LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-931    

15 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2497

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 104-P-15

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas, komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Raimundas Lopata, Arvydas Pocius, Valdas Rakutis, Saulius Skvernelis, Dovilė Šakalienė.

Komiteto biuras: vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai Justas Gaidys, Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Gediminas Kazėnas, Mantas Lapinskas, Skaistė Blažinauskaitė, padėjėja Vilma Pesliakienė.

Kviestieji asmenys: Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vyresnysis patarėjas Audrius Kasinskas.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

 

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamentas,

2023-03-09 

2

2

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pažymime, kad siekiant teisės akto glaustumo bei vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 142 punkto nuostata, projekto 2 straipsnio 2 dalimi tikslinga keisti ne visą keičiamo įstatymo 22 straipsnio 3 dalį, o tik šios dalies nuostatą iki dvitaškio. Atitinkamai šios dalies dėstomojoje dalyje nereikėtų dėstyti visos keičiamo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies redakcijos.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam projektui Nr. XIVP-2497(2) ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0 (pritarta bendru sutarimu).

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Laurynas Kasčiūnas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

            PRIDEDAMA. Komiteto patobulintas įstatymo projektas XIVP-2497(2) ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                    Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėja Vilma Kaminskienė