LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 2, 6, 8, 10, 12, 19, 22, 23 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-19 Nr. XIVP-2637

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.                   Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje vietoj šiuo metu galiojančios formuluotės „faktinės išlaidos“ siūloma įtvirtinti formuluotę „faktinės sąnaudos“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kartu su projektu teikiamo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 pakeitimo įstatymo Nr. XIVP-2636 2 straipsnio 8 ir 11 dalyse pateiktos Valstybinio socialinio fondo išlaidų bei Valstybinio socialinio fondo sąnaudų sąvokos, kuriose sąnaudos suprantamos, kaip suplanuotos lėšos, o išlaidos, kaip faktiškai išmokėtos lėšos. Atsižvelgiant į tai svarstytina, ar projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje siūlomo pakeitimo nereikėtų atsisakyti, o jį palikus, ar nereikėtų apibrėžti sąvokos „faktinės sąnaudos“, nes antraip šios sampratos turinys konkuruotų su minėtame projekte apibrėžtu Valstybinio socialinio draudimo fondo išlaidų sampratos turiniu.

2.                   Projekto 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo esmėje formuluotė „pirmąją pastraipą“ keistina formuluote „nuostatą iki dvitaškio“.

3.                   Projekto 10 straipsnio 2 dalyje vietoje datos „2023 m. liepos 1 d.“ įrašytina data „2023 m. birželio 30 d.“.

           

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

J. Andriuškevičiūtė, tel. (8 5) 239 6159, el. p. [email protected]

R. Dirgėlienė, tel. (8 5) 239 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]