­ta­tas – mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis nuo sau­sio 1 die­nos vi­du­ti­niš­kai aug­tų 130 eu­rų, rug­sė­jo mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su šiais me­tais, – 276 eu­rais į ran­kas. Pa­ly­gin­ti su ka­den­ci­jos pra­džia, mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis į ran­kas per mė­ne­sį iš­aug­tų 676 eu­rais, jei­gu ly­gin­tu­me ki­tų me­tų pa­bai­gą su ka­den­ci­jos pra­džia. Dės­ty­to­jams ir moks­li­nin­kams nuo sau­sio 1 die­nos dar­bo už­mo­kes­tis vi­du­ti­niš­kai aug­tų 140 eu­rų, rug­sė­jo 1 die­ną, pa­ly­gin­ti su šių me­tų pa­bai­ga, – 440 eu­rų į ran­kas. Pa­ly­gin­ti su ka­den­ci­jos pra­džia, ki­tų me­tų rug­sė­jį dar­bo už­mo­kes­tis į ran­kas vi­du­ti­niš­kai bū­tų di­des­nis 804 eu­rais.

Ki­tas pri­ori­te­tas, ku­rį, kaip sa­kiau, Vy­riau­sy­bė iš­ski­ria vi­sos ka­den­ci­jos me­tu, tai yra žmo­nių pa­ja­mų di­di­ni­mas. Tam yra nu­ma­to­ma 1,7 mlrd. eu­rų. Jį su­skirs­tė­me į tris gru­pes, tai yra dir­ban­čių­jų pa­ja­mos, pa­ra­ma pa­žei­džia­miau­siems bei se­nat­vės pen­si­jos. Dir­ban­čių­jų pa­ja­moms yra nu­ma­to­ma 1 mlrd. eu­rų. Iš jų ke­le­tas spren­di­mų yra ho­ri­zon­ta­lūs, jie pa­vei­kia vi­są dar­bo rin­ką. Tai yra spren­di­mas di­din­ti mi­ni­ma­li­ą­ją mė­ne­si­nę al­gą 10 % iki 924 eu­rų. Taip pat yra ki­tas spren­di­mas dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mo 20 %. Jis ma­ži­na dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą vi­siems, ku­rie už­dir­ba iki vie­no vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Tai da­ro po­vei­kį vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­moms. Prog­no­zuo­ja­ma, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai su­rinks ma­žiau, 241,2 mln. eu­rų ma­žiau, dėl šio kon­kre­taus spren­di­mo.

Vals­ty­bės biu­dže­te rei­kia taip pat nu­ma­ty­ti lė­šų mi­ni­ma­lia­jai mė­ne­si­nei al­gai mo­kė­ti, nes da­lis vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dir­ba už mi­ni­ma­li­ą­ją mė­ne­si­nę al­gą, tam ski­ria­ma 33,7 mln. eu­rų. Taip pat tam, kad bū­tų iš­lai­ko­mas ma­žus at­ly­gi­ni­mus tu­rin­čių vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio ato­trū­kis nuo mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos, ku­ri ky­la, yra siū­lo­ma ma­žiems ko­e­fi­cien­tams pa­di­din­ti 38,5 mln. eu­rų.

Taip pat yra tam tik­ri sek­to­ri­niai spren­di­mai, ku­rie yra nu­kreip­ti į vie­ną ar­ba ki­tą sek­to­rinę vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų gru­pę, tai pir­miau­sia, kaip jau mi­nė­ta, yra mo­ky­to­jai, dės­tyto­jai, moks­li­nin­kai, ki­ti pe­da­go­gi­niai ir ne­aka­de­mi­niai dar­buo­to­jai. Tam yra nu­ma­to­ma 343 mln. eu­rų. Taip pat kul­tū­ros įstai­gų ir me­no dar­buo­to­jams – 22,2 mln. eu­rų, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo sri­ties dar­buo­to­jams – 6 mln. eu­rų, sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siams, pro­ku­ro­rams, sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams – 64,4 mln. eu­rų. Me­di­kams iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do yra ski­ria­ma apie 179 mln. eu­rų dar­bo už­mo­kes­čiui. Taip pat vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mai, tai yra tei­sė­jams, pa­rei­gū­nams ir ki­ta – 30 mln. eu­rų. Ki­tiems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, ku­rie pa­si­skirs­tę per dau­ge­lį ins­ti­tu­ci­jų, – 43,8 mln. eu­rų.

Ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mas, kaip mi­nė­jau, pa­lies­tų vi­sus, ku­rie už­dir­ba iki vie­no, pa­lies­tų tuos žmo­nes, ku­rie už­dir­ba iki vie­no vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, pa­gal „Sod­ros“ duo­me­nis, to­kių yra 811 tūkst. as­me­nų. Šios ka­den­ci­jos me­tu nuo­sek­liai sten­gia­mės di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį dvi­gu­bai spar­čiau ne­gu mi­ni­ma­lią­ją mė­ne­si­nę al­gą. Jei­gu ly­gin­tu­me su 2020 me­tais, mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga per šią ka­den­ci­ją bus iš­au­gu­si 44 %, o ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis – 87 %. Siū­lo­ma šį kar­tą jį di­din­ti nuo 625 iki 747 eu­rų ir tai taip pat bū­tų dvi­gu­bai di­des­nis di­di­ni­mas ne­gu mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos. To­kiu at­ve­ju, jei­gu šis spren­di­mas bū­tų pri­im­tas, 80,8 % mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos tie­siog bū­tų ne­ap­mo­kes­ti­na­ma gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu ir tai di­din­tų pa­ska­tas dirb­ti žmo­nėms, ku­rie už­dir­ba ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus.

Po­ky­tis į ran­kas dėl šių dvie­jų spren­di­mų, tai yra mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio. Ka­dan­gi mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga yra di­di­na­ma iki 924 eu­rų, ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis iki 747 eu­rų, dėl šių dvie­jų spren­di­mų žmo­gus, ku­ris už­dir­ba mi­ni­ma­lią­ją mė­ne­si­nę al­gą, ki­tų me­tų pra­džio­je gaus 75 eu­rais 22 cen­tais dau­giau į ran­kas per mė­ne­sį. Ly­gi­nant su ka­den­ci­jos pra­džia, dėl šių dvie­jų spren­di­mų de­ri­ni­mo žmo­nės, ku­rie už­dir­ba mi­ni­ma­lią­ją mė­ne­si­nę al­gą, gaus 261 eu­ru per mė­ne­sį dau­giau į ran­kas. Taip pat sek­to­ri­niai dar­bo už­mo­kes­čiai, jų lė­šas pri­sta­čiau skaid­rė­je šiek tiek anks­čiau, ką tai reiš­kia pa­ja­moms į ran­kas? Tai kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams vi­du­ti­niš­kai ki­tų me­tų pra­džio­je at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų di­dė­ti apie 108 eu­rus dau­giau į ran­kas, ly­gi­nant su ka­den­ci­jos pra­džia, kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jai tu­rė­tų už­dirb­ti 412 eu­rų dau­giau į ran­kas kiek­vie­ną mė­ne­sį.

Sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mas ki­tų me­tų pra­džio­je taip pat tu­rė­tų vi­du­ti­niš­kai aug­ti apie 108 eu­rus, nuo ka­den­ci­jos pra­džios – 396 eu­rais. So­cia­li­niams dar­buo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tis vi­du­ti­niš­kai tu­rė­tų aug­ti 122 eu­rais, mo­ky­to­jams rug­sė­jo mė­ne­sį – 276 eu­rais. Jei­gu ly­gin­tu­me su ka­den­ci­jos pra­džia – 676 eu­rais dau­giau į ran­kas. Gy­dy­to­jams vi­du­ti­niš­kai at­ly­gi­ni­mas ki­tais me­tais tu­rė­tų aug­ti 259 eu­rais. Jei­gu nuo ka­den­ci­jos pra­džios, at­ly­gi­ni­mas į ran­kas tu­rė­tų aug­ti dau­giau nei 1 tūkst. eu­rų. Taip pat ir slau­gy­to­jams, ir re­zi­den­tams. Skai­čius ma­to­te skaid­rė­je.

Ant­ro­ji gru­pė yra pa­ra­ma pa­žei­džia­miau­siems. Kal­ba­me apie įvai­rių so­cia­li­nių iš­mo­kų in­dek­sa­vi­mą ir vai­ko pi­ni­gus. Tar­ki­me, vai­ko pi­ni­gus Lie­tu­vo­je gau­na 517 tūkst. vai­kų. Siū­lo­ma in­dek­suo­ti pa­gal tai, kas yra nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, ir ki­tus su­si­ju­sius dy­džius, tar­ki­me, šal­pos pen­si­jas, vie­ni­šo as­mens iš­mo­kas bei ki­tus. Ir šioms lė­šoms yra pa­pil­do­mai ski­ria­ma be­veik 212 mln. eu­rų. Tar­ki­me, tie pa­tys vai­ko pi­ni­gai aug­tų 10,5 eu­ro ir pa­siek­tų 2024 me­tais 96 eu­rus 25 cen­tus kiek­vie­nam vai­kui. Jei­gu žiū­rė­tu­me, kiek lė­šų iš­vis yra nu­ma­to­ma, tar­ki­me, tiems pa­tiems vai­ko pi­ni­gams mo­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­te, tai yra be­veik 600 mln. eu­rų 2024 me­tų biu­dže­te.

Tre­čio­ji gru­pė yra se­nat­vės pen­si­jos. Tam yra nu­ma­to­ma 519 mln. eu­rų. Ly­gi­nant su 2023 me­tais, at­ei­nan­čiais me­tais žmo­nėms, ku­rie yra įgi­ję bū­ti­ną­jį sta­žą, pen­si­ja aug­tų 70 eu­rų į ran­kas, nuo 574 iki 644 eu­rų vi­du­ti­niš­kai. Ly­gi­nant su ka­den­ci­jos pra­džia, vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja su bū­ti­nuo­ju sta­žu bū­tų di­des­nė 244 eu­rais į ran­kas. Šis spren­di­mas pa­lie­čia 623,5 tūkst. žmo­nių, tai yra di­džio­ji da­lis se­nat­vės pen­si­nin­kų, taip pat ke­li tūks­tan­čiai iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos ga­vė­jų.

Ki­tas pri­ori­te­tas yra sau­gu­mo stip­ri­ni­mas. Tam yra nu­ma­to­ma be­veik 400 mln. eu­rų. Tai yra pa­pil­do­mi asig­na­vi­mai kraš­to ap­sau­gai yra ski­ria­mi pa­gal par­ti­jų pa­si­ra­šy­tą su­si­ta­ri­mą – 2,52 % nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Kai au­ga no­mi­na­lus ben­dra­sis vi­daus pro­duk­tas, na­tū­ra­lu, au­ga ir lė­šos, ski­ria­mos kraš­to ap­sau­gai, tai yra be­veik 60 mln. eu­rų. Taip pat Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai gin­klams įsi­gy­ti nu­ma­to­ma 2,7 mln. eu­rų. Dėl mū­sų pri­im­to spren­di­mo, So­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mo, yra ga­li­my­bė skir­ti ka­ri­niam mo­bi­lu­mui ir ka­ri­nei in­fra­struk­tū­rai 280 mln. eu­rų, iš jų 135 mln. ke­liau­ja per Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus į po­li­go­no vi­di­nę in­fra­struk­tū­rą, šau­dyk­las ir ki­tus da­ly­kus, po­li­go­nų vi­di­nius ke­lius, bei 145 mln. per Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus di­dži­ą­ja da­li­mi į ke­lių in­fra­struk­tū­rą, ka­ri­nio mo­bi­lu­mo in­fra­struk­tū­rą. Ir taip pat yra ski­ria­ma 19,2 mln. eu­rų ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti, 30 mln. – pa­reng­čiai dėl ga­li­mos ava­ri­jos Ast­ra­vo ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je stip­rin­ti.

Žvel­giant į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus, nuo ka­den­ci­jos pra­džios Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­tas iš­au­go dvi­gu­bai – nuo 1 iki 2 mlrd. eu­rų. Su so­li­da­ru­mo įna­šo lė­šo­mis, ku­rios yra nu­ma­ty­tos 2023 ir 2024 me­tams, ben­dras Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mas su­da­ro 2,71 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Kaip mi­nė­jau, so­li­da­ru­mo įna­šo pa­ja­mas su­da­ro 135 mln., vi­sa ki­ta yra vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos.

In­ves­ti­ci­jos į Lie­tu­vos at­ei­tį taip pat yra vie­nas iš es­mi­nių pri­ori­te­tų, kaip nu­kreip­ti in­ves­ti­ci­jas, at­ei­nan­čias tur­būt pir­miau­sia iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos, „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pla­no in­ves­ti­ci­jų, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės au­gi­mą. Dau­ge­lis pri­ori­te­tų iš­ties yra nu­leis­ta iš da­lies iš vir­šaus dėl tam tik­rų eu­ro­pi­nių spren­di­mų, ka­dan­gi fon­dai at­ei­na su tam tik­ru re­gu­lia­vi­mu iš vir­šaus, kam ga­li­ma juos nu­kreip­ti. Iš da­lies iš­ski­ria­mi pri­ori­te­tai. Ka­dan­gi Eu­ro­pos Są­jun­ga yra pri­ėmu­si dau­ge­lį įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl įvai­rių ro­dik­lių pa­sie­ki­mo ža­lio­sios trans­for­ma­ci­jos sri­ty­je, šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų ma­ži­ni­mo sri­ty­je, di­džio­ji da­lis lė­šų yra nu­krei­pia­ma bū­tent ža­lia­jai trans­for­ma­ci­jai, 34 % vi­sų lė­šų, ku­rios yra nu­ma­ty­tos 2024 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te bū­tent in­ves­ti­ci­joms ska­tin­ti.

Žvel­giant į šal­ti­nius, tai 600 mln. eu­rų yra nau­jo­ji 2021–2027 me­tų struk­tū­ri­nių fon­dų pro­gra­ma, 600 mln. eu­rų yra „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pla­nas, 460 mln. eu­rų yra „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pla­no at­nau­ji­ni­mo da­lis, kur kal­ba­ma apie pa­sko­li­nę da­lį, taip pat įvai­rios ki­tos pro­gra­mos, tiek se­na struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma, tiek ir ki­tos pro­gra­mos, kaip nor­ve­gų, švei­ca­rų ir ki­tos, su­da­ro apie 1 mlrd. eu­rų. Taip pat apie 0,5 mlrd. eu­rų yra ski­ria­ma vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, tai yra ir pa­žan­gos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, taip pat įvai­rioms ki­toms prie­mo­nėms ko­fi­nan­suo­ti.

Taip pat ga­li­me iš­skir­ti tur­būt es­mi­nes in­ves­ti­ci­jas, ku­rios vyks ki­tais me­tais ir ža­lio­sios per­tvar­kos sri­ty­je. Kal­ba­ma apie ener­ge­ti­nio skur­do ben­dri­jas, taip pat pa­sko­las, skirtas ža­lio­sios pra­mo­nės tech­no­lo­gi­joms ir aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės pra­mo­nės plėt­rai. Čia pir­miau­sia eina „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pa­sko­li­nės lė­šos, taip pat pa­sko­los at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos elek­tri­nėms, pri­va­tiems ir vie­šie­siems ju­ri­di­niams as­me­nims, dau­gia­bu­čių pa­sta­tų re­no­va­ci­jai. Skait­me­ni­ni­mo sri­ty­je yra nu­ma­to­ma vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų val­dy­mo per­tvar­ka, pra­mo­nės skait­me­ni­ni­mas ir ki­ti da­ly­kai. Švie­ti­mo sri­ty­je tai yra „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­gra­ma, skait­me­ni­nė švie­ti­mo trans­for­ma­ci­ja „EdTech“ bei ki­ta. Ino­va­ci­jų sri­ty­je kal­ba­me apie star­tuo­lių vys­ty­mą bei moks­lo ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mo fi­nan­sa­vi­mą.

Ki­tas daž­nai ke­lia­mas dis­ku­si­nis klau­si­mas yra Lie­tu­vos ke­lių fi­nan­sa­vi­mas. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai yra ski­ria­ma tiek pat lė­šų, kiek bu­vo pra­ėju­siais me­tais, tai yra 543 mln. eu­rų, bet taip pat yra lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo pa­ja­mos, ku­rios yra nu­krei­pia­mos, 145 mln., kaip mi­nė­jau, per Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos asig­na­vi­mus, iš jų 130,5 mln. eu­rų ke­liau­ja bū­tent ke­lių tie­si­mo pro­jek­tams, pir­miau­sia tur­būt „Via Bal­ti­cos“ pro­jek­tas yra fi­nan­suo­ja­mas. Tai lei­džia pa­di­din­ti ben­dras lė­šas, ku­rios yra ski­ria­mos Lie­tu­vos ke­liams. Taip pat Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė pa­ra­ma, tai Eu­ro­pos in­fra­struk­tū­ros tin­klų prie­mo­nė bei 2021–2027 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šos. Ben­dra Lie­tu­vos ke­liams ski­ria­ma su­ma yra 715,3 mln. eu­rų.

Taip pat yra iš­ski­ria­ma pa­ra­ma Uk­rai­nai, tam yra nu­ma­to­ma 232,2 mln. eu­rų. Pir­miau­sia tai yra pa­gal fak­tą, tai yra mes tu­ri­me duo­me­nis, kiek rei­kė­jo to­kių lė­šų šiais me­tais žmo­nėms, ku­rie yra at­vy­kę iš Uk­rai­nos ir yra ap­si­sto­ję Lie­tu­vo­je, kol baig­sis ka­ras. Iš Uk­rai­nos at­vy­kusių žmo­nių skai­čiai ne­si­kei­čia pas­ta­ruo­ju me­tu. Ka­ro pa­bė­gė­liams švie­ti­mo ir so­cia­li­nėms pa­slau­goms teik­ti yra nu­ma­to­ma 127,2 mln. eu­rų. Taip pat šiuo me­tu yra svars­to­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­to vi­du­rio lai­ko­tar­pio per­žiū­ra ir yra nu­ma­to­ma tu­rė­ti apie 50 mlrd. eu­rų in­stru­men­tą – ke­tur­me­tį fi­nan­sa­vi­mą Uk­rai­nos biu­dže­to reik­mėms. Jei­gu bū­tų tas su­ta­ri­mas pri­im­tas, Lie­tu­vos da­lis, ku­rią rei­kia įmo­kė­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­tus, iš­aug­tų 70 mln. eu­rų, tai tos lė­šos taip pat yra nu­ma­to­mos. Taip pat Eu­ro­pos tai­kos prie­mo­nė (su­si­ta­ri­mas dėl gy­ny­bos prie­mo­nės Uk­rai­nai) yra su­ta­ri­mas įgy­ti tam tik­ras gy­ny­bos prie­mo­nes ir per­duo­ti Uk­rai­nai. Tai Lie­tu­vos da­lis yra 35 mln. eu­rų, tai taip pat yra nu­ma­to­ma.

Sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas. Fi­nan­sai au­ga gana stip­riai, kaip mi­nė­jau, iš vi­sų biu­dže­tų žen­kliau­sias au­gi­mas yra bū­tent sa­vi­val­dos. Iš da­lies tai yra su­si­ję tur­būt su žen­kliu dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mu bei ga­na stip­ria dar­bo rin­ka. Va­di­na­si, dir­ban­čių žmo­nių yra gana daug, dar­bo už­mo­kes­tis au­ga, na­tū­ra­lu, kad ir mo­kes­čiai, su­mo­ka­mi nuo gau­tų pa­ja­mų, taip pat au­ga ga­na žen­kliai. Pra­ėju­siais me­tais sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mas su­da­rė 5 mlrd. eu­rų, šiais me­tais, 2024 me­tais, prog­no­zuo­ja­ma 5,8 mlrd. eu­rų ir au­gi­mas yra 16 %. Žvel­giant į val­džios sek­to­riaus ba­lan­są šiais me­tais, 2023 me­tais, prog­no­zuo­ja­ma, kad val­džios sek­to­riaus ba­lan­sas su­da­rys apie 1,9 % biu­dže­to de­fi­ci­to, kai iš pra­džių pla­nuo­tas bu­vo 4,9 %. Ma­to­me, kad ne­iš­si­pil­dė tam tik­ros prie­lai­dos dėl mo­kes­ti­nių ati­dė­ji­mų, jos bu­vo su­for­muo­tos ener­ge­ti­kos kri­zės me­tu. Pa­ja­mos yra ren­ka­mos šiek tiek ge­riau bei ne­be­pri­rei­kė tam tik­rų prie­mo­nių, su­si­ju­sių su ener­gi­jos kai­nų kom­pen­sa­vi­mu. To­dėl prog­no­zuo­ja­ma, kad, na, apie 2 % bus šių me­tų re­zul­ta­tas.

2024 me­tams val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tą siū­lo­me for­muo­ti 2,9 %, iš jų lai­ki­no po­bū­džio prie­mo­nės, tai yra su­si­ju­sios su Uk­rai­na, su­da­ro 0,4 %. Be šių lai­ki­nų­jų prie­mo­nių val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas bū­tų 2,5 %, o tai, kas yra su­for­muo­ta biu­dže­to pro­jek­te, yra 2,9 %. Tai yra tam tik­ra rau­do­na li­ni­ja, ka­dan­gi, per­žen­gę ją, jau ne­be­ati­tik­tu­me Mast­rich­to kri­te­ri­jų, to­dėl bet ko­kie pa­siū­ly­mai, ku­rie at­ke­liau­ja, tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mi pa­kei­čiant vie­nas iš­lai­das ar pa­ja­mų prie­mo­nes ki­to­mis. Tiek pri­sta­ty­mo, lauk­čiau ta­da jū­sų klau­si­mų. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra ne­ma­žai ko­le­gų, už­si­ra­šiu­sių pa­klaus­ti. Pir­ma­sis ger­bia­mas A. Skar­džius klau­si­mų už­duos. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, aš no­rė­čiau jū­sų pa­klau­s­ti dėl Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų tei­sės vyk­dant biu­dže­tą. Čia, 13 straips­nio 3 punk­te, aiš­kiai pa­ra­šy­ta – per­skirs­ty­ti, yra tei­sė per­skirs­ty­ti 2024 me­tų pa­žan­gos lė­šas. Tos lė­šos nė­ra ma­žos – 735 mln. tarp de­vy­nių asig­na­vi­mų val­dy­to­jų, tarp de­vy­nių mi­nis­te­ri­jų. Tai vos ne mi­li­jar­dą jūs da­bar be Sei­mo su­ta­rė­te tar­pu­sa­vy­je, kaip no­rė­si­te, taip, na, sa­ky­ki­me, pir­myn at­gal stum­dy­ti. Ar aš tei­sin­gai su­pra­tau, ger­bia­mo­ji mi­nist­re? Ir ko­dėl jūs taip to­kį di­de­lį kap­šą pi­ni­gų pa­lie­ka­te, na, tar­pu­sa­vio žai­di­mams?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tas pats bu­vo ir 2023 me­tais. Prie­de yra pa­tei­kia­mas pre­li­mi­na­rus pa­žan­gos prie­mo­nių su­skirs­ty­mas: liū­to da­lis pa­žan­gos prie­mo­nė­se yra fi­nan­suo­ja­ma bū­tent Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Ji vi­suo­met ga­lė­jo bū­ti per­skirs­ty­ta ir vis­kas pri­klau­so nuo ins­ti­tu­ci­jų ge­bė­ji­mo įsi­sa­vin­ti ar įgy­ven­din­ti pro­jek­tus nu­sta­ty­tu tem­pu. Ka­dan­gi pla­nai la­bai daž­nai ko­re­guo­ja­mi dėl tur­būt įvai­riau­sių da­ly­kų – tiek dėl gy­ve­ni­miš­kų pa­si­kei­ti­mų, tiek dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, teis­mi­nių pro­ce­sų, – tam tik­ras lanks­tu­mas, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą, tie­siog yra rei­ka­lin­gas. Ji­sai nė­ra nie­kaip nau­jas, tie­siog pa­gal nau­ją stra­te­gi­nio val­dy­mo me­to­di­ką yra vis­kas su­dė­ta per pa­žan­gos pro­gra­mas, per pa­žan­gos prie­mo­nes į tam tik­rus stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo rė­mus ir tos lė­šos, ku­rios… Na, kaip mi­nė­jau, liū­to da­lis, tai yra bū­tent Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma ar­ba „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pla­no pa­ra­ma, ke­liau­ja per pa­žan­gos prie­mo­nes. Tai nie­ko nau­jo, prie­de yra iš­dės­ty­tas vi­sas pre­li­mi­na­rus su­dės­ty­mas, kaip mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti, ko­kiu tem­pu pla­nuo­ja įgy­ven­din­ti pro­jek­tus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­sia ger­bia­mas A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, žiū­rint į jū­sų pa­teik­tą biu­dže­tą, net ne man, o eks­per­tams iš­sprūs­ta žo­džiai, kad gra­žus skai­čiu­kų rin­ki­nys. Ta­čiau eko­no­mi­ka ir biu­dže­tas nė­ra vien skai­čiu­kai. Tai yra vals­ty­bės ir žmo­nių gy­ve­ni­mas, kar­tais jų li­ki­mai. Vis tik kvie­čiu ne­veid­mai­niau­ti kal­bant, kad Lie­tu­vo­je eko­no­mi­ka stip­rė­ja, di­dė­ja eks­por­to ap­im­tys ir pa­na­šiai. Per­nai in­flia­ci­ja mū­sų vals­ty­bė­je pa­sie­kė ne­re­gė­tas aukš­tu­mas. Tad kam gir­tis di­dė­jan­čiais at­ly­gi­ni­mais, jei­gu po jų pa­di­di­ni­mo mū­sų gy­ven­to­jai ga­li sau leis­ti vis ma­žiau, o pu­sė jų va­žiuo­ja į Len­ki­ją ap­si­pirk­ti? Kam nuo­lat kal­bė­ti apie au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mą, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nės ba­zės iš­plė­ti­mą, mo­kes­čių kė­li­mą in­di­vi­du­a­liai dir­ban­tiems ver­sli­nin­kams, jei­gu vis­kas mū­sų eko­no­mi­ko­je yra taip ge­rai? Ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad ne skai­čiu­kai ge­ri­na gy­ve­ni­mą, o tai, iš kur…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. GEDVILAS (MSNG). …jie at­si­ran­da, kiek dau­giau su­ku­ria­ma…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. GEDVILAS (MSNG). …po­ten­cia­lo pa­ja­moms už­dirb­ti?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tur­būt čia yra re­to­ri­nis klau­si­mas. Bet gal drįs­čiau pa­ste­bė­ti, kad in­flia­ci­ja yra pro­ce­sas, esan­tis ne tik­tai Lie­tu­vo­je. Vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga ir tur­būt ki­tos vals­ty­bės su­si­dū­rė su be­pre­ce­den­čiu in­flia­ci­jos au­gi­mu. Dau­gu­mo­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių re­a­lios žmo­nių pa­ja­mos pra­ėju­siais me­tais ne­au­go. Lie­tu­va tur­būt ne iš­im­tis, nes in­flia­ci­ja bu­vo ga­na žen­kli, bet tai ne­bu­vo iš­skir­ti­nis pro­ce­sas, vy­kęs tik Lie­tu­vo­je.

Kal­bant apie at­ei­nan­čius me­tus, kas yra prog­no­zuo­ja­ma. Tai prog­no­zuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis augs apie 6,5 %, kai yra prog­no­zuo­ja­ma 2,9 % vi­du­ti­nė me­ti­nė in­flia­cija. Jei­gu šios prie­lai­dos pa­si­tvir­tins, va­di­na­si, žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia at­ei­nan­čiais me­tais augs. Tai aš tie­siog ir pa­sa­kiau. Prog­no­zuo­ja­ma, kad… ne prog­no­zuo­ja­ma, bet biu­dže­te yra nu­ma­ty­ta, kad se­nat­vės pen­si­jos augs 12,2 %. Jei­gu vi­du­ti­nė me­ti­nė in­flia­ci­ja 2,9 %, na­tū­ra­lu, ti­ki­ma­si, kad žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia stip­rės. To­kiu at­ve­ju ir var­to­ji­mas tu­rė­tų at­si­sta­ty­ti. Ma­nau, kad tai yra po­zi­ty­vios pa­ska­tos eko­no­mi­kai aug­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. But­ke­vi­čius. Pra­šau.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, aš vis dėl­to ne­si­ti­kė­jau, kad de­fi­ci­tas bus pa­siek­tas ar­ba pla­nuo­ja­mas 2,9 % nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Pa­aiš­kė­jo, kad virš­pla­ni­nių pa­ja­mų pra­ei­tais me­tais vals­ty­bės biu­dže­te tu­rė­jo­me be­veik 1 mlrd., sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tuo­se – 400 mln. Fak­tiš­kai ne­bu­vo gal­vo­ja­ma ati­dė­ti tam tik­rą re­zer­vą. Esant ma­žes­nei in­flia­ci­jai, ma­žė­jant PVM su­rin­ki­mui, vis dėl­to bū­tų ga­li­ma tais pi­ni­gais amor­ti­zuo­ti fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą, esant to­kiam spar­čiam au­gi­mui.

Klau­si­mas toks. Pir­mą kar­tą pa­ma­čiau, kad sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mos ir iš­lai­dos yra ne­su­ba­lan­suo­tos – maž­daug 100 mln. iš­lai­dos yra di­des­nės ne­gu pa­ja­mos. Ar tie 100 mln. ir­gi bu­vo įskai­čiuo­ti į 2,9 % de­fi­ci­to skai­čia­vi­mą?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kal­bant apie pra­ėju­sių me­tų virš­pla­ni­nes pa­ja­mas rei­kia pa­ste­bė­ti, kad biu­dže­to de­fi­ci­tas, ku­ris bu­vo reng­ta­me vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te, yra 4,9 %. Re­zul­ta­tas, ku­rio ti­ki­mės me­tų pa­bai­go­je, yra 1,9 %. Tai reiš­kia, kad virš­pla­ni­nės pa­ja­mos bu­vo pa­nau­do­tos de­fi­ci­tui amor­ti­zuo­ti. Va­di­na­si, 2023 me­tų de­fi­ci­tas bus ma­žes­nis, sko­lin­tis rei­kės ma­žiau, nes pa­ja­mų yra su­rink­ta dau­giau.

Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mas, tie­siog yra pa­da­ry­ta prie­lai­da, kad sa­vi­val­dy­bės pa­si­nau­dos ga­li­my­be pa­si­sko­lin­ti pa­gal cik­li­nę kom­po­nen­tę, nes eko­no­mi­ka vis dar au­ga že­miau po­ten­cia­lo. Tai reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės tu­ri tei­sę sko­lin­tis ar­ba 1,5 % nuo sa­vo pa­ja­mų, ar­ba di­die­ji mies­tai pa­gal cik­li­nę kom­po­nen­tę. Tai yra pa­skai­čiuo­ta, kad sa­vi­val­dy­bės pa­si­nau­dos šia ga­li­my­be ir pa­si­sko­lins tas lė­šas sa­vo veik­lai vyk­dy­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. Dumb­ra­va. Pra­šau.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, ne­se­niai šven­tė­me An­ge­lų sar­gų die­ną. Dau­ge­lis Sei­mo na­rių da­ly­va­vo tuo­se ren­gi­niuo­se. Vėl bu­vo to­kių pra­šy­mų, užuo­mi­nų dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Iš es­mės kiek­vie­nais me­tais mes gir­di­me tą pa­tį. Da­bar mes ma­to­me pro­fe­si­nių są­jun­gų raš­tą, ku­rį ir jūs tik­riau­siai ga­vo­te, pra­šo­ma pa­pil­do­mų 60 mln. eu­rų.

Pra­šom pa­sa­ky­ti: tar­ki­me, mes ma­tė­me, kad sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja 108 eu­rais, bet ar tai šian­dien tik­rai yra mo­ty­vas at­ei­ti dirb­ti į po­li­ci­ją ar­ba ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju? Ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas di­džiu­lis. Ar tai tik­rai, jū­sų ma­ny­mu, mo­ty­vuo­ja? Ar ban­dy­si­te at­si­žvelg­ti į jų pra­šy­mą, ku­ris bu­vo iš­siųs­tas vi­siems Sei­mo na­riams, kad kiek nors pa­si­sek­tų pa­leng­vin­ti jų da­lią, pa­ke­liant jiems dau­giau at­ly­gi­ni­mą, nei yra nu­ma­ty­ta jū­sų pro­jek­te? La­bai ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siams, pro­ku­ro­rams ir sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams yra nu­ma­to­ma 64,4 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­te. Dis­ku­si­jos, ku­rios vyks­ta, kiek ži­nau, su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ap­ima ne tik pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą, bet ir Sta­tu­to kei­ti­mo klau­si­mus. Tai tur­būt čia yra pla­tes­nis klau­si­mas, kaip tos skir­tos lė­šos pla­čiau pa­skirs­to­mos tarp pa­čių pa­rei­gū­nų. Sa­ky­čiau, kad dis­ku­si­jos tik pra­si­de­da, ma­nau, kad tu­rė­si­me dis­ku­si­jų ir Sei­me, ir su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, kad tas spren­di­mas bū­tų op­ti­ma­lus pa­gal tu­ri­mas ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Val­kiū­nas. Pra­šom.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Vi­siems aiš­ku, kad su to­kia prem­je­re ir biu­dže­tu kar­ti at­ei­tis lau­kia Lie­tu­vos. Ta­čiau skęs­tan­tiems no­ri­si pa­dė­ti, rim­tai pa­dė­ti, pa­dė­ti mo­ky­to­jams, po­li­ci­nin­kams, slau­gėms ir ki­tiems, gau­nan­tiems biu­dže­to lė­šas. Ma­no klau­si­mas: kraš­to ap­sau­gai ski­ria­ma daug lė­šų, vi­są lai­ką di­di­na­me, kaip kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras sa­kė, kad gin­kluo­tė per­ka­ma bus ir mo­kė­ti rei­kės tik 2025–2026 me­tais, tai ar da­bar tų per­tek­li­nių lė­šų ne­ga­li­ma bū­tų kaip nors ki­taip pa­skirs­ty­ti, kol, kaip sa­kant, vis tiek jos kaip ir re­zer­vuo­tos, kaip ir tu­ri­mos, kad pa­nai­kin­tu­me įtam­pą ir pa­dė­tu­me tau­tai, kad bū­tų ge­riau gy­ven­ti? Kaip jūs ma­no­te?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad vals­ty­bės biu­dže­te per­tek­li­nių lė­šų nė­ra ir tos, ku­rios yra pa­skirs­ty­tos, yra pa­skirs­ty­tos pa­gal Vy­riau­sy­bės iš­skir­tus pri­ori­te­tus. Man at­ro­do, kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas yra mū­sų vi­sų ben­dras in­te­re­sas, nes kol Uk­rai­na ko­vo­ja mū­sų ka­rą, mes tu­ri­me ga­li­my­bę su­si­stip­rin­ti ir pa­si­reng­ti at­gra­sy­mui, kai to­kio rei­kės. Man at­ro­do, Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tas lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šas lei­džia tam tik­ras in­ves­ti­ci­jas pa­da­ry­ti šiek tiek spar­čiau. Man at­ro­do, tas yra la­bai svar­bu. Tą pa­tį ma­to­me ne tik­tai Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se re­gio­no ša­ly­se, tiek Len­ki­ja, tiek ki­tos Bal­ti­jos ša­lys in­ves­tuo­ja į kraš­to ap­sau­gą ir di­di­na kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą ly­giai taip pat, kaip ir Lie­tu­va.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duo­tų ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis, bet jo nė­ra. Ta­da klau­sia ger­bia­mas T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­ma mi­nist­re, jūs tik­riau­siai ma­to­te vie­šo­jo­je erd­vė­je, kad mo­kyk­lo­se yra be­veik su­si­da­riu­si eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo. Ma­tau čia la­bai gra­žiai au­gan­čius skai­čius įvai­rių biu­dže­to ei­lu­čių, tai kiek yra pla­nuo­ja­ma pa­di­din­ti ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo krep­še­lį? Ar pla­nuo­ja­ma di­din­ti kul­tū­ros krep­še­lį ir vi­sas to­kias pro­gra­mas, su­si­ju­sias su ne­for­ma­liu vai­kų už­im­tu­mu, nes kaip ir de­ši­nio­ji pu­sė čia mus vi­sus stab­do ir sa­ko, kad čia yra es­mi­nis veiks­nys bū­tent dėl nar­ko­ti­kų ir ta­ba­ko, ir ki­tų nuo­din­gų me­džia­gų pli­ti­mo, kad tai leis su­stab­dy­ti? Tai bū­tų įdo­mu ži­no­ti, ar tai at­si­spin­di kaip nors biu­dže­te.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš taip de­ta­liai at­ski­rų biu­dže­to ei­lu­čių pa­ko­men­tuo­ti ne­ga­lė­čiau, ma­nau, kad ko­mi­te­tuo­se tie svars­ty­mai ga­lės bū­ti de­ta­les­ni ei­nant į at­ski­rų pro­gra­mų tu­ri­nį, ta­čiau pa­ste­bė­ti­na, kad asig­na­vi­mų val­dy­to­jai tu­ri tei­sę skirs­ty­ti tarp vie­nos ar ki­tos pro­gra­mos sa­vo sri­ty­je, to­dėl Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, ma­tyt, tu­ri ga­li­my­bę pa­skirs­ty­ti tarp vie­nos ar ki­tos kon­kre­čios pro­gra­mos. Ma­nau, kad de­ta­liai apie at­ski­rų pro­gra­mų tu­ri­nį tik­rai ga­lė­si­me ko­mi­te­tuo­se pa­dis­ku­tuo­ti ir, jei­gu bus at­vi­rų pa­siū­ly­mų, ku­rie bus kon­struk­ty­vūs, ga­lė­si­me Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­ta­me pa­to­bu­lin­ta­me pro­jek­te taip pat į juos at­si­žvelg­ti. Ta­čiau tam rei­kia tur­būt de­ta­les­nių dis­ku­si­jų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas T. To­mi­li­nas sto­vi prie cen­tri­nio šo­ni­nio mik­ro­fo­no. Ar jis dėl ve­di­mo tvar­kos, ar re­pli­ką po bal­sa­vi­mo, nes klau­sti lai­kas jau bu­vo? Ger­bia­mas ko­le­ga, ne­pik­tnau­džiau­ki­te. Ir taip vi­si ne­spės pa­klaus­ti, nes mes va­lan­dą vė­luo­ja­me. Ži­no­ki­te, tik­rai la­bai at­si­pra­šau. Ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis klaus­tų, bet jo ne­ma­tau, tai ta­da ger­bia­mas V. Fio­do­ro­vas ša­lia. Pra­šom.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi dau­ge­lis čia klau­sė klau­si­mus apie ky­lan­čias pa­ja­mas, tai aš ne­kar­to­siu. Ma­no klau­si­mas bū­tų, bent jau ma­no nuo­mo­ne, svar­bus klau­si­mas, apie ke­lius. Ma­tau pri­sta­ty­me 540 mln. ir dar ke­lis Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai, 140 mln. yra iš lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo. Bet ko­kiu at­ve­ju tai vi­siš­kai ne­tem­pia iki tų skai­čių, ką pri­sta­to Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja at­ski­ruo­se su­si­ti­ki­muo­se frak­ci­jo­se. Jie sa­ko: kad tie ke­liai bent jau ne­pa­blo­gė­tų Lie­tu­vo­je ir si­tu­a­ci­ja šiek tiek ge­rė­tų, rei­kė­tų be­veik 900 mln. eu­rų kas­met ir fak­tiš­kai iki 2030 me­tų. Ar tai reiš­kia, kad jū­sų tei­kia­ma­me biu­dže­te ke­liai vis dar per tiek me­tų, kiek jūs esa­te val­džio­je, ne­ta­po pri­ori­te­ti­niu klau­si­mu? Ką tai reiš­kia? Kad mes ne­ski­ria­me tin­ka­mo dė­me­sio ke­liams ir vis dar tu­ri­me griū­nan­čius til­tus?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Jei­gu jūs pa­žiū­rė­tu­mė­te į po­rei­kius, ku­riuos pa­tei­kia mi­nis­te­ri­jos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ką rei­kia skir­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai tur­būt at­vi­ras klau­si­mas, kaip įma­no­ma fi­nan­suo­ti vis­ką, kai kar­tais po­rei­kiai pa­tei­kia­mi net­gi dvi­gu­bai di­des­ni, ne­gu šie­met yra skir­ta. Po­rei­kiai tu­ri su­tap­ti su ga­li­my­bė­mis. Man at­ro­do, Vy­riau­sy­bė, įver­ti­nu­si vi­sus pa­teik­tus po­rei­kius ir at­si­žvel­gu­si į tai, kad yra pri­im­tas Lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mas, ku­ris lei­džia da­lį lė­šų in­ves­tuo­ti, ma­tyt, iš ki­tų šal­ti­nių, kad ir ter­mi­nuo­tų, pa­siū­lė ke­liams fi­nan­suo­ti skir­ti 715 mln. eu­rų, iš jų 543 mln. eu­rų yra Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos, 130,5 mln. eu­rų yra lai­ki­no­jo so­li­da­ru­mo įna­šo lė­šos, taip pat 40 mln. eu­rų yra Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma per įvai­rias prie­mo­nes. Ma­no­me, kad toks spren­di­mas yra su­ba­lan­suo­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą to­liau už­duos ger­bia­ma R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, ačiū jums už pla­čią in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė­te. Ver­ti­nu da­bar skaid­rę „In­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vos at­ei­čiai“. Jūs nu­ma­to­te 3,2 mlrd. eu­rų skir­ti iš vi­so ir iš­si­ski­ria la­bai kuk­liai kul­tū­ra – tik 1 %, o vie­ša­sis ad­mi­nist­ra­vi­mas – 8, moks­las – 15 ir taip to­liau. Yra daž­nai sa­ko­ma, kad tau­ta, ku­ri ne­pa­de­da, ne­ski­ria dė­me­sio ar pa­kan­ka­mos pa­ra­mos ir pa­gal­bos kul­tū­rai, tu­ri ne­la­bai gra­žią at­ei­tį. Pra­šom pa­sa­ky­ti, ar yra ga­li­my­bių tas in­ves­ti­ci­jas į Lie­tu­vos atei­tį dar per­skirs­ty­ti kaip nors ki­taip, kad ir kul­tū­ra gau­tų dė­me­sin­gu­mą ši­tos Vy­riau­sy­bės ir mū­sų vi­sų pa­ra­mą? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad dau­ge­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos tiek struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos, tiek „Nau­jos kar­tos Lie­tu­vos“ pla­no pa­ra­mos rei­ka­la­vi­mų at­ei­na su re­gu­lia­vi­mais iš vir­šaus, nu­sta­tant dau­ge­lį pri­ori­te­tų, ku­rie yra nu­lei­džia­mi iš vir­šaus. Tar­ki­me, ža­lia­jai trans­for­ma­ci­jai yra nu­ma­to­ma di­džio­ji da­lis lė­šų, taip pat yra nu­ma­to­ma skait­me­ni­za­ci­jai bei ki­tiems da­ly­kams. Yra api­brėž­ti tam tik­ri rė­mai, ku­rie yra nu­lei­džia­mi iš vir­šaus. Taip pat pa­skirs­tant di­de­lę da­lį in­ves­ti­ci­jų per Re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mą bu­vo va­do­vau­ja­ma­si pla­na­vi­mu iš apa­čios, tai reiš­kia, kad pa­čios sa­vi­val­dy­bės tei­kė po­rei­kius, ku­rie yra nu­ma­ty­ti, ką dau­giau­sia jos no­rė­tų fi­nan­suo­ti, ir pas­kui steng­ta­si, kad šios dvi prie­mo­nės – pro­gra­ma­vi­mas tiek iš vir­šaus, tiek iš apa­čios – kaž­kur tar­pu­sa­vy­je su­si­tik­tų. Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad, tar­ki­me, bent jau tai, kas at­ėjo iš sa­vi­val­dos lyg­mens, pir­miau­sia bu­vo di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas in­ves­ti­ci­joms į švie­ti­mą ir la­bai žen­klus po­rei­kis bu­vo fi­nan­suo­ti bū­tent šią sri­tį. Tam, kad bū­tų ga­li­ma su­de­rin­ti vie­ną po­rei­kį su ki­tu, pa­teik­tas bū­tent toks iš­dės­ty­mas ir toks pla­na­vi­mas. Ti­ki­mės, kad sa­vi­val­da taip pat ga­li iš spar­čiai au­gan­čių pa­ja­mų da­lį iš­skir­ti ir in­ves­ti­ci­joms į kul­tū­rą, da­ro­moms re­gio­nuo­se. Da­lis prie­mo­nių taip pat yra fi­nan­suo­ja­ma, tar­ki­me, per Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą ki­toms kul­tū­ri­nėms reik­mėms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mų už­duos ger­bia­mas K. Ado­mai­tis. Pra­šom.

K. ADOMAITIS (LF). Dė­kui. Aš dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo. Iš vie­nos pu­sės, no­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti ir pa­klaus­ti, ar tik­rai mes ne­per­ne­lyg sku­ba­me di­din­ti mi­ni­ma­li­ą­ją al­gą? Mes ją di­di­na­me maž­daug 10 %, kiek pa­me­nu iš skai­čių. Bet taip pat su­pran­ta­me, kad, pa­di­di­nus 10 % mi­ni­ma­li­ą­ją al­gą, nu­kas­ka­duo­ja ta al­ga per vi­sas su­si­ju­sias ir san­ty­ki­nai ma­žai už­dir­ban­čias, pa­va­din­ki­me, po­zi­ci­jas. Iš­ei­na, kad mi­ni­ma­lio­ji al­ga ar­tė­ja prie mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mo ar bet ku­rio ki­to, ne tik mo­ky­to­jo, at­ly­gi­ni­mo. Žmo­nės pra­de­da ne­be­su­pras­ti, ko­dėl jie dir­ba už to­kias al­gas, ku­rios ar­ti­mos mi­ni­ma­lia­jai al­gai. Ge­rai, jei­gu mes kal­ba­me, tar­ki­me, apie mo­ky­to­jų pro­fe­si­ją, tai mes jiems pa­di­di­na­me, lyg ir tas ato­trū­kis iš­liks su­ba­lan­suo­tas, bet yra daug ki­tų tiek vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ypač iš vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų biu­dže­ti­nių vi­so­kių pa­rei­gy­bių, kur tos al­gos ne­di­dė­ja tiek, kiek mi­ni­ma­lio­ji al­ga, ir žmo­nės pa­ma­žu su­pras, kad jie gau­na tą mi­ni­ma­li­ą­ją al­gą. Aš jau net ne­kal­bu apie mi­ni­ma­lio­sios al­gos po­vei­kį in­flia­ci­jai, apie tai, kad eko­no­mi­ka vis dėl­to la­bai ne­au­ga ar­ba net ­ma­žė­ja…

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. ADOMAITIS (LF). …ir kad tas spau­di­mas mi­ni­ma­lio­sios al­gos la­bai di­de­lis tam­pa eko­no­mikai.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Dėl mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos nu­sta­ty­mo bu­vo ne­for­ma­liai su­tar­ta dėl tam tik­ros for­mu­lės, ku­ri yra su­kur­ta Lie­tu­vos ban­ko, pa­siū­ly­ta tam, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti, kad mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga aug­tų to­ly­giai su vi­sa dar­bo rin­ka, tai reiš­kia, kad yra ma­tuo­ja­mas ato­trū­kis nuo vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Yra toks pla­tus tiek eko­no­mis­tų su­ta­ri­mas, tiek tur­būt ir po­li­ti­nių par­ti­jų, bent jau iki šiol bu­vo de­kla­ruo­ja­mas, kad mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 45–50 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. To sten­gia­mės lai­ky­tis ir ar­tė­ti pa­gal su­tar­tą for­mu­lę link tų ge­riau­sių vi­dur­kių, ku­rie yra ma­to­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ki­to­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se skir­tu­mas tarp vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio ir mi­ni­ma­lio­sios mė­ne­si­nės al­gos yra ge­riau­sias.

Šiuo at­ve­ju tai bū­tų apie 50 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. To­dėl pa­siū­ly­tas spren­di­nys yra šiek tiek kuk­les­nis, ne­gu Lie­tu­vos ban­ko pa­siū­ly­tos for­mu­lės re­zul­ta­tas. Tai reiš­kia, kad mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga, skai­čiuo­jant tie­siog pa­gal for­mu­lę, tu­rė­tų bū­ti di­di­na­ma net­gi šiek tiek spar­čiau. Ta­čiau tam, kad bū­tų ga­li­ma su­ba­lan­suo­ti po­vei­kį eko­no­mi­kai ir įver­tin­ti, kad vis dėl­to si­tu­a­ci­ja yra ne­apib­rėž­ta, bu­vo pa­siū­ly­tas spren­di­mas dvie­jų kom­po­nen­tų: tai yra mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga aug­tų 10 %, ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis – 20 %. Tai reiš­kia, kad pa­ja­mos į ran­kas aug­tų pa­na­šiai tiek, kiek aug­tų, jei­gu bū­tų pri­im­tas tik­tai spren­di­mas pa­gal ap­skai­čiuo­tą for­mu­lę.

O mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis, bent jau tai, kas yra švie­ti­mo su­si­ta­ri­me fik­suo­ta ir ką pla­nuo­ja­me įgy­ven­din­ti ki­tų me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį, yra 130 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio, dės­ty­to­jų – 150 %, o mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga tu­rė­tų su­da­ry­ti apie 50 % vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Sa­ky­čiau, kad ato­trū­kis bent jau tarp vi­du­ti­nių dy­džių tik­rai yra iš­lai­ko­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Tik at­kreip­čiau ko­le­gų Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad ga­li­me pa­si­džiaug­ti mus pa­ger­bu­siu, ap­lan­kiu­siu sve­čiu iš Uk­rai­nos – tai Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las Pol­ta­vos sri­ty­je V. Py­ly­pen­ka. Džiau­gia­mės, kad jūs esa­te su mu­mis. (Plo­ji­mai)

Da­bar žo­dis su­tei­kia­mas klaus­ti ger­bia­mam E. Pu­pi­niui. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, sa­vai­me su­pran­ta­ma, tur­būt tra­di­ci­jos tę­sis ir vis tiek at­si­ras tam tik­rų pa­siū­ly­mų. Ži­no­me at­ei­nan­čius iš pre­zi­den­tū­ros ke­le­tą pa­siū­ly­mų. Iš tik­rų­jų biu­dže­tas tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tas, sa­vai­me su­pran­ta­ma. De­fi­ci­tas taip pat ne­ga­li bū­ti di­des­nis. Iš tik­rų­jų, jei­gu koks nors pa­siū­ly­mas bū­tų pri­im­tas, ką da­ry­tų Vy­riau­sy­bė, tar­ki­me, kur ma­ty­tų ko­kią nors ga­li­my­bę ką nors ma­žin­ti ar­ba iš tik­rų­jų iš­spręs­ti tam tik­rą su­si­da­riu­sią pro­ble­mą? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Sa­ky­čiau, kad iš tų pa­pil­do­mai pa­skirs­to­mų lė­šų bent pu­sė yra už­prog­ra­muo­tos au­to­ma­ti­nių ir Sei­mo jau pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, tas pats pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas, so­cia­li­nių iš­mo­kų in­dek­sa­vi­mas, ku­rie yra už­prog­ra­muo­ti įsta­ty­muo­se. To­dėl tų dis­kre­ci­nių prie­mo­nių nė­ra la­bai daug. Dau­gu­ma iš jų yra su­si­ju­sios su dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mu, tarp jų švie­ti­mo su­si­ta­ri­mo įgy­ven­di­ni­mu ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mu. Ma­tyt, vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je am­bi­ci­ja tu­rė­tų tap­ti ma­žes­nė, jei­gu bū­tų pri­im­ti tam tik­ri bran­gūs spren­di­mai di­din­ti iš­lai­das ki­to­je sri­ty­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Ąžuo­las. Pas­kui su­si­tar­si­me, kaip čia mes da­ry­si­me. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­ma mi­nist­re, toks la­bai trum­pas klau­si­mas. Ko­dėl po­duk­ros vie­to­je at­si­dū­rė ke­liai, vai­ko pi­ni­gai, pir­ma­sis būs­tas? Ir ko­dėl jūs pra­ra­do­te vil­tį, kad mi­nis­te­ri­jos su­ge­bės pa­nau­do­ti ES lė­šas? Ly­gi­nant su šiais me­tais, 3,5 mlrd. eu­rų pla­na­vo­te pa­nau­do­ti ES lė­šų, ki­tais me­tais liks tik 2,5 mlrd., kad pa­nau­do­si­te, ES lė­šų. Ko­dėl taip at­si­ti­ko? Ir kaip jums se­kė­si su mi­li­jar­dais lė­šų, ku­rias jūs pe­rė­mė­te į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją? Kaip se­kė­si jas nau­do­ti ir iš­mo­kė­ti? Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Na, aso­cia­ci­jos dėl po­duk­ros tur­būt yra la­biau jū­sų in­ter­pre­ta­ci­ja. Man at­ro­do, Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė biu­dže­tą, ku­ris at­lie­pia es­mi­nius Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tus. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys į tai, kad yra pa­pil­do­mų šal­ti­nių Lie­tu­vos ke­liams fi­nan­suo­ti, tai yra So­li­da­ru­mo įna­šo įsta­ty­mas, bu­vo pa­siū­ly­tas spren­di­nys ke­liams skir­ti 715 mln. eu­rų. Es­mi­niai pri­ori­te­tai iš­lie­ka žmo­nių pa­ja­mų di­di­ni­mas, in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mas ir kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mo stip­ri­ni­mas. Man at­ro­do, tie pri­ori­te­tai Vy­riau­sy­bės yra at­liep­ti. O vai­ko pi­ni­gai yra in­dek­suo­ja­mi pa­gal pri­im­tą įsta­ty­mą. Kaip ir ki­tos so­cia­li­nės iš­mo­kos, vai­ko pi­ni­gai aug­tų 10,5 eu­ro. Man at­ro­do, tai at­lie­pia vals­ty­bės biu­dže­to ga­li­my­bes. Vai­ko pi­ni­gams mo­kė­ti yra nu­ma­to­ma be­veik 600 mln. eu­rų at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te.

O in­ves­ti­ci­jas pla­nuo­jant 3,2 mlrd. eu­rų yra su­pla­nuo­ta, kaip mi­nė­jau, pa­gal at­ski­rus šal­ti­nius. Ka­dan­gi 2023 me­tai bu­vo pas­ku­ti­niai įgy­ven­din­ti pra­ėju­sią fi­nan­si­nę per­spek­ty­vą, ku­ri tu­rė­jo bū­ti už­baig­ta įgy­ven­din­ti 2023 me­tais, na­tū­ra­lu, kad di­džio­ji da­lis lė­šų aku­mu­liuo­ja­si pas­ku­ti­niais me­tais, kuo­met vi­si sten­gia­si už­baig­ti pro­jek­tus, ta­čiau jie ne­per­si­ke­lia į at­ei­nan­čius me­tus. Na­tū­ra­lu, kad fi­nan­sa­vi­mo pri­ori­te­tai iš­si­dė­lio­jo taip, kad ski­ria­ma 3,2 mlrd. eu­rų lė­šų at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te, o įgy­ven­di­ni­mas tur­būt pri­klau­sys ir nuo įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų. Ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai fi­nan­sų mi­nist­rei. Aš tik­rai su­pran­tu, kad bu­vo daug už­si­ra­šiu­sių ko­le­gų pa­klaus­ti, to­dėl nuo­šir­džiai at­si­pra­šau, kas ne­spė­jo to pa­da­ry­ti, nes per nu­ma­ty­tą lai­ką dar rei­kia tris pa­tei­ki­mus ly­di­mų­jų įsta­ty­mų at­lik­ti, bet tai jau pa­da­ry­si­me po per­trau­kos. Kaip ir Švie­ti­mo įsta­ty­mą, kaip ir Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mus ke­lia­me į po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę. O da­bar dė­ko­ju už biu­dže­to pa­tei­ki­mą ir skel­biu ry­ti­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.