LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 427

STENOGRAMA

 

2020 m. birželio 25 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. LIESYS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Pra­šom re­gist­ruo­tis, pra­dė­si­me Sei­mo va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Ger­bia­mi ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo 87 Sei­mo na­riai.

 

14.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ado Ja­ku­baus­ko pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5002(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Leis­ki­te jus su­pa­žin­din­ti su bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­lu dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ado Ja­ku­baus­ko pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių – 93, ras­ta biu­le­te­nių – 93, ga­lio­jan­čių – 92, ne­ga­lio­jan­čių – 1.

Už bal­sa­vo 71, prieš – 13, su­si­lai­kė 8. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Ado Ja­ku­baus­ko pa­sky­ri­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi“ yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką pa­svei­kin­ti. (Plo­ji­mai)

A. JAKUBAUSKAS. La­bai ačiū, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dar kar­tą svei­ki­na­me jus, ger­bia­mas Adai Ja­ku­baus­kai, lin­ki­me vi­so­ke­rio­pos sėk­mės, kad jūs ga­lė­tu­mė­te įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­mą, su ku­ria, pre­ten­duo­da­mas į šias pa­rei­gas, mus su­pa­žin­di­no­te.

 

14.05 val.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5022 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­tu­me im­tis re­zer­vi­nio 1 klau­si­mo dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo… (Šur­mu­lys sa­lė­je) At­si­pra­šau. Dėl Lu­kiš­kių, at­si­pra­šau, 2 klau­si­mas. Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas bus sa­vo lai­ku. Kvie­čiu pa­teik­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Kar­baus­kį.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du pra­šo­me pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl šio klau­si­mo, nes yra įre­gist­ruo­ta siū­ly­mų, no­rė­tu­me įsi­gi­lin­ti ir ap­svars­ty­ti.

PIRMININKĖ. Taip, pra­šom bal­suo­ti. Kas bal­suo­ja­te už per­trau­ką, bal­suo­ja­te už.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 50, prieš – 18, su­si­lai­kė 13. Tai­gi pus­va­lan­džio per­trau­ka.

 

14.07 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Te­re­sės Bi­ru­tės Bu­raus­kai­tės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-5003(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar skel­biu Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Te­re­sės Bi­ru­tės Bu­raus­kai­tės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-5003(2). Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu V. Si­mu­li­ką pa­teik­ti mums Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė siū­lo­mam Sei­mo nu­ta­ri­mui ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką A. Gu­mu­liaus­ką.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Šiam klau­si­mui pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­ja. Ją pra­de­da A. Anu­šaus­kas. Kvie­čia­me jus. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad kiek­vie­ną nu­ta­ri­mą gali­ma pri­im­ti ir for­ma­liai, ta­čiau aš ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti B. Bu­raus­kai­tės dar­bo, dar­bo nuo 1988 me­tų, pra­de­dant J. Ju­ze­liū­no va­do­vau­ta ko­mi­si­ja, jo­je ti­riant sta­li­niz­mo nu­si­kal­ti­mus Lie­tu­vo­je.

Nuo 1988 me­tų lie­pos. Sim­bo­liš­ka, kad pra­ėjus 32 me­tams ji iš­ei­na iš ši­tų pa­rei­gų, iš šio dar­bo, ku­ris bu­vo su­si­jęs su te­ro­ro, ge­no­ci­do au­kų re­gist­ra­vi­mu, ar­chy­vi­nių duo­me­nų su­rin­ki­mu. Dar Sta­li­niz­mo au­kų ko­mi­si­ja bu­vo ga­vu­si 150 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų už­pil­dy­tas an­ke­tas, ku­rio­se jie da­li­no­si pri­si­mi­ni­mais apie sa­vo ar­ti­muo­sius. Tos an­ke­tos ta­po pa­grin­du tos in­for­ma­ci­jos, ku­rią pa­vy­ko su­rink­ti ir ar­chy­vuo­se apie te­ro­ro ir ge­no­ci­do au­kas, nes daug šei­mų iš­ny­ko be pėd­sa­ko. Iš­ny­ko be pėd­sa­kų ir jų ar­ti­mų­jų pa­var­dės ir var­dai. To­dėl tas dar­bas, is­to­ri­nės at­min­ties dar­bas, bu­vo ne­pa­pras­tai svar­bus. Jis ne ma­žiau svar­bus ir da­bar. Svar­bus bu­vo ir prieš 32 me­tus, bet ne ma­žiau svar­bus ir da­bar. Nuo bir­že­lio 1 die­nos vei­kian­čio­je „Si­bi­ro lie­tu­viai“ pa­sky­ro­je jau da­bar yra po pa­tiks­li­ni­mo 209 tūkst. pa­var­džių. 209 tūkst., ir tai, ko ge­ro, ne vi­sos, nes tų au­kų bu­vo ge­ro­kai dau­giau.

Dirb­da­mas tą dar­bą, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras per­gy­ve­no ke­lis eta­pus. B. Bu­raus­kai­tė bu­vo tas žmo­gus, ku­ris ma­tė vis­ką, vi­sus po­li­ti­nius niu­an­sus, ku­rie su­si­ję su šios te­mos nag­ri­nė­ji­mu, vi­sus is­to­ri­nius, ar­chy­vi­nius niu­an­sus. Bu­vo lai­kas, kai cen­tras ko­man­di­ruo­da­vo žmo­nes vyk­ti rink­ti duo­me­nų į Ru­si­jos ar­chy­vus. Da­bar to­kio lai­ko nė­ra ir į Ru­si­jos ar­chy­vus cen­tras ne­ga­li siųs­ti žmo­nių, nes tie ar­chy­vai, ku­riais te­ko nau­do­tis prieš du de­šimt­me­čius, di­dži­ą­ja sa­vo da­li­mi yra už­ver­ti. Tai­gi per tą treč­da­lį am­žiaus, aš ma­nau, tas žmo­gus, ku­ris va­do­va­vo ir da­bar pa­lie­ka šias pa­rei­gas, nu­si­pel­no bent jau jū­sų plo­ji­mų. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Mie­li ko­le­gos, per šią ka­den­ci­ją iš tik­rų­jų mū­sų ko­mi­si­jai te­ko la­bai ar­ti­mai ben­drau­ti su ger­bia­ma Bi­ru­te ir ma­ty­ti jos ne­pa­pras­tai aukš­tą kom­pe­ten­ci­ją, su­pra­ti­mą bū­tent apie sa­vo dar­bą, ku­rį ji dir­ba, kaip jau mi­nė­jo, 32 me­tus. Ma­no kal­ba bus šiek tiek ne­stan­dar­ti­nė. Aš no­rė­čiau jums… Ger­bia­mas Ma­jaus­kai, gal ga­li­ma ty­liau. Aš no­rė­čiau per­skai­ty­ti B. T. Bu­raus­kai­tei mū­sų ko­mi­si­jos pa­dė­ką:

„Jū­sų in­dė­lis įpras­mi­nant pra­ei­tį da­bar­ty­je ir da­bar­tį pra­ei­ty­je yra mil­ži­niš­kas. Il­gus me­tus daug jė­gų ir lai­ko sky­rė­te la­bai spe­ci­fi­nės ins­ti­tu­ci­jos va­do­va­vi­mui, at­li­ko­te šven­tą pa­rei­gą, spren­dė­te lais­vės ko­vų da­ly­vių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių pro­ble­mas, gy­nė­te jų tei­ses, or­ga­ni­za­vo­te daug ir įvai­rių moks­li­nių ty­ri­mų. Veik­la bu­vo pras­min­ga, sim­bo­li­zuo­jan­ti ti­kė­ji­mą Lie­tu­va. Lin­kiu, kad švie­sios jū­sų idė­jos ir to­liau bū­tų re­a­li­zuo­ja­mos. Ačiū už šią kil­nią mi­si­ją Lie­tu­vos la­bui.“ (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­giau kal­ban­čių­jų nė­ra. Ar bus dar kas nors pa­reikš­ti mo­ty­vus po svars­ty­mo? Arū­nai, jūs dar kal­bė­si­te? Jau tur­būt vis­kas, ar ne? Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo? Dė­ko­ju.

Da­bar Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Te­re­sės Bi­ru­tės Bu­raus­kai­tės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų“ pri­ėmi­mo sta­di­ja.

„1 straips­nis. At­leis­ti iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų.“ Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­ko­ju.

„2 straips­nis. Nu­ta­ri­mas įsi­ga­lio­ja 2020 m. bir­že­lio 30 d.“ Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Mo­ty­vai. Ar jūs at­si­sa­ko­te, Arū­nai Gu­mu­liaus­kai? Ta­da P. Sau­dar­gas. Pra­šom.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man at­ro­do, ne­daug kas Lie­tu­vo­je su­vo­kia, ko­kia svar­bi yra ši ins­ti­tu­ci­ja – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras. Sa­ky­čiau, kad tai yra be­veik kaip žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ren­ka la­bai svar­bią, ren­ka ir sau­go la­bai svar­bią in­for­ma­ci­ją apie is­to­ri­ją, apie as­me­nis, ta­čiau ne apie da­bar­tį, o dau­giau apie pra­ei­tį. Šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je sau­go­ma in­for­ma­ci­ja ir is­to­ri­jos ne tik mū­sų did­vy­rių, bet ir mū­sų bu­de­lių, ir tų, ku­rie dir­bo už Lie­tu­vą, ir ko­vo­jo už Lie­tu­vą, ir tų, ku­rie ko­la­bo­ra­vo. Tai­gi šios ins­ti­tu­ci­jos svar­bos ne­tu­rė­tu­me jo­kiu bū­du nu­ver­tin­ti. Ne tiek aš pa­si­sa­kau už at­lei­di­mą ger­bia­mos T. B. Bu­raus­kai­tės, kiek aš no­riu pa­dė­ko­ti jai už nuo­sek­lų, il­ga­me­tį, la­bai pras­min­gą dar­bą, nu­veik­tus la­bai svar­bius dar­bus ei­nant šio cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas. Sa­ky­čiau, vie­nas iš svar­biau­sių as­pek­tų, ku­ris bu­vo su­vok­tas il­gai­niui ir bū­tent Bi­ru­tės va­do­va­vi­mo me­tais tik­rai įgy­ven­din­tas, kad tą is­to­ri­ją rei­kia ne tik kaž­kur sau­go­ti, ta­čiau ir per­duo­ti at­ei­ties kar­toms. Is­to­ri­nė at­min­tis tu­ri bū­ti gy­va. Ji tu­ri bū­ti gy­va mū­sų vai­kų ir anū­kų są­mo­nė­se. Aš ma­nau, kad gra­žus šio cen­tro dar­bų ba­ras yra bū­tent ir šis as­pek­tas. Ne tik pa­min­klai, bet ir įvai­rios in­te­rak­ty­vios pri­ei­gos. Tai yra be ga­lo svar­bus dar­bas, nes be is­to­ri­nės at­min­ties vals­ty­bė ne­tu­ri jo­kios at­ei­ties. Tą tu­ri­me sau­go­ti, gi­lin­tis, tiks­lin­ti ir puo­se­lė­ti, ir per­duo­ti at­ei­ties kar­toms. Ačiū jums už jū­sų dar­bus ir vi­so­ke­rio­pos sėk­mės.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš, bet, ma­tyt, ne­bus. Tik re­gist­ruo­ta­si. A. Na­vic­kas. Pra­šom.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­me, iš tie­sų bal­suo­siu prieš šiuo at­ve­ju ir bal­suo­siu prieš sim­bo­liš­kai, ne­ma­ny­da­mas, kad kaž­ką tai pa­keis, bet gra­žu klau­sy­tis gra­žių žo­džių, šian­dien ta­ria­mų po­niai T. B. Bu­raus­kai­tei, jų ji tik­rai nu­si­pel­nė. Bet vis dėl­to tai, kaip Sei­mas spren­dė šios ne­pa­pras­tai svar­bios ins­ti­tu­ci­jos di­rek­to­riaus kei­ti­mą, man pa­li­ko la­bai slo­gų įspū­dį. Čia šiuo at­ve­ju ne­tu­riu net prie­kaiš­tų nau­jam kan­di­da­tui, nau­jam di­rek­to­riui, bet tu­riu prie­kaiš­tų mums vi­siems, kad per 10–15 mi­nu­čių ne­ga­li­ma stai­ga to­kių klau­si­mų ap­svars­ty­ti, ne­ga­li­ma ne­si­ta­riant su is­to­ri­kų ben­druo­me­ne, ne­ga­li­ma vi­sa taip da­ry­ti lyg… Šian­dien vi­si kal­ba­te, koks Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras yra svar­bus, bet mes el­gia­mės taip, lyg bū­tu­me kaž­kur kei­tę vie­no kaž­ko­kio ma­žy­čio paš­to sky­rių. Tai­gi dėl to tik­rai man at­ro­do, kad mes vis dėl­to, sa­kau iš to, kaip mes el­gia­mės, ne­su­vo­kia­me šio cen­tro svar­bos ir to­dėl yra la­bai gai­la. Aš la­bai ne­no­rė­čiau, kad su po­nia T. B. Bu­raus­kai­te šis cen­tras nu­sto­tų vai­di­nęs sa­vo di­de­lį vaid­me­nį. To­dėl šian­dien sim­bo­liš­kai bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš už­si­ra­šiau už su­vok­da­ma, kad ne­iš­ven­gia­ma tai, kas da­bar vyks­ta. Ta­čiau no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri va­di­na­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras, sa­vo gi­li­ą­ja pras­me yra tau­tos sa­vi­gar­bos ty­ri­mo cen­tras ir iš­lai­ky­mo. Tau­tos sa­vi­gar­bos. De­ja, daug žen­klų ro­do, kad tos sa­vi­gar­bos sto­ko­ja­ma. Pa­vyz­džiai vi­siems prieš akis, už­ten­ka iš­ei­ti į vie­ną Vil­niaus gat­vę. To­dėl aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad bū­ti šios ins­ti­tu­ci­jos di­rek­to­riu­mi, tai reiš­kia pa­tir­ti nuo­la­ti­nį spau­di­mą, pa­tir­ti gal­būt net šan­ta­žą ir to­dėl aš lin­kiu nau­ja­jam di­rek­to­riui tai su­pran­tant ne­pa­si­duo­ti nei spau­di­mams, nei šan­ta­žui. Nes tai, ką at­lai­kė po­nia Bi­ru­tė, yra ver­ta net tik pa­dė­kos raš­to, bet ir pa­min­klo.

De­ja, kaip ra­šė Mai­ro­nis, mes die­nos did­vy­riams pa­min­klus sta­to­me, ta­čiau tiems, ku­rie yra tik­rie­ji tau­tos did­vy­riai, kar­tais pa­mirš­ta­me ir ak­me­nį ant ka­po už­ri­den­ti. Aš gal­būt iš vi­so ne­da­ly­vau­siu bal­sa­vi­me, ne­ži­nau, bet lin­kiu, kad tau­tos sa­vi­gar­ba mu­my­se at­gim­tų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ir. K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, vals­tie­čiai, taip pat ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas, ku­ris su jais at­ėjo čia, bu­vo pa­si­da­bi­nę pro­fe­sio­na­lu­mo vė­lia­va. Jei­gu ko jau pa­si­gen­du iš jų vi­sų veiks­mų, tai bū­tent pro­fe­sio­na­lu­mo ir pa­gar­bos pro­fe­sio­na­lams.

Štai bu­vo ski­ria­mas vals­ty­bės kon­tro­lie­rius. Tik­rai bu­vo ge­ras pro­fe­sio­na­las, ver­tas pa­gar­bos, jam ne­bu­vo pa­siū­ly­tas pos­tas. Ki­ta ver­tus, Sei­mas bal­suo­da­mas stab­dė tą nau­ją pa­sky­ri­mą, pir­ma­me eta­pe ap­gy­nė, ta­čiau vė­liau pri­trū­ko va­lios ir nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma.

 Pa­sky­ri­mas į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus vėl ne­at­lai­kė kri­ti­kos ir jie ne­bu­vo pa­skir­ti. Da­bar kan­di­da­tas… Bi­ru­tė iš tik­ro la­bai daug pa­da­rė, kad ta ins­ti­tu­ci­ja veik­tų. Esant blo­gam fi­nan­sa­vi­mui ji vei­kė ir vi­są lai­ką to­bu­lė­jo, ji tu­ri tarp­tau­ti­nius kon­tak­tus, moks­li­niai ty­ri­mai skel­bia­mi įvai­rio­mis kal­bo­mis. Kan­di­da­tas kal­ba vė­jus pri­sta­ty­da­mas, kad nė­ra tų moks­li­nių ty­ri­mų, nė­ra už­sie­nio kal­bo­mis, kad dar kas nors. Jis net ne­su­si­pa­ži­nęs, kur ei­na, ir čia pro­fe­sio­na­las?! Jis ne to­je sri­ty dir­bęs yra. Man gai­la, kad at­lei­džia­mas pro­fe­sio­na­las, na, iš­moks, ma­tyt, aš ne­ma­nau, kad čia yra to­kios pa­rei­gos, kur ne­ga­lė­tų dirb­ti ir nau­jas žmo­gus, bet ko­dėl rei­kia šveis­ti tą, ku­ris ge­rai dir­bo? Aš bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. Dar vie­nas – R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (MSNG). Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­bė­da­mi apie vė­jus, pa­tys vė­jų ne­kal­bė­ki­me, ir vis­kas bus ge­rai. Iš tik­rų­jų mes spen­džia­me pro­ble­mą, abu žmo­nės yra pro­fe­sio­na­lūs, tik­rai dė­kin­gi už jų pa­da­ry­tą dar­bą. Nau­jas kan­di­da­tas ir­gi la­bai aiš­kiai iš­dės­tė sa­vo po­zici­ją, ir mes pa­tys tu­rė­tu­me to pro­ce­so per daug ne­po­li­ti­zuo­ti, ta­da ir tie moks­li­niai ty­ri­mai at­si­ras, ir fi­nan­sa­vi­mas at­si­ras, ir bal­suo­jant biu­dže­tą bus ga­li­ma pri­si­min­ti. Jei­gu mes pra­de­da­me šias ins­ti­tu­ci­jas įtrauk­ti į be­rei­ka­lin­gą sa­vo po­li­ti­ka­vi­mą, ta­da nie­kas nie­ko ne­be­tu­ri. Aš bū­čiau la­bai at­sar­gus dėl mū­sų po­li­ti­nių ver­ti­ni­mų, jei­gu mums iš tik­rų­jų tai rū­pi. O jei­gu mes tik šiaip no­ri­me pa­kal­bė­ti, tai kal­bė­ki­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai dėl at­lei­di­mo, dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo yra iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš – 5, su­si­lai­kė 8. Tai­gi Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Te­re­sės Bi­ru­tės Bu­raus­kai­tės at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų“ (nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-503(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas) Kvie­čia­me Sei­mo Pir­mi­nin­ką pa­reikš­ti pa­dė­ką.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­abe­jo­ju, kad dau­gu­ma iš mū­sų tik­rai su­pran­ta tą pa­rei­gą, ku­rią at­li­ko po­nia T. B. Bu­raus­kai­tė. Ma­nau, kad mes ga­li­me pa­reikš­ti pa­dė­ką. Ačiū už tai, kad pa­da­rė­te tai, ko aš no­rė­jau pra­šy­ti Sei­mo. Dė­ko­ju. (Plo­ji­mai)

T. B. BURAUSKAITĖ. Ger­bia­mie­ji, aš su­jau­din­ta. Ne­kas­die­nis man čia yra įvy­kis. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pa­ti esu tarp dvie­jų prieš­ta­rin­gų emo­ci­jų. Esu to­kio am­žiaus, kad vi­sai nor­ma­lu to­kio di­de­lio krū­vio ne­be­neš­ti, ma­žin­ti ar iš vi­so at­si­sa­ky­ti.

Ki­ta ver­tus, per tuos me­tus mes tu­rė­jo­me ne­pa­pras­tai ge­rų žmo­nių, įdo­mių žmo­nių, darbš­čių, pro­fe­sio­na­lių. Aš no­riu vi­siems ir čia sto­vė­da­ma, ne­ži­nau, kiek aš čia iš jū­sų tu­riu drau­gų, bet ir tiems, ku­rie klau­so, ku­rie man ge­ro lin­ki, kar­tu dir­bo­me ir taip to­liau, iš vi­sos šir­dies pa­dė­ko­ti. Kuo nuo­šir­džiau­siai pa­dė­ko­ti. Dar­niai ir pro­duk­ty­viai dirb­ti su nau­ju va­do­vu iš vi­sos šir­dies lin­kiu. Ačiū jums. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me.

 

14.26 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 76 ir 82 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4884(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, im­si­mės kom­plek­si­nių dar­bo­tvarkės 2-5.1 ir 2-5.2 klau­si­mų – pro­jek­tai Nr. XIIIP-4884(2) ir Nr. XIIIP-4885(2). Tai yra Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 76 ir 82 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Čia yra pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čia­me E. Jo­vai­šą, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką.

Pri­im­si­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio jo­kių siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ir pri­im­ti 1 straips­nį? Dė­ko­ju.

2 straips­nis. Dėl 2 straips­nio 2 da­lies yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mų. (Bal­sai sa­lė­je)

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­tas nu­spren­dė, taip, pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­ta­ria­me.

3 straips­nis.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). 3 straips­nis… Tai­gi vėl pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­im­ti vi­są 2 straips­nį? Dė­ko­ju. 3 straips­nis. Yra tik įsi­ga­lio­ji­mo da­ta.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 3 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Už kal­ba E. Pu­pi­nis. Dė­ko­ju.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai, ma­nau, svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, nors bu­vo ir prieš­ta­rin­gų nuo­mo­nių. Ga­li­ma gal­vo­ti, kad tur­būt pa­klau­są tam tik­rų pro­fe­si­jų rin­ka nu­sta­to, ta­čiau vis dėl­to yra to­kių pro­fe­si­jų, ku­rios la­bai svar­bios vals­ty­bei ir iš tik­rų­jų nė­ra la­bai pa­klau­sios. Gal­būt jos ne­pa­klau­sios to­dėl, kad ir mes ne­krei­pė­me tin­ka­mo dė­me­sio kažkada. Čia daug kal­ba­me apie pe­da­go­go pro­fe­si­ją.

Tas įsta­ty­mas ypa­tin­gas tuo, kad vis dėl­to sti­pen­di­jos tei­kia­mos ne bet kam, bet iš tik­rų­jų ge­riau­siems mo­kyk­lų ab­sol­ven­tams, ku­rie tu­rė­tų rink­tis tas pro­fe­si­jas, nors jos gal­būt, kaip ir mi­nė­jau, ne­la­bai pa­klau­sios ir ne­la­bai tu­ri di­džiu­lį pres­ti­žą. Ma­ny­čiau, šis yra pir­mas žings­nis, ku­ris gal­būt pa­ska­tins ati­džiau pa­žiū­rė­ti į tas pro­fe­si­jas, kaip mi­nė­jau, pe­da­go­go, ar­ba čia ne kar­tą kal­bė­jo­me – ir že­mės ūky­je jau trūks­ta spe­cia­lis­tų. Ge­res­nie­ji moks­lei­viai stos į tas pro­fe­si­jas ir taip pa­pil­dys dar­bo rin­ką ten, kur da­bar trūks­ta spe­cia­lis­tų. Ma­ny­čiau, kad iš tik­rų­jų tur­būt vals­ty­bė ir Vy­riau­sy­bė ati­tin­ka­mai pa­žiū­rės ne tik į sti­pen­di­jas, bet ir ap­skri­tai į tai, ypač kas su­si­ję su pa­slau­gų sek­to­riu­mi, fi­nan­suo­ja­mu iš vals­ty­bės biu­dže­to. Tur­būt lai­ku rei­kia žiū­rė­ti, di­din­ti tuos at­ly­gi­ni­mus ar­ba ki­to­mis prie­mo­nė­mis di­din­ti pres­ti­žą tų pro­fe­si­jų, su­tei­kiant gal­būt tam tik­ras pri­dė­ti­nes ver­tes, ku­rios pa­ska­tin­tų jau­nus žmo­nes, ne bet ku­riuos, bet pa­čius ge­riau­sius, rink­tis, nes iš tik­rų­jų pe­da­go­go pro­fe­si­ja vie­na iš sun­kiau­sių tur­būt. Sun­kiau­sių pa­gal sa­vo dar­bo po­bū­dį, bet, gai­la, kad ne vi­sa­da tin­ka­mai at­ly­gi­na­ma. Siū­lau pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, bet ne­pa­mirš­ti to an­tro žings­nio, kad mes gal­būt ir su ki­tu biu­dže­tu vėl tu­ri­me žiū­rė­ti ati­tin­ka­mai į tas pro­fe­si­jas, ku­rios pras­tai ver­ti­na­mos. Pri­tar­siu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir mo­ty­vai už – V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Aš ap­gai­les­tau­ju, kad ma­no ko­le­ga E. Pu­pi­nis nu­si­ra­šė nuo ma­nęs prak­tiš­kai di­dži­ą­ją da­lį teks­to, ku­rį aš jau esu kal­bė­jęs iš tri­bū­nos svars­ty­mo sta­di­jo­je. Ki­ta ver­tus, la­bai džiau­giuo­si, kad ma­no ben­dra­min­tis ir ben­dra­žy­gis įvar­di­no tai, ką tu­rė­tų kiek­vie­nas čia sė­din­tis gir­dė­ti, ži­no­ti ir jaus­ti at­sa­ko­my­bę už tai.

Tiks­li­nes sti­pen­di­jas steig­ti bū­tų tiks­lin­ga ir yra tiks­lin­ga tik vie­nu at­ve­ju, jei­gu tie žmo­nės, ku­rie pa­baigs tuos moks­lus, tas stu­di­jų pro­gra­mas, ku­rios šian­dien nė­ra la­bai po­pu­lia­rios, bet iš tik­rų­jų la­bai rei­ka­lin­gos Lie­tu­vai, at­ėję į dar­bo vie­tą, su­ras ati­tin­ka­mas są­ly­gas ir jau­sis tik­rai pa­ska­tin­ti iš­lik­ti to­je dar­bo rin­ko­je. Be jo­kios abe­jo­nės, mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja, yra vie­nas iš pa­grin­di­nių da­ly­kų, dėl ku­rio mes tu­ri­me šian­dien sku­bos tvar­ka at­lik­ti tuos na­mų dar­bus. Bet yra ne­ma­ža ir ki­tų pro­fe­si­jų, kur žmo­nės, bai­gę moks­lus, gau­da­mi tiks­li­nes sti­pen­di­jas, at­ėję į dar­bą, ga­li su­ras­ti žy­miai ma­žes­nes pa­ja­mas, ne­gu bū­tų ga­vę stu­di­jų me­tais. Tuo­met vėl­gi iš­tiks toks kol­bos prin­ci­pas – jie ne­be­tu­rės mo­ty­va­ci­jos dirb­ti.

Tai­gi, kad mes ne­pa­da­ry­tu­me meš­kos pa­slau­gos pa­tys sau, pa­ska­tin­si­me žmo­nes mo­ky­tis pro­fe­si­jų, bet, pa­bai­gę moks­lus, jie ne­gaus to, ko ti­ki­si. Tai­gi da­bar mes tu­rė­ki­me ome­ny­je, kad su­ku­ria­me tik­rai la­bai la­bai aukš­tus lū­kes­čius tiems žmo­nėms, ku­riuos kvie­čia­me stu­di­juo­ti ska­tin­da­mi tiks­li­nė­mis sti­pen­di­jo­mis. Ne­pa­da­ry­ki­me jų be­tiks­lė­mis. Iš­ties tai yra la­bai la­bai pui­ki prie­mo­nė, bet tik su są­ly­ga, jei­gu ta prie­mo­nė tu­rės tę­si­nį. Tai­gi kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už ir, be jo­kios abe­jo­nės, pir­miau­sia krei­piant dė­me­sį į mo­ky­to­jų pro­fe­si­jos trūks­ta­mas stu­di­jų pro­gra­mas. Pa­da­ry­ki­me, kad ta pro­fe­si­ja iš tik­rų­jų tap­tų pres­ti­ži­ne, taip, kaip mes čia prieš ke­le­tą me­tų vi­si vie­nin­gai bu­vo­me de­kla­ra­vę. Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai pa­reikš­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4884(2) yra pri­im­tas.

 

14.33 val.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 36 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4885(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo 36 ir 38 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4885, taip pat pri­ėmi­mas.

Dėl 1 straips­nio jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nė pa­sta­ba, ku­riai ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį? Dė­ko­ju, pri­im­ta. Ir 3 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, įsi­ga­lio­ja nuo 2021 m. sau­sio 1 d. Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te pa­reikš­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai – vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4885(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.36 val.

Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 11 ir 53 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4566(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ry­ti­nia­me po­sė­dy­je yra li­kęs ne­pri­im­tas ly­di­ma­sis pro­jek­tas. Pa­gal dar­bo­tvarkę tai 2-10.2 klau­si­mas – Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 11 ir 53 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4566(2). Pri­ėmi­mas.

Dėl 1 straips­nio jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio taip pat nė­ra siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 3 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas nuo šių me­tų spa­lio 1 die­nos. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo 11 ir 53 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4566(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.38 val.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5022 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Kaip ir bai­gė­si pus­va­lan­džio lai­kas. Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5022. Jį mums pa­tei­kia A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, tik­rai ne pir­mas ban­dy­mas Sei­me, at­si­me­nant, kad pa­na­šus įsta­ty­mo pro­jek­tas 2000 me­tais bu­vo ve­tuo­tas, pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą tie­siog ban­dant su­re­gu­liuo­ti Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je sta­tu­są ir šiuo at­ve­ju pri­ski­riant šiai aikš­tei me­mo­ria­li­nį sta­tu­są.

Kuo ski­ria­si šis pro­jek­tas nuo anks­tes­nių­jų, dėl ku­rių tik­rai bu­vo ga­na daž­ni Tei­sės de­par­ta­men­to pa­ste­bė­ji­mai ir pa­sta­bos, kad yra sten­gia­ma­si iš­spręs­ti vie­no ar ki­to sta­ti­nio klau­si­mą?

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sten­gia­ma­si nu­sta­ty­ti ben­drus aikš­tės tvar­ky­mo prin­ci­pus, ku­rie pa­dė­tų įtvir­tin­ti tik­rai iš­skir­ti­nį Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je šios aikš­tės me­mo­ria­li­nį sta­tu­są, at­si­me­nant tai, kad vis dėl­to aikš­tė yra su­si­ju­si su oku­pa­ci­niais re­ži­mais (ir net ne pas­ta­ro­sios oku­pa­ci­jos, bet at­si­me­na ir ki­tų oku­pa­ci­jų pa­sek­mes) ir kar­tu su­si­ju­si su il­ga Lie­tu­vos lais­vės ko­vų is­to­ri­ja.

Prin­ci­pai, ku­rie yra įtvir­ti­na­mi, yra su­si­ję su tuo, kad Lu­kiš­kių aikš­tės nau­do­ji­mas ir tvar­ky­mas tu­ri ati­tik­ti jos me­mo­ria­li­nį sta­tu­są, už­tik­rin­ti rim­tį, de­ra­mą pa­gar­bą žu­vu­sie­siems už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, jų at­mi­ni­mui ar nu­žu­dy­tiems 1863–1864 me­tų su­ki­lė­liams.

Ki­tas prin­ci­pas sa­ko, kad Lu­kiš­kių aikš­tės nau­do­ji­mas ir tvar­ky­mas ne­ga­li bū­ti vyk­do­mas bū­du, ku­ris prieš­ta­rau­tų vie­ša­jai tvar­kai ar ge­rai mo­ra­lei. Kaip ma­to­me, pas­ta­ruo­ju me­tu, kai aikš­tė­je, ku­ri iš es­mės tu­ri sak­ra­li­nę ver­tę lie­tu­vių tau­tai, yra įvyk­do­mas van­da­liz­mo ak­tas už­pi­lant ją smė­lio sluoks­niu ir įren­giant plia­žą.

Ir dar vie­nas prin­ci­pas kal­ba apie tai, kad vis dėl­to taip yra su­pran­ta­ma, kad Lu­kiš­kių aikš­tė tu­ri ir rek­re­a­ci­nį tiks­lą, rek­re­a­ci­nę pa­skir­tį, ta­čiau vis dėl­to šios aikš­tės nau­do­ji­mas rek­re­a­ci­jos tiks­lu ne­ga­li prieš­ta­rau­ti ar­ba ne­ga­li per­sver­ti aikš­tės me­mo­ria­li­nių funk­ci­jų.

Ma­ny­ti­na, kad šiais tri­mis prin­ci­pais va­do­vau­jan­tis bū­tų iš­spręs­tos ir pas­ta­ruo­ju me­tu kilu­sios su įvai­riais van­da­lais pro­ble­mos, ir ly­giai taip pat ga­lė­tų bū­ti plė­to­ja­ma Lu­kiš­kių aikš­tė kaip me­mo­ria­li­nis kom­plek­sas, ku­ria­me tik­rai įtvir­tin­ta ne vie­nos šimt­me­čio kar­tos, ne vie­nos lie­tu­vių kar­tos ko­va už lais­vę. Tai toks bū­tų trum­pas pri­sta­ty­mas ir mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Klau­sian­čių­jų yra. Pir­ma­sis – A. Ažu­ba­lis. Pra­šom.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Po­nia pra­ne­šė­ja, no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kios prie­žas­tys truk­dė tre­jus me­tus Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te ne­svars­ty­ti įsta­ty­mo, ku­rio pa­grin­di­nės min­tys, pa­grin­di­niai tei­gi­niai yra žo­dis į žo­dį nu­ra­šy­ta jū­sų įsta­ty­me. Jei­gu kai ku­rie da­ly­kai įsta­ty­mo pro­jek­te, pa­teik­ta­me prieš tre­jus me­tus, bu­vo per­tek­li­niai, kaip vi­sa­da bū­na Sei­mo prak­ti­ko­je, ko­mi­te­tas svars­to, ką nors pri­ima, ką nors at­me­ta, ką nors tai­so.

Ko­dėl tik da­bar jūs ir jū­sų ko­le­gos tei­kia­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą? Kai prieš tre­jus me­tus, per vi­są šį lai­ko­tar­pį, be­je, ir as­me­niš­kai mes krei­pė­mės, ir ėjo­me pas po­ną R. Kar­baus­kį pra­šy­da­mi, kad pas­ku­bin­tų vi­są rei­ka­lą, mes ne­ga­vo­me riš­laus at­sa­ky­mo. Iš tik­rų­jų no­rė­čiau, gal jūs ži­no­te, kur pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl ko­mi­te­tas ne­svars­tė, ne­nag­ri­nė­jo, ne­tai­sė, jei­gu yra rei­ka­lin­ga? Juo­ba kad pa­si­ra­šė po šiuo pro­jek­tu 41 Sei­mo na­rys, tarp ku­rių di­de­lė ko­le­gų da­lis ir iš jū­sų frak­ci­jos.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Vie­nas da­ly­kas, kiek man te­ko var­ty­ti ir su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tais, ku­rie yra, tai aki­vaiz­du, kad vyks­ta tei­si­nis gin­čas dėl Vy­čio skulp­tū­ros sta­ty­bos ir vie­šų­jų kon­kur­sų. Ma­nau, ly­giai taip pat tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, švel­niai ta­riant, bū­tų ne­pa­do­ru tuo me­tu, kai vyks­ta teis­mi­niai gin­čai dėl vie­no ar ki­to ob­jek­to sta­ty­bos, Sei­mui ban­dy­ti keis­ti tei­sės ak­tus.

Ly­giai taip pat ne­no­rė­čiau ko­le­gai pri­tar­ti, kad ta­me įsta­ty­me yra ko­kių nors per­tek­li­nių nor­mų. Tik­rai to­kių nor­mų nė­ra, jos bū­tų pa­pil­dan­čios, bet tie­siog tu­rė­tų bū­ti su­lauk­tas teis­mo spren­di­mas.

Ki­tas da­ly­kas, kaip ir mi­nė­jau, taip, dėl to pro­jek­to bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų dėl la­bai spe­ci­fi­nių nor­mų, ku­rios nu­ma­ty­tų įsta­ty­mu aikš­tės už­sta­ty­mą. Tai, ma­tyt, tos dis­ku­si­jos tę­sis, bet kol jos tę­sia­si, ma­no gal­va, vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti la­bai sma­gu, kad, kon­ser­va­to­riai, ne­rė­kau­tu­mė­te, kai yra kal­ba­ma sa­lė­je. Bū­tų la­bai sma­gu, kad vis dėl­to bū­tų įtvir­tin­ti ben­dri prin­ci­pai, ku­riais va­do­vau­jan­tis ta aikš­tė bū­tų val­do­ma ir tvar­ko­ma. Tų ben­drų prin­ci­pų šiuo me­tu nė­ra.

Aš ma­nau, vi­sos po­li­ti­nės jė­gos, gal­būt iš­sky­rus li­be­ra­lus, pui­kiai ma­to­me, kas aikš­tė­je įvy­ko ir koks yra že­mas toks el­ge­sys su ta aikš­te. Be abe­jo, ben­drų prin­ci­pų įtvir­ti­ni­mas pa­dė­tų iš­veng­ti to­kių si­tu­a­ci­jų ir gal­būt me­rui tap­tų aiš­kiau, kad vis dėl­to yra toks da­ly­kas kaip ge­ra mo­ra­lė, kaip pa­pro­čiai ir to­se žmo­nių žū­ties vie­to­se ar ka­pi­nė­se, ar kur nors ki­tur lie­tu­vių tau­ta pa­pras­tai plia­žo anks­čiau ne­įreng­da­vo.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, ar šio įsta­ty­mo pa­tai­sos pa­dės su­si­vok­ti po­nui R. Ši­ma­šiui ir Vil­niaus mies­to val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ku­riai pri­klau­so ir kon­ser­va­to­riai? Vis dėl­to jie ga­li pa­aiš­kin­ti, kad plia­žas, smė­lis, tai čia, ži­no­te, kas yra, apa­čio­je yra par­ti­za­nų bun­ke­riai, tai yra sim­bo­li­ka, čia vi­saip ga­li iš­ve­džio­ti. Ar vis dėl­to per 30 me­tų ne­iš­spren­dus klau­si­mo ne­rei­kė­tų, kad ši te­ri­to­ri­ja tap­tų vals­ty­bi­ne te­ri­to­ri­ja ir kad čia Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas ga­lė­tų nu­ma­ty­ti, kaip pa­gerb­ti vi­sus žu­vu­sius už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę vi­sais lai­ko­tar­piais, o ne tik nu­vyk­ti ten, kur yra pa­lai­do­ti ka­pi­nė­se. Kiek yra iš­vež­ta, kiek už­sie­ny­je, Si­bi­re žu­vu­sių žmo­nių? Tai čia bū­tų pa­sta­ty­tas pa­min­klas vi­siems, ku­rie pa­dė­jo gal­vas už Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, ir čia nie­kas nie­ka­da ant to smė­lio nu­ogi va­sa­rą ne­si­var­tys.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad vis dėl­to te­ri­to­ri­jos klau­si­mas ga­lė­tų bū­ti spren­džia­mas at­ski­rai, kar­tu įver­ti­nus ir tai, kas ga­lė­tų per­im­ti ir at­sa­kin­gai val­dy­ti, jei­gu ne Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, to­kią, na, tik­rai sak­ra­lią te­ri­to­ri­ją.

Ki­tas da­ly­kas dėl tos jū­sų klau­si­mo da­lies, ku­ri pra­si­de­da, ar su­si­pro­tės. Ma­ny­čiau, kad šiuo at­ve­ju po­li­ti­nė at­sa­ko­my­bė yra tų par­ti­jų, ku­rios su­da­ro val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, taip pat ir kon­ser­va­to­riai, ypač kad jie pri­pa­žįs­ta, kad po­nas me­ras, tu­rė­da­mas kon­ser­va­to­rius vi­ce­me­rus, su jais ne­si­ta­rė, jų ne­in­for­ma­vo ir taip nie­kin­gai pa­si­el­gė su Lu­kiš­kių aikš­te. Ma­ny­čiau, jau čia in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti, jei­gu tik­rai to­kia val­dan­čio­ji dau­gu­ma, ku­ri sa­vo me­ro yra ne­in­for­muo­ja­ma ir nie­ko ne­ži­no.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, jūs at­sto­vau­ja­te tai po­li­ti­nei jė­gai, ku­ri pas­ta­ruo­ju me­tu ypač daž­nai ir ypač in­ten­sy­viai kal­ti­na Sei­mo opo­zi­ci­ją tuš­čiu po­li­ti­ka­vi­mu ir re­a­laus dar­bo ne­da­ry­mu. Štai da­bar jūs tei­kia­te įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tas skir­tas vie­nai Vil­niaus mies­to aikš­tei. Leis­ki­te jums pri­min­ti, kad Vil­niaus mies­te yra ir dau­giau aikš­čių su is­to­ri­ne at­min­ti­mi, tai yra ta pa­ti Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė, Ka­ted­ros aikš­tė, Ro­tu­šės aikš­tė, per vi­są Lie­tu­vą aikš­čių su is­to­ri­ne at­min­ti­mi ir ki­to­se mies­tuo­se yra ga­na daug.

Ma­no klau­si­mas la­bai pa­pras­tas. Ar jūs jau nu­spren­dė­te li­kus ke­liems mė­ne­siams per­ei­ti į tai, kuo kal­ti­na­te opo­zi­ci­ją, į vi­siš­kai tuš­čią po­li­ti­ka­vi­mą, ir ar vi­soms iš ma­no mi­nė­tų aikš­čių jūs ruo­šia­tės ir­gi re­gist­ruo­ti at­ski­rus įsta­ty­mų pro­jek­tus su tam tik­ru reg­la­men­tu, ką jo­se ga­li­ma da­ry­ti ir ko ne? Ka­ted­ros aikš­tė­je vyks­ta ir Ka­lė­di­nės mu­gės, ir krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jos, Ro­tu­šės aikš­tė­je fut­bo­lo aikš­tė bū­na pa­sta­ty­ta, tai ir­gi juk yra ne kas ki­ta kaip amo­ra­lus el­ge­sys.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­nau, tik­rai ne­ga­li­ma su­ly­gin­ti tos aikš­tės, prie ku­rios yra KGB rū­mai, kur žu­vo su­ki­li­mo da­ly­viai, kur tik­rai yra iš­lie­ta ne­ma­žai krau­jo, tar­ki­me, su Ro­tu­šės aikš­te pa­gal jos mo­nu­men­ta­lią ver­tę, pa­gal me­mo­ria­li­nį sta­tu­są. Dėl Ka­ted­ros aikš­tės tik­rai ne­ko­men­tuo­siu, jūs pui­kiai ži­no­te, kie­no tai yra nuo­sa­vy­bė, ir bū­tų, švel­niai ta­riant, ne­įti­kė­ti­na, kad jos val­dy­to­jas su­gal­vo­tų ką nors įreng­ti. Šiuo at­ve­ju dėl Lu­kiš­kių aikš­tės, kaip ro­do prak­ti­ka, 1999 me­tais bu­vo pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, ku­ris pra­dė­jo kal­bė­ti apie me­mo­ria­li­nį sta­tu­są, pa­si­ra­šy­tas pro­fe­so­riaus V. Land­sber­gio. Fak­tiš­kai nuo 1999 me­tų bū­tent dėl ši­tos aikš­tės Sei­me mes ma­to­me tik­rai ne­si­bai­gian­čias dis­ku­si­jas, ku­rias, aš la­bai ti­kiuo­si, kad tas ap­mau­dus plia­žas ir pa­si­ty­čio­ji­mas, ku­ris vyks­ta da­bar, na, kaž­kaip, ma­tyt, pa­baigs.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Vie­nin­te­lis pa­si­ty­čio­ji­mas iš Sei­mo dar­bo tai yra jū­sų sto­vė­ji­mas čia, šio­je tri­bū­no­je, kai vals­ty­bė­je yra ne­įti­kė­ti­no svar­bu­mo klau­si­mų. Mie­la Ag­ne, leis­ki­te jums pri­min­ti, kad Lu­kiš­kių aikš­tė­je is­to­riš­kai vy­ko įvai­riau­si da­ly­kai: ir ko­mer­ci­ja, ir tur­gus, ir įvai­rios ma­ni­fes­ta­ci­jos, ir, de­ja, sto­vė­jo kar­tu­vės. So­vie­ti­niais lai­kais sto­vė­jo Le­ni­nas, vi­sai ne­se­niai Dž. Le­no­no skulp­tū­ra. Tai­gi na­tū­ra­lu, kad vie­no­je pa­grin­di­nių mies­to aikš­čių vyks­ta vis­ko. Da­bar ge­riau­sias pa­min­klas lais­vei prieš tuos tra­giš­kus, bai­sius KGB ir ges­ta­po rū­mus tik­riau­siai yra be­si­džiau­gian­tys vai­kai šiuo me­tu, kol mes čia gin­či­ja­mės dėl be­pras­mių da­ly­kų. Sa­ky­ki­te, ma­no mie­la ko­le­ge Ag­ne, ar tos šei­mos su vai­kais, ku­rie da­bar džiau­gia­si tuo smė­liu, fon­ta­nu, ar tik­rai yra tau­tos ir vals­ty­bės iš­da­vi­kai?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog į klau­si­mą, ma­tyt, at­sa­ky­siu klau­si­mu. Ar jūs bent su­vo­kia­te, kaip tu­ri jaus­tis šei­mos, ku­rių ar­ti­mie­ji žu­vo KGB rū­muo­se, kai jos ei­na gat­ve ir ma­to to­kį pa­si­ty­čio­ji­mą aikš­tė­je, tą skaus­mo aikš­tę, pa­vers­tą plia­žu? Aš ma­nau, kad jūs tik­rai ne­su­vo­kia­te, ir tik­rai la­bai siū­lau nu­ei­ti bent kar­tą į KGB mu­zie­jų ir bent taip pa­gerb­ti KGB au­kas.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ačiū. Man re­gis, fra­zė „van­da­liz­mas“ la­biau tin­ka api­bū­din­ti tam, ką jūs da­ro­te su Kon­sti­tu­ci­ja sa­vo prak­ti­ko­je. Iš tie­sų ne­pri­ta­riu tam ges­tui įreng­ti plia­žą Lu­kiš­kių aikš­tė­je (man at­ro­do, jis yra ne tiek lais­vės, kiek to­kio ban­dy­mo su­er­zin­ti vi­suo­me­nės da­lį ges­tas), bet vis dėl­to man šis įsta­ty­mas ke­lia daug ne­ri­mo.

Pir­ma. Ban­dy­mas re­gu­liuo­ti ir nu­sta­ty­ti pras­mes va taip po­li­ti­ne va­lia iš vir­šaus ne­tu­rint kon­sen­su­so su vi­suo­me­ne, man at­ro­do, tik­tai po­li­ti­zuo­ja gin­čą dėl at­min­ties ir pa­ver­čia jį to­kiu ga­lios žai­di­mų įran­kiu.

Ki­tas da­ly­kas. Jis įve­da la­bai ne­aiš­kias są­vo­kas, kaip kad ge­ra mo­ra­lė. Kaip pa­sa­ky­ti, ne­ga­li­ma gin­čy­ti­nos si­tu­a­ci­jos aiš­kin­ti ar spręs­ti duo­dant nuo­ro­dą į dar ma­žiau su­pran­ta­mą są­vo­ką. Ar jūs ne­ma­no­te, kad čia yra gi­li tei­si­nė yda ta­me įsta­ty­me?

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jūs ką tik pa­sa­kė­te, kad vi­sas Ci­vi­li­nis ko­dek­sas su san­do­rių kny­ga, ku­ri eg­zis­tuo­ja fak­tiš­kai nuo ne­pri­klau­so­my­bės pra­džios, yra tei­si­nė yda, nes ta są­vo­ka ten yra. Ma­nau, jū­sų ko­le­gė tei­si­nin­kė, prieš jus sė­din­ti, jums pa­pa­sa­kos apie ge­ros mo­ra­lės są­vo­ką ir teis­mų prak­ti­ką. Bet aš tik­rai kvies­čiau… Aš su­pran­tu, kad kon­ser­va­to­riai su li­be­ra­lais Vil­niaus mies­te ko­vo­ja dėl tų bal­sų ir tų pa­čių rin­kė­jų bal­sų, kaip be­bū­tų keis­ta, bet gal bent jau sa­vo rin­ki­mų ko­vo­se ne­vers­ki­te to­kios aikš­tės, ku­ri yra tau­tai sak­ra­li, sa­vo ko­vų įkai­tu. Aš tik vie­no da­ly­ko lin­kė­čiau mums vi­siems.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, lai­kas klaus­ti bai­gė­si.

Mo­ty­vai. Už kal­ba P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Aki­vaiz­du – R. Ši­ma­šiaus siau­tė­ji­mas Lu­kiš­kių aikš­tė­je vyks­ta ir dėl kon­ser­va­to­rių nuo­lai­džia­vi­mo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, ir dėl vals­tie­čių de­le­guo­to kul­tū­ros mi­nist­ro ši­ma­šiš­ko po­žiū­rio į rep­re­zen­ta­ci­nę vals­ty­bės aikš­tę, ir dėl Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ne­no­ro Lu­kiš­kių aikš­tė­je ma­ty­ti vals­ty­bės sim­bo­lį Vy­tį. Siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš tik­rų­jų yra mik­sas nu­ta­ri­mo, ku­ris bu­vo pri­im­tas 1999 me­tais, ir to pa­ties Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko už­ma­ri­nuo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl Vil­niaus me­mo­ria­li­nio sta­tu­so su­tei­ki­mo Lu­kiš­kių aikš­tei. Bet, kaip liau­dis sa­ko, nė­ra to blo­go, kas ne­iš­ei­tų į ge­ra. Iš tik­rų­jų tai yra pro­ga su­grįž­ti prie la­bai svar­baus klau­si­mo ir kar­tu bus ga­li­ma su­grįž­ti ir dėl to sim­bo­lio, ku­ris bū­tų ver­tas tos rep­re­zen­ta­ci­nės aikš­tės, bū­tent Vy­ties.

Šian­dien dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo aš esu de­kla­ra­vęs siū­ly­mą, kad ta nuo­sta­ta, ku­ri bu­vo su­stab­dy­ta­me įsta­ty­me dėl Vy­ties, bū­tų per­kel­ta į nau­ją pro­jek­tą, ir mes ta­da aiš­kiai pa­ma­ty­si­me, kas šie tik­ri R. Ši­ma­šiaus li­be­ra­lų at­sto­vai yra, kiek jų yra tik­rų­jų ir kiek ap­si­mes­ti­nių. Šiaip ma­ty­ti, kad da­bar ban­do­ma dė­tis kau­kes ir vai­din­ti tai, kad čia yra kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų pro­ble­ma, tad mes svars­ty­mo me­tu vi­sa tai pa­ma­ty­si­me.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tyt, la­biau ne­gu aki­vaiz­du, kad ar­tė­jan­tys rin­ki­mai ne tik di­di­na įtam­pą tarp mū­sų, ta­čiau ir ma­ži­na ge­bė­ji­mą lo­giš­kiems, ar­gu­men­tuo­tiems ir blai­viems spren­di­mams.

Ne­no­rė­čiau kal­bė­ti apie pa­plū­di­mį. No­rė­čiau kal­bė­ti apie prin­ci­pus, ku­rie ky­la iš mi­nė­to įsta­ty­mo svars­ty­mo čia, Sei­me, ar pa­tei­ki­mo. Man at­ro­do, kad šiuo įsta­ty­mu sie­kia­ma ne ap­sau­go­ti Lu­kiš­kių aikš­tę ar gal­būt ga­li­mai ir ki­tas kaž­ko­kias aikš­tes, ku­rios ga­li sek­ti po to su­da­rius to­kį pre­ce­den­tą, bet juo sie­kia­ma pa­da­ry­ti tą aikš­tę is­to­ri­nės at­min­ties, is­to­ri­nių ap­lin­ky­bių ir ne­ri­bo­tų po­li­ti­nių ko­vų įkai­te. Šiuo at­ve­ju ne­lai­mės nie­kas, bet vie­nin­te­liai, ku­rie pra­lai­mės, tai pa­pras­ti mies­to gy­ven­to­jai – vil­nie­čiai. Ži­no­te, kai sa­ko­ma, kad šio klau­si­mo pa­tei­ki­mu ban­do­ma spręs­ti ko­kias nors pro­ble­mas, o ne ban­do­ma po­li­ti­kuo­ti, tai aš jū­sų pa­klau­siu la­bai pa­pras­to da­ly­ko, ger­bia­mi val­dan­tie­ji.

Dve­jus me­tus iš ei­lės žie­mos me­tu to­je pa­čio­je aikš­tė­je, to­je pa­čio­je vie­to­je, to­kio pat dy­džio yra įren­gi­a­mas le­das čiuo­žti. Ko­dėl jūs ta­da ty­lė­jo­te? Tai­gi, ir­gi is­to­ri­nės at­min­ties iš­nie­ki­ni­mas. Ko­dėl jūs ty­li­te, kai ten vyks­ta jau n me­tų iš ei­lės Ka­ziu­ko mu­gės ar kai ten vyks­ta Olim­pi­nės die­nos mi­nė­ji­mas ir yra pa­sta­to­mos fut­bo­lo aikš­tės.

Ger­bia­mi ko­le­gos, toks ban­dy­mas pi­giai pel­ny­ti ko­kių nors po­li­ti­nių bal­sų ar­tė­jant rin­kimams yra ma­žų ma­žiau­siai ap­gai­lė­ti­nas. Pa­na­šūs ob­jek­tai ypač jaut­rio­se is­to­ri­nė­se vie­to­se eg­zis­tuo­ja to­kiuo­se mies­tuo­se kaip Pa­ry­žius, Ro­ma, Ve­ne­ci­ja. To klau­si­mo svars­ty­mas de­mon­st­ruo­ja ne mū­sų no­rą gel­bė­ti si­tu­a­ci­ją, bet mū­sų pro­vin­cia­lu­mą. Jo, de­ja, per 30 ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės me­tų mes dar iš sa­vęs ne­su­ge­bė­jo­me iš­gy­ven­din­ti. Aš nuo­šir­džiai ti­kiuo­si, kad at­ei­nan­čios kar­tos ir at­ei­nan­tys Sei­mai to­kiais prin­ci­pais pri­im­da­mi sa­vo spren­di­mus ne­si­va­do­vaus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai pa­reikš­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je me­mo­ria­li­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-5022.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 11, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui yra pritar­ta.

Ko­mi­te­tai… Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog, ko­le­gos, la­bai ačiū už pa­ra­mą pro­jek­tui. Rem­da­ma­si Sta­tu­to 162 straips­nio 2 da­li­mi frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau sku­bos. Ma­ny­čiau, kad pro­jek­tas ati­tin­ka sku­bos są­ly­gas, tie­siog jas per­skai­ty­siu – kai dėl su­si­da­riu­sių po­li­ti­nių, so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių ir ki­tų ap­lin­ky­bių bū­ti­na sku­biai nu­sta­ty­ti nau­ją ar pa­keis­ti ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą, sie­kiant už­tik­rin­ti svar­bius vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės in­te­re­sus.

Ma­nau, tik­rai tos po­li­ti­nės ap­lin­ky­bės yra. Tu­ri­me tik­rai di­džiu­lių pro­ble­mų. Vi­suo­me­nės in­te­re­sas yra tu­rė­ti aikš­tę, ku­rios me­mo­ria­li­nis sta­tu­sas tik­rai bū­tų įpras­min­tas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Siū­ly­mas dėl sku­bos tvar­kos. Rei­kia bal­suo­ti. Pra­šom bal­suo­ti. O po to vi­si mo­ty­vai.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 19, su­si­lai­kė 8. Tai­gi, sku­bos tvar­kai yra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, mes tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Se­niū­nų su­ei­ga kaž­ko­dėl nė­ra į dar­bo­tvarkę įra­šiu­si. Tai Kul­tū­ros ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis, pa­pil­do­mų ne­nu­ma­to­ma. (Balsai sa­lė­je) Mi­nu­tė­lę! Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ka­dan­gi šian­dien per­skai­čiau ap­lin­kos mi­nist­ro pa­si­sa­ky­mą, kad ten ga­li bū­ti ir įvai­riau­sių ap­lin­ko­sau­gi­nių pro­ble­mų, tai Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas, man at­ro­do, ir­gi ga­lė­tų pa­svars­ty­ti ši­tą klau­si­mą. Ir tik­rai rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, man at­ro­do. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas pats ne­pra­šo. Mi­nist­ras no­ri re­a­guo­ti. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tik pa­tai­sy­siu ko­le­gą. Jūs gal­būt ne to mi­nist­ro klau­sė­te, nes iš ma­nęs to­kių žo­džių tik­rai ne­bu­vo. Pra­šau ne­klai­din­ti ko­le­gų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo siū­ly­mas dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to. Pra­šom bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai, ar­ba nė jo­kio, ar­ba… Dar vie­nas siū­ly­mas. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien mes kal­ba­me apie tai, kad Kul­tū­ros ko­mi­te­tas per tre­jus me­tus ne­su­ge­bė­jo ap­svars­ty­ti to­kios svar­bos įsta­ty­mo. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas są­mo­nin­gai ven­gė, ko­mi­te­to na­riai šian­dien pa­sa­kė, kad ne­va bu­vo tei­si­nių pro­ble­mų, kad ten vyks­ta kaž­ko­kie tei­si­niai gin­čai, ku­rie iš tie­sų ne­tu­ri nie­ko ben­dro su tuo įsta­ty­mu, nes tei­si­niai gin­čai yra tarp Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir pro­jek­to au­to­rių dėl kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo. Tai yra nie­kaip ne­su­si­ję ši­tie gin­čai su mū­sų įsta­ty­mu. Jei­gu mes šian­dien tu­ri­me įsta­ty­mą, ku­ris gu­li ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko stal­čiu­je, ir da­bar tas pats pir­mi­nin­kas su sa­vo kom­pa­ni­ja tei­kia ly­giai to­kį pat įsta­ty­mą, tai at­si­kvo­šė­ki­me – ar mes tik­rai ne­be­ži­no­me, ką da­ro­me, ar vi­siš­kai ap­te­mo pro­tas nuo ga­li­my­bės šian­dien pa­da­ry­ti vie­šuo­sius ry­šius. Jei­gu tas ko­mi­te­tas ne­ap­svars­tė per tre­jus me­tus, tai ko­kia yra ga­ran­ti­ja, kad ap­svars­tys per tris die­nas?

Ki­ta ver­tus, kur yra anas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Juos bū­ti­na su­jung­ti sku­bos tvar­ka ir svars­ty­ti kaip vie­ną. Aš ma­nau, kad ir val­dy­bos na­riai, ir, ma­tau, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja taip pat su­pran­ta to­kią svar­bą, ar ne, kad mes ne­ga­li­me, juo la­biau kad ten tik­rai bu­vo ne­ma­ža da­lis Sei­mo na­rių, ku­rie tei­kė tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jei­gu jau da­bar ima­mės kaž­ko­kio ki­to įsta­ty­mo, tai tik­rai ne­pa­ti­kė­ki­me tam pa­čiam Kul­tū­ros ko­mi­te­tui to­dėl, kad ji­sai jau dis­kre­di­ta­vo sa­ve. Yra tik­rai pil­na ko­mi­te­tų, tas pats Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, jei­gu pra­ne­šė­ja at­si­sto­ju­si tei­kia to­kį da­ly­ką, jį ga­li svars­ty­ti tas ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs siū­lo­te ki­tą ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, yra Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, yra daug ko­mi­te­tų, ku­rie at­sa­kin­gai žiū­ri į sa­vo pa­rei­gas. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas šiuo at­ve­ju ab­so­liu­čiai dis­kre­di­ta­vo ir jam ne­ga­li­ma pa­ti­kė­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, grįž­ta­me dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Du pa­siū­ly­mai: Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o pas­kui dėl pa­pil­do­mo. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už Kul­tū­ros ko­mi­te­tą, bal­suo­ja­te už, kas už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą – prieš. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Už bal­sa­vo 68, va­di­na­si, kaip pa­grin­di­nis lie­ka Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, už Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą su­rink­ta 27 bal­sai.

Li­ko dėl pa­pil­do­mo. Bu­vo siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) For­ma­liai bu­vo siū­ly­mas. Bal­suo­ja­me. Ar rei­ka­lin­gas? Kas ma­no­te, kad rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas… A. Sy­sas. Ko triukš­mau­ja­te? Pra­šom, per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. (Bal­sai sa­lė­je)

A. SYSAS (LSDPF). Aš jau ke­liu ran­ką, pir­mi­nin­ke, bet ne­ma­to­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, kad mes ne šiaip sau ga­di­na­me orą, sė­di­me, kad pi­lie­čiai ma­ty­tų, kad dir­ba­me, mes tu­ri­me daug ko­mi­si­jų, ir net­gi to­kių tie­sio­giai su­si­ju­sių. Bet pir­mi­nin­kai sė­di… Aš ma­tau, kad čia yra ky­lan­ti pri­klau­so­my­bė. Siū­lau Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jai ap­svars­ty­ti ši­tą klau­si­mą pa­pil­do­mai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ką tik ra­gi­no­te, kad dir­ba­me at­sa­kin­gai, tai nė­ra ko šmaikš­tau­ti. Pa­skelb­tas bal­sa­vi­mas. Kas pri­ta­ria­te, kad pa­pil­do­mas tu­ri bū­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pra­šom bal­suo­ti už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą vi­so la­bo – 26, prieš – 48, su­si­lai­kė 24. Tai­gi pa­pil­do­mas nė­ra ski­ria­mas.

Ko­le­gos, svars­ty­mo da­ta sku­bos tvar­ka, nes ko­mi­te­tas… (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, pra­šom ne­si­peš­ti. Ka­dan­gi tu­ri­me dar su­reng­ti ko­mi­te­to po­sė­dį, aš ma­nau, kad svars­ty­mo da­ta lie­ka tik bir­že­lio 29 die­na. Ne? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi jau nu­bal­suo­ta, kad pa­grin­di­nis yra Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, ir si­tu­a­ci­ja iš tik­rų­jų Lie­tu­vo­je yra ne­ei­li­nė, tik­rai po­li­ti­kuo­ti ne­ga­li­me. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas lai­kė­si tei­si­nių da­ly­kų, kol vyks­ta teis­mi­nis pro­ce­sas, ne­ga­lė­jo kiš­tis. Aš pra­šau, ka­dan­gi bu­vo pri­im­ta sku­bos tvar­ka, šian­dien ne­ei­li­nio Kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­džio 16 va­lan­dą. Mes tu­ri­me to­kią tei­sę.

PIRMININKĖ. Jūs šian­dien ren­gia­te, ta­da mes ga­li­me, vis tiek svars­ty­mo da­ta…

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pra­šau lei­di­mo.

PIRMININKĖ. Su­tik­si­me? Ir ta­da 29 die­ną.

Pas­ku­ti­nės re­pli­kos. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Pir­mi­nin­ke, aš no­rė­jau dar pa­siū­ly­ti Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ją, ku­ri be­tar­piš­kai tu­rė­tų nag­ri­nė­ti, nes tai yra jos ob­jek­tas. Gal jos tik­rai nie­kas neklau­so.

O val­dan­tie­siems no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad, ma­tyt, ne­bū­tų ši­tos pro­ble­mos, jei bū­tų pri­im­tas Sos­ti­nės įsta­ty­mas ir bent po­ra aikš­čių, kur yra prie Sei­mo ir tik­rai ne­puo­šia ap­lin­kos, o tu­rė­tų bū­ti rep­re­zen­ta­ci­nės, Lu­kiš­kių aikš­tė, ku­ri tu­rė­tų bū­ti rep­re­zen­ta­ci­nė, bū­tų vals­ty­bi­nės reikš­mės. Sei­mas pa­im­tų sa­vo ran­ko­mis ir su­tvar­ky­tų taip, kaip tu­rė­tų bū­ti, ir ten baig­tų­si įvai­rūs fes­ti­va­liai.

PIRMININKĖ. R. J. Da­gys – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, jau tik­rai šeš­tą ka­den­ci­ją esu Sei­me ir tik­rai dar ne­su ma­tęs to­kios dis­ku­si­jos, tiek ci­niz­mo žmo­nėms, ku­rie pa­au­ko­jo sa­vo gy­vy­bes dėl ne­pri­klau­so­my­bės. Tik­rai pa­dvel­kė gū­džiu so­viet­me­čiu. La­bai gū­džiu, ger­bia­mas ko­le­ga. Aš pats at­si­me­nu, kai Kau­ne bu­vo nai­ki­na­mos ka­pi­nės ge­no­ci­do ir mū­sų ge­to vie­to­je. Taip pat bu­vo iš­kel­tos vi­sos ka­pi­nės ir pa­da­ry­ti kal­ne­liai vai­kams pa­si­va­ži­nė­ti.

Tai jūs siū­lo­te to­kius spren­di­mus. Kuo jūs nuo jų ski­ria­tės? Nie­kuo ne­si­ski­ria­te. Tai kaip mes pa­gar­bą žmo­nėms da­bar pa­tei­kia­me? Man tik­rai bu­vo ne­jau­ku klau­sy­tis šių pa­si­sa­kan­čių žmo­nių. Tik­rai. Kaip trem­ti­niui – tik­rai. Ne­ti­kė­jau, kad iki to mes pri­gy­ven­si­me. Jei­gu mes ne­no­ri­me spręs­ti tos pro­ble­mos, tai taip ir pa­sa­ky­ki­te, o ne iš­si­dir­bi­nė­ki­te vie­nas prieš ki­tą ir prieš tuos žmo­nes, ku­rie pa­au­ko­jo gy­vy­bes.

PIRMININKĖ. Per cen­tri­nį šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, be­veik ma­no žo­džius pa­sa­kė prieš ma­ne R. J. Da­gys. Man šiur­pu, šiur­pu­liai ei­na per kū­ną, kai klau­sau Sei­mo na­rių kal­bų. La­bai gra­žu, kad ten tė­ve­liai su vai­kais de­gi­na­si prieš sau­lę. Man as­me­niš­kai te­ko bū­ti Lu­kiš­kių aikš­tės ka­lė­ji­me so­viet­me­čiu. Bet trum­pai. O kiek ten, Auš­ri­ne, su­šau­dy­ta žmo­nių! Tu per­skai­tyk bent nu­ė­ju­si Lu­kiš­kių aikš­tė­je pa­var­des jų, jau­nų žmo­nių. Ir da­bar ly­giai pa­na­šu. Aš ne­nu­steb­čiau, kad ji pa­sa­ky­tų: ži­no­te, ko­kios gra­žios Ant­akal­nio ka­pi­nės, da­vai ten šo­ki­me, pa­pil­ki­me smė­lio ir pra­dė­ki­me šok­ti Ant­akal­nio ka­pi­nė­se, ten, kur pa­lai­do­ti žmo­nės. Mes da­gy­ve­no­me. Mes ta­po­me bar­ba­rai.

Kas mus oku­pa­vo, jūs pa­sa­ky­ki­te? Kad oku­pan­tas no­rė­jo iš­nie­kin­ti ši­tą aikš­tę, man su­pran­ta­ma. Bet kas jū­sų gal­vas oku­pa­vo, kad jūs 30 me­tų nie­ki­na­te ši­tą aikš­tę? Ne­kal­tin­ki­me ir ne­ba­dy­ki­me pirš­tu nei į kon­ser­va­to­rius, nei į so­cial­de­mok­ra­tus. Vi­si bu­vo­me Vy­riau­sy­bė­je, vi­si prem­je­rai, ir ne­iš­spren­dė tos pro­ble­mos. Kas ta jė­ga, di­des­nė už Sei­mą? Kas ta jė­ga, kad ne­lei­džia iš­spręs­ti ši­tos pro­ble­mos ir pa­sta­ty­ti ten pa­min­klą vi­siems žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę? Tuos, ku­rie pa­lai­do­ti Si­bi­re, už­sie­ny­je, – vi­sus rei­kia pa­gerb­ti. Čia tu­ri pre­zi­den­tai at­vy­kę, ki­ti pa­dė­ti vai­ni­kus. Ar yra Lie­tu­vo­je to­kia vie­ta, ar jūs ly­gi­na­te ką nors, kas jū­sų gal­vas oku­pa­vo?

PIRMININKĖ. Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ka­dan­gi mi­nė­jo Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ją, tai ji jau da­bar svars­to, šian­dien svars­tė ir 30 die­ną nu­ma­ty­ti svars­ty­mai. Bet mes ten svars­to­me tik gi­lu­mi­nius da­ly­kus – dėl kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos sis­te­mos pa­kei­ti­mo ir pa­na­šiai. To­dėl mes fak­tiš­kai prie šio įsta­ty­mo ne­la­bai tu­ri­me lai­ko ir dirb­ti, to­dėl aš su­tik­čiau, kad lik­tų Kul­tū­ros rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

PIRMININKĖ. Ir V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, mes iš aikš­tės pa­da­rė­me pa­juo­kos ob­jek­tą. Man te­ko bū­ti da­bar, šio­mis die­no­mis, per Jo­ni­nes, su­si­ti­ki­me su vals­tie­čiais ir aš šian­dien as­me­niš­kai no­rė­jau, kad bū­tų pa­pil­do­mu pa­skir­tas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ir ko­dėl? Jie ke­lia to­kias pro­ble­mas, sa­ko, ger­bia­mas Vy­tai, anks­čiau Lie­tu­vos kai­me bu­vo nei daug, nei ma­žai – 1,5 mln. kar­vių, da­bar li­ko tik 200 tūkst. Ir ką jie sa­ko. Jie sa­ko: kar­vė tuoj bus zo­o­lo­gi­jos so­de kaip pir­mas eg­zem­plio­rius, sa­ko, su­vež­ki­me pa­grin­di­nes kar­ves į Lu­kiš­kių aikš­tę, tai bus pa­gal A. Ar­mo­nai­tę pa­žin­ti­nis mo­men­tas vai­kams ir bus, sa­ky­čiau, to­kia edu­ka­ci­ja, pa­da­ry­ki­me mel­žė­jų kon­kur­są, ta­da vis­kas bus iš­spręs­ta. Ko ge­ro, vals­tie­čiai yra tei­sūs, jei­gu mes iki to nu­si­ri­to­me. Ar rei­kia ši­to?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal su­si­kaup­ki­me. Ir E. Gent­vi­las – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Tik­rai ne apie kar­ves lai­kas šne­kė­ti. Pats, Vy­tau­tai, bu­vai že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ta­da la­bai daug kar­vių su­ma­žė­jo, tai pri­si­imk at­sa­ko­my­bę. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mie­ji, aš ma­nau, kad la­bai ra­cio­na­liai rei­kė­tų žiū­rė­ti, ar mes ga­li­me per­ženg­ti sa­vi­val­dos kom­pe­ten­ci­jų ri­bas. Pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, ne apie tai dis­ku­si­ja. Ga­li­me kal­bė­ti, ko­kio­mis pro­ce­dū­ro­mis rė­mė­si ir ar pa­grįs­tai sa­vi­val­dy­bė pri­ėmė to­kius spren­di­mus, ko­kiu ly­giu pri­ėmė. Aš tą klau­si­mą, pa­vyz­džiui, ke­liu, nes tu­ri bū­ti de­mo­kra­tiniu bū­du pri­im­ti spren­di­mai.

Bet vėl­gi ne Sei­mo įsta­ty­mu tą ana­li­zuo­ti. Aš pa­si­sa­kiau ir pa­si­sa­ky­siu prieš at­ski­ro įsta­ty­mo dėl at­ski­ros aikš­tės pri­ėmi­mą. Ne­pai­sant to, kad man pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka tai, kas vyks­ta šio­je aikš­tė­je. Gal­vo­ki­me apie sub­si­dia­ru­mą, gal­vo­ki­me apie sa­vi­val­dos tei­ses, o ne­gal­vo­ki­me taip dik­ta­to­riš­kai, iš vir­šaus – a, ne­pa­tin­ka, tai mes pri­im­si­me įsta­ty­mą. Be­je, kur bu­vo­te dve­jus su pu­se me­tų, kad tas įsta­ty­mas ne­bu­vo pri­ima­mas, tai­gi ne­rū­pė­jo jums. Jums rei­kia ko­kio nors šo­ko, aki­brokš­to, ku­rį kas nors spe­cia­liai pa­da­rė, su­kū­rė pro­vo­ka­ci­nę si­tu­a­ci­ją, ir jūs vėl pa­si­mau­na­te ant to pro­vo­ka­ci­jos kab­liu­ko, dar la­biau su­reikš­mi­na­te tuos, ku­rie įžie­bė šią ki­birkš­tį.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis – J. Ber­na­to­nis. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, ma­no trum­pą pa­si­sa­ky­mą iš­pro­vo­ka­vo prieš tai kal­bė­jęs ko­le­ga. Ne­ga­li­ma me­ro sa­vi­va­lia­vi­mo lai­ky­ti sa­vi­val­da. Ir jei­gu kas dik­ta­to­riš­kai šio­je si­tu­a­ci­jo­je el­gia­si, tai me­ras. Ir tai ne pir­mi jo veiks­mai, kai jis ne­de­ri­nęs su ta­ry­ba ima­si vie­nos ar ki­tos pia­ri­nės ini­cia­ty­vos. Aš ma­nau, jei­gu sa­vi­val­da Vil­niu­je bū­tų ga­na stip­ri, tai to­kiam me­rui grės­tų ap­kal­ta.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bai­gia­me dis­ku­si­jas. Vi­si ki­ti, aš skel­biau, pas­ku­ti­nis pa­si­sa­kan­tis ir… (Bal­sai sa­lė­je) Pa­si­sa­ky­ti bus svars­ty­mas ir bus ga­li­ma pa­reikš­ti nuo­mo­nes. Už­bai­ki­me! Už­bai­ki­me, ko­le­gos.

Ima­mės ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

A. ARMONAITĖ (MSNG). Pir­mi­nin­ke, lai­ky­ki­tės Sta­tu­to.

PIRMININKĖ. Pra­šom. Ger­bia­ma ko­le­ge, pra­šom.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Ga­vau dė­me­sio, pa­var­dė pa­mi­nė­ta bu­vo bent tris kar­tus. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, pa­si­žiū­rė­ki­te, kaip jūs at­ro­do­te vi­si iš šo­no. Lie­tu­vo­je da­li­ja­mės sko­lin­tus mi­li­jar­dus be biu­dže­to, dėl Ast­ra­vo per­si­de­ra biu­ro­kratai ir vals­ty­bi­nių įmo­nių dar­buo­to­jai, be po­li­ti­kų, be aukš­čiau­sių vals­ty­bės va­do­vų. Tu­ri­me pan­de­mi­ją – žmo­nės mirš­ta dėl ne­dir­ban­čių gy­dy­mo įstai­gų. O jūs prieš rin­ki­mus su­da­rė­te vi­si va­di­na­mą­ją R. Kar­baus­kio ver­ty­bi­nę ko­a­li­ci­ją ir da­bar spren­džia­te vie­no mies­to vie­nos aikš­tės klau­si­mą, lyg tai bū­tų pa­grin­di­nis, es­mi­nis vals­ty­bė­je da­ly­kas vien dėl to, kad ne­pa­tin­ka tie­sio­giai iš­rink­to me­ro veiks­mai. Ne­da­ry­ki­te pa­juo­kos iš par­la­men­to, ko­le­gos.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge.

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4503(2). Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos…

J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, jūs tik­rai ne­ko­rek­tiš­kai el­gia­tės. Pui­kiai ži­no­te, kad A. Ažu­ba­lio pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas yra su­si­jęs iš es­mės su ką tik svars­ty­tu klau­si­mu, ta pa­ti te­ma ir bū­tų lo­giš­ka jį čia da­bar ir leis­ti pa­teik­ti, o ne at­skir­ti kaž­ko­kį in­ter­va­lą ar pa­bai­go­je pa­sa­ky­ti, kad ne­li­ko lai­ko.

PIRMININKĖ. Ar jis tik­rai…

J. RAZMA (TS-LKDF). Kvie­čiu elg­tis de­mo­kra­tiškai ir ko­rek­tiš­kai.

PIRMININKĖ. Aš vi­sa­da lin­ku­si elg­tis de­mo­kra­tiškai. Net bu­vau pa­skel­bu­si, tik ne­bu­vo A. Ažu­ba­lio. Da­bar, žiū­riu, yra. Ga­li­me im­tis, ne­ma­tau pro­ble­mų. Pra­šom ger­bia­mą­jį A. Ažu­ba­lį pa­teik­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­to, pa­skir­to svars­ty­ti įsta­ty­mo dėl Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je pro­jek­tą XIIIP-1475, pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą. A. Ažu­ba­lis.

 

15.17 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­to, pa­skir­to svars­ty­ti įsta­ty­mo dėl Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je pro­jek­tą XIIIP-1475, pa­kei­ti­mo“ projektas

 

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, po­nia pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, iš tik­rų­jų at­ro­do­me vi­si ar­ba, sa­ky­kim, kai ku­rie iš mū­sų ne­kaip. Ban­do­me kaž­ką įro­dy­ti, tai, kas la­bai sun­kiai įro­do­ma. Ban­do­me įro­dy­ti, kad vi­są lai­ką mes rū­pi­no­mės ši­tuo ob­jek­tu. Mes juo ne­si­rū­pi­na­me. Prieš tre­jus me­tus pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas gu­lė­jo ten, kur gu­lė­jo, o prieš me­tus, jei­gu at­si­me­na­te, čia pat, ši­to­je sa­lė­je, mes jau ban­dė­me pra­šy­ti Sei­mo pri­ta­ri­mo, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų per­kel­tas į ki­tą ko­mi­te­tą svars­ty­ti, tu­riu min­ty, į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą. Ta­da jū­sų bal­sais bu­vo nu­bal­suo­ta, kad ne, mes ne­per­ke­lia­me. Te­gul ir lie­ka ten dū­lė­ti Švie­ti­mo ir mok­slo ko­mi­te­te, tai yra Kul­tū­ros ko­mi­te­te. Da­bar šian­dien per mi­nu­tę mes ban­do­me pa­keis­ti, paro­dy­ti, kaip mes my­li­me tė­vy­nę Lie­tu­vą ir ko­kie esa­me pat­rio­tai. Aš ma­nau, kad tau­tie­čiai at­si­rinks.

Ma­no siū­ly­mas la­bai aiš­kus. Aka­de­mi­kas E. Jo­vai­ša ir ko­mi­te­to na­riai ne­bus taip su­si­ję da­bar su ši­tuo nau­ju, o iš tik­rų­jų se­nu, nu­ko­pi­juo­tu co­py pas­te do­ku­men­tu, ob­jek­ty­viai žiū­rės į abu pro­jek­tus ir paims, kas iš vie­no yra ge­ro ir kas iš ki­to yra ge­ro. To­dėl tik­rai, ko­le­gos, pra­šau, kad ko­mi­te­tas bū­tų pa­keis­tas. Ne­ga­li­me ri­zi­kuo­ti, kad ne­at­si­tiks to­kia pa­ti is­to­ri­ja, ko­kia jau bu­vo prieš tre­jus me­tus. Štai ir vi­sas ma­no pri­sta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Tai­gi klau­si­mų nė­ra? Iš kar­to mo­ty­vai. Aud­ro­niau Ažu­ba­li, gal jūs ne­be­kal­bė­si­te? K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­rė­čiau la­biau ad­re­suo­ti sa­vo pa­si­sa­ky­mą val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį A. Ažu­ba­lis ini­ci­ja­vo, iš tik­ro jau il­gai gu­li stal­čiu­je, o sa­vo tu­ri­niu 90 % ati­tin­ka tą, ką da­bar su džiaugs­mu jūs pa­rė­mė­te ir sa­ko­te, kad rei­kia dar ir sku­bos. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti ir apie sa­ve, kad jau tre­čią ka­den­ci­ją Sei­me ir aš vi­sa­da vi­so­se ka­den­ci­jo­se kel­da­vau Lu­kiš­kių aikš­tės klau­si­mą, o ši­to­je ka­den­ci­jo­je man ir ran­kos nu­svi­ro. Kreip­da­vau­si į sa­vi­val­dy­bę, į me­rus su siū­ly­mu, kad ten at­si­ras­tų Vy­tis, kad bū­tų iš­spręs­tas Lu­kiš­kių aikš­tės klau­si­mas. Kar­tais su­lauk­da­vau ko­kio nors for­ma­laus at­sa­kymo, daž­niau­siai ne­su­lauk­da­vau, nie­ko ten – jo­kio ju­de­sio 12 me­tų ne­bu­vo, bet da­bar, kai įvy­ko štai šis smė­lio dė­žės pa­ra­das, su­bruz­do vals­tie­čiai, bet pri­si­pa­žin­ki­te, kad jums – da­lis še­šė­lio ir kal­tės, kad ne­vyk­dė­te, ne­svars­tė­te to klau­si­mo. Ga­li­ma keis­ti, jei­gu yra ko­kių nors pro­ble­mų, bet nie­kas ne­bu­vo vyk­do­ma. Tik­rai rei­kė­tų ati­duo­ti ki­tam ko­mi­te­tui ir klau­si­mą išspręs­ti.

Kaip yra el­gia­ma­si da­bar, yra ne­gar­bin­ga – ati­duo­da­mas klau­si­mas A. Ši­rins­kie­nei ir jūs ne­va tu­ri­te ini­cia­ty­vą. Jūs ne­tu­ri­te jo­kios ini­cia­ty­vos, klau­si­mas yra už­pū­lia­vęs.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ga­li­ma ti­kė­ti ir ne­ti­kė­ti is­to­ri­ja. Da­bar daž­nai gy­ve­ni­mo, ver­slo grei­tis įsu­ka žmo­ni­ją į klai­das. Pi­ni­gai, gar­bė, sa­vi­gar­ba, gar­bės troš­ki­mas ir pa­na­šiai. Šiuo me­tu dvi kar­tos yra su­prie­šin­tos dėl skulp­tū­ros ir me­mo­ria­lo „Lais­vės kal­vos“. To­dėl da­bar teis­mas ir spren­džia šį klau­si­mą. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ne­ga­li kiš­tis į teis­mi­nius pro­ce­sus. Kal­tin­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tą vil­ki­ni­mu, sa­ky­čiau, yra ne­at­sa­kin­ga ir kiek nai­vu. Įsta­ty­mai ar pro­to­ko­lai ne­ga­li bū­ti ren­gia­mi tik emo­ci­niu pa­grin­du. Pro­to­ko­las – taip, ga­li­ma apie tai kal­bė­ti. Bet tik ne teis­mo pro­ce­so me­tu, nes tai yra psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas, to­dėl pra­šau ne­klas­to­ti is­to­ri­jos prie­var­ti­niu emo­ci­niu bū­du.

Man la­biau pa­tik­tų Vy­tis ir man la­biau pa­tin­ka. Tu­rė­jau ki­tą skulp­tū­rų au­to­rių fa­vo­ri­tą, ku­ris bū­tų ti­kęs, ma­nau, dviem kar­toms, tai yra ir­gi Vy­tis, tik skulp­to­riaus S. Žir­gu­lio. Žiū­rint į Vy­tį, le­kian­tį vė­jy­je su di­de­le jė­ga, bei įspū­din­gas nuo­la­ti­nis gra­žus ap­švie­ti­mas nak­ty­je, ku­ris pra­len­kia ir die­nos švie­są… Bet tai tik ma­no sub­jek­ty­vi nuo­mo­nė. Tai­gi šiuo klau­si­mu, anot bal­to ir juo­do met­raš­ti­nin­ko iš po­emos „Min­dau­gas“ pa­gal J. Mar­cin­ke­vi­čių, pa­li­ki­me bal­tą met­raš­ti­nin­ką, ne­klas­to­ki­me emo­ci­niu pa­grin­du do­ku­men­to. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš ir lau­k­ti teis­mo spren­di­mo tie­sos. Šis klau­si­mas tu­ri ir to­liau tei­sė­tai lik­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­te. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mos re­zo­liu­ci­jos. (Bal­sai sa­lė­je) Čia pro­to­ko­li­nis. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 32, prieš – 27, su­si­lai­kė 33. Tai­gi pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui nė­ra pri­tar­ta.

Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – V. Juo­za­pai­tis. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Spren­di­mas yra spren­di­mas. De­mo­kra­tija nu­ga­lė­jo. No­riu pa­gir­ti R. Šar­knic­ką, iš­ties jo, ne­ži­nau, kaip pa­va­din­ti, tą pa­reiš­ki­mą, per­for­man­są. Tik­rai bu­vo įspū­din­ga, su­dė­jo vi­sa tai… La­bai pa­na­šu į plia­žą, tarp kit­ko, tai, kas yra Lu­kiš­kių aikš­tė­je, kai tu su­de­di vis­ką į vie­ną vie­tą, kas tar­pu­sa­vy­je pa­pras­tai ne­de­ra.

Mie­lie­ji Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riai, aš ne­ži­nau, kas jus kon­sul­tuo­ja ar jus kas nors kon­sul­tuo­ja? Bet tik­rai jūs pa­si­žiū­rė­ki­te į to teis­mo ir to įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris tre­jus me­tus gu­li jū­sų stal­čiu­je, es­mę! Tre­jus me­tus! Jei­gu jau kal­ba­me, pa­si­do­mė­ki­me šiek tiek, jei­gu ga­li­ma, ir tei­si­nė­mis pu­sė­mis ir ne­da­ry­ki­me iš Sei­mo pa­juo­kos ob­jek­to.

Ki­ta ver­tus, šian­dien pri­ėmė­me po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mą, ku­ris taip pat kal­ba apie tą pa­čią aikš­tę. Taip pat ga­li­ma trak­tuo­ti, kad tai yra ki­ši­ma­sis į ko­kius nors teis­mo pro­ce­sus, nes mes re­gu­liuo­ja­me tos aikš­tės ko­kią nors pa­dė­tį ar pa­na­šiai. Teis­mas yra teis­mas, Sei­mas yra Sei­mas. Tik­rai kar­tais pa­gal­vo­ki­me prieš kal­bė­da­mi. La­bai jums ačiū iš anks­to.

PIRMININKĖ. Per cen­tri­nį šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ne­ži­nau, kaip jums, bet man as­me­niš­kai tik­rai daž­nai ky­la klau­si­mas, kas po­li­ti­ko­je yra me­las, o kas yra tie­sa. Da­bar kal­ba­me apie iš tik­rų­jų skau­džią te­mą, ku­ri su­prie­ši­no mū­sų vi­suo­me­nę. Ir vi­si mes no­ri­me tar­si nu­si­plau­ti ran­kas. Aki­vaiz­du tai, kad Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas su­da­rė vi­sas są­ly­gas, kad tas plia­žas at­si­ras­tų. Da­bar des­pe­ra­tiš­kai no­ri­ma pri­deng­ti sa­vo gė­dą ne­va nau­ju įsta­ty­mo pro­jek­tu. Kal­ba­ma apie tai, ži­no­te, ne­ga­lė­jo­me pri­im­ti šio įsta­ty­mo, nes vyks­ta teis­mo pro­ce­sai. Įsi­klau­sy­ki­te, ką sa­ko­te, Sei­mo na­riai. Teis­mas nag­ri­nė­ja kon­kur­so re­zul­ta­tus. Įsta­ty­mas nu­ma­to bū­tent rep­re­zen­ta­ci­nį sta­tu­są tos aikš­tės. Jei­gu net ir bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kad do­mi­nuo­jan­tis ak­cen­tas yra Vy­tis, tai ne­reiš­kia, kad bū­tų au­to­ma­tu pri­pa­žin­tas tas Vy­tis, ku­ris da­bar yra ant­ras pa­gal kon­kur­so re­zul­ta­tus. To­dėl jūs ne­sa­ky­ki­te ir ne­kar­to­ki­te to me­lo. Jei­gu jūs no­ri­te dangs­ty­ti bū­tent sa­vo ne­vy­ku­sį Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, ieš­ko­ki­te ki­tų ar­gu­men­tų.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bus svars­ty­mai. Gal bai­ki­me? Pet­rai, jūs kal­bė­jo­te, už­ten­ka! (Šur­mu­lys sa­lė­je) Vis­kas! Ke­liau­ja­me prie dar­bo­tvarkės. Ger­bia­mas Pet­rai, būk ge­ras, būk ge­ras. Jau su­tai­kei, pa­sa­kei, už­ten­ka, bai­gia­me.

 

15.27 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4503(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4503(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja.

Dėl 1 straips­nio jo­kių nau­jų siū­ly­mų nė­ra. Dėl 2 straips­nio yra A. Ku­bi­lie­nės siū­ly­mas. Pra­šom, ko­le­ge, pri­sta­ty­ti. Ir ne­ma­tau A. Vin­kaus.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia toks la­biau tech­ni­nis da­ly­kas, aš pa­tiks­li­nu są­vo­ką „pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba“, su­vie­no­di­nu ją su po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį su A. Ku­bi­lie­nės pa­tiks­li­ni­mu? Dė­ko­ju. Pri­ėmė­me.

3 straips­nis. Dėl 3 straips­nio 2 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mų. Ko­mi­te­tas taip pat yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me pri­im­ti su Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mu? Dė­ko­ja­me. Ir yra dar vie­nas siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs. Gal, ger­bia­ma ko­le­ge, pa­ko­men­tuo­ki­te Sei­mui. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ko, kad sa­va­no­rys­tė, pro­fe­si­nė sa­va­no­rys­tė yra ne­drau­džia­ma, tai ga­li­ma da­ry­ti ir be šio įsta­ty­mo. Su­tin­ka­me su tuo, kad ga­li­ma sa­va­no­rys­tė, bet pro­fe­si­nė sa­va­no­rys­tė, apie ką mes čia kal­ba­me, tik­rai nė­ra reg­la­men­tuo­ta. To­dėl ko­mi­te­tas ir ne­su­ti­ko su ši­ta iš­va­da. Mes kal­ba­me apie pro­fe­si­nę sa­va­no­rys­tę, kad gy­dy­to­jas ga­lė­tų dirb­ti ne va­ly­da­mas sie­nas ar kaž­ką da­ry­da­mas sa­va­no­rys­tės pa­grin­du, o pro­fe­si­ne pras­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam, tai yra pri­im­ti vi­są 3 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­im­tas.

4 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­im­ta. Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja pa­reikš­ti, pra­šom bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4503(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Tai­gi įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4503(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Lie­sys. Lin­kiu sėk­mės, ko­le­ga.

 

15.31 val.

Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-857 16 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-4790(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo 16 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4790(2). Kvie­čia­me iš­va­das pa­skelb­ti ger­bia­mą A. Ku­bi­lie­nę ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to J. Raz­mą. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir spren­di­mas yra pri­tar­ti Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dai ir pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4790(2). Už bal­sa­vo 6, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas – J. Raz­ma. Ger­bia­mas Jur­gi.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą, pri­ta­rė da­liai Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, kai ku­rioms ne­pri­ta­rė, su­for­mu­la­vo vie­ną sa­vo pa­siū­ly­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu ga­liau­siai pro­jek­tui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­ja. A. Ma­zu­ro­nis ir M. Ma­jaus­kas. Už­si­ra­šė du žmo­nės. Pra­šom.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų la­bai ge­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas šiek tiek nu­leis­ti emo­ci­jas po to­kių aud­rin­gų dis­ku­si­jų apie ki­tus la­bai svar­bius klau­si­mus, nes nie­kas mū­sų taip nie­kad ne­su­ar­ti­na kaip al­ko­ho­lis. Iš tie­sų ge­ras įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ge­ras pa­siū­ly­mas, tik no­rė­tų­si pa­sa­ky­ti vie­ną la­bai pa­pras­tą da­ly­ką ir at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną pa­pras­tą da­ly­ką, kad ši­tuo pro­jek­tu ši­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma da­ro žings­ne­lį at­gal, pa­ly­gin­ti su tuo, ką jie pa­da­rė ka­den­ci­jos pra­džio­je. Ir tai yra la­bai svei­kin­ti­nas žings­nis, tą sa­ky­da­mas aš žiū­riu į svei­ka­tos mi­nist­rą A. Ve­ry­gą. Tik­rai, ger­bia­mas mi­nist­re, la­bai sma­gu, kad ga­lų ga­le ši Sei­mo sa­lės pu­sės su­si­vo­kė, kad ne vis­kas, kas yra at­ža­ria ran­ka kir­viu ker­ta­ma, ne vis­kas duo­da tą re­zul­ta­tą, ku­rio mes lau­kė­me.

To­dėl ma­no iš­ėji­mo į tri­bū­ną tiks­las yra pri­min­ti dar ke­le­tą esan­čių ir ga­lio­jan­čių ne­lo­giš­ku­mų, ku­riuos taip pat rei­kė­tų at­keis­ti, ir ma­no pa­si­sa­ky­mo tiks­las yra pa­ska­tin­ti šią val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą pri­im­ti, spė­ti pri­im­ti dar šio­je ka­den­ci­jo­je dar ke­le­tą la­bai svar­bių spren­di­mų. Leis­ki­te pri­min­ti, kad vis dar ga­lio­ja drau­di­mas pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 20 va­lan­dos. Aš vi­siš­kai ne­su­pran­tu, ko­dėl taip yra, ko­dėl 5 mi­nu­tės iki 20 va­lan­dos ga­li­ma nu­si­pirk­ti alaus skar­di­nę ar vy­no ko­kią nors tal­pą, o 5 mi­nu­tės po 20 va­lan­dos to pa­da­ry­ti jau ne­be­ga­li­ma. To, be­je, ne­su­pran­tu ne tik aš, bet ir tu­ris­tai, at­vyks­tan­tys į Lie­tu­vą. Te­ko bent ke­le­tu at­ve­jų par­duo­tu­vė­je ste­bė­ti si­tu­a­ci­ją, kai par­da­vė­ja ban­dė pa­aiš­kin­ti, koks tai reg­la­men­ta­vi­mas, de­ja, žmo­nės, ku­rie ban­dė nu­si­pirk­ti, ne­la­bai tą su­pra­to.

Dar vie­nas juo­kin­ges­nis da­ly­kas yra pre­ky­ba sek­ma­die­niais tik iki 15 va­lan­dos. Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu pri­imant ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo, kad žmo­nės, at­ėję į baž­ny­čią, į šven­tas Mi­šias, bū­tų blai­vūs, tai rei­kė­jo par­da­vi­nė­ti kaip tik nuo 15 va­lan­dos, kad par­da­vi­mas pra­si­dė­tų, kai jau bai­gia­si Mi­šios. O da­bar par­duo­da­ma iki 15 va­lan­dos.

Tai jūs at­sa­ky­ki­te man į pa­pras­tą klau­si­mą, ku­rio aš jau klau­siu ne vie­ną, ne du ir ne tris kar­tus. Kuo sek­ma­die­nis ski­ria­si nuo šeš­ta­die­nio ar­ba kuo sek­ma­die­nis ski­ria­si nuo pir­ma­die­nio? Pir­ma­die­nis yra dar­bo die­na, o sek­ma­die­nis yra lais­va die­na ir ko­dėl lais­vą die­ną žmo­gui nu­sta­ty­ti kaž­ko­kius ri­bo­ji­mus, o pir­ma­die­nį, dar­bo die­ną, kai jis tu­ri tam tik­rų įsi­parei­go­ji­mų, ši­tų ri­bo­ji­mų jam nė­ra? Tai yra klau­si­mas, į ku­rį nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti. Aukš­to­sios ma­te­ma­ti­kos už­da­vi­nius žmo­nės iš­spren­džia, į kos­mo­są iš­skren­da, o į ši­tą klau­si­mą nie­kas ne­ga­li at­sa­ky­ti. Pra­dė­jus ši­tą li­ni­ją, ku­rią jūs pra­dė­jo­te, la­bai ge­ras bū­das pa­tvar­ky­ti ir ši­tą klau­si­mą.

Pre­ky­ba lau­ko ka­vi­nė­se ir pa­plū­di­miuo­se. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra ka­vi­nė Ber­nar­di­nų so­de, tą aš ne kar­tą sa­kiau, yra ka­vi­nė pa­lei upę, vie­nin­te­lė, be­je, jo­je la­bai daug žmo­nių su­si­ren­ka. Ka­vi­nė­je Ber­nar­di­nų so­de alaus bo­ka­las kai­nuo­da­vo, kai dar ne­bu­vo pri­im­to drau­di­mo tą da­ry­ti, 6 eu­rus, at­ro­do. Tai jūs man at­sa­ky­ki­te, ar po 6 eu­rus už bo­ka­lą ga­li žmo­nės pra­si­ger­ti, ar pra­si­gers? Ir koks tiks­las to­kio ri­bo­ji­mo, ger­bia­mie­ji? Da­bar ta ne­pa­pras­tai gra­ži ka­vi­nė Ber­nar­di­nų so­de pu­siau tuš­čia. Tai vėl ap­ri­bo­ji­mas ir klau­si­mas, į ku­rį at­sa­ky­mo aš ne­gau­nu. Tai vėl erd­vė jums pa­to­bu­lė­ti. Aš tik at­krei­piu dė­me­sį.

Drau­di­mas įsi­gy­ti al­ko­ho­lio as­me­nims iki 20 me­tų. Nuo 18 me­tų as­me­nys ga­li tuok­tis, ga­li gim­dy­ti vai­kus, ga­li tar­nau­ti tė­vy­nei, ga­li vyk­ti į Af­ga­nis­ta­ną tar­nau­ti tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se, gal­būt net­gi žū­ti, ta­čiau ne­ga­li įsi­gy­ti sil­pno al­ko­ho­lio. Na, kaž­koks ab­sur­das. Vo­kie­ti­jo­je nuo 16 me­tų yra toks ri­bo­ji­mas. Ką mes tuo pa­sie­kia­me, nie­kaip ne­su­pran­tu, ir vėl klau­si­mas, ver­tas aukš­to­sios ma­te­ma­ti­kos.

Ka­dan­gi li­ko pas­ku­ti­nės 43 se­kun­dės, tai pas­ku­ti­nis klau­si­mas, ku­ris gal­būt ne toks ak­tu­a­lus, bet vėl Eu­ro­pos Są­jun­gos par­la­men­tų kon­teks­te mes at­ro­do­me juo­kin­gai. Ko­dėl Sei­mo bu­fe­te ne­ga­li­ma įsi­gy­ti vy­no? Na, jūs man at­sa­ky­ki­te. Vi­suo­se Eu­ro­pos Są­jun­gos par­la­men­tuo­se yra to­kia ga­li­my­bė. Na, ko­kie čia to­kie ap­ri­bo­ji­mai, nie­kaip ne­su­pran­tu. To­dėl džiu­gu, kad jūs pra­dė­jo­te tai­sy­tis, aš ke­lią jums nu­ro­džiau, kur ga­li­ma tai­sy­tis dar dau­giau, ir tik­rai ti­kiuo­si, kad ši­to­je ka­den­ci­jo­je la­bai grei­tu me­tu mes su­lauk­si­me jū­sų kon­kre­čių pa­siū­ly­mų dėl ma­no pa­teik­tų kon­kre­čių pro­ble­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Karš­tos dis­ku­si­jos, at­ro­do, džio­vi­na kai ką po Jo­ni­nių. Iš tik­rų­jų sa­vo­tiš­kai pa­vy­džiu ko­le­gai An­driui, ku­ris pra­lei­do vi­sas tas dis­ku­si­jas šios ka­den­ci­jos pra­džio­je, toks pa­sa­ky­mas – jau pra­ėjo ši­tą. De­ja, yra, kaip yra. Rei­kia su­tik­ti, kad tam tik­rų ri­bo­ji­mų rei­kė­jo, tam tik­ri ri­bo­ji­mai bu­vo per­tek­li­niai.

Šian­dien dis­ku­tuo­ja­me apie ri­bo­ji­mą lau­ko ka­vi­nėms ir, ma­no su­pra­ti­mu, ri­bo­ji­mai, ku­rie nu­sta­ty­ti šiuo me­tu, yra per­tek­li­niai ir šis ko­le­gų pa­teik­tas siū­ly­mas, su­pran­tu, su­de­rin­tas ir su Vy­riau­sy­be, ma­no su­pra­ti­mu, yra tei­sin­gas. Al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pro­ble­ma tik­rai nė­ra lau­ko ka­vi­nės ir nė­ra tie žmo­nės, ku­rie su­si­ren­ka lau­ko ka­vi­nė­se pra­leis­ti lai­ką mies­te, pra­leis­ti lai­ką ku­ror­te. Pro­ble­ma yra bui­ti­nis al­ko­ho­liz­mas. Mes siun­čia­me žmo­nes į už­da­ras erd­ves, į bui­tį, į na­mus ger­ti, užuot juos pa­ska­ti­nę ei­ti į mies­tą, bū­ti kom­pa­ni­jo­je, bū­ti gam­to­je. Man at­ro­do, kad drau­di­mas lau­ko ka­vi­nė­se var­to­ti al­ko­ho­lį yra ne­tin­ka­ma prie­mo­nė spręs­ti al­ko­ho­liz­mo pro­ble­mą. Aš čia pa­ly­gin­čiau, kad vi­ru­są gy­do­me an­ti­bio­ti­kais, tai si­tu­a­ci­ją mes to­kiu gy­dy­mo me­to­du tik blo­gi­na­me.

Dar dau­giau. Aš ma­nau, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mas lau­ko ka­vi­nė­se kaip tik ug­do ir kei­čia al­ko­ho­lio var­to­ji­mo kul­tū­rą Lie­tu­vo­je. Ji, kaip mi­nė­jau, yra do­mi­nuo­jan­ti bui­ti­nio al­ko­ho­liz­mo, o ne so­cia­linė, kai žmo­nės pra­lei­džia su kom­pa­ni­ja, drau­gi­jo­je, gal­būt gro­ži­si gam­ta ir mė­gau­ja­si ne­stip­riu al­ko­ho­liu.

Dar dau­giau. Man at­ro­do, la­bai tei­sin­gas spren­di­mas de­le­guo­ti dau­giau at­sa­ko­my­bių sa­vi­val­dy­bei, ku­ri yra ar­čiau žmo­gaus, ku­ri ge­riau ži­no, kur yra pro­ble­mos ar­ba kur gal­būt žmo­nės ren­ka­si ir mėgs­ta pra­leis­ti lai­ką, taip pa­ska­ti­nant juos rink­tis ir leis­ti lai­ką kar­tu. Čia rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad in­ten­sy­viai gy­ve­na­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, kur žmo­nės lei­džia lai­ką kar­tu, gal­būt Vil­niaus se­na­mies­ty­je, 40 met­rų nuo sta­cio­na­rios vie­tos iki lau­ko ka­vi­nės gal yra ir pro­por­cin­gas at­stu­mas, Birš­to­ne ir Ni­do­je, ma­tyt, rei­kė­tų gal ir di­des­nių at­stu­mų. Tai­gi de­cen­tra­li­zuo­ti ir pa­lik­ti sa­vi­val­dy­bėms at­ski­rai spręs­ti, koks tas tei­sin­gas at­stu­mas, tik­rai yra ra­cio­na­lus spren­di­mas.

To­liau rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį, kad Lie­tu­va, kaip mes vi­si pui­kiai ži­no­me, di­džiuo­ja­si gra­žia gam­ta, ir ne­ma­tau pa­grin­do už­da­ry­ti žmo­nes į už­da­ras erd­ves, kur jie ga­lė­tų var­to­ti ne­stip­rų al­ko­ho­lį. At­virkš­čiai – gal­būt rei­kė­tų pa­ska­tin­ti žmo­nes iš­ei­ti į gam­tą, bū­ti at­vi­ra­me, gry­na­me ore, gro­žė­tis gam­ta ir bū­tent ten iš­mok­ti at­sa­kin­gai var­to­ti ne­stip­rų al­ko­ho­lį, jei­gu iš tik­rų­jų yra toks po­rei­kis.

To­liau. Rei­kia pui­kiai su­pras­ti ir ver­slo si­tu­a­ci­ją, jis šiuo me­tu dūs­ta nuo ri­bo­ji­mų, ir toks spren­di­mas jam bū­tų kaip švie­žio oro gū­sis. Taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir tu­ris­tų. Tu­ris­tai juk ne­tu­ri nie­ko ben­dro su al­ko­ho­liz­mo pro­ble­mo­mis Lie­tu­vo­je ir at­va­žia­vę čia jie nie­kaip ne­su­pran­ta, ko­dėl nu­ė­ję į ka­vi­nę ga­li už­si­sa­ky­ti alaus, o čia štai, iš­ėję į lau­ko ka­vi­nę, jau ne­be­ga­li. Ne­su­pran­ta, ko­kios čia pro­ble­mos Lie­tu­vo­je ir ką mes to­kiais bū­dais ban­do­me iš­spręs­ti.

Ir ga­lų ga­le vals­ty­bė su­si­de­da ir iš tu­ris­tų, ir iš ver­slo, ir iš žmo­nių, ku­rie mo­ko­si var­to­ti al­ko­ho­lį at­sa­kin­gai. Tai­gi, ma­nau, kad tei­sin­gas spren­di­mas. Pa­vė­luo­tas, bet, kaip sa­ko, ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės yra iš­sa­ky­tos. Da­bar dėl pa­tai­sų.

1 straips­nis. Ger­bia­ma A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom. G. Va­si­liaus­ko pa­tai­sa. Jūs pri­sta­ty­si­te pa­tai­są? Pra­šau. Ku­bi­lie­ne, pa­sa­ky­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Te­gul pa­sa­kys ko­mi­te­to nuo­mo­nę, ta­da klau­siu.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pir­mai pa­tai­sai pri­tar­ta iš da­lies.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas… No­rė­si­te pri­sta­ty­ti ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Aš su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKAS. Su­tin­ka­te? Ta­da ne­rei­kia ir bal­suo­ti. Taip? Ačiū.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Da­bar bū­tų…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). To­liau Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Tuoj, se­kun­dė­lę, tuoj mes pa­sa­ky­si­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ko­mi­te­tas. Pra­šau.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Da­bar Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Nė­ra. Ar ger­bia­mas J. Raz­ma ga­li… (Bal­sai sa­lė­je) Yra? Pra­šau. Ta­da at­si­pra­šau. Ge­rai.

J. RAZMA (TS-LKDF). Su­pran­tu, bet už ko­mi­te­tą aš ne­su įga­lio­tas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Mū­sų pa­siū­ly­mas yra, bet…

PIRMININKAS. Ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti, ar su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne?

J. RAZMA (TS-LKDF). …pri­ta­ri­mas iš da­lies, ne iš da­lies, aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar ko­mi­te­tas tam pri­ta­rė, ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­me­sio! Ta­da, ger­bia­mas Jur­gi Raz­ma, rei­kės pri­sta­ty­ti pa­tai­są.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Su­tei­ki­te žo­dį Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui.

PIRMININKAS. Pra­šau. Aš kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką pa­si­sa­ky­ti.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Pra­šau. Ge­rai, ge­rai.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). La­bai ačiū. Aš ma­nau, kad bū­tų ne­rei­ka­lin­gas gin­čas, ir pri­ta­riu pri­ta­ri­mui iš da­lies.

PIRMININKAS. Ne­rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti? Taip?

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ne.

PIRMININKAS. Ne. Dė­ko­ja­me.

Da­bar Vy­riau­sy­bės…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Dar G. Va­si­liaus­ko pa­sta­ba, vie­na pa­tai­sa.

PIRMININKAS. Ne, ei­lės tvar­ka ei­si­me. Vy­riau­sy­bės…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Na, ne…

PIRMININKAS. …pa­sta­ba.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės po to.

Tre­čia – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas. Na, pa­žiū­rė­ki­te. Tre­čia, o po to ei­na Vy­riau­sy­bės. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai, ga­liu pa­sa­ky­ti. Jei­gu mes kal­ba­me apie ši­tą pir­mą pa­tai­są, tai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4755 jo pa­tei­ki­mo Sei­me me­tu bir­že­lio 2 die­ną bu­vo grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. O po to pa­plū­di­miai.

PIRMININKAS. Taip, ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je) Ir da­bar Vy­riau­sy­bės an­tra.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). O an­tra pa­sta­ba yra dėl to, kad pa­plū­di­miuo­se… jei­gu yra pri­im­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas už­draus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais tos sa­vi­val­dy­bės pa­plū­di­miuo­se ar­ba jų da­ly­se. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti ir ar­gu­men­tai, kad, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to nuo­mo­ne, pa­plū­di­miai nė­ra ta vie­ta, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti pre­kiau­ja­ma ir var­to­ja­mi al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai. Ne­blai­vūs žmo­nės la­biau lin­kę da­ry­ti nu­si­žen­gi­mus, pra­ras­ti sa­vi­kon­tro­lę, di­dė­ja įvai­rių trau­mų ir sau­lės smū­gio ti­ki­my­bė. Sie­kiant už­tik­rin­ti po­il­siau­to­jų sau­gu­mą, svei­ka­tą ir net gy­vy­bę, taip pat ir kul­tū­rin­gą lais­va­lai­kio lei­di­mą, ne­tu­rė­tų bū­ti lei­džia­ma pa­plū­di­miuo­se pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. To­dėl ko­mi­te­tas ir ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ja­me. Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos ir pir­mi­nin­ke, mo­ty­vai. Da­bar Vy­riau­sy­bė, o po to pri­sta­ty­si­me G. Va­si­liaus­ko. Bal­suo­si­me dėl Vy­riau­sy­bės, ta­da pri­sta­ty­si­me G. Va­si­liaus­ko.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš pa­si­sa­kau už Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą, nes mes ne­tu­ri­me jo­kio ra­cio­na­laus ar­gu­men­to ar pa­grin­do draus­ti var­to­ti ne­stip­rų al­ko­ho­lį pa­plū­di­miuo­se, jei­gu tam pri­ta­ria sa­vi­val­dy­bė. At­kreip­siu dė­me­sį, lei­džia­me lau­ko ka­vi­nėms, bet ne­lei­džia­me pa­plū­di­miams. Aš ne­ran­du jo­kio ra­cio­na­laus ar­gu­men­to, nes mes gir­dė­jo­me ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją, kad jei­gu ne­lei­si­me pa­plū­di­miuo­se, tai tie­siog iš „Ma­xi­mos“ ne­šis bam­ba­lius ir var­tos ten, kaip var­to­ja na­muo­se. Ar mes iš tik­rų­jų no­ri­me to­kios ne­tvar­kos, no­ri­me to­kios be­tvar­kės ir to­kio tik­rai ne­kul­tū­rin­go al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, o kai ne­šis, tai ne­šis ir stip­res­nius. O jei­gu su­teik­tu­me ga­li­my­bę, bū­tų gra­žios ka­vi­nės, ga­lė­tu­me pa­ly­dė­ti sau­lė­ly­dį su vy­no ar šam­pa­no tau­re, o gal ir su šal­to alaus bo­ka­lu, tą da­ry­ti ci­vi­li­zuo­tai, gra­žiai ir kul­tū­rin­gai. Tai­gi kvie­čiu pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui ir ne­disk­ri­mi­nuo­ti pa­plū­di­mių. Ne­bi­jo­ki­me dėl Lu­kiš­kių aikš­tės, nes, pa­na­šu, kad R. Ši­ma­šius vis dėl­to bus pri­vers­tas su­si­rink­ti smė­lio dė­žę, tai­gi čia to al­ko­ho­lio Lu­kiš­kė­se ir ne­at­si­ras, Lu­kiš­kių aikš­tė­je. Siū­lau pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­ma­sis J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia Vy­riau­sy­bės bu­vo du siū­ly­mai. Tai aš su­pran­tu, da­bar pra­dė­jo­me svars­ty­ti ant­rą­jį.

PIRMININKAS. Mes kol kas kal­ba­me dėl pir­mo.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pir­mas bu­vo su­jung­ti pro­jek­tus.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Ne, ne, ne.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Mes jau tą…

PIRMININKAS. Ne, dėl pa­plū­di­mių, tai, ką kal­bė­jo M. Ma­jaus­kas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, pir­mas iš tik­rų­jų bu­vo su­jung­ti pro­jek­tus. Bet ši­to pro­jek­to nė­ra, jis grą­žin­tas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, tai mes jau apie tai kal­bė­jo­me. (Bal­sai sa­lėje) Čia da­bar apie pa­plū­di­mius kal­ba­me.

PIRMININKAS. Taip.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). An­tra pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Ge­rai.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tai aš at­si­sa­kau.

PIRMININKAS. At­si­sa­ko žo­džio. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar… (Bal­sai sa­lė­je) T. To­mi­li­nas. Pra­šau, jums žo­dis. To­mai To­mi­li­nai, pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kal­bant apie pa­plū­di­mius ir ap­skri­tai kal­bant apie al­ko­ho­lio po­li­ti­ką, tai jos es­mė yra ma­žin­ti pri­ei­na­mu­mą. Ne­įma­no­ma su­re­gu­liuo­ti taip, kad bū­tų ide­a­lu, kad bū­tų ir pri­ei­na­mu­mas su­ma­žin­tas ide­a­liai, ir po­nas M. Ma­jaus­kas kom­for­tiš­kai jaus­tų­si prie sau­lė­ly­džio su vy­no tau­re. To ne­įma­no­ma su­de­rin­ti. Tie­siog, jei­gu ša­lis nu­spren­dė ma­žin­ti pri­ei­na­mu­mą, tai ji­nai pa­si­ren­ka vie­tas, kur tas pri­ei­na­mu­mas ma­ži­na­mas ra­cio­na­liau­siai, to­dėl pa­plū­di­mys ar­ba de­ga­li­nė la­bai nor­ma­lu. To­se vie­to­se, kur ypač ri­zi­kin­ga par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį, tas pri­ei­na­mu­mas ir ma­ži­na­mas. Ži­no­ma, ga­li­ma pa­si­rink­ti ir ki­tas vie­tas, ta­čiau pa­siū­ly­ki­te ko­kias. Mes ei­na­me Skan­di­na­vi­jos ke­liu ir ma­ži­na­me tą pri­ei­na­mu­mą, to­dėl trauk­tis nuo sa­vo es­mi­nės po­li­ti­kos, ku­ri, be­je, bu­vo pri­im­ta iš es­mės kon­sen­su­su, ir de­ši­nio­ji pu­sė iš da­lies taip pat bal­sa­vo dėl ši­tos po­li­ti­kos… Aš dė­kin­gas, kad pri­mi­nė­te man per vie­ną lai­dą. Šiuo at­ve­ju ne­si­trau­kia­me nuo to, kas duo­da re­zul­ta­tus, ne­si­trau­kia­me nuo to, kas pa­ro­dė sa­vo veiks­min­gu­mą. Taip, ži­no­ma, pa­da­ry­ti ko­me­di­ją iš bet ku­rios po­li­ti­kos ga­li­ma. Taip, yra kaž­ko­kių pa­žei­di­mų ar­ba kaž­ko­kių si­tu­a­ci­jų, kai tas kon­kre­tus drau­di­mas ga­li at­ro­dy­ti ir ko­miš­kai. Ta­čiau, žiū­rint į vi­suo­me­nės vi­su­mą, žiū­rint į ben­drą sta­tis­ti­ką, ši po­li­ti­ka duo­da re­zul­ta­tų. To­dėl trauk­tis nuo jos tik­rai ne­ver­ta. Ir pa­plū­di­mys ar­ba ku­ro ko­lo­nė­lė yra ta vie­ta, kur tas pri­ei­na­mu­mas tu­ri bū­ti ma­žiau­sias.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mo. Kas pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Dė­ko­ja­me. Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 36, prieš – 21, su­si­lai­kė 34. Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta, lie­ka ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

Dėl ant­ro­jo pa­siū­ly­mo mes ne­bal­suo­si­me, ne­rei­kia. Da­bar G. Va­si­liaus­ko pa­siū­ly­mas dėl 3 straips­nio. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar, ger­bia­mas Ge­di­mi­nai Va­si­liaus­kai, su­tin­ka­te? Bal­suo­ti ne­rei­ka­lau­ja­te? La­bai ačiū. Dė­ko­ju ir pra­ne­šė­jai.

Dėl vi­so – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Pa­ga­liau da­lis per­tek­li­nių drau­di­mų, ku­riuos tre­jus me­tus kri­ti­ka­vo­me, prieš rin­ki­mus vals­tie­čių bal­sais bus at­šauk­ta. Ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. Va­di­na­si, smul­ku­sis ver­slas, tu­riz­mas, sa­vi­val­dy­bės ga­lės leng­viau at­si­kvėp­ti.

Kas tai per pa­siū­ly­mas? Tai iš es­mės yra se­nos iki 2017 me­tų tvar­kos su­grą­ži­ni­mas, kai sa­vi­val­dy­bės ga­lės skelb­ti tam tik­ras tu­riz­mo ir po­il­sio zo­nas, ku­rio­se pa­da­lins li­cen­ci­jas pre­kiau­ti sil­pnai­siais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Iš tik­rų­jų tai bu­vo ne­adek­va­tus drau­di­mas, ku­ris reiš­kė ne­są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją. Tie, ku­rie tu­rė­jo sta­cio­na­rią vie­tą ir lau­ko ka­vi­nę, ga­lė­jo net­gi stip­riai­siais gė­ri­mais pre­kiau­ti, tie, ku­rie tu­rė­jo se­zo­ni­nę lau­ko ka­vi­nę, ne­ga­lė­jo vi­sai pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Tai­gi tu­riz­mui, smul­kia­jam ver­slui ir vi­siems, kam nu­si­bo­do ši drau­di­mų ir bau­di­mo at­mo­sfe­ra, tai yra ge­ra ži­nia ir aš kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ne­su la­bai prieš, ta­čiau man ne­ri­mą su­kė­lė kai ku­rių jau­nų ko­le­gų, kal­bė­ju­sių iš tri­bū­nos, ar­gu­men­ta­ci­ja. Bu­vo pa­var­to­ta to­kia spar­nuo­ta fra­zė, kad nie­kas mū­sų taip ne­su­ar­ti­na kaip al­ko­ho­lis. Aš drįs­čiau pri­min­ti, kad di­džiau­sios ava­ri­jos, eis­mo įvy­kiai, kur žūs­ta žmo­nės, įvyks­ta pri­si­gė­rus al­ko­ho­lio, skau­džiau­sios ne­lai­mės Lie­tu­vo­je, kai nu­žu­do­mi vai­kai, įvy­ko iš­gė­ru­siems žmo­nėms. Ly­giai taip pat su­ar­tė­ja su­gy­ven­ti­niai, pei­liais vie­nas ki­tą su­ba­do, ly­giai taip pat pa­veik­ti al­ko­ho­lio. Aš sa­ky­čiau, su to­kiais juo­kais de­rė­tų at­sar­giau.

Ki­tas pa­ly­gi­ni­mas bu­vo, kad par­da­vi­mų lai­ko ri­bo­ji­mas bu­vo įves­tas no­rint, kad žmo­nės į baž­ny­čią at­ei­tų blai­vūs. Vėl­gi, gal jūs nu­sto­ki­te to­kias ne­są­mo­nes kal­bė­ti?! Tie žmo­nės, ku­rie sek­ma­die­niais su­si­ren­ka į baž­ny­čią iš ry­to, ma­tyt, ne­tu­ri pro­ble­mų dėl al­ko­ho­lio.

Ir pas­ku­ti­nė pa­sta­ba yra dėl R. Ši­ma­šiaus plia­žo. Bu­vo vėl­gi kal­ba­ma, kad pa­plū­di­mys čia ar ne pa­plū­di­mys. Šia­me kon­teks­te bai­ki­me spe­ku­liuo­ti šiuo da­ly­ku. Pa­plū­di­mys yra prie van­dens tel­ki­nio, pa­kran­tė tin­ka­ma žmo­nėms mau­dy­tis, tai yra pa­plū­du­riuo­ti. O jei­gu van­dens tel­ki­nio nė­ra, joks čia pa­plū­di­mys ir joks čia plia­žas, ir lai­kas tą smė­liu­ką su­si­rink­ti. Ge­ros die­nos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu?

Ga­li­me. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

15.56 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1555(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1555. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šom. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to nuo­mo­nę, taip. At­si­pra­šau, pri­ėmi­mas. Se­kun­dė­lę! Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau. Ko­le­gos, ka­dan­gi tru­pu­tį ne­tiks­liai bu­vo pa­sa­ky­ta, mū­sų ko­mi­te­tas, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, pra­šo leis­ti po­sė­džio me­tu pa­da­ry­ti ko­mi­te­to po­sė­dį, nes įra­šas… Bu­vo pra­šy­mas. Ko­le­gos, bet įra­še ten ne­aiš­ku tru­pu­tį, mū­sų ko­mi­te­to sek­re­to­ria­tas pa­pra­šė, kad pa­kar­to­čiau pra­šy­mą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas pra­šo leis­ti šiuo me­tu, nuo 16 va­lan­dos, or­ga­ni­zuo­ti ko­mi­te­to po­sė­dį. Ar mes ne­pri­eš­ta­rau­ja­me? Ne. No­ri­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me. Ačiū V. Ving­rie­nei.

Už­si­re­gist­ra­vo 84, bal­sa­vo 83: 62 – už, prieš – 8, su­si­lai­kė 13. Ko­mi­te­tas ga­li nuo 16 va­lan­dos po­sė­džiau­ti.

Da­bar ei­na­me prie pa­tai­sų. Tai 2 straips­nio… 1 straips­nis be pa­kei­ti­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio yra de­par­ta­men­to pa­tai­sa.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Čia bu­vo to­kio tech­ni­nio po­bū­džio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa, į ją at­si­žvelg­ta, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir ki­ta pa­tai­sa…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ir mes ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Ir V. Ving­rie­nės da­bar.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Taip, ir ma­no pa­tai­sa bu­vo. Čia dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos, nes ge­gu­žės 1 die­na…

PIRMININKAS. Pra­šau su­sto­ti. Yra 29? Kils­tel­ki­te ran­kas, kas. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me. Dė­ko­ja­me. Pra­šom, Ving­rie­ne, pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos. Ka­dan­gi ge­gu­žės 1 die­na jau pra­ėjo, tai siū­lo­me ki­tą da­tą – lap­kri­čio 1 die­ną – ir kad Vy­riau­sy­bė bei jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja pa­reng­tų įgy­ven­di­ni­mo tei­sės ak­tus iki spa­lio 31 die­nos. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

PIRMININKAS. Ge­rai, dė­ko­ja­me. Ačiū V. Ving­rie­nei. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Vi­sam 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so. P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, kai mes prieš ke­le­tą me­tų svars­tė­me dar vis tik ke­ti­na­mas sta­ty­ti Vil­niaus ir Kau­no at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nes, tai bu­vo­me su­si­kvie­tę, aš iki šiol pri­si­me­nu, į mū­sų frak­ci­jos, be­je, sa­lę – ko­le­gos iš Kau­no sa­vi­val­dy­bės bu­vo at­vy­kę, iš Vil­niaus, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, bu­vo ir „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ at­sto­vas, ir tas pats ger­bia­mas N. Ras­burs­kis. Mes kė­lė­me es­mi­nį klau­si­mą – ar Lie­tu­vos at­lie­kų su­si­da­ry­mas at­ei­nan­čiais de­šimt­me­čiais pa­ten­kins tuos pro­jek­ti­nius pa­jė­gu­mus, ku­rie yra nu­ma­ty­ti, ar at­lie­kų kie­kiai yra už­tek­ti­ni, kad mes sta­ty­tu­me bū­tent to­kius re­ak­to­rius, ar ne?

Mes bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad taip, Lie­tu­vo­je dar ar­ti­miau­sius de­šimt me­tų tik­rai už­teks ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, bū­ti­na sta­ty­ti to­kius pa­jė­gu­mus, nes nė­ra kur dė­ti, į są­var­ty­nus vež­ti ne­ga­lė­si­me, teks su­de­gin­ti. Jei­gu taip vis­kas ir yra, kaip mums pa­tei­kė spe­cia­lis­tai, tai ko jūs šian­dien bi­jo­te, ko jūs prieš­ta­rau­ja­te dėl už­drau­di­mo im­por­tuo­ti at­lie­kas? Pri­im­ki­me šį įsta­ty­mą. Aš tik­rai pri­ta­riu ger­bia­mos Vir­gi­ni­jos pa­siū­ly­tam pro­jek­tui, kad Lie­tu­vo­je bū­tų drau­džia­ma im­por­tuo­ti ir de­gin­ti at­lie­kas, jei­gu už­tek­ti­nai tu­ri­me sa­vo at­lie­kų. O jei­gu jų ne­tu­ri­me, ta­da kam rei­kė­jo sta­ty­ti to­kias jė­gai­nes? Ta­da at­sa­ky­ki­te sau pa­tys į ši­tą klau­si­mą. Aš tie­siog kvie­čiu bal­suo­ti už ir pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ėmi­mo sta­di­ja, bal­suo­ja­me. Ne­ma­tau. At­si­pra­šau, V. Ving­rie­nė. Ne­pa­ste­bė­jau, at­leis­ki­te.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Lie­tu­vo­je šian­dien vei­kian­čios de­gi­ni­mo jė­gai­nės Klai­pė­do­je, Kau­ne ir Vil­niu­je me­tų pa­bai­go­je pra­dės…

PIRMININKAS. Bū­tų ge­rai, kad per mik­ro­fo­ną kal­bė­tu­mė­te, ne­gir­di­me.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ne­gir­di­te. …su­da­ro ga­li­my­bes de­gin­ti 615 tūkst. at­lie­kų per me­tus. „Ak­me­nės ce­men­tas“ dar su­de­gin­tų 100 tūkst. to­nų per me­tus, tuo tar­pu, net op­ti­mis­tiš­kiau­sių pro­jek­tų skai­čia­vi­mais, me­ti­nis de­gin­ti­nų at­lie­kų kie­kis Lie­tu­vo­je 2030 me­tais siek­tų vos 380 tūkst. to­nų per me­tus. Tai iš kur gau­si­me tiek at­lie­kų, kad pa­ten­kin­tu­me dvi­gu­bai di­des­nę in­fra­struk­tū­rą? Kai ap­lin­ko­sau­gi­nės tech­no­lo­gi­jos jau nu­šuo­lia­vo to­li į prie­kį tiek, kad net at­lie­kų per­dir­bi­mas tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu jau lai­ko­mas at­gy­ve­nu­siu, da­bar kal­ba­ma apie pro­duk­tų il­ga­am­žiš­ku­mą, at­lie­kų pre­ven­ci­ją, nuo­la­ti­nį per­dir­ba­mu­mą ir at­gau­na­mą at­lie­ką, tai iš­ties Lie­tu­va su per­tek­li­niais de­gi­ni­mo pa­jė­gu­mais at­ro­do ga­nė­ti­nai keis­tai.

Šian­dien bal­suo­da­mi už šį įsta­ty­mą ženg­si­me svar­bų iš­min­tin­gą žings­nį, po­li­ti­nį žings­nį, už­kirs­da­mi ke­lią im­por­tuo­ti de­gin­ti ir ša­lin­ti skir­tas at­lie­kas, ku­rių tik­rai ne­iš­veng­tu­me, kad pa­ten­kin­tu­me 715 tūkst. to­nų per me­tus pa­jė­gu­mus. Ar mes no­ri­me tap­ti Da­ni­jos ir ki­tų ša­lių at­lie­kų są­var­ty­nu, taip ri­zi­kuo­da­mi vil­nie­čių, kau­nie­čių, klai­pė­die­čių svei­ka­ta? Be abe­jo, mes ne­no­ri­me ir tu­ri­me už­tik­rin­ti tiek gy­ven­to­jų tei­sė­tą in­te­re­są gy­ven­ti šva­rio­je ap­lin­ko­je, tiek nu­kreip­ti at­lie­kas per­spek­ty­vios ža­lia­vos pa­nau­do­ji­mo prin­ci­pų kryp­ti­mi. Tai­gi bal­suo­da­mi nu­brė­ši­me rau­do­nas li­ni­jas ir kvie­čiu tik­rai bal­suo­ti, nes mums tą tei­sę su­tei­kia ir Ba­ze­lio kon­ven­ci­ja, ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos bei…

PIRMININKAS. Ačiū, lai­kas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …reg­la­men­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ma­ne šiek tiek glu­mi­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos for­muo­ja­ma po­li­ti­ka ir kai ku­rių, šiuo at­ve­ju ne mi­nist­ro, bet bū­tent tų pa­rei­gū­nų, ku­rie tur­būt dir­ba ne su pir­mu mi­nist­ru. Jų po­zi­ci­ja yra to­kia, kad aiš­kiai tarp­tau­ti­niuo­se tei­sės ak­tuo­se, reg­la­men­tuo­se nė­ra pa­ra­šy­ta, kad yra drau­džia­ma. Tai jie gal­vo­ja, kad ga­li­ma im­por­tuo­ti pa­vo­jin­gas at­lie­kas, Lie­tu­vą pa­vers­ti są­var­ty­nu, uti­li­za­ci­jos vie­ta, ir ta­da mū­sų iš­tek­liai, to­kie kaip po­že­mi­nis gė­las van­duo, ku­riuo ne­ga­li pa­si­gir­ti nė vie­na Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė, iš­sky­rus tur­būt Da­ni­ją ir Lie­tu­vą, tai yra at­ei­ties pa­ja­mų di­džiu­lis šal­ti­nis, ar­ba eko­lo­giš­ka žem­dir­bys­tė, eko­lo­giš­ka so­di­nin­kys­tė ir taip to­liau… Tai yra tos mais­ti­nės kul­tū­ros ga­lė­tų bū­ti ga­mi­na­mos, bet jei­gu mes, Lie­tu­va, im­si­me ir pra­dė­si­me de­gin­ti pa­vo­jin­gas at­lie­kas vien tam, kad kaž­kas iš to ga­lė­tų su­si­krau­ti ne­ma­žą ka­pi­ta­lą, o vi­sus diok­si­nus, fu­ra­nus ir vi­są ki­tą bru­dą, ku­rio šian­die­ną ne­ga­li nu­sta­ty­ti nei me­di­ci­na, nei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, jų at­si­ra­di­mo prie­žas­čių ir taip to­liau, me­si­me į gam­tą, tai mes tu­rė­si­me di­de­lį pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ną, uti­li­za­ci­jos kaž­ko­kią te­ri­to­ri­ją ir nie­kas ta­da jau ne­be­no­rės nei to gė­lo van­dens iš mū­sų pirk­ti, nei tų eko­lo­giš­kų grū­di­nių kul­tū­rų ar­ba ki­tų mais­ti­nių kul­tū­rų, ku­rių po­rei­kis vi­są lai­ką au­ga pa­sau­ly­je. Tai ne­už­kirs­ki­me tam ke­lio ir pa­dė­ki­me aiš­kų taš­ką. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 80: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.05 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4033(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4033(3).

Da­bar pri­ėmi­mas. Ei­si­me gal mes pa­straips­niui. 1 straips­nis. Nė­ra pa­kei­ti­mų. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­im­ta.

A. SKARDŽIUS (MSNG). At­si­pra­šau, pir­mi­nin­ke. Dėl 1 straips­nio…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to. Taip, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Dėl 1 straips­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė – iš­dės­ty­ti abė­cė­lės tvar­ka. Tech­ni­nio po­bū­džio.

PIRMININKAS. Tech­ni­nė pa­tai­sa. Dė­ko­ja­me. Mes ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Nė­ra. 3 straips­nis. Nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 2 strai­ps­niui? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Nė­ra. Yra. Nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip. Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo są­vo­kas su­de­rin­ti tar­pu­sa­vy­je. Tai sa­vi­nin­kas, o yra pa­ra­šy­ta „val­dy­to­jas“ ki­to­se tei­sės ak­to vie­to­se, to­dėl ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­si­rin­ko val­dy­to­jo są­vo­ką.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me ir­gi, ko­le­gos, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Nė­ra pa­kei­ti­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio yra P. Urb­šio. Ger­bia­mas P. Urb­šys. Jo ne­ma­tau. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ta vie­nai pa­tai­sai. Tai yra iš­brauk­ti 6 straips­nio 2 da­lies 2 punk­te „bio­e­ta­no­lį E85 ati­tin­kan­tį stan­dar­tą LST EN 15293“. Jo pa­tai­sa bu­vo siū­ly­mas iš­brauk­ti ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mes ga­li­me ir­gi pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Da­bar an­tra.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ant­ro­ji pa­tai­sa bu­vo dėl 6 straips­nio 2 da­lies 3 ir 4 punk­tų. Ko­le­ga Sei­mo na­rys P. Urb­šys siū­lė „fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, ter­šian­tiems iš trans­por­to prie­mo­nių, nau­do­ja­mų že­mės ūkio veik­lai, jei jų pa­ja­mos iš šios veik­los su­da­ro dau­giau kaip 50 % vi­sų gau­na­mų pa­ja­mų“ tai­ky­ti tas leng­va­tas taip pat ir fi­zi­niams. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes įgy­ven­di­nant ža­lio­jo kur­so eko­no­mi­ką leng­va­tų ir iš­im­čių tu­rė­tų lik­ti kuo ma­žiau ar­ba vi­sai ne­lik­ti, nes šios leng­va­tos, ku­rios sie­ja­mos ne su ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mu, o su kon­kre­čiu sek­to­riu­mi, be abe­jo, EBPO prieš­ta­rau­ja. Rei­kė­tų de­rin­ti su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir taip to­liau. To­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ant­ra­jam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­mi­te­tui. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

7 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pa­tai­sų nė­ra. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 8 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 9 straips­nis. Nė­ra.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Yra.

PIRMININKAS. Yra. At­si­pra­šau. Dėl 9 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tai yra „ne ke­liais ju­dan­čių me­cha­niz­mų“, o rei­kė­tų var­to­ti for­mu­luo­tę „že­mės ūkio veik­lai nau­do­ja­mų ne ke­liais ju­dan­čių me­cha­niz­mų“ – to­kia są­vo­ka. To­dėl ko­mi­te­tas pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to są­vo­kos iš­plė­ti­mui.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ja­me. Ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar Tei­sės de­par­ta­men­to dar vie­na pa­tai­sa.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tei­sės de­par­ta­men­tas tei­kia pa­tai­są dėl 9 straips­nio 5 da­lies 8 pun­k­to. Vėl tai su­si­ję su Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ja, kad pri­va­lo­ma iki­teis­mi­ne tvar­ka na­grinė­ti Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės. Nuo­sta­tos tu­rė­jo bū­ti su­de­rin­tos, siū­lo de­par­ta­men­tas, tar­pu­sa­vy­je, to­dėl ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiai pa­tai­sai ir siū­lo, kad…

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti ir mes ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Dar Tei­sės de­par­ta­men­to to­liau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). 9 straips­nio 3 da­lies 1 punk­te tu­rė­tų bū­ti prieš žo­dį „me­to­di­kas“ įra­šy­ti žo­džiai „ter­ša­lų nu­sta­ty­mo“.

PIRMININKAS. Ge­rai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). „Ter­ša­lų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos.“ Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Dė­ko­ju. Ga­li­me ir­gi pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 9 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 10 straips­nio yra dar Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, straips­nis va­di­na­si taip – mo­kes­čių mo­kė­to­jų kon­sul­ta­vi­mas. Bū­tent Tei­sės de­par­ta­men­tas…

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

A. SKARDŽIUS (MSNG). …siū­lė, kad ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos bū­tų įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, ne tik Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja teik­tų tas kon­sul­ta­ci­jas, to­dėl ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir bū­tent BFK yra pa­ren­gęs pa­pil­do­mą iš­va­dą bir­že­lio 23 die­ną. Jau pri­ta­rė, tu­rė­jo bū­ti su­de­rin­ta ir pa­reng­ti nau­ji tei­sės ak­tai, to­dėl pri­tar­ta ir dir­ba­ma ta lin­kme.

PIRMININKAS. Ge­rai. Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

11 straips­nis – mo­kes­čių pa­tik­ri­ni­mo tvar­ka. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pa­tai­sų nė­ra.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Yra, yra kaž­kur, pir­mi­nin­ke, yra…

PIRMININKAS. 12 straips­nis. Se­kun­dė­lę! 12 straips­nis.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tei­sės de­par­ta­men­to dėl 12 straips­nio 2 da­ly­je var­to­ja­mos są­vo­kos „ki­li­mo ir tū­pi­mo cik­las“, kai ap­mo­kes­ti­na­mas lėk­tu­vų nu­si­lei­di­mas ir ki­li­mas. Kei­čia­mo įsta­ty­mo 5 prie­de var­to­ja­mas žo­dis „nu­si­lei­di­mo“ keis­ti­nas „tūpi­mo“, to „nu­si­lei­di­mo“ var­to­ti ne­ga­li­me, rei­kia var­to­ti „tū­pi­mą“. Tai pri­ta­ria­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me ir mes, ko­le­gos, pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­nio. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pritar­ta.

2 straips­nis.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Įgy­ven­di­na­mie­ji Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai, tur­būt taip.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me ir­gi pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Čia pa­tai­sų yra.

PIRMININKAS. Tei­sės de­par­ta­men­to, taip.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Siū­lo pro­jek­to 2 straips­nio 1 da­lies nuo­ro­dą į 5 da­lį keis­ti nuo­ro­da į 3 da­lį. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar…

A. SKARDŽIUS (MSNG). To pa­ties straips­nio 2 da­ly­je taip pat re­dak­ci­nė, vie­toj žo­džio „pa­ren­gė“ įra­šy­ti žo­dį „pri­ima“.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Mes ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl 2 straips­nio…

A. SKARDŽIUS (MSNG). 3 punk­to. Dėl 2 straips­nio 2 da­lies 3 punk­to Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kė pa­tai­sų, sie­ja­mų su Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ja. Ko­mi­te­tas su­for­mu­la­vo, at­si­žvelg­da­mas į pa­sta­bą, to­kį spren­di­mą: „Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės iki 2020 m. gruo­džio 31 d. pri­ima šio įsta­ty­mo 1 straips­ny­je iš­dės­ty­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo 11 straips­nio 5 da­lies nuo­sta­tas įgy­ven­di­nan­čius tei­sės ak­tus.“ At­si­žvelg­da­mas ko­mi­te­tas pri­ta­rė to­kiai…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mes, ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar 4 punk­tas.

A. SKARDŽIUS (MSNG). 4 punk­tas.

PIRMININKAS. Ir­gi yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da ir jū­sų ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, taip pat su­si­ję su da­to­mis. Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad da­ta įra­šy­ta 2020 m. gruo­džio 31 d., ir pa­pra­šė su­de­rin­ti. Ko­mi­te­tas at­si­žvelg­da­mas siū­lo to­kią for­mu­luo­tę: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ir jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos iki 2021 m. bir­že­lio 30 d. pri­ima ki­tus šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus.“ Tai pu­sę me­tų dar nu­ke­lia įgy­ven­di­ni­mo da­tą.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos, ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir da­bar vi­sam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. pri­tar­ta. Da­bar dėl prie­do…

A. SKARDŽIUS (MSNG). Prie­dai. Taip, dėl 8, da­bar 7 prie­do yra Si­mo­no…

PIRMININKAS. S. Gent­vi­lo.

A. SKARDŽIUS (MSNG). …pa­tai­sa, ku­rią jis nuo­lat siū­lo vi­so­se sta­di­jo­se ir daug kar­tų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Si­mo­nai, pra­šom pri­sta­ty­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no pa­tai­sa su­si­ju­si su są­var­ty­no tar­šos mo­kes­čiu. Prieš dve­jus me­tus, kai dar ne­bu­vo pa­leis­tos at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės, ne­bu­vo „Ak­me­nės ce­men­tas“ ga­vęs tei­sės de­gin­ti at­lie­kas, kai dar ne vi­sai vei­kė ar­ba bu­vo įstri­gu­sios me­cha­ni­nio bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo au­to­ma­ti­nės rū­šia­vi­mo li­ni­jos, bu­vo di­de­lis srau­tas at­lie­kų nu­kreip­ta į są­var­ty­nus. Ta­čiau šie­met pra­de­da veik­ti vi­sos at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nės, vei­kia vi­sos au­to­ma­ti­nės rū­šia­vi­mo li­ni­jos ir yra pa­čių Są­var­ty­nų ope­ra­to­rių aso­cia­ci­jos siū­ly­mas, kad nuo to mo­men­to, kai pra­dės veik­ti vi­sos at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos da­lys, tai­ky­ti 50 eu­rų už to­ną mo­kes­tį, pui­kiai su­pran­tant, kad ji­sai ne­la­bai da­rys įta­ką kai­nai gy­ven­to­jams. Pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti Klai­pė­dos re­gio­nas, kur jau sep­ty­ne­rius me­tus de­gi­na­mos at­lie­kos, ir ten vos 7–8 % at­lie­kų nu­ke­liau­ja į są­var­ty­ną ir tai dau­giau­siai yra pe­le­nai. To­dėl siū­ly­mas yra ne iš kar­to pa­da­ry­ti 50 eu­rų mo­kes­tį, bet laips­niš­kai, per dve­jus me­tus, ir siū­ly­mas yra pra­dė­ti ki­tus me­tus 27 eu­rų ta­ri­fu ir pa­kil­ti iki 50 eu­rų 2022 me­tais. Pri­min­siu, kad Lie­tu­va tu­ri že­miau­sią są­var­ty­no tar­šos mo­kes­tį Eu­ro­po­je, ir man at­ro­do, kad tai iš tik­rų­jų de­mo­ty­vuo­ja at­si­ras­ti pa­ska­toms per­dirb­ti, nes pa­ti pi­giau­sia al­ter­na­ty­va yra nu­vež­ti at­lie­kas į są­var­ty­ną. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, ypač kai pas­ku­ti­nės ir pa­grin­di­nės at­lie­kos bus pe­le­nai. To­dėl kvies­čiau pri­tar­ti laips­niš­kam mo­kes­čio di­dė­ji­mui, tuo la­biau kad pa­tys są­var­ty­no ope­ra­to­riai prieš dve­jus me­tus pra­šė jį iš kar­to pa­da­ry­ti 50 eu­rų, o mes siū­lo­me tik laips­niš­kai pri­ei­ti prie jo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ko­mi­te­tas tur­būt, ger­bia­mas Si­mo­nai, gal jau penk­tą kar­tą svars­to tą pa­čią jū­sų pa­tai­są ir jai ne­pri­ta­ria kaip pa­tai­sai, nes ko­mi­te­tas pri­ėmė sa­vo pa­reng­tą mo­kes­čio di­na­mi­ką. Dar vie­nas la­bai svar­bus as­pek­tas: Sei­mą jau yra pa­sie­kęs Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mas, kad jį pri­ėmus jau ne­rei­kės tų vi­sų len­te­lių, ko­kios jos be­bū­tų, o bū­tent bus re­gu­liuo­ja­ma veik­la ir ją re­gu­liuos Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, nu­sta­ti­nės. Jo­je tu­rės ap­si­gin­ti, sa­ky­ki­me, sa­vo… (Bal­sai sa­lė­je) Bū­tent tai yra ko­mi­te­to iš­va­do­je, bū­tent re­mian­tis tais ar­gu­men­tais, ger­bia­mas Si­mo­nai, ir bu­vo pri­im­ta ko­mi­te­to iš­va­da.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas Si­mo­nas rei­ka­lau­ja bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me dėl S. Gent­vi­lo… Bet prieš tai pa­si­sa­kys P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, įsi­klau­sy­ki­te, kaip bu­vo tei­gia­ma, ko­dėl mums rei­kia bal­suo­ti už. Įsta­ty­mo siū­ly­mas su­si­jęs su mo­kes­čio pa­ki­li­mu, bet pas­kui bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tie mo­kes­čiai ne­di­dės. Taip ne­bū­na, jei­gu pa­ke­lia mo­kes­čius, tai jie ir pa­di­dė­ja. Mus ban­do nu­ra­min­ti – ži­no­te, ne iš kar­to. Pra­šė 50 eu­rų, bet laips­niš­kai, kaip sa­ko­ma, dir­že­lį už­ver­ši­me. Tai, man at­ro­do, gal pri­tar­ki­me ko­mi­te­to siū­ly­mui, kad ap­si­ei­tu­me be tų dir­že­lių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kas pri­ta­ria S. Gent­vi­lo nuo­mo­nei, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja ki­taip. Vyks­ta bal­sa­vi­mas dėl S. Gent­vi­lo pa­tai­sos. (Bal­sai sa­lėje) Ne­pa­sa­ki­nė­ki­te.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Už Si­mo­no pa­tai­są.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 20, prieš – 32, su­si­lai­kė 27. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta, lie­ka ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

Ir da­bar Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pas­ku­ti­nė pa­tai­sa.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tie­siog Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad rei­kė­tų iš­veng­ti tos si­tu­a­ci­jos, kad tą pa­čią die­ną įsi­ga­lio­ja du to­kie pa­tys įsta­ty­mai ir tas pa­čias nuo­sta­tas kei­čian­tys įsta­ty­mai. Rei­kė­tų mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2796 pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios. To­dėl ko­mi­te­tas, at­si­žvelg­da­mas į šią pa­tai­są, bū­tent pri­ėmė to­kį spren­di­mą ir to­kią for­mu­luo­tę, kad įsi­ga­lio­jus šiam įsta­ty­mui ne­ten­ka ga­lios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čių už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 6 straips­nio ir 1, 2 prie­dė­lių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas Nr. XIIIP-2796, tai yra ta se­no­ji reg­la­men­ta­ci­ja.

PIRMININKAS. Įsi­ga­lio­ji­mo da­ta čia yra 2021 m. sau­sio 1 d., taip?

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tik­rai taip.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mes ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Pri­ta­ria­me ko­mi­te­to iš­va­dai ir nuo­mo­nei.

Ir da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl vi­so įsta­ty­mo. S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, žie­di­nė eko­no­mi­ka ar­ba vi­sa Eu­ro­pa skel­bia žy­gį į ža­li­ą­jį kur­są, ta­čiau jis ne­at­sie­ja­mas nuo to, kad tar­ša tu­ri bū­ti įkai­no­ta – ne ap­mo­kes­tin­ta, bet įkai­no­ta. Ir štai įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį pa­tei­kė Vy­riau­sy­bė. No­ri­si jam pri­tar­ti dėl to, kad ter­ši­mas tu­ri kai­nuo­ti, o in­ves­ti­ci­jos į tva­rias, šva­rias tech­no­lo­gi­jas tu­ri ap­si­mo­kė­ti. Yra daug pel­no mo­kes­čio leng­va­tų, kai ga­li­ma su­tau­py­ti tar­šos mo­kes­čius in­ves­tuo­jant į šva­rias tech­no­lo­gi­jas. Tai yra nu­ma­ty­ta šia­me įsta­ty­me ir aš la­bai svei­ki­nu, kad mi­nis­te­ri­ja ir Vy­riau­sy­bė yra pa­tei­ku­sios to­kį kom­plek­si­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me at­si­spin­di daug sek­to­rių – tiek van­den­tvar­kos, tiek ener­ge­ti­kos, tiek at­lie­kų tvar­ky­mo, pa­grin­di­niai ba­zi­niai ele­men­tai, kaip per­ei­si­me prie ža­les­nių, tva­res­nių tech­no­lo­gi­jų.

Di­dy­sis klau­si­mas yra, kam iš ter­šė­jų su­rink­ti pi­ni­gai bus skir­ti. Ir čia la­bai ne­si­no­rė­tų var­din­ti pa­vyz­džių, kai jie bu­vo iš­mo­ka­mi vie­no ar ki­to sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, o iš tik­rų­jų tu­rė­tų nu­ei­ti į mū­sų uni­ver­si­te­tus ir ino­va­ty­vias įmo­nes – rem­ti jų tech­no­lo­gi­jas, rem­ti mū­sų moks­li­nin­kus, ku­rie ieš­ko­tų tų tech­no­lo­gi­jų. Bet jei­gu su­rink­ti pi­ni­gai bus pa­nau­do­ja­mi ne ža­lia­jai Eu­ro­pai, ža­lia­jai Lie­tu­vai kur­ti, bus pro­ble­miš­ka, nes mes lik­si­me su bran­giais ir di­de­liais tar­šos mo­kes­čiais ir ne­ska­tin­si­me tų ge­rų­jų ini­cia­ty­vų. Bet čia vis­kas to­liau pri­klau­so nuo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Šį tei­sės ak­tą vi­siš­kai re­miu ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. V. Ving­rie­nė. Po­vi­lai, jūs tik vie­nas. Gal pas­kui bus ga­li­ma po V. Ving­rie­nės, da­ma lau­kia. Džen­tel­me­nu pa­bū­ki­te, Po­vi­lai.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ap­lin­ko­sau­gi­nės bom­bos jau pra­mu­šė dug­ną ir, kaip ma­to­me, pas­ku­ti­niu me­tu – tiek gais­rai, tiek įvai­rūs „Gri­geo“ skan­da­lai. Be­lie­ka mums pra­muš­ti sto­gą ir iš­plauk­ti į per­spek­ty­vius ža­lio­jo kur­so, žie­di­nės eko­no­mi­kos, ža­lių ga­li­my­bių van­de­nis. Tai­gi šian­dien Sei­mas bal­suos už eko­no­mi­nių sank­ci­jų…

PIRMININKAS. Bū­tų ge­rai, kad per mik­ro­fo­ną, mes ne­gir­di­me, kam jūs agi­tuo­ja­te mus.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ne­gir­di­te? Da­bar gir­di­te.

PIRMININKAS. Da­bar per mik­ro­fo­ną gir­dė­si­me.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau, tru­pu­tė­lį. Šian­dien Sei­mas bal­suos už eko­no­mi­nių sank­ci­jų už per­tek­li­nę tar­šą, ter­ši­mą, ne­tvar­ko­mas at­lie­kas pa­tvir­ti­ni­mą. Tai mo­ty­vuos įmo­nes dirb­ti ap­lin­kai drau­giš­kai, in­ves­tuo­ti į ne­tar­šias tech­no­lo­gi­jas, tvar­ky­tis, o ne ap­si­me­ti­nė­ti tvar­kan­tis.

Vie­nas svar­biau­sių ak­cen­tų, ką no­riu pa­brėž­ti, tai žen­kliai pa­di­din­tos sank­ci­jos už ne­tvar­ko­mas pa­dan­gas. Dis­ku­si­jos dėl šios pro­ble­mos vy­ko jau se­niai, re­gist­ruo­tos pa­tai­sos taip pat bu­vo ap­ta­ri­nė­ja­mos, ta­čiau gais­ras Aly­tu­je aiš­kiai at­sklei­dė ka­tast­ro­fos mas­tą ir bū­ti­ny­bę vei­k­s­mų im­tis ne­del­siant. Vie­nin­gai su­ta­ria­ma, kad tiek pa­dan­gų, tiek ki­tų at­lie­kų tvar­ky­mo pro­ble­mą iš­spręs tik per­dirb­ta ža­lia­va ki­tiems pro­duk­tams ga­min­ti ir ge­ro­kai su­griež­ti­nus draus­mi­nan­čias sank­ci­jas už jų ne­tvar­ky­mą.

Iki šiol ga­lio­jan­ti vos 86 eu­rų už to­ną sank­ci­ja, kai per­dir­bi­mas bu­vo 200 eu­rų už to­ną, bu­vo aki­vaiz­du, kad ska­ti­no tik terš­ti, o šian­dien mes tvir­ti­na­me kaip tik di­des­nes sank­ci­jas: 300 tūkst. to­nų už ne­tvar­ko­mas au­to­mo­bi­li­nes pa­dan­gas ir 600 – už di­džia­ga­ba­ri­tes, taip bus leis­ta ženg­ti sva­rų žings­nį to­les­niam veiks­min­gam pa­dan­gų per­dir­bi­mui, tvar­ky­mui, in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mui.

Pa­tvir­ti­nus ki­tą pa­tai­są dėl to, kad šios pa­dan­gos bū­tų nau­do­ja­mos, tai yra mo­kes­tis bū­tų nau­do­ja­mas tvar­ky­mui ir in­ves­ti­ci­joms į in­fra­struk­tū­rą, bū­tų ženg­tas žings­nis to­les­nio tvar­ky­mo link ir žie­di­nės eko­no­mi­kos ke­liu. Tai­gi ženg­ti sva­rūs pir­mie­ji žings­niai žie­di­nės eko­no­mi­kos link ir…

PIRMININKAS. Ačiū, lai­kas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). …kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Lai­kas. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Vie­nas iš vals­tie­čių di­džių­jų so­cia­liz­mo šauk­lių čia, Sei­mo sa­lė­je, mums pa­skel­bė apie li­be­ra­liz­mo eros pa­bai­gą, apie pa­te­kė­ju­sią so­cia­liz­mo, so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo sau­lę. Ta­čiau kaž­kaip tos sau­lės ato­kai­to­je da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me ne­lie­ka so­cia­liai jaut­rių nuo­sta­tų, įtei­si­nu­sių mo­kes­ti­nę leng­va­tą fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, nau­do­jan­tiems trans­por­tą že­mės ūky­je, ir kur 50 % vi­sų gau­na­mų pa­ja­mų su­da­ro bū­tent ta že­mės ūkio veik­la. Taip pat nai­ki­na­ma nuo­sta­ta, ku­ri bu­vo orien­tuo­ta į fi­zi­nius as­me­nis, be­si­ver­čian­čius in­di­vi­du­a­lia veik­la ir sa­vo veik­lo­je nau­do­jan­čius as­me­ni­nes trans­por­to prie­mo­nes.

Kiek aš su­pran­tu, pri­ori­te­tas to so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo bu­vo ir liks tie vien­kar­ti­niai pi­ni­gi­niai mai­še­liai, va­di­na­mo­sios vien­kar­ti­nės do­zės, o tos nuo­sta­tos, ku­rios iš tik­rų­jų pa­dė­tų pa­len­g­vin­ti po­ko­ro­ni­nes pa­sek­mes ver­slui, ypač la­biau­siai pa­žei­džia­mam, yra pa­nai­ki­na­mos. Man tai ir­gi ne­su­pran­ta­ma. Jūs, kiek aš su­pran­tu, esan­tys čia, sa­lė­je, tie, ku­rie su­si­ję su že­mės ūkiu, dau­giau lin­kę pri­si­deng­ti kaip gy­vais sky­dais kai­mo žmo­nė­mis, bet iš tik­rų­jų rū­pi­na­tės sa­vo stam­bių ūkių in­te­re­sais ir tuo pa­čiu nai­ki­na­te ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, la­biau­siai pa­žei­džia­miems leng­va­tas, skir­tas bū­tent už­si­i­man­tiems in­di­vi­du­a­lia veik­la.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas K. Ma­žei­ka. At­si­sa­ko. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Trum­pai no­rė­čiau dar tie­siog pri­min­ti, pa­si­džiaug­ti, kad tik­rai įsta­ty­mas, dve­jus me­tus reng­tas mi­nis­te­ri­jo­je ir Sei­me svars­ty­tas iš­ti­sus me­tus, na, ga­lų ga­le ko­kia re­dak­ci­ja yra, to­kia yra, ta­čiau ne­rei­kė­tų gal­būt vie­šai kal­bė­ti apie to­kius da­ly­kus, kad bus ša­li­na­ma są­var­ty­ne. Są­var­ty­ne jau se­niai įsta­ty­mas drau­džia ša­lin­ti at­lie­kas, ku­rias ga­li­ma per­dirb­ti ar­ba su­de­gin­ti.

Ki­tas da­ly­kas, ko pa­si­gen­du pa­čia­me įsta­ty­me, pa­čios de­gi­ni­mo įmo­nės vei­kia kaip ener­ge­ti­niai sub­jek­tai, skel­bia kon­kur­sus ir taip to­liau. Iš tik­rų­jų eu­ro­pi­nės lė­šos bu­vo gau­tos ar­ba pri­pa­žin­tos vals­ty­bi­nės svar­bos ob­jek­tais dėl to, kad jos yra at­lie­kų tvar­ky­mo gran­di­nės da­lis, pa­žan­ges­nė už ša­li­ni­mą są­var­ty­ne, o čia už­mirš­ta­ma ta jų tie­sio­gi­nė pa­skir­tis, ta na­cio­na­li­nė svar­ba, joms lei­džia­ma veik­ti kaip ne­pri­klau­so­miems ener­gi­ją ga­mi­nan­tiems sub­jek­tams. To­dėl la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į im­por­tą. At­lie­kos im­por­tuo­ja­mos per­dirb­ti, per­dirb­ti nie­kas ne­drau­džia im­por­tuo­ti. Kas kon­tro­liuo­ja, kiek pro­cen­tų tin­ka per­dirb­ti? Im­por­tuo­ja­mos kar­tais, kaip gir­dė­ti iš rin­kos da­ly­vių, su 10 % per­dirb­ti tin­kan­čių at­lie­kų, o 90 % at­lie­kų, im­por­tuo­tų per­dirb­ti, ke­liau­ja kaip ša­li­na­mos ar­ba de­gi­na­mos. To­kias pro­ble­mas, aš ma­nau, rei­kia taip pat ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti. Ti­kiuo­si, kad tai bus pa­da­ry­ta ar­ti­miau­siu me­tu. To­dėl siū­lau leis­ti šiam įsta­ty­mui tie­siog pra­dė­ti veik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. V. Kam­ble­vi­čiaus ne­ma­tau. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl šio įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84, bal­sa­vo 82: už – 77, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4033) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.29 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4034(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4034(2). Ger­bia­mas Rin­ke­vi­čiau, pra­šom pa­si­ruoš­ti. Kvies­čiau jus į tri­bū­ną.

1 straips­niui mes ga­li­me pri­tar­ti, ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 16 straips­nio yra… 1 straips­nis kei­čia 16 straips­nį. Taip, ir yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Pra­šau. Pa­sa­ky­ki­te gar­siau, ne­gir­dė­jo­me.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos bu­vo dėl 1 ir 2 straips­nių. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu abiem pa­sta­boms pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta. Ger­bia­mi ko­le­gos, ir ant­rai taip pat pa­sa­kė. Ga­li­me abiem pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. At­si­ran­da 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mo lai­kas. Tai bus nuo 2021 m. sau­sio 1 d. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 81.

Bal­sa­vo 80: už – 77, prieš nė­ra, 3 su­si­lai­kė. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4034) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.31 val.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 1, 4, 16, 17, 26, 30, 35, 36 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 311, 312, 313 straips­niais, penk­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4938(3) (sujung­ti XIIIP-4938 ir XIIIP-4957), dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mas. Pra­šom, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. D. Gai­žaus­kas. Svars­ty­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė bir­že­lio 17 die­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą ir siū­lo pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms: pro­jek­tą su­jung­ti su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 16 ir 17 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-4957, pro­jek­tą Nr. XIIIP-4938 lai­kant pa­grin­di­niu. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, ar mes ga­li­me pri­tar­ti… Tie­sa, at­si­pra­šau… Ai, Pau­liau Sau­dar­gai, dis­ku­si­ja.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mi ko­le­gos, pan­de­mi­ja mums su­tei­kė pro­gą įver­tin­ti, ko­kia svar­bi yra sa­va­no­rys­tė, ko­kia svar­bi iš tik­rų­jų yra pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė, ku­rios link mes tur­būt vis dar ei­na­me. Tos ge­ro­vės vals­ty­bės, apie ku­rią mes kal­ba­me, ne­bus be žmo­nių tik­ros at­sa­ko­my­bės, be tik­ro su­si­tel­ki­mo, be at­sa­ko­my­bės už sa­vo kraš­tą ir už sa­vo ar­ti­mą. Ko ge­ro, ka­ran­ti­no me­tu mes pa­ma­tė­me, kaip yra svar­bu su­si­telk­ti, kaip yra svar­bu žmo­giš­kas jaut­ru­mas ir kaip yra svar­bu or­ga­ni­zuo­tu­mas ir efek­ty­vu­mas. Vi­sa tai pa­de­monst­ra­vo Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Aš pa­teik­siu ke­le­tą skai­čių, pa­teik­tų Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do G. Ko­ryz­nos per Šau­lių są­jun­gos su­va­žia­vi­mą kei­čian­tis mū­sų va­do­vy­bei. Pan­de­mi­jai su­val­dy­ti kaip pa­gal­ba sa­vi­val­dy­bėms, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms bu­vo pa­si­telk­ta, ak­ty­vuo­ta be­veik 3 tūkst. šau­lių, nuo ko­vo 16 die­nos iki ge­gu­žės vi­du­rio po 165 šau­lius kiek­vie­ną die­ną. 14 COVID-19 pa­tik­ros pos­tų vei­kė, su­ko­si fak­tiš­kai šau­lių ir me­di­kų pa­stan­go­mis, kur bu­dė­da­vo apie 100 šau­lių per pa­rą. Pa­vyz­džiui, šven­tų Ve­ly­kų sa­vait­ga­lį į pa­gal­bą po­li­ci­jai at­sku­bė­jo 1 tūkst. 738 šau­liai. Vien tik Vil­niu­je per Ma­mos die­ną po­li­ci­jai gel­bė­jo apie 150 šau­lių. Vie­ša­jai tvar­kai pa­lai­ky­ti ir ka­ran­ti­no są­ly­gų lai­ky­mo­si pre­ven­ci­jai į pa­gal­bą Vil­niaus po­li­ci­jai vien Vil­niaus mies­te per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį bu­vo pa­si­telk­ta apie 300 šau­lių. Iš vi­so apie 11 skir­tin­gų pa­ra­mos, pa­gal­bos veik­lų – nuo ka­ran­ti­na­vi­mo­si vie­tų ap­sau­gos iki mais­to, me­di­ka­men­tų pri­sta­ty­mo, mi­nė­tų mo­bi­lių pa­tik­ros punk­tų ir ki­tur. Tai­gi Šau­lių są­jun­ga iš­gy­ve­na pa­ki­li­mo lai­ko­tar­pį ir to­kios ypa­tin­gos, sa­ky­čiau, die­nos x kon­teks­te, ačiū Die­vui, ne kon­ven­ci­nio ka­ro, bet štai ko­vos prieš vi­ru­są kon­teks­te, mes pa­ma­tė­me stip­ri­ą­sias pu­ses ir taip pat pa­ma­tė­me, kur ga­lė­tu­me veik­lą efek­ty­vin­ti. Šie pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tai taip pat kal­ba apie tai.

Aš džiau­giuo­si, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas su­jun­gė pro­jek­tus, bu­vo ir mū­sų su ko­le­go­mis pa­reng­tas ir teik­tas pro­jek­tas, kaip pa­leng­vin­ti biu­ro­kratiją šau­liams no­rint teik­ti pa­gal­bą po­li­ci­jai ar­ba Sie­nos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui. Šiuo me­tu ta pa­gal­ba ga­li bū­ti tei­kia­ma rink­ti­nių ly­giu vie­ti­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­šy­mu ar Sie­nos ap­sau­gos de­par­tamen­to pra­šy­mu vie­ti­nei rink­ti­nei. Kai mes pa­ma­tė­me prak­tiš­kai, kad iš tik­rų­jų tai yra na­cio­na­li­nio mas­to pro­ble­ma, kai ky­la, šau­liai va­žiuo­ja iš Vil­niaus ar Kau­no ir ki­tų mies­tų pa­dė­ti vi­siš­kai į ki­tas sa­vi­val­dy­bes, kas ta­da juos įga­lio­ja? Kie­no pra­šy­mu jie ta­da va­do­vau­ja­si? Tai­gi mes ma­to­me, kad ta pa­gal­ba ir pa­ra­ma iš­ei­na už sa­vi­val­dy­bių ir ap­skri­čių rė­mų, to­dėl mes tu­rė­tu­me keis­ti įsta­ty­mą taip, kaip mes su ko­le­go­mis ir pa­ra­šė­me. Šiuo me­tu ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no ir pri­ta­rė.

Tai­gi mes Šau­lių są­jun­gą tu­ri­me im­ti kaip ge­ros sa­va­no­rys­tės ir efek­ty­vios sa­va­no­rys­tės pa­vyz­dį, va­do­vau­tis tuo ir skleis­ti šią pa­tir­tį į ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas, į ki­tas vals­ty­bės sri­tis ir iš­nau­do­ti tą žmo­giš­ką­jį po­ten­cia­lą, nes vi­si šie skai­čiai, ku­riuos aš pa­tei­kiau – tūks­tan­čiai šau­lių dar­bo va­lan­dų, vi­sa tai vals­ty­bei ne­kai­na­vo nė eu­ro, vi­sa tai bu­vo žmo­nių sa­va­no­rys­tės pa­grin­du – sa­vo lė­šo­mis, sa­vo au­to­mo­bi­liais, sa­vo ku­rą de­gi­nant vi­sa ta veik­la bu­vo or­ga­ni­zuo­ta. Tai pui­kus pa­vyz­dys, kad mes vis dėl­to tu­ri­me pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, ir aš ti­kiu, kad die­nai x at­ėjus tie šau­liai sto­vės gre­to­se kar­tu su mū­sų Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne.

Pa­čio­je pa­bai­go­je no­riu pa­sa­ky­ti, kad 1919 m. bir­že­lio 27 d. Kau­ne bu­vo įkur­ta Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga. Aš kvie­čiu vi­sus ko­le­gas, bro­lius ir se­ses šau­lius, ku­rie dir­ba Sei­me, ry­toj at­ei­ti su uni­for­mo­mis ir pa­žy­mė­ti šią gra­žią su­kak­tį. Vi­so­je Lie­tu­vo­je šau­liai yra agi­tuo­ja­mi ry­toj ap­si­reng­ti uni­for­mas ir pa­ro­dy­ti, kaip mes, Šau­lių są­jun­gos na­riai, esa­me pa­si­ruo­šę vi­sa­da pa­dė­ti.

Ačiū jums už dė­me­sį. Lin­kiu pri­im­ti šį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Da­bar dėl mo­ty­vų E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šian­dien svars­to­me svar­bų įsta­ty­mą, nes daug nuo­sta­tų, ku­rios bu­vo jų sta­tu­tuo­se, per­ke­lia­ma į įsta­ty­mą. Tik­rai, ma­nau, svar­bu, kad tai da­ro­me prieš šau­lių šven­tę. Tik­rai džiau­giuo­si, kad kuo to­liau, tuo dau­giau mes pri­pa­žįs­ta­me šau­lius ne tik kaip tam tik­rą struk­tū­rą, ku­ri už­si­i­ma su jau­ni­mu, ku­ri įtrau­kia ne­ma­žai moks­lei­viš­ko jau­ni­mo į sa­vo gre­tas ir kal­ba apie tė­vy­nės gy­ny­bą, apie pa­trio­tiz­mą ir apie svar­bius lie­tu­viui mo­ra­li­nius da­ly­kus. Taip pat džiu­gu, kad jie šį kar­tą pa­si­ro­dė tik­rai la­bai šau­niai, kuo­met rei­kė­jo at­ei­ti į pa­gal­bą spren­džiant COVID-19 pro­ble­mas, ir tai pa­ro­dė, kad jais ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti.

Šian­dien taip pat svar­bu tur­būt kal­bė­ti ir apie ki­tus klau­si­mus, kaip mes ga­lė­tu­me juos dar la­biau iš­nau­do­ti spręs­da­mi mū­sų pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mo klau­si­mus. Mes ne­se­niai svars­tė­me ir tik­rai nu­spren­dė­me, kad vis dėl­to vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, to­kios kaip šau­liai, tu­rė­tų gau­ti ir pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu ski­ria apie 100 tūkst., ta­čiau ta su­ma tik­rai nė­ra pa­kan­ka­ma, kad daug jau­ni­mo bū­tų įtrauk­ta į šau­lių veik­lą. Ma­ny­čiau, kad mū­sų lau­kia tik­rai ne­ma­ži dar­bai ki­ta­me se­zo­ne ir svars­tant biu­dže­tą, kad vis dėl­to ne tik šau­liai ro­dy­tų ge­rą pa­vyz­dį, bet ir mes pa­ro­dy­tu­me ge­rą pa­vyz­dį, kad jais pa­si­ti­ki­me.

Siū­lau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal at­si­liep­ki­me ben­dru su­ta­ri­mu į ben­drą su­ta­ri­mą. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.40 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 papil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3713(2), Ka­rių ma­te­ria­li­nės atsako­my­bės įsta­ty­mo Nr. VIII-1857 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3714(2), Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 21 straips­nio pa­kei­ti­mo ir 96 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3715(2), Tarp­tau­ti­nių operaci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo Nr. I-555 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 31 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3716(2), Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 35 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 351 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3717(2), Lie­tu­vos šaulių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 30 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 362 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3718(2), Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 14, 16 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3719(2), Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3720(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3713 ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai Nr. XIIIP-3714, Nr. XIIIP-3715, Nr. XIIIP-3716, Nr. XIIIP-3717, Nr. XIIIP-3718, Nr. XIIIP-3719, Nr. XIIIP-3720. Pra­šom pa­teik­ti svars­ty­mo sta­di­jo­je nuo­mo­nę. D. Ša­ka­lie­nė. Kol at­eis D. Ša­ka­lie­nė, tu­ri P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Trum­pa re­pli­ka po mū­sų ben­dro pri­ta­ri­mo. Aš ti­kiuo­si, ry­toj ir Vil­niaus me­ras R. Ši­ma­šius už­si­vilks Šau­lių są­jun­gos uni­for­mą, nu­eis į sa­vo ati­da­ry­tą plia­žą ir ten iš­si­rengs vi­sų aki­vaiz­do­je.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Aš ma­nau, kad per­duos jū­sų ži­nią jam kas nors. Pra­šom, ger­bia­mo­ji. Ei­si­me po vie­ną, nes yra daug pa­tai­sų. Ge­rai?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ge­rai. Iš tik­rų­jų pri­sta­ty­siu iš kar­to…

PIRMININKAS. Da­bar dėl vi­sų.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš pri­sta­ty­siu kar­tu trum­pai. Tie­siog šiuo me­tu tei­sės į pri­va­tu­mą ri­bo­ji­mai, at­si­sa­ky­mas duo­me­nų sub­jek­tui pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, tei­sė su­si­pa­žin­ti su as­mens duo­me­ni­mis, tei­sės rei­ka­lau­ti iš­tai­sy­ti ar iš­trin­ti as­mens duo­me­nis ir ap­ri­bo­ti jų tvar­ky­mą na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je yra la­bai ge­ne­ra­li­zuo­ti. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens duo­me­nų, tvar­ko­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pre­ven­ci­jos, ty­ri­mo, at­sklei­di­mo ar bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo už jas, baus­mių vyk­dy­mo ar­ba na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos tiks­lais, tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas įtvir­ti­na nuo­sta­tas dėl ri­bo­ji­mo, jos yra vi­siš­kai ben­dros, bet ne­apib­rėž­ti at­ve­jai, ka­da, kiek ir ko­kio­mis są­ly­go­mis tie ri­bo­ji­mai ga­li bū­ti tai­ko­mi.

Šis įsta­ty­mų pa­ke­tas sie­kia kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ir žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se sek­to­ri­niuo­se įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­ti kon­kre­čius at­ve­jus, ka­da in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas duo­me­nų sub­jek­tams ga­li bū­ti ati­dė­tas, ap­ri­bo­tas ar­ba in­for­ma­ci­ja ga­li bū­ti ne­tei­kia­ma, duo­me­nų sub­jek­tų tei­sė su­si­pa­žin­ti su sa­vo as­mens duo­me­ni­mis, rei­ka­lau­ti iš­tai­sy­ti, iš­trin­ti duo­me­nis ar ap­ri­bo­ti jų tvar­ky­mą ga­li bū­ti ap­ri­bo­ta vi­siš­kai ar­ba iš da­lies, at­si­žvel­giant į tai, kiek ir kol tai bū­ti­na ir pro­por­cin­ga.

Gal­vo­ju, iš tie­sų jau ma­tau, kad vi­si yra la­bai pa­var­gę, to­dėl tie­siog su­tru­mpi­nu­si no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš es­mės svars­ty­mo ko­mi­te­te me­tu, da­ly­vau­jant Sei­mo kon­tro­lie­riams, taip pat pa­pil­do­mai iden­ti­fi­kuo­tas po­rei­kis nu­ma­ty­ti tvar­ką, kaip duo­me­nų val­dy­to­jas ver­tins, kiek duo­me­nų sub­jek­to tei­sės bū­tų ri­bo­ja­mos, kad iš es­mės mes tu­rė­tu­me pa­pil­do­mus sau­gik­lius, kad jos ne­bū­tų ri­bo­ja­mos ne­pro­por­cin­gai, per il­gai ar be prie­žas­ties, tie­siog vi­siš­kai pa­si­re­miant dis­kre­ci­ja, kad tai yra na­cio­na­li­nio sau­gu­mo tiks­lais ir ga­li­ma ri­bo­ti ne­ri­bo­tai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, no­rė­tu­me iš­girs­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas, kar­tu iš kar­to pa­sa­ky­siu, iš­va­dų ren­gė­jų…

PIRMININKAS. Pa­lau­ki­te, pa­lau­ki­te, pa­lau­ki­te. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Da­bar pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 51 straips­nio. D. Gai­žaus­ko, A. Anu­šaus­ko ir D. Ša­ka­lie­nės. Ką nu­ta­rė ko­mi­te­tas?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta. Ir po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 1 straips­niui pri­tar­ta? Ačiū, pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dėl tri­jų nė­ra. Dėl dvie­jų… Da­bar yra dėl 16 straips­nio. Jūs tu­ri­te, Do­vi­le, at­si­vers­ki­te. Ir­gi D. Gai­žaus­ko, A. Anu­šaus­ko, D. Ša­ka­lie­nės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam pro­jek­tui po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Bu­vo 16, da­bar 17.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). 17.

PIRMININKAS. Tas pats dėl 17.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Pa­tai­sai pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir da­bar vi­sam 17 pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo.

18 straips­nis. Ką ko­mi­te­tas? Čia tri­jų as­me­nų – D. Gai­žaus­ko, A. Anu­šaus­ko ir D. Ša­kalie­nės.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Mes ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 18? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar 20?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). 19.

PIRMININKAS. Da­bar 19. Žval­gy­bos įsta­ty­mas.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Pa­tai­sai pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ir da­bar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 19 pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar 20. Vals­ty­bės pa­slap­čių.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­le­gos, mes ir­gi ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so straips­nio po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­siems pri­ta­ria­me ir ga­li­me pri­tar­ti vi­sam pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me D. Ša­ka­lie­nei.

 

16.46 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 156 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4505(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo 156 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4505(2). Pra­šom, ger­bia­ma Ag­ne Ši­rins­kie­ne. Ne­ma­tau. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­lė­tų kas nors? Gal S. Šed­ba­ras pa­dės mums šian­dien?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri įtrau­kia į pa­grin­dų, dėl ku­rių bū­tų ga­li­ma per­žiū­rė­ti Vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me pri­im­tus spren­di­mus ir Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to spren­di­mus, bu­vo ap­svars­ty­ta ir pa­pil­do­ma­me, ir pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te pro­jek­tas bu­vo ap­svars­ty­tas bir­že­lio 19 die­ną ir vi­siems de­šim­čiai da­ly­va­vu­sių ko­mi­te­to na­rių bal­sa­vus už bu­vo pri­tar­ta pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pa­pil­do­mas… Dar pa­lau­ki­te se­kun­dė­lę, at­si­pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­šom. Pra­šom, S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas šiam įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to ben­dru su­ta­ri­mu. Nė­ra už­si­ra­šy­ta. No­ri­te bal­suo­ti po svars­ty­mo, bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 75, bal­sa­vo 74: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių ir­gi. Tai­gi po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.47 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5012(2) (svars­ty­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-5012(2). Ger­bia­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas A. Bau­ra. Pra­šom.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šių me­tų bir­že­lio 23 die­ną Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu: pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar dis­ku­tuo­ti kvie­čia­mas E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai trum­pai kal­bė­siu dėl ši­to. Nors Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te ir pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu, bet vis tiek iš­ky­la klaus­tu­kų. Mes to­bu­li­no­me Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ma­to­ma prie­vo­lė per­kan­čio­sioms or­ga­ni­za­ci­joms kreip­tis į tam tik­ras tar­ny­bas dėl bū­si­mų tie­kė­jų, ga­li­mų tie­kė­jų pa­ti­ki­mu­mo nu­sta­ty­mo. Tu­ri bū­ti krei­pia­ma­si į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą ir STT. Šios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri prie­vo­lę nu­sta­ty­ti, ar tie už­si­re­gist­ra­vę ga­li­mi tie­kė­jai ar par­da­vė­jai su­pap­ras­tin­to pir­ki­mo pro­ce­dū­ro­se yra pa­ti­ki­mi. At­ro­dy­tų šven­tas da­ly­kas skaid­rin­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir star­ti­nė­je fa­zė­je nu­sta­ty­ti, ar tie­kė­jai yra pa­ti­ki­mi, ar juos rei­kia iš kar­to iš­bro­kuo­ti ir at­si­sa­ky­ti jų kaip ga­li­mų tie­kė­jų. At­ro­do, ide­a­lis­tiš­kai žiū­rint, pui­kiai, ta­čiau pa­žiū­rė­ki­me, kas vyks­ta prak­ti­ko­je. Po­nas A. Skar­džius čia mėgs­ta la­bai kal­bė­ti apie ge­le­žin­ke­lio elek­tri­fi­ka­vi­mo kon­kur­są ir man taip pat kren­ta į akis šis ge­le­žin­ke­lio elek­tri­fi­ka­vi­mo kon­kur­sas. Kai­na – 350 mln. eu­rų. Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su lai­mė­ju­sia or­ga­ni­za­ci­ja, tie­kian­či­ą­ja or­ga­ni­za­ci­ja, tai yra is­pa­nų kon­sor­ciu­mu „Elec­nor“, ant­ro­je vie­to­je li­ko ir­gi is­pa­nų kon­sor­ciu­mas „Cob­ra“, ir štai prieš pa­si­ra­šy­mą po dve­jų su pu­se metų tru­ku­sių pir­ki­mo pro­ce­dū­rų iš­len­da in­for­ma­ci­ja, kad Is­pa­ni­jo­je šios abi or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios da­ly­va­vo kon­kur­se, tu­ri pro­ble­mų. Aš, taip sa­kant, sau­go­da­mas tų or­ga­ni­za­ci­jų re­pu­ta­ci­ją, per daug ne­de­ta­li­zuo­siu – gal ne vis­kas yra tiks­liai ir aiš­kiai pa­teik­ta. Ir štai prak­ti­ko­je at­si­tin­ka toks da­ly­kas. Dve­jus su pu­se me­tų trun­ka pir­ki­mas, šie pir­kė­jai, pre­ten­den­tai ir kon­ku­ren­tai, tar­pu­sa­vy­je pre­ten­duo­jan­tys į treč­da­lį mi­li­jar­do eu­rų už­sa­ky­mą, ne­už­kliū­na mū­sų tar­ny­boms. Jie pra­di­nė­je pir­ki­mo fa­zė­je, ga­liu ga­ran­tuo­ti, taip pat ne­bū­tų už­kliu­vę, nes, pa­si­ro­do, Is­pa­ni­jo­je prieš tas įmo­nes tei­sė­sau­gos veiks­mai pra­si­dė­jo 2019 me­tais, kai čia, Lie­tu­vo­je, pir­ki­mo pro­ce­dū­ros jau vyks­ta dve­jus me­tus.

Ką aš no­riu tuo pa­sa­ky­ti? At­ro­do, kad pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su kon­sor­ciu­mu, ku­riam Lie­tu­vos tar­ny­bos tu­rė­tų prie­kaiš­tų star­ti­nė­je fa­zė­je, ta­čiau prie­kaiš­tai iš Is­pa­ni­jos tei­sė­sau­gos toms or­ga­ni­za­ci­joms at­si­ran­da tuo lai­ko­tar­piu, kai Lie­tu­vo­je jau vyks­ta bai­gia­mo­ji fa­zė ir pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis. Ki­taip sa­kant, aš ke­liu klau­si­mą: ar šie sau­gik­liai, ku­riuos čia įra­šo­me, kad pra­di­nė­je fa­zė­je sie­kia­ma pa­tik­rin­ti pir­kė­jų pa­ti­ki­mu­mą, ką nors reiš­kia? Pra­di­nė­je fa­zė­je ga­li ne­at­ras­ti jo­kių duo­me­nų apie jų ne­pa­ti­ki­mu­mą. Vė­les­nė­se fa­zė­se at­si­ra­dę po­žy­miai, kad tai ga­li bū­ti ne­pa­ti­ki­mos or­ga­ni­za­ci­jos, jau nie­ko ne­le­mia. Ir štai ši­tas ge­le­žin­ke­lio elek­tri­fi­ka­vi­mo kon­kur­sas už 350 mln. eu­rų yra bū­tent toks da­ly­kas.

Tai­gi iš­va­da. Ar teik­da­mi to­kį rei­ka­la­vi­mą ir ap­krau­da­mi ad­mi­nist­ra­ci­niais dar­bais dar­be­liais, pa­tik­ro­mis pa­tik­ri­mė­lė­mis Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bą ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą mes kiek nors ap­si­sau­go­me? Jie per ke­lias die­nas ob­jek­ty­viai bus ne­pa­jė­gūs su­rink­ti in­for­ma­ci­jos apie tie­kė­jus, duos iš­va­dą per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai, kad mums ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti ko­kių nors pras­tų da­ly­kų dėl tų įmo­nių ne­pa­ti­ki­mu­mo. Per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai to­kie at­sa­ky­mai tar­nau­ja kaip in­dul­gen­ci­ja, mes krei­pė­mės, mums at­sa­kė, kad nė­ra jo­kio ne­pa­ti­ki­mu­mo įro­dy­mo, ir vyk­do­me pir­ki­mą. Fak­ti­niu po­žiū­riu tai ne­iš­spren­džia si­tu­a­ci­jos. To­dėl aš ga­na skep­tiš­kai žiū­riu į šio įsta­ty­mo ini­cia­ty­vą, nes tai ne­už­tik­ri­na to skaid­ru­mo, ku­rio sie­kia­ma šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam Eu­ge­ni­jui už dis­ku­si­ją. Da­bar dėl mo­ty­vų – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties ger­bia­mas Eu­ge­ni­jus pa­mi­nė­jo la­bai ak­tu­a­lią si­tu­a­ci­ją mū­sų vals­ty­bė­je, kad kar­tais yra pro­tu ne­su­vo­kia­mų spren­di­mų, bet jiems už­de­ga­ma ža­lia švie­sa ir vi­sos ins­ti­tu­ci­jos, ne­svar­bu, kiek bū­tų be­pa­tik­rin­ta, gal čia net ne ge­le­žin­ke­liai… Taip, dėl ge­le­žin­ke­lių au­di­to ata­skai­to­je ir pa­ra­šy­ta, kad vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ir jie ap­skun­dė tuos spren­di­mus vie­ti­nės is­pa­nų kon­ku­ren­ci­jos tar­ny­bos ir taip to­liau, prie­žiū­ri­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Ta­čiau yra to­kių da­ly­kų, kai, pa­vyz­džiui, pa­tik­ri­ni­mai… „Klai­pė­dos naf­ta“ įsi­lei­džia tre­jus me­tus šei­mi­nin­kau­ti Krem­liaus įmo­nę 2012 me­tų spa­lio mė­ne­sį. Tai yra „Lu­koi­lo“ LITASCO įmo­nė, at­sto­vė. Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te ba­do­me pirš­tu, kaip taip ga­li­ma ati­duo­ti val­dy­mo tei­sę į di­dži­ą­ją da­lį tos įmo­nės? Jie sa­ko: o kas čia to­kio, pa­ma­nyk, ru­sų kom­pa­ni­ja at­eis, pa­šei­mi­nin­kaus stra­te­gi­nia­me ob­jek­te tre­jus me­tus. Bet jie pa­da­rė dar di­džiu­lę ža­lą ir at­sa­ko­my­bės nė­ra.

Nau­dos ir kaš­tų ana­li­zė stra­te­gi­niuo­se ob­jek­tuo­se taip pat tu­rė­tų bū­ti bū­ti­na, nes tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nam – ar bok­se­rį per­kant, ar ko­kio nors ener­ge­ti­nio sek­to­riaus in­fra­struk­tū­ri­nį ob­jek­tą, nau­dos ir kaš­tų ana­li­zė bū­ti­na, nes na­cio­na­li­nis sau­gu­mas ir su­si­de­da iš to. Ga­li­ma iš kar­to pa­im­ti iš vals­ty­bės lė­šų, iš­plau­ti jas, užuot už tas lė­šas nu­pir­kus sa­va­no­riams gin­klų (žiū­riu į Pau­lių ar į ki­tus sa­va­no­rius), taip, bet jie iš­plau­na­mi ir iš­ke­liau­ja kur nors iš vals­ty­bės. To­dėl vis dėl­to siū­lau ženg­ti žings­nį į prie­kį ir to­bu­lin­ti tą įsta­ty­mą. Kal­bė­ju­sių as­me­nų pa­sta­bos la­bai tei­sin­gos. Ačiū.

PIRMININKAS. Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, ar mes po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me? Bal­suo­ja­me. Vyks­ta bal­sa­vi­mas dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-5012.

Už­si­re­gist­ra­vo 81, bal­sa­vo 78: už – 69, prieš nė­ra, 9 su­si­lai­kė. Po svars­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

 

16.56 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4759(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – At­min­tinų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4759(2). Pra­šom, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau Jo­vai­ša. Ir vė­liau bus A. Jan­ku­vie­nė.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me kal­ba­ma apie pa­dė­ką sa­va­no­riams. Ko­mi­te­to iš­va­da yra štai to­kia – pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu, vi­si už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, ne­pa­bė­ki­te. Lais­vės ko­vų… Ge­rai, Lais­vės ko­vų ko­mi­si­ja, o po to mes dar su­grąžin­si­me į tri­bū­ną. Ačiū. Pra­šom, Lais­vės ko­vų ko­mi­si­ja.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja ge­gu­žės 21 die­ną svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ben­dru su­ta­ri­mu iš es­mės pri­ta­rė jam ir pa­tei­kė sa­vo pa­siū­ly­mą. Pa­siū­ly­mo es­mė – į At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą įtrauk­ti Tarp­tau­ti­nę sa­va­no­rių die­ną – gruo­džio 5 die­ną – ne­kei­čiant jos pa­va­di­ni­mo.

Ar­gu­men­tai. Va­do­vau­ta­si ki­tų tarp­tau­ti­nių die­nų, jau įtrauk­tų į At­min­ti­nų die­nų są­ra­šą, ana­lo­gi­ja, tai yra jų pa­va­di­ni­mai ne­bu­vo keis­ti. Pa­vyz­džiui, Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na, Tarp­tau­ti­nė mo­te­rų so­li­da­ru­mo die­na, Tarp­tau­ti­nė mo­ky­to­jų die­na, Tarp­tau­ti­nė jau­ni­mo die­na ir taip to­liau. Kiek­vie­nos iš jų tu­ri­nys iš es­mės ir yra tų žmo­nių pa­ger­bi­mas, dė­me­sys, pa­dė­ka, ar tai bū­tų te­at­ra­lai, ar mo­te­rys, ar mo­ky­to­jai ir taip to­liau. Ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo pa­teik­tas toks siūly­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar pra­šo­me ger­bia­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Mik­ro­fo­ną jums įjung­si­me. Jun­gia­me mik­ro­fo­ną.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­sta­bos…

PIRMININKAS. Dėl Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mo.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Ir štai dėl ko. Dėl to, kad ne šiaip sa­va­no­rys­tės die­na yra mi­ni­ma. Mes ma­no­me, kad rei­kia ak­cen­tuo­ti pa­dė­ką sa­va­no­riams, ir siū­lo­me per­for­mu­luo­ti ši­taip – pa­dė­kos sa­va­no­riams die­na. Svars­ty­mo me­tu mes ne­su­lauk­si­me di­des­nio pa­si­prie­ši­ni­mo dėl šios for­mu­luo­tės. Tai yra iš tik­rų­jų ne pats reiš­ki­nys, ku­ris ži­no­mas ir mi­ni­mas. Mes čia tu­ri­me kal­bė­ti apie pa­dė­ką sa­va­no­riams. Tai yra ki­tas da­ly­kas. Tai yra ki­tas da­ly­kas. Štai to­kie yra mū­sų mo­ty­vai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar P. Urb­šys. Pra­šau dėl pa­siū­ly­mo.

P. URBŠYS (MSNG). Jei­gu va­do­vau­tu­mės ta lo­gi­ka, tu­rė­tų bū­ti ne Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na, o na­cio­na­li­nė lie­tu­vių te­at­ro die­na, ne Tarp­tau­ti­nė me­di­kų die­na, o Lie­tu­vos me­di­kų die­na. Kai mes pra­de­da­me tar­si adap­tuo­ti prie sa­vo na­cio­na­li­nio su­vo­ki­mo, Pa­dė­kos sa­va­no­riams die­na – ky­la klau­si­mas, kas tas sa­va­no­ris.

Tas sa­va­no­ris, ku­ris ir ne­vy­riau­sy­bi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je dir­ba, bet yra ir tas sa­va­no­ris, ku­ris ei­na tar­nau­ti į kraš­to ap­sau­gą. Kai yra sta­tu­sas jau ap­ro­buo­tas kaip tarp­tau­ti­nis, jis jau aiš­kiai api­brė­žia tą ra­tą sa­va­no­rių, apie ku­riuos mes kal­ba­me. Bet kai mes pa­da­ro­me pa­dė­kos sa­va­no­riams die­ną, o po to kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riams pa­sa­ko: stop, čia ne jū­sų die­na, mes kaip ir Lie­tu­vo­je da­bar šven­čia­me ypa­tin­gą sa­va­no­rių die­ną, bet čia ne jū­sų die­na yra… Jei­gu mū­sų siū­ly­mas yra tarp­tau­ti­nę die­ną pa­da­ry­ti, tai vi­siems tam­pa aiš­ku, apie ko­kius sa­va­no­rius kal­ba­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kas už pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas už ko­mi­te­to nuo­mo­nę ar ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja ki­taip. Kar­to­ju, kas už pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas už ko­mi­te­to nuo­mo­nę ar tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 69, bal­sa­vo 65: už – 19, prieš – 18, su­si­lai­kė 28. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Dėl vi­so da­bar. Mo­ty­vai. Nė­ra mo­ty­vų. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.01 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4940(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas (dėl Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­nos) Nr. XIIIP-4940. Pra­šo­me, ger­bia­mas E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­me, čia kal­ba­ma apie Sa­ma­rie­čių ben­dri­jos die­ną ir ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Da­bar ko­mi­si­jos var­du pra­šom kal­bė­ti. At­ei­na A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, Po­vi­lai, taip. P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai, kaip pa­sa­ky­ti, va­do­vau­jan­tis da­bar lo­gi­ka, ku­ri vy­rau­ja sa­lė­je, keis­ta, ko­dėl nė­ra Lie­tu­vos sa­ma­rie­čio die­nos. Jei­gu mes pri­pa­ži­no­me, kad mū­sų sa­va­no­rių die­na yra iš­skir­ti­nė, ne tarp­tau­ti­nė, tai ko­dėl ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vos sa­ma­rie­čio, nes ji­nai ypa­tin­gai pri­ar­tin­tų lie­tu­vio ta­pa­ty­bę prie at­jau­tos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te po svars­ty­mo, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 66, bal­sa­vo 62: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pritar­ta.

 

17.04 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vi­sų for­mų su­ro­ga­ci­jos pa­smer­ki­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4951 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vi­sų for­mų su­ro­ga­ci­jos pa­smer­ki­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4951. Pra­ne­šė­jas – E. Va­rei­kis. Pra­šom.

E. VAREIKIS (MSNG). Svei­ki vi­si, ban­dau pri­sta­ty­ti re­zo­liu­ci­ją dėl vi­sų for­mų su­ro­ga­ci­jos pa­smer­ki­mo. Ši re­zo­liu­ci­ja iš tik­rų­jų at­si­ra­do ne tuš­čio­je vie­to­je. Aš pats ne­su me­di­kas, esu bio­che­mi­kas, bet kaip Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos na­rys ne­se­niai su­si­dū­riau su pro­ble­ma, iš tik­rų­jų ga­nė­ti­nai skan­da­lin­ga pro­ble­ma. Pan­de­mi­ja mums kar­tais iš­ryš­ki­na la­bai ne­ti­kė­tus da­ly­kus. Ir štai pan­de­mi­jos me­tu, ka­da už­si­da­rė sie­nos, ka­da žmo­nės ne­ga­lė­jo kon­tak­tuo­ti, pa­si­ro­dė, kad Uk­rai­no­je at­si­ra­do ke­lias­de­šimt vai­kų, ku­rių, pa­sa­ky­siu tie­siai švie­siai, už­sa­ko­vai ne­ga­lė­jo pa­si­im­ti. Tai yra vai­kai, gi­mę iš su­ro­ga­ti­nių mo­ti­nų, jie bu­vo už­sa­ky­ti dau­giau­sia Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Ir štai tie vai­kai at­si­ra­do kaip tuš­čio­je vie­to­je, jų ne­ga­li­ma nei api­for­min­ti, jų nie­kas ne­at­si­i­ma. Ką su jais da­ry­ti? Žu­dy­ti jų ne­ga­li, nes bus dar di­des­nis skan­da­las. Bet kie­no tie vai­kai? Pa­si­ro­dė, kad jie yra ne­le­ga­lūs.

Tai­gi iš tik­rų­jų pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja toks reiš­ki­nys kaip su­ro­ga­ti­nė mo­ti­nys­tė. Kai ku­rio­se ša­ly­se ji yra lei­džia­ma, to­kių ša­lių ne­daug. Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se iš es­mės jau nė­ra ko­mer­ci­nės su­ro­ga­ci­jos. Kai ku­rio­se ša­ly­se yra lei­džia­ma va­di­na­mo­ji al­truis­ti­nė su­ro­ga­ci­ja, kai ne­va ne už at­ly­gi­ni­mą ga­li­ma su­si­tar­ti dėl kū­di­kio gim­dy­mo iš su­ro­ga­ti­nės mo­ti­nos. Bet vi­si ži­no, kad to­kio al­truiz­mo ne­bū­na, yra juo­do­ji su­ro­ga­ci­ja, ku­ri iš tik­rų­jų yra ko­mer­ci­nė.

Tai­gi mū­sų siū­ly­mas yra la­bai pa­pras­tas – im­tis tam tik­rų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kad to­kio reiš­ki­nio ne­bū­tų. Ruoš­da­ma­sis šios re­zo­liu­ci­jos pri­sta­ty­mui, šiek tiek pa­stu­di­ja­vau is­to­ri­ją ir su­ro­ga­ci­jos šak­nis. Ma­nęs ne­nu­ste­bi­no, jū­sų gal­būt ir­gi ne­nu­ste­bins, kad tos šak­nys iš tik­rų­jų sie­kia dvi to­ta­li­ta­ri­nes im­pe­ri­jas. Su­ro­ga­ti­nė mo­ti­nys­tė bu­vo eks­pe­ri­men­to tvar­ka ban­dy­ta tai­ky­ti na­cių Vo­kie­ti­jo­je ir So­vie­tų Są­jun­go­je. Tai yra tra­di­ci­ja la­bai ne­ma­lo­ni, ne­sim­pa­tiš­ka. Jei­gu jums įdo­mu, pa­ban­dy­ki­te, ne­ži­nau, kaip pa­sa­ky­ti lie­tu­viš­kai, pa­gug­lin­ti. Įra­šy­ki­te žo­džius „na­ciz­mas ir su­ro­ga­ci­ja“ ir ra­si­te apie 1,5 mln. nuo­ro­dų, su de­mo­kra­tija tai ne­su­si­ję. To­dėl mes pa­pras­čiau­siai ban­do­me šiuo at­ve­ju už­kirs­ti ke­lią įvai­riems ban­dy­mams, eks­pe­ri­men­tams – tai prak­tiš­kai. O te­oriš­kai žiū­rint, yra aiš­kiai pri­pa­žįs­ta­ma, tie­siai švie­siai, kad su­ro­ga­ci­ja tai yra mo­ters iš­nau­do­ji­mas, tai yra pre­ky­ba žmo­nė­mis, tai pa­ten­ka į ka­te­go­ri­ją vi­sų tų nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos mes, ne­pri­klau­so­mai, ma­tyt, nuo sa­vo po­li­ti­nių pa­si­rin­ki­mų, smer­kia­me kaip nu­si­kal­ti­mą žmo­nėms.

Aš ma­nau, kad čia ne­tu­rė­tų bū­ti mū­sų skirs­ty­mo tarp kai­rių­jų, de­ši­nių­jų, tarp krikš­čio­nių, ne krikš­čio­nių. Tai yra gė­din­gas ir žmo­gų že­mi­nan­tis reiš­ki­nys. Tai, kas yra pa­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­jo­je, ga­lė­tų bū­ti pa­tvir­tin­ta. Gal­būt dėl re­zo­liu­ci­jos rei­kia tam tik­rų re­dak­ci­nių pa­sta­bų ir pa­tiks­li­ni­mų, bet es­mė ir teks­tas yra toks.

Dar pa­sa­ky­siu, gal vi­sai pa­bai­go­je, kad tą reiš­ki­nį, ku­ris vy­ko Uk­rai­no­je, ir ne tik Uk­rai­no­je, su­ro­ga­ci­ja yra lei­džia­ma ir kai ku­rio­se Azi­jos vals­ty­bė­se, pa­si­ga­vo dau­ge­lis Eu­ro­pos ša­lių ir šiuo me­tu vyks­ta tam tik­ras va­jus pa­ban­dy­ti pa­na­šaus ti­po re­zo­liu­ci­jas pri­im­ti vi­so­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Žings­nių jau yra pa­da­rę aust­rai, ži­nau, žings­nių yra pa­da­rę vo­kie­čiai. Mes čia ne­bū­tu­me nei pir­mie­ji, nei no­va­to­riai, bet ši­tuo ke­liu, aš ma­nau, mums rei­kė­tų ei­ti. Gal tiek pra­džiai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar klau­si­mai. A. Ar­mo­nai­tė. Ger­bia­mas Va­rei­ki, ne­pa­bė­ki­te. Pra­šom.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai įdo­miai at­ro­do jū­sų ban­dy­mas pa­smerk­ti ir už­draus­ti tai, kas Lie­tu­vo­je yra ne­le­ga­lu. Ban­do­te su­si­kur­ti prie­šą ir su juo ko­vo­ti.

Ta­čiau ma­no klau­si­mas yra dau­giau apie me­di­ci­ną, apie moks­lą, ku­ris lei­džia pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą, ku­ris lei­džia toms po­roms, ku­rios ne­ga­li iš­ne­šio­ti kū­di­kio, pa­si­nau­do­ti su­ro­ga­ti­nės mo­ti­nys­tės pa­slau­ga. Tie­sa, ne tik Eu­ro­po­je ar Azi­jo­je ja ga­li­ma pa­si­nau­do­ti – Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ga­li­ma pa­si­nau­do­ti. Ne­sa­ky­čiau, kad tai yra to­ta­li­ta­ri­nės vals­ty­bės. Sa­ky­ki­te, ko jūs šiaip jau sie­kia­te ir ar su­pran­ta­te, kad re­zo­liu­ci­ja yra to­kia kaip ir bergž­džia, ta­čiau, de­ja, ir pa­vo­jin­ga toms po­roms, ku­rios ne­ga­li su­si­lauk­ti vai­kų?

E. VAREIKIS (MSNG). At­sa­ky­siu mie­lai. Jū­sų klau­si­mas yra iš tik­rų­jų iš ko­kių pen­kių, še­šių klau­si­mų.

Jūs pra­džio­je sa­kė­te, taip, tur­būt aiš­kiai sa­kė­te, kad ne­rei­kia draus­ti ir ban­dy­ti dirb­ti su tuo, ko iš tik­rų­jų nė­ra. Taip, jūs esa­te vi­siš­kai tei­si. Lie­tu­vos įsta­ty­mai šian­dien šio da­ly­ko ne­nu­ma­to. Bet mes esa­me pri­ėmę la­bai daug re­zo­liu­ci­jų ne ta­da, kai at­si­ran­da pro­ble­ma, bet už­kirs­da­mi ke­lią, kad pro­ble­mų ne­bū­tų.

Ne taip se­niai, man ro­dos, ar ne ant­ra­die­nį, ar pra­ei­tą sa­vai­tę, pri­ėmė­me re­zo­liu­ci­ją, ku­ri ra­gi­na už­kirs­ti ke­lią, kad Ru­si­ja ne­pri­im­tų tam tik­rų spren­di­mų. Tai jūs sa­ky­ki­te, kam rei­kia re­zo­liu­ci­jos, jei Ru­si­ja dar nie­ko ne­pri­ėmė. Taip, bet mes pri­ėmė­me re­zo­liu­ci­ją tam, kad pa­sa­ky­tu­me, kad to da­ly­ko ne­ga­li­ma da­ry­ti. Mes esa­me pri­ėmę šia­me Sei­me tur­būt ne­ma­žai to­kių da­ly­kų. Ir tai, ko gal­būt re­a­liai net ne­ga­li­me pa­da­ry­ti. Sa­ky­si­me, esa­me pri­ėmę re­zo­liu­ci­ją, ra­gi­nan­čią Ru­si­ją iš­lais­vin­ti kai ku­rias Gru­zi­jos sri­tis ar Kry­mą, ar pa­na­šiai. Šiuo at­ve­ju re­zo­liu­ci­ja nė­ra įsta­ty­mas, po ku­rio ei­na tam tik­ri prak­ti­niai veiks­mai. Šiuo at­ve­ju prak­ti­niai veiks­mai ga­li ei­ti, kad ne­at­si­ras­tų to, ko nė­ra, ko mes ne­pa­gei­dau­ja­me.

Jūs esa­te tei­si, kai ku­rio­se Azi­jos ša­ly­se tas yra lei­džia­ma ir tai ska­ti­na to­kį la­bai ne­ge­rą reiš­ki­nį kaip su­ro­ga­ti­nis tu­riz­mas. Ma­no ži­nio­mis, taip, bri­tų mo­te­rys, ir ne tik mo­te­rys, ir tie, ku­rie, kaip jūs sa­ko­te, nor­ma­liai, ne­nor­ma­liai ne­ga­li tu­rė­ti vai­kų, vyks­ta į Azi­jos ša­lis. Bet tai bū­tent ir yra tas blo­gas reiš­ki­nys, ku­rio mes no­rė­tu­me iš­veng­ti. Tai yra mo­ters or­ga­niz­mo iš­nau­do­ji­mas ko­mer­ci­niams tiks­lams, už pi­ni­gus. Tas yra ir Uk­rai­no­je, de­ja, už pi­ni­gus, ir tai yra smerk­ti­na.

Su­ro­ga­ti­nė mo­ti­nys­tė ir dirb­ti­nis, ar­ba pa­gal­bi­nis, ap­vai­si­ni­mas nė­ra si­no­ni­mai. Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo mo­men­tai, ku­rie yra Lie­tu­vo­je le­ga­lūs, ne­reiš­kia su­ro­ga­ti­nės mo­ti­nys­tės įtei­si­ni­mo. Tai yra skir­tin­gi da­ly­kai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau ir tei­sės ak­to ini­cia­to­riau, aš klau­si­mą ir­gi pa­na­šų kaip ger­bia­ma Auš­ri­nė pa­teik­siu. Lie­tu­vo­je yra apie 60 tūkst. ne­vai­sin­gų po­rų. 5 %, kas dvi­de­šim­tas žmo­gus, Lie­tu­vo­je gi­męs, tu­ri imu­ni­nį ne­vai­sin­gu­mą. Mes da­bar iš tik­rų­jų de­kla­ra­ty­vio­mis, ro­dos, net prieš­rin­ki­mi­nė­mis re­zo­liu­ci­jo­mis ža­da­me kaž­ką tai­sy­ti, o re­a­lios pa­gal­bos ne­su­lau­kia de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių.

Pri­si­me­nu, ka­den­ci­ją pra­dė­jo­me dis­ku­si­ja apie emb­rio­nų šal­dy­mo drau­di­mą, ta­da ir­gi bu­vo už­kirs­ta tei­sė ne­vai­sin­goms po­roms ga­li­mai su­si­lauk­ti. Tai ar ne­ver­tė­tų iš tik­rų­jų nu­kreip­ti dė­me­sį į tik­rai di­de­lį Lie­tu­vos po­ten­cia­lą, tai yra žmo­nes, ku­rie tik­rai my­li vai­kus ir no­ri jų su­si­lauk­ti, ir pa­dė­ti tiems 60 tūkst. at­ras­ti bū­dą su­si­lauk­ti.

Da­bar yra pa­ima­ma grės­mės vė­lia­va, kal­ba­ma apie Lie­tu­vo­je už­draus­tą da­ly­ką, ro­do­mas mo­ra­li­nis pa­vyz­dys, bet iš es­mės mū­sų, Lie­tu­vos, gy­ven­to­jai, ben­dra­pi­lie­čiai ne­ga­li su­si­lauk­ti vai­kų. Ir jū­sų re­zo­liu­ci­ja šian­dien nie­kaip ne­pa­dės dėl ši­to. Gal rei­kė­tų dė­me­sį nu­kreip­ti ki­tur?

E. VAREIKIS (MSNG). Ma­no aki­mis žiū­rint, jū­sų klau­si­mas yra vi­siš­kai ne­mo­ra­lus. Ne­ga­li­ma ne­mo­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis ska­tin­ti ne­vai­sin­gu­mo ar­ba ki­to­kių li­gų gy­dy­mą. Čia ly­giai tas pat, kas pa­sa­ky­ti, kad le­ga­li­zuo­ja­me pros­ti­tuciją, jei jos mo­ka mo­kes­čius ir at­ne­ša ša­liai nau­dos.

Ne­vai­sin­gu­mą gy­dy­ti rei­kia ir yra gy­do­ma. Bet tai nė­ra ke­lias, ku­ris yra ir mo­ra­lus, ir tei­sin­gas, ir ga­lų ga­le tin­ka­mas žmo­gaus svei­ka­tai. Čia at­sa­ky­mas yra vi­siš­kai aiš­kus. My­lė­ti vai­ką, ži­no­te, at­si­pra­šau, bet jūs taip ma­ne… Aš jums anek­do­tą pa­sa­ky­siu. Pe­do­fi­lai taip pat my­li vai­kus, bet duo­ti jiems vai­kų ne­ga­li­ma. Taip? To­dėl mei­lę vai­kams – ši­tą sa­vo tei­gi­nį pa­si­li­ki­te sau.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, tau­py­da­ma lai­ką aš at­si­sa­kau klaus­ti, bet la­bai pra­šau man su­teik­ti žo­dį dis­ku­si­jo­je.

PIRMININKAS. Aš ma­nau, džen­tel­me­nai jums tą ga­li­my­bę su­teiks.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, mes da­bar įsi­ve­lia­me į to­kią dis­ku­si­ją, žmo­nės daug kal­ba apie smur­tą prieš mo­te­ris. Vis dėl­to vi­sos tos tarp­tau­ti­nės kon­ven­ci­jos ir pa­na­šiai, žiū­rint iš prin­ci­po… su­ro­ga­ti­nė mo­ti­nys­tė yra pa­žei­džia­ma. Kaip jūs ma­no­te, tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu ke­lia­mos tos pro­ble­mos vis dėl­to tu­rė­tų tu­rė­ti po­vei­kį, nes iš prin­ci­po be­veik vi­sos pa­si­sa­ko prieš smur­tą ir pre­ky­bą žmo­nė­mis, be­veik vi­sos re­zo­liu­ci­jos apie tai kal­ba, bet šiuo at­ve­ju šis klau­si­mas pa­lik­tas kai ku­rių vals­ty­bių už­ri­by­je, lyg ir už­si­mer­kia­ma. Ga­na griež­tos ši­tos for­mu­luo­tės, ku­rias mes čia siū­lo­me, ar­ba ini­cia­ty­vos, ku­rias mes čia siū­lo­me.

E. VAREIKIS (MSNG). Aš taip gal ne­sa­ky­čiau, kad pa­lie­ka­ma ini­cia­ty­va ir už­si­mer­kia­ma. Šiaip yra pa­kan­ka­mai pri­im­ta kon­ven­ci­jos ti­po tei­sės ak­tų, ku­rie čia yra ci­tuo­ja­mi. Eu­ro­pos Par­la­men­tas taip pat yra pri­ėmęs re­zo­liu­ci­jų, kal­ban­čių apie tai, ko­kią ža­lą, net ko­kį nu­si­kals­ta­mą fo­ną su­ke­lia ši­tie da­ly­kai. To­dėl aš ne­no­rė­čiau taip sa­ky­ti, kad vi­siš­kai pa­lie­ka­ma, pa­lie­ka­ma spręs­ti pa­pras­čiau­siai pa­sa­kant, kad tai yra blo­gis. Tai­gi mes ži­no­me, kad tai yra blo­gis.

Da­bar ko­kiu bū­du mes tą spren­džia­me? Yra, sa­ky­čiau, du kon­cep­tai. Vie­nas kon­cep­tas yra toks, kad rei­kia tie­siog pa­sa­ky­ti, kad tai yra blo­gis ir nu­si­kals­ta­mu­mas, tai yra blo­gis, tai yra nu­si­kal­ti­mas. Ki­tas yra kon­cep­tas, kai sa­ko­ma, kad gal­būt kai ku­riais at­ve­jais at­si­žvel­giant į smul­kme­nas ga­li­ma kaž­kaip re­gu­liuo­ti. Kai ku­rios ša­lys sa­ko, kad ga­li­ma ši­tą blo­gį, kad jis bū­tų ma­žes­nis blo­gis, re­gu­liuo­ti. Re­gu­liuo­ti reiš­kia, man te­ko skai­ty­ti teks­tus, sa­ky­ki­me, ap­ri­bo­ti pre­mi­jas ar ho­no­ra­rus tuos, ku­rie yra duo­da­mi su­ro­ga­ti­nėms mo­ti­noms, kad ga­li­ma gal­būt tam tik­rais iš­im­ti­niais at­ve­jais, teis­mo spren­di­mu ši­tą vyk­dy­ti. Toks bū­das yra, bet vis dėl­to yra sa­ko­ma, kad ir ką tu šiuo at­ve­ju da­ry­tum, tai yra blo­gis. Ge­riau­sia bū­tų, kad jo iš vi­so ne­bū­tų. Ži­no­te, aš į ši­tą re­gu­lia­vi­mą žiū­riu kaip į tam tik­ro nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio pa­tei­si­ni­mą, na, kad tru­pu­tį pa­tei­sin­ki­me, o pas­kui, kur ta ri­ba at­si­ran­da? Mes pa­tys ži­no­me iš ki­tų reiš­ki­nių, kad ta ri­ba tam­pa to­kia ne­ryš­ki ir tai su­da­ro ga­li­my­bę še­šė­li­niam nu­si­kals­ta­mu­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam pra­ne­šė­jui už at­sa­ky­tus klau­si­mus ir už pa­teik­tą pro­jek­tą. Kvie­čiu da­bar dis­ku­tuo­ti. Kaip ir kal­bė­jo­me, ger­bia­ma V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­da­ma ger­bia­mam pra­ne­šė­jui aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad ne tiek daug ras­tu­me po­li­ti­nių klau­si­mų, ku­riais pa­na­šius ar­gu­men­tus ir po­zi­ci­jas iš­reikš­tų ka­rin­go­sios Pran­cū­zi­jos fe­mi­nis­tės ir, tar­ki­me, Uk­rai­nos ar Ame­ri­kos vys­ku­pai, Šve­di­jos so­cia­lis­tai ir Šve­di­jos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai. Bet bū­tent su­ro­ga­ci­jos, o su­ro­ga­ci­ja tai yra prak­ti­ka, kai mo­te­ris pa­ver­čia­ma in­ku­ba­to­riu­mi, o vai­kas už­sa­ko­mas kaip pre­kė, bū­tent šiuo klau­si­mu su­ta­ria ir Pran­cū­zi­jos fe­mi­nis­tės, ir la­bai kon­ser­va­ty­vūs vi­suo­me­nės sluoks­niai, o Šve­di­jo­je šiuo klau­si­mu at­lik­tas ty­ri­mas bū­tent dvie­jų la­bai kon­tras­tin­gų par­ti­jų – so­cia­lis­tų ir krik­de­mų ini­cia­ty­va. Dar pri­dur­ki­me, kad Eu­ro­pos Par­la­men­tas šiuo klau­si­mu yra ga­na griež­tai pa­si­sa­kęs du kar­tus, Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė Asam­blė­ja yra at­li­ku­si ty­ri­mą ir pa­da­riu­si la­bai reikš­min­gas iš­va­das, taip pat Jung­ti­nės Tau­tos. To­dėl ga­lė­tų kil­ti klau­si­mas, iš kur čia ta pro­ble­ma, jei­gu tiek daug su­ta­rian­čių bal­sų iš įvai­rių po­li­ti­nio spek­tro spar­nų? Kai ku­rias pro­ble­mas įvar­di­no ger­bia­mas pra­ne­šė­jas.

Pir­ma. Nė­ra vie­nin­gos po­zi­ci­jos pa­sau­ly­je, to­dėl to­kios vals­ty­bės kaip Ru­si­ja ir, tar­kim, In­di­ja yra įstei­gu­sios fab­ri­kus, ku­riuo­se mo­te­rys lai­ko­mos, ne­no­riu įvar­din­ti jo­kio gy­vū­no, bet tie­siog kaip rep­ro­duk­to­rės. Bū­da­mos la­bai ne­tur­tin­gos, yra ver­čia­mos to­kiu bū­du už­si­dirb­ti. Ka­dan­gi nė­ra tos vie­nin­gos po­zi­ci­jos vi­sa­me pa­sau­ly­je ne­pai­sant Jung­ti­nių Tau­tų pa­stan­gų, vyks­tas tas rep­ro­duk­ci­nis tu­riz­mas.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ko­mer­ci­nė su­ro­ga­ci­ja yra vi­sur drau­džia­ma. Tie­sa, ne vi­sur ex­pres­sis ver­bis. Tar­kim, net ir mū­sų Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 157 straips­nis tie­sio­giai to ne­pa­sa­ko. Vis dėl­to po­žiū­ris Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra nei­gia­mas. Ta­čiau, kaip ne kar­tą sa­kė Stras­bū­ro Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas, nė­ra vie­nin­go tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, to­dėl at­si­ran­da lan­dų. Net­gi šiuo po­žiū­riu to­kios griež­tos vals­ty­bės, to­kios kaip Vo­kie­ti­ja, Ita­li­ja, Pran­cū­zi­ja, Is­pa­ni­ja, daž­nai bū­na pa­sta­to­mos prieš fak­tą, kai ne­ži­no, kaip pa­si­elg­ti, kai pa­žeis­da­mos Ha­gos kon­ven­ci­ją tai­ko įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­rą. Pri­min­siu, kad Ha­gos kon­ven­ci­ja pa­brė­žia, jog vai­kas pir­miau­sia tu­ri bū­ti ban­do­mas įvai­kin­ti sa­vo kil­mės ša­ly­se. O mes su­pran­ta­me, kad jei­gu uk­rai­nie­tė mo­te­ris pa­gim­dė vai­ką Uk­rai­no­je, jo kil­mės ša­lis yra Uk­rai­na ir pir­miau­sia jis tu­rė­tų bū­ti įvai­ki­na­mas te­nai. Ši prak­ti­ka su­ku­ria la­bai daug pro­ble­mų tiek Stras­bū­ro Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui, tiek ir vals­ty­bėms na­rėms.

La­bai tei­sin­gai ko­le­ga E. Va­rei­kis už­si­mi­nė apie al­truis­ti­nę ir ko­mer­ci­nę su­ro­ga­ci­ją. Ma­no mi­nė­tas Šve­di­jos par­la­men­to ty­ri­mas… Pa­gar­bą ga­li­ma iš­reikš­ti So­cia­lis­tų par­ti­jos na­rei E. V. Ro­zen­berg – 2016 me­tais ji pri­sta­tė ty­ri­mą, ku­rio tiks­las bū­tent ir bu­vo iš­si­aiš­kin­ti, ar di­de­lis su­ro­ga­ci­jos at­ve­jų pro­cen­tas yra al­truis­ti­nis, tai yra da­ro­mas be at­ly­gio, iš ge­ros šir­dies. Pa­da­riu­si tą ty­ri­mą ji pri­ėjo prie la­bai dra­ma­tiš­kos iš­va­dos, kad nuo 98 % iki 99 % at­ve­jų yra bū­tent ko­mer­ci­niai, to­dėl ji iš­reiš­kė abe­jo­nę, ar tie 1 % ar 2 % iš tie­sų yra al­truis­ti­niai. Gal­būt tai tie­siog už­slėp­ta ko­mer­ci­ja. Ji pa­da­rė to­kią re­ko­men­da­ci­ją, pa­tei­kė ją par­la­men­tui ir Šve­di­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, kad nė vie­na Šiau­rės Eu­ro­pos tau­ta, nė vie­na po­ra ne­tu­rė­tų spręs­ti sa­vo pro­ble­mų šiuo bū­du, nes jis yra ne­mo­ra­lus.

Čia bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti ana­lo­gi­ją dėl to ir su ver­gų pre­ky­ba, kur dar XVIII am­žiaus pa­bai­go­je bri­tai pra­dė­jo pro­ce­są (il­gai jis už­tru­ko), siek­da­mi pa­nai­kin­ti ver­gų pre­ky­bą. Ten ir­gi bu­vo sa­ko­ma: gal­būt mes ne už­draus­ki­me, o re­gu­liuo­ki­me – vež­ki­me tuos ver­gus hu­ma­niš­kiau, ne­grūs­ki­me jų į triu­mus kaip sil­kių. Tie­siog hu­ma­niš­kai per­vež­ki­me ir ta­da ver­gų pre­ky­ba ne­at­ro­dys taip bai­siai.

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). (Tuoj pa­sa­ky­siu.) Ta­čiau, ačiū Die­vui, ačiū bri­tų par­la­men­tui, kad vis dėl­to jis iš­ko­vo­jo toje ko­vo­je per­ga­lę ir ver­gų pre­ky­ba bu­vo už­draus­ta. De­ja, tre­čių­jų ša­lių mo­te­rų, o jau ypač Uk­rai­nos, tu­rin­čios aso­cia­ci­jos su­tar­tį su Eu­ro­pos Są­jun­ga, pa­ver­ti­mas ant­ra­rū­šiais žmo­nė­mis, ku­riais vien dėl jų eko­no­mi­nės pa­dė­ties ga­li nau­do­tis tur­tin­ges­nie­ji, nie­kaip ne­ati­tin­ka nei Eu­ro­pos Są­jun­gos ben­dra­bū­vio prin­ci­pų, nei po­žiū­rio į as­me­nis kaip ly­gius iš pri­gim­ties.

Aš siū­lau pa­lai­ky­ti šią re­zo­liu­ci­ją. Ji la­bai pri­si­dės prie tarp­tau­ti­nių bal­sų vi­sa­me pa­sau­ly­je, o ypač Eu­ro­po­je, gir­di­mų iš vi­sų po­li­ti­nio spek­tro pu­sių, kaip aš sa­kau, ir mes tik­rai at­lik­si­me ge­rą dar­bą. Mes, kaip tie bri­tų par­la­men­ta­rai, pri­si­dė­si­me prie pro­ce­so, ku­ris, ne­abe­jo­ju, baig­sis mū­sų per­ga­le. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mas R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, kai pir­mą kar­tą ta re­zo­liu­ci­ja bu­vo už­re­gist­ruo­ta, man ki­lo klau­si­mas, ko­dėl iš prin­ci­po rei­kė­tų svars­ty­ti, jei mes ne­pri­pa­žįs­ta­me su­ro­ga­ti­nės mo­ti­nys­tės. Bet tos pe­ri­pe­ti­jos, bu­vu­sios čia, pas mus, kai bu­vo mė­gi­na­ma iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, kai pra­ne­šė­jas ne­no­rė­jo jos pri­sta­ty­ti, ro­do, kad mes pa­tys į tą klau­si­mą ne­sa­me sau ga­lu­ti­nai at­sa­kę. O jei­gu mes, par­la­men­ta­rai, ne­sa­me sau į klau­si­mą at­sa­kę, va­di­na­si, ta re­zo­liu­ci­ja ne tik ki­toms tau­toms, bet ir mums pa­tiems. Tu­ri­me aiš­kiai sau pa­sa­ky­ti, ne­mė­gin­ti pri­si­deng­ti sa­vo ži­no­ji­mu ar ne­ži­no­ji­mu, kad mes ne­tu­ri­me at­sa­ky­mų į šį klau­si­mą.

Čia kaip tik ta vie­ta, kur ir ma­ty­ti tik­ra­sis su­si­rū­pi­ni­mas dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, smur­to prie mo­te­rį. Kaip dau­giau ga­li­ma iš­nau­do­ti žmo­gų, jei­gu iš­nau­do­ji jo kū­ną. Mes drau­džia­me to­kius da­ly­kus da­ry­ti. Dau­g ką, net ir or­ga­nų do­no­rys­tę la­bai smar­kiai reg­la­men­tuo­ja­me. Čia yra pats ti­piš­kiau­sias, pats bru­ta­liau­sias iš­nau­do­ji­mas. Ne­svar­bu, ko­kia for­ma tai yra da­ro­ma. O jau ne­kal­bu apie vai­ko tei­ses. Vai­kas tu­ri tu­rė­ti sa­vo bio­lo­gi­nius tė­vus. Tai jo fun­da­men­ta­li tei­sė. Tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais mes lei­džia­me įvai­kin­ti, kai si­tu­a­ci­ja jau iš tik­rų­jų yra la­bai su­dė­tin­ga. Bet šiuo at­ve­ju mes pa­tys for­muo­ja­me pre­ce­den­tą, kri­mi­na­li­nį pre­ce­den­tą, kai vai­kas ne­ži­nos, kas jo tė­vai vien to­dėl, kad kaž­kas kaž­ko už­si­ma­nė. Ne­ga­li­ma siek­ti gė­rio, nau­dos sau, kad aš no­riu bū­ti­nai tu­rė­ti vai­ką per ki­tų žmo­nių ne­lai­mę. Ne­lai­mę tos mo­ters, ne­lai­mę vai­kų ir pa­na­šiai. Jei­gu mes dėl šio da­ly­ko iki ga­lo ne­su­ta­ria­me, tai ne­ra­mu, ko­kius iš­vis įsta­ty­mus mes at­ei­ty pri­im­si­me.

Čia ge­riau­sias at­sa­kas. Tie žmo­nės, ku­rie daž­nai kal­ba už Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją, daž­niau­siai bus už su­ro­ga­ti­nės mo­ti­nys­tės įtei­si­ni­mą. Tai kaž­koks su­si­dve­ji­ni­mas iš prin­ci­po, jei­gu jau tu esi prieš smur­tą, tai čia tu­rė­tu­mei vi­so­mis ke­tu­rio­mis bū­ti už tai, bet, de­ja, tik­rai taip nė­ra. Juo la­biau ma­to­me ir is­to­ri­nius pa­vyz­džius, ka­da tai at­si­ra­do. At­ro­do, ir tai tu­rė­tų mus su­stab­dy­ti, bet, ma­tyt, biz­nis, pi­ni­gai – jie tu­ri sa­vo lo­gi­ką, sa­vo mo­ra­lę, jei­gu taip ga­li­ma pa­va­din­ti, ar­ba sa­vo ar­gu­men­tus, dėl ku­rių mes tu­rė­tu­me vie­naip ar ki­taip ap­si­spręs­ti ir su­for­muo­ti to­kią prak­ti­ką, kad ne­kil­tų abe­jo­nių dėl to. Po to, kai pra­dės trū­ki­nė­ti ši­tas tin­klas, mes sa­ky­sime, na, ką da­bar ga­li­ma pa­da­ry­ti, vi­sur jau taip ­ei­na, o mes ko­dėl ne. Vis­ką rei­kia da­ry­ti sa­vo lai­ku.

Ga­lų ga­le mes tu­ri­me ga­li­my­bių tė­vams įsi­vai­kin­ti. Iš tik­rų­jų ne vi­si vai­kai pa­ima­mi glo­bo­ti, pa­ima­mi tik ma­ži vai­kai, o dėl vy­res­nių fak­tiš­kai ne­tu­ri­me Lie­tu­vo­je to­kios prak­ti­kos. Tai čia tur­būt yra tas ke­lias, ku­rį mes ga­li­me spręs­ti, yra gy­dy­mo pro­ce­dū­ros, ku­rias ga­li­ma tai­ky­ti. To­dėl aš siū­lau tik­rai šią re­zo­liu­ci­ją pri­im­ti, įpa­rei­go­ti mū­sų Vy­riau­sy­bę ir mū­sų at­sto­vus, daž­nai pa­ty­lin­čius to­kiais ver­ty­bi­niais klau­si­mais, svars­tant kur nors Jung­ti­nė­se Tau­to­se ir pa­na­šiai, tie­siog ne­pra­ty­lė­ti ir pa­sa­ky­ti žo­dį, kad mes tą prak­ti­ką smer­kia­me. Siū­lau pri­im­ti šią re­zo­liu­ci­ją be pa­kei­ti­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ger­bia­miems dis­ku­si­jos da­ly­viams. Da­bar ne­ma­tau P. Gra­žu­lio, bet S. Jo­vai­ša – dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Pra­šau. Įjung­tas.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tik­rai la­bai ati­džiai klau­siau­si ir ne­ži­nau, kaip bal­suo­ti, nes klau­si­mų čia yra ne­ma­žai. Pa­vyz­džiui, kaip yra su vai­kais, ku­rie gi­mė ne san­tuo­ko­je, ar čia su­ro­ga­ti­nis va­rian­tas ar ne? Nes ga­li bū­ti įvai­rių at­ve­jų ir pas­kui įro­di­nėk. Taip, vai­kai tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo tė­vus, bet ar vi­sos mū­sų tei­sės yra už­tik­ri­na­mos – čia ir­gi klau­si­mas.

Aš no­riu pa­klaus­ti Sei­mo, ar yra ga­li­my­bė kaž­ko­kiu bū­du or­ga­ni­zuo­ti klau­sy­mus, su­kvies­ti spe­cia­lis­tus ta te­ma, ar iš tik­rų­jų mes ei­na­me da­bar to­kiu vien­pu­siš­ku ke­liu ir bal­suo­si­me taip ar­ba ki­taip. Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau bal­suo­ti, bet ne­ži­nau, man trūks­ta ži­nių šiais klau­si­mais. Jei­gu bū­tų ga­li­my­bė, siū­ly­čiau kel­ti bent jau į ru­dens se­si­ją, prieš tai su­si­kvie­čiant žmo­gaus tei­sių spe­cia­lis­tus, ir pa­svars­ty­ti žy­miai pla­čiau ir rim­čiau. Gir­dė­jo­me, kad kai ku­rio­se ša­ly­se tar­si už­mer­kia­mos akys. Tai jei­gu ne­drau­džia­ma, gal­būt ir lei­džia­ma? Ar vi­sur ta ko­mer­ci­ja yra kaip vy­rau­jan­tis ele­men­tas? O gal iš tik­rų­jų tė­vai, ku­rie ne­ga­li su­si­lauk­ti, tie­siog su­si­ta­ria ir to­kiu bū­du įgy­ja tei­sę į vai­ke­lį, ku­ris gal­būt ne­bū­tų at­si­ra­dęs ki­to­kiu ke­liu. Pa­ban­dy­ki­me iš­spręs­ti ši­tą klau­si­mą, bet gal­būt ne šią mi­nu­tę.

PIRMININKAS. Su­pra­to­me. Ger­bia­mas S. Jo­vai­ša pa­kliu­vo į bė­dą, gal kas pa­dės? Pra­ne­šė­jai? Kaip jam pa­si­elg­ti? Bet es­mė yra ta, kad 184 straips­ny­je – spren­di­mai dėl re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to svars­ty­mo yra toks punk­tas: pir­ma, pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Su ma­lo­nu­mu at­sa­ky­siu…

PIRMININKAS. Gal čia duo­si­te at­sa­ky­mą Ser­ge­jui…

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). …ko­le­gai S. Jo­vai­šai, kad yra to­kia tarp­tau­ti­nė kon­ven­ci­ja dėl ne­san­tuo­ki­nių vai­kų sta­tu­so, ku­rią mes esa­me ra­ti­fi­ka­vę kaip ir vi­sa Eu­ro­pa. Ir jo­je yra toks sa­ki­nys, ku­ris ide­a­liai su­tam­pa su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so Tre­čio­sios kny­gos tei­gi­niu, kad vai­ko kil­mės nu­sta­ty­mo pa­grin­das, aš čia lais­vai pa­sa­ky­siu, yra jo gi­mi­mo iš mo­ti­nos fak­tas. Tai ne­san­tuo­ki­niai vai­kai čia tik­rai nė­ra dis­kri­mi­nuo­ja­mi, jo­kiu bū­du.

Tie­siog no­riu pa­sa­ky­ti, jog ma­ne šiuo at­ve­ju la­bai ža­vi fe­mi­nis­ti­niai ju­dė­ji­mai, ypač pran­cū­zų fe­mi­nis­tės, ku­rios 1919 me­tais, vyks­tant Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams, kiek­vie­ną kan­di­da­tą Pran­cū­zi­jo­je te­sta­vo tuo bū­du, ar jis pa­si­sa­ko už tai, kad mo­te­ris bū­tų ga­li­ma vers­ti ant­ra­rū­šiais žmo­nė­mis, pa­ver­čiant jas in­ku­ba­to­riais, ar prieš. Tai aš su­pran­tu, kad mū­sų fe­mi­niz­mo ju­dė­ji­mas tur­būt nu­ė­jęs ne vi­sai ta lin­kme, bet esu op­ti­mis­tė ir ma­nau, kad, pri­ėmę šią re­zo­liu­ci­ją, ku­rią siū­lau pri­im­ti be pa­tai­sų, mes pa­ža­din­si­me fe­mi­nis­čių, kaip sa­kant, tik­rą­jį įkvė­pi­mą gin­ti mo­te­rų tei­ses. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ši re­zo­liu­ci­ja vi­sų pir­ma pa­smer­kia tas po­ras, ku­rios ne­ga­li su­si­lauk­ti vai­kų, gal­būt dėl įvai­rių svei­ka­tos iš­šū­kių ne­ga­li iš­ne­šio­ti kū­di­kio, ta­čiau tro­kš­ta su­si­lauk­ti šei­mos pa­gau­sė­ji­mo. Ši re­zo­liu­ci­ja pa­smer­kia ne tik to­kias šei­mas ir po­ras, ši re­zo­liu­ci­ja už­ker­ta, sie­kia už­kirs­ti ke­lią bet ko­kiai moks­li­nei dis­ku­si­jai. Ir jei­gu mes pa­žiū­rė­tu­me štai į ša­lių puokš­tę, ku­rio­je mes tu­ri­me al­truis­ti­nę su­ro­ga­ci­ją, tai Aust­ra­li­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Da­ni­ja, Is­pa­ni­ja, Ka­na­da, Ny­der­lan­dai, kai ku­rios… Jung­ti­nės Vals­ti­jos, Šve­di­ja, ne­lai­ky­čiau tų ša­lių ne­ci­vi­li­zuo­to­mis. Tai yra Va­ka­rų ben­druo­me­nės vals­ty­bės. Iz­ra­e­lis ap­skri­tai gar­sė­ja ne­vai­sin­gu­mo moks­lu su­ro­ga­ci­jos sri­ty­je. Moks­li­nin­kai ir­gi iš­lei­dę daug įvai­rių stu­dijų, tai yra tai, ką mums siū­lo šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na. Ir da­bar im­ti ir Sei­mo re­zo­liu­ci­jo­mis tai pa­smer­k­ti yra tie­siog be­pras­miš­ka. Aš tik­rai su­pran­tu, kad, vyks­tant Tė­vy­nės są­jun­gos vi­di­niam rei­tin­ga­vi­mui, tas hi­pe­rak­ty­vu­mas Sei­me yra pa­grįs­tas, sie­kiant vi­di­nių taš­kų, bet vis dėl­to tai yra vals­ty­bei svar­būs spren­di­mai ir ne­pa­mirš­ki­me tų 60 tūkst. ne­vai­sin­gų po­rų. Ne vi­soms, aiš­ku, rei­ka­lin­ga su­ro­ga­ci­ja, ta­čiau ne­nu­brau­ki­me jų tie­siog to­kio­mis de­kla­ra­ci­jo­mis, ku­rios yra be­pras­mės.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Šian­dien jau ne pir­mą kar­tą ten­ka ste­bė­tis ger­bia­mos ko­le­gės po­žiū­riu, kai ji siū­lė, ne­ma­tė nie­ko blo­go, kad vai­kai džiau­gia­si ant at­min­ti­nų vie­tų pa­bars­ty­tu smė­liu­ku, ant ka­pų fak­tiš­kai. Da­bar kal­ba­ma apie kaž­ko­kį moks­lą, nors nie­ko ben­dro čia mo­ks­las ne­tu­ri. Moks­las aiš­kiai nu­sta­to, kas yra mo­ti­na ir kas yra tė­vas ge­ne­tiš­kai. Tai yra vi­siš­kai aiš­ku. Mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės tei­sių at­ėmi­mas yra prie­var­ta. Čia nė­ra jo­kių… čia ne gai­les­tis ki­tiems. Ne­rei­kia kro­ko­di­lo aša­rų šiuo at­ve­ju lie­ti. Čia jų nė­ra. Čia yra pa­pras­čiau­sia ele­men­ta­ri prie­var­ta ir žiau­ru­mas.

Jei­gu mū­sų li­be­ra­lai pa­si­sa­ko už tai, tai aš ne­ži­nau, kas to­kiu at­ve­ju yra li­be­ra­liz­mas. Ar jis jau nu­ke­lia­vo iš li­be­ra­lios vi­suo­me­nės, kaip jie įsi­vaiz­duo­ja, į prie­var­tos vi­suo­me­nę, į to­ta­li­ta­riz­mą? Tai čia gry­nai to­ta­li­ta­ri­nis po­žy­mis. Nie­kuo, vi­siš­kai nie­kuo ne­si­ski­rian­tis. Nė per na­go juo­dy­mą. Ir ar­gu­men­tai nau­do­ja­mi to­kie pa­tys. Jei­gu man rei­kia, tai aš su­ra­siu tą, ku­ris pa­ten­kins ma­no no­rą, ne­svar­bu nei vai­ko in­te­re­sai, nei mo­ti­nos in­te­re­sai, aš jam pi­ni­gų duo­siu, dar ko nors. Tai ko­kią mes čia vi­suo­me­nę ža­da­me da­ry­ti? Čia jau ne žings­nis į to­ta­li­ta­riz­mą – tai kon­kre­tus to­ta­li­ta­riz­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­ma V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Man iš tik­rų­jų la­bai sma­gu gir­dė­ti ger­bia­mą ko­le­gę V. Ab­ra­mi­kie­nę, iš tri­bū­nos ci­tuo­jan­čią žy­mias Šve­di­jos so­cia­lis­tes, tai tik­rai įdo­mus ide­o­lo­gi­nis po­sū­kis. Bet, kal­bant apie pa­tį pro­jek­tą, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lis as­pek­tus.

Vi­sų pir­ma re­zo­liu­ci­jo­je nė­ra aiš­kaus su­ro­ga­ci­jos api­brė­ži­mo. Ki­tas da­ly­kas – su­ro­ga­ci­ja Lie­tu­vo­je šian­dien nė­ra įtei­sin­ta. Mes mė­gi­na­me pa­smerk­ti kaž­ką, ko Lie­tu­vo­je šian­dien da­ry­ti ne­įma­no­ma. Dar svar­biau yra tai, kad su­ro­ga­ci­jos for­mos iš­ties yra la­bai įvai­rios, ir sa­ky­ti, kad al­truis­ti­nė su­ro­ga­ci­ja yra vi­sa­da amo­ra­li, ma­ny­čiau, mes pa­grin­do tik­rai ne­tu­ri­me. To­dėl aš siū­ly­čiau šiuo klau­si­mu dis­ku­tuo­ti, bet ne­draus­ti ir ne­smerk­ti, nes tai yra tik­rai ne tas ke­lias, ku­riuo mes Lie­tu­vo­je pa­siek­si­me to­kių svar­bių da­ly­kų pa­žan­gą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Mo­ters kū­no iš­nau­do­ji­mas su­ro­ga­ci­jai – tai, pri­pa­žin­ki­me, yra XXI am­žiaus ver­go­vės ap­raiš­ka, ku­rios, kaip mi­nė­jo ger­bia­mas Sei­mo na­rys E. Va­rei­kis, šak­nys glū­di bū­tent na­cis­ti­nė­je ide­o­lo­gi­jo­je. Jei­gu mes kal­ba­me apie kon­kre­tų do­ku­men­tą, ku­rį da­bar svars­to­me, tai jis orien­tuo­tas į ką? Į vai­ko ap­sau­gą ir mo­ters ap­sau­gą, nes mes no­ri­me at­kreip­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nist­rų Ko­mi­te­to dė­me­sį į vals­ty­bių na­rių įsi­pa­rei­go­ji­mo pa­gal Eu­ro­pos kon­ven­ci­ją dėl ne­san­tuo­ki­nių vai­kų tei­si­nio sta­tu­so vyk­dy­mą. Taip pat mes at­krei­pia­me ES ša­lių dė­me­sį į pro­ble­mą, ku­ri yra su­si­ju­si su mo­ters iš­nau­do­ji­mu.

Man yra keis­ta, kad mes la­bai daug gir­di­me iš li­be­ra­lų pu­sės dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, ku­ri su­si­ju­si su mo­ters ap­sau­ga, bet kai mes kal­ba­me apie kon­kre­tų at­ve­jį, kaip ta mo­te­ris yra iš­nau­do­ja­ma, tai čia, pa­si­ro­do, li­be­ra­lų nuo­sta­tos yra tru­pu­tė­lį ki­to­kios.

Bet pri­pa­žin­ki­me – nuo­mo­nių skir­tu­mas ga­li bū­ti ir vis dėl­to mes jį iš­reik­ši­me bal­suo­da­mi. Aš ma­nau, dau­gu­ma pri­tar­si­me re­zo­liu­ci­jai, ku­ri ap­sau­go­tų, kaip aš mi­nė­jau, mo­ters kū­ną nuo iš­nau­do­ji­mo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Moks­las pa­žen­gė pa­kan­ka­mai to­li ir su­da­rė ga­li­my­bę to­kiems reiš­ki­niams kaip su­ro­ga­ci­ja, tiek al­truis­ti­nė, tiek ko­mer­ci­nė. Tai ta ko­mer­ci­nė su­ro­ga­ci­ja tik­rai ne­ža­vi net ir mū­sų, li­be­ra­lų, ta­čiau žiū­rė­ki­te, kai mes kal­ba­me apie vai­ko tei­ses ar apie mo­ters tei­ses, pa­vyz­džiui, mo­ters tei­sė tu­rė­ti vi­sa­ver­tę šei­mą su vai­ku ar­ba vai­ko tei­sė ap­skri­tai at­si­ras­ti… Už­drau­dus bet ko­kios rū­šies su­ro­ga­ci­ją, įskai­tant al­truis­ti­nę su­ro­ga­ci­ją, mo­te­ris, gy­ve­nan­ti, pa­vyz­džiui, san­tuo­ko­je ir su sa­vo su­tuok­ti­niu no­rin­ti su­si­lauk­ti, pa­de­dant su­ro­ga­ti­niam ap­vai­si­ni­mui, sa­vo vai­ko, ne­ten­ka tos ga­li­my­bės, o vai­kas ap­skri­tai ne­at­si­ran­da, nes šei­ma yra ne­vai­sin­ga. Tai apie ką mes kal­ba­me?

Be jo­kios abe­jo­nės, 60 tūkst. ne­vai­sin­gų po­rų Lie­tu­vo­je tik­rai ne dėl su­ro­ga­ci­jos drau­di­mo ne­tu­ri vai­kų, tu­ri ki­tų pro­ble­mų, ir su­ro­ga­ci­ja tik­rai ne vi­sais at­ve­jais bū­tų rei­ka­lin­ga. Bet mes gal­vo­ki­me ir apie tai, jei­gu tūks­tan­tis šei­mų ga­lė­tų iš­spręs­ti sa­vo šei­mos vi­sa­ver­tiš­ku­mo, mo­ra­li­nio, dva­si­nio, psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ten­ki­ni­mo pro­ble­mas, pa­de­dant su­ro­ga­ci­jai, kal­bu apie ul­truis­ti­nę su­ro­ga­ci­ją, mes tu­ri­me gal­vo­ti ir apie to­kias šei­mas, ku­rių gal­būt tik­rai yra ne­daug.

Ir da­bar dėl pa­čios for­mos. Mes smer­kia­me tai, ko nė­ra, ta­čiau fak­tiš­kai to­kia re­zo­liu­ci­ja ne­už­ker­ta, pa­vyz­džiui, man tei­sės teik­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, įsta­ty­mo pro­jek­tus įtei­sin­ti su­ro­ga­ci­ją. Ir ži­no­te, kai smer­kia­ma tai, ko nė­ra, ky­la na­tū­ra­lus pa­si­prie­ši­ni­mas – o gal pa­ban­do­me pa­žiū­rė­ti, ar įsta­ty­mais ga­li­ma įtei­sin­ti šiuos da­ly­kus.

PIRMININKAS. Ir ger­bia­ma R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū. Iš tie­sų mes kal­ba­me apie su­ro­ga­ci­ją ir čia gir­džiu iš ko­le­gų nuo­mo­nę, kad apie tai, ko nė­ra, tai tik­rai pa­sau­ly­je tas yra, ir vi­si ži­no­me, kad tas reiš­ki­nys yra, daž­niau­siai tai ir bū­na ne­tei­sė­ta veik­la, kuo­met iš­nau­do­ja­ma mo­te­ris gal­būt dėl di­de­lių tro­ški­mų tap­ti tė­vais, pa­si­nau­do­jant ki­to žmo­gaus kū­nu.

Iš tik­rų­jų ši re­zo­liu­ci­ja yra nu­kreip­ta prieš tą mo­der­ni­ą­ją ver­go­vę, prieš pre­ky­bą žmo­nė­mis, ir su­ro­ga­ci­ja yra vie­na iš pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mų, mo­ters at­žvil­giu daž­niau­siai tai­ko­mos vi­sos ar­ba da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­sės. Kiek­vie­nas žmo­gus gims­ta lais­vas ir re­zo­liu­ci­jo­je yra iš­var­din­ta daug tarp­tau­ti­nių tei­sės ak­tų – Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos kon­ven­ci­jos, Eu­ro­pos kon­ven­ci­ja, Ha­gos kon­ven­ci­ja, ku­ri ir kal­ba apie es­mi­nę ir pa­grin­di­nę žmo­gaus tei­sę gim­ti ir bū­ti lais­vam. Mes kal­ba­me apie tai, kad ki­to žmo­gaus sa­vo troš­ki­mams re­a­li­zuo­ti mes ne­iš­nau­do­tu­me. Pir­miau­sia tiek vai­kai, tiek mo­te­rys – abi šios gru­pės tarp­tau­ti­nė­je rep­ro­duk­ci­nė­je rin­ko­je ga­li bū­ti lai­ko­mos pre­kė­mis, ir su­ro­ga­ci­ja yra bū­tent vie­na iš pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mų, ne­tei­sė­to įvai­ki­ni­mo ir mo­der­nios ver­go­vės for­mų.

Mes kal­ba­me da­bar apie ver­ty­bi­nius da­ly­kus, ar mes, par­la­men­ta­rai, esan­tys čia, no­ri­me to, ar mes pa­si­sa­ko­me vi­siš­kai ki­taip ir gal­vo­ja­me, kad vis dėl­to ga­li­me pa­ska­tin­ti tė­vus, po­ras tap­ti tė­vais ir re­a­li­zuo­ti sa­vo troš­ki­mus įvai­ki­nant jau gi­mu­sius vai­kus, su­teik­ti jiems lai­mę pa­tir­ti sau­gią vai­kys­tę ir taip re­a­li­zuo­ti sa­vo troš­ki­mą, ir pa­da­ry­ti ki­tą žmo­gų lai­min­gą.

Aš, aiš­ku, pa­lai­kau šią re­zo­liu­ci­ją, nes ma­no ver­ty­bės bū­tent to­kios ir yra, jas at­spin­di šios re­zo­liu­ci­jos teks­tas. No­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, kad pre­ky­ba žmo­nė­mis, ypač šia for­ma, pa­sau­ly­je plin­ta ir mes ne­ga­li­me bū­ti abe­jin­gi, tu­ri­me taip pat iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. To­dėl ma­nau, re­zo­liu­ci­jos teks­tas pa­reng­tas la­bai kom­pe­ten­tin­gai, įver­ti­nant vi­sus tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tus, ir mes šian­dien kal­ba­me apie ne iš­nau­do­ji­mo, ne ver­go­vės ver­ty­bes bū­tent šio­je re­zo­liuci­jo­je.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar bal­suo­si­me, ar pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Bal­suo­ja­me.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 64, bal­sa­vo 61: už – 54, prieš – 4, su­si­lai­kė 3. Re­zo­liu­ci­ja yra pri­im­ta be pa­tai­sų. (Gon­gas)

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar dar no­ri…

E. GENTVILAS (LSF). Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Jau įjun­gė­te.

PIRMININKAS. Ge­rai. E. Gent­vi­las, ta­da jūs.

E. GENTVILAS (LSF). Žiū­rė­ki­te, aš sa­vo­tiš­kai džiau­giuo­si tuo, kad re­a­liai, kas čia įvy­ko, tai yra ide­o­lo­gi­nis gin­čas. Aš la­bai ver­ti­nu ir ger­biu ir ki­tą pu­sę, nes tai yra ti­kė­ji­mo su­for­muo­to­mis mo­ra­lės nor­mo­mis pa­rem­tas spren­di­mas. Pra­šau gerb­ti ir ma­no po­žiū­rį ir ne­da­ry­ti iš­puo­lių prieš li­be­ra­lus, prieš li­be­ra­liz­mą, va­din­ti mus amo­ra­liais. Toks yra ma­no įsi­ti­ki­ni­mas. Skam­bė­jo to­kie da­ly­kai. (Bal­sai sa­lė­je) Ri­ta, tik­rai ne iš ta­vo lū­pų. Aš ti­kin­čių žmo­nių ar­ba ti­kė­ji­mo pa­grin­du sa­vo mo­ra­li­nę dok­tri­ną su­for­ma­vu­sių žmo­nių ne­ga­liu smerk­ti. Pra­šau ne­smerk­ti ir ki­tų ir ne­kal­tin­ti amo­ra­lu­mu tų, ku­rie mąs­to ki­taip ar­ba ku­rių gy­ve­ni­mas, pa­sau­lė­žiū­ra ir mo­ra­lė su­si­for­ma­vo ki­to­kiu pa­grin­du.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma V. Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Pir­miau­sia no­riu la­bai pa­dė­ko­ti ko­le­goms už ge­rą bal­sa­vi­mą ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad tik­rai ne­rei­kia bū­ti ti­kin­čiu žmo­gu­mi, kad su­pras­tum, kas yra pre­ky­ba žmo­nė­mis. Kaip tik to­dėl la­bai įvai­rių po­li­ti­nių pa­žiū­rų žmo­nės šiuo klau­si­mu su­ta­rė pa­sau­ly­je. Ko tik­rai aš ne­lin­kė­čiau? Ne­lin­kė­čiau ka­da nors ku­riam nors Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui teik­ti pa­tai­sos, įtei­si­nan­čios su­ro­ga­ci­ją, nes aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti vie­ną vals­ty­bę ša­lia mū­sų, ku­ri 1995 me­tais įtei­si­no, tai yra Ru­si­ja. Tai bū­tų tie­sus žings­nis į ru­siš­ką tei­sės sis­te­mą. Ne­ma­nau, kad po 30 ne­pri­klau­so­my­bės me­tų lie­tu­viai ga­lė­tų taip pa­si­elg­ti. Tik­rai jau ne! Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ir ger­bia­mas R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos li­be­ra­lai, jūs kal­ba­te apie tei­sę tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, ko nie­kas de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je ne­už­ker­ta. Jūs kal­ba­te, kad mes nau­do­ja­me kai ku­riuos to­kius pa­ly­gi­ni­mus ar­ba įver­ti­ni­mus. Kaip jūs įver­tin­tu­mė­te ma­ne, jei­gu aš vi­suo­se įsta­ty­muo­se kal­bė­čiau apie al­truis­ti­nę ver­go­vę? Al­truis­ti­nę ver­go­vę? Kas tai bū­tų ir kaip jūs ma­ne ver­tin­tu­mė­te? Pa­gal­vo­ki­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Ne­ma­tau ger­bia­mo N. Pu­tei­kio.

Re­gist­ruo­ja­mės. Už­si­re­gist­ra­vo 67 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, šios die­nos po­pie­ti­nį po­sė­dį bai­gė­me. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.