PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL SEIMO NARIO ARTŪRO SKARDŽIAUS GALIMO INTERESŲ KONFLIKTO  BEI GALIMAI GAUTOS ASMENINĖS NAUDOS DARANT POVEIKĮ SEIMO, VYRIAUSYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMAMS

PROJEKTO NR. XIIIP-869

2017-06-20

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

Pavadinimas

Argumentai: siūloma patikslinti nutarimo pavadinimą, kad nebūtų iš anksto preziumuojamas pažeidimas.

 

Pasiūlymas: Pakeisti nutarimo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SEIMO ANTIKORUPCIJOS KOMISIJAI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL SEIMO NARIO ARTŪRO SKARDŽIAUS GALIMO INTERESŲ KONFLIKTO  BEI GALIMAI GAUTOS ASMENINĖS NAUDOS DARANT POVEIKĮ SEIMO, VYRIAUSYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ SPRENDIMAMS“ ŽINIASKLAIDOJE PASKELBTOS INFORMACIJOS, KAD SEIMO NARYS ARTŪRAS SKARDŽIUS GALIMAI PROTEGUOJA JO ŠEIMAI PRIKLAUSANČIOS ŽEMĖS NUOMININKŲ INTERESUS VALDŽIOS INSTITUCIJOSE IR GALIMAI GAUNA IŠ TO ASMENINĘ NAUDĄ“

2.

1

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„Suteikti Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai (toliau – Komisija) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus ir pavesti atlikti parlamentinį tyrimą dėl  dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus galimo interesų konflikto bei galimai gautos asmeninės naudos darant poveikį Seimo, Vyriausybės ir kitų institucijų sprendimams žiniasklaidoje paskelbtos informacijos, kad Seimo narys Artūras Skardžius galimai proteguoja jo šeimai priklausančios žemės nuomininkų interesus valdžios institucijose ir galimai gauna iš to asmeninę naudą.“

3.

2

 

1)

Argumentai: Tyrimo objektas yra tik Seimo nario veikla antikorupciniu aspektu, o ne konkursas. Antikorupcijos komisija nėra kompetentinga institucija, kuri turėtų įstatyme nustatytas galias konstatuoti, ar konkursas buvo teisėtas ir ar pagrįstai buvo pripažintas nugalėtojas.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„Įpareigoti Komisiją:

1)      nustatyti, ar 2005 metais AB „Lietuvos energija“ skelbtą konkursą dėl Šilutės rajone numatyto plėtoti vėjo jėgainių parko prijungimo prie elektros tinklų sąlygų pagrįstai laimėjo daugiau kaip dvigubai mažesnę kainą nei du konkurentai pasiūliusi bendrovė ir ar A. Skardžius galėjo daryti darė įtaką to 2005 metais AB „Lietuvos energija“ skelbtoą konkursoą dėl Šilutės rajone numatyto plėtoti vėjo jėgainių parko prijungimo prie elektros tinklų sąlygų konkurso rezultatams, kurį laimėjo UAB „Naujoji energija“? Jeigu darė įtaką, tai kokiais konkrečiai veiksmais ši įtaka buvo padaryta;“ 

4.

2

 

2)

Argumentai: Esama klausimo formuluotė neatitinka teisinės technikos reikalavimų, kadangi buvo suformuluotas menamas klausimas, iš anksto pateikiant atsakymą arba leidžiant jį aiškiai suprasti, taip kartu apribojant galimybę laisvai ir nešališkai atsakyti į klausimą.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2)      „nustatyti, ar atitinka tikrovę teiginys, kad Seimo narysio Artūraso Skardžiaus ar jo šeimos nariai gaunama pajamas iš žemės nuomos Šilutės rajono Čiūtelių kaime, kai galutinis žemės naudotojas yra toje vietovėje įsteigto vėjo jėgainių parko konkurso laimėtoja ir eksploatuotoja UAB „Naujoji energija”, o nuomos kaina yra keliasdešimt kartų didesnė nei kitiems žemės savininkams mokama kaina; žemės sklypo nuomos kaina už 28,7 ha ploto žemės sklypą, esantį Šilutės rajone Čiūtelių kaime, iš nuomininko UAB „Renovacijos partneriai“ pagal sutartyje numatytas sąlygas, sklypo dydį ir paskirtį yra pagrįsta. Jei nuomos kaina laikytina nepagrįsta, tai kas leidžia konstatuoti esamos kainos nepagrįstumą ir kokia kaina būtų laikytina pagrįsta;“

 

5.

2

 

3)

Argumentai: Siekiama patikslinti ir sukonkretinti klausimą.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3)      „nustatyti, ar A. Skardžiaus ar jo šeimai narių sudarytose žemės nuomos sutartyse įrašyta mokama žemės nuomos kaina keitėsi, o jei keitėsi, tai kada ir dėl kokių priežasčių, ir ar A. Skardžius asmeniškai nedarė įtakos valstybės institucijoms, kad padidėtų elektros energijos supirkimo, o tuo pačiu ir žemės nuomos kaina. Jei įtaka buvo daroma, tai kaip konkrečiai ji pasireiškė;“

 

6.

2

 

4)

Argumentai: Atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą šiam projektui,  kad pagal Seimo statuto nuostatas Seimo narių galimus interesų konfliktus įgaliota tirti Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

 

Pasiūlymas: Išbraukti  2 straipsnio 4 punktą:

 

4)      nustatyti, ar A. Skardžius tinkamai deklaravo savo privačius interesus  nuslėpdamas faktą, jog galutinis žemės naudotojas yra vėjo jėgainių parką eksploatuojanti bendrovė;“

 

7.

2

 

5)

Argumentai: Atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą šiam projektui,  kad pagal Seimo statuto nuostatas Seimo narių galimus interesų konfliktus įgaliota tirti Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

 

Pasiūlymas: Išbraukti 2 straipsnio 5 punktą:

 

5)      „nustatyti, ar A. Skardžius buvo nusišalinęs nuo balsavimų bei svarstymų Seimo plenariniuose, Seimo komitetų ar komisijų posėdžiuose, kai juose buvo svarstomi klausimai, susiję su atsinaujinančia ar vėjo energetika, ar teikė šiomis temomis siūlymų, ar jie buvo priimti;“

 

8.

2

 

6)

Argumentai: Patikslinti atsižvelgiant į tai, kad paskutinį kartą keičiant AIE įstatymo 22 str. (dabar galiojanti redakcija) Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2015 m. vasario 10 d. teikdama savo pažymą, pastabų neturėjo.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

6)      „nustatyti, ar Seimo narys A. Skardžius teikė pataisas dėl kaip nors dalyvavo svarstant ir priimant ar teikė siūlymus įrašant į šiuo metu galiojančio Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymąo (Nr. XI-1375) 22 straipsnio, reglamentuojančio vėjo energetikos plėtrą Baltijos jūros teritorijoje; jei taip, tai kokias ir kada. Nustatyti, ar dabartinis reglamentavimas sudaro galimybę atlikus tik PAV procedūrą be konkurso gauti teisę į Baltijos jūros teritorijos panaudojimą vėjo energetikai Specialiųjų Tyrimų Tarnybos požiūriu ydingą nuostatą, jog verslininkai savo lėšomis jūroje atlikę PAV dėl vėjo jėgainių parkų statybos įgyja teisę reikalauti be konkurso statyti toje teritorijoje vėjo jėgainių parką;“

 

9.

2

 

7)

Argumentai: Klausimas tikslintinas nurodant laikotarpį.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

1)      nustatyti,  ar A. Skardžius gavo asmeninės naudos iš tų sprendimų, kuriuos priimant jis galimai asmeniškai dalyvavo ar galimai paveikė kitų institucijų sprendimus kaip asmuo ar Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos vadovas 2009–2012 metais;

 

10.

2

 

8)

Argumentai: Klausimas nesvarstytinas dėl toliau nurodytų priežasčių. Pirma, 8-as klausimas nėra susijęs su Komisijai pavesta užduotimi. Antra, 8-as klausimas nėra susijęs su Seimo nario šeimos žemės nuomos klausimu. Trečia, notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartis negali būti traktuojama kaip apsimestinis sandoris ar turėti tokio sandorio požymių. Ketvirta, teisė konstatuoti sandorio negaliojimą yra priskiriama tik LR teismų kompetencijai. Penkta, yra suformuoti konstatuojamojo pobūdžio teiginiai: „buvo brangiai sumokėta <...> tik varganos būklės nusidėvėjusiais statiniais“. Šešta, buvo suformuluotas menamas klausimas, iš anksto pateikiant atsakymą arba leidžiant jį aiškiai suprasti, taip kartu apribojant galimybę laisvai ir nešališkai atsakyti į klausimą.

 

Pasiūlymas: Išbraukti 2 straipsnio 8 punktą:

 

2)      nustatyti, ar atitinka rinkos sąlygas ir Lietuvos Respublikos įstatymus A.Skardžiaus žmonos ir Maskvoje registruotos ribotos atsakomybės bendrovės „Tradicija-L“ valdomos įmonės „Daugų sala“ sandoris dėl UAB „Kornelita“ pardavimo ir ar nėra apsimestinio sandorio požymių, kai buvo brangiai sumokėta už įmonę, kuri nedisponavo žeme, o tikvarganos būklės nusidėvėjusiais statiniais;

11.

2

 

9)

Argumentai: Suformuluotas klausimas nėra susijęs su Komisijai pavesta užduotimi, nei su Seimo nario šeimos žemės nuomos klausimu. Be to, įmonė veiklą vykdo ne Lietuvoje ir negali būti susijusi su Komisijai pavestino tyrimo objektu ir (ar) su LR Seimo nario parlamentine veikla. 

 

Pasiūlymas: Išbraukti 2 straipsnio 9 punktą:

 

3)      nustatyti, kokie fiziniai ar juridiniai asmenys valdo Baltarusijos įmonę „Investenergostroj“, kuriai paskolą yra suteikę A.Skardžiaus šeimos nariai bei įsigiję tos įmonės akcijų, ar įgytų akcijų vertė atitinka investicijos dydį, kokie šių asmenų ryšiai su Seimo nariu A.Skardžiumi, ar tie ryšiai neturėjo įtakos Seimo nario parlamentinei veiklai.

 

12.

2

 

10)

Argumentai: Siekiant išsamiai atsakyti į komisijai suformuotą užduotį, tikslinga įvertinti antikorupciniu aspektu Seimo nario A. Skardžiaus teiktus pasiūlymus.

 

Pasiūlymas: Papildyti 2 straipsnį nauju 10 punktu:

 

4)      „įvertinti antikorupciniu aspektu Seimo nario A. Skardžiaus teiktus pasiūlymus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui (Nr. XI-1375) nuo jo priėmimo (2011 m. gegužės 12 d.).“

 

13.

3

 

 

Argumentai: sukonkretinus komisijai užduotį, tikslinga  sutrumpinti tyrimo laiką.

 

Pasiūlymas: Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„Pavesti Komisijai parlamentinį tyrimą atlikti ir išvadas bei pasiūlymus pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2017 m. lapkričio spalio 10 d.“

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                        Andrius Palionis

                                                                                                            Rimantas Sinkevičius

                                                                                                            Rimantė Šalaševičiūtė

                                                                                                            Raminta Popovienė

                                                                                                            Julius Sabatauskas

                                                                                                            Juozas Bernatonis

                                                                                                            Rasa Budbergytė

                                                                                                            Mindaugas Bastys

                                                                                                            Algirdas Butkevičius