VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE lIETUVOS rESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. LAPKRIČIO 25 D. nr. VA-102 „DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL AUTOMATINIŲ INFORMACIJOS APIE FINANSINES SĄSKAITAS MAINŲ ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 1 d. Nr. VA-22

Vilnius

 

 

Pakeičiu Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 7 priedo 6.3 papunktį išdėstau taip:

6.3. laikoma, kad subjektas pirmiausiai vykdo vieną ar kelias iš 6.1 papunktyje apibūdintų veiklos rūšių arba subjekto bendrosios pajamos yra, visų pirma, gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turtu, kaip nurodyta 6.2 papunktyje, jeigu subjekto bendrosios pajamos, gautos už atitinkamą veiklą, yra lygios arba viršija 50 procentų subjekto bendrųjų pajamų per: trejų metų laikotarpį, kuris baigiasi metų, einančių prieš metus, kuriais atliekamas nustatymas, gruodžio mėn. 31 d., arba laikotarpį, kuriuo veikia subjektas, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis trumpesnis. Termino „investicinė įmonė“ apibrėžtis neapima subjekto, kuris yra aktyvus nefinansinis subjektas, kadangi jis atitinka bet kurį iš 43.4–43.7 papunkčiuose išvardytų kriterijų.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                      Edita Janušienė