VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M.

LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO

METODIKOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. O3E-475

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2018 m. gruodžio 21 d. pažymą Nr. O5E-371 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo bei susijusių teisės aktų pakeitimo“ Komisija nutaria:

1. Pakeisti Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas):

1.1. Papildyti 2.71 papunkčiu:

2.71. Perskaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), nustatytą pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusią Šilumos kainų nustatymo metodiką, vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) skaičiuojama naudojant ūkio subjekto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ataskaitinio laikotarpio balanso skolinto ir nuosavo kapitalo rodiklius. Nustatant šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias), kurių projektai pateikti iki 2019 m. gruodžio 31 d., vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža skaičiuojama naudojant ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso (ne pagal atskirus verslo vienetus) rodiklius;

1.2. Papildyti 2.72 papunkčiu:

2.72. Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2019 m. gruodžio 31 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą pagal Metodikos 57.7.2 punktą, bei atsižvelgiama į investicijų grąžos, apskaičiuotos nuo atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto ilgalaikio turto vienetų, kurių nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų vertinimas numatytas Metodikos 57.1.4 papunktyje, apimtį už laikotarpį nuo turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos, taikant protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžos normą, įvertintą praėjusio kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu;“

1.3. Papildyti 2.73 papunkčiu:

2.73. Ūkio subjektui pateikus motyvuotą prašymą, atliekant iki 2017 m. lapkričio 1 d. Komisijai pateiktos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų), nustatytos nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki Komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. O3E-368 „Dėl 2017 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo“ įsigaliojimo, perskaičiavimą antriesiems ar vėlesniems šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metams, šilumos bazinėje kainoje įvertintas darbo užmokesčio fondas, išskyrus šilumos tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojų darbo užmokesčio fondą, koreguojamas koeficientu, atitinkančiu Finansų ministerijos skelbiamo vidutinio bruto darbo užmokesčio pokyčio 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. sumą, procentais. Skirtumas tarp šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose), išskyrus šilumos tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojų, įvertinto ir pagal šį papunktį apskaičiuoto darbo užmokesčio fondo, ir nuo šio skirtumo vadovaujantis teisės aktais apskaičiuoto privalomojo socialinio draudimo įmokų dydžio pokytis įvertinamas vadovaujantis Metodikos 74.8 papunkčiu. Vadovaujantis Metodikos 74.12 papunkčiu, perskaičiuojant šilumos bazinės kainos pastoviąsias sąnaudas Ūkio subjektams, kuriems taikomas šis nutarimo papunktis, šilumos bazinėje kainoje įvertintos darbo užmokesčio sąnaudos atitinka sąnaudas, apskaičiuotas pagal šį nutarimo papunktį;

1.4. Pripažinti netekusiu galios 2.8 papunktį.

1.5. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką:

1.5.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja šilumos kainodarą.“

1.5.2. Pripažinti netekusiu galios 4.1 papunktį.

1.5.3. Pakeisti 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. vadovaujasi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), nustatydama šilumos kainas (kainų dedamąsias) Įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;“

1.5.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

5.1. Būtinosios sąnaudos – pagal Metodiką nustatytos šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) galiojimo laikotarpio atitinkamo verslo vieneto sąnaudos, būtinos saugiam ir patikimam paslaugos (produkto) teikimui mažiausiomis sąnaudomis.

5.2. Centralizuoto šilumos tiekimo sistema – integruotas šilumos perdavimo tinklas, prie kurio prijungtuose viename ar keliuose šilumos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma perduodama šilumos vartotojams.

5.3. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų, nepriskirtinas Konkurencinių vartotojų, Savarankiško aprūpinimo šiluma vartotojo ar Nenutrūkstamo aprūpinimo šiluma vartotojų grupei.

5.4. Galutinė šilumos kaina vartotojams taikoma šilumos kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, apskaičiuojama kas mėnesį vadovaujantis nustatytomis šilumos kainos dedamosiomis, atsižvelgiant į pakitusias kuro ir perkamos šilumos kainas.

5.5. Mažmeninis aptarnavimas – veikla, susijusi su sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suvartotą šilumą parengimu ir pateikimu vartotojams, šilumos suvartojimo bei mokėjimų apskaita, vartotojų informavimu bei kita su mažmeniniu aptarnavimu susijusi veikla.

5.6. Projekcinė šilumos kaina (kainos dedamosios) – šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) ar šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimo metu, pagal Metodikos reikalavimus pritaikius kuro ir perkamos šilumos kainas, apskaičiuota šilumos kaina. Ši kaina apskaičiuojama tik galutinių šilumos kainų palyginimo tikslais ir nėra taikoma nustatant šilumos bazinių kainų ir šilumos kainų dedamąsias.

5.7. Realizuotas šilumos kiekis – šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo–vartojimo riba.

5.8. Reguliavimo periodas – laikotarpis, kuriam yra nustatoma bazinė šilumos kaina (kainos dedamosios).

5.9. Reguliuojančioji institucija – Komisija arba savivaldybės institucija, kurioms pagal Šilumos ūkio įstatymą yra suteikta kompetencija kontroliuoti atitinkamo Ūkio subjekto licencijuojamą veiklą ar veiklą, kurios kainos yra reguliuojamos, ir nustatyti šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias).

5.10. Savarankiško aprūpinimo šiluma vartotojasasmuo, pakeitęs viso pastato apsirūpinimo šiluma būdą, apsirūpinantis šiluma savarankiškai ir įprastai nevartojantis šilumos, tiekiamos Ūkio subjekto teisėtai valdoma centralizuoto šilumos tiekimo sistema, tačiau išlaikęs technines priemones, esant poreikiui, gauti šilumos iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, o Ūkio subjektas tokio asmens naudai, esant tokio asmens poreikiui, užtikrina atitinkamas priemones pateikti šilumą centralizuoto šilumos tiekimo sistema.

5.11. Šilumos kainos kintamoji dedamoji – kintanti šilumos kainos dalis, išreiškiama formule ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.

5.12. Šilumos kainos pastovioji dedamoji – pastovi šilumos kainos dalis, išreiškiama konkrečiu skaičiumi ir taikoma apskaičiuojant galutinę šilumos kainą.

5.13. Šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – keturi paskutiniai metų ketvirčiai iki šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios.

5.14. Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikos principų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtiname Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir kituose šilumos tiekimo, šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.“

1.5.5. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

1.5.6. Pripažinti netekusiais galios II, III ir IV skyrius.

1.5.7. Pakeisti 51.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip :

51.1. Aprašo 10.1 punkte nurodytą verslo vienetą, ir tas paslaugas (produktus) teikia:“;

1.5.8. Pakeisti 51.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip :

51.2. Aprašo 10.2 punkte, 10.3 punkte nurodytus verslo vienetus, ir Šilumos tiekėjas tas paslaugas (produktus) teikia:“

1.5.9. Pakeisti 57.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.1.1. atsižvelgiant į metinę priskaitytiną, vadovaujantis Aprašo 30 punktu, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą nuo atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų ilgalaikio turto vienetų;“

1.5.10. Pakeisti 57.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.1.3. atsižvelgiant į Aprašo 41.14-41.22 punktuose nurodytus apribojimus;“

1.5.11. Papildyti 57.1.4 papunkčiu:

57.1.4. atsižvelgiant į nuo atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų pagal Investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, apskaičiuotų per laikotarpį nuo turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos. Šiuo atveju nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos koreguojamos dėl nenaudojamo turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, per laikotarpį nuo pagal Investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metų pabaigos.

1.5.12. Pakeisti 57.7.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.7.3.2. kaip geometrinis atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimties bazinio laikotarpio pirmųjų metų pradžiai ir kiekvienų bazinio laikotarpio metų pabaigai vidurkis. Atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimtis (metų pradžiai, pabaigai) nustatoma kaip viso atitinkamam verslo vienetui priskirto kapitalo (vadovaujantis Metodikos 57.7.3.1 punktu, atsižvelgiant į Investicijų plano finansavimo dalį) dalis, proporcinga atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto ilgalaikio turto vertei (metų pradžiai, pabaigai) bendroje atitinkamo verslo vieneto ilgalaikio turto vertėje (metų pradžiai, pabaigai). Ilgalaikio turto vertė, priskiriama atitinkamam verslo vienetui, atitinkamai paslaugai (produktui) nustatoma, atsižvelgiant į ilgalaikio turto vertę laikotarpio pradžioje, per laikotarpį įvestus į eksploataciją ilgalaikio turto vienetus ir per laikotarpį išimtus iš eksploatacijos ilgalaikio turto vienetus, taip pat atsižvelgiant į ilgalaikio turto vertės apribojimus, nurodytus Aprašo 41.14−41.22 punktuose;“

1.5.13. Pakeisti 57.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

57.8. pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma:

 

kur:

 

FCi – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur/metams;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

CDA, i – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CCR, i – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CM, i – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CP, i – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CT, i – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CFIN, i – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CA, i – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CS, i – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

CO, i – kitos pastoviosios sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

JRi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur/metams.

1.5.14. Pakeisti 58.6 papunktį ir išdėstyti jį taip:

58.6. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų atveju:“

1.5.15. Pakeisti 58.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

58.7.1. vadovaujantis Aprašo 42 punkte nustatytais apribojimais;“

1.5.16. Pakeisti 58.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

58.8. kintamųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma:

 

 

kur:

 

VCi – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur;

CHP, i – šilumos įsigijimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur;

CF, HG, i – kuro šilumai gaminti sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur;

CE, i – elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur;

CW, i – vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur;

CO,i – kitos kintamosios sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur;

CATL, i – apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur.“

1.5.17. Pakeisti 62.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.2.3. kintamųjų sąnaudų suma per metus:

 

kur:

 

VCHT – kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai centralizuoto šilumos tiekimo tinklu perduoti, Eur/metams;

CTL – papildomo šilumos kiekio QTL sąnaudų suma per metus, Eur/metams;

CE, HT – kintamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos, šilumos kiekiui QHT centralizuoto šilumos tiekimo tinklu perduoti, Eur;

CW, HT – kintamosios vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, šilumos kiekiui QHT centralizuoto šilumos tiekimo tinklu perduoti, Eur;

CO, HT – kitos kintamosios sąnaudos, šilumos kiekiui QHT centralizuoto šilumos tiekimo tinklu perduoti, Eur;

SH, TTL – visų sąnaudų apimtis vienai šilumos kilovatvalandei pagaminti (įsigyti), euro ct/kWh;“

1.5.18. Pakeisti 72.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

72.2. kaip alternatyvaus projekto šilumos kaina, jei Konkurencinio vartotojo šilumos (produkto) kainos, šilumos perdavimo kainos ir mažmeninio aptarnavimo kainos suma yra didesnė už alternatyvaus projekto šilumos kainą. Šiuo atveju susidaręs skirtumas naudojamas kitų vartotojų šilumos (produkto) kainai koreguoti. Alternatyvaus projekto šilumos kaina nustatoma, remiantis normatyviniais duomenimis, nurodytais Metodikos 23 priede bei faktiniais duomenimis, pagal formulę:

 

 

kur:

 

TALT, TTL – alternatyvaus projekto šilumos kaina (kainos dedamosios), euro ct/kWh;

TALT, PD – alternatyvaus projekto šilumos kainos pastovioji dedamoji, euro ct/kWh;

TALT, KD – alternatyvaus projekto šilumos kainos kintamoji dedamoji, euro ct/kWh;

NALT – alternatyvaus projekto instaliuota galia, kW;

CDA, ALT – alternatyvaus projekto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur/kW;

CM, ALT – alternatyvaus projekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, Eur/kW;

CRC, ALT – alternatyvaus projekto rezervinės galios užtikrinimo sąnaudos, Eur/kW;

CP, ALT – alternatyvaus projekto personalo sąnaudos, Eur/kW;

JRALT – alternatyvaus projekto investicijų grąža, Eur/kW;

qALT, k – kuro rūšies k kiekis šilumos alternatyviajame projekte kiekiui QCC pagaminti, tne;

pALT, k – kuro rūšies k įsigijimo alternatyviajame projekte kaina, Eur/tne;

CE, ALT – kintamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos šilumos energijos kiekiui QCC alternatyviajame projekte pagaminti, Eur;

CW, ALT – kintamosios vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos šilumos kiekiui QCC alternatyviajame projekte pagaminti, Eur;

CATL, ALT – kintamosios apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos šilumos kiekiui QCC alternatyviajame projekte pagaminti, Eur.“

1.5.19. Pakeisti 83.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

83.4. jei savivaldybės institucija, vadovaudamasi Aprašo 18 punktu, yra priėmusi motyvuotą sprendimą dėl neprivalomo apskaitos atkyrimo ir sąnaudų paskirstymo konkretaus Šilumos tiekėjo atžvilgiu, šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) ir kasmet perskaičiuojama kaina (kainos dedamosios) nustatomos neišskiriant kainos į Šilumos gamybos veiklos verslo vienetą (nurodytą Aprašo 10.1 punkte), Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetą (nurodytą Aprašo 10.2 punkte) ir Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetą (nurodytą Aprašo 10.3 punkte).

1.5.20. Pakeisti 89.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

89.5. Aprašo 10.1–10.3 punkte nurodytų verslo vienetų valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planas kiekvieniems reguliavimo periodo metams, apimantis einamojo remonto, turto aptarnavimo, eksploatavimo, priežiūros, medžiagų ir žaliavų sąnaudas;“

1.5.21. Pripažinti netekusiais galios 117 priedus.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė