isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ DIEGIMUI PAKRUOJO RAJONE  FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio    d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

              t v i r t i n u  Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Pakruojo rajone finansinės paramos teikimo tvarką (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė