Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 19, 2023

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 243

STENOGRAMA

 

2023 m. kovo 10 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN,
Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas
J. RAZMA
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­ją ir ko­vo 10 die­nos Sei­mo po­sė­dį.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

10.02 val.

Lietuvos Respublikos Sei­mo Pir­mi­nin­kės Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen kal­ba Seimo VI (pavasario) sesijos pradžios proga

 

Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, ger­bia­mo­ji Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo Mar­šal­ka, ger­bia­mi sve­čiai, svei­ki­nu jus vi­sus, su­si­rin­ku­sius į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją. Šian­dien pra­side­dant se­si­jai pas mus vie­ši mū­sų vie­nas svar­biau­sių ir ar­ti­miau­sių są­jun­gi­nin­kų – Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo Mar­šal­ka po­nia E. Vi­tek. (Plo­ji­mai)

Sim­bo­liš­ka, kad po­nia E. Vi­tek pas mus lan­ko­si pa­si­tin­kant Ko­vo 11-ąją. At­kur­da­ma ne­pri­klau­so­my­bę Lie­tu­va pa­vyz­džio ir įkvė­pi­mo sė­mė­si ir iš Len­ki­jos, kur iš­si­lais­vi­ni­mo iš ko­mu­nis­ti­nio jun­go pro­ce­sai pra­si­dė­jo dar anks­čiau. O šian­dien pra­si­de­dan­čios Sei­mo se­si­jos vie­nas iš pa­grin­di­nių leit­mo­ty­vų yra na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, gy­ny­bos stip­ri­ni­mas ir čia mums la­bai svar­bus mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mas su ar­ti­miau­siais są­jun­gi­nin­kais ir part­ne­riais.

Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo se­si­ją pra­de­da­me Ko­vo 11-osios iš­va­ka­rė­se, jau 33-io­sios mū­sų vals­ty­bei Ko­vo 11-osios, per tuos me­tus mes kū­rė­me sa­vo sėk­mės is­to­ri­ją. Aš ti­kiu, kad sa­vo dar­bais, sa­vo spren­di­mais ją kur­si­me ir to­liau, kad ir šios se­si­jos dar­bai stip­rins mū­sų de­mo­kra­tiją, stip­rins mū­sų vi­suo­me­nės sau­gu­mą, at­spa­ru­mą, pa­si­ren­gi­mą bet ku­rioms iš­orės grės­mėms. Tam pa­si­tar­naus ne­abe­jo­ti­nai ne tik mū­sų spren­di­mai čia, par­la­men­to sa­lė­je, bet ir vie­nas svar­biau­sių po­li­ti­nių įvy­kių ne tik šiais me­tais – Vil­niaus NATO sa­mi­tas, ku­ris lau­kia ly­giai už 4 mė­ne­sių.

Mū­sų vi­sų lau­kia tik­rai daug svar­bių spren­di­mų, dar­bų, in­ten­sy­vaus pa­si­ren­gi­mo lai­kas ir apie tuos dar­bus, apie dar­bo­tvarkę pa­kal­bė­si­me šiek tiek vė­liau. O da­bar no­rė­čiau į tri­bū­ną pa­kvies­ti ger­bia­mą­ją Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo Mar­šal­ką po­nią E. Vi­tek. Pra­šom. (Plo­ji­mai)

 

10.04 val.

Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo Mar­šal­kos Elž­bie­tos Vi­tek kal­ba

 

E. VITEK. Ger­bia­ma po­nia Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai. No­rė­čiau šir­din­gai pa­dė­ko­ti jums, po­nia Pir­mi­nin­ke, už kvie­ti­mą da­ly­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ei­li­nės se­si­jos inau­gu­ra­ci­nia­me po­sė­dy­je.

Ko­vo 11-oji. Tai dar vie­nas ma­no vi­zi­tas Vil­niu­je – mies­te, ku­ris šven­čia sa­vo 700-ąsias me­ti­nes. Taip pat su džiaugs­mu pri­ėmiau kvie­ti­mą da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­gi­mi­mo iš­kil­mė­se. Ko­vo 11-oji – tai die­na, įam­ži­nan­ti ne­pa­lau­žia­mą lie­tu­vių ko­vą už jų Tė­vy­nės, gim­to­sios kal­bos, tei­sės į ap­si­spren­di­mą lais­vę. Tai lie­tu­vių šven­tė, bet taip pat vi­sų tau­ty­bių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Šias nuo­sta­bias me­ti­nes ga­li­ma lai­ky­ti vie­na iš sim­bo­li­nių da­tų, ga­lu­ti­nai nu­brau­kian­čių Molotovo–Ribentropo su­tar­ties pa­sek­mes. Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo de­kla­ra­ci­ja bu­vo svar­bus So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mo pro­ce­so veiksnys, ne­abe­jo­ti­nai pri­si­dė­jęs prie ga­lu­ti­nės Ge­le­ži­nės už­dan­gos griū­ties. So­vie­tų Są­jun­gos val­džia ban­dė pri­vers­ti Lie­tu­vą at­si­sa­ky­ti šios de­kla­ra­ci­jos. Pas­ku­ti­nis ban­dy­mas iš­lai­ky­ti so­vie­tų val­džią Lie­tu­vo­je bu­vo 1991 m. sau­sio 13 d. so­vie­tų ar­mi­jos in­ter­ven­ci­ja. Len­kai anuo­met sto­jo pe­tys į pe­tį su lie­tu­viais gin­ti tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą, tiek ir Te­le­vi­zi­jos bokš­tą – reikš­min­gą ko­vos už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę sim­bo­lį. Len­kai kar­tu su lie­tu­viais da­ly­va­vo Bal­ti­jos ke­ly­je, kuris reiškė pro­tes­tą prieš po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, ku­rios tuo­met bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos su­dė­ty­je. 1989 me­tais tai bu­vo ryš­kus ko­mu­ni­ka­tas pa­sau­liui apie mū­sų ša­lių ben­drys­tės, vie­ny­bės, lais­vės troš­ki­mo jė­gą ir ta­po mū­sų drą­sos sim­bo­liu.

Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį Var­šu­vo­je bu­vo pa­mi­nė­tas vie­nas iš dau­ge­lio len­kų ir lie­tu­vių drau­gys­tės ak­tų, tai yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­for­ma­ci­nio biu­ro Len­ki­jo­je stei­gi­mo me­ti­nės. Per­nai ba­lan­džio mė­ne­sį Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­me kar­tu su ju­mis, po­nia Pir­mi­nin­ke, bei su ki­tais par­la­men­ta­rais ir eks­per­tais dis­ku­ta­vo­me apie Abie­jų Tau­tų in­dė­lį į Eu­ro­pos pa­vel­dą. Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį Var­šu­vo­je bu­vo pa­mi­nė­tas dar vienas iš dau­ge­lio Len­ki­jos ir Lie­tu­vos drau­gys­tės ak­tų – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­for­ma­ci­nio biu­ro įstei­gi­mas Len­ki­jos Res­pub­li­ko­je.

1863–1864 me­tų su­ki­li­mas. Per­nai ba­lan­dį Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­me kar­tu su po­nia Pir­mi­nin­ke bei par­la­men­ta­rais, eks­per­tais dis­ku­ta­vo­me apie Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos pa­sie­ki­mus Eu­ro­po­je. Šių me­tų sau­sį mi­nė­jo­me se­no­sios Res­pub­li­kos tau­tų 1863–1864 metų su­ki­li­mo prieš ru­sų oku­pa­ci­ją 160-ąsias me­ti­nes. Did­vy­riš­kų ko­vų at­minimas pa­dė­jo mums iš­sau­go­ti tau­ti­nį ta­pa­tu­mą. Ap­mąs­ty­da­mi su­ki­lė­lių ko­vas, kar­tu sta­to­me ne­pa­lau­žia­mą re­du­tą NATO Ry­tų flan­ge ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ry­ti­nia­me pa­sie­ny­je, kad su Ere­lio ir Vy­ties žen­klu sau­go­tu­me mū­sų ir jū­sų lais­vę.

Dvi­ša­lis ben­dra­dar­bia­vi­mas. Lie­tu­va yra vie­na svar­biau­sių Len­ki­jos part­ne­rių. Mus sie­ja in­ten­sy­vus dvi­ša­lis ir re­gio­ni­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas, ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis ir iš­šū­kiai, kad ir sau­gu­mo ir in­fra­struk­tū­ros sri­ty­se. Mus sieja įvai­rios ini­cia­ty­vos ir ak­ty­vu­mas tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, pa­vyz­džiui, to­kiai­s for­ma­tai­s kaip B3+1, B9, Liub­li­no tri­kam­pis, Tri­jų jū­rų iniciatyva ar NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas, kuris įvyks šiais me­tais Vil­niu­je. Gau­sūs mū­sų vals­ty­bių vy­riau­sy­bių na­rių kon­tak­tai ga­ran­tuo­ja kon­struk­ty­vų dia­lo­gą vi­so­se vals­ty­bi­nės po­li­ti­kos sri­ty­se. Dis­ku­si­jos pa­de­da at­ver­ti nau­jas ben­dra­dar­bia­vi­mo erd­ves ir ras­ti gin­čy­ti­nų klau­si­mų spren­di­mus. Ben­drų veiks­mų re­zul­ta­ty­vu­mo pa­tir­tis pri­me­na 2008 me­tus, mū­sų ša­lių bei Es­ti­jos, Uk­rai­nos pre­zi­den­tų ir Lat­vi­jos prem­je­ro vi­zi­tą Tbi­li­sy­je, kur pa­vy­ko su­stab­dy­ti Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją. Anų me­tų rug­pjū­čio 12 dieną mi­tin­go Tbi­li­sy­je me­tu da­ly­vau­jant Pre­zi­den­tui V. Adam­kui švie­saus at­minimo Len­ki­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas L. Kačyns­kis pa­sa­kė įsi­min­ti­nus žo­džius: „Šian­dien esa­me čia kar­tu. Šian­dien pa­sau­lis pri­va­lė­jo su­re­a­guo­ti, net jei to ne­no­rė­jo. Ir mes esa­me čia tam, kad šis pa­sau­lis re­a­guo­tų dar stip­riau.“ Šie žo­džiai pui­kiai iliust­ruo­ja mū­sų ben­drus veiks­mus pas­ta­rai­siais me­tais. Man di­de­lė gar­bė, kad ga­li­me kar­tu su ju­mis švęs­ti Ko­vo 11-osios iš­kil­mė­se, ku­rio­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rū­muo­se ka­dai­se da­ly­va­vo ir mū­sų švie­saus at­minimo Pre­zi­den­tas.

Len­kai Lie­tu­vo­je. Savo par­la­men­ti­nė­je veik­lo­je ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria­me mū­sų tau­tie­čiams. Dau­ge­lį rū­pi­mų klau­si­mų ga­lė­tų iš­spręs­ti Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo, įgy­ven­di­nan­čio Len­ki­jos Res­pub­li­kos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl drau­giš­kų san­ty­kių ir ge­ro kai­my­ni­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo bei Eu­ro­pos Ta­ry­bos tau­ti­nių ma­žu­mų ap­sau­gos pa­grin­dų kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas, pri­ėmi­mas. Krei­pian­tis į Lie­tu­vą, kaip į ver­tą pa­si­ti­kė­ji­mo są­jun­gi­nin­kę ir part­ne­rę, taip pat tu­ri­me vil­ties, kad bus ge­ri­na­ma len­kų švie­ti­mo Lie­tu­vo­je si­tu­a­ci­ja ir ren­gia­mo­se švie­ti­mo re­for­mo­se bus at­si­žvelg­ta į len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos at­sto­vų bal­są ir po­rei­kius.

Par­la­men­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas. Uk­rai­na. Vai­sin­go dia­lo­go siekia­me vyk­dy­da­mi par­lamen­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą. Par­la­men­ti­nė di­plo­ma­ti­ja – tai pui­kus ir la­bai efek­ty­vus bū­das rem­ti mū­sų vy­riau­sy­bes vyk­dant stra­te­gi­nius veiks­mus, ku­rių tiks­las už­tik­rin­ti mū­sų pi­lie­čiams sau­gu­mą, tai­ką, sėk­mę ir ge­ro­vę. Tai taip pat veiks­min­ga ben­dra­dar­bia­vi­mo re­gio­ne ir tarp­tau­ti­nė­je are­no­je for­ma. Mū­sų po­kal­biai, su­si­ti­ki­mai, vi­zi­tai, veiks­mai skir­ti kon­kre­tiems spren­di­mams esant iš­šū­kiams, su ku­riais šiuo me­tu su­si­du­ria­me. Yra daug mū­sų ini­cia­ty­vų rū­pi­nan­tis ben­dru tau­ti­niu bei kul­tū­ri­niu pa­vel­du, kar­tu mi­nint Ge­gu­žės 3-iosios Kon­sti­tu­ci­jos, Liub­li­no uni­jos, 1863–1864 metų su­ki­li­mo me­ti­nes, taip pat dau­ge­lį ki­tų da­bar­ti­nės is­to­ri­jos įvy­kių. Iš li­ki­mo ga­vo­me to­kią pri­vi­le­gi­ją, kad mus glau­džiai jun­gia pa­vel­das, ku­ris nė­ra vien pra­ei­tis. Tai ver­tin­ga pa­mo­ka, mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mo ins­pi­ra­ci­ja ir jė­gos gin­ti svar­biau­sias ver­ty­bes šal­ti­nis.

Dra­ma­tiš­ka si­tu­a­ci­ja, su­si­ju­si su ka­ru Uk­rai­no­je, mo­bi­li­zuo­ja mus kuo labiau ir kuo pla­tes­niu mas­tu įsi­trauk­ti į pa­gal­bą šiai žvė­riš­kai Ru­si­jos už­pul­tai ša­liai. Ben­dras Len­ki­jos ir Lie­tu­vos li­ki­mas le­mia, kad abi ša­lys kal­ba vie­nu bal­su dėl pa­ra­mos tę­si­mo ka­ro ap­im­tai Uk­rai­nai. Pa­gal­ba tu­ri bū­ti tei­kia­ma vi­sais lyg­me­ni­mis – ka­ri­niu, po­li­ti­niu, fi­nan­si­niu ir hu­ma­ni­ta­ri­niu. Len­ki­jos ir Lie­tu­vos is­to­ri­nė pa­tir­tis ir bū­ti­ny­bė gin­ti ne­pri­klau­so­my­bę iš­ti­sus šimt­me­čius sti­p­ri­na mū­sų ben­drą įsi­ti­ki­ni­mą, jog rei­kia dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad Uk­rai­na at­rem­tų Ru­si­jos ag­re­si­ją. Len­ki­ja, kaip ir Lie­tu­va, lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad ru­sų ka­ro nu­si­kal­ti­mai teis­ti­ni, o jų vyk­dy­to­jai pri­va­lo bū­ti pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn.

Šių me­tų va­sa­rio 24 dieną kar­tu su po­nia Pir­mi­nin­ke bei Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Sa­eimos ir Es­ti­jos Res­pub­li­kos Ry­gi­ko­go pir­mi­nin­kais ben­dro­je de­kla­ra­ci­jo­je, pri­im­to­je pra­ėjus me­tams nuo Ru­si­jos in­va­zi­jos į Uk­rai­ną, pa­tvir­ti­no­me mū­sų vi­siš­ką so­li­da­ru­mą su uk­rai­nie­čių tau­ta. Kar­tu sie­kia­me, kad par­la­men­tai nuo­la­tos da­ly­vau­tų tarp­tau­ti­niuo­se de­ba­tuo­se stra­te­gi­niais klau­si­mais, pri­si­dė­tų prie mū­sų vy­riau­sy­bių vyk­do­mų veiks­mų, stip­rin­tų ben­dra­dar­bia­vi­mą tarp mū­sų ša­lių.

Šiuos me­tus pra­dė­jo­me sau­sį nuo Len­ki­jos ir Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je, ir kartu priėmėme ben­drą de­kla­ra­ci­ją dėl par­la­men­tų ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mo at­sa­kant į ge­o­po­li­ti­nes grės­mes. Dar kar­tą pa­si­tvir­ti­no, kad mus jun­gia vis­kas – dis­ku­si­jos me­tu ne­bu­vo nė vie­no punk­to, dėl ku­rio mū­sų nuo­mo­nės iš­si­skir­tų. Tai di­de­lė ver­ty­bė. Mes vie­no­dai ver­ti­na­me ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją Eu­ro­po­je. Esa­me tos pa­čios nuo­mo­nės dėl Ru­si­jos ke­lia­mų grės­mių. Kal­bė­jo­me vie­nu bal­su apie tai, ko­kiu bū­du tu­ri­me teik­ti pa­gal­bą Uk­rai­nai, kad ši­tas ka­ras baig­tų­si Uk­rai­nos per­ga­le ir Ru­si­jos pra­lai­mė­ji­mu. Kal­bė­jo­me apie tai, kaip, ko­kiais įran­kiais, kaip par­la­men­tų pir­mi­nin­kai, pri­va­lo­me da­ry­ti įta­ką ki­toms, stip­res­nėms, tur­tin­ges­nėms, ša­lims, kad jos no­rė­tų stip­rin­ti sa­vo pa­gal­bą, ypač ka­ri­nę, Uk­rai­nai, taip pat apie mū­sų vals­ty­bių ir vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mą, ypač ar­tė­jant NATO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Lie­tu­vo­je, taip pat apie Ru­si­jos „minkš­tuo­sius“ ban­dy­mus grįž­ti į ci­vi­li­zuo­tą pa­sau­lį per spor­tą ir kul­tū­ri­nius įvy­kius, to ne­ga­li­me leis­ti.

Kaip mo­te­rys mes su po­nia Pir­mi­nin­ke su­pran­ta­me, kiek skaus­mo ir kan­čios ka­ras Uk­rai­no­je ke­lia sil­pniau­siems. Iš šio su­vo­ki­mo gi­mė ver­tin­gas par­la­men­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo for­matas, ku­riame kar­tu su po­nia Pir­mi­nin­ke da­ly­vau­ja­me. Bendradarbiaujant Eu­ro­pos Są­jun­gos šalių par­la­men­tų pirmininkėms moterims tei­kiama pa­gal­ba pa­bė­gė­liams iš Uk­rai­nos – mo­te­rims, vai­kams, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Ko­vo­je su Ru­si­jos ag­re­so­riu­mi pri­va­lo­me bū­ti bud­rūs ir įveik­ti vi­sas ru­sų dez­in­for­ma­ci­jos me­di­jo­se ap­raiš­kas ir for­mas.

Sau­gu­mas ir eko­no­mi­ka. Len­ki­ja, at­sa­kin­gu­mo už re­gio­ni­nį sau­gu­mą dva­sia, šiuo me­tu va­do­vau­ja mi­si­jai „Bal­tic Air Po­li­cing“, už­tik­ri­nan­čiai Lie­tu­vos dan­gaus ap­sau­gą. Len­ki­jos ka­ri­nio kon­tin­gen­to „Or­lik 11“ dis­lo­ka­vi­mas Šiau­lių oro pa­jė­gų ba­zė­je at­spin­di NATO vals­ty­bių vie­ny­bę ir yra Len­ki­jos ir Lie­tu­vos sau­gu­mo in­te­re­sų ta­pa­tu­mo sim­bo­lis. Mū­sų glau­daus ben­d­ra­dar­bia­vi­mo vai­sius yra ener­ge­ti­kos pro­jek­tai. Len­ki­ja, su­vok­da­ma ener­ge­ti­nio sau­gu­mo svar­bą su­ve­re­nu­mui iš­sau­go­ti, re­mia Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mų sin­chro­ni­zavi­mą su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos erd­ve. Vie­nas ener­ge­ti­nio sau­gu­mo pa­ma­tų yra Len­ki­jos ir Lie­tu­vos du­jo­tie­kis GILP (Gas In­ter­con­nec­tor Po­land-Lit­hu­a­nia). Be­je, du­jų in­ter­ko­nek­to­rius ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos ener­ge­ti­kos po­li­ti­ką ir abie­jų ša­lių stra­te­gi­ją, sie­kian­čią di­ver­si­fi­kuo­ti du­jų tie­ki­mo šal­ti­nius. Ben­dri Len­ki­jos ir Lie­tu­vos in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tai, to­kie kaip „Via Bal­tica“ ir „Rail Bal­ti­ca“, „Via Car­pa­tiaׅ“, žlu­gus Ge­le­ži­nei už­dan­gai, atliepia ne­pri­klau­so­my­bės iš­šū­kius, už­tik­ri­na grei­tą su­si­sie­ki­mą ke­liais ir ge­le­žin­ke­liais Eu­ro­pos trans­por­to ko­ri­do­riuo­se.

Ger­bia­mie­ji, šian­dien, jums pra­de­dant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ei­li­nę se­si­ją, no­rė­čiau pa­lin­kė­ti vai­sin­gų po­sė­džių, dis­ku­si­jų, bal­sa­vi­mų, sėk­min­go dar­bo, ku­ris yra di­de­lė at­sa­ko­my­bė Tė­vy­nei ir Tau­tai. Lin­kiu dar­bo, ku­rį vyk­do­me kaip mi­si­ją, kaip pa­šau­ki­mą, ku­ris tu­ri ga­lią keis­ti mus su­pan­čią tik­ro­vę taip, kad mū­sų pi­lie­čiai ga­lė­tų gy­ven­ti kuo ge­riau­siai. Tar­nys­tė, vyk­do­ma su pa­si­au­ko­ji­mu, duo­da ste­bi­nan­čius efek­tus ne tik mū­sų ša­ly­je, bet ir už jos ri­bų, ypač jei da­li­ja­mės pa­gal­ba, ge­ru žo­džiu, kai tei­kia­me kon­kre­čią pa­ra­mą ki­tiems, ku­riems to rei­kia. Taip, kaip rei­kia jos šian­dien Uk­rai­nos tau­tai. Len­ki­jos ir Lie­tu­vos is­to­ri­ja ga­li bū­ti pa­mo­ka Eu­ro­pai – kaip vie­ny­tis, kaip rem­ti vie­nam ki­tą, ben­dra­dar­biau­ti pa­si­tel­kiant pra­ei­ties pa­tir­tį, ta­čiau žen­giant į atei­tį.

Ger­bia­mie­ji, Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo var­du nuo­šir­džia­i svei­ki­nu Ko­vo 11-osios – Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga. Te­gy­vuo­ja Len­ki­ja, te­gy­vuo­ja Lie­tu­va.

La­bai ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mo Mar­šal­kai po­niai E. Vi­tek ir de­le­ga­ci­jai, Jų Eks­ce­len­ci­joms am­ba­sa­do­riams. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­kvies­ti į tri­bū­ną Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to G. Nau­sė­dos pa­ta­rė­ją P. Bal­to­ką, kad per­skai­ty­tų Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to svei­ki­ni­mą Sei­mui pa­va­sa­rio se­si­jos pro­ga. Pra­šau.

 

10.19 val.

Lietuvos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos svei­ki­ni­mas Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos pradžios pro­ga, perskaitytas Respublikos Prezidento patarėjo Pauliaus Baltoko

 

P. BALTOKAS. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ki­te man per­skai­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to G. Nau­sė­dos svei­ki­ni­mą Sei­mo ei­li­nės pa­va­sa­rio se­si­jos pro­ga.

„Svei­ki­nu jus su­si­rin­ku­sius į Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją. Ne­se­niai pra­bė­gę sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai ir me­rų rin­ki­mų pir­ma­sis tu­ras ta­po svar­biu žen­klu vi­soms Lie­tu­vos po­li­ti­nėms jė­goms. Po il­ges­nės per­trau­kos pa­si­gir­dęs rin­kė­jų bal­sas lei­džia ge­riau įver­tin­ti spren­di­mus, ku­rie ati­tin­ka di­des­nės vi­suo­me­nės da­lies lū­kes­čius, kaip ir tuos, ku­riuos pri­imant pri­trū­ko įsi­klau­sy­mo. Sei­mo ka­den­ci­jai per­si­ri­tus į an­trą pu­sę, įsta­ty­mų lei­dė­jų dar­bas tam­pa ne­pa­pras­tai svar­bus. Lie­ka vis ma­žiau lai­ko es­mi­nėms re­for­moms, ku­rios ga­li pa­ska­tin­ti spar­tes­nę ša­lies ūkio rai­dą, su­stip­rin­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas, už­tik­rin­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ir ki­taip pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vės. Lie­ka vis ma­žiau lai­ko įgy­ven­din­ti ker­ti­nius pa­ža­dus, ku­rie bu­vo duo­ti rin­kė­jams 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mų me­tu. Ne tik vie­nai ku­riai po­li­ti­nei jė­gai, bet ir vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms svar­bu pa­ga­liau su­lauk­ti, kol bus įgy­ven­din­ti skam­biai pri­sta­ty­ti mo­kes­čių sis­te­mos re­for­mos pla­nai. Pa­ma­žu slūgs­tant re­kor­di­nei in­flia­ci­jai, bū­ti­na iš­mok­ti pa­mo­kas ir im­tis prie­mo­nių, kad to­kio mas­to iš­ban­dy­mų iš­veng­tu­me at­ei­ty­je. Taip pat to­liau ma­žin­ti dir­ban­čių, ne­įga­lių­jų ir vai­kus au­gi­nan­čių as­me­nų skur­do ri­zi­ką. Sa­vo ei­lės lau­kia ir il­ga­lai­kės prie­žiū­ros re­for­ma, pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos per­žiū­ra, mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą sis­te­mos struk­tū­ri­niai po­ky­čiai.

Ne ma­žiau reikš­min­gi il­guo­ju lai­ko­tar­piu ga­li bū­ti ke­ti­ni­mai re­for­muo­ti vals­ty­bės tar­ny­bą. Tu­ri­me kar­tu ieš­ko­ti bū­dų, kaip vals­ty­bės tar­ny­bą su­stip­rin­ti iš­sau­gant ker­ti­nes nuo­sta­tas ir pa­ska­tas, nuo ku­rių šian­dien pri­klau­so jos pa­trauk­lu­mas. Tik tai pa­sie­kę su­kur­si­me są­ly­gas efek­ty­viau teik­ti vie­šą­sias pa­slau­gas at­ei­ty­je.

At­ski­ro dė­me­sio nu­si­pel­no tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų, at­lie­kan­čių es­mi­nį vaid­me­nį vals­ty­bė­je įgy­ven­di­nant tei­sin­gu­mo funk­ci­ją, dar­bo są­ly­gos. To­dėl, jei­gu strig­tų vals­ty­bės tar­ny­bos per­t­var­ka, šio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je esu pa­si­ruo­šęs teik­ti pa­siū­ly­mus di­din­ti tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus, taip pat spręs­ti ne­to­ly­gaus ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų dar­bo krū­vio pro­ble­mą.

Pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų mums vi­siems ke­lia ir di­džiau­sias bei kru­vi­niau­sias XXI am­žiaus ka­ras Eu­ro­po­je, pra­si­dė­jęs prieš de­vy­ne­rius me­tus. Pas­ta­ruo­sius me­tus jis ypač ar­šiai nio­ko­ja mū­sų bro­lių ir se­se­rų uk­rai­nie­čių na­mus. Ben­dro­mis jė­go­mis tu­ri­me to­liau rem­ti Ru­si­jos bru­ta­liai už­pul­tą Uk­rai­ną, o kar­tu pa­si­rū­pin­ti ir Lie­tu­vos vals­ty­bės at­spa­ru­mu bei sau­gu­mu. To­dėl kvie­čiu vi­sus ir kiek­vie­ną Sei­mo na­rį pri­si­im­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę. Dau­giau pa­stan­gų skir­ki­te tam, kad Lie­tu­vos žmo­nės ga­lė­tų jaus­tis sau­giau ir gy­ven­ti ge­riau. Bran­gin­ki­te Sei­mo re­pu­ta­ci­ją ir stip­rin­ki­te pa­si­ti­kė­ji­mą vi­so­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, nes nuo to iš es­mės pri­klau­so ir žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ti­ka ap­skri­tai. Bū­ki­te ryž­tin­gi, vei­ki­te lais­vai ir de­monst­ruo­ki­te gi­les­nį ir pla­tes­nį ži­no­ji­mo po­rei­kį vi­so­se sri­ty­se. Di­džiau­sios sėk­mės vi­siems! Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da.“ (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Da­bar no­rė­čiau į tri­bū­ną pa­kvies­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ją G. Go­dą at­lik­ti pri­saik­di­ni­mo pro­ce­dū­rą.

 

10.23 val.

Sei­mo na­rio Viliaus Semeškos prie­sai­ka

 

G. GODA. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja 2023 m. sau­sio 24 d. pri­ėmė spren­di­mą Nr. Sp-19 dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio K. Bar­to­še­vi­čiaus įga­lio­ji­mų pri­pa­ži­ni­mo nu­trū­ku­siais ne­su­ėjus ter­mi­nui ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio man­da­to pri­pa­ži­ni­mo V. Se­meš­kai. Juo nu­spren­dė pri­pa­žin­ti, kad at­si­ra­dus lais­vai Sei­mo na­rio vie­tai Sei­mo na­riu tam­pa Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šo, pa­gal ku­rį bu­vo iš­rink­tas bu­vęs Sei­mo na­rys, pir­ma­sis Sei­mo na­rio man­da­to ne­ga­vęs kan­di­da­tas V. Se­meš­ka. Šis Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mas pa­skelb­tas Tei­sės ak­tų re­gist­re 2023 m. sau­sio 24 d. Tai­gi jis įsi­ga­lio­jo ir mi­nė­tas Sei­mo na­rys ga­li pri­siek­ti Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Prieš pri­im­da­mas Sei­mo na­rio prie­sai­ką, tu­riu pa­aiš­kin­ti kai ku­rias kon­sti­tu­ci­nes ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su šia pro­ce­dū­ra. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­nio 2 ir 3 da­ly­se nu­sta­ty­ta: „Iš­rink­tas Sei­mo na­rys vi­sas Tau­tos at­sto­vo tei­ses įgy­ja tik po to, kai Sei­me jis pri­sie­kia bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai. Sei­mo na­rys, įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­pri­sie­kęs ar­ba pri­sie­kęs lyg­ti­nai, ne­ten­ka Sei­mo na­rio man­da­to. Dėl to Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą.“ Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo bai­gia­muo­siuo­se ak­tuo­se yra kon­sta­ta­vęs, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ka nė­ra vien for­ma­lus ar sim­bo­li­nis ak­tas, ji nė­ra vien iš­kil­min­gas prie­sai­kos žo­džių iš­ta­ri­mas ar prie­sai­kos ak­to pa­si­ra­šy­mas. Sei­mo na­rio prie­sai­kos ak­tas yra kon­sti­tu­ciš­kai, tei­siš­kai reikš­min­gas.

Duo­da­mas prie­sai­ką iš­rink­ta­sis Sei­mo na­rys vie­šai ir iš­kil­min­gai įsi­pa­rei­go­ja veik­ti taip, kaip įpa­rei­go­ja duo­ta prie­sai­ka, ir jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jos ne­su­lau­žy­ti. Iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos jam ky­la pa­rei­ga gerb­ti ir vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo pa­rei­gas, kaip jį įpa­rei­go­ja Kon­sti­tu­ci­ja. Kon­sti­tu­ci­jos su­de­da­mo­sios da­lies Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ 5 strai­p­s­ny­je yra nu­sta­ty­tas Sei­mo na­rio prie­sai­kos teks­tas. Duo­dant prie­sai­ką mi­nė­tas teks­tas tu­ri bū­ti per­sa­ko­mas ar per­skai­to­mas, po to var­di­nis prie­sai­kos teks­tas pa­si­ra­šo­mas. Prie­sai­kos teks­tas ne­tai­so­mas ir ne­kei­čia­mas, iš­sky­rus tai, kad pri­siek­ti lei­džia­ma ir be pas­ku­ti­nio prie­sai­kos teks­to sa­ki­nio.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 4 straips­nį, Sei­mo na­rio prie­sai­ką pri­ima Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas, o jei­gu jo nė­ra, lai­ki­nai ei­nan­tis jo pa­rei­gas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas. Sei­mo na­rys pri­sie­kia sto­vė­da­mas prie­šais pri­iman­tį prie­sai­ką as­me­nį, skai­to prie­sai­ką pa­dė­jęs ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos. Pa­si­ra­šy­tas var­di­nis prie­sai­kos la­pas per­duo­da­mas pri­ėmu­siam prie­sai­ką Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kui ar tei­sė­jui, jis jį pa­tik­ri­na ir pa­skel­bia Sei­mo na­rio, įgi­ju­sio vi­sas Tau­tos tei­ses, pa­var­dę. Var­di­nį prie­sai­kos la­pą pa­si­ra­šęs prie­sai­ką pri­ėmęs as­muo per­duo­da Sei­mo Pir­mi­nin­kui sau­go­ti Sei­me.

Pa­gal Sei­mo tra­di­ci­ją, pri­imant Sei­mo na­rių prie­sai­ką, Sei­mo sa­lė­je vi­si sto­vi. Su­pran­ta­ma, ši pa­rei­ga ne­tai­ko­ma tiems, ku­rie dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių ne­ga­li jos vyk­dy­ti.

Tai­gi no­rė­čiau pra­dė­ti prie­sai­kos pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą. Pra­šom sto­ti. Kvie­čiu pri­siek­ti Sei­mo na­rį V. Se­meš­ką.

V. SEMEŠKA. Aš, Vi­lius Se­meš­ka, pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai; pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, sau­go­ti jos že­mių vien­ti­su­mą; pri­sie­kiu vi­so­mis iš­ga­lė­mis stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, są­ži­nin­gai tar­nau­ti Tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Te­pa­de­da man Die­vas! (Plo­ji­mai)

G. GODA. Skel­biu, kad Sei­mo na­rys V. Se­meš­ka pri­sie­kė 2023 m. ko­vo 10 d. Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ir re­mian­tis Kon­sti­tu­ci­jos 59 straips­niu įgi­jo vi­sas Tau­tos at­sto­vo tei­ses. Svei­ki­nu pri­sie­ku­sį Sei­mo na­rį V. Se­meš­ką. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, taip pat tu­ri­me tris gim­ta­die­nius. Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­svei­kin­ti, nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti V. Gi­rai­ty­tę-Juš­ke­vi­čie­nę, ji vi­sai ne­se­niai šven­tė la­bai gra­žų ju­bi­lie­jų. (Plo­ji­mai)

Taip pat no­rė­čiau pa­svei­kin­ti S. Šed­ba­rą. (Plo­ji­mai)

Dė­ko­ju. Ir mie­lą ko­le­ga A. Ly­de­ką. (Plo­ji­mai)

10.31 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

Ir ke­li pa­reiš­ki­mai dėl pri­ėmi­mo į Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų fra­k­ci­ją. V. Se­meš­ka pra­šo pri­im­ti į frak­ci­ją ir šiam pra­šy­mui yra pri­tar­ta. Svei­ki­na­me, dar kar­tą lin­ki­me sėk­mės.

Taip pat gau­tas pa­reiš­ki­mas dėl Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės. Pra­ne­ša­ma, kad šį pa­reiš­ki­mą pa­si­ra­šę Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai iš­si­rin­ko gru­pės se­niū­ną ir pa­va­duo­to­ją. Miš­rios gru­pės se­niū­ne iš­rink­ta A. Ši­rins­kie­nė. Svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai) Sėk­mės dar­buo­se. Gru­pės se­niū­no pa­va­duo­to­ja – R. Ta­ma­šu­nie­nė. Svei­ki­na­me. (Plo­ji­mai) Ir į Sei­mo se­niū­nų su­ei­gą ski­ria­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pa­si­ra­šė de­vy­ni Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai.

Taip pat no­rė­čiau įgar­sin­ti bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę lai­ko­tar­piu tarp šios die­nos ir ba­lan­džio 10 die­nos. Tai G. Bu­ro­kie­nė iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos, V. Gap­šys – Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja, S. Leng­vi­nie­nė – Lais­vės frak­ci­ja, E. Sa­bu­tis – So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja, M. Skri­tuls­kas – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja, A. Ši­rins­kie­nė – Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė, V. Tar­ga­ma­dzė – De­mok­ra­tų frak­ci­ja „Var­dan Lie­tu­vos“ ir R. Vait­kus – Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja.

Dė­ko­ju už kan­try­bę ir skel­biu re­gist­ra­ci­ją.

Už­si­re­gist­ra­vo 121 Sei­mo na­rys.

10.33 val.

Sei­mo 2023 m. ko­vo 10 d. (penk­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvirtini­mas

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti dėl dar­bo­tvarkės? T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL*). Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, frak­ci­jos var­du pra­šo­me iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 2-9.1 ir 2-9.2 klau­si­mus. Ma­no ir frak­ci­jos tei­kia­mas Už­im­tu­mo rė­mi­mo ir Ne­dar­bo drau­di­mo įsta­ty­mų pa­ke­tas tie­siog mums pa­tiems ne­ti­kė­tai pa­te­ko į dar­bo­tvarkę. Mes no­ri­me dar pa­pra­šy­ti lai­ko jį ge­riau pri­sta­ty­ti. Šian­dien L. Ku­ku­rai­tis nuo mū­sų frak­ci­jos pri­sta­tys, kaip mes ma­to­me si­tu­a­ci­ją ša­ly­je ir ky­lan­čią to­kią ne­ri­mo pan­de­mi­ją. Tai tik­rai no­ri­me dau­giau lai­ko, kad tą įsta­ty­mą bū­tų ga­li­ma pa­reng­ti pri­sta­ty­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ži­no­ma. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Darbotvarkės 1-12, 1 ir 2 klau­si­mai. Aš ma­ny­čiau, kad jie tu­rė­tų bū­ti su­kei­sti vie­to­mis. Pir­ma ap­si­spręs­ti dėl skai­čiaus, o pa­skui dėl per­so­na­li­jų. Ki­tas klau­si­mas bū­tų, mes jau lau­kia­me ne­su­lau­kia­me, ka­da bū­tų pa­skir­tas mū­sų frak­ci­jos na­rys, siū­lo­mas į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, T. Bi­čiū­nas. Ko­dėl to klau­si­mo nė­ra?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pir­miau­sia ap­svars­to­me T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mą. Siū­lau pri­tar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu. Ka­dan­gi pa­tys ini­cia­to­riai pra­šo, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ant­ra­sis J. Sa­ba­taus­ko pra­šy­mas su­keis­ti vie­to­mis klau­si­mus. Ma­nau, kad ir­gi ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, pa­sta­ba lo­giš­ka, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­keis­ti klau­si­mus? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl pa­sta­bos, tai – ne šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mas, tie­siog ži­no­si­me.

Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sai dar­bo­tvarkei? Dė­kui, pri­tar­ta.

Ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą pri­sta­tys Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas P. Sau­dar­gas.

10.35 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų progra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2486(2) (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me dar­bą. Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2486. Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kę V. Čmi­ly­tę-Niel­sen pri­sta­ty­ti VI mū­sų se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš 2 mė­ne­sius, ap­žvelg­da­ma svar­biau­sius ru­dens Sei­mo se­si­jos įvy­kius, be ki­ta ko, mi­nė­jau nu­veik­tus dar­bus so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo sri­ty­je, pra­dė­tas es­mi­nes re­for­mas. Vi­sa tai svar­bu už­tik­ri­nant Lie­tu­vos žmo­nių ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą ir at­spa­ru­mą, ypač ver­ti­nant mums iš iš­orės ky­lan­čias grės­mes. To­dėl ti­kiuo­si, kad ir pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­ja bus ne tik in­ten­sy­vi, bet ir orien­tuo­ta į re­zul­ta­tus, kad mums ben­dro­mis jė­go­mis pa­vyks už­tik­rin­ti pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mą.

Į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą įra­šy­ti 464 tei­sės ak­tai. Iš jų – 23 Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­kia­mi ir 92 Vy­riau­sy­bės tei­kia­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Taip pat sa­vo pa­siū­ly­mus pa­tei­kė Sei­mo frak­ci­jos, ko­mi­te­tai ir ko­mi­si­jos, at­ski­ri Sei­mo na­riai. Vis dar vyks­tant Krem­liaus ka­rui prieš Uk­rai­ną, ne­abe­jo­ti­nai di­džiau­sias dė­me­sys šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je bus ski­ria­mas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mams. Šio­je sri­ty­je nu­ma­to­ma su­telk­ti dė­me­sį į klau­si­mus, su­si­ju­sius su pa­si­ren­gi­mu už­tik­rin­ti ci­vi­li­nę sau­gą NATO prie­ša­ki­nės gy­ny­bos vie­ne­to dis­lo­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je klau­si­mais, gy­ny­bos pra­mo­nės stip­ri­ni­mu ir ino­va­ci­jų ska­ti­ni­mu, ke­ti­na­ma at­lik­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos ir na­cio­na­li­nės dar­bo­tvarkės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių ren­gi­mo pi­lie­ti­niam pa­si­prie­ši­ni­mui stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo par­la­men­ti­nę kon­t­ro­lę. Ti­kiuo­si, kad pra­dė­si­me šią se­si­ją šian­die­ną kiek ga­li­ma vie­nin­giau pri­tar­da­mi re­zo­liu­ci­jai, reiš­kian­čiai pa­ra­mą už sa­vo ir mū­sų lais­vę ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai ir rei­ka­lau­jan­čiai drau­di­mo Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kams da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se bei ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se.

Tarp ne­ati­dė­lio­ti­nų dar­bų no­rė­čiau pa­mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą ir su juo su­si­ju­sių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą. La­bai svar­bu, kad ag­re­so­riaus ver­slas ne­tu­rė­tų nė men­kiau­sios ga­li­my­bės apei­ti jam nu­sta­ty­tas sank­ci­jas.

Taip pat pla­nuo­ja­ma pa­tvir­tin­ti Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mą bei Vie­šo­jo sau­gu­mo stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mą ir pa­siek­ti es­mi­nių po­ky­čių stip­ri­nant Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gą, vie­šo­jo sau­gu­mo ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ką į grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Šios se­si­jos dar­bo­tvarkėje iš­lie­ka ak­tu­a­li žmo­gaus tei­sių te­ma. Svars­ty­si­me ci­vi­li­nės są­jun­gos tei­si­nį su­re­gu­lia­vi­mą, Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mą, leng­vų­jų nar­ko­ti­nių me­džia­gų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo pro­jek­tus ir ieš­ko­si­me bū­dų šiuos klau­si­mus spręs­ti, kad ir ko­kių ašt­rių dis­ku­si­jų tai iš mū­sų pa­rei­ka­lau­tų.

Ne­abe­jo­ti­nai žmo­gaus tei­sių už­tik­ri­ni­mo pras­me vie­nas svar­biau­sių šios Sei­mo se­si­jos už­da­vi­nių – pa­skir­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus, žval­gy­bos kon­tro­lie­rius ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką. Pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­ja tik­rai pa­si­žy­mės tei­kia­mų pa­rei­gū­nų kan­di­da­tū­rų gau­sa ir aš la­bai nuo­šir­džiai kvie­čiu kruopš­čiai ver­tin­ti ir at­sa­kin­gai pa­sver­ti vi­sus kan­di­da­tus į ypa­tin­gos svar­bos po­zi­ci­jas. La­bai vi­liuo­si, kad šį kar­tą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų ro­ta­ci­ja įvyks lai­ku ir be ne­sklan­du­mų – taip, kaip ir pri­klau­so tei­si­nė­je de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je, ku­rio­je ger­bia­mas at­sa­kin­go val­dy­mo prin­ci­pas. Ne ma­žiau svar­bus yra ir žval­gy­bos kon­tro­lie­rių pa­sky­ri­mas. Ir to­liau pla­nuo­ja­me dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad už­tik­rin­tume vie­no­das star­to po­zi­ci­jas vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.

Šio­je se­si­jo­je kon­cen­truo­si­mės ir į švie­ti­mo ir spor­to sri­tis. Ba­lan­dį lau­kia Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir tęs­ti­nio mo­ky­mo­si įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to ir Spor­to įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas. Jais sie­kia­ma įtvir­tin­ti įvai­ria­pu­sį ben­dros mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą sis­te­mos mo­de­lį bei pa­tiks­lin­ti kai ku­rias spor­to ir spor­ti­nin­kų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gas.

Pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ga­li­ma pa­va­din­ti ir so­cia­liai jaut­ria. Pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ne vie­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų įga­li­na­mos so­cia­liai la­biau­siai pa­žei­džia­mos gru­pės. Šios se­si­jos me­tu bus svars­to­ma So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, be ki­ta ko įtvir­ti­nan­ti lai­ki­ną ato­kvė­pį, kaip at­ski­rą so­cia­li­nę spe­cia­li­ą­ją pa­slau­gą, ir jos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. Taip pat sie­kiant pa­di­din­ti mi­ni­ma­lias mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės, vai­ko prie­žiū­ros so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas ir pa­tiks­lin­ti li­gos iš­mo­kų mo­kė­ji­mo nuo­sta­tas as­me­nims, be­si­gy­dan­tiems nuo pri­klau­so­my­bių ir slau­gan­tiems ser­gan­čius as­me­nis, pla­nuo­ja­ma pri­im­ti ati­tin­ka­mas Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Ne­ma­žai reikš­min­gų dar­bų yra nu­ma­ty­ta ir svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je. Tra­di­ciš­kai daug dė­me­sio Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pro­jek­te ski­ria­ma Lie­tu­vos ža­lia­jam kur­sui. Tai jau yra mū­sų įdir­bis ir orien­ta­ci­ja į at­ei­tį. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų tin­ka­mai įgy­ven­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės rei­ka­la­vi­mai ir ofi­cia­lio­ji kon­sti­tu­ci­nė dok­tri­na. Tarp svar­biau­sių šios sri­ties pro­jek­tų taip pat yra pa­žy­mė­ti­nas Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ku­rio tiks­las – at­si­sa­kant ak­ci­zų leng­va­tų il­gai­niui ska­tin­ti at­si­sa­ky­ti ap­lin­kai ža­lin­gų ku­ro rū­šių. Taip pat ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ir į Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mą, ku­riuo sie­kia­ma pa­tiks­lin­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ap­lin­kai pa­da­ry­tą ža­lą.

Pa­va­sa­rio se­si­ja tai ir lai­kas es­mi­nėms mū­sų vals­ty­bės re­for­moms, da­lis jų bu­vo pra­dė­ta anks­tes­nė­se se­si­jo­se. Mo­kes­čių sis­te­mos per­žiū­ros įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tu bus siū­lo­ma per­svars­ty­ti mo­kes­ti­niuo­se įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tas ne­ter­mi­nuo­tas leng­va­tas ir ki­tas spe­cia­li­ą­sias ap­mo­kes­ti­ni­mo są­ly­gas. Tai yra rei­ka­lin­ga sie­kiant di­din­ti sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nį sa­va­ran­kiš­ku­mą, ma­žin­ti ne­ly­gy­bę, ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas ir už­tik­rin­ti efek­ty­vią bei prog­no­zuo­ja­mą mo­kes­čių sis­te­mą.

Sei­mo ru­dens se­si­jos me­tu star­ta­vu­si ir daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­si vie­na iš es­mi­nių vals­ty­bės re­for­mų – vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma – Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je tu­rė­tų įgy­ti sa­vo ga­lu­ti­nį pa­vi­da­lą. Mes nuo­lat kal­ba­me apie vi­suo­me­nės po­rei­kius ati­tin­kan­tį vie­šą­jį sek­to­rių. Šio­je se­si­jo­je tik­rai ga­lė­si­me, tu­rė­si­me ga­li­my­bę pa­vers­ti šias kal­bas kū­nu, pa­ga­liau su­si­tar­da­mi dėl ga­lu­ti­nio šios re­for­mos re­zul­ta­to. Ti­kiuo­si, ge­rai iš­dis­ku­ta­vę, vis­gi pri­im­si­me spren­di­mus.

La­bai ti­kiuo­si, kad Sei­mas už­degs ža­lią švie­są ir Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos pa­ra­mos mo­de­lio at­nau­ji­ni­mui taip, kad pa­grin­di­niai jo veik­los tiks­lai ir funk­ci­jos ati­tik­tų Lie­tu­vos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo po­rei­kius, o val­dy­mas ir spren­di­mų pri­ėmi­mas bū­tų grin­džia­mas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo, kon­tro­lės ir at­skai­tin­gu­mo di­di­ni­mu. Ne ma­žiau svar­bu bus ir tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti klau­si­mus dėl as­mens duo­me­nų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų žur­na­lis­tinė­je veik­lo­je. Jie ke­lia­mi As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­te.

Tai tik ne­di­de­lė šią se­si­ją su­pla­nuo­tų dar­bų da­lis. Tik­rai lau­kia ne­ma­žai sun­kaus ir at­sa­kin­go dar­bo ne­leng­vo­mis ge­o­po­li­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis. Aš tik­rai ti­kiu, kad dėl mums ky­lan­čių iš­šū­kių mes su­ta­ria­me ir mė­gin­si­me kartu ieš­ko­ti spren­di­mų. Tai­gi dar kar­tą svei­ki­nu vi­sus su pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džia ir lin­kiu ge­rų dar­bų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai Pir­mi­nin­kei. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti… Ai, po to, taip, taip.

Kvie­čiu ger­bia­mą prem­je­rę I. Ši­mo­ny­tę į tri­bū­ną taip pat pri­sta­ty­ti pro­gra­mą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kai ku­riuos Vy­riau­sy­bės tei­kia­mus šios se­si­jos pro­jek­tus ir jų svar­bą jau pa­brė­žė Sei­mo Pir­mi­nin­kė, bet aš no­rė­čiau ir­gi šio­kį to­kį api­ben­dri­ni­mą pa­teik­ti. Vy­riau­sy­bė šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je siū­lo svars­ty­ti iš vi­so 92 tei­sės ak­tų pro­jek­tų pa­ke­tus, iš jų 69 tie­sio­giai iš­plau­kia iš Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų prie­mo­nių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų. 5 pro­jek­tų pa­ke­tus įver­tin­čiau ir įvar­din­čiau kaip su­si­ju­sius su plano „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ įgy­ven­di­ni­mu ir ati­tin­ka­mai RRF prie­mo­nės lė­šų sky­ri­mu Lie­tu­vai. 25 tei­sės ak­tų pa­ke­tai yra su­si­ję su Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mu ir trys įgy­ven­di­na Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas.

Tei­sės ak­tų skai­čius yra pa­na­šus, koks bu­vo pa­teik­tas siū­ly­mas ru­dens se­si­ją, ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš šių tei­sės ak­tų pa­ke­tų 40 % jau yra re­gist­ruo­ta Sei­me ir yra ar­ba per­ėję pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­rą, tai reiš­kia, grįš į Sei­mo sa­lę jau svars­ty­mo sta­di­jos, ar­ba ati­tin­ka­mai lau­kia pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ros ir Sei­mas ga­li pra­dė­ti svars­ty­ti ne­dels­da­mas. Jei­gu ver­tin­tu­me dar­bo­tvarkės pa­si­skirs­ty­mą pa­gal mė­ne­sius, tai 42 tei­sės ak­tų pro­jek­tai iš ši­tų 92 yra siū­lo­mi svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį to­dėl, kad jie ar­ba jau yra Sei­me, ar­ba jau net Sei­me per­ėję pa­tei­ki­mą ir tik­rai ga­li už­pil­dy­ti ko­vo mė­ne­sio po­sė­džių dar­bo­tvarkę. Dar 55 tei­sės ak­tų pro­jek­tus Vy­riau­sy­bė teiks Sei­mui pa­čios pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. Šį pla­ną su­si­dė­lio­jo­me re­a­lis­tiš­kai įver­ti­nę Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bes tei­sės ak­tų pro­jek­tus su­de­rin­ti ir pa­teik­ti, taip pat Sei­me jau esan­čių tei­sės ak­tų, ku­rių svars­ty­mas dar nė­ra baig­tas ir pri­ėmi­mas nė­ra baig­tas, si­tu­a­ci­ją.

At­ski­rai no­rė­čiau pa­brėž­ti ke­le­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pir­miau­sia čia bu­vo šio­kio to­kio vie­šo gal­būt, ne­ži­nau, kaip čia pa­sa­ky­ti, triukš­me­lio dėl plano „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ įgy­ven­di­ni­mo ir ati­tin­ka­mai su tuo su­si­ju­sių RRF lė­šų. No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad Lie­tu­va dėl pir­mo­sios da­lies yra įsi­pa­rei­go­ju­si pa­siek­ti 33 ro­dik­lius, iš jų pa­sie­kė iš es­mės vi­sus, iš­sky­rus du su­si­ju­sius su mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais.

Ati­tin­ka­mai mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pa­ke­tas yra nu­ma­ty­tas pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ži­nau, kad mo­kes­čių dis­ku­si­jos ar dis­ku­si­jos dėl mo­kes­čių pa­kei­ti­mų vi­sa­da bū­na kom­pli­kuo­tos, nes la­bai daž­nai žmo­nėms at­ro­do, kad Vy­riau­sy­bė ga­li mo­kes­čius siū­ly­ti tik ma­žin­ti, o iš­lai­das siū­ly­ti tik di­din­ti. Bet at­si­žvelg­da­mi ir į tai, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ati­dė­jo tam tik­rą da­lį RRF lė­šų lauk­da­ma pu­sę me­tų, skir­da­ma pu­sės me­tų lai­ko­tar­pį Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui ati­tin­ka­mai pa­ju­dė­ti pir­myn, tai yra per­ei­ti pa­tei­ki­mo sta­di­ją, ir at­si­žvelg­da­mi į tai, kad tai iš­ties yra la­bai svar­būs pa­kei­ti­mai, ku­rie taip pat yra nu­ma­ty­ti ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, šiuos tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus siū­ly­si­me Sei­mui pra­dė­ti svars­ty­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad dis­ku­si­jos ga­li už­si­tęs­ti, nu­si­kel­ti iki ru­dens se­si­jos, tai yra vi­siš­kai nor­ma­lu, ta­čiau šį įsta­ty­mų pa­ke­tą pla­nuo­tu­me pa­teik­ti kaip vie­ną svar­bes­nių.

Dar vie­nas tei­sės ak­tų pro­jek­tų pa­ke­tas, ati­tin­ka­mai su­si­jęs su pla­nu „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“, yra Il­ga­lai­kės prie­žiū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jis pa­keis­tų ar įtei­sin­tų nau­ją il­ga­lai­kės prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo mo­de­lį. Tai bū­tų pra­di­nis re­for­mos eta­pas, nes vi­sa re­for­ma ar­ba vi­siš­kai vi­sų pa­slau­gų su­tei­ki­mas vie­šai­siais pi­ni­gais rei­ka­lau­tų ir mil­ži­niš­kų lė­šų, ir mil­ži­niš­kų žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių toms pa­slau­goms teik­ti. Šiuo me­tu yra su­ka­lib­ruo­ta la­bai aiš­ki re­for­ma iki maž­daug 2027 me­tų ir vė­liau rei­kė­tų jau įsi­ver­tin­ti to­les­nes ga­li­my­bes šias pa­slau­gas plės­ti ir gal­būt iš­plės­ti jas dar la­biau, ta­čiau ati­tin­ka­mai tu­rint tam fi­nan­si­nius iš­tek­lius.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, įga­lio­ji­mai Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, ati­tin­ka­mai tei­sės ap­skai­ty­ti, iš­ieš­ko­ti eko­no­mi­nes sank­ci­jas, bau­das, teis­mo pri­teis­tas su­mas, su­si­jęs su ge­res­niu mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mu ir ko­va su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka, taip pat yra iš­skir­ti­nas kaip pla­no „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ įsta­ty­mo pro­jek­tas ma­ži­nant mo­kes­čių ir pa­ja­mų ato­trū­kį nuo po­ten­cia­lios ir ati­tin­ka­mai di­di­nant vals­ty­bės ga­li­my­bes tva­riai fi­nan­suo­ti įvai­rias vie­šą­sias pa­slau­gas.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­ke­tas jau yra Sei­me. Jis yra su­si­jęs ne tik su mo­kes­čių įsta­ty­mų per­žiū­ra, bet taip pat ir su ža­liuo­ju kur­su, jis nu­ma­to ak­ci­zų nuo­sek­lų di­dė­ji­mą tar­šioms ku­ro rū­šims kaip sig­na­lą, jog šių ku­ro rū­šių de­ra at­si­sa­ky­ti, yra įve­da­ma CO2 de­da­mo­ji. Šis pro­jek­tas yra Sei­me, jis yra, pa­sa­ky­siu žo­dį, gal­būt įstri­gęs ir pra­šy­si­me Sei­mo prie svars­ty­mų šiuo klau­si­mu grįž­ti, nes tai taip pat yra pla­no „Nau­jos kar­tos Lie­tu­va“ su­dė­ti­nė da­lis tiek dėl ža­lio­jo kur­so, tiek dėl mo­kes­čių au­gi­mui pa­lan­kios mo­kes­čių sis­te­mos.

Taip pat Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir tęs­ti­nio mo­ky­mo­si įsta­ty­mo pro­jek­tas šią se­si­ją bus pa­teik­tas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos.

Pa­pil­do­mai no­rė­čiau pa­brėž­ti ir dar kar­tą pa­kar­to­ti tai, ką sa­kė ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė dėl vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mos. Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas per­skai­ty­da­mas Pre­zi­den­to svei­ki­ni­mą re­fe­ra­vo į šį pa­ke­tą ir tei­gė, kad jei­gu ne­bū­tų dėl jo su­tar­ta, tuo­met bū­tų at­ski­rų ini­cia­ty­vų dėl tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų dar­bo už­mo­kes­čio. Vy­riau­sy­bė lai­ko­si nuo­sta­tos, kad tos at­ski­ros ini­cia­ty­vos ir at­ski­ri pro­ce­sai, ku­rie iš­ski­ria vie­ną ar ki­tą gru­pę iš ben­dro vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo kon­teks­to, vė­liau ir su­ku­ria tą pro­ble­mą, ku­rią mes da­bar ban­do­me spręs­ti vals­ty­bės tar­ny­bos pa­kei­timo pa­ke­tu. Ka­dan­gi kaž­kam iš­bė­gus, taip sa­kant, į prie­kį ki­tos ins­ti­tu­ci­jos taip pat sie­kia sau at­ski­rų spren­di­mų, ku­rie ne­bū­na su­de­rin­ti tar­pu­sa­vy­je, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­ke­tas nu­ma­to ins­ti­tu­ci­jų dar­bo už­mo­kes­čio laip­tų ir sis­te­mų su­de­ri­ni­mą tar­pu­sa­vy­je. To­kiu at­ve­ju ne­rei­kė­tų da­ry­ti ko­kių nors at­ski­rų spren­di­mų dėl at­ski­rų gru­pių, at­si­žvel­giant į tai, ku­ri gru­pė kon­kre­čiu me­tu at­ro­do svar­bes­nė ar ku­riai no­ri­ma kaip nors pa­ro­dy­ti dau­giau dė­me­sio.

To­dėl la­bai pra­šy­čiau Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­ke­tui skir­ti de­ra­mą dė­me­sį. Vy­riau­sy­bė tik­rai yra nu­si­tei­ku­si ten, kur rei­kia, ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip ga­li­ma tą pa­ke­tą to­bu­lin­ti, kad jis bū­tų pri­im­tas ir ne­rei­kė­tų da­ry­ti dar nau­jų frag­men­ti­nių spren­di­mų dėl at­ski­rų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo gru­pių.

Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, ku­ri nu­ma­ty­tų nau­ją in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo mo­de­lį, taip pat yra vie­nas iš svar­biau­sių Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų. Miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas – bū­si­mo na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo dėl miš­kų įgy­ven­di­ni­mas įsta­ty­mu, įtvir­ti­nančiu gam­tos ver­ty­bių ap­sau­gai pa­lan­kią miš­ki­nin­kys­tę.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­tas – pa­si­ren­gi­mas per­tvar­ky­ti vals­tybės įmo­nę „Re­git­rą“ į ak­ci­nę ben­dro­vę pa­gal EBPO re­ko­men­da­ci­jas, taip už­bai­giant vals­ty­bės įmo­nių per­tvar­ky­mo į ak­ci­nes ben­dro­ves cik­lą ir pa­ge­ri­nant vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių val­dy­mą.

So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, nu­ma­tan­ti, be ki­ta ko, lai­ki­no­jo ato­kvė­pio pa­slau­gą – la­bai ak­tu­a­lų da­ly­ką dau­ge­liui šei­mų, ku­rios tu­ri skir­ti daug dė­me­sio sa­vo ar­ti­mų­jų, šei­mos na­rių slau­gai ir dėl to pa­ti­ria ir emo­ci­nių, ir ki­to­kių iš­šū­kių. To­kia at­ski­ro­ji spe­cia­lio­ji so­cia­li­nė pa­slau­ga ga­lė­tų at­si­ras­ti šį įsta­ty­mą pri­ėmus.

Taip pat Vy­riau­sy­bė tei­kia vi­są pa­ke­tą Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nau­ją­ją re­dak­ci­ją įgy­ven­di­nan­čių įsta­ty­mų, ku­rių di­džio­ji da­lis yra tech­ni­niai, ta­čiau Sei­mui pri­ėmus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nau­ją­ją re­dak­ci­ją ki­tuo­se įsta­ty­muo­se ne­bu­vo su­de­rin­tos nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios me­ro, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­jas ati­tin­ka­mo­se sri­ty­se. To­kie įsta­ty­mų pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti ap­svars­ty­ti Sei­me ga­na sku­biai, kad pra­dė­jus nau­joms ta­ry­boms dirb­ti, nau­jiems me­rams pra­dė­jus dirb­ti bū­tų la­bai aiš­ku, kas už ką at­sa­ko, ir įsta­ty­mų nuo­sta­tos bū­tų tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­tos.

Bir­že­lio mė­ne­sį Vy­riau­sy­bė ti­ki­si pa­teik­ti Sei­mui svars­ty­ti stra­te­gi­ją „Lie­tu­va 2050“. Jos kū­ri­mo dar­be da­ly­vau­ja taip pat ir di­de­lė da­lis jū­sų, už tai esu la­bai dė­kin­ga. Sei­mas taip pat, ma­nau, pa­kan­ka­mai lai­ko skirs jai svars­ty­ti, ap­svars­tys ją ir įtvir­tins kaip tam tik­ras bū­si­mų re­for­mų gai­res.

La­bai ačiū. Esu pa­si­ren­gu­si at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai Mi­nist­rei Pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar at­krei­piu dė­me­sį, kad yra ga­li­my­bė, tiks­liau, bus su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­sa­ky­ti vi­sų frak­ci­jų at­sto­vams. Ti­kiuo­si, pa­gal­vo­jo­te, kas kal­bės iš frak­ci­jų, nes to­kios re­gist­ra­ci­jos ne­bu­vo. Mes gal­būt da­bar su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę opo­zi­ci­jai pa­si­sa­ky­ti, nes kaip ir val­dan­čių­jų at­sto­vės kal­bė­jo. Gal pa­gal dy­dį ta­da Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja bū­tų. Kal­bės ger­bia­ma A. Nor­kie­nė. Pra­šom į tri­bū­ną. Pra­šom.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ge­rą die­ną, mie­li ko­le­gos. Džiu­gu ma­ty­ti su­si­rin­ku­sius į pa­va­sa­rio se­si­ją. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je tik­rai siū­lo ne­ma­žai pro­jek­tų.

Siū­lo­me įte­isin­ti sa­va­no­riš­ką spren­di­mą kaup­ti pen­si­jų fon­de ir ga­li­my­bę tą su­kaup­tą iš­mo­ką gau­ti. Taip pat siū­lo­me sun­kiau gy­ve­nan­tiems pen­si­nin­kams, sen­jo­rams, įtei­sin­ti va­di­na­mą­ją 13-ąją pen­si­ją, 3 ir 4 kla­sių moks­lei­viams ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą. Kaip ži­no­te, pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je pri­ėmė­me, kad prieš­mo­kyk­li­nių, 1 ir 2 kla­sių mo­ki­niai da­bar jau mai­ti­na­mi ne­mo­ka­mai.

Taip pat siū­lo­me ir nu­ma­to­me at­nau­jin­ti vals­ty­bi­nį ly­ti­nių nu­si­kal­tė­lių re­gist­rą Lie­tu­vo­je. Taip pat siū­ly­tu­me grįž­ti prie siū­ly­mų dėl li­go­ni­nių vais­ti­nių fi­nan­si­nės pa­gal­bos sa­vi­val­dy­bėms už­tik­ri­nant pa­gal­bą pri­klau­so­miems as­me­nims ir or­ga­ni­zuo­jant psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų pre­ven­ci­ją.

Pa­si­ža­da­me griež­tes­nę gal­būt par­la­men­ti­nę kon­tro­lę dėl pir­mo­jo būs­to leng­va­ti­nių pa­sko­lų pro­gra­mos jau­noms šei­moms. Su­si­do­mė­ji­mas tie­siog di­de­lis, jau­nos šei­mos lau­kia tų lė­šų. Jo­kio aiš­ku­mo ir kon­kre­tu­mo kol kas da­bar nė­ra.

Frak­ci­ja siū­lys su­teik­ti ga­li­my­bę vi­siems elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jams grįž­ti prie vi­suo­me­ni­nio tie­kė­jo, ne­pai­sant, ku­ria­me eta­pe yra pa­si­ra­šy­ta elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo su­tar­tis.

Telk­si­me vi­są Sei­mo opo­zi­ci­ją, ra­gin­si­me taip pat ir val­dan­čiuo­sius su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si dėl ga­li­mai nu­te­kė­ju­sios in­for­ma­ci­jos Sei­mo na­riui K. Bar­to­ševi­čiui.

Lai­ko­mės prin­ci­pi­nės po­zi­ci­jos ne­di­din­ti mo­kes­čių naš­tos pi­lie­čiams. Nu­ma­ty­ta, kad Sei­mui bus tei­kia­mas ir mo­kes­čių per­tvar­kos pa­ke­tas. Lau­kia­me jau dve­jus me­tus, kal­ba­me apie tai, bet kol kas ne­ma­to­me re­gist­ruo­tų pro­jek­tų, jie ne­pa­teik­ti nei vi­suo­me­nei, nei par­la­men­tui, tad ši dis­ku­si­ja bus ypač svar­bi.

Taip pat at­krei­pia­me dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bės del­si­mas ir ne­ge­bė­ji­mas iš tik­rų­jų val­dy­ti fi­nan­sus jau kai­nuo­ja. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja su­stab­dė dau­giau nei pu­sės mi­li­jar­dų eu­rų sky­ri­mą Lie­tu­vai iš Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės. Tad ma­no­me, kad tai tik­rai iš­skir­ti­nis at­ve­jis Eu­ro­po­je ir tur­būt rei­kia vis dėl­to steng­tis žiū­rė­ti, kad ša­lies eko­no­mi­nė pa­žan­ga ir žmo­nių so­cia­li­nė ge­ro­vė bū­tų už­tik­rin­ta.

Tai iš da­lies tur­būt le­mia ir re­gio­nams trūks­ta­mą dė­me­sį iš cen­tri­nės val­džios. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je pri­im­tas Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mas aiš­kiai api­brė­žia, ko­kiais įran­kiais tu­ri bū­ti stip­ri­na­mi re­gio­nai. Tarp tų ki­tų nu­ta­ri­mų re­gio­nams tu­rė­jo bū­ti skir­ta 30 % eu­ro­pi­nių in­ves­ti­ci­nių lė­šų. Da­bar tik­rai ma­to­me, kad šio įsi­pa­rei­go­ji­mo yra ne­si­lai­ko­ma.

Pro­ble­mų aps­tu, tik­rai ma­to­me, kad to­liau į dar­bo­tvarkę yra įtrauk­tas ir Ci­vi­li­nės są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo tik­rai ban­do­ma pa­keis­ti kon­sti­tu­ci­nę šei­mos sam­pra­tą. Jau da­bar tei­gia­ma, kad ji ap­ima ir šei­mas, ku­rias su­ku­ria du tos pa­čios ly­ties as­me­nys. Taip pat ne­pri­tar­si­me pa­tai­soms dėl ma­žo kie­ko ka­na­pių dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo.

Dar la­bai no­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį dėl ša­lies de­mo­gra­fijos. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je taip pat bu­vo su­kur­ta ir pa­tvir­tin­ta bū­tent stra­te­gi­ja, ji tik­rai yra vi­siš­kai už­mirš­ta ir vie­toj jos da­bar mes kal­ba­me jau apie žmo­gaus ir ro­bo­tų san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą. O pa­ra­ma šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, ar vai­ko pi­ni­gai ir ki­ti rei­ka­lin­gi spren­di­mai va­di­na­mi at­gy­ve­no­mis ir ne­de­mok­ra­tiš­koms vals­ty­bėms bū­din­gais atri­bu­tais. Aš čia kal­bu apie stra­te­gi­ją „Lie­tu­va 2050“. Tad tik­rai lau­kia in­ten­sy­vus po­li­ti­nis se­zo­nas. Ge­ro dar­bo vi­siems ir kon­struk­ty­vaus dar­bo šią pa­va­sa­rio se­si­ją. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ke­le­tas ki­tų frak­ci­jų, sa­kė, dar ruo­šia­si pa­gal dy­dį, nes skaid­res no­ri įjung­ti. Kiek ma­ne in­for­ma­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja, ji pa­si­sa­kys ben­dro­je dis­ku­si­jo­je vė­liau, ar ne, ne šia­me eta­pe? Aš ta­da ma­tau Lais­vės frak­ci­jos at­sto­vus. Ger­bia­mas V. Mi­ta­las yra pa­si­ren­gęs. Aš kvie­čiu ta­da ger­bia­mą V. Mi­ta­lą į tri­bū­ną. Pra­šom.

V. MITALAS (LF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Aš skaid­rių ir pre­zen­ta­ci­jų ne­tu­riu. Tu­riu ke­le­tą pa­grin­di­nių, ma­no gal­va, te­zių, apie ku­rias svar­bu pa­si­kal­bė­ti Sei­mo se­si­jos pra­džio­je. Ši se­si­ja yra to­kia fi­ni­šo tie­sio­sios pra­džia. Vi­si su vi­sais su­si­pa­ži­no­me, vi­si ži­no, ką kiek­vie­nas ga­li pa­da­ry­ti, ir, man at­ro­do, da­bar ma­tant ka­den­ci­jos pa­bai­gą yra la­bai svar­bu ir frak­ci­jo­se, ir ap­skri­tai par­la­men­te ap­si­spręs­ti, ar ša­lia vi­sų val­dy­mo iš­šū­kių, ku­rie yra daž­ni šio­je ka­den­ci­jo­je, di­džiu­liai šio­je ka­den­ci­jo­je, mes dar ga­li­me pa­da­ry­ti vie­ną ki­tą sis­te­mi­nį po­ky­tį, ku­ris iš tik­rų­jų liks ne tre­jiems me­tams, ne pen­ke­riems me­tams, bet de­šimt­me­čiui ar dar il­ges­niam lai­ko tar­pui. Aš ma­tau iš vi­sos ple­ja­dos klau­si­mų du svar­biau­sius klau­si­mus, ku­rie yra Vy­riau­sy­bės lyg­mens klau­si­mai.

Pir­ma­sis yra vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma ir ji, man at­ro­do, yra tas tik­ra­sis na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mas, nes mū­sų vie­ša­sis sek­to­rius klimps­ta ne tik į ne­lanks­tu­mo, bet ir tie­siog pa­pras­čiau­siai ma­žų, ne­adek­va­čiai ma­žų at­ly­gi­ni­mų smė­lį. Tai, ko­le­gos, yra tik­rai la­bai di­džiu­lis iš­šū­kis, ku­ris vis di­dė­ja bė­gant lai­kui ir vis di­dės. Ne­pa­kan­ka­mai ko­ky­biš­kas, ne­pa­trauk­lus vie­ša­sis sek­to­rius ga­li da­ry­ti mū­sų vals­ty­bę sky­lė­tą, ne­sta­bi­lią ir per­mu­ša­mą tiek vi­daus jė­gų, tiek iš­orės jė­gų. Aš la­bai lin­kiu, kad šį iš­šū­kį mes įver­tin­tu­me ne ką ma­žiau, ne ką leng­viau ne­gu tai, ką mums sa­ko re­for­mos kri­ti­kai, at­ski­ros in­te­re­sų gru­pės ar tos pa­čios prof­są­jun­gos. Nie­kas mū­sų ne­iš­gel­bės, jei­gu lei­si­me tam vie­ša­jam sek­to­riui su­nyk­ti.

Ant­ras da­ly­kas, ku­ris la­bai svar­bus mū­sų lau­kia, tai yra mo­kes­čių re­for­ma, ar­ba pa­va­din­čiau taip – at­ski­rų mo­kes­čių pa­kei­ti­mas. Apie juos jau šiek tiek kal­bė­ta. Tas no­ras ką nors da­ry­ti, man at­ro­do, yra su­ža­din­tas, bet ka­dan­gi dar ne­su ma­tęs nau­jos mo­kes­čių re­for­mos ver­si­jos, ga­liu tik pa­sa­ky­ti, ko­kie bū­tų ma­no lū­kes­čiai iš tos mo­kes­čių re­for­mos. Vi­sų pir­ma dau­giau tei­sin­go ap­mo­kes­ti­ni­mo ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ja­mų rū­šies. Ži­nau, kad rei­kės įveik­ti at­ski­ras in­te­re­sų gru­pes, įvai­riau­sius in­te­re­sų sluoks­nius, bet, ži­no­ki­te, tą anks­čiau ar vė­liau vis tiek bū­tų rei­kė­ję da­ry­ti ir vi­sa­da yra ge­riau anks­čiau ne­gu vė­liau. Aiš­ku, bū­tų ge­rai tai da­rant, kad ne­nu­ken­tė­tų tie žmo­nės, ku­rie pa­tys sa­vo ran­ko­mis, sa­vo kai­liu kaž­ko­kį smul­kųjį ver­slą ar ko­kią nors in­di­vi­du­a­liąją veik­lą vyk­do, kad jų pa­ska­tos tai da­ry­ti, sa­ve ir sa­vo šei­mą iš­lai­ky­ti per šią re­for­mą ne­su­ma­žė­tų.

Taip pat, man at­ro­do, rei­kia lai­ky­tis prin­ci­po, kad mo­kes­čiai, ku­rie pa­de­da mums ma­žin­ti tar­šą, ska­tin­ti di­des­nį per­dir­bi­mą, siek­ti ža­les­nės Lie­tu­vos, tu­ri pa­dė­ti il­gai­niui at­lais­vin­ti ki­tą sis­te­mos da­lį, tą, ku­ri yra la­biau su­si­ju­si su mo­kes­čiais, ku­ri truk­do eko­no­mi­kos au­gi­mui ar­ba yra ga­nė­ti­nai di­de­lės, sa­ky­ki­me, ga­na di­de­lio dar­bo san­ty­kio ap­mo­kes­ti­ni­mo da­lis. Čia tas 32 % GPM ta­ri­fas, nu­si­lei­dęs ant dau­giau už­dir­ban­čių­jų gal­vų, tik­rai tu­ri bū­ti kei­čia­mas tam, kad Lie­tu­va tap­tų pa­trauk­les­ne vie­ta dau­giau už­dir­ban­tiems žmo­nėms at­ei­ti ir kur­ti. Ki­taip ta­riant, tas ta­ri­fas tu­ri ma­žė­ti.

Taip pat la­bai svar­bu ge­rin­ti Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­nį pa­trauk­lu­mą bei ver­slo au­gi­mą kei­čiant tą pel­no ap­mo­kes­ti­ni­mą taip, kad ver­slas tu­rė­tų dar dau­giau pa­ska­tų, vie­na ver­tus, in­ves­tuo­ti į tech­no­lo­gi­nį at­si­nau­ji­ni­mą ir dar­bo na­šu­mą, an­tra ver­tus, ne­už­strig­ti per­ei­da­mas nuo smul­kiojo į vi­du­ti­nį ar nuo vi­du­ti­nio į stam­bųjį ver­slą. Kar­tu čia vi­siems pra­dė­jus dis­ku­tuo­ti, aš ti­kiuo­si, kad tie klau­si­mai, mo­kes­čių klau­si­mai, taip pat ga­lės bū­ti iš­spręs­ti.

Mū­sų frak­ci­jos dar­bo­tvarkėje bus ir ke­le­tas la­bai rim­tų nau­jų klau­si­mų. Mes at­ski­rai pri­sta­ty­si­me tam tik­rą ža­li­ą­jį pa­ke­tą, ku­ris pa­dė­tų spręs­ti kli­ma­to kai­tos klau­si­mus Lie­tu­vo­je, ir ne tik dėl to, kad mes gy­ven­tu­me ža­les­nė­je, svei­kes­nė­je, ma­žiau tar­šio­je ap­lin­ko­je, bet ir dėl to, kad Lie­tu­va ga­lė­tų tap­ti iš tik­rų­jų tam tik­ra la­bo­ra­to­ri­ja, tam tik­ru pro­to­ti­pu ir Eu­ro­po­je, ir gal­būt pa­sau­ly­je, iš to pel­ny­da­ma il­gai­niui ir eko­no­mi­nę nau­dą.

Be ki­ta ko, la­bai svar­būs skaid­ru­mo klau­si­mai, te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų efek­ty­vu­mo, tų pa­čių tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų marš­ru­tų sis­te­mos klau­si­mai, ku­rie yra šiek tiek įstri­gę, ir mes tik­rai no­rė­si­me juos at­strig­din­ti, ir jie pa­ro­dys, kaip mū­sų Sei­mas ga­li efek­ty­viai spręs­ti to­kius su sis­te­mos iš­šū­kiais su­si­ju­sius klau­si­mus. Tvir­tai pa­si­sa­ky­si­me tiek įsta­ty­mų, tiek par­la­men­ti­nės kon­tro­lės sri­ty­je, kad nar­ko­ti­kų da­ro­ma ža­la ma­žė­tų ir mes tu­rė­tu­me ge­res­nę sis­te­mą tiems žmo­nėms pa­dė­ti.

Taip pat pas­ku­ti­nis da­ly­kas (ma­tau, lai­kas bai­gia­si, 5 mi­nu­tės bu­vo, bet ka­dan­gi aš vis dar se­niū­nas, ti­kė­jau­si 7), pa­bai­goje apie žmo­gaus tei­sių klau­si­mus. Ko­le­gos, man at­ro­do, mū­sų laik­ro­dis ir laik­ma­tis tik­si, ir aš la­bai kvie­siu su­si­telk­ti vi­sus nuo de­ši­nės į kai­rę, nuo kai­rės į de­ši­nę, kaip jūs sė­di­te, taip ga­lė­si­me su­si­telk­ti, kad dėl tų klau­si­mų, ypač ci­vi­li­nės są­jun­gos klau­si­mo, la­bai aiš­kiu lai­ku, la­bai aiš­kio­je vie­to­je ga­lė­tu­me at­ei­ti į ši­tą Sei­mo sa­lę ir pa­bal­suo­ti taip, kad nei mums, nei mū­sų vai­kams, nei mū­sų bū­si­miems ka­da nors po 20 me­tų rin­kė­jams ne­bū­tų gė­da. Aš tik­rai nuo Lais­vės frak­ci­jos kvie­siu tai pa­da­ry­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar kvie­čiu De­mok­ra­tų frak­ci­jos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vą ger­bia­mą L. Ku­ku­rai­tį į tri­bū­ną. Ir čia štai, ma­to­me, skaid­res pa­vy­ko įjung­ti, tai bus pra­ne­ši­mas įdo­mes­nis. Pra­šom.

L. KUKURAITIS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­ma Vy­riau­sy­be. Man sa­kė, rei­kia įjun­g­ti apa­ra­tą, kad jis veik­tų. Tu­rė­tų veik­ti. Ko­le­gos, mes į ši­tą se­si­ją ir ap­skri­tai į Sei­mo dar­bą pa­žiū­rė­jo­me sis­te­miš­kiau, ne į pa­dri­kus įsta­ty­mus, bet ban­dė­me įver­tin­ti, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vo­je. Stu­di­ja­vo­me fak­tiš­kai 2 mė­ne­sius įvai­riau­sią pri­ei­na­mą ak­tu­a­liau­sią sta­tis­ti­ką, ku­rią ga­li­ma ras­ti Lie­tu­vo­je, Eu­ro­ba­ro­met­ro ir ki­tų da­ro­mus ty­ri­mus, ir su­pra­to­me, kad iš tie­sų mū­sų ša­lis šiuo me­tu yra tam tik­ro­je va­di­na­mo­jo­je ne­ri­mo pan­de­mi­jo­je. Kaip ki­taip ga­li­ma ver­tin­ti to­kius skai­čius, ku­riuos pa­gal Eu­ro­ba­ro­met­rą at­sa­kė lie­tu­viai: spa­lio–­lap­kri­čio mė­ne­siais 96 % ne­ri­ma­vo dėl pra­gy­ve­ni­mo kaš­tų, 85 % – dėl skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties, 90 % – dėl ka­ro Uk­rai­no­je iš­pli­ti­mo į ki­tas ša­lis, va­di­na­si, ir į mū­sų ša­lį, 88 % – dėl in­ci­den­to ri­zi­kos, 60 % – dėl ko­vi­do ir ki­tų už­kre­čia­mų­jų li­gų iš­pli­ti­mo. Ki­taip sa­kant, bent jau ru­de­nį, nes mes ne­tu­ri­me vė­les­nių ty­ri­mų, bent jau ru­de­nį mū­sų pi­lie­čiai iš­gy­ve­no tris di­džiau­sias žmo­ni­jos grės­mes – ka­ro, ba­do ir ma­ro. Ma­ras, tie­sa, pra­ei­na, bet ka­ras, ba­das yra ša­lia. Ši­tie duo­me­nys la­bai aiš­kiai kal­ba apie jų ne­ri­mą.

Ar tam tu­rime pa­grin­do? Pa­grin­do tu­ri­me, nes mais­to kai­nos au­go spar­čiau­siai Eu­ro­po­je. Būs­to, van­dens, elek­tros, du­jų ir ki­to ku­ro, va­di­na­si, būs­to iš­lai­ky­mo kaš­tai – vie­ni iš aukš­čiau­sių Eu­ro­po­je. Būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­nos yra pa­čios di­džiau­sios Eu­ro­po­je. Ten­den­ci­jos dar­bo rin­ko­je pas­ta­rai­siais mė­ne­siais taip pat pra­dė­jo pra­stė­ti, nors rei­kia pri­pa­žin­ti, kad 2022 me­tai dar­bo rin­kos pras­me tik­rai bu­vo la­bai ge­ri.

Gy­ven­to­jų re­a­lio­sios pa­ja­mos. Nie­ka­da mū­sų Vy­riau­sy­bė apie tai ne­kal­ba. Ar žmo­nių per­ka­mo­ji ga­lia bent iš­lai­ko­ma tokio lyg­me­ns, koks bu­vo prieš me­tus? Tiek Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, tiek mū­sų da­ry­ti skai­čia­vi­mai ro­do, kad dar­bo už­mo­kes­tis, pen­si­jos, ne­dar­bin­gu­mo so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos, tai yra žmo­nėms su ne­ga­lia mo­ka­mos iš­mo­kos, vai­ko pi­ni­gai pra­ėju­siais me­tais bu­vo ma­žes­ni ne­gu me­tus prieš tai. Ki­taip sa­kant, gir­džiu, prem­je­re, jū­sų klau­si­mą dėl šių me­tų, kai skai­čiuo­ja­ma ket­vir­čiais, tie­siog nė­ra sta­tis­ti­kos. Kai bus, mes pa­ro­dy­si­me pa­čią ak­tu­a­liau­sią sta­tis­ti­ką, prie ku­rios pri­ei­na­me. Tam pa­grin­dą, ne­ri­mui iš­gy­ven­ti pa­grin­dą, žmo­nės tu­ri la­bai rim­tą.

Da­bar ar yra pa­sek­mių? Taip, pa­sek­mių yra. Kai tu­ri di­de­lį ne­ri­mą, žmo­nės el­gia­si de­struk­ty­viai sa­vo ir ki­tų žmo­nių at­žvil­giu. Smur­tas prieš vai­kus au­ga nuo 2019 me­tų. Aiš­ku, prie to pri­si­dė­jo ir pan­de­mi­ja, ir ka­ras, ir aukš­čiau­sia in­flia­ci­ja. Al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, de­ja, sta­tis­ti­kos nė­ra, bet ir­gi yra au­gan­tis. Gy­ven­to­jų svei­ka­tos ty­ri­mai ir­gi vė­luo­ja, tai yra sta­tis­ti­ka vė­luo­ja me­tais, bet ir­gi yra au­gan­ti, pra­stė­jan­ti svei­ka­ta ir mir­tys dėl svei­ka­tos. Gims­ta­mu­mas kren­ta dras­tiš­kai. Ar to ne­ga­li­me sie­ti su ne­ri­mu? Pri­va­lo­me sie­ti su ne­ri­mu.

Klau­si­mas, dar ką ro­do Eu­ro­ba­ro­met­ro duo­me­nys, kad per pra­ėju­sius pu­sę me­tų – nuo ba­lan­džio iki lap­kri­čio, pa­si­ti­kė­ji­mas de­mo­kra­tija mū­sų ša­ly­je kri­to 10 %. Man at­ro­do, tai yra la­bai grės­min­gi fak­tai. Žmo­nės, ma­ty­da­mi, kad ne­pa­kan­ka­mai da­ro­ma ar­ba ne­da­ro­ma re­a­guo­jant į jų svar­biau­sius klau­si­mus, tie­siog pra­de­da ne­be­pa­si­ti­kė­ti de­mo­kra­tijos pro­ce­su.

Ką rei­kia da­ry­ti? Rei­kia da­ry­ti du da­ly­kus. Užuot re­a­ga­vę rim­tai į šią si­tu­a­ci­ją, į be­veik 100 % žmo­nių ne­ri­mą įvai­riau­siais klau­si­mais, jūs šiuo me­tu, kaip ma­tau, bent jau Vy­riau­sy­bė­je sė­din­tys, vi­saip ban­do­te at­mes­ti re­a­ly­bę, bet ji yra – žmo­nės ne­ri­mau­ja. Jei­gu žmo­nės ne­ri­mau­ja, mums rei­kia Vy­riau­sy­bės ly­giu ieš­ko­ti spren­di­mų, kaip spręs­ti ne­ri­mo pan­de­mi­ją. Ne­ri­mas tu­ri de­struk­ty­vią įta­ką. Ne­ri­mas tu­ri. Ar mes tu­ri­me na­cio­na­li­nę ne­ri­mo val­dy­mo stra­te­gi­ją? Jos rei­kia. Rei­kia su­telk­ti spe­cia­lis­tus, mo­ky­ti kiek­vie­ną žmo­gų, kaip elg­tis su ne­ri­mu, ku­ris yra tarp mū­sų. Mes su­pran­ta­me, kad yra ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, kad jis yra, bet jį rei­kia spręs­ti.

Rei­kia spręs­ti pa­grin­di­nius Lie­tu­vos gy­ven­to­jų klau­si­mus. Pa­grin­di­niai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų klau­si­mai, kiek mums yra te­kę kal­bė­tis, kiek ver­ti­no­me ty­ri­mus ir žmo­nių pa­si­sa­ky­mus, yra pen­ki: au­gan­čių kai­nų ir pa­ja­mų nei­gia­mas ba­lan­sas, dir­ban­čių šei­mų iš­gy­ve­ni­mas ir vai­kų…

PIRMININKAS. 1 mi­nu­tė!

L. KUKURAITIS (DFVL). …tau­tos at­ei­ties už­tik­ri­ni­mas, ci­vi­li­nės sau­gos už­tik­ri­ni­mas, va­di­na­si, kaip elg­si­mės bran­duo­li­nės grės­mės ar ka­ro grės­mės at­ve­ju, ne­pri­ei­na­ma svei­ka­tos prie­žiū­ra, nes ei­lės tik­rai yra di­de­lės, ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių pa­ja­mų ap­sau­ga. Vi­siems tiems mes tu­ri­me pa­ren­gę 40 pro­jek­tų, ku­riuos pri­sta­ty­si­me ki­tą sa­vai­tę svars­ty­ti. La­bai kvie­čia­me Vy­riau­sy­bę ben­dra­dar­biau­ti, ne veng­ti, bet mes no­ri­me bū­ti ben­dra­dar­biais, nes ma­to­me, kad tai tik­rai yra rim­ta si­tu­a­ci­ja, ir no­ri­me bū­ti mak­si­ma­liai pro­duk­ty­vūs.

Pas­ku­ti­nė skaid­rė, kam Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš­leis­tų dau­giau biu­dže­to lė­šų. Pa­ly­gin­ti su Eu­ro­pa, ke­tu­rioms sri­tims dau­giau nei sta­tis­ti­niai eu­ro­pie­čiai. Vie­na yra il­ga­lai­kė slau­ga, glo­ba, va­di­na­si, svei­ka­tos ap­sau­ga, pen­si­jų di­di­ni­mas, šei­mos po­li­ti­ka (į tai fak­tiš­kai ne­krei­pia­ma dė­me­sio šio­je ka­den­ci­jo­je) ir, kas la­bai įdo­mu, kul­tū­ra. Lie­tu­viai yra pa­si­sa­kę, kur rei­kė­tų dė­ti pa­grin­di­nius pri­ori­te­tus, kvie­čia­me tą da­ry­ti mus vi­sus kar­tu. La­bai ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jei­gu ei­na­me pa­gal frak­ci­jų dy­dį, to­liau ta­da ger­bia­mi so­cial­de­mok­ra­tai bū­tų kvie­čia­mi. Pra­šom. Ger­bia­ma O. Lei­pu­tė ei­na į tri­bū­ną, So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du. Pra­šom.

O. LEIPUTĖ (LSDPF). Dė­ko­ju. Ne taip se­niai prieš ma­ne kal­bė­jęs pra­ne­šė­jas pa­tei­kė sta­tis­ti­ką. Aki­vaiz­du, kad ma­tant to­kius ro­dik­lius bū­ti­na kuo dau­giau dė­me­sio skir­ti žmo­nėms ir tam, kad jie kuo grei­čiau pa­jus­tų pri­ima­mų spren­di­mų efek­tą. Da­lis žmo­nių tik­rai yra prie skur­do ri­bos ar­ba že­miau jos, to­dėl Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja par­la­men­to pa­va­sa­rio se­si­jo­je tei­kia dau­giau kaip 60 pro­jek­tų. Ana­li­zuo­da­mi pro­gra­mą, ku­ri bu­vo pa­teik­ta ne taip ir se­niai, ma­to­me tik pa­va­di­ni­mus, bet pa­čių re­gist­ruo­tų tei­sės ak­tų nė­ra, to­dėl apie tu­ri­nį yra la­bai su­dė­tin­ga ką nors kal­bė­ti, ne­bent su­si­rin­kus in­for­ma­ci­ją iš vie­šo­sios erd­vės. Kvie­si­me Sei­mą pri­tar­ti mū­sų pa­siū­ly­mams, kad bū­ti­na leng­vin­ti kai­nų šo­ką žmo­nėms, stip­rin­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gą ir taip pat pa­si­rū­pin­ti griū­van­čiais til­tais ir ne­iš­va­žiuo­ja­mais ke­liais.

Ma­no­me, taip pat la­bai svar­bu, ma­tant ban­kų pel­nus, di­din­ti mo­kes­čius ban­kams, be­si­pel­nan­tiems iš in­flia­ci­jos. Taip pat tu­ri­me gal­vo­ti, ką da­ry­ti, kad žmo­nės ne­bū­tų įva­ry­ti į kam­pą da­bar ir at­ei­ty­je. Siū­lo­me vals­ty­bės pa­ra­mą pir­ma­jam būs­tui teik­ti di­des­niam ra­tui žmo­nių, iš­plės­ti jau­nos šei­mos api­brė­ži­mą, tai yra iki 40 me­tų. Taip pat pa­leng­vin­ti naš­tą tiems, ku­rie ne­tu­ri nuo­sa­vų na­mų ir būs­tą nuo­mo­ja. Jiems ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio leng­va­ta.

Taip pat mes ma­no­me ir ra­gi­na­me ati­duo­ti žmo­nėms tai, ką jie už­dir­bo ar su­tau­pė, tai yra at­si­sa­ky­ti prie­var­ti­nio įtrau­ki­mo į II pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus, o su­kaup­tas lė­šas leis­ti žmo­nėms at­si­im­ti.

So­cial­de­mok­ra­tai taip pat siū­lo di­din­ti iš­mo­kas kiek­vie­nam gi­mu­siam, įvai­kin­tam ar glo­bo­ja­mam vai­kui, iki jam su­kaks pus­an­trų me­tų. Iš­mo­ka bū­tų ko­ne dvi­gu­bai di­des­nė nei da­bar, tai yra siek­tų 920 eu­rų į ran­kas.

Taip pat mū­sų frak­ci­ja tei­kia siū­ly­mus su­stip­rin­ti tei­si­nę pa­gal­bą nuo sek­su­a­li­nės prie­var­tos nu­ken­tė­ju­siems vai­kams. Tai yra la­bai ak­tu­a­lus ir la­bai jaut­rus klau­si­mas. Taip pat ma­ty­da­mi tiek ir svei­ka­tos ro­dik­lius, tiek ir po­pan­de­mi­nio lai­ko­tar­pio pa­sek­mes ma­no­me, kad mes tu­rė­tu­me di­des­nį dė­me­sį skir­ti žmo­nių svei­ka­tai, tai yra su­teik­ti dau­giau lais­vo lai­ko pa­si­rū­pin­ti ir sa­vo ar­ti­mų­jų svei­ka­ta. Čia kal­ba­ma ir apie pa­pil­do­mą po­il­sio die­ną per mė­ne­sį žmo­nėms, ku­rie pri­žiū­ri sa­vo ser­gan­čius se­nus tė­vus, kad ga­lė­tų pa­ly­dė­ti į gy­dy­mo įstai­gas. Tai pat ir pa­tiems žmo­nėms su­teik­ti bent 3 die­nų svei­ka­tos ge­ri­ni­mo atos­to­gas, per jas ga­lė­tų pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą ar da­ly­vau­ti pre­ven­ci­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­gra­mo­se. Tai yra daug klau­si­mų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi šios se­si­jos me­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš ei­lės to­liau ta­da Dar­bo par­ti­jos frak­ci­ja. Pra­šom. V. Fio­do­ro­vas. Pra­šom į tri­bū­ną.

V. FIODOROVAS (DPF). Svei­ki, ko­le­gos Sei­mo na­riai. Svei­ki­nu su­grį­žus į įpras­tą Sei­mo dar­bo re­ži­mą. Pas­ta­rie­ji ke­li mė­ne­siai tur­būt bu­vo vi­siems įtemp­ti, man taip pat. Su­si­ti­ko­me su dau­gy­be gy­ven­to­jų, as­me­niš­kai aš su kė­dai­nie­čiais. Pa­lie­tė­me dau­gy­bę te­mų, aiš­ku, dau­giau­sia dėl sa­vi­val­dos, bet na­cio­na­li­nės po­li­ti­kos te­mos tik­rai ne­bu­vo pa­mirš­tos. Ma­tyt, tos te­mos, dėl ku­rių kal­bė­jo­me su gy­ven­to­jais, at­si­spin­dės ir šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ta pa­ti in­flia­ci­ja, kar­tu ir šok­te­lė­jęs bū­ti­niau­sių pre­kių kai­nų au­gi­mas pa­lie­tė kiek­vie­ną Lie­tu­vos gy­ven­toją – tai aki­vaiz­du – pa­lie­tė as­me­niš­kai ir jus, kaip Sei­mo na­rius. Ne­sta­bi­lu­mas ener­ge­ti­kos rin­ko­je, ka­ras vis dar lė­ti­na ša­lies eko­no­mi­ką, kar­tu ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą. Šiuos žen­klus pa­ste­bi vi­si, ku­rie ma­to ir no­ri ma­ty­ti, ta­čiau ką ir ko­kius sig­na­lus tuo me­tu Lie­tu­vos gy­ven­to­jams siun­čia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė? Mo­kes­čiai. Šią se­si­ją pa­si­tin­ka­me su ne­ri­mu. Fi­nan­sų mi­nist­rė ir prem­je­rė kal­bė­jo ir čia, tri­bū­no­je, pa­sa­kė, kad pa­ga­liau mus pa­sieks mo­kes­čių re­for­ma, il­gai ža­dė­ta mo­kes­čių re­for­ma. Ta­čiau ko­kius pa­kei­ti­mus ža­da mums, vi­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jams, nė­ra aiš­ku. Mes ne­ma­tė­me ar­ba tik iš vie­šų dis­ku­si­jų, gal­būt iš ži­niask­lai­dos bu­vo ga­li­ma su­si­da­ry­ti tam tik­rą įspū­dį.

Taip, Lie­tu­vo­je rei­kia mo­kes­čių per­tvar­kos. Tai pri­pa­žįs­ta­me ir mes, Dar­bo par­ti­ja, ir ek­s­per­tai. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad val­dan­čių­jų ir mū­sų po­žiū­riai iš­si­ski­ria – mes ma­to­me po­rei­kį ma­žin­ti dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mą, nes šiuo me­tu, de­ja, bet esa­me pir­mau­jan­tys Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ma­to­me po­rei­kį di­din­ti mū­sų ver­slo kon­ku­ren­cin­gu­mą, ge­rin­ti in­ves­ti­ci­nę ap­lin­ką, su tuo ir bus su­si­ję mū­sų pa­siū­ly­mai šio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ką šian­dien gir­di­me? Ar vėl ak­ci­zų au­gi­mas – mo­kes­čiai žmo­nėms, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vi­suo­ti­nis ap­mo­kes­ti­ni­mas – vėl mo­kes­čiai žmo­nėms. Ta­čiau pri­si­min­ki­me, ko­kios da­bar yra būs­to pa­lū­ka­nos ir kaip tai pa­lie­tė mū­sų gy­ven­to­jus, ypač jau­nas šei­mas. O šio­je sri­ty­je mū­sų frak­ci­ja tei­kia la­bai ge­rą pa­siū­ly­mą. Vi­siems aki­vaiz­du, kad ban­kai to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je gau­na di­džiu­lį, mil­ži­niš­ką virš­pel­nį. To­dėl šio­je se­si­jo­je teik­si­me pa­siū­ly­mą, kad da­lis virš­pel­nio, ku­rį gau­na ban­kai, bū­tų pa­nau­do­ta ar­ba grįž­tų ne kam ki­tam, o tiems žmo­nėms, ku­rie bū­tent tą virš­pel­nį ir su­ne­šė. Ti­kiuo­si, kad val­dan­tie­ji ir vi­sas Sei­mas to­kiam pa­siū­ly­mui tik­rai pri­tars.

Tu­ri­me di­džiu­lę in­flia­ci­ją ir be­ne spar­čiau­siai au­gan­čias mais­to pro­duk­tų kai­nas Eu­ro­po­je. Ta­čiau čia pa­siū­ly­mų ar­ba aki­vaiz­džių po­ky­čių per tą lai­ko­tar­pį tik­rai ne­ma­ty­ti. Ap­skri­tai ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad ten, kur la­biau­siai gy­ven­to­jams skau­da, tai yra dėl di­de­lio pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo, mo­kes­čių bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams ir pa­slau­goms, po­ky­čių nė­ra pla­nuo­ja­ma, bent jau ne­ma­čiau ar­ba la­bai daug ne­si­ma­to se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je. Bet šie siū­ly­mai tik­rai bus iš mū­sų frak­ci­jos, tik gai­la, kad iki šiol val­dan­tie­ji tuos pa­siū­ly­mus iš­mes­da­vo be di­džiau­sių dis­ku­si­jų.

Dar dau­giau, pa­na­šu, kad ap­skri­tai mes vi­si ta­po­me, ne­ži­nau, kaip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti, įkai­tais. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė pri­pa­ži­no, kad tam, kad Lie­tu­va įgy­ven­din­tų vi­sus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iš­kel­tus re­for­mų ro­dik­lius ir gau­tų vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mą, Sei­mas tu­ri, pri­va­lo pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės pa­reng­tiems mo­kes­ti­niams pa­kei­ti­mams, pa­siū­ly­mams. Aki­vaiz­du, kad kaž­kas už mū­sų vi­sų nu­ga­ros pa­ki­šo Sei­mą ir pa­sa­kė, kad tu­ri­te pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės mo­kes­ti­niams pa­siū­ly­mams be aiš­kių, nor­ma­lių dis­ku­si­jų ar­ba ne­tek­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų. Tai Sei­mo ne­ger­bi­mas ir kar­tu vi­sų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų ne­ger­bi­mas. Mes ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria­me to­kiai dis­ku­si­jos for­mai.

Tra­di­ciš­kai di­džio­sios da­lies svar­biau­sių pro­jek­tų iš Vy­riau­sy­bės mes ne­ma­to­me ir ne­ga­li­me pa­ma­ty­ti, o se­si­ja jau šian­dien pra­si­de­da. Tai aš ti­kiuo­si, kad Vy­riau­sy­bė su ši­tais klau­si­mais pa­si­sku­bins, nes no­ri­si nor­ma­lios dis­ku­si­jos. Aiš­ku, tu­ri­me kal­bė­ti apie griū­van­čius til­tus, mo­kyk­las re­gio­nuo­se, re­gio­nų stip­ri­ni­mą. To­kios te­mos tu­ri bū­ti ir at­si­ras­ti mū­sų pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos var­du ra­gi­nu val­dan­čiuo­sius šio­je se­si­jo­je ne ieš­ko­ti pra­ei­ties šmėk­lų ir prie­šų, o su­si­kon­cen­truo­ti į sa­vo tie­sio­gi­nį dar­bą – re­gist­ruo­ti, pa­teik­ti vie­šai svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės pro­jek­tus ir kur­ti ge­ro­vę mū­sų ša­ly­je. O mes sa­vo ruož­tu teik­si­me pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tus pa­siū­ly­mus, vyk­dy­si­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ir bū­si­me ak­ty­vūs vi­sų šios se­si­jos dis­ku­si­jų dėl įsta­ty­mų pro­jek­tų da­ly­viai. Vi­siems sklan­daus ir ge­ro dar­bo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Da­bar ar bū­tų Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės pa­si­sa­ky­mas, ar ben­dro­je dis­ku­si­jo­je? Ma­tau, ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ge­rą die­ną, ko­le­gos. Iš­ties svei­ki­nu su nau­ja se­si­ja ir lin­kiu, kad ši­ta se­si­ja ne­tap­tų su­si­do­ro­ji­mo su vals­ty­bės va­do­vu se­si­ja, ti­riant se­nas kny­gas ir se­nas is­to­ri­jas, bet iš­ties bū­tų se­si­ja, ku­rios me­tu mes ga­lė­tu­me dirb­ti ga­nė­ti­nai sklan­džiai ir dar­niai.

Iš­ties, ma­nau, vi­siems (ir mums taip pat) ne­rimą kelia tai, kad yra re­gist­ruo­ta la­bai daug pro­jek­tų, ku­rių tu­ri­nio mes net ne­ga­li­me nu­spė­ti. Svar­biau­sia mo­kes­čių re­for­ma, ku­rią jau bu­vo pa­ža­dė­ta Vy­riau­sy­bės pri­im­ti pra­ėju­siais me­tais Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, yra dar tik to­kiuo­se juod­raš­čiuo­se, ku­riuos iš es­mės gė­da pa­ro­dy­ti.

Mū­sų Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė pa­tei­kė ne­ma­žai pro­jek­tų, ku­rie yra tik­rai la­bai skir­tin­gų sri­čių. Tu­rė­si­me pa­siū­ly­mų ir dėl PVM ma­ži­ni­mo, ir dėl Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Su­pran­ta­me tik­rai la­bai su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją su ke­liais, ypač re­gio­nuo­se, to­dėl bus tei­kia­mi Ke­lių prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Na­tū­ra­lu, no­rė­si­me ir ko­le­gos no­rės re­a­guo­ti į tai, kaip rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu iš­lin­do Rin­ki­mų ko­dek­so spra­gos, to­dėl yra re­gist­ruo­tų Rin­ki­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mų, ban­dant tie­siog po pir­mo rim­tes­nio pa­si­tik­ri­ni­mo pa­si­ro­džiu­sias spra­gas su­tvar­ky­ti ir pa­si­ruoš­ti ki­tiems rin­ki­mams. Lai­ko tam dar tu­ri­me.

Taip pat yra re­gist­ruo­ti pa­siū­ly­mai dėl smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo, nes, de­ja, kol kas ne­sa­me įgy­ven­di­nę net 2008 me­tų di­rek­ty­vos ir ne­su­da­ro­me ga­li­my­bės vi­siems as­me­nims, ku­rie yra pa­ty­rę ža­lą nu­si­kal­ti­mo me­tu, pre­ten­duo­ti į ža­los at­ly­gi­ni­mą, nors tai jau se­niai yra eu­ro­pi­nis stan­dar­tas.

Ati­tin­ka­mai yra re­gist­ruo­tos ir Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos. LRT di­rek­to­riaus ka­den­ci­ją siū­lo­ma įves­ti, nes ši ins­ti­tu­ci­ja kol kas dar yra li­ku­si be ka­den­ci­jų ir iš es­mės ga­li tu­rė­ti am­ži­ną va­do­vą.

Tad tik­rai lin­kiu vi­siems pro­duk­ty­vios se­si­jos ir la­bai ti­kiuo­si, kad pa­si­bai­gus rin­ki­mų karš­ti­nei mū­sų dar­bas taps dar­nes­nis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar į tri­bū­ną kvie­čiu pas­ku­ti­nės frak­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vę, frak­ci­jos se­niū­nę ger­bia­mą R. Mor­kū­nai­tę-Mi­ku­lė­nie­nę. Pra­šom į tri­bū­ną.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­lo­nu su­si­tik­ti po pau­zės ple­na­ri­nė­je se­si­jo­je, ne ko­mi­te­tuo­se, o jau ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se. Man at­ro­do, kad ši ple­na­ri­nė se­si­ja bus ne vien tik aist­rin­ga dėl ko­le­gų iš opo­zi­ci­jos įvai­rių ini­cia­ty­vų, bet ir kon­struk­ty­vi tu­ri­nio pras­me dėl to, ko­kius dar­bus šio­je se­si­jo­je tu­rė­tu­me nu­veik­ti. Man per­ša­si šios se­si­jos pa­va­di­ni­mas – apie vi­sa­pu­sį sau­gu­mą, ir no­rė­čiau iš­skir­ti ke­le­tą pro­jek­tų (ar­ba ini­cia­ty­vų), ku­rie, ma­no gal­va, yra svar­būs. Tik­rai ap­ta­ri­nė­jo­me frak­ci­jo­je, kad ši kryp­tis yra rei­ka­lin­ga mū­sų vi­suo­me­nei.

Pir­miau­sia so­cia­li­nis sau­gu­mas ir mū­sų pa­žei­džia­miau­si žmo­nės, ku­rie yra jaut­rūs dėl sa­vo svei­ka­tos būk­lės. Tai tik­rai yra la­bai la­bai il­gai lauk­tos per­tvar­kos ir pa­siū­ly­mai dėl ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių pa­dė­ties pa­ge­ri­ni­mo. Tur­būt ne vien tik tie žmo­nės, ku­rie su­si­du­ria su iš­šū­kiais dėl sa­vo svei­ka­tos, bet ir tie žmo­nės, ku­rie juos pri­žiū­ri, tu­ri tu­rė­ti tin­ka­mą ir ap­sau­gą, ir pa­gal­bą iš vals­ty­bės. La­bai lau­kia­mas yra ato­kvė­pio die­nos, die­nų įsta­ty­mas, ku­ris leis­tų reg­la­men­tuo­ti ir pa­siū­ly­ti di­de­liam skai­čiui Lie­tu­vos žmo­nių, pri­žiū­rin­čių sa­vo ar­ti­muo­sius, ku­rie tu­ri ne­ga­lią, ato­kvė­pio va­lan­das, mi­nu­tes ar die­nas, kad pa­tys ga­lė­tų ga­na oriai gy­ven­ti gy­ve­ni­mą ir pa­dė­ti sa­vo ar­ti­mie­siems.

Ki­tas il­gai ren­gia­mas ir to­bu­li­na­mas pro­jek­tas yra il­ga­lai­kės prie­žiū­ros, il­ga­lai­kės slau­gos įsta­ty­mas. Tai ir­gi la­bai lauk­si­me tos me­to­do­lo­gi­jos, ku­ri bus pa­reng­ta sie­kiant su­kur­ti vi­są sis­te­mą, kaip ga­lė­tu­me pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie yra sun­kios svei­ka­tos būk­lės, ir vėl­gi ap­lin­kai pa­leng­vin­ti prie­žiū­ros iš­šū­kius.

Kraš­to sau­gu­mas. Šian­die­ną tur­būt dau­giau­sia kal­ba­me ne vien apie ka­riuo­me­nę, bet ir apie mū­sų sie­nos ap­sau­gą. Vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mas bus skir­tas ne vien tik įtvir­tin­ti mū­sų ko­vos su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja, su ga­li­mo­mis mig­ra­ci­jos kri­zė­mis bū­dams, bet ir įgy­ven­din­ti sank­ci­joms, tai yra ne­iš­duo­ti vi­zų sank­cio­nuo­tiems as­me­nims. Taip pat lau­kia vie­no­kie ar ki­to­kie sis­te­mi­niai pa­siū­ly­mai tiek iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, tiek VRM sis­te­mos to­bu­li­ni­mo. Tai ir­gi tu­rė­si­me pro­gą apie tai dis­ku­tuo­ti.

Ap­lin­kos sau­gu­mas. Il­gai kal­bė­ta su ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi ir su vi­so­mis su­in­te­re­suo­to­mis ša­li­mis apie mū­sų miš­kų po­li­ti­ką. Na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas dėl miš­kų, ma­no gal­va, yra vie­nas svar­bes­nių klau­si­mų, ne­pai­sant to, kad jis gal­būt ga­na ni­ši­nis, bet jei­gu mes kal­ba­me apie gam­to­sau­gą, apie ap­lin­ką, apie gy­vą­ją gam­tą, tai ne­abe­jo­ti­nai yra svar­bi ini­cia­ty­va, jai mū­sų frak­ci­ja pri­ta­ria. Su­pran­ta­ma, kad dėl vis­ko su­tar­ti nė­ra įma­no­ma, bet dėl tų da­ly­kų, dėl ku­rių vi­si su­ta­ria­me, tą rei­kia ir pa­da­ry­ti. Taip pat gy­vo­sios gam­tos ap­sau­ga. Čia, Sei­me, dar yra ne­baig­ti pro­jek­tai dėl ver­sli­nės žve­jy­bos ri­bo­ji­mų, dėl ki­tų da­ly­kų, tai tik­rai šio­je se­si­jo­je, ma­no gal­va, tu­rė­si­me karš­tų dis­ku­si­jų ap­lin­ko­sau­gi­nė­mis te­mo­mis taip pat.

In­for­ma­ci­nis sau­gu­mas. Svar­bus Me­di­jų rė­mi­mo fon­do pro­jek­tas, jis Sei­me tik­rai su­lauks daug dis­ku­si­jų. Sie­kis da­ry­ti vals­ty­bės re­mia­mą ži­niask­lai­dos fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį skaid­res­nį ir efek­ty­ves­nį sie­kiant ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių stip­ri­ni­mo, ir pi­lie­čių in­for­ma­ty­vu­mo, man at­ro­do, su­tik­si­me vi­si, yra pri­ori­te­ti­nis da­ly­kas.

Taip pat Sei­me svars­ty­si­me ir is­to­ri­nės at­min­ties klau­si­mus. Tai šiuo at­ve­ju tur­būt taip pa­pras­čiau vi­suo­me­nė­je ži­no­mas Ge­no­ci­do cen­tras ir jo įsta­ty­mas, pa­kei­ti­mas dėl skaid­res­nio ir efek­ty­ves­nio val­dy­mo.

Na ir ap­skri­tai no­ri­si pa­sa­ky­ti, kad per pas­ta­ruo­sius me­tus, per tuos mums vi­siems ne­leng­vus me­tus, pan­de­mi­jos, ka­ro, mig­ran­tų kri­zės aki­vaiz­do­je tik­rai vals­ty­bė stip­riai, pa­kan­ka­mai stip­riai, kiek tai yra įma­no­ma, ju­da į prie­kį. Tų iš­ban­dy­mų bu­vo ne­ma­žai. Vy­riau­sy­bė su Sei­mo dau­gu­ma, kai ku­riais at­ve­jais ir su opo­zi­ci­jos pa­gal­ba tik­rai įgy­ven­di­no jau ne vie­ną re­for­mą, tad šio­je se­si­jo­je su­si­tel­kia­me prie tų klau­si­mų, ku­rie la­biau­siai orien­tuo­ti į so­cia­li­nį sau­gu­mą. La­bai vi­liuo­si, kad sta­bi­li­zuo­jan­tis eko­no­mi­nei pa­dė­čiai ir at­si­ran­dant šio­kiam to­kiam aiš­ku­mui dėl at­ei­ties sėk­min­gai ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti ir šiuos už­si­brėž­tus tiks­lus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar su­da­ry­si­me ga­li­my­bę už­duo­ti klau­si­mus. Tik, ger­bia­mi ko­le­gos, prieš klaus­da­mi nu­ro­dy­ki­te, ar ger­bia­mai prem­je­rei už­duo­da­te klau­si­mą, ar Sei­mo Pir­mi­nin­kei, nes jos abi pri­sta­tė pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­mą.

Ta­da iš ei­lės ger­bia­mas A. Ged­vi­las pir­mas klau­sia. Pra­šau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su­si­pa­ži­nau su pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­ma ir man iš­ki­lo klau­si­mas. Tre­ti me­tai Sei­me ir si­tu­a­ci­ja vis kar­to­ja­si, kai re­gist­ruo­ja­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai, ta­čiau ma­to­me tik pa­va­di­ni­mą be tu­ri­nio. Kaip jūs pa­ko­men­tuo­tu­mė­te, ko­dėl tiek pi­lie­čiai, tiek Sei­mo na­riai, no­rin­tys ži­no­ti tu­ri­nį, tu­ri dar­buo­tis nak­ties me­tu, o Par­t­ne­rys­tės įsta­ty­mo ir nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo pro­jek­tai, bu­vo at­ve­jis, kai Sei­mo na­riams pra­ei­to­je se­si­jo­je bu­vo ap­skri­tai prieš pat po­sė­dį pa­teik­ti? Ar tai yra, jū­sų ma­ny­mu, ko­ky­biš­ki tei­sė­kū­ros pro­ce­sai? Kaip jūs ga­li­te pa­grįs­ti sa­vo to­kį ne­at­sa­kin­gą ir at­sai­nų pro­ce­są or­ga­ni­zuo­jant dar­bą?

PIRMININKAS. Čia kam klau­si­mas?

A. GEDVILAS (MSNG). Klau­si­mas tur­būt Sei­mo Pir­mi­nin­kei. Jei­gu ką tu­rės pa­sa­ky­ti prem­je­rė, tai taip pat la­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, at­sa­kys. Pir­mi­nin­kė per­sės čia, nes ten mik­ro­fo­no nė­ra. Ti­kiuo­si, kad jis vei­kia.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma, dėl dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo, tai aš at­kreip­siu dė­me­sį, kad re­gist­ruo­da­mi pro­jek­tus juos pa­tei­kia ini­cia­to­riai. Šio­je se­si­jo­je jie at­krei­pia dė­me­sį, kad Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas pa­siū­lė 23 pro­jek­tus, iš jų, ro­dos, tik vie­nas jau bu­vo re­gist­ruo­tas. Šiuo at­ve­ju ma­ny­čiau, kad ir Sei­mo frak­ci­jos, ir Vy­riau­sy­bė, at­ro­do, de­monst­ruo­ja šiek tiek ge­res­nę sta­tis­ti­ką, bet šiaip jo­kios la­bai di­de­lės pro­ble­mos ne­ma­tau. Mes Sei­me pa­pras­tai tu­ri­me ga­li­my­bę iš­dis­ku­tuo­ti vi­sus klau­si­mus. Kai ku­rie jų, ku­rie yra įtrauk­ti į dar­bo pro­gra­mą, ne­bū­ti­nai bū­na pa­tei­kia­mi. Bet vėl­gi grį­šiu prie jū­sų klau­si­mo pra­džios. Tai nė­ra dėl dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo, tai la­biau ini­cia­to­riams gal­būt tu­rė­tų bū­ti ad­re­suo­ja­mas klau­si­mas.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie ma­no tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­jek­tus, sten­giuo­si vi­sa­da kuo anks­čiau vi­suo­me­nę ir mie­lus ko­le­gas Sei­mo na­rius su jais su­pa­žin­din­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau tru­pu­tė­lį pa­pil­dy­ti, nes tur­būt čia klau­si­mas ad­re­suo­tas taip pat ir Vy­riau­sy­bei. Kaip aš ir mi­nė­jau pri­sta­ty­mo me­tu, 40 % vi­sos dar­bo­tvarkės, ku­rią Vy­riau­sy­bė siū­lo Sei­mui, jau yra re­gist­ruo­ta Sei­me ir yra to­kių, ku­rie yra net per­ėję pa­tei­ki­mo sta­di­ją. Ką dar no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad Vy­riau­sy­bės tei­kia­mi Sei­mui įsta­ty­mų pro­jek­tai tu­ri vi­sai ki­tą pro­ce­dū­rą ne­gu tos ini­cia­ty­vos, ku­rios at­si­ran­da tie­siai Sei­me, ar Pre­zi­den­to, nes to­kie tei­sės ak­tai yra de­ri­na­mi pa­kan­ka­mai pla­čiai ir iš­sa­miai. Jie yra pa­skel­bia­mi vie­šai de­rin­ti. Pa­sta­bas ga­li teik­ti ab­so­liu­čiai bet koks su­in­te­re­suo­tas as­muo. Yra de­ri­na­ma su ins­ti­tu­ci­jo­mis, yra vie­šai skel­bia­ma, yra tar­pins­ti­tu­ci­nio de­ri­ni­mo for­ma­tas Vy­riau­sy­bė­je. Kar­tais po jo dėl pa­sta­bų rei­kia grą­žin­ti pro­jek­tus dar to­bu­lin­ti. Tik­rai iš es­mės nė­ra ko­kia nors vals­ty­bės pa­slap­tis joks tei­sės ak­tas, ku­rį Vy­riau­sy­bė ren­gia, jei­gu jau jis yra pa­skelb­tas vie­šai de­rin­ti. To­kių tei­sės ak­tų iš Vy­riau­sy­bės pa­teik­to są­ra­šo tik­rai yra ne­ma­žai. Vi­si, kas yra an­ga­žuo­ti kon­kre­čia te­ma, do­mi­si kon­kre­čiais pro­jek­tais, va­di­na­ma­ja­me TAPIS tik­rai tuos pro­jek­tus daž­niau­siai ran­da ge­ro­kai anks­čiau, ne­gu tie pro­jek­tai at­ke­liau­ja iki Sei­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš su­pran­tu, kad la­bai pa­to­gu Pre­zi­den­tu pri­si­deng­ti. Ma­tyt, da­bar jau jis yra kal­tas, kad Vy­riau­sy­bė yra ne­vy­kė­liai ir ne­su­ge­ba pa­teik­ti lai­ku pro­jek­tų. Aš kal­bu apie tuos pro­jek­tus, dėl ku­rių iš es­mės yra su­stab­dy­tas RRF fi­nan­sa­vi­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Tai yra ne­do­va­no­ti­nas da­ly­kas, kad tų lė­šų at­ėji­mas iš es­mės į Lie­tu­vą vė­luo­ja ir vė­luo­ja taip, kad jūs vėl ne­pa­tei­kė­te jo­kio pro­jek­to. Pas jus tie pro­jek­tai yra ne­re­gist­ruo­ti ir dėl to tik­rai yra ne Pre­zi­den­tas kal­tas, o dėl to, kad jūs pa­tys ne­su­ge­ba­te iš es­mės dar­bo or­ga­ni­zuo­ti ir pa­teik­ti tin­ka­mu lai­ku. Gal ger­bia­ma prem­je­rė bent jau da­bar pa­pa­sa­kos mums tą tu­ri­nį, koks yra mo­kes­ti­nės re­for­mos tu­ri­nys, nes iš­ties vaiz­das at­ro­do toks, kad mes per­ka­me ka­ti­ną mai­še ir tų RRF lė­šų dar ne­ma­ty­si­me ne tik šį pus­me­tį, bet ir ki­tą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Jūs kaip vi­sa­da už­duo­da­ma klau­si­mą tuo klau­si­mu pa­skel­bia­te la­bai daug ne­tie­sos. Man at­ro­do, aš jau pri­sta­ty­da­ma sa­kiau, kad iš vi­sos RRF pa­raiš­kos dėl dvie­jų ne­įgy­ven­din­tų ri­bo­žen­klių mums yra ati­dė­ta pus­me­čiui 26 mln. eu­rų. Čia jū­sų ko­le­gė kal­bė­jo, kad mes čia kaž­ko­kio 0,5 mlrd. ren­gia­mės ne­gau­ti ir taip to­liau, ir pa­na­šiai. Tai nė­ra tie­sa ir tai yra me­las. Aš tai tie­siai ga­liu pa­sa­ky­ti ar­ba gal jūs ne­ži­no­te. Iš 33-ų ri­bo­žen­klių 31-ą Vy­riau­sy­bei, kad ir ko­kia ji­nai, jū­sų nuo­mo­ne, yra ne­vy­ku­si, vis dėl­to įvyk­dy­ti pa­vy­ko. Daug Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ap­skri­tai nė­ra pa­tei­ku­sios dar pa­raiš­kų dėl RRF lė­šų. Nie­kas jums ne­siū­lys pirk­ti ka­tę mai­še. Kai pro­jek­tai po de­ri­ni­mo pa­teks į Sei­mą, jūs tik­rai tu­rė­si­te ga­li­my­bę ir net­gi ta­da, kai jie bus pa­teik­ti vie­šai de­rin­ti, ir ta­da tu­rė­si­te ga­li­my­bę kaip Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tė sa­vo nuo­mo­nę reikš­ti, taip pat ir pa­sta­bas siųs­ti. Juk nie­kas Sei­mo ne­įpa­rei­go­ja ne­skai­čius, ne­dis­ku­ta­vus ir ne­per­ėjus pro­ce­dū­rų pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams. Nė kiek ne­abe­jo­ju, kad taip bus ir su mo­kes­čių pa­kei­ti­mais.

Be­je, vie­nas iš es­mi­nių RRF mo­kes­čių pa­kei­ti­mų yra Sei­me, Si­mo­nas ne­leis su­me­luo­ti, tur­būt jau me­tai lai­ko. Pa­klaus­ki­te Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to, ko­dėl jis ne­pa­tei­kė iš­va­dos dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Tai štai ir vis­kas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­mas T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Ma­no klau­si­mas, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, prem­je­rei. Tai ko­kia gi vis dėl­to val­dan­čių­jų stra­te­gi­ja dėl mo­kes­čių re­for­mos pri­ėmi­mo Sei­me, aš taip ir ne­su­pra­tau. Vie­na val­dan­čio­ji frak­ci­ja ka­te­go­riš­kai prieš es­mi­nius re­for­mos pos­tu­latus, pa­grin­di­nė par­ti­ja lyg ir ža­da pa­ga­liau pa­teik­ti tai, ką ža­dė­jo ir ko­kius lū­kes­čius su­kė­lė per Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Ko­kiais vis dėl­to bal­sais rem­si­tės? Ar tai bus vis dėl­to val­dan­čių­jų spren­di­mas, ar čia rei­kia opo­zi­ci­jos da­ly­va­vi­mo? Ir ati­tin­ka­mai, jei­gu pla­nuo­ja­te rem­tis opo­zi­ci­ja, tai tur­būt rei­kia iš es­mės keis­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją ir nuo tos kon­fron­ta­ci­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos per­ei­ti į nor­ma­lų po­kal­bį apie vals­ty­bės svar­biau­sius klau­si­mus. Li­nas pa­ban­dė šian­dien ne­įžeis­da­mas nie­ko, ne­pa­sa­kęs nė vie­nos kri­ti­nės as­me­ni­nės pa­sta­bos, pa­sa­ky­ti, ko­kia si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė Lie­tu­vo­je. Ir mes tu­ri­me la­bai kon­kre­čius siū­ly­mus, ku­rie nė­ra la­bai bran­gūs ar­ba be­veik nie­ko ne­kai­nuo­ja, tie­siog at­lie­pia tai, ką mes ma­to­me…

PIRMININKAS. Lai­kas!

T. TOMILINAS (DFVL). …kaip svar­biau­sius po­ky­čius. Toks ma­no klau­si­mas.

PIRMININKAS. Lai­kas!

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Jūs kal­ba­te apie mo­kes­čių re­for­mą, bet tu­ri­te pa­siū­ly­mų, ku­rie nie­ko ne­kai­nuo­ja. Jūs tur­būt su­pran­ta­te, kad tai yra da­ly­kai skir­tin­go­se ba­lan­so pu­sė­se, nes tai, kas kai­nuo­ja, yra iš­lai­dos, ir tam, kad bū­tų iš­lai­dos, tu­ri bū­ti ir pa­ja­mos. Ir tiek kar­tų, kiek aš ši­ta­me Sei­me gir­dė­jau ra­gi­ni­mus Vy­riau­sy­bei pa­teik­ti mo­kes­čių re­for­mą, aš la­bai ti­kiuo­si, kad ko­le­gos taip pat ir opo­zi­ci­jo­je tuos pa­siū­ly­mus svars­tys ne iš tos po­zi­ci­jos, kad mums ne­tin­ka to­dėl, kad mes esa­me opo­zi­ci­ja, o iš tos po­zi­ci­jos, kad yra il­ga­lai­kės mo­kes­čių sis­te­mos pro­ble­mos, apie ku­rias jūs taip pat ži­no­te ir iš sa­vo ka­den­ci­jos lai­kų, ku­rios nė­ra nei nau­jos, nei va­kar at­si­ra­du­sios, ir kad tie spren­di­mai bus pri­ima­mi ne ži­ny­bi­niu prin­ci­pu, o tuo prin­ci­pu, kad tas pro­ble­mas rei­kia pa­ga­liau iš­spręs­ti.

Kad bus Sei­mo na­rių, ku­rie bus vi­są gy­ve­ni­mą įsi­ti­ki­nę, kad mo­kes­čiai ga­li tik ma­žė­ti, o iš­lai­dos ga­li tik di­dė­ti, aš, de­ja, su ši­tuo nie­ko ne­ga­liu pa­da­ry­ti, ši­tas eko­no­mi­nės mo­kyk­los man ne­ži­no­mas fe­no­me­nas gy­vas ir ji­sai gy­vuo­ja Lie­tu­vo­je pla­čiau, ne­gu kad tai bū­tų pro­tin­ga, bet vis dėl­to tik­rai tų pa­siū­ly­mų dėl dis­ku­si­jos, ma­nau, ir lai­ko, ir for­ma­tų bus pa­kan­ka­mai – ir klau­sy­mus ga­lės ko­mi­te­tai or­ga­ni­zuo­ti, ir su frak­ci­jo­mis mie­lai vi­so­mis su­si­tik­si­me po to, kai pro­jek­tai bus su­de­rin­ti tiek, kad jau tai bus Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas ir ga­li­ma bus jį pa­teik­ti gal­būt šiek tiek ir iš anks­to tiems, kam bus įdo­mu, bet Sei­me tik­rai tų dis­ku­si­jų bus pa­kan­ka­mai. Aš ma­nau, kad ne­rei­kia čia iš kar­to taip for­mu­luo­ti klau­si­mo, kas tu­rė­tų bal­suo­ti. Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti, jei­gu Sei­mas va­do­vau­ja­si il­ga­lai­kiais vals­ty­bės tiks­lais. Jei­gu va­do­vau­sis kaž­ko­kiais rin­ki­mi­niais iš­skai­čia­vi­mais ir, dar dau­giau, me­luos vi­suo­me­nei, kad ga­li­ma kaž­kaip spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas ne­tu­rint tam pi­ni­gų, tai, ži­no­te, ta­da aš var­giai ką ga­lė­siu su vi­su sa­vo ge­bė­ji­mu įti­ki­nė­ti pa­da­ry­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. But­ke­vi­čius. Pra­šom.

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas Mi­nist­rei Pir­mi­nin­kei dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­cio­nuo­tų pre­kių ga­be­ni­mo per Lie­tu­vą ir į Lie­tu­vą. Ne­ži­nau, ko­dėl Vy­riau­sy­bės re­ak­ci­ja to­kia bu­vo pa­vė­luo­ta, kai jau Lie­tu­vo­je ku­ris lai­kas sklan­dė kal­bos, kad la­bai sėk­min­gas kai ku­riems ne­są­ži­nin­giems ver­sli­nin­kams biz­nis, kai­nos pa­ki­lu­sios ke­le­tą kar­tų dėl to pre­kių ga­be­ni­mo tiek į Lie­tu­vą, tiek už Lie­tu­vos ri­bų. La­bai keis­ta bu­vo iš­girs­ti, kad kai Ke­nos sto­ty­je gau­na­mi do­ku­men­tai, ko­kios bus įve­ža­mos pre­kės, prieš 4–5 va­lan­das, tai yra lyg ir la­bai di­de­lis dar­bo krū­vis. Aš ma­nau, kad tai kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas tų dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba to­se įstai­go­se, nes kro­vi­nių ga­be­ni­mas per Lie­tu­vą ge­le­žin­ke­liu tik­riau­siai su­ma­žė­jo ne pro­cen­tais, bet kar­tais. Ma­no klau­si­mas. Ar jūs įver­ti­no­te vis dėl­to tų žmo­nių at­sa­ko­my­bę, dar­bą dėl to­kio di­džiu­lio ap­lai­du­mo? Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad do­ku­men­tai tik­riau­siai bu­vo ne­at­sa­kin­gai tik­ri­na­mi.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. BUTKEVIČIUS (DFVL). Kar­ba­mi­das ga­mi­na­mas įmo­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je, o ve­ža ki­tos įmo­nės var­du ir tai ne­ma­to­ma.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas!

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Iš­ties aš tu­rė­čiau jums, de­ja, pri­tar­ti ne dėl to, kad man sun­ku jums pri­tar­ti, bet dėl to, kad si­tu­a­ci­ja man la­bai pa­na­šiai at­ro­do, kad pa­si­klio­vi­mas Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos ra­ši­nė­liu, kad kaž­ko­kie OOO trys par­šiu­kai ir­gi ga­li ga­min­ti kar­ba­mi­do trą­šas, ne­puo­šia tų ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios tik­ri­na pre­kių kil­mę ir tu­ri ver­tin­ti, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas sank­ci­jų re­ži­mas. Bet tuo kon­kre­čiu at­ve­ju vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir ti­kiuo­si, kad ten vi­si kal­tės da­ly­kai bus nu­sta­ty­ti. Jūs tei­sin­gai sa­ko­te, iš­ties da­bar mes tu­ri­me da­gu smul­kių epi­zo­dų ir daug pa­stan­gų, iš jų tik­rai la­bai di­de­lė da­lis yra ir už­kar­do­ma mū­sų ins­ti­tu­ci­jos, apie tai ma­žai kal­ba­ma, apie tai yra ma­žai vie­šos in­for­ma­ci­jos, bet vi­so­kių bū­dų ap­mau­ti ir mui­ti­nę, ir ge­le­žin­ke­lius yra, bet tik­rai ins­ti­tu­ci­jos la­bai daž­nai tuos da­ly­kus, gal daž­niau­siai, taip sa­ky­čiau, už­kar­do, bet ne 100 %.

Lie­tu­vos ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis yra to­kia, kad, de­ja, per mus vis tiek tie ban­dy­mai tę­sis. Mes vis tiek tu­ri­me tą la­bai aiš­kiai su­pras­ti, to­dėl tu­ri­me la­bai aiš­kiai pri­ori­te­ti­zuo­ti, kur mes ma­to­me pa­čią di­džiau­sią ri­zi­ką, o pa­čią di­džiau­sią ri­zi­ką mes ma­to­me vis dėl­to tie­kiant ap­lin­ki­niais ke­liais Ru­si­jai pre­kes, ku­rios yra rei­ka­lin­gos ka­ry­bai ar­ba ko­kiai nors pra­mo­nei, su­si­ju­siai su Ru­si­jos ga­li­my­bė­mis ka­riau­ti. Aiš­ku, tiek dve­jo­pos pa­skir­ties pre­kių, tiek ar­ti dve­jo­pos pa­skir­ties pre­kių, tų, ku­rios tech­niš­kai nė­ra dve­jo­pos pa­skir­ties, bet ga­li bū­ti įvai­riai pa­nau­do­ja­mos, nes, kaip jūs ži­no­te, iš eis­mo ste­bė­ji­mo ka­me­rų, iš skal­bi­mo ma­ši­nų – iš vis­ko žmo­nės su­ge­ba iš­si­lup­ti de­ta­les, kad kaip nors sa­vo tech­no­lo­gi­jų ba­dą pa­si­deng­tų. Tik­rai tai ma­to­me, dir­ba­me ir ins­ti­tu­ci­joms ke­lia­me už­da­vi­nius. Kai da­ro­mos klai­dos, to­kiu at­ve­ju ar ap­lai­du­mas, kaip šiuo at­ve­ju, ta­da tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mai ir ki­ti veiks­niai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš dar su­da­ry­siu ga­li­my­bę pas­ku­ti­niam pa­klaus­ti ger­bia­mam V. Ba­kui. Bet pa­ža­da­me: la­bai trum­pas klau­si­mas, trum­pas at­sa­ky­mas, nes vir­ši­ja­me ir klau­si­mams skir­tą lai­ką, ir vi­sam klau­si­mui skir­tą lai­ką.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu klau­si­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kei. Per­žiū­rė­jęs dar­bų pro­gra­mą, aš pa­si­ge­dau par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mų. Ko ge­ro, nė­ra nė vie­no. Mes per pen­kias se­si­jas pri­ėmė­me apie 2 tūkst. įsta­ty­mų – 1 tūkst. 800, 1 tūkst. 780. Da­bar yra 90 pro­jek­tų. Par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mo nė­ra nė vie­no. Da­bar jūs iš­kė­lė­te tik­rai ge­rą ini­cia­ty­vą, jū­sų par­ti­ja, vis dėl­to at­lik­ti Sei­mo ty­ri­mą. Šian­dien po to iš­kė­li­mo su­lau­kė­te ata­kų iš po­nios A. Ši­rins­kie­nės, ji pa­si­žy­mė­jo men­ki­ndama par­la­men­ti­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tą, iš po­no D. Gai­žaus­ko, jis pats at­sa­kin­gas už pra­ne­šė­jo per­se­kio­ji­mą ir jo at­lei­di­mą. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ko­dėl nė­ra šia­me pro­jek­te mums svar­bių par­la­men­ti­nės kon­tro­lės klau­si­mų…

PIRMININKAS. Dė­kui. Lai­kas, jūs ža­dė­jo­te trum­pą klau­si­mą.

V. BAKAS (DFVL). …ir ka­da ga­li­ma ti­kė­tis tos jū­sų ini­cia­ty­vos?

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­kui. Pir­miau­sia dėl par­la­men­ti­nės kon­tro­lės. Ne­vi­siš­kai tiks­lu tai, ką sa­ko­te, nes ko­mi­te­tai nu­ma­to sa­vo veik­los pla­ne par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ini­cia­ty­vas. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te ir šios pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­jos pa­skelb­tą dar­bo­tvarkių api­ben­dri­ni­mą, pa­ma­ty­si­te, kad kiek­vie­nas ko­mi­te­tas yra nu­si­ma­tęs, net ne­re­a­guo­da­mas į ak­tu­a­li­jas, iš anks­to tam tik­rą dar­bų pla­ną. Ja­me yra ir par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ele­men­tas, ir taip bū­na kas­kart. Aš pri­sta­ty­da­ma dar­bų pro­gra­mą iš tik­rų­jų svars­čiau, ar ver­ta šį kar­tą ak­cen­tuo­ti par­la­men­ti­nės kon­tro­lės di­men­si­ją, ku­ri vi­suo­met yra svar­bi, o šio­je se­si­jo­je, tie­są pa­sa­kius, prog­no­zuo­ju, kad bus dar ryš­kes­nė nei pa­pras­tai, va­kar apie tai kal­bė­jau ir spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Ma­nau, kad ei­go­je tik­rai tų ini­cia­ty­vų pa­si­ma­tys.

Kal­bant apie pra­ne­šė­jo sta­tu­są, ap­skri­tai apie pra­ne­šė­jo ins­ti­tu­to at­ei­tį, aš tą sa­kiau vie­šai, ga­liu šian­die­ną dar kar­tą pa­kar­to­ti, kad nuo Sei­mo veiks­mų pri­klau­sys to ins­ti­tu­to at­ei­tis. Tai ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad bū­ti­na ty­ri­mo ko­mi­si­ja, bet tai reiš­kia, kad Sei­mas ne­tu­rė­tų už­si­ba­ri­ka­duo­ti nuo šios si­tu­a­ci­jos ir nie­ko ne­da­ry­ti. To­kios įvai­rios ini­cia­ty­vos, o tų ini­cia­ty­vų ga­li bū­ti bent trys ke­tu­rios, jau da­bar įvar­din­tos vie­šai, jų bus, ir, ma­no ma­ny­mu, jos yra rei­ka­lin­gos. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dė­ko­ju ger­bia­mai Sei­mo Pir­mi­nin­kei, dė­ko­ju ger­bia­mai prem­je­rei, vi­siems mi­nist­rams už at­sa­ky­mus. Dė­ko­ju klau­sė­jams. Da­bar at­ėjo­me prie pa­si­sa­ky­mų už, prieš sta­di­jos. Ger­bia­mas E. Gent­vi­las kal­bė­tų už, bet aš jo lyg ir ne­ma­tau, tuo­met prieš ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom. Ir­gi bė­ga į sa­vo vie­tą. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš esu la­bai nu­ste­bu­si, kad mes iš prem­je­rės ne­iš­gir­do­me, iš­sky­rus pa­maz­gų ki­bi­rą, jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo dėl mo­kes­ti­nės re­for­mos. Čia yra imi­tuo­ja­mas ban­dy­mas tar­tis su opo­zi­ci­ja bal­sams su­rink­ti, kai da­lis val­dan­čių­jų frak­ci­jų sa­ko, kad mo­kes­ti­nės re­for­mos jo­kiais pa­vi­da­lais ne­rems. Aš kal­bu apie ko­a­li­ci­jos part­ne­rius – Lais­vės par­ti­ją. Aš ne­ži­nau, ko­kio jūs su­ta­ri­mo ti­ki­tės, kai ne­su­ge­ba­te ele­men­ta­rių da­ly­kų pa­aiš­kin­ti. Tik­rai siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi E. Gent­vi­las ne­at­si­ra­do, tai ger­bia­mas J. Raz­ma kal­bės už. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to mū­sų se­si­jos dar­bų pro­gra­ma yra są­ra­šas vi­sų pa­siū­ly­tų ini­cia­ty­vų, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip čia bal­suo­ti prieš. Ga­li ku­rio­je nors da­ly­je bū­ti ma­to­mi ko­kie nors trū­ku­mai, bet tai vis dėl­to ne­tu­ri tap­ti pa­grin­du bal­suo­ti prieš mū­sų dar­bų pro­gra­mą. Juk čia yra pla­nai, ku­riuos tu­ri Vy­riau­sy­bė, Sei­mo frak­ci­jos, ko­mi­te­tai, tra­di­ciš­kai vis­kas su­dė­ta į vie­ną vie­tą. Dėl to, kad kai ku­rie pro­jek­tai dar ne­įre­gist­ruo­ti, aš ir­gi ma­nau, vis­kas nor­ma­lu. Jei jų pa­tei­ki­mas nu­ma­ty­tas ge­gu­žės mė­ne­sį, ko­dėl mes tu­ri­me rei­ka­lau­ti, kad jau ko­vo mė­ne­sį jie čia tu­rė­tų bū­ti įre­gist­ruo­ti ir mes bū­ti­nai ži­no­tu­me jų tu­ri­nį? Ini­cia­to­riai, be abe­jo, ži­no, ką jie yra su­ma­nę, pa­teiks nu­sta­ty­tu lai­ku ir tik­rai tai ne­bus ko­kia nors pro­ble­ma įgy­ven­din­ti pa­siū­ly­tą dar­bų pro­gra­mą.

Aš pa­si­džiaug­siu, kad dar­bų pro­gra­mo­je šiek tiek ma­žiau pro­jek­tų. Jei­gu 2022 me­tais bu­vo 550, da­bar – 464, tai­gi ta va­di­na­mo­ji įsta­ty­mų in­flia­ci­ja šiek tiek ma­žė­ja. Tai ge­ros ten­den­ci­jos. Tai ro­do, kad orien­tuo­ja­mės la­biau ne į kie­ky­bę, o į ko­ky­bę. Kvie­čiu dar­niai ta kryp­ti­mi ir ju­dė­ti į prie­kį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­sa­vi­mo me­tu.

 

11.53 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­drau­di­mo“ projektas Nr. XIVP-2461 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar kvie­čiu ger­bia­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kę pa­teik­ti 1-6 klau­si­mą – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­drau­di­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2461. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kar­tu su 55 ko­le­go­mis tei­kiu šian­dien Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­drau­di­mo“ pro­jek­tą. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes mi­nė­jo­me pil­no mas­to in­va­zi­jos į Uk­rai­ną me­ti­nes. Ši die­na, va­sa­rio 24-oji, vi­sam lai­kui ta­po tra­giš­ka die­na tiek Uk­rai­nai, tiek ir vi­sam ci­vi­li­zuo­tam pa­sau­liui. Aš la­bai no­rė­čiau ti­kė­ti, kad šie me­tai bus pir­mie­ji ir pas­ku­ti­niai, kuo­met mes tas liūd­nas me­ti­nes mi­ni­me ka­rui vis dar tę­sian­tis, kad jau ne­tru­kus at­eis tas lai­kas, kuo­met mes, pri­si­min­da­mi va­sa­rio 24-ąją, kal­bė­si­me tik apie tai, ar Ru­si­ja pa­kan­ka­mai nu­baus­ta ir ar vi­si už ka­rą at­sa­kin­gi as­me­nys at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le. Ta­čiau kol tai ne­įvy­ko, mes tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad V. Pu­ti­no Ru­si­ja ar A. Lu­ka­šen­kos Bal­ta­ru­si­ja ne­ga­lė­tų jo­kiais bū­dais apei­ti sank­ci­jų ir fi­nan­suo­ti šio žiau­raus ka­ro ar­ba nau­do­ti ko­kių nors spra­gų sa­vo nuo­din­gai pro­pa­gan­dai skleis­ti. De­ja, vis pa­si­girs­ta kal­bų, ne­va spor­to ir po­li­ti­kos pai­nio­ti ne­ga­li­ma. Man at­ro­do, kad to­kios kal­bos tę­sian­tis ka­rui Uk­rai­no­je, kai Uk­rai­nos spor­ti­nin­kai, tre­ne­riai, auk­lė­ti­niai, vai­kai kas­dien žūs­ta ir nu­ken­čia nuo bru­ta­lių Ru­si­jos veiks­mų, yra ge­riau­siu at­ve­ju la­bai nai­viai ide­a­lis­tiš­kos, o tik­riau­siai tie­siog la­bai bru­ta­liai ci­niš­kos. Ne­ky­la net men­kiau­sių abe­jo­nių, kad tiek Pu­ti­no Ru­si­ja, tiek Lu­ka­šen­kos Bal­ta­ru­si­ja nau­do­ja spor­tą sa­vo pro­pa­gan­dai kas­dien ir mė­gins ras­ti bū­dų, kaip grįž­ti į olim­pi­nį ju­dė­ji­mą ir vi­sas ki­tas tarp­tau­ti­nes spor­to var­žy­bas. Tai­gi ši te­ma yra su­si­ju­si su po­li­ti­ka, kad ir kaip kai kas no­rė­tų sa­ky­ti ki­taip. De­ja, to­kių ta­ke­lių, ypač pas­ta­ruo­ju me­tu, ieš­ko dar ak­ty­viau nei anks­čiau ir, at­ro­do, su­ran­da. To­dėl iš­ties gai­la, kad dar ten­ka tarp­tau­ti­nę spor­to ben­druo­me­nę ar net to­kias or­ga­ni­za­ci­jas kaip Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas, ku­ris pra­ėjus 4 die­noms po pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio 24 die­nos pa­skel­bė la­bai stip­rų Ru­si­jos veiks­mų pa­smer­ki­mą ir tuo me­tu kvie­tė draus­ti Ru­si­jos spor­ti­nin­kams da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, ta­čiau vė­liau kaž­kaip ėmė at­si­trauk­ti nuo tos pir­mo­sios la­bai prin­ci­pin­gos po­zi­ci­jos, štai šias or­ga­ni­za­ci­jas rei­kia dar kaip nors ra­gin­ti, ta­čiau aki­vaiz­du, kad tai yra bū­ti­na.

Bū­tent to­dėl šian­dien ir tei­kiu šį re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, apie jį kal­bė­jau su ko­le­go­mis par­la­men­tų pir­mi­nin­kais, kuo­met Var­šu­vo­je vie­šė­jau sau­sio pra­džio­je. Su Len­ki­jos Sei­mo Mar­šal­ka, su Es­ti­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ku, Lat­vi­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ku kal­bė­jo­me apie tai, kad rei­kia bur­ti vals­ty­bių, na, bū­tent par­la­men­tų to­kią ko­a­li­ci­ją, kur mes ap­svars­tę, pri­ėmę pa­na­šias re­zo­liu­ci­jas ga­lė­tu­me at­kreip­ti tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės dė­me­sį, kar­tu ir įvai­rių spor­to ša­kų tarp­tau­ti­nių fe­de­ra­ci­jų, kad šis klau­si­mas yra taip pat la­bai svar­bus.

Tai­gi mes kvie­čia­me vi­sų pa­sau­lio ša­lių par­la­men­tus iš­reikš­ti sa­vo aiš­kų ir ryž­tin­gą ne­pri­ta­ri­mą bet ko­kiems siū­ly­mams, ini­cia­ty­voms, pro­jek­tams ar bet ko­kiems ki­tiems veiks­mams, ku­rių tiks­las yra Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kams ir spor­to pa­rei­gū­nams leis­ti da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ar bet ku­rio­se ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se taip pat ir su neut­ra­lia vė­lia­va. Lai­ko­mės nuo­mo­nės, kad šie drau­di­mai Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kams tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi tol, kol Ru­si­ja nu­trauks sa­vo ka­ri­nę ag­re­si­ją prieš Uk­rai­ną, iš­ves sa­vo pa­jė­gas iš tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­tų jos te­ri­to­ri­jos ri­bų, už­tik­rins at­sa­ko­my­bę už įvyk­dy­tus ag­re­si­jos ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus, vi­siš­kai at­ly­gins Uk­rai­nai pa­da­ry­tą ža­lą, o ben­dra­dar­bia­vi­mas su Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja pa­gal tai­syk­lė­mis grin­džia­mą tarp­tau­ti­nę tvar­ką vėl taps įma­no­mas. Taip pat ra­gi­na­me tarp­tau­ti­nę spor­to ben­druo­me­nę ir to­liau so­li­da­ri­zuo­tis su Uk­rai­nos žmo­nė­mis ir, be ki­ta ko, rem­ti Uk­rai­nos spor­to tęs­ti­nu­mą ir jo at­kū­ri­mą. Tai­gi kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją ir, ži­no­ma, mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai Pir­mi­nin­kei už svar­bios re­zo­liu­ci­jos pri­sta­ty­mą. Ir da­bar jū­sų no­ri pa­klaus­ti ko­le­gos. Ger­bia­mas S. Tu­mė­nas klau­sia pir­mas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, už re­zo­liu­ci­jos pri­sta­ty­mą ir ini­cia­ty­vą, ly­de­rys­tę reng­ti ši­tą re­zo­liu­ci­ją. Sim­bo­liš­ka, kad mes ją pri­ima­me Ko­vo 11-osios iš­va­ka­rė­se ir tar­si pri­me­na­me, kad kai ku­rioms pa­sau­lio vals­ty­bėms dar rei­kia nu­ei­ti tą ke­lią iki per­ga­lės, ku­rį mes nu­ė­jo­me prieš 33 me­tus.

Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, tai jau yra penk­to­ji re­zo­liu­ci­ja nuo 2022 m. va­sa­rio 24 d., kur mes pa­smer­kia­me vals­ty­bes ag­re­so­res. Ta­čiau ar jūs ne­ban­dė­te kreip­tis į spor­to mi­nist­rę, jos šian­dien ir­gi ne­ma­tau, nors ji čia šian­dien tu­rė­tų bū­ti, švie­ti­mo ir spor­to mi­nist­rė. Ar ne­ban­dė­te kreip­tis į ją, kad ji im­tų­si ly­de­rys­tės ir ne re­zo­liu­ci­jo­mis mes tai pa­tvir­tin­tu­me, o kad teik­tų ir at­neš­tų į tri­bū­ną kon­kre­čius įsta­ty­mus? Vie­nas da­ly­kas.

Ir ant­ras. Sei­mo Pir­mi­nin­ke, kaip jums at­ro­do, kad ki­ti mi­nist­rai su­si­tvar­ko: eko­no­mi­kos, su­si­sie­ki­mo, už­sie­nio, kad ran­da tuos sver­tus, o Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja aiš­ki­na, kad nė­ra to­kių rim­tų sver­tų?

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, kad at­sa­ky­si­te.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mus. Vi­sų pir­ma, ma­nau, ne­su­kly­siu sa­ky­da­ma, kad jau esa­me pri­ėmę virš de­šimt re­zo­liu­ci­jų ir tai tik­rai yra ne penk­to­ji, dau­giau mes jų tu­rė­jo­me. Ma­nau, kad kiek­vie­na iš jų svar­bi ir at­krei­pia dė­me­sį į svar­bius ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną ele­men­tus. Da­bar, kal­bant apie mū­sų Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją, aš kaip tik no­rė­čiau iš­sa­ky­ti di­de­lį dė­kin­gu­mą už vi­są tą prin­ci­pi­nę po­zi­ci­ją, ku­rią švie­ti­mo ir spor­to mi­nist­rė ro­dė nuo pat pra­džių sa­vo sri­ty­je. Tik­rai bū­ta daug ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­tų vals­ty­bių ati­tin­ka­mo­mis mi­nis­te­ri­jo­mis. Šis re­zo­liu­ci­jos teks­tas taip pat yra de­rin­tas su mi­nis­te­ri­ja. Aš ma­nau, kad jis yra ge­ras, jis ga­na pla­tus ir de­ta­lus.

Aš at­kreip­čiau dė­me­sį dar į tai, kad kal­ba­me apie tai, kad rei­kė­tų kel­ti klau­si­mą, kad Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kai ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se, kad jie ne­gau­tų ta­ke­lio į Pa­ry­žiaus olim­pi­nes žai­dy­nes. Tik­rai re­zo­liu­ci­jos yra vie­nas iš tų įran­kių, ku­rie pa­de­da mums iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę vi­so par­la­men­to var­du, pa­ra­gin­ti ki­tus par­la­men­tus pa­na­šias re­zo­liu­ci­jas pri­im­ti ir ne bū­ti vie­nu bal­su ty­ruo­se, bet bur­ti ko­a­li­ci­jas, ku­rios šį svar­bų klau­si­mą taip pat kel­tų kuo pla­tes­nės ša­lių gru­pės mas­tu. Toks yra tiks­las.

Aš ma­nau, kad tai yra ga­nė­ti­nai efek­ty­vus ke­lias. Tai yra tai, ką mes, kaip par­la­men­tas, ga­li­me pa­da­ry­ti, o sa­vo ruož­tu Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, ben­dra­dar­biau­da­ma su ki­tų mums ar­ti­mų ša­lių są­jun­gi­nin­kių, part­ne­rių mi­nis­te­ri­jo­mis, taip pat da­ro sa­vo dar­bą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas D. Griš­ke­vi­čius. Pra­šau.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Vei­kia? Pir­miau­sia ačiū jums už ini­cia­ty­vą. Ne­abe­jo­ju, kad dau­ge­lis Sei­mo na­rių, taip pat ir De­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riai tik­rai ją pa­lai­kys. Ta­čiau yra ki­tų pro­ble­mų, jau šiek tiek už­si­min­ta, tai yra tarp­tau­ti­nės spor­to fe­de­ra­ci­jos ir jų vyk­do­mos var­žy­bos ir Lie­tu­vo­je. Tur­būt ir­gi pra­ėju­sią sa­vai­tę skam­bė­jo at­ve­jis – ga­li­mas vai­kų te­ni­so tur­ny­ras Šiau­liuo­se, kaip gal­būt ga­lė­jo at­vyk­ti spor­ti­nin­kai. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ak­ci­ja bu­vo ga­na keis­ta, nes ji sa­kė, kad to­kiu at­ve­ju tik­rai ne­bū­tų ga­lė­ju­si ką nors pa­da­ry­ti.

Klau­si­mas tur­būt toks: ar vis dėl­to yra ve­da­mas mi­nis­te­ri­jos po­kal­bis pir­miau­sia su Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jo­mis ir kaip to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų re­a­guo­ti?

Ant­ras da­ly­kas. Mes ra­gi­na­me pa­sau­lį ne­įsi­leis­ti į olim­pi­nes žai­dy­nes, ta­čiau mū­sų pa­čių sa­lės fut­bo­lo rink­ti­nė prieš 7 ar 11 die­nų žai­dė su Bal­ta­ru­si­jos ko­man­da neut­ra­lio­je aikš­tė­je ir mes nie­ko, at­ro­do, pa­da­ry­ti ne­ga­li­me.

PIRMININKAS. Lai­kas!

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Mo­ty­vas yra tas, kad mus ga­li gal­būt dis­kva­li­fi­kuo­ti ir pa­na­šiai. Man at­ro­do, Len­ki­jos pa­vyz­dys, ka­da ji pa­sa­kė, kai ir­gi bu­vo del­sia­ma, fut­bo­li­nin­kai pa­sa­kė, kad mes ne­si­var­žy­si­me, ir ta­da fe­de­ra­ci­jos pri­ėmė ati­tin­ka­mus spren­di­mus. Gal­būt tai bū­tų ke­lias, ka­da mes su­ta­ria­me, Lie­tu­va, pir­miau­sia su sa­vo spor­to fe­de­ra­ci­jo­mis.

PIRMININKAS. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga. Vi­siems skir­ta mi­nu­tė.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Pir­miau­sia mes kaip tik šian­die­ną svars­ty­si­me ri­bo­jan­čių prie­mo­nių įsta­ty­mą, ku­ris at­ver­tų ke­lią mū­sų ir na­cio­na­li­nėms sank­ci­joms. Aš sa­ky­čiau, kad tai at­si­da­ro dar vie­nas ta­ke­lis. Man ro­dos, la­bai svar­bu nenu­si­kra­ty­ti at­sa­ko­my­bės ir ne­per­mes­ti vi­sos at­sa­ko­my­bės kon­kre­tiems spor­ti­nin­kams, tai yra nesank­cio­nuo­ti sa­vo spor­ti­nin­kų, užuot pa­tiems pa­si­sa­kius apie mū­sų mo­ra­li­nį prin­ci­pi­nį ver­ti­ni­mą.

Tai, ką jūs mi­ni­te, taip, yra bu­vę įvai­rių ne­ge­rų pa­vyz­džių. Šiau­liuo­se, be­je, man ro­dos, ga­lų ga­le spor­ti­nin­kai ne­bu­vo įleis­ti. Ge­rų pa­vyz­džių, aki­vaiz­du, yra kur kas dau­giau. O pro­ble­ma yra ta, kad iš tie­sų yra ir to­kių tarp­tau­ti­nių fe­de­ra­ci­jų ar aso­cia­ci­jų, ku­rios sank­cio­nuo­ja sa­vo at­ski­rus na­rius dėl to, kad jie už­ima tą prin­ci­pin­gą po­zi­ci­ją. Bū­tent rei­kia ape­liuo­ti į tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, kad jos pa­keis­tų po­žiū­rį ir su­pras­tų, kad Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kai da­bar ne­ga­li var­žy­tis su neut­ra­lia vė­lia­va ir non­sen­sas yra baus­ti ko­kias nors fe­de­ra­ci­jas ar or­ga­ni­za­to­rius, pa­vyz­džiui, Vim­bldo­no te­ni­so tur­ny­rą, už tai, kad jie pri­ėmė prin­ci­pin­gą nuo­sta­tą ne­įsi­leis­ti to­kių spor­ti­nin­kų. Čia aš ma­tau ir par­la­men­tų vaid­me­nį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat pa­klaus­ti no­ri ger­bia­mas A. Ly­de­ka. Pra­šau.

A. LYDEKA (LSF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, ačiū jums už šio svar­baus do­ku­men­to pri­sta­ty­mą ir pa­čią ini­cia­ty­vą pa­reng­ti šią re­zo­liu­ci­ją. Jūs, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, esa­te la­bai ak­ty­vi par­la­men­ti­nės di­plo­ma­ti­jos sri­ty­je. Ga­liu drą­siai teig­ti, kad per vi­są sei­mų is­to­ri­ją esa­te ak­ty­viau­sia Sei­mo Pir­mi­nin­kė už­sie­nio po­li­ti­kos, tarp­tau­ti­nių san­ty­kių sri­ty­je, to­dėl ir no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ar tu­rė­jo­te ga­li­my­bę šią ini­cia­ty­vą ir šį do­ku­men­tą iš anks­to pri­sta­ty­ti sa­vo ko­le­goms, ki­tų par­la­men­tų pir­mi­nin­kams, ir šiaip par­la­men­ta­rams? Ačiū.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų, ma­tyt, tas lai­kas, ku­riuo gy­ve­na­me, ge­o­po­li­ti­nių su­krė­ti­mų lai­kas, ir dik­tuo­ja nau­jas te­mas, dėl ku­rių taip pat ir par­la­men­tų pir­mi­nin­kams rei­kia la­biau an­ga­žuo­tis, bet, ži­no­ma, aš esu la­bai dė­kin­ga vi­siems Sei­mo na­riams, ku­rie tą di­plo­ma­ti­nę mi­si­ją ver­ti­na kaip la­bai rim­tą par­la­men­ta­rų dar­bą. Aš ma­nau, kad vyks­tant ka­rui Uk­rai­no­je jis pa­si­da­rė dar svar­bes­nis.

Kal­bant apie pa­čios re­zo­liu­ci­jos teks­tą, taip, aš dėl jo esu jau kal­bė­ju­si ne kar­tą su ki­tų par­la­men­tų, kaip ir mi­nė­jau, ir pir­mi­nin­kais, ir ki­tais at­sto­vais. Ži­no­ma, la­bai no­rė­tų­si, Sei­mui po­zi­ty­viai pa­žvel­gus į šią re­zo­liu­ci­ją ir jai pri­ta­rus, kad ma­no ki­tas žings­nis bū­tų in­for­muo­ti, šiuo at­ve­ju ne­ap­si­ri­bo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ar Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­kais, bet tie­siog iš­siųs­ti laiš­ką vi­sų ša­lių par­la­men­tų pir­mi­nin­kams, pa­sklei­džiant kuo pla­čiau ži­nią apie mū­sų pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją ir ra­gi­nant juos įver­tin­ti ir iš­sa­ky­ti pa­na­šią po­zi­ci­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis tur­būt D. Ke­pe­nis pa­klaus, nes A. Ma­zu­ro­nio nė­ra, K. Ma­žei­kos ne­ma­tau. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, jūs ži­no­te, kad yra Olim­pi­nė char­ti­ja, ji yra Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to kon­sti­tu­ci­ja. Mū­sų re­zo­liu­ci­ja kai ku­rio­se vie­to­se tie­siog tą char­ti­ją ig­no­ruo­ja, nes rau­do­na li­ni­ja ei­na ten apie ne­pri­klau­so­mu­mą Olim­pi­nio ko­mi­te­to nuo po­li­ti­nių, nuo vals­ty­bi­nių ir nuo ki­tų įta­kų. Ir štai va­sa­rio 22 die­ną Olim­pi­nis ko­mi­te­tas pa­skel­bia sa­vo pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me so­li­da­ri­zuo­ja­si su Uk­rai­na ir ra­gi­na to­liau siek­ti vi­siems kar­tu tai­kos. Ne kar­tą yra bu­vę ir Los An­dže­lo žai­dy­nė­se, Mask­vo­je, bu­vo boi­ko­tuo­ja­mos tos žai­dy­nės, bet vi­sa­dos Olim­pi­nis ko­mi­te­tas lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad vi­si tu­ri­me da­ly­vau­ti. Šį kar­tą jie tą pa­tį de­monst­ruo­ja. Ar mes, pri­ėmę šią re­zo­liu­ci­ją, ne­su­skal­dy­si­me spor­to vi­suo­me­nės, ypač jaus­da­mi mū­sų kai ku­rių olim­pie­čių no­rą da­ly­vau­ti, ne­krei­piant į nie­ką dė­me­sio, kaip jums at­ro­do? Ačiū.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ne, aš ma­nau, kad mes ne su­skal­dy­si­me, o kaip tik su­telk­si­me. Kaip aš jau esu sa­kiu­si, at­sa­ky­da­ma į anks­tes­nį klau­si­mą, nė­ra vi­siš­kai są­ži­nin­ga vi­są at­sa­ko­my­bę per­mes­ti mū­sų spor­ti­nin­kams, rei­kia da­ry­ti vis­ką, kas ga­li­ma, dė­ti pa­stan­gas, kad šis klau­si­mas bū­tų iš­kel­tas tarp­tau­ti­niu ly­giu ir kad, ži­no­te, mū­sų, tai yra mū­sų Va­ka­rų vals­ty­bių, pa­ma­ti­nis prin­ci­pas elg­tis pa­gal tai­syk­les, ger­biant įsta­ty­mus, ne­bū­tų trak­tuo­ja­mas Pu­ti­no Ru­si­jos kaip tam tik­ra stra­te­gi­nė sil­pny­bė, kad ne­bū­tų, na, bū­tent ja nau­do­ja­ma­si.

Par­la­men­to re­zo­liu­ci­ja nė­ra koks nors ne­leis­ti­nas spau­di­mas, tai yra mū­sų po­zi­ci­ja. Kaip ir sa­kiau, jos tiks­las yra, be ki­ta ko, ir telk­ti pla­tes­nę par­la­men­tų ko­a­li­ci­ją, ku­ri ma­to, jog Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos grį­ži­mas į spor­to var­žy­bas, tarp­tau­ti­nes spor­to var­žy­bas, ypač olim­pi­nes žai­dy­nes, ga­li tap­ti ir pro­pa­gan­dos įran­kiu, ir to­kiu, su­prask, įro­dy­mu, ku­ris bus nau­do­ja­mas vi­di­nė­je au­di­to­ri­jo­je to­se vals­ty­bė­se, kad sank­ci­jų iš tik­rų­jų jo­kių nė­ra ar­ba kad jos silps­ta ir kad Va­ka­rų vals­ty­bių ryž­tas silps­ta. Aš ma­nau, kad to mes tik­rai tu­rė­tu­me veng­ti, to­dėl tu­rė­tu­me iš­lik­ti prin­ci­pin­gi vi­so­se sri­ty­se, o spor­tas yra vie­na iš tų svar­bių sri­čių, į ku­rias dė­me­sys yra su­telk­tas nuo­lat. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai Pir­mi­nin­kei už pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­mus. Da­bar per­ei­na­me į svars­ty­mo sta­di­ją. Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu ger­bia­mą S. Tu­mė­ną į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti. Frak­ci­jos var­du pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vos spor­to ben­druo­me­ne. Šian­dien svars­to­me re­zo­liu­ci­ją, ku­ria dar kar­tą pa­smerk­si­me ag­re­so­res ša­lis, ka­riau­jan­čias ar re­mian­čias to­ta­li­ta­ri­nius re­ži­mus, ir jų spor­ti­nin­kus. Vis­kas ge­rai, tam pri­ta­riau, re­zo­liu­ci­ją pa­si­ra­šiau, nes ja pa­sa­ko­me, kad esa­me de­mo­kra­tinių pa­sau­lio ša­lių pu­sė­je. Ta­čiau ne kar­tą esu iš šios tri­bū­nos abe­jo­jęs re­zo­liu­ci­jo­mis, nes jos ne­tu­ri įsta­ty­mų ga­lios, o tik pa­ro­do mū­sų ryž­tin­gą po­žiū­rį, nuo­sta­tas, ver­ty­bes, pi­lie­ti­nę po­zi­ci­ją, vei­ki­mo kryp­tis. Svar­bu, kad šian­dien pri­sta­to­ma re­zo­liu­ci­ja, ku­riai pri­ta­riu, ne­lik­tų tik žo­džiai „griež­tai smer­kia­me“, „reiš­kia­me vi­sa­pu­siš­ką pa­ra­mą“, „at­krei­pia­me dė­me­sį“, „ma­no­me“, „pa­si­sa­ko­me“ ir ki­tų žo­džių rin­ki­nys. Svar­bu, kad pri­im­tu­me tam rei­ka­lin­gus įsta­ty­mus, kad mū­sų spor­to vi­ce­mi­nist­ras, Olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tė, kai ku­rių fe­de­ra­ci­jų va­do­vai, ypač te­ni­so, ne­bū­tų mū­sų ne­pa­da­ry­tų dar­bų įkai­tais. Is­to­ri­ja tie­siog kar­to­ja­si, nie­kas ne­pa­si­kei­tė, fa­sa­das, šir­ma, so­cia­lis­ti­nė so­cia­li­nė in­ži­ne­ri­ja, de­ja, li­ko. Yra to­kių, ku­rie ir Lie­tu­vo­je ra­mi­na­si žo­džiais, kad at­le­tai ne­kal­ti, kad ne­rei­kia pai­nio­ti spor­to ir po­li­ti­kos, kad tu­ri­me at­si­žvelg­ti į aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos nuo­mo­nę, re­ko­men­da­ci­jas. Su­prask – sa­vo vir­ši­nin­kų po­zi­ci­ją. No­ri­me sa­ve ap­gau­ti ir ig­no­ruo­ti fak­tą, kad po­li­ti­kos ir spor­to erd­vės vi­sa­da bu­vo, yra ir bus su­si­py­nu­sios. De­ja, olim­pi­nių žai­dy­nių ved­lio, at­gai­vin­to­jo P. de Ku­ber­te­no sva­jo­nė, sie­kis, kad olim­pi­nės žai­dy­nės bū­tų sie­ja­mos su tai­ka, ra­my­be, taip ir li­ko re­to­ri­ka, ne­at­spin­din­čia re­a­ly­bės. Ak­cen­tuo­čiau, kad ki­to­se sri­ty­se, pa­vyz­džiui, eko­no­mi­kos, už­sie­nio, su­si­sie­ki­mo, nors ir pa­si­baks­no­jant at­ski­roms Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms tarp sa­vęs, pa­vyz­džiui, įti­ki­nė­jant Veng­ri­ją su­si­pro­tė­ti, pri­im­ti ben­dri spren­di­mai, smer­kian­tys bet ko­kį ben­dra­vi­mą su vals­ty­bė­mis ag­re­so­rė­mis. De­ja, iš­im­tys da­ro­mos spor­to sri­ty­je. Kas tai, dve­jo­pi stan­dar­tai, dve­jo­pa tei­sė, dve­jo­pa mo­ra­lė? Ir kas tie mįs­lin­gie­ji neut­ra­lie­ji sta­tu­sai, kas tas įga­lio­tų­jų neut­ra­lių­jų sta­tu­sas, kas tas skirs­ty­mas į ge­rus ir ne­ge­rus at­le­tus. Vi­sa tai mes gir­di­me kas­dien. Ir ši­ta di­fe­ren­cia­ci­ja, ma­no nuo­mo­ne, aki­vaiz­džiai griau­na sank­ci­jų ri­bo­ji­mų sis­te­mą, liu­di­ja pa­pras­čiau­sią ne­so­li­da­ru­mą.

Apie tuos da­ly­kus, ku­riems mes dau­ge­lis čia sa­lė­je, aiš­ku, ne­pri­ta­ria­me, de­ja, kal­bė­jo ir Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas T. Ba­chas. De­ja, pa­na­šiai, bet daug at­sar­giau, ko­rek­tiš­kiau ir ap­ta­kiau apie tai kal­bė­jo ir mū­sų spor­to va­dai. Tar­si pa­mirš­ta mū­sų do­ku­men­tus, tas pats Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to įsta­tų 1 punk­tas sa­ko, kad mū­sų Olim­pi­nis ko­mi­te­tas yra sa­va­ran­kiš­ka aso­cia­ci­ja ir ji va­do­vau­ja­si pir­miau­sia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, įsta­ty­mais, Olim­pi­ne char­ti­ja, WADAʼos an­ti­do­pin­go ko­dek­su, Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to Eti­kos ko­dek­su ir Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to spren­di­mais bei įsta­tais. Keis­tai šian­dien Lie­tu­vo­je skam­ba to­kie tei­gi­niai, kad mes per ma­ži įves­ti sa­vo tvar­ką. Apie tai, čia ne ma­no žo­džiai, apie tai kal­bė­jo Te­ni­so fe­de­ra­ci­jos va­do­vai, aiš­kin­da­mi, kad mes per ma­ži įves­ti sa­vo tvar­ką. Va­di­na­si, lei­džia­me ir to­liau lei­si­me į Lie­tu­vos kor­tus vals­ty­bių, ku­rioms tai­ko­mos sank­ci­jos, at­le­tus. Ma­nau, kad mums, vals­ty­bei, rei­kia kuo sku­biau ap­si­spręs­ti. Ir čia no­ri­si švie­ti­mo ir spor­to mi­nist­rės J. Šiugž­di­nie­nės ly­de­rys­tės, o jos ir šian­dien sa­lė­je ne­ma­ty­ti.

Ger­bia­ma mi­nist­re, ti­kiuo­si, iš­gir­si­te ma­no žo­džius. Aš ti­kiu, ką sa­ko jū­sų šir­dis ir jaus­mai, kad jū­sų po­zi­ci­ja aiš­ki, bet tie­siog pa­bo­do gir­dė­ti, kad jūs ne­tu­ri­te sver­tų, iš­sky­rus ne­skir­ti fi­nan­sa­vi­mo toms fe­de­ra­ci­joms, ku­rios įsi­lei­džia, da­ly­vau­ja var­žy­bo­se su vals­ty­bių ag­re­so­rių at­le­tais. Pa­vyz­džiui, Šiau­lių te­ni­so kor­tuo­se, Vil­niaus te­ni­so kor­tuo­se, sa­lės fut­bo­le. Tos fe­de­ra­ci­jos gau­na to­kį di­de­lį fi­nan­sa­vi­mą iš tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kad joms ke­lia šyp­se­ną tas mū­sų fi­nan­sa­vi­mo nu­trau­ki­mas.

No­rė­tų­si kon­kre­tes­nių, prin­ci­pin­ges­nių mi­nist­rės J. Šiugž­di­nie­nės žings­nių, pa­si­sa­ky­mų, nes ne kar­tą jie bu­vo tiks­li­na­mi, bet taip ir li­ko dve­jo­pi. Ra­mi­na­ma, kad Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo at­sto­vai vis dar ta­ria­si, de­ri­na, kaip už­kirs­ti ke­lią vals­ty­bių ag­re­so­rių spor­ti­nin­kams da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se su neut­ra­lia vė­lia­va, kaip no­rė­tų Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas, ir pa­na­šiai.

Be­je, Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to vyk­do­mo­sios val­dy­bos pa­reiš­ki­me iš­dės­ty­tos min­tys yra tik re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio ir kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Rei­kia re­a­lių sank­ci­jų, ku­rios bū­tų įtei­sin­tos įsta­ty­muo­se, o ne tik re­ko­men­da­ci­jo­se ir re­zo­liu­ci­jo­se. Ti­kiu, kad iš šios tri­bū­nos švie­ti­mo ir spor­to mi­nist­rė jau grei­tai pri­sta­tys kon­kre­čias įsta­ty­mų pa­tai­sas, nes me­tas su­si­vie­ny­ti ir su­si­vok­ti, kad tiems, ku­rie ci­niš­kai min­do Jung­ti­nių Tau­tų Char­ti­ją, nė­ra ir ne­ga­li bū­ti vie­tos olim­pi­nė­je šei­mo­je. Me­tas su­pras­ti, kad spor­ti­nin­kas tu­ri ne tik pa­są, bet ir dar kai ką dau­giau. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti šiai re­zo­liu­ci­jai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ei­na­me į pri­ėmi­mo sta­di­ją. Mo­ty­vai už, prieš. Tuoj įjung­si­me, pa­ma­ty­si­me, kas no­rė­tų kal­bė­ti už, o kas prieš. Štai už – vėl ger­bia­mas S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi pa­si­sa­kiau ir iš­sa­kiau sa­vo po­zi­ci­ją, ku­ri aki­vaiz­džiai yra už, tai kvie­čiu…

PIRMININKAS. Per­leis­ki­te ta­da ki­tiems.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). …kvie­čiu vi­sus pri­tar­ti ir lei­džiu kal­bė­ti ki­tiems.

PIRMININKAS. Ge­rai, gal ta­da A. Bag­do­nas, dar ne­kal­bė­jęs, pa­si­sa­kys už.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui už su­teik­tą žo­dį. Vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kei, kad ji re­a­guo­ja į ak­tu­a­li­jas, ir Sei­mo po­zi­ci­ja yra dau­giau nei ­aiš­ki. Kol vyks­ta ka­ras Uk­rai­no­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu mes jau pa­tvir­ti­no­me dau­gy­bę eko­no­mi­nių sank­ci­jų. Šian­dien kal­ba­me apie iš­im­tis spor­to sri­ty­je. Ma­nau, tu­ri­me iš­lik­ti prin­ci­pin­gi ir spor­to sri­ty­je ir siųs­ti aiš­kią ži­nią tarp­tau­ti­nėms spor­to fe­de­ra­ci­joms. Kol vyks­ta ka­ras Uk­rai­no­je, tarp­tau­ti­nė­se spor­to rung­ty­nė­se nei Ru­si­jos, nei Bal­ta­ru­si­jos ša­lių at­sto­vai, ne­svar­bu, su ko­kia vė­lia­va, ne­tu­rė­tų tei­sės da­ly­vau­ti. Tai aš kvie­čiu taip pat pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją ir bal­suo­ti, ži­no­ma, už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Už kal­bės ger­bia­mas Ž. Pa­vi­lio­nis.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Aš ir­gi no­rė­čiau pri­si­dė­ti prie ko­le­gų ir pa­dė­kų, ir svei­ki­ni­mų mū­sų Sei­mo Pir­mi­nin­kei. Pats bu­vau liu­di­nin­kas, kaip šiuo klau­si­mu ji kal­bė­jo su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės speake­riu. Žo­dis vi­są­laik bū­na pir­mas – bur­ki­me tą po­li­ti­nę ko­a­li­ci­ją ir, aš ma­nau, tik­rai pa­siek­si­me tai, kas yra su­ra­šy­ta to­je re­zo­liu­ci­jo­je. Pra­šau ko­le­gų kuo vie­nin­giau bal­suo­ti no­rint, kad tas bal­sas pa­siek­tų ir ki­tus par­la­men­tus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ger­bia­mas J. Ja­ru­tis taip pat už kal­bės. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Su­pran­ta­me, kad re­zo­liu­ci­ja ne­tu­ri jo­kios ju­ri­di­nės ga­lios, bet tai yra po­li­ti­nė ži­nia, ne tik po­li­ti­nė, bet ir pi­lie­ti­nė mū­sų par­la­men­to ži­nia spor­to ben­druo­me­nei, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je elg­tis ki­taip mes ne­ga­li­me.

Dar An­ti­kos lai­kais olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu nu­trūk­da­vo vi­si ka­ri­niai kon­flik­tai. Šiuo at­ve­ju la­bai abe­jo­ti­na, kad olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu Ru­si­ja nu­sto­tų ka­riau­ti su Uk­rai­na. Ir aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju ko­kio­je nors olim­pi­nių žai­dy­nių rung­ty­je su­si­tin­kan­čius Uk­rai­nos, Ru­si­jos ar Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kus, kai jie tur­būt bus iš abie­jų pu­sių at­ėję iš fron­to, ka­ria­vę su gin­klu, da­bar rung­sis. Kaž­kaip ne­si­de­ri­na ap­skri­tai su P. de Ku­ber­te­no olim­pi­nės… ir ap­skri­tai su Olim­pi­ne char­ti­ja, ka­da žmo­nės… fair­ play yra to­kia gar­bin­ga ko­va. Tik­rai nie­kaip ne­ma­tau ga­li­my­bės, kad mū­sų spor­ti­nin­kai ga­lė­tų da­ly­vau­ti ten, kur da­ly­vau­ja Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kai. Su­pran­ta­ma, spren­džia fe­de­ra­ci­jos, bet mū­sų pa­rei­ga (aš ma­nau, par­la­men­tas vien­bal­siai bal­suos) tą ži­nią pa­siųs­ti, kad vals­ty­bės po­li­ti­ka yra to­kia, ir mes da­ry­ki­me vis­ką, kad vi­so pa­sau­lio spor­to ben­druo­me­nės lai­ky­tų­si to, kad ar­ti­miau­sio­se olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

12.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl To­mo Da­vu­lio pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2344 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2344. Kvie­čiu ger­bia­mą A. Ka­bi­šai­tį, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­jį pa­ta­rė­ją, pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl T. Da­vu­lio pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju. Pra­šau.

A. KABIŠAITIS. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­ma Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 12 punk­tu, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui skir­ti T. Da­vu­lį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju.

T. Da­vu­lis tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą įgi­jo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te ir Vo­kie­ti­jos Frei­bur­go uni­ver­si­te­te. Jis yra vie­nas pir­mų­jų 2002 me­tais ap­si­gy­nu­sių dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją Lie­tu­vos tei­si­nės sis­te­mos in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę te­ma. T. Da­vu­lis yra ak­ty­vus moks­li­nin­kas, pa­skel­bęs virš 70 aukš­to ly­gio moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų, o jo moks­li­nių in­te­re­sų kryp­tys ap­ima žmo­gaus tei­ses, ypač so­cia­li­nes tei­ses ir dar­bo tei­sę, taip pat ne­disk­ri­mi­na­vi­mo tei­sę, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę. Jis tu­ri 25 me­tų tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­tį.

Nuo 2013 me­tų ei­na pro­fe­so­riaus pa­rei­gas. T. Da­vu­lis 2003–2012 me­tais bu­vo pa­skir­tas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to pro­de­ka­nu, o 2012–2022 me­tais – de­ka­nu. Šiuo me­tu yra Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ros ve­dė­jas ir šios ka­ted­ros Dar­bo tei­sės cen­tro va­do­vas. Per pas­ta­ruo­sius 2 de­šimt­me­čius tie­sio­giai ren­gė ar da­ly­va­vo ren­giant dau­ge­lio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tų, ypač dar­bo, so­cia­li­nės ap­sau­gos tei­sės, vals­ty­bės tar­ny­bos, ly­gių ga­li­my­bių sri­ty­se, pro­jek­tus, or­ga­ni­za­vo ar tei­kė įvai­rių sri­čių tei­sės pro­jek­tų ana­li­ti­nes iš­va­das Sei­mui, Vy­riau­sy­bei, Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, teis­mams, ki­toms ins­ti­tu­ci­joms.

Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad T. Da­vu­lis va­do­va­vo Lie­tu­vos dar­bo ir so­cia­li­nio drau­di­mo mo­de­lio re­a­li­za­vi­mo pro­jek­tui 2013–2016 me­tais, jį įgy­ven­di­nus bu­vo re­for­muo­ta dar­bo tei­sė ir di­de­lė da­lis vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo tei­sės ak­tų. Šie ak­tai ak­tu­a­li­zuo­ti ir su­de­rin­ti su tarp­tau­ti­niais ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tais.

Daug pa­tir­ties T. Da­vu­lis yra įgi­jęs žmo­gaus tei­sių sri­ty­je. Kaip na­cio­na­li­nis eks­per­tas nuo 2004 me­tų da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų tin­kle Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės nor­mų, mo­te­rų ir vy­rų ly­gia­tei­siš­ku­mui įgy­ven­din­ti ir nuo 2005 me­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų Eu­ro­pos dar­bo tei­sės tin­kle. 2010–2015 me­tais nuo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos jis bu­vo ski­ria­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­grin­di­nių tei­sių agen­tū­ros, įsi­kū­ru­sios Vie­no­je, val­dan­čio­sios ta­ry­bos na­riu. Šiuo me­tu jis at­sto­vau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tui Glo­bal Cam­pus of Hu­man Rights Eu­ro­pos pa­da­li­nio veik­lo­je. Už šias sa­vo veik­las 2022 me­tais bu­vo ap­do­va­no­tas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mu „Už nuo­pel­nus žmo­gaus tei­sių sri­ty­je“.

T. Da­vu­lio pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja ir au­to­ri­te­tas yra pri­pa­žin­ti ir už­sie­ny­je. Jis kvie­čia­mas skai­ty­ti pa­skai­tas ir pra­ne­ši­mus tarp­tau­ti­nė­se moks­li­nė­se ir pro­fe­si­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, yra de­vy­nių moks­li­nių žur­na­lų, iš jų aš­tuo­nių – už­sie­nio vals­ty­bių, re­dak­ci­nės ko­le­gi­jos na­rys, tarp­tau­ti­nių ko­lek­ty­vi­nių mo­nog­ra­fi­jų au­to­rius, už sa­vo aka­de­mi­nę veik­lą plė­to­jant tarp­tau­ti­nius ry­šius yra ap­do­va­no­tas Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos aka­de­mi­niu „Pal­mių or­di­nu“. T. Da­vu­lis ta­po Uk­rai­nos tei­sės moks­lų aka­de­mi­jos už­sie­nio na­riu 2017 me­tais, o po Ru­si­jos ag­re­si­jos į šią ša­lį 2022 me­tų ko­vo mė­ne­sį įkū­rė Uk­rai­nos tei­sės cen­trą ir or­ga­ni­za­vo dau­giau kaip 20 Uk­rai­nos moks­li­nin­kų dar­bą ir 80 stu­den­tų tei­sės stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

T. Da­vu­lis pa­si­žy­mi tarp­da­ly­ki­nė­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis ir pa­tir­ti­mi, yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jų uos­to stei­gė­jas, Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nės ana­li­zės cen­tro ne­pri­klau­so­mas na­rys val­dy­bo­je. T. Da­vu­lis yra pa­si­žy­mė­jęs kaip ak­ty­vus tei­si­nin­kų ben­druo­me­nės na­rys, jis yra Lie­tu­vos Eu­ro­pos tei­sės aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos dar­bo tei­sės ir so­cia­li­nės ap­sau­gos tei­sės aso­cia­ci­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, yra Tei­si­nin­kų drau­gi­jos na­rys.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas pra­šo Sei­mą bal­suo­jant pa­lai­ky­ti tei­kia­mą kan­di­da­tą. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ačiū. Klau­si­mai tur­būt vė­liau. Da­bar kvie­čia­me… Taip, jei­gu no­ri pa­si­sa­ky­ti, tuo­met kvie­čia­me ger­bia­mą pre­ten­den­tą T. Da­vu­lį į tri­bū­ną. Pra­šau.

T. DAVULIS. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ma­no as­muo jau bu­vo ga­na pla­čiai pri­sta­ty­tas. Tie­siog no­riu de­kla­ruo­ti sa­vo pa­si­ry­ži­mą, sa­vo pa­si­ren­gi­mą pa­dė­ti Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui įgy­ven­din­ti jo mi­si­ją. Pir­miau­sia už­tik­rin­ti tei­si­nės vir­še­ny­bės prin­ci­pą, tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po įgy­ven­di­ni­mą, taip pat žmo­gaus tei­sių ap­sau­gą, dar­nią ins­ti­tu­ci­nę są­ran­gą Lie­tu­vo­je. Ti­kiuo­si jū­sų pa­lai­ky­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už trum­pą pri­sis­ta­ty­mą.

Tuo­met klau­si­mai. Pir­ma­sis no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas T. To­mi­li­nas. Tuoj mes… Jūs kor­te­lės ne­įdė­jo­te. Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, ger­bia­mas kan­di­da­te, aš ne­ti­kiu tei­sė­jų ko­kiu nors ide­o­lo­gi­niu ir ver­ty­bi­niu ne­ša­liš­ku­mu. Aš pui­kiai su­pran­tu, kad kiek­vie­nas tei­sė­jas tu­ri sa­vo po­li­ti­nes pa­žiū­ras, tu­ri sa­vo ver­ty­bes, ir vi­siš­kai nor­ma­liai pri­imu prie­šin­gas po­zi­ci­jas ne­gu ma­no. Bet, kaip ten be­bū­tų, ma­ne vis tiek šo­ki­ra­vo 2016–2017 me­tais jū­sų po­žiū­ris į pro­fe­si­nes są­jun­gas, so­cia­li­nį dia­lo­gą. Jūs tik­rai at­si­lie­pė­te, kad tai yra (ne­ci­tuo­ju) vos ne at­gy­ve­na. Man bu­vo tik­rai ne­la­bai ma­lo­nu. Aš su­pran­tu, kad jūs, kaip li­be­ra­lių pa­žiū­rų žmo­gus, ga­li­te gal­vo­ti apie tai, bet tie­siog jū­sų ži­niai – po jū­sų su­kur­to Dar­bo ko­dek­so te­ko la­bai daug mums iš pe­ties dirb­ti, kad jį pa­to­bu­lin­tu­me ir jū­sų klai­das iš­tai­sy­tu­me. Ar šiuo at­ve­ju pa­si­kei­tė jū­sų po­žiū­ris į pro­fe­si­nes są­jun­gas ir so­cia­li­nį dia­lo­gą, ar jis li­ko toks pats?

PIRMININKAS. Lai­kas!

T. TOMILINAS (DFVL). Ačiū.

T. DAVULIS. Dė­kui už klau­si­mą. Tie­siog gal­būt pra­džioje pa­sa­ky­siu, kad pro­fe­si­nė­se są­jun­go­se pra­si­dė­jo ma­no aka­de­mi­nė kar­je­ra. Tai yra pir­mo­ji ma­no dar­bo­vie­tė, su ja aš nuo­lat pa­lai­kau ry­šius. Esu nuo­lat kvie­čia­mas, kon­sul­tuo­ju jas, pa­de­du ir pa­ta­riu tiek stra­te­gi­niais, tiek at­ski­rų by­lų klau­si­mais. Pas­ku­ti­nis at­ve­jis fak­tiš­kai bu­vo su­si­jęs su pas­ta­rai­siais strei­kais. Tai­gi nuo­lat pa­lai­kau ry­šį ir taip pat pri­si­de­du prie so­cia­li­nio dia­lo­go plėt­ros. Ma­nau, kad so­cia­li­nis dia­lo­gas yra bū­das su­ma­žin­ti prieš­prie­šą vi­suo­me­nė­je, bū­das iš­girs­ti ir ban­dy­ti ras­ti in­te­re­sų ba­lan­są. Be šio me­to­do pa­nau­do­ji­mo, man at­ro­do, nei jo­kia tei­sė­kū­ra, nei tei­sės tai­ky­mo ir įgy­ven­di­ni­mo prak­ti­ka nė­ra tva­ri.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas V. Ba­kas. Pra­šau.

V. BAKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas kan­di­da­te, taip, jūs bu­vo­te šio­je tri­bū­no­je, aš jums už­da­viau klau­si­mus apie jū­sų vaid­me­nį ren­giant bau­džia­mų­jų įsta­ty­mų pa­tai­sas ir tam tik­rus ty­ri­mus, ku­rie vė­liau vir­to įsta­ty­mais ir lei­do dau­gy­bei žmo­nių (ir iki šiol lei­džia) iš­veng­ti re­a­lios at­sa­ko­my­bės už ko­rup­ci­nes vei­kas. Man vis dar tas klau­si­mas ke­lia ne­ri­mą. Ar jūs, kaip to­kio ly­gio tei­si­nin­kas, pro­fe­so­rius, tik­rai ma­no­te, kad ko­rup­ci­niai nu­si­kal­ti­mai nė­ra pa­vo­jin­gi tiek, kad vis dėl­to žmo­nes rei­kė­tų izo­liuo­ti, ypač aukš­tas pa­rei­gas ei­nan­čius? Čia yra da­lis jū­sų at­sa­ko­my­bės.

Bet yra ir dar vie­nas klau­si­mas. Štai jūs bu­vo­te tei­kia­mas į Eu­ro­pos Ben­dro­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas. Jū­sų kan­di­da­tū­ra spe­cia­lia­me ko­mi­te­te ar ko­mi­si­jo­je bu­vo at­mes­ta. Da­bar tei­kia­mas į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pa­rei­gas. Aš ma­nau, vi­suo­me­nė ir Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę ži­no­ti, ko­dėl…

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). …jū­sų kan­di­da­tū­ra bu­vo at­mes­ta. Gal ga­lė­tu­mė­te at­sa­ky­ti į ši­tą klausi­mą?

T. DAVULIS. Kal­bant apie an­ti­ko­rup­ci­nius įsta­ty­mus, vėl­gi rei­kė­tų pa­brėž­ti, kad tur­būt vi­si su­tin­ka­me ir su­pran­ta­me, kad ko­rup­ci­ja yra vi­suo­me­nės vė­žys. Ko­vo­ti prieš vė­žį rei­kia vi­sais įma­no­mais me­to­dais. Šiuo­se me­to­duo­se tur­būt ir­gi rei­ka­lin­gas in­te­re­sų ba­lan­sas. Ar vie­nas, ar ki­tas bū­tų pa­teik­tas spren­di­mas, tur­būt mes tu­ri­me žvelg­ti ir iš žmo­gaus tei­sių per­spek­ty­vos, ir iš kuo efek­ty­ves­nio ko­vos su ko­rup­ci­ja me­to­do įgy­ven­di­ni­mo per­spek­ty­vos. To­dėl aš ma­nau, kad ta ko­va ne­ga­li nie­kaip pa­si­baig­ti ir ar­ti­miau­siu me­tu mes vėl tu­rė­si­me ga­li­my­bę siū­ly­ti ir nag­ri­nė­ti tuos an­ti­ko­rup­ci­nius me­cha­niz­mus ir spren­di­mus.

Dėl jū­sų an­tro klau­si­mo aš ga­liu tur­būt pa­sa­ky­ti tai, kad vėl­gi mo­ty­vai man nė­ra ži­no­mi, ar tai bu­vo ma­no kom­pe­ten­ci­jos trū­ku­mas, ar tai bu­vo su­si­ję su ne­si­bai­gian­čia by­la, ku­rio­je yra už­gin­čy­tas ma­no pa­tei­ki­mas Sei­mui. Ko­kie bu­vo tie mo­ty­vai ko­mi­te­te, aš tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mo E. Gent­vi­lo aš lyg ne­ma­tau sa­lė­je, jei­gu ge­rai ma­tau. Ta­da ger­bia­mas A. Ma­zu­ro­nis klau­si­mą už­duos. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­rė­jau pa­si­tik­s­lin­ti, ar aš ga­liu tik kan­di­da­tui klau­si­mą, ar ga­liu ir tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vui?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik kan­di­da­tui, ku­ris sto­vi prieš jus tri­bū­no­je. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). Aš no­rė­jau tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vui, bet jei­gu nė­ra ga­li­my­bės…

PIRMININKAS. Ki­ta pro­ga ta­da.

A. MAZURONIS (DPF). Ne, aš ta­da tie­siog pa­si­sa­ky­siu, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Klau­si­mas čia tu­rė­tų bū­ti.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui už jū­sų pa­stan­gas.

PIRMININKAS. Su­for­mu­luo­ki­te tai kaip klau­si­mą.

A. MAZURONIS (DPF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ar ga­liu pa­si­sa­ky­ti taip, kaip aš ma­nau tin­ka­ma?

PIRMININKAS. Ne, nes yra lai­kas klau­si­mams už­duo­ti.

A. MAZURONIS (DPF). Pu­sę mi­nu­tės su­de­gi­no­te. Žiū­rė­ki­te, po­ne Da­vu­li, tik­rai la­bai džiau­giuo­si, kad jus tei­kia, ir ža­viuo­si jū­sų kom­pe­ten­ci­ja ir at­sa­ky­mais, ku­riuos jūs pa­tei­kė­te frak­ci­jo­je, mū­sų frak­ci­jo­je, kai kan­di­da­ta­vo­te į Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­drą­jį Teis­mą. No­rė­čiau at­sa­ky­ti V. Ba­kui, kad vi­si ži­no, ko­dėl po­nas T. Da­vu­lis ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas į Eu­ro­pos Są­jun­gos Ben­drą­jį Teis­mą, bet nie­kas ne­drįs­ta to įvar­din­ti, ir tai yra aki­vaiz­du, – vi­di­nės po­li­ti­nės ko­vos teis­mų sis­te­mo­je, kaž­kas ne­no­ri iš­ei­ti tam, kad kaž­kas ga­lė­tų at­ei­ti. Ir čia taip ašt­riai for­mu­luo­da­mi to­kius klau­si­mus mes pa­siek­si­me lyg­me­nį, kai ne­be­ra­si­me tin­ka­mų ir kva­li­fi­kuo­tų kan­di­da­tų, ku­rie su­tiks kan­di­da­tuo­ti į vie­ną ar ki­tą tarp­tau­ti­nę ins­ti­tu­ci­ją. Tai yra la­bai svar­bu ir apie tai aš no­rė­jau klaus­ti as­mens iš tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos, ar ne­ma­to bū­ti­ny­bės keis­ti, kad teis­mų sis­te­ma ir at­ski­ri jos at­sto­vai ne­lai­ky­tų vals­ty­bių įkai­tais tam, kad ne­bū­tų pa­ra­ly­žiuo­ti vals­ty­bės, ap­si­spren­du­sios teik­ti vie­ną ar ki­tą as­me­nį, veiks­mai dėl vi­di­nių po­li­ti­nių ko­vų teis­mų sis­te­mo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Čia re­to­riš­kai pa­klau­sė, taip iš­ei­na, tai į klau­si­mą at­sa­ky­ti ne­bū­ti­na. Klau­sia D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Štai šio­je se­si­jo­je mes svars­ty­si­me Ci­vi­li­nės są­jun­gos įsta­ty­mą, ku­ris aki­vaiz­džiai ker­ta­si su Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos 38 straips­niu. Gal­būt ne iš kar­to, bet pa­laips­niui kir­sis, nes ne pa­slap­tis, kas tą įsta­ty­mą or­ga­ni­zuo­ja ir ko­kios jo per­spek­ty­vos. 38 strai­ps­nis sa­ko, kad šei­ma yra vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­das, kad san­tuo­ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters nu­ta­ri­mu. Ir štai ne­pa­kei­tę Kon­sti­tu­ci­jos mes vėl pri­im­si­me to­kį įsta­ty­mą ir iš kar­to tu­rė­si­me vėl ko­li­zi­ją, vėl aiš­kin­si­mės, kaip tai su­gy­ve­na su Kon­sti­tu­ci­ja. Jū­sų nuo­mo­ne, jei­gu bus to­kia už­klau­sa į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ar, su­keis­da­mi są­vo­kas, pa­va­di­ni­mus, šei­mą pa­va­di­nę san­tar­ve ar pa­na­šiai, są­jun­ga, mes ne­tu­rė­si­me vėl čia pat gal­vo­ti apie Kon­sti­tu­ci­jos lau­žy­mą? Ačiū.

T. DAVULIS. Dė­kui už klau­si­mą. Aš gal­būt tie­siog tik pa­sa­ky­siu, kad jei­gu bū­tų pri­im­tas toks įsta­ty­mas, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tu­rė­tų pa­rei­gą jį svars­ty­ti, jo ati­tik­tį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­ma J. Se­jo­nie­nė dar pas­ku­ti­nį klau­si­mą už­duos. Pra­šom.

J. SEJONIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš, ma­tyt, pra­tę­siu ko­le­gos D. Ke­pe­nio už­duo­tą klau­si­mą, nes pa­ti esu to ano an­ti­kons­ti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to tei­kė­ja, o jūs, ne­abe­jo­ti­nai, esa­te žmo­gaus tei­sių ir tei­sės spe­cia­lis­tas, ir ger­bia­mas A. Ka­bi­šai­tis jus čia taip iš­sa­miai api­bū­di­no. Aš vis dėl­to no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, koks yra jū­sų po­žiū­ris, jū­sų pa­ties, į part­ne­rys­tę, į jos įtei­si­ni­mą ar­ba ana­lo­giš­ko Ci­vi­li­nės są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­to įtei­si­ni­mą Lie­tu­vo­je ir ko­kia bū­tų re­ko­men­da­ci­ja, o gal­būt pa­lin­kė­ji­mas Sei­mo na­riams?

T. DAVULIS. Tur­būt vėl­gi ne­ga­lė­čiau vi­siš­kai at­sa­ky­ti, šiuo me­tu ver­tin­ti pa­teik­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų ar­ba čia iš­sa­ko­mų nuo­mo­nių, ta­čiau vis dėl­to no­riu pa­sa­ky­ti, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra ko­le­gia­lus tei­sės pro­fe­sio­na­lų… ko­le­gi­ja tei­sės pro­fe­sio­na­lų, ku­rie tu­ri įver­tin­ti ar­gu­men­tus ir dok­tri­nas, ant ku­rių sto­vi mū­sų vals­ty­bės pa­grin­dai. Tik­tai pa­ma­tę ir įver­ti­nę tai, ką mes tu­ri­me šian­dien pa­teik­ta Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, mes ga­li­me pa­sa­ky­ti ar­ba ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, ar tai ati­tin­ka kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną, kon­sti­tu­ci­nę nor­mą ir ar tai yra tin­ka­ma mū­sų vi­suo­me­nei vys­ty­mo­si kryp­tis.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­ko­ju ger­bia­mam pre­ten­den­tui, ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me da­bar ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti dėl ko­mi­te­to, kad čia Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pa­skir­si­me? Siū­lo­ma svars­ty­ti ko­vo 16 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

12.35 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Au­re­li­jaus Gu­taus­ko pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Konstitu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2362 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas. Aš kvie­čiu ger­bia­mą Pir­mi­nin­kę V. Čmi­ly­tę-Niel­sen. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Au­re­li­jaus Gu­taus­ko pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2362. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, va­do­vau­da­ma­si Kon­sti­tu­ci­jos 67 straips­nio 10 punk­tu ir 103 straips­niu bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­li­mi, tei­kiu pro­fe­so­riaus A. Gu­taus­ko kan­di­da­tū­rą skir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju.

A. Gu­taus­kas yra la­bai pa­ty­ręs ir ger­bia­mas tei­si­nin­kas, Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to dės­ty­to­jas. Tei­sės stu­di­jas jis bai­gė Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je, 1995 me­tais įgi­jo tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. 2002 me­tais Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­te ap­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją te­ma „Or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas ir jo bau­džia­ma­sis tei­si­nis ver­ti­ni­mas“. Jam bu­vo su­teik­tas so­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės kryp­ties dak­ta­ro laips­nis.

Kan­di­da­to pe­da­go­gi­nė moks­li­nė kar­je­ra pra­si­dė­jo 1995 me­tais Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je. Nuo 2003 me­tų A. Gu­taus­kas ėjo Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ka­ted­ros do­cen­to pa­rei­gas. 2013 me­tais ta­po My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ir pro­ce­so ins­ti­tu­to pro­fe­so­riu­mi. Nuo 2017 me­tų pro­fe­so­riau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, Bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos ka­ted­ro­je. Lai­ko­tar­piu nuo 2004 iki 2008 me­tų A. Gu­taus­kas moks­li­nę veik­lą vyk­dė ir Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­te.

Kan­di­da­tas yra dau­gy­bės moks­li­nių straips­nių, kny­gų, mo­nog­ra­fi­jų, va­do­vė­lių au­to­rius ir ben­dra­au­to­ris. Daž­nai skai­to pra­ne­ši­mus na­cio­na­li­nė­se ir tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se. Jo mo­ks­li­nių in­te­re­sų sri­tys: bau­džia­mo­sios tei­sės ben­dro­ji ir spe­cia­lio­ji da­lys, bau­džia­ma­sis pro­ce­sas, tarp­tau­ti­nė bau­džia­mo­ji tei­sė, nu­si­kals­ta­mų vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mo pro­ble­mos, tarp­tau­ti­nis or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas, ko­rup­ci­ja, pre­ky­ba žmo­nė­mis, kon­sti­tu­ci­nė ju­ris­prudencija ir žmo­gaus tei­sės, tei­sė­jų eti­ka.

2013 me­tais A. Gu­taus­kas bu­vo pa­skir­tas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju. 2017–2022 me­tais va­do­va­vo šio Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riui.

Jis yra sta­ža­vę­sis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Ai­ri­jos, Ita­li­jos aukš­čiau­siuo­se teis­muo­se, da­ly­va­vęs mo­ky­muo­se Pran­cū­zi­jo­je, Len­ki­jo­je, Uk­rai­no­je, Aust­ri­jo­je, skai­tęs pa­skai­tas Ja­po­ni­jos, Ny­der­lan­dų, Šve­di­jos, Is­pa­ni­jos, Vo­kie­ti­jos ir ki­tų vals­ty­bių uni­ver­si­te­tuo­se.

A. Gu­taus­kas yra il­ga­me­tis įvai­rių Eu­ro­pos Ta­ry­bos ste­bė­se­nos ins­ti­tu­ci­jų na­cio­na­li­nis eks­per­tas. Jis, kaip na­cio­na­li­nis eks­per­tas, da­ly­vau­ja ko­vos su pi­ni­gų plo­vi­mu prie­mo­nių ir te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo ver­ti­ni­mo eks­per­tų ko­mi­te­te MONEYVAL, vals­ty­bių prieš ko­rup­ci­ją gru­pė­je GRECO ir ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis eks­per­tų gru­pė­je GRETA.

Taip pat kan­di­da­tas ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nė­je tei­si­nė­je veik­lo­je. 2018 me­tais Uk­rai­nos aukš­to­sios tei­sė­jų kva­li­fi­ka­ci­nės ko­mi­si­jos bu­vo pa­skir­tas Vi­suo­me­ni­nės tarp­tau­ti­nės eks­per­tų ta­ry­bos na­riu, bu­vo iš­rink­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sė­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bą, yra bu­vęs Pre­ten­den­tų į pro­ku­ro­rus eg­za­mi­nų ko­mi­si­jos na­riu.

A. Gu­taus­kas yra aukš­čiau­sio ly­gio tei­sės eks­per­tas. Jo kom­pe­ten­ci­ja ir įdir­bis yra di­džiu­liai, jis ap­do­va­no­tas Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu, yra ga­vęs ne vie­ną ži­ny­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą ir pa­dė­ką. Kan­di­da­to kom­pe­ten­ci­ja ei­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ne­abe­jo­ju. Pra­šau Sei­mo pa­lai­ky­ti A. Gu­taus­ko kan­di­da­tū­rą. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju Sei­mo Pir­mi­nin­kei už pri­sta­ty­mą. Da­bar kvie­čiu pa­tį pre­ten­den­tą ger­bia­mą­jį A. Gu­taus­ką į tri­bū­ną taip pat pa­si­sa­ky­ti. Pra­šom.

A. GUTAUSKAS. La­ba die­na, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Jau iš­sa­miai bu­vo pri­sta­ty­ta ma­no per­so­na­li­ja, no­rė­čiau tik pri­dė­ti, kad esu dir­bęs teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­je, tai yra vi­są ka­den­ci­ją esu iš­dir­bęs Tei­sė­jų draus­mės ir eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. Iš tik­rų­jų kal­bė­da­mas apie kan­di­da­ta­vi­mą į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus no­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad vis dėl­to Kon­sti­tu­ci­ja, kaip aukš­čiau­sia tei­sė, įtvir­ti­na ir įgy­ven­di­na ne­pa­kei­čia­mus pa­ma­ti­nius kon­sti­tu­ci­nius prin­ci­pus: ne­pri­klau­so­my­bę, de­mo­kra­tiją, pri­gim­ti­nį žmo­gaus tei­sių ir lais­vių po­bū­dį. Tik Kon­sti­tu­ci­jos pa­grin­du, ma­nau, ga­li bū­ti grin­džia­mas Lie­tu­vos tei­sės sis­te­mos kū­ri­mas ir plėt­ra. Kaip kan­di­da­tas aš su­pran­tu ir dar­bą Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, nes dir­ba de­vy­nių tei­sė­jų ko­man­da, jei taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti. Svar­bu, kad sun­ku šia­me dar­be su­ras­ti vi­sų tei­sė­jų ben­drą su­ta­ri­mą, ne­pra­leis­ti jo­kių es­mi­nių nuo­sta­tų, ar­gu­men­tuo­jant ne­pa­lik­ti jo­kių spra­gų. Su­pran­tu, kad vi­si dir­ban­tys tei­sė­jai tu­ri ir skir­tin­gas pa­tir­tis, ir spe­cia­li­za­ci­ją, ir nuo­mo­nes. Tad jei bū­čiau pa­skir­tas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju, steng­čiau­si veiks­min­gai gin­ti Kon­sti­tu­ci­jos ir tei­sės vir­še­ny­bę, tai da­ry­ti drą­siai, ver­žliai, be kom­pro­mi­sų. Ne­abe­jo­ti­nai ti­kiu Kon­sti­tu­ci­jos vir­še­ny­be ir su­pran­tu, kad jo­kių ap­lin­ky­bių spau­džia­mas tei­sė­jas ne­ga­li pa­mirš­ti Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tų ver­ty­bių ir prin­ci­pų. Svar­biau­sia – žmo­gus, vals­ty­bė ir tei­sė. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Ger­bia­mas V. Ba­kas pir­ma­sis. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Pir­mi­nin­ke, svei­ki. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, ma­tyt, jūs tas vie­nas iš ne­dau­ge­lio kan­di­da­tų, kur tik­rai nuo­sek­liai da­rė­te tei­si­nin­ko, moks­li­nin­ko ir tei­sė­jo kar­je­rą ir ak­ty­viai kal­ba­te vie­šo­jo­je erd­vė­je. Tik­rai svei­ki­nu, kad esa­te tei­kia­mas. Bet kar­tu kaip jau grei­tai bu­vu­sio Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko no­riu pa­klaus­ti dėl at­sa­ko­my­bės ne­iš­ven­gia­mu­mo už nu­si­kal­ti­mus, į ku­riuos itin jaut­riai re­a­guo­ja vi­suo­me­nė, ku­rie yra pa­vo­jin­gi vi­suo­me­nei. Štai su ne­pil­na­me­čių, ma­ža­me­čių prie­var­ta­vi­mu su­si­ję nu­si­kal­ti­mai. Aš iš­nag­ri­nė­jau dve­jų me­tų 40 by­lų. Žiau­riai prie­var­tau­ja­mi vai­kai, ap­ra­šo­mos žiau­rios is­to­ri­jos, aš net ne­ci­tuo­siu, jas ga­li­ma vie­šai ras­ti, ir daž­niau­siai teis­mų nuosp­ren­džiai yra to­kie, kad yra baus­mės vyk­dy­mas ati­de­da­mas, ski­ria­ma lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, prie­var­tau­to­jas grįž­ta pas au­ką, ieš­ko nau­jų au­kų. No­riu jū­sų pa­klaus­ti: ko­dėl yra su­si­klos­čiu­si to­kia teis­mų prak­ti­ka, kai esant pa­vo­jin­giau­siems nu­si­kal­ti­mams tiek dėl vai­kų prie­var­ta­vi­mo, tiek dėl ko­rup­ci­nių nu­si­kal­ti­mų vis dėl­to teis­mai ne­drįs­ta izo­liuo­ti žmo­nių, ku­rie iš tie­sų yra to nu­si­pel­nę ir ke­lia grės­mę ir vals­ty­bei, ir jos žmo­nėms.

A. GUTAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų bent jau iš ka­sa­ci­nio teis­mo po­zi­ci­jos, iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo po­zi­ci­jos, mū­sų prak­ti­ka ei­na to­kia lin­kme, kad vis dėl­to vai­kų ap­sau­ga nuo sek­su­a­li­nio smur­to, nuo per­ne­lyg anks­ty­vo sek­su­a­li­nio ne­lie­čia­mu­mo yra di­džiu­lė ir tam ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas nu­tar­čių mo­ty­vuo­se. Aš ne­abe­jo­ju, na, ne­su ma­tęs by­los, tar­ki­me, ku­rio­je vai­kai… ar tai bū­tų pre­ky­bos žmo­nė­mis, vai­kais by­los, ar sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo by­los, as­me­nys iš­veng­tų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Di­džio­ji da­lis jų gau­na re­a­lų lais­vės at­ėmi­mą, at­ski­rais at­ve­jais ati­de­da­mas baus­mės vyk­dy­mas va­do­vau­jan­tis ben­dro­mis baus­mių sky­ri­mo nuo­sta­to­mis. Tik dėl to. Aiš­ku, jei žiū­rė­tu­me į as­me­nų, ne­pil­na­me­čių as­me­nų, tvir­ki­ni­mo as­pek­tus, tai ne­pa­sa­ky­čiau, kad sank­ci­jų ri­bos yra ati­tin­kan­čios nū­die­nos re­a­li­jas. Jos yra la­bai že­mos. Čia tur­būt rei­kė­tų tvar­ky­ti įsta­ty­mų ba­zę pa­ke­liant šią ri­bą šiek tiek aukš­čiau. Bet kad ga­ran­tuo­ja­ma vai­kų ir ne­pil­na­me­čių ap­sau­ga ir bū­tent ne­iš­ven­gia­mu­mas to­kių as­me­nų bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, tai net ne­kves­tio­nuo­ja­ma. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti D. Ke­pe­nis. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, mes da­bar vis daž­niau gir­di­me, kad pa­sau­lis kal­ba apie tai, kad pa­si­bai­gu­si pan­de­mi­ja iki šiol pa­li­ko daug ne­at­sa­ky­tų klau­simų, ypač da­bar skai­to­me to­kius laik­raš­čius kaip „The Dai­ly Te­leg­raph“, ki­tus, kad rei­kia tuos žmo­nes, ku­rie, pa­žeis­da­mi moks­lo įro­dy­mus ir ki­tus da­ly­kus, pa­da­rė nu­si­kal­ti­mus, jie tu­ri bū­ti tei­sia­mi. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­me­tė, ne­svars­tė klau­si­mo dėl ga­li­my­bių pa­so, nors da­bar moks­li­nin­kai įro­dė, kad jis bu­vo vie­na iš prie­žas­čių li­gai plis­ti. Jei­gu vėl klau­si­mas grįž­tų, jū­sų nuo­mo­ne, ar ši­ta pro­ble­ma yra ak­tu­a­li šian­dien, ji yra svars­ty­ti­na, ar vėl bus at­mes­ta? Ačiū.

A. GUTAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš ma­nau, ka­dan­gi ši­tas klau­si­mas at­si­dū­ręs Kon­sti­tu­ci­nia­me Te­si­me, tai jo ak­tu­a­lu­mas ne­abe­jo­ti­nas. O kaip pre­ten­den­tas į tei­sė­jus ne­no­rė­čiau de­ta­li­zuo­ti šio sa­vo at­sa­ky­mo. Įsi­vaiz­duo­ju, kad kiek­vie­nas bet koks klau­si­mas, pa­kliu­vęs į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, rei­ka­lau­ja iš­sa­mios ana­li­zės, dis­ku­si­jos ir pa­ieš­kos kon­sen­su­so įver­ti­nant vi­sas po­zi­ci­jas ir vi­sas nuo­mo­nes, ku­rios tik ga­li bū­ti. Dėl ak­tu­a­lu­mo aš ne­abe­jo­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­ma E. Dob­ro­wols­ka. Pra­šau.

E. DOBROWOLSKA (LF). Ger­bia­mas tei­sė­jau, tu­riu jums vie­ną klau­si­mą. Šie­met Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas mi­nės sa­vo 30-me­tį. Kaip, jū­sų ma­ny­mu, ga­lė­tų Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­si­nau­do­da­mas to­kia gra­žia pro­ga vis dėl­to ak­tu­a­li­zuo­ti sa­vo veik­lą ir pri­min­ti vi­suo­me­nei apie tei­sės vir­še­ny­bės svar­bą?

A. GUTAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad ši­tas pro­ce­sas jau yra pra­si­dė­jęs ir da­bar­ti­nės Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kės ini­cia­ty­va ir vi­sų tei­sė­jų ini­cia­ty­va yra vy­kę daug ren­gi­nių šia pro­ga tarp­tau­ti­nių kon­fe­ren­ci­jų ir na­cio­na­li­nių kon­fe­ren­ci­jų lyg­me­niu. Aš ma­nau, kad tas 30-me­čio pa­mi­nė­ji­mas šiuo at­ve­ju bū­tent ak­tu­a­lus to­kia­me kon­teks­te, švie­čia­mo­sios vi­suo­me­nės kon­teks­te, kad pri­sta­ty­mas tų at­lik­tų dar­bų, ku­rie yra da­ro­mi Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, ko ge­ro, tai yra ta vie­ta ir ta ak­tu­a­li pro­ga juos pri­sta­ty­ti. Šiaip tik­rai Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo, kaip ir sa­kiau, pa­da­ry­ti dar­bai ne­ke­lia abe­jo­nių, jų vie­ši­ni­mas – tai vi­suo­me­nės švie­ti­mas, o sklai­da su­tei­kia pro­gą su­si­pa­žin­ti su tuo, kas pa­da­ry­ta per 30 me­tų. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų Teis­mas ta­po ne for­ma­liu, o tik­ru Teis­mu, kur ga­li­ma siek­ti tei­sin­gu­mo įgy­ven­di­nant kon­sti­tu­ci­nę žmo­gaus tei­sę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nė klau­sia ger­bia­ma L. Na­gie­nė. Pra­šau.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, ži­no­me, kad Sei­me jau skina­si ke­lią Nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo įsta­ty­mas ir vi­suo­me­nės, me­di­kų nuo­mo­nės yra la­bai prieš­ta­rin­gos. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė kaip bū­si­mo Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo ir kai bu­vo­te bau­džia­mų­jų by­lų tei­sė­jas? No­rė­tų­si iš­girs­ti jū­sų nuo­mo­nę, kaip jūs ver­ti­na­te šio tei­sės ak­to pa­kei­ti­mą?

A. GUTAUSKAS. Dė­ko­ju. Aš ver­ti­nu iš tik­rų­jų tei­gia­mai, nes, bū­da­mas ir bau­džia­mo­sios tei­sės spe­cia­lis­tu, ir dės­ty­da­mas bau­džia­mą­ją tei­sę, kaip sun­kiau­sią tei­sės ša­ką, aš vi­sa­da lai­kau­si ul­ti­ma ra­tio prin­ci­po, tai yra kraš­tu­ti­nės prie­mo­nės prin­ci­po. Kal­bėdamas apie šią kon­kre­čią ini­cia­ty­vą, vis dėl­to no­rė­čiau pa­žy­mė­ti, kad ne­vi­siš­kai tei­sin­gai krei­pia­mas dė­me­sys, kad tai yra vi­siš­ka dek­ri­mi­na­li­za­ci­ja, tai yra tik da­li­nė dek­ri­mi­na­li­za­ci­ja. Vi­sos pa­vo­jin­giau­sios vei­kos, ku­rios su­si­ję su bau­di­mu už ne­tei­sė­tą nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, iš­lie­ka, o žiū­rint, sa­ky­ki­me, į ki­tus kri­te­ri­jus, tai ir eko­no­mi­nių kaš­tų kon­teks­tas, ir stig­ma­ti­za­ci­ja bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos la­bai vei­kia tuos žmo­nes, ku­rie var­to­ja tuos nar­ko­ti­kus sa­vo reik­mėms ne­di­de­liais kie­kiais. Tai aš ne kar­tą esu pa­si­sa­kęs ir grin­džiu sa­vo pa­si­sa­ky­mą ir teis­mi­ne prak­ti­ka, ir moks­lu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, dė­ko­ju jums, ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, su­si­tar­ki­me dėl ko­mi­te­to. Pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat ko­vo 16 die­ną. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Prieš skelb­da­mas ki­tą klau­si­mą no­riu at­kreip­ti ko­le­gų dė­me­sį. Tu­rė­ki­me ome­nyje, kad jau va­lan­dą vė­luo­ja­me pa­gal dar­bo­tvarkę. Aš jau gir­džiu iš sa­lės ga­lo re­pli­kas – bal­suo­ja­me, bal­suo­ja­me. Kvie­čiu tai tu­rė­ti ome­nyje. Su­pran­tu, kad vi­si no­ri pa­klaus­ti. Dar li­ko ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje ke­le­tas tik­rai la­bai svar­bių klau­si­mų, ku­riuos tu­ri­me ap­svars­ty­ti, pa­tei­ki­mų. Aš da­bar siū­lau pa­bal­suo­ti dėl tų klau­si­mų, ku­rie jau bu­vo pa­teik­ti, tai yra dėl Sei­mo pa­va­sa­rio dar­bų pro­gra­mos ir dėl re­zo­liu­ci­jos, kad bū­tu­me bent jau šiek tiek dar­bo at­li­kę iki ga­lo, o pas­kui tę­si­me pa­tei­ki­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, sės­ki­te į vie­tas.

 

12.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų progra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2486(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Skel­biu bal­sa­vi­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo. Bal­suo­ja­me dėl dar­bų pro­gra­mos. Įvy­ko dis­ku­si­ja. Li­ko bal­sa­vi­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 97, bal­sa­vo 95: už – 57, prieš – 3, su­si­lai­kė 35. Tai­gi yra pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Svars­tys vi­si ko­mi­te­tai. Tur­būt nie­kas ne­pri­eš­ta­rau­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti taip pat ko­vo 16 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Tai­gi vie­ną klau­si­mą įvei­kė­me.

 

12.52 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­drau­di­mo“ projektas Nr. XIVP-2461 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas la­bai svar­bus klau­si­mas yra Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos spor­ti­nin­kų da­ly­va­vi­mo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se už­drau­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2461. Bal­suo­ja­me dėl re­zo­liu­ci­jos be jo­kių pa­tai­sų. Pri­ėmi­mas. Pra­šau. Šiuo me­tu bal­suo­ja­me dėl re­zo­liu­ci­jos. Pra­šom bal­suo­ti.

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 109, bal­sa­vo 109 – vi­si 109 bal­sa­vo už. Re­zo­liu­ci­ja yra pri­im­ta. (Gon­gas) La­bai džiau­giuo­si.

 

12.53 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sta­sio Šed­ba­ro pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2374 (pa­tei­ki­mas)

 

Ta­da grįž­ta­me prie mū­sų nuo­sek­laus dar­bo. Pas­ku­ti­nis Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo pri­sta­ty­mas. Kvie­čiu Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čią ger­bia­mą G. Juod­kai­tę-Grans­kie­nę pri­sta­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sta­sio Šed­ba­ro pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2374. Pra­šau.

G. JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, gar­būs Sei­mo na­riai, po­nios ir po­nai, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 103 straips­nio 1 da­li­mi ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio…

PIRMININKAS. Ko­le­gos sa­ko, kad ne­la­bai gir­dė­ti. Gal jūs mik­ro­fo­nus ar­čiau sa­vęs ir gar­siau šiek tiek. Pra­šom. Įjung­ta. Pra­šau.

G. JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ. Kar­to­ju, kad va­do­vau­da­ma­si ati­tin­ka­mu Kon­sti­tu­ci­jos straips­niu bei Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio 2 da­li­mi…

PIRMININKAS. Ko­le­gos, pra­šau sa­lė­je ty­los, ne­la­bai gir­dė­ti. Pra­šau ty­los.

G. JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ. …tei­kiu S. Šed­ba­rą kan­di­da­tu į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus. Šį tei­ki­mą da­ry­ti šian­dien ir leng­va, ir sun­ku. Leng­va dėl tos prie­žas­ties, kad S. Šed­ba­ras yra jū­sų ko­le­ga, jums ži­no­mas ir pa­žįs­ta­mas žmo­gus. Sun­ku dėl tos pa­čios prie­žas­ties ir dėl ki­tų ap­lin­ky­bių, ku­rios su­kė­lė dis­ku­si­jų. Ta­čiau aš dar kar­tą no­rė­čiau ap­tar­ti tuos kri­te­ri­jus ir mo­men­tus, ku­rie nu­lė­mė to­kį pa­si­rin­ki­mą.

Tai­gi S. Šed­ba­ras 1981 me­tais bai­gė tei­sės stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, po to dir­bo skir­tin­go­se tei­si­nio dar­bo po­zi­ci­jo­se, tai yra pra­dė­jęs nuo tei­si­nin­ko veik­los jau 1982 me­tais ta­po vie­no iš Vil­niaus mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nių ra­jo­nų pro­ku­ra­tū­ros sta­žuo­to­ju, vė­liau – pro­ku­ro­ro pa­dė­jė­ju, vy­res­niuo­ju pro­ku­ro­ro pa­dė­jė­ju. 1987 me­tais bu­vo pa­skir­tas to pa­ties Vil­niaus ad­mi­nist­ra­ci­nio ra­jo­no teis­mo tei­sė­ju, 1989 me­tais – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Tei­s­mo tei­sė­ju, 1993 me­tais – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju tre­jų me­tų ka­den­ci­jai. 1999 me­tais ak­ty­viai da­ly­va­vo stei­giant ad­mi­nist­ra­ci­nius teis­mus, ati­tin­ka­mai bu­vo Aukš­tes­niojo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ku, at­ski­rais lai­ko­tar­piais ver­tė­si ad­vo­ka­to prak­ti­ka.

Tai­gi ši veik­la lei­džia pa­grįs­tai teig­ti, kad S. Šed­ba­ras yra tei­si­nin­kas, su­kau­pęs la­bai įvai­rios tei­si­nio dar­bo pa­tir­ties, pa­sie­kęs šios pro­fe­si­jos aukš­tu­mas, lei­du­sias jam pa­žin­ti pla­tų tei­sės spek­trą. Kan­di­da­tui ne­sve­ti­ma ir moks­li­nė, pe­da­go­gi­nė veik­la, nes 2005 me­tais My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te bu­vo sėk­min­gai ap­gin­ta so­cia­li­nių moks­lų tei­sės kryp­ties dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ja, jis bu­vo Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­to Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės ir pro­ce­so ka­ted­ros do­cen­tu, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Tei­sės ins­ti­tu­to do­cen­tu ir di­rek­to­riu­mi. Pa­žy­mė­ti­nos ir mo­ks­li­nių ty­ri­mų kryp­tys, tai yra ad­mi­nist­ra­ci­nis pro­ce­sas, žmo­gaus tei­sių ap­sau­ga. Tai­gi vėl­gi pa­tvir­ti­na aukš­tą kan­di­da­to da­ly­ki­nę kva­li­fi­ka­ci­ją.

Bū­tent gi­lus tei­sės iš­ma­ny­mas kan­di­da­tui ta­po tvir­tu pa­grin­du, nu­tie­su­siu ke­lius į at­sa­kin­gas vals­ty­bės pa­rei­gas. Jis ėjo ir tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gas. Bu­vo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu ir ati­tin­ka­mai ke­tu­rias ka­den­ci­jas bu­vo Sei­mo na­riu ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ar jo pa­va­duo­to­ju.

Tai­gi svar­būs pa­sie­ki­mai pir­miau­sia pro­fe­si­nė­je, moks­li­nė­je, vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je. Pa­tir­tis teis­mų sis­te­mo­je, vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir po­li­ti­ko­je, ne­pri­ekaiš­tin­gos as­me­ni­nės sa­vy­bės ir su­kaup­ta gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis pa­tvir­ti­na, kad kan­di­da­tas ati­tin­ka vi­sus kom­pe­ten­ci­jos ir kva­li­fi­ka­ci­jos, bū­ti­nos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jui, rei­ka­la­vi­mus. Taip pat pa­brėž­ti­na, kad tu­rė­da­mas įvai­riau­sios pro­fe­si­nės pa­tir­ties, įsta­ty­mų vyk­do­mo­sios, lei­džia­mo­sios, teis­mi­nės val­džios prak­ti­kos, va­di­na­si, įval­dęs tei­sė­kū­rą, tei­sės ak­tų aiš­ki­ni­mą ir tai­ky­mą, jis la­bai ge­rai ži­no vi­sas tei­sės gi­mi­mo ir gy­ve­ni­mo, jos kon­sti­tu­ci­nės pa­tik­ros ke­lią, pa­si­žy­mi pla­čio­mis įžval­go­mis, ypa­tin­gu ge­bė­ji­mu prog­no­zuo­ti tei­sės nor­mų veiks­min­gu­mą, da­ry­ti ge­rai pa­sver­tus ir su­ba­lan­suo­tus spren­di­mus.

Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad aukš­ta tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ja, tei­si­nin­ko, kaip tei­sė­jo, dar­bo pa­tir­tis bū­tent su­da­ro prie­lai­das pa­skir­ti šį as­me­nį į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus, to­dėl la­bai pra­šau jū­sų pa­lai­ky­mo tei­kiant kan­di­da­tą į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už jū­sų pri­sta­ty­mą ir da­bar kvie­čiu pa­tį pre­ten­den­tą ger­bia­mą S. Šed­ba­rą į tri­bū­ną. Pra­šom, ger­bia­mas ko­le­ga, tri­bū­na jū­sų.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, dė­ko­ju ger­bia­mai ei­nan­čiai Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas G. Juod­kai­tei-Gran­skie­nei ir vis dėl­to dar pa­pil­do­mai no­rė­čiau ke­le­tą žo­džių, ko­dėl aš čia, ko­kia tei­se aš čia esu prieš jus.

Pa­ti pra­džia, ma­tyt, to tei­si­nio re­ži­mo yra įsta­ty­mas „Dėl Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“. Kar­tu su Kon­sti­tu­ci­ja 1992 m. spa­lio 25 d. re­fe­ren­du­me bu­vo pri­im­tas ir įsta­ty­mas „Dėl Kon­sti­tu­ci­jos įsi­ga­lio­ji­mo tvar­kos“ ir 7 straips­ny­je bu­vo nu­ma­ty­ta pro­ce­dū­ra, ar­ba tvar­ka, kaip at­si­ran­da Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai, nes Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai ski­ria­mi de­vy­ne­riems me­tams su ga­li­my­be ro­tuo­ti kas tre­ji me­tai treč­da­lį, kaip jūs ži­no­te. Pa­vyz­džiui, Aust­ri­jo­je Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai ski­ria­mi iki gy­vos gal­vos. Tie tei­sė­jai, ku­rie bu­vo pa­skir­ti tre­jiems ar­ba še­še­riems me­tams, po tre­jų me­tų per­trau­kos pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai tu­ri tei­sę bū­ti ski­ria­mi vėl de­vy­ne­rių me­tų ka­den­ci­jai. Iš tų tei­sė­jų, ku­rie bu­vo pa­skir­ti tre­jų ar­ba še­še­rių me­tų ka­den­ci­jai, šia tei­se yra pa­si­nau­do­jęs švie­saus at­mi­ni­mo ma­no dės­ty­to­jas ir ma­no bi­čiu­lis S. Sta­čio­kas 1999 me­tais, jis bu­vo tre­jiems me­tams, kaip ir aš, pa­skir­tas pra­džio­je. Taip pat šia tei­se yra pa­si­nau­do­jęs K. La­pins­kas, jis po to bu­vo ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ku, 2022 me­tais. Ir tre­čias as­muo, ku­ris tu­ri tei­sę pa­si­nau­do­ti ta tei­se, o jū­sų tei­sė ją įgy­ven­din­ti ar ne, yra S. Šed­ba­ras. Jis ir­gi bu­vo pa­skir­tas tre­jų me­tų ka­den­ci­jai kaip jau­niau­sias tei­sė­jas. To­kia yra tei­si­nė si­tu­a­ci­ja, o to­liau jau jū­sų spren­di­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar jū­sų no­ri pa­klau­sti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­mo­ji ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Kar­tais, ži­no­te, kai ten­ka už­duo­ti klu­si­mą, no­ri­si taip at­si­dus­ti, nes žmo­gus ne­ži­no, kaip jį sub­ti­liau su­for­mu­luo­ti, o už­duo­ti klau­si­mą rei­kė­tų. Iš­ties man ky­la klau­si­mas, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te sa­ve Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo vaid­me­ny­je, kai, ga­liu sa­ky­ti, pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį da­lis kon­sti­tu­cin­gu­mo ver­ti­ni­mo ko­mi­te­te klau­si­mų, sa­ky­čiau, bu­vo jū­sų bal­sas, pas­ta­ruo­sius me­tus, kiek aš dir­bu, jū­sų bal­sas yra le­mia­mas pri­pa­žįs­tant, ar prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ar ne­pri­eš­ta­rau­ja tei­kia­mas tei­sės ak­to pro­jek­tas. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te sa­vo nu­si­ša­li­ni­mą ir ap­skri­tai dar­bo pro­duk­ty­vu­mą to­kiu at­ve­ju, kai to­kie pro­jek­tai at­eis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). La­bai svar­bus klau­si­mas. Ir aš iš kar­to at­si­pra­šau, per 2 mi­nu­tes nespėsiu, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jei­gu lei­si­te. Ke­li as­pek­tai, ku­rie la­bai pa­pras­tai iš­spren­džia šią pro­ble­mą. Pir­mas da­ly­kas yra prie­sai­ka. Šian­dien Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas yra pa­sa­kęs, ir tą yra pa­sa­kęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, prie­sai­ka nė­ra sim­bo­li­nis ak­tas. Jei­gu Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas duo­da prie­sai­ką, va­di­na­si, jis tu­ri ati­tin­ka­mai ir elg­tis. Pri­si­min­ki­me ne­se­ną at­ve­jį Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, kai vi­si lau­kė, ka­da pre­zi­den­tas D. Tram­pas pa­skirs kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­rų tei­sė­ją. Kai tei­sė­ja bu­vo pa­skir­ta ir pri­sie­kė, ji iš kar­to pa­sa­kė: da­bar aš va­do­vau­siuo­si Kon­sti­tu­ci­ja ir Ame­ri­kos fe­de­ra­li­niais įsta­ty­mais. Tai vie­nas as­pek­tas.

Ant­ras as­pek­tas. Kai ko ne­sa­ky­siu, ką čia bu­vau už­si­ra­šęs, bet yra nu­si­ša­li­ni­mo ins­ti­tu­tas, be­je, ga­lio­jan­tis ir Sei­mo na­riams, pa­čia­me Sta­tu­to prie­ky­je. Nu­si­ša­li­ni­mas – tai ne­bū­ti­nai ne­da­ly­va­vi­mas spren­džiant klau­si­mą, nu­si­ša­li­ni­mas yra pa­sa­ky­mas ben­druo­me­nei, Sei­mui, Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, ar yra as­me­ni­nių ir vie­šų­jų in­te­re­sų kon­flik­tas.

Da­bar tre­čias da­ly­kas, ko­le­gos. Štai jums kon­kre­ti si­tu­a­ci­ja – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas. Bu­vo pa­pra­šy­ta ma­nęs mo­de­ruo­ti dar­bo gru­pę, su­da­ry­tą iš vi­sų frak­ci­jų at­sto­vų. Aš, kaip gru­pės va­do­vas, pa­ren­giau kon­cep­ci­ją. Ši­tą kon­cep­ci­ją pa­ren­giau aš pats pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Tei­s­mo dok­tri­ną, pa­gal cen­tri­nės val­džios val­džių at­sky­ri­mo prin­ci­pą, kaip jūs pri­si­me­na­te, ku­rie bu­vo­te dar­bo gru­pė­je. Ir aš su­mo­de­lia­vau, kad ta­ry­ba yra sa­va­ran­kiš­ka, tu­ri sa­vo pir­mi­nin­ką. Me­ras, kaip vyk­do­mo­ji val­džia, įgy­ven­di­na ta­ry­bos spren­di­mus. Pra­dė­jo­me dirb­ti dar­bo gru­pė­je ir rei­kė­jo de­rin­ti in­te­re­sus. Rei­kė­jo, kad bū­tų pri­im­ta Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sa, bū­tų pa­da­ry­ta vis­kas, kad įvyk­tų tai, kas įvy­ko ir dar vyks­ta ko­vo mė­ne­sį, kad me­rai bū­tų ren­ka­mi tie­sio­giai. Dir­bo­me tol, kol su­ra­do­me kom­pro­mi­są, ir ji­sai šian­dien yra pri­im­tas, įsi­ga­lio­jęs, kad me­ras, ne­bū­da­mas ta­ry­bos na­riu, ne­tu­rė­da­mas tei­sės bal­suo­ti, vis­gi for­muo­ja ta­ry­bos dar­bo­tvarkę ir pir­mi­nin­kau­ja ta­ry­bai. Iš ko ki­lo to­kia min­tis, dėl ko mes ga­lė­jo­me taip su­si­tar­ti? To­dėl, kad maž­daug pu­sė­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių yra tie­sio­giai ren­ka­mi me­rai. Dar pu­sė­je iš tų ša­lių, kur yra tie­sio­giai ren­ka­mi me­rai, aš da­bar tų skai­čių ne­tiks­li­nau, yra to­kia si­tu­a­ci­ja, kai tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras ga­li pir­mi­nin­kau­ti ta­ry­bai ir for­muo­ti dar­bo­tvarkę. Ta­čiau rug­pjū­tį čia, Sei­me, vy­ko Moks­lų aka­de­mi­jos ir ko­mi­te­tų or­ga­ni­zuo­ta kon­fe­ren­ci­ja. La­bai gar­bus pro­fe­so­rius, ma­no bi­čiu­lis pa­sa­kė, na, tai, ką jūs su­kū­rė­te, kad me­ras ga­li at­ei­ti į ta­ry­bą ir jai pir­mi­nin­kau­ti, prieš­ta­rau­ja, ma­no nuo­mo­ne, Kon­sti­tu­ci­jai. Aš abe­jo­ju. Tai da­bar žiū­rė­ki­te ir sa­ky­ki­te, aš bal­sa­vau už ši­tą įsta­ty­mą, tai aš ga­lė­siu da­ly­vau­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo po­sė­dy­je jį svars­tant? Nes mes ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bės iš­tir­ti, ko­kia yra Kon­sti­tu­ci­ja, sa­ky­ki­me, Bul­ga­ri­jo­je, ki­to­se ša­ly­se, ko­kia ju­ris­prudencija kon­sti­tu­ci­nių teis­mų, kaip mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja su­for­mu­luo­ja tą si­tu­a­ci­ją. Čia rei­kia pa­pil­do­mų ty­ri­mų, dis­ku­si­jų. Ir, ži­no­ki­te, dėl dau­gy­bės įsta­ty­mų klau­si­mą kar­tais iš­ke­lia tie, ku­rie krei­pia­si, vi­sai ne to­kį, ko­kio ne­pa­ste­bė­jo nei Tei­sės de­par­ta­men­tas, nei ko­mi­te­tas.

Kiek­vie­na si­tu­a­ci­ja yra in­di­vi­du­a­li ir kiek­vie­no tei­sė­jo iš mū­sų da­ly­va­vi­mas yra in­di­vi­du­a­lus. Ir įsi­vaiz­duo­ki­me, kad iš bu­vu­sių par­la­men­ta­rų, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo ir Sei­mo na­rių, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jais yra bu­vę ne­pa­pras­tai ma­no ger­bia­mi žmo­nės: K. La­pins­kas, E. Ja­ra­šiū­nas, J. Pra­pies­tis, S. Sta­čio­kas. Jie da­rė tą pa­tį dar­bą, ką, jei­gu jūs pa­ti­kė­si­te man, ir aš da­ry­siu. Nie­ka­da ne­gir­dė­jau, kad dėl to bū­tų kon­sti­tu­ci­nei ju­ris­prudencijai ar dar­bui ki­lę ko­kių nors pro­ble­mų. Tai yra žmo­gaus, kaip sa­kiau, kaž­ko­kio pa­si­ti­kė­ji­mo Kon­sti­tu­ci­ja, tei­si­ne sis­te­ma ir sa­vi­gar­bos klau­si­mas.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju už iš­sa­mų at­sa­ky­mą. Ger­bia­mas A. Sy­sas to­liau no­ri pa­klaus­ti. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ma­no klau­si­mas bu­vo la­bai… bent aš min­ty­se for­mu­la­vau la­bai pa­na­šiai, bet jūs, taip sa­kant, daug pa­vyz­džių vi­so­kių pri­kal­bė­jo­te, tai aš gal­būt ne­vy­nio­siu, taip sa­kant, va­tos ir tie­siai švie­siai pa­klau­siu: ar už­teks nu­si­im­ti Sei­mo na­rio švar­ką, apsivilk­ti man­ti­ją ir vi­si jū­sų bal­sa­vi­mai, ku­rie bu­vo to­kie – kiek tei­si­nin­kų, tiek nuo­mo­nių, jūs pri­im­si­te tik tei­sin­gus spren­di­mus Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me ar… Šiuo at­ve­ju, kiek aš su­pran­tu, jūs ne­la­bai pri­ta­ria­te pre­ten­den­to nuo­mo­nei, nes kai vie­nas tei­sė­jas po mi­nist­ra­vi­mo no­rė­jo grįž­ti į tei­sė­jus, tai jam bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jam rei­kia biš­kį at­si­šal­dy­ti. Tai ar ne­rei­kė­tų ir jums, kaip iš Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, ku­ris spren­džia, ar ati­tin­ka įsta­ty­mai Kon­sti­tu­ci­ją, ar ne, ku­rį lai­ką pa­pras­čiau­siai at­šal­ti? Ačiū.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Vie­nas ko­le­ga į ma­no fra­zę, kad gal tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai, ku­rie tu­ri la­bai daug in­for­ma­ci­jos ir ga­li at­si­neš­ti į Vy­riau­sy­bės struk­tū­ras, tu­rė­tų at­vės­ti, at­sa­kė, kad per tą lai­ką jie ga­li ir vi­sai at­vės­ti. Tai čia toks pa­juo­ka­vi­mas, nes taip bu­vo vie­šai pa­sa­ky­ta.

Bet aš no­riu štai ką pa­sa­ky­ti, ko­le­gos: 1999 me­tų ko­vo mė­ne­sį šio­je tri­bū­no­je sto­vė­jo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S. Sta­čio­kas, jis bu­vo pa­skir­tas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju. Tai ar kas nors at­si­ti­ko dėl to? Juk nie­ko dėl to ne­at­si­ti­ko. Ir aš la­bai džiau­giuo­si, nes to­kių ko­ri­fė­jų kaip S. Sta­čio­kas Lie­tu­vo­je bu­vo vie­ne­tai. Aš ne­su toks ko­ri­fė­jus, bet tik­rai esu pa­si­ry­žęs dirb­ti tą dar­bą, ku­rį jau dir­bu, ži­nau ir la­bai džiau­giuo­si, pa­skir­si­te ar ne­pa­skir­si­te, kad aš bu­vau to pir­mo­jo teis­mo tei­sė­ju ir kaip bu­vęs Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas, kaip bu­vęs mi­nist­ro pa­va­duo­to­jas, nes tai bu­vo tru­pu­tė­lį kit­kas ne­gu vi­ce­mi­nist­ras, kar­tu su ko­le­go­mis kū­riau Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Mes pa­dė­jo­me pro­ce­dū­rų pa­ma­tus, net kaip at­ro­dys do­ku­men­tas – man, kaip bu­vu­siam tei­sė­jui, te­ko da­ly­vau­ti su­ra­šant jo struk­tū­rą.

Tai šiuo at­ve­ju ir jū­sų fra­zė, Al­gir­dai, ku­ria pras­me yra tei­sin­ga? Kiek tei­sė­jų, tiek nuo­mo­nių, bet Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tu­ri vie­ną nuo­mo­nę pri­im­ti. Ir man vi­są gy­ve­ni­mą nuo pat 1993–1994 me­tų gal­vo­je skam­ba žo­džiai, pa­sa­ky­ti J. Ži­lio, pir­mo­jo pir­mi­nin­ko: „Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas tu­ri veng­ti pri­im­ti spren­di­mus bal­sų dau­gu­ma.“ 5 prieš 4, pa­vyz­džiui. Tai bu­vo jo fi­lo­so­fi­ja. Ir mes per tuos tre­jus me­tus tik vie­ną to­kį nu­ta­ri­mą esa­me pri­ėmę. Mes dirb­da­vo­me tiek, gin­čy­da­vo­mės ir pyk­da­vo­mės tiek, kol bū­da­vo pa­sie­kia­mas kon­sen­su­sas ar­ba bent jau kaž­ku­ris vie­nas lik­da­vo ma­žu­mo­je. Tai iš tų de­vy­nių… Čia ne Aukš­čiau­sio­jo ar Ape­lia­ci­nio teis­mo ko­le­gi­ja, kai gal­būt vie­nam pra­ne­šė­jui rū­pi, ki­tiems ne­daug. Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, aš tą ži­nau, vi­si yra as­me­ny­bės, vi­si yra svar­būs ir su­de­rin­ti po­zi­ci­jas yra sun­ku, bet įma­no­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas, o po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas J. Raz­ma. Pra­šau. Nė­ra Kęs­tu­čio.

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF). Ka­dan­gi K. Vil­kaus­ko nė­ra, klau­sia G. Sur­plys.

G. SURPLYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Sta­sy, ma­no ži­nio­mis, jūs bū­tu­mė­te bu­vęs pir­mas Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas, ta­pęs tei­sė­ju tie­siai iš Sei­mo tri­bū­nos. Jūs pa­tai­sė­te, jog bu­vo to­kių at­ve­jų. Bet vis tiek klau­si­mų ky­la. Tu­rė­da­mas ome­ny­je, kad par­ti­ja, ku­riai at­sto­vau­ja­te, nors ne­sa­te na­rys Sei­me, su­si­dū­rė su at­ve­jais, kai mi­nist­ras tu­ri ak­ci­jų sri­ty­je, ku­riai pats va­do­vau­ja, vi­ce­mi­nist­ras tu­ri ak­ci­jų tos sri­ties įmo­nė­je, ku­rią ku­ruo­ja, ar ne­svars­tė­te, kad ši­tas pa­siū­ly­mas, ku­rį ga­vo­te, ku­ris, na, taip jau nu­ti­ko, kad įvy­ko, kad rei­kė­tų kur­ti nau­ją stan­dar­tą ir gal­būt su­lauk­ti ka­den­ci­jos pa­bai­gos prieš tam­pant Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ju? Tie­siog kal­ba­ma apie nau­jus stan­dar­tus, o ne ban­dy­mą at­si­rem­ti į tai, kas ke­lia klau­si­mų, bet kaž­ka­da jau yra bu­vę. Ačiū.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Po­ne Gied­riau, aš at­sa­ky­čiau ke­liais as­pek­tais. Pir­mas da­ly­kas. Jau ket­vir­ti me­tai, kai esu su­stab­dęs na­rys­tę, ma­nęs ne­sais­to jo­kie įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl par­ti­jos, ku­ri pa­siū­lė ma­ne į są­ra­šą. Aš ne­sle­piu. Ma­no tė­vai gi­mę 1915–1916 me­tais, aiš­ku, am­ži­na­til­sį. Jie vi­sa­da sa­ve va­di­no sme­to­ni­niais tė­vais ir ma­ne, šeš­tą vai­ką šei­mo­je, taip iš­auk­lė­jo. Aš ne­sle­piu, kad ma­no pa­žiū­ros yra to­kios, vi­si tu­ri­me sa­vo pa­žiū­ras. Ma­no pa­žiū­ros yra to­kios, kad aš nie­ka­da jų ir ne­be­pa­kei­siu, bet pa­žiū­ros tur­būt ne­truk­do pri­im­ti spren­di­mus. Vi­so­kių pa­žiū­rų tu­ri bū­ti tiek čia, tiek Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me, nes ne­ga­li bū­ti at­sto­vau­ja­ma kaž­ku­riai vie­nai dok­tri­nai.

Ant­ras da­ly­kas, dėl ko aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti. Pa­žiū­rė­ki­me, ko­dėl Kon­sti­tu­ci­jos tė­vai su­konst­ra­vo to­kį al­go­rit­mą, pa­va­din­ki­me, kad siū­lo Sei­mo Pir­mi­nin­kas, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas. Man te­ko bū­ti ten kaž­kur prie tų dis­ku­si­jų ir bu­vo ban­do­ma šiek tiek lai­ky­tis to, kad Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas siū­lo žmo­nes, ku­rie su­si­ję ar­ba iš­ma­no vyk­do­mą­ją val­džią. Taip ir bu­vo ban­do­ma da­ry­ti, aš ir­gi bu­vau pa­siū­ly­tas Jo Eks­ce­len­ci­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko kaip mi­nist­ro pa­va­duo­to­jas, kaip ži­nan­tis vyk­do­mo­sios val­džios da­ly­kus. Sei­mo Pir­mi­nin­kas. Ką pa­gal ma­ne tu­rė­tų siū­ly­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kas? Ei­nan­tį, bu­vu­sį Sei­mo na­rį, gal­būt dir­ban­tį tei­sė­kū­ro­je, kaip bu­vo J. Ži­lys, Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas, ar­ba V. Sin­ke­vi­čius. Bu­vo lai­kas, kai nie­kas iš tei­sė­kū­ros sri­tį iš­ma­nan­čių žmo­nių ne­bu­vo siū­lo­mi. Tai nė­ra ge­rai.

Tre­čias da­ly­kas. Be abe­jo, kad Teis­mas tu­ri siū­ly­ti tei­sė­ją, ar­ba jei­gu įvyks­ta tam tik­ri su­si­ta­ri­mai, tei­sė­jas ir­gi tu­ri bū­ti pa­siū­ly­tas. Bet kas kar­tais įvyks­ta? Ba­lan­sas tarp tų dvie­jų da­ly­kų. Čia yra la­bai svar­bu, čia yra la­bai jaut­rūs klau­si­mai. Pa­vyz­džiui, aš dar sy­kį at­si­me­nu J. Ži­lio pa­sa­ky­mą, kai mes ruo­šė­mės pir­mam po­sė­džiui. Ko­le­gos, sa­ko, kas mes esa­me? Čia yra Tau­tos at­sto­vy­bė, ku­ri pri­ima įsta­ty­mus. Mes esa­me Tau­tos at­sto­vy­bės pa­skir­ti, mes tu­ri­me jaus­ti ri­bą ir nie­ka­da ne­per­ženg­ti kom­pe­ten­ci­jos, ku­ri pri­klau­so Sei­mui. Bet rei­kia tą ri­bą jaus­ti. Ži­no­te, de­vy­ni kon­su­lai. Aš esu pa­sa­kęs la­bai ašt­riai jų at­žvil­giu dėl kai ku­rių spren­di­mų. Kar­tais bū­na, kad ban­do tą ri­bą pa­stum­ti, o to ne­ga­li bū­ti. Bet tam rei­kia tu­rė­ti tam tik­ros pa­tir­ties ir tam tik­rą stu­bu­rą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ly­de­ka.

A. LYDEKA (LSF). La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik­rai la­bai ger­biu jū­sų pro­fe­sio­na­lu­mą, jū­sų įdir­bį, pa­tir­tį. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad bu­vi­mas Sei­mo na­riu ne­ga­li bū­ti stig­ma, kad Sei­mo na­rys ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į jo­kias vals­ty­bė­je svar­bias pa­rei­gas. Agi­tuo­siu ko­le­gas bal­suo­ti už jū­sų kan­di­da­tū­rą.

No­rė­čiau pa­klaus­ti. Koks yra jū­sų po­žiū­ris, ger­bia­mas ko­le­ga, į san­ty­kį, tei­sin­giau, vi­suo­me­nė­je su­si­for­ma­vu­sį po­žiū­rį į san­ty­kį tarp Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ir ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų sis­te­mos? Tai yra dėl teis­mų sis­te­mų ran­ga­vi­mo, to pir­mu­mo ir svar­bos. Ačiū.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Klau­si­mas yra toks sa­vo­tiš­kas. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ar­ba Kon­­sti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mas sa­ko, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra teis­mas. La­bai re­zer­vuo­tai tas sa­ki­nys tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­mas, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra teis­mas, tik kai jis vei­kia kaip teis­mas, jo pro­ce­dū­ros, spren­di­mai. Čia yra ma­no, kaip moks­li­nin­ko, as­me­ni­nė nuo­mo­nė, ką aš da­bar pa­sa­ky­siu. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­nai­ki­na įsta­ty­mo. Čia yra ma­no nuo­mo­nė, bet, man at­ro­do, aš ją ga­liu la­bai leng­vai pa­grįs­ti. Kon­sti­tu­ci­ja ar­ba Tau­ta, ku­ri pri­ėmė Kon­sti­tu­ci­ją, pa­ra­šė: jei­gu Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­ko, kad įsta­ty­mas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, jis ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas. Ką tai reiš­kia? Ben­dra­sis teis­mas ga­li pa­nai­kin­ti san­do­rį, pa­so­din­ti į ka­lė­ji­mą. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nie­ko ne­nai­ki­na. Jis vei­kia kaip ko­lek­ty­vi­nis Kon­sti­tu­ci­jos eks­per­tas ir pa­sa­ko: prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tau­ta, su­ži­no­ju­si tai, Kon­sti­tu­ci­jos nor­momis sa­ko: vis­kas, ši­tas Tau­tos at­sto­vy­bės pri­im­tas įsta­ty­mas ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas. Tau­ta pa­sa­ko. Šia pra­s­me Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas už­ima, tu­ri ypa­tin­gą svar­bą ir ypa­tin­gą vie­tą. Ša­lia ben­dro­sios teis­mų sis­te­mos taip Kon­sti­tu­ci­jo­je jis yra ir pa­dė­tas.

PIRMININKAS. Dė­kui kan­di­da­tui. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

Dėl mo­ty­vų čia pa­si­sa­ky­mai ne­nu­ma­ty­ti. Tie­siog fik­suo­ja­me, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas yra pa­grin­di­nis, kaip ir dėl ki­tų tei­sė­jų kan­di­da­tū­rų. Čia kan­di­da­tų į vi­so­kias tei­sė­jų pa­rei­gas vi­są ma­ra­to­ną baig­si­me Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos D. Bub­lie­nės kan­di­da­tū­ros pa­tei­ki­mu į šio Teis­mo pir­mi­nin­kus.

Da­bar dėl ve­di­mo tvar­kos ko­le­gė V. Tar­ga­ma­dzė no­ri pa­si­sa­ky­ti. Tuoj įjung­siu. Pra­šau.

V. TARGAMADZĖ (DFVL). Ačiū. Bet lei­do­te pre­ten­den­tui il­giau kal­bė­ti, ne­gu įpras­ta, to­dėl ki­ti ne­ga­lė­jo pa­klaus­ti. Aš ma­nau, kad jūs el­gia­tės ne­tei­sin­gai. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Aš čia pir­mi­nin­ka­vau ne­la­bai il­gai. Gal­būt po­ra klau­si­mų ir man te­ko. At­si­pra­šau, kad ne vi­si spė­jo pa­klaus­ti, bet sun­ku, su­dė­tin­ga ri­bo­ti at­sa­ky­mus, jei­gu no­ri kan­di­da­tas iš­sa­miai at­sa­ky­ti. Taip jau yra.

 

13.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Dan­guo­lės Bub­lie­nės sky­ri­mo šio teis­mo pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2527 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar ma­no pa­skelb­tą klau­si­mą pa­teik­ti kvie­čiu į tri­bū­ną Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­si­ą­jį pa­ta­rė­ją A. Ka­bi­šai­tį.

A. KABIŠAITIS. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 2 ir 5 da­li­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 79 straips­nio 2 ir 3 da­li­mis, at­si­žvelg­da­mas į 2023 m. ko­vo 9 d. Tei­sė­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mą, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui skir­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją D. Bub­lie­nę šio Teis­mo pir­mi­nin­ke.

D. Bub­lie­nė Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos pa­rei­gas ei­na nuo 2017 me­tų, o nuo 2022 m. lap­kri­čio 13 d. – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės pa­rei­gas. Iki pa­sky­ri­mo tei­sė­ja ji yra įgi­ju­si pla­čios ir įvai­ria­pu­sės tei­si­nio dar­bo, taip pat ir tei­sė­kū­ros sri­ty­je, ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties – iš vi­so 29 me­tai. Nuo 1994 me­tų iki 2005 me­tų yra ėju­si įvai­rias pa­rei­gas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je: spe­cia­lis­tė, eks­per­tė, Tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė, Pri­va­ti­nės tei­sės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė. Nuo 2005 me­tų iki 2007 me­tų dir­bo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­re, nuo 2007 me­tų iki 2017 me­tų – ad­vo­ka­te. Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai lai­ko­tar­piu D. Bub­lie­nė bu­vo Ci­vi­li­nės tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­to dar­bo gru­pės, svars­tan­čios pa­siū­ly­mą dėl Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­to „Dėl ben­dros Eu­ro­pos pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­čių tei­sės“, pir­mi­nin­ke.

Tei­sė­ja D. Bub­lie­nė tu­ri il­ga­me­tės moks­li­nio ir pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­ties. 2007 me­tais tei­sė­jai D. Bub­lie­nei su­teik­tas so­cia­li­nių moks­lų tei­sės kryp­ties dak­ta­ro laips­nis. Nuo 2002 me­tų iki šiol ji dir­ba Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to asis­ten­te, lek­to­re, nuo 2014 me­tų do­cen­te.

Tei­sė­ja yra dau­ge­lio moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų įvai­rio­mis ci­vi­li­nės tei­sės te­mo­mis au­to­rė ir ben­dra­au­to­rė, yra Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­ta var­to­to­jų tei­sės ap­sau­gos eks­per­tė. D. Bub­lie­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to 2004 m. ba­lan­džio 21 d. dek­re­tu ap­do­va­no­ta or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ri­te­rio kry­žiu­mi.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės, lai­ki­nai ei­nan­čios šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, G. Juod­kai­tės-Grans­kie­nės pa­teik­to­je nuo­mo­nė­je apie šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės, tei­sė­jos D. Bub­lie­nės as­me­ni­nes kom­pe­ten­ci­jas, svar­bias šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­goms už­im­ti, ir ben­druo­sius ge­bė­ji­mus tei­gia­ma, jog tei­sė­ja D. Bub­lie­nė, kaip Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kė, ak­ty­viai spren­džia įvai­rius stra­te­gi­nius Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus veik­los klau­si­mus, nu­sta­ty­da­ma sku­biai spręs­ti­nus pri­ori­te­tus, tei­kia pa­siū­ly­mus dėl mi­nė­to sky­riaus vi­di­nio ad­mi­nist­ra­vi­mo ge­ri­ni­mo ir juos sėk­min­gai įgy­ven­di­na. Ko­le­gos tei­sė­jai la­bai ver­ti­na tei­sė­jos ini­cia­ty­vą, ben­druo­me­niš­ku­mą ir en­tu­ziaz­mą nuo­lat siek­ti teis­mų veik­los ge­ri­ni­mo. Pra­dė­ju­si ei­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės pa­rei­gas D. Bub­lie­nė ėmė­si per­tvar­kų sky­riaus veik­lo­je, siek­da­ma už­tik­rin­ti sky­riaus ly­de­rys­tę teis­mi­nės min­ties pro­gre­so sri­ty­je, dar­bo ko­ky­bę ir vi­sa­ver­tę ko­mu­ni­ka­ci­ją tiek sky­riaus vi­du­je, tiek ir iš­orė­je. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas įsi­ti­ki­nęs, kad sky­riaus pir­mi­nin­kės pra­dė­ti dar­bai tu­ri pras­mę ir pri­va­lo bū­ti tę­sia­mi pla­tes­niu – vi­so Teis­mo mas­tu.

Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to spren­di­mui va­kar pri­ta­rė Tei­sė­jų ta­ry­ba 15 bal­sų dau­gu­ma, tai yra vien­bal­siai, ir pa­ta­rė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui teik­ti Sei­mui Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją D. Bub­lie­nę skir­ti šio teis­mo pir­mi­nin­ke.

At­si­žvelg­da­mas į tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos vi­su­mą Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas tei­kia tei­sė­jos D. Bub­lie­nės kan­di­da­tū­rą ir kvie­čia Sei­mą pa­lai­ky­ti ją bal­suo­jant už. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną kan­di­da­tę tu­rė­da­mas vil­čių, kad kal­bės trum­pai, at­si­žvelg­da­ma į mū­sų ryš­kų vė­la­vi­mą šian­die­nos po­sė­dy­je.

D. BUBLIENĖ. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mi po­nai ir po­nios, nau­do­da­ma­si p­ro­ga vi­sų pir­ma no­riu pa­dė­ko­ti Jo Eks­ce­len­ci­jai Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui ir Tei­sė­jų ta­ry­bai už iš­reikš­tą pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­teik­tą ga­li­my­bę šian­dien pri­sis­ta­ty­ti. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas jau pri­sta­tė ma­ne iš­sa­miai ir to­dėl tik­rai ne­gai­šin­siu jū­sų bran­gaus lai­ko. No­riu tik trum­pai pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų per 29 pro­fe­si­nės kar­je­ros me­tus tu­rė­jau ga­li­my­bę pa­žvelg­ti į tei­sę iš įvai­rių pu­sių ir įgy­ti pa­tir­ties, ku­ri leis man, jei tik jūs, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pri­tar­si­te ma­no kan­di­da­tū­rai, at­sa­kin­gai vyk­dy­ti Aukš­čiau­sio­jo Tei­smo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą ma­tau kaip tei­si­nės min­ties ir tei­sės po­li­ti­kos vys­ty­mo ly­de­rį, drą­siai ir kar­tu iš­min­tin­gai už­tik­ri­nan­tį as­me­nų tei­ses ir šiam tiks­lui jun­gian­tį ne tik teis­mų, bet ir vi­są tei­si­nin­kų ben­druo­me­nę. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas tu­ri ga­lė­ti su­telk­ti pro­fe­sio­naliau­sius Lie­tu­vos tei­si­nin­kus, o jau­nas tei­si­nin­kas sa­vo kar­je­ros per­spek­ty­vas tu­ri sie­ti su dar­bu teis­me ir lai­ky­ti gar­be pri­si­dė­ti prie vi­sos tei­si­nės sis­te­mos to­bu­li­ni­mo. Vie­na iš reikš­min­gų to prie­lai­dų yra kon­ku­ren­cin­gas ir vi­sų pir­ma kon­ku­ren­cin­gas pa­ties vie­šo­jo sek­to­riaus at­žvil­giu teis­me dir­ban­čių dar­buo­to­jų at­ly­gis. Šios die­nos kon­teks­tas vis pri­me­na mums tri­jų val­džių – įsta­ty­mų lei­džia­mo­sios, vyk­do­mo­sios ir teis­mų val­džios – at­sky­ri­mo ir pa­da­li­ni­mo prin­ci­po reikš­mę. Bū­tent teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mo as­pek­tu mes šian­dien dis­ku­tuo­ja­me tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mo, teis­mų val­džios fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mais. To­dėl ne­abe­jo­ju tuo, kad ger­bia­mi Sei­mo na­riai, su­pras­da­mi si­tu­a­ci­jos rim­tu­mą teis­mų sis­te­mo­je, pa­lai­kys po­ky­čius šio­je sri­ty­je.

Kon­sti­tu­ci­nis im­pe­ra­ty­vas, įpa­rei­go­jan­tis val­džios įstai­gas tar­nau­ti žmo­nėms, le­mia, kad vi­sas tris val­džias sie­ja vie­nas ir tas pats tiks­las – as­mens sau­gu­mo vals­ty­bė­je, as­mens pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo vals­ty­be už­tik­ri­ni­mas. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, vi­sos trys val­džios tu­ri ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ti, kad bū­tų re­a­liai įgy­ven­din­tas tei­sės vir­še­ny­bės prin­ci­pas mū­sų vals­ty­bė­je. Teis­mo veik­la yra tei­sin­gu­mo vyk­dy­mas, kas­die­nis dar­bas aiš­ki­nant ir tai­kant tei­sę kiek­vie­no­je kon­kre­čio­je by­lo­je, sie­kiant ap­sau­go­ti ir ap­gin­ti as­me­nų tei­ses. Ko­ky­biš­ka ir efek­ty­vi tei­sė­kū­ra yra vie­na svar­biau­sių pa­si­ti­kė­ji­mo teis­mais prie­lai­dų, to­dėl bū­ti­na su­ras­ti ge­riau­sius tei­sė­kū­ros spren­di­mus as­me­nų tei­sėms už­tik­rin­ti. Ne­pa­žeis­da­mas teis­mų ne­pri­klau­so­mu­mo prin­ci­po, Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas taip pat ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie šio pro­ce­so.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo es­mi­nė funk­ci­ja – for­muo­ti vie­no­dą ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų prak­ti­ką aiš­ki­nant ir tai­kant įsta­ty­mus ir ki­tus tei­sės ak­tus. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nu­tar­čių, su­pran­ta­mų ne tik ko­le­goms tei­sė­jams, tei­si­nei ben­druo­me­nei, bet ir vi­sai vi­suo­me­nei, ko­ky­bė, to­bu­las tiks­lu­mas, tei­si­nių sam­pro­ta­vi­mų nuo­sek­lu­mas yra nuo­la­ti­nė Teis­mo veik­los sie­kia­my­bė. Tai kas­die­nis, nuo­sek­lus ir sun­kus dar­bas, ku­riam Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir tu­ri su­telk­ti Teis­mo ko­lek­ty­vą. Vi­di­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja, ko­mu­ni­ka­ci­ja su teis­mų ben­druo­me­ne, tei­si­nin­kų ben­druo­me­ne, taip pat ir su vi­suo­me­ne jau ta­po ma­no, kaip Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kės, kas­die­niu už­da­vi­niu, ku­riam ir to­liau teik­siu ypa­tin­gą reikš­mę.

Baig­da­ma sa­vo pri­sis­ta­ty­mą no­riu pa­dė­ko­ti ger­bia­miems Sei­mo na­riams už dė­me­sį. Ver­tin­da­ma jū­sų, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pa­si­ti­kė­ji­mą, iš­reikš­tą bal­suo­jant už ma­no kan­di­da­tū­rą į Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kus, šian­dien pra­šau jū­sų pa­lai­ky­ti ma­no kan­di­da­tū­rą ir į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kus. Jei­gu bū­tų ko­kių klau­si­mų, mie­lai į juos at­sa­ky­čiau.

PIRMININKAS. Bus klau­sian­čių­jų. Prieš tai aš tik pa­sa­ky­siu, kad ry­ti­nio po­sė­džio lai­ką pra­tę­siu pus­va­lan­džiu. Tai ati­tin­ka­mai ir bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą pra­tę­sia­me, ka­dan­gi bus bal­sa­vi­mas dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties. Dėl kan­di­da­tū­ros į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kus, kaip ži­no­te, po pa­tei­ki­mo ne­rei­kia bal­suo­ti.

Da­bar klau­si­mai. Pir­ma­sis klau­sia V. Ba­kas.

V. BAKAS (DFVL). La­bai ačiū. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, iš tie­sų aš taip pat ne­tu­riu jo­kių abe­jo­nių dėl kom­pe­ten­ci­jos. Jūs bu­vo­te pa­skir­ta Sei­me Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ke. Bet ma­ne šiek tiek su­trik­dė pir­mi­nin­ko kvie­ti­mas jums trum­pin­ti kal­bą ta­da, kai mes ski­ria­me Auk­š­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką, tai tu­ri­me kal­bė­ti la­bai trum­pai. Tai ne­ko­rek­tiš­ka, pir­mi­nin­ke.

Aš no­riu už­duo­ti jums klau­si­mą. Iš tie­sų teis­mų sis­te­ma, kaip jūs pa­sa­kė­te, su­si­du­ria su dar­bo už­mo­kes­čio mo­ty­va­ci­jos pro­ble­ma ir tei­sė­jai čia pra­de­da bū­ti la­bai ak­ty­vūs. Bet aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Vis dėl­to ta­me vi­suo­me­nės ir teis­mų val­džios su­ta­ri­me, jei­gu mes pri­ima­me spren­di­mus fi­nan­suo­ti teis­mų sis­te­mą, tai rei­kia da­ry­ti, ko­kia yra teis­mų ben­druo­me­nės su­ta­ri­mo da­lis? Vis dėl­to kaip jūs, kaip Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kė, ruo­šia­tės ar ke­ti­na­te, ką siū­lo­te da­ry­ti, kad įvyk­tų pa­si­ti­kė­ji­mo teis­mų sis­te­ma lū­žis? Pa­vyz­džiui, mes ir da­bar ma­to­me, tar­ki­me, ir šian­dien Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo pa­tei­ki­mas yra tie­sio­gi­nis in­te­re­sų kon­flik­tas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. BAKAS (DFVL). …ir tai že­mi­na teis­mų sis­te­mą.

PIRMININKAS. Iš­jun­ki­te.

V. BAKAS (DFVL). Ga­li­te iš­jung­ti, bet leis­ki­te…

PIRMININKAS. Ko­le­ga, ir taip vė­luo­ja­me, o jūs jau…

V. BAKAS (DFVL). Ar­ba iš­anks­ti­nis Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kės pa­si­sa­ky­mas dėl va­di­na­mo­sios „MG Bal­tic“ by­los… (Ne­gir­dė­ti, mik­ro­fo­nas iš­jung­tas)

D. BUBLIENĖ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ši­tas klau­si­mas ky­la kiek­vie­ną kar­tą, kai kan­di­da­tai pre­ten­duo­ja į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ar į Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jus. Iš tik­rų­jų tai la­bai svar­bus klau­si­mas ir aš ma­nau, kad jis ne­tu­ri vie­no at­sa­ky­mo. Vi­sų pir­ma, rei­kia pa­žvelg­ti į tai, koks yra mū­sų žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas ap­skri­tai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis. Rei­kia pri­pa­žin­ti tai, kad jis nė­ra la­bai di­de­lis. Ir tie­siog na­tū­ra­lus to re­zul­ta­tas yra tai, kad ir pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mais yra ga­na ma­žas. Jis na­tū­ra­liai at­si­ran­da ir dėl to, kad iš tik­rų­jų teis­me vis tiek vie­na kaž­ku­ri ša­lis pra­lai­mi. Kaž­ku­ri vie­na ša­lis lie­ka nu­skriaus­ta. Sa­ky­ki­me, to nei­gia­mo ne­ga­ty­vo šiek tiek teis­mų at­žvil­giu no­ri ne­no­ri ir bus. Bet vis dėl­to aš gal­vo­ju, kad vis tiek pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais tik­rai ga­li­ma už­si­dirb­ti, už­si­tar­nau­ti. Šian­dien tei­sė­jai sa­vo nuo­šir­džiu dar­bu tai nuo­lat ir da­ro, ir ro­do. Bet, ži­no­ma, kaip ir kiek­vie­nai ins­ti­tu­ci­jai, kaip ir kiek­vie­nai or­ga­ni­za­ci­jai, yra kur to­bu­lė­ti. Ir, aš ma­nau, tik nuo­sek­liu, vėl­gi to­liau nuo­šir­džiu dar­bu ga­li­ma pa­siek­ti ir pa­di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais. Toks bū­tų ma­no at­sa­ky­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma kan­di­da­te, štai šian­dien teis­muo­se šim­tai ieš­ki­nių, pa­reiš­ki­mų lau­kia sa­vo ei­lės. Žmo­nės skun­džia­si dėl to, kad pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu pra­ra­do sa­vo dar­bus, bu­vo ne­tei­sin­gai nu­baus­ti dėl ne­ne­šio­ji­mo kau­kių, ten ki­tų da­ly­kų ir kaž­ko­dėl tie klau­si­mai da­bar sto­vi, ne­ju­da į prie­kį, nors ma­to­me, kad kas­dien at­si­ran­da nau­jų fak­tų, kad tie žmo­nės la­bai daž­nai bu­vo tei­sūs. Ar jū­sų to­kia po­zi­ci­ja, kad te­gul dar pa­lau­kia tie klau­si­mai, ne­sku­ba, ar kaip tik bū­si­te ta tei­si­nin­kė, ku­ri pa­ra­gins lai­ky­tis įsta­ty­mų ir duos ei­gą, kad ši­tie ieš­ki­niai grei­čiau bū­tų iš­spręs­ti? Ačiū.

D. BUBLIENĖ. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ne­ga­li kaip nors da­ry­ti įta­kos ir nu­spręs­ti, kad vie­na ar ki­ta by­la ju­dė­tų pre­ro­ga­ty­viai grei­čiau ne­gu ki­tos by­los. Rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, jei­gu ko­kioms nors by­loms su­tei­kia­mi pri­ori­te­tai, va­di­na­si, ki­ti klau­si­mai sto­vi.

Aš ne­su tik­ra dėl to, kiek iš tik­rų­jų tų by­lų yra. Taip, tam tik­ros by­los pa­sie­kia ir Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą, jos yra spren­džia­mos, jei­gu ne­ky­la… ir iki šio lai­ko tos, ku­rios pa­te­ko į Auk­­š­čiau­sią­jį Teis­mą, ne­kė­lė kon­sti­tu­cin­gu­mo klau­si­mo. Ten, kur tei­sė­jams ky­la Kon­sti­tu­ci­jos ati­ti­ki­mo klau­si­mas, taip, jie krei­pia­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir ati­tin­ka­mai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas nag­ri­nė­ja, o, ži­no­ma, Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me nag­ri­nė­ji­mas šiek tiek už­trunka. To­dėl taip, tas at­sa­ky­mas at­ei­na šiek tiek vė­liau, ne­gu gal­būt kai ka­da vi­suo­me­nei ir no­rė­tų­si. Tie­siog tai na­tū­ra­lūs pro­ce­sai, ku­rie vyks­ta nag­ri­nė­jant by­lą teis­muo­se. Toks bū­tų ma­no at­sa­ky­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­ma pre­ten­den­te, la­bai aiš­kiai, ko­rek­tiš­kai ir da­ly­kiš­kai po­nas A. Ka­bi­šai­tis pri­sta­tė jū­sų gy­ve­ni­mo ke­lią. Tei­si­nin­ko. Aukš­čiau­sias ly­gis! Džiau­giuo­si, kad toks žmo­gus siū­lo­mas kan­di­da­tu. Ma­ne jau­di­na vie­nas da­ly­kas, ne kar­tą esu sa­kęs, by­los me­di­kams – už ky­ši­nin­ka­vi­mą, sa­ky­ki­me, už dar ko­kius ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ar STT ti­ria. Pa­skel­bia vi­sos te­le­vi­zi­jos, kal­ba, taip to­liau, taip to­liau, pas­kui pa­duo­da į teis­mą, teis­me pa­si­ro­do, kad taip ne­bu­vo, o žmo­gui per tą lai­ką mio­kar­do in­fark­tas, in­sul­tas, pra­ra­do dar­bą, mo­ra­liai su­gniuž­dy­tas. Ar įma­no­ma ban­dy­ti ką nors pa­keis­ti iki to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, kad ne­bū­tų to­kio per­dė­to vie­šu­mo?

D. BUBLIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų gal­būt ir ne vi­sai klau­si­mas man. Čia rei­kia dis­ku­tuo­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis. Iš tik­rų­jų pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­sau­ga tik­rai yra la­bai svar­bus da­ly­kas ir tol, kol žmo­gus ne­nu­baus­tas, tol rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti nuo tam tik­ros in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mo ir ko­men­ta­vi­mo. Mes ži­no­me, kad yra bu­vę to­kių si­tu­a­ci­jų, jos ke­lia klau­si­mų, dėl jų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis ir tik­rai ki­taip elg­tis. Ži­no­ma, yra ir at­ve­jų, ka­da me­di­kai yra nu­baus­ti, ir tų vi­so­kių si­tu­a­ci­jų yra, ir rei­kia spręs­ti klau­si­mus dėl nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų in­te­re­sų. Taip, tos by­los nag­ri­nė­ja­mos teis­muo­se ir jau skel­bia­mi tam tik­ri re­zul­ta­tai. Gal­būt aš taip at­sa­ky­čiau į šį klau­si­mą.

A. VINKUS (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ly­de­ka klau­sia.

A. LYDEKA (LSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ačiū, kan­di­da­te. La­bai trum­pai. Pa­gal ko­le­gą S. Šed­ba­rą už­duo­siu to­kį sa­vo­tiš­ką klau­si­mą. Jū­sų nuo­mo­ne, koks yra di­džiau­sias blo­gis Aukš­čiau­sia­jame Teis­me?

D. BUBLIENĖ. Di­džiau­sio blo­gio Aukš­čiau­sia­jame Teis­me nė­ra. Ma­no at­sa­ky­mas bū­tų toks. O iš tie­sų, taip, tam tik­rų da­ly­kų, ku­rie to­bu­lin­ti­ni, dėl ko… mes pui­kiai su­pran­ta­me, tei­sė­jai, teis­mų ben­druo­me­nė ir žmo­nės, ku­rie dir­ba teis­muo­se, pui­kiai su­pran­ta, kad jie tei­kia vie­šą­ją tei­sin­gu­mo pa­slau­gą vi­suo­me­nei ir ją rei­kia teik­ti kiek įma­no­ma efek­ty­viau, kiek įma­no­ma to­bu­liau, kiek įma­no­ma ati­tin­kant vi­suo­me­nės lū­kes­čius. Taip, to­bu­lė­ti vi­sa­da yra kur, bet to­kio blo­gio, apie ku­rį tik­riau­siai, ne­ži­nau, ką jūs tu­rė­jo­te ome­nyje, ma­nau, kad to­kio blo­gio teis­me nė­ra.

PIRMININKAS. V. Se­meš­ka – pas­ku­ti­nis klau­sian­ty­sis.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­ma pre­ten­den­te, klau­si­mas bū­tų toks. Vyks­ta la­bai rim­tos by­los, tei­sė­jo ko­rup­ci­jos by­los nag­ri­nė­ji­mas Kau­ne. Čia su­si­py­nė tei­sė­jo ir po­li­ti­kų in­te­re­sai. Ta by­la, be jo­kios abe­jo­nės, ke­liaus ir į jū­sų – Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą. Klau­si­mas bū­tų: kaip jūs ke­ti­na­te už­tik­rin­ti skaid­rų by­lų pa­skirs­ty­mą ir bet ko­kio in­te­re­so kon­flik­to ven­gi­mą, kuo­met tei­sė­jai nag­ri­nės bu­vu­sių tei­sė­jų by­las? Ačiū.

D. BUBLIENĖ. Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų taip, kaip ir vi­sais ki­tais at­ve­jais. Bet ku­riuo at­ve­ju teis­mas ne­ga­li pa­bėg­ti nuo ši­tos by­los nag­ri­nė­ji­mo, jis tu­rės ją nag­ri­nė­ti. Bet, ži­no­ma, kaip ir vi­sais ki­tais at­ve­jais, tu­ri pa­tys tei­sė­jai ga­li­my­bę nu­si­ša­lin­ti, taip ir šiuo at­ve­ju bus spren­džia­mas klau­si­mas, kas ga­lė­tų nag­ri­nė­ti ši­tą by­lą. Vi­siš­kai taip pat, kaip ir ki­tais at­ve­jais.

PIRMININKAS. Dė­kui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Vėl­gi fik­suo­ja­me, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tys kan­di­da­tū­rą. Sei­me nu­ma­to­me svars­ty­mo da­tą ko­vo 14 die­ną. Tie­sa, aš, at­ro­do, ne­pa­mi­nė­jau, kad dėl S. Šed­ba­ro kan­di­da­tū­ros svars­ty­mas nu­ma­to­mas ko­vo 16 die­ną.

 

13.37 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įve­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2492 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įve­di­mo“ pro­jek­tas. Pri­min­siu, kad pa­tei­kus, at­sa­kius į klau­si­mus ir pa­si­sa­kius dėl mo­ty­vų bus bal­suo­ja­ma dėl šio pro­jek­to. Kvie­čiu į tri­bū­ną pra­ne­šė­ją – Mi­nist­rę Pir­mi­nin­kę I. Ši­mo­ny­tę.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, kaip ži­no­me, da­bar nu­sta­ty­tas ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties ter­mi­nas bai­gia­si ko­vo 16 die­ną, bu­vo pra­tęs­tas pra­ėju­sios se­si­jos pa­bai­go­je. Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti Sei­mui dar kar­tą ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį pra­tęs­ti. Bet drįs­čiau sa­ky­ti, kad tai yra jau pas­ku­ti­nis toks pra­šy­mas iš Vy­riau­sy­bės, bent jau dėl tų prie­žas­čių, ku­rios yra da­bar nu­ma­ty­tos, nes tuo pa­čiu me­tu Sei­mui yra pa­teik­ta daug įsta­ty­mų. Į jų pa­grin­di­nius teks­tus mes no­rė­tu­me per­kel­ti tas nuo­sta­tas, dėl ku­rių iš es­mės da­bar ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties re­ži­mas ir yra nu­sta­ty­tas. O bū­tent dėl vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos su­stip­ri­ni­mo, tai yra dėl ne­įlei­di­mo prak­ti­kos tai­ky­mo esant ma­si­niam mig­ran­tų ant­plū­džiui, taip pat dėl su­griež­ti­ni­mų iš­duo­dant vi­zas už­sie­nie­čiams, dėl už­sie­nie­čių tran­zi­to, dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių vy­ki­mo per iš­orės sie­ną ri­bo­ji­mų. Vi­sos šios tei­sės nor­mos yra siū­lo­mos per­kel­ti į įsta­ty­mus, ku­rie bus tei­kia­mi šian­dien vė­les­nia­me po­sė­dy­je, po­sė­dy­je, ku­ris vyks po per­trau­kos. Vals­ty­bės sie­nos įsta­ty­mo pro­jek­tas, Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pro­jek­tas, taip pat Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Sank­ci­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Ka­dan­gi jau tur­būt ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad tai, ką ver­ti­na­me kaip ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, da­bar iš es­mės jau yra ta­pę, de­ja, įpras­ta si­tu­a­ci­ja, tai yra pa­dė­tis ne­si­kei­čia iš es­mės, Ru­si­jos in­va­zi­ja Uk­rai­no­je tę­sia­si to­liau, Bal­ta­ru­si­jos mi­li­ta­ri­za­ci­ja tę­sia­si to­liau, di­de­lių po­ky­čių šio­se sri­ty­se šiuo me­tu ne­ma­to­me. Kiek­vie­ną kar­tą vis spręs­ti, ar yra rei­ka­lin­ga ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis, ma­no­me, kad ne­tiks­lin­ga. To­dėl siū­lo­me pra­tęs­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį tiek, kiek rei­kė­tų lai­ko pri­im­ti ir įsi­ga­lio­ti ma­no jau mi­nė­tiems įsta­ty­mams, ir tuo­met jau tie įsta­ty­mai re­gu­liuo­tų šias nuo­sta­tas ben­drą­ja tvar­ka. Pa­čios są­ly­gos, ku­rios yra nu­ma­ty­tos nu­ta­ri­me, yra tos pa­čios, ku­rios ga­lio­ja ir šiuo me­tu, tai yra tu­ri­nio pras­me jo­kių pa­si­kei­ti­mų nė­ra. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Ta­da klau­sia A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ger­bia­ma prem­je­re, aš tra­di­ciš­kai tą klau­si­mą už­duo­du. Vi­są­laik jūs at­ei­na­te su ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įve­di­mo pro­jek­tu. Si­tu­a­ci­ja Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je yra pa­kan­ka­mai, bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, sta­bi­li ir nau­jų ar­gu­men­tų, ko­dėl rei­kė­tų tęs­ti jau ant­rus me­tus ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, jūs kaž­kaip ne­be­su­ran­da­te. Ta­da nuo­sek­lus klau­si­mas ky­la, o kamgi yra rei­ka­lin­ga? Ką mes ma­to­me, tai lė­šų nau­do­ji­mo tam tik­ras pa­leng­vi­ni­mas at­si­ran­da, o jū­sų ata­skai­tos per vi­sus me­tus lai­ko, jau dau­giau kaip me­tus lai­ko, apie lė­šų nau­do­ji­mą ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu mes ne­tu­ri­me. Gal jūs pa­si­ruo­šu­si ka­da tie­siog at­ei­ti ir Sei­mui pri­sta­ty­ti, kaip jūs lei­džia­te vals­ty­bės lė­šas ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu rem­da­mie­si ši­tuo Sei­mo nu­ta­ri­mu?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Mie­la ko­le­ge, jūs tur­būt ne­at­si­tik­ti­nai ne­bu­vo­te po­sė­džių sa­lė­je ta­da, ka­da aš pri­sta­ti­nė­jau, ko­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo pra­tęs­ti dar kar­tą ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį ir kad kar­tu siū­lo per­kel­ti jos nuo­sta­tas į įsta­ty­mus, ku­rie yra nuo­lat ga­lio­jan­tys, ir tuo­met ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties tęs­ti ne­rei­kė­tų.

Dėl lė­šų nau­do­ji­mo. Mes įvai­rias lė­šas nau­do­ja­me ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties me­tu. Tai yra ir tas lė­šas, ku­rios yra nu­ma­ty­tos ir su­pla­nuo­tos biu­dže­te, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas. Bet jei­gu jūs kal­ba­te apie vals­ty­bės re­zer­vo lė­šų nau­do­ji­mą, aš ne tik kad jums esu raš­tu pa­tei­ku­si šią in­for­ma­ci­ją, bet ši­ta in­for­ma­ci­ja yra pa­teik­ta aiš­ki­na­mo­jo raš­to 13 punk­te. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji prem­je­re, iš­ties klau­si­mų dau­giau ne­gu at­sa­ky­mų. Jūs pra­ėju­sį kar­tą taip pat die­va­go­jo­tės, kad tai pas­ku­ti­nis kar­tas, kai yra pra­tę­sia­ma ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis, bet da­bar skai­tant teks­tą ma­ty­ti, kad vie­na iš prie­žas­čių yra tvo­ros ga­di­ni­mas. Ne­tu­rė­jo­me tvo­ros, sa­ky­ki­me, prie­žas­tys bu­vo tos pa­čios – rei­kia ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties. Da­bar tvo­ra yra, da­bar ji ga­di­na­ma – da­bar sau­go­ki­me tvo­rą. Taip iš­ei­tų. Be abe­jo, aš su­tin­ku su ko­le­gės nuo­mo­ne, kad vie­na iš prie­žas­čių yra ne­at­sa­kin­gas ir ne­at­skai­tin­gas vals­ty­bės re­zer­vo nau­do­ji­mas, bet ma­no klau­si­mas bū­tų, ar tai iš­ties pas­ku­ti­nis kar­tas, ka­da jūs sa­ko­te, kad jau dau­giau nie­ka­da ne­be­pra­tę­si­me to da­ly­ko?

Vis dėl­to dėl vals­ty­bės re­zer­vo nau­do­ji­mo, ger­bia­mo­ji prem­je­re, tik­rai nė­ra aiš­ku­mo. Taip pat nė­ra aiš­ku­mo ir dėl pa­čios tvo­ros kai­nos. Au­di­to ko­mi­te­te kaž­ko­dėl ne­svars­to­ma ir tai yra ta­bu. Pa­pras­tos tvo­ros kai­na, grei­čiau­siai ki­niš­kos, grei­čiau­siai pirk­tos per „Mok­ve­žos“ tie­kė­jus ar dar kaž­kur. No­rė­tu­me tiks­liai mes ži­no­ti ir kaip nau­do­ja­mas re­zer­vas, ir tvo­ros kai­ną. Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dar kar­tą aš grįž­tu prie to pa­ties jū­sų klau­si­mo ir prie to, ką čia kal­bė­jo po­nia ko­le­gė ne­se­niai. In­for­ma­ci­ja apie tai, dėl ko­kių nu­ta­ri­mų bu­vo nau­do­tos vals­ty­bės re­zer­vo lė­šos, yra de­ta­liai pa­teik­ta 13 punk­te. Pas­ku­ti­nis nu­ta­ri­mas, dėl ku­rio nau­do­tos vals­ty­bės re­zer­vo lė­šos esant ne­pa­pras­ta­jai pa­dė­čiai, bu­vo pri­im­tas 2022 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį. Iš kur jūs pe­ša­te tas sa­vo nuo­sta­tas apie ne­at­sa­kin­gai, pa­slap­čia, dar kaž­kaip? Vi­si nu­ta­ri­mai dėl lė­šų sky­ri­mo yra vie­ši. Jie tu­ri nu­me­rius, jie tu­ri tu­ri­nius. Jūs ten tik­rai ga­li­te vis­ką pa­si­žiū­rė­ti. Aš dėl pro­to­ko­lo pa­sa­ky­siu, kad iš vi­so iš vals­ty­bės re­zer­vo ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos tiks­lams bu­vo skir­ta 4 mln. 19 tūkst. su tru­pu­čiu, tiks­liai – 697 eu­rai, vi­si nu­ta­ri­mai yra iš­var­din­ti. Taip pat Uk­rai­nos ka­ro pa­bė­gė­lių po­rei­kiams bu­vo skir­ta 3 mln. 939 tūkst. Tie­są sa­kant, vi­sa tai jūs ga­li­te taip pat ras­ti ati­tin­ka­ma­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, jo rek­vi­zi­tai čia yra nu­ro­dy­ti. Tai nė­ra ko­kių nors ki­tų lė­šų sky­ri­mų, nė­ra ga­li­my­bių tų lė­šų pa­si­im­ti be Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo ar dar ko­kiais nors bū­dais jas pa­nau­do­ti.

Da­bar tvo­ros ga­di­ni­mo fak­tai, taip, jie yra, bet čia nė­ra prie­žas­tis, dėl ku­rios siū­lo­ma pra­tęs­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį. Dar kar­tą pa­kar­to­ju tai, ką sa­kiau pa­tei­ki­mo me­tu – siū­ly­mas yra su­si­jęs su tei­sės ak­tais, ku­riuos ma­no ko­le­gos pa­teiks šian­dien po­pie­ti­nia­me po­sė­dy­je. Tai yra Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo nau­ja re­dak­ci­ja, Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties, Sank­ci­jų įsta­ty­mo pa­tiks­li­ni­mai ir Ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių dėl ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną įsta­ty­mo pro­jek­tas, į juos bus per­kel­tos tos nuo­sta­tos, ku­rios da­bar yra ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties nu­ta­ri­me, tai yra dėl įvai­rių ap­ri­bo­ji­mų Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiams – dėl vi­zų iš­da­vi­mo, dėl tran­zi­to ir taip to­liau, ir pa­na­šiai, taip pat dėl ne­įlei­di­mo mig­ran­tų, esant ma­si­niam mig­ran­tų ant­plū­džiui. To­kiu at­ve­ju nau­jo ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties nu­ta­ri­mo, jei­gu ši­tie įsta­ty­mai bus pri­im­ti iki ter­mi­no pa­bai­gos ir įsi­ga­lios, tik­rai ne­rei­kės.

PIRMININKAS. Klau­sia D. Ša­ka­lie­nė. Nė­ra. A. Sy­sas. Nė­ra. L. Na­gie­nė. Nė­ra. V. Ąžuo­las. Nė­ra. G. Sur­plys.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Nors kas nors yra.

G. SURPLYS (LVŽSF). Nors kas nors yra, taip. Ger­bia­ma prem­je­re, tik­rai jau ne pir­mą kar­tą tę­sia­me tą ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį ir aš su­pran­tu, kad si­tu­a­ci­ja prie mū­sų sie­nų ir ap­link Lie­tu­vą yra rim­ta, ta­čiau kiek­vie­ną kar­tą, kai jūs at­ei­na­te su pa­siū­ly­mu, aš vis už­duo­du klau­si­mą, dėl ko mes tą da­ro­me ir ką mes ga­li­me pa­ge­rin­ti dėl sa­vo sau­gu­mo. Tai taip, jū­sų ko­le­gos po pie­tų at­ne­ša įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie su­si­ję su sank­ci­jo­mis, ir la­bai ge­rai, kad mes ne tik bė­ga­me į prie­kį, bet ir pa­gal­vo­ja­me apie tai, kaip mes bau­si­me įmo­nes ar as­me­nis, ku­rie pa­žei­džia tas sank­ci­jas. Ta­čiau kiek kar­tų mes be­tęs­tu­me ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, tiek kar­tų aš už­duo­siu klau­si­mą apie mū­sų Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to fi­nan­sa­vi­mą.

Iš tik­rų­jų skai­čiai, kiek ru­sų, kiek bal­ta­ru­sių krei­pia­si dėl lei­di­mo gy­ven­ti, dėl vi­zų, kar­tu mes tu­ri­me ir Uk­rai­nos žmo­nių, pa­bė­gu­sių nuo ka­ro, ku­riuos ir­gi rei­kia grei­tai ap­tar­nau­ti… Aki­vaiz­du, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to krū­vis yra di­džiu­lis, fi­nan­sa­vi­mas, de­ja, nė­ra di­džiu­lis. Ar jūs pla­nuo­ja­te tik­rai tą fi­nan­sa­vi­mą pa­di­din­ti? Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tie­są sa­kant, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to fi­nan­sa­vi­mas bū­tent dėl iš­au­gu­sio krū­vio bu­vo pa­di­din­tas ir bu­vo pa­si­telk­ti pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai, ypač ta­da, kai kliu­vo di­džiau­sias dar­bo krū­vis, tai yra ta­da, kai bu­vo di­džiau­sia ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos ant­plū­džio ban­ga 2021 me­tų va­sa­rą–­ru­de­nį, ta­da, kai bu­vo di­džiau­sia uk­rai­nie­čių mig­ra­ci­jos ban­ga. Da­bar tie pro­ce­sai nė­ra iš­ny­kę, mes vis dar tu­ri­me kiek­vie­ną sa­vai­tę tur­būt ko­kius 300 Uk­rai­nos pi­lie­čių, ku­riuos nau­jai ap­tar­nau­ja­me, bet, ly­gi­nant su die­no­mis, kai bu­vo 2 tūkst. per die­ną, tai pui­kiai su­pran­ta­te, kad tai yra jau vi­siš­kai ne­be tas krū­vis, kal­bant apie ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją. Tai yra toks fliuk­tuo­jan­tis da­ly­kas, nes bu­vo čia ko­kia sa­vai­tė, kai ano­je pu­sė­je vy­ko kaž­ko­kie di­des­ni ka­ri­nių pra­ty­bų veiks­mai ir mes nė vie­no ne­le­ga­laus mig­ran­to ap­link sie­ną ne­ma­tė­me, bet da­bar tas pro­ce­sas vėl šiek tiek at­si­nau­ji­no. Ži­no­ma, jis nė­ra toks ma­siš­kas, kaip 2021 me­tais.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tam tik­ras sta­bi­lu­mas ins­ti­tu­ci­jos dar­be jau vis dėl­to yra at­si­ra­dęs. Ly­giai taip pat ir Eu­ro­pos Są­jun­ga da­lį fi­nan­sa­vi­mo ski­ria mums ši­tiems pro­ce­sams vyk­dy­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos re­sur­sų ir mes taip kom­pen­suo­ja­me sa­vo na­cio­na­li­nes lė­šas, ku­rias taip pat esa­me pa­di­di­nę. Pa­kan­ka­mai ar ne­pa­kan­ka­mai – vi­sa­da dis­ku­si­nis klau­si­mas, man at­ro­do, su vi­so­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mą pa­teiks, kaip su­pran­tu, ak­ty­viau­sias šios die­nos klau­si­nė­to­jas D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma prem­je­re, sklan­do to­kia in­for­ma­ci­ja, kad Lie­tu­va ne­gau­na apie pu­sę mi­li­jar­do RRF’o lė­šų. Ar tai ne dėl to, kad mes čia to­kią pa­dė­tį tu­ri­me ne­pa­pras­tą ir la­bai už­si­ė­mę kaž­kuo? O gal tu­ri­te ko­kių nors lai­mė­ji­mų, ku­riuos mes pa­sie­kė­me nau­do­da­mi tą ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, nes, kaip ži­no­me, ne­daug mū­sų kai­my­nių tą pa­dė­tį įsi­ve­dė. Čia mes to­kie vie­nin­te­liai, tai gal tu­ri­me ir ge­rų ži­nių tau­tie­čiams. Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ne­ži­nau, kiek kar­tų rei­kia pa­kar­to­ti ši­to­je sa­lė­je tą pa­tį da­ly­ką, kad tei­gi­nys apie tai, kad Lie­tu­va ne­te­ko pu­sės mi­li­jar­do Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, yra ne šiaip ne­są­mo­nė, bet yra tur­būt są­mo­nin­gas me­las. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ati­dė­jo, kol Sei­me įvyks mo­kes­čių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­tei­ki­mas, da­lį lė­šų, bet tai yra 26 mln., vi­sas ki­tas lė­šas Lie­tu­va tik­rai gaus už tai, kad įvyk­dė 31 iš 33 su­tar­tų ro­dik­lių, ku­rie bu­vo su­de­rė­ti ir su­tar­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Aš ne­im­siu var­to­ti man įpras­tų ter­mi­nų, bet la­bai ant lie­žu­vio ga­lo jie su­ka­si, tie­siog pa­sa­ky­siu, kad jūs me­luo­ja­te.

O apie tai, ką mums pa­vy­ko pa­siek­ti per ši­tą lai­ką, ma­nau, kad mums pa­vy­ko pa­siek­ti ne­ma­žai, nes si­tu­a­ci­ja pa­sie­ny­je yra iš es­mės sta­bi­li­zuo­ta, ins­ti­tu­ci­jos tik­rai iš­mo­ko dirb­ti ir ko­or­di­nuo­ti sa­vo dar­bą. Yra fi­zi­nis bar­je­ras, ku­ris taip pat pa­de­da mū­sų ins­ti­tu­ci­joms skir­ti sa­vo pri­ori­te­tą dar­bo ir iš­tek­lių, ku­rie yra ri­bo­ti vi­sa­da, ri­zi­kin­giau­siems ruo­žams. Ma­nau, kad tik­rai dėl to bu­vo pa­da­ry­ta daug da­ly­kų, ku­riuos tu­rė­jo­me pa­da­ry­ti, bet, kaip jau esu mi­nė­ju­si, ta pa­dė­tis ne­si­kei­čia ir tur­būt ne­pa­na­šu, kad per ar­ti­miau­sius mė­ne­sius kaip nors dra­ma­tiš­kai pa­si­keis, to­dėl, Vy­riau­sy­bės siū­ly­mu, tos nuo­sta­tos tu­ri bū­ti per­kel­tos į nuo­lat ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus. Kai tik tai bus pa­da­ry­ta, ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties nu­ta­ri­mų Vy­riau­sy­bė tik­rai dau­giau Sei­mui ne­teiks. Ačiū.

PIRMININKAS. Vi­si pa­klau­sė. Da­bar vie­nas už, vie­nas prieš. Už – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Jur­gi. Ger­bia­mi ko­le­gos, vis­kas yra la­bai la­bai pa­pras­ta. Ant ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties pra­tę­si­mo su­ver­ti du la­bai svar­būs da­ly­kai. Pir­ma, ne­le­ga­lių mig­ran­tų ap­grę­ži­mas. An­tra, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čių vi­zų drau­di­mas. Mums rei­kia šiek tiek lai­ko, kad ga­lė­tu­me šias nuo­sta­tas per­kel­ti į įsta­ty­mus. Tie įsta­ty­mai jau šian­dien at­ei­na į Sei­mą, į pa­tei­ki­mo sta­di­ją. Jei­gu mes iš tik­rų­jų da­bar, pa­vyz­džiui, ne­pra­tęs­tu­me ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties nuo ko­vo 16 die­nos, va­di­na­si, ir mig­ran­tai ne­bū­tų ap­grę­žia­mi, ir Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiai ga­lė­tų nau­do­tis vi­zo­mis. Kad vi­so to iš­veng­tu­me, mes pra­šo­me 1 mė­ne­sio, ke­lių sa­vai­čių, kad vi­sa tai, ką mes no­ri­me iš­sau­go­ti, iš­lai­ky­ti, mū­sų sta­bi­lu­mą, tai­ky­ti tas pa­čias prie­mo­nes, per­keltu­me į įsta­ty­mus, ko jūs vi­są lai­ką ir sie­kia­te. Tai duo­ki­te mums tas ke­lias sa­vai­tes, vi­si kar­tu pa­da­ro­me šį dar­bą ir vis­kas. Ir jei­gu iš es­mės ne­si­kei­čia sau­gu­mo si­tu­a­ci­ja, mes ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties tie­siog ne­pra­tę­si­me ir jos ne­siū­ly­si­me keis­ti. Ki­taip ta­riant, no­riu pa­sa­ky­ti pa­pras­čiau­sią, pa­pras­tą da­ly­ką, kad tie­siog duo­ki­te ke­lias sa­vai­tes ir ju­da­me į prie­kį. Ačiū.

PIRMININKAS. Prieš pa­si­sa­kys A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Ko­le­gos, jūs kar­tais pa­si­klau­sy­ki­te, ką jūs šne­ka­te. Kon­sti­tu­ci­nės prie­žas­tys įves­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį yra re­a­li grės­mė vi­suo­me­nės rim­čiai, riau­šės ir pa­vo­jus de­mo­kra­tijai. Re­a­li grės­mė. Da­bar jū­sų pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ką jūs čia įvar­di­no­te, ži­no­te, duo­ki­te mums lai­ko, mes ne­spė­jo­me pa­reng­ti pro­jek­tų. Tai ką jūs vei­kė­te per­trau­kos tarp žie­mos se­si­jų me­tu? Ga­lė­jo­te su­šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, ga­lė­jo­me pri­im­ti pro­jek­tus ir su­si­tvar­ky­ti, pa­baig­da­mi žai­di­mą ne­pa­pras­tą­ja pa­dė­ti­mi. Kad jos prie­žas­čių nė­ra, re­a­lių, kon­sti­tu­ci­nių, jūs pa­tys ką tik pa­sa­kė­te. Ko­le­gos, yra tik­rai la­bai ne­gar­bin­ga sa­vo ne­vei­ki­mą per žie­mos se­si­jų tar­pą vė­liau dangs­ty­ti to­kiais vi­so­kiais ug­nin­gais pa­si­sa­ky­mais ir sa­vo ne­vei­ki­mą vė­liau per­mes­ti ant žmo­nių pe­čių ar per­mes­ti ant vals­ty­bės pe­čių. Tie­siog siū­lau: ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka ga­li­me pri­im­ti tuos pro­jek­tus ir šian­dien ir ne­skelb­ti ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties. Nie­kas ne­truk­do įjung­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos dėl Vy­riau­sy­bės tei­kia­mų pro­jek­tų.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas dėl ve­di­mo tvar­kos.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jei­gu lei­si­te, aš tik no­rė­jau iš­girs­ti Lau­ry­no pa­tiks­li­ni­mą, ar eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos re­ži­mas ne­lei­džia mums vyk­dy­ti už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties ypa­tin­gojo straips­nio dėl ap­grę­ži­mo, ko­kia pro­ble­ma va­do­vau­tis šiuo re­ži­mu?

PIRMININKAS. Čia klau­si­mas pra­ne­šė­jams. Aš, kaip pir­mi­nin­kas, čia tik­rai ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, bet L. Kas­čiū­nas pa­si­ren­gęs tai pa­aiš­kin­ti.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). At­sa­kau ger­bia­mam To­mui. Iš tik­rų­jų mes ir no­ri­me į įsta­ty­mus per­kel­ti nuo­sta­tas, kad eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos at­ve­ju bū­tų ga­li­ma tai da­ry­ti, to­dėl ir rei­kia įsta­ty­mų pa­tai­sų. Da­bar tam rei­kia ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties. O ger­bia­mai Ag­nei at­sa­kau: ne įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai yra tiks­las sa­vai­me, o bū­tent vi­suo­me­nės rim­tis, ją ga­li A. Lu­ka­šen­ka ir ki­ti au­to­ri­ta­ri­niai ly­de­riai, or­ga­ni­zuo­da­mi mig­ra­ci­ją į mū­sų ša­lį, ar­dy­da­mi mū­sų vi­suo­me­nę, skal­dy­da­mi mus, pa­žeis­ti. Tai mes ir sau­go­me rim­tį, ir siū­lo­me dar pra­tęs­ti ke­lioms sa­vai­tėms, kad įtvir­tin­tu­me įsta­ty­muo­se sau­gik­lius, ir tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš su­pran­tu ko­le­gos L. Kas­čiū­no de­ma­go­gi­ją, jis tai tik­rai pui­kiai su­ge­ba. Bet jei­gu jau taip rim­tis yra pa­vo­ju­je, ko­dėl jūs ta­da ne­šau­kė­te ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos, nesu­si­tvar­kė­te tei­sės ak­tų. Ir ne­bū­tų bu­vę jo­kių gin­čų dėl to.

PIRMININKAS. Pri­ima­me kri­ti­ką, kad gal bū­tų bu­vę ge­rai ne­ei­li­nė­je se­si­jo­je iš­spręs­ti, bet nie­kas ne­su­rin­ko, ma­tyt, 47 pa­ra­šų dėl ne­ei­li­nės se­si­jos ir opo­zi­ci­ja ne­įtrau­kė į sa­vo dar­bo­tvarkę. Bet, ma­tau, prem­je­rė… Ne­ži­nau, kiek mes tę­si­me tą dis­ku­si­ją. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš tu­riu la­bai pa­pras­tą pa­siū­ly­mą. Čia nu­skam­bė­jo, kad įsta­ty­mus rei­kia pri­im­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, aš tam ne­pri­tar­čiau, nes yra nau­ja re­dak­ci­ja Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mo. Tik­rai ypa­tin­ga sku­ba – pas­kui pa­tys kreip­si­tės į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Bet jei­gu Sei­mas sku­biai pri­im­tų tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, šį nu­ta­ri­mą bū­tų ga­li­ma at­šauk­ti anks­čiau ne­gu ge­gu­žės 2 die­ną, kaip da­bar nu­ma­ty­ta. Čia gir­dė­jau pa­ža­dą, jau bus pri­tar­ta, fak­tiš­kai tai bus ga­li­ma pa­da­ry­ti at­ski­ru Sei­mo nu­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, iš­gir­do­te prem­je­rės pa­sa­ky­tą ga­li­my­bę at­šauk­ti mū­sų nu­ta­ri­mo pro­jek­tą anks­čiau, ne­gu bai­gia­si jo ga­lio­ji­mas.

Da­bar bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įve­di­mo“ pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 58, prieš – 9, su­si­lai­kė 14. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Da­bar ko­mi­te­tai yra jau nu­lem­ti įsta­ty­mo. Pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Ir svars­ty­mo da­ta siū­lo­ma ko­vo 14 die­na. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? L. Girs­kie­nė, kaip su­pran­tu, ne­su­tin­ka.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš no­riu pa­klaus­ti. Mums ne­aiš­ku pa­si­da­rė dėl bal­sa­vi­mo lai­ko, nes kaip ir ki­tas lai­kas bu­vo nu­ma­ty­tas įvy­ku­sio bal­sa­vi­mo. Gal ga­li­te įvar­din­ti kon­kre­čiai, kad ži­no­tu­me, ka­da at­ei­ti.

PIRMININKAS. Bal­sa­vi­mo lai­kas bu­vo pra­tęs­tas, aš tai sa­kiau aiš­kiai. Da­bar dau­giau bal­sa­vi­mų ne­bus. Bu­vo pas­ku­ti­nis bal­sa­vi­mas. Nu­ta­ri­mų pro­jek­tai, ku­rie nu­ma­ty­ti dar­bo­tvarkėje, bus per­kel­ti į po­pie­ti­nį po­sė­dį. Da­bar S. Šed­ba­ras dėl ve­di­mo tvar­kos.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­me, čia pra­šy­mas tur­būt pa­na­šus kaip ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to. Pa­gal Sta­tu­tą pa­pil­do­mas ir pa­grin­di­nis ko­mi­te­tai tu­ri ap­svars­ty­ti šį pro­jek­tą per 4 va­lan­das. Mes per per­trau­ką ne­spė­si­me, to­dėl pra­šo­me Sei­mo leis­ti po­sė­džiau­ti ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu, juo­lab kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pri­va­lu ap­svars­ty­ti ir pre­ten­den­tės į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kus kan­di­da­tū­rą, jei­gu ant­ra­die­nį pri­ėmi­mas. Pra­šom leis­ti mums po­sė­džiau­ti trum­pai ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu. At­si­pra­šau, ko­mi­te­to na­riams no­riu pa­sa­ky­ti: 15 va­lan­dą ren­ka­mės į trum­pą po­sė­dį.

PIRMININKAS. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to toks pats pra­šy­mas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Taip. Ger­bia­mas Jur­gi, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ko­mi­te­to, šio gar­bin­go ko­mi­te­to, na­rių, gar­bin­gų na­rių, 14 val. 15 min. su­si­rink­ti ar­ba į sa­lę, ar­ba nuo­to­li­niu bū­du. Jau yra nuo­ro­da. Ačiū.

PIRMININKAS. Pir­miau­sia mes fik­suo­ki­me, kad Sei­mas, ti­kiuo­si, ben­dru su­ta­ri­mu lei­džia šiems ko­mi­te­tams po­sė­džiau­ti ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu. Ne­ma­tau prieš­ta­ra­vi­mų.

Va­ka­ri­nis po­sė­dis pra­si­dės 14 val. 30 min. Tuo me­tu dar ga­li tęs­tis ry­ti­nis po­sė­dis. O ant­ra­sis pra­šy­mas, tai tik­rai 15 va­lan­da, tai va­ka­ri­nis po­sė­dis.

Da­bar, kaip mi­nė­jau, nu­ta­ri­mo pro­jek­tai bus per­kel­ti į va­ka­ri­nį po­sė­dį pir­muo­ju klau­si­mu ir ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje li­ko Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai, jų tik­rai ne­trūks­ta.

 

13.59 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Pir­ma­sis pa­reiš­ki­mą pa­skelbs Sei­mo na­rys A. Ged­vi­las. Va­ka­ri­nis po­sė­dis 14 val. 30 min. (Bal­sai sa­lė­je) Šian­dien. 15 va­lan­dą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to po­sė­dis, jam da­vėme lei­di­mą po­sė­džiau­ti Sei­mo po­sė­džio me­tu.

A. GEDVILAS (MSNG). Ga­li­ma? Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš­sa­miai su­si­pa­ži­nus su Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­ma ma­ne apė­mė keis­tas jaus­mas. Ar tik­rai šios pro­gra­mos su­da­ry­to­jai se­ka tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je, ir ar tik­rai su­pran­ta, ko šian­dien la­biau­siai rei­kia mū­sų žmo­nėms? Kaž­ko­kiu bū­du dar­bo­tvarkėje vėl yra įsta­ty­mų pro­jek­tų, to­kių kaip Ci­vi­li­nės są­jun­gos, Nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo ir pa­na­šiai, dėl ku­rių Sei­mas yra pa­si­sa­kęs jau ne vie­ną kar­tą. Ga­vę ai­bę ne­dvip­ras­miš­kų sig­na­lų Lais­vės par­ti­jos at­sto­vai po ką tik pra­ėju­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, pa­sak rin­kė­jų, jų stu­mia­mos ini­cia­tyvos dėl ci­vi­li­nės są­jun­gos ir nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo yra ne­rei­ka­lin­gos, vis dar ban­do at­gai­vin­ti pro­jek­tus nu­mi­rė­lius. Nors Sei­mas dar už­per­nai yra iš­sa­kęs sa­vo ne­dvip­ras­miš­ką nuo­mo­nę, kad Part­ne­rys­tės įsta­ty­mas Lie­tu­vai yra ne­rei­ka­lin­gas, jūs vis dar puo­se­lė­ja­te vil­tį dėl jo pri­ėmi­mo, net ne­si­gi­lin­da­mi į jo es­mę. Pri­si­min­ki­me, kiek su­maiš­ties bu­vo šia­me Sei­me ir vel­tui iš­švais­ty­ta lai­ko dėl ka­na­pių dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo įsta­ty­mo. Dėl siau­ros po­li­ti­nės gru­pe­lės in­te­re­sų net bu­vo pa­žeis­tas Sei­mo sta­tu­tas. Ky­la klau­si­mas: ko­dėl Lais­vės par­ti­jai taip svar­bu di­din­ti nar­ko­ti­kų pri­ei­na­mu­mą, kad dėl to jie yra pa­si­ry­žę net pa­žeis­ti įsta­ty­mus? Ar tik­rai ne­se­kė­te nau­jie­nų ir ne­ži­no­te, kas vy­ko Lie­tu­vo­je šiais mė­ne­siais?

Tad leis­ki­te jums pri­min­ti bent ke­lis įvy­kius, ap­ra­šy­tus ži­niask­lai­do­je šio­mis die­no­mis, kai Vil­niu­je Šalt­kal­vių gat­vė­je na­mo grį­žu­si ma­ma ra­do ne­gy­vą sa­vo 19-me­tę duk­rą ir mi­ru­sio­sios kū­nas bu­vo nu­sė­tas krau­jos­ru­vo­mis, o vei­do sri­ty­je bu­vo ma­ty­ti net smur­to žy­mių. Tą kar­tą at­vy­kę pa­rei­gū­nai bu­te ra­do mai­še­lį su bal­tos spal­vos mil­te­liais, įta­ria­ma, nar­ko­ti­kais. Ar mir­ties prie­žas­tis per­do­za­vi­mas, kol kas ne­aiš­ku.

Nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pro­ble­ma Lie­tu­vo­je iš­lie­ka ašt­ri. Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, ap­klau­sęs nak­ti­nių klu­bų lan­ky­to­jus, skel­bia, kad dau­giau nei treč­da­lis jų bent kar­tą gy­ve­ni­me yra var­to­ję nar­ko­ti­kus. Po mįs­lin­go 15-­me­čio My­ko­lo din­gi­mo vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dė įvai­rių liu­di­ji­mų. Pa­vyz­džiui, ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­na gim­na­zi­jos, ku­rio­je mo­kė­si 15-me­tis, ben­druo­me­nė. Kal­ba­ma apie esą vie­šai ži­no­mus, nuo­lat ap­ta­ri­nė­ja­mus, ta­čiau taip ir ne­iš­spren­džia­mus da­ly­kus – nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą, kad vai­kai jų ga­li gau­ti la­bai pa­pras­tai, kad į šią gim­na­zi­ją ne kar­tą bu­vo kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai apieš­ko­ti kla­sės. Pa­sa­ko­ja­ma, kad mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je la­bai leng­vai ga­li­ma gau­ti kvai­ša­lų. Šiau­liuo­se svai­gin­da­ma­sis kvai­ša­lais mi­rė 45 me­tų vy­ras, kar­tu su juo svai­gi­nę­sis ben­dra­am­žis to­kio li­ki­mo iš­ven­gė, ta­čiau dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę.

Ger­bia­mie­ji, jums tik­rai at­ro­do, kad Lie­tu­vo­je vis­kas taip ge­rai, kad šio­je se­si­jo­je mes tu­ri­me kal­bė­ti apie nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą ir jų pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mą? Gal jums tie­siog rei­kė­tų su­grįž­ti į že­mę? Ko­le­gos, ar ne­pa­ste­bė­jo­te dar vie­no dram­blio kam­ba­ry­je, o, tiks­liau, šio­je kon­kre­čio­je sa­lė­je? Ša­lia mū­sų nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios dir­bo žmo­gus, iš­rink­tas pa­gal Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos są­ra­šą, ku­ris šiuo me­tu yra kal­ti­na­mas pe­do­fi­li­ja. Vos prieš ke­lias sa­vai­tes ži­niask­lai­do­je bu­vo pra­neš­ta, kad nuo ži­no­mo pe­do­fi­lo Kau­ne per ste­buk­lą bu­vo iš­gel­bė­ta ne­pil­na­me­tė, kai tei­sė­sau­gos funk­ci­jas jau pra­de­da at­lik­ti bud­rūs pi­lie­čiai. Ar jums čia ir­gi vis­kas ge­rai? Tik­rai ne­ma­no­te, kad klau­si­mas dėl pe­do­fi­li­jos pre­ven­ci­jos ir baus­mių griež­ti­ni­mo ne­tu­rė­tų bū­ti at­spin­dė­tas Sei­mo pa­va­sa­rio dar­bo­tvarkėje? Ta­čiau čia yra tik ke­lios pa­sta­bos apie kon­kre­čius tei­sės ak­tus.

Kur kas rim­tes­nės yra įsi­se­nė­ju­sios sis­te­mi­nio po­bū­džio pro­ble­mos. Ar te­ko jums su­si­pa­žin­ti su Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­do­mis apie Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dar­bą. Ten yra ne­dvip­ras­mi­š­kai nu­ro­dy­ta, kad mū­sų ša­liai yra rei­ka­lin­gas eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mas, o tai­ko­mos prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti nu­kreip­tos į la­biau­siai pa­žei­džia­mas vi­suo­me­nės gru­pes. At­lik­ta svei­ka­tos prie­žiū­ros tin­klo per­tvar­kos ap­žval­ga at­sklei­dė ri­zi­ką, ku­rią lė­mė ben­dro re­for­mos pla­no ne­bu­vi­mas ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų trū­ku­mas ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se. Apie ne­ko­ky­bę tei­sės ak­tų ren­gi­mo kon­teks­te jau net ne­kal­bė­siu, tai at­ski­ra te­ma.

Mie­li val­dan­tie­ji, vis­kas, kas vyks­ta šia­me Sei­me, yra jū­sų ran­kų dar­bas. Iš­girs­ki­te tau­tą. Ju­mis ne­pa­si­ti­ki trys ket­vir­ta­da­liai Lie­tu­vos. Čia jau ne vie­na rau­do­no­ji lem­pu­tė, o vi­sa gir­lian­da. Tad gal jau su­si­im­ki­te, kad mū­sų žmo­nėms lik­tų bent ke­li ge­ri pri­si­mi­ni­mai apie jū­sų val­dy­mą, ku­ris, ačiū Die­vui, ar­tė­ja į pa­bai­gą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ki­tas pra­ne­šė­jas pa­skelb­ti pa­reiš­ki­mą – V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, Dar­bo par­ti­ja ko­vo­jo ir ko­vos už tei­sin­gą tei­sin­gu­mą ir tei­sy­bę. Šian­dien rei­ka­lau­ja­me kon­ser­va­to­rių Vy­riau­sy­bę stab­dy­ti bal­tų apy­kak­lių ga­li­mai ma­fio­zi­nę ener­ge­ti­kų veik­lą, baig­ti ty­čio­tis iš elek­tros ener­gi­jos var­to­to­jų.

Šian­dien re­a­li kai­na yra 14 cen­tų už ki­lo­vat­va­lan­dę, o įky­rio­se re­kla­mo­se per­ša­mi net 25 cen­tai, ir tai per­mo­ka 78 %, ne­skai­tant jau esa­mų kos­mi­nių su­tar­čių. Kur žiū­ri kon­ser­va­to­riai ir vi­so­kio plau­ko li­be­ra­la­nar­chis­tai ir jų val­dan­čio­ji dau­gu­ma? Ar to­kio rū­pes­čio iš jų lau­kia mū­sų bran­gi tė­vy­nė Lie­tu­va? Dar­bo par­ti­ja sa­ko stop suk­čiams ir iš­nau­do­to­jams. Kai šven­čia­me Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą, kai ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jos puo­tau­ja dėl kos­mi­nių kai­nų pel­no, tau­ta pri­vers­ta ap­mo­kė­ti jų puo­tą. Ar tai lais­vė Lie­tu­vos žmo­nėms, ar apie to­kią lais­vę sva­jo­jo­me prieš 33 me­tus? Ar sva­jo­jo­me, kad mus val­dys Briu­se­lio di­rek­ty­vos ir reg­la­men­tai? Ar ti­kė­jo­me, kad ne­bus tei­sy­bės, o tei­sin­gu­mą re­gu­liuos Briu­se­lio ko­mi­sa­rai su jų pa­čių su­gal­vo­ta tei­sės vir­še­ny­be? Ko­vo­ki­me už tei­sy­bę ir tei­sin­gą val­džią Lie­tu­vo­je! Kas, jei­gu ne mes?

PIRMININKAS. Ga­li­me ir pa­plo­ti, nes pra­ne­šė­jas ne­iš­nau­do­jo vi­so lai­ko. V. Ąžuo­las pa­teiks ki­tą pa­reiš­ki­mą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pra­si­dė­jo pa­va­sa­rio se­si­ja. Ele­men­ta­riai žmo­nėms vėl ky­la klau­simas, ar vals­ty­bei svar­biau­sia yra nar­ko­ti­kai, o gal višt­gai­džių klau­si­mai svar­biau­si? Na, ne­aiš­ku, kas svar­bu. Bet įdo­miau­sia bu­vo klau­sy­tis, ką prem­je­rė pa­sa­ko­jo, ką da­rys pa­va­sa­rio se­si­jo­je, ki­ti val­dan­čių­jų at­sto­vai, ko­kie tiks­lai ir pri­ori­te­tai. Ir iš kar­to ap­ima toks déjà vu jaus­mas. Ty­rus kri­zės ty­ri­mą, kas bu­vo da­ro­ma 2008–2009 me­tais, kai fi­nan­sų mi­nist­re bu­vo I. Ši­mo­ny­tė, jie da­rė ly­giai tą pa­tį. Ir jie da­ro to­liau tą pa­tį – li­pa ant to pa­ties grėb­lio.

Pa­sek­mės. Ta­da li­be­ral­kon­ser­va­to­riai val­dy­da­mi taip pat ne­su­ge­bė­jo pa­nau­do­ti Eu­ro­pos lė­šų ir sa­kė, kad kaž­kas ki­tas kal­tas, ne jie. Ta­da jie su­gal­vo­jo nau­ją bū­dą, kad žmo­nės gy­vens ge­riau, jei­gu bus di­di­na­mi mo­kes­čiai. Ir da­bar tas pats yra sa­ko­ma, kad di­di­nant mo­kes­čius žmo­nės gy­vens ge­riau.

Ko­kios bu­vo mo­kes­čių di­di­ni­mo pa­sek­mės per 2008–2009 me­tų kri­zę? Mo­kes­čių bu­vo su­rink­ta net­gi dvi­gu­bai ma­žiau. Pa­vyz­dys. Pa­di­di­nus pel­no mo­kes­tį, jo bu­vo su­rink­ta dvi­gu­bai ma­žiau. Ir tik po to, kai jis bu­vo su­ma­žin­tas, su­grį­žo­me į tą pa­tį ly­gį. Bet jie ne­stab­dys, eis to­liau.

Da­bar gir­di­me įvai­rius pa­si­tei­si­ni­mus, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja lie­pė di­din­ti mo­kes­čius, nes ki­taip ne­gau­si­me Eu­ro­pos pi­ni­gų. Na, to­ta­lus me­las. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja lei­džia rink­tis, ga­li­ma spręs­ti pro­ble­mą dviem bū­dais – bi­zū­no ar­ba py­ra­go prin­ci­pu. Tar­šą ma­žin­ti ga­li­me duo­da­mi di­de­lę pa­ra­mą ne­tar­šiems au­to­mo­bi­liams, ne­tar­šioms prie­mo­nėms ir taip ma­žin­ti tar­šą py­ra­go prin­ci­pu. Ži­no­ma, ga­li­ma ir bo­ta­go prin­ci­pu – di­di­nant mo­kes­čius ir gal­vo­jant, kad dėl to žmo­nės gy­vens ge­riau. Bet ta­da toks už­bur­tas ra­tas: šie val­dan­tie­ji po­li­ti­kai suž­lug­do, o po to kaž­kam teks at­sta­ti­nė­ti ir vi­si ki­ti liks kal­ti. Tai­gi, kad pa­va­sa­rį nie­ko nau­jo, tik, žmo­nės, da­bar ruoš­ki­tės, pra­si­dės ži­niask­lai­dos lai­dos, ži­nios, straips­niai, dis­ku­si­jos, ko­dėl bus la­bai ge­rai, kai vi­siems pa­di­dės mo­kes­čiai, ir kaip mes ge­rai gy­ven­si­me po mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo, nors len­kai pui­kiai nau­do­ja tas pa­čias Eu­ro­pos RRF lė­šas ir ei­na ki­tu ke­liu – ma­ži­na mo­kes­čius. Ma­ži­na ir ne­ma­to čia pro­ble­mos, o eko­no­mi­kai nuo to tik ge­riau. La­bai pa­pras­tas at­sa­ky­mas: ne­rei­kė­tų jo­kių mo­kes­čių di­din­ti, jei­gu per tuos dve­jus me­tus val­dan­tie­ji bū­tų su­ge­bė­ję bent jau 1,5 mlrd. Eu­ro­pos lė­šų įlie­ti į eko­no­mi­ką ir 300–400 mln. bū­tų įplau­kę mo­kes­čių pa­vi­da­lu į biu­dže­tą. Štai jums ir pa­ja­mų šal­ti­nis, bet, va­di­na­si, ne toks sie­kis. Tie skai­čiai, kai dau­ge­lis įmo­nių ne­be­iš­ga­li su­si­mo­kė­ti net­gi „Sod­ros“ mo­kes­čio, va­di­na­si, juos džiu­gi­na ir jie va­rys į dar di­des­nę duo­bę, kad kuo dau­giau tų įmo­nių ne­lik­tų. Bet, ži­no­ma, kam tai… (Nu­trū­ksta gar­so įra­šas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.