LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1870 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO 
ĮSTATYMO PROJEKTO
 

2018-06-25 Nr. XIIIP-3576

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams bei teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projektu siūloma nustatyti, kad tuo atveju, kai paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius yra didesnis nei 0,9 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda ir kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į jos rinkėjų sąrašą.

Pažymime, kad, pavyzdžiui, paskutiniuose Prezidento rinkimuose, kaip ir nurodyta projekto aiškinamajame rašte, užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius (52 812 rinkėjai) viršija vidutinį vienos vienmandatės Seimo rinkimų apygardos rinkėjų skaičių (kuris yra apie 35 000), todėl jau artimiausiuose – 2020 m. Seimo rinkimuose pagal projekto nuostatas turėtų būti sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda. Pagal projekto nuostatas į ją turėtų būti įrašomi visi kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos rinkėjai.  

 Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas lygios Seimo rinkimų teisės principas. Konstitucinis Teismas 2015 m. spalio 20 d. nutarime pažymėjo, kad „iš Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta inter alia lygi rinkimų teisė, įstatymų leidėjui kyla pareiga, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės rinkimų apygardų sudarymui aplinkybes (inter alia rinkėjų migraciją, kitus demografinius veiksnius, rinkimų apygardų vientisumą), nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį rinkimų apygardos būtų sudaromos taip, kad jose būtų užtikrintas tolygus, kiek tai įmanoma, rinkėjų skaičiaus pasiskirstymas; tolygus, kiek tai įmanoma, rinkėjų skaičiaus pasiskirstymas rinkimų apygardose yra svarbi prielaida užtikrinti visų rinkėjų balsų lygiavertiškumą ir vienodą visų rinkėjų balsų reikšmę nustatant balsavimo rezultatus.“ Taigi, jei dėl migracijos dinamikos ar kitokių priežasčių rinkėjų skaičius Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje daugiau nei 10 procentų skirtųsi nuo vienos vienmandatės rinkimų apygardos vidurkio, tokia situacija galėtų neatitikti Konstitucinio Teismo suformuluotos doktrinos dėl Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto lygios rinkimų teisės principo.

2.    Projekto pavadinime nenurodytas 2 straipsniu keičiamas Seimo rinkimų įstatymo 33 straipsnis.

3.    Projekte atsisakius teritorinio vienmandatės rinkimų apygardos požymio ir numačius vienmandatę užsienio rinkimų apygardą, kuri nebūtų siejama su konkrečia teritorija, svarstytinas poreikis įvertinti ir tikslinti keičiamo įstatymo nuostatas, susijusias su apygardų rinkimų komisijų sudarymu, funkcijomis, darbo organizavimu, balsų skaičiavimu, balsų skaičiavimo protokolų surašymu ir pan. (arba nustatyti atskirą reguliavimą neteritorinės, t.y. užsienio rinkimų apygardos atveju). Pažymime, kad galiojančiame Seimo rinkimų įstatyme rinkimų apygarda siejama su konkrečia fizine teritorija, rinkimų organizavimas ir vykdymas šioje teritorijoje – su jose esančiomis rinkimų apylinkėmis ir jų komisijomis. Atsisakius teritorinio rinkimų apygardos požymio daugelis keičiamo įstatymo nuostatų, susijusių su rinkimų apygardomis kaip teritoriniais vienetais, ir tokių apygardų rinkimų komisijų funkcijomis, taptų netikslios ir neatitinkančios naujosios rinkimų apygardos koncepcijos.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

P. Žukauskas tel. (8 5) 239 6832, el. p. [email protected]