LOGOnespalv-maz2

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

 

________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                               


 

Biudžetinė įstaiga

Gedimino pr. 19

01103  Vilnius

Tel.    (8 5)  239 1001

Faks.  (8 5)  239 1212 

El. paštas [email protected]

http://www.zum.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188675190

Atsiskaitomoji sąskaita

LT674010042400070079

Luminor Bank AB

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo nariui

Kęstučiui Mažeikai

 

 

Kopija

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui

 

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui

 

 

2020-

Nr.

 

Į

2020-03-09

Nr.

XIIIP-1688(3)

 

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 3 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1688(3) (toliau – Projektas) teikiame šias pastabas ir pasiūlymus.

1. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi siūloma keičiamo įstatymo 3 straipsnio 10 dalį papildyti nauju 7 punktu ir numatyti, kad gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą organizuoja savivaldybių administracijos.

Vadovaujantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 12 punktu, kačių, šunų ir šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą organizuoja VMVT, pasitelkdama 10 regioninių padalinių ir 42 teritorinius skyrius (iš viso – 52 teritoriniai padaliniai). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintų Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 8 punkte nustatyta, kad gyvūnus augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas ir yra įtraukti į VMVT tvarkomą ir viešai skelbiamą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą (minėto sąrašo duomenimis, gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas teikia apie 940 veterinarijos gydytojų). Atsižvelgus į Projekte dėstomą nuostatą, kad gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą papildomai organizuotų dar ir savivaldybių administracijos (šiuo metu Lietuvoje veikia 60 savivaldybių ir 546 seniūnijos) – neaišku, kaip tą pačią funkciją ,,gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo organizavimas“ vykdytų ir VMVT, ir savivaldybių administracijos. Pastebėtina, kad Žemės ūkio ministerijai ir toliau lieka pavesta nustatyti gyvūnų augintinių ženklinimo tvarką (galiojančio Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 str. 4 dalies 3 punktas). Manytina, kad toks siūlymas turėtų būti pagrįstas finansiniu aspektu, įvertinant valstybės biudžeto lėšų poreikį ne tik savivaldybių administracijų papildomai vykdomoms funkcijoms palaikyti, bet ir efektyviai gyvūnų augintinių ženklinimo kontrolės sistemai užtikrinti. Projekto siūlymas taip pat turėtų būti pagrįstas ir funkciniu aspektu, nurodant išsamius argumentus, pagrindžiančius šiuo metu galiojančio reglamentavimo keitimo poreikį (ar yra būtina tokia plačia apimtimi išplėsti subjektų, organizuojančių gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą, ratą ir dėl kokių konkrečių priežasčių). Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas gyvūno augintinio savininkas, laikytojas (veisėjas, globėjas, prekiautojas) yra pats atsakingas už Taisyklių 6 punkto nuostatų įgyvendinimą, t. y. atsako už perduodamų (dovanojamų, parduodamų, atiduodamų ar kitaip perleidžiamų) šunų, kačių, šeškų paženklinimą mikroschema, neaišku, kokią konkrečiai savivaldybių administracijų veiklą siekiama reglamentuoti įstatyme ne tik VMVT, bet ir savivaldybių administracijoms pavedant „organizuoti“ gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą.

2. Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad 5. Gyvūnų augintinių ženklinimą atlieka <...> veterinarijos felčeriai <...> baigę gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir turintys tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą.. Vadovaujantis Veterinarijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis, <...>Veterinarijos felčerių veikla nelicencijuojama. Veterinarijos felčeriai privačiai dirba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka kontroliuojami privataus veterinarijos gydytojo. Manytina, kad Projekte dėstomas reglamentavimas prieštarauja cituojamai įstatyminei nuostatai, todėl siūloma Projekto nuostata yra nepriimtina. Be to, Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustačius, kad gyvūnų augintinių ženklinimą galėtų atlikti „5. <...> veterinarijos gydytojai, veterinarijos felčeriai ir gyvūnų globėjų atstovai, baigę gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir turintys tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą., visi veterinarijos gydytojai ir jų prižiūrimi veterinarijos felčeriai turėtų baigti gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir gauti kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą tam, kad galėtų teikti gyvūnų augintinių ženklinimo paslaugas. Dėl šios Projekte siūlomos nuostatos yra neaišku, kodėl mokslo baigimo diplomas ir įsigyta veiklos licencija taptų nepakankamu pagrindu privačios veterinarinės praktikos licencijos turėtojams bei jų prižiūrimiems veterinarijos felčeriams teikti gyvūnų augintinių ženklinimo paslaugas.

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje siekiama nustatyti, kad gyvūnų augintinių ženklinimą atlieka ne tik veterinarijos gydytojai, bet ir veterinarijos felčeriai, taip pat gyvūnų globėjų atstovai, baigę gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir turintys tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą.

Vadovaujantis Taisyklių 8 punkto nuostatomis, gyvūnus augintinius gali ženklinti tik <...>galiojančią veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai (veterinarijos paslaugų teikėjai (fiziniai asmenys) ar veterinarijos gydytojai, kurie veterinarijos paslaugų teikėjų vardu teikia veterinarijos paslaugas, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą ir viešai skelbiamą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą. Pažymėtina, kad cituojamas reglamentavimas Taisyklėse nustatytas dėl daugelio priežasčių, tokių kaip kokybiškos paslaugos užtikrinimas, gyvūno augintinio sužalojimo ir augintinį ženklinančio asmens susižalojimo rizikos sumažinimas dėl sudėtingo suaugusių, agresyvių, instinktyviai besiginančių augintinių fiksavimo, kuris būtinas, siekiant apsisaugoti nuo augintinio gynybinės reakcijos. Tam tikrais atvejais yra būtinos specialios gyvūnus augintinius raminančios veterinarinės priemonės, kurias turi ir gali naudoti tik veterinarijos gydytojai, turintys veterinarinės praktikos licenciją.

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad veterinarijos praktikos licencijų turėtojai privalo vykdyti šio įstatymo, Veterinarijos praktikos licencijavimo taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos praktiką, reikalavimus. Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ patvirtintų Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams (toliau – Reikalavimai) 38 punktu, veterinarinės medicininės ir farmacinės atliekos (pvz.: gyvūnų augintinių ženklinimui panaudotos kruvinos adatos, odos dezinfekcijai ir gyvūno fiksavimui panaudotos priemonės ir pan.) tvarkomos vadovaujantis šių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Reikalavimų 46 punkte nustatyta, kad veterinarijos paslaugų teikėjus ir veterinarijos paslaugų teikėjo patalpas, siekiant nustatyti, kaip laikomasi Reikalavimų nuostatų, kontroliuoja teritorinės VMVT. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Veterinarijos įstatymo 13 straipsnio ir Reikalavimų nuostatos nereglamentuoja gyvūnų globėjų ir veterinarijos felčerių, kurių atžvilgiu siekiama įteisinti savarankišką gyvūnų augintinių ženklinimą, veiklos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad siūloma Projekto nuostata dėl kvalifikacijos pažymėjimų (patvirtinančių gyvūnų augintinių ženklinimo mokymų baigimą) naudojimo, suteikiant teisę gyvūnus augintinius ženklinti ne veterinarijos gydytojams, sudarytų galimybes nekontroliuojamai naudoti veterinarines priemones bei tvarkyti ženklinimo metu susidarančias atliekas, didintų ne tik gyvūnų užkrečiamųjų ligų, bet ir zoonozių pasireiškimo riziką, todėl siūlomi pakeitimai vertintini kritiškai (atmestini).

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad gyvūnų augintinių ženklinimą atlieka globėjų atstovai (baigę gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir turintys tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą). Iš siūlomos nuostatos nėra aišku, kas yra gyvūnų globėjų atstovai, ar teisę ženklinti augintinius siekiama suteikti gyvūnų globėjui, kaip juridiniam asmeniui, ar visiems su tuo juridiniu asmeniu darbiniais santykiais susijusiems asmenims, ar fiziniams asmenims, užbaigusiems gyvūnų augintinių ženklinimo mokymus ir gavusiems tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą. Pastebėtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą gyvūnų globėjai gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, todėl siūloma nuostata kelia daug klausimų, pvz., ar globėjų atstovai įgautų teisę ženklinti ir savo asmeninius (ne globos namuose laikomus) gyvūnus augintinius, neaiškus globėjų atstovų veiklos teisinis statusas – paslauga globėjams ar globėjo nuosavybės teise valdomų augintinių ženklinimas, todėl neaišku, ar globėjų atstovai teisę ženklinti augintinius globėjams realizuotų už atlygį, ar nemokamai. Taip pat neaišku, ar mokymų baigimas (kvalifikacijos pažymėjimas) globėjo atstovams suteiktų teisę ženklinti ir kitų globėjų gyvūnus, ar globėjo atstovai turėtų teisę teikti augintinių ženklinimo paslaugas kitiems asmenims ir t. t.

Reglamento 576/2013 18 str. nustatyta, kad jeigu valstybė narė ketina leisti implantuoti atsakiklius kitam asmeniui nei veterinarijos gydytojas, ji nustato būtiniausius kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos tokie asmenys turi atitikti. Siūlomo projekto nuostatos nedetalizuoja, kas turėtų būti atsakingas už augintinių ženklinimo mokymų organizavimą, Projekte nėra nuostatų dėl kvalifikacinių reikalavimų, kurie turėtų būti keliami ne veterinarijos gydytojams, nustatymo, neaišku, kokiomis sąlygomis ir kas turėtų išduoti mokymų baigimą patvirtinantį pažymėjimą, neaišku, kas ir kokiomis sąlygomis suteiktą teisę ženklinti gyvūnus augintinius galėtų panaikinti, siekiant sustabdyti galimus nepageidaujamus reiškinius ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kad dabartinis teisinis reguliavimas užtikrina tinkamą gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, yra tikslinga, jog esamas teisinis reguliavimas galiotų ir toliau. Remdamasi šiame rašte išdėstytais argumentais ir pateiktomis pastabomis bei veikdama pagal teisės aktais Ministerijai suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) nustatyti gyvūnų augintinių ženklinimo tvarką, Ministerija pateiktam Projektui nepritaria.

 

 

 

Ministras                                                                                                                     Andrius Palionis

 

Aleksandra Voicechovska, tel. (8 5) 239 1150, el. p. [email protected]

Kristina Paliutienė, tel. (8 5) 239 1152, el. p. [email protected]

Saulius Kunickis, tel. (8 5) 239 1149, el. p. [email protected]