Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. kovo 16 D. NUTARIMO NR. 224 „DĖL LAIKINOSIOS APSAUGOS Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1305

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ (toliau – Nutarimas):

1.1. Pakeisti 1 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje (toliau – laikinoji apsauga) nuo 2022 m. kovo 4 d. iki 2024 m. kovo 4 d.:“.

1.2. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. jeigu Europos Sąjungos Taryba priėmė sprendimą panaikinti laikinąją apsaugą, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) leidimus laikinai gyventi ir skaitmeninius dokumentus skelbia negaliojančiais;“.

1.3. Pakeisti 2.6 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

2.6. Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto (įskaitant valstybės ir savivaldybių turtą, perduotą panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis kitiems subjektams pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnį (toliau – kiti subjektai, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi)), skirto užsieniečiams nemokamai apgyvendinti, sąrašas sudaromas, tvarkomas ir administruojamas Valstybės duomenų valdymo platformoje (toliau – VDV platforma) socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Valstybės ir savivaldybių įstaigoms, kitiems subjektams, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi ir kurie laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu pasiūlytose apgyvendinimo vietose, įtrauktose į VDV platformą, nemokamai apgyvendino arba planuoja nemokamai apgyvendinti užsieniečius (jei viešoji infrastruktūra pritaikoma apgyvendinimo reikmėms pagal Pabėgėlių priėmimo centro ir savivaldybės administracijos sudarytą bendradarbiavimo sutartį), kompensuojamos šios su jų apgyvendinimu (planuojamu apgyvendinimu) susijusios išlaidos:“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 2.7 papunktį.

1.5. Pakeisti 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.8. fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus valstybės ar savivaldybių įstaigas), kurie asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 1 punkte nurodytas sąlygas ir užsiregistravusiems šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka (toliau šiame papunktyje – užsiregistravę užsieniečiai), perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas, išskyrus valstybės ar savivaldybių turtą (toliau – būstas), neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai), skiriama kompensacija už būsto suteikimą (toliau – kompensacija). Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį. Kompensacija skiriama panaudos davėjui už antrąjį ar paskesnius būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos (jei užsieniečių užsiregistravimo šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka data yra vėlesnė nei būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais data, – nuo užsieniečių užsiregistravimo šio nutarimo 2.3 papunktyje nustatyta tvarka dienos). Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2023 m. gruodžio 31 d. ir viršyti būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais sutarties galiojimo laikotarpio. Kompensacijos mokėjimo laikotarpiu būsto išlaikymo išlaidos (pavyzdžiui, mokesčiai už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kt.)) apmokamos būsto panaudos sutartyje, sudarytoje su užsiregistravusiu užsieniečiu, nustatyta tvarka;“.

1.6. Pakeisti 2.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.16. užsieniečių asmens duomenys, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, vadovaujantis šiuo nutarimu, tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą užsieniečių teisių, nustatytų Įstatymo 94 straipsnyje, įgyvendinimą, užsieniečių identifikavimą, migracijos ir prieglobsčio procedūrų vykdymą, apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros, neįgaliųjų socialinės integracijos, įdarbinimo, užimtumo, švietimo paslaugų, humanitarinės pagalbos užsieniečiams teikimą, išlaidų, nurodytų šio nutarimo 2.6 papunktyje, kompensavimą, savivaldybių funkcijų vykdymą (socialinių paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatyta tvarka, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimą Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka, piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir kompensacijų) teikimą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka, savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos socialinės paramos (vienkartinės, periodinės, tikslinės ar sąlyginės pašalpos ir kt.) teikimą, socialinės paramos mokiniams (mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) teikimą Socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatyta tvarka, kitų socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymą), paramos užsieniečiams, stojantiems į valstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas, teikimą ir su tuo susijusių procedūrų (įskaitant procedūrų užbaigimą), reglamentuojamų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse, vykdymą finansų ministro tvirtinamos Valstybės duomenų valdysenos programos įgyvendinimo, oficialios statistikos ir apibendrintų duomenų rengimo ir teikimo tikslais;“.

1.7. Pakeisti 2.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.18. šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytais tikslais asmens duomenys Valstybės duomenų agentūros valdomose valstybės informacinėse sistemose ir (ar) VDV platformoje tvarkomi tol, kol bus baigtos procedūros, reikalingos šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo šio nutarimo 1 punkte nurodyto termino pabaigos, o pasibaigus šiam terminui ištrinami. Asmens duomenys valstybės informacinėse sistemose, iš kurių / kurioms jie teikiami, tvarkomi šių valstybės informacinių sistemų nuostatų ir asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka bei terminais.

1.8. Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.1. kartu su Pabėgėlių priėmimo centru koordinuoti nemokamą užsieniečių apgyvendinimą, kaip nurodyta Įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 3 dalies 1 punkte, ir, bendradarbiaujant su valstybės nekilnojamojo turto valdytojais ir (ar) savivaldybių administracijomis, užtikrinti Valstybės ir savivaldybių įstaigų nekilnojamojo turto, skirto užsieniečių nemokamam apgyvendinimui, sąrašo, esančio VDV platformoje, sudarymą, administravimą, tvarkymą ir duomenų tikslumą;“.

1.9. Pakeisti 3.2 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

3.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, gavus iš asignavimų valdytojų ir savivaldybių administracijų apibendrintą informaciją (įskaitant valstybės valdomų bendrovių ar įmonių, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, kitų subjektų, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi, informaciją), parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausybei pateikti nutarimo projektą:“.

1.10. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. Valstybės duomenų agentūrai ir Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui užtikrinti keitimąsi asmens duomenimis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, būtinais siekiant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams tikslų, tarp Lietuvos migracijos informacinės sistemos ir Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos;“.

1.11. Pakeisti 3.4 papunkčio nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

3.4. Valstybės duomenų agentūrai:“.

1.12. Pakeisti 3.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.4.2. tvarkyti pagal šio nutarimo 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8, 3.5–3.7 papunkčius teikiamus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, apibendrintų duomenų rengimo ir teikimo šio nutarimo 3.4.1.9 papunktyje nurodytiems subjektams finansų ministro tvirtinamos Valstybės duomenų valdysenos programos įgyvendinimo ir oficialios statistikos tikslais;“.

1.13. Pakeisti 3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.5. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentui, valstybės įmonei Registrų centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Užimtumo tarnybai, biudžetinei įstaigai Nacionalinei švietimo agentūrai, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, savivaldybių administracijoms teikti Valstybės duomenų agentūrai ir subjektams, nurodytiems 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8, 3.4.3, 3.7 papunkčiuose, per VDV platformą šio nutarimo 3.3, 3.4.1.1–3.4.1.8 ir 3.7 papunkčiuose nurodytose valstybės informacinėse sistemose ir kitus sisteminiu būdu tvarkomus asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, būtinus siekiant šio nutarimo 2.16 ir 2.17 papunkčiuose nurodytų tikslų;“.

1.14. Pakeisti 3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.7. valstybės ir savivaldybių įstaigoms, kitiems subjektams, kurie panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdo valstybės ir savivaldybių turtą ir juo naudojasi, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytomis sąlygomis ir tvarka per VDV platformą teikti ir tvarkyti asmens duomenis, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, užsieniečių nemokamo apgyvendinimo bei išlaidų, nurodytų šio nutarimo 2.6 papunktyje, kompensavimo tikslais.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1.3 papunkčiu pakeisto Nutarimo 2.6 papunkčio nuostatos taikomos, t. y. iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos faktiškai patirtos su užsieniečių apgyvendinimu (planuojamu apgyvendinimu) susijusios išlaidos Nutarimo 2.6 papunktyje nurodytiems subjektams kompensuojamos, ir tais atvejais, kai užsieniečiai nemokamai apgyvendinti Nutarimo 2.6 papunktyje nurodytose apgyvendinimo vietose arba kai Pabėgėlių priėmimo centras ir savivaldybės administracija yra sudarę bendradarbiavimo sutartį iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

2.2. šio nutarimo 1.3, 1.61.14 papunkčiai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė