VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 1-101 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 27 d. Nr. 1-108

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 1-101 „Dėl viešosios įstaigos „EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRAS“ likvidavimo“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. S k i r i u Centro likvidatoriumi Tarnybos Tarptautinių reikalų skyriaus vedėją Dalią Malinauskienę.“

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip“

3. Į p a r e i g o j u Centro likvidatorių:“.

3. Pakeičiu 3.5 punktą ir jį išdėstau taip:

3.5. atlikti kitas įstatymais nustatytas likvidatoriaus pareigas.“

4. Pakeičiu 4.1 punktą ir jį išdėstau taip:

4.1. likvidatorius turi:“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                               Taurintas Rudys