LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. 08.4.2-ESFA-R-630 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU“

 

2023 m. gegužės 24 d. Nr. V-603

Vilnius

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-918 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 65 punktu, Kauno regiono plėtros tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 6KS-24, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros 2023 m. gegužės 4 d. rašte Nr. ESFS14-2023-00324 pateiktas išvadas dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. S k i r i u  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui šio įsakymo priede nustatyto dydžio papildomą finansavimą.

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                              Arūnas Dulkys

 


 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-603

priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partneriai

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūri-nių fondų lėšos iki, Eur:

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

1.

08.4.2-ESFA-R-630-21-0006

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

303212456

Raseinių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą

-

14 473,98

0,00

0,00

13 300,41

1 173,57

 

______________________________

part_2e34e2d17b2c46a590c1c41e853e89b3_end