LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KULTŪROS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2010 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XI-1249 „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ IŠ ASOCIACIJŲ RINKIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO Nr. XIvP-2580

 

2023-04-19 Nr. 121-P-9

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto nariai: Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Liuda Pociūnienė, Robertas Šarknickas, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, komiteto biuro patarėjos: Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, Deimantė Pukytė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, Valstybinės kultūros paveldo komisijos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija Gadeikienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-03

 

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl  Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui Nr. XIVP-2580(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Juozapaitis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:  nepareikšta.

 

 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl  Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2580(2), jo lyginamasis variantas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Milda Gureckienė