LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Ekonomikos komitetas

 

Papildomo komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL GARANTINIO FONDO 2017 METŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO  Nr. XIIIP-2691

 

2018-10-31  Nr. 108-P-41

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys, Komiteto nariai: Antanas Baura, Zbignev Jedinskij, Andrius Kupčinskas, Bronius Markauskas, Virgilijus Poderys, Jurgis Razma, Virginijus Sinkevičius.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė, Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktoriaus pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius Audrius Želionis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas
2018-10-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nėra.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2018-10-01 Valstybinio audito išvada Nr. FA-2018-P-6-5-9 ir
Valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-6-5-9-1

 

 

 

 

VALSTYBINIO AUDITO IŠVADA

„Sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Garantinio fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, išskyrus mūsų išvados skyriuje „Pagrindas reikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio“ apibūdintų dalykų poveikį, Garantinio fondo 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio

Dėl netinkamai parinktos apskaitos politikos fondo veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-12-31 duomenis nenurodytos 301,9 tūkst. Eur gautinų įmokų nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (B.l. eil.), aiškinamajame rašte atskleista ne visa informacija apie sumas, gautinas per vienerius metus (ataskaitos
3 pastraipa).

Fondo finansinės būklės ataskaitoje nurodytų
6,6 tūkst. Eur gautinų sumų teisingumo negalime patvirtinti, nes fondo apskaitoje jos registruojamos remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamais duomenimis, kurių teisingumo valstybiniai auditoriai, atlikę 2017 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (į jį įtraukiami ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo duomenys) auditą, negalėjo patvirtinti (ataskaitos 4-5 pastraipos).

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Valstybės kontrolės tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkto audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio.

Besąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mes atlikome Garantinio fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą.

Mūsų nuomone, Garantinio fondo 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Pagrindas pareikšti besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame priklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Valstybės kontrolės tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.<...>“

Atsižvelgti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito išvadą ir ataskaitą, siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui pritarti iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui Nr. XIIIP-2691.

6.2. Pasiūlymai: nėra.

7. Balsavimo rezultatai: pritarti bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Rimantas Sinkevičius.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Laura Jasiukėnienė