LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Sveikatos reikalų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (1)

DĖL Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektO XIIIp-1213(2)

 

2017-12-08  Nr. 111-P-   

Vilnius

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkė A. Kubilienė, komiteto narę I. Degutienę pavaduojanti Seimo narė A. Bilotaitė, D. Kaminskas, komiteto narį A. Kirkutį pavaduojantis Seimo narys A. Nekrošius, J. Liesys, R. Martinėlis, L. Matkevičienė, A. Matulas, A. Vinkus.

      Komiteto biuras: Biuro vedėja J. Bandzienė, patarėjai K. Civilkienė, E. Jankauskas, B. Sesickienė, padėjėja M. Neverkevičienė.

      Kviestieji asmenys: Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja A. Mečėjienė, Ministro pirmininko patarėjas P. Gradeckas, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė L. Vaičiulienė, Valstybinės ligonių kasos atstovai J. Sabalienė, N. Bernotienė, S. Adamkevičiūtė, Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai V. Kasiulevičius, I. U. Builytė, J. Dūdienė, Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovė S. Stankevičiūtė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2017-12-04

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisėkūros principams, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo nariai Irena Degutienė, Antanas Matulas, Remigijus Žemaitaitis, Irina Rozova, Jonas Liesys, Naglis Puteikis (2017-12-06)

 

3

1

 

 

Argumentai: Priėmus įstatymo projektą būtų pakeistas dabartinis PSDF biudžeto rezervo dalies lėšų investavimo reglamentavimas ir šią veiklą vykdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Todėl Valstybinė ligonių kasa praras visas teises laikinai laisvas PSDF biudžeto rezervo dalies lėšas investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius.

Manau, kad keisti dabar galiojantį Sveikatos draudimo įstatymą ir jo nuostatas rezervo investavimo klausimais nereikėtų.

Pasiūlymas: Siūlau pakeisti 3 straipsnio 1 dalį.

„3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1.      Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo ir kitas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto laikinai laisvas lėšas Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšas laiko privalo laikyti konkurso būdu pasirinktame banke arba investuoja šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Valstybinė ligonių kasa laikinai laisvas pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies lėšas gali investuoti į Vyriausybės ar Lietuvos banko vertybinius popierius. Gautos pajamos naudojamos tik šiame Įstatyme nustatytoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidoms apmokėti.“

Nepritarti

Argumentai:

1)Projekto iniciatorių siūloma įtvirtinti PSDF biudžeto lėšų investavimo tvarka leis sutaupyti PSDF biudžeto lėšų, nes šiuo metu bankai juridiniams asmenims už banko sąskaitoje esančius lėšų likučius (dažniausiai viršijančius 1 mln. Eur sumą) taiko neigiamas palūkanas. Projektu siūloma numatyti, kad  investuojamas lėšas neatlygintinai valdytų Lietuvos Respublikos finansų ministerija, garantuodama, kad reikalingos investuotos lėšos ir investavimo metu gautos pajamos būtų laiku grąžinamos į PSDF.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Valstybinei ligonių kasai paliekama galimybė pačiai priimti sprendimą ar lėšas laikyti konkurso būdu pasirinktame banke ar jas investuoti. Taip pat, siūloma nustatyti, kad investavimo metu gautos pajamos galės būti naudojamos tik Sveikatos draudimo įstatyme nustatytoms išlaidoms apmokėti.

2) Komitetas analogišką Seimo narių pasiūlymą jau svarstė 2017-11-17 posėdyje ir jam nepritarė;

3) Pritartus šiam Seimo narių pasiūlymui, įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalis prieštarautų 3 straipsnio 2 daliai.

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 2, susilaikė – 0.

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Asta Kubilienė

 

 

 

 

Sveikatos reikalų komiteto biuro patarėja Kristina Civilkienė