LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Audito komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NR. XIIIP-2687

 

2018-11-07  Nr. 141-P-25

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė, komiteto nariai: Agnė Bilotaitė, Petras Gražulis, Aušra Maldeikienė, Gintaras Vaičekauskas.

Komiteto biuras: vedėja Sigita Ščajevienė, patarėjos: Modesta Maldžienė, Laura Pranaitytė, Jolanta Zibavičiūtė, padėjėja Lina Virgailytė.

Kviestieji asmenys: Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Audito plėtros departamento patarėjas Gediminas Švetkauskas, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorė Emilija Jasaitienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorės pavaduotoja Giedrė Stalauskienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito departamento direktorės pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valdymo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Nomeda Poteliūnienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Kavolytė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vedėja Asta Butrimė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų konsolidavimo skyriaus vedėja Simona Tuminienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė Ingrida Muckutė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja Rita Banuškevičienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Sinkevič, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kainų skyriaus vedėja Violeta Kutraitė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vitalija Griškova, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus vedėja Regina Andriuškienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Almantas, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Mokesčių apskaitos departamento direktoriaus pavaduotoja Violeta Vyšniauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2018-10-12

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Atsižvelgti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė,

2018-10-01

Nr. FA-2018-P-6-3-7

 

 

 

Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Mūsų nuomone, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2017 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Besąlyginė nuomonė dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Mūsų nuomone, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.

Atsižvelgti

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: atsižvelgiant į tai, kad dabartinė sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo sistema yra ydinga, nes neužtikrina finansavimo skaidrumo ir veiksmingos konkurencijos tose sveikatos priežiūros srityse, kuriose ji galėtų duoti naudos pacientams ir leistų efektyviai paskirstyti viešąsias lėšas, valstybės biudžeto lėšomis vis dar nėra pilna apimtimi finansuojami visi valstybės prisiimti įsipareigojimai (iki šiol privalomojo sveikatos draudimo įmokų paskirtis nėra išgryninta, teisės aktai aiškiai nenustato privalomojo sveikatos draudimo garantuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimties, nėra peržiūrėtos valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis ir asmenis, gaunančius mokestinę privalomojo sveikatos mokesčio lengvatą), dėl esamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo sistemos patiriama pridėtinės vertės nesukuriančių fondo administravimo sąnaudų, asmens sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant vakcinas ir vaistus, įtraukimas į apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąrašą yra neaiškus, bei sudaro sąlygas finansuoti paslaugas, kurių finansavimo poreikis nėra objektyviai patvirtintas, iki šiol ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodika neužtikrina, kad šios priemonės būtų kompensuojamos mažiausiomis, objektyviai pagrįstomis ir su nešališkais šaltiniais palyginamomis kainomis, nepritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2687.

6.2. Pasiūlymai: nėra.

7. Balsavimo rezultatai: pritarti B alternatyvai.

Teiktas alternatyvus balsavimas:

A (pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2687 ir jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Audito komiteto pasiūlymus) – 1 už.

B (nepritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektui Nr. XIIIP-2687) – 4 už.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Ingrida Šimonytė.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                               (Parašas)                                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

 

(Komiteto biuro patarėja (ES) Laura Pranaitytė)