LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO 24 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI 361 STRAIPSNIU PAPILDYMO
ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-03-06 Nr. XIVP- 2439

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Projekto 2 straipsniu siūloma Rinkimų kodeksą (RK) papildyti 361 straipsniu, kuriame būtų nustatyta Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių pareiga pradėjus eiti pareigas per 15 dienų kreiptis dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo. Jeigu ši pareiga nebūtų įvykdyta, arba nurodytas leidimas nebūtų išduotas arba būtų panaikintas, pagal projekto 3 straipsniu siūlomą nustatyti RK 37 straipsnio 1 dalies 12 punktą VRK pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar nario įgaliojimai nutrūktų. Projekto 4 straipsnyje numatyta, kad įstatymo įsigaliojimo metu veikiančios VRK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai dėl nurodyto leidimo turėtų kreiptis per 15 dienų  nuo šio įstatymo įsigaliojimo. Pažymėtini šie projektu siūlomo teisinio reguliavimo probleminiai aspektai.

1.1.   Pagal projektu teikiamą siūlymą nustačius, kad VRK nariai ir pirmininkas jau pradėję eiti pareigas privalo kreiptis dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo, būtų sukurtos prielaidos susidaryti tokioms situacijoms, kai negavę šio leidimo VRK nariai ar pirmininkas negalėtų toliau eiti pareigų, jų įgaliojimai nutrūktų, ir Seimas turėtų skirti naujus šios komisijos narius ar pirmininką (kurie taip pat tik pradėję eiti pareigas kreiptųsi dėl minėto leidimo išdavimo). Taip galėtų būti sutrikdytas VRK darbas ir sprendimų priėmimas (žr. RK 28 straipsnį). Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar, siekiant užtikrinti sklandžią VRK veiklą, vietoj projektu siūlomos jau paskirtų ir prisiekusių VRK narių ir pirmininko pareigos kreiptis dėl minėto leidimo išdavimo negalėtų būti nustatytas atitinkamas specialusis reikalavimas asmenims, kurie gali būti skiriami šios komisijos nariais. RK 26 straipsnio 1–5 dalyse yra įtvirtinti bendrieji reikalavimai visų rinkimų komisijų nariams, o šio straipsnio 1 dalyje nustatytas specialusis reikalavimas VRK, apygardų ir savivaldybių rinkimų komisijų nariams (turėti aukštąjį išsilavinimą). Pagal RK 26 straipsnio 6 dalį, šių reikalavimų neatitinkantis ar juos pažeidęs asmuo neskiriamas rinkimų komisijos nariu arba atleidžiamas iš šių pareigų. Taigi, RK 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinus specialųjį reikalavimą VRK nariams atitikti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas sąlygas leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gauti, būtų sudarytos teisinės prielaidos tokio leidimo neturinčių asmenų, pretenduojančių būti VRK nariais, patikrinimą atlikti dar prieš skiriant juos į šias pareigas ir neskirti į jas asmenų, kurie tų sąlygų neatitiktų, o jeigu VRK nariui ar pirmininkui išduotas leidimas būtų panaikintas, tai būtų pagrindas atleisti jį iš pareigų pagal RK 26 straipsnio 6 dalį. Tokiu atveju nereikėtų RK 37 straipsnio 1 dalies pildyti specialiu atleidimo iš pareigų pagrindu.

Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad RK 47 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra įtvirtinti apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos įgaliojimai priimti Seimo, merų rinkimuose kandidatais save keliančių asmenų pareiškinius dokumentus ir savivaldybių tarybų, merų rinkimuose keliamų kandidatų pareiškinius dokumentus, juos tikrinti, teikti VRK registruoti kandidatus, kandidatų sąrašus. Taigi diskutuotina, ar RK 26 straipsnio 1 dalyje neturėtų būti nustatytas analogiškas specialusis reikalavimas ir apygardų, savivaldybių rinkimų komisijų nariams.

Atsižvelgdami į visa tai, siūlytume papildyti RK 26 straipsnio 1 dalį ir nepildyti šio kodekso 361 straipsniu bei 37 straipsnio 1 dalies 12 punktu.

1.2.   Kaip minėta, pagal projekto 4 straipsniu pateiktą siūlymą reikalavimas kreiptis dėl  leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo būtų taikomas ir įstatymo įsigaliojimo metu veikiančios VRK pirmininkui bei nariams. Projekte nėra nuostatų, kuriomis būtų aiškiai apibrėžta, ar jiems neįvykdžius šios pareigos arba negavus nurodyto leidimo jų įgaliojimai taip pat turėtų nutrūkti, tačiau tai, kad jokios išimties nenumatyta, suponuoja, jog pagal projekto autorių sumanymą tokie teisiniai padariniai turėtų kilti ir įstatymo įsigaliojimo metu veikiančios VRK pirmininkui bei nariams. Pabrėžtina, kad šios komisijos sudarymo metu įstatyme nei tokio reikalavimo, nei atitinkamo įgaliojimų nutrūkimo pagrindo nebuvo nustatyta, taigi tokiu siūlomu teisiniu reguliavimu būtų sudarytos prielaidos pažeisti jos pirmininku ir nariais paskirtų asmenų teisėtus lūkesčius eiti pareigas jų paskyrimo metu galiojusio įstatymo nustatytą laiką. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą pažymėta, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kurių paskirtis – užtikrinti asmens pasitikėjimą valstybe ir teise; šie principai reiškia, kad valstybė privalo užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, o asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos.

Atsižvelgiant į tai, projekto 4 straipsnis tikslintinas arba taip, kad būtų aišku, jog įstatymo įsigaliojimo metu veikiančios VRK narys ar pirmininkas, negavęs leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, negali dalyvauti šios komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su tokia informacija, bet jo įgaliojimai dėl to nenutrūksta, arba taip, kad įstatymo nuostatų taikymo pradžia būti susieta su naujos VRK sudarymu RK 34 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

2.    Rinkimų kodeksas yra patvirtintas Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, taigi šio kodekso teisinė forma yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – vietoj žodžio „įstatymas“ įrašytini žodžiai „konstitucinis įstatymas“.

3.    Kadangi projektas, kuriuo siūloma keisti RK, įregistruotas 2023 m. savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų politinės kampanijos metu (pagal RK 64 straipsnio 2 dalį, rinkimų politinė kampanija prasideda nuo rinkimų datos paskelbimo ir baigiasi praėjus 100 dienų nuo VRK sprendimo, kuriuo nustatomi galutiniai rinkimų rezultatai arba rinkimai pripažįstami negaliojančiais, įsigaliojimo dienos), atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal RK 194 straipsnį, vykstant rinkimų politinei kampanijai šis kodeksas negali būti keičiamas (išskyrus atvejus, kai būtina įgyvendinti Konstitucinio Teismo aktą arba Europos Sąjungos teisės aktą).

4.    Projekto 1 straipsnio formuluotę „išskyrus atvejus, kuomet posėdžio metu“ siūlytume pakeisti formuluote „išskyrus posėdžius, kuriuose“.

5.    Jeigu pagal projekto 2 straipsniu pateiktą siūlymą RK būtų pildomas 361 straipsniu, šio straipsnio pavadinimą siūlytume patikslinti taip, kad jame atsispindėtų šio straipsnio turinio esmė, t. y. VRK pirmininko ir narių pareiga gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

6.    Jeigu pagal projekto 2 straipsniu pateiktą siūlymą RK būtų pildomas 361 straipsniu, jame žodį „Vyriausios“ reikėtų pakeisti žodžiu „Vyriausiosios“, žodį „susipažindinti“ – žodžiu „susipažinti“, žodį „suteikimo“ – žodžiu „išdavimo“ (pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą leidimas yra išduodamas, o ne suteikiamas). Šio straipsnio konstrukciją „nariai privalo <...> kreiptis dėl leidimo <...> suteikimo per 15 dienų nuo pradėjimo eiti <...> pareigas“ (kuri yra dviprasmiška ir gali būti suprantama taip, kad per 15 dienų turi būti išduotas leidimas) siūlytume patikslinti taip: „nariai per 15 dienų nuo priesaikos davimo dienos privalo <...> kreiptis dėl leidimo <...> išdavimo“.

7.    Projekto 2 ir 4 straipsnių nuostatose atsisakytina žodžių „pirmininko pavaduotojas“, nes į šias pareigas skiriamas VRK narys (RK 39 straipsnio 1 dalis).

8.    Projektas taisytinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija).

8.1.   Projekto pavadinime vietoj žodžių „bei 361 straipsniu papildymo“ įrašytina „ir Kodekso papildymo 361 straipsniu“.

8.2.   Projekto 2 straipsnio pavadinime vietoj žodžio „Papildymas“ įrašytini žodžiai „Kodekso papildymas“, o nurodant siūlomo pakeitimo esmę po žodžio „Papildyti“ įrašytinas žodis „Kodeksą“.

8.3.    Projekto 2 ir 3 straipsniuose nurodant siūlomų pakeitimų esmę išbrauktina formuluotė „ir jį išdėstyti taip“.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

V. Staugaitytė, tel. (8 5) 239 6898, el. p. [email protected]