Projekto XIIIP-2230(2)

                                                                              lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
REFERENDUMO ĮSTATYMO Nr. IX-929 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

            Pakeisti  7 straipsnio 3 dalį  ir ją išdėstyti taip:

             „3. Sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“, išskyrus šio skirsnio 12 straipsnį, bei XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.“

    

           

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas